AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

16.10.2015 - (10788/2015 – C8‑0294/2015 – 2013/0309(COD)) - ***II

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Pilar del Castillo Vera


Eljárás : 2013/0309(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0300/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0300/2015
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(10788/2015 – C8‑0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (10788/2/2015 – C8‑0294/2015),

–  tekintettel az ír képviselőház, a máltai parlament, az osztrák szövetségi tanács és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, mely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. január 21-i véleményére[1],

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2014. január 31-i véleményére[2],

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0627) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[3],

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8‑0300/2015),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

INDOKOLÁS

E rendelet harmonizált szabályokat vezet be a nyílt internet-hozzáférés biztosítása, a felhasználók jogainak védelme és a barangolási díjak megszüntetése érdekében.

A Parlament 2014. április 3-án fogadta el az első olvasatban kialakított álláspontját.

2014. szeptember 2-án az ITRE bizottság az eljárási szabályzat 74. cikke értelmében határozatot hozott az intézményközi tárgyalások megnyitásáról. Az első háromoldalú egyeztetésre 2015. március 23-án került sor. A Parlament és a Tanács tárgyalócsoportja a Bizottság részvételével 2015. június 30-án nem hivatalos megállapodásra jutott az aktáról. A megállapodás szövegét 2015. július 22-én bocsátották szavazásra az ITRE bizottságban, amely azt jelentős többséggel elfogadta. A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács 2015. október 1-jén elfogadta az első olvasatbeli álláspontját, megerősítve a megállapodást.

Mivel a Tanács első olvasatbeli álláspontja megegyezik a háromoldalú egyeztetés során elért megállapodással, az előadó ajánlja a bizottság számára annak további módosítások nélküli elfogadását.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az elektronikus hírközlés egységes európai piaca

Hivatkozások

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

3.4.2014                     T7-0281/2014

A Bizottság javaslata

COM(2013)0627 - C7-0267/2013

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

8.10.2015

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

8.10.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Pilar del Castillo Vera

22.7.2014

 

 

 

Az elfogadás dátuma

13.10.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

51

10

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, David Borrelli, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Michał Boni, David Coburn, Cornelia Ernst, Jens Geier, Gunnar Hökmark, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Pablo Zalba Bidegain

Benyújtás dátuma

16.10.2015

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

51

+

ALDE

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Dominique Riquet, Jens Rohde, Pavel Telička

ECR

Ashley Fox, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Notis Marias, Evžen Tošenovský

ENF

Nicolas Bay, Barbara Kappel, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michał Boni, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Adina-Ioana Vălean, Pablo Zalba Bidegain, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

10

-

EFDD

David Borrelli, David Coburn, Roger Helmer, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Miloslav Ransdorf

Verts/ALE

Peter Eriksson, Ernest Maragall, Michel Reimon, Claude Turmes

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

  • [1]    HL C 177., 2014.6.11., 64. o.
  • [2]    HL C 126., 2014.4.26., 53. o.
  • [3]    Elfogadott szövegek 2015.4.3., P7_TA(2014)0281.