Proċedura : 2013/0309(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0300/2015

Testi mressqa :

A8-0300/2015

Dibattiti :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Votazzjonijiet :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0367

RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI     ***II
PDF 181kWORD 88k
16.10.2015
PE 567.840v02-00 A8-0300/2015

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri dwar aċċess għal internet miftuħ u li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u r-Regolament (UE) Nru 531/2012 dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni

(10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Rapporteur: Pilar del Castillo Vera

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri dwar aċċess għal internet miftuħ u li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u r-Regolament (UE) Nru 531/2012 dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni

(10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (10788/2/2015 – C8-0294/2015),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mill-Parlament Irlandiż, il-Parlament Malti, il-Kunsill Federali Awstrijak u l-Parlament Svediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-21 ta' Jannar 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-31 ta' Jannar 2014(2),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari(3) dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2013)0627),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 76 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A8-0300/2015),

1.  Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari;

2.  Jinnota li l-att qed jiġi adottat b'konformità mal-pożizzjoni tal-Kunsill;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jiffirma l-att flimkien mal-President tal-Kunsill, skont l-Artikolu 297(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lis-Segretarju Ġenerali tiegħu biex jiffirma l-att, wara li jkun ġie vverifikat li l-proċeduri ntemmu kif imiss, u biex, bi qbil mas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, jipproċedi għall-pubblikazzjoni tal-att f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali

NOTA SPJEGATTIVA

Dan ir-Regolament jintroduċi regoli armonizzati biex jiġi protett aċċess tal-internet miftuħ, biex jitħarsu d-drittijiet tal-utenti u biex jintemmu l-ħlasijiet għoljin tar-roaming.

Il-Parlament adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2014.

Fit-2 ta’ Settembru 2014 il-Kumitat ITRE ddeċieda li jiftaħ negozjati interistituzzjonali bi qbil mal-Artikolu 74 tar-Regoli ta’ Proċedura. L-ewwel trilogu sar fit-23 ta' Marzu 2015. It-timijiet ta' negozjar tal-Parlament u tal-Kunsill, bil-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni, laħqu ftehim informali dwar il-fajl fit-30 ta’ Ġunju 2015. It-test tal-ftehim tressaq quddiem il-Kumitat ITRE għal votazzjoni ta' approvazzjoni fit-22 ta' Lulju 2015, u dan ġie approvat b'maġġoranza kbira. Wara verifika ġuridika-lingwistika, il-Kunsill adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tikkonferma l-ftehim fl-1 ta' Ottubru 2015.

Billi l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari hija konformi mal-ftehim milħuq fit-trilogi, ir-Rapporteur jirrakkomanda lill-Kumitat li jaċċettaha mingħajr emendi addizzjonali.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika

Referenzi

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)

Data tal-1 qari tal-PE - Numru P

3.4.2014                     T7-0281/2014

Proposta tal-Kummissjoni

COM(2013)0627 - C7-0267/2013

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja ta’ meta l-Parlament irċieva l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari

8.10.2015

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE

8.10.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Pilar del Castillo Vera

22.7.2014

 

 

 

Data tal-adozzjoni

13.10.2015

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

51

10

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, David Borrelli, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Michał Boni, David Coburn, Cornelia Ernst, Jens Geier, Gunnar Hökmark, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Pablo Zalba Bidegain

Data tat-tressiq

16.10.2015

(1)

ĠU C 177, 11.6.2014, p. 64.

(2)

ĠU C 126, 26.4.2014, p. 53.

(3)

Testi adottati tat-3.4.2015, P7_TA-PROV(2014)0281.

Avviż legali - Politika tal-privatezza