Procedure : 2013/0309(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0300/2015

Ingediende teksten :

A8-0300/2015

Debatten :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Stemmingen :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0367

AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING     ***II
PDF 170kWORD 94k
16.10.2015
PE 567.840v02-00 A8-0300/2015

betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende open internettoegang en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten en Verordening (EU) nr. 531/2012

(10788/2015 – C8‑0294/2015 – 2013/0309(COD))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Pilar del Castillo Vera

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende open internettoegang en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten en Verordening (EU) nr. 531/2012

(10788/2015 – C8‑0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (10788/2015 – C8‑0294/2015),

–  gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de Ierse Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Maltese parlement, de Oostenrijkse Bondsraad en de Zweedse Rijksdag, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 21 januari 2014(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 31 januari 2014(2),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(3) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0627),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 76 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0300/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat de handeling is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter de handeling samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal de handeling te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

TOELICHTING

Door deze verordening zullen geharmoniseerde regels worden ingevoerd om de toegang tot een open internet te vrijwaren, de rechten van gebruikers te beschermen en ervoor te zorgen dat roamingtoeslagen worden afgeschaft.

Het Parlement heeft op 3 april 2014 zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld.

Op 2 september 2014 heeft de Commissie industrie, onderzoek en energie in overeenstemming met artikel 74 van het Reglement het besluit tot opening van interinstitutionele onderhandelingen genomen. De eerste trialoog vond plaats op 23 maart 2015. Op 30 juni 2015 bereikten de onderhandelingsteams van het Parlement en de Raad, met de deelname van de Commissie, een informeel akkoord over het dossier. De tekst van de overeenkomst is op 22 juli 2015 ter goedkeuring aan de Commissie ITRE voorgelegd en werd met overgrote meerderheid goedgekeurd. Na een juridisch-linguïstische verificatie hechtte de Raad goedkeuring aan zijn standpunt in eerste lezing en bekrachtigde het de overeenkomst op 1 oktober 2015.

Aangezien het standpunt van de Raad in eerste lezing overeenkomt met de in de rondes van de trialoog bereikte overeenkomst, beveelt de rapporteur de commissie aan er zonder verdere wijzigingen mee in te stemmen.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Europese interne markt voor elektronische communicatie

Document- en procedurenummers

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

3.4.2014                     T7-0281/2014

Voorstel van de Commissie

COM(2013)0627 - C7-0267/2013

Datum bekendmaking ontvangst standpunt van de Raad in eerste lezing

8.10.2015

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ITRE

8.10.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Pilar del Castillo Vera

22.7.2014

 

 

 

Datum goedkeuring

13.10.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

51

10

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, David Borrelli, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Michał Boni, David Coburn, Cornelia Ernst, Jens Geier, Gunnar Hökmark, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Pablo Zalba Bidegain

Datum indiening

16.10.2015

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING

IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

51

+

ALDE

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Dominique Riquet, Jens Rohde, Pavel Telička

ECR

Ashley Fox, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Notis Marias, Evžen Tošenovský

ENF

Nicolas Bay, Barbara Kappel, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michał Boni, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Adina-Ioana Vălean, Pablo Zalba Bidegain, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

10

-

EFDD

David Borrelli, David Coburn, Roger Helmer, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Miloslav Ransdorf

Verts/ALE

Peter Eriksson, Ernest Maragall, Michel Reimon, Claude Turmes

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

(1)

PB C 177 van 11.6.2014, blz. 64.

(2)

PB C 126 van 26.4.2014, blz. 53.

(3)

Aangenomen teksten van 3.4.2015, P7_TA(2014)0281.

Juridische mededeling - Privacybeleid