Procedura : 2013/0309(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0300/2015

Teksty złożone :

A8-0300/2015

Debaty :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Głosowanie :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0367

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 181kWORD 101k
16.10.2015
PE 567.840v02-00 A8-0300/2015

dotyczące Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników i rozporządzenia (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii

(10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawczyni: Pilar del Castillo Vera

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników i rozporządzenia (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii

(10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (10788/2/2015 – C8-0294/2015),

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną przez parlamenty Irlandii, Malty i Szwecji oraz austriacki Bundesrat w ramach Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, zawierające stwierdzenie, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 21 stycznia 2014 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 31 stycznia 2014 r.(2),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(3) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0627),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0300/2015),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

UZASADNIENIE

Niniejsze rozporządzenie wprowadzi zharmonizowane przepisy w celu zapewnienia otwartego internetu, ochrony praw użytkowników i wycofania dodatkowych opłat za roaming.

Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w dniu 3 kwietnia 2014 r.

W dniu 2 września 2014 r. komisja ITRE zgodnie z art. 74 Regulaminu podjęła decyzję o otwarciu negocjacji międzyinstytucjonalnych. Pierwsze rozmowy trójstronne miały miejsce 23 marca 2015 r. Zespoły negocjacyjne Parlamentu i Rady, z udziałem Komisji, osiągnęły nieformalne porozumienie w sprawie dossier w dniu 30 czerwca 2015 r. W dniu 22 lipca 2015 r. tekst porozumienia przedłożono komisji ITRE pod głosowanie i został on zatwierdzony zdecydowaną większością głosów. Po weryfikacji dokonanej przez prawników lingwistów, w dniu 1 października 2015 r. Rada przyjęła w pierwszym czytaniu swoje stanowisko potwierdzające porozumienie.

Ponieważ stanowisko Rady w pierwszym czytaniu jest zgodne z porozumieniem osiągniętym w trakcie rozmów trójstronnych, sprawozdawca zaleca komisji przyjęcie go bez dalszych zmian.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej

Odsyłacze

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

3.4.2014                     T7-0281/2014

Wniosek Komisji

COM(2013)0627 - C7-0267/2013

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

8.10.2015

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

8.10.2015

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Pilar del Castillo Vera

22.7.2014

 

 

 

Data przyjęcia

13.10.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

10

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, David Borrelli, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Michał Boni, David Coburn, Cornelia Ernst, Jens Geier, Gunnar Hökmark, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Pablo Zalba Bidegain

Data złożenia

16.10.2015

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

51

+

ALDE

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Dominique Riquet, Jens Rohde, Pavel Telička

ECR

Ashley Fox, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Notis Marias, Evžen Tošenovský

ENF

Nicolas Bay, Barbara Kappel, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michał Boni, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Adina-Ioana Vălean, Pablo Zalba Bidegain, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

10

-

EFDD

David Borrelli, David Coburn, Roger Helmer, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Miloslav Ransdorf

Verts/ALE

Peter Eriksson, Ernest Maragall, Michel Reimon, Claude Turmes

0

0

 

 

Objaśnienie symboli:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  głosy wstrzymujące się

(1)

  Dz.U. C 177 z 11.6.2014, s. 64.

(2)

  Dz.U. C 126 z 26.4.2014, s. 53.

(3)

  Teksty przyjęte w dniu 13.4.2015, P7_TA(2014)0281.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności