RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii

16.10.2015 - (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)) - ***II

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportoare: Pilar del Castillo Vera


Procedură : 2013/0309(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0300/2015

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii

(10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10788/2/2015 – C8-0294/2015),

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Irlandei (Oireachtas), Parlamentul Maltei, Consiliul Federal al Austriei și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 ianuarie 2014[1],

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 31 ianuarie 2014[2],

–  având în vedere poziția sa în primă lectură[3] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0627),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0300/2015),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

Prezentul regulament va introduce norme armonizate pentru a garanta accesul la internetul deschis, protecția drepturilor utilizatorilor și eliminarea suprataxelor pentru serviciile de roaming.

La 3 aprilie 2014, Parlamentul a adoptat poziția sa în primă lectură.

La 2 septembrie 2014, Comisia ITRE a luat decizia de a lansa negocierile interinstituționale, în conformitate cu articolul 74 din Regulamentul de procedură. Primul trilog a avut loc la 23 martie 2015. Echipele de negociere ale Parlamentului și Consiliului, cu participarea Comisiei, au ajuns la un acord informal asupra dosarului la 30 iunie 2015. Textul acordului a fost prezentat Comisiei ITRE pentru un vot de aprobare la 22 iulie 2015 și aprobat cu o majoritate covârșitoare. În urma verificării juridico-lingvistice, Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură confirmând acordul la 1 octombrie 2015.

Având în vedere că prima poziție a Consiliului este în conformitate cu acordul atins în triloguri, raportoarea recomandă comisiei să o accepte fără modificări ulterioare.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice

Referințe

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)

Data primei lecturi a PE

3.4.2014                     T7-0281/2014

Propunerea Comisiei

COM(2013)0627 - C7-0267/2013

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

8.10.2015

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ITRE

8.10.2015

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Pilar del Castillo Vera

22.7.2014

 

 

 

Data adoptării

13.10.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

51

10

0

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, David Borrelli, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Michał Boni, David Coburn, Cornelia Ernst, Jens Geier, Gunnar Hökmark, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Pablo Zalba Bidegain

Data depunerii

16.10.2015

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

51

+

ALDE

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Dominique Riquet, Jens Rohde, Pavel Telička

ECR

Ashley Fox, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Notis Marias, Evžen Tošenovský

ENL

Nicolas Bay, Barbara Kappel, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michał Boni, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Adina-Ioana Vălean, Pablo Zalba Bidegain, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

10

-

EFDD

David Borrelli, David Coburn, Roger Helmer, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Miloslav Ransdorf

Verts/ALE

Peter Eriksson, Ernest Maragall, Michel Reimon, Claude Turmes

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

  • [1]    JO C 177, 11.6.2014, p. 64.
  • [2]    JO C 126, 26.4.2014, p. 53.
  • [3]    Texte adoptate, 3.4.2015, P7_TA(2015)0281.