Postup : 2013/0309(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0300/2015

Predkladané texty :

A8-0300/2015

Rozpravy :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Hlasovanie :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0367

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 184kWORD 99k
16.10.2015
PE 567.840v02-00 A8-0300/2015

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie

(10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajkyňa: Pilar del Castillo Vera

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie

(10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10788/2/2015 – C8-0294/2015),

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality írskym a maltským parlamentom, rakúskou Spolkovou radou a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. januára 2014(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 31. januára 2014(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0627),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0300/2015),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom tohto nariadenia je zosúladiť pravidlá v záujme zabezpečenia prístupu k otvorenému internetu, na ochranu práv koncových používateľov a rušenie roamingových príplatkov.

Parlament prijal pozíciu v prvom čítaní 3. apríla 2014.

Výbor ITRE prijal 2. septembra 2014 rozhodnutie, že v súlade s článkom 74 rokovacieho poriadku otvorí medziinštitucionálne rokovania. Prvý trialóg sa uskutočnil 23. marca 2015. Rokovacie tímy Parlamentu a Rady dospeli 30. júna 2015 za účasti Komisie k neformálnej dohode o tomto spise. Znenie dohody bolo Výboru ITRE predložené na hlasovanie 22. júla 2015 a bolo schválené prevažnou väčšinou. Po právnom a lingvistickom overení textu Rada prijala pozíciu v prvom čítaní, ktorou 1. októbra 2015 dohodu potvrdila.

Keďže pozícia Rady v prvom čítaní je v súlade s dohodou dosiahnutou počas trialógov, spravodajkyňa odporúča, aby výbor túto pozíciu prijal bez ďalších pozmeňujúcich návrhov.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami

Referenčné čísla

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

3.4.2014                     T7-0281/2014

Návrh Komisie

COM(2013)0627 - C7-0267/2013

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

8.10.2015

Gestorský výbor

       Dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

8.10.2015

 

 

 

Spravodajkyňa:

       dátum vymenovania

Pilar del Castillo Vera

22.7.2014

 

 

 

Dátum prijatia

13.10.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

51

10

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, David Borrelli, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michał Boni, David Coburn, Cornelia Ernst, Jens Geier, Gunnar Hökmark, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Pablo Zalba Bidegain

Dátum predloženia

16.10.2015

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

51

+

ALDE

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Dominique Riquet, Jens Rohde, Pavel Telička

ECR

Ashley Fox, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Notis Marias, Evžen Tošenovský

ENF

Nicolas Bay, Barbara Kappel, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michał Boni, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Adina-Ioana Vălean, Pablo Zalba Bidegain, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

10

-

EFDD

David Borrelli, David Coburn, Roger Helmer, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Miloslav Ransdorf

Verts/ALE

Peter Eriksson, Ernest Maragall, Michel Reimon, Claude Turmes

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

(1)

  Ú. v. EÚ C 177, 11.6.2014, s. 64.

(2)

  Ú. v. EÚ C 126, 26.4.2014, s. 53.

(3)

  Prijaté texty, 3.4.2015, P7_TA-PROV(2015)0281.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia