PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji

16.10.2015 - (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)) - ***II

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Poročevalka: Pilar del Castillo Vera


Postopek : 2013/0309(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0300/2015
Predložena besedila :
A8-0300/2015
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji

(10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (10788/2/2015 – C8-0294/2015),

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja irskega parlamenta, malteške poslanske zbornice, avstrijskega zveznega sveta in švedskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 21. januarja 2014[1],

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 31. januarja 2014[2],

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[3] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0627),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0300/2015)

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

OBRAZLOŽITEV

S to uredbo bodo uvedena harmonizirana pravila za zagotovitev odprtega dostopa do interneta, za zaščito pravic uporabnikov in za odpravo dodatnih stroškov gostovanja.

Parlament je svoje stališče v prvi obravnavi sprejel 3. aprila 2014.

Odbor ITRE je 2. septembra 2014 sklenil, da bo po členu 74 Poslovnika začel medinstitucionalna pogajanja. Prvi trialog je potekal 23. marca 2015. Pogajalski skupini Parlamenta in Sveta sta 30. junija 2015 s sodelovanjem Komisije dosegli neformalen dogovor o tem dosjeju. Dogovorjeno besedilo je bilo 22. julija 2015 predloženo v glasovanje odboru ITRE, ki ga je z veliko večino tudi potrdil. Po pravno-jezikovnem pregledu je Svet 1. oktobra 2015 sprejel svoje stališče v prvi obravnavi, s čimer je bil dogovor potrjen.

Poročevalec odboru predlaga, naj sprejme stališče Sveta iz prve obravnave brez dodatnih predlogov sprememb, saj je v skladu z dogovorom, doseženim v trialogu.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Evropski enotni trg elektronskih komunikacij

Referenčni dokumenti

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

3.4.2014                     T7-0281/2014

Predlog Komisije

COM(2013)0627 - C7-0267/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

8.10.2015

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

8.10.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Pilar del Castillo Vera

22.7.2014

 

 

 

Datum sprejetja

13.10.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

51

10

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, David Borrelli, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Michał Boni, David Coburn, Cornelia Ernst, Jens Geier, Gunnar Hökmark, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pablo Zalba Bidegain

Datum predložitve

16.10.2015

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

51

+

ALDE

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Dominique Riquet, Jens Rohde, Pavel Telička

ECR

Ashley Fox, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Notis Marias, Evžen Tošenovský

ENL

Nicolas Bay, Barbara Kappel, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michał Boni, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen, Adina-Ioana Vălean, Pablo Zalba Bidegain, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

10

-

EFDD

David Borrelli, David Coburn, Roger Helmer, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Miloslav Ransdorf

Verts/ALE

Peter Eriksson, Ernest Maragall, Michel Reimon, Claude Turmes

0

0

 

 

Uporabljeni znaki

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

  • [1]  UL C 177, 11.6.2014, str. 64.
  • [2]  UL C 126, 26.4.2014, str. 53.
  • [3]  Sprejeta besedila, 3.4.2015, P8_TA(2014)0281.