Betänkande - A8-0300/2015Betänkande
A8-0300/2015

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EC om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen

16.10.2015 - (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)) - ***II

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Pilar del Castillo Vera


Förfarande : 2013/0309(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0300/2015
Ingivna texter :
A8-0300/2015
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EC om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen

(10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10788/2/2015 – C8‑0294/2015),

–  med beaktande av det motiverade yttrande från Irlands Oireachtas, Maltas parlament, Österrikiska förbundsrådet och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 21 januari 2014[1],

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 31 januari 2014[2],

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[3], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0627),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0300/2015),

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

MOTIVERING

Genom denna förordning införs harmoniserade regler för att skydda tillgången till ett öppet internet, trygga användarnas rättigheter och sätta stopp för tilläggsavgifter för roaming.

Parlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen den 3 april 2014.

Den 2 september 2014 beslutade ITRE-utskottet i enlighet med artikel 74 i arbetsordningen att inleda interinstitutionella förhandlingar. Det första trepartsmötet ägde rum den 23 mars 2015. Parlamentets och rådets förhandlingsgrupper nådde, med kommissionens deltagande, en informell överenskommelse i ärendet den 30 juni 2015. Texten till överenskommelsen lades fram för omröstning i ITRE-utskottet den 22 juli 2015, och antogs med överväldigande majoritet. Efter språkjuridisk kontroll antog rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen den 1 oktober 2015 och bekräftade därmed överenskommelsen.

Eftersom rådets ståndpunkt vid första behandlingen är förenlig med överenskommelsen från trepartsdialogen rekommenderar föredraganden utskottet att acceptera den utan ytterligare ändringar.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Referensnummer

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

3.4.2014                     T7-0281/2014

Kommissionens förslag

COM(2013)0627 - C7-0267/2013

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

8.10.2015

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

8.10.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Pilar del Castillo Vera

22.7.2014

 

 

 

Antagande

13.10.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

51

10

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, David Borrelli, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Michał Boni, David Coburn, Cornelia Ernst, Jens Geier, Gunnar Hökmark, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Pablo Zalba Bidegain

Ingivande

16.10.2015

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

51

+

ALDE

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Dominique Riquet, Jens Rohde, Pavel Telička

ECR

Ashley Fox, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Notis Marias, Evžen Tošenovský

ENF

Nicolas Bay, Barbara Kappel, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michał Boni, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Adina-Ioana Vălean, Pablo Zalba Bidegain, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

10

-

EFDD

David Borrelli, David Coburn, Roger Helmer, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Miloslav Ransdorf

Verts/ALE

Peter Eriksson, Ernest Maragall, Michel Reimon, Claude Turmes

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

  • [1]  EUT C 177, 11.6.2014, s. 64.
  • [2]  EUT C 126, 26.4.2014, s. 53.
  • [3]  Antagna texter från sammanträdet den 3 april 2015, P7_TA(2014)0281.