Eljárás : 2015/0806(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0302/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0302/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 27/10/2015 - 5.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0365

JELENTÉS     *
PDF 169kWORD 93k
16.10.2015
PE 567.638v02-00 A8-0302/2015

a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Lengyelországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

(09989/2015 – C8‑0195/2015 – 2015/0806(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Monika Flašíková Beňová

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Lengyelországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

(09989/2015 – C8‑0195/2015 – 2015/0806(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (09989/2015),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló (36.) jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0195/2015),

–  tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra(1) és különösen annak 33. cikkére,

–  tekintettel „a határokon átnyúló bűnüldözési együttműködés megerősítéséről az EU-ban: a prümi határozat és az európai információcsere-modell végrehajtása” című, 2013. október 10-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az európai biztonsági stratégiáról szóló, 2015. július 9-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0302/2015),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Lengyelországgal való automatizált adatcsere

Hivatkozások

09989/2015 – C8-0195/2015 – 2015/0806(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

23.7.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

7.9.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Monika Flašíková Beňová

14.9.2015

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

15.9.2015

22.9.2015

13.10.2015

 

Az elfogadás dátuma

13.10.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

1

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerard Batten, Malin Björk, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Andrea Bocskor, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Pál Csáky, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Sander Loones, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Richard Ashworth, Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sabine Lösing, Maria Noichl, Martina Werner, Michaela Šojdrová

Benyújtás dátuma

16.10.2015

Név szerinti zárószavazás az illetékes bizottságban

44

+

EPP

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jens Gieseke, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Michaela Šojdrová

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Maria Noichl, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Martina Werner

ECR

Richard Ashworth, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Sander Loones

ALDE

Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

Greens/EFA

Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

EFN

Lorenzo Fontana

1

-

NI

Udo Voigt

5

0

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Barbara Spinelli

EFDD

Gerard Batten

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

  HL L 210., 2008.8.6., 1. o.

(2)

  Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0419.

(3)

  Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0269.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat