Menetlus : 2015/0805(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0303/2015

Esitatud tekstid :

A8-0303/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/10/2015 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0364

RAPORT     *
PDF 161kWORD 92k
16.10.2015
PE 567.492v02-00 A8-0303/2015

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Belgiaga

(10029/2015 – C8-0196/2015 – 2015/0805(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Monika Flašíková Beňová

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Belgiaga

(10029/2015 – C8-0196/2015 – 2015/0805(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu rakendusotsuse eelnõu (10029/2015),

–  võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja üleminekusätteid käsitleva protokolli nr 36 artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0196/2015),

–  võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega(1), eriti selle artiklit 33,

–  võttes arvesse oma 10. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni ELi piiriülese õiguskaitsekoostöö tugevdamise ning Prümi otsuse ja Euroopa Teabevahetusmudeli rakendamise kohta(2),

–  võttes arvesse oma 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta(3),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0303/2015),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Belgias

Viited

10029/2015 – C8-0196/2015 – 2015/0805(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

23.7.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

7.9.2015

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Monika Flašíková Beňová

14.9.2015

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

15.9.2015

22.9.2015

13.10.2015

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.10.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

1

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerard Batten, Malin Björk, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Andrea Bocskor, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Sander Loones, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Richard Ashworth, Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sabine Lösing, Maria Noichl, Martina Werner, Michaela Šojdrová

Esitamise kuupäev

16.10.2015

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

45

+

PPE

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jens Gieseke, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Michaela Šojdrová

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Maria Noichl, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Martina Werner

ECR

Richard Ashworth, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Sander Loones

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

Verts/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

EFN

 

Lorenzo Fontana

1

-

NI

Udo Voigt

5

0

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Barbara Spinelli

EFDD

Gerard Batten

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0 :  erapooletu

(1)

  ELT C 210, 6.8.2008, lk 1.

(2)

  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0419.

(3)

  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0269.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika