Betänkande - A8-0303/2015Betänkande
A8-0303/2015

BETÄNKANDE om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Belgien

16.10.2015 - (10029/2015 – C8-0196/2015 – 2015/0805(CNS)) - *

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Monika Flašíková Beňová

Förfarande : 2015/0805(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0303/2015
Ingivna texter :
A8-0303/2015
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Belgien

(10029/2015 – C8-0196/2015 – 2015/0805(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (10029/2015),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll (nr 36) om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0196/2015),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet[1], särskilt artikel 33,

–  med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2013 om stärkandet av det gränsöverskridande brottsbekämpningssamarbetet i EU: genomförandet av Prümbeslutet och den europeiska modellen för informationsutbyte[2],

–  med beaktande av sin resolution av den 9 juli 2015 om den europeiska säkerhetsagendan[3],

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0303/2015),

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Belgien

Referensnummer

10029/2015 – C8-0196/2015 – 2015/0805(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

23.7.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

7.9.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Monika Flašíková Beňová

14.9.2015

 

 

 

Behandling i utskott

15.9.2015

22.9.2015

13.10.2015

 

Antagande

13.10.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

1

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerard Batten, Malin Björk, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrea Bocskor, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Sander Loones, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Richard Ashworth, Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sabine Lösing, Maria Noichl, Martina Werner, Michaela Šojdrová

Ingivande

16.10.2015

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

45

+

EPP

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jens Gieseke, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Michaela Šojdrová

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Maria Noichl, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Martina Werner

ECR

Richard Ashworth, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Sander Loones

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

Greens/EFA

Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

EFN

Lorenzo Fontana

1

-

NI

Udo Voigt

5

0

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Barbara Spinelli

EFDD

Gerard Batten

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster