Postupak : 2015/0804(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0304/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0304/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/10/2015 - 5.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0363

IZVJEŠĆE     *
PDF 168kWORD 94k
16.10.2015
PE 567.636v02-00 A8-0304/2015

o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Švedskoj

(10027/2015 – C8‑0197/2015 – 2015/0804(CNS))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Monika Flašíková Beňová

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Švedskoj

(10027/2015 – C8‑0197/2015 – 2015/0804(CNS))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt Vijeća (10027/2015),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0197/2015),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala(1), a posebno njezin članak 33.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. listopada 2013. o jačanju prekogranične suradnje na provođenju zakona u EU-u: primjena Odluke iz Prüma i europskog modela razmjene informacija(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. srpnja 2015. o Europskom programu sigurnosti(3),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0304/2015),

1.  prihvaća nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Švedskoj

Referentni dokumenti

10027/2015 – C8-0197/2015 – 2015/0804(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

23.7.2015

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

7.9.2015

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Monika Flašíková Beňová

14.9.2015

 

 

 

Razmatranje u odboru

15.9.2015

22.9.2015

13.10.2015

 

Datum usvajanja

13.10.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

1

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerard Batten, Malin Björk, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Andrea Bocskor, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jean Lambert, Sander Loones, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Richard Ashworth, Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sabine Lösing, Maria Noichl, Martina Werner, Michaela Šojdrová

Datum podnošenja

16.10.2015

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

45

+

EPP

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jens Gieseke, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Alessandra Mussolini, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Michaela Šojdrová

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Maria Noichl, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Martina Werner

ECR

Richard Ashworth, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Sander Loones

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

Greens/EFA

Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

EFN

Lorenzo Fontana

1

-

NI

Udo Voigt

5

0

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Barbara Spinelli

EFDD

Gerard Batten

Značenje simbola:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  uzdržani

(1)

  SL L 210, 6.8.2008., str. 1.

(2)

  Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0419.

(3)

  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0269.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti