ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия

  19.10.2015 - (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)) - ***I

  Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  Докладчик: Джовани Ла Вия


  Процедура : 2015/0093(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0305/2015
  Внесени текстове :
  A8-0305/2015
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия

  (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

    като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0177),

    като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0107/2015),

    като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

    като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Камарата на представителите на Кралство Белгия, Парламента на Кралство Испания, Втората камара на Кралство Нидерландия и Федералния съвет на Република Австрия, в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

    като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 септември 2015 г.[1],

    като взе предвид становището на Комитета на регионите от 13 октомври 2015 г.[2] ,

    като взе предвид член 59 от своя правилник,

    като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0305/2015),

  1.  отхвърля предложението на Комисията;

  2.  приканва Комисията да оттегли своето предложение;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  На 22 април 2015 г. Комисията представи – заедно със съобщението „Преглед на процеса на вземане на решения относно генетично модифицирани организми“ – предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия (COM(2015)0177).

  В своето предложение Комисията предлага да отрази, по отношение на генетично модифицираните храни и фуражи, наскоро направеното изменение на Директива 2001/18/ЕО по отношение на ГМО, предназначени за отглеждане (Директива (ЕС) № 2015/412, която влезе в сила в началото на април 2015 г.). Поради това се предлага да се разреши на държавите членки да ограничават или забраняват, при определени условия, използването на генетично модифицирани храни и фуражи на своя територия, след като тези продукти са разрешени („право на отказ“). Както е посочено в обяснителния меморандум на предложението, такива мерки трябва да бъдат съвместими с вътрешния пазар (по-специално членове 34 и 36 от ДФЕС) и международните задължения на ЕС (правилата на СТО). По-специално, националните мерки трябва да бъдат мотивирани и оправдани с неопровержими основания, които не противоречат на оценката на риска, извършена от ЕОБХ (член 34а, параграф 1, буква а)). В допълнение, те трябва да бъдат пропорционални и недискриминационни (член 34а, параграф 1, буква б)).

  На 8 юни 2015 г. комисар Витянис Андрюкайтис беше поканен на размяна на мнения с членовете на комисията ENVI. По време на разискванията членовете изразиха сериозни опасения, наред с другото, във връзка с липсата на оценка на въздействието, съвместимостта на предприеманите от държавите членки мерки с вътрешния пазар и правилата на СТО, както и осъществимостта на предложението. Други изразиха недоволството си от факта, че председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер е отстъпил от първоначалния си ангажимент да се направи преглед на съществуващия процес на вземане на решения в областта на ГМО (т.е. самата процедура за разрешение).

  Докладчикът споделя повечето от опасенията, изразени в посочените по-горе разисквания. В частност счита, че – тъй като приемането му не е било предшествано от оценка на всички възможни въздействия и налични алтернативни варианти – предложението противоречи на ангажиментите за „по-добро регулиране“ и „прозрачност“, поети от новата Комисия. В този контекст изразява сериозни опасения във връзка с дълбоките последици от предложението за функционирането на вътрешния пазар на храни и фуражи и за конкурентоспособността на селскостопанския сектор на Съюза. Тъй като ЕС днес все още е силно зависим от доставките на протеини от генетично модифицирани източници и предвид факта, че предложението вероятно ще окаже отрицателно косвено въздействие върху вноса, докладчикът е на мнение, че предложението може сериозно да застраши животновъдното производство и също така би оказало отрицателно влияние върху селското стопанство в ЕС.

  Освен това докладчикът счита, че е почти невъзможно предложението да се приложи, тъй като вече не съществува граничен контрол в рамките на селскостопанския сектор на ЕС. Повторното въвеждане на такъв контрол между държавите членки ще промени коренно икономическите постижения на Европейския митнически съюз и единния пазар. Освен това, не е ясно как държавите членки, които използват правото на отказ, на практика ще гарантират спазването на такива мерки на своя територия.

  На последно място, като обявява, че държавите членки трябва да предоставят „неопровержими основания,“ за да обосноват своя отказ, като същевременно зачитат вътрешния пазар и правилата на СТО, предложението не гарантира необходимата правна сигурност и подходящите инструменти за държавите членки, които желаят законосъобразно да ограничат или да забранят използването на генетично модифицираните храни и фуражи на своя територия. Също така Комисията, в ущърб на правната сигурност, не представя никакво определение на термина „използване“ в предложението си.

  В съответствие с мненията, изразени от голямо мнозинство от членовете на ENVI, и въз основа, по-специално, на основанията, изброени по-горе, докладчикът предлага да се отхвърли предложението на Комисията.

  3.9.2015

  СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони

  на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия

  (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

  Докладчик по становище: Алберт Дес

  Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да предложи отхвърлянето на предложението на Комисията.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия

  Позовавания

  COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ENVI

  30.4.2015

   

   

   

  Становище, изказано от

         Дата на обявяване в заседание

  AGRI

  30.4.2015

  Докладчик по становище:

         Дата на назначаване

  Albert Deß

  20.5.2015

  Дата на приемане

  3.9.2015

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  28

  8

  6

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Bas Belder, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Susanne Melior, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Vladimir Urutchev

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

  Heinz K. Becker, Carlos Iturgaiz

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия

  Позовавания

  COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  22.4.2015

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ENVI

  30.4.2015

   

   

   

  Подпомагащи комисии

         Дата на обявяване в заседание

  ITRE

  30.4.2015

  IMCO

  30.4.2015

  AGRI

  30.4.2015

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  ITRE

  7.5.2015

  IMCO

  23.6.2015

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Giovanni La Via

  9.6.2015

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  15.7.2015

   

   

   

  Дата на приемане

  13.10.2015

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  47

  3

  5

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Guillaume Balas, Soledad Cabezón Ruiz, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Bart Staes

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

  Anthea McIntyre

  Дата на внасяне

  19.10.2015

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник..
  • [2]  Все още непубликувано в Официален вестник..