ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území

19.10.2015 - (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Giovanni La Via


Postup : 2015/0093(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0305/2015

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území

(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0177),

  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0107/2015),

  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na odůvodněná stanoviska, která předložily belgická Dolní komora, španělský Parlament, nizozemská Druhá komora a rakouská Spolková rada v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. září 2015[1],

  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 13. října 20151,

  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0305/2015)

1.  zamítá návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby vzala zpět svůj návrh;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 22. dubna 2015 Komise předložila spolu se sdělením o přezkumu rozhodovacího procesu o geneticky modifikovaných organismech návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území (COM(2015)0177).

Ve svém návrhu Komise navrhuje, pokud jde o geneticky modifikované potraviny a krmiva, reflektovat nedávnou změnu směrnice 2001/18/EC, pokud jde o geneticky modifikované organismy určené k pěstování (směrnice (EU) 2015/412, která vstoupila v platnost počátkem dubna 2015). Stejně tak navrhuje umožnit členským státům za jistých podmínek omezit nebo zakázat používání geneticky modifikovaných potravin nebo krmiv na jejich území poté, co tyto produkty obdrží schválení („opt-out“). Jak se stanoví ve vysvětlujícím memorandu k tomuto návrhu, musí být tato opatření slučitelná s vnitřním trhem (zejména s články 34 a 36 SFEU) a mezinárodními povinnostmi EU (pravidla WTO). Zejména musí být vnitrostátní opatření odůvodněná a založená na závažných důvodech, jež nesmí být v rozporu s posouzením rizik, jež provede EFSA (čl. 34a odst. 1 písm. a)). Kromě toho musí být přiměřená a nediskriminační (čl. 34a odst. 1 písm. b)).

Dne 8. června 2015 byl komisař Vytenis Andriukaitis pozván na výměnu názorů s členy výboru ENVI. V průběhu diskuse poslanci vyjádřili vážné znepokojení mimo jiné nad tím, že chybí posouzení dopadu, a nad slučitelností opatření přijatých členskými státy s pravidly vnitřního trhu a WTO i s proveditelností návrhu. Další vyjádřili nespokojenost se skutečností, že předseda Komise Jean-Claude Juncker ustoupil od svého původního závazku přezkoumat stávající rozhodovací proces pro geneticky modifikované organismy (tj. samotný postup udělování povolení).

Zpravodaj sdílí většinu z obav vyjádřených ve výše uvedené diskusi. Zejména se domnívá, že vzhledem k tomu, že jeho přijetí nepředcházelo žádné posouzení všech možných dopadů a případných alternativních možností, je návrh v rozporu s požadavky zdokonalení tvorby právních předpisů a transparentnosti Komise. V této souvislosti je vážně znepokojen dalekosáhlými důsledky návrhu pro fungování vnitřního trhu s potravinami a krmivy a pro konkurenceschopnost zemědělského odvětví Unie. Vzhledem k tomu, že v současnosti zůstává EU nadále silně závislá na dodávce bílkovin z geneticky modifikovaných zdrojů, a vzhledem k tomu, že návrh bude mít pravděpodobně negativní nepřímé dopady na dovoz, zastává zpravodaj názor, že návrh může závažně ohrozit produkci dobytka a rovněž negativně ovlivnit zemědělství v EU.

Kromě toho považuje zpravodaj návrh za téměř neproveditelný, neboť nadále neexistují hraniční kontroly v rámci zemědělského odvětví EU. Znovuzavedení takových kontrol mezi členskými státy by zvrátilo hospodářské výdobytky evropské celní unie a jednotného trhu. Kromě toho není jasné, jak by členské státy využívající této výjimky v praxi mohly zajistit dodržování takových opatření na svém území.

Kromě toho stanovením, že členské státy musí poskytnout závažné důvody na odůvodnění této výjimky a zároveň dodržet pravidla vnitřního trhu a obchodní pravidla WTO, nezajišťuje návrh nezbytnou právní jistotu a odpovídající nástroje pro členské státy, které hodlají právně omezit nebo zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území. Stejně tak Komise na újmu právní jistoty neposkytla žádnou definici termínu „používání“.

V souladu se stanovisky, jež vyjádřila velká většina členů výboru ENVI, a zejména na základě výše uvedených důvodů, navrhuje tedy zpravodaj návrh Komise zamítnout.

3.9.2015

STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území

(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Navrhovatel: Albert Deß

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby navrhl zamítnutí návrhu Komise.

POSTUP

Název

Možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území

Referenční údaje

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

30.4.2015

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Albert Deß

20.5.2015

Datum přijetí

3.9.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

8

6

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Bas Belder, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Susanne Melior, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Vladimir Urutchev

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Heinz K. Becker, Carlos Iturgaiz

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území

Referenční údaje

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

Datum předložení EP

22.4.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

30.4.2015

IMCO

30.4.2015

AGRI

30.4.2015

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

7.5.2015

IMCO

23.6.2015

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Giovanni La Via

9.6.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

15.7.2015

 

 

 

Datum přijetí

13.10.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

3

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Soledad Cabezón Ruiz, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Bart Staes

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Anthea McIntyre

Datum předložení

19.10.2015

  • [1]  Dosud nezveřejněno v Úř. věst.