BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område

19.10.2015 - (COM(2015)0177 – C8–0107/2015 – 2015/0093(COD)) - ***I

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Giovanni La Via


Procedure : 2015/0093(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0305/2015

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område

(COM(2015)0177 – C8–0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0177),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0107/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det belgiske Repræsentantkammer, det spanske parlament, det nederlandske Andetkammer og det østrigske Forbundsråd om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 16. september 2015[1],

  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 13. oktober 2015[2].

  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0305/2015),

1.  forkaster Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Kommissionen til at tage sit forslag tilbage;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BEGRUNDELSE

Kommissionen forelagde den 22. april 2015 – sammen med en meddelelse om revurdering af beslutningsprocessen for genetisk modificerede organismer – et forslag til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område (COM(2015)0177).

For så vidt angår genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer henstiller Kommissionen i sit forslag at afspejle den nylige ændring af direktiv 2001/18/EF om GMO'er, som er bestemt til dyrkning (direktiv (EU) 2015/412, der trådte i kraft i begyndelsen af april 2015). Den foreslår derfor at give medlemsstaterne mulighed for på visse betingelser at begrænse eller forbyde anvendelsen af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område, efter at disse produkter er blevet godkendt ("opt-out"). Som anført i begrundelsen til forslaget skal sådanne foranstaltninger være forenelige med det indre marked (navnlig artikel 34 og 36 i TEUF) og EU's internationale forpligtelser (WTO-reglerne). Især skal de nationale foranstaltninger være begrundede og baseret på tvingende grunde, som ikke må være i strid med den risikovurdering, der er foretaget af EFSA (artikel 34a, stk. 1, litra a)). De skal desuden være forholdsmæssige og ikkediskriminerende (artikel 34a, stk. 1, litra b)).

Kommissær Vytenis Andriukaitis blev den 8. juni 2015 indbudt til en drøftelse med medlemmerne af ENVI-udvalget. Under denne drøftelse udtrykte visse medlemmer alvorlig bekymring over bl.a. manglen på en konsekvensvurdering, foreneligheden mellem medlemsstaternes foranstaltninger og det indre markeds og WTO's regler og gennemførligheden af forslaget. Andre udtrykte deres utilfredshed med, at Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, havde tilbagetrukket sit oprindelige tilsagn om at gennemgå den eksisterende beslutningsproces for GMO'er (dvs. selve godkendelsesproceduren).

Ordføreren deler de fleste af de bekymringer, der blev givet udtryk for i ovennævnte drøftelse. Han mener især, at forslaget er i modstrid med den nye Kommissions tilsagn om "bedre regulering" og "gennemsigtighed", eftersom der forud for vedtagelsen ikke blev foretaget en vurdering af alle eventuelle konsekvenser og tilgængelige alternative muligheder. Han er i denne forbindelse alvorligt bekymret over forslagets vidtrækkende konsekvenser for funktionen af det indre marked for fødevarer og foderstoffer og for konkurrenceevnen i EU's landbrugssektor. Da EU i dag fortsat er stærkt afhængigt af forsyningen af proteiner fra genetisk modificerede kilder, og i betragtning af at forslaget kan forventes at have en negativ indirekte indvirkning på importen, er ordføreren af den opfattelse, at forslaget kan udgøre en alvorlig fare for animalsk produktion og desuden have negative konsekvenser for landbruget i EU.

Desuden mener ordføreren, at forslaget er næsten umuligt at gennemføre, eftersom grænsekontrol ikke længere eksisterer inden for EU's landbrugssektor. Genindførelse af sådanne kontroller mellem medlemsstaterne vil ændre den europæiske toldunions og det indre markeds økonomiske resultater. Det er endvidere uklart, hvordan medlemsstater, der gør brug af en "opt-out", i praksis vil sikre overholdelsen af sådanne foranstaltninger på deres område.

Idet det i forslaget er anført, at medlemsstaterne skal give "tvingende grunde" til at begrunde deres opt-out og samtidig overholde det indre markeds og WTO's handelsbestemmelser, sikrer forslaget ikke den nødvendige retssikkerhed og de passende værktøjer for medlemsstater, der lovligt ønsker at begrænse eller forbyde anvendelsen af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område. Kommissionen har ligeledes ikke givet nogen definition af udtrykket "anvendelse" i sit forslag, hvilket er til skade for retssikkerheden.

I overensstemmelse med de holdninger, som et stort flertal af medlemmerne af ENVI-udvalget har givet udtryk for, og navnlig på grundlag af ovennævnte grunde henstiller ordføreren følgelig, at Kommissionens forslag forkastes.

3.9.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område.

(COM(2015)0177 – C8‑0107/2015 – 2015/0093(COD))

Ordfører for udtalelse: Albert Deß

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at foreslå forkastelse af Kommissionens forslag.

PROCEDURE

Titel

Medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område

Referencer

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

30.4.2015

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Albert Deß

20.5.2015

Dato for vedtagelse

3.9.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

8

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Bas Belder, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Susanne Melior, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Vladimir Urutchev

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Heinz K. Becker, Carlos Iturgaiz

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område

Referencer

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

Dato for høring af EP

22.4.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

30.4.2015

IMCO

30.4.2015

AGRI

30.4.2015

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

7.5.2015

IMCO

23.6.2015

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Giovanni La Via

9.6.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

15.7.2015

 

 

 

Dato for vedtagelse

13.10.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

3

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Guillaume Balas, Soledad Cabezón Ruiz, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Bart Staes

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Anthea McIntyre

Dato for indgivelse

19.10.2015

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [2]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.