RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003 seoses liikmesriikide võimalusega piirata oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata

19.10.2015 - (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)) - ***I

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Giovanni La Via


Menetlus : 2015/0093(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0305/2015

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003 seoses liikmesriikide võimalusega piirata oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata

(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0177),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0107/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Belgia Esindajatekoja, Hispaania parlamendi ja Madalmaade Parlamendi Teise Koja ja Austria Liidunõukogu poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. septembri 2015. aasta arvamust[1],

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 13. oktoobri 2015. aasta arvamust[2],

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A8-0305/2015),

1.  lükkab komisjoni ettepaneku tagasi;

2.  palub komisjonil ettepaneku tagasi võtta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

SELETUSKIRI

22. aprillil 2015 esitas komisjon koos oma teatisega geneetiliselt muundatud organismide suhtes kohaldatava otsustusprotsessi läbivaatamise kohta ettepaneku võtta vastu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003 seoses liikmesriikide võimalusega piirata oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata (COM(2015)0177).

Oma ettepanekus soovitab komisjon seoses geneetiliselt muundatud toidu ja söödaga järgida hiljutisi direktiivi 2001/18/EÜ tehtud muudatusi kasvatamiseks ettenähtud GMOde osas (direktiiv (EL) 2015/412, mis jõustus 2015. aasta aprilli algul). Vastavalt sellele teeb komisjon ettepaneku lubada liikmesriikidel teatavatel tingimustel piirata oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata pärast seda, kui nendele toodetele on luba antud. Ettepaneku seletuskirjas selgitatakse, et sellised meetmed peavad olema kooskõlas siseturu eeskirjadega (eelkõige ELi toimimise lepingu artiklitega 34 ja 36) ja ELi rahvusvaheliste kohustustega (WTO eeskirjad). Eelkõige peavad liikmesriigi meetmed olema põhjendatud liidu õiguse kohaste mõjuvate põhjustega, mis ei tohi mingil juhul minna vastuollu Euroopa Toiduohutusameti teostatava riskihinnanguga (artikli 34a lõike 1 punkt a). Need meetmed peavad ka olema proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad (artikli 34a lõike 1 punkt b).

8. juunil 2015 kutsuti tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis ENVI-komisjoni liikmetega arvamusi vahetama. Arutelu käigus väljendasid parlamendiliikmed lisaks muule sügavat muret ka mõjuhinnangu puudumise, liikmesriikide võetavate meetmete siseturu ja WTO eeskirjadele vastavuse ja ettepaneku praktilise teostatavuse pärast. Osa parlamendiliikmetest ei olnud rahul asjaoluga, et komisjoni president Jean-Claude Juncker oli taganenud oma esialgsest lubadusest GMOde suhtes otsuste tegemise protsess (st loa andmise menetlus) läbi vaadata.

Raportöör on enamiku selles arutelus väljendatud probleemidega nõus. Raportöör on eelkõige arvamusel – kuna vastuvõtmisele ei eelnenud kogu võimaliku mõju ja alternatiivsete valikute hindamist –, et ettepanek on vastuolus uue komisjoni parema õigusloome ja läbipaistvuse lubadustega. Seepärast on raportööril tõsine mure ettepaneku kaugeleulatuvate tagajärgede pärast toidu ja sööda siseturu toimimisele ja liidu põllumajandussektori konkurentsivõimele. Kuna EL sõltub praegu väga suurel määral geneetiliselt muundatud allikatest saadavatest valkudest ning arvestades, et ettepanekul on tõenäoliselt kaudne negatiivne mõju impordile, on raportöör seisukohal, et ettepanek võib kahjustada tõsiselt loomakasvatust ja mõjuda ka kahjulikult ELi põllumajandusele.

Raportöör on ka seisukohal, et ettepanekut on peaaegu võimatu rakendada, sest ELi põllumajandussektoris ei ole enam piirikontrolli. Sellise kontrolli taastamine liikmesriikide vahel muudaks olematuks Euroopa tolliliidu ja ühtse turu majanduslikud saavutused. Peale selle ei ole selge, kuidas liikmesriigid, kes piiramise või keelamise võimalust kasutavad, oma territooriumil selliste meetmete praktilise järgimise tagavad.

Pealegi, sätestades, et liikmesriik peab piiramist või keelamist põhjendama mõjuvate põhjustega, järgides samas siseturu ja WTO eeskirju, ei taga ettepanek vajalikku õiguskindlust ja piisavaid vahendeid liikmesriikidele, kes soovivad geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist oma territooriumil seaduslikult piirata või keelata. Ka komisjon ei ole oma ettepanekus mõistet „kasutamine” määratlenud, jättes sellega tagamata õiguskindluse.

Võttes arvesse suure enamiku ENVI-komisjoni liikmete väljendatud seisukohti ja eelkõige eespool nimetatud põhjuseid teeb raportöör ettepaneku komisjoni ettepanek tagasi lükata.

3.9.2015

PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003 seoses liikmesriikide võimalusega piirata oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata

(COM(2015)0177 – C8‑0107/2015 – 2015/0093(COD))

Arvamuse koostaja: Albert Deß

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil teha ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi.

MENETLUS

Pealkiri

Liikmesriikide võimalus piirata oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata

Viited

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

30.4.2015

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Albert Deß

20.5.2015

Vastuvõtmise kuupäev

3.9.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

8

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Bas Belder, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Susanne Melior, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Vladimir Urutchev

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Heinz K. Becker, Carlos Iturgaiz

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liikmesriikide võimalus piirata oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata

Viited

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

EP-le esitamise kuupäev

22.4.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

30.4.2015

IMCO

30.4.2015

AGRI

30.4.2015

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ITRE

7.5.2015

IMCO

23.6.2015

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Giovanni La Via

9.6.2015

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

15.7.2015

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.10.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

47

3

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Guillaume Balas, Soledad Cabezón Ruiz, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Bart Staes

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Anthea McIntyre

Esitamise kuupäev

19.10.2015

  • [1]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
  • [2]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.