Pranešimas - A8-0305/2015Pranešimas
A8-0305/2015

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 nuostatos dėl valstybių narių galimybės apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą savo teritorijose

  19.10.2015 - (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)) - ***I

  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
  Pranešėjas: Giovanni La Via


  Procedūra : 2015/0093(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0305/2015

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 nuostatos dėl valstybių narių galimybės apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą savo teritorijose

  (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0177),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0107/2015),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

    atsižvelgdamas į Belgijos Atstovų Rūmų, Ispanijos Generalinių Rūmų, Nyderlandų Atstovų Rūmų ir Austrijos Bundesrato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

    atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

    atsižvelgdami į 2015 m. spalio 13 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

    atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A8-0305/2015),

  1.  atmeta Komisijos pasiūlymą;

  2.  ragina Komisiją atsiimti savo pasiūlymą;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  2015 m. balandžio 22 d. Komisija, kartu su komunikatu „Sprendimų dėl genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) priėmimo proceso peržiūra“, pateikė pasiūlymą dėl Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 nuostatos dėl valstybių narių galimybės apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą savo teritorijose (COM(2015) 0177).

  Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų požiūriu Komisija pasiūlyme siūlo atsižvelgti į neseniai iš dalies pakeistą Direktyvą 2001/18/EB dėl auginti skirtų GMO (Direktyvą (ES) 2015/412, kuri įsigaliojo 2015 m. balandžio mėn. pradžioje). Todėl ji siūlo, kad valstybėms narėms būtų leidžiama tam tikromis sąlygomis apriboti arba drausti naudoti genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus savo teritorijoje jau po to, kai šiems produktams buvo išduotas leidimas („galimybė pasirinkti“). Kaip nurodyta pasiūlymo aiškinamajame memorandume, tokios priemonės turi būti suderinamos su vidaus rinka (visų pirma SESV 34 ir 36 straipsniais) ir ES tarptautiniais įsipareigojimais (PPO taisyklėmis). Visų pirma, nacionalinės priemonės turi būti argumentuotos ir pagrįstos įtikinamais motyvais, kurie turi neprieštarauti Europos maisto saugos tarnybos atliekamam rizikos vertinimui (34a straipsnio 1 dalies a punktas). Be to, jos turi būti proporcingos ir nediskriminacinio pobūdžio (34a straipsnio 1 dalies b punktas).

  2015 m. birželio 8 d. Komisijos narys Vytenis Andriukaitis buvo pakviestas keistis nuomonėmis su ENVI komitetu. Diskusijos metu nariai išreiškė didelį susirūpinimą dėl to, kad, inter alia, trūksta poveikio vertinimo, priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės, suderinamumo su vidaus rinkos ir PPO taisyklėmis, taip pat pasiūlymo praktiškumo. Kiti išreiškė savo nepasitenkinimą dėl to, kad Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker atšaukė savo pirminį įsipareigojimą persvarstyti dabartinį sprendimų dėl GMO priėmimo procesą (t. y. dėl pačios leidimų išdavimo tvarkos).

  Pranešėjas pritaria daugumai minėtoje diskusijoje aptartų problemų. Visų pirma, jo nuomone, kadangi prieš patvirtinant pasiūlymą nebuvo įvertintas visas galimas poveikis ir galimos alternatyvos, pasiūlymas neatitinka naujosios Komisijos prisiimtų „geresnio reglamentavimo“ ir „skaidrumo“ įsipareigojimų. Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas yra labai susirūpinęs dėl pasiūlymo plataus masto pasekmių maisto produktų ir pašarų vidaus rinkos veikimui ir Sąjungos žemės ūkio sektoriaus konkurencingumui. Kadangi šiandien ES vis dar labai priklauso nuo baltymų iš genetiškai modifikuotų šaltinių tiekimo ir atsižvelgdamas į tai, kad pasiūlymas gali turėti neigiamą netiesioginį poveikį importui, pranešėjas mano, kad pasiūlymas gali kelti rimtą pavojų gyvulininkystės produkcijai ir gali daryti neigiamą poveikį ES žemės ūkiui.

  Be to, pranešėjo nuomone, šio pasiūlymo beveik neįmanoma įgyvendinti, nes ES žemės ūkio sektoriuje nebėra sienų kontrolės. Vėl įvedus tokią kontrolę valstybėse narėse būtų panaikinti Europos muitų sąjungos ir bendrosios rinkos ekonomikos pasiekimai. Be to, neaišku, kaip valstybėms narėms pasinaudojus „galimybe pasirinkti“, būtų praktiškai užtikrinama, kad jos laikytųsi tokių priemonių savo teritorijoje.

  Galiausiai, pasiūlymu, kuriame teigiama, kad valstybės narės turi nurodyti „įtikinamas priežastis“, kad pagrįstų savo galimybę pasirinkti tuo pačiu laikantis vidaus rinkos ir PPO prekybos taisyklių, neužtikrinamas būtinas teisinis tikrumas ir tinkamos priemonės valstybėms narėms, kurios nori apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą savo teritorijoje. Be to, Komisija, pažeisdama teisinio saugumo principą, savo pasiūlyme nepateikė jokios sąvokos „naudojimas“ apibrėžties.

  Atsižvelgdamas į didžiosios ENVI komiteto narių daugumos nuomonę ir ypač į pirmiau išvardytas priežastis, pranešėjas siūlo atmesti šį Komisijos pasiūlymą.

  3.9.2015

  Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ

  pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 nuostatos dėl valstybių narių galimybės apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą savo teritorijose

  (COM(2015) 0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

  Nuomonės referentas: Albert Deß

  ******

  Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą siūlyti atmesti Komisijos pasiūlymą.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Valstybių narių galimybė apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą savo teritorijose

  Nuorodos

  COM(2015) 0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ENVI

  30.4.2015

   

   

   

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  AGRI

  30.4.2015

  Nuomonės referentas (-ė)

         Paskyrimo data

  Albert Deß

  20.5.2015

  Priėmimo data

  3.9.2015

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  28

  8

  6

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Bas Belder, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Susanne Melior, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Vladimir Urutchev

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Heinz K. Becker, Carlos Iturgaiz

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Valstybių narių galimybė apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą savo teritorijose

  Nuorodos

  COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  22.4.2015

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ENVI

  30.4.2015

   

   

   

  Nuomonę teikiantys komitetai

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ITRE

  30.4.2015

  IMCO

  30.4.2015

  AGRI

  30.4.2015

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  ITRE

  7.5.2015

  IMCO

  23.6.2015

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Giovanni La Via

  9.6.2015

   

   

   

  Svarstymas komitete

  15.7.2015

   

   

   

  Priėmimo data

  13.10.2015

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  47

  3

  5

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Guillaume Balas, Soledad Cabezón Ruiz, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Bart Staes

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Anthea McIntyre

  Pateikimo data

  19.10.2015

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
  • [2]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.