Ziņojums - A8-0305/2015Ziņojums
A8-0305/2015

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 1829/2003 groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošanu savā teritorijā

19.10.2015 - (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)) - ***I

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Giovanni La Via


Procedūra : 2015/0093(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0305/2015

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 1829/2003 groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošanu savā teritorijā

(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0177),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0107/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedza Beļģijas parlamenta Pārstāvju palāta, Spānijas parlaments, Nīderlandes parlamenta Otrā palāta un Austrijas Federālā padome un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2015. gada 16. septembra atzinumu[1],

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2015. gada13. oktobra atzinumu[2],

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A8-0305/2015),

1.  noraida Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju atsaukt savu priekšlikumu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PASKAIDROJUMS

Komisija 2015. gada 22. aprīlī kopā ar paziņojumu “Lēmumu pieņemšanas procedūras pārskatīšana attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO)” iesniedza priekšlikumu regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1829/2003 attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošanu savā teritorijā (COM(2015)0177).

Priekšlikumā Komisija ierosina attiecībā uz ģenētiski modificētu pārtiku un barību veikt grozījumus, kas līdzīgi nesen veiktajiem grozījumiem Direktīvā 2001/18/EK attiecībā uz ĢMO, kuri paredzēti audzēšanai (Direktīva (ES) 2015/412, kas stājās spēkā 2015. gada aprīļa sākumā). Attiecīgi tā ierosina atļaut dalībvalstīm ierobežot vai aizliegt — ar zināmiem nosacījumiem — ģenētiski modificētās pārtikas un barības izmantošanu savā teritorijā pēc tam, kad šiem produktiem ir piešķirta atļauja (iespēja atteikties). Kā izklāstīts priekšlikuma paskaidrojuma rakstā, šādiem pasākumiem jābūt saderīgiem ar iekšējo tirgu (jo īpaši LESD 34. un 36. pantu) un ES starptautiskajām saistībām (PTO noteikumiem). Konkrētāk, valsts pasākumiem jābūt pamatotiem un balstītiem uz imperatīviem iemesliem, kas nedrīkst būt pretrunā ar EFSA veikto riska novērtējumu (34.a panta 1. punkta a) apakšpunkts). Turklāt tiem ir jābūt samērīgiem un nediskriminējošiem (34.a panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Komisārs Vytenis Andriukaitis 2015. gada 8. jūnijā bija uzaicināts uz viedokļu apmaiņu ar ENVI komitejas locekļiem. Debatēs locekļi pauda nopietnas bažas cita starpā attiecībā uz ietekmes novērtējuma trūkumu, dalībvalstu veikto pasākumu atbilstību iekšējam tirgum un PTO noteikumiem, kā arī priekšlikuma praktisko piemērojamību. Citi pauda neapmierinātību ar to, ka Komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker ir atkāpies no sākotnējās apņemšanās pārskatīt pašreizējo lēmumu pieņemšanas procesu attiecībā uz ĢMO (t. i., pašu atļaujas piešķiršanas procedūru).

Referents piekrīt lielākajai daļai šajās debatēs izteikto bažu. Jo īpaši viņš uzskata, ka — tā kā pirms pieņemšanas netika veikts novērtējums par visu iespējamo ietekmi un alternatīvām iespējām — priekšlikums ir pretrunā jaunās Komisijas solījumiem par labāku regulējumu un pārredzamību. Šajā sakarā viņam ir nopietnas bažas par priekšlikuma tālejošām sekām uz iekšējā tirgus darbību attiecībā uz pārtiku un barību un Savienības lauksaimniecības nozares konkurētspēju. Tā kā ES pašlaik joprojām ir lielā mērā atkarīga no tādu olbaltumvielu piegādes, kas iegūtas no ĢM avotiem, un ņemot vērā, ka priekšlikumam varētu būt netieša negatīva ietekme uz importu, referents uzskata, ka priekšlikums var nopietni apdraudēt mājlopu audzēšanu un negatīvi ietekmēt arī ES lauksaimniecību.

Turklāt referents uzskata, ka priekšlikumu ir gandrīz neiespējami īstenot, jo robežkontrole ES lauksaimniecības nozarē vairs nepastāv. Šādas kontroles atjaunošana starp dalībvalstīm būtu pretrunā Eiropas muitas savienības un vienotā tirgus ekonomiskajiem sasniegumiem. Turklāt nav skaidrs, kā dalībvalstis, kas izmantotu atteikšanās iespēju, praksē nodrošinātu šo pasākumu ievērošanu savā teritorijā.

Visbeidzot, nosakot, ka dalībvalstīm ir jāsniedz “pārliecinoši iemesli”, lai attaisnotu atteikšanos, vienlaikus ievērojot iekšējā tirgus un PTO tirdzniecības noteikumus, priekšlikums nenodrošina vajadzīgo tiesisko noteiktību un piemērotus instrumentus dalībvalstīm, kuras vēlas likumīgi ierobežot vai aizliegt ĢM pārtikas un barības izmantošanu savā teritorijā. Līdzīgā kārtā Komisija mazina tiesisko noteiktību, priekšlikumā nesniedzot nekādu definīciju terminam “lietošana”.

Saskaņā ar ENVI locekļu lielākās daļas paustajiem viedokļiem un jo īpaši pamatojoties uz iepriekš minētajiem apsvērumiem, referents ierosina noraidīt Komisijas priekšlikumu.

3.9.2015

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejaS ATZINUMS

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 1829/2003 groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošanu savā teritorijā

(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Referents: Albert Deß

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ierosināt noraidīt Komisijas priekšlikumu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Dalībvalstu iespēja ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošanu savā teritorijā

Atsauces

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

30.4.2015

Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums

Albert Deß

20.5.2015

Pieņemšanas datums

3.9.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

8

6

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bas Belder, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Susanne Melior, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Vladimir Urutchev

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Heinz K. Becker, Carlos Iturgaiz

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Dalībvalstu iespēja ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošanu savā teritorijā

Atsauces

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

22.4.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

30.4.2015

IMCO

30.4.2015

AGRI

30.4.2015

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

ITRE

7.5.2015

IMCO

23.6.2015

 

 

Referenti

Iecelšanas datums

Giovanni La Via

9.6.2015

 

 

 

Izskatīšana komitejā

15.7.2015

 

 

 

Pieņemšanas datums

13.10.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

47

3

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Guillaume Balas, Soledad Cabezón Ruiz, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Bart Staes

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anthea McIntyre

Iesniegšanas datums

19.10.2015

  • [1]  OV C ... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
  • [2]  OV C ... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.