Procedure : 2015/0093(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0305/2015

Ingediende teksten :

A8-0305/2015

Debatten :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Stemmingen :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0379

VERSLAG     ***I
PDF 178kWORD 94k
19.10.2015
PE 560.784v02-00 A8-0305/2015

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden

(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: Giovanni La Via

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden

(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0177),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0107/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

  gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Spaanse Congres van Afgevaardigden, de Nederlandse Tweede Kamer en de Oostenrijkse Bondsraad, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 september 2015(1),

  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 13 oktober 2015(2),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8‑0305/2015),

1.  verwerpt het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel in te trekken;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

TOELICHTING

Op 22 april 2015 diende de Commissie – tezamen met de Mededeling "Herziening van het besluitvormingsproces inzake genetisch gemodificeerde organismen" – een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad in tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden (COM(2015)0177).

Het voorstel van de Commissie is bedoeld om voornoemde verordening voor wat betreft genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders aan te passen aan de recente wijziging van Richtlijn 2001/18/EG betreffende ggo's voor de teelt (Richtlijn (EU) 2015/412 die begin april in werking is getreden). Zij stelt dan ook voor om de lidstaten – op bepaalde voorwaarden – de mogelijkheid te bieden om het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden ("opt-out"). Als uiteengezet in de toelichting bij het voorstel moeten de maatregelen van de lidstaten verenigbaar zijn met de interne markt (met name artikelen 34 en 36 VWEU) en de internationale verplichtingen van de EU (WTO-voorschriften). Nationale maatregelen moeten dan ook gemotiveerd zijn en een grondslag vinden in dwingende gronden die in geen geval in strijd mogen zijn met de door de EFSA uitgevoerde risicobeoordeling (artikel 34 bis, lid 1, letter a)). Daarnaast moeten zij evenredig en niet-discriminerend zijn (artikel 34 bis, lid 1, letter b)).

Op 8 juni 2015 vond een gedachtewisseling plaats tussen commissaris Vytenis Andriukaitis en de leden van de Commissie ENVI. In het debat plaatsten sommige leden kanttekeningen bij onder meer het ontbreken van een effectbeoordeling, de verenigbaarheid van door lidstaten genomen maatregelen met de interne markt en WTO-voorschriften alsook bij de uitvoerbaarheid van het voorstel. Andere leden spraken hun misnoegen uit over het feit dat Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker was teruggekomen op zijn toezegging het bestaande besluitvormingsproces voor ggo's (i.e. de vergunningsprocedure) te herzien.

Uw rapporteur deelt het overgrote deel van de zorgen die tijdens voornoemd debat naar voren zijn gekomen. Hij is met name van oordeel dat het voorstel – aangezien aan de aanneming ervan geen beoordeling van alle mogelijke gevolgen en alternatieve beschikbare opties is voorafgegaan – in tegenspraak is met de beloften van de nieuwe Commissie ten aanzien van "Beter wetgeven" en "Transparantie". Hij maakt zich in deze context dan ook grote zorgen over de verregaande gevolgen van het voorstel voor de werking van de interne markt voor levensmiddelen en diervoeders en de concurrentiepositie van de Unie in de landbouwsector. Gelet op het feit dat de EU vooralsnog in hoge mate afhankelijk zal blijven van de levering van van genetisch gemodificeerde bronnen afkomstige proteïnen en het voorstel waarschijnlijk indirecte negatieve gevolgen voor de invoer zal hebben, is uw rapporteur van oordeel dat het voorstel de veehouderij in groot gevaar kan brengen en voorts afbreuk kan doen aan de landbouw in de EU.

Daarnaast is uw rapporteur van mening dat het voorstel praktisch onuitvoerbaar is, aangezien er in de EU in de landbouw geen grenscontroles meer bestaan. De wederinvoering van grenscontroles tussen de lidstaten zou alle positieve economische resultaten die met de Europese douane-unie en interne markt zijn behaald, teniet doen. Voorts is het onduidelijk hoe lidstaten die van een "opt out" gebruikmaken, in de praktijk kunnen garanderen dat zulke maatregelen op hun grondgebied worden nageleefd.

Tot slot, door te stellen dat lidstaten "dwingende gronden" moeten aanvoeren om hun opt-out te motiveren, met inachtneming van de interne markt en de WTO-handelsvoorschriften, biedt het voorstel noch de noodzakelijke rechtszekerheid noch passende instrumenten aan lidstaten die het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied op legale wijze wensen te beperken of te verbieden. Evenzo heeft de Commissie in haar voorstel geen definitie gegeven van de term "gebruik", hetgeen afbreuk doet aan de rechtszekerheid.

Conform het standpunt van een grote meerderheid van de leden van de Commissie ENVI en met name op grond van de hierboven uiteengezette redenen stelt uw rapporteur dan ook voor het voorstel van de Commissie te verwerpen.

3.9.2015

ADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden

(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Rapporteur voor advies: Albert Deß

******

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid voor te stellen om het voorstel van de Commissie te verwerpen.

PROCEDURE

Titel

Mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden

Document- en procedurenummers

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

AGRI

30.4.2015

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Albert Deß

20.5.2015

Datum goedkeuring

3.9.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

28

8

6

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers

Bas Belder, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Susanne Melior, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Vladimir Urutchev

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Heinz K. Becker, Carlos Iturgaiz

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden

Document- en procedurenummers

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

Datum indiening bij EP

22.4.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

ITRE

30.4.2015

IMCO

30.4.2015

AGRI

30.4.2015

 

Geen advies

       Datum besluit

ITRE

7.5.2015

IMCO

23.6.2015

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Giovanni La Via

9.6.2015

 

 

 

Behandeling in de commissie

15.7.2015

 

 

 

Datum goedkeuring

13.10.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

47

3

5

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Guillaume Balas, Soledad Cabezón Ruiz, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Bart Staes

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Anthea McIntyre

Datum indiening

19.10.2015

(1)

Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.

(2)

Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid