Procedura : 2015/0093(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0305/2015

Teksty złożone :

A8-0305/2015

Debaty :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Głosowanie :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0379

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 191kWORD 104k
19.10.2015
PE 560.784v02-00 A8-0305/2015

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w odniesieniu do umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium

(COM(2015)0177 – C8‑0107/2015 – 2015/0093(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Giovanni La Via

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w odniesieniu do umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium

(COM(2015)0177 – C8‑0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0177),

  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0107/2015),

  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione przez Izbę Reprezentantów Belgii, Kortezy Generalne Hiszpanii, Drugą Izbę parlamentu Niderlandów i austriacki Bundesrat na mocy Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 września 2015 r.(1),

  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 13 października 2015 r.(2),

  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0305/2015),

1.  odrzuca wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o wycofanie wniosku;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2015 r. Komisja przedstawiła – wraz z komunikatem w sprawie przeglądu procesu decyzyjnego dotyczącego organizmów zmodyfikowanych genetycznie – wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w odniesieniu do umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium (COM(2015)0177).

We wniosku Komisja proponuje w odniesieniu do genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy wprowadzenie zmian na wzór niedawnej dyrektywy 2001/18/WE dotyczącej GMO przeznaczonych do uprawy (dyrektywa (UE) 2015/412, która weszła w życie na początku kwietnia 2015 r.). W związku z tym Komisja proponuje umożliwienie państwom członkowskim ograniczania lub zakazywania – na określonych warunkach– stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium po dopuszczeniu tych produktów do obrotu („opt-out”). Jak określono w uzasadnieniu do wniosku, takie środki muszą być zgodne z zasadami rynku wewnętrznego (w szczególności z art. 34 i 36 TFUE) oraz z międzynarodowymi zobowiązaniami UE (zasady WTO). W szczególności krajowe środki muszą być uzasadnione i opierać się na istotnych powodach, które nie mogą kolidować z oceną ryzyka przeprowadzaną przez EFSA (art. 34a ust. 1 lit. a)). Ponadto muszą one być proporcjonalne i niedyskryminacyjne (art. 34a ust. 1 lit. b)).

W dniu 8 czerwca 2015 r. komisarz Vytenis Andriukaitis został zaproszony do udziału w wymianie poglądów z członkami komisji ENVI. W czasie debaty posłowie wyrazili poważne obawy m.in. w stosunku do braku oceny oddziaływania, zgodności środków podejmowanych przez państwa członkowskie z zasadami rynku wewnętrznego i WTO oraz wykonalności wniosku. Niektórzy dali też wyraz niezadowoleniu z powodu wycofania się przez przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a Junckera z pierwotnego zobowiązania do przeglądu obecnego procesu decyzyjnego dotyczącego GMO (tzn. samej procedury wydawania zezwoleń).

Sprawozdawca podziela większość obaw wyrażonych w ww. debacie. Uważa on w szczególności, że wniosek jest sprzeczny z deklaracjami nowej Komisji dotyczącymi lepszego stanowienia prawa i przejrzystości, ponieważ jego przyjęcia nie poprzedziła ocena wszystkich możliwych skutków ani dostępnych alternatyw. W tym kontekście sprawozdawca ma poważne obawy co do dalekosiężnych konsekwencji wniosku dla funkcjonowania rynku wewnętrznego żywności i pasz oraz dla konkurencyjności unijnego sektora rolnictwa. W związku z tym, że UE jest obecnie w dużym stopniu zależna od dostaw białek z genetycznie zmodyfikowanego materiału źródłowego, i zważywszy, że wniosek będzie miał prawdopodobnie negatywny pośredni wpływ na import, sprawozdawca jest zdania, że przedmiotowy wniosek może poważnie zagrozić produktom pochodzącym z hodowli, a także pociągnąć za sobą negatywne skutki dla rolnictwa w UE.

Ponadto sprawozdawca uważa wdrożenie wniosku za niemal niewykonalne z uwagi na brak wewnątrzunijnych granicznych kontroli produktów rolnych. Ponowne wprowadzenie takich kontroli między państwami członkowskimi zniweczyłoby gospodarcze osiągnięcia europejskiej unii celnej i jednolitego rynku. Ponadto nie jest jasne, jak państwa członkowskie korzystające z opt-out miałyby zapewnić w praktyce zgodność z takimi środkami na ich terytorium.

Oprócz tego, stanowiąc, że państwa członkowskie muszą przedstawić „istotne powody” uzasadniające ich opt-out przy jednoczesnym poszanowaniu zasad rynku wewnętrznego i WTO, wniosek nie zapewnia niezbędnej pewności prawa ani odpowiednich instrumentów państwom członkowskim, które chcą w sposób zgodny z prawem ograniczyć stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy lub zakazać go na ich terytorium. Podobnie, ze szkodą dla pewności prawa, Komisja nie umieściła w swoim wniosku definicji terminu „stosowanie”.

Zgodnie z opiniami wyrażonymi przez zdecydowaną większość członków ENVI, przy szczególnym uwzględnieniu wyżej wymienionych powodów, sprawozdawca proponuje zatem odrzucenie wniosku Komisji.

3.9.2015

OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w odniesieniu do umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium

(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Albert Deß

******

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie odrzucenia wniosku Komisji.

PROCEDURA

Tytuł

Umożliwienie państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium

Odsyłacze

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

30.4.2015

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Albert Deß

20.5.2015

Data przyjęcia

3.9.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

8

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Bas Belder, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Susanne Melior, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Vladimir Urutchev

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Heinz K. Becker, Carlos Iturgaiz

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umożliwienie państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium

Odsyłacze

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

Data przedstawienia w PE

22.4.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

30.4.2015

IMCO

30.4.2015

AGRI

30.4.2015

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

7.5.2015

IMCO

23.6.2015

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Giovanni La Via

9.6.2015

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

15.7.2015

 

 

 

Data przyjęcia

13.10.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

47

3

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, Soledad Cabezón Ruiz, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Bart Staes

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Anthea McIntyre

Data złożenia

19.10.2015

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności