SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území

19.10.2015 - (COM(2015)0177 – C8‑0107/2015 – 2015/0093(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Giovanni La Via


Postup : 2015/0093(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0305/2015

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území

(COM(2015)0177 – C8‑0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0177),

  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0107/2015),

  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality belgickou Poslaneckou snemovňou, španielskym parlamentom, holandskou Druhou komorou a rakúskou Spolkovou radou, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. septembra 2015[1]

  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 13. októbra 2015[2],

  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0305/2015),

1.  zamieta návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby vzala svoj návrh späť;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 22. apríla 2015 Komisia predložila – spolu s oznámením s názvom Preskúmanie procesu rozhodovania o geneticky modifikovaných organizmoch – návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území (COM(2015)0177).

Komisia vo svojom návrhu navrhuje, aby sa kopírovala, pokiaľ ide o geneticky modifikované potraviny a krmivá, nedávna zmena smernice 2001/18/ES o GMO určených na pestovanie (smernica (EÚ) 2015/412, ktorá nadobudla účinnosť začiatkom apríla 2015). Preto navrhuje, aby sa členským štátom umožnilo obmedziť alebo zakázať – za určitých podmienok – používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území po tom, čo boli tieto výrobky povolené (výnimka z uplatňovania). Ako sa uvádza v dôvodovej správe návrhu, takéto opatrenia musia byť zlučiteľné s vnútorným trhom (predovšetkým článkami 34 a 36 ZFEÚ) a medzinárodnými záväzkami EÚ (pravidlami WTO). Konkrétne musia byť vnútroštátne opatrenia odôvodnené a založené na závažných dôvodoch, ktoré nesmú byť v rozpore s posúdením rizík, ktoré vykonáva EFSA (článok 34a ods. 1 písm. a)). Okrem toho musia byť primerané a nediskriminačné (článok 34a ods. 1 písm. b)).

Dňa 8. júna 2015 bol komisár Vytenis Andriukaitis pozvaný na výmenu názorov s členmi výboru ENVI. V diskusii poslanci vyjadrili vážne obavy okrem iného v súvislosti s chýbajúcim posúdením vplyvu, zlučiteľnosťou opatrení prijatých členskými štátmi s pravidlami vnútorného trhu a WTO, ako aj uskutočniteľnosťou návrhu. Ďalší vyjadrili nespokojnosť so skutočnosťou, že predseda Komisie Jean-Claude Juncker upustil od svojho pôvodného záväzku preskúmať súčasný rozhodovací proces týkajúci sa GMO (t. j. samotný postup povoľovania).

Spravodajca súhlasí s väčšinou obáv vyjadrených v uvedenej diskusii. Predovšetkým sa domnieva – keďže prijatiu návrhu nepredchádzalo posúdenie všetkých možných vplyvov a dostupných alternatívnych možností – že návrh je v rozpore so sľubmi novej Komisie o „lepšej regulácii“ a „transparentnosti“. V tejto súvislosti má vážne obavy v súvislosti s ďalekosiahlymi dôsledkami návrhu pre fungovanie vnútorného trhu s potravinami a krmivami a pre konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho sektora Únie. Keďže EÚ je aj v súčasnosti naďalej veľmi závislá od dodávok bielkovín z geneticky modifikovaných zdrojov a vzhľadom na to, že návrh pravdepodobne bude mať negatívny nepriamy vplyv na dovoz, spravodajca zastáva názor, že návrh môže vážne ohroziť živočíšnu výrobu a aj negatívne zasiahnuť poľnohospodárstvo v EÚ.

Okrem toho sa spravodajca domnieva, že návrh je takmer nemožné vykonať, lebo v rámci poľnohospodárskeho sektora EÚ už neexistujú hraničné kontroly. Opätovné zavedenie takýchto kontrol medzi členskými štátmi by zvrátilo hospodárske úspechy európskej colnej únie a jednotného trhu. Navyše nie je jasné, ako by členské štáty využívajúce možnosť výnimky z uplatňovania zabezpečili v praxi dodržiavanie takýchto opatrení na svojom území.

Napokon návrh tým, že sa v ňom uvádza, že členské štáty musia predložiť „závažné dôvody“, ktoré odôvodňujú ich výnimku z uplatňovania, a zároveň rešpektovať pravidlá vnútorného trhu a obchodné pravidlá WTO, nezabezpečuje potrebnú právnu istotu a primerané nástroje pre členské štáty, ktoré si želajú zákonne obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území. Rovnako na úkor právnej istoty Komisia vo svojom návrhu nestanovila žiadnu definíciu pojmu „používanie“.

Preto spravodajca v súlade s názormi, ktoré vyjadrila veľká väčšina členov výboru ENVI, a najmä na základe dôvodov uvedených vyššie navrhuje zamietnuť návrh Komisie.

3.9.2015

STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území

(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Albert Deß

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín ako gestorský výbor, aby navrhol zamietnutie návrhu Komisie.

POSTUP

Názov

Možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území

Referenčné čísla

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

30.4.2015

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Albert Deß

20.5.2015

Dátum prijatia

3.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

8

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bas Belder, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Susanne Melior, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Vladimir Urutchev

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Carlos Iturgaiz

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území

Referenčné čísla

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

Dátum predloženia v EP

22.4.2015

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

30.4.2015

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

30.4.2015

IMCO

30.4.2015

AGRI

30.4.2015

 

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

ITRE

7.5.2015

IMCO

23.6.2015

 

 

Spravodajca

dátum vymenovania

Giovanni La Via

9.6.2015

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

15.7.2015

 

 

 

Dátum prijatia

13.10.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

47

3

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Soledad Cabezón Ruiz, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Bart Staes

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Anthea McIntyre

Dátum predloženia

19.10.2015

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
  • [2]  Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.