Betänkande - A8-0305/2015Betänkande
A8-0305/2015

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier

  20.10.2015 - (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)) - ***I

  Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  Föredragande: Giovanni La Via


  Förfarande : 2015/0093(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0305/2015

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier

  (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  -med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0177),

  -med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0107/2015),

  -med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  -med beaktande av de motiverande yttranden från Belgiska deputeradekammaren, Spaniens parlament, Nederländska andra kammaren och Österrikiska förbundsrådet, som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

  -med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 26 november 2014[1],

  -med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 13 oktober 2015[2],

  -med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

  -med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0305/2015).

  1.  Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  MOTIVERING

  Den 22 april 2015 framlade kommissionen, tillsammans med ett meddelande om översynen av beslutsprocessen för genetiskt modifierade organismer, förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier (COM(2015)0177).

  Kommissionen ville med sitt förslag att lagstiftningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder skulle återspegla hur man nyligen ändrat direktiv 2001/18/EG när det gäller genetiskt modifierade organismer som är avsedda för odling (direktiv 2015/412/EU, som trädde i kraft i början av april 2015). I enlighet med detta föreslår kommissionen att medlemsstaterna på vissa villkor ska få begränsa eller förbjuda användningen av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier efter det att dessa produkter fått godkännande (så kallad opt-out). Såsom det fastställdes i motiveringen till förslaget bör sådana åtgärder vara förenliga med den inre marknaden (framför allt artiklarna 34 och 36 i EUF-fördraget) och med EU:s internationella skyldigheter (WTO:s regler). Framför allt måste de nationella åtgärderna vara motiverade och föranledas av tvingande skäl som inte får stå i strid med den riskbedömning som gjorts av Efsa (artikel 34a.1 a). Dessutom måste de vara proportionella och icke-diskriminerande (artikel 34a.1 b).

  Den 8 juni 2015 inbjöds kommissionsledamoten Vytenis Andriukaitis till en diskussion med miljöutskottets ledamöter. Ledamöterna uttryckte då allvarliga farhågor, bland annat för att det inte gjorts någon konsekvensbedömning, och betvivlade dessutom att de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna var förenliga med den inre marknaden och WTO:s regler och att förslaget var praktiskt genomförbart. Andra uttryckte missnöje med att kommissionsordförande Jean-Claude Juncker inte längre höll fast vid sin tidigare utfästelse om att se över den nuvarande beslutsprocessen för genetiskt modifierade organismer (alltså själva godkännandeförfarandet).

  Föredraganden instämmer med merparten av de farhågor som uttryckts vid den ovannämnda diskussionen. Framför allt anser han att förslaget strider mot den nya kommissionens utfästelse om ”bättre lagstiftning” och ”öppenhet”, i och med att antagandet av det inte föregåtts av någon bedömning av alla tänkbara konsekvenser eller av de tillbudsstående alternativen. Här befarar föredraganden allvarligt att föreslaget kan få vittgående konsekvenser för hur den inre marknaden för livsmedel och fodermedel fungerar, liksom också för konkurrenskraften inom unionens jordbrukssektor. EU är i dag fortfarande starkt beroende av försörjning med protein från genetiskt modifierade källor och därför kommer förslaget sannolikt att bli till indirekt skada för importen. Föredraganden anser att förslaget kan bli ett allvarligt hot mot animalieproduktionen och även till skada för jordbruket inom EU.

  Dessutom menar föredraganden att det skulle bli nästan omöjligt att genomföra förslaget, eftersom det inte längre finns några gränskontroller inom EU:s jordbrukssektor. Att återinföra sådana kontroller mellan medlemsstaterna skulle innebära att man gick kräftgång med avseende på de ekonomiska framsteg som gjorts med hjälp av den europeiska tullunionen och den inre marknaden. Det är inte heller inte klart hur de medlemsstater som gör bruk av ”opt-out” i praktiken skulle se till att dessa åtgärder följdes på medlemsstaternas territorier.

  Slutligen, genom sitt krav på att medlemsstaterna måste ange ”tvingande skäl” som motivering till sin ”opt-out” och samtidigt rätta sig efter reglerna för den inre marknaden och WTO:s handelsregler, innebär förslaget att de medlemsstater som i lag vill begränsa eller förbjuda användningen av genetiskt modifierade livsmedel eller foder på sitt territorium varken får nödvändig rättslig säkerhet eller adekvata redskap för ändamålet. Dessutom har kommissionen inte heller gett någon definition av begreppet ”användning” i sitt förslag, vilket blir till skada för rättssäkerheten.

  I överensstämmelse med de åsikter som uttryckts av den stora majoritet bland miljöutskottets ledamöter och utgående framför allt från de skäl som angetts ovan föreslår föredraganden därför att kommissionens förslag ska förkastas.

  3.9.2015

  YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

  till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier

  (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

  Föredragande av yttrande: Albert Deß

  Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag förkastas.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier

  Referensnummer

  COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ENVI

  30.4.2015

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  AGRI

  30.4.2015

  Föredragande

         Utnämning

  Albert Deß

  20.5.2015

  Antagande

  3.9.2015

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  28

  8

  6

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Bronis Ropė, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Bas Belder, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Susanne Melior, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Vladimir Urutchev

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Heinz K. Becker, Carlos Iturgaiz

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier

  Referensnummer

  COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)

  Framläggande för parlamentet

  22.4.2015

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ENVI

  30.4.2015

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ITRE

  30.4.2015

  IMCO

  30.4.2015

  AGRI

  30.4.2015

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  ITRE

  7.5.2015

  IMCO

  23.6.2015

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Giovanni La Via

  9.6.2015

   

   

   

  Behandling i utskott

  15.7.2015

   

   

   

  Antagande

  13.10.2015

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  47

  3

  5

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Guillaume Balas, Soledad Cabezón Ruiz, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Bart Staes

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Anthea McIntyre

  Ingivande

  19.10.2015

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.
  • [2]  Ännu ej offentliggjort i EUT.