ДОКЛАД относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

20.10.2015 - (COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS)) - *

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Маркус Фербер


Процедура : 2015/0068(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0306/2015
Внесени текстове :
A8-0306/2015
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

(COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2015)0135),

–  като взе предвид член 115 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0085/2015),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A8-0306/2015),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Позоваване 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално зачитането на правото на защита на личните данни и свободата на стопанска инициатива,

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Избягването на данъци на трансгранично равнище, агресивното данъчно планиране и вредната данъчна конкуренция се превръщат във все по-сериозно предизвикателство и будят тревога както в рамките на Съюза, така и в световен мащаб. Свиването на данъчната основа значително намалява националните данъчни приходи, което възпрепятства прилагането на благоприятстващи растежа данъчни политики в държавите членки. По-специално, в резултат на данъчните становища, които държавите членки издават във връзка със стопански структури, създавани въз основа на данъчни съображения, в тези държави е налице ниско равнище на данъчно облагане на изкуствено завишен доход, a това може да доведе до изкуствено занижаване на облагаемия доход в други свързани държави. В този контекст засилването на прозрачността се превръща в една все по-належаща нужда. За постигането на тази цел е необходимо укрепване на инструментите и механизмите, предвидени в Директива 2011/16/ЕС на Съвета13.

(1) Избягването на данъци на трансгранично равнище, агресивното данъчно планиране и вредната данъчна конкуренция се превръщат във все по-сериозно предизвикателство и будят тревога както в рамките на Съюза, така и в световен мащаб. Свиването на данъчната основа значително намалява националните данъчни приходи, което възпрепятства прилагането на благоприятстващи растежа данъчни политики в държавите членки, води до нарушения на конкуренцията в ущърб на предприятията, особено на МСП, които плащат точния размер данъци, и води до пренасочване на данъчното облагане към по-малко мобилни фактори, като например към труда и потреблението. При все това и в определени случаи данъчните становища, които държавите членки издават във връзка със стопански структури, създавани въз основа на данъчни съображения, са довели в тези държави до ниско равнище на данъчно облагане на изкуствено завишен доход и са предизвикали изкуствено занижаване на облагаемия доход в други свързани държави, като поради тази причина в тези държави се наблюдава намаляване на данъчната основа. В този контекст засилването на целевата прозрачност и на обмена на информация се превръща в една все по-належаща нужда най-малко в съответствие със стандартите на ОИСР. За постигането на тази цел е необходимо укрепване на инструментите и механизмите, предвидени в Директива 2011/16/ЕС на Съвета13.

__________________

__________________

13 Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).

13 Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Вследствие на скандала „Люкслийкс“ и чрез настоящия доклад Европейският парламент изразява своята твърда решимост да не проявява търпимост към данъчните измами и избягването на данъци, както и да се застъпва за справедливо разпределение на данъчната тежест между граждани и предприятия.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В заключенията си от 18 декември 2014 г. Европейският съвет подчертава спешната необходимост от активизиране на усилията в борбата с избягването на данъци и с агресивното данъчно планиране, както на световно равнище, така и на равнището на Съюза. Като изтъква значението на прозрачността, Европейският съвет приветства намерението на Комисията да представи предложение относно автоматичния обмен на информация за данъчните становища в ЕС.

(2) В заключенията си от 18 декември 2014 г. Европейският съвет подчертава спешната необходимост от активизиране на усилията в борбата с избягването на данъци и с агресивното данъчно планиране както на световно, така и на европейско равнище. Като изтъква значението на прозрачността и съответно на обмена на информация, Европейският съвет приветства намерението на Комисията да представи предложение относно автоматичния обмен на информация за данъчните становища в ЕС.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Що се отнася до предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване обаче, ефективността на спонтанния обмен на информация на практика е ограничена от няколко съществени трудности, като например свободата на преценка на предоставящата становищата държава членка да решава кои други държави членки следва да информира.

(4) Що се отнася до предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване обаче, ефективността на спонтанния обмен на информация на практика е ограничена от няколко съществени трудности, като например свободата на преценка на предоставящата становищата държава членка да решава кои други държави членки следва да информира и от слабата система за мониторинг, която затруднява Комисията при установяването на каквито и да било нарушения на изискването за обмен на информация;

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Ефективният обмен и ефективната обработка на данъчната информация и произтичащото от това колективно въздействие под влияние на мнозинството ще оказват силен възпиращ ефект по отношение на въвеждането на вредни данъчни практики и ще позволяват на държавите членки и на Комисията да разполагат с цялата необходима информация, за да предприемат действия срещу тези практики.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) За да не се подкопава ефективността на този обмен, възможността за отказ от предоставяне на информация, когато това би довело до разкриването на търговска, промишлена или професионална тайна или на търговски процес, или на информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред, не следва да се предвижда по отношение на разпоредбите за задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните трансгранични становища и предварителните споразумения за ценообразуване. Фактът, че информацията, която трябва да се предоставя на всички държави членки, е с ограничен обхват, следва да представлява достатъчна защита на тези търговски интереси.

(5) За да не се подкопава ефективността на този обмен, възможността за отказ от предоставяне на информация, когато това би довело до разкриването на търговска, промишлена или професионална тайна или на търговски процес, или на информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред, не трябва да се предвижда по отношение на разпоредбите за задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните трансгранични становища и предварителните споразумения за ценообразуване. Фактът, че информацията, която трябва да се предоставя на всички държави членки, е с ограничен обхват, представлява достатъчна защита на тези търговски интереси.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5a) Предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване могат да имат трансгранично измерение, въпреки че те се отнасят до чисто национални сделки. Това важи в особена степен за каскадните сделки, когато предварителните данъчни становища или предварителните споразумения за ценообразуване засягат първите национални сделки, без да се вземат предвид следващите (трансгранични) сделки.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) С цел избягване на произволни разграничения между данъчните режими, възникващи в контекста на различните национални административни практики, определенията на понятията „предварителни становища“ и „предварителни споразумения за ценообразуване“ следва да обхващат данъчни режими, независимо дали са издадени по официален или неофициален начин и независимо от задължителния или незадължителния им характер.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в) Предварителните данъчни становища гарантират последователното и прозрачно прилагане на закона.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 5 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5г) Прозрачните данъчни становища гарантират правна сигурност за данъкоплатците и предприятията и генерират инвестиции.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) За да може задължителният автоматичен обмен на информация да изиграе пълноценно своята роля, информацията следва да се съобщава веднага след като предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване бъдат предоставени, като е необходимо да се определят редовни интервали, на които тази информация да се съобщава.

(6) За да може задължителният автоматичен обмен на информация да изиграе пълноценно своята роля, съответната информация следва да се съобщава незабавно след предоставяне на предварителните данъчни становища и на предварителните споразумения за ценообразуване. В случаи на неизпълнение могат да бъдат определяни ефикасни и ефективни санкции.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Във всеки отделен случай задължителният автоматичен обмен на информация относно предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване следва да включва съобщаване на определен набор от основна информация на всички държави членки. Комисията следва да приеме необходимите мерки за стандартизирането на тази информация съгласно определената в Директива 2011/16/ЕС процедура за установяване на стандартен формуляр, който да се използва при обмена на информация. Посочената процедура следва да се използва и при приемането на всички необходими мерки и практически условия за осъществяването на обмена на информация.

(7) Във всеки отделен случай задължителният автоматичен обмен на информация относно предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване следва да включва съобщаване на определен набор от основна информация на всички държави членки. Комисията следва да приеме необходимите мерки за стандартизирането на тази информация съгласно определената в Директива 2011/16/ЕС процедура за установяване на стандартен формуляр, който да се използва при обмена на информация. Посочената процедура следва да се използва и при приемането на всички необходими мерки и практически условия за осъществяването на обмена на информация.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Държавите членки следва да съобщават изисквания набор от основна информация също и на Комисията. Това ще позволи на Комисията във всеки един момент да наблюдава и оценява ефективното прилагане на автоматичния обмен на информация относно предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване. Съобщаването на тази информация не освобождава дадена държава членка от задълженията ѝ да уведомява Комисията за държавните помощи.

(8) Държавите членки следва да съобщават изисквания набор от основна информация също и на Комисията, тъй като Комисията следва да бъде в състояние да оценява по независим начин дали тази информация има значение за откриването на незаконна държавна помощ. Тази основна информация следва да позволява на Комисията във всеки един момент да наблюдава ефикасно и да оценява ефективното прилагане на автоматичния обмен на информация относно предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване и да гарантира, че данъчните становища не оказват неблагоприятно въздействие върху вътрешния пазар. Съобщаването на тази информация не освобождава дадена държава членка от задълженията ѝ да уведомява Комисията за държавните помощи.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) В срок до 1 октомври 2018 г. държавите членки следва да представят на Комисията последващ анализ на ефективността на настоящата директива.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Предоставянето на обратна информация от страна на държавата получател до държавата — подател на информацията, е необходим елемент на ефективното функциониране на системата за автоматичен обмен. Поради това е целесъобразно да се предвидят мерки, позволяващи предоставянето на обратна информация в случаите, в които информацията е била използвана и в които не може да се предостави такава обратна информация съгласно други разпоредби на Директива 2011/16/ЕС.

(9) Предоставянето на обратна информация от страна на държавата получател до държавата — подател на информацията, е необходим елемент на ефективното функциониране на системата за автоматичен обмен, тъй като насърчава административното сътрудничество между държавите членки. Поради това е целесъобразно да се предвидят мерки, позволяващи предоставянето на обратна информация в случаите, в които информацията е била използвана и в които не може да се предостави такава обратна информация съгласно други разпоредби на Директива 2011/16/ЕС. По-този начин е по-трудно да се заобикаля информацията с цел измама.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Дадена държава членка следва да може да се позове на член 5 от Директива 2011/16/ЕС, чиито разпоредби се отнасят до обмена на информация при поискване, за да получи допълнителна информация, включително пълния текст на предварителните трансгранични становища или предварителните споразумения за ценообразуване, от държавата членка, която ги е предоставила.

(10) Дадена държава членка следва да може да се позове на член 5 от Директива 2011/16/ЕС, чиито разпоредби се отнасят до обмена на информация при поискване, за да получи допълнителна информация, включително пълния текст на предварителните становища или предварителните споразумения за ценообразуване, от държавата членка, която ги е предоставила, както и евентуалните текстове, които въвеждат последващи изменения.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Изразът „информация, която има предполагаема значимост“, посочен в член 1, алинея първа от Директива 2011/16/ЕС, следва да бъде изяснен, за да се не се позволяват тълкувания с цел избягване на данъчно облагане.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки за отстраняването на пречките, които биха могли да възпрепятстват ефективността и постигането на възможно най-широк обхват на задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване.

(11) Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки за отстраняването на пречките, които биха могли да възпрепятстват ефективността и постигането на възможно най-широк обхват на задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) За да се повиши прозрачността за гражданите, Комисията следва да публикува резюме на основните данъчни становища, договорени в рамките на предишната година, въз основа на информацията, съдържаща се в защитения централен регистър. Този доклад следва да включва най-малко описание на въпросите, засегнати в данъчното становище, описание на използваните критерии за определяне на предварителното споразумение за ценообразуване и идентифициране на държавата (ите) членка (и), за които има най-голяма вероятност да бъдат засегнати. Когато извършва това, Комисията следва да спазва разпоредбите за поверителност, предвидени в настоящата директива.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б) Целесъобразно е държавите членки да изискват от своите компетентни органи да осигуряват човешки ресурси от вече наличния персонал за събирането и анализа на такава информация.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12в) В срок до 26 юни 2017 г. следва да започне да функционира общ регистър на ЕС за ефективната собственост, който ще спомага за проследяването на възможни случаи на избягване на данъци и прехвърляне на печалби. Създаването на централен регистър за автоматичен обмен на предварителни данъчни становища или договорености за ценообразуване между държавите членки, до който ще имат достъп данъчните органи и отговорните администрации в държавите членки и Комисията, ще бъде от голямо значение.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Съществуващите разпоредби относно поверителността следва да бъдат изменени, за да се отрази разширеният обхват на задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване.

(15) Съществуващите разпоредби относно поверителността следва да бъдат изменени, за да се отрази разширеният обхват на задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) От решаващо значение е основополагащият принцип на суверенитет на държавите членки по данъчни въпроси да бъде потвърден по отношение на преките данъци и настоящото предложение да не застрашава принципа на субсидиарност;

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) В настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. По-конкретно, целта на настоящата директива е да гарантира пълно зачитане на правото на защита на личните данни и свободата на стопанска инициатива.

(16) В настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. По-конкретно, целта на настоящата директива е да гарантира пълно зачитане на правото на защита на личните данни и свободата на стопанска инициатива. Личните данни следва да се обработват с конкретни, изрично заявени и законни цели и само ако са подходящи и относими и не са прекомерни спрямо целта; Ограничения на посочените права следва да се налагат единствено при условие че се спазени условията, посочени в член 52, параграф 1 от Хартата на основните права. Като се спазва принципът на пропорционалност, ограничения могат да бъдат налагани само ако те отговарят на необходимите и действителни цели от общ интерес, признати в правото, или на необходимостта да се защитят правата и свободите на други лица.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Доколкото целта на настоящата директива, а именно ефикасно административно сътрудничество между държавите членки при условия, които са съвместими с правилното функциониране на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а предвид необходимостта от уеднаквяване и ефективност може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(17) Доколкото целта на настоящата директива, а именно ефикасно административно сътрудничество между държавите членки при условия, които са съвместими с правилното функциониране на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а предвид необходимото уеднаквяване и ефективност може да бъде по-добре постигната на европейско равнище, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква а

Директива 2011/16/ЕС

Член 3 – точка 9 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) за целите на член 8, параграф 1 и член 8а — системно предоставяне на друга държава членка на предварително определена информация, без предварително отправено искане, на предварително определени редовни интервали от време. За целите на член 8, параграф 1 позоваването на понятието „налична информация“ се отнася за информацията в данъчните регистри на предоставящата я държава членка, която е достъпна в съответствие с процедурите за събиране и обработване на информация в тази държава членка;

a) за целите на член 8, параграф 1 и член 8а — системно предоставяне на друга държава членка на предварително определена информация, без предварително отправено искане, което се извършва, в съответствие с член 8, параграф 1, на предварително определени редовни интервали от време. За целите на член 8, параграф 1 позоваването на понятието „налична информация“ се отнася за информацията в данъчните регистри на предоставящата я държава членка, която е достъпна в съответствие с процедурите за събиране и обработване на информация в тази държава членка;

Изменение    28

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Директива 2011/16/ЕС

Член 3 – параграф 14 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

14. „предварително данъчно становище във връзка с трансгранични сделки“ (предварително трансгранично данъчно становище) означава договореност, уведомление или друг инструмент или действие с подобен ефект, включително ако е предоставено в рамките на данъчен одит, което:

14. „предварително данъчно становище във връзка със сделки“ (предварително данъчно становище) означава договореност, уведомление или друг инструмент или действие с подобен ефект, включително ако е предоставено в рамките на данъчен одит и независимо от неговото официално или неофициално, правно задължително или правно незадължително естество, което:

Изменение    29

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Директива 2011/16/ЕС

Член 3 – точка 14 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) е издадено на дадено лице от страна на — или от името на — правителството или данъчната администрация на държава членка или от тяхно териториално или административно подразделение;

a) е издадено или публикувано от страна на — или от името на — правителството или данъчната администрация на държава членка или от тяхно териториално или административно подразделение и на него могат да разчитат едно или повече лица;

Изменение    30

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква б

Директива 2011/16/ЕС

Член 3 – точка 14 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) се отнася до трансгранична сделка или до това дали дейността, извършвана от дадено юридическо лице в другата държава членка, води до установяване на място на стопанска дейност, както и;

в) се отнася до сделка или до това дали дейността, извършвана от дадено юридическо лице в другата държава членка, води до установяване на място на стопанска дейност, както и;

Изменение    31

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква б

Директива 2011/16/ЕС

Член 3 – точка 14 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Трансграничните сделки включват, но не само, инвестиции, доставка на стоки, услуги, финансиране или използване на материални или нематериални активи, като не е необходимо в извършването им пряко да участва лицето, на което е издадено предварителното трансгранично данъчно становище;

Сделките включват, но не само, инвестиции, доставка на стоки, услуги, финансиране или използване на материални или нематериални активи, като не е необходимо в извършването им пряко да участва лицето, на което е издадено предварителното данъчно становище;

Изменение    32

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Директива 2011/16/ЕС

Член 3 – точка 15 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„предварително споразумение за ценообразуване“ означава договореност, уведомление или друг инструмент или действие с подобен ефект, включително ако е издадено в рамките на данъчен одит, предоставено на дадено лице от страна на — или от името на — правителството или данъчната администрация на една или повече държави членки, включително техните териториални или административни подразделения, в който инструмент преди момента на извършване на трансгранични сделки между свързани предприятия се установява съответен набор от критерии за определянето на трансферното ценообразуване по тези сделки или се определя разпределянето на печалбата към мястото на стопанска дейност.

„предварително споразумение за ценообразуване“ означава договореност, уведомление или друг инструмент или действие с подобен ефект, включително ако е издадено в рамките на данъчен одит, предоставено или публикувано от страна на — или от името на — правителството или данъчната администрация на една или повече държави членки , включително техните териториални или административни подразделения, и на което могат да разчитат едно или повече лица, в който инструмент преди момента на извършване на сделки между свързани предприятия се установява съответен набор от критерии за определянето на трансферното ценообразуване по тези сделки или се определя разпределянето на печалбата към мястото на стопанска дейност.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква б

Директива 2011/16/ЕС

Член 3 – точка 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

16. За целите на точка 14 „трансгранична сделка“ означава сделка или поредица от сделки, при които:

заличава се

a) не всички страни по сделката или поредицата от сделки са местни лица за данъчни цели в държавата членка, издаваща предварителното трансгранично данъчно становище, или;

 

б) страна по сделката или поредицата от сделки е едновременно местно лице за данъчни цели в повече от една юрисдикция, или;

 

в) една от страните по сделката или поредицата от сделки извършва дейност в друга държава членка чрез място на стопанска дейност и сделката или поредицата от сделки представлява цялата дейност на мястото на стопанска дейност или част от нея. Трансграничната сделка или поредицата от сделки включват също така договорености, постигнати от отделно юридическо лице, по отношение на стопанска дейност в друга държава членка, която това лице извършва чрез място на стопанска дейност.

 

За целите на точка 15 „трансгранична сделка“ означава сделка или поредица от сделки, в които участват свързани предприятия, от които не всички са местни лица за данъчни цели на територията на отделна държава членка.

 

Изменение    34

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 а – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Компетентният орган на дадена държава членка, която предоставя или изменя предварително трансгранично данъчно становище или предварително споразумение за ценообразуване след датата на влизане в сила на настоящата директива, съобщава за това на компетентните органи на всички други държави членки и на Европейската комисия посредством автоматичния обмен на информация.

1. Компетентният орган на дадена държава членка, която предоставя или изменя предварително данъчно становище или предварително споразумение за ценообразуване след датата на влизане в сила на настоящата директива, съобщава за това на компетентните органи на всички други държави членки и на Европейската комисия посредством автоматичния обмен на информация.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 а – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Компетентният орган на дадена държава членка предоставя също информация на компетентните органи на всички други държави членки и на Европейската комисия относно предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване, предоставени в рамките на период от десет години преди датата на влизане в сила на настоящата директива, които все още са валидни към датата на влизането ѝ в сила;

2. Компетентният орган на дадена държава членка предоставя също информация на компетентните органи на всички други държави членки и на Европейската комисия относно предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване, предоставени преди датата на влизане в сила на настоящата директива, които все още са валидни към датата на влизането ѝ в сила;

Изменение    36

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 а – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Параграф 1 не се прилага в случаите, в които предварителното трансгранично данъчно становище се отнася изключително до данъчните задължения на едно или повече физически лица.

3. Параграф 1 не се прилага в случаите, в които предварителното данъчно становище се отнася изключително до данъчните задължения на едно или повече физически лица.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 а – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Параграф 1 се прилага и когато искането за предварителното данъчно становище засяга правна структура без правосубектност. В този случай компетентният орган на държавата членка, която издава предварителното данъчно становище, съобщава тази информация на компетентните органи на всички други държави членки и организира прехвърлянето на учредителния акт в държавата членка, в която пребивават учредителят или учредителите и бенефициентът или бенефициентите.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 а – параграф 4 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) по отношение на информацията, която се обменя съгласно параграф 1 в срок от един месец след изтичането на тримесечието, през което предварителните трансгранични данъчни становища или предварителните споразумения за ценообразуване са предоставени или изменени.

a) по отношение на информацията, която се обменя съгласно параграф 1 веднага или най-късно един месец след като предварителните данъчни становища или предварителните споразумения за ценообразуване са предоставени или изменени.

 

Изменение    39

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 а – параграф 4 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) по отношение на информацията, която се обменя съгласно параграф 2 преди 31 декември 2016 г.;

б) по отношение на информацията, която се обменя съгласно параграф 2 в рамките на три месеца след влизането в сила;

Изменение    40

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 а – параграф 5 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) съдържанието на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, включително описанието на съответната стопанска дейност или сделките или поредицата от сделки;

б) съдържанието на предварителното данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, включително описанието на съответната стопанска дейност или сделките или поредицата от сделки;

Изменение    41

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 а – параграф 5 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(бa) критериите, използвани за определяне на предварителното данъчно становище или на предварително споразумение за ценообразуване, както и за ограничението във времето, ако има такова, или по отношение на обстоятелствата, при които решението може да бъде оттеглено;

Изменение    42

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8a – параграф 5 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) идентификация на другите държави членки, които има вероятност пряко или косвено да бъдат засегнати от предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване;

г) идентификация на другите държави членки, които има вероятност пряко или косвено да бъдат засегнати от предварителното данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване;

Изменение    43

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8a – параграф 5 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) идентификация на всички лица, различни от физически лица, в другите държави членки, които има вероятност пряко или косвено да бъдат засегнати от предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване (като се посочи държавата членка, с която засегнатите лица са свързани).

д) идентификация на всички лица, различни от физически лица, в другите държави членки, които има вероятност пряко или косвено да бъдат засегнати от предварителното данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване (като се посочи държавата членка, с която засегнатите лица са свързани).

Изменение    44

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8a – параграф 5 – буква д a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(дa) веднага щом е на разположение, Европейският данъчен идентификационен номер (TIN), както е посочено в плана за действие на Комисията за борба с данъчните измами и укриването на данъци от 2012 г.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8a – параграф 5 – буква д б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(дб) описание на всички използвани критерии и на приложимия режим, когато даден де юре или де факто механизъм позволява намаляване на данъчната основа на данъкоплатеца чрез режим на дерогации от обичайните разпоредби на държавата членка, която издава становището, като например разрешаването на по-бързи темповете на амортизация от обичайните или приспадане на разходи, които не са пряко направени или не са реално направени от данъкоплатеца;

Изменение    46

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8a – параграф 5 – буква д в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(дв) описание на всички използвани критерии и на приложимия режим, когато на данъкоплатеца се налага данък, който е по-нисък от нормалния в държавата членка, издаваща становището;

Изменение    47

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8a – параграф 5 – буква д г (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(дг) описание на всички използвани критерии и на съответния механизъм, след като една от страните по този механизъм е установена в трета държава, в която няма данъчно облагане или пък то е много по-благоприятно;

Изменение    48

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8a – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. За да улесни обмена на информация, Комисията приема всички мерки и практически условия, необходими за прилагането на настоящия член, включително мерки за стандартизиране на съобщаването на информацията, посочена в параграф 5 от настоящия член, като част от процедурата за съставяне на стандартния формуляр, предвиден в член 20, параграф 5.

6. За да улесни обмена на информация, Комисията приема всички мерки и практически условия, необходими за прилагането на настоящия член, включително мерки за стандартизиране на съобщаването на информацията, посочена в параграф 5 от настоящия член, като част от процедурата за съставяне на стандартния формуляр, предвиден в член 20, параграф 5. Комисията подпомага държавите членки, които имат децентрализирани териториални или административни органи, които разполагат с данъчна компетентност, при гарантирането, че те изпълняват своите отговорности за предоставяне на обучение и подкрепа за тези органи.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 a – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Компетентният орган, на когото се съобщава информацията по параграф 1, потвърждава получаването ѝ на компетентния орган, предоставил информацията, ако е възможно по електронен път, като прави това незабавно и при всички случаи не по-късно от седем работни дни след датата на получаване.

7. Компетентният орган, на когото се съобщава информацията по параграф 1, потвърждава получаването ѝ на компетентния орган, предоставил информацията, ако е възможно по електронен път, като прави това незабавно и при всички случаи не по-късно от седем работни дни след датата на получаване, като по този начин допринася за функционирането на една ефикасна система за автоматичен обмен на информация.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8a – параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Държавите членки могат в съответствие с член 5 да поискат допълнителна информация, включително пълния текст на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, от държавата членка, която го е издала.

8. Държавите членки или техните териториални или административни органи, включително органите на местното самоуправление, ако това е приложимо, могат в съответствие с член 5 да поискат допълнителна информация, включително пълния текст на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, от държавата членка, която го е издала.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8a – параграф 9 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9a. Държавите членки уведомяват Комисията и другите държави членки на ранен етап за всяка съответна промяна в тяхната практика, свързана с данъчните становища (формалности по отношение на заявленията, процеса на вземане на решения и др.);

Изменение    52

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8a – параграф 9 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9б. Данъчните органи на държавите членки уведомяват Комисията и другите държави членки за всякакви промени на националното законодателство, свързани с тяхното корпоративно данъчно право (въвеждане на нови корективи, данъчни облекчения, изключения, стимули или подобни мерки и др.), които биха могли да имат въздействие върху тяхната ефективна данъчна ставка върху данъчните приходи на която и да било друга държава членка;

Обосновка

Група „Кодекс за поведение“ беше създадена специално за подобни уведомления, но той е достигнала своя предел. Затова Комисията следва да създаде механизъм, чрез който държавите членки да могат да уведомяват Комисията и другите държави членки за всяка съответна промяна в тяхното законодателство в областта на корпоративното данъчно облагане, ако това може да повлияе отрицателно върху техните данъчни ставки и/или върху данъчните приходи на друга държава членка.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 б – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Преди 1 октомври 2017 г. държавите членки предоставят ежегодно на Комисията статистически данни за обема на автоматичния обмен съгласно членове 8 и 8а и, доколкото е възможно, информация за административните и други видове разходи и ползи за данъчните администрации и за трети страни, произтичащи от извършения обмен, както и за всякакви евентуални изменения.

1. Преди 1 октомври 2017 г. държавите членки предоставят ежегодно на Комисията статистически данни за обема на автоматичния обмен съгласно членове 8 и 8а, видовете предоставени становища и, доколкото е възможно, информация за административните и други видове разходи и ползи за данъчните администрации и за трети страни, произтичащи от извършения обмен, както и за всякакви евентуални изменения.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 б – параграф 2 a (new)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Преди 1 октомври 2017 г. и след това всяка година Комисията публикува доклад, в който се обобщават основните случаи, съдържащи се в защитения централен регистър, посочен в член 21, параграф 5. Когато извършва това, Комисията спазва предвидените в член 23а разпоредби относно поверителността.

 

Изменение    55

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2011/16/ЕС

Член 14 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато държава членка използва информация, предоставена от друга държава членка в съответствие с член 8а, тя изпраща във възможно най-кратък срок обратна информация за това на компетентния орган, който е предоставил информацията, но не по-късно от три месеца след като резултатът от използването на поисканата информация е известен, освен ако обратна информация вече е била предоставена съгласно параграф 1 от настоящия член. Комисията определя практическите условия в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.

3. Когато държава членка използва информация, предоставена от друга държава членка в съответствие с член 8а, тя изпраща във възможно най-кратък срок обратна информация за това на Комисията и на компетентния орган, който е предоставил информацията, но не по-късно от три месеца след като резултатът от използването на поисканата информация е известен, освен ако обратна информация вече е била предоставена съгласно параграф 1 от настоящия член. Комисията определя практическите условия в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 1 – точка 5

Директива 2011/16/ЕС

Член 20 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. За автоматичния обмен на информация относно предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване съгласно член 8а се използва стандартен формуляр, след като той бъде приет от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.

5. За автоматичния обмен на информация относно предварителни данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване съгласно член 8а се използва стандартен формуляр, след като той бъде приет от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.

Изменение  57

Предложение за директива

Член 1 – точка 6

Директива 2011/16/ЕС

Член 21 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Комисията създава защитен централен регистър, в който информацията, която трябва да се съобщава в рамките на член 8а от настоящата директива, може да се записва, за да се отговори на изискванията за автоматичен обмен, предвидени в член 8а, параграфи 1 и 2. Комисията има достъп до информацията, записана в този регистър. Комисията приема необходимите практически правила в съответствие с посочената в член 26, параграф 2 процедура.

5. В срок най-късно до 31 декември 2016 г. Комисията създава защитен централен регистър, в който информацията, която трябва да се съобщава в рамките на член 8а от настоящата директива, трябва да се записва, за да се отговори на изискванията за автоматичен обмен, предвидени в член 8а, параграфи 1 и 2. Държавите членки гарантират, че цялата информация, предоставена в рамките на член 8а от настоящата директива по време на преходния период, през който защитеният централен регистър все още не е разработен, се зарежда в защитения централен регистър в срок до 1 април 2017 г. Комисията и държавите членки имат достъп до информацията, записана в този регистър. Комисията приема необходимите практически правила в съответствие с посочената в член 26, параграф 2 процедура.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 2011/16/ЕС

Член 23 a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Информацията, предадена на Комисията съгласно настоящата директива, се третира от Комисията като поверителна в съответствие с разпоредбите, приложими за органите на Съюза.

1. Информацията, предадена на Комисията съгласно настоящата директива, се третира от Комисията като поверителна в съответствие с разпоредбите, приложими за органите на Съюза, както е предвидено в член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 2011/16/ЕС

Член 23a – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информацията, предадена на Комисията от държава членка съгласно член 23, както и всички доклади или документи, изготвени от Комисията въз основа на тази информация, могат да бъдат предавани на останалите държави членки. Предаваната информация представлява служебна тайна и е защитена по същия начин, както подобна информация съгласно националното законодателство на държавата членка, която я получава.

Информацията, предадена на Комисията от държава членка на ЕС или на ЕИП, съгласно член 23, както и всички доклади или документи, изготвени от Комисията въз основа на тази информация, могат да бъдат предавани на останалите държави членки на ЕС (и в случай на реципрочност — също на държави — членки на ЕИП). Предаваната информация представлява служебна тайна и е защитена по същия начин, както подобна информация съгласно националното законодателство на държавата членка на ЕС (и в случай на реципрочност — също на държава — членка на ЕИП), която я получава.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 2011/16/ЕС

Член 23a – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изготвените от Комисията доклади и документи, посочени в първа алинея, могат да се използват от държавите членки само за аналитични цели, но не се публикуват, нито се предоставят на други лица или органи без изричното съгласие на Комисията.

Изготвените от Комисията доклади и документи, посочени в първа алинея, могат да се използват от държавите членки на ЕС или на ЕИП, само за аналитични цели, но не се публикуват, нито се предоставят на други лица или органи без изричното съгласие на Комисията.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8 a (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 23 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) Създава се следният член:

 

„Член 23б

 

Санкции

 

Комисията проучва всички санкции, които трябва да бъдат установени, в случаи на отказ или неизвършване на обмен на информация.“

Изменение    62

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 25 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Вмъква се следният член:

 

„Член 25a

 

Промени в рамките на ОИСР

 

Настоящата директива е съвместима с развитието в рамките на ОИСР и взема под внимание цялостния набор от средства на ОИСР, който се съдържа в Стандарта за автоматичен обмен на информация.“

Изменение    63

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – точка 9 б (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 25 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б) Създава се следният член:

 

„Член 25б

 

По-нататъшни действия на държавите членки

 

Настоящата директива не изключва възможността държавите членки да предприемат по-нататъшни действия за разработването на вътрешни или основаващи се на споразумения разпоредби с цел предотвратяване на избягването на данъчно облагане.“

Изменение    64

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 в (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 27

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9в) Член 27 се изменя, както следва:

 

„Член 27

 

Докладване

 

На всеки три години след влизането в сила на директивата Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно прилагането на настоящата директива.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Увод

Избягването на данъци на трансгранично равнище, агресивното данъчно планиране и вредната данъчна конкуренция се превръщат във все по-сериозно предизвикателство и будят тревога както в рамките на Съюза, така и в световен мащаб.

В своята резолюция от 21 май 2013 г. Европейският парламент подчерта, че ЕС следва да поеме водеща роля в международните дискусии относно борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища, по-специално във връзка с насърчаването на обмена на информация.

По силата на действащата понастоящем правна рамка (Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество) държавите членки споделят твърде незначително количество информация помежду си относно своите данъчни решения.

Данъчното становище е потвърждение или уверение, с което данъчните органи уведомяват данъкоплатците как ще бъдат изчислявани техните данъци. Обикновено данъчните становища се издават, за да се осигури правна сигурност за данъкоплатците, често пъти чрез потвърждаване на данъчното третиране на големи или сложни търговски сделки. В повечето случаи данъчните становища се предоставят преди извършването на сделката или преди подаването на данъчна декларация.

Държавите членки имат право на свободна преценка да решават дали определено данъчно становище може да бъде от значение за друга държава — членка на ЕС. В резултат на това държавите членки не обменят спонтанно своите данъчни становища и често не са запознати с трансгранични данъчни становища, издадени в други държави — членки на ЕС, които могат да окажат въздействие върху собствените им данъчни основи. Липсата на прозрачност относно данъчните становища се използва недобросъвестно от някои дружества с цел изкуствено намаляване на техния данъчен принос.

В този контекст засилването на прозрачността се превръща в една все по-належаща нужда. За постигането на тази цел е необходимо укрепване на инструментите и механизмите, предвидени в Директива 2011/16/ЕС на Съвета.

Предложението на Комисията

Проектът на директива изменя Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество, изменена с Директива 2014/107/ЕС. Проектът на директива въвежда нов член в съществуващата директива, като определя обхвата и условията за задължителния автоматичен обмен на информация относно типа на трансграничните данъчни становища и договореностите за трансферно ценообразуване. Обхватът на това задължение е разширен, така че да обхване и становища, издадени през десетте години преди датата на влизане в сила на предложената директива, които все още са валидни към датата на влизане в сила на директивата.

Конкретни аспекти на предложението

Обхват на обмена на информация

Комисията предлага да се ограничи обхватът на задължителния обмен на информация относно трансграничните данъчни становища и договореностите за трансферно ценообразуване.

График за обмен на информация

Комисията предлага да се определи строг график: на всеки три месеца националните данъчни органи ще трябва да изпращат доклад, чрез защитена система за електронна поща, на всички други държави членки относно всички трансгранични данъчни становища, които те са издали. След това държавите членки ще имат възможност да изискват по-подробна информация относно въпросното становище.

Изисквана информация

В предложението се очертава стандартната информация, която държавите членки ще трябва да включват в тримесечните доклади относно своите данъчни становища. Това обхваща:

- име на данъкоплатеца и група (когато това е приложимо);

- описание на въпросите, разглеждани в данъчното становище;

- описание на използваните критерии за определяне на предварителното споразумение за ценообразуване;

- идентификация на държавата (ите) членка (и), за които има най-голяма вероятност да бъдат засегнати;

- идентификация на всяко друго данъчнозадължено лице, за което има вероятност да бъде засегнато (освен физически лица).

Комисията предлага начинът на представяне на тази информация да бъде стандартизиран чрез делегиран акт.

Защитен централен регистър

Предложената директива също така позволява евентуалното създаване от Комисията на защитен централен регистър, в който информацията, която трябва да бъде предавана в рамките на Директивата, може да бъде записвана. Комисията ще има достъп до информацията, записана в този регистър.

Някои въпроси за разискване

Докладчикът като цяло изразява положителната оценка на предложението, най-вече относно задължението за обмен на становища, издадени през десетте години преди датата, на която предложената директива влиза в сила, и които са все още валидни на датата на влизане в сила на директивата. Докладчикът не счита за необходимо този срок да бъде по-дълъг от десет години, тъй като е възможно данните за този период вече да не бъдат налични.

Що се отнася до обхвата на задължителния обмен на информация, докладчикът има съмнения по отношение на ограничаването на задължителен обмен на информация до трансграничните данъчни становища и договореностите относно ценообразуването. Той действително счита, че предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване могат да имат трансгранично измерение, въпреки че те се отнасят до чисто национални сделки, особено в случая с каскадните сделки, когато предварителните данъчни становища или предварителните споразумения за ценообразуване засягат първите национални сделки, без да се вземат предвид следващите (трансгранични) сделки.

В допълнение към това, докладчикът счита, че за да може задължителният автоматичен обмен на информация да изиграе пълноценно своята роля, информацията следва да се съобщава веднага след като предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване бъдат предоставени.

За да се подобри прозрачността за гражданите, Комисията следва въз основа на съдържанието на защитения централен регистър да публикува годишен доклад, в който се обобщават основните случаи, като същевременно се зачитат разпоредбите за поверителност, посочени в директивата.

Заключение

Докладчикът приветства предложението на Комисията като положителна стъпка към по-голяма прозрачност. Същевременно той счита, че предложението ще придобие по-голяма яснота и ефикасност с помощта на предложените изменения.

14.10.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

(COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS))

Докладчик по становище: Ангел Джамбазки

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Позоваване 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално зачитането на правото на защита на личните данни и свободата на стопанска инициатива,

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Избягването на данъци на трансгранично равнище, агресивното данъчно планиране и вредната данъчна конкуренция се превръщат във все по-сериозно предизвикателство и будят тревога както в рамките на Съюза, така и в световен мащаб. Свиването на данъчната основа значително намалява националните данъчни приходи, което възпрепятства прилагането на благоприятстващи растежа данъчни политики в държавите членки. По-специално, в резултат на данъчните становища, които държавите членки издават във връзка със стопански структури, създавани въз основа на данъчни съображения, в тези държави е налице ниско равнище на данъчно облагане на изкуствено завишен доход, a това може да доведе до изкуствено занижаване на облагаемия доход в други свързани държави. В този контекст засилването на прозрачността се превръща в една все по-належаща нужда. За постигането на тази цел е необходимо укрепване на инструментите и механизмите, предвидени в Директива 2011/16/ЕС13 на Съвета.

(1) Избягването на данъци на трансгранично равнище, агресивното данъчно планиране и вредните данъчни практики се превръщат във все по-сериозно предизвикателство и будят сериозна тревога както в рамките на Съюза, така и в световен мащаб. Свиването на данъчната основа значително намалява националните данъчни приходи, което възпрепятства прилагането на благоприятстващи растежа данъчни политики в държавите членки. При все това, някои становища във връзка със стопански структури, създавани въз основа на данъчни съображения, доведоха до ниско равнище на данъчно облагане на изкуствено завишен доход в държавата, която издава, изменя или преразглежда предварителното становище, както и до изкуствено занижаване на облагаемия доход в други свързани държави. В този контекст засилването на прозрачността и допълнителните действия на равнището на ЕС се превръщат в една все по-належаща нужда. Неоснователните модели за избягване на данъчно облагане следва да се премахнат. За постигането на тази цел е необходимо укрепване на инструментите и механизмите, предвидени в Директива 2011/16/ЕС13 на Съвета.

________________

________________

13 Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).

13 Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В заключенията си от 18 декември 2014 г. Европейският съвет подчертава спешната необходимост от активизиране на усилията в борбата с избягването на данъци и с агресивното данъчно планиране, както на световно равнище, така и на равнището на Съюза. Като изтъква значението на прозрачността, Европейският съвет приветства намерението на Комисията да представи предложение относно автоматичния обмен на информация за данъчните становища в ЕС.

(2) В заключенията си от 18 декември 2014 г. Европейският съвет подчертава спешната необходимост от активизиране на усилията в борбата с избягването на данъци и с агресивното данъчно планиране както на световно, така и на европейско равнище. Като изтъква значението на прозрачността, Европейският съвет приветства намерението на Комисията да представи предложение относно автоматичния обмен на информация за данъчните становища в ЕС.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В Директива 2011/16/ЕС се предвижда задължителен спонтанен обмен на информация между държавите членки в пет конкретни случая в рамките на определени срокове. Спонтанният обмен на информация и сега се прилага в случаите, в които компетентният орган на дадена държава членка има основания да предполага, че е възможна загуба на данъчни приходи в друга държава членка, по отношение на данъчните становища с трансграничен характер, издавани от държава членка на конкретно данъчнозадължено лице във връзка с тълкуване или прилагане на определени данъчни разпоредби в бъдеще.

(3) В Директива 2011/16/ЕС се предвижда задължителен спонтанен обмен на информация между държавите членки в пет конкретни случая в рамките на определени срокове и се пояснява, че държавите членки не следва да предприемат опити за извличане на информация или да искат информация, която е без очевидна връзка с данъчните задължения на даден данъкоплатец. Спонтанният обмен на информация и сега се прилага в случаите, в които компетентният орган на дадена държава членка има основания да предполага, че е възможна загуба на данъчни приходи в друга държава членка, по отношение на данъчните становища с трансграничен характер, издавани от държава членка на конкретно данъчнозадължено лице във връзка с тълкуване или прилагане на определени данъчни разпоредби в бъдеще.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) За да не се подкопава ефективността на този обмен, възможността за отказ от предоставяне на информация, когато това би довело до разкриването на търговска, промишлена или професионална тайна или на търговски процес, или на информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред, не следва да се предвижда по отношение на разпоредбите за задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните трансгранични становища и предварителните споразумения за ценообразуване. Фактът, че информацията, която трябва да се предоставя на всички държави членки, е с ограничен обхват, следва да представлява достатъчна защита на тези търговски интереси.

(5) За да не се подкопава ефективността, ролята и правилното функциониране на този обмен, възможността за отказ от предоставяне на информация, когато това би довело до разкриването на търговска, промишлена или професионална тайна или на търговски процес, или на информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред, не следва да се предвижда по отношение на разпоредбите за задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните трансгранични становища и предварителните споразумения за ценообразуване. Фактът, че информацията, която трябва да се предоставя на всички държави членки, е с ограничен обхват, следва да представлява минимална достатъчна защита на тези търговски интереси.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Предварителните данъчни постановления гарантират последователното и прозрачно прилагане на закона.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) Прозрачните данъчни правила гарантират правна сигурност за данъкоплатците и предприятията и генерират инвестиции.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) За да може задължителният автоматичен обмен на информация да изиграе пълноценно своята роля, информацията следва да се съобщава веднага след като предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване бъдат предоставени, като е необходимо да се определят редовни интервали, на които тази информация да се съобщава.

(6) За да може задължителният автоматичен обмен на информация да изиграе пълноценно своята роля, информацията следва да се съобщава незабавно след като предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване бъдат предоставени. В случаи на неспазване могат да се разработят ефикасни и ефективни санкции. .

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Държавите членки следва да съобщават изисквания набор от основна информация също и на Комисията. Това ще позволи на Комисията във всеки един момент да наблюдава и оценява ефективното прилагане на автоматичния обмен на информация относно предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване. Съобщаването на тази информация не освобождава дадена държава членка от задълженията ѝ да уведомява Комисията за държавните помощи.

(8) Държавите членки следва да съобщават изисквания набор от основна информация на новия централен прозрачен регистър за сигурност по данъчни въпроси. Ролята на Комисията съгласно Договорите е да полага усилия за гарантиране на правилното прилагане на правото на Съюза в интерес на гражданите. Във връзка с това Комисията следва да предприеме необходимите мерки за наблюдение на спазването на закона с цел борба с избягването на данъци, като същевременно се зачита данъчният суверенитет. По отношение на преките данъци трябва да бъде потвърден основополагащият принцип на суверенитет на държавите членки по данъчни въпроси и не трябва да се застрашава принципът на субсидиарност. Комисията следва да прилага ефективно и стриктно правилата на ЕС за държавна помощ с цел борба с агресивното данъчно планиране. От голямо значение е дружествата да плащат данъци в държавите, в които реализират своите печалби.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Предоставянето на обратна информация от страна на държавата получател до държавата — подател на информацията, е необходим елемент на ефективното функциониране на системата за автоматичен обмен. Поради това е целесъобразно да се предвидят мерки, позволяващи предоставянето на обратна информация в случаите, в които информацията е била използвана и в които не може да се предостави такава обратна информация съгласно други разпоредби на Директива 2011/16/ЕС.

(9) Предоставянето на обратна информация от страна на държавата получател до държавата — подател на информацията, е необходим елемент на ефективното функциониране на системата за автоматичен обмен, тъй като насърчава административното сътрудничество между държавите членки. Поради това е целесъобразно да се предвидят мерки, позволяващи предоставянето на обратна информация в случаите, в които информацията е била използвана и в които не може да се предостави такава обратна информация съгласно други разпоредби на Директива 2011/16/ЕС.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки за отстраняването на пречките, които биха могли да възпрепятстват ефективността и постигането на възможно най-широк обхват на задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване.

(11) Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки за отстраняването на пречките, които биха могли да възпрепятстват ефективността и постигането на възможно най-широк обхват на задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване, с цел засилване на сътрудничеството и прозрачността, като вземат предвид като минимален стандарт световните стандарти на ОИСР за стандартен автоматичен обмен на информация, както и факта, че държавите членки са се ангажирали с мерки за предотвратяване на избягването на данъци чрез прилагането и разглеждането на допълнителни действия във връзка с моделите на Г-20 и ОИСР за докладване по държави.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) Следва също да се вземе предвид мотивираното становище на шведския парламент относно принципа на субсидиарност, изпратено съгласно член 6 от протокол № 2, в което парламентът потвърждава, че настоящото предложение е в рамките на необходимото за постигането на ефективен обмен на информация, като същевременно, от друга страна, счита, че общият характер на изискването за предоставяне на информация може да доведе до натрупването на огромно количество информация, което може да възпрепятства постигането на целта; и като се има предвид, че шведският парламент изразява загриженост, че настоящото предложение надхвърля рамките на необходимото в някои отношения, в това число дългия период на действие с обратна сила.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15б) Много е важно основополагащият принцип на суверенитет на държавите членки по данъчни въпроси да бъде потвърден по отношение на преките данъци и настоящото предложение да не застрашава принципа на субсидиарност.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) В настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. По-конкретно, целта на настоящата директива е да гарантира пълно зачитане на правото на защита на личните данни и свободата на стопанска инициатива.

(16) В настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. По-конкретно, целта на настоящата директива е да гарантира пълно зачитане на правото на защита на личните данни и свободата на стопанска инициатива. Личните данни трябва да се обработват с конкретни, изрично заявени и законни цели и само ако са подходящи и относими и не са прекомерни спрямо целите. Ограничения на посочените права следва да се налагат единствено при положение че се спазени условията, посочени в член 52, параграф 1 от Хартата на основните права. Като се спазва принципът на пропорционалност, ограничения могат да бъдат налагани само ако те отговарят на необходимите и действителни цели от общ интерес, признати в правото, или на необходимостта да се защитят правата и свободите на други лица.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Доколкото целта на настоящата директива, а именно ефикасно административно сътрудничество между държавите членки при условия, които са съвместими с правилното функциониране на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а предвид необходимостта от уеднаквяване и ефективност може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(17) Доколкото целта на настоящата директива, а именно ефикасно административно сътрудничество между държавите членки при условия, които са съвместими с правилното функциониране на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а предвид необходимото уеднаквяване и ефективност може да бъде по-добре постигната на европейско равнище, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1– буква а

Директива 2011/16/ЕС

Член 3 – точка 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) за целите на член 8, параграф 1 и член 8а — системно предоставяне на друга държава членка на предварително определена информация, без предварително отправено искане, на предварително определени редовни интервали от време. За целите на член 8, параграф 1 позоваването на понятието „налична информация“ се отнася за информацията в данъчните регистри на предоставящата я държава членка, която е достъпна в съответствие с процедурите за събиране и обработване на информация в тази държава членка;

a) за целите на член 8, параграф 1 и член 8а — системно предоставяне на друга държава членка на предварително определена информация, без предварително отправено искане, на предварително определени редовни интервали от време, с цел да се гарантира, че ползите, произтичащи от автоматичния обмен на информация, се извличат по правилен и редовен начин. За целите на член 8, параграф 1 позоваването на понятието „налична информация“ се отнася за информацията в данъчните регистри на предоставящата я държава членка, която е достъпна в съответствие с процедурите за събиране и обработване на информация в тази държава членка;

Изменение    17

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Компетентният орган на дадена държава членка, която предоставя или изменя предварително трансгранично данъчно становище или предварително споразумение за ценообразуване след датата на влизане в сила на настоящата директива, съобщава за това на компетентните органи на всички други държави членки и на Европейската комисия посредством автоматичния обмен на информация.

1. Компетентният орган на дадена държава членка, която предоставя или изменя предварително трансгранично данъчно становище или предварително споразумение за ценообразуване след датата на влизане в сила на настоящата директива, съобщава за това на компетентните органи на всички други държави членки и на новия централен прозрачен регистър по данъчни въпроси посредством автоматичния обмен на информация. Комисията извършва оценка и мониторинг на ефективното прилагане на автоматичния обмен на информация.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Компетентният орган на дадена държава членка предоставя също информация на компетентните органи на всички други държави членки и на Европейската комисия относно предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване, предоставени в рамките на период от десет години преди датата на влизане в сила на настоящата директива, които все още са валидни към датата на влизането ѝ в сила;

2. Компетентният орган на дадена държава членка предоставя също информация на компетентните органи на всички други държави членки и на новия централен прозрачен регистър по данъчни въпроси относно предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване, предоставени в рамките на период от пет години преди датата на влизане в сила на настоящата директива, които все още са валидни и действащи към датата на влизането ѝ в сила;

Изменение    19

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 a – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Компетентният орган, на когото се съобщава информацията по параграф 1, потвърждава получаването ѝ на компетентния орган, предоставил информацията, ако е възможно по електронен път, като прави това незабавно и при всички случаи не по-късно от седем работни дни след датата на получаване.

7. Компетентният орган, на когото се съобщава информацията по параграф 1, потвърждава получаването ѝ на компетентния орган, предоставил информацията, ако е възможно по електронен път, като прави това незабавно и при всички случаи не по-късно от седем работни дни след датата на получаване, като по този начин допринася за функционирането на една ефикасна система за автоматичен обмен на информация.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 2011/16/ЕС

Член 23 a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Информацията, предадена на Комисията съгласно настоящата директива, се третира от Комисията като поверителна в съответствие с разпоредбите, приложими за органите на Съюза.

1. Информацията, предадена на Комисията съгласно настоящата директива, се третира от Комисията като поверителна в съответствие с разпоредбите, приложими за органите на Съюза, както е предвидено в член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 25 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Създава се следният член:

 

 

„Член 25a

 

Настоящата директива е съвместима с развитието в рамките на ОИСР и взема под внимание цялостния набор от средства на ОИСР, който се съдържа в стандарта за автоматичен обмен на финансова информация.“

Изменение    22

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – точка 9 б (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 25 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б) Създава се следният член:

 

„Член 25б

 

Настоящата директива не изключва възможността държавите членки да предприемат по-нататъшни действия за разработването на вътрешни или основаващи се на споразумения разпоредби с цел предотвратяване на избягването на данъци.“

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

Позовавания

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

15.4.2015

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

15.4.2015

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Angel Dzhambazki

31.8.2015

Разглеждане в комисия

15.9.2015

 

 

 

Дата на приемане

13.10.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

13

9

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Stefano Maullu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Andrew Lewer

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

Позовавания

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)

Дата на консултация с ЕП

31.3.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

15.4.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

CONT

15.4.2015

IMCO

15.4.2015

JURI

15.4.2015

LIBE

15.4.2015

Неизказано становище

       Дата на решението

CONT

16.6.2015

IMCO

20.4.2015

LIBE

31.3.2015

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Markus Ferber

28.4.2015

 

 

 

Разглеждане в комисия

15.9.2015

13.10.2015

 

 

Дата на приемане

13.10.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Danuta Jazłowiecka, Eva Kaili, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Nils Torvalds, Beatrix von Storch

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Mark Demesmaeker

Дата на внасяне

20.10.2015