ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní

  20.10.2015 - (COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS)) - *

  Hospodářský a měnový výbor
  Zpravodaj: Markus Ferber


  Postup : 2015/0068(CNS)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0306/2015

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní

  (COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS))

  (Zvláštní legislativní postup – konzultace)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2015)0135),

  –  s ohledem na článek 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0085/2015),

  –  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0306/2015),

  1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

  2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

  3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

  4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

  5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  Pozměňovací návrh 1

  Návrh směrnice

  Právní východisko 2 a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména dodržování práva na ochranu osobních údajů a svobody podnikání,

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (1) Problémy způsobené přeshraničním vyhýbáním se daňové povinnosti, agresivním daňovým plánováním a škodlivou daňovou soutěží výrazně narostly a dostaly se do středu pozornosti v Unii i ve světě. Oslabováním daňové základny se značně snižují daňové příjmy členských států, což jim brání v uplatňování daňových politik podporujících růst. Zejména rozhodnutí týkající se struktur motivovaných daněmi vedou k tomu, že vykonstruovaně vysoké částky příjmů jsou mírně zdaněny v zemi, která činí předběžné rozhodnutí, a mohou ponechat vykonstruovaně nízké částky příjmu ke zdanění v některé z jiných zúčastněných zemí. Je tudíž naléhavě třeba zvýšit transparentnost. Za tímto účelem je třeba posílit nástroje a mechanismy zřízené směrnicí Rady 2011/16/EU13.

  (1) Problémy způsobené přeshraničním vyhýbáním se daňové povinnosti, agresivním daňovým plánováním a škodlivou daňovou soutěží výrazně narostly a dostaly se do středu pozornosti v Unii i ve světě. Oslabováním daňové základny se značně snižují daňové příjmy členských států, což jim brání v uplatňování daňových politik podporujících růst, narušuje hospodářskou soutěž na úkor podniků (zejména těch malých a středních), které platí daně v řádné výši, a zaměřuje zdanění na méně mobilní faktory, jako je práce a spotřeba. Nicméně rozhodnutí týkající se struktur motivovaných daněmi vedou ve specifických případech k tomu, že vykonstruovaně vysoké částky příjmů jsou mírně zdaněny v zemi, která činí předběžné rozhodnutí, a ponechávají vykonstruovaně nízké částky příjmu ke zdanění v některé z jiných zúčastněných zemí, čímž se v těchto členských státech snižuje daňová základna. Je tudíž naléhavě třeba zvýšit cílenou transparentnost a výměnu informací, a to alespoň v souladu s normami OECD. Za tímto účelem je třeba posílit nástroje a mechanismy zřízené směrnicí Rady 2011/16/EU13.

   

  __________________

  __________________

  13 Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).

  13 Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (1a) Po skandálu LuxLeaks a na základě této zprávy je Evropský parlament pevně odhodlán netolerovat daňové podvody a obcházení daňových povinností a bude se zasazovat o to, aby daňové břemeno bylo mezi občany a společnosti spravedlivě rozděleno.

  Pozměňovací návrh    4

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (2) Evropská rada ve svých závěrech ze dne 18. prosince 2014 zdůraznila, že je naléhavě třeba vystupňovat úsilí v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivnímu daňovému plánování na celosvětové úrovni i na úrovni Unie. Evropská rada položila důraz na transparentnost a uvítala záměr Komise předložit návrh týkající se automatické výměny informací o daňových rozhodnutích v Unii.

  (2) Evropská rada ve svých závěrech ze dne 18. prosince 2014 zdůraznila, že je naléhavě třeba vystupňovat úsilí v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivnímu daňovému plánování na celosvětové i na evropské úrovni. Evropská rada položila důraz na transparentnost a odpovídající výměnu informací a uvítala záměr Komise předložit návrh týkající se automatické výměny informací o daňových rozhodnutích v Unii.

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (4) Nicméně účinné výměně informací z vlastního podnětu o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen brání několik významných praktických obtíží, např. prostor pro uvážení povolující členskému státu, který rozhodnutí vydává, rozhodovat o tom, které další členské státy by měly být informovány.

  (4) Nicméně účinné výměně informací z vlastního podnětu o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen brání několik významných praktických obtíží, např. prostor pro uvážení povolující členskému státu, který rozhodnutí vydává, rozhodovat o tom, které další členské státy by měly být informovány, a neúčinný monitorovací systém, který Komisi komplikuje možnost případy nedodržování požadavku na výměnu informací odhalovat.

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 4 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (4a) Účinná výměna a zpracovávání daňových údajů a z nich vyplývající tlak ze strany stejně postavených subjektů by měly silný odrazující účinek bránící zavádění škodlivých daňových praktik a zpřístupnily by členským státům a Komisi veškeré relevantní informace, které by jim umožnily proti těmto praktikám zasahovat.

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 5

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (5) Možnost, že poskytnutí informací může být odmítnuto, pokud by vedlo k prozrazení obchodního, průmyslového či profesního tajemství či obchodního postupu nebo pokud by poskytnutí daných informací odporovalo veřejnému pořádku, by se neměla vztahovat na ustanovení povinné automatické výměny informací o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen, aby nedošlo ke snížení účinnosti těchto výměn. Omezená povaha informací, které mají být sdíleny se všemi členskými státy, by měla zajistit dostatečnou ochranu uvedených obchodních zájmů.

  (5) Možnost, že poskytnutí informací může být odmítnuto, pokud by vedlo k prozrazení obchodního, průmyslového či profesního tajemství či obchodního postupu nebo pokud by poskytnutí daných informací odporovalo veřejnému pořádku, se nesmí vztahovat na ustanovení povinné automatické výměny informací o předběžných rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen, aby nedošlo ke snížení účinnosti těchto výměn. Omezená povaha informací, které mají být sdíleny se všemi členskými státy, zajišťuje dostatečnou ochranu uvedených obchodních zájmů.

  Pozměňovací návrh    8

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 5 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (5a) Předběžná rozhodnutí o daňovém režimu a režimy převodních cen mohou mít přeshraniční rozměr i přesto, že se týkají čistě vnitrostátních transakcí. To je zejména případ kaskádových transakcí, kdy se předběžné rozhodnutí o daňovém režimu či režim převodních cen týkají prvních vnitrostátních transakcí, aniž by byly zohledněny další (přeshraniční) transakce.

  Pozměňovací návrh    9

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 5 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5b) Má-li se zabránit svévolnému rozlišování mezi jednotlivými daňovými dohodami v kontextu různých vnitrostátních administrativních postupů, je třeba, aby se definice předběžných rozhodnutí a předběžných režimů převodních cen vztahovala na daňové dohody bez ohledu na to, zda k jejich uzavření došlo formálním či neformálním způsobem a zda mají závazný či nezávazný charakter.

  Pozměňovací návrh    10

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 5 c (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5c) Předběžná daňová rozhodnutí usnadňují důsledné a transparentní dodržování právních předpisů.

  Pozměňovací návrh    11

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 5 d (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5d) Transparentní daňová pravidla poskytují daňovým poplatníkům a podnikům právní jistotu a dávají podnět k investicím.

  Pozměňovací návrh    12

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 6

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6) Za účelem využití přínosů povinné automatické výměny informací o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen by měly být informace sděleny neprodleně poté, co byly vydány, a proto by měly být stanoveny pravidelné intervaly pro sdělování informací.

  (6) Za účelem využití přínosů povinné automatické výměny informací o předběžných rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen by měly být informace, které s nimi souvisejí, sděleny okamžité poté, co byly vydány. Pro případy nedodržení předpisů mohou být vytvořeny účinné a účelné sankce.

  Pozměňovací návrh    13

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 7

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7) Povinná automatická výměna informací o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen by měla v každém případě zahrnovat sdělení vymezeného souboru základních informací všem členským státům. Komise by měla přijmout veškerá opatření nezbytná k tomu, aby se sdělování takových informací standardizovalo postupem podle směrnice 2011/16/ES a zavedl se standardní formulář, který bude používán pro výměnu informací. Uvedený postup by měl být rovněž použit při přijímání všech nezbytných opatření a praktických kroků pro provedení výměny informací.

  (7) Povinná automatická výměna informací o předběžných rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen by měla v každém případě zahrnovat sdělení vymezeného souboru základních informací všem členským státům. Komise by měla přijmout veškerá opatření nezbytná k tomu, aby se sdělování takových informací standardizovalo postupem podle směrnice 2011/16/ES a zavedl se standardní formulář, který bude používán pro výměnu informací. Uvedený postup by měl být rovněž použit při přijímání všech nezbytných opatření a praktických kroků pro provedení výměny informací.

  Pozměňovací návrh    14

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 8

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (8) Členské státy by si měly vyměňovat základní informace, které mají být sděleny, též s Komisí. To by Komisi umožnilo kdykoli sledovat a vyhodnocovat účinné uplatňování automatické výměny informací o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen. Toto sdělení nezprostí členský stát jeho povinností ohlásit každou státní podporu Komisi.

  (8) Členské státy by si měly vyměňovat základní informace, které mají být sděleny, též s Komisí, jelikož Komise by měla být schopna nezávisle posoudit, zda jsou tyto informace relevantní z hlediska odhalení nezákonně poskytnuté státní podpory. Tyto základní informace by měly Komisi umožnit kdykoli účinně sledovat a vyhodnocovat účinné uplatňování automatické výměny informací o předběžných  rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen a zajistit, že rozhodnutí nebudou mít negativní dopad na vnitřní trh. Toto sdělení nezprostí členský stát jeho povinností ohlásit každou státní podporu Komisi.

  Pozměňovací návrh    15

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 8 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (8a) Členské státy by měly Komisi do 1. října 2018 předložit následnou analýzu účinnosti této směrnice.

  Pozměňovací návrh    16

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 9

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (9) Nezbytným prvkem fungování účinného systému automatické výměny informací je zpětná vazba ze strany přijímajícího členského státu členskému státu posílajícímu informace. Je proto vhodné stanovit opatření umožňující poskytování zpětné vazby v případech, kdy byly informace použity a kdy nelze poskytnout zpětnou vazbu podle jiných ustanovení směrnice 2011/16/EU.

  (9) Nezbytným prvkem fungování účinného systému automatické výměny informací je zpětná vazba ze strany přijímajícího členského státu členskému státu posílajícímu informace, jelikož se tím podporuje správní spolupráce mezi členskými státy. Je proto vhodné stanovit opatření umožňující poskytování zpětné vazby v případech, kdy byly informace použity a kdy nelze poskytnout zpětnou vazbu podle jiných ustanovení směrnice 2011/16/EU. Tím se zkomplikuje možnost obcházet systém informování pro účely podvodů.

  Pozměňovací návrh    17

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 10

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (10) Členský stát by měl mít možnost dovolávat se článku 5 směrnice 2011/16/EU, pokud jde o výměnu informací na základě žádosti o doplňující informace, včetně plného znění předběžných přeshraničních rozhodnutí nebo předběžných režimů převodních cen, od členského státu, který vydal taková rozhodnutí nebo režimy.

  (10) Členský stát by měl mít možnost dovolávat se článku 5 směrnice 2011/16/EU, pokud jde o výměnu informací na základě žádosti o doplňující informace, včetně plného znění předběžných rozhodnutí nebo předběžných režimů převodních cen, od členského státu, který vydal taková rozhodnutí nebo režimy a případně texty zavádějící následné změny.

  Pozměňovací návrh    18

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 10 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (10a) Výraz „informace, u nichž lze předpokládat význam“, který se vyskytuje v čl. 1 odst. 1 směrnice 2011/16/EU, by se měl upřesnit, aby se předešlo takovým jeho výkladům, které by umožňovaly obcházení daňových povinností.

  Pozměňovací návrh    19

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 11

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (11) Členské státy by měly přijmout veškerá nezbytná opatření, aby odstranily veškeré překážky, které by mohly bránit účinné a co nejširší povinné automatické výměně informací o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen.

  (11) Členské státy by měly přijmout veškerá nezbytná opatření, aby odstranily veškeré překážky, které by mohly bránit účinné a co nejširší povinné automatické výměně informací o předběžných rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen.

  Pozměňovací návrh    20

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 12 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (12a) V zájmu zvýšení transparentnosti pro občany by Komise měla zveřejňovat na základě informací obsažených v bezpečném centrálním rejstříku souhrn nejdůležitějších daňových rozhodnutí sjednaných v předchozím roce. Součástí této zprávy by měl být přinejmenším popis otázek, jimiž se dotyčné daňové rozhodnutí zabývá, popis kritérií použitých ke stanovení předběžného režimu převodních cen a údaje o tom, jaký členský stát (členské státy) bude nejpravděpodobněji dotčen. V této souvislosti by Komise měla dodržovat ustanovení o důvěrnosti uvedená v této směrnici.

  Pozměňovací návrh    21

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 12 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (12b) Je vhodné, aby členské státy požádaly své příslušné orgány, aby pro účely shromažďování a analýzy těchto informací přidělily lidské zdroje z řad svých stávajících zaměstnanců.

  Pozměňovací návrh    22

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 12 c (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (12c) Do 26. června 2017 by měl být zprovozněn celounijní rejstřík skutečných vlastníků, který umožní odhalit případné obcházení daňových povinností a převádění zisků. Vytvoření centrálního rejstříku přístupného daňovým orgánům a příslušným úřadům v členských státech a Komisi by mělo velký význam pro automatickou výměnu informací o předběžných daňových rozhodnutích či režimech převodních cen mezi členskými státy.

  Pozměňovací návrh    23

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 15

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (15) Stávající ustanovení týkající se důvěrnosti by mělo být změněno tak, aby zohlednilo rozšíření povinné automatické výměny informací na předběžná rozhodnutí o přeshraničních věcech a na předběžné režimy převodních cen.

  (15) Stávající ustanovení týkající se důvěrnosti by mělo být změněno tak, aby zohlednilo rozšíření povinné automatické výměny informací na předběžná rozhodnutí a na předběžné režimy převodních cen.

  Pozměňovací návrh    24

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 15 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (15a) Je zásadní, aby byla dodržena základní zásada svrchovanosti členských států v daňových záležitostech, pokud jde o přímé daně, a aby stávající návrh neohrozil zásadu subsidiarity.

  Pozměňovací návrh    25

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 16

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (16) Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Cílem této směrnice je zejména zajistit plné dodržování práva na ochranu osobních údajů a svobody podnikání.

  (16) Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Cílem této směrnice je zejména zajistit plné dodržování práva na ochranu osobních údajů a svobody podnikání. Osobní údaje by měly být zpracovávány pro stanovené, výslovně vyjádřené a legitimní účely a pouze v případě, že je to přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účel. Jakákoli omezení těchto práv by měla být uplatněna pouze za předpokladu dodržení podmínek stanovených v Listině základních práv. Při dodržení zásady proporcionality mohou být omezení zavedena pouze tehdy, splňují-li nezbytné a skutečné cíle obecného zájmu, které uznává právo, nebo potřebu ochrany práv a svobod druhého.

  Pozměňovací návrh    26

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 17

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (17) Jelikož cíle této směrnice, totiž účinné správní spolupráce mezi členskými státy za podmínek slučitelných s řádným fungováním vnitřního trhu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše jej může být z důvodu požadované jednotnosti a účinnosti lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

  (17) Jelikož cíle této směrnice, totiž účinné správní spolupráce mezi členskými státy za podmínek slučitelných s řádným fungováním vnitřního trhu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše jej může být z důvodu požadované jednotnosti a efektivnosti lépe dosaženo na evropské úrovni, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

  Pozměňovací návrh    27

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – bod 1 – písm. a

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 3 – bod 9 – písm. a

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a) pro účely čl. 8 odst. 1 a článku 8a systematické sdělování předem určených informací jinému členskému státu bez předchozí žádosti a v předem stanovených pravidelných intervalech. Pro účely čl. 8 odst. 1 se dostupnými informacemi rozumějí informace v daňových záznamech sdělujícího členského státu, jež lze získat postupy pro shromažďování a zpracovávání informací v daném členském státě.

  a) pro účely čl. 8 odst. 1 a článku 8a systematické sdělování předem určených informací jinému členskému státu bez předchozí žádosti, které v souladu s čl. 8 odst. 1 probíhá v předem stanovených pravidelných odstupech. Pro účely čl. 8 odst. 1 se dostupnými informacemi rozumějí informace v daňových záznamech sdělujícího členského státu, jež lze získat postupy pro shromažďování a zpracovávání informací v daném členském státě.

  Pozměňovací návrh    28

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 3 – bod 14 – návětí

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  14. „předběžným rozhodnutím o přeshraničních věcech“ jakákoli dohoda, sdělení nebo jakýkoli jiný nástroj nebo akce s obdobnými účinky, též vydané v rámci daňové kontroly, které:

  14. „předběžným rozhodnutím“ jakákoli dohoda, sdělení nebo jakýkoli jiný nástroj nebo akce s obdobnými účinky, též vydané v rámci daňové kontroly, a to bez ohledu na jejich formální či neformální, závazný či nezávazný charakter, které:

  Pozměňovací návrh    29

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 3 – bod 14 – písm. a

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a) jsou vystaveny vládou nebo daňovým orgánem členského státu nebo jeho nižšími územními nebo správními celky nebo jejich jménem kterékoli osobě;

  a) jsou vystaveny nebo zveřejněny jménem či přímo vládou nebo daňovým orgánem členského státu nebo jeho nižšími územními nebo správními celky, jejichž výnosy se může jedna či více osob řídit;

  Pozměňovací návrh    30

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – bod 1 – písm. b

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 3 – bod 14 – písm. c

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c) souvisejí s přeshraniční transakcí nebo otázkou, zda činnosti vykonávané právnickou osobou v jiném členském státě vytvářejí, či nevytvářejí stálou provozovnu, a

  c) souvisejí s transakcí nebo otázkou, zda činnosti vykonávané právnickou osobou v jiném členském státě vytvářejí, či nevytvářejí stálou provozovnu, a

  Pozměňovací návrh    31

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – bod 1 – písm. b

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 3 – bod 14 – pododstavec 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Přeshraniční transakce může mimo jiné zahrnovat provádění investic, poskytování zboží, služeb, financí nebo využívání hmotného nebo nehmotného majetku a nemusí se přímo týkat osoby, které je určeno předběžné rozhodnutí o přeshraničních věcech;

  Transakce může mimo jiné zahrnovat provádění investic, poskytování zboží, služeb, financí nebo využívání hmotného nebo nehmotného majetku a nemusí se přímo týkat osoby, které je určeno předběžné rozhodnutí;

  Pozměňovací návrh    32

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 3 – bod 15 – pododstavec 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  „předběžným režimem převodních cen“ jakákoli dohoda, sdělení nebo jakýkoli jiný nástroj nebo akce s obdobnými účinky, též vydané v rámci daňové kontroly, které jsou vystaveny vládou nebo daňovým orgánem jednoho nebo více členských států, včetně jejich nižších územních nebo správních celků, nebo jejich jménem kterékoli osobě a kterými se pro přeshraniční transakce mezi sdruženými podniky předem stanoví vhodný soubor kritérií k určení převodních cen pro uvedené transakce nebo se určí přiřazení zisku stálé provozovně.

  „předběžným režimem převodních cen“ jakákoli dohoda, sdělení nebo jakýkoli jiný nástroj nebo akce s obdobnými účinky, též vydané v rámci daňové kontroly, které jsou vystaveny nebo zveřejněny jménem či přímo vládou nebo daňovým orgánem jednoho nebo více členských států, včetně jejich nižších územních nebo správních celků, jejichž výnosy se může jedna či více osob řídit, a kterými se pro transakce mezi sdruženými podniky předem stanoví vhodný soubor kritérií k určení převodních cen pro uvedené transakce nebo se určí přiřazení zisku stálé provozovně.

  Pozměňovací návrh    33

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – bod 1 – písm. b

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 3 – bod 16

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  16. pro účely bodu 14 se „přeshraniční transakcí“ rozumí transakce nebo řada transakcí, pokud:

  vypouští se

  a) ne všechny strany transakce nebo řady transakcí jsou pro daňové účely rezidenty v členském státu, který vydává předběžné rozhodnutí o přeshraničních věcech, nebo

   

  b) kterákoli ze stran transakce nebo řady transakcí je současně pro daňové účely rezidentem ve více než jedné jurisdikci, nebo

   

  c) jedna ze stran transakce nebo řady transakcí vykonává podnikatelskou činnost v jiném členském státě prostřednictvím stálé provozovny a daná transakce nebo řada transakcí je součástí celkové podnikatelské činnosti stálé provozovny. Přeshraniční transakce nebo řada transakcí zahrnuje rovněž opatření učiněná jedinou právnickou osobou, pokud jde o podnikatelské činnosti v jiném členském státě, které taková osoba vykonává prostřednictvím stálé provozovny.

   

  Pro účely odstavce 15 se „přeshraniční transakcí“ se rozumí transakce nebo řada transakcí, do nichž jsou zapojeny sdružené podniky, z nichž ne všechny jsou pro daňové účely rezidenty na území jediného členského státu.“

   

  Pozměňovací návrh    34

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8a – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Příslušný orgán členského státu, který vydává nebo mění předběžné rozhodnutí o přeshraničních věcech nebo předběžný režim převodních cen po datu vstupu této směrnice v platnost, o tom prostřednictvím automatické výměny sdělí informace příslušným orgánům všech ostatních členských států, jakož i Evropské komisi.

  1. Příslušný orgán členského státu, který vydává nebo mění předběžné rozhodnutí nebo předběžný režim převodních cen po datu vstupu této směrnice v platnost, o tom prostřednictvím automatické výměny sdělí informace příslušným orgánům všech ostatních členských států, jakož i Evropské komisi.

  Pozměňovací návrh    35

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8a – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Příslušný orgán členského státu rovněž sdělí příslušným orgánům všech ostatních členských států, jakož i Evropské komisi informace o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen vydaných v období začínajícím deset let před vstupem této směrnice v platnost, avšak stále platných ke dni vstupu této směrnice v platnost.

  2. Příslušný orgán členského státu rovněž sdělí příslušným orgánům všech ostatních členských států, jakož i Evropské komisi informace o předběžných rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen vydaných před vstupem této směrnice v platnost, avšak stále platných ke dni vstupu této směrnice v platnost.

  Pozměňovací návrh    36

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8a – odst. 3

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Odstavec 1 se nepoužije v případě, kdy předběžné rozhodnutí o přeshraničních věcech se týká výlučně daňových záležitostí jedné nebo více fyzických osob a zahrnuje výlučně tyto jejich daňové záležitosti.

  3. Odstavec 1 se nepoužije v případě, kdy předběžné rozhodnutí se týká výlučně daňových záležitostí jedné nebo více fyzických osob a zahrnuje výlučně tyto jejich daňové záležitosti.

  Pozměňovací návrh    37

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8a – odst. 3 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3a. Odstavec 1 se použije rovněž, pokud se žádost o předběžné rozhodnutí týká právní struktury, která nemá právní subjektivitu. V takovém případě příslušný orgán členského státu, který vydává předběžné rozhodnutí, sdělí své informace příslušným orgánům všech ostatních členských států a zajistí předání ustavující listiny členským státům, v nichž bydlí zakladatelé a příjemci struktury.

  Pozměňovací návrh    38

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8a – odst. 4 – písm. a

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a) pokud jde o informace vyměňované podle odstavce 1: do jednoho měsíce, který následuje po konci čtvrtletí, ve kterém byly daná předběžná rozhodnutí o přeshraničních věcech nebo předběžné režimy převodních cen vydány nebo změněny.

  a) pokud jde o informace vyměňované podle odstavce 1: bezprostředně a nejpozději jeden měsíc poté, co byly daná předběžná rozhodnutí nebo předběžné režimy převodních cen vydány nebo změněny;

  Pozměňovací návrh    39

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8a – odst. 4 – písm. b

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b) pokud jde o informace vyměňované podle odstavce 2: před 31. prosincem 2016.

  b) pokud jde o informace vyměňované podle odstavce 2: do tří měsíců od vstupu v platnost;

  Pozměňovací návrh    40

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8a – odst. 5 – písm. b

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b) obsah předběžného rozhodnutí o přeshraničních věcech nebo předběžného režimu převodních cen, včetně popisu relevantních podnikatelských činností nebo transakcí nebo řady transakcí;

  b) obsah předběžného rozhodnutí nebo předběžného režimu převodních cen, včetně popisu relevantních podnikatelských činností nebo transakcí nebo řady transakcí;

  Pozměňovací návrh    41

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8a – odst. 5 – písm. b a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ba) kritéria, která byla použita pro stanovení předběžného rozhodnutí nebo předběžného režimu převodních cen, ale i případné časové omezení dotyčného rozhodnutí nebo podmínky, za kterých lze rozhodnutí odvolat;

  Pozměňovací návrh    42

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8 a – odst. 5 – písm. d

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  d) identifikaci ostatních členských států, které by mohly být přímo či nepřímo dotčeny předběžným rozhodnutím o přeshraničních věcech nebo předběžných režimem převodních cen;

  d) identifikaci ostatních členských států, které by mohly být přímo či nepřímo dotčeny předběžným rozhodnutím nebo předběžným režimem převodních cen;

  Pozměňovací návrh    43

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8 a – odst. 5 – písm. e

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  e) identifikační údaje každé jiné než fyzické osoby v ostatních členských státech, která může být přímo nebo nepřímo dotčena předběžných rozhodnutím o přeshraničních věcech nebo předběžným režimem převodních cen (s informací o tom, se kterým členským státem jsou dotčené osoby spojeny).

  e) identifikační údaje každé jiné než fyzické osoby v ostatních členských státech, která může být přímo nebo nepřímo dotčena předběžných rozhodnutím nebo předběžným režimem převodních cen (s informací o tom, se kterým členským státem jsou dotčené osoby spojeny).

  Pozměňovací návrh    44

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8 a – odst. 5 – písm. e a (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ea) jakmile bude k dispozici, evropské daňové identifikační číslo uvedené v akčním plánu Komise pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům z roku 2012.

  Pozměňovací návrh    45

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8 a – odst. 5 – písm. e b (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  eb) popis všech použitých kritérií a uplatňovaného režimu, pokud právní nebo zaužívaný mechanismus umožňují snížení základu daně poplatníka prostřednictvím režimu odchylujícího se od obvyklých pravidel členského státu, který zasílá zpětnou vazbu, jako je např. povolení rychlejšího odpisu, než je obvyklé, nebo odečet nepřímých nákladů nebo nákladů skutečně nevynaložených daňovým poplatníkem;

  Pozměňovací návrh    46

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8 a – odst. 5 – písm. e c (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ec) popis všech použitých kritérií a uplatňovaného režimu, pokud je daňovému poplatníkovi povoleno nižší zdanění, než je normální daňová sazba členského státu, který zasílá zpětnou vazbu;

  Pozměňovací návrh    47

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8 a – odst. 5 – písm. e d (nové)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ed) popis všech použitých kritérií a mechanismu použitého, jakmile se jedna ze stran usadí ve třetí zemi, v níž neexistuje výběr daní, nebo je výrazně výhodnější.

  Pozměňovací návrh    48

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8 a – odst. 6

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  6. V zájmu usnadnění výměny přijme Komise veškerá opatření a praktické režimy nezbytné k provedení tohoto článku, včetně opatření pro standardizaci sdělování informací podle odstavce 5 tohoto článku, jako součást postupu pro stanovení standardního formuláře podle čl. 20 odst. 5.

  6. V zájmu usnadnění výměny přijme Komise veškerá opatření a praktické režimy nezbytné k provedení tohoto článku, včetně opatření pro standardizaci sdělování informací podle odstavce 5 tohoto článku, jako součást postupu pro stanovení standardního formuláře podle čl. 20 odst. 5. Komise poskytuje asistenci členským státům, kde jsou daňové pravomoci svěřeny decentralizovaným územním nebo správním orgánům, aby tak zajistila, že tyto státy splní svou povinnost poskytovat příslušným orgánům odbornou přípravu a podporu.

  Pozměňovací návrh    49

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8 a – odst. 7

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  7. Příslušný orgán, jemuž jsou informace sděleny podle odstavce 1, neprodleně a v každém případě do sedmi pracovních dnů od obdržení potvrdí pokud možno elektronickými prostředky jejich přijetí příslušnému orgánu, který je poskytl.

  7. Příslušný orgán, jemuž jsou informace sděleny podle odstavce 1, neprodleně a v každém případě do sedmi pracovních dnů od obdržení potvrdí pokud možno elektronickými prostředky jejich přijetí příslušnému orgánu, který je poskytl, a přispěje tak k fungování účinného systému automatické výměny informací.

  Pozměňovací návrh    50

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8a – odst. 8

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  8. Členské státy mohou v souladu s článkem 5 požádat o doplňující informace, včetně plného znění předběžného rozhodnutí v přeshraničních věcech nebo předběžného režimu převodních cen, od členského státu, který je vydal.

  8. Členské státy – nebo jejich územní či správní orgány, popřípadě včetně místních orgánů – mohou v souladu s článkem 5 požádat o doplňující informace, včetně plného znění předběžného rozhodnutí nebo předběžného režimu převodních cen, od členského státu, který je vydal.

  Pozměňovací návrh    51

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8 a – odst. 9 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  9a. Členské státy v rané fázi upozorní Komisi a ostatní členské státy na jakoukoli relevantní změnu v jejich praxi vydávání daňových rozhodnutí (formality týkající se žádostí, proces rozhodování atd.);

  Pozměňovací návrh    52

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8 a – odst. 9 b (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  9b. Daňové orgány členských států oznámí Komisi a ostatním členským státům jakoukoli relevantní změnu vnitrostátních právních předpisů o zdaňování podniků (zavedení nového příspěvku, úlevy, výjimky, pobídky či jiná opatření), která by mohla mít dopad na jejich efektivní daňovou sazbu nebo na daňové příjmy kteréhokoli jiného členského státu.

  Odůvodnění

  Pro podávání těchto oznámení byla ustavena Skupina pro kodex chování, která však narazila na své hranice. Komise by tedy měla vytvořit mechanismus, jehož prostřednictvím by členské státy mohly Komisi a ostatním členským státům oznamovat jakékoli relevantní změny svých předpisů o zdanění podniků, které by mohly mít dopad na jejich vlastní daňové příjmy nebo daňové příjmy jiných členských států.

  Pozměňovací návrh    53

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8 b – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Členské státy před 1. říjnem 2017 Komisi každoročně poskytnou statistiku o objemu automatických výměn podle článků 8 a 8a a pokud možno informace o správních a dalších příslušných nákladech a přínosech souvisejících s uskutečněnou výměnou a o veškerých případných změnách jak pro správce daně, tak pro třetí strany.

  1. Členské státy před 1. říjnem 2017 Komisi každoročně poskytnou statistiku o objemu automatických výměn podle článků 8 a 8a, informace o typech udělených rozhodnutí a pokud možno informace o správních a dalších příslušných nákladech a přínosech souvisejících s uskutečněnou výměnou a o veškerých případných změnách jak pro správce daně, tak pro třetí strany.

  Pozměňovací návrh    54

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8 b – odst. 2 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a. Komise do 1. října 2017 a poté každý rok zveřejní zprávu shrnující hlavní případy obsažené v bezpečném centrálním rejstříku uvedeném v čl. 21 odst. 5. V této souvislosti Komise dodržuje ustanovení o důvěrnosti stanovená v článku 23a.

  Pozměňovací návrh    55

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 14 – odst. 3

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3. Pokud některý členský stát využije jakoukoliv informaci sdělenou jiným členským státem podle článku 8a, zašle o tom zpětnou vazbu příslušnému orgánu, který informace poskytl, a to co nejdříve, nejpozději však tři měsíců poté, co vejde ve známost výsledek využití požadovaných informací, s výjimkou případu, kdy zpětná vazba již byla poskytnuta podle odstavce 1 tohoto článku. Komise stanoví postupem podle čl. 26 odst. 2 praktická opatření.

  3. Pokud některý členský stát využije jakoukoliv informaci sdělenou jiným členským státem podle článku 8a, zašle o tom zpětnou vazbu Komisi a příslušnému orgánu, který informace poskytl, a to co nejdříve, nejpozději však do tří měsíců poté, co vejde ve známost výsledek využití požadovaných informací, s výjimkou případu, kdy zpětná vazba již byla poskytnuta podle odstavce 1 tohoto článku. Komise stanoví postupem podle čl. 26 odst. 2 praktická opatření.

  Pozměňovací návrh    56

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – bod 5

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 20 – odst. 5

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  5. Automatická výměna informací o předběžných rozhodnutích o přeshraničních věcech a předběžných režimech převodních cen podle článku 8a se provádí pomocí standardního formuláře, jakmile Komise přijme uvedený formulář postupem podle čl. 26 odst. 2.

  5. Automatická výměna informací o předběžných rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen podle článku 8a se provádí pomocí standardního formuláře, jakmile Komise přijme uvedený formulář postupem podle čl. 26 odst. 2.

  Pozměňovací návrh  57

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – bod 6

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 21 – odst. 5

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  5. Komise vytvoří bezpečný centrální rejstřík, kde lze zaznamenávat informace, které mají být sděleny v rámci článku 8a této směrnice, aby byly dodrženy podmínky automatické výměny podle odstavců 1 a 2 článku 8a. Komise má přístup k informacím zaznamenaným v tomto rejstříku. Komise přijme nezbytná praktická opatření postupem podle čl. 26 odst. 2.

  5. Komise nejpozději do 31. prosince 2016 vytvoří bezpečný centrální rejstřík, kde musí být zaznamenávány informace, které mají být sděleny v rámci článku 8a této směrnice, aby byly dodrženy podmínky automatické výměny podle odstavců 1 a 2 článku 8a. Členské státy zajistí, aby do 1. dubna 2017 byly do tohoto bezpečného centrálního rejstříku vloženy veškeré informace sdělené v rámci článku 8a této směrnice během přechodného období, kdy dotyčný rejstřík ještě nebyl vytvořen. Komise a členské státy mají přístup k informacím zaznamenaným v tomto rejstříku. Komise přijme nezbytná praktická opatření postupem podle čl. 26 odst. 2.

  Pozměňovací návrh    58

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 23 a – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Komise nakládá s informacemi, které jí jsou poskytnuty podle této směrnice, jako s důvěrnými v souladu s předpisy platnými pro orgány Unie.

  1. Komise nakládá s informacemi, které jí jsou poskytnuty podle této směrnice, jako s důvěrnými v souladu s předpisy platnými pro orgány Unie, jak je zakotveno v článku 8 Listiny základních práv Evropské unie.

  Pozměňovací návrh    59

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 23 a – odst. 2 – pododstavec 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Informace, které Komisi poskytl některý členský stát podle článku 23, a veškeré zprávy či dokumenty vypracované Komisí na jejich základě mohou být předány jiným členským státům. Tyto předané informace podléhají služebnímu tajemství a požívají stejné ochrany jako obdobné informace podle vnitrostátního práva členského státu, který je obdržel.

  Informace, které Komisi poskytl některý členský stát EU nebo EHP podle článku 23, a veškeré zprávy či dokumenty vypracované Komisí na jejich základě mohou být předány jiným členským státům EU (a v případě reciprocity také členským státům EHP). Tyto předané informace podléhají služebnímu tajemství a požívají stejné ochrany jako obdobné informace podle vnitrostátního práva členského státu EU (a v případě reciprocity rovněž členského státu EHP), který je obdržel.

  Pozměňovací návrh    60

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 23 a – odst. 2 – pododstavec 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Zprávy a dokumenty vypracované Komisí uvedené v prvním pododstavci mohou členské státy použít pouze pro analytické účely; nesmějí je zveřejnit ani zpřístupnit žádné další osobě nebo subjektu bez výslovného souhlasu Komise.

  Zprávy a dokumenty vypracované Komisí uvedené v prvním pododstavci mohou členské státy EU nebo EHP použít pouze pro analytické účely; nesmějí je zveřejnit ani zpřístupnit žádné další osobě nebo subjektu bez výslovného souhlasu Komise.

  Pozměňovací návrh    61

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

  Směrnice 2011/16/EU

  Článek 23 b (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  8a) Vkládá se nový článek, který zní:

   

  „Článek 23b

   

  Sankce

   

  Komise přezkoumá všechny sankce, které budou stanoveny pro případy odmítnutí nebo opomenutí výměny informací.“

  Pozměňovací návrh    62

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1– bod 9 a (nový)

  Směrnice 2011/16/EU

  Článek 25 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  9a) Vkládá se nový článek, který zní:

   

  „Článek 25a

   

  Vývoj OECD

   

  Tato směrnice musí být v souladu s vývojem OECD a musí brát v úvahu ucelený soubor pravidel OECD obsažených ve standardu pro automatickou výměnu informací o finančních účtech.“

  Pozměňovací návrh    63

  Návrh směrnice

  Čl. 4 – odst. 1 – bod 9 b (nový)

  Směrnice 2011/16/EU

  Článek 25 b (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  9b) Vkládá se nový článek, který zní:

   

  „Článek 25b

   

  Další opatření ze strany členských států

   

  Tato směrnice nebrání členským státům použít další opatření pro rozvoj vnitrostátních nebo smluvních ustanovení k předcházení vyhýbání se daňovým povinnostem.“

  Pozměňovací návrh    64

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 c (nový)

  Směrnice 2011/16/EU

  Článek 27

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  9c) Článek 27 se mění takto:

   

  „Článek 27

   

  Předkládání zpráv

   

  Každé tři roky od vstupu této směrnice v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jejím uplatňování.“

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Úvod

  Problémy způsobené přeshraničním vyhýbáním se daňové povinnosti, agresivním daňovým plánováním a škodlivou daňovou soutěží výrazně narostly a dostaly se do středu pozornosti v Unii i ve světě.

  Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 21. května 2013 zdůraznil, že EU by se měla chopit vedoucí úlohy v celosvětových diskusích o boji proti daňovým podvodům, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým rájům, a to zejména podporou výměny informací.

  Podle stávajícího právního rámce (směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci) si členské státy vyměňují o svých daňových rozhodnutích velmi málo informací.

  Daňové rozhodnutí je potvrzení či záruka toho, jak bude daň vypočítána, kterou daňové orgány poskytují daňovým poplatníkům. Daňová rozhodnutí v podstatě poskytují daňovým poplatníkům právní jistotu, často potvrzením toho, jak bude rozsáhlá či složitá obchodní transakce z daňového hlediska zpracována. Daňová rozhodnutí jsou většinou poskytována ještě před uskutečněním transakce či podáním daňového přiznání.

  Členské státy mají možnost rozhodnout o tom, zda daňové rozhodnutí může mít význam pro jinou zemi EU. V důsledku toho si členské státy svá daňová rozhodnutí spontánně nevyměňují a často si nejsou vědomy přeshraničních daňových rozhodnutí vydaných v jiném státě EU, která by mohla mít dopad na jejich daňové základny. Nedostatečnou transparentnost v souvislosti s daňovými rozhodnutími využívají některé společnosti k tomu, aby uměle snížily své daňové příspěvky.

  Je tudíž naléhavě třeba zvýšit transparentnost. Za tímto účelem musí dojít k posílení nástrojů a mechanismů zřízených směrnicí Rady 2011/16/EU.

  Návrh Komise

  Návrh Komise pozměňuje směrnici 2011/16/EU o správní spolupráci ve znění směrnice 2014/107/EU. Do stávající směrnice vkládá nový článek, který stanoví rozsah a podmínky povinné automatické výměny informací o typech přeshraničních daňových rozhodnutí a o režimech převodních cen. Tato povinnost je rozšířena na rozhodnutí, která byla vydána během deseti let před nabytím účinku navrhované směrnice a která jsou stále platná ke dni vstupu této směrnice v platnost.

  Konkrétní hlediska návrhu

  Rozsah výměny informací

  Komise navrhuje omezit rozsah povinné výměny informací na přeshraniční daňová rozhodnutí a režimy převodních cen.

  Lhůta pro výměnu informací

  Komise navrhuje stanovit přísnou lhůtu: vnitrostátní daňové orgány budou muset každé tři měsíce rozeslat prostřednictvím bezpečného e-mailového systému všem ostatním členským státům zprávu o veškerých přeshraničních daňových rozhodnutích, která vydaly. Členské státy budou poté moci požádat o podrobnější informace týkající se konkrétního rozhodnutí.

  Požadované informace

  V návrhu jsou uvedeny standardní informace, které členské státy budou muset zahrnout do svých čtvrtletních zpráv o daňových rozhodnutích, která přijaly. Jedná se o:

  – název daňového poplatníka a skupinu (je-li to relevantní);

  – popis otázek, kterých se dotyčné daňové rozhodnutí týká;

  – popis kritérií, která byla použita pro stanovení předběžného režimu převodních cen;

  – údaje o tom, jaký členský stát (členské státy) bude nejpravděpodobněji dotčen;

  – údaje o tom, zda tímto rozhodnutím mohou být dotčeni i jiní daňoví poplatníci (kromě fyzických osob)

  Komise navrhuje, aby způsob, jakým jsou tyto informace předkládány, byl standardizován prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci.

  Bezpečný centrální rejstřík

  Navrhovaná směrnice rovněž umožňuje, aby Komise zřídila bezpečný centrální rejstřík, kde budou zaznamenávány informace, které je třeba sdělit v rámci směrnice. Komise bude mít k informacím zaznamenaným v tomto rejstříku přístup.

  Některé otázky k diskusi

  Zpravodaj hodnotí návrh vesměs kladně, zejména pak povinnost členských států vyměňovat si rozhodnutí, která byla vydána během deseti let před nabytím účinku navrhované směrnice a která jsou stále platná ke dni vstupu této směrnice v platnost. Zpravodaj se domnívá, že toto desetileté období není třeba rozšiřovat, neboť starší údaje již nemusí být dostupné.

  Co se týče povinné výměny informací, má zpravodaj pochybnosti v souvislosti s omezením povinné výměny informací na přeshraniční daňová rozhodnutí a režimy převodních cen. Domnívá se, že předběžná daňová rozhodnutí a cenové režimy mohou mít přeshraniční rozměr i přesto, že se týkají čistě vnitrostátních transakcí, zejména v případě kaskádových transakcí, u nichž se předběžné daňové rozhodnutí či režim převodních cen týká prvních vnitrostátních transakcí, aniž by byly zohledněny další (přeshraničí) transakce.

  Zpravodaj se dále domnívá, že za účelem využití přínosů povinné automatické výměny informací o předběžných rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen by měly být informace sděleny neprodleně poté, co byly vydány.

  V zájmu zvýšení transparentnosti pro občany by Komise měla na základě obsahu bezpečného centrálního rejstříku zveřejnit výroční zprávu shrnující hlavní případy, přičemž je třeba, aby zároveň dodržovala ustanovení o důvěrnosti stanovená ve směrnici.

  Závěr

  Zpravodaj vítá návrh Komise jako pozitivní krok k dosažení větší transparentnosti. Nicméně se domnívá, že navržené změny by návrh učinily jasnějším a účinnějším.

  14.10.2015

  STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti

  pro Hospodářský a měnový výbor

  k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní

  (COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS))

  Navrhovatel: Angel Dzhambazki

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh směrnice

  Právní východisko 2 a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména právo na ochranu osobních údajů a svobodu podnikání,

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (1) Problémy způsobené přeshraničním vyhýbáním se daňové povinnosti, agresivním daňovým plánováním a škodlivou daňovou soutěží výrazně narostly a dostaly se do středu pozornosti v Unii i ve světě. Oslabováním daňové základny se značně snižují daňové příjmy členských států, což jim brání v uplatňování daňových politik podporujících růst. Zejména rozhodnutí týkající se struktur motivovaných daněmi vedou k tomu, že vykonstruovaně vysoké částky příjmů jsou mírně zdaněny v zemi, která činí předběžné rozhodnutí, a mohou ponechat vykonstruovaně nízké částky příjmu ke zdanění v některé z jiných zúčastněných zemí. Je tudíž naléhavě třeba zvýšit transparentnost. Za tímto účelem je třeba posílit nástroje a mechanismy zřízené směrnicí Rady 2011/16/EU13.

  (1) Problémy způsobené přeshraničním vyhýbáním se daňové povinnosti, agresivním daňovým plánováním a škodlivými daňovými praktikami výrazně narostly a dostaly se do středu pozornosti v Unii i ve světě. Oslabováním daňové základny se značně snižují daňové příjmy členských států, což jim brání v uplatňování daňových politik podporujících růst. Nicméně některá rozhodnutí týkající se struktur motivovaných daněmi vedla k tomu, že vykonstruovaně vysoké částky příjmů byly mírně zdaněny v zemi vydávající, pozměňující nebo revidující předběžné rozhodnutí, a ponechala vykonstruovaně nízké částky příjmu ke zdanění v některé z jiných zúčastněných zemí. Je tudíž naléhavě třeba zvýšit transparentnost a přijmout další opatření na úrovni EU. Modely neoprávněného vyhýbání se daňovým povinnostem by měly být zrušeny. Za tímto účelem je třeba posílit nástroje a mechanismy zřízené směrnicí Rady 2011/16/EU13.

  ________________

  ________________

  13 Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).

  13 Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (2) Evropská rada ve svých závěrech ze dne 18. prosince 2014 zdůraznila, že je naléhavě třeba vystupňovat úsilí v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivnímu daňovému plánování na celosvětové úrovni i na úrovni Unie. Evropská rada položila důraz na transparentnost a uvítala záměr Komise předložit návrh týkající se automatické výměny informací o daňových rozhodnutích v Unii.

  (2) Evropská rada ve svých závěrech ze dne 18. prosince 2014 zdůraznila, že je naléhavě třeba vystupňovat úsilí v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivnímu daňovému plánování na celosvětové i evropské úrovni. Evropská rada položila důraz na transparentnost a uvítala záměr Komise předložit návrh týkající se automatické výměny informací o daňových rozhodnutích v Unii.

  Pozměňovací návrh    4

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (3) Ve směrnici 2011/16/EU se stanoví povinnost výměny informací mezi členskými státyvlastního podnětu v pěti konkrétních případech a ve stanovených termínech. Výměna informací z vlastního podnětu v případech, kdy příslušný orgán jednoho členského státu důvodně předpokládá, že může dojít k výpadku daně v jiném členském státě, již platí pro daňová rozhodnutí, jež členský stát podá konkrétnímu daňovému poplatníkovi, pokud jde o výklad nebo uplatňování daňových předpisů v budoucnosti a jež mají přeshraniční rozměr.

  (3) Ve směrnici 2011/16/EU se stanoví povinnost výměny informací mezi členskými státy z vlastního podnětu v pěti konkrétních případech a ve stanovených termínech a jasně se uvádí, že členské státy nemohou zcela libovolně podnikat kroky za účelem shromáždění informací nebo požadovat informace, které pro daňové záležitosti daného poplatníka pravděpodobně nejsou významné. Výměna informací z vlastního podnětu v případech, kdy příslušný orgán jednoho členského státu důvodně předpokládá, že může dojít k výpadku daně v jiném členském státě, již platí pro daňová rozhodnutí, jež členský stát podá konkrétnímu daňovému poplatníkovi, pokud jde o výklad nebo uplatňování daňových předpisů v budoucnosti a jež mají přeshraniční rozměr.

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (5) Možnost, že poskytnutí informací může být odmítnuto, pokud by vedlo k prozrazení obchodního, průmyslového či profesního tajemství či obchodního postupu nebo pokud by poskytnutí daných informací odporovalo veřejnému pořádku, by se neměla vztahovat na ustanovení povinné automatické výměny informací o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen, aby nedošlo ke snížení účinnosti těchto výměn. Omezená povaha informací, které mají být sdíleny se všemi členskými státy, by měla zajistit dostatečnou ochranu uvedených obchodních zájmů.

  (5) Možnost, že poskytnutí informací může být odmítnuto, pokud by vedlo k prozrazení obchodního, průmyslového či profesního tajemství či obchodního postupu nebo pokud by poskytnutí daných informací odporovalo veřejnému pořádku, by se neměla vztahovat na ustanovení povinné automatické výměny informací o předběžných přeshraničních rozhodnutíchpředběžných režimech převodních cen, aby nedošlo k omezení účinnosti, úlohy a náležitého fungování těchto výměn. Omezená povaha informací, které mají být sdíleny se všemi členskými státy, by měla zajistit minimální úroveň dostatečné ochrany uvedených obchodních zájmů.

   

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 5 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5a) Předběžná daňová rozhodnutí zajišťují důsledné a transparentní dodržování právních předpisů.

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 5 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (5b) Transparentní daňová pravidla poskytují daňovým poplatníkům a podnikům právní jistotu a dávají podnět k investicím.

  Pozměňovací návrh    8

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6) Za účelem využití přínosů povinné automatické výměny informací o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen by měly být informace sděleny neprodleně poté, co byly vydány, a proto by měly být stanoveny pravidelné intervaly pro sdělování informací.

  (6) Za účelem využití přínosů povinné automatické výměny informací o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen by měly být informace sděleny neprodleně poté, co byly vydány. V případě neplnění povinností lze zavést účinné a účelné sankce.

  Pozměňovací návrh    9

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 8

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (8) Členské státy by si měly vyměňovat základní informace, které mají být sděleny, též s Komisí. To by Komisi umožnilo kdykoli sledovat a vyhodnocovat účinné uplatňování automatické výměny informací o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen. Toto sdělení nezprostí členský stát jeho povinností ohlásit každou státní podporu Komisi.

  (8) Členské státy by si měly vyměňovat základní informace s nově zřízeným centrálním transparentním bezpečnostním rejstříkem pro daňové záležitosti. Úlohou Komise je v souladu se Smlouvami usilovat o zajištění řádného uplatňování právních předpisů Unie v zájmu občanů. V této souvislosti by měla Komise přijmout nezbytná opatření pro sledování dodržování právních předpisů, aby se zabránilo vyhýbání se daňovým povinnostem a současně byla respektována daňová svrchovanost. Hlavní zásada, kterou představuje svrchovanost členských států v daňových záležitostech, musí být v případě přímých daní dodržována, přičemž nesmí být zásada subsidiarity nikterak ohrožena. Má-li se potírat agresivní daňové plánování, měla by Komise účinně a nekompromisně uplatňovat pravidla EU v oblasti státní podpory. Je nanejvýš důležité, aby podniky platily daně v těch zemích, v nichž vytvářejí své zisky.

  Pozměňovací návrh    10

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 9

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (9) Nezbytným prvkem fungování účinného systému automatické výměny informací je zpětná vazba ze strany přijímajícího členského státu členskému státu posílajícímu informace. Je proto vhodné stanovit opatření umožňující poskytování zpětné vazby v případech, kdy byly informace použity a kdy nelze poskytnout zpětnou vazbu podle jiných ustanovení směrnice 2011/16/EU.

  (9) Nezbytným prvkem fungování účinného systému automatické výměny informací je zpětná vazba ze strany přijímajícího členského státu členskému státu posílajícímu informace, pokud se tím podporuje správní spolupráce mezi členskými státy. Je proto vhodné stanovit opatření umožňující poskytování zpětné vazby v případech, kdy byly informace použity a kdy nelze poskytnout zpětnou vazbu podle jiných ustanovení směrnice 2011/16/EU.

   

  Pozměňovací návrh    11

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 11

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (11) Členské státy by měly přijmout veškerá nezbytná opatření, aby odstranily veškeré překážky, které by mohly bránit účinné a co nejširší povinné automatické výměně informací o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen.

  (11) Členské státy by měly za účelem posílení spolupráce a transparentnosti přijmout veškerá nezbytná opatření, aby odstranily veškeré překážky, které by mohly bránit účinné a co nejširší povinné automatické výměně informací o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen, přičemž je jako minimální standard třeba zohlednit celosvětový standard OECD pro automatickou výměnu informací a také skutečnost, že se členské státy zavázaly přijmout opatření, která zabrání obcházení daňových povinností tím, že zavedou modely skupiny G20 a OECD pro předkládání zpráv za jednotlivé země a případně zváží zpřísnění těchto modelů.

  Pozměňovací návrh    12

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 15 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (15a) Je třeba rovněž zohlednit odůvodněné stanovisko švédského parlamentu k zásadě subsidiarity stanovené v článku 6 protokolu č. 2, v němž potvrzuje, že současný návrh zůstává v mezích toho, co je pro dosažení účinné výměny informací nezbytné, ačkoli se na druhé straně domnívá, že široké rozpětí požadavku na poskytování informací může vytvářet natolik obrovské množství informací, že by mohlo bránit dosažení vytčeného cíle, a v němž švédský parlament rovněž vyjadřuje obavy nad tím, že současný návrh překračuje v některých ohledech rámec toho, co je nezbytné, včetně dlouhého období retroaktivity.

  Pozměňovací návrh    13

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 15 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (15b) Je zásadní, aby byla zachována základní zásada svrchovanosti členských států v daňových záležitostech, pokud jde o přímé daně, a aby stávající návrh neohrozil zásadu subsidiarity.

  Pozměňovací návrh    14

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 16

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (16) Tato směrnice dodržuje základní lidská práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Cílem této směrnice je zejména zajistit plné dodržování práva na ochranu osobních údajů a svobody podnikání.

  (16) Tato směrnice dodržuje základní lidská práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Cílem této směrnice je zejména zajistit plné dodržování práva na ochranu osobních údajů a svobody podnikání. Osobní údaje musí být zpracovávány pro stanovené, výslovně vyjádřené a legitimní účely a pouze v případě, že je to přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účel. Veškerá omezení těchto práv by měla být uplatněna výlučně za předpokladu, že tato omezení splňují podmínky obsažené v čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv. Při dodržení zásady proporcionality mohou být omezení zavedena pouze tehdy, pokud splňují nezbytné a skutečné cíle obecného zájmu, které uznává právo, nebo potřebu ochrany práv a svobod druhého.

  Pozměňovací návrh    15

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 17

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (17) Jelikož cíle této směrnice, totiž účinné správní spolupráce mezi členskými státy za podmínek slučitelných s řádným fungováním vnitřního trhu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše jej může být z důvodu požadované jednotnosti a efektivnosti lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii.souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

  (17) Jelikož cíle této směrnice, totiž účinné správní spolupráce mezi členskými státy za podmínek slučitelných s řádným fungováním vnitřního trhu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše jej může být z důvodu požadované jednotnosti a efektivnosti lépe dosaženo na evropské úrovni, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii.souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

  Pozměňovací návrh    16

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 3 – bod 9

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a) pro účely čl. 8 odst. 1článku 8a systematické sdělování předem určených informací jinému členskému státu bez předchozí žádosti a v předem stanovených pravidelných odstupech. Pro účely čl. 8 odst. 1 se dostupnými informacemi rozumějí informace v daňových záznamech sdělujícího členského státu, jež lze získat postupy pro shromažďování a zpracovávání informací v daném členském státě.

  a) pro účely čl. 8 odst. 1článku 8a systematické sdělování předem určených informací jinému členskému státu bez předchozí žádosti a v předem stanovených pravidelných odstupech za účelem zajištění pravidelného a řádného využívání výhod, které vyplývají z automatické výměny informací. Pro účely čl. 8 odst. 1 se dostupnými informacemi rozumějí informace v daňových záznamech sdělujícího členského státu, jež lze získat postupy pro shromažďování a zpracovávání informací v daném členském státě.

  Pozměňovací návrh    17

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8a – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Příslušný orgán členského státu, který vydává nebo mění předběžné rozhodnutí o přeshraničních věcech nebo předběžný režim převodních cen po datu vstupu této směrnice v platnost, o tom prostřednictvím automatické výměny sdělí informace příslušným orgánům všech ostatních členských států, jakož i Evropské komisi.

  1. Příslušný orgán členského státu, který vydává nebo mění předběžné rozhodnutí o přeshraničních věcech nebo předběžný režim převodních cen po datu vstupu této směrnice v platnost, o tom prostřednictvím automatické výměny sdělí informace příslušným orgánům všech ostatních členských států a nově zřízenému centrálnímu transparentnímu rejstříku pro daňové záležitosti. Komise hodnotí a sleduje účinné uplatňování automatické výměny informací.

  Pozměňovací návrh    18

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8a – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2. Příslušný orgán členského státu rovněž sdělí příslušným orgánům všech ostatních členských států, jakož i Evropské komisi informace o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen vydaných v období začínajícím deset let před vstupem této směrnice v platnost, avšak stále platných ke dni vstupu této směrnice v platnost.

  2. Příslušný orgán členského státu rovněž sdělí příslušným orgánům všech ostatních členských států a centrálnímu transparentnímu rejstříku pro daňové záležitosti informace o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen vydaných v období začínajícím pět let před vstupem této směrnice v platnost, avšak stále platných a aktuálních ke dni vstupu této směrnice v platnost.

  Pozměňovací návrh    19

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 8 a – odst. 7

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  7. Příslušný orgán, jemuž jsou informace sděleny podle odstavce 1, neprodleně a v každém případě do sedmi pracovních dnů od obdržení potvrdí pokud možno elektronickými prostředky jejich přijetí příslušnému orgánu, který je poskytl.

  7. Příslušný orgán, jemuž jsou informace sděleny podle odstavce 1, neprodleně a v každém případě do sedmi pracovních dnů od obdržení potvrdí pokud možno elektronickými prostředky jejich přijetí příslušnému orgánu, který je poskytl, a přispěje tak k fungování účinného systému automatické výměny informací.

  Pozměňovací návrh    20

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

  Směrnice 2011/16/EU

  Čl. 23 a – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1. Komise nakládá s informacemi, které jí jsou poskytnuty podle této směrnice, jako s důvěrnými v souladu s předpisy platnými pro orgány Unie.

  1. Komise nakládáinformacemi, které jí jsou poskytnuty podle této směrnice, jakodůvěrnými v souladu s předpisy platnými pro orgány Unie, jak je zakotveno v článku 8 Listiny základních práv Evropské unie.

  Pozměňovací návrh    21

  Návrh směrnice

  Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

  Směrnice 2011/16/EU

  Článek 25 a (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  9a) Vkládá se nový článek, který zní:

   

  „Článek 25a

   

  Tato směrnice musí být v souladu s vývojem OECD a musí brát v úvahu ucelený soubor pravidel OECD obsažených ve standardu pro automatickou výměnu informací o finančních účtech.“

  Pozměňovací návrh    22

  Návrh směrnice

  Čl. 4 – odst. 1 – bod 9 b (nový)

  Směrnice 2011/16/EU

  Článek 25 b (nový)

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (9b) Vkládá se nový článek, který zní:

   

  „Článek 25b

   

  Tato směrnice nebrání členským státům použít další opatření pro rozvoj vnitrostátních nebo smluvních ustanovení k předcházení vyhýbání se daňovým povinnostem.“

  POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Název

  Povinná automatická výměna informací v oblasti daní

  Referenční údaje

  COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  ECON

  15.4.2015

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  JURI

  15.4.2015

  Navrhovatel(ka)

         Datum jmenování

  Angel Dzhambazki

  31.8.2015

  Projednání ve výboru

  15.9.2015

   

   

   

  Datum přijetí

  13.10.2015

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  13

  9

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Stefano Maullu

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Andrew Lewer

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Povinná automatická výměna informací v oblasti daní

  Referenční údaje

  COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)

  Datum konzultace s EP

  31.3.2015

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  ECON

  15.4.2015

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  CONT

  15.4.2015

  IMCO

  15.4.2015

  JURI

  15.4.2015

  LIBE

  15.4.2015

  Nezaujetí stanoviska

         Datum rozhodnutí

  CONT

  16.6.2015

  IMCO

  20.4.2015

  LIBE

  31.3.2015

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  Markus Ferber

  28.4.2015

   

   

   

  Projednání ve výboru

  15.9.2015

  13.10.2015

   

   

  Datum přijetí

  13.10.2015

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  49

  6

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Danuta Jazłowiecka, Eva Kaili, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Nils Torvalds, Beatrix von Storch

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Mark Demesmaeker

  Datum předložení

  20.10.2015