BETÆNKNING om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

  20.10.2015 - (COM2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS)) - *

  Økonomi- og Valutaudvalget
  Ordfører: Markus Ferber


  Procedure : 2015/0068(CNS)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0306/2015
  Indgivne tekster :
  A8-0306/2015
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  on ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

  (COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS))

  (Særlig lovgivningsprocedure – høring)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2015)0135),

  –  der henviser til artikel 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0085/2015),

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

  –  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Retsudvalget (A8-0306/2015),

  1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

  2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

  3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

  4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

  5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  Ændringsforslag    1

  Forslag til direktiv

  Henvisning 2 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  under henvisning til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig respekten for retten til beskyttelse af personoplysninger og friheden til at oprette og drive egen virksomhed,

  Ændringsforslag    2

  Forslag til direktiv

  Betragtning 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1) Udfordringen i forbindelse med grænseoverskridende skatteundgåelse, aggressiv skatteplanlægning og skadelig skattekonkurrence er blevet stadig større og er kommet stærkt i fokus inden for Unionen og på globalt plan. En udhuling af skattegrundlaget reducerer de nationale skatteindtægter betydeligt, og det forhindrer medlemsstaterne i at anvende vækstfremmende skattepolitikker. Det er navnligt afgørelser vedrørende skattebaserede strukturer, der føret til en lav beskatning af kunstigt høje indkomstbeløb i det land, der giver den forhåndsgodkendte afgørelse, hvilket kan indebære, at der er kunstigt lave beløb tilbage, som kan beskattes i andre involverede lande. Det er derfor yderst påtrængende, at der bliver mere gennemsigtighed. De værktøjer og mekanismer, der blev indført med Rådets direktiv 2011/16/EU13, må gøres bedre for at nå dertil.

  (1) Udfordringen i forbindelse med grænseoverskridende skatteundgåelse, aggressiv skatteplanlægning og skadelig skattekonkurrence er blevet stadig større og er kommet stærkt i fokus inden for Unionen og på globalt plan. En udhuling af skattegrundlaget reducerer de nationale skatteindtægter betydeligt, og det forhindrer medlemsstaterne i at anvende vækstfremmende skattepolitikker, giver anledning til konkurrenceforvridning til skade for virksomheder – især SMV’er – der betaler de korrekte beløb i skat, og flytter skattebyrden over på mindre mobile faktorer som arbejde og forbrug. Imidlertid har afgørelser vedrørende skattebaserede strukturer i særlige tilfælde ført til en lav beskatning af kunstigt høje indkomstbeløb i det land, der giver den forhåndsgodkendte afgørelse, hvilket har indebåret, at der er kunstigt lave beløb tilbage, som kan beskattes i andre involverede lande, hvorved skattegrundlaget i disse medlemsstater er blevet reduceret. Det er derfor yderst påtrængende, at der bliver mere målrettet gennemsigtighed og udveksling af oplysninger som minimum i overensstemmelse med OECD’s standarder. De værktøjer og mekanismer, der blev indført med Rådets direktiv 2011/16/EU13, må gøres bedre for at nå dertil.

  __________________

  __________________

  13 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 11.3.2011, s. 1).

  13 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 11.3.2011, s. 1).

  Ændringsforslag    3

  Forslag til direktiv

  Betragtning 1 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (1a) I kølvandet på LuxLeaks-skandalen og via denne betænkning giver Europa-Parlamentet udtryk for, at det er fast besluttet på ikke at tolerere skattesvig og skatteundgåelse, samt at det er fortaler for en rimelig fordeling af skattebyrden mellem borgere og virksomheder.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til direktiv

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2) Det Europæiske Råd understregede i sine konklusioner fra 18. december 2014, at der er et akut behov for at gøre fremskridt med indsatsen for at bekæmpe skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning, såvel på globalt plan som på EU-plan. Det Europæiske Råd understreger betydningen af gennemsigtighed og glædede sig over Kommissionens hensigt om at forelægge et forslag om automatisk udveksling af oplysninger om afgørelser i skattespørgsmål i Unionen.

  (2) Det Europæiske Råd understregede i sine konklusioner fra 18. december 2014, at der er et akut behov for at gøre fremskridt med indsatsen for at bekæmpe skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning, såvel på globalt plan som på EU-plan. Det Europæiske Råd understregede betydningen af gennemsigtighed og tilsvarende udveksling af oplysninger og glædede sig over Kommissionens hensigt om at forelægge et forslag om automatisk udveksling af oplysninger om afgørelser i skattespørgsmål i Unionen.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til direktiv

  Betragtning 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4) Men den egentlige, spontane udveksling af information om forhåndsgodkendte afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger bliver forhindret af, at der er mange betydelige, praktiske vanskeligheder, f.eks. at det er op til den udstedende medlemsstats skøn at beslutte, hvilke andre medlemsstater der bør informeres.

  (4) Men den egentlige, spontane udveksling af information om forhåndsgodkendte afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger bliver forhindret af, at der er mange betydelige, praktiske vanskeligheder, f.eks. at det er op til den udstedende medlemsstats skøn at beslutte, hvilke andre medlemsstater der bør informeres, og af det ringe overvågningssystem, som gør det vanskeligt for Kommissionen at identificere eventuelle overtrædelser af pligten til at udveksle oplysninger.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til direktiv

  Betragtning 4 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (4a) En effektiv udveksling og behandling af skatteoplysninger og det deraf følgende pres fra ligestillede ville have en stærkt afskrækkende virkning på indførelsen af skadelige skattepraksisser og ville give medlemsstaterne og Kommissionen mulighed for at råde over alle relevante oplysninger med henblik på at gribe ind over for sådanne praksisser.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til direktiv

  Betragtning 5

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5) Muligheden for at nægte at udlevere information, hvis det vil føre til, at der videregives en erhvervsmæssig, industriel eller faglig hemmelighed, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser, bør ikke gælde for bestemmelserne om obligatorisk udveksling af information om forhåndsgodkendte afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger for at undgå, at disse udvekslinger bliver mindre effektive. Den information, som der stilles krav om skal deles med alle medlemsstater, er begrænset af sin natur, hvilket bør kunne sikre, at disse erhvervsmæssige interesser bliver tilstrækkeligt beskyttet.

  (5) Muligheden for at nægte at udlevere information, hvis det vil føre til, at der videregives en erhvervsmæssig, industriel eller faglig hemmelighed, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser, skal ikke gælde for bestemmelserne om obligatorisk udveksling af information om forhåndsgodkendte afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger for at undgå, at disse udvekslinger bliver mindre effektive. Den information, som der stilles krav om skal deles med alle medlemsstater, er begrænset af sin natur, hvilket sikrer, at disse erhvervsmæssige interesser bliver tilstrækkeligt beskyttet.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til direktiv

  Betragtning 5 a (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5a) Forhåndsgodkendte skatteafgørelser og prisfastsættelsesordninger kan have en grænseoverskridende dimension, selv om de vedrører rent nationale transaktioner. Det gælder navnlig transaktioner med kaskadeeffekt, hvor forhåndsgodkendte skatteafgørelser eller prisfastsættelsesordninger vedrører de første nationale transaktioner, uden at tage hensyn til de næste (grænseoverskridende) transaktioner.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til direktiv

  Betragtning 5 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (5b) For at undgå tilfældige sondringer mellem skatteordninger, der opstår inden for rammerne af forskellig national administrativ praksis, bør definitionerne af forhåndsgodkendte skatteafgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger omfatte skatteordninger uanset den formelle eller uformelle måde, hvorpå de blev udstedt, og uafhængigt af deres bindende eller ikke-bindende karakter.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til direktiv

  Betragtning 5 c (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (5c) Forhåndsgodkendte skatteafgørelser fremmer en konsekvent og gennemsigtig anvendelse af lovgivningen.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til direktiv

  Betragtning 5 d (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (5d) Gennemsigtige skatteregler skaber retssikkerhed for skatteydere og virksomheder og fremmer investering.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til direktiv

  Betragtning 6

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6) For at kunne høste fordelene ved den obligatoriske, automatiske udveksling af forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger bør informationen meddeles straks efter, at de er udstedt, og derfor bør der fastlægges regelmæssige intervaller for meddelelsen af informationen.

  (6) For at kunne høste fordelene ved den obligatoriske, automatiske udveksling af forhåndsgodkendte afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger bør informationen vedrørende disse meddeles straks efter, at de er udstedt. Der kan udarbejdes effektive og virkningsfulde sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til direktiv

  Betragtning 7

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7) Den obligatoriske udveksling om forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger bør i hvert enkelt tilfælde indebære, at der skal meddeles et nærmere fastsat sæt af basisoplysninger til alle medlemsstater. Kommissionen bør vedtage alle foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at standardisere meddelelsen af sådanne oplysninger efter den procedure, der er fastlagt i direktiv 2011/16/EF til indførelse af en standardformular, som skal anvendes ved udveksling af information. Denne procedure bør også anvendes, når der skal vedtages nødvendige foranstaltninger og praktiske ordninger til gennemførelsen af informationsudvekslingen.

  (7) Den obligatoriske udveksling om forhåndsgodkendte afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger bør i hvert enkelt tilfælde indebære, at der skal meddeles et nærmere fastsat sæt af basisoplysninger til alle medlemsstater. Kommissionen bør vedtage alle foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at standardisere meddelelsen af sådanne oplysninger efter den procedure, der er fastlagt i direktiv 2011/16/EF til indførelse af en standardformular, som skal anvendes ved udveksling af information. Denne procedure bør også anvendes, når der skal vedtages nødvendige foranstaltninger og praktiske ordninger til gennemførelsen af informationsudvekslingen.

  Ændringsforslag    14

  Forslag til direktiv

  Betragtning 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8) Medlemsstaterne bør også udveksle den information, der skal meddeles, med Kommissionen. Dermed vil Kommissionen på et hvilket som helst tidspunkt kunne overvåge og evaluere den faktiske anvendelse af udvekslingen af information om forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger. Denne meddelelse vil ikke fratage medlemsstaten dens forpligtelse til at anmelde statsstøtte til Kommissionen.

  (8) Medlemsstaterne bør også udveksle de basisoplysninger, der skal meddeles, med Kommissionen, da Kommissionen uafhængigt bør kunne vurdere, om disse oplysninger er relevant for at opdage ulovlig statsstøtte. Disse basisoplysninger vil gøre det muligt for Kommissionen på et hvilket som helst tidspunkt effektivt at kunne overvåge og evaluere den faktiske anvendelse af den automatiske udveksling af information om forhåndsgodkendte afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger og sikre, at afgørelser ikke har en negativ indvirkning på det indre marked. Denne meddelelse vil ikke fratage medlemsstaten dens forpligtelse til at anmelde statsstøtte til Kommissionen.

  Ændringsforslag    15

  Forslag til direktiv

  Betragtning 8 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (8a) Medlemsstaterne bør inden den 1. oktober 2018 forelægge Kommissionen en ex post-analyse af dette direktivs effektivitet.

  Ændringsforslag    16

  Forslag til direktiv

  Betragtning 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (9) Feedback fra den modtagende medlemsstat til den medlemsstat, der sender informationen, er nødvendig, for at der kan være et effektivt system med automatisk informationsudveksling. Det er derfor hensigtsmæssigt at sørge for, at der er foranstaltninger, hvorigennem der kan gives feedback i de tilfælde, hvor informationen er blevet anvendt, og hvor der ikke kan gives feedback i henhold til andre bestemmelser i direktiv 2011/16/EU.

  (9) Feedback fra den modtagende medlemsstat til den medlemsstat, der sender informationen, er nødvendig, for at der kan være et effektivt system med automatisk informationsudveksling, da det fremmer det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne. Det er derfor hensigtsmæssigt at sørge for, at der er foranstaltninger, hvorigennem der kan gives feedback i de tilfælde, hvor informationen er blevet anvendt, og hvor der ikke kan gives feedback i henhold til andre bestemmelser i direktiv 2011/16/EU. På denne måde vil det blive vanskeligere at omgå kravet om informationen med svig for øje.

  Ændringsforslag    17

  Forslag til direktiv

  Betragtning 10

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (10) En medlemsstat bør kunne henholde sig til artikel 5 i direktiv 2011/16/EU hvad angår udveksling af information efter anmodning om at få yderligere oplysninger, herunder den fuldstændige tekst med forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, fra den medlemsstat, der har udstedt sådanne afgørelser eller ordninger.

  (10) En medlemsstat bør kunne henholde sig til artikel 5 i direktiv 2011/16/EU hvad angår udveksling af information efter anmodning om at få yderligere oplysninger, herunder den fuldstændige tekst med forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, fra den medlemsstat, der har udstedt sådanne afgørelser eller ordninger, og eventuelle tekster, som medfører efterfølgende ændringer.

  Ændringsforslag    18

  Forslag til direktiv

  Betragtning 10 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (10a) Udtrykket "oplysninger, som kan forudses at være relevante" i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2011/16/EU bør præciseres for at forhindre, at det fortolkes med unddragelse for øje.

  Ændringsforslag    19

  Forslag til direktiv

  Betragtning 11

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (11) Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at fjerne enhver hindring, som kan være til hinder for en effektiv og bredest mulig, obligatorisk udveksling af information om forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger.

  (11) Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at fjerne enhver hindring, som kan være til hinder for en effektiv og bredest mulig, obligatorisk udveksling af information om forhåndsgodkendte afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger.

  Ændringsforslag    20

  Forslag til direktiv

  Betragtning 12 a (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (12a) For at skabe større gennemsigtighed for borgerne bør Kommissionen offentliggøre en oversigt over de vigtigste skatteafgørelser, som der er indgået aftale om i det foregående år, baseret på oplysninger, der findes i det sikre centralregister. Rapporten bør som minimum indeholde en beskrivelse af de spørgsmål, der behandles i skatteafgørelsen, en beskrivelse af de kriterier, der er anvendt til at fastlægge en forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning og til at identificere de(n) medlemsstat(er), der højst sandsynligt vil blive berørt. I den forbindelse bør Kommissionen overholde de bestemmelserne om fortrolighed, der er fastlagt i direktivet.

  Ændringsforslag    21

  Forslag til direktiv

  Betragtning 12 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (12b) Det er ønskeligt, at medlemsstaterne anmoder deres kompetente myndigheder om at afsætte menneskelige ressourcer fra deres eksisterende personale til at indsamle og analysere disse oplysninger.

  Ændringsforslag    22

  Forslag til direktiv

  Betragtning 12 c (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (12c) Senest den 26. juni 2017 bør et EU-dækkende register over retmæssige ejere være operationelt, hvilket vil hjælpe med at opspore eventuelle tilfælde af skatteunddragelse og overførsel af overskud. Oprettelsen af et centralt register for automatiske udveksling af oplysninger om forhåndsgodkendte skatteafgørelser eller prisfastsættelsesordninger mellem medlemsstaterne, der vil være tilgængeligt for skattemyndigheder og ansvarlige administrationer i medlemsstaterne og Kommissionen, vil være et betydningsfuldt skridt.

  Ændringsforslag    23

  Forslag til direktiv

  Betragtning 15

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (15) De nuværende bestemmelser om fortrolighed bør ændres, så de afspejler udvidelsen af obligatorisk, automatisk udveksling af information til at omfatte forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger.

  (15) De nuværende bestemmelser om fortrolighed bør ændres, så de afspejler udvidelsen af obligatorisk, automatisk udveksling af information til at omfatte forhåndsgodkendte afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger.

  Ændringsforslag    24

  Forslag til direktiv

  Betragtning 15 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (15a) Det er afgørende vigtigt, at det grundlæggende princip om medlemsstaternes suverænitet på skatteområdet opretholdes for så vidt angår direkte skatter, og at det nuværende forslag ikke er i strid med nærhedsprincippet.

  Ændringsforslag    25

  Forslag til direktiv

  Betragtning 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (16) Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Det søger navnligt at sikre fuld respekt for retten til beskyttelse af personoplysninger og friheden til at drive virksomhed.

  (16) Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Det søger navnligt at sikre fuld respekt for retten til beskyttelse af personoplysninger og friheden til at drive virksomhed. Personoplysninger bør behandles til specifikke, udtrykkeligt angivne og legitime formål, og kun hvis de er passende, relevante og ikke uforholdsmæssigt omfattende set i forhold til formålet. Eventuelle begrænsninger af disse rettigheder bør kun indføres, hvis de betingelser, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, overholdes. Der kan indføres begrænsninger under iagttagelse af proportionalitetsprincippet, forudsat at disse opfylder nødvendige og sande mål af almen interesse, der er anerkendt af loven, eller opfylder behovet for beskyttelse af andres rettigheder og friheder.

  Ændringsforslag    26

  Forslag til direktiv

  Betragtning 17

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (17) Målet for dette direktiv, nemlig at sikre et effektivt administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne på betingelser, som er forenelige med det indre markeds funktion, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af den påkrævede ensartethed og effektivitet bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

  (17) (Vedrører ikke den danske tekst)

  Ændringsforslag    27

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – nr. 1 – litra a

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 3 – nr. 9 – litra a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a) i forbindelse med artikel 8, stk. 1, og artikel 8a systematisk meddelelse til en anden medlemsstat, uden forudgående anmodning, af oplysninger, som er defineret på forhånd, med forud fastsatte regelmæssige intervaller. I forbindelse med artikel 8, stk. 1, vedrører henvisningen til tilgængelige oplysninger de oplysninger i sagsakterne i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne, som kan indhentes i medfør af procedurerne til indsamling og behandling af oplysninger i den pågældende medlemsstat

  a) i forbindelse med artikel 8, stk. 1, og artikel 8a systematisk meddelelse til en anden medlemsstat, uden forudgående anmodning, af oplysninger, som er defineret på forhånd, som under hensyntagen til artikel 8, stk. 1, finder sted med forud fastsatte regelmæssige intervaller. I forbindelse med artikel 8, stk. 1, vedrører henvisningen til tilgængelige oplysninger de oplysninger i sagsakterne i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne, som kan indhentes i medfør af procedurerne til indsamling og behandling af oplysninger i den pågældende medlemsstat

  Ændringsforslag    28

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – punkt 1 - litra b

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 3 – stk. 14 – indledning

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  14. "forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelser": enhver afgørelse, meddelelse eller andet instrument eller tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis udstedt i forbindelse med skatterevision, som:

  14. "forhåndsgodkendte afgørelser": enhver afgørelse, meddelelse eller andet instrument eller tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis udstedt i forbindelse med skatterevision og uafhængigt af dens formelle eller uformelle, retligt bindende eller ikke-bindende karakter, som:

  Ændringsforslag    29

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – punkt 1 - litra b

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 3 – nr. 14 – litra a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a) gives af eller på vegne af regeringen eller skattemyndigheden i en medlemsstat eller enhver territorial eller administrativ underafdeling deraf til en person

  a) gives af eller offentliggøres på vegne af regeringen eller skattemyndigheden i en medlemsstat eller enhver territorial eller administrativ underafdeling deraf, som en eller flere personer kan stole på

  Ændringsforslag    30

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – nr. 1 – litra b

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 3 – nr. 14 – litra c

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c) vedrører en grænseoverskridende transaktion eller et spørgsmål om, hvorvidt aktiviteter, som udøves af en juridisk person i en anden medlemsstat, skaber et fast forretningssted eller ikke, og

  c) vedrører en transaktion eller et spørgsmål om, hvorvidt aktiviteter, som udøves af en juridisk person i en anden medlemsstat, skaber et fast forretningssted eller ikke, og

  Ændringsforslag    31

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – nr. 1 – litra b

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 3 – nr. 14 – afsnit 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Den grænseoverskridende transaktion kan omfatte, men er ikke begrænset til at foretage investeringer, at levere varer, tjenesteydelser eller finansielle midler eller at anvende materielle eller immaterielle aktiver og skal ikke nødvendigvis direkte involvere den person, der modtager den forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelse

  Transaktionen kan omfatte, men er ikke begrænset til at foretage investeringer, at levere varer, tjenesteydelser eller finansielle midler eller at anvende materielle eller immaterielle aktiver og skal ikke nødvendigvis direkte involvere den person, der modtager den forhåndsgodkendte afgørelse

  Ændringsforslag    32

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – punkt 1 - litra b

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 3 – nr. 15 – afsnit 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  "forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning": enhver aftale, meddelelse eller andet instrument eller tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis udstedt i forbindelse med skatterevision, som gives af eller på vegne af regeringen eller skattemyndigheden i en eller flere medlemsstater, herunder enhver territorial eller administrativ underafdeling deraf, til en person, og som på forhånd for grænseoverskridende transaktioner mellem forbundne foretagender fastsætter et passende sæt af kriterier for fastsættelsen af interne afregningspriser for disse transaktioner eller fastsætter tildeling af fortjeneste til et fast forretningssted.

  "forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning": enhver aftale, meddelelse eller andet instrument eller tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis udstedt i forbindelse med skatterevision, som gives eller offentliggøres af eller på vegne af regeringen eller skattemyndigheden i en eller flere medlemsstater, herunder enhver territorial eller administrativ underafdeling deraf, som en eller flere personer kan stole på, og som på forhånd for transaktioner mellem forbundne foretagender fastsætter et passende sæt af kriterier for fastsættelsen af interne afregningspriser for disse transaktioner eller fastsætter tildeling af fortjeneste til et fast forretningssted.

  Ændringsforslag    33

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – nr. 1 – litra b

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 3 – nr. 16

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  16. I forbindelse med nr. 14) forstås ved "grænseoverskridende transaktion": en transaktion eller rækker af transaktioner, hvor:

  udgår

  a) ikke alle parterne i transaktionerne eller rækkerne af transaktioner er skattemæssigt hjemmehørende i den medlemsstat, der giver den forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelse, eller

   

  b) en hvilken som helst af parterne i transaktionen eller rækkerne af transaktioner er samtidig skattemæssigt hjemmehørende i mere end en jurisdiktion, eller

   

  c) en af parterne i transaktionen eller rækkerne af transaktioner driver virksomhed i en anden medlemsstat gennem et fast forretningssted, og at transaktionen eller rækkerne af transaktioner udgør en del af eller hele det faste forretningssteds virksomhed. En grænseoverskridende transaktion eller rækker af transaktioner omfatter også ordninger, som en enkelt juridisk person har med hensyn til forretningsaktiviteter i en anden medlemsstat, som denne person udøver gennem et fast forretningssted.

   

  I forbindelse med nr. 15) forstås ved "grænseoverskridende transaktion": en transaktion eller rækker af transaktioner, der involverer forbundne foretagender, som ikke alle er skattemæssigt hjemmehørende i en enkelt medlemsstats område."

   

  Ændringsforslag    34

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8a – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Den kompetente myndighed i en medlemsstat, der udsteder eller ændrer en forhåndsgodkendt grænseoverskridende afgørelse og forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning efter ikrafttrædelsen af dette direktiv meddeler ved automatisk udveksling dette til de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater og til Europa-Kommissionen.

  1. Den kompetente myndighed i en medlemsstat, der udsteder eller ændrer en forhåndsgodkendt afgørelse og forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning efter ikrafttrædelsen af dette direktiv meddeler ved automatisk udveksling dette til de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater og til Europa-Kommissionen.

  Ændringsforslag    35

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8a – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Den kompetente myndighed i en medlemsstat meddeler også de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater og Europa-Kommissionen oplysninger om forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, der er udstedt inden for en periode på ti år før ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige på datoen for ikrafttrædelsen af dette direktiv.

  2. Den kompetente myndighed i en medlemsstat meddeler også de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater og Europa-Kommissionen oplysninger om forhåndsgodkendte afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, der er udstedt før ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige på datoen for ikrafttrædelsen af dette direktiv.

  Ændringsforslag    36

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8a – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, i tilfælde af at en forhåndsgodkendt grænseoverskridende afgørelse udelukkende vedrører og involverer skatteanliggende for en eller flere fysiske personer.

  3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, i tilfælde af at en forhåndsgodkendt afgørelse udelukkende vedrører og involverer skatteanliggende for en eller flere fysiske personer.

  Ændringsforslag    37

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8a – stk. 3a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a. Stk. 1 finder desuden anvendelse, når anmodningen om en forhåndsgodkendt skatteafgørelse vedrører en juridisk struktur, der ikke har status som juridisk person. I så fald skal den kompetente myndighed i den medlemsstat, der udsteder forhåndsafgørelsen, fremsende de oplysninger, den råder over, til de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater og sørge for, at memorandummet om indarbejdelse overføres til den medlemsstat, hvor den enkelte stifter og de enkelte retmæssige ejere har deres bopæl.

  Ændringsforslag    38

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8a – stk. 4 – litra a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a) for oplysninger, der udveksles i medfør af stk. 1: inden for en måned efter udgangen af det kvartal, hvor den forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelse eller forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning blev udstedt eller ændret

  a) for oplysninger, der udveksles i medfør af stk. 1: straks og senest en måned efter, at den forhåndsgodkendte afgørelse eller forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning blev udstedt eller ændret

  Ændringsforslag    39

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8a – stk. 4 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b) for oplysninger, der udveksles i medfør af stk. 2: inden den 31. december 2016.

  b) for oplysninger, der udveksles i medfør af stk. 2: inden for tre måneder efter ikrafttrædelsen.

  Ændringsforslag    40

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8a – stk. 5 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b) indholdet af den forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelse eller forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning, herunder en beskrivelse af de relevante forretningsaktiviteter eller transaktioner eller rækker af transaktioner

  b) indholdet af den forhåndsgodkendte afgørelse eller forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning, herunder en beskrivelse af de relevante forretningsaktiviteter eller transaktioner eller rækker af transaktioner

  Ændringsforslag    41

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8a – stk. 5 – litra b a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ba) kriterierne, der anvendes til at fastsætte den forhåndsgodkendte afgørelse eller den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning, samt i givet fald begrænsningen med hensyn til tid eller de betingelser, under hvilke afgørelsen kan tilbagekaldes

  Ændringsforslag    42

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8a – stk. 5 – litra d

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d) identifikation af de andre medlemsstater, som sandsynligvis vil blive direkte eller indirekte berørt af den forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelse eller forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning

  d) identifikation af de andre medlemsstater, som sandsynligvis vil blive direkte eller indirekte berørt af den forhåndsgodkendte afgørelse eller forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning

  Ændringsforslag    43

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8a – stk. 5 – litra e

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e) identifikation af enhver person, bortset fra en fysisk person, i de andre medlemsstater, som sandsynligvis vil blive direkte eller indirekte berørt af den forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelse eller forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning (med angivelse af, hvilken medlemsstat den berørte person har tilknytning til).

  e) identifikation af enhver person, bortset fra en fysisk person, i de andre medlemsstater, som sandsynligvis vil blive direkte eller indirekte berørt af den forhåndsgodkendte afgørelse eller forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning (med angivelse af, hvilken medlemsstat den berørte person har tilknytning til).

  Ændringsforslag    44

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8a – stk. 5 – litra e a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ea) det europæiske skatteregistreringsnummer, så snart det foreligger, som beskrevet i Kommissionens handlingsplan om bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse fra 2012.

  Ændringsforslag    45

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8a – stk. 5 – litra e b (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  eb) en beskrivelse af det sæt af kriterier, der anvendes, og de ordninger, der er gældende, når en juridisk eller faktuel mekanisme giver mulighed for nedsættelse af skatteyderens beskatningsgrundlag gennem en undtagelse fra de sædvanlige regler i den medlemsstat, der giver meddelelse, f.eks. godkendelse af en hurtigere afskrivning end normalt eller fradrag af omkostninger, som andrageren ikke direkte eller ikke reelt har pådraget sig

  Ændringsforslag    46

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8a – stk. 5 – litra e c (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ec) en beskrivelse af det sæt af kriterier, der anvendes, og de ordninger, der gælder, når en skatteyder indrømmes en skattesats, der er lavere end normalt i den medlemsstat, der giver meddelelse

  Ændringsforslag    47

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8a – stk. 5 – litra e d (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ed) en beskrivelse af det sæt af kriterier, der anvendes, og den mekanisme, der benyttes, når en af parterne i denne mekanisme er etableret i et tredjeland med en ikkeeksisterende eller en betydeligt mere gunstig beskatning

  Ændringsforslag    48

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8a – stk.6

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6. For at lette udvekslingen fastsætter Kommissionen alle foranstaltninger og praktiske bestemmelser, der er nødvendige for gennemførelsen af denne artikel, herunder foranstaltninger, der skal standardisere meddelelsen af oplysninger i henhold til stk. 5 i denne artikel, som led i proceduren for fastlæggelse af den standardformular, der er omhandlet i artikel 20, stk. 5.

  6. For at lette udvekslingen fastsætter Kommissionen alle foranstaltninger og praktiske bestemmelser, der er nødvendige for gennemførelsen af denne artikel, herunder foranstaltninger, der skal standardisere meddelelsen af oplysninger i henhold til stk. 5 i denne artikel, som led i proceduren for fastlæggelse af den standardformular, der er omhandlet i artikel 20, stk. 5. Kommissionen bistår de medlemsstater, der har forsynet decentraliserede territoriale eller administrative organer med skattemæssige kompetencer, i at sikre, at de lever op til deres ansvar for at sørge for uddannelse og støtte til disse organer.

  Ændringsforslag    49

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8 a – stk. 7

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7. Den kompetente myndighed, til hvilken oplysningerne er meddelt i henhold til stk. 1, bekræfter omgående og under alle omstændigheder senest syv hverdage efter modtagelsen, om muligt elektronisk, modtagelsen af oplysningerne over for den kompetente myndighed, der leverede oplysningerne.

  7. Den kompetente myndighed, til hvilken oplysningerne er meddelt i henhold til stk. 1, bekræfter omgående og under alle omstændigheder senest syv hverdage efter modtagelsen, om muligt elektronisk, modtagelsen af oplysningerne over for den kompetente myndighed, der leverede oplysningerne, og letter dermed funktionen af et effektivt system til automatisk udveksling af oplysninger.

  Ændringsforslag    50

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8a – stk. 8

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  8. Medlemsstaterne kan i henhold til artikel 5 anmode om yderligere oplysninger, herunder den fulde tekst til en forhåndsgodkendt grænseoverskridende afgørelse eller en forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning, fra den medlemsstat, som udstedte den.

  8. 8. Medlemsstaterne – eller deres territoriale og administrative organer, herunder lokale myndigheder, hvor dette er relevant, kan i henhold til artikel 5 anmode om yderligere oplysninger, herunder den fulde tekst til en forhåndsgodkendt grænseoverskridende afgørelse eller en forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning, fra den medlemsstat, som udstedte den.

  Ændringsforslag    51

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8a – stk. 9 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  9a. Medlemsstaterne giver på et tidligt tidspunkt meddelelse til Kommissionen og andre medlemsstater om enhver relevant ændring i deres praksis for skatteafgørelser (formaliteter med hensyn til anvendelse, beslutningsproces, osv.).

  Ændringsforslag    52

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8 – stk. 9 b (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  9b. Medlemsstaternes skattemyndigheder giver meddelelse til Kommissionen og andre medlemsstater om enhver relevant ændring i deres nationale lovgivning om selskabsskat (indførelse af nye godtgørelser, lempelser, undtagelser, incitamenter eller lignende foranstaltninger, etc.), som kan have en indvirkning på deres effektive skattesatser eller en anden medlemsstats skatteindtægter.

  Begrundelse

  Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen blev nedsat med henblik disse meddelelser, men den har vist sig at have sine begrænsninger. Kommissionen bør derfor udarbejde en mekanisme, som medlemsstaterne kan bruge til at meddele Kommissionen og andre medlemsstater enhver relevant ændring i deres lovgivning om selskabsskat, hvis denne kan have en indvirkning på deres egne skattesatser og/eller en anden medlemsstats skatteindtægter.

  Ændringsforslag    53

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8b – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Inden den 1. oktober 2017 indgiver medlemsstaterne årligt statistikker til Kommissionen over mængden af automatiske udvekslinger i henhold til artikel 8 og 8a og, i det omfang det er muligt, oplysninger om administrative og andre relevante omkostninger og fordele i forbindelse med de stedfundne udvekslinger og om mulige ændringer for såvel skattemyndighederne som for tredjeparter.

  1. Inden den 1. oktober 2017 indgiver medlemsstaterne årligt statistikker til Kommissionen over mængden af automatiske udvekslinger i henhold til artikel 8 og 8a, typen af afgørelser, der træffes, og, i det omfang det er muligt, oplysninger om administrative og andre relevante omkostninger og fordele i forbindelse med de stedfundne udvekslinger og om mulige ændringer for såvel skattemyndighederne som for tredjeparter.

  Ændringsforslag    54

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8b – stk. 2a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a. Senest den 1. oktober 2017, og derefter på årlig basis, offentliggør Kommissionen en rapport, der sammenfatter de vigtigste tilfælde fra det sikre centralregister, jf. artikel 21, stk. 5. I den forbindelse skal Kommissionen overholde de i artikel 23a fastlagte bestemmelser om fortrolighed.

  Ændringsforslag    55

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 14 – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Hvis en medlemsstat gør brug af oplysninger, der meddeles af en anden medlemsstat i henhold til artikel 8a, sender den feedback herom til den kompetente myndighed, der har leveret oplysningerne, så hurtigt som muligt og senest tre måneder, efter at resultatet af anvendelsen af de ønskede oplysninger er kendt, undtagen hvis der allerede er givet feedback i medfør af stk. 1 i nærværende artikel. Kommissionen fastsætter de nærmere bestemmelser i overensstemmelse med proceduren i artikel 26, stk. 2.

  3. Hvis en medlemsstat gør brug af oplysninger, der meddeles af en anden medlemsstat i henhold til artikel 8a, sender den feedback herom til Kommissionen og den kompetente myndighed, der har leveret oplysningerne, så hurtigt som muligt og senest tre måneder, efter at resultatet af anvendelsen af de ønskede oplysninger er kendt, undtagen hvis der allerede er givet feedback i medfør af stk. 1 i nærværende artikel. Kommissionen fastsætter de nærmere bestemmelser i overensstemmelse med proceduren i artikel 26, stk. 2.

  Ændringsforslag    56

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – nr. 5

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 20 – stk. 5

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5. Den automatiske udveksling af oplysninger om forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger i medfør af artikel 8a foretages ved hjælp af en standardformular, når denne formular er blevet vedtaget af Kommissionen efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

  5. Den automatiske udveksling af oplysninger om forhåndsgodkendte afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger i medfør af artikel 8a foretages ved hjælp af en standardformular, når denne formular er blevet vedtaget af Kommissionen efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

  Ændringsforslag  57

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – nr. 6

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 21 – stk. 5

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5. Kommissionen udvikler et sikkert centralregister, hvor oplysninger, der skal meddeles inden for rammerne af artikel 8a i dette direktiv, kan indføres med henblik på den automatiske udveksling, der er omhandlet i stk. 1 og 2 i artikel 8a. Kommissionen har adgang til de oplysninger, der indføres i dette register. Kommissionen vedtager de nødvendige praktiske bestemmelser efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

  5. Kommissionen udvikler senest den 31. december 2016 et sikkert centralregister, hvor oplysninger, der skal meddeles inden for rammerne af artikel 8a i dette direktiv, skal indføres med henblik på den automatiske udveksling, der er omhandlet i stk. 1 og 2 i artikel 8a. Medlemsstaterne sikrer, at alle de oplysninger, der meddeles i henhold til artikel 8a i dette direktiv i overgangsperioden, hvor det sikre centralregister endnu ikke er udviklet, uploades til det sikre centralregister senest den 1. april 2017. Kommissionen og medlemsstaterne har adgang til de oplysninger, der indføres i dette register. Kommissionen vedtager de nødvendige praktiske bestemmelser efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

  Ændringsforslag    58

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 23 a – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Oplysninger, der meddeles til Kommissionen i medfør af dette direktiv, behandles fortroligt af Kommissionen i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for Unionens myndigheder.

  1. Oplysninger, der meddeles Kommissionen i medfør af dette direktiv, behandles fortroligt af Kommissionen i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for Unionens myndigheder, som fastsat i artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

  Ændringsforslag    59

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 23a - stk. 2 - afsnit 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Oplysninger, der meddeles til Kommissionen af en medlemsstat i medfør af artikel 23, og enhver rapport eller ethvert dokument, som Kommissionen udarbejder under anvendelse af sådanne oplysninger, kan videresendes til andre medlemsstater. Sådanne oplysninger er omfattet af tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, der modtager dem.

  Oplysninger, der meddeles til Kommissionen af en EU- eller EØS-medlemsstat i medfør af artikel 23, og enhver rapport eller ethvert dokument, som Kommissionen udarbejder under anvendelse af sådanne oplysninger, kan videresendes til andre EU-medlemsstater (og i tilfælde af gensidighed også EØS-medlemsstater). Sådanne oplysninger er omfattet af tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til lovgivningen i den EU-medlemsstat (og i tilfælde af gensidighed også den EØS-medlemsstat), der modtager dem.

  Ændringsforslag    60

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 23a – stk. 2 – afsnit 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Rapporter og dokumenter udarbejdet af Kommissionen som omhandlet i første afsnit må kun anvendes af medlemsstaterne til analyseformål, men må ikke offentliggøres eller gøres tilgængelige for andre personer eller organer uden Kommissionens udtrykkelige samtykke.

  Rapporter og dokumenter udarbejdet af Kommissionen som omhandlet i første afsnit må kun anvendes af EU- eller EØS-medlemsstaterne til analyseformål, men må ikke offentliggøres eller gøres tilgængelige for andre personer eller organer uden Kommissionens udtrykkelige samtykke.

  Ændringsforslag    61

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 23 b (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  8a) Følgende artikel indsættes:

   

  "Artikel 23b

   

  Sanktioner

   

  Kommissionen undersøger alle sanktioner, der planlægges indført i tilfælde af afvisning eller udeladelse af udveksling af oplysninger."

  Ændringsforslag    62

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 25 a (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  9a). Følgende artikel indsættes:

   

  "Artikel 25a

   

  Udviklingen inden for OECD

   

  Dette direktiv skal være forenelige med udviklingen inden for OECD og skal tage hensyn til OECD’s omfattende regelsæt, der er indeholdt i standard for automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti."

  Ændringsforslag    63

  Forslag til direktiv

  Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9 b (nyt)

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 25 b (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  9b). Følgende artikel indsættes:

   

  "Artikel 25b

   

  Yderligere indsats fra medlemsstaternes side

   

  Dette direktiv forhindrer ikke medlemsstaterne i at træffe yderligere foranstaltninger til at udvikle nationale eller aftalebaserede bestemmelser til forebyggelse af skatteunddragelse."

  Ændringsforslag    64

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 c (nyt)

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 27

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  9c) Artikel 27 ændres som følger:

   

  "Artikel 27

   

  Rapportering

   

  Hvert tredje år efter ikrafttrædelsen forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af dette direktiv."

  BEGRUNDELSE

  Indledning

  Udfordringen i forbindelse med grænseoverskridende skatteundgåelse, aggressiv skatteplanlægning og skadelig skattekonkurrence er blevet stadig større og er kommet stærkt i fokus inden for Unionen og på globalt plan.

  I sin beslutning af 21. maj 2013understregede Europa-Parlamentet, at EU burde indtage en ledende rolle i globale drøftelser om bekæmpelse af skattesvig, skatteundgåelse og skattely, navnlig med hensyn til at fremme udveksling af oplysninger.

  I henhold til den nuværende retlige ramme (direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde) deler medlemsstaterne meget lidt med hinanden om deres skatteafgørelser.

  En skatteafgørelse er en bekræftelse eller sikkerhed, som skattemyndighederne giver skatteydere ´med hensyn til, hvordan deres skat vil blive beregnet. Skatteafgørelser udstedes typisk for at skabe retssikkerhed for skatteyderne ofte ved at bekræfte den skattemæssige behandling af en stor eller kompleks handelstransaktion. Skatteafgørelser gives for det meste, inden transaktionen finder sted, eller en skatteangivelse indsendes.

  Medlemsstaterne har skønsbeføjelse til at afgøre, om en skatteafgørelse kunne være relevant for et andet EU-land. Som følge heraf udveksler medlemsstaterne ikke spontant deres skatteafgørelser og er ofte ikke bekendt med grænseoverskridende skatteafgørelser udstedt andre steder i EU, som kan påvirke deres egne beskatningsgrundlag. Den manglende gennemsigtighed om skatteafgørelser udnyttes af visse selskaber med henblik på kunstigt at nedbringe deres skattebidrag.

  Det er derfor yderst påtrængende, at der bliver mere gennemsigtighed. De værktøjer og mekanismer, der blev indført med Rådets direktiv 2011/16/EU13, må gøres bedre for at nå dertil.

  Kommissionens forslag

  Udkastet til direktiv ændrer direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde som ændret ved direktiv 2014/107/EU. Der indføres en ny artikel i det eksisterende direktiv, der fastlægger anvendelsesområdet og betingelserne for obligatorisk automatisk udveksling af information om typer af grænseoverskridende skatteafgørelser og ordninger for interne afregningspriser. Denne forpligtelse er udvidet til at omfatte afgørelser, der er udstedt inden for ti år før datoen for, hvornår det foreslåede direktiv får virkning, og som stadig er gyldige på datoen for direktivets ikrafttræden.

  Specifikke aspekter af forslaget

  Omfanget af udveksling af information

  Kommissionen foreslår at begrænse anvendelsesområdet for obligatorisk udveksling af information til grænseoverskridende skatteafgørelser og ordninger for interne afregningspriser.

  Tidsplanen for udveksling af information

  Kommissionen foreslår at fastsætte en streng tidsplan: Hver tredje måned skal de nationale skattemyndigheder sende en rapport via et sikret e-mail-system til alle andre medlemsstater om alle grænseoverskridende skatteafgørelser, de har udstedt. Medlemsstaterne vil således have mulighed for at anmode om mere detaljeret information om en bestemt afgørelse.

  Information, som skal angives

  Forslaget skitserer de standardoplysninger, som medlemsstaterne skal medtage i de kvartalsvise rapporter om deres skatteafgørelser. Dette omfatter:

  – navn på skatteyder og koncern (hvor dette er relevant)

  – en beskrivelse af de spørgsmål, der behandles i skatteafgørelsen

  – en beskrivelse af de kriterier, der anvendes til at bestemme en forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning

  – identifikation af de(n) medlemsstat(er), der højst sandsynligt vil blive berørt

  – identifikation af andre skatteydere, der kan formodes at være berørt (bortset fra fysiske personer)

  Kommissionen foreslår, at den måde, hvorpå denne information præsenteres på, standardiseres ved en delegeret retsakt.

  Et sikkert centralregister

  Det foreslåede direktiv giver også Kommissionen mulighed for at oprette et sikkert centralregister, hvor de oplysninger, der skal meddeles i henhold til direktivet, kan registreres. Kommissionen vil få adgang til de oplysninger, der indføres i dette register.

  Spørgsmål, der skal drøftes

  Ordføreren vurderer generelt forslaget positivt, navnlig forpligtelsen til at udveksle afgørelser, der er udstedt inden for ti år før datoen for, hvornår det foreslåede direktiv får virkning, og som stadig er gyldige på datoen for direktivets ikrafttræden. Ordføreren anser det ikke for nødvendigt at forlænge denne periode ud over de ti år, idet oplysningerne muligvis ikke længere er disponible.

  Med hensyn til anvendelsesområdet for obligatorisk udveksling af information er ordføreren i tvivl, når det drejer sig om at begrænse den obligatoriske udveksling af information til grænseoverskridende skatteafgørelser og prisfastsættelsesordninger. Faktisk mener han, at forhåndsgodkendte skatteafgørelser og prisfastsættelsesordninger kan have en grænseoverskridende dimension, selv om de vedrører rent nationale transaktioner, navnlig i tilfælde af transaktioner med kaskadeeffekt, når den forhåndsgodkendte skatteafgørelse eller prisfastsættelsesordning vedrører de første nationale transaktioner, uden at der tages hensyn til de næste (grænseoverskridende) transaktioner.

  Ordføreren mener endvidere, at hvis man skal kunne høste fordelene ved den obligatoriske, automatiske udveksling af forhåndsgodkendte afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, bør informationen om dem meddeles straks efter, at de er udstedt.

  For at skabe større gennemsigtighed for borgerne bør Kommissionen på grundlag af indholdet af det sikre centralregister offentliggøre en årlig rapport, der sammenfatter de vigtigste tilfælde, samtidigt med at bestemmelserne om fortrolighed, der er fastsat i direktivet, overholdes.

  Konklusion

  Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag som et positivt skridt i retning af mere gennemsigtighed. Han mener dog, at de foreslåede ændringsforslag vil bidrage til at øge forslagets klarhed og effektivitet.

  14.10.2015

  UDTALELSE fra Retsudvalget

  til Økonomi- og Valutaudvalget

  om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

  (COM (2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS))

  Ordfører for udtalelse: Angel Dzhambazki

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

  Ændringsforslag    1

  Forslag til direktiv

  Henvisning 2 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig hvad angår respekt for retten til beskyttelse af personoplysninger og friheden til at drive egen virksomhed;

  Ændringsforslag    2

  Forslag til direktiv

  Betragtning 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1) Udfordringen i forbindelse med grænseoverskridende skatteundgåelse, aggressiv skatteplanlægning og skadelig skattekonkurrence er blevet stadig større og er kommet stærkt i fokus inden for Unionen og på globalt plan. En udhuling af skattegrundlaget reducerer de nationale skatteindtægter betydeligt, og det forhindrer medlemsstaterne i at anvende vækstfremmende skattepolitikker. Det er navnligt afgørelser vedrørende skattebaserede strukturer, der føret til en lav beskatning af kunstigt høje indkomstbeløb i det land, der giver den forhåndsgodkendte afgørelse, hvilket kan indebære, at der er kunstigt lave beløb tilbage, som kan beskattes i andre involverede lande. Det er derfor yderst påtrængende, at der bliver mere gennemsigtighed. De værktøjer og mekanismer, der blev indført med Rådets direktiv 2011/16/EU13, må gøres bedre for at nå dertil.

  (1) Udfordringen i forbindelse med grænseoverskridende skatteundgåelse, aggressiv skatteplanlægning og skadelig skattepraksis er blevet betydeligt større og er kommet stærkt i fokus inden for Unionen og på globalt plan. En udhuling af skattegrundlaget reducerer de nationale skatteindtægter betydeligt, og det forhindrer medlemsstaterne i at anvende vækstfremmende skattepolitikker. Visse afgørelser vedrørende skattebaserede strukturer har imidlertid ført til en lav beskatning af kunstigt høje indkomstbeløb i det land, der udsteder, ændrer eller forlænger den forhåndsgodkendte afgørelse, og efterladt kunstigt lave beløb til beskatning i andre involverede lande. Der er derfor et yderst påtrængende behov for øget gennemsigtighed og yderligere foranstaltninger på EU-plan. Illegitime skatteundgåelsesmodeller bør afskaffes. De værktøjer og mekanismer, der blev indført med Rådets direktiv 2011/16/EU13, må gøres bedre for at nå dertil.

  ________________

  ________________

  13Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 11.3.2011, s. 1).

  13Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 11.3.2011, s. 1).

  Ændringsforslag    3

  Forslag til direktiv

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2) Det Europæiske Råd understregede i sine konklusioner fra 18. december 2014, at der er et akut behov for at gøre fremskridt med indsatsen for at bekæmpe skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning, såvel på globalt plan som på EU-plan. Det Europæiske Råd understreger betydningen af gennemsigtighed og glædede sig over Kommissionens hensigt om at forelægge et forslag om automatisk udveksling af oplysninger om afgørelser i skattespørgsmål i Unionen.

  (2) Det Europæiske Råd understregede i sine konklusioner fra 18. december 2014, at der er et akut behov for at gøre fremskridt med indsatsen for at bekæmpe skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning, såvel på globalt plan som på europæisk plan. Det Europæiske Råd understreger betydningen af gennemsigtighed og glædede sig over Kommissionens hensigt om at forelægge et forslag om automatisk udveksling af oplysninger om afgørelser i skattespørgsmål i Unionen.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til direktiv

  Betragtning 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3) Ifølge direktiv 2011/16/EU skal der ske obligatorisk udveksling af information mellem medlemsstaterne i fem specifikke tilfælde og inden for bestemte frister. Den spontane udveksling af information i tilfælde, hvor den kompetente myndighed i en medlemsstat har grund til at antage, at der kan være et skattetab i en anden medlemsstat, gælder allerede for skatteafgørelser, som en medlemsstat giver en specifik skatteyder med hensyn til fortolkning eller anvendelse af skattebestemmelser i fremtiden, og som har en grænseoverskridende dimension.

  (3) Ifølge direktiv 2011/16/EU skal der ske obligatorisk udveksling af information mellem medlemsstaterne i fem specifikke tilfælde og inden for bestemte frister, og det præciseres, at det ikke står medlemsstaterne frit for at benytte såkaldte "fishing expeditions" eller at anmode om oplysninger, der højst sandsynligt ikke er relevante for en given skatteyders skatteanliggender. Den spontane udveksling af information i tilfælde, hvor den kompetente myndighed i en medlemsstat har grund til at antage, at der kan være et skattetab i en anden medlemsstat, gælder allerede for skatteafgørelser, som en medlemsstat giver en specifik skatteyder med hensyn til fortolkning eller anvendelse af skattebestemmelser i fremtiden, og som har en grænseoverskridende dimension.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til direktiv

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5) Muligheden for at nægte at udlevere information, hvis det vil føre til, at der videregives en erhvervsmæssig, industriel eller faglig hemmelighed, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser, bør ikke gælde for bestemmelserne om obligatorisk udveksling af information om forhåndsgodkendte afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger for at undgå, at disse udvekslinger bliver mindre effektive. Den information, som der stilles krav om skal deles med alle medlemsstater, er begrænset af sin natur, hvilket bør kunne sikre, at disse erhvervsmæssige interesser bliver tilstrækkeligt beskyttet.

  (5) Muligheden for at nægte at udlevere information, hvis det vil føre til, at der videregives en erhvervsmæssig, industriel eller faglig hemmelighed, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser, bør ikke gælde for bestemmelserne om obligatorisk udveksling af information om forhåndsgodkendte afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger for at undgå, at disse udvekslingers effektivitet, rolle og funktion indskrænkes. Den begrænsede karakter af den information, som vil skulle deles med alle medlemsstater, bør kunne sikre disse erhvervsmæssige interesser en tilstrækkelig minimumsbeskyttelse.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til direktiv

  Betragtning 5 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (5a) Forhåndsgodkendte skatteafgørelser fremmer en konsekvent og gennemsigtig anvendelse af lovgivningen.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til direktiv

  Betragtning 5 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (5b) Gennemsigtige skatteregler giver retssikkerhed for skatteydere og virksomheder og genererer investeringer.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til direktiv

  Betragtning 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6) For at kunne høste fordelene ved den obligatoriske, automatiske udveksling af forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger bør informationen meddeles straks efter, at de er udstedt, og derfor bør der fastlægges regelmæssige intervaller for meddelelsen af informationen.

  (6) For at kunne høste fordelene ved den obligatoriske, automatiske udveksling af forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger bør informationen meddeles snarest muligt, efter at de er udstedt. Der kan udformes effektive sanktioner for tilfælde af manglende overholdelse heraf.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til direktiv

  Betragtning 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8) Medlemsstaterne bør også udveksle den information, der skal meddeles, med Kommissionen. Dermed vil Kommissionen på et hvilket som helst tidspunkt kunne overvåge og evaluere den faktiske anvendelse af udvekslingen af information om forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger. Denne meddelelse vil ikke fratage medlemsstaten dens forpligtelse til at anmelde statsstøtte til Kommissionen.

  (8) Medlemsstaterne bør udveksle de grundlæggende oplysninger med det nye centrale gennemsigtige sikkerhedsregister for skattespørgsmål. Kommissionen skal i henhold til traktaterne bestræbe sig på at sikre en korrekt anvendelse af EU-retten til gavn for borgerne. Kommissionen bør i den henseende tage de nødvendige skridt til at overvåge overholdelsen af lovgivningen med henblik på at bekæmpe skatteunddragelse, samtidig med at den skattemæssige suverænitet respekteres. Det grundlæggende princip om medlemsstaternes suverænitet på skatteområdet skal holdes i hævd, når det gælder direkte skatter, og nærhedsprincippet må ikke bringes i fare. Kommissionen bør anvende EU’s statsstøtteregler effektivt og stringent til bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning. Det er af største betydning, at virksomhederne betaler skat i de lande, hvor de skaber deres overskud.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til direktiv

  Betragtning 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (9) Feedback fra den modtagende medlemsstat til den medlemsstat, der sender informationen, er nødvendig, for at der kan være et effektivt system med automatisk informationsudveksling. Det er derfor hensigtsmæssigt at sørge for, at der er foranstaltninger, hvorigennem der kan gives feedback i de tilfælde, hvor informationen er blevet anvendt, og hvor der ikke kan gives feedback i henhold til andre bestemmelser i direktiv 2011/16/EU.

  (9) Feedback fra den modtagende medlemsstat til den medlemsstat, der sender oplysningerne, er et nødvendigt element i driften af et effektivt system med automatisk udveksling af oplysninger, fordi det tilskynder medlemsstaterne til at samarbejde administrativt. Det er derfor hensigtsmæssigt at sørge for, at der er foranstaltninger, hvorigennem der kan gives feedback i de tilfælde, hvor informationen er blevet anvendt, og hvor der ikke kan gives feedback i henhold til andre bestemmelser i direktiv 2011/16/EU.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til direktiv

  Betragtning 11

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (11) Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at fjerne enhver hindring, som kan være til hinder for en effektiv og bredest mulig, obligatorisk udveksling af information om forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger.

  (11) Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at fjerne enhver hindring for en effektiv og bredest mulig obligatorisk udveksling af information om forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger for at styrke samarbejdet og gennemsigtigheden, idet den globale OECD-standard for automatisk udveksling af oplysninger bør tages i betragtning som en minimumsstandard, ligesom der bør tages hensyn til det forhold, at medlemsstater har givet tilsagn om foranstaltninger til at forhindre skatteunddragelse ved at gennemføre og overveje at gå videre end G20-OECD-modellerne for indberetning på landebasis.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til direktiv

  Betragtning 15 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (15a) Der bør også tages hensyn til den svenske Riksdags begrundede udtalelse om nærhedsprincippet, fremsendt i henhold til artikel 6 i protokol nr. 2, hvori den bekræfter, at det foreliggende forslag holder sig inden for rammerne af, hvad der er nødvendigt for at opnå en effektiv informationsudveksling, men samtidig vurderer, at oplysningspligtens brede udformning risikerer at medføre en så stor mængde af information, at det vil virke mod hensigten. Den svenske Riksdag udtrykker endvidere bekymring for, at forslaget på visse punkter går videre, end hvad der er nødvendigt, herunder den lange tilbagevirkende gyldighed.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til direktiv

  Betragtning 15 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (15b) Det er afgørende, at det grundlæggende princip om medlemsstaternes suverænitet på skatteområdet holdes i hævd, når det gælder direkte skatter, og at nærværende forslag ikke bringer nærhedsprincippet i fare.

  Ændringsforslag    14

  Forslag til direktiv

  Betragtning 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (16) Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Det søger navnligt at sikre fuld respekt for retten til beskyttelse af personoplysninger og friheden til at drive virksomhed.

  (16) Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Det søger navnligt at sikre fuld respekt for retten til beskyttelse af personoplysninger og friheden til at drive virksomhed. Personoplysninger skal gøres til genstand for behandling til udtrykkeligt angivne og legitime formål, og kun hvis de er tilstrækkelige, relevante og ikke for omfattende i forhold til formålet. Enhver begrænsning af disse rettigheder bør kun indføres, hvis de betingelser, der er fastsat i artikel 52, stk. 1, i chartret om grundlæggende rettigheder, er overholdt. Under iagttagelse af proportionalitetsprincippet må begrænsninger kun indføres, hvis de er nødvendige og reelt opfylder de mål af almen interesse, der er anerkendt ved lov, eller opfylder et behov for beskyttelse af andres rettigheder og friheder.

  Ændringsforslag    15

  Forslag til direktiv

  Betragtning 17

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (17) Målet for dette direktiv, nemlig at sikre et effektivt administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne på betingelser, som er forenelige med det indre markeds funktion, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af den påkrævede ensartethed og effektivitet bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

  (17) Målet for dette direktiv, nemlig at sikre et effektivt administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne på betingelser, som er forenelige med det indre markeds funktion, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af den påkrævede ensartethed og effektivitet bedre nås på europæisk plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

  Ændringsforslag    16

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 - litra a)

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 3 – nr. 9

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a) i forbindelse med artikel 8, stk. 1, og artikel 8a systematisk meddelelse til en anden medlemsstat, uden forudgående anmodning, af oplysninger, som er defineret på forhånd, med forud fastsatte regelmæssige intervaller. I forbindelse med artikel 8, stk. 1, vedrører henvisningen til tilgængelige oplysninger de oplysninger i sagsakterne i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne, som kan indhentes i medfør af procedurerne til indsamling og behandling af oplysninger i den pågældende medlemsstat

  a) i forbindelse med artikel 8, stk. 1, og artikel 8a systematisk meddelelse til en anden medlemsstat, uden forudgående anmodning, af oplysninger, som er defineret på forhånd, med forud fastsatte regelmæssige intervaller med henblik på at drage fordel af den automatiske udveksling af oplysninger på regulær og forsvarlig vis. I forbindelse med artikel 8, stk. 1, vedrører henvisningen til tilgængelige oplysninger de oplysninger i sagsakterne i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne, som kan indhentes i medfør af procedurerne til indsamling og behandling af oplysninger i den pågældende medlemsstat

  Ændringsforslag    17

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8 a – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Den kompetente myndighed i en medlemsstat, der udsteder eller ændrer en forhåndsgodkendt grænseoverskridende afgørelse og forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning efter ikrafttrædelsen af dette direktiv meddeler ved automatisk udveksling dette til de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater og til Europa-Kommissionen.

  1. Den kompetente myndighed i en medlemsstat, der udsteder eller ændrer en forhåndsgodkendt grænseoverskridende afgørelse og forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning efter ikrafttrædelsen af dette direktiv meddeler ved automatisk udveksling dette til de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater og til det nyligt etablerede centrale gennemsigtighedsregister for skattespørgsmål. Kommissionen evaluerer og overvåger den effektive anvendelse af den automatiske udveksling af oplysninger.

  Ændringsforslag    18

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8 a – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Den kompetente myndighed i en medlemsstat meddeler også de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater og Europa-Kommissionen oplysninger om forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, der er udstedt inden for en periode på ti år før ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige på datoen for ikrafttrædelsen af dette direktiv.

  2. Den kompetente myndighed i en medlemsstat meddeler også de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater samt det centrale gennemsigtighedsregister for skattespørgsmål oplysninger om forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, der er udstedt inden for en periode på fem år før ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige og i brug på datoen for ikrafttrædelsen af dette direktiv.

  Ændringsforslag    19

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 8 a – stk. 7

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7. Den kompetente myndighed, til hvilken oplysningerne er meddelt i henhold til stk. 1, bekræfter omgående og under alle omstændigheder senest syv hverdage efter modtagelsen, om muligt elektronisk, modtagelsen af oplysningerne over for den kompetente myndighed, der leverede oplysningerne.

  7. Med henblik på at lette driften af et effektivt system for automatisk udveksling af oplysninger skal den kompetente myndighed, til hvilken oplysningerne er meddelt i henhold til stk. 1, omgående og under alle omstændigheder senest syv hverdage efter modtagelsen, om muligt elektronisk, bekræfte modtagelsen af oplysningerne over for den kompetente myndighed, der leverede oplysningerne.

  Ændringsforslag    20

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 23 a – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Oplysninger, der meddeles til Kommissionen i medfør af dette direktiv, behandles fortroligt af Kommissionen i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for Unionens myndigheder.

  1. Oplysninger, der meddeles til Kommissionen i medfør af dette direktiv, behandles fortroligt af Kommissionen i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for Unionens myndigheder, jf. artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

  Ændringsforslag    21

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 25 a (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  9a) Følgende artikel indsættes:

   

  "Artikel 25a

   

  Dette direktiv skal være foreneligt med udviklingen inden for OECD og tage hensyn til OECD’s omfattende regelsæt, der er indeholdt i standarden for automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti.

  Ændringsforslag    22

  Forslag til direktiv

  Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9 b (nyt)

  Direktiv 2011/16/EU

  Artikel 25 b (ny)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  9b) Følgende artikel indsættes:

   

  "Artikel 25b

   

  Dette direktiv hindrer ikke, at medlemsstaterne kan træffe yderligere foranstaltninger til at udvikle indenlandske eller aftalebaserede bestemmelser til forebyggelse af skatteunddragelse.”

  PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Titel

  Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

  Referencer

  COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ECON

  15.4.2015

   

   

   

  Udtalelse fra

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  JURI

  15.4.2015

  Ordfører for udtalelse

         Dato for valg

  Angel Dzhambazki

  31.8.2015

  Behandling i udvalg

  15.9.2015

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  13.10.2015

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  13

  9

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Stefano Maullu

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Andrew Lewer

  PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Titel

  Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

  Referencer

  COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ECON

  15.4.2015

   

   

   

  Udtalelse fra

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  JURI

  15.4.2015

  Ordfører for udtalelse

         Dato for valg

  Angel Dzhambazki

  31.8.2015

  Behandling i udvalg

  15.9.2015

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  13.10.2015

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  13

  9

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Stefano Maullu

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Andrew Lewer

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

  Referencer

  COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)

  Dato for høring af EP

  31.3.2015

   

   

   

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ECON

  15.4.2015

   

   

   

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  CONT

  15.4.2015

  IMCO

  15.4.2015

  JURI

  15.4.2015

  LIBE

  15.4.2015

  Ingen udtalelse

         Dato for afgørelse

  CONT

  16.6.2015

  IMCO

  20.4.2015

  LIBE

  31.3.2015

   

  Ordførere

         Dato for valg

  Markus Ferber

  28.4.2015

   

   

   

  Behandling i udvalg

  15.9.2015

  13.10.2015

   

   

  Dato for vedtagelse

  13.10.2015

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  49

  6

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Danuta Jazłowiecka, Eva Kaili, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Nils Torvalds, Beatrix von Storch

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Mark Demesmaeker

  Dato for indgivelse

  20.10.2015