Διαδικασία : 2015/0068(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0306/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0306/2015

Συζήτηση :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0369

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 331kWORD 548k
20.10.2015
PE 560.586v02-00 A8-0306/2015

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας

(COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Markus Ferber

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας

(COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2015)0135),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0085/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0306/2015),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε τον σεβασμό του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την επιχειρηματική ελευθερία,

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Το πρόβλημα της διασυνοριακής φοροαποφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε ενωσιακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διάβρωση της φορολογικής βάσης μειώνει σημαντικά τα εθνικά φορολογικά έσοδα, γεγονός το οποίο εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ευνοϊκές για την ανάπτυξη φορολογικές πολιτικές. Ειδικότερα, αποφάσεις που λαμβάνονται όσον αφορά δομές που δημιουργούνται για φορολογικούς σκοπούς οδηγούν σε χαμηλό επίπεδο φορολογίας τεχνητώς υψηλών εισοδημάτων στη χώρα που εκδίδει την εκ των προτέρων απόφαση και μπορεί να αφήνουν τεχνητώς χαμηλά εισοδήματα να φορολογούνται σε άλλες εμπλεκόμενες χώρες. Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η διαφάνεια. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου πρέπει να ενισχυθούν τα εργαλεία και οι μηχανισμοί που έχουν καθιερωθεί με την οδηγία 2011/16/ΕΕ13 του Συμβουλίου.

(1) Το πρόβλημα της διασυνοριακής φοροαποφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε ενωσιακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διάβρωση της φορολογικής βάσης μειώνει σημαντικά τα εθνικά φορολογικά έσοδα, γεγονός το οποίο εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ευνοϊκές για την ανάπτυξη φορολογικές πολιτικές, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό σε βάρος των επιχειρήσεων – ιδίως των ΜΜΕ – που καταβάλλουν τους φόρους τους κατά το δέον και μετατοπίζει τη φορολογία σε λιγότερο κινητούς παράγοντες όπως ή εργασία και η κατανάλωση. Ειδικότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αποφάσεις που λαμβάνονται όσον αφορά δομές που δημιουργούνται για φορολογικούς σκοπούς έχουν οδηγήσει σε χαμηλό επίπεδο φορολογίας τεχνητώς υψηλών εισοδημάτων στη χώρα που εκδίδει την εκ των προτέρων απόφαση αφήνοντας τα τεχνητώς χαμηλά εισοδήματα να φορολογούνται σε άλλες εμπλεκόμενες χώρες, με αποτέλεσμα τη μείωση της φορολογικής βάσης σε αυτά τα κράτη μέλη. Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η στοχευμένη διαφάνεια και η ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου πρέπει να ενισχυθούν τα εργαλεία και οι μηχανισμοί που έχουν καθιερωθεί με την οδηγία 2011/16/ΕΕ13 του Συμβουλίου.

__________________

__________________

13 Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1).

13 Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1).

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Μετά το σκάνδαλο LuxLeaks και μέσω αυτής της έκθεσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει ισχυρή βούληση να μην ανεχθεί τη φορολογική απάτη και τη φοροαποφυγή, καθώς και να στηρίξει τη δίκαιη κατανομή της φορολογικής επιβάρυνσης στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 18ης Δεκεμβρίου 2014, τόνισε την επιτακτική ανάγκη να δοθεί ώθηση στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Τονίζοντας τη σημασία της διαφάνειας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά φορολογικές αποφάσεις στην Ένωση.

(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 18ης Δεκεμβρίου 2014, τόνισε την επιτακτική ανάγκη να δοθεί ώθηση στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τονίζοντας τη σημασία της διαφάνειας και της αντίστοιχης ανταλλαγής πληροφοριών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά φορολογικές αποφάσεις στην Ένωση.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Ωστόσο, η αποτελεσματική αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης (advance pricing arrangements) παρεμποδίζεται από πολλές σημαντικές πρακτικές δυσκολίες, όπως η διακριτική ευχέρεια που διαθέτει το κράτος μέλος έκδοσης της απόφασης να αποφασίζει ποια άλλα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά.

(4) Ωστόσο, η αποτελεσματική αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης (advance pricing arrangements) παρεμποδίζεται από πολλές σημαντικές πρακτικές δυσκολίες, όπως η διακριτική ευχέρεια που διαθέτει το κράτος μέλος έκδοσης της απόφασης να αποφασίζει ποια άλλα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά και το ασθενές σύστημα παρακολούθησης το οποίο καθιστά δύσκολο για την Επιτροπή να εντοπίσει τυχόν παραβίαση της απαίτησης για ανταλλαγή πληροφοριών.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Η αποτελεσματική ανταλλαγή και επεξεργασία των φορολογικών πληροφοριών και η συνακόλουθη αμοιβαία πίεση θα έχουν ισχυρό αποτρεπτικό αποτέλεσμα κατά της καθιέρωσης επιζήμιων φορολογικών πρακτικών και θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διαθέτουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για να λαμβάνουν μέτρα για την καταπολέμησή τους·

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η δυνατότητα άρνησης διαβίβασης πληροφοριών στην περίπτωση που η διαβίβαση αυτή θα οδηγούσε στην κοινολόγηση εμπορικού, βιομηχανικού ή επαγγελματικού απορρήτου ή εμπορικής μεθόδου ή πληροφορίας της οποίας η κοινολόγηση θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια τάξη δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις διατάξεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης προκειμένου να μην μειώνεται η αποτελεσματικότητα αυτών των ανταλλαγών. Η περιορισμένη φύση των πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζει την επαρκή προστασία των εν λόγω εμπορικών συμφερόντων.

(5) Η δυνατότητα άρνησης διαβίβασης πληροφοριών στην περίπτωση που η διαβίβαση αυτή θα οδηγούσε στην κοινολόγηση εμπορικού, βιομηχανικού ή επαγγελματικού απορρήτου ή εμπορικής μεθόδου ή πληροφορίας της οποίας η κοινολόγηση θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια τάξη δεν πρέπει να εφαρμόζεται στις διατάξεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης προκειμένου να μην μειώνεται η αποτελεσματικότητα αυτών των ανταλλαγών. Η περιορισμένη φύση των πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται σε όλα τα κράτη μέλη θα διασφαλίζει την επαρκή προστασία των εν λόγω εμπορικών συμφερόντων.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5α) Οι εκ των προτέρων φορολογικές αποφάσεις και συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης είναι δυνατόν να έχουν διασυνοριακή διάσταση ακόμη και αν αφορούν αμιγώς εθνικές συναλλαγές. Αυτό ισχύει ιδίως για τις διαδοχικές συναλλαγές, όπου η εκ των προτέρων φορολογική απόφαση ή συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης αφορά μόνο τις πρώτες εθνικές συναλλαγές, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις επόμενες (διασυνοριακές) συναλλαγές.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β) Προκειμένου να αποφευχθούν οι αυθαίρετες διακρίσεις μεταξύ φορολογικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διαφορετικών εθνικών διοικητικών πρακτικών, οι ορισμοί των εκ των προτέρων αποφάσεων και των εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης θα πρέπει να καλύπτουν τις φορολογικές ρυθμίσεις ανεξάρτητα εάν εκδόθηκαν με τυπικό ή άτυπο τρόπο και ανεξάρτητα εάν έχουν δεσμευτικό η μη δεσμευτικό χαρακτήρα.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5γ) Οι φορολογικές αποφάσεις διευκολύνουν τη συνεπή και διαφανή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5δ) Οι διαφανείς φορολογικοί κανόνες παρέχουν ασφάλεια δικαίου για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις και αποφέρουν επενδύσεις.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Προκειμένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη από την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή των εκ των προτέρων διασυνοριακών αποφάσεων και των εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης, οι πληροφορίες θα πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως μετά την έκδοσή τους και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν τακτικά διαστήματα για την κοινοποίηση των πληροφοριών.

(6) Προκειμένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη από την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή των εκ των προτέρων αποφάσεων και των εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης, οι πληροφορίες που τις αφορούν θα πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως μετά την έκδοσή τους. Αποδοτικές και αποτελεσματικές κυρώσεις μπορούν να προβλέπονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή εκ των προτέρων διασυνοριακών αποφάσεων και εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει κοινοποίηση ενός καθορισμένου συνόλου βασικών πληροφοριών σε όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να τυποποιηθεί η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην οδηγία 2011/16/ΕΕ για την καθιέρωση τυποποιημένου εντύπου που θα χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή των πληροφοριών. Η εν λόγω διαδικασία είναι επίσης σκόπιμο να χρησιμοποιείται κατά την έγκριση τυχόν απαιτούμενων μέτρων και πρακτικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή της ανταλλαγής πληροφοριών.

(7) Η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή εκ των προτέρων αποφάσεων και εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει κοινοποίηση ενός καθορισμένου συνόλου βασικών πληροφοριών σε όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να τυποποιηθεί η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην οδηγία 2011/16/ΕΕ για την καθιέρωση τυποποιημένου εντύπου που θα χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή των πληροφοριών. Η εν λόγω διαδικασία είναι επίσης σκόπιμο να χρησιμοποιείται κατά την έγκριση τυχόν απαιτούμενων μέτρων και πρακτικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή της ανταλλαγής πληροφοριών.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν επίσης στην Επιτροπή τις βασικές πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Επιτροπή θα μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την αποτελεσματική εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης. Η εν λόγω κοινοποίηση δεν θα απαλλάσσει ένα κράτος μέλος από την υποχρέωσή του να κοινοποιεί κάθε κρατική ενίσχυση στην Επιτροπή.

(8) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν επίσης στην Επιτροπή τις βασικές πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται, καθώς η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογεί με ανεξάρτητο τρόπο κατά πόσον οι πληροφορίες αυτές είναι συναφείς για τον εντοπισμό παράνομης κρατικής ενίσχυσης. Χάρη σε αυτές τις βασικές πληροφορίες η Επιτροπή θα μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την αποτελεσματική εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης, καθώς και να διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά. Η εν λόγω κοινοποίηση δεν θα απαλλάσσει ένα κράτος μέλος από την υποχρέωσή του να κοινοποιεί κάθε κρατική ενίσχυση στην Επιτροπή.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2018, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή εκ των υστέρων ανάλυση της αποτελεσματικότητας αυτής της οδηγίας.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η ανατροφοδότηση από το κράτος μέλος λήψης στο κράτος μέλος αποστολής των πληροφοριών αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν μέτρα που θα επιτρέπουν την ανατροφοδότηση σε περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν και δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί ανατροφοδότηση δυνάμει άλλων διατάξεων της οδηγίας 2011/16/ΕΕ.

(9) Η ανατροφοδότηση από το κράτος μέλος λήψης στο κράτος μέλος αποστολής των πληροφοριών αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, εφόσον ενθαρρύνει την διοικητική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν μέτρα που θα επιτρέπουν την ανατροφοδότηση σε περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν και δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί ανατροφοδότηση δυνάμει άλλων διατάξεων της οδηγίας 2011/16/ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι πιο δύσκολη η παράκαμψη των πληροφοριών με σκοπό την απάτη.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί το άρθρο 5 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως προκειμένου να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και το πλήρες κείμενο των εκ των προτέρων διασυνοριακών αποφάσεων ή των εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης, από το κράτος μέλος που εξέδωσε τις εν λόγω αποφάσεις ή συνήψε τις εν λόγω συμφωνίες.

(10) Ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί το άρθρο 5 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως προκειμένου να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και το πλήρες κείμενο των εκ των προτέρων αποφάσεων ή των εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης, από το κράτος μέλος που εξέδωσε τις εν λόγω αποφάσεις ή συνήψε τις εν λόγω συμφωνίες και τυχόν κείμενα που εισάγουν μεταγενέστερες αλλαγές.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Ο όρος «πληροφορίες που, κατά πάσα πιθανότητα, έχουν σημασία» που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, θα πρέπει να διευκρινιστεί για να αποφευχθούν ερμηνείες με σκοπούς αποφυγής.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να άρουν κάθε εμπόδιο που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την αποτελεσματική και ευρύτερη δυνατή υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.

(11) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να άρουν κάθε εμπόδιο που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την αποτελεσματική και ευρύτερη δυνατή υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Για να ενισχυθεί η διαφάνεια για τους πολίτες, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιοποιήσει σύνοψη των κύριων φορολογικών αποφάσεων που συμφωνήθηκαν το προηγούμενο έτος, με βάση τις πληροφορίες που περιέχει το ασφαλές κεντρικό ευρετήριο. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον περιγραφή των ζητημάτων που καλύπτονται από τη φορολογική απόφαση, περιγραφή των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης και προσδιορισμό των κρατών μελών που είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β) Είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να ζητούν από τις αρμόδιες αρχές τους να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό από το ήδη υπάρχον, για τη συλλογή και την ανάλυση των πληροφοριών αυτών.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12γ) Έως την 26η Ιουνίου 2017 θα πρέπει να είναι λειτουργικό ένα μητρώο για τον πραγματικό δικαιούχο σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα συμβάλει στον εντοπισμό ενδεχόμενης φοροαποφυγής και μεταφοράς κερδών. Η δημιουργία ενός κεντρικού μητρώου για την αυτόματη ανταλλαγή εκ των προτέρων φορολογικών αποφάσεων ή εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης μεταξύ των κρατών μελών, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι φορολογικές αρχές και οι αρμόδιες διοικήσεις στα κράτη μέλη και την Επιτροπή, είναι σημαντική.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να αντανακλούν την επέκταση της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και στις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.

(15) Οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να αντανακλούν την επέκταση της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στις εκ των προτέρων αποφάσεις και στις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Είναι απαραίτητο να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της κυριαρχίας των κρατών μελών σε φορολογικά θέματα όταν πρόκειται για άμεσους φόρους, καθώς και να μην τίθεται από την παρούσα πρόταση σε κίνδυνο η αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία επιδιώκει να εξασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της επιχειρηματικής ελευθερίας.

(16) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία επιδιώκει να εξασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της επιχειρηματικής ελευθερίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και τούτο μόνο εφόσον είναι επαρκή, συναφή και όχι δυσανάλογα σε σχέση με τους στόχους. Οποιοσδήποτε περιορισμός των δικαιωμάτων αυτών μπορεί να επιβληθεί μόνο εφόσον τηρούνται οι όροι που περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, περιορισμοί μπορούν να επιβάλλονται εφόσον συνάδουν με τους αναγκαίους και πραγματικούς στόχους γενικού συμφέροντος που αναγνωρίζονται από τη νομοθεσία, ή ικανοποιούν την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η αποδοτική διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπο συμβατό με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά, λόγω της απαιτούμενης ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου.

(17) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η αποδοτική διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπο συμβατό με την εύρυθμη λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά, λόγω της απαιτούμενης ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 9 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 και του άρθρου 8α, η συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών ανά τακτά εκ των προτέρων καθορισμένα διαστήματα. Για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1, η παραπομπή σε διαθέσιμες πληροφορίες σημαίνει τις πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών του εν λόγω κράτους μέλους.

α) για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 και του άρθρου 8α, η συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών, η οποία, όσον αφορά το άρθρο 8 παράγραφος 1, πραγματοποιείται ανά τακτά εκ των προτέρων καθορισμένα διαστήματα. Για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1, η παραπομπή σε διαθέσιμες πληροφορίες σημαίνει τις πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών του εν λόγω κράτους μέλους.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 14 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

14. «εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση»: κάθε συμφωνία, κοινοποίηση ή κάθε άλλο μέσο ή ενέργεια με παρόμοια αποτελέσματα, περιλαμβανομένων και εκείνων στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, που:

14. «εκ των προτέρων απόφαση»: κάθε συμφωνία, κοινοποίηση ή κάθε άλλο μέσο ή ενέργεια με παρόμοια αποτελέσματα, περιλαμβανομένων και εκείνων στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, ανεξάρτητα από τον τυπικό, άτυπο, δεσμευτικό ή μη δεσμευτικό χαρακτήρα της, που:

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 14 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) εκδίδεται από ή για λογαριασμό της κυβέρνησης ή της φορολογικής αρχής κράτους μέλους ή των εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεών του, υπόψη οποιουδήποτε προσώπου·

α) εκδίδεται ή δημοσιεύεται από ή για λογαριασμό της κυβέρνησης ή της φορολογικής αρχής κράτους μέλους ή των εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεών του, όπου μπορούν να βασίζονται ένα ή περισσότερα πρόσωπα·

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 14 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) αφορά διασυνοριακή συναλλαγή ή το ερώτημα εάν οι δραστηριότητες που ασκούνται από νομικό πρόσωπο στο άλλο κράτος μέλος δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση, και·

γ) αφορά συναλλαγή ή το ερώτημα εάν οι δραστηριότητες που ασκούνται από νομικό πρόσωπο στο άλλο κράτος μέλος δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση, και·

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 14 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η διασυνοριακή συναλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, την πραγματοποίηση επενδύσεων, την παροχή αγαθών, υπηρεσιών, τη χρηματοδότηση ή τη χρησιμοποίηση υλικών ή άυλων περιουσιακών στοιχείων και δεν εμπλέκει κατ’ ανάγκην άμεσα το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση.

Η διασυνοριακή συναλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, την πραγματοποίηση επενδύσεων, την παροχή αγαθών, υπηρεσιών, τη χρηματοδότηση ή τη χρησιμοποίηση υλικών ή άυλων περιουσιακών στοιχείων και δεν εμπλέκει κατ’ ανάγκην άμεσα το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η εκ των προτέρων απόφαση.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 15 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης»: κάθε συμφωνία, κοινοποίηση ή κάθε άλλο μέσο ή ενέργεια με παρόμοια αποτελέσματα, περιλαμβανομένων και εκείνων στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, η οποία εκδίδεται από ή για λογαριασμό της κυβέρνησης ή της φορολογικής αρχής ενός ή περισσότερων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεών τους, υπόψη οποιουδήποτε προσώπου και η οποία καθορίζει πριν από τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, ένα σύνολο κατάλληλων κριτηρίων για τον καθορισμό των τιμών για τις εν λόγω ενδοομιλικές συναλλαγές ή καθορίζει την κατανομή των κερδών σε μια μόνιμη εγκατάσταση.

«εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης»: κάθε συμφωνία, κοινοποίηση ή κάθε άλλο μέσο ή ενέργεια με παρόμοια αποτελέσματα, περιλαμβανομένων και εκείνων στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, η οποία εκδίδεται ή δημοσιεύεται από ή για λογαριασμό της κυβέρνησης ή της φορολογικής αρχής ενός ή περισσότερων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεών τους, όπου μπορούν να βασίζονται ένα ή περισσότερα πρόσωπα και η οποία καθορίζει πριν από τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, ένα σύνολο κατάλληλων κριτηρίων για τον καθορισμό των τιμών για τις εν λόγω ενδοομιλικές συναλλαγές ή καθορίζει την κατανομή των κερδών σε μια μόνιμη εγκατάσταση.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 3 – σημείο 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

16. Για τους σκοπούς του σημείου 14 ως «διασυνοριακή συναλλαγή» νοείται μια συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών όπου:

διαγράφεται

α) όλα τα μέρη στη συναλλαγή ή στη σειρά συναλλαγών δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στο κράτος μέλος που εκδίδει την εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση, ή·

 

β) ένα από τα μέρη στη συναλλαγή ή στη σειρά συναλλαγών έχει τη φορολογική κατοικία του ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία δικαιοδοσίες, ή·

 

γ) ένα από τα μέρη στη συναλλαγή ή στη σειρά συναλλαγών ασκεί τις δραστηριότητές του σε άλλο κράτος μέλος μέσω μόνιμης εγκατάστασης και η συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών αποτελεί μέρος ή το σύνολο της δραστηριότητας της μόνιμης εγκατάστασης. Μια διασυνοριακή συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών περιλαμβάνει επίσης μέτρα που λαμβάνονται από ένα και μόνο νομικό πρόσωπο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε άλλο κράτος μέλος τις οποίες το πρόσωπο αυτό ασκεί μέσω μόνιμης εγκατάστασης.

 

Για τους σκοπούς του σημείου 15 ως «διασυνοριακή συναλλαγή» νοείται μια συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών στις οποίες συμμετέχουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις που δεν έχουν όλες τη φορολογική κατοικία τους στο έδαφος ενός μόνον κράτους μέλους.

 

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους που εκδίδει ή τροποποιεί μια εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση ή εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας κοινοποιεί, με αυτόματη ανταλλαγή, συναφείς πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

1. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους που εκδίδει ή τροποποιεί μια εκ των προτέρων απόφαση ή εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας κοινοποιεί, με αυτόματη ανταλλαγή, συναφείς πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους κοινοποιεί επίσης πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις που εκδόθηκαν και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης που συνήφθησαν κατά τη διάρκεια περιόδου που αρχίζει δέκα έτη πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, αλλά οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.

2. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους κοινοποιεί επίσης πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις εκ των προτέρων αποφάσεις που εκδόθηκαν και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης που συνήφθησαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, αλλά οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση αφορά και περιλαμβάνει αποκλειστικά τις φορολογικές υποθέσεις ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων.

3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η εκ των προτέρων απόφαση αφορά και περιλαμβάνει αποκλειστικά τις φορολογικές υποθέσεις ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8α – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης όταν η αίτηση για εκ των προτέρων φορολογική απόφαση αφορά νομική δομή χωρίς νομική προσωπικότητα. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που εκδίδει την εκ των προτέρων φορολογική απόφαση κοινοποιεί πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών και οργανώνει τη μεταφορά της πράξης σύστασης στα κράτη μέλη όπου διαμένουν οι ιδρυτές ή οι δικαιούχοι της δομής·

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8α – παράγραφος 4 – στοιχείο α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) όσον αφορά τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1: εντός ενός μηνός από το τέλος του τριμήνου κατά το οποίο οι εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις ή οι εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης έχουν εκδοθεί ή τροποποιηθεί.

α) όσον αφορά τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1: αμέσως ή το αργότερο ένα μήνα μετά την έκδοση ή τροποποίηση των εκ των προτέρων αποφάσεων ή εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8α – παράγραφος 4 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) όσον αφορά τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 2: πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

β) όσον αφορά τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 2: εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8α – παράγραφος 5 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) το περιεχόμενο της εκ των προτέρων διασυνοριακής απόφασης ή της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή συναλλαγών ή σειράς συναλλαγών·

β) το περιεχόμενο της εκ των προτέρων απόφασης ή της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή συναλλαγών ή σειράς συναλλαγών·

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8α – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της εκ των προτέρων απόφασης ή της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, καθώς και τον χρονικό περιορισμό τους, εάν υπάρχει, ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να ανακληθεί η απόφαση·

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8α – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) τον προσδιορισμό των άλλων κρατών μελών τα οποία είναι πιθανό να αφορά άμεσα ή έμμεσα η εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση ή η εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης·

δ) τον προσδιορισμό των άλλων κρατών μελών τα οποία είναι πιθανό να αφορά άμεσα ή έμμεσα η εκ των προτέρων απόφαση ή η εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης·

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8α – παράγραφος 5 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) τα στοιχεία αναγνώρισης οιουδήποτε προσώπου, πλην φυσικού προσώπου, στα άλλα κράτη μέλη που είναι πιθανό να θίγεται άμεσα ή έμμεσα από την εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση ή την εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης (αναφέροντας με ποιο κράτος μέλος συνδέονται τα θιγόμενα πρόσωπα).

ε) τα στοιχεία αναγνώρισης οιουδήποτε προσώπου, πλην φυσικού προσώπου, στα άλλα κράτη μέλη που είναι πιθανό να θίγεται άμεσα ή έμμεσα από την εκ των προτέρων απόφαση ή την εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης (αναφέροντας με ποιο κράτος μέλος συνδέονται τα θιγόμενα πρόσωπα).

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8α – παράγραφος 5 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

εα) τον ευρωπαϊκό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), αμέσως μόλις καταστεί διαθέσιμος, όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής του 2012, για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8α – παράγραφος 5 – στοιχείο ε β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

εβ) περιγραφή όλων των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται και των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται όταν ένας εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων μηχανισμός επιτρέπει τη μείωση της φορολογητέας βάσης των φορολογουμένων μέσω παρέκκλισης από τους συνήθεις κανόνες του κράτους μέλους έκδοσης της γνωμοδότησης, η οποία μπορεί να αφορά για παράδειγμα, την έγκριση υψηλότερου συντελεστή απόσβεσης από τους συνήθεις ή την αφαίρεση των έμμεσων εξόδων ή των εξόδων που δεν έχουν καταβληθεί στην πραγματικότητα από τον φορολογούμενο·

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8α – παράγραφος 5 – στοιχείο ε γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

εγ) περιγραφή όλων των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται και των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται όταν χορηγείται στον φορολογούμενο μειωμένος φορολογικός συντελεστής έναντι του κανονικού συντελεστή του κράτους μέλους που εκδίδει τη γνωμοδότηση·

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8α – παράγραφος 5 – στοιχείο ε δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

εδ) περιγραφή όλων των χρησιμοποιούμενων κριτηρίων και του εφαρμοζόμενου μηχανισμού μόλις ένα από τα μέρη αυτού του μηχανισμού εγκατασταθεί σε τρίτη χώρα με ανύπαρκτη ή σημαντικά ευνοϊκότερη φορολογία·

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8α – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Προς διευκόλυνση της ανταλλαγής, η Επιτροπή θεσπίζει όλα τα μέτρα και τις πρακτικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την τυποποίηση της κοινοποίησης των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την κατάρτιση του τυποποιημένου εντύπου που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 5.

6. Προς διευκόλυνση της ανταλλαγής, η Επιτροπή θεσπίζει όλα τα μέτρα και τις πρακτικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την τυποποίηση της κοινοποίησης των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την κατάρτιση του τυποποιημένου εντύπου που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 5. Η Επιτροπή βοηθά τα κράτη μέλη που έχουν εκχωρήσει φορολογικές αρμοδιότητες σε αποκεντρωμένα εδαφικά ή διοικητικά όργανα να εξασφαλίσουν ότι τηρούν την υποχρέωσή τους να παρέχουν κατάρτιση και υποστήριξη σε αυτά τα όργανα.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8 α – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Η αρμόδια αρχή στην οποία κοινοποιούνται πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 1 επιβεβαιώνει, ει δυνατόν με ηλεκτρονικά μέσα, αμέσως και οπωσδήποτε το αργότερο εντός επτά εργάσιμων ημερών, τη λήψη των πληροφοριών στην αρμόδια αρχή που της διαβίβασε τις πληροφορίες.

7. Η αρμόδια αρχή στην οποία κοινοποιούνται πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 1 επιβεβαιώνει, ει δυνατόν με ηλεκτρονικά μέσα, αμέσως και οπωσδήποτε το αργότερο εντός επτά εργάσιμων ημερών, τη λήψη των πληροφοριών στην αρμόδια αρχή που της διαβίβασε τις πληροφορίες, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8α – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 5, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και το πλήρες κείμενο της εκ των προτέρων διασυνοριακής απόφασης ή της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, από το κράτος μέλος που το εξέδωσε.

8. Τα κράτη μέλη – ή οι εδαφικοί ή διοικητικοί τους φορείς συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, κατά περίπτωση – μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 5, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και το πλήρες κείμενο της εκ των προτέρων απόφασης ή της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, από το κράτος μέλος που το εξέδωσε.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8α – παράγραφος 9 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σε πρώιμο στάδιο κάθε σχετική αλλαγή επί της πρακτικής τους στον τομέα των φορολογικών αποφάσεων (διατυπώσεις υποβολής αιτήσεων, διαδικασία λήψης αποφάσεων κ.λπ.)·

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8α – παράγραφος 9 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9β. Οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη τυχόν σχετικές αλλαγές στην εθνική νομοθεσία περί φορολόγησης των εταιρειών (εισαγωγή νέου επιδόματος, ελάφρυνσης, εξαίρεσης, κινήτρου ή παρόμοιου μέτρου, κ.λπ.) που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στους πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές τους ή στα φορολογικά έσοδα οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους·

Αιτιολόγηση

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλων είχε σχεδιαστεί για τις εν λόγω κοινοποιήσεις αλλά έχει αποδειχθεί ότι έχει τα όριά του. Επομένως θα πρέπει η Επιτροπή να θεσπίσει έναν μηχανισμό που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη τυχόν σχετικές αλλαγές στη νομοθεσία τους περί φορολογίας των εταιρειών, εφόσον αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στους φορολογικούς τους συντελεστές ή/και στα φορολογικά έσοδα άλλου κράτους μέλους.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8β – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή σε ετήσια βάση στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον όγκο των αυτόματων ανταλλαγών σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α και, στο μέτρο του δυνατού, πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές και άλλες συναφείς δαπάνες και οφέλη που συνδέονται με τις πραγματοποιηθείσες ανταλλαγές καθώς και οποιεσδήποτε ενδεχόμενες μεταβολές, τόσο για τις φορολογικές διοικήσεις όσο και για τρίτους.

1. Πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή σε ετήσια βάση στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον όγκο των αυτόματων ανταλλαγών σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α, τους τύπους των αποφάσεων και, στο μέτρο του δυνατού, πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές και άλλες συναφείς δαπάνες και οφέλη που συνδέονται με τις πραγματοποιηθείσες ανταλλαγές καθώς και οποιεσδήποτε ενδεχόμενες μεταβολές, τόσο για τις φορολογικές διοικήσεις όσο και για τρίτους.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8β – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Πριν από την 1η Οκτωβρίου 2017 και στη συνέχεια σε ετήσια βάση, η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση στην οποία συνοψίζονται οι κύριες υποθέσεις που περιέχονται στο ασφαλές κεντρικό ευρετήριο που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 5. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή συμμορφώνεται προς τις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας που ορίζονται στο άρθρο 23α.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όταν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί πληροφορία που κοινοποιείται από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 8α, αποστέλλει σχετική ανατροφοδότηση προς την αρμόδια αρχή που παρέσχε τις πληροφορίες, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριών μηνών αφότου κατέστη γνωστό το αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης των ζητούμενων πληροφοριών, εκτός εάν η ανατροφοδότηση έχει ήδη παρασχεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή καθορίζει τις πρακτικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

3. Όταν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί πληροφορία που κοινοποιείται από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 8α, αποστέλλει σχετική ανατροφοδότηση προς την Επιτροπή και την αρμόδια αρχή που παρέσχε τις πληροφορίες, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριών μηνών αφότου κατέστη γνωστό το αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης των ζητούμενων πληροφοριών, εκτός εάν η ανατροφοδότηση έχει ήδη παρασχεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή καθορίζει τις πρακτικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 5

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 20 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 8α διενεργείται, χρησιμοποιώντας τυποποιημένο έντυπο, εφόσον το έντυπο αυτό έχει εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

5. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εκ των προτέρων αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 8α διενεργείται, χρησιμοποιώντας τυποποιημένο έντυπο, εφόσον το έντυπο αυτό έχει εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 6

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 21 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή καταρτίζει ασφαλές κεντρικό ευρετήριο στο οποίο μπορούν να καταχωρίζονται οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στο πλαίσιο του άρθρου 8α της παρούσας οδηγίας προκειμένου να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της αυτόματης ανταλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 8α παράγραφοι 1 και 2. Η Επιτροπή έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο εν λόγω ευρετήριο. Οι απαιτούμενες πρακτικές ρυθμίσεις εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

5. Το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή καταρτίζει ασφαλές κεντρικό ευρετήριο στο οποίο μπορούν να καταχωρίζονται οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στο πλαίσιο του άρθρου 8α της παρούσας οδηγίας προκειμένου να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της αυτόματης ανταλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 8α παράγραφοι 1 και 2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στο πλαίσιο του άρθρου 8α της οδηγίας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, πριν ακόμη αναπτυχθεί το ασφαλές κεντρικό ευρετήριο, να έχουν αναφορτωθεί στο ασφαλές κεντρικό ευρετήριο έως την 1η Απριλίου 2017. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο εν λόγω ευρετήριο. Οι απαιτούμενες πρακτικές ρυθμίσεις εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 23 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή χειρίζεται ως εμπιστευτικές τις πληροφορίες που της κοινοποιούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στις αρχές της Ένωσης.

1. Η Επιτροπή χειρίζεται ως εμπιστευτικές τις πληροφορίες που της κοινοποιούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στις αρχές της Ένωσης, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 23α –παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται από ένα κράτος μέλος στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 23, καθώς και οιαδήποτε έκθεση ή έγγραφο που συντάσσεται από την Επιτροπή με βάση τις πληροφορίες αυτές, μπορούν να διαβιβάζονται σε άλλα κράτη μέλη. Αυτές οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες καλύπτονται από την υποχρέωση υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρουν της προστασίας που παρέχεται σε παρόμοιες πληροφορίες δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους που τις έλαβε.

Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται από ένα κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 23, καθώς και οιαδήποτε έκθεση ή έγγραφο που συντάσσεται από την Επιτροπή με βάση τις πληροφορίες αυτές, μπορούν να διαβιβάζονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (και σε περίπτωση αμοιβαιότητας και στα κράτη μέλη του ΕΟΧ). Αυτές οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες καλύπτονται από την υποχρέωση υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρουν της προστασίας που παρέχεται σε παρόμοιες πληροφορίες δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους που τις έλαβε (και στην περίπτωση της αμοιβαιότητας και στα κράτη μέλη του ΕΟΧ).

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 23α –παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εκθέσεις και τα έγγραφα που καταρτίζει η Επιτροπή και που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη μόνον για λόγους ανάλυσης, αλλά δεν δημοσιοποιούνται ούτε καθίστανται διαθέσιμα σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα χωρίς τη ρητή συμφωνία της Επιτροπής.

Οι εκθέσεις και τα έγγραφα που καταρτίζει η Επιτροπή και που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ μόνον για λόγους ανάλυσης, αλλά δεν δημοσιοποιούνται ούτε καθίστανται διαθέσιμα σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα χωρίς τη ρητή συμφωνία της Επιτροπής.

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 23 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο:

 

«Άρθρο 23β

 

Κυρώσεις

 

Η Επιτροπή εξετάζει όλες τις θεσπιστέες κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης ανταλλαγής πληροφοριών.»

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 25 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο:

 

«Άρθρο 25a

 

Εξελίξεις του ΟΟΣΑ

 

Η παρούσα οδηγία είναι συμβατή με τις εξελίξεις του ΟΟΣΑ και λαμβάνει υπόψη το ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων του ΟΟΣΑ που περιέχεται στο πρότυπο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών.»

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 β (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 25 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο:

 

«Άρθρο 25β

 

Further action of Member States

 

Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν περαιτέρω δράση για την ανάπτυξη εγχώριων διατάξεων ή διατάξεων που βασίζονται σε συμφωνίες για την πρόληψη της φοροαποφυγής.»

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος1 – σημείο 9 γ (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 27

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9γ) Το άρθρο 27 τροποποιείται ως εξής:

 

«Άρθρο 27

 

Εκθέσεις

 

Ανά τριετία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Το πρόβλημα της διασυνοριακής φοροαποφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε ενωσιακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο ψήφισμά του, της 21ης Μαΐου 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια συζήτηση σχετικά με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροαποφυγής και των φορολογικών παραδείσων, ιδίως όσον αφορά την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (οδηγία 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία), τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τους.

Η φορολογική απόφαση είναι μια επιβεβαίωση ή διαβεβαίωση την οποία παρέχουν οι φορολογικές αρχές στους φορολογούμενους σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του φόρου. Οι φορολογικές αποφάσεις εκδίδονται συνήθως προκειμένου να παρέχεται ασφάλεια δικαίου στους φορολογούμενους, και συχνά επιβεβαιώνουν τη φορολογική μεταχείριση μιας σημαντικής ή περίπλοκης εμπορικής συναλλαγής. Οι φορολογικές αποφάσεις εκδίδονται ως επί το πλείστον πριν από την πραγματοποίηση της συναλλαγής ή την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Τα κράτη μέλη έχουν τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζουν αν μια φορολογική απόφαση ενδέχεται να αφορά και κάποια άλλη χώρα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη δεν ανταλλάσσουν αυτόματα τις φορολογικές αποφάσεις τους και συχνά δεν είναι ενήμερα για διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τη δική τους φορολογική βάση. Η έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις χρησιμοποιείται από ορισμένες εταιρείες με σκοπό την τεχνητή μείωση της φορολογικής εισφοράς τους.

Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί η διαφάνεια. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου πρέπει να ενισχυθούν τα εργαλεία και οι μηχανισμοί που έχουν καθιερωθεί με την οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου.

Η πρόταση της Επιτροπής

Το σχέδιο οδηγίας τροποποιεί την οδηγία 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/107/ΕΕ. Εισάγεται ένα νέο άρθρο στην ισχύουσα οδηγία, με το οποίο καθορίζονται το πεδίο εφαρμογής και οι προϋποθέσεις για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους τύπους των διασυνοριακών φορολογικών συμφωνιών και των συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης. Η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται στις αποφάσεις οι οποίες εκδόθηκαν κατά τα δέκα έτη πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η προτεινόμενη οδηγία παράγει αποτελέσματα και οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας.

Ειδικές πτυχές της πρότασης

Πεδίο εφαρμογής της ανταλλαγής πληροφοριών

Η Επιτροπή προτείνει να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληροφοριών στις διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις και συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Χρονοδιάγραμμα για την ανταλλαγή πληροφοριών

Η Επιτροπή προτείνει να οριστεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα: κάθε τρεις μήνες, οι εθνικές φορολογικές αρχές θα πρέπει να υποβάλλουν έκθεση, μέσω ενός ασφαλούς συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε όλα τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με όλες τις διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις που έχουν εκδώσει. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να ζητούν λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη απόφαση.

Παρεχόμενες πληροφορίες

Η πρόταση περιγράφει τις τυποποιημένες πληροφορίες που τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνουν στις τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τους. Περιλαμβάνουν τα εξής:

- το όνομα του φορολογουμένου και του ομίλου (όπου αυτό εφαρμόζεται)·

- περιγραφή των ζητημάτων που καλύπτονται από τη φορολογική απόφαση·

- περιγραφή των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης·

- προσδιορισμό των κρατών μελών που είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν·

- προσδιορισμό τυχόν άλλων φορολογούμενων που είναι πιθανό να επηρεαστούν (εκτός από φυσικά πρόσωπα)

Η Επιτροπή προτείνει να τυποποιηθεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι εν λόγω πληροφορίες.

Ασφαλές κεντρικό ευρετήριο

Η προτεινόμενη οδηγία προβλέπει επίσης τη δυνατότητα να καταρτιστεί από την Επιτροπή ένα ασφαλές κεντρικό ευρετήριο όπου θα μπορούν να καταχωρίζονται οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στο πλαίσιο της οδηγίας. Η Επιτροπή θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο εν λόγω ευρετήριο.

Ορισμένα ζητήματα προς συζήτηση

Σε γενικές γραμμές, ο εισηγητής αξιολογεί θετικά την πρόταση, ιδίως όσον αφορά την υποχρέωση ανταλλαγής αποφάσεων οι οποίες εκδόθηκαν κατά τα δέκα έτη πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η προτεινόμενη οδηγία παράγει αποτελέσματα και οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας. Ο εισηγητής δεν θεωρεί αναγκαίο να παραταθεί η περίοδος αυτή πέρα από τα δέκα έτη, δεδομένου ότι ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμα τα δεδομένα.

Σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληροφοριών, ο εισηγητής διατηρεί αμφιβολίες όσον αφορά τον περιορισμό της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληροφοριών στις διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις και στις συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης. Κατ’ ουσία, θεωρεί ότι οι εκ των προτέρων φορολογικές αποφάσεις και συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης ενδέχεται να έχουν διασυνοριακή διάσταση, έστω και αν αφορούν αμιγώς εθνικές συναλλαγές, ιδίως στην περίπτωση των διαδοχικών συναλλαγών όπου η εκ των προτέρων φορολογική απόφαση ή συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης αφορά μόνο τις πρώτες εθνικές συναλλαγές, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις επόμενες (διασυνοριακές) συναλλαγές.

Επιπλέον, ο εισηγητής θεωρεί ότι προκειμένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη από την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή των εκ των προτέρων αποφάσεων και των εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης, οι πληροφορίες θα πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως μετά την έκδοσή τους.

Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια για τους πολίτες, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει, βάσει του περιεχομένου του ασφαλούς κεντρικού ευρετηρίου, ετήσια έκθεση στην οποία θα συνοψίζονται οι κύριες υποθέσεις, τηρώντας στο πλαίσιο αυτό τις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας που ορίζονται στην οδηγία.

Συμπέρασμα

Ο εισηγητής επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής ως θετικό βήμα για την ενίσχυση της διαφάνειας. Θεωρεί, ωστόσο, ότι η πρόταση θα κερδίσει σε σαφήνεια και αποτελεσματικότητα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

14.10.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας

(COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Angel Dzhambazki

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε τον σεβασμό του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την επιχειρηματική ελευθερία,

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Το πρόβλημα της διασυνοριακής φοροαποφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε ενωσιακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διάβρωση της φορολογικής βάσης μειώνει σημαντικά τα εθνικά φορολογικά έσοδα, γεγονός το οποίο εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ευνοϊκές για την ανάπτυξη φορολογικές πολιτικές. Ειδικότερα, αποφάσεις που λαμβάνονται όσον αφορά δομές που δημιουργούνται για φορολογικούς σκοπούς οδηγούν σε χαμηλό επίπεδο φορολογίας τεχνητώς υψηλών εισοδημάτων στη χώρα που εκδίδει την εκ των προτέρων απόφαση και μπορεί να αφήνουν τεχνητώς χαμηλά εισοδήματα να φορολογούνται σε άλλες εμπλεκόμενες χώρες. Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η διαφάνεια. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου πρέπει να ενισχυθούν τα εργαλεία και οι μηχανισμοί που έχουν καθιερωθεί με την οδηγία 2011/16/ΕΕ13 του Συμβουλίου.

(1) Το πρόβλημα της διασυνοριακής φοροαποφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε ενωσιακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διάβρωση της φορολογικής βάσης μειώνει σημαντικά τα εθνικά φορολογικά έσοδα, γεγονός το οποίο εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ευνοϊκές για την ανάπτυξη φορολογικές πολιτικές. Ωστόσο, ορισμένες αποφάσεις που λαμβάνονται όσον αφορά δομές που δημιουργούνται για φορολογικούς σκοπούς έχουν οδηγήσει σε χαμηλό επίπεδο φορολογίας τεχνητώς υψηλών εισοδημάτων στη χώρα που εκδίδει, τροποποιεί ή ανανεώνει την εκ των προτέρων απόφαση και έχουν αφήσει τεχνητώς χαμηλά εισοδήματα να φορολογούνται σε άλλες εμπλεκόμενες χώρες. Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η διαφάνεια και να αναληφθεί περαιτέρω δράση σε ενωσιακό επίπεδο. Θα πρέπει να καταργηθούν τα παράνομα μοντέλα φοροαποφυγής. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου πρέπει να ενισχυθούν τα εργαλεία και οι μηχανισμοί που έχουν καθιερωθεί με την οδηγία 2011/16/ΕΕ13 του Συμβουλίου.

________________

________________

13 Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1).

13 Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1).

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 18ης Δεκεμβρίου 2014, τόνισε την επιτακτική ανάγκη να δοθεί ώθηση στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τονίζοντας τη σημασία της διαφάνειας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά φορολογικές αποφάσεις στην Ένωση.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η οδηγία 2011/16/ΕΕ προβλέπει την υποχρεωτική αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σε πέντε συγκεκριμένες περιπτώσεις και εντός ορισμένων προθεσμιών. Η αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, σε περιπτώσεις στις οποίες η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους έχει λόγους να υποθέτει ότι σε άλλο κράτος μέλος υφίσταται διαφυγή φόρων, εφαρμόζεται ήδη στις φορολογικές αποφάσεις (tax rulings) που λαμβάνει ένα κράτος μέλος για συγκεκριμένο φορολογούμενο όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή, στο μέλλον, φορολογικών διατάξεων με διασυνοριακή διάσταση.

(3) Η οδηγία 2011/16/ΕΕ προβλέπει την υποχρεωτική αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σε πέντε συγκεκριμένες περιπτώσεις και εντός ορισμένων προθεσμιών και διευκρινίζει ότι τα κράτη μέλη δεν είναι ελεύθερα να πραγματοποιούν «επιδρομές αλίευσης» ή να ζητούν πληροφορίες που είναι απίθανο να αφορούν φορολογικές υποθέσεις ενός συγκεκριμένου φορολογούμενου. Η αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, σε περιπτώσεις στις οποίες η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους έχει λόγους να υποθέτει ότι σε άλλο κράτος μέλος υφίσταται διαφυγή φόρων, εφαρμόζεται ήδη στις φορολογικές αποφάσεις (tax rulings) που λαμβάνει ένα κράτος μέλος για συγκεκριμένο φορολογούμενο όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή, στο μέλλον, φορολογικών διατάξεων με διασυνοριακή διάσταση.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η δυνατότητα άρνησης διαβίβασης πληροφοριών στην περίπτωση που η διαβίβαση αυτή θα οδηγούσε στην κοινολόγηση εμπορικού, βιομηχανικού ή επαγγελματικού απορρήτου μιας εμπορικής μεθόδου ή πληροφορίας της οποίας η κοινολόγηση θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια τάξη δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις διατάξεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης προκειμένου να μην μειώνεται η αποτελεσματικότητα αυτών των ανταλλαγών. Η περιορισμένη φύση των πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζει επαρκή προστασία των εν λόγω εμπορικών συμφερόντων.

(5) Η δυνατότητα άρνησης διαβίβασης πληροφοριών στην περίπτωση που η διαβίβαση αυτή θα οδηγούσε στην κοινολόγηση εμπορικού, βιομηχανικού ή επαγγελματικού απορρήτου μιας εμπορικής μεθόδου ή πληροφορίας της οποίας η κοινολόγηση θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια τάξη δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις διατάξεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης προκειμένου να μην μειώνεται η αποτελεσματικότητα, ο ρόλος και η ορθή λειτουργία αυτών των ανταλλαγών. Η περιορισμένη φύση των πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας των εν λόγω εμπορικών συμφερόντων.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Οι εκ των προτέρων φορολογικές αποφάσεις διασφαλίζουν την συνεκτική και διαφανή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β) Οι διαφανείς φορολογικοί κανόνες παρέχουν ασφάλεια δικαίου για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις και παράγουν επενδύσεις.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Προκειμένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη από την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή των εκ των προτέρων διασυνοριακών αποφάσεων και των εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης, οι πληροφορίες θα πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως μετά την έκδοσή τους και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν τακτικά διαστήματα για την κοινοποίηση των πληροφοριών·

(6) Προκειμένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη από την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή των εκ των προτέρων διασυνοριακών αποφάσεων και των εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης, οι πληροφορίες θα πρέπει να κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση μετά την έκδοσή τους. Μπορούν να προβλεφθούν κατάλληλες και αποτελεσματικές κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. .

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Τα κράτη μέλη πρέπει να διαβιβάζουν επίσης στην Επιτροπή τις βασικές πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Επιτροπή θα μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την αποτελεσματική εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης. Η εν λόγω κοινοποίηση δεν θα απαλλάσσει ένα κράτος μέλος από την υποχρέωσή του να κοινοποιεί κάθε κρατική ενίσχυση στην Επιτροπή.

(8) Τα κράτη μέλη πρέπει να διαβιβάζουν τις βασικές πληροφορίες στο νέο κεντρικό διαφανές μητρώο ασφάλειας για φορολογικά θέματα. Ο ρόλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις Συνθήκες, είναι να επιδιώκει να εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης προς το συμφέρον των πολιτών. Η Επιτροπή θα πρέπει εν προκειμένω να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με το δίκαιο για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής, παράλληλα με την τήρηση της φορολογικής κυριαρχίας. Πρέπει να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της κυριαρχίας των κρατών μελών σε φορολογικά θέματα όταν πρόκειται για άμεσους φόρους και δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η αρχή της επικουρικότητας. Η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόζει αποτελεσματικά και αυστηρά τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων για την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Είναι άκρως σημαντικό οι εταιρείες να πληρώνουν φόρους στις χώρες στις οποίες παράγονται τα κέρδη τους.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η ανατροφοδότηση από το κράτος μέλος λήψης στο κράτος μέλος αποστολής των πληροφοριών αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν μέτρα που θα επιτρέπουν την ανατροφοδότηση σε περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν και δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί ανατροφοδότηση δυνάμει άλλων διατάξεων της οδηγίας 2011/16/ΕΕ.

(9) Η ανατροφοδότηση από το κράτος μέλος λήψης στο κράτος μέλος αποστολής των πληροφοριών αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, εφόσον ενθαρρύνει την διοικητική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν μέτρα που θα επιτρέπουν την ανατροφοδότηση σε περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν και δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί ανατροφοδότηση δυνάμει άλλων διατάξεων της οδηγίας 2011/16/ΕΕ.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να άρουν κάθε εμπόδιο που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την αποτελεσματική και ευρύτερη δυνατή υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.

(11) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να άρουν κάθε εμπόδιο που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την αποτελεσματική και ευρύτερη δυνατή υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία και η διαφάνεια, λαμβάνοντας υπόψη ως ελάχιστα πρότυπα τα παγκόσμια πρότυπα του ΟΟΣΑ για πρότυπη αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και επίσης το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη της φοροαποφυγής με την εφαρμογή των μοντέλων των G20-ΟΟΣΑ και ενδεχομένως πέραν αυτών για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη του Σουηδικού Κοινοβουλίου σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας που απεστάλη σύμφωνα με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ.2, όπου επιβεβαιώνεται ότι η παρούσα πρόταση βρίσκεται εντός των ορίων της αναγκαιότητας για την επίτευξη αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών ενώ, από την άλλη πλευρά, θεωρεί ότι η ευρεία διατύπωση για την υποχρέωση παροχής πληροφοριών μπορεί να δημιουργήσει τόσο μεγάλο όγκο πληροφοριών που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη του στόχου· και όπου το Σουηδικό Κοινοβούλιο εγείρει επίσης ανησυχίες ότι η παρούσα πρόταση βαίνει πέραν αυτής της αναγκαιότητας, όσον αφορά ορισμένες πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της μακράς περιόδου της αναδρομικότητας·

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15β) Είναι σημαντικό το ότι πρέπει να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της κυριαρχίας των κρατών μελών σε φορολογικά θέματα όταν πρόκειται για άμεσους φόρους και ότι η παρούσα πρόταση δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία επιδιώκει να εξασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της επιχειρηματικής ελευθερίας.

(16) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία επιδιώκει να εξασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της επιχειρηματικής ελευθερίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και μόνον εφόσον είναι επαρκή, συναφή και όχι δυσανάλογα σε σχέση με τους σκοπούς. Οιοσδήποτε περιορισμός των δικαιωμάτων αυτών πρέπει να επιβληθεί μόνον υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι που περιέχονται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, περιορισμοί μπορούν να επιβάλλονται υπό την προϋπόθεση ότι συνάδουν με τους αναγκαίους και πραγματικούς στόχους γενικού συμφέροντος που αναγνωρίζονται από τη νομοθεσία, ή ικανοποιούν την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών τρίτων.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η αποδοτική διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπο συμβατό με την εύρυθμη λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά, λόγω της απαιτούμενης ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο αυτό, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 3 – σημείο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 και του άρθρου 8α, η συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών ανά τακτά εκ των προτέρων καθορισμένα διαστήματα. Για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1, η παραπομπή σε διαθέσιμες πληροφορίες σημαίνει τις πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών του εν λόγω κράτους μέλους.

α) για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 και του άρθρου 8α, η συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών ανά τακτά εκ των προτέρων καθορισμένα διαστήματα, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών με τακτικό και σωστό τρόπο. Για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1, η παραπομπή σε διαθέσιμες πληροφορίες σημαίνει τις πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών του εν λόγω κράτους μέλους.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους που εκδίδει ή τροποποιεί μια εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση ή εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας κοινοποιεί, με αυτόματη ανταλλαγή, συναφείς πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

1. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους που εκδίδει ή τροποποιεί μια εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση ή εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας κοινοποιεί, με αυτόματη ανταλλαγή, συναφείς πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών και στο νεοσυσταθέν κεντρικό διαφανές μητρώο για φορολογικά θέματα. Η Επιτροπή αξιολογεί και παρακολουθεί την εφαρμογή στην πράξη της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους κοινοποιεί επίσης πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις που εκδόθηκαν και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης που συνήφθησαν κατά τη διάρκεια περιόδου που αρχίζει δέκα έτη πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, αλλά οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.

2. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους κοινοποιεί επίσης πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών και στο κεντρικό διαφανές μητρώο για φορολογικά θέματα σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις που εκδόθηκαν και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης που συνήφθησαν κατά τη διάρκεια περιόδου που αρχίζει πέντε έτη πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, αλλά οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και να είναι έγκυρες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8 α – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Η αρμόδια αρχή στην οποία κοινοποιούνται πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 1 επιβεβαιώνει, ει δυνατόν με ηλεκτρονικά μέσα, αμέσως και οπωσδήποτε το αργότερο εντός επτά εργάσιμων ημερών, τη λήψη των πληροφοριών στην αρμόδια αρχή που της διαβίβασε τις πληροφορίες.

7. Η αρμόδια αρχή στην οποία κοινοποιούνται πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 1 επιβεβαιώνει, ει δυνατόν με ηλεκτρονικά μέσα, αμέσως και οπωσδήποτε το αργότερο εντός επτά εργάσιμων ημερών, τη λήψη των πληροφοριών στην αρμόδια αρχή που της διαβίβασε τις πληροφορίες, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 23 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή χειρίζεται ως εμπιστευτικές τις πληροφορίες που της κοινοποιούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στις αρχές της Ένωσης.

1. Η Επιτροπή χειρίζεται ως εμπιστευτικές τις πληροφορίες που της κοινοποιούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στις αρχές της Ένωσης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος1 – σημείο 9 α (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 25 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 25a

 

Η παρούσα οδηγία είναι συμβατή με τις εξελίξεις του ΟΟΣΑ και λαμβάνει υπόψη το ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων του ΟΟΣΑ που περιέχεται στο πρότυπο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών».

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 9 β (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 25 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 25β

 

Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να αναλάβουν περαιτέρω δράση για την ανάπτυξη εγχώριων διατάξεων ή διατάξεων βάσει συμφωνίας για την πρόληψη της φοροαποφυγής».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

15.4.2015

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

15.4.2015

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Ангел Джамбазки

31.8.2015

Εξέταση στην επιτροπή

15.9.2015

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.10.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

13

9

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stefano Maullu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrew Lewer

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

31.3.2015

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

15.4.2015

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

15.4.2015

IMCO

15.4.2015

JURI

15.4.2015

LIBE

15.4.2015

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

CONT

16.6.2015

IMCO

20.4.2015

LIBE

31.3.2015

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Markus Ferber

28.4.2015

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

15.9.2015

13.10.2015

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.10.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Danuta Jazłowiecka, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Nils Torvalds, Beatrix von Storch, Εύα Καϊλή

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mark Demesmaeker

Ημερομηνία κατάθεσης

20.10.2015

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου