Menetlus : 2015/0068(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0306/2015

Esitatud tekstid :

A8-0306/2015

Arutelud :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Hääletused :

PV 27/10/2015 - 5.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0369

RAPORT     *
PDF 253kWORD 448k
20.10.2015
PE 560.586v02-00 A8-0306/2015

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas

(COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Markus Ferber

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas

(COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2015)0135),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 115, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0085/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust (A8-0306/2015),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Volitus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti õigust isikuandmete kaitsele ja ettevõtlusvabadust,

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Piiriülese maksustamise vältimisega, agressiivse maksuplaneerimisega ja kahjustava maksukonkurentsiga seotud probleemide hulk on märgatavalt suurenenud ning need on muutunud suureks mureküsimuseks liidus ja kogu maailmas. Maksubaasi kahanemise tõttu vähenevad liikmesriikide maksutulud märgatavalt ja see takistab neil majanduskasvu soodustava maksupoliitika kohaldamist. Maksustamisest lähtuvaid struktuure käsitlevate otsuste tulemuseks on see, et eelotsuse teinud riikides maksustatakse kunstlikult suuri sissetulekusummasid väikese maksumääraga ja muudes asjaomastes riikides maksustatakse kunstlikult väike osa sissetulekust. Seepärast on hädavajalik muuta süsteem läbipaistvamaks. Selleks tuleb tõhustada nõukogu direktiiviga 2011/16/EL13 loodud vahendeid ja mehhanisme.

(1) Piiriülese maksustamise vältimisega, agressiivse maksuplaneerimisega ja kahjustava maksukonkurentsiga seotud probleemide hulk on märgatavalt suurenenud ning need on muutunud suureks mureküsimuseks liidus ja kogu maailmas. Maksubaasi kahanemise tõttu vähenevad liikmesriikide maksutulud märgatavalt ja see takistab neil majanduskasvu soodustava maksupoliitika kohaldamist, moonutab konkurentsi, mis kahjustab õiges summas makse maksvaid ettevõtjaid – eriti VKEsid –, ja suunab maksustamise sellistele vähem liikuvatele teguritele nagu tööjõud ja tarbimine. Siiski on konkreetsetel juhtudel olnud maksustamisest lähtuvaid struktuure käsitlevate otsuste tulemuseks see, et eelotsuse teinud riikides on maksustatud kunstlikult suuri sissetulekusummasid väikese maksumääraga ja muudes asjaomastes riikides on maksustatud kunstlikult väike osa sissetulekust, millega vähendatakse nende liikmesriikide maksubaasi. Seepärast on tungivalt vaja suurendada sihipärast läbipaistvust ja teabevahetust vähemalt OECD standardite kohaselt. Selleks tuleb tõhustada nõukogu direktiiviga 2011/16/EL13 loodud vahendeid ja mehhanisme.

__________________

__________________

13 Nõukogu direktiiv 2011/16/EL, 15. veebruar 2011, maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.3.2011, lk 1).

13 Nõukogu direktiiv 2011/16/EL, 15. veebruar 2011, maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.3.2011, lk 1).

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Euroopa Parlament väljendab nn LuxLeaksi skandaalist tulenevalt ja käesoleva raporti vahendusel oma kindlat otsust mitte sallida maksupettust ja maksustamise vältimist ning toetab maksukoormuse õiglast jagamist kodanike ja ettevõtete vahel.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Euroopa Ülemkogu rõhutas 18. detsembri 2014. aasta järeldustes pakilist vajadust suurendada maailmas ja liidus jõupingutusi võitluses maksustamise vältimisega ja agressiivse maksuplaneerimisega. Süsteemi läbipaistvuse tähtsust rõhutades väljendas Euroopa Ülemkogu heameelt komisjoni kavatuse üle teha ettepanek maksuotsuseid käsitleva teabe automaatse vahetamise kohta liidus.

(2) Euroopa Ülemkogu rõhutas 18. detsembri 2014. aasta järeldustes pakilist vajadust suurendada maailmas ja Euroopas jõupingutusi võitluses maksustamise vältimisega ja agressiivse maksuplaneerimisega. Süsteemi läbipaistvuse ja sellele vastava teabevahetuse tähtsust rõhutades väljendas Euroopa Ülemkogu heameelt komisjoni kavatuse üle teha ettepanek maksuotsuseid käsitleva teabe automaatse vahetamise kohta liidus.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Samas takistavad piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe tõhusat omaalgatuslikku vahetamist mitmed olulised praktilised raskused, näiteks otsuse teinud liikmesriikidele jäetud õigus otsustada, missugust teist liikmesriiki tuleks teavitada.

(4) Samas takistavad piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe tõhusat omaalgatuslikku vahetamist mitmed olulised praktilised raskused, näiteks otsuse teinud liikmesriikidele jäetud õigus otsustada, missugust teist liikmesriiki tuleks teavitada, ning nõrk järelevalvesüsteem, mille tõttu on komisjonil keeruline teabevahetusnõude rikkumisi tuvastada.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Maksualase teabe tõhus vahetamine ja töötlemine ning sellest tulenev vastastikune surve omaks tugevat kahjulike maksutavade kehtestamist ennetavat mõju ning võimaldaks liikmesriikidel ja komisjonil saada oma käsutusse kogu asjakohase teabe, et võtta selliste tavade vastu meetmeid.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Selleks et mitte vähendada piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustusliku automaatse vahetamise tõhusust, ei tohiks sellise teabevahetuse suhtes kohaldada võimalust teabe edastamisest keelduda juhul, kui sellega kaasneks äri-, tööstus- või kutsesaladuse või ärimeetodi avalikustamine või kui teabe avalikustamine oleks vastuolus avaliku korraga. Sellise teabe piiratus, mida tuleb jagada kõikide liikmesriikidega, peaks tagama kõnealuste ärihuvide piisava kaitse.

(5) Selleks et mitte vähendada eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustusliku automaatse vahetamise tõhusust, ei tohi sellise teabevahetuse suhtes kohaldada võimalust teabe edastamisest keelduda juhul, kui sellega kaasneks äri-, tööstus- või kutsesaladuse või ärimeetodi avalikustamine või kui teabe avalikustamine oleks vastuolus avaliku korraga. Sellise teabe piiratus, mida tuleb jagada kõikide liikmesriikidega, tagab kõnealuste ärihuvide piisava kaitse.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5 a) Eelotsustel ja hinnakokkulepetel võib olla piiriülene mõõde isegi siis, kui need on seotud ainult riigisiseste tehingutega. See kehtib eelkõige mitmeastmeliste tehingute puhul, kui eelotsus või hinnakokkulepe puudutab esimesi riigisiseseid tehinguid ega arvesta järgmisi (piiriüleseid) tehinguid.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b) Selleks et vältida maksukorralduse meelevaldset eristamist riikide erinevate haldustavade kontekstis, peaks eelotsuse ja siirdehindade eelkokkuleppe määratlus hõlmama maksukorraldust, hoolimata sellest, kas see on määratud ametlikult või mitteametlikult, ja hoolimata sellest, kas see on õiguslikult siduv või mittesiduv.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 c) Eelotsused hõlbustavad õigusaktide järjepidevat ja läbipaistvat kohaldamist.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 d) Läbipaistvad maksueeskirjad tagavad maksumaksjatele ja ettevõtetele õiguskindluse ning tekitavad investeeringuid.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Selleks et saada maksimaalset kasu piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustuslikust automaatsest vahetamisest, tuleks teavet edastada kohe pärast kõnealuste otsuste tegemist ja kokkulepete sõlmimist, mistõttu tuleks kehtestada teabeedastuse korrapärased ajavahemikud.

(6) Selleks et saada maksimaalset kasu eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustuslikust automaatsest vahetamisest, tuleks teave nende kohta edastada kohe pärast kõnealuste otsuste tegemist ja kokkulepete sõlmimist. Nõude täitmata jätmise juhtudeks võib näha ette tõhusad ja tulemuslikud karistused.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustuslik automaatne vahetamine peaks igal juhul hõlmama kindlaksmääratud põhiteabe edastamist kõikidele liikmesriikidele. Komisjon peaks teabevahetuse standardvormi kehtestamiseks võtma vastu kõik vajalikud meetmed, et standardida sellise teabe edastamist direktiivi 2011/16/EL alusel. Kõnealust menetlust tuleks kasutada ka teabevahetuse rakendamiseks vajalike meetmete ja praktilise korralduse vastuvõtmiseks.

(7) Eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustuslik automaatne vahetamine peaks igal juhul hõlmama kindlaksmääratud põhiteabe edastamist kõikidele liikmesriikidele. Komisjon peaks teabevahetuse standardvormi kehtestamiseks võtma vastu kõik vajalikud meetmed, et standardida sellise teabe edastamist direktiivi 2011/16/EL alusel. Kõnealust menetlust tuleks kasutada ka teabevahetuse rakendamiseks vajalike meetmete ja praktilise korralduse vastuvõtmiseks.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Liikmesriigid peaksid edastamisele kuuluvat põhiteavet vahetama ka komisjoniga. See võimaldaks komisjonil mis tahes ajal jälgida ja hinnata piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe automaatset vahetamist. Selline teabe edastamine ei vabasta liikmesriiki kohustusest teatada komisjonile mis tahes riigiabist.

(8) Liikmesriigid peaksid edastamisele kuuluvat põhiteavet vahetama ka komisjoniga, kuivõrd komisjon peaks saama iseseisvalt hinnata, kas selline teave on ebaseadusliku riigiabi tuvastamise seisukohast asjakohane. See põhiteave peaks võimaldama komisjonil mis tahes ajal tõhusalt jälgida ja hinnata eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe automaatset vahetamist ning tagada, et otsused ei avalda siseturule negatiivset mõju. Selline teabe edastamine ei vabasta liikmesriiki kohustusest teatada komisjonile mis tahes riigiabist.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Liikmesriigid peaksid esitama komisjonile enne 1. oktoobrit 2018 järelanalüüsi käesoleva direktiivi tulemuslikkuse kohta.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Teabe saanud liikmesriigi tagasiside teabe edastanud liikmesriigile on vajalik automaatse teabevahetussüsteemi tulemuslikuks toimimiseks. Seepärast on asjakohane näha ette meetmed, mis võimaldavad anda tagasisidet juhul, kui teavet on kasutatud, aga mingit tagasisidet ei ole võimalik anda direktiivi 2011/16/EL kehtivate sätete alusel.

(9) Teabe saanud liikmesriigi tagasiside teabe edastanud liikmesriigile on vajalik automaatse teabevahetussüsteemi tulemuslikuks toimimiseks, kuna see ergutab liikmesriikidevahelist halduskoostööd. Seepärast on asjakohane näha ette meetmed, mis võimaldavad anda tagasisidet juhul, kui teavet on kasutatud, aga mingit tagasisidet ei ole võimalik anda direktiivi 2011/16/EL kehtivate sätete alusel. See teeks keerulisemaks pettuse eesmärgil teabest mööda hiilimise.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Liikmesriigil peaks olema võimalik tugineda direktiivi 2011/16/EL artiklile 5 seoses teabevahetusega, kui piiriüleseid eelotsuseid teinud või siirdehindade eelkokkuleppeid sõlminud liikmesriigilt taotletakse lisateavet, sh kõnealuste otsuste või kokkulepete kogu teksti.

(10) Liikmesriigil peaks olema võimalik tugineda direktiivi 2011/16/EL artiklile 5 seoses teabevahetusega, kui eelotsuseid teinud või siirdehindade eelkokkuleppeid sõlminud liikmesriigilt taotletakse lisateavet, sh kõnealuste otsuste või kokkulepete kogu teksti ja mis tahes teksti, mille abil tehakse hilisemaid muudatusi.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Täpsustada tuleks direktiivi 2011/16/EL artikli 1 lõikes 1 sisalduvat väljendit „teave, mis eeldatavasti on oluline”, et vältida tõlgendusi, mille eesmärk on teabevahetuse vältimine.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et kõrvaldada kõik asjaolud, mis võiksid takistada piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustuslikku automaatset vahetamist tulemuslikult ja võimalikult ulatuslikult.

(11) Liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et kõrvaldada kõik asjaolud, mis võiksid takistada eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustuslikku automaatset vahetamist tulemuslikult ja võimalikult ulatuslikult.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a) Läbipaistvuse suurendamiseks kodanike jaoks peaks komisjon turvalise keskregistri andmete põhjal avaldama kokkuvõtte eelneval aastal tehtud peamiste maksuotsuste kohta. See aruanne peaks sisaldama vähemalt maksuotsuses käsitletud küsimuste kirjeldust ja siirdehindade eelkokkuleppe määratlemiseks kasutatud kriteeriumide kirjeldust ning selles tuleks välja tuua liikmesriik või liikmesriigid, keda see kõige tõenäolisemalt puudutab. Seejuures peaks komisjon kinni pidama käesoleva direktiivi konfidentsiaalsussätetest.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 b) Soovitatav on, et liikmesriigid paluksid oma pädevatel asutustel eraldada olemasolevate töötajate hulgast inimressursse sellise teabe kogumiseks ja analüüsimiseks.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 c) 26. juuniks 2017 peaks toimima kogu ELi hõlmav tegelike tulusaajate register, mis aitab välja selgitada võimalikku maksustamise vältimist ja kasumi ümberpaigutamist. Olulise tähtsusega oleks liikmesriikide vahel eelotsuste ja hinnakokkulepete automaatseks vahetamiseks mõeldud keskregistri loomine, millele oleks juurdepääs liikmesriikide maksuametitel ja vastutavatel asutustel ning komisjonil.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Kehtivaid konfidentsiaalsussätteid tuleks muuta, et need hõlmaksid ka piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustuslikku automaatset vahetamist.

(15) Kehtivaid konfidentsiaalsussätteid tuleks muuta, et need hõlmaksid ka eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustuslikku automaatset vahetamist.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a) Äärmiselt oluline on, et liikmesriikide maksusuveräänsuse aluspõhimõtet kaitstakse otseste maksude puhul ja käesoleva ettepanekuga ei seata ohtu subsidiaarsuse põhimõtet.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Käesoleva direktiiviga järgitakse põhiõigusi, eriti Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige püütakse käesoleva direktiiviga igakülgselt tagada õigus isikuandmete kaitsele ja ettevõtlusvabadus.

(16) Käesoleva direktiiviga järgitakse põhiõigusi, eriti Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige püütakse käesoleva direktiiviga igakülgselt tagada õigus isikuandmete kaitsele ja ettevõtlusvabadus. Isikuandmeid tuleks töödelda konkreetsetel, selgetel ja õiguspärastel eesmärkidel ning ainult juhul, kui see on eesmärgi seisukohalt piisav, asjakohane ega ole ülemäärane. Neid õigusi tohiks piirata vaid eeldusel, et Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud tingimused on täidetud. Proportsionaalsuse põhimõttest lähtudes võib piiranguid seada juhul, kui need vastavad õigusaktides tunnustatud vajalikele ja tegelikele üldist huvi pakkuvatele eesmärkidele või kui on vaja kaitsta teiste isikute õigusi ja vabadusi.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, s.o tõhusat liikmesriikidevahelist halduskoostööd siseturu nõuetekohase toimimisega kooskõlas olevatel tingimustel, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning nõutava ühetaolisuse ja tõhususe tõttu on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(17) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, s.o tõhusat liikmesriikidevahelist halduskoostööd siseturu nõuetekohase toimimisega kooskõlas olevatel tingimustel, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning nõutava ühetaolisuse ja tõhususe tõttu on seda parem saavutada Euroopa tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 3 – punkt 9 – alapunkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) artikli 8 lõike 1 ja artikli 8a kohaldamisel eelnevalt määratletud teabe korrapärane edastamine varem kindlaksmääratud korrapäraste ajavahemike tagant teisele liikmesriigile ilma tema eelneva taotluseta. Artikli 8 lõike 1 kohaldamisel on viide kättesaadavale teabele seotud edastava liikmesriigi maksutoimikus oleva teabega, mis on kättesaadav vastavalt kõnealuses liikmesriigis teabe kogumist ja töötlemist käsitlevatele menetlustele;

a) artikli 8 lõike 1 ja artikli 8a kohaldamisel eelnevalt määratletud teabe korrapärane edastamine vastavalt artikli 8 lõikele 1 varem kindlaksmääratud korrapäraste ajavahemike tagant teisele liikmesriigile ilma tema eelneva taotluseta. Artikli 8 lõike 1 kohaldamisel on viide kättesaadavale teabele seotud edastava liikmesriigi maksutoimikus oleva teabega, mis on kättesaadav vastavalt kõnealuses liikmesriigis teabe kogumist ja töötlemist käsitlevatele menetlustele;

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 3 – punkt 14 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

14) piiriülene eelotsus” – kokkulepe, teatis või mõni muu samaväärse toimega vahend või meede, sh maksuauditi käigus kehtestatud vahend või meede:

14) „eelotsus” – kokkulepe, teatis või mõni muu samaväärse toimega vahend või meede, sh maksuauditi käigus kehtestatud vahend või meede, sõltumata sellest, kas see on oma olemuselt ametlik, mitteametlik, õiguslikult siduv või mittesiduv:

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 3 – punkt 14 – alapunkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) mille mis tahes isiku suhtes kehtestab liikmesriigi valitsus või maksuhaldur või liikmesriigi territoriaalne või halduslik allüksus või mis kehtestatakse nende nimel;

a) mille kehtestab või avaldab liikmesriigi valitsus või maksuhaldur või liikmesriigi territoriaalne või halduslik allüksus või mis kehtestatakse või avaldatakse nende nimel ja millele saavad tugineda üks või mitu isikut;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 3 – punkt 14 – alapunkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) mis on seotud piiriüleste tehingutega või küsimusega, kas juriidilise isiku tegevusega mõnes teises liikmesriigis luuakse püsiv tegevuskoht või mitte; ning

c) mis on seotud tehingutega või küsimusega, kas juriidilise isiku tegevusega mõnes teises liikmesriigis luuakse püsiv tegevuskoht või mitte; ning

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 3 – punkt 14 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Piiriülene tehing võib olla seotud (kuid mitte ainult) investeeringute tegemisega, kaupade või teenuste tarnimisega või materiaalse või immateriaalse vara rahastamise või kasutamisega ega pea olema otseselt seotud isikuga, kellele on piiriülene eelotsus suunatud;

Tehing võib olla seotud (kuid mitte ainult) investeeringute tegemisega, kaupade või teenuste tarnimisega või materiaalse või immateriaalse vara rahastamise või kasutamisega ega pea olema otseselt seotud isikuga, kellele on eelotsus suunatud;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 3 – punkt 15 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„siirdehindade eelkokkulepe” – kokkulepe, teatis või mõni muu samaväärse toimega vahend või meede, sh maksuauditi käigus kehtestatud vahend või meede, mille on kehtestanud ühe või mitme liikmesriigi valitsus või maksuhaldur või liikmesriigi/liikmesriikide territoriaalne või halduslik allüksus või mis on kehtestatud nende nimel ning mis on seotud mis tahes isikuga, kes enne seotud ettevõtjatega piiriüleste tehingute tegemist määrab kindlaks kõik kõnealuste siirdehindade määratlemise kriteeriumid või kes määrab kindlaks püsiva tegevuskoha tulude arvestamise.

„siirdehindade eelkokkulepe” – kokkulepe, teatis või mõni muu samaväärse toimega vahend või meede, sh maksuauditi käigus kehtestatud vahend või meede, mille on kehtestanud või avaldanud ühe või mitme liikmesriigi valitsus või maksuhaldur või liikmesriigi/liikmesriikide territoriaalne või halduslik allüksus või mis on kehtestatud või avaldatud nende nimel ning millele saavad tugineda üks või mitu isikut, mis enne seotud ettevõtjatega tehingute tegemist määrab kindlaks kõik kõnealuste siirdehindade määratlemise kriteeriumid või mis määrab kindlaks püsiva tegevuskoha tulude arvestamise.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 3 – punkt 16

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

16) punkti 14 kohaldamisel on „piiriülene tehing” tehing või rida tehinguid:

välja jäetud

a) mille puhul mitte kõik tehingu või tehingute osalised ei ole piiriülese eelotsuse teinud liikmesriigi territooriumil maksuresidendid või

 

b) mille puhul mõni tehingu või tehingute osaline on ühel ja samal ajal maksuresident rohkem kui ühe jurisdiktsiooni all või

 

c) mille puhul üks tehingu või tehingute osaline tegutseb püsiva tegevuskoha kaudu mõnes teises liikmesriigis ning selle tehingu või nende tehingute puhul on tegemist kõnealuse püsiva tegevuskoha kogu äritegevusega või osaga sellest. Piiriülene tehing või rida piiriüleseid tehinguid hõlmab/hõlmavad ka kokkuleppeid, mille üks juriidiline isik teeb seoses mõnes teises liikmesriigis püsiva tegevuskoha kaudu korraldatava äritegevusega.

 

Punkti 15 kohaldamisel on „piiriülene tehing” tehing või rida tehinguid, milles osalevad seotud ettevõtjad, kes kõik ei ole ühe liikmesriigi territooriumil maksuresidendid.

 

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus piiriülene eelotsus tehakse või siirdehindade eelkokkulepe sõlmitakse või sellist otsust või kokkulepet muudetakse pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva, edastab automaatse teabevahetuse kaudu sellekohase teabe kõikide teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja komisjonile.

1. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus eelotsus tehakse või siirdehindade eelkokkulepe sõlmitakse või sellist otsust või kokkulepet muudetakse pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva, edastab automaatse teabevahetuse kaudu sellekohase teabe kõikide teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja komisjonile.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi pädev asutus edastab teabe ka teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja komisjonile selliste piiriüleste eelotsuste ja siirdehindade eelkokkulepete kohta, mis on tehtud või sõlmitud kümne aasta jooksul enne käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva, kuid mis on siis veel jõus.

2. Liikmesriigi pädev asutus edastab teabe ka teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja komisjonile selliste eelotsuste ja siirdehindade eelkokkulepete kohta, mis on tehtud või sõlmitud enne käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva, kuid mis on siis veel jõus.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui piiriülene eelotsus on seotud üksnes ühe või mitme füüsilise isiku maksuasjadega.

3. Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui eelotsus on seotud üksnes ühe või mitme füüsilise isiku maksuasjadega.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Lõiget 1 kohaldatakse ka juhul, kui eelotsuse taotlus on seotud sellise õigusliku struktuuriga, mis ei ole juriidiline isik. Sellisel juhul edastab eelotsuse teinud liikmesriigi pädev asutus tema käsutuses oleva teabe kõigi teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja korraldab asutamislepingu edastamise iga asutaja ja kasusaaja asukohaliikmesriigile.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 4 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) lõike 1 kohaselt vahetatava teabe puhul: ühe kuu jooksul pärast selle kvartali lõppu, mil piiriülesed eelotsused on tehtud ja siirdehindade eelkokkulepped on sõlmitud või millal neid otsuseid või kokkuleppeid on muudetud;

a) lõike 1 kohaselt vahetatava teabe puhul: koheselt ja hiljemalt üks kuu pärast seda, kui eelotsused on tehtud ja siirdehindade eelkokkulepped on sõlmitud või kui neid otsuseid või kokkuleppeid on muudetud;

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 4 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) lõike 2 kohaselt vahetatava teabe puhul: enne 31. detsembrit 2016.

b) lõike 2 kohaselt vahetatava teabe puhul: kolme kuu jooksul pärast jõustumist;

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 5 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) piiriülese eelotsuse või siirdehindade eelkokkuleppe sisu, sh asjakohase äritegevuse või tehingu või tehingute kirjeldus;

b) eelotsuse või siirdehindade eelkokkuleppe sisu, sh asjakohase äritegevuse või tehingu või tehingute kirjeldus;

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 5 – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a) eelotsuse või siirdehinna eelkokkuleppe määratlemiseks kasutatud kriteeriumid, samuti sellega seotud võimalik ajaline piirang või tingimused, mille korral saab otsuse tühistada;

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 5 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) viide muudele liikmesriikidele, kes otse või kaudselt on tõenäoliselt seotud piiriülese eelotsuse või siirdehinna eelkokkuleppega;

d) viide muudele liikmesriikidele, kes otse või kaudselt on tõenäoliselt seotud eelotsuse või siirdehinna eelkokkuleppega;

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 5 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e) viide muude liikmesriikide mis tahes isikule (v.a füüsiline isik), keda piiriülene eelotsus või siirdehinna eelkokkulepe otse või kaudselt tõenäoliselt mõjutab (märkides liikmesriigi, millega mõjutatud isikud on seotud).

e) viide muude liikmesriikide mis tahes isikule (v.a füüsiline isik), keda eelotsus või siirdehinna eelkokkulepe otse või kaudselt tõenäoliselt mõjutab (märkides liikmesriigi, millega mõjutatud isikud on seotud);

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 5 – punkt e a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a) 2012. aastal avaldatud maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastast võitlust käsitlevas komisjoni tegevuskavas sätestatud Euroopa maksukohustuslasena registreerimise number (TIN) niipea, kui see on kättesaadav;

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 5 – punkt e b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e b) kasutatud kriteeriumide kogumi ja kohaldatava korra kirjeldus juhul, kui de jure või de facto mehhanismiga vähendatakse maksumaksja maksubaasi, tehes erandi arvamuse esitanud liikmesriigi standardeeskirjadest, millega kaasneb näiteks tavapärasest kiirema amortisatsioonimäära lubamine või selliste kulude mahaarvamine, mis ei ole maksumaksjal otseselt või tegelikult tekkinud;

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 5 – punkt e c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e c) kasutatud kriteeriumide kogumi ja kohaldatava korra kirjeldus juhul, kui maksumaksjale võimaldatakse maksumäära, mis on arvamuse esitanud liikmesriigi tavapärasest määrast madalam;

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 5 – punkt e d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e d) kasutatud kriteeriumide kogumi ja kohaldatava mehhanismi kirjeldus juhul, kui selle mehhanismi osapool asub kolmandas riigis, milles maksustamist kas ei eksisteeri või on maksustamise tingimused palju soodsamad.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Teabevahetuse hõlbustamiseks võtab komisjon artikli 20 lõikes 5 sätestatud standardvormi kehtestamise menetluse osana vastu kõik käesoleva artikli rakendamiseks vajalikud meetmed ja praktilise korralduse, sh käesoleva artikli lõikes 5 esitatud teabe edastamise standardimise meetmed.

6. Teabevahetuse hõlbustamiseks võtab komisjon artikli 20 lõikes 5 sätestatud standardvormi kehtestamise menetluse osana vastu kõik käesoleva artikli rakendamiseks vajalikud meetmed ja praktilise korralduse, sh käesoleva artikli lõikes 5 esitatud teabe edastamise standardimise meetmed. Komisjon aitab maksudega seotud pädevuse detsentraliseeritud territoriaalsetele või haldusorganitele andnud liikmesriikidel tagada, et nad täidavad oma kohustust asjaomaste organite koolitamise ja toetamisega seoses.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Pädev asutus, kellele on edastatud teave vastavalt lõikele 1, saadab võimaluse korral elektrooniliselt ja viivitamata ning igal juhul hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul pärast kõnealuse teabe kättesaamist teabe esitanud pädevale asutusele kinnituse teabe kättesaamise kohta.

7. Pädev asutus, kellele on edastatud teave vastavalt lõikele 1, saadab võimaluse korral elektrooniliselt ja viivitamata ning igal juhul hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul pärast kõnealuse teabe kättesaamist teabe esitanud pädevale asutusele kinnituse teabe kättesaamise kohta, soodustades sellega tõhusa automaatse teabevahetussüsteemi toimimist.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid võivad kooskõlas artikliga 5 taotleda lisateavet piiriülese eelotsuse teinud või siirdehindade eelkokkuleppe sõlminud liikmesriigilt, sh kõnealuse otsuse või kokkuleppe kogu teksti.

8. Liikmesriigid – või nende territoriaalsed või haldusorganid, sealhulgas vajaduse korral kohalikud asutused – võivad kooskõlas artikliga 5 taotleda lisateavet eelotsuse teinud või siirdehindade eelkokkuleppe sõlminud liikmesriigilt, sh kõnealuse otsuse või kokkuleppe kogu teksti.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 9 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 a. Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja teisi liikmesriike varajases etapis kõigist asjakohastest muudatustest oma maksualaste otsuste tegemise tavades (taotlemisformaalsused, otsustusprotsess jne).

 

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 9 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 b. Liikmesriikide maksuametid teavitavad komisjoni ja teisi liikmesriike kõigist asjakohastest muudatustest oma äriühingute maksustamist käsitlevas siseriiklikus õiguses (uue toetuse, soodustuse, erandi, stiimuli või samalaadse meetme kehtestamine jne), mis võivad mõjutada nende tegelikke maksumäärasid või mis tahes muu liikmesriigi maksutulu.

Selgitus

Sellise teavitamise jaoks oli ette nähtud käitumisjuhendi töörühm, kuid selle suutlikkus on osutunud piiratuks. Seetõttu peaks komisjon looma mehhanismi, mille kaudu saavad liikmesriigid teavitada komisjoni ja teisi liikmesriike kõigist asjakohastest muudatustest oma äriühingute maksustamist käsitlevas õiguses, kui see võib mõjutada selle liikmesriigi enda maksumäärasid ja/või teise liikmesriigi maksutulu.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8b – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile enne 1. oktoobrit 2017 igal aastal statistika artiklite 8 ja 8a alusel toimunud automaatse teabevahetuse mahu kohta ja niivõrd, kuivõrd see on võimalik, teabe toimunud teabevahetusega seotud haldus- ja muu asjakohase kulu ja kasu kohta ning kõik võimalikud muudatused nii maksuametite kui kolmandate isikute jaoks.

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile enne 1. oktoobrit 2017 igal aastal statistika artiklite 8 ja 8a alusel toimunud automaatse teabevahetuse mahu ja tehtud otsuste liikide kohta ja niivõrd, kuivõrd see on võimalik, teabe toimunud teabevahetusega seotud haldus- ja muu asjakohase kulu ja kasu kohta ning kõik võimalikud muudatused nii maksuametite kui kolmandate isikute jaoks.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8b – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Komisjon avaldab enne 1. oktoobrit 2017 ja seejärel igal aastal aruande, milles tehakse kokkuvõte artikli 21 lõikes 5 osutatud turvalises keskregistris sisalduvatest peamistest juhtumitest. Seejuures peab komisjon kinni artiklis 23a sätestatud konfidentsiaalsussätetest.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 14 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriik kasutab mõne teise liikmesriigi poolt artikli 8a kohaselt edastatud teavet, saadab ta teabe esitanud pädevale asutusele sellekohase tagasiside võimalikult kiiresti ja hiljemalt kolme kuu jooksul pärast nõutava teabe kasutamise ilmsikstulekut, v.a juhul, kui tagasiside on juba esitatud vastavalt käesoleva artikli lõikele 1. Komisjon kehtestab praktilise korralduse artikli 26 lõikes 2 osutatud korras.

3. Kui liikmesriik kasutab mõne teise liikmesriigi poolt artikli 8a kohaselt edastatud teavet, saadab ta komisjonile ja teabe esitanud pädevale asutusele sellekohase tagasiside võimalikult kiiresti ja hiljemalt kolme kuu jooksul pärast nõutava teabe kasutamise ilmsikstulekut, v.a juhul, kui tagasiside on juba esitatud vastavalt käesoleva artikli lõikele 1. Komisjon kehtestab praktilise korralduse artikli 26 lõikes 2 osutatud korras.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 5

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 20 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe automaatseks vahetamiseks vastavalt artiklile 8a kasutatakse standardvormi, kui komisjon on selle vormi vastu võtnud kooskõlas artikli 26 lõikega 2.

5. Eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe automaatseks vahetamiseks vastavalt artiklile 8a kasutatakse standardvormi, kui komisjon on selle vormi vastu võtnud kooskõlas artikli 26 lõikega 2.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 6

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 21 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Artikli 8a lõigetes 1 ja 2 sätestatud teabevahetuse tagamiseks arendab komisjon välja turvalise keskregistri, kuhu võib kanda käesoleva direktiivi artikli 8a raames edastatavat teavet. Komisjonil on juurdepääs sinna registrisse kantud teabele. Komisjon võtab vajaliku praktilise korralduse vastu artikli 26 lõikes 2 osutatud korras.

5. Artikli 8a lõigetes 1 ja 2 sätestatud automaatse teabevahetuse tagamiseks arendab komisjon hiljemalt 31. detsembriks 2016 välja turvalise keskregistri, kuhu tuleb kanda käesoleva direktiivi artikli 8a raames edastatav teave. Liikmesriigid tagavad, et kogu teave, mis edastatakse käesoleva direktiivi artikli 8a raames üleminekuperioodi jooksul, mil turvalist keskregistrit ei ole veel loodud, laaditakse 1. aprilliks 2017 turvalisse keskregistrisse. Komisjonil ja liikmesriikidel on juurdepääs sinna registrisse kantud teabele. Komisjon võtab vajaliku praktilise korralduse vastu artikli 26 lõikes 2 osutatud korras.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 23a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjon peab talle käesoleva direktiivi kohaselt edastatud teavet konfidentsiaalsena kooskõlas liidu asutuste suhtes kohaldatavate sätetega.

1. Komisjon peab talle käesoleva direktiivi kohaselt edastatud teavet konfidentsiaalsena kooskõlas liidu asutuste suhtes kohaldatavate sätetega, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 8.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 23a – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigi poolt komisjonile artikli 23 alusel edastatud teabe ja komisjonis sellist teavet kasutades koostatud mis tahes aruande või dokumendi võib edastada teistele liikmesriikidele. Sellise edastatud teabe suhtes kehtivad ametisaladuse hoidmise kohustus ja kaitse, mis laieneb samalaadsele teabele seda saava liikmesriigi õigusaktide vastavate sätete alusel.

ELi või EMP liikmesriigi poolt komisjonile artikli 23 alusel edastatud teabe ja komisjonis sellist teavet kasutades koostatud mis tahes aruande või dokumendi võib edastada teistele ELi liikmesriikidele (ja vastastikkuse põhimõtte kohaldamise korral ka EMP liikmesriikidele). Sellise edastatud teabe suhtes kehtivad ametisaladuse hoidmise kohustus ja kaitse, mis laieneb samalaadsele teabele seda saava ELi liikmesriigi (ja vastastikkuse põhimõtte kohaldamise korral ka EMP liikmesriigi) õigusaktide vastavate sätete alusel.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 23a – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kasutada esimeses lõigus osutatud komisjoni koostatud aruandeid ja dokumente üksnes analüüsimiseks, kuid neid ei või avaldada ega teha kättesaadavaks ühelegi muule isikule ega asutusele ilma komisjoni selgesõnalise nõusolekuta.

ELi või EMP liikmesriigid võivad kasutada esimeses lõigus osutatud komisjoni koostatud aruandeid ja dokumente üksnes analüüsimiseks, kuid neid ei või avaldada ega teha kättesaadavaks ühelegi muule isikule ega asutusele ilma komisjoni selgesõnalise nõusolekuta.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 23b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a) lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 23b

 

Karistused

 

Komisjon analüüsib kõiki karistusi, mis kehtestatakse juhul, kui teabevahetusest keeldutakse või selles esineb puudujääke.”

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 25a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 a) lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 25a

 

OECD arengusuunad

 

Käesolev direktiiv on kooskõlas OECD arengusuundadega ja selles võetakse arvesse OECD finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse standardis sisalduvaid üksikasjalikke eeskirju.”

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 9 b (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 25b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 b) lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 25b

 

Liikmesriikide täiendavad meetmed

 

Käesolev direktiiv ei takista liikmesriike võtmast täiendavaid meetmeid, et töötada välja riigisiseseid või lepingupõhiseid sätteid maksustamise vältimise ennetamiseks.”

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 c (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 27

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 c) artiklit 27 muudetakse järgmiselt:

 

„Artikkel 27

 

Aruandlus

 

Iga kolme aasta tagant alates käesoleva direktiivi jõustumisest esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta.”

SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Piiriülese maksustamise vältimisega, agressiivse maksuplaneerimisega ja kahjustava maksukonkurentsiga seotud probleemide hulk on märgatavalt suurenenud ning need on muutunud suureks mureküsimuseks liidus ja kogu maailmas.

Oma 21. mai 2013. aasta resolutsioonis rõhutas Euroopa Parlament, et EL peaks võtma eestvedaja rolli maksupettuste, maksustamise vältimise ja maksuparadiiside teemalistes üleilmsetes aruteludes ning eelkõige teabevahetuse propageerimisel.

Praeguse õigusraamistiku (direktiiv 2011/16/EL halduskoostöö kohta) alusel jagavad liikmesriigid omavahel väga vähe teavet oma maksuotsuste kohta.

Maksuotsus on kinnitus või tagatis, mille maksuametid annavad maksumaksjatele selle kohta, kuidas nende maksud arvutatakse. Maksuotsused esitatakse tavaliselt selleks, et pakkuda õiguskindlust maksumaksjatele, sageli kinnitades suurte või keeruliste kaubandustehingute maksustamist. Maksuotsus tehakse enamasti enne tehingu toimumist või maksudeklaratsiooni esitamist.

Liikmesriikidel on pädevus otsustada, kas maksuotsus puudutab veel mõnda ELi riiki. Seetõttu liikmesriigid ei vaheta spontaanselt teavet oma maksuotsuste kohta ja sageli ei ole teadlikud piiriülestest maksuotsustest, mis on tehtud mõnes teises ELi liikmesriigis ja mis võivad mõjutada nende endi maksubaasi. Läbipaistvuse puudumist maksuotsuste osas on teatavad ettevõtted ära kasutanud selleks, et vähendada kunstlikult oma maksukoormust.

Seepärast on hädavajalik muuta süsteem läbipaistvamaks. Selleks tuleb tõhustada nõukogu direktiiviga 2011/16/EL loodud vahendeid ja mehhanisme.

Komisjoni ettepanek

Direktiivi eelnõuga muudetakse direktiivi 2011/16/EL halduskoostöö kohta, mida on muudetud direktiiviga 2010/107/EL. Sellega viiakse olemasolevasse direktiivi sisse uus artikkel, milles sätestatakse piiriüleste maksuotsuste ja siirdehindade eelkokkulepete tüüpe käsitleva kohustusliku automaatse teabevahetuse ulatus ja tingimused. Seda kohustust laiendatakse otsustele, mis on tehtud kümne aasta jooksul enne esildatud direktiivi jõustumise kuupäeva ja mis direktiivi jõustumise päeval endiselt kehtivad.

Ettepaneku konkreetsed aspektid

Teabevahetuse ulatus

Komisjon soovitab piirata kohustusliku automaatse teabevahetuse ulatust piiriüleste maksuotsuste ja siirdehindade eelkokkulepetega.

Teabevahetuse tähtaeg

Komisjon soovitab kehtestada range tähtaja: iga kolme kuu järel peavad riiklikud maksuametid saatma aruande turvalise e-posti süsteemi kaudu kõigile teistele liikmesriikidele kõigi nende tehtud piiriüleste maksuotsuste kohta. Seejärel saavad liikmesriigid küsida täpsemat teavet konkreetse otsuse kohta.

Nõutav teave

Ettepanekus tuuakse välja standardteave, mille liikmesriigid peavad lisama oma maksuotsuseid käsitlevatesse kvartaliaruannetesse. See hõlmab järgmist:

– maksumaksja nimi ja rühm (kui see on olemas);

– maksuotsuses käsitletud küsimuste kirjeldus;

– siirdehinna eelkokkuleppe määramiseks kasutatud kriteeriumide kirjeldus;

– selle liikmesriigi (nende liikmesriikide) tuvastamine, mida otsus kõige tõenäolisemalt puudutab;

– muude maksumaksjate tuvastamine, keda otsus tõenäoliselt mõjutab (v.a füüsilised isikud).

Komisjon soovitab teabe esitamise viisi standardiseerida delegeeritud õigusakti abil.

Turvaline keskregister

Kavandatud direktiiviga antakse komisjonile võimalus luua turvaline keskregister, kuhu võidakse salvestada direktiiviga seoses edastatav teave. Komisjonil on juurdepääs sinna registrisse kantud teabele.

Arutamist vajavad küsimused

Raportöör hindab ettepanekut üldiselt positiivselt, eelkõige kohustust vahetada teavet otsuste kohta, mis on tehtud kümne aasta jooksul enne esildatud direktiivi jõustumise kuupäeva ja mis direktiivi jõustumise päeval endiselt kehtivad. Raportöör ei pea vajalikuks kõnealuse ajavahemiku pikendamist üle kümne aasta, sest teave ei pruugi olla enam kättesaadav.

Kohutusliku teabevahetuse ulatuse osas väljendab raportöör kahtlust, kas seda tuleks piirata piiriüleste maksuotsuste ja hinnakokkulepetega. Ta võtab siiski arvesse, et eelotsustel ja hinnakokkulepetel võib olla piiriülene mõõde isegi siis, kui need on seotud ainult riigisiseste tehingutega, eelkõige mitmeastmeliste tehingute puhul, kui eelotsus või hinnakokkulepe puudutab esimesi riigisiseseid tehinguid ega arvesta järgmisi (piiriüleseid) tehinguid.

Lisaks on raportöör arvamusel, et selleks, et saada maksimaalset kasu eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustuslikust automaatsest vahetamisest, tuleks teave edastada kohe pärast kõnealuste otsuste tegemist ja kokkulepete sõlmimist.

Läbipaistvuse suurendamiseks kodanike jaoks peaks komisjon turvalise keskregistri andmete põhjal avaldama aastaaruande, milles tehakse kokkuvõte peamistest juhtumitest, pidades samas kinni direktiivis sätestatud konfidentsiaalsussätetest.

Järeldus

Raportöör käsitleb komisjoni ettepanekut positiivse edasiminekuna suurema läbipaistvuse suunas. Kuid ta leiab, et esitatud muudatusettepanekute abil on võimalik muuta ettepanek selgemaks ja tõhusamaks.

14.10.2015

ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS

majandus- ja rahanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas

(COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS))

Arvamuse koostaja: Angel Dzhambazki

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Volitus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti õigust isikuandmete kaitsele ja ettevõtlusvabadust,

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Piiriülese maksustamise vältimisega, agressiivse maksuplaneerimisega ja kahjustava maksukonkurentsiga seotud probleemide hulk on märgatavalt suurenenud ning need on muutunud suureks mureküsimuseks liidus ja kogu maailmas. Maksubaasi kahanemise tõttu vähenevad liikmesriikide maksutulud märgatavalt ja see takistab neil majanduskasvu soodustava maksupoliitika kohaldamist. Maksustamisest lähtuvaid struktuure käsitlevate otsuste tulemuseks on see, et eelotsuse teinud riikides maksustatakse kunstlikult suuri sissetulekusummasid väikese maksumääraga ja muudes asjaomastes riikides maksustatakse kunstlikult väike osa sissetulekust. Seepärast on hädavajalik muuta süsteem läbipaistvamaks. Selleks tuleb tõhustada nõukogu direktiiviga 2011/16/EL13 loodud vahendeid ja mehhanisme.

(1) Piiriülese maksustamise vältimisega, agressiivse maksuplaneerimisega ja kahjulike maksutavadega seotud probleemide hulk on märgatavalt suurenenud ning need on muutunud suureks mureküsimuseks liidus ja kogu maailmas. Maksubaasi kahanemise tõttu vähenevad liikmesriikide maksutulud märgatavalt ja see takistab neil majanduskasvu soodustava maksupoliitika kohaldamist. Mõnede maksustamisest lähtuvaid struktuure käsitlevate otsuste tulemuseks on siiski olnud see, et eelotsuse teinud, seda muutnud või uuendanud riigis maksustatakse kunstlikult suuri sissetulekusummasid madala maksumääraga ja muudes asjaomastes riikides maksustatakse kunstlikult väike osa sissetulekust. Seepärast on hädavajalik muuta süsteem läbipaistvamaks ja võtta täiendavaid meetmeid ELi tasandil. Kaotada tuleks ebaseaduslikud maksustamise vältimise mudelid. Selleks tuleb tõhustada nõukogu direktiiviga 2011/16/EL13 loodud vahendeid ja mehhanisme.

________________

________________

13 Nõukogu direktiiv 2011/16/EL, 15. veebruar 2011, maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.3.2011, lk 1).

13 Nõukogu direktiiv 2011/16/EL, 15. veebruar 2011, maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.3.2011, lk 1).

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Euroopa Ülemkogu rõhutas 18. detsembri 2014. aasta järeldustes pakilist vajadust suurendada maailmas ja liidus jõupingutusi võitluses maksustamise vältimisega ja agressiivse maksuplaneerimisega. Süsteemi läbipaistvuse tähtsust rõhutades väljendas Euroopa Ülemkogu heameelt komisjoni kavatuse üle teha ettepanek maksuotsuseid käsitleva teabe automaatse vahetamise kohta liidus.

(2) Euroopa Ülemkogu rõhutas oma 18. detsembri 2014. aasta järeldustes pakilist vajadust suurendada maailmas ja Euroopas jõupingutusi võitluses maksustamise vältimisega ja agressiivse maksuplaneerimisega. Süsteemi läbipaistvuse tähtsust rõhutades väljendas Euroopa Ülemkogu heameelt komisjoni kavatuse üle teha ettepanek maksuotsuseid käsitleva teabe automaatse vahetamise kohta liidus.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Direktiiviga 2011/16/EL on ette nähtud kohustuslik omaalgatuslik teabevahetus liikmesriikide vahel viiel konkreetsel juhul ja teatavate tähtaegade jooksul. Kui ühe liikmesriigi pädeval asutusel on alust oletada, et mõnes teises riigis tekib maksukahjum, vahetatakse juba praegu omaalgatuslikult teavet selliste olemuselt piiriüleste maksuotsuste puhul, mille liikmesriik teeb mõne konkreetse maksumaksja suhtes seoses maksusätete edasise tõlgendamise või kohaldamisega.

(3) Direktiiviga 2011/16/EL on ette nähtud kohustuslik omaalgatuslik teabevahetus liikmesriikide vahel viiel konkreetsel juhul ja teatavate tähtaegade jooksul ning selles on selgitatud, et liikmesriikidel ei ole vabadust teha sihipäratuid päringuid või taotleda teavet, mis tõenäoliselt ei ole konkreetse maksumaksja maksuasjade puhul asjakohane. Kui ühe liikmesriigi pädeval asutusel on alust oletada, et mõnes teises riigis tekib maksukahjum, vahetatakse juba praegu omaalgatuslikult teavet selliste olemuselt piiriüleste maksuotsuste puhul, mille liikmesriik teeb mõne konkreetse maksumaksja suhtes seoses maksusätete edasise tõlgendamise või kohaldamisega.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Selleks et mitte vähendada piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustusliku automaatse vahetamise tõhusust, ei tohiks sellise teabevahetuse suhtes kohaldada võimalust teabe edastamisest keelduda juhul, kui sellega kaasneks äri-, tööstus- või kutsesaladuse või ärimeetodi avalikustamine või kui teabe avalikustamine oleks vastuolus avaliku korraga. Sellise teabe piiratus, mida tuleb jagada kõikide liikmesriikidega, peaks tagama kõnealuste ärihuvide piisava kaitse.

(5) Selleks et mitte vähendada piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustusliku automaatse vahetamise tõhusust, rolli ja nõuetekohast toimimist, ei tohiks sellise teabevahetuse suhtes kohaldada võimalust teabe edastamisest keelduda juhul, kui sellega kaasneks äri-, tööstus- või kutsesaladuse või ärimeetodi avalikustamine või kui teabe avalikustamine oleks vastuolus avaliku korraga. Sellise teabe piiratus, mida tuleb jagada kõikide liikmesriikidega, peaks tagama kõnealuste ärihuvide piisava kaitse miinimumtasemel.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Eelotsustega tagatakse õiguse järjepidev ja läbipaistev kohaldamine.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b) Läbipaistvad maksueeskirjad tagavad maksumaksjatele ja ettevõtetele õiguskindluse ning tekitavad investeeringuid.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Selleks et saada maksimaalset kasu piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustuslikust automaatsest vahetamisest, tuleks teavet edastada kohe pärast kõnealuste otsuste tegemist ja kokkulepete sõlmimist, mistõttu tuleks kehtestada teabeedastuse korrapärased ajavahemikud.

(6) Selleks et saada maksimaalset kasu piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustuslikust automaatsest vahetamisest, tuleks teave edastada viivitamata pärast kõnealuste otsuste tegemist ja kokkulepete sõlmimist. Nõude täitmata jätmise juhtudeks võib näha ette tõhusad ja tulemuslikud õigusjärelmid.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Liikmesriigid peaksid edastamisele kuuluvat põhiteavet vahetama ka komisjoniga. See võimaldaks komisjonil mis tahes ajal jälgida ja hinnata piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe automaatset vahetamist. Selline teabe edastamine ei vabasta liikmesriiki kohustusest teatada komisjonile mis tahes riigiabist.

(8) Liikmesriigid peaksid põhiteavet vahetama maksuküsimuste jaoks loodava uue läbipaistva ja turvalise keskregistriga.

Aluslepingute kohaselt on komisjoni roll püüda tagada liidu õiguse nõuetekohane kohaldamine kodanike huvides. Selleks peaks komisjon astuma vajalikke samme ja jälgima õiguse järgimist maksustamise vältimise probleemiga tegelemise eesmärgil, austades samas maksusuveräänsust. Liikmesriikide maksusuveräänsuse aluspõhimõtet tuleb otseste maksude puhul kaitsta ja subsidiaarsuse põhimõtet ei tohi ohtu seada. Komisjon peaks tõhusalt ja rangelt kohaldama ELi riigiabi eeskirju, et võidelda agressiivse maksuplaneerimisega. Äärmiselt oluline on, et ettevõtted maksaksid makse riikides, kus nad kasumit teenivad.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Teabe saanud liikmesriigi tagasiside teabe edastanud liikmesriigile on vajalik automaatse teabevahetussüsteemi tulemuslikuks toimimiseks. Seepärast on asjakohane näha ette meetmed, mis võimaldavad anda tagasisidet juhul, kui teavet on kasutatud, aga mingit tagasisidet ei ole võimalik anda direktiivi 2011/16/EL kehtivate sätete alusel.

(9) Teabe saanud liikmesriigi tagasiside teabe edastanud liikmesriigile on vajalik automaatse teabevahetussüsteemi tulemuslikuks toimimiseks, sest see ergutab liikmesriikidevahelist halduskoostööd. Seepärast on asjakohane näha ette meetmed, mis võimaldavad anda tagasisidet juhul, kui teavet on kasutatud, aga mingit tagasisidet ei ole võimalik anda direktiivi 2011/16/EL kehtivate sätete alusel.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et kõrvaldada kõik asjaolud, mis võiksid takistada piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustuslikku automaatset vahetamist tulemuslikult ja võimalikult ulatuslikult.

(11) Liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et kõrvaldada kõik asjaolud, mis võiksid takistada piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustuslikku automaatset vahetamist tulemuslikult ja võimalikult ulatuslikult eesmärgiga tõhustada koostööd ja suurendada läbipaistvust, võttes miinimumstandardina arvesse OECD üldist automaatse teabevahetuse standardit ja samuti asjaolu, et liikmesriigid on kohustunud võtma meetmeid maksustamise vältimise ärahoidmiseks, rakendades G20 ja OECD riigipõhise aruandluse mudeleid ning kaaludes võimalust minna nendest kaugemale.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a) Arvesse tuleks võtta Rootsi parlamendi poolt protokolli nr 2 artikli 6 alusel edastatud põhjendatud arvamust subsidiaarsuse põhimõtte kohta, kus ta kinnitab, et käesolev ettepanek jääb tulemusliku teabevahetuse saavutamiseks vajalikesse piiridesse, ent märgib samas, et kui teabe esitamise nõue on üldise iseloomuga, võib sellega kaasneda nii suur hulk teavet, et see takistab eesmärgi saavutamist; samuti väljendab Rootsi parlament oma põhjendatud arvamuses muret selle pärast, et praegune ettepanek läheb teatavates aspektides – muu hulgas näiteks pikk tagasiulatuvuse periood – vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 b) Äärmiselt oluline on, et liikmesriikide maksusuveräänsuse aluspõhimõtet kaitstakse otseste maksude puhul ja käesoleva ettepanekuga ei seata ohtu subsidiaarsuse põhimõtet.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Käesoleva direktiiviga järgitakse põhiõigusi, eriti Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige püütakse käesoleva direktiiviga igakülgselt tagada õigus isikuandmete kaitsele ja ettevõtlusvabadus.

(16) Käesoleva direktiiviga järgitakse põhiõigusi, eriti Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige püütakse käesoleva direktiiviga igakülgselt tagada õigus isikuandmete kaitsele ja ettevõtlusvabadus. Isikuandmeid tuleb töödelda konkreetsetel, selgetel ja õiguspärastel eesmärkidel ning ainult juhul, kui see on vajalik ja asjakohane ega ole eesmärgi seisukohast ülemäärane. Neid õigusi tohiks piirata vaid juhul, kui Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 52 lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud. Proportsionaalsuse põhimõttest lähtudes võib piiranguid seada juhul, kui need vastavad õigusaktides tunnustatud vajalikele ja tegelikele üldist huvi pakkuvatele eesmärkidele või kui on vaja kaitsta teiste isikute õigusi ja vabadusi.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, s.o tõhusat liikmesriikidevahelist halduskoostööd siseturu nõuetekohase toimimisega kooskõlas olevatel tingimustel, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning nõutava ühetaolisuse ja tõhususe tõttu on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(17) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, s.o tõhusat liikmesriikidevahelist halduskoostööd siseturu nõuetekohase toimimisega kooskõlas olevatel tingimustel, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning nõutava ühetaolisuse ja tõhususe tõttu on seda parem saavutada Euroopa tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 3 – punkt 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) artikli 8 lõike 1 ja artikli 8a kohaldamisel eelnevalt määratletud teabe korrapärane edastamine varem kindlaksmääratud korrapäraste ajavahemike tagant teisele liikmesriigile ilma tema eelneva taotluseta. Artikli 8 lõike 1 kohaldamisel on viide kättesaadavale teabele seotud edastava liikmesriigi maksutoimikus oleva teabega, mis on kättesaadav vastavalt kõnealuses liikmesriigis teabe kogumist ja töötlemist käsitlevatele menetlustele;

a) artikli 8 lõike 1 ja artikli 8a kohaldamisel eelnevalt määratletud teabe korrapärane edastamine varem kindlaksmääratud korrapäraste ajavahemike tagant teisele liikmesriigile ilma tema eelneva taotluseta eesmärgiga saada kasu teabe korrapärasest ja nõuetekohasest automaatsest vahetamisest. Artikli 8 lõike 1 kohaldamisel on viide kättesaadavale teabele seotud edastava liikmesriigi maksutoimikus oleva teabega, mis on kättesaadav vastavalt kõnealuses liikmesriigis teabe kogumist ja töötlemist käsitlevatele menetlustele;

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus piiriülene eelotsus tehakse või siirdehindade eelkokkulepe sõlmitakse või sellist otsust või kokkulepet muudetakse pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva, edastab automaatse teabevahetuse kaudu sellekohase teabe kõikide teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja komisjonile.

1. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus piiriülene eelotsus tehakse või siirdehindade eelkokkulepe sõlmitakse või sellist otsust või kokkulepet muudetakse pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva, edastab automaatse teabevahetuse kaudu sellekohase teabe kõikide teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja loodavast uuest maksuküsimuste läbipaistvuse keskregistrist. Komisjon hindab ja jälgib automaatse teabevahetuse tegelikku kohaldamist.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi pädev asutus edastab teabe ka teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja komisjonile selliste piiriüleste eelotsuste ja siirdehindade eelkokkulepete kohta, mis on tehtud või sõlmitud kümne aasta jooksul enne käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva, kuid mis on siis veel jõus.

2. Liikmesriigi pädev asutus edastab teabe ka teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja maksuküsimuste läbipaistvuse keskregistrile selliste piiriüleste eelotsuste ja siirdehindade eelkokkulepete kohta, mis on tehtud või sõlmitud viie aasta jooksul enne käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva, kuid mis on siis veel jõus ja kehtivad.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 8a – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Pädev asutus, kellele on edastatud teave vastavalt lõikele 1, saadab võimaluse korral elektrooniliselt ja viivitamata ning igal juhul hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul pärast kõnealuse teabe kättesaamist teabe esitanud pädevale asutusele kinnituse teabe kättesaamise kohta.

7. Pädev asutus, kellele on edastatud teave vastavalt lõikele 1, saadab võimaluse korral elektrooniliselt ja viivitamata ning igal juhul hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul pärast kõnealuse teabe kättesaamist teabe esitanud pädevale asutusele kinnituse teabe kättesaamise kohta, soodustades sellega tõhusa automaatse teabevahetussüsteemi toimimist.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 23a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjon peab talle käesoleva direktiivi kohaselt edastatud teavet konfidentsiaalsena kooskõlas liidu asutuste suhtes kohaldatavate sätetega.

1. Komisjon peab talle käesoleva direktiivi kohaselt edastatud teavet konfidentsiaalsena kooskõlas liidu asutuste suhtes kohaldatavate sätetega, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 8.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 25a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 25a

 

Käesolev direktiiv on kooskõlas OECD arengusuundadega ja selles võetakse arvesse OECD finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse standardis sisalduvaid üksikasjalikke eeskirju.”

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 9 b (uus)

Direktiiv 2011/16/EL

Artikkel 25b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 b) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 25b

 

Käesolev direktiiv ei takista liikmesriike võtmast täiendavaid meetmeid, et töötada välja riigisiseseid või lepingupõhiseid sätteid maksustamise vältimise ennetamiseks.”

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas

Viited

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

15.4.2015

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

15.4.2015

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Angel Dzhambazki

31.8.2015

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

15.9.2015

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.10.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

13

9

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Stefano Maullu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Andrew Lewer

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas

Viited

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

31.3.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

15.4.2015

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

CONT

15.4.2015

IMCO

15.4.2015

JURI

15.4.2015

LIBE

15.4.2015

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

CONT

16.6.2015

IMCO

20.4.2015

LIBE

31.3.2015

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Markus Ferber

28.4.2015

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

15.9.2015

13.10.2015

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.10.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

49

6

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Danuta Jazłowiecka, Eva Kaili, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Nils Torvalds, Beatrix von Storch

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Mark Demesmaeker

Esitamise kuupäev

20.10.2015

Õigusteave - Privaatsuspoliitika