IZVJEŠĆE o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja

  20.10.2015 - (COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS)) - *

  Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
  Izvjestitelj: Markus Ferber


  Postupak : 2015/0068(CNS)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0306/2015

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja

  (COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS))

  (Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2015)0135),

  –  uzimajući u obzir članak 115. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0085/2015),

  –  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenje Odbora za pravna pitanja (A8‑0306/2015),

  1.  prihvaća prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

  2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

  3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

  4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

  5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  Amandman    1

  Prijedlog direktive

  Pozivanje 2.a (novo)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije, a posebno poštovanje prava na zaštitu osobnih podataka i prava na slobodu poduzetništva,

  Amandman    2

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (1) Izazov koji predstavljaju prekogranično izbjegavanje poreza, agresivno porezno planiranje i štetno porezno natjecanje posljednjih se godina znatno povećao te se smatra ozbiljnim problemom u Uniji i na globalnoj razini. Smanjivanjem poreznih osnovica znatno se smanjuju nacionalni prihodi od poreza, pa države članice ne mogu primjenjivati porezne politike koje pogoduju rastu. Konkretno, odluke o porezno motiviranim strukturama dovode do niske razine oporezivanja umjetno visokih iznosa dohotka u državi koja je izdala prethodno mišljenje i mogu dovesti do umjetnog smanjenja iznosa oporezivog dohotka u drugim uključenim državama. Stoga je hitno potrebno povećati transparentnost. Da bi se to postiglo, potrebno je ojačati alate i mehanizme uspostavljene Direktivom Vijeća 2011/16/EU13.

  (1) Izazov koji predstavljaju prekogranično izbjegavanje poreza, agresivno porezno planiranje i štetno porezno natjecanje posljednjih se godina znatno povećao te se smatra ozbiljnim problemom u Uniji i na globalnoj razini. Smanjivanjem poreznih osnovica znatno se smanjuju nacionalni prihodi od poreza, pa države članice ne mogu primjenjivati porezne politike koje pogoduju rastu; njime se narušava tržišno natjecanje na štetu poduzeća, posebno malih i srednjih poduzeća, koja uplaćuju točan iznos poreza i dolazi do preusmjeravanja oporezivanje na manje mobilne elemente kao što su rad i potrošnja. Međutim, u određenim slučajevima odluke o porezno motiviranim strukturama dovele su do niske razine oporezivanja umjetno visokih iznosa dohotka u državi koja je izdala prethodno mišljenje i do umjetnog smanjenja iznosa oporezivog dohotka u drugim uključenim državama, smanjujući tako poreznu osnovicu u tim državama članicama. Stoga je hitno potrebno povećati ciljanu transparentnost i razmjenu informacija barem u skladu sa standardima OECD-a. Da bi se to postiglo, potrebno je ojačati alate i mehanizme uspostavljene Direktivom Vijeća 2011/16/EU13.

  __________________

  __________________

  13 Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ (SL L 64 od 11.3.2011., str. 1.).

  13 Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ (SL L 64 od 11.3.2011., str. 1.).

  Amandman    3

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 1.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (1a) Nakon skandala LuxLeaks Europski parlament ovim izvješćem izražava svoju snažnu odlučnost da ne tolerira poreznu prijevaru i izbjegavanje poreza te da se zalaže za pravednu raspodjelu poreznog opterećenja između građana i poduzeća.

   

  Amandman    4

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (2) Europsko vijeće u svojim je zaključcima od 18. prosinca 2014. naglasilo potrebu hitnog jačanja napora u borbi protiv izbjegavanja poreza i agresivnog poreznog planiranja i na globalnoj razini i na razini Unije. Naglašavajući važnost transparentnosti, Europsko vijeće pozdravilo je namjeru Komisije da podnese prijedlog o automatskoj razmjeni informacija o poreznim mišljenjima u Uniji.

  (2) Europsko vijeće u svojim je zaključcima od 18. prosinca 2014. naglasilo potrebu hitnog jačanja napora u borbi protiv izbjegavanja poreza i agresivnog poreznog planiranja i na globalnoj i na europskoj razini. Naglašavajući važnost transparentnosti i odgovarajuće razmjene informacija, Europsko vijeće pozdravilo je namjeru Komisije da podnese prijedlog o automatskoj razmjeni informacija o poreznim mišljenjima u Uniji.

  Amandman    5

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (4) Međutim, učinkovitu spontanu razmjenu informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama otežava nekoliko važnih praktičnih problema, poput prava države članice koja izdaje mišljenje da sama odluči koje je države članice potrebno o tome obavijestiti.

  (4) Međutim, učinkovitu spontanu razmjenu informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama otežava nekoliko važnih praktičnih problema, poput prava države članice koja izdaje mišljenje da sama odluči koje je države članice potrebno o tome obavijestiti i lošeg sustava nadzora zbog kojeg je Komisiji teško utvrditi eventualno kršenje zahtjeva razmjene informacija.

  Amandman    6

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 4.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (4a) Učinkovita razmjena i obrada poreznih informacija te uzajamni pritisak koji bi nastao imali bi snažan odvraćajući učinak na uvođenje štetnih poreznih praksi te bi državama članicama i Komisiji omogućili pristup svim relevantnim informacijama kako bi mogle poduzeti mjere protiv takvih praksi.

  Amandman    7

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (5) Mogućnost da se osiguravanje informacija odbije ako bi to dovelo do otkrivanja trgovinske, industrijske ili poslovne tajne ili trgovinskog postupka ili ako je otkrivanje informacija protivno javnoj politici, ne bi se smjelo primjenjivati na obveznu automatsku razmjene informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama kako se ne bi smanjila učinkovitost tih razmjena. Ograničenost informacija koje bi se razmjenjivale među svim državama članicama trebala bi biti dovoljno jamstvo zaštite poslovnih interesa.

  (5) Mogućnost da se osiguravanje informacija odbije ako bi to dovelo do otkrivanja trgovinske, industrijske ili poslovne tajne ili trgovinskog postupka ili ako je otkrivanje informacija protivno javnoj politici, ne smije se primjenjivati na obveznu automatsku razmjene informacija o prethodnim poreznim mišljenjima i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama kako se ne bi smanjila učinkovitost tih razmjena. Ograničenost informacija koje bi se razmjenjivale među svim državama članicama dovoljno je jamstvo zaštite poslovnih interesa.

  Amandman    8

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 5.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (5a) Prethodna porezna mišljenja i sporazumi o transfernim cijenama mogu imati prekograničnu dimenziju iako se odnose na isključivo nacionalne transakcije. To vrijedi osobito za kaskadne transakcije kod kojih se prethodno porezno mišljenje ili sporazum o transfernim cijenama odnosi na prve nacionalne transakcije, ne uzimajući pritom u obzir sljedeće (prekogranične) transakcije.

  Amandman    9

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 5.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5b) Kako bi se izbjegle proizvoljne razlike u poreznim aranžmanima u kontekstu različitih nacionalnih administrativnih praksi, definicijama prethodnih mišljenja i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama trebali bi biti obuhvaćeni porezni aranžmani neovisno o formalnom ili neformalnom načinu na koji su izdani i bez obzira na njihovu obvezujuću ili neobvezujuću prirodu.

  Amandman    10

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 5.c (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5c) Prethodnim poreznim mišljenjima olakšava se dosljedna i transparentna primjena zakonodavstva.

  Amandman    11

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 5.d (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5d) Transparentnim poreznim pravilima pruža se pravna sigurnost poreznim obveznicima i poduzećima te se potiču ulaganja.

  Amandman    12

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 6.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (6) Kako bi se iskoristile prednosti obvezne automatske razmjene prethodnih poreznih mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama, informacije bi se trebale priopćavati odmah nakon njihova izdavanja te bi stoga trebalo utvrditi pravilne intervale za dostavu tih informacija.

  (6) Kako bi se iskoristile prednosti obvezne automatske razmjene prethodnih poreznih mišljenja i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama, informacije o njima trebale bi se priopćavati odmah nakon njihova izdavanja. U slučajevima nepoštovanja pravila moguće je donošenje djelotvornih i učinkovitih sankcija.

  Amandman    13

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 7.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (7) Obveznom automatskom razmjenom prethodnih poreznih mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama trebala bi u svakom slučaju biti obuhvaćena dostava definiranog skupa osnovnih informacija svim državama članicama. Komisija bi trebala donijeti mjere potrebne za standardizaciju dostave tih informacija u skladu s postupkom utvrđenim u Direktivi 2011/16/EU za utvrđivanje standardnog obrasca za razmjenu informacija. Taj bi postupak trebalo primjenjivati i pri donošenju svih potrebnih mjera i praktičnih rješenja za provedbu razmjene informacija.

  (7) Obveznom automatskom razmjenom prethodnih poreznih mišljenja i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama trebala bi u svakom slučaju biti obuhvaćena dostava definiranog skupa osnovnih informacija svim državama članicama. Komisija bi trebala donijeti mjere potrebne za standardizaciju dostave tih informacija u skladu s postupkom utvrđenim u Direktivi 2011/16/EU za utvrđivanje standardnog obrasca za razmjenu informacija. Taj bi postupak trebalo primjenjivati i pri donošenju svih potrebnih mjera i praktičnih rješenja za provedbu razmjene informacija.

  Amandman    14

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 8.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (8) Države članice trebale bi i s Komisijom razmjenjivati osnovne informacije koje se priopćavaju. Time bi se Komisiji omogućilo da u svakom trenutku prati i ocjenjuje učinkovitu primjenu automatske razmjene informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama. To priopćavanje države članice ne bi oslobodila od obveze prijave državnih potpora Komisiji.

  (8) Države članice trebale bi i s Komisijom razmjenjivati osnovne informacije koje se priopćavaju s obzirom na to da Komisija mora moći neovisno ocijeniti jesu li te informacije relevantne za otkrivanje nezakonitih državnih potpora. Tim osnovnim informacijama Komisiji bi se omogućilo da u svakom trenutku učinkovito prati i ocjenjuje učinkovitu primjenu automatske razmjene informacija o prethodnim poreznim mišljenjima i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama te da zajamči da mišljenja nemaju negativan učinak na unutarnje tržište. To priopćavanje države članice ne bi oslobodila od obveze prijave državnih potpora Komisiji.

  Amandman    15

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 8.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (8a) Države članice trebale bi do 1. listopada 2018. Komisiji dostaviti ex post analizu učinkovitosti ove Direktive.

  Amandman    16

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 9.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (9) Povratna informacija države članice koja prima informacije državi članici koja ih šalje nužan je element funkcioniranja učinkovitog sustava automatske razmjene informacija. Stoga je potrebno predvidjeti mjere kojima se omogućuje pružanje povratnih informacija u slučajevima kada su informacije upotrijebljene, a povratnu informaciju nije moguće pružiti na temelju drugih odredaba Direktive 2011/16/EU.

  (9) Povratna informacija države članice koja prima informacije državi članici koja ih šalje nužan je element funkcioniranja učinkovitog sustava automatske razmjene informacija jer se tako potiče administrativna suradnja među državama članicama. Stoga je potrebno predvidjeti mjere kojima se omogućuje pružanje povratnih informacija u slučajevima kada su informacije upotrijebljene, a povratnu informaciju nije moguće pružiti na temelju drugih odredaba Direktive 2011/16/EU. Na taj je način zaobilaženje informacija u svrhu prijevare puno teže.

  Amandman    17

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 10.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (10) Države članice trebale bi imati mogućnost pozvati se na članak 5. Direktive 2011/16/EU o razmjeni informacija na zahtjev kako bi od države članice koja je izdala mišljenje ili sporazum mogle dobiti dodatne informacije, uključujući cjelovit tekst prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama.

  (10) Države članice trebale bi imati mogućnost pozvati se na članak 5. Direktive 2011/16/EU o razmjeni informacija na zahtjev kako bi od države članice koja je izdala mišljenje ili sporazum mogle dobiti dodatne informacije, uključujući cjelovit tekst prethodnog poreznog mišljenja ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama te tekstove kojima se uvode naknadne izmjene.

  Amandman    18

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 10.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (10a) Izraz „informacije koje mogu biti značajne” iz članka 1. stavka 1. Direktive 2011/16/EU trebalo bi dodatno precizirati kako bi se izbjegla tumačenja čiji je cilj izbjegavanje poreza.

  Amandman    19

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 11.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (11) Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi uklonile prepreke učinkovitoj i što široj obveznoj automatskoj razmjeni informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama.

  (11) Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi uklonile prepreke učinkovitoj i što široj obveznoj automatskoj razmjeni informacija o prethodnim poreznim mišljenjima i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama.

  Amandman    20

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 12.a (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (12a) Kako bi se postigla veća transparentnost za građane, Komisija bi na temelju informacija sadržanih u sigurnom središnjem direktoriju trebala objavljivati sažetak glavnih poreznih mišljenja dogovorenih tijekom prethodne godine. Te objave trebale bi obvezno sadržavati opis problema koji su bili tema poreznog mišljenja, opis kriterija korištenih za utvrđivanje prethodnog sporazuma o transfernim cijenama i imena država članica na koje će to najvjerojatnije utjecati. Komisija bi pritom trebala poštovati odredbe o povjerljivosti iz ove Direktive.

  Amandman    21

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 12.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (12b) Poželjno je da države članice zatraže od vlastitih nadležnih tijela raspodjelu ljudskih resursa, iz zaposlenog osoblja, za prikupljanje i analizu tih podataka.

  Amandman    22

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 12.c (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (12c) Registar o stvarnom vlasništvu na razini EU-a, koji će pomoći u otkrivanju potencijalnih slučajeva izbjegavanja poreza i prijenosa dobiti, mora biti u funkciji do 26. lipnja 2017. Uvođenje središnjeg registra za automatsku razmjenu prethodnih poreznih mišljenja ili sporazuma o transfernim cijenama među državama članicama, koji bi bio dostupan poreznim tijelima i nadležnim upravama u državama članicama i Komisiji, bilo bi veoma važno.

  Amandman    23

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 15.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (15) Postojeće odredbe o povjerljivosti trebalo bi izmijeniti kako bi se uzelo u obzir proširenje obvezne automatske razmjene informacija na prethodna porezna mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodne sporazume o transfernim cijenama.

  (15) Postojeće odredbe o povjerljivosti trebalo bi izmijeniti kako bi se uzelo u obzir proširenje obvezne automatske razmjene informacija na prethodna porezna mišljenja i prethodne sporazume o transfernim cijenama.

  Amandman    24

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 15.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (15a) Iznimno je važno poštovanje temeljnog načela suvereniteta država članica u poreznim pitanjima kad je riječ o izravnom oporezivanju, kao i to da se aktualnim prijedlogom ne ugrozi načelo supsidijarnosti.

  Amandman    25

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 16.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (16) Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije. Ovom se Direktivom posebice namjerava osigurati puno poštovanje prava na zaštitu osobnih podataka i slobode poslovanja.

  (16) Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije. Ovom se Direktivom posebice namjerava osigurati puno poštovanje prava na zaštitu osobnih podataka i slobode poslovanja. Osobni podaci trebali bi se obrađivati u konkretne, eksplicitne i legitimne svrhe te samo ako su primjereni, relevantni i nisu pretjerani s obzirom na te svrhe. Svako ograničenje tih prava može se nametnuti samo ako se pritom poštuju uvjeti iz Povelje o temeljnim pravima. Podložno načelu proporcionalnosti, ograničenja se mogu nametnuti samo ako su u skladu s nužnim i istinskim ciljevima od općeg interesa kako ih priznaje pravo odnosno ako se time štite prava i slobode drugih.

  Amandman    26

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 17.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (17) Budući da ciljeve ove Direktive, tj. učinkovitu administrativnu suradnju među državama članicama pod uvjetima koji su spojivi s pravilnim funkcioniranjem unutarnjeg tržišta, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ih se zbog ujednačenosti i djelotvornosti može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

  (17) Budući da ciljeve ove Direktive, tj. učinkovitu administrativnu suradnju među državama članicama pod uvjetima koji su spojivi s pravilnim funkcioniranjem unutarnjeg tržišta, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ih se zbog ujednačenosti i djelotvornosti može na bolji način ostvariti na europskoj razini, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

  Amandman    27

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – točka 1. – podtočka a

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 3. – točka 9. – podtočka a

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a) za potrebe članka 8. stavka 1. i članka 8.a znači sistematsko priopćavanje prethodno definiranih informacija drugoj državi članici, bez prethodnog zahtjeva, u prethodno utvrđenim pravilnim intervalima. Za potrebe članka 8. stavka 1. upućivanje na raspoložive informacije odnosi se na informacije iz poreznih podataka države članice koja priopćava informacije koje su dostupne u skladu s postupcima za prikupljanje i obradu podataka u toj državi članici;

  (a) za potrebe članka 8. stavka 1. i članka 8.a znači sistematsko priopćavanje prethodno definiranih informacija drugoj državi članici, bez prethodnog zahtjeva, koje se u skladu s člankom 8. stavkom 1. odvija u prethodno utvrđenim pravilnim intervalima. Za potrebe članka 8. stavka 1. upućivanje na raspoložive informacije odnosi se na informacije iz poreznih podataka države članice koja priopćava informacije koje su dostupne u skladu s postupcima za prikupljanje i obradu podataka u toj državi članici;

  Amandman    28

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 3. – točka 14. – uvodni dio

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  14. ,prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom’ znači sporazum, priopćenje ili drugi instrument ili mjera sa sličnim učincima, uključujući one izdane u okviru porezne revizije:

  14. ,prethodno porezno mišljenje’ znači sporazum, priopćenje ili drugi instrument ili mjera sa sličnim učincima, uključujući one izdane u okviru porezne revizije i neovisno o njegovoj formalnoj, neformalnoj, pravno obvezujućoj ili neobvezujućoj prirodi:

  Amandman    29

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 3. – točka 14. – podtočka a

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a) koji su upućeni bilo kojoj osobi od strane ili u ime vlade ili porezne uprave države članice ili njihovih teritorijalnih ili upravnih jedinica;

  (a) koji su upućeni ili objavljeni od strane ili u ime vlade ili porezne uprave države članice ili njihovih teritorijalnih ili upravnih jedinica i na koje se može osloniti jedna ili više osoba;

   

  Amandman    30

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – točka 1. – podtočka b

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 3. – točka 14. – podtočka c

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c) koji se odnose na prekograničnu transakciju ili pitanje uspostavlja li se obavljanjem djelatnosti pravne osobe u drugoj državnoj članici stalna poslovna jedinica; i

  (c) koji se odnose na transakciju ili pitanje uspostavlja li se obavljanjem djelatnosti pravne osobe u drugoj državnoj članici stalna poslovna jedinica; i

  Amandman    31

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – točka 1. – podtočka b

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 3. – točka 14. – podstavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Prekogranična transakcija može podrazumijevati, među ostalim, ulaganje, isporuku robe, usluge, financiranje ili korištenje materijalne ili nematerijalne imovine i ne mora izravno uključivati osobu kojoj je upućeno prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom;

  Transakcija može podrazumijevati, među ostalim, ulaganje, isporuku robe, usluge, financiranje ili korištenje materijalne ili nematerijalne imovine i ne mora izravno uključivati osobu kojoj je upućeno prethodno porezno mišljenje;

  Amandman    32

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 3. – točka 15. – podstavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  ,prethodni sporazum o transfernim cijenama’ znači sporazum, priopćenje ili drugi instrument ili mjera sa sličnim učincima, uključujući one izdane u okviru porezne revizije, koji su upućeni bilo kojoj osobi od strane ili u ime vlade ili porezne uprave jedne ili više država članica, uključujući njihove teritorijalne i upravne jedinice, i kojima se prije prekogranične transakcije među povezanim poduzećima određuje odgovarajući skup kriterija za utvrđivanje transfernih cijena za te transakcije ili utvrđuje raspodjela dobiti stalnoj poslovnoj jedinici.

  ,prethodni sporazum o transfernim cijenama’ znači sporazum, priopćenje ili drugi instrument ili mjera sa sličnim učincima, uključujući one izdane u okviru porezne revizije, koji su upućeni ili objavljeni od strane ili u ime vlade ili porezne uprave jedne ili više država članica, uključujući njihove teritorijalne i upravne jedinice, i na koje se može osloniti jedna ili više osoba te kojima se prije transakcije među povezanim poduzećima određuje odgovarajući skup kriterija za utvrđivanje transfernih cijena za te transakcije ili utvrđuje raspodjela dobiti stalnoj poslovnoj jedinici.

  Amandman    33

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – točka 1. – podtočka b

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 3. – točka 16.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  16. Za potrebe točke 14. ,prekogranična transakcija’ znači transakcija ili niz transakcija:

  Briše se.

  (a) u kojima neke od stranaka koje sudjeluju u transakciji ili nizu transakcija nisu rezidenti u svrhu oporezivanja u državi članici koja izdaje prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom; ili

   

  (b) u kojima je neka od stranaka koje sudjeluju u transakciji ili nizu transakcija istodobno rezident u svrhu oporezivanja u više jurisdikcija; ili

   

  (c) u kojima jedna od stranaka koje sudjeluju u transakciji ili nizu transakcija obavlja poslovanje u drugoj državi članici preko stalne poslovne jedinice, a ta je transakcija ili niz transakcija dio poslovanja ili cjelokupno poslovanje stalne poslovne jedinice. Prekogranična transakcija ili niz transakcija obuhvaća sporazume koje jedna pravna osoba sklapa u pogledu poslovanja u drugoj državi članici koje obavlja preko stalne poslovne jedinice.

   

  Za potrebe točke 15. „prekogranična transakcija” znači transakcija ili niz transakcija u kojima sudjeluju povezana poduzeća koja nisu sva rezidenti za potrebe oporezivanja na državnom području iste države članice.

   

  Amandman    34

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a – stavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Nadležno tijelo države članice koji izda ili izmijeni prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodni dogovor o cijenama nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive o tome dostavlja informacije nadležnim tijelima svih drugih država članica te Europskoj komisiji automatskom razmjenom.

  1. Nadležno tijelo države članice koji izda ili izmijeni prethodno porezno mišljenje ili prethodni dogovor o cijenama nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive o tome dostavlja informacije nadležnim tijelima svih drugih država članica te Europskoj komisiji automatskom razmjenom.

  Amandman    35

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a – stavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Nadležno tijelo države članice nadležnim tijelima svih drugih država članica te Europskoj komisiji dostavlja i informacije o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o cijenama koji su izdani tijekom razdoblja od deset godina prije stupanja na snagu ove Direktive i još uvijek su bili valjani na dan stupanja na snagu Direktive.

  2. Nadležno tijelo države članice nadležnim tijelima svih drugih država članica te Europskoj komisiji dostavlja i informacije o prethodnim poreznim mišljenjima i prethodnim sporazumima o cijenama koji su izdani prije stupanja na snagu ove Direktive i još uvijek su bili valjani na dan stupanja na snagu Direktive.

  Amandman    36

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a – stavak 3.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3. 3. Stavak 1. ne primjenjuje se u slučaju kada se prethodno porezno mišljenje u prekograničnim predmetima isključivo odnosi na porezna davanja jedne ili više fizičkih osoba.

  3. Stavak 1. ne primjenjuje se u slučaju kada se prethodno porezno mišljenje isključivo odnosi na porezna davanja jedne ili više fizičkih osoba.

  Amandman    37

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a – stavak 3.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  3a. Stavak 1. također se primjenjuje kada se zahtjev za prethodno porezno mišljenje odnosi na pravnu strukturu bez pravne osobnosti. U takvoj situaciji nadležno tijelo države članice koje izdaje prethodno porezno mišljenje prosljeđuje svoje informacije nadležnim tijelima svih drugih država članica i organizira prijenos osnivačkog akta državi boravišta svakog osnivača i svakog korisnika strukture.

  Amandman    38

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a – stavak 4. – točka a

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a) u pogledu informacija razmijenjenih u skladu sa stavkom 1.: u roku od mjesec dana od završetka tromjesečja tijekom kojeg su izdana ili izmijenjena prethodna porezna mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodni dogovori o cijenama;

  (a) u pogledu informacija razmijenjenih u skladu sa stavkom 1.: odmah i najkasnije jedan mjesec nakon što su izdana ili izmijenjena prethodna porezna mišljenja ili prethodni dogovori o cijenama;

  Amandman    39

  Prijedlog direktive

  Article 1 – paragraph 1 – point 3

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a – stavak 4. – točka b

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b) u pogledu informacija razmijenjenih u skladu sa stavkom 2.: do 31. prosinca 2016.;

  (b) u pogledu informacija razmijenjenih u skladu sa stavkom 2.: u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu;

  Amandman    40

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a – stavak 5. – točka b

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b) sadržaj prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnog dogovora o cijenama, uključujući opis odgovarajućih poslovnih djelatnosti ili transakcija ili niza transakcija;

  (b) sadržaj prethodnog poreznog mišljenja ili prethodnog dogovora o cijenama, uključujući opis odgovarajućih poslovnih djelatnosti ili transakcija ili niza transakcija;

  Amandman    41

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a. – stavak 5. – točka ba (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ba) kriterije korištene za utvrđivanje prethodnog poreznog mišljenja ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama kao i vremensko ograničenje, ako postoji, ili okolnosti u kojima se odluka može opozvati;

  Amandman    42

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a – stavak 5. – točka d

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (d) druge države članice na koje bi prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodni dogovor o cijenama mogli izravno ili neizravno utjecati;

  (d) druge države članice na koje bi prethodno porezno mišljenje ili prethodni dogovor o cijenama mogli izravno ili neizravno utjecati;

  Amandman    43

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a – stavak 5. – točka e

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (e) sve osobe, osim fizičkih osoba, u drugim državama članicama na koje bi moglo izravno ili neizravno utjecati prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodnim dogovorom o cijenama (pri čemu treba navesti s kojom su državom članicom te osobe povezane).

  (e) sve osobe, osim fizičkih osoba, u drugim državama članicama na koje bi moglo izravno ili neizravno utjecati prethodno porezno mišljenje ili prethodni dogovor o cijenama (pri čemu treba navesti s kojom su državom članicom te osobe povezane).

  Amandman    44

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a – stavak 5. – točka ea (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ea) čim bude dostupan, europski porezni identifikacijski broj, kao što je navedeno u Akcijskom planu Komisije o borbi protiv poreznih prijevara i utaje poreza iz 2012.

  Amandman    45

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a. – stavak 5. – točka eb (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (eb) opis skupa upotrijebljenih kriterija i primjenjivog sustava, kad se pravnim ili de facto mehanizmom može smanjiti porezna osnovica poreznog obveznika s pomoću sustava odstupanja od uobičajenih pravila države članice koja izdaje mišljenje, kao što su, na primjer, odobrenje bržeg ritma amortizacije od uobičajenog ili odbitak troškova koji nisu izravni ili stvarni troškovi poreznog obveznika;

  Amandman    46

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a. – stavak 5. – točka ec (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ec) opis skupa upotrijebljenih kriterija i primjenjivog sustava kad se poreznom obvezniku odobrava porezna stopa koja je niža od uobičajene porezne stope u državi članici koja izdaje mišljenje;

  Amandman    47

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a. – stavak 5. – točka ed (nova)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ed) opis skupa upotrijebljenih kriterija i primijenjenog mehanizma ako jedna od strana na koje se primjenjuje taj mehanizam ima poslovni nastan u trećoj zemlji u kojoj je oporezivanje mnogo povoljnije ili ga uopće nema

  Amandman    48

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a – stavak 6.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6. Kako bi olakšala razmjenu informacija, Komisija donosi mjere i praktična rješenja potrebna za provedbu ovog članka, uključujući mjere za standardizaciju priopćavanja informacija iz stavka 5. ovog članka, u okviru postupka za utvrđivanje standardnog obrasca iz članka 20. stavka 5.

  6. Kako bi olakšala razmjenu informacija, Komisija donosi mjere i praktična rješenja potrebna za provedbu ovog članka, uključujući mjere za standardizaciju priopćavanja informacija iz stavka 5. ovog članka, u okviru postupka za utvrđivanje standardnog obrasca iz članka 20. stavka 5. Komisija pomaže državama članicama koje su decentraliziranim teritorijalnim ili upravnim tijelima dale nadležnost u vezi s porezima da učine sve što je potrebno kako bi ispunile svoja obveze obučavanja i pružanja potpore tim tijelima.

  Amandman    49

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a – stavak 7.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  7. Nadležno tijelo koje je primilo informacije u skladu sa stavkom 1. mora odmah i po mogućnosti elektroničkim putem potvrditi primitak informacija nadležnom tijelu koje ih je poslalo, a najkasnije u roku od sedam radnih dana.

  7. Nadležno tijelo koje je primilo informacije u skladu sa stavkom 1. mora odmah i po mogućnosti elektroničkim putem potvrditi primitak informacija nadležnom tijelu koje ih je poslalo, a najkasnije u roku od sedam radnih dana, olakšavajući tako funkcioniranje učinkovitog sustava automatske razmjene informacija.

  Amandman    50

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a – stavak 8.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  8. Države članice mogu, u skladu s člankom 5., zatražiti dodatne informacije od države članice koja je izdala prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodni dogovor o cijenama, uključujući njihov cjeloviti tekst.

  8. Države članice, ili njihova teritorijalna ili upravna tijela, uključujući i lokalne vlasti, ako je primjenjivo, mogu, u skladu s člankom 5., zatražiti dodatne informacije od države članice koja je izdala prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodni dogovor o cijenama, uključujući njihov cjeloviti tekst.

  Amandman    51

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a – stavak 9.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  9a. Države članice u ranoj fazi obavješćuju Komisiju i ostale države članice o svim relevantnim promjenama u svojoj praksi poreznih mišljenja (formalnosti podnošenja zahtjeva, postupak odlučivanja itd.);

  Amandman    52

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a – stavak 9.b (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  9b. Porezna tijela država članica obavješćuju Komisiju i ostale države članice o svim relevantnim promjenama u svojim nacionalnim propisima o oporezivanju poduzeća (uvođenje nove naknade, olakšice, izuzeća, poticaja ili slične mjere itd.) koje bi mogle utjecati na njihove efektivne porezne stope ili na prihod od poreza bilo koje druge države članice;

  Justification

  The Code of Conduct Group was designed for such notifications but it has proven its limits. So the Commission should establish a mechanism via which member states can notify the Commission and other member states about any relevant change in their corporate tax law if this can have an impact on its own tax rates and/or on another member state's tax revenue.

  Amandman    53

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.b. – stavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Države članice do 1. listopada 2017. Komisiji svake godine dostavljaju statistike o opsegu automatskih razmjena na temelju članaka 8. i 8.a te u mjeri u kojoj je to moguće informacije o administrativnim i drugim relevantnim troškovima i koristima povezanima s obavljenom razmjenom te o mogućim promjenama za porezne uprave i treće strane.

  1. Države članice do 1. listopada 2017. Komisiji svake godine dostavljaju statistike o opsegu automatskih razmjena na temelju članaka 8. i 8.a, vrsti izdanih poreznih mišljenja te u mjeri u kojoj je to moguće informacije o administrativnim i drugim relevantnim troškovima i koristima povezanima s obavljenom razmjenom te o mogućim promjenama za porezne uprave i treće strane.

  Amandman    54

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.b – stavak 3.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  2a. Najkasnije do 1. listopada 2017., a nakon toga jednom u godini, Komisija objavljuje izvješće u kojem se sažeto navode glavni predmeti u sigurnom središnjem direktoriju iz članka 21. stavka 5. Komisija pritom poštuje odredbe o povjerljivosti iz članka 23.a.

  Amandman    55

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 14. – stavak 3.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3. Država članica koja upotrijebi informacije koje je dostavila druga država članica u skladu s člankom 8.a obvezna je o tome dostaviti povratnu informaciju nadležnom tijelu koje je te informacije dostavilo u što je moguće kraćem roku, a najkasnije tri mjeseca nakon što bude poznat ishod uporabe traženih informacija, osim ako je povratna informacija već dostavljena u skladu sa stavkom 1. ovog članka. Komisija određuje praktična rješenja u skladu s postupkom navedenim u članku 26. stavku 2.

  3. Država članica koja upotrijebi informacije koje je dostavila druga država članica u skladu s člankom 8.a obvezna je o tome dostaviti povratnu informaciju Komisiji i nadležnom tijelu koje je te informacije dostavilo u što je moguće kraćem roku, a najkasnije tri mjeseca nakon što bude poznat ishod uporabe traženih informacija, osim ako je povratna informacija već dostavljena u skladu sa stavkom 1. ovog članka. Komisija određuje praktična rješenja u skladu s postupkom navedenim u članku 26. stavku 2.

  Amandman    56

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – točka 5.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 20. – stavak 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5. Automatska razmjena informacija o prethodnim poreznim rješenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim dogovorima o cijenama u skladu s člankom 8.a provodi se s pomoću standardnog obrasca nakon što Komisija donese taj obrazac u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.

  5. Automatska razmjena informacija o prethodnim poreznim mišljenjima i prethodnim dogovorima o cijenama u skladu s člankom 8.a provodi se s pomoću standardnog obrasca nakon što Komisija donese taj obrazac u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.

  Amandman  57

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – točka 6.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 21. – stavak 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5. Komisija uspostavlja sigurni središnji direktorij za evidenciju informacija koje se dostavljaju u okviru članka 8.a ove Direktive kako bi omogućila automatsku razmjenu predviđenu u članku 8.a stavcima 1. i 2. Komisija ima pristup informacijama koje se evidentiraju u tom direktoriju. Komisija donosi potrebne praktične postupke u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.

  5. Najkasnije do 31. prosinca 2016. Komisija uspostavlja sigurni središnji direktorij za evidenciju informacija koje se dostavljaju u okviru članka 8.a ove Direktive kako bi omogućila automatsku razmjenu predviđenu u članku 8.a stavcima 1. i 2. Države članice osiguravaju da se sve informacije koje se priopćuju u okviru članka 8.a ove Direktive u prijelaznom razdoblju u kojem još ne postoji sigurni središnji direktorij premjeste u sigurni središnji direktorij do 1. travnja 2017. Komisija i države članice imaju pristup informacijama koje se evidentiraju u tom direktoriju. Komisija donosi potrebne praktične postupke u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.

  Amandman    58

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 23.a – stavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Informacije priopćene Komisiji u skladu s ovom Direktivom Komisija smatra povjerljivima u skladu s odredbama primjenjivima na tijela vlasti u Uniji.

  1. Informacije priopćene Komisiji u skladu s ovom Direktivom Komisija smatra povjerljivima u skladu s odredbama primjenjivima na tijela vlasti u Uniji, kako je utvrđeno člankom 8. Povelje o temeljnim pravima Europske unije.

  Amandman    59

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 23.a – stavak 2. – podstavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Informacije koje država članica priopći Komisiji u skladu s člankom 23. te izvješća ili dokumenti koje Komisija sastavi koristeći se takvim informacijama mogu se proslijediti drugim državama članicama. Informacije koje se prosljeđuju drugim državama članicama podliježu obvezi čuvanja službene tajne te se moraju čuvati na način na koji se čuvaju slične informacije u državi članici koja ih je primila, u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom.

  Informacije koje država članica EU-a ili EGP-a priopći Komisiji u skladu s člankom 23. te izvješća ili dokumenti koje Komisija sastavi koristeći se takvim informacijama mogu se proslijediti drugim državama članicama EU-a (a u slučaju reciprociteta i državama članicama EGP-a). Informacije koje se prosljeđuju drugim državama članicama podliježu obvezi čuvanja službene tajne te se moraju čuvati na način na koji se čuvaju slične informacije u državi članici EU-a (a u slučaju reciprociteta i državi članici EGP-a) koja ih je primila, u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom.

  Amandman    60

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 23.a – stavak 2. – podstavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Izvješća i dokumente iz prvog podstavka koje je sastavila Komisija države članice mogu upotrebljavati samo u analitičke svrhe te ih ne smiju objavljivati niti davati na raspolaganje drugim osobama ili tijelima bez izričite suglasnosti Komisije.

  Izvješća i dokumente iz prvog podstavka koje je sastavila Komisija države članice EU-a ili EGP-a mogu upotrebljavati samo u analitičke svrhe te ih ne smiju objavljivati niti davati na raspolaganje drugim osobama ili tijelima bez izričite suglasnosti Komisije.

  Amandman    61

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 8.a (nova)

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 23.b (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (8a) Umeće se sljedeći članak:

   

  „Članak 23.b

   

  Sankcije

   

  Komisija razmatra sve sankcije koje treba utvrditi u slučaju odbijanja razmjene informacija ili izostavljanja informacija.”

  Amandman    62

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 25.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (9a) Umeće se sljedeći članak:

   

  „Članak 25.a

   

  Razvoj događaja u OECD-u

   

  Ova je Direktiva u skladu s razvojem događaja u okviru OECD-a i u njoj se vodi računa o sveobuhvatnom setu pravila OECD-a navedenom u standardu za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima .”

  Amandman    63

  Prijedlog direktive

  Članak 4. – stavak 1. – točka 9.b (nova)

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 25.b (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (9b) Umeće se sljedeći članak:

   

  „Članak 25. b

   

  Dodatne mjere država članica

   

  Ova Direktiva ne sprečava države članice da poduzimaju dodatne mjere za izradu nacionalnih odredbi ili odredbi donesenih na temelju sporazuma čiji je cilj stati na kraj izbjegavanju plaćanja poreza.”

  Amandman    64

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9.c (nova)

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 27.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (9c) Članak 27. mijenja se kako slijedi:

   

  „Članak 27.

   

  Izvješćivanje

   

  Komisija podnosi izvješće o primjeni ove Direktive Europskom parlamentu i Vijeću svake tri godine nakon njezina stupanja na snagu.”

  EXPLANATORY STATEMENT

  Introduction

  The challenge posed by cross-border tax avoidance, aggressive tax planning and harmful tax competition has increased considerably and has become a major focus of concern within the Union and at global level.

  In its resolution of 21 May 2013, the European Parliament emphasised that the EU should take a leading role in global discussions on the fight against tax fraud, tax avoidance and tax havens, in particular in relation to promoting the exchange of information.

  Under the current legal framework (Directive 2011/16/EU on administrative cooperation), Member States share very little information with one another about their tax rulings.

  A tax ruling is a confirmation or assurance that tax authorities give to tax-payers on how their tax will be calculated. Tax rulings are typically issued to provide legal certainty for taxpayers, often by confirming the tax treatment of a large or complex commercial transaction. Tax rulings are mostly given in advance of the transaction taking place or a tax return being filed.

  Member States have discretion to decide whether a tax ruling might be relevant to another EU country. As a result, Member States do not spontaneously exchange their tax rulings and are often unaware of cross-border tax rulings issued elsewhere in the EU which may impact their own tax bases. The lack of transparency on tax rulings is being exploited by certain companies in order to artificially reduce their tax contribution.

  An increase in transparency is therefore urgently required. The tools and mechanisms established by Council Directive 2011/16/EU need to be enhanced in order to achieve this.

  The Commission proposal

  The draft directive amends Directive 2011/16/EU on administrative cooperation, as amended by Directive 2014/107/EU. It introduces a new Article into the existing Directive, setting out the scope and conditions for the mandatory automatic exchange of information on types of cross-border tax rulings and transfer pricing arrangements. This obligation is extended to rulings issued in the ten years before the date on which the proposed Directive takes effect that are still valid on the date of entry into force of the Directive.

  Specific aspects of the proposal

  Scope of the exchange of information

  The Commission proposes to limit the scope of mandatory exchange of information to cross-border tax rulings and transfer pricing arrangements.

  Timeline to exchange information

  The Commission proposes to set a strict timeline: every three months, national tax authorities will have to send a report, via a secure email system, to all other Member States on all cross-border tax rulings that they have issued. Member States will then be able to ask for more detailed information on a particular ruling.

  Information to be provided

  The proposal outlines the standard information that Member States would have to include in the quarterly reports on their tax rulings. This covers:

  - Name of taxpayer and group (where this applies);

  - A description of the issues addressed in the tax ruling;

  - A description of the criteria used to determine an advance pricing arrangement;

  - Identification of the Member State(s) most likely to be affected;

  - Identification of any other taxpayer likely to be affected (apart from natural persons)

  The Commission proposes that the way this information is presented is standardised via a delegated act.

  Secure central directory

  The proposed Directive also enables the possible creation by the Commission of a secure central directory where information to be communicated in the framework of the Directive may be recorded. The Commission will have access to the information recorded in this directory.

  Some issues for discussion

  Your rapporteur has a global positive assessment of the proposal, notably on the obligation to exchange rulings issued in the ten years before the date on which the proposed Directive takes effect and that are still valid on the date of entry into force of the Directive. Your rapporteur does not consider necessary to extend this period beyond the ten years since data might not be available anymore.

  On the scope of the mandatory exchange of information, your rapporteur has doubts as regards limiting the mandatory exchange of information to cross-border tax rulings and price arrangements. Indeed, he considers that advance tax rulings and price arrangements may have a cross-border dimension even though they relate to purely national transactions, notably in the case of cascade transactions where the advance tax ruling or price arrangement concerns the first national transactions, without consideration of the next (cross-border) transactions.

  Furthermore, your rapporteur considers that in order to reap the benefits of the mandatory automatic exchange of advance rulings and advance pricing arrangements, the information should be communicated promptly after they are issued.

  In order to enhance transparency for citizens, the Commission should on the basis of the content of the secure central directory publish an annual report summarizing the main cases while respecting the confidentiality provisions outlined in the Directive.

  Conclusion

  The rapporteur welcomes the Commission's proposal as a positive step towards more transparency. He however considers that the proposal would gain in clarity and efficiency with the proposed amendments.

  14.10.2015

  MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja

  upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

  o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obavezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja

  (COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS))

  Izvjestitelj za mišljenje: Angel Dzhambazki

  AMANDMANI

  Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

  Amandman    1

  Prijedlog direktive

  Pozivanje 2.a (novo)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije, a posebno poštovanje prava na zaštitu osobnih podataka i prava na slobodu poduzetništva,

  Amandman    2

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (1) Izazov koji predstavljaju prekogranično izbjegavanje poreza, agresivno porezno planiranje i štetno porezno natjecanje posljednjih se godina znatno povećao te se smatra ozbiljnim problemom u Uniji i na globalnoj razini. Smanjivanjem poreznih osnovica znatno se smanjuju nacionalni prihodi od poreza, pa države članice ne mogu primjenjivati porezne politike koje pogoduju rastu. Konkretno, odluke o porezno motiviranim strukturama dovode do niske razine oporezivanja umjetno visokih iznosa dohotka u državi koja je izdala prethodno mišljenje i mogu dovesti do umjetnog smanjenja iznosa oporezivog dohotka u drugim uključenim državama. Stoga je hitno potrebno povećati transparentnost. Da bi se to postiglo, potrebno je ojačati alate i mehanizme uspostavljene Direktivom Vijeća 2011/16/EU13.

  (1) Izazov koji predstavljaju prekogranično izbjegavanje poreza, agresivno porezno planiranje i štetne porezne prakse posljednjih se godina znatno povećao te se smatra ozbiljnim problemom u Uniji i na globalnoj razini. Smanjivanjem poreznih osnovica znatno se smanjuju nacionalni prihodi od poreza, pa države članice ne mogu primjenjivati porezne politike koje pogoduju rastu. Međutim, neke odluke o porezno motiviranim strukturama dovele su do niske razine oporezivanja umjetno visokih iznosa dohotka u državi koja je izdala, izmijenila ili revidirala prethodno mišljenje i do umjetnog smanjenja iznosa oporezivog dohotka u drugim uključenim državama. Stoga je hitno potrebno povećati transparentnost i poduzeti dodatne mjere na razini EU-a. Trebalo bi ukinuti nezakonite načine izbjegavanja plaćanja poreza. Da bi se to postiglo, potrebno je ojačati alate i mehanizme uspostavljene Direktivom Vijeća 2011/16/EU13.

  ________________

  ________________

  13 Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ (SL L 64 od 11.3.2011., str. 1.).

  13 Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ (SL L 64 od 11.3.2011., str. 1.).

  Amandman    3

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (2) Europsko vijeće u svojim je zaključcima od 18. prosinca 2014. naglasilo potrebu hitnog jačanja napora u borbi protiv izbjegavanja poreza i agresivnog poreznog planiranja i na globalnoj razini i na razini Unije. Naglašavajući važnost transparentnosti, Europsko vijeće pozdravilo je namjeru Komisije da podnese prijedlog o automatskoj razmjeni informacija o poreznim mišljenjima u Uniji.

  (2) Europsko vijeće u svojim je zaključcima od 18. prosinca 2014. naglasilo potrebu hitnog jačanja napora u borbi protiv izbjegavanja poreza i agresivnog poreznog planiranja i na globalnoj i na europskoj razini. Naglašavajući važnost transparentnosti, Europsko vijeće pozdravilo je namjeru Komisije da podnese prijedlog o automatskoj razmjeni informacija o poreznim mišljenjima u Uniji.

  Amandman    4

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (3) Direktivom 2011/16/EU predviđa se obvezna spontana razmjena informacija među državama članicama u pet posebnih slučajeva i u određenim rokovima. Spontana razmjena informacija u slučajevima kada nadležno tijelo jedne države članice ima razloga pretpostaviti da bi u drugoj državi članici moglo doći do gubitka poreza već se primjenjuje na porezna mišljenja koja pojedina država članica izdaje određenom poreznom obvezniku u pogledu budućeg tumačenja ili primjene poreznih propisa, a koja imaju prekograničnu dimenziju.

  (3) Direktivom 2011/16/EU predviđa se obvezna spontana razmjena informacija među državama članicama u pet posebnih slučajeva i u određenim rokovima te se također pojašnjava da države članice nemaju slobodu baviti se „traženjem naslijepo” ili tražiti informacije koje su malo vjerojatno značajne za porezna davanja predmetnog poreznog obveznika. Spontana razmjena informacija u slučajevima kada nadležno tijelo jedne države članice ima razloga pretpostaviti da bi u drugoj državi članici moglo doći do gubitka poreza već se primjenjuje na porezna mišljenja koja pojedina država članica izdaje određenom poreznom obvezniku u pogledu budućeg tumačenja ili primjene poreznih propisa, a koja imaju prekograničnu dimenziju.

  Amandman    5

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (5) Mogućnost da se osiguravanje informacija odbije ako bi to dovelo do otkrivanja trgovinske, industrijske ili poslovne tajne ili trgovinskog postupka ili ako je otkrivanje informacija protivno javnoj politici, ne bi se smjelo primjenjivati na obveznu automatsku razmjene informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama kako se ne bi smanjila učinkovitost tih razmjena. Ograničenost informacija koje bi se razmjenjivale među svim državama članicama trebala bi biti dovoljno jamstvo zaštite poslovnih interesa.

  (5) Mogućnost da se osiguravanje informacija odbije ako bi to dovelo do otkrivanja trgovinske, industrijske ili poslovne tajne ili trgovinskog postupka ili ako je otkrivanje informacija protivno javnoj politici, ne bi se smjelo primjenjivati na obveznu automatsku razmjene informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama kako se ne bi smanjila učinkovitost, uloga i pravilno funkcioniranje tih razmjena. Ograničenost informacija koje bi se razmjenjivale među svim državama članicama trebala bi biti jamstvo minimalne razine potrebne zaštite poslovnih interesa.

  Amandman    6

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 5.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5a) Prethodnim poreznim mišljenjima jamči se dosljedna i transparentna primjena prava.

  Amandman    7

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 5.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5b) Transparentnim poreznim propisima pruža se pravna sigurnost poreznim obveznicima i trgovačkim društvima te se potiču ulaganja.

  Amandman    8

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (6) Kako bi se iskoristile prednosti obvezne automatske razmjene prethodnih poreznih mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama, informacije bi se trebale priopćavati odmah nakon njihova izdavanja te bi stoga trebalo utvrditi pravilne intervale za dostavu tih informacija.

  (6) Kako bi se iskoristile prednosti obvezne automatske razmjene prethodnih poreznih mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama, informacije bi se trebale priopćavati bez odgode nakon njihova izdavanja. U slučajevima nepoštovanja propisa moguće je utvrđivanje djelotvornih i učinkovitih sankcija. .

  Amandman    9

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 8.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (8) Države članice trebale bi i s Komisijom razmjenjivati osnovne informacije koje se priopćavaju. Time bi se Komisiji omogućilo da u svakom trenutku prati i ocjenjuje učinkovitu primjenu automatske razmjene informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama. To priopćavanje države članice ne bi oslobodila od obveze prijave državnih potpora Komisiji.

  (8) Države članice trebale bi razmjenjivati osnovne informacije s novim središnjim transparentnim sigurnosnim registrom za porezna pitanja. Sukladno Ugovorima uloga Komisije je nastojati zajamčiti pravilnu primjenu prava Unije u interesu građana. U tom smislu Komisija bi trebala poduzeti potrebne korake kako bi pratila poštovanje prava u cilju borbe protiv izbjegavanja plaćanja poreza, uz istovremeno poštovanje poreznog suvereniteta. Kad je riječ o izravnom oporezivanju, mora se poštovati temeljno načelo suvereniteta država članica u poreznim pitanjima te se ne smije ugroziti načelo supsidijarnosti. Komisija bi trebala učinkovito i strogo primjenjivati pravila EU-a o državnim potporama u cilju borbe protiv agresivnog poreznog planiranja. Iznimno je važno da trgovačka društva plaćaju poreze u zemljama u kojima ostvaruju dobit.

  Amandman    10

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 9.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (9) Povratna informacija države članice koja prima informacije državi članici koja ih šalje nužan je element funkcioniranja učinkovitog sustava automatske razmjene informacija. Stoga je potrebno predvidjeti mjere kojima se omogućuje pružanje povratnih informacija u slučajevima kada su informacije upotrijebljene, a povratnu informaciju nije moguće pružiti na temelju drugih odredaba Direktive 2011/16/EU.

  (9) Povratna informacija države članice koja prima informacije državi članici koja ih šalje nužan je element funkcioniranja učinkovitog sustava automatske razmjene informacija jer se tako potiče administrativna suradnja među državama članicama. Stoga je potrebno predvidjeti mjere kojima se omogućuje pružanje povratnih informacija u slučajevima kada su informacije upotrijebljene, a povratnu informaciju nije moguće pružiti na temelju drugih odredaba Direktive 2011/16/EU.

  Amandman    11

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 11.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (11) Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi uklonile prepreke učinkovitoj i što široj obveznoj automatskoj razmjeni informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama.

  (11) Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi uklonile prepreke učinkovitoj i što široj obveznoj automatskoj razmjeni informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama radi poboljšanja suradnje i transparentnosti, imajući u vidu globalni standard OECD-a za automatsku razmjenu informacija kao minimalni standard te vodeći računa o činjenici da su se države članice obvezale na poduzimanje mjera za sprečavanje izbjegavanja plaćanja poreza provedbom modela OECD-a i skupine G20 za izvještavanje po zemljama te mogućim nadilaženjem tih modela.

  Amandman    12

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 15.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (15a) Trebalo bi voditi računa i o obrazloženom mišljenju Švedskog parlamenta o načelu supsidijarnosti upućenom na temelju članka 6. Protokola br. 2, u kojem on potvrđuje da navedeni prijedlog ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje učinkovite razmjene informacija, no smatra da, s druge strane, opsežni karakter zahtjeva za pružanje informacija može rezultirati velikom količinom informacija koja bi mogla spriječiti postizanje cilja. Švedski parlament također izražava zabrinutost zbog toga što taj prijedlog u nekim aspektima prelazi ono što je potrebno, uključujući dugo razdoblje retroaktivnosti.

  Amandman    13

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 15.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (15b) Iznimno je važno poštovanje temeljnog načela suvereniteta država članica u poreznim pitanjima kad je riječ o izravnom oporezivanju, kao i to da se aktualnim prijedlogom ne ugrozi načelo supsidijarnosti.

  Amandman    14

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 16.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (16) Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije. Ovom se Direktivom posebice namjerava osigurati puno poštovanje prava na zaštitu osobnih podataka i slobode poslovanja.

  (16) Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije. Ovom se Direktivom posebice namjerava osigurati puno poštovanje prava na zaštitu osobnih podataka i slobode poslovanja. Osobni podaci moraju se obrađivati u konkretne, eksplicitne i legitimne svrhe te samo ako su primjereni, relevantni i nisu pretjerani s obzirom na te svrhe. Ograničenje tih prava može se nametnuti samo ako se pritom poštuju uvjeti iz članka 52. stavka 1. Povelje o temeljnim pravima. Podložno načelu proporcionalnosti ograničenja se mogu nametnuti samo ako su u skladu s nužnim i istinskim, pravno priznatim ciljevima od općeg interesa, odnosno ako se time štite prava i slobode drugih.

  Amandman    15

  Prijedlog direktive

  Uvodna izjava 17.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (17) Budući da ciljeve ove Direktive, tj. učinkovitu administrativnu suradnju među državama članicama pod uvjetima koji su spojivi s pravilnim funkcioniranjem unutarnjeg tržišta, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ih se zbog ujednačenosti i djelotvornosti može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

  (17) Budući da ciljeve ove Direktive, tj. učinkovitu administrativnu suradnju među državama članicama pod uvjetima koji su spojivi s pravilnim funkcioniranjem unutarnjeg tržišta, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ih se zbog ujednačenosti i djelotvornosti može na bolji način ostvariti na europskoj razini, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

  Amandman    16

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 3. – točka 9.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a) za potrebe članka 8. stavka 1. i članka 8.a znači sistematsko priopćavanje prethodno definiranih informacija drugoj državi članici, bez prethodnog zahtjeva, u prethodno utvrđenim pravilnim intervalima. Za potrebe članka 8. stavka 1. upućivanje na raspoložive informacije odnosi se na informacije iz poreznih podataka države članice koja priopćava informacije koje su dostupne u skladu s postupcima za prikupljanje i obradu podataka u toj državi članici;

  (a) za potrebe članka 8. stavka 1. i članka 8.a znači sistematsko priopćavanje prethodno definiranih informacija drugoj državi članici, bez prethodnog zahtjeva, u prethodno utvrđenim pravilnim intervalima, kako bi se na pravilan i prikladan način ostvarila korist od automatske razmjene informacija. Za potrebe članka 8. stavka 1. upućivanje na raspoložive informacije odnosi se na informacije iz poreznih podataka države članice koja priopćava informacije koje su dostupne u skladu s postupcima za prikupljanje i obradu podataka u toj državi članici;

  Amandman    17

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a – stavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Nadležno tijelo države članice koji izda ili izmijeni prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodni dogovor o cijenama nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive o tome dostavlja informacije nadležnim tijelima svih drugih država članica te Europskoj komisiji automatskom razmjenom.

  1. Nadležno tijelo države članice koja izda ili izmijeni prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodni dogovor o cijenama nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive automatskom razmjenom dostavlja informacije o tome nadležnim tijelima svih drugih država članica, Europskoj komisiji i novoosnovanom središnjem transparentnom registru za porezna pitanja. Komisija ocjenjuje i prati učinkovitu primjenu automatske razmjene informacija.

  Amandman    18

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a – stavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Nadležno tijelo države članice nadležnim tijelima svih drugih država članica te Europskoj komisiji dostavlja i informacije o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o cijenama koji su izdani tijekom razdoblja od deset godina prije stupanja na snagu ove Direktive i još uvijek su bili valjani na dan stupanja na snagu Direktive.

  2. Nadležno tijelo države članice nadležnim tijelima svih drugih država članica i središnjem transparentnom registru za porezna pitanja dostavlja i informacije o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o cijenama koji su izdani tijekom razdoblja od pet godina prije stupanja na snagu ove Direktive i još uvijek su bili valjani i aktualni na dan stupanja na snagu Direktive.

  Amandman    19

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 8.a – stavak 7.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  7. Nadležno tijelo koje je primilo informacije u skladu sa stavkom 1. mora odmah i po mogućnosti elektroničkim putem potvrditi primitak informacija nadležnom tijelu koje ih je poslalo, a najkasnije u roku od sedam radnih dana.

  7. Nadležno tijelo koje je primilo informacije u skladu sa stavkom 1. mora odmah i po mogućnosti elektroničkim putem potvrditi primitak informacija nadležnom tijelu koje ih je poslalo, a najkasnije u roku od sedam radnih dana, olakšavajući tako funkcioniranje učinkovitog sustava automatske razmjene informacija.

  Amandman    20

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 23.a – stavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Informacije priopćene Komisiji u skladu s ovom Direktivom Komisija smatra povjerljivima u skladu s odredbama primjenjivima na tijela vlasti u Uniji.

  1. Informacije priopćene Komisiji u skladu s ovom Direktivom Komisija smatra povjerljivima u skladu s odredbama primjenjivima na tijela vlasti u Uniji, kako je utvrđeno člankom 8. Povelje o temeljnim pravima Europske unije.

  Amandman    21

  Prijedlog direktive

  Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 25.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (9a) Umeće se sljedeći članak:

   

  „Članak 25.a

   

  Ova je Direktiva u skladu s trendovima na razini OECD-a te se njome vodi računa o sveobuhvatnom skupu pravila OECD-a navedenom u standardu za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima .”

   

  Amandman    22

  Prijedlog direktive

  Članak 4. – stavak 1. – točka 9.b (nova)

  Direktiva 2011/16/EU

  Članak 25.b (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (9b) Umeće se sljedeći članak:

   

  „Članak 25. b

   

  Ova Direktiva ne sprečava države članice da poduzimaju dodatne mjere za izradu domaćih odredbi ili odredbi donesenih na temelju sporazuma, čiji je cilj spriječiti izbjegavanje plaćanja poreza.”

  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja

  Referentni dokumenti

  COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  ECON

  15.4.2015

   

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  JURI

  15.4.2015

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

         Datum imenovanja

  Angel Dzhambazki

  31.8.2015

  Razmatranje u odboru

  15.9.2015

   

   

   

  Datum usvajanja

  13.10.2015

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  13

  9

  1

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Stefano Maullu

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Andrew Lewer

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja

  Referentni dokumenti

  COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)

  Datum savjetovanja s EP-om

  31.3.2015

   

   

   

  Nadležni odbor

    Datum objave na plenarnoj sjednici

  ECON

  15.4.2015

   

   

   

  Odbori čije se mišljenje traži

    Datum objave na plenarnoj sjednici

  CONT

  15.4.2015

  IMCO

  15.4.2015

  JURI

  15.4.2015

  LIBE

  15.4.2015

  Odbori koji nisu dali mišljenje

    Datum odluke

  CONT

  16.6.2015

  IMCO

  20.4.2015

  LIBE

  31.3.2015

   

  Izvjestitelji

    Datum imenovanja

  Markus Ferber

  28.4.2015

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  15.9.2015

  13.10.2015

   

   

  Datum usvajanja

  13.10.2015

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  49

  6

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Danuta Jazłowiecka, Eva Kaili, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Nils Torvalds, Beatrix von Storch

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Mark Demesmaeker

  Datum podnošenja

  20.10.2015