Pranešimas - A8-0306/2015Pranešimas
A8-0306/2015

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų

20.10.2015 - (COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS)) - *

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Markus Ferber


Procedūra : 2015/0068(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0306/2015

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų

(COM(2015) 0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2015) 0135),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0085/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A8-0306/2015),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdama į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į tai, kad turi būti užtikrinama teisė į asmens duomenų apsaugą ir laisvė užsiimti verslu,

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) tarpvalstybinio masto mokesčių vengimo, agresyvaus mokesčių planavimo ir žalingos mokesčių konkurencijos keliama problema labai išaugo ir kelia didelį susirūpinimą Sąjungoje ir pasauliniu lygmeniu. Mokesčių bazės erozija labai sumažina nacionalines mokestines pajamas, o tai trukdo valstybėms narėms taikyti augimui palankią mokesčių politiką. Visų pirma, dėl sprendimų, susijusių su mokesčiais pagrįstomis struktūromis, smarkiai sumažėja dirbtinai didelių pajamų sumų apmokestinimo lygis išankstinį sprendimą priimančioje šalyje ir dėl to gali dirbtinai sumažėti apmokestintinos pajamų sumos bet kurioje kitoje susijusioje šalyje. Todėl būtina skubiai padidinti skaidrumą. Tuo tikslu būtina patobulinti Tarybos direktyva 2011/16/EU13 nustatytas priemones ir mechanizmus;

(1) mokesčių vengimo tarpvalstybiniu mastu, agresyvaus mokesčių planavimo ir žalingos mokesčių konkurencijos keliama problema labai išaugo ir kelia didelį susirūpinimą Sąjungoje ir pasauliniu lygmeniu. Dėl mokesčių bazės erozijos labai sumažėja nacionalinės mokestinės pajamos, o tai trukdo valstybėms narėms taikyti augimui palankią mokesčių politiką, sukelia konkurencijos iškraipymus, dėl kurių nukenčia įmonės, ypač MVĮ, kurios tvarkingai moka savo mokesčius, ir mokesčiai perkeliami mažiau judiems veiksniams, kaip antai darbui ir vartojimui. Tačiau tam tikrais atvejais dėl sprendimų, susijusių su mokesčiais pagrįstomis struktūromis, sumažėjo dirbtinai didelių pajamų sumų apmokestinimo lygis išankstinį sprendimą priimančioje šalyje ir dėl to susidarė dirbtinai mažos pajamų sumos, apmokestintinos kitose susijusiose šalyse, taigi sumažėjo apmokestinimo bazė šiose valstybėse narėse. Todėl būtina skubiai padidinti tikslinį skaidrumą ir gerinti informacijos mainus, bent jau laikantis EBPO standartų. Tuo tikslu reikia patobulinti Tarybos direktyva 2011/16/EU13 nustatytas priemones ir mechanizmus;

 

__________________

__________________

2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011 3 11, p. 1).

2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011 3 11, p. 1).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) reaguodamas į „LuxLeaks“ skandalą ir šiuo pranešimu Europos Parlamentas išreiškia savo tvirtą pasiryžimą netoleruoti mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo, taip pat propaguoti sąžiningą mokesčių naštos paskirstymą piliečiams ir įmonėms;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) 2014 m. gruodžio 18 d. posėdžiavusios Europos Vadovų Tarybos išvadose pabrėžtas skubus poreikis dėti daugiau pastangų kovoje su mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu ir pasauliniu, ir Sąjungos lygmenimis. Akcentuodama skaidrumo reikšmę, Europos Vadovų Taryba pritarė Komisijos ketinimui pateikti pasiūlymą dėl automatinių informacijos apie sprendimus dėl mokesčių mainų Sąjungoje;

(2) 2014 m. gruodžio 18 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose pabrėžtas skubus poreikis dėti daugiau pastangų kovojant su mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu tiek pasauliniu, tiek Europos lygmenimis. Akcentuodama skaidrumo ir atitinkamos informacijos mainų svarbą, Europos Vadovų Taryba palankiai įvertino Komisijos ketinimą pateikti pasiūlymą dėl automatinių informacijos apie sprendimus dėl mokesčių mainų Sąjungoje;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) tačiau veiksmingiems spontaniškiems informacijos apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainams trukdo keletas svarbių praktinių sunkumų, tokių kaip sprendimus priimančiai valstybei narei suteikta diskrecija pasirinkti, kurios kitos valstybės narės turėtų būti informuotos;

(4) tačiau veiksmingiems spontaniškiems informacijos apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainams trukdo keletas svarbių praktinių sunkumų, pavyzdžiui, tai, kad sprendimus priimančiai valstybei narei leidžiama savo nuožiūra nuspręsti, kurios kitos valstybės narės turėtų būti informuotos, taip pat silpna stebėsenos sistema, dėl kurios Komisijai sunku nustatyti bet kokius reikalavimo keistis informacija pažeidimus;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) veiksmingai keičiantis informacija apie mokesčius ir ją tvarkant ir dėl to atsiradus tarpusavio spaudimui būtų daromas stiprus atgrasomasis poveikis žalingos mokesčių praktikos taikymui ir valstybėms narėms bei Komisijai būtų sudarytos sąlygos disponuoti visa susijusia informacija, siekiant imtis veiksmų prieš tokią praktiką;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) galimybė atsisakyti suteikti informaciją, jei dėl to būtų atskleista komercinė, pramoninė ar profesinė paslaptis arba komercinis procesas, arba informacija, kurios atskleidimas prieštarautų viešajai politikai, nebūtų taikoma privalomų automatinių informacijos apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainų nuostatoms, kad nebūtų sumažintas tų mainų efektyvumas. Tiems komerciniams interesams apsaugoti turėtų pakakti to, kad informacija, kuria privaloma keistis su visomis valstybėmis narėmis, yra riboto pobūdžio;

(5) galimybė atsisakyti suteikti informaciją, jei dėl to būtų atskleista komercinė, pramoninė ar profesinė paslaptis arba komercinis procesas, arba informacija, kurios atskleidimas prieštarautų viešajai politikai, neturi būti taikoma privalomų automatinių informacijos apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainų nuostatoms, kad nebūtų sumažintas tų mainų efektyvumas. Tiems komerciniams interesams apsaugoti pakanka to, kad informacija, kuria privaloma keistis su visomis valstybėmis narėmis, yra riboto pobūdžio;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5a) išankstiniai sprendimai dėl mokesčių ir kainodaros tvarka gali būti tarpvalstybinio pobūdžio, nors jie susiję tik su nacionaliniais sandoriais. Tai ypač taikytina pakopiniams sandoriams, kai išankstiniai sprendimai dėl mokesčių ir kainodaros tvarka taikomi pradiniams nacionaliniams sandoriams, neatsižvelgiant į tolesnius (tarpvalstybinius) sandorius;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b) siekiant išvengti, kad dėl skirtingos nacionalinės administracinės praktikos mokestiniai susitarimai nebūtų savo nuožiūra traktuojami skirtingai, išankstinių sprendimų ir išankstinės kainodaros tvarkos apibrėžtys turėtų būti taikomos visiems mokestiniams susitarimams neatsižvelgiant į tai, ar jie sudaryti formaliai ar neformaliai, ir nepriklausomai nuo to, ar jie yra privalomo ar neprivalomo pobūdžio;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5c) išankstiniais sprendimais dėl mokesčių sudaromos palankesnės sąlygos nuosekliam ir skaidriam teisės aktų taikymui;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5d) skaidriomis mokesčių taisyklėmis mokesčių mokėtojams ir verslui suteikiamas teisinis tikrumas ir skatinamos investicijos;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) norint, kad privalomi automatiniai išankstinių tarpvalstybinių sprendimų ir išankstinės kainodaros tvarkos mainai būtų naudingi, informacija turi būti perduota iškart po to, kai jie yra priimami, taigi reikėtų nustatyti, kad ta informacija turėtų būti perduodama reguliariais tarpsniais;

(6) norint, kad privalomi automatiniai informacijos apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainai būtų naudingi, informacija apie tuos sprendimus ir tvarką turėtų būti pateikiama iškart po to, kai jie yra priimami. Taisyklių nesilaikymo atvejais gali būti nustatytos veiksmingos ir efektyvios sankcijos;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) atliekant privalomus automatinius išankstinių tarpvalstybinių sprendimų ir išankstinės kainodaros tvarkos mainus visais atvejais visoms valstybėms narėms būtų perduodamas iš anksto nustatytų pagrindinės informacijos elementų rinkinys. Komisija turėtų priimti visas priemones, kurių reikia norint standartizuoti tokios informacijos perdavimą, laikydamasi Direktyvoje 2011/16/EB nurodytos tvarkos, kuria nustatoma informacijos mainams naudotina standartinė forma. Ta tvarka taip pat turi būti naudojama priimant visas būtinas informacijos mainų įgyvendinimo priemones ir nustatant praktinę jų tvarką;

(7) vykdant privalomus automatinius informacijos apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainus visais atvejais visoms valstybėms narėms turėtų būti pateikiamas iš anksto nustatytų pagrindinės informacijos elementų rinkinys. Komisija turėtų priimti visas priemones, kurių reikia norint standartizuoti tokios informacijos perdavimą, laikydamasi Direktyvoje 2011/16/EB nurodytos tvarkos, kuria nustatoma informacijos mainams naudotina standartinė forma. Ta tvarka taip pat turi būti naudojama priimant visas būtinas informacijos mainų įgyvendinimo priemones ir nustatant praktinę jų tvarką;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) valstybės narės turėtų keistis pagrindine informacija, kuri taip pat turi būti perduodama Komisijai. Tai sudarytų sąlygas Komisijai bet kuriuo metu stebėti ir įvertinti, kiek efektyviai vykdomi automatiniai informacijos apie tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainai. Toks informacijos perdavimas neatleis valstybių narių nuo pareigos informuoti Komisiją apie bet kokią valstybės pagalbą;

(8) valstybės narės turėtų keistis pagrindine informacija, kuri taip pat turi būti perduodama Komisijai, nes Komisija turėtų galėti nepriklausomai įvertinti, ar tokia informacija yra svarbi siekiant nustatyti neteisėtą valstybės pagalbą. Ši pagrindinė informacija turėtų sudaryti sąlygas Komisijai bet kuriuo metu veiksmingai stebėti ir įvertinti, kiek efektyviai vykdomi automatiniai informacijos apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainai, ir užtikrinti, kad sprendimai neturėtų neigiamo poveikio vidaus rinkai. Toks informacijos perdavimas neatleis valstybių narių nuo pareigos informuoti Komisiją apie bet kokią valstybės pagalbą;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) anksčiau nei 2018 m. spalio 1 d. valstybės narės turėtų pateikti Komisijai šios direktyvos veiksmingumo ex-post analizę;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) informacijos gaunančios valstybės narės grįžtamasis ryšys informaciją siunčiančiai valstybei narei yra būtinas efektyvios automatinių informacijos mainų sistemos veikimo elementas. Todėl tikslinga nustatyti priemones, kurios sudarytų sąlygas teikti grįžtamąją informaciją tais atvejais, kai informacija buvo panaudota ir kai pagal kitas Direktyvos 2011/16/ES nuostatos negalima teikti kitos grįžtamosios informacijos;

(9) informaciją gaunančios valstybės narės atsiliepimai informaciją siunčiančiai valstybei narei yra būtinas veiksmingos automatinių informacijos mainų sistemos veikimo elementas, kadangi jie skatina valstybių narių administracinį bendradarbiavimą. Todėl tikslinga nustatyti priemones, kurios sudarytų sąlygas teikti grįžtamąją informaciją tais atvejais, kai informacija buvo panaudota ir kai pagal kitas Direktyvos 2011/16/ES nuostatas negalima teikti kitos grįžtamosios informacijos. Dėl to būtų sunkiau apeiti informaciją sukčiavimo tikslais;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) kai valstybė narė prašo išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ar išankstinę kainodaros tvarką priėmusios valstybės narės pateikti papildomos informacijos, įskaitant visą tokių sprendimų ar tvarkos tekstą, ji turėtų galėti remtis Direktyvos 2011/16/ES 5 straipsniu, susijusiu su informacijos mainais gavus prašymą;

(10) kai valstybė narė prašo išankstinius sprendimus ar išankstinę kainodaros tvarką ir bet kokius tekstus, dėl kurių vėliau atsiranda pakeitimų, priėmusios valstybės narės pateikti papildomos informacijos, įskaitant visą tokių sprendimų ar tvarkos tekstą, ji turėtų galėti remtis Direktyvos 2011/16/ES 5 straipsniu, susijusiu su informacijos mainais gavus prašymą;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) teiginys „informacija, kuri, kaip galima numatyti, gali būti reikalinga“, kaip nurodyta Direktyvos 2011/16/ES 1 straipsnio 1 dalyje, turėtų būti patikslintas, kad būtų užkirstas kelias interpretacijoms mokesčių vengimo tikslais;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių pašalinti kliūtis, kurios galėtų kliudyti veiksmingai ir kuo plačiau privalomai automatiškai keistis informacija apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką;

(11) valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių pašalinti kliūtis, kurios galėtų kliudyti veiksmingai ir kuo plačiau privalomai automatiškai keistis informacija apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) siekiant padidinti skaidrumą piliečiams, Komisija, remdamasi centriniame registre saugoma informacija, turėtų paskelbti pagrindinių sprendimų dėl mokesčių, kurie buvo priimti praėjusiais metais, santrauką. Ta ataskaita turėtų apimti bent sprendimo dėl mokesčių turinio aprašymą, išankstinės kainodaros tvarkos nustatymo kriterijų aprašymą ir joje turėtų būti nurodyta (-os) valstybė (-ės) narė (-ės), kuriai (-ioms) sprendimas labiausiai gali turėti poveikio. Tai darydama Komisija turėtų laikytis šioje direktyvoje nustatytų konfidencialumo nuostatų;

 

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12b) pageidautina, kad valstybės narės prašytų savo kompetentingų institucijų iš turimų darbuotojų skirti žmogiškųjų išteklių tokiai informacijai rinkti ir analizuoti;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12c) ne vėliau kaip 2017 m. birželio 26 d. turėtų pradėti veikti Europos masto realiosios nuosavybės teisės registras, kuris padės aptikti galimus mokesčių vengimo ir pelno perkėlimo atvejus. Centrinio registro, skirto valstybių narių automatiniam keitimuisi informacija apie išankstinius sprendimus dėl mokesčių ir kainodaros tvarką, kuris būtų prieinamas valstybių narių mokesčių institucijoms ir atsakingiems administratoriams bei Komisijai, sukūrimas būtų svarbus žingsnis;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) galiojančios nuostatos dėl konfidencialumo turėtų būti iš dalies pakeistos, kad atspindėtų informacijos apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką įtraukimą į privalomus automatinius informacijos mainus.

(15) galiojančios nuostatos dėl konfidencialumo turėtų būti iš dalies pakeistos, kad jose atsispindėtų reikalavimas privalomus automatinius informacijos mainus taikyti ir informacijai apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) nepaprastai svarbu, kad tiesioginių mokesčių atveju būtų išlaikytas pagrindinis valstybių narių suverenumo mokesčių klausimais principas ir kad dabartiniu pasiūlymu nebūtų keliamas pavojus subsidiarumo principui;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų pirma šia direktyva siekiama užtikrinti visapusišką pagarbą teisei į asmens duomenų apsaugą ir laisvę užsiimti verslu;

(16) šia direktyva gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų pirmiausia Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų pirma šia direktyva siekiama užtikrinti visapusišką pagarbą teisei į asmens duomenų apsaugą ir laisvei užsiimti verslu. Asmeniniai duomenys turėtų būti tvarkomi konkrečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir tik jei jie yra tinkami, aktualūs ir savo apimtimi neviršijantys tikslų. Bet kokie tokių teisių apribojimai turėtų būti taikomi tik tuo atveju, jei laikomasi Pagrindinių teisių chartijoje nustatytų sąlygų. Laikantis proporcingumo principo, apribojimai gali būti taikomi tuo atveju, jei jie atitinka būtinus ir tikruosius teisės aktuose nustatytus bendrojo intereso tikslus arba jei reikia apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti veiksmingą valstybių narių administracinį bendradarbiavimą tokiomis sąlygomis, kurios būtų suderinamos su tinkamu vidaus rinkos veikimu, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl vienodumo ir veiksmingumo poreikio to tikslo geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(17) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti veiksmingą valstybių narių administracinį bendradarbiavimą tokiomis sąlygomis, kurios būtų suderinamos su tinkamu vidaus rinkos veikimu, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl reikiamo vienodumo ir veiksmingumo to tikslo geriau siekti Europos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto a papunktis

Direktyva 2011/16/ES

3 straipsnio 9 punkto a papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) taikant 8 straipsnio 1 dalį ir 8a straipsnį, sistemingas iš anksto nustatytos informacijos pateikimas kitai valstybei narei be išankstinio prašymo iš anksto nustatytais reguliariais intervalais; Taikant 8 straipsnio 1 dalį, turima informacija reiškia informaciją, kuri yra informaciją pateikiančios valstybės narės mokesčių dokumentuose ir kurią galima gauti taikant toje valstybėje narėje nustatytas informacijos rinkimo bei tvarkymo procedūras;

a)straipsnio 1 dalyje ir 8a straipsnyje – sistemingas iš anksto nustatytos informacijos pateikimas kitai valstybei narei be išankstinio prašymo, pagal 8 straipsnio 1 dalies nuostatas vykdomas iš anksto nustatytais reguliariais intervalais. 8 straipsnio 1 dalyje nuoroda į turimą informaciją reiškia informaciją, kuri yra informaciją pateikiančios valstybės narės mokesčių dokumentuose ir kurią galima gauti taikant toje valstybėje narėje nustatytas informacijos rinkimo bei tvarkymo procedūras;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva 2011/16/ES

3 straipsnio 14 punkto įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14. išankstinis tarpvalstybinis sprendimas – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas, įskaitant tą, kuris priimamas mokesčių audito srityje, kuris:

14. išankstinis sprendimas – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas, įskaitant tą, kuris priimamas mokesčių audito srityje, ir nepriklausomai nuo to, ar jis priimtas formaliai ar neformaliai, yra teisiškai privalomo ar neprivalomo pobūdžio, kuris:

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva 2011/16/ES

3 straipsnio 14 punkto a papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) priimamas valstybės narės vyriausybės ar mokesčių administratoriaus arba jo teritorinių ar administracinių padalinių, arba kuris priimamas jų vardu ir yra skirtas bet kuriam asmeniui;

a) priimamas ar paskelbiamas valstybės narės vyriausybės ar mokesčių administratoriaus arba jo teritorinių ar administracinių padalinių, arba kuris priimamas jų vardu ir kuriuo gali pasinaudoti vienas ar daugiau asmenų;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto b papunktis

Direktyva 2011/16/ES

3 straipsnio 14 punkto c papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) susijęs su tarpvalstybiniu sandoriu arba su klausimu, ar dėl juridinio asmens vykdomos veiklos įsteigiama nuolatinė buveinė ar ne;

c) susijęs su sandoriu arba su klausimu, ar dėl juridinio asmens kitoje valstybėje narėje vykdomos veiklos įsteigiama nuolatinė buveinė ar ne;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto b papunktis

Direktyva 2011/16/ES

3 straipsnio 14 punkto antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tarpvalstybinis sandoris gali būti susijęs, be kita ko, su investavimu, prekių tiekimu, paslaugų teikimu, finansavimu arba materialiojo ar nematerialiojo turto naudojimu, ir neprivalo būti tiesiogiai susijęs su asmeniu, gaunančiu išankstinį tarpvalstybinį sprendimą;

Sandoris gali būti susijęs su investavimu, prekių tiekimu, paslaugų teikimu, finansavimu arba materialiojo ar nematerialiojo turto naudojimu, tuo neapsiribojant, ir neprivalo būti tiesiogiai susijęs su asmeniu, kuriam skirtas išankstinis sprendimas;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Direktyva 2011/16/ES

3 straipsnio 15 punkto pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

išankstinė kainodaros tvarka – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas (įskaitant tą, kuris priimamas mokesčių audito srityje), kurį priima vienos ar kelių valstybių narių vyriausybės ar mokesčių administratorius, įskaitant jo teritorinius ar administracinius padalinius, arba kuris priimamas jų vardu ir yra skirtas bet kuriam asmeniui, kuris iš anksto nustato susijusių įmonių tarpvalstybinius sandorius, tiems sandoriams skirtus atitinkamus sandorių kainodaros nustatymo kriterijus arba nustato, kad pelnas priskiriamas nuolatinei buveinei.

išankstinė kainodaros tvarka – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas (įskaitant tą, kuris priimamas mokesčių audito srityje), kurį priima arba paskelbia vienos ar kelių valstybių narių vyriausybė ar mokesčių administratorius, įskaitant teritorinius ar administracinius padalinius, arba kuris priimamas jų vardu ir kuriuo gali pasinaudoti vienas ar daugiau asmenų, ir kuriame prieš susijusių įmonių sandorius nustatomi tiems sandoriams taikomi atitinkami sandorių kainodaros nustatymo kriterijai arba nustatomas pelno priskyrimas nuolatinei buveinei.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punkto b papunktis

Direktyva 2011/16/ES

3 straipsnio 16 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16. Taikant 14 punktą, tarpvalstybinis sandoris reiškia sandorį ar sandorius, kai:

Išbraukta.

a) ne visos sandorio ar sandorių šalys yra rezidentės mokesčių tikslais valstybėje narėje, priimančioje išankstinį tarpvalstybinį sprendimą, arba

 

b) bet kuri iš sandorio ar sandorių šalių kartu yra rezidentė mokesčių tikslais daugiau nei vienoje jurisdikcijoje, arba

 

c) viena iš sandorio ar sandorių šalių vykdo veiklą kitoje valstybėje narėje per nuolatinę buveinę, o sandoris ar sandoriai sudaro dalį visos nuolatinės buveinės veiklos. Tarpvalstybinis sandoris ar sandoriai taip pat apima vieno juridinio asmens nuostatas, taikomas veiklai kitoje valstybėje narėje, kurią tas asmuo vykdo per nuolatinę buveinę.

 

Taikant 15 punktą, tarpvalstybinis sandoris reiškia sandorį ar sandorius, kuriuose dalyvauja susijusios įmonės, iš kurių ne visos yra rezidentės mokesčių tikslais vienos valstybės narės teritorijoje.

 

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kompetentinga valstybės narės institucija, priimanti ar iš dalies keičianti išankstinį tarpvalstybinį sprendimą arba išankstinę kainodaros tvarką po šios direktyvos įsigaliojimo dienos, automatinių mainų būdu pateikia informaciją apie tai visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos Komisijai.

1. Kompetentinga valstybės narės institucija, priimanti ar iš dalies keičianti išankstinį sprendimą arba išankstinę kainodaros tvarką po šios direktyvos įsigaliojimo dienos, automatinių mainų būdu pateikia informaciją apie tai visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos Komisijai.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kompetentinga valstybės narės institucija taip pat pateiks visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos Komisijai informaciją apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką, kurie priimti per laikotarpį, prasidėjusį prieš dešimt metų iki šios direktyvos įsigaliojimo, bet kurie vis dar galioja šios direktyvos įsigaliojimo dieną.

2. Kompetentinga valstybės narės institucija taip pat pateikia visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos Komisijai informaciją apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką, kurie priimti iki šios direktyvos įsigaliojimo, bet kurie vis dar galioja šios direktyvos įsigaliojimo dieną.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8 a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 1 dalis netaikoma tuo atveju, kai išankstinis tarpvalstybinis sprendimas susijęs tik su vieno ar kelių fizinių asmenų mokesčių reikalais.

3. 1 dalis netaikoma tuo atveju, kai išankstinis sprendimas susijęs tik su vieno ar kelių fizinių asmenų mokesčių reikalais.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8a straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. 1 dalis taip pat taikoma, jei prašymas dėl išankstinio sprendimo yra susijęs su teisine struktūra, neturinčia juridinio asmens statuso. Tokiu atveju išankstinį sprendimą priimanti kompetentinga valstybės narės institucija perduoda savo turimą informaciją visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir pasirūpina, kad steigimo memorandumas būtų perduotas kiekvieno steigiančio subjekto ir kiekvieno subjekto, kuriam skirtas sprendimas, buveinės valstybės narei.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8a straipsnio 4 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) informacijos mainų pagal 1 dalį atveju – per vieną mėnesį nuo ketvirčio, per kurį priimti arba iš dalies pakeisti išankstiniai tarpvalstybiniai sprendimai arba išankstinė kainodaros tvarka, pabaigos;

a) informacijos mainų pagal 1 dalį atveju – iš karto arba ne vėliau kaip praėjus vienam mėnesiui po to, kai priimami arba iš dalies pakeičiami išankstiniai sprendimai arba išankstinė kainodaros tvarka;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8a straipsnio 4 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) informacijos mainų pagal 2 dalį atveju – iki 2016 m. gruodžio 31 d.

b) informacijos mainų pagal 2 dalį atveju – per tris mėnesius nuo įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8a straipsnio 5 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) išankstinio tarpvalstybinio sprendimo arba išankstinės kainodaros tvarkos turinį, įskaitant susijusios verslo veiklos arba sandorio ar sandorių aprašymą;

b) išankstinio sprendimo arba išankstinės kainodaros tvarkos turinį, įskaitant susijusios verslo veiklos arba sandorio ar sandorių sekos aprašymą;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8a straipsnio 5 dalies b a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) išankstinio sprendimo arba išankstinės kainodaros tvarkos nustatymo kriterijus, taip pat nustatytus laiko apribojimus, jeigu tokių yra, arba sąlygas, kuriomis remiantis sprendimas gali būti atšauktas;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8a straipsnio 5 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) kitų valstybių narių, kurios gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su išankstiniu tarpvalstybiniu sprendimu arba išankstine kainodaros tvarka, identifikavimą;

d) kitų valstybių narių, kurios gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su išankstiniu sprendimu arba išankstine kainodaros tvarka, identifikavimą;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8a straipsnio 5 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) bet kurio asmens, išskyrus fizinį asmenį, kitose valstybėse narėse, kurios gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su išankstiniu tarpvalstybiniu sprendimu arba išankstine kainodaros tvarka, identifikavimą (nurodant, su kuria valstybe nare susijusieji asmenys yra susiję).

e) bet kurio asmens, išskyrus fizinį asmenį, kitose valstybėse narėse, kurios gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su išankstiniu sprendimu arba išankstine kainodaros tvarka, identifikavimą (nurodant, su kuria valstybe nare susijusieji asmenys yra susiję).

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8a straipsnio 5 dalies e a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) Europos mokesčių mokėtojo identifikavimo kodą (TIN), kai tik jis suteikiamas, kaip nurodyta 2012 m. Komisijos veiksmų plane dėl kovos su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8a straipsnio 5 dalies e b papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb) kai, taikant de jure ar de facto mechanizmą, mokesčių mokėtojo apmokestinama bazė sumažinama nukrypstant nuo standartinių sprendimą priimančios valstybės narės taisyklių, pavyzdžiui, kai leidžiama taikyti didesnę nei įprasta amortizacijos normą arba atskaityti sąnaudas, kurias mokesčių mokėtojas patiria netiesiogiai arba faktiškai nepatiria – naudotų kriterijų ir taikytinos tvarkos aprašymą;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8a straipsnio 5 dalies e c papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ec) kai mokesčių mokėtojui taikomas apmokestinimo tarifas, kuris yra mažesnis už standartinį sprendimą priimančios valstybės narės tarifą – naudotų kriterijų ir taikytinos tvarkos aprašymą;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8a straipsnio 5 dalies e d papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ed) kai subjektas, kuriam taikomas mechanizmas, yra įsteigtas trečiojoje šalyje, kurioje apmokestinimo nėra arba jis yra daug palankesnis – naudotų kriterijų ir taikyto mechanizmo aprašymą.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8 a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Nustatydama 20 straipsnio 5 dalyje nurodytą standartinę formą, kad palengvintų mainus, Komisija priima bet kokias priemones ir praktines nuostatas, būtinas šiam straipsniui įgyvendinti, įskaitant priemones, skirtas šio straipsnio 5 dalyje nurodytos informacijos pranešimui standartizuoti.

6. Vykdydama 20 straipsnio 5 dalyje nurodytos standartinės formos nustatymo procedūrą, Komisija, kad palengvintų informacijos mainus, priima bet kokias priemones ir praktines nuostatas, būtinas šiam straipsniui įgyvendinti, įskaitant priemones, skirtas šio straipsnio 5 dalyje nurodytos informacijos pranešimui standartizuoti. Komisija padeda valstybėms narėms, kurios su mokesčiais susijusius įgaliojimus suteikė decentralizuotoms teritorinėms ar administracinėms įstaigoms, siekiant užtikrinti, kad jos vykdytų savo pareigą, rengiant toms įstaigoms mokymus ir teikiant paramą.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8 a straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Kompetentinga institucija, kuriai informacija pateikiama pagal 1 dalį, nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo jos gavimo, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, informaciją suteikusiai kompetentingai institucijai patvirtina, kad informacija gauta.

7. Kompetentinga institucija, kuriai informacija pateikiama pagal 1 dalį, nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo jos gavimo, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, informaciją suteikusiai kompetentingai institucijai patvirtina, kad informacija gauta, tuo būdu palengvindama efektyvios automatinių informacijos mainų sistemos veikimą.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8 a straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Pagal 5 straipsnį valstybės narės gali paprašyti valstybės narės, priėmusios išankstinį tarpvalstybinį sprendimą arba išankstinę kainodaros tvarką, papildomos informacijos, taip pat viso tų dokumentų teksto.

8. Pagal 5 straipsnį valstybės narės (arba jų teritorinės ar administracinės įstaigos, įskaitant, jei taikytina, vietos valdžios institucijas) gali paprašyti valstybės narės, priėmusios išankstinį sprendimą arba išankstinę kainodaros tvarką, papildomos informacijos, taip pat viso tų dokumentų teksto.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8a straipsnio 9 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a. Valstybės narės ankstyvame etape praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie bet kokius susijusius jų taikomos sprendimų dėl mokesčių praktikos (prašymų teikimo formalumai, sprendimų priėmimo procesas ir kt.) pasikeitimus;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8a straipsnio 9 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9b. Valstybių narių mokesčių administratoriai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie bet kokius susijusius pasikeitimus jų vidaus teisės aktuose dėl įmonių apmokestinimo (nustačius naują neapmokestinamą dalį, lengvatą, išimtį, paskatą ar panašias priemones), kurie galėtų turėti įtakos jų faktiniams mokesčių tarifams ar bet kurios kitos valstybės narės mokestinėms įplaukoms;

Pagrindimas

Tokiems pranešimams buvo įsteigta Elgesio kodekso grupė, tačiau jos pajėgumai jau išeikvoti. Taigi Komisija turėtų sukurti mechanizmą, kuriuo naudodamosi valstybės narės galėtų pranešti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie bet kokius susijusius savo pelno mokesčio įstatymų pakeitimus, jeigu tai gali turėti įtakos jų pačių mokesčių tarifams ir (arba) kitų valstybių narių mokestinėms įplaukoms.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8 b straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Iki 2017 m. spalio 1 d. valstybės kasmet pateikia Komisijai statistinius duomenis apie automatinių mainų pagal 8 ir 8a straipsnius apimtį ir, kiek įmanoma, informaciją apie administracines bei kitas atitinkamas išlaidas ir naudą, susijusias su įvykusiu pasikeitimu informacija ir su visais galimais pokyčiais, kuriuos pajuto tiek mokesčių administracijos, tiek trečiosios šalys.

1. Anksčiau nei 2017 m. spalio 1 d. valstybės narės kasmet pateikia Komisijai statistinius duomenis apie automatinių mainų pagal 8 ir 8a straipsnius apimtį, priimtų sprendimų tipus ir, kiek įmanoma, informaciją apie administracines bei kitas atitinkamas išlaidas ir naudą, susijusias su įvykusiais informacijos mainais ir su visais galimais pokyčiais tiek mokesčių administratoriams, tiek tretiesiems asmenims;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8 b straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Iki 20017 m. spalio 1 d. ir vėliau kasmet Komisija paskelbia ataskaitą, kurioje apibendrinami pagrindiniai į 21 straipsnio 5 dalyje nurodytą saugų centrinį registrą įtraukti atvejai. Tai darydama Komisija laikosi 23a straipsnyje nustatytų konfidencialumo nuostatų.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 2011/16/ES

14 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kai valstybė narė naudojasi bet kokia informacija, suteikta kitos valstybės narės pagal 8a straipsnį, ji kuo greičiau ir ne vėliau kaip per tris mėnesius po to, kai sužinomi prašomos informacijos naudojimo rezultatai, nusiunčia grįžtamąją informaciją kompetentingai institucijai, suteikusiai informaciją, išskyrus atvejį, jeigu grįžtamoji informacija jau buvo pateikta pagal šio straipsnio 1 dalį. Komisija nustato praktines nuostatas 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

3. Kai valstybė narė naudojasi bet kokia informacija, suteikta kitos valstybės narės pagal 8a straipsnį, ji kuo greičiau ir ne vėliau kaip per tris mėnesius po to, kai sužinomi prašomos informacijos naudojimo rezultatai, nusiunčia grįžtamąją informaciją Komisijai ir kompetentingai institucijai, suteikusiai informaciją, išskyrus atvejį, jeigu grįžtamoji informacija jau buvo pateikta pagal šio straipsnio 1 dalį. Komisija nustato praktines nuostatas 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 5 punktas

Direktyva 2011/16/ES

20 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Informacija apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką, kuria vadovaujantis 8a straipsniu keičiamasi automatiškai, siunčiama naudojant standartinę formą, kurią Komisija patvirtina 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

5. Informacija apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką, kuria vadovaujantis 8a straipsniu keičiamasi automatiškai, siunčiama naudojant standartinę formą, kurią Komisija patvirtina 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 punktas

Direktyva 2011/16/ES

21 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kad būtų galima vykdyti 8a straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus automatinius mainus, Komisija sukuria saugų centrinį registrą, kuriame galima registruoti informaciją, praneštiną pagal šios direktyvos 8a straipsnį. Komisija gali susipažinti su šiame registre užregistruota informacija. 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija priima reikiamas praktines nuostatas.

5. Kad būtų galima vykdyti 8a straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus automatinius mainus, Komisija ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. sukuria saugų centrinį registrą, kuriame būtina registruoti informaciją, praneštiną pagal šios direktyvos 8a straipsnį. Valstybės narės užtikrina, kad visa pagal šios direktyvos 8a straipsnį pereinamuoju laikotarpiu, kai saugus centrinis registras dar neveikia, perduota informacija ne vėliau kaip 2017 m. balandžio 1 d. būtų įkelta į saugų centrinį registrą. Komisija ir valstybės narės gali susipažinti su šiame registre užregistruota informacija. 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija priima reikiamas praktines nuostatas.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2011/16/ES

23 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija pagal šią direktyvą gautą informaciją laiko konfidencialia vadovaudamasi Sąjungos institucijoms taikomomis nuostatomis.

1. Komisija pagal šią direktyvą gautą informaciją laiko konfidencialia vadovaudamasi Sąjungos institucijoms taikomomis nuostatomis, kaip įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2011/16/ES

23 a straipsnio 2 dalies 1 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacija, kurią valstybė narė pateikė Komisijai pagal 23 straipsnį, taip pat ataskaitos ar dokumentai, kuriuos Komisija parengė naudodamasi tokia informacija, gali būti perduoti kitoms valstybėms narėms. Tokiai perduotai informacijai taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus.

Informacija, kurią ES arba EEE valstybė narė pateikė Komisijai pagal 23 straipsnį, taip pat ataskaitos ar dokumentai, kuriuos Komisija parengė naudodamasi tokia informacija, gali būti perduoti kitoms ES valstybėms narėms (o abipusiškumo atveju taip pat ir EEE valstybėms narėms). Tokiai perduotai informacijai taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios ES valstybės narės (o abipusiškumo atveju taip pat ir EEE valstybės narės) nacionalinės teisės aktus.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2011/16/ES

23 a straipsnio 2 dalies 2 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytas Komisijos parengtas ataskaitas ir dokumentus valstybės narės gali naudoti tik analizės tikslais, tačiau jie negali būti skelbiami ar pateikiami jokiam kitam asmeniui ar įstaigai negavus aiškaus Komisijos sutikimo.

Pirmoje pastraipoje nurodytas Komisijos parengtas ataskaitas ir dokumentus ES arba EEE valstybės narės gali naudoti tik analizės tikslais, tačiau jie negali būti skelbiami ar pateikiami jokiam kitam asmeniui ar įstaigai negavus aiškaus Komisijos sutikimo.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)

Direktyva 2011/16/ES

23 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„23b straipsnis

 

Sankcijos

 

Komisija išnagrinėja visas sankcijas, taikytinas tais atvejais, kai atsisakoma keistis informacija arba ji nepateikiama.“

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Direktyva 2011/16/ES

25 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„25a straipsnis

 

EBPO pokyčiai

 

Ši direktyva dera su EBPO pokyčiais ir joje atsižvelgiama į automatinių finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainų standartu nustatytą EBPO išsamių taisyklių rinkinį.“

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 9 b punktas (naujas)

Direktyva 2011/16/ES

25 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9b) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„25b straipsnis

 

Tolesni valstybių narių veiksmai

 

Ši direktyva nekliudo valstybėms narėms imtis tolesnių veiksmų kurti šalies vidaus ar susitarimais pagrįstas nuostatas dėl mokesčių vengimo prevencijos.“

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 c punktas (naujas)

Direktyva 2011/16/ES

27 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9c) 27 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

 

„27 straipsnis

 

Ataskaitų teikimas

 

Kas trejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia jos taikymo ataskaitą.“

AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanginė dalis

Tarpvalstybinio masto mokesčių vengimo, agresyvaus mokesčių planavimo ir žalingos mokesčių konkurencijos keliama problema labai išaugo ir kelia didelį susirūpinimą Sąjungoje ir pasauliniu lygmeniu.

2013 m. gegužės 21 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas pabrėžė, kad ES turėtų vadovauti pasaulinio masto diskusijoms dėl kovos su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių vengimu ir mokesčių rojais, visų pirma skatindama informacijos mainus.

Taikant šiuo metu galiojančias teisės normas (Direktyvą 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo), valstybės narės labai menkai tarpusavyje dalijasi informacija apie savo sprendimus dėl mokesčių.

Sprendimas dėl mokesčių yra mokesčių institucijų mokesčių mokėtojams pateikiamas patvirtinimas arba garantija dėl to, kaip bus apskaičiuojamas jų mokesčio dydis. Sprendimai dėl mokesčių paprastai priimami siekiant užtikrinti teisinį tikrumą mokesčių mokėtojams (dažnai patvirtinant didelių arba sudėtingų komercinių sandorių apmokestinimo tvarką). Sprendimai dėl mokesčių dažniausiai priimami prieš vykdant sandorį arba prieš pateikiant mokesčių deklaraciją.

Valstybės narės gali savo nuožiūra nuspręsti, ar sprendimas dėl mokesčių galėtų būti aktualus kitai ES šaliai. Todėl valstybės narės apie savo sprendimus dėl mokesčių viena kitai praneša ne spontaniškai ir dažnai nežino apie kitur ES priimtus tarpvalstybinį poveikį turinčius sprendimus dėl mokesčių, galinčius turėti poveikį jų mokesčių bazei. Tuo, kad trūksta skaidrumo sprendimų dėl mokesčių srityje, tam tikros bendrovės naudojasi, kad dirbtinai sumažintų savo mokestines įmokas.

Todėl būtina skubiai padidinti skaidrumą. Tuo tikslu būtina patobulinti Tarybos direktyva 2011/16/EU nustatytas priemones ir mechanizmus.

Komisijos pasiūlymas

Direktyvos projektu iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo su pakeitimais, padarytais Direktyva 2014/107/ES. Juo į galiojančią direktyvą įtraukiamas naujas straipsnis, kuriame nurodomos privalomų automatinių informacijos apie tarpvalstybinį poveikį turinčių sprendimų dėl mokesčių ir sandorių kainodaros tvarkos tipus mainų taikymo sritis ir sąlygos. Ši prievolė išplečiama, kad apimtų sprendimus, kurie priimti per dešimt metų iki siūlomos direktyvos įsigaliojimo datos ir tebegalioja direktyvos įsigaliojimo metu.

Specifiniai pasiūlymo aspektai

Informacijos mainų taikymo sritis

Komisija siūlo privaloma tvarka automatiškai keistis informacija tik apie tarpvalstybinį poveikį turinčius sprendimus dėl mokesčių ir sandorių kainodaros tvarką.

Informacijos mainų tvarkaraštis

Komisija siūlo nustatyti griežtą tvarkaraštį: kas tris mėnesius nacionalinės mokesčių institucijos naudodamos saugią e. pašto sistemą turės pateikti pranešimą visoms kitoms valstybėms narėms apie visus savo priimtus tarpvalstybinį poveikį turinčius sprendimus dėl mokesčių. Tuomet valstybės narės turės galimybę paprašyti išsamesnės informacijos apie konkretų sprendimą.

Pateiktina informacija

Pasiūlyme apibrėžiama standartinė informacija, kurią valstybės narės turėtų įtraukti į ketvirtinius pranešimus apie savo sprendimus dėl mokesčių. Tai apima:

– mokesčių mokėtojo ir atitinkamais atvejais įmonių grupės pavadinimą;

– sprendimo dėl mokesčių turinio aprašymą;

– išankstinės kainodaros tvarkos nustatymo kriterijų aprašymą;

– valstybės (-ių) narės (-ių), kuriai (-ioms) sprendimas labiausiai gali turėti poveikio, identifikavimą;

– bet kurio kito mokesčių mokėtojo (išskyrus fizinius asmenis), kuriam sprendimas gali turėti poveikio, identifikavimą.

Komisija siūlo, kad šios informacijos pateikimo forma būtų standartizuota priimant deleguotąjį aktą.

Saugus centrinis registras

Siūloma direktyva taip pat sudaromos sąlygos Komisijai galbūt sukurti saugų centrinį registrą, kuriame galima registruoti informaciją, perduotiną pagal direktyvą. Komisija galės susipažinti su šiame registre užregistruota informacija.

Kai kurie diskutuotini klausimai

Pranešėjas pasiūlymą apskritai vertina teigiamai, ypač jo nuostatą dėl prievolės keistis informacija apie sprendimus, kurie priimti per dešimt metų iki siūlomos direktyvos įsigaliojimo datos ir tebegalioja direktyvos įsigaliojimo metu. Pranešėjas nemano, kad būtina padidinti šio laikotarpio trukmę viršijant dešimt metų, kadangi duomenų gali nebebūti.

Kalbant apie privalomus informacijos mainus, pranešėjas abejoja dėl to, kad privaloma tvarka būtų automatiškai keičiamasi informacija tik apie tarpvalstybinį poveikį turinčius sprendimus dėl mokesčių ir kainodaros tvarką. Jis mano, kad iš tiesų išankstiniai sprendimai dėl mokesčių ir kainodaros tvarka gali būti tarpvalstybinio pobūdžio, nors jie susiję tik su nacionaliniais sandoriais, ypač pakopinių sandorių atveju, kai išankstiniai sprendimai dėl mokesčių ir kainodaros tvarka taikomi pradiniams nacionaliniams sandoriais, neatsižvelgiant į tolesnius (tarpvalstybinius) sandorius.

Be to, pranešėjas mano, jog norint, kad privalomi automatiniai informacijos apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainai būtų naudingi, informacija turėtų būti perduodama iškart po atitinkamų sprendimų priėmimo.

Siekiant padidinti skaidrumą piliečiams, Komisija, remdamasi saugaus centrinio registro turiniu, turėtų skelbti metinę ataskaitą, kurioje, laikantis direktyvoje išdėstytų konfidencialumo nuostatų, apibendrinami pagrindiniai atvejai.

Išvada

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą kaip teigiamą žingsnį siekiant didesnio skaidrumo. Tačiau jis mano, kad pasiūlymas taptų aiškesnis ir efektyvesnis priėmus pasiūlytus pakeitimus.

14.10.2015

NUOMONĖ Teisės reikalų komiteto

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų

(COM(2015) 0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS))

Nuomonės referentas: Angel Dzhambazki

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdama į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į tai, kad turi būti užtikrinama teisė į asmens duomenų apsaugą ir laisvė užsiimti verslu,

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) tarpvalstybinio masto mokesčių vengimo, agresyvaus mokesčių planavimo ir žalingos mokesčių konkurencijos keliama problema labai išaugo ir kelia didelį susirūpinimą Sąjungoje ir pasauliniu lygmeniu. Mokesčių bazės erozija labai sumažina nacionalines mokestines pajamas, o tai trukdo valstybėms narėms taikyti augimui palankią mokesčių politiką. Visų pirma, dėl sprendimų, susijusių su mokesčiais pagrįstomis struktūromis, smarkiai sumažėja dirbtinai didelių pajamų sumų apmokestinimo lygis išankstinį sprendimą priimančioje šalyje ir dėl to gali dirbtinai sumažėti apmokestintinos pajamų sumos bet kurioje kitoje susijusioje šalyje. Todėl būtina skubiai padidinti skaidrumą. Tuo tikslu būtina patobulinti Tarybos direktyva 2011/16/EU13 nustatytas priemones ir mechanizmus;

(1) tarpvalstybinio masto mokesčių vengimo, agresyvaus mokesčių planavimo ir žalingos mokesčių praktikos keliama problema labai išaugo ir kelia didelį susirūpinimą Sąjungoje ir pasauliniu lygmeniu. Mokesčių bazės erozija labai sumažina nacionalines mokestines pajamas, o tai trukdo valstybėms narėms taikyti augimui palankią mokesčių politiką. Tačiau dėl kai kurių sprendimų, susijusių su mokesčiais pagrįstomis struktūromis, sumažėjo dirbtinai didelių pajamų sumų apmokestinimo lygis išankstinį sprendimą priimančioje, iš dalies keičiančioje ar peržiūrinčioje šalyje ir dėl to susidarė dirbtinai mažos pajamų sumos, apmokestintinos bet kurioje kitoje susijusioje šalyje. Todėl būtina skubiai padidinti skaidrumą ir imtis tolesnių veiksmų ES lygmeniu. Neteisėti mokesčių vengimo medeliai turėtų būti panaikinti. Tuo tikslu būtina patobulinti Tarybos direktyva 2011/16/EU13 nustatytas priemones ir mechanizmus;

________________

________________

13 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011 3 11, p. 1).

13 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011 3 11, p. 1).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) 2014 m. gruodžio 18 d. posėdžiavusios Europos Vadovų Tarybos išvadose pabrėžtas skubus poreikis dėti daugiau pastangų kovoje su mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu ir pasauliniu, ir Sąjungos lygmenimis. Akcentuodama skaidrumo reikšmę, Europos Vadovų Taryba pritarė Komisijos ketinimui pateikti pasiūlymą dėl automatinių informacijos apie sprendimus dėl mokesčių mainų Sąjungoje;

(2) 2014 m. gruodžio 18 d. posėdžiavusios Europos Vadovų Tarybos išvadose pabrėžtas skubus poreikis dėti daugiau pastangų kovoje su mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu ir pasauliniu, ir Europos lygmenimis. Akcentuodama skaidrumo reikšmę, Europos Vadovų Taryba pritarė Komisijos ketinimui pateikti pasiūlymą dėl automatinių informacijos apie sprendimus dėl mokesčių mainų Sąjungoje;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Direktyvoje 2011/16/ES numatyti privalomi spontaniški informacijos mainai tarp valstybių narių penkiais konkrečiais atvejais ir per tam tikrą terminą. Tie spontaniški informacijos mainai atvejais, kai vienos valstybės narės kompetentinga institucija turi pagrindo manyti, kad kitoje valstybėje narėje prarandamos mokestinės pajamos, jau taikomi tarpvalstybinį matmenį turintiems sprendimams dėl mokesčių, kuriuos valstybė narė skiria konkrečiam mokesčių mokėtojui dėl mokesčių nuostatų aiškinimo ar taikymo ateityje;

(3) Direktyvoje 2011/16/ES numatyti privalomi spontaniški informacijos mainai tarp valstybių narių penkiais konkrečiais atvejais ir per tam tikrą terminą ir joje išaiškinta, kad valstybės narės neturi laisvės vykdyti „atsitiktinės paieškos“ arba reikalauti suteikti informaciją, kuri greičiausiai nėra susijusi su atitinkamo mokesčių mokėtojo mokesčių reikalais. Tie spontaniški informacijos mainai atvejais, kai vienos valstybės narės kompetentinga institucija turi pagrindo manyti, kad kitoje valstybėje narėje prarandamos mokestinės pajamos, jau taikomi tarpvalstybinį matmenį turintiems sprendimams dėl mokesčių, kuriuos valstybė narė skiria konkrečiam mokesčių mokėtojui dėl mokesčių nuostatų aiškinimo ar taikymo ateityje;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) galimybė atsisakyti suteikti informaciją, jei dėl to būtų atskleista komercinė, pramoninė ar profesinė paslaptis arba komercinis procesas, arba informacija, kurios atskleidimas prieštarautų viešajai politikai, nebūtų taikoma privalomų automatinių informacijos apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainų nuostatoms, kad nebūtų sumažintas tų mainų efektyvumas. Tiems komerciniams interesams apsaugoti turėtų pakakti to, kad informacija, kuria privaloma keistis su visomis valstybėmis narėmis, yra riboto pobūdžio;

(5) galimybė atsisakyti suteikti informaciją, jei dėl to būtų atskleista komercinė, pramoninė ar profesinė paslaptis arba komercinis procesas, arba informacija, kurios atskleidimas prieštarautų viešajai politikai, nebūtų taikoma privalomų automatinių informacijos apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainų nuostatoms, kad nebūtų sumažintas tų mainų efektyvumas, vaidmuo ir tinkamas veikimas. Tiems komerciniams interesams minimaliai apsaugoti turėtų pakakti to, kad informacija, kuria privaloma keistis su visomis valstybėmis narėmis, yra riboto pobūdžio;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) išankstiniais sprendimais dėl mokesčių užtikrinamas nuoseklus ir skaidrus teisės aktų taikymas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b) skaidriomis mokesčių taisyklėmis mokesčių mokėtojams ir verslui suteikiamas teisinis tikrumas ir skatinamos investicijos;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) norint, kad privalomi automatiniai išankstinių tarpvalstybinių sprendimų ir išankstinės kainodaros tvarkos mainai būtų naudingi, informacija turi būti perduota iškart po to, kai jie yra priimami, taigi reikėtų nustatyti, kad ta informacija turėtų būti perduodama reguliariais tarpsniais;

(6) norint, kad privalomi automatiniai informacijos apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainai būtų naudingi, informacija apie tuos sprendimus ir tvarką turėtų būti perduodama nedelsiant po jų priėmimo. Taisyklių nesilaikymo atvejais gali būti nustatytos veiksmingos ir efektyvios sankcijos;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) valstybės narės turėtų keistis pagrindine informacija, kuri taip pat turi būti perduodama Komisijai. Tai sudarytų sąlygas Komisijai bet kuriuo metu stebėti ir įvertinti, kiek efektyviai vykdomi automatiniai informacijos apie tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainai. Toks informacijos perdavimas neatleis valstybių narių nuo pareigos informuoti Komisiją apie bet kokią valstybės pagalbą;

(8) valstybės narės turėtų keistis pagrindine informacija su naujuoju centriniu skaidriu registru mokesčių klausimais. Pagal Sutartis Komisijos vaidmuo yra siekti užtikrinti tinkamą Sąjungos teisės aktų taikymą piliečių labui. Atsižvelgiant į tai, Komisija turėtų imtis reikiamų veiksmų, kad stebėtų, kaip laikomasi teisės aktų dėl kovos su mokesčių vengimu, tuo pat metu gerbdama suverenumą mokesčių srityje. Tiesioginių mokesčių atveju turi būti išlaikytas pagrindinis valstybių narių suverenumo mokesčių klausimais principas ir neturi būti keliamas pavojus subsidiarumo principui. Komisija, kovodama su agresyviu mokesčių planavimu, turėtų veiksmingai ir griežtai taikyti ES valstybės pagalbos taisykles. Ypač svarbu, kad bendrovės mokesčius mokėtų tose šalyse, kuriose generuoja pelną;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) informacijos gaunančios valstybės narės grįžtamasis ryšys informaciją siunčiančiai valstybei narei yra būtinas efektyvios automatinių informacijos mainų sistemos veikimo elementas. Todėl tikslinga nustatyti priemones, kurios sudarytų sąlygas teikti grįžtamąją informaciją tais atvejais, kai informacija buvo panaudota ir kai pagal kitas Direktyvos 2011/16/ES nuostatos negalima teikti kitos grįžtamosios informacijos;

(9) informaciją gaunančios valstybės narės atsiliepimai informaciją siunčiančiai valstybei narei yra būtinas veiksmingos automatinių informacijos mainų sistemos veikimo elementas, kadangi jie skatina valstybių narių administracinį bendradarbiavimą. Todėl tikslinga nustatyti priemones, kurios sudarytų sąlygas teikti grįžtamąją informaciją tais atvejais, kai informacija buvo panaudota ir kai pagal kitas Direktyvos 2011/16/ES nuostatos negalima teikti kitos grįžtamosios informacijos;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių pašalinti kliūtis, kurios galėtų kliudyti veiksmingai ir kuo plačiau privalomai automatiškai keistis informacija apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką;

(11) valstybės narės, siekdamos skatinti bendradarbiavimą ir padidinti skaidrumą, imasi visų reikiamų priemonių pašalinti kliūtis, kurios galėtų kliudyti veiksmingai ir kuo plačiau privalomai automatiškai keistis informacija apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką, atsižvelgdamos į pasaulinį EBPO standartą dėl standartinių automatinių informacijos mainų kaip į minimalų standartą ir taip pat į tai, kad valstybės narės įsipareigojo imtis prevencijos priemonių prieš mokesčių vengimą, įgyvendamos G20 ir EBPO ataskaitų teikimo pagal šalis modelius ir svarstydamos tolesnį jų patobulinimą;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) taip pat turėtų būti atsižvelgta į Švedijos parlamento pagrįstą nuomonę dėl subsidiarumo principų taikymo, pateiktą pagal Protokolo Nr. 2 6 straipsnį, kurioje tvirtinama, kad dabartinis pasiūlymas neperžengia ribų, būtinų veiksmingiems informacijos mainams užtikrinti, tačiau, kita vertus, teigiama, kad esama rizikos, jog dėl to, kad informacijos pateikimo reikalavimai suformuluoti labai plačiai, gali būti pateikta tiek daug informacijos, kad bus itin sudėtinga pasiekti tikslą; savo pagrįstoje nuomonėje Švedijos parlamentas taip pat reiškia susirūpinimą, kad kai kuriais aspektais dabartiniame pasiūlyme viršijama tai, kas būtina, įskaitant ilgą taikymo atgaline data laikotarpį;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15b) nepaprastai svarbu, kad tiesioginių mokesčių atveju būtų išlaikytas pagrindinis valstybių narių suverenumo mokesčių klausimais principas ir kad dabartiniu pasiūlymu nebūtų keliamas pavojus subsidiarumo principui;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų pirma šia direktyva siekiama užtikrinti visapusišką pagarbą teisei į asmens duomenų apsaugą ir laisvę užsiimti verslu;

(16) šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų pirma šia direktyva siekiama užtikrinti visapusišką pagarbą teisei į asmens duomenų apsaugą ir laisvę užsiimti verslu. Asmeniniai duomenys turi būti tvarkomi konkrečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir tik jei jie yra tinkami, aktualūs ir savo apimtimi neviršija tikslų. Bet kokie minėtų teisių apribojimai turėtų būti taikomi tik tuo atveju, jei laikomasi Pagrindinių teisių chartijos 52 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų. Laikantis proporcingumo principo, apribojimai gali būti taikomi tuo atveju, jei jie atitinka būtinus ir tikruosius teisės aktuose nustatytus bendrojo intereso tikslus arba jei reikia apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti veiksmingą valstybių narių administracinį bendradarbiavimą tokiomis sąlygomis, kurios būtų suderinamos su tinkamu vidaus rinkos veikimu, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl vienodumo ir veiksmingumo poreikio to tikslo geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(17) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti veiksmingą valstybių narių administracinį bendradarbiavimą tokiomis sąlygomis, kurios būtų suderinamos su tinkamu vidaus rinkos veikimu, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl reikiamo vienodumo ir veiksmingumo to tikslo būtų geriau siekti Europos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Direktyva 2011/16/ES

3 straipsnio 9 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) taikant 8 straipsnio 1 dalį ir 8a straipsnį, sistemingas iš anksto nustatytos informacijos pateikimas kitai valstybei narei be išankstinio prašymo iš anksto nustatytais reguliariais intervalais; Taikant 8 straipsnio 1 dalį, turima informacija reiškia informaciją, kuri yra informaciją pateikiančios valstybės narės mokesčių dokumentuose ir kurią galima gauti taikant toje valstybėje narėje nustatytas informacijos rinkimo bei tvarkymo procedūras;

a) taikant 8 straipsnio 1 dalį ir 8a straipsnį, sistemingas iš anksto nustatytos informacijos pateikimas kitai valstybei narei be išankstinio prašymo iš anksto nustatytais reguliariais intervalais, siekiant atitinkamai ir reguliariai pasinaudoti automatinių informacijos mainų pranašumais. Taikant 8 straipsnio 1 dalį, turima informacija reiškia informaciją, kuri yra informaciją pateikiančios valstybės narės mokesčių dokumentuose ir kurią galima gauti taikant toje valstybėje narėje nustatytas informacijos rinkimo bei tvarkymo procedūras;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kompetentinga valstybės narės institucija, priimanti ar iš dalies keičianti išankstinį tarpvalstybinį sprendimą arba išankstinę kainodaros tvarką po šios direktyvos įsigaliojimo dienos, automatinių mainų būdu pateikia informaciją apie tai visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos Komisijai.

1. Kompetentinga valstybės narės institucija, priimanti ar iš dalies keičianti išankstinį tarpvalstybinį sprendimą arba išankstinę kainodaros tvarką po šios direktyvos įsigaliojimo dienos, automatinių mainų būdu pateikia informaciją apie tai visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir naujam centriniam skaidriam registrui mokesčių klausimais. Komisija stebi ir įvertina, kiek efektyviai vykdomi automatiniai informacijos mainai.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kompetentinga valstybės narės institucija taip pat pateiks visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos Komisijai informaciją apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką, kurie priimti per laikotarpį, prasidėjusį prieš dešimt metų iki šios direktyvos įsigaliojimo, bet kurie vis dar galioja šios direktyvos įsigaliojimo dieną.

2. Kompetentinga valstybės narės institucija taip pat pateiks visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir centriniam skaidriam registrui mokesčių klausimais informaciją apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką, kurie priimti per laikotarpį, prasidėjusį prieš penkerius metus iki šios direktyvos įsigaliojimo, bet kurie vis dar galioja ir taikomi šios direktyvos įsigaliojimo dieną.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2011/16/ES

8 a straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Kompetentinga institucija, kuriai informacija pateikiama pagal 1 dalį, nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo jos gavimo, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, informaciją suteikusiai kompetentingai institucijai patvirtina, kad informacija gauta.

7. Kompetentinga institucija, kuriai informacija pateikiama pagal 1 dalį, nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo jos gavimo, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, informaciją suteikusiai kompetentingai institucijai patvirtina, kad informacija gauta, tuo būdu palengvindama efektyvios automatinių informacijos mainų sistemos veikimą.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2011/16/ES

23 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija pagal šią direktyvą gautą informaciją laiko konfidencialia vadovaudamasi Sąjungos institucijoms taikomomis nuostatomis.

1. Komisija pagal šią direktyvą gautą informaciją laiko konfidencialia vadovaudamasi Sąjungos institucijoms taikomomis nuostatomis, kaip įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Direktyva 2011/16/ES

25 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„25a straipsnis

 

Ši direktyva dera su pokyčiais EBPO ir joje atsižvelgiama į automatinių finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainų standartu nustatytą EBPO išsamių taisyklių rinkinį.“

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies 9 b punktas (naujas)

Direktyva 2011/16/ES

25 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9b) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„25b straipsnis

 

Ši direktyva nekliudo valstybėms narėms imtis tolesnių veiksmų kurti šalies vidaus ar susitarimais pagrįstas nuostatas dėl mokesčių vengimo prevencijos.“

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai

Nuorodos

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

15.4.2015

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

15.4.2015

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Angel Dzhambazki

31.8.2015

Svarstymas komitete

15.9.2015

 

 

 

Priėmimo data

13.10.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

13

9

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Stefano Maullu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Andrew Lewer

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai

References

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)

Konsultacijos su EP data

31.3.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

15.4.2015

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

15.4.2015

IMCO

15.4.2015

JURI

15.4.2015

LIBE

15.4.2015

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

CONT

16.6.2015

IMCO

20.4.2015

LIBE

31.3.2015

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Markus Ferber

28.4.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

15.9.2015

13.10.2015

 

 

Priėmimo data

13.10.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Danuta Jazłowiecka, Eva Kaili, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Nils Torvalds, Beatrix von Storch

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Mark Demesmaeker

Pateikimo data

20.10.2015