Ziņojums - A8-0306/2015Ziņojums
A8-0306/2015

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā

20.10.2015 - (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)) - *

Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: Markus Ferber


Procedūra : 2015/0068(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0306/2015

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā

(COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2015)0135),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 115. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0085/2015),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu, kā arī Juridiskās komitejas atzinumu (A8-0306/2015),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

2.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši nepieciešamību ievērot tiesības uz personas datu aizsardzību un darījumdarbības brīvību,

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Pēdējos gados ievērojami pieaugusi pārrobežu nodokļu apiešana, agresīva nodokļu plānošana un nelabvēlīga nodokļu konkurence, un šo parādību novēršanai arvien vairāk uzmanības velta gan Savienības, gan pasaules līmenī. Nodokļu bāzes samazināšanās ievērojami mazina valstu nodokļu ieņēmumus; tas liedz dalībvalstīm piemērot izaugsmi veicinošu nodokļu politiku. Konkrēti – nolēmumi attiecībā uz nodokļu vajadzībām izveidotām struktūrām ļauj panākt zemu nodokļu līmeni par mākslīgi augstām ienākuma summām valstī, kas izdod iepriekšēju nolēmumu, un var veicināt to, ka saglabājas mākslīgi zemas ienākuma summas, kurām jāuzliek nodokļi jebkurā citā iesaistītajā valstī. Tāpēc ir steidzami nepieciešams palielināt pārredzamību. Lai to panāktu, ir jāuzlabo rīki un mehānismi, kas izveidoti ar Padomes Direktīvu 2011/16/ES13.

(1) Pēdējos gados ievērojami pieaugusi pārrobežu izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, agresīva nodokļu plānošana un kaitnieciska nodokļu konkurence, un šo parādību novēršanai arvien vairāk uzmanības velta gan Savienības, gan pasaules līmenī. Nodokļu bāzes samazināšanās ievērojami samazina valstu nodokļu ieņēmumus, liedzot dalībvalstīm piemērot izaugsmi veicinošu nodokļu politiku, radot konkurences izkropļojumus, kas kaitē uzņēmumiem — jo īpaši MVU —, kuri godīgi maksā nodokļus, un nodokļu slogu pārvietojot uz mazāk mobiliem faktoriem, tādiem kā darbaspēks un patēriņš. Tomēr atsevišķos gadījumos nolēmumi attiecībā uz nodokļu vajadzībām izveidotām struktūrām izraisīja to, ka valstī, kas izdeva attiecīgo iepriekšējo nolēmumu, mākslīgi augstas ienākumu summas tika apliktas ar zemu nodokli, un ļāva mākslīgi zemas ienākuma summas aplikt ar nodokli jebkurā citā iesaistītajā valstī, tādējādi samazinot minēto dalībvalstu nodokļu bāzi. Tāpēc ir steidzami nepieciešams palielināt uz konkrētu mērķi virzītu pārredzamību un informācijas apmaiņu, kas atbilst vismaz ESAO standartiem. Lai to panāktu, ir jāuzlabo rīki un mehānismi, kas izveidoti ar Padomes Direktīvu 2011/16/ES13.

 

__________________

__________________

13 Padomes 2011. gada 15. februāra Direktīva 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK (OV L 64, 11.3.2011., 1. lpp.).

13 Padomes 2011. gada 15. februāra Direktīva 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK (OV L 64, 11.3.2011., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Ņemot vērā „LuxLeaks” skandālu, Eiropas Parlaments ar šī ziņojuma palīdzību pauž stingru apņemšanos nepieļaut krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī atbalstīt nodokļu sloga taisnīgu sadalījumu starp iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Eiropadome 2014. gada 18. decembra secinājumos uzsvēra, ka steidzami ir jāturpina centieni cīņā pret nodokļu apiešanu un agresīvu nodokļu plānošanu gan pasaules, gan Savienības līmenī. Uzsverot, cik svarīga ir pārredzamība, Eiropadome atzinīgi novērtēja Komisijas nodomu iesniegt priekšlikumu par automātisko informācijas apmaiņu par nodokļu nolēmumiem Savienībā.

(2) Eiropadome 2014. gada 18. decembra secinājumos uzsvēra, ka steidzami ir jāturpina centieni cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu gan pasaules, gan Eiropas līmenī. Uzsverot, cik svarīga ir pārredzamība un atbilstoša informācijas apmaiņa, Eiropadome atzinīgi novērtēja Komisijas nodomu iesniegt priekšlikumu par automātisko informācijas apmaiņu par nodokļu nolēmumiem Savienībā.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Tomēr efektīvu spontānu informācijas apmaiņu par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu kavē vairākas nozīmīgas praktiskas grūtības, piemēram, izdevēja dalībvalsts pēc saviem ieskatiem nolemj, kuras citas dalībvalstis būtu jāinformē.

(4) Tomēr efektīvu spontānu informācijas apmaiņu par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu kavē vairākas nozīmīgas praktiskas grūtības, piemēram, izdevējas dalībvalsts tiesības brīvi izlemt, kuras citas dalībvalstis būtu jāinformē, un vājā uzraudzības sistēma, kas Komisijai apgrūtina uzdevumu konstatēt informācijas apmaiņas prasības neievērošanas gadījumus.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Efektīvai nodokļu informācijas apmaiņai un apstrādei un no tā izrietošajam šajā apmaiņā iesaistījušos valstu izdarītajam spiedienam būtu spēcīga atturoša ietekme uz kaitnieciskas nodokļu prakses ieviešanu, kas ļautu dalībvalstīm un Komisijai iegūt savā rīcībā visu attiecīgo informāciju, lai vērstos pret šādu praksi.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Iespēja, ka var atteikties sniegt informāciju, ja tādējādi tiktu izpausts komercnoslēpums, rūpniecisks vai profesionāls noslēpums vai komercprocess, vai arī informācijas izpaušana būtu pretrunā ar valsts politiku, nebūtu jāpiemēro noteikumiem par obligāto automātisko informācijas apmaiņu par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, lai nesamazinātu šīs apmaiņas efektivitāti. Tās informācijas ierobežotajam apjomam, ar kuru ir jāmainās ar visām dalībvalstīm, būtu jānodrošina minēto komerciālo interešu pietiekama aizsardzība.

(5) Iespēju atteikties sniegt informāciju, ja tādējādi tiktu izpausts komercnoslēpums, rūpniecisks vai profesionāls noslēpums vai komercprocess, vai arī informāciju, kuras izpaušana būtu pretrunā valsts politikai, nedrīkst attiecināt uz noteikumiem par obligāto automātisko informācijas apmaiņu par iepriekšējiem nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, lai nemazinātu šādas apmaiņas efektivitāti. Tās informācijas ierobežotais raksturs, ar kuru ir jāapmainās ar visām dalībvalstīm, nodrošina minēto komerciālo interešu pietiekamu aizsardzību.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5a) Pat tad, ja iepriekšēji nodokļu nolēmumi un vienošanās par cenas noteikšanu attiecas tikai uz iekšzemes darījumiem, tiem var būt pārrobežu dimensija. Tas jo īpaši ir raksturīgi kaskādes veida darījumu gadījumā, kad iepriekšēji nodokļu nolēmumi vai vienošanās par cenas noteikšanu attiecas uz pirmajiem — iekšzemes — darījumiem, neņemot vērā nākamos (pārrobežu) darījumus.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b) Lai nepieļautu vienošanos par nodokļiem patvaļīgu nošķiršanu, kas rodas saistībā ar dažādu valstu īstenoto atšķirīgo administratīvo praksi, iepriekšēju nolēmumu un iepriekšējas vienošanās par cenas noteikšanu definīcijā būtu jāiekļauj jebkādas vienošanās par nodokļiem neatkarīgi no tā, vai tie ir izdoti oficiāli vai neoficiāli un vai tie ir vai nav saistoši.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5c) Iepriekšēji nodokļu nolēmumi atvieglo tiesību aktu konsekventu un pārredzamu piemērošanu.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

5.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5d) Pārredzami nodokļu noteikumi sniedz juridisku noteiktību nodokļu maksātājiem un uzņēmumiem, kā arī rada investīcijas.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Lai gūtu iespējamo labumu no obligātās automātiskās informācijas apmaiņas par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, informācija būtu jāsniedz nekavējoties pēc to izdošanas un tāpēc būtu jānosaka regulāri informācijas paziņošanas intervāli.

(6) Lai gūtu labumu no obligātās automātiskās informācijas apmaiņas par iepriekšējiem nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, informācija par tiem būtu jāsniedz nekavējoties pēc to izdošanas. Var tikt noteiktas efektīvas un reālas sankcijas, ko piemērot neatbilstības gadījumā.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Obligātajā automātiskajā informācijas apmaiņā par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu katrā gadījumā būtu jāietver visām dalībvalstīm paredzēts paziņojums, kurā iekļauta noteikta pamatinformācijas kopa. Komisijai būtu jāpieņem visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai standartizētu šādas informācijas paziņošanu saskaņā ar procedūru, kas noteikta Direktīvā 2011/16/ES, un lai sagatavotu standarta veidlapu, kura jāizmanto informācijas apmaiņai. Minētā procedūra būtu jāizmanto, lai pieņemtu arī pasākumus un veiktu praktiskos darbus, kas vajadzīgi, lai īstenotu informācijas apmaiņu.

(7) Obligātajā automātiskajā informācijas apmaiņā par iepriekšējiem nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu katrā atsevišķajā gadījumā būtu jāietver noteikta pamatinformācijas kopuma paziņošana visām dalībvalstīm. Komisijai būtu jāpieņem visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai standartizētu šādas informācijas paziņošanu saskaņā ar procedūru, kas noteikta Direktīvā 2011/16/ES, un lai sagatavotu standarta veidlapu, kura jāizmanto informācijas apmaiņai. Minētā procedūra būtu jāizmanto arī, lai pieņemtu jebkādus pasākumus un praktisko kārtību, kas vajadzīgi, lai īstenotu informācijas apmaiņu.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Dalībvalstīm būtu jāapmainās ar paziņojamo pamatinformāciju arī ar Komisiju. Šādi Komisija varētu jebkurā laikā uzraudzīt un novērtēt informācijas automātiskās apmaiņas faktisko piemērošanu iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšējai vienošanās par cenas noteikšanu. Šāda paziņošana neatbrīvos dalībvalsti no tās pienākumiem paziņot Komisijai par jebkura veida valsts atbalstu.

(8) Dalībvalstīm būtu jāapmainās ar paziņojamo pamatinformāciju arī ar Komisiju, jo Komisijai būtu jāspēj neatkarīgi izvērtēt, vai šāda informācija ir svarīga nelikumīga valsts atbalsta konstatēšanai. Šai pamatinformācijai būtu jāļauj Komisijai jebkurā laikā efektīvi uzraudzīt un novērtēt, kā efektīvi tiek veikta automātiskā apmaiņa ar informāciju par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, kā arī nodrošināt, ka nolēmumi nelabvēlīgi neietekmē iekšējo tirgu. Šāda paziņošana neatbrīvos dalībvalsti no tās pienākumiem paziņot Komisijai par jebkāda veida valsts atbalstu.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Dalībvalstīm līdz 2018. gada 1. oktobrim būtu jāiesniedz Komisijai šīs direktīvas efektivitātes ex post analīze.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Atsauksmes, kuras saņēmēja dalībvalsts sniedz informācijas nosūtītājai dalībvalstij, ir nepieciešams elements efektīvas automātiskās informācijas apmaiņas sistēmas darbībā. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt pasākumus, kas ļauj sniegt atsauksmes, ja informācija ir izmantota un ja nevar sniegt atsauksmi saskaņā ar citiem Direktīvas 2011/16/ES noteikumiem.

(9) Atsauksmes, kuras saņēmēja dalībvalsts sniedz informācijas nosūtītājai dalībvalstij, ir nepieciešams elements efektīvas automātiskās informācijas apmaiņas sistēmas darbībā, jo tās veicina administratīvo sadarbību starp dalībvalstīm. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt pasākumus, kas ļauj sniegt atsauksmes, ja informācija ir izmantota un ja nevar sniegt atsauksmi saskaņā ar citiem Direktīvas 2011/16/ES noteikumiem. Tas apgrūtinātu iespēju krāpšanas nolūkā apiet informācijas sniegšanu.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Dalībvalstij vajadzētu būt iespējai atsaukties uz Direktīvas 2011/16/ES 5. pantu attiecībā uz informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma, lai no dalībvalsts, kas izdevusi nolēmumus vai vienošanās, saņemtu papildu informāciju, tostarp pilnu tekstu, kurā atspoguļoti iepriekšēji pārrobežu nolēmumi vai iepriekšējas vienošanās par cenas noteikšanu.

(10) Dalībvalstij vajadzētu būt iespējai atsaukties uz Direktīvas 2011/16/ES 5. pantu attiecībā uz informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma, lai no dalībvalsts, kas izdevusi iepriekšējus nolēmumus vai iepriekšējas vienošanās par cenas noteikšanu un jebkādus tiesību aktus, ar kuriem izdara sekojošus grozījumus, saņemtu papildu informāciju, tostarp šādu nolēmumu vai vienošanos pilnu tekstu.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a) Būtu jāprecizē Direktīvas 2011/16/ES 1. panta 1. punktā minētā vārdkopa „informācija, kas ir prognozējami svarīga”, lai nepieļautu tās interpretēšanu nolūkā izvairīties no nodokļu maksāšanas.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Dalībvalstīm būtu jāveic visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai likvidētu visus šķēršļus, kas varētu kavēt efektīvu un iespējami plašu obligāto automātisko informācijas apmaiņu par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu.

(11) Dalībvalstīm būtu jāveic visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai likvidētu jebkādus šķēršļus, kuri varētu kavēt efektīvu un iespējami plašu obligāto automātisko informācijas apmaiņu par iepriekšējiem nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a) Lai palielinātu pārredzamību iedzīvotājiem, Komisijai, pamatojoties uz drošajā centrālajā direktorijā iekļauto informāciju, būtu jāpublicē kopsavilkums par galvenajiem nodokļu nolēmumiem, par kuriem panākta vienošanās iepriekšējā gadā. Šajā ziņojumā būtu jāiekļauj vismaz attiecīgajā nodokļu nolēmumā risināto jautājumu apraksts un to kritēriju apraksts, kuri izmantoti, lai konstatētu iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu un identificētu to/tās dalībvalsti(-is), kuru(-as), visticamāk, skar attiecīgais nodokļu nolēmums vai vienošanās par cenas noteikšanu. Komisijai tas būtu jādara, ievērojot šajā direktīvā paredzētos noteikumus par konfidencialitāti.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12b) Dalībvalstīm būtu jāprasa savām kompetentajām iestādēm no savu darbinieku vidus norīkot cilvēkus, kas vāks un analizēs šādu informāciju.

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12c) Faktisko īpašnieku ES mēroga reģistram, kas palīdzēs konstatēt izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un peļņas novirzīšanu, būtu jāsāk darboties ne vēlāk kā 2017. gada 26. jūnijā. Šāda centrālā reģistra — kas paredzēts informācijas par iepriekšējiem nodokļu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu autmātiskai apmaiņai starp dalībvalstīm un kas būtu pieejams dalībvalstu nodokļu iestādēm un dalībvalstu un Komisijas atbildīgajām pārvaldības institūcijām — izveidei būtu liela nozīme.

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Spēkā esošie noteikumi par konfidencialitāti būtu jāgroza, lai atspoguļotu obligātās automātiskās informācijas apmaiņas paplašināšanu, ietverot iepriekšējus pārrobežu nolēmumus un iepriekšējas vienošanās par cenas noteikšanu.

(15) Spēkā esošie noteikumi par konfidencialitāti būtu jāgroza, lai atspoguļotu obligātās automātiskās informācijas apmaiņas paplašināšanu, ietverot iepriekšējus nolēmumus un iepriekšējas vienošanās par cenas noteikšanu.

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a) Ir ļoti svarīgi, lai attiecībā uz tiešajiem nodokļiem tiktu atbalstīts pamatprincips, kas paredz dalībvalstu suverenitāti nodokļu jomā, un lai pašreizējais priekšlikums neapdraudētu subsidiariātes principu.

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Šajā direktīvā respektētas pamattiesības un ievēroti principus, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Jo īpaši ar šo direktīvu tiecas nodrošināt, ka tiek pilnībā ievērotas tiesības uz personas datu aizsardzību un darījumdarbības brīvība.

(16) Šajā direktīvā respektētas pamattiesības un ievēroti principus, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Jo īpaši ar šo direktīvu tiecas nodrošināt, ka tiek pilnībā ievērotas tiesības uz personas datu aizsardzību un darījumdarbības brīvība. Personas dati būtu jāapstrādā ar konkrētu, skaidri noteiktu un leģitīmu mērķi un tikai tad, ja šī apstrāde ir atbilstoša, būtiska un nepārsniedz pasākumus, kas nepieciešami izvirzītā mērķa sasniegšanai. Jebkādi šo tiesību ierobežojumi būtu pieļaujami tikai tad, ja tiek ievēroti Pamattiesību hartā izklāstītie nosacījumi. Ievērojot proporcionalitātes principu, ierobežojumus var noteikt ar nosacījumi, ka tie atbilst tiesību aktos atzītajiem nepieciešamajiem un patiesajiem vispārējo sabiedrības interešu mērķiem vai vajadzībai aizsargāt citu personu tiesības un brīvības.

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi proti, dalībvalstu efektīvu administratīvo sadarbību saskaņā ar nosacījumiem, kas ir saderīgi ar iekšējā tirgus pareizu darbību, – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet vienādības un efektivitātes dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(17) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, dalībvalstu efektīvu administratīvo sadarbību saskaņā ar nosacījumiem, kas ir saderīgi ar iekšējā tirgus pareizu darbību, nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstu līmenī, bet prasītās vienādības un efektivitātes dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Eiropas līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2011/16/ES

3. pants – 9. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) direktīvas 8. panta 1. punkta un 8.a panta vajadzībām – iepriekš noteiktas informācijas sistemātiska paziņošana citai dalībvalstij bez iepriekšēja pieprasījuma iepriekš noteiktos regulāros intervālos. Direktīvas 8. panta 1. punkta vajadzībām atsauce uz pieejamo informāciju attiecas uz informāciju, kas ir reģistrēta informācijas paziņotājas dalībvalsts nodokļu reģistros un ko var iegūt saskaņā ar minētās dalībvalsts informācijas vākšanas un apstrādes procedūrām;

a) direktīvas 8. panta 1. punkta un 8.a panta nolūkā — iepriekš noteiktas informācijas sistemātiska paziņošana citai dalībvalstij bez iepriekšēja pieprasījuma, kura attiecībā uz 8. panta 1. punktu notiek ar iepriekš noteiktu regulāru intervālu. Direktīvas 8. panta 1. punkta nolūkā atsauce uz pieejamo informāciju attiecas uz informāciju, kas ir reģistrēta informācijas paziņotājas dalībvalsts nodokļu reģistros un ko var iegūt saskaņā ar minētās dalībvalsts informācijas vākšanas un apstrādes procedūrām;

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2011/16/ES

3. pants – 14. apakšpunkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

14) “iepriekšējs pārrobežu nolēmums” ir jebkura vienošanās, paziņojums vai jebkurš cits instruments, vai rīcība ar līdzīgu ietekmi, tostarp izdots saistībā ar nodokļu revīziju,

14) „iepriekšējs nolēmums” ir jebkura vienošanās, paziņojums vai jebkurš cits instruments vai rīcība ar līdzīgu ietekmi neatkarīgi no tā, vai tas ir oficiāls vai neoficiāls raksturs un vai tas ir vai nav juridiski saistošs, tostarp izdots saistībā ar nodokļu revīziju,

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2011/16/ES

3. pants – 14. apakšpunkts – a daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) ko jebkurai personai izdevusi dalībvalsts valdība vai nodokļu iestāde vai jebkura tās teritoriāla vai administratīva apakšvienība vai kas izdots to vārdā;

a) ko izdevusi vai publicējusi dalībvalsts valdība vai nodokļu iestāde vai jebkura tās teritoriāla vai administratīva apakšvienība vai kas izdots vai publicēts to vārdā un uz ko var paļauties viena vai vairākas personas;

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2011/16/ES

3. pants – 14. apakšpunkts – c daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) kas ir saistīts ar pārrobežu darījumu vai ar jautājumu par to, vai darbības, ko veic juridiska persona citā dalībvalstī, rada pastāvīgu pārstāvniecību, un

c) kas ir saistīts ar darījumu vai ar jautājumu par to, vai darbības, ko veic juridiska persona citā dalībvalstī, rada pastāvīgu darījumdarbības vietu, un

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2011/16/ES

3. pants – 14. apakšpunkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pārrobežu darījums var ietvert (bet neaprobežojas ar to) ieguldījumu veikšanu, preču piegādi, pakalpojumu sniegšanu, finansējuma nodrošināšanu vai materiālo vai nemateriālo aktīvu izmantošanu, un tajā nav jābūt tieši iesaistītai personai, kas saņem iepriekšējo pārrobežu nolēmumu;

Darījums var ietvert (bet neaprobežojas ar to) ieguldījumu veikšanu, preču piegādi, pakalpojumu sniegšanu, finansējuma nodrošināšanu vai materiālo vai nemateriālo aktīvu izmantošanu, un tajā nav jābūt tieši iesaistītai personai, kas saņem iepriekšējo nolēmumu;

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2011/16/ES

3. pants – 15. apakšpunkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“iepriekšēja vienošanās par cenas noteikšanu” ir jebkurš tāds nolīgums, paziņojums vai jebkurš cits instruments vai darbība ar līdzīgu ietekmi, tostarp izdota saistībā ar nodokļu revīziju, ko jebkurai personai izdevusi vienas vai vairāku dalībvalstu valdība vai nodokļu iestāde, tostarp jebkura to teritoriāla vai administratīva apakšvienība, vai kas izdota to vārdā, un kas pirms pārrobežu darījumu veikšanas starp saistītiem uzņēmumiem nosaka pienācīgu kritēriju kopumu saistībā ar transfertcenu noteikšanu minētajiem darījumiem vai nosaka peļņas attiecināšanu pastāvīgai pārstāvniecībai.

„iepriekšēja vienošanās par cenas noteikšanu” ir jebkurš tāds nolīgums, paziņojums vai jebkurš cits instruments vai darbība ar līdzīgu ietekmi, tostarp izdota saistībā ar nodokļu revīziju, ko izdevusi vai publicējusi vienas vai vairāku dalībvalstu valdība vai nodokļu iestāde, tostarp jebkura to teritoriāla vai administratīva apakšvienība, vai kas izdota vai publicēta to vārdā, uz ko var paļauties viena vai vairākas personas un kas pirms darījumu veikšanas starp saistītiem uzņēmumiem nosaka pienācīgu kritēriju kopumu saistībā ar transfertcenu noteikšanu minētajiem darījumiem vai nosaka peļņas attiecināšanu uz pastāvīgu darījumdarbības vietu.

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2011/16/ES

3. pants – 16. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

16. šā panta 14. punkta vajadzībām “pārrobežu darījums” ir darījums vai darījumu virkne, ja:

svītrots

(a) ne visas darījuma vai darījumu virknes puses ir rezidenti nodokļu vajadzībām dalībvalstī, kura izdod iepriekšējo pārrobežu nolēmumu, vai

 

(b) darījuma vai darījumu virknes jebkura puse vienlaikus ir rezidents nodokļu vajadzībām vairāk nekā vienas valsts jurisdikcijā, vai

 

(c) viena no darījuma vai darījumu virknes pusēm veic darījumdarbību citā dalībvalstī, izmantojot pastāvīgu pārstāvniecību, un darījums vai darījumu virkne veido daļu vai visu pastāvīgās pārstāvniecības darījumdarbību. Pārrobežu darījumā vai darījumu virknē ir ietvertas arī vienošanās, ko viena juridiskā persona ir noslēgusi attiecībā uz tādu darījumdarbību citā dalībvalstī, kuru minētā persona veic ar pastāvīgas pārstāvniecības starpniecību.

 

Panta 15. punkta vajadzībām “pārrobežu darījums” ir darījums vai darījumu virkne, kurā iesaistīti saistītie uzņēmumi, no kuriem ne visi ir rezidenti nodokļu vajadzībām vienas dalībvalsts teritorijā.”;

 

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas izdod vai groza iepriekšēju pārrobežu nolēmumu vai iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu pēc dienas, kad stājas spēkā šī direktīva, paziņo informāciju par to visu pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā arī Eiropas Komisijai, veicot automātisku apmaiņu.

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas izdod vai groza iepriekšēju nolēmumu vai iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu pēc dienas, kad stājusies spēkā šī direktīva, iepriekš minēto informāciju paziņo visu pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā arī Eiropas Komisijai, veicot automātisku informācijas apmaiņu.

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo informāciju arī visu pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā arī Eiropas Komisijai par tādiem iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem vai iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, kas izdoti periodā, kurš sākas desmit gadus pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā, un vēl joprojām ir spēkā dienā, kad stājas spēkā šī direktīva.

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo informāciju arī visu pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā arī Eiropas Komisijai par tādiem iepriekšējiem nolēmumiem vai iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, kas izdoti pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā un kas vēl joprojām ir spēkā dienā, kad stājas spēkā šī direktīva.

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Panta 1. punktu nepiemēro, ja iepriekšējs pārrobežu nolēmums attiecas tikai uz vienas fiziskas personas vai vairāku fizisku personu nodokļu lietām.

3. Panta 1. punktu nepiemēro, ja iepriekšējs nolēmums attiecas tikai uz vienas fiziskas personas vai vairāku fizisku personu nodokļu lietām.

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Panta 1. punktu piemēro arī tad, ja iepriekšēja nolēmuma pieprasījums attiecas uz juridisku struktūru, kurai nav juridiskas personas statusa. Šādā gadījumā tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kura izdod iepriekšēju nolēmumu, savā rīcībā esošo informāciju nosūta visu pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un nodrošina struktūras dibināšanas dokumenta nodošanu ikviena dibinātāja un ikviena labuma guvēja rezidences vietas dalībvalstij.

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 4. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) attiecībā uz informācijas apmaiņu saskaņā ar 1. punktu – viena mēneša laikā no tā ceturkšņa beigām, kura laikā ir izdoti vai grozīti iepriekšējie pārrobežu nolēmumi vai iepriekšējas vienošanās par cenas noteikšanu;

a) attiecībā uz informācijas apmaiņu saskaņā ar 1. punktu — tūlīt un ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc tam, kad ir izdoti vai grozīti iepriekšējie nolēmumi vai iepriekšējās vienošanās par cenas noteikšanu;

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 4. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) attiecībā uz informācijas apmaiņu saskaņā ar 2. punktu – līdz 2016. gada 31. decembrim.

b) attiecībā uz informācijas apmaiņu saskaņā ar 2. punktu — trīs mēnešu laikā pēc spēkā stāšanās dienas.

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 5. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) iepriekšējo pārrobežu nolēmumu vai iepriekšējo vienošanos par cenas noteikšanu saturs, tostarp apraksts par attiecīgo darījumdarbību vai darījumiem, vai darījumu virkni;

b) iepriekšējo nolēmumu vai iepriekšējo vienošanos par cenas noteikšanu saturs, tostarp attiecīgās darījumdarbības vai darījumu, vai darījumu virknes apraksts;

Grozījums Nr.    41

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba) kritēriji, kas izmantoti, lai identificētu konkrēto iepriekšējo nolēmumu vai iepriekšējo vienošanos par cenas noteikšanu, kā arī laika ierobežojums (ja tāds ir) vai apstākļi, kādos attiecīgo lēmumu var atsaukt;

Grozījums Nr.    42

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 5. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) to pārējo dalībvalstu identifikācija, kuras varētu tieši vai netieši skart iepriekšējais pārrobežu nolēmums vai iepriekšējā vienošanās par cenas noteikšanu;

d) to pārējo dalībvalstu identifikācija, kuras varētu tieši vai netieši skart iepriekšējais nolēmums vai iepriekšējā vienošanās par cenas noteikšanu;

Grozījums Nr.    43

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 5. punkts – e apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) visu to personu, izņemot fiziskās personas, identifikācija citā dalībvalstī, kuras varētu tieši vai netieši ietekmēt iepriekšējais pārrobežu nolēmums vai iepriekšējā vienošanās par cenas noteikšanu (norādot, ar kuru dalībvalsti ir saistītas ietekmētās personas).

e) visu to personu, izņemot fiziskās personas, identifikācija citā dalībvalstī, kuras, iespējams, tieši vai netieši ietekmēs iepriekšējais nolēmums vai iepriekšējā vienošanās par cenas noteikšanu (norādot dalībvalsti, ar kuru šīs personas ir saistītas).

Grozījums Nr.    44

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 5. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ea) tiklīdz tas ir pieejams, Eiropas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (TIN), kā izklāstīts Komisijas 2012. gada rīcības plānā, kas paredz pasākumus, lai pastiprinātu cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanu.

Grozījums Nr.    45

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 5. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

eb) izmantotā kritēriju kopuma un piemērotā režīma apraksts gadījumos, kad, atkāpjoties no atzinuma sniedzējas dalībvalsts standartnoteikumiem, de jure vai de facto tiek samazināta nodokļu maksātāja nodokļu bāze, piemēram, pieļaujot ātrāku amortizāciju nekā parasti vai atvelkot izmaksas, kas nodokļu maksātājam nerodas tiešā veidā vai faktiski;

Grozījums Nr.    46

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 5. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ec) izmantotā kritēriju kopuma un piemērojamā režīma apraksts gadījumos, kad nodokļu maksātājam tiek piemērota nodokļu likme, kas ir zemāka par atzinuma sniedzējas dalībvalsts standartlikmi;

Grozījums Nr.    47

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 5. punkts – ed apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ed) izmantotā kritēriju kopuma un piemērotā mehānisma apraksts gadījumos, kad mehānisma dalībnieks veic uzņēmējdarbību trešā valstī, kurā nodokļu režīma nav vai kurā tas ir daudz izdevīgāks.

Grozījums Nr.    48

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Lai veicinātu informācijas apmaiņu, Komisija pieņem visus pasākumus un praktiskos pasākumus, kas vajadzīgi šā panta īstenošanai, tostarp pasākumus, kas vajadzīgi, lai standartizētu tās informācijas paziņošanu, kas minēta šā panta 5. punktā, kā procedūras daļu, ko izmanto, lai noteiktu 20. panta 5. punktā paredzēto standarta veidlapu.

6. Lai veicinātu informācijas apmaiņu, Komisija pieņem visus pasākumus un praktisko kārtību, kas vajadzīgi šā panta īstenošanai, tostarp pasākumus, kas vajadzīgi, lai standartizētu šā panta 5. punktā minētās informācijas paziņošanu kā procedūras daļu, ko izmanto, lai noteiktu 20. panta 5. punktā paredzēto standarta veidlapu. Komisija palīdz dalībvalstīm, kuras ir uzticējušas decentralizētām teritoriālām vai administratīvām institūcijām ar nodokļiem saistītu kompetenci, nodrošināt, ka tās pilda savu pienākumu sniegt šīm institūcijām apmācību un atbalstu.

Grozījums Nr.    49

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Kompetentā iestāde, kurai saskaņā ar 1. punktu ir paziņota informācija, nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā septiņas darbdienas pēc saņemšanas, ja iespējams elektroniski, apstiprina informācijas saņemšanu kompetentajai iestādei, kas sniegusi informāciju.

7. Kompetentā iestāde, kurai saskaņā ar 1. punktu ir paziņota informācija, nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā septiņas darbdienas pēc saņemšanas, ja iespējams, elektroniski, apstiprina informācijas saņemšanu kompetentajai iestādei, kas sniegusi informāciju, tādējādi atvieglojot informācijas automātiskās apmaiņas sistēmas efektīvu darbību.

Grozījums Nr.    50

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. Dalībvalstis var pieprasīt papildu informāciju saskaņā ar 5. pantu, tostarp iepriekšējā pārrobežu nolēmuma vai iepriekšējās vienošanās par cenas noteikšanu pilnu tekstu, no dalībvalsts, kas to izdevusi.

8. Dalībvalstis vai attiecīgā gadījumā to teritoriālās vai administratīvās institūcijas, tostarp pašvaldības, saskaņā ar 5. pantu var pieprasīt dalībvalstij, kas izdevusi iepriekšēju nolēmumu vai iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, sniegt papildu informāciju, tostarp attiecīgā nolēmuma vai vienošanās pilnu tekstu.

Grozījums Nr.    51

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 9.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.a Dalībvalstis jau agrīnā posmā paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm par jebkādām būtiskām izmaiņām savā nodokļu nolēmumu izdošanas praksē (pieteikšanās kārtībā, lēmuma pieņemšanā u. tml.).

Grozījums Nr.    52

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 9.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.b Dalībvalstu nodokļu iestādes paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm par jebkādām būtiskām izmaiņām savos tiesību aktos par uzņēmējdarbības nodokli (jauna atvieglojuma, atbrīvojuma, izņēmuma, stimula vai citu līdzīgu pasākumu ieviešana), kuras var ietekmēt attiecīgajā valstī spēkā esošās nodokļu likmes vai jebkuras citas dalībvalsts nodokļu ieņēmumus.

Pamatojums

Šādiem paziņojumiem tika izveidota Rīcības kodeksa jautājumu grupa, taču tās rīcībspēja izrādījās ierobežota. Tādēļ Komisijai būtu jāizveido mehānisms, ar kura palīdzību dalībvalstis varētu Komisijai un pārējām dalībvalstīm paziņot par būtiskām izmaiņām savos tiesību aktos par uzņēmējdarbības nodokli, ja šādas izmaiņas var ietekmēt attiecīgajā valstī spēkā esošās nodokļu likmes un/vai kādas citas dalībvalsts nodokļu ieņēmumus.

Grozījums Nr.    53

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.b pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2017. gada 1. oktobrim reizi gadā iesniedz Komisijai statistiku par automātiskās apmaiņas apjomu saskaņā ar 8. un 8.a pantu un, ciktāl iespējams, informāciju par administratīvām un citām attiecīgām izmaksām un ieguvumiem, kas saistīti ar notikušo apmaiņu un visām iespējamām izmaiņām gan attiecībā uz nodokļu administrācijām, gan trešām personām.

1. Dalībvalstis līdz 2017. gada 1. oktobrim reizi gadā iesniedz Komisijai statistiku par informācijas apjomu, ar kuru notiek automātiska apmaiņa saskaņā ar 8. un 8.a pantu, kā arī informāciju par izdoto nolēmumu veidiem un, ciktāl iespējams, par administratīvajām un citām attiecīgajām izmaksām un labumiem, kas saistīti ar notikušo apmaiņu, un jebkādām iespējamām izmaiņām gan attiecībā uz nodokļu administrācijām, gan trešām personām.

Grozījums Nr.    54

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.b pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Komisija līdz 2017. gada 1. oktobrim un pēc tam reizi gadā publicē pārskatu, tajā apkopojot svarīgākos gadījumus, kas ietverti 21. panta 5. punktā minētajā drošajā centrālajā direktorijā. Publicējot minēto pārskatu, Komisija ievēro 23.a pantā paredzētos noteikumus par konfidencialitāti.

Grozījums Nr.    55

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2011/16/ES

14. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja dalībvalsts izmanto jebkuru informāciju, ko cita dalībvalsts paziņojusi saskaņā ar 8.a pantu, tā nosūta atsauksmi par to kompetentajai iestādei, kas informāciju sniegusi, cik ātri vien iespējams un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad tapis zināms pieprasītās informācijas izmantošanas iznākums, izņemot, ja atsauksme jau ir sniegta saskaņā ar šā panta 1. punktu. Komisija nosaka praktiskos pasākumus saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru.

3. Ja dalībvalsts izmanto jebkkādu informāciju, ko cita dalībvalsts paziņojusi saskaņā ar 8.a pantu, tā nosūta atsauksmi par to Komisijai un kompetentajai iestādei, kas informāciju sniegusi, cik ātri vien iespējams un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad tapis zināms pieprasītās informācijas izmantošanas iznākums, ja vien atsauksme jau nav sniegta saskaņā ar šā panta 1. punktu. Komisija nosaka praktisko kārtību saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru.

Grozījums Nr.    56

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 5. punkts

Direktīva 2011/16/ES

20. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Automātisko informācijas apmaiņu par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu saskaņā ar 8.a pantu veic, izmantojot standarta veidlapu, kuru Komisija ir pieņēmusi saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru.

5. Automātisko informācijas apmaiņu par iepriekšējiem nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu saskaņā ar 8.a pantu veic, izmantojot standarta veidlapu, kuru Komisija ir pieņēmusi saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru.

Grozījums Nr.  57

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 6. punkts

Direktīva 2011/16/ES

21. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Komisija izstrādā drošu centrālo direktoriju, kurā var reģistrēt informāciju, kas jāpaziņo saskaņā ar šīs direktīvas 8.a pantu, lai īstenotu automātisko apmaiņu, kā paredzēts 8.a panta 1. un 2. punktā. Komisijai ir pieejama informācija, kas reģistrēta šajā direktorijā. Komisija pieņem vajadzīgos praktiskos pasākumus saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru.

5. Ne vēlāk kā 2016. gada 31. decembrī Komisija ir izstrādājusi drošu centrālo direktoriju, kurā ir jāreģistrē informācija, kas jāpaziņo saskaņā ar šīs direktīvas 8.a pantu, lai īstenotu automātisko apmaiņu, kā paredzēts 8.a panta 1. un 2. punktā. Dalībvalstis nodrošina, ka visa informācija, kas saskaņā ar šīs direktīvas 8.a pantu paziņota pārejas periodā, kamēr vēl nav izveidots drošais centrālais direktorijs, tajā tiek augšupielādēta līdz 2017. gada 1. aprīlim. Komisijai un dalībvalstīm ir pieejama informācija, kas reģistrēta šajā direktorijā. Komisija pieņem vajadzīgo praktisko kārtību saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru.

Grozījums Nr.    58

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Direktīva 2011/16/ES

23.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Attiecībā uz informāciju, kas Komisijai paziņota saskaņā ar šo direktīvu, Komisija saglabā konfidencialitāti saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro Savienības iestādēm.

1. Attiecībā uz informāciju, kas Komisijai paziņota saskaņā ar šo direktīvu, Komisija saglabā konfidencialitāti saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro Savienības iestādēm, kā noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pantā.

Grozījums Nr.    59

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Direktīva 2011/16/ES

23.a pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informāciju, ko dalībvalsts paziņojusi Komisijai saskaņā ar 23. pantu, kā arī visus ziņojumus vai dokumentus, kurus Komisija ir izstrādājusi, izmantojot šo informāciju, var nosūtīt citām dalībvalstīm. Uz šo nosūtīto informāciju attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums, un to aizsargā tāpat kā līdzīgu informāciju saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kura informāciju ir saņēmusi.

Informāciju, ko ES vai EEZ dalībvalsts paziņojusi Komisijai saskaņā ar 23. pantu, kā arī visus ziņojumus vai dokumentus, kurus Komisija ir izstrādājusi, izmantojot šo informāciju, var nosūtīt citām ES dalībvalstīm (un arī EEZ dalībvalstīm, ja ir spēkā savstarpīguma princips). Uz šo nosūtīto informāciju attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums, un to aizsargā tāpat kā līdzīgu informāciju saskaņā ar tās ES dalībvalsts (un, ja ir spēkā savstarpības princips, arī EEZ dalībvalsts) tiesību aktiem, kura informāciju ir saņēmusi.

Grozījums Nr.    60

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Direktīva 2011/16/ES

23.a pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisijas izstrādātus ziņojumus un dokumentus, kas minēti pirmajā daļā, dalībvalstis var izmantot tikai analītiskiem mērķiem, un dalībvalstis informāciju nepublicē un nedara pieejamu nevienai citai personai vai struktūrai, nesaņemot nepārprotamu Komisijas piekrišanu.”;

Komisijas izstrādātus ziņojumus un dokumentus, kas minēti pirmajā daļā, ES vai EEZ dalībvalstis var izmantot tikai analītiskiem mērķiem, un dalībvalstis informāciju nepublicē un nedara pieejamu nevienai citai personai vai struktūrai, nesaņemot nepārprotamu Komisijas piekrišanu.

Grozījums Nr.    61

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

23.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8a) iekļauj šādu pantu:

 

„23.b pants

 

Sankcijas

 

Komisija izvērtē visas sankcijas, kas būtu jānosaka gadījumos, kad dalībvalsts atsakās apmainīties ar informāciju vai neveic informācijas apmaiņu.”

 

Grozījums Nr.    62

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 9.a apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

25.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9a) iekļauj šādu pantu:

 

„25.a pants

 

ESAO izstrādnes

 

Šī direktīva atbilst ESAO izstrādnēm, un tajā ir ņemts vērā ESAO visaptverošais noteikumu kopums, kas iekļauts Finanšu konta informācijas automātiskas apmaiņas standartā.”

Grozījums Nr.    63

Direktīvas priekšlikums

Article 4 – paragraph 1– point 9 b (new)

Direktīva 2011/16/ES

25.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9b) iekļauj šādu pantu:

 

„25.b pants

 

Dalībvalstu veiktie turpmākie pasākumi

 

Šī direktīva neliedz dalībvalstīm izstrādāt iekšzemes vai uz līgumiem balstītus noteikumus, lai nepieļautu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.”

 

Grozījums Nr.    64

Direktīvas priekšlikums

1. pants − 1. punkts – 9.c apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

27. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9c) direktīvas 27. pantu groza šādi:

 

„27. pants

 

Ziņošana

 

Reizi trijos gados pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.”

PASKAIDROJUMS

Ievads

Ir būtiski saasinājušās pārrobežu līmenī īstenotas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, agresīvas nodokļu plānošanas un kaitnieciskas nodokļu konkurences radītās problēmas, kurām tiek veltīts aizvien vairāk uzmanības gan Savienībā, gan pasaules līmenī.

Eiropas Parlaments 2013. gada 21. maija rezolūcijā uzsvēra, ka ES būtu jāuzņemas vadoša loma pasaules līmeņa diskusijās par cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu oāzēm, it īpaši saistībā ar informācijas apmaiņas veicināšanu.

Saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu (Direktīvu 2011/16/ES par administratīvo sadarbību nodokļu jomā) dalībvalstis apmainās ar nelielu daudzumu informācijas par saviem nodokļu nolēmumiem.

Nodokļu nolēmums ir apliecinājums vai garantija, ko nodokļu iestādes sniedz nodokļu maksātājiem par veidu, kādā tiks aprēķināti to nodokļi. Nodokļu nolēmumus parasti izdod, lai nodokļu maksātājiem sniegtu juridisko noteiktību, bieži vien apstiprinot lielam vai sarežģītam komercdarījumam piemērojamo nodokļu režīmu. Nodokļu nolēmumus lielākoties izdod pirms darījuma veikšanas vai nodokļu deklarācijas iesniegšanas.

ES dalībvalstis var brīvi izlemt, vai konkrētais nodokļu nolēmums varētu būt svarīgs citai dalībvalstij. Rezultātā starp dalībvalstīm nenotiek spontāna informācijas par to nodokļu nolēmumiem apmaiņa, un bieži vien tās nezina par citur ES izdotiem pārrobežu nodokļu nolēmumiem, kas var ietekmēt to nodokļu bāzi. Šo pārredzamības trūkumu nodokļu nolēmumu jomā izmanto atsevišķi uzņēmumi, lai mākslīgi samazinātu savus maksājamos nodokļus.

Tādēļ ir steidzami jāpalielina pārredzamība. Lai to panāktu, ir jāuzlabo ar Padomes Direktīvu 2011/16/ES noteiktie instrumenti un mehānismi.

Komisijas priekšlikums

Ar šo direktīvas projektu tiek grozīta Direktīva 2011/16/ES par administratīvo sadarbību nodokļu jomā, kura ir grozīta ar Direktīvu 2014/107/ES. Ar šo direktīvas projektu pašreiz spēkā esošajā direktīvā tiek iekļauts jauns pants, kurā ir izklāstīta piemērošanas joma un nosacījumi obligātajai informācijas automātiskajai apmaiņai par pārrobežu nodokļu nolēmumiem un vienošanos par transfertcenas noteikšanu. Informācijas automātiskās apmaiņas pienākums tiek paplašināts, to attiecinot arī uz nolēmumiem, kas izdoti desmit gadus pirms dienas, kad stājas spēkā ierosinātā direktīva, un kas joprojām ir spēkā šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā.

Konkrēti priekšlikuma aspekti

Informācijas apmaiņas piemērošanas joma

Komisija ierosina ierobežot obligātās informācijas apmaiņas piemērošanas jomu līdz pārrobežu nodokļu nolēmumiem un vienošanos par transfertcenu noteikšanu.

Informācijas apmaiņas grafiks

Komisija ierosina noteikt stingru grafiku, proti, reizi trijos mēnešos dalībvalstu nodokļu iestādes ar drošas e-pasta sistēmas palīdzību nosūta visām pārējām dalībvalstīm pārskatu par visiem to izdotajiem pārrobežu nodokļu nolēmumiem. Pēc tam dalībvalstis var pieprasīt sīkāku informāciju par atsevišķiem nodokļu nolēmumiem.

Sniedzamā informācija

Direktīvas priekšlikumā galvenajos vilcienos aprakstīta standartinformācija, kas dalībvalstīm jāiekļauj ceturkšņa pārskatos par nodokļu nolēmumiem. Minētā informācija ietver:

– nodokļu maksātāja un attiecīgā gadījumā grupas nosaukumu;

– nodokļu nolēmumā risināto jautājumu aprakstu;

– to kritēriju aprakstu, kuri izmantoti, lai konstatētu iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu;

– tās/to dalībvalsts(-u) identificēšanu, kuru(-as), visticamāk, skars attiecīgais nodokļu nolēmums vai vienošanās par cenas noteikšanu;

– visu citu nodokļu maksātāju (izņemot fizisku personu) identificēšanu, kurus, iespējams, skars attiecīgais nodokļu nolēmums vai vienošanās par cenas noteikšanu.

Komisija ierosina minētās informācijas iesniegšanas veidu standartizēt ar deleģētā akta palīdzību.

Drošs centrālais direktorijs

Direktīvas priekšlikumā arī paredzēts, ka Komisija var izveidot drošu centrālo direktoriju, kurā tiek iekļauta saskaņā ar direktīvas noteikumiem sniedzamā informācija. Komisijai būs pieejama šajā direktorijā reģistrētā informācija.

Daži jautājumi diskusijai

Referents kopumā pozitīvi vērtē šo direktīvas priekšlikumu, it īpaši pienākumu apmainīties ar informāciju par nolēmumiem, kas izdoti desmit gadus pirms dienas, kad stājas spēkā ierosinātā direktīva, un kas joprojām ir spēkā šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā. Referents neuzskata, ka minētais desmit gadu periods būtu jāpagarina, jo attiecīgie dati var vairs nebūt pieejami.

Attiecībā uz obligātās informācijas apmaiņas piemērošanas jomu referents šaubās, vai ir pareizi obligāto informācijas apmaiņu ierobežot līdz pārrobežu nodokļu nolēmumiem un vienošanos par cenas noteikšanu. Viņš uzskata, ka iepriekšējiem nodokļu nolēmumiem un vienošanās par cenas noteikšanu var būt pārrobežu dimensija pat tad, kad tie attiecas tikai uz iekšzemes darījumiem, it īpaši kaskādes veida darījumu gadījumā, kad iepriekšēji nodokļu nolēmumi vai vienošanās par cenas noteikšanu attiecas uz pirmajiem — iekšzemes — darījumiem, neņemot vērā nākamos (pārrobežu) darījumus.

Turklāt referents uzskata — lai gūtu labumu no obligātās automātiskās informācijas apmaiņas par iepriekšējiem nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, attiecīgā informācija būtu jāsniedz tūlīt pēc to izdošanas.

Lai palielinātu pārredzamību iedzīvotājiem, Komisijai, pamatojoties uz drošā centrālā direktorija saturu, būtu jāpublicē gada pārskats, kurā tiktu rezumēti svarīgākie gadījumi, vienlaikus ievērojot direktīvā izklāstītos konfidencialitātes noteikumus.

Secinājums

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu kā soli uz priekšu lielākas pārredzamības nodrošināšanā. Tomēr viņš uzskata, ka ierosināto grozījumu ņemšana vērā to padarītu skaidrāku un efektīvāku.

14.10.2015

JuridiskāS komitejaS ATZINUMS

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā

(COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))

Atzinuma sagatavotājs: Angel Dzhambazki

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

2.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, it īpaši to, ka ir jāievēro tiesības uz personas datu aizsardzību un darījumdarbības brīvība,

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Pēdējos gados ievērojami pieaugusi pārrobežu nodokļu apiešana, agresīva nodokļu plānošana un nelabvēlīga nodokļu konkurence, un šo parādību novēršanai arvien vairāk uzmanības velta gan Savienības, gan pasaules līmenī. Nodokļu bāzes samazināšanās ievērojami mazina valstu nodokļu ieņēmumus; tas liedz dalībvalstīm piemērot izaugsmi veicinošu nodokļu politiku. Konkrēti – nolēmumi attiecībā uz nodokļu vajadzībām izveidotām struktūrām ļauj panākt zemu nodokļu līmeni par mākslīgi augstām ienākuma summām valstī, kas izdod iepriekšēju nolēmumu, un var veicināt to, ka saglabājas mākslīgi zemas ienākuma summas, kurām jāuzliek nodokļi jebkurā citā iesaistītajā valstī. Tāpēc ir steidzami nepieciešams palielināt pārredzamību. Lai to panāktu, ir jāuzlabo rīki un mehānismi, kas izveidoti ar Padomes Direktīvu 2011/16/ES13.

(1) Pēdējos gados ievērojami palielinājusies pārrobežu izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, agresīva nodokļu plānošana un kaitnieciska nodokļu prakse, un šo parādību novēršanai arvien vairāk uzmanības velta gan Savienības, gan pasaules līmenī. Nodokļu bāzes samazināšanās ievērojami mazina valstu nodokļu ieņēmumus; tas liedz dalībvalstīm piemērot izaugsmi veicinošu nodokļu politiku. Tomēr daži nolēmumi attiecībā uz nodokļu vajadzībām izveidotām struktūrām izraisīja to, ka valstī, kas izdevusi, grozījusi vai pārskatījusi attiecīgo iepriekšējo nolēmumu, mākslīgi augstas ienākumu summas tika apliktas ar zemiem nodokļiem, un ļāva jebkurā citā iesaistītajā valstī ar nodokli aplikt mākslīgi zemas ienākumu summas. Tāpēc ir steidzami nepieciešams palielināt pārredzamību un ir nepieciešama turpmāka darbība ES līmenī. Būtu jāaizliedz nelikumīgi izvairīšanās no nodokļu maksāšanas modeļi. Lai to panāktu, ir jāuzlabo rīki un mehānismi, kas izveidoti ar Padomes Direktīvu 2011/16/ES13.

________________

________________

13 Padomes 2011. gada 15. februāra Direktīva 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK (OV L 64, 11.3.2011., 1. lpp.).

13 Padomes 2011. gada 15. februāra Direktīva 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK (OV L 64, 11.3.2011., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Eiropadome 2014. gada 18. decembra secinājumos uzsvēra, ka steidzami ir jāturpina centieni cīņā pret nodokļu apiešanu un agresīvu nodokļu plānošanu gan pasaules, gan Savienības līmenī. Uzsverot, cik svarīga ir pārredzamība, Eiropadome atzinīgi novērtēja Komisijas nodomu iesniegt priekšlikumu par automātisko informācijas apmaiņu par nodokļu nolēmumiem Savienībā.

(2) Eiropadome 2014. gada 18. decembra secinājumos uzsvēra, ka steidzami ir jāturpina centieni cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu gan pasaules, gan Eiropas līmenī. Uzsverot, cik svarīga ir pārredzamība, Eiropadome atzinīgi novērtēja Komisijas nodomu iesniegt priekšlikumu par automātisko informācijas apmaiņu par nodokļu nolēmumiem Savienībā.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Direktīvā 2011/16/ES paredzēta obligāta spontāna informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm piecos konkrētos gadījumos un noteiktos termiņos. Spontāna informācijas apmaiņa, ja vienas dalībvalsts kompetentajai iestādei ir iemesls uzskatīt, ka varētu rasties nodokļu zudums citā dalībvalstī, jau attiecas uz nodokļu nolēmumiem, kurus kāda dalībvalsts izdod konkrētam nodokļu maksātājam attiecībā uz nodokļu noteikumu interpretāciju vai piemērošanu nākotnē un kuriem ir pārrobežu dimensija.

(3) Direktīvā 2011/16/ES paredzēta obligāta spontāna informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm piecos konkrētos gadījumos un noteiktos termiņos un noteikts, ka dalībvalstis nevar brīvi iesaistīties t. s. „informācijas makšķerēšanā” vai pieprasīt informāciju, kas, visticamāk, nav saistīta ar konkrētā nodokļu maksātāja nodokļu lietu. Spontāna informācijas apmaiņa, ja vienas dalībvalsts kompetentajai iestādei ir iemesls uzskatīt, ka varētu rasties nodokļu zudums citā dalībvalstī, jau attiecas uz nodokļu nolēmumiem, kurus kāda dalībvalsts izdod konkrētam nodokļu maksātājam attiecībā uz nodokļu noteikumu interpretāciju vai piemērošanu nākotnē un kuriem ir pārrobežu dimensija.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Iespēja, ka var atteikties sniegt informāciju, ja tādējādi tiktu izpausts komercnoslēpums, rūpniecisks vai profesionāls noslēpums vai komercprocess, vai arī informācijas izpaušana būtu pretrunā ar valsts politiku, nebūtu jāpiemēro noteikumiem par obligāto automātisko informācijas apmaiņu par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, lai nesamazinātu šīs apmaiņas efektivitāti. Tās informācijas ierobežotajam apjomam, ar kuru ir jāmainās ar visām dalībvalstīm, būtu jānodrošina minēto komerciālo interešu pietiekama aizsardzība.

(5) Iespēja, ka var atteikties sniegt informāciju, ja tādējādi tiktu izpausts komercnoslēpums, rūpniecisks vai profesionāls noslēpums vai komercprocess, vai arī informāciju, kuras izpaušana būtu pretrunā ar valsts politiku, nebūtu jāpiemēro noteikumiem par obligāto automātisko informācijas apmaiņu par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, lai nemazinātu šīs apmaiņas efektivitāti un lomu un nekavētu tās pienācīgu norisi. Tās informācijas ierobežotajam raksturam, ar kuru ir jāapmainās ar visām dalībvalstīm, būtu jānodrošina minimāls minēto komerciālo interešu pietiekamas aizsardzības līmenis.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) Iepriekšēji nodokļu nolēmumi nodrošina tiesību aktu konsekventu un pārredzamu piemērošanu.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b) Pārredzami nodokļu noteikumi sniedz juridisku noteiktību nodokļu maksātājiem un uzņēmumiem, kā arī rada investīcijas.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Lai gūtu iespējamo labumu no obligātās automātiskās informācijas apmaiņas par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, informācija būtu jāsniedz nekavējoties pēc to izdošanas un tāpēc būtu jānosaka regulāri informācijas paziņošanas intervāli.

(6) Lai gūtu iespējamo labumu no obligātās automātiskās informācijas apmaiņas par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, attiecīgā informācija būtu jāsniedz nekavējoties pēc to izdošanas. Var tikt noteiktas efektīvas un reālas sankcijas, ko piemērot neatbilstības gadījumā.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Dalībvalstīm būtu jāapmainās ar paziņojamo pamatinformāciju arī ar Komisiju. Šādi Komisija varētu jebkurā laikā uzraudzīt un novērtēt informācijas automātiskās apmaiņas faktisko piemērošanu iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšējai vienošanās par cenas noteikšanu. Šāda paziņošana neatbrīvos dalībvalsti no tās pienākumiem paziņot Komisijai par jebkura veida valsts atbalstu.

(8) Dalībvalstīm būtu jāapmainās ar pamatinformāciju ar jauno pārredzamo centrālo drošības reģistru, kas paredzēts nodokļu jautājumiem. Saskaņā ar Līgumiem Komisijas loma ir censties nodrošināt Savienības tiesību aktu pienācīgu piemērošanu iedzīvotāju interesēs. Šajā sakarībā Komisijai būtu jāveic nepieciešamie pasākumi, lai uzraudzītu atbilstību tiesību aktiem nolūkā novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, vienlaikus ievērojot suverenitāti nodokļu jomā. Attiecībā uz tiešajiem nodokļiem ir jāatbalsta pamatprincips, kas paredz dalībvalstu suverenitāti nodokļu jomā, un nedrīkst apdraudēt subsidiariātes principu. Lai apkarotu agresīvu nodokļu plānošanu, Komisijai būtu efektīvi un stingri jāpiemēro ES noteikumi par valsts atbalstu. Ir ļoti svarīgi, lai uzņēmumi maksātu nodokļus valstīs, kurās tie rada peļņu.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Atsauksmes, kuras saņēmēja dalībvalsts sniedz informācijas nosūtītājai dalībvalstij, ir nepieciešams elements efektīvas automātiskās informācijas apmaiņas sistēmas darbībā. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt pasākumus, kas ļauj sniegt atsauksmes, ja informācija ir izmantota un ja nevar sniegt atsauksmi saskaņā ar citiem Direktīvas 2011/16/ES noteikumiem.

(9) Atsauksmes, kuras saņēmēja dalībvalsts sniedz informācijas nosūtītājai dalībvalstij, ir nepieciešams elements efektīvas automātiskās informācijas apmaiņas sistēmas darbībā, jo tās veicina administratīvo sadarbību starp dalībvalstīm. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt pasākumus, kas ļauj sniegt atsauksmes, ja informācija ir izmantota un ja nevar sniegt atsauksmi saskaņā ar citiem Direktīvas 2011/16/ES noteikumiem.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Dalībvalstīm būtu jāveic visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai likvidētu visus šķēršļus, kas varētu kavēt efektīvu un iespējami plašu obligāto automātisko informācijas apmaiņu par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu.

(11) Lai pastiprinātu sadarbību un pārredzamību, dalībvalstīm, par minimālo standartu nosakot ESAO vispārējo tipveida informācijas automātiskas apmaiņas standartu un ņemot vērā to, ka dalībvalstis ir apņēmušās veikt pasākumus, lai novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, īstenojot G20 un ESAO modeļus attiecībā uz ziņošanu par katru valsti atsevišķi un apsverot iespēju neaprobežoties ar šiem modeļiem, būtu jāveic visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai likvidētu jebkādus šķēršļus, kuri varētu kavēt efektīvu un iespējami plašu obligāto automātisko informācijas apmaiņu par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a) Būtu jāņem vērā arī saskaņā ar 2. protokola 6. pantu iesniegtais Zviedrijas parlamenta pamatotais atzinums par proporcionalitātes principu, kurā tas apstiprina, ka pašreizējā priekšlikumā paredzēti tikai tie pasākumi, kas nepieciešami efektīvas informācijas apmaiņas nodrošināšanai, un vienlaikus, no otras puses, uzskata, ka informācijas sniegšanas prasības plašais formulējums var radīt tik lielu informācijas apjomu, kas var apgrūtināt izvirzītā mērķa sasniegšanu. Minētajā atzinumā Zviedrijas parlaments arī pauž bažas par to, ka pašreizējā priekšlikumā paredzēti atsevišķi noteikumi, kas nav nepieciešami izvirzītā mērķa sasniegšanai, tostarp ilgais retroaktīvais periods.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15b) Ir ļoti svarīgi, lai attiecībā uz tiešajiem nodokļiem tiktu atbalstīts pamatprincips, kas paredz dalībvalstu suverenitāti nodokļu jomā, un lai pašreizējais priekšlikums neapdraudētu subsidiariātes principu.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Šajā direktīvā respektētas pamattiesības un ievēroti principus, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Jo īpaši ar šo direktīvu tiecas nodrošināt, ka tiek pilnībā ievērotas tiesības uz personas datu aizsardzību un darījumdarbības brīvība.

(16) Šajā direktīvā ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Jo īpaši ar šo direktīvu tiecas nodrošināt, ka tiek pilnībā ievērotas tiesības uz personas datu aizsardzību un darījumdarbības brīvība. Personas dati ir jāapstrādā ar konkrētu, skaidri noteiktu un leģitīmu mērķi un tikai tad, ja šī apstrāde ir atbilstoša, būtiska un nepārsniedz pasākumus, kas nepieciešami izvirzītā mērķa sasniegšanai. Jebkādi šo tiesību ierobežojumi būtu pieļaujami tikai tad, ja tiek ievēroti Pamattiesību hartas 52. panta 1. punktā izklāstītie nosacījumi. Ievērojot proporcionalitātes principu, ierobežojumus var noteikt ar nosacījumu, ka tie atbilst tiesību aktos atzītajiem nepieciešamajiem un patiesajiem vispārējo sabiedrības interešu mērķiem vai vajadzībai aizsargāt citu personu tiesības un brīvības.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi proti, dalībvalstu efektīvu administratīvo sadarbību saskaņā ar nosacījumiem, kas ir saderīgi ar iekšējā tirgus pareizu darbību, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet vienādības un efektivitātes dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(17) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, dalībvalstu efektīvu administratīvo sadarbību saskaņā ar nosacījumiem, kas ir saderīgi ar iekšējā tirgus pareizu darbību, nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstu līmenī, bet prasītās vienādības un efektivitātes dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Eiropas līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2011/16/ES

3. pants – 9. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) direktīvas 8. panta 1. punkta un 8.a panta vajadzībām – iepriekš noteiktas informācijas sistemātiska paziņošana citai dalībvalstij bez iepriekšēja pieprasījuma iepriekš noteiktos regulāros intervālos. Direktīvas 8. panta 1. punkta vajadzībām atsauce uz pieejamo informāciju attiecas uz informāciju, kas ir reģistrēta informācijas paziņotājas dalībvalsts nodokļu reģistros un ko var iegūt saskaņā ar minētās dalībvalsts informācijas vākšanas un apstrādes procedūrām;

a) direktīvas 8. panta 1. punkta un 8.a panta nolūkā — iepriekš noteiktas informācijas sistemātiska paziņošana citai dalībvalstij bez iepriekšēja pieprasījuma iepriekš noteiktos regulāros intervālos, lai regulāri un pienācīgā veidā varētu gūt labumu no informācijas automātiskās apmaiņas. Direktīvas 8. panta 1. punkta vajadzībām atsauce uz pieejamo informāciju attiecas uz informāciju, kas ir reģistrēta informācijas paziņotājas dalībvalsts nodokļu reģistros un ko var iegūt saskaņā ar minētās dalībvalsts informācijas vākšanas un apstrādes procedūrām;

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas izdod vai groza iepriekšēju pārrobežu nolēmumu vai iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu pēc dienas, kad stājas spēkā šī direktīva, paziņo informāciju par to visu pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā arī Eiropas Komisijai, veicot automātisku apmaiņu.

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas izdod vai groza iepriekšēju pārrobežu nolēmumu vai iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu pēc dienas, kad stājas spēkā šī direktīva, informāciju par iepriekš minēto, veicot automātisku apmaiņu, paziņo pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un jaunizveidotajam centrālajam un pārredzamajam reģistram, kas paredzēts nodokļu jautājumiem. Komisija izvērtē un uzrauga informācijas automātiskās apmaiņas efektīvu piemērošanu.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo informāciju arī visu pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā arī Eiropas Komisijai par tādiem iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem vai iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, kas izdoti periodā, kurš sākas desmit gadus pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā, un vēl joprojām ir spēkā dienā, kad stājas spēkā šī direktīva.

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo informāciju arī visu pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un centrālajam pāaredzamajam reģistram, kas paredzēts nodokļu jautājumiem, par tādiem iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem vai iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu, kas izdoti periodā, kurš sākas piecus gadus pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā, un vēl joprojām ir spēkā un tiek piemēroti dienā, kad stājas spēkā šī direktīva.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.a pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Kompetentā iestāde, kurai saskaņā ar 1. punktu ir paziņota informācija, nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā septiņas darbdienas pēc saņemšanas, ja iespējams elektroniski, apstiprina informācijas saņemšanu kompetentajai iestādei, kas sniegusi informāciju.

7. Kompetentā iestāde, kurai saskaņā ar 1. punktu ir paziņota informācija, nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā septiņas darbdienas pēc saņemšanas, ja iespējams, elektroniski, apstiprina informācijas saņemšanu kompetentajai iestādei, kas sniegusi informāciju, tādējādi atvieglojot informācijas automātiskās apmaiņas sistēmas efektīvu darbību.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Direktīva 2011/16/ES

23.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Attiecībā uz informāciju, kas Komisijai paziņota saskaņā ar šo direktīvu, Komisija saglabā konfidencialitāti saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro Savienības iestādēm.

1. Attiecībā uz informāciju, kas Komisijai paziņota saskaņā ar šo direktīvu, Komisija saglabā konfidencialitāti saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro Savienības iestādēm, kā noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pantā.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

25.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9a) iekļauj šādu pantu:

 

„25.a pants

 

Šī direktīva atbilst ESAO izstrādnēm, un tajā ir ņemts vērā ESAO visaptverošais noteikumu kopums, kas iekļauts Finanšu konta informācijas automātiskas apmaiņas standartā.”;

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9.b punkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

25.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9b) iekļauj šādu pantu:

 

„25.b pants

 

Šī direktīva neliedz dalībvalstīm izstrādāt iekšzemes vai uz līgumiem balstītus noteikumus, lai nepieļautu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.”

 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā

Atsauces

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

15.4.2015

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

15.4.2015

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Angel Dzhambazki

31.8.2015

Izskatīšana komitejā

15.9.2015

 

 

 

Pieņemšanas datums

13.10.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

13

9

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Stefano Maullu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrew Lewer

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā

Atsauces

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

31.3.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

15.4.2015

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

15.4.2015

IMCO

15.4.2015

JURI

15.4.2015

LIBE

15.4.2015

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

CONT

16.6.2015

IMCO

20.4.2015

LIBE

31.3.2015

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Markus Ferber

28.4.2015

 

 

 

Izskatīšana komitejā

15.9.2015

13.10.2015

 

 

Pieņemšanas datums

13.10.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

49

6

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Danuta Jazłowiecka, Eva Kaili, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Nils Torvalds, Beatrix von Storch

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mark Demesmaeker

Iesniegšanas datums

20.10.2015