VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

20.10.2015 - (COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS)) - *

Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Markus Ferber


Procedure : 2015/0068(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0306/2015
Ingediende teksten :
A8-0306/2015
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

(COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2015)0135),

–  gezien artikel 115 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0085/2015),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de Commissie juridische zaken (A8‑0306/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een richtlijn

Visum 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name de eerbiediging van het recht op bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid van ondernemerschap,

Amendement    2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Grensoverschrijdende belastingontwijking, agressieve fiscale planning en schadelijke belastingconcurrentie zijn de afgelopen jaren een steeds groter probleem geworden, dat inmiddels zowel in de Unie als op mondiaal niveau hoog op de agenda staat. Grondslaguitholling leidt tot een aanzienlijke derving van belastingopbrengsten voor de lidstaten, waardoor zij moeilijker een groeibevorderend fiscaal beleid kunnen voeren. Met name rulings betreffende fiscaal geïnspireerde structuren leiden tot een laag niveau van belasting ter zake van kunstmatig hoge inkomsten in het land dat de ruling afgeeft, en kunnen resulteren in kunstmatig lage inkomsten voor belastingheffing in andere betrokken landen. Daarom is er dringend behoefte aan meer transparantie. Om dit te bereiken, moeten de instrumenten en mechanismen van Richtlijn 2011/16/EU13 van de Raad worden uitgebreid.

(1) Grensoverschrijdende belastingontwijking, agressieve fiscale planning en schadelijke belastingconcurrentie zijn de afgelopen jaren een steeds groter probleem geworden, dat inmiddels zowel in de Unie als op mondiaal niveau hoog op de agenda staat. Grondslaguitholling leidt tot een aanzienlijke derving van belastingopbrengsten voor de lidstaten, waardoor zij moeilijker een groeibevorderend fiscaal beleid kunnen voeren, tot verstoring van de mededinging ten koste van ondernemingen – en met name kleine en middelgrote ondernemingen – die wel het correcte belastingbedrag betalen, en tot een verschuiving van de belasting naar minder mobiele factoren zoals arbeid en consumptie. In bepaalde gevallen hebben rulings betreffende fiscaal geïnspireerde structuren echter geleid tot een laag niveau van belasting ter zake van kunstmatig hoge inkomsten in het land dat de ruling afgeeft, en tot kunstmatig lage inkomsten voor belastingheffing in andere betrokken landen, waardoor de belastinggrondslag in deze lidstaten wordt verlaagd. Daarom is er dringend behoefte aan meer doelgerichte transparantie en uitwisseling van inlichtingen, ten minste overeenkomstig de OESO-normen. Om dit te bereiken, moeten de instrumenten en mechanismen van Richtlijn 2011/16/EU13 van de Raad worden uitgebreid.

__________________

__________________

13 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG (PB L 64 van 11.3.2011, blz. 1).

13 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG (PB L 64 van 11.3.2011, blz. 1).

Amendement    3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) Naar aanleiding van het LuxLeaks-schandaal geeft het Europees Parlement met dit verslag uitdrukking aan zijn vastberadenheid om belastingfraude en belastingontduiking niet te tolereren en te pleiten voor een eerlijke verdeling van de belastingdruk tussen burgers en ondernemingen.

Amendement    4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) De Europese Raad heeft in zijn conclusies van 18 december 2014 onderstreept dat de inspanningen voor de bestrijding van belastingontwijking en agressieve fiscale planning dringend moeten worden opgevoerd, zowel mondiaal als op EU-niveau. Gelet op het belang van transparantie verheugde de Europese Raad zich over het voornemen van de Commissie om een voorstel inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen over fiscale rulings in de Unie in te dienen.

(2) De Europese Raad heeft in zijn conclusies van 18 december 2014 onderstreept dat de inspanningen voor de bestrijding van belastingontwijking en agressieve fiscale planning dringend moeten worden opgevoerd, zowel mondiaal als op Europees niveau. Gelet op het belang van transparantie en de bijbehorende uitwisseling van inlichtingen verheugde de Europese Raad zich over het voornemen van de Commissie om een voorstel inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen over fiscale rulings in de Unie in te dienen.

Amendement    5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Er doen zich evenwel verschillende belangrijke praktische moeilijkheden voor die een efficiënte spontane uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken belemmeren, zoals het feit dat de lidstaat die de ruling afgeeft, zelf mag beoordelen welke andere lidstaten op de hoogte moeten worden gebracht.

(4) Er doen zich evenwel verschillende belangrijke praktische moeilijkheden voor die een efficiënte spontane uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken belemmeren, zoals het feit dat de lidstaat die de ruling afgeeft, zelf mag beoordelen welke andere lidstaten op de hoogte moeten worden gebracht, en het zwakke toezichtsysteem, waardoor het voor de Commissie moeilijk is om eventuele inbreuken op de verplichting tot uitwisseling van inlichtingen vast te stellen.

Amendement    6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) Een doeltreffende uitwisseling en verwerking van fiscale informatie en de daaruit voortvloeiende groepsdruk zouden een sterk afschrikkend effect hebben op de invoering van schadelijke belastingpraktijken, en zouden de lidstaten en de Commissie alle relevante informatie in handen geven om tegen dergelijke praktijken op te treden.

Amendement    7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) De mogelijkheid om het verstrekken van inlichtingen te weigeren indien dit zou leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of van een fabrieks- of handelswerkwijze, of indien het inlichtingen betreft waarvan de onthulling in strijd zou zijn met de openbare orde, mag niet gelden voor bepalingen van verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken, teneinde de doeltreffendheid van deze uitwisselingen niet te beperken. De beperkte omvang van de inlichtingen die moeten worden uitgewisseld met alle lidstaten, moet voldoende bescherming van deze handelsbelangen garanderen.

(5) De mogelijkheid om het verstrekken van inlichtingen te weigeren indien dit zou leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of van een fabrieks- of handelswerkwijze, of indien het inlichtingen betreft waarvan de onthulling in strijd zou zijn met de openbare orde, mag niet gelden voor bepalingen van verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande rulings en voorafgaande prijsafspraken, teneinde de doeltreffendheid van deze uitwisselingen niet te beperken. De beperkte omvang van de inlichtingen die moeten worden uitgewisseld met alle lidstaten, garandeert voldoende bescherming van deze handelsbelangen.

Amendement    8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5 bis) Voorafgaande fiscale rulings en voorafgaande prijsafspraken kunnen een grensoverschrijdende dimensie hebben ondanks het feit dat ze betrekking hebben op zuiver nationale transacties. Dat geldt in het bijzonder voor cascadetransacties, waarbij de voorafgaande ruling of voorafgaande prijsafspraak betrekking heeft op de eerste nationale transacties, onder buitenbeschouwinglating van de volgende (grensoverschrijdende) transacties.

Amendement    9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 ter) Om willekeurige verschillen tussen belastingregelingen in het kader van de verschillende administratieve praktijken te vermijden, dient de definitie van voorafgaande rulings en voorafgaande prijsafspraken fiscale regelingen te omvatten ongeacht of ze op formele dan wel informele wijze zijn afgegeven en ongeacht of ze bindend dan wel niet-bindend van aard zijn.

Amendement    10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 quater) Voorafgaande fiscale rulings bevorderen de consistente en transparante toepassing van de wet.

Amendement    11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 quinquies) Transparante belastingregels bieden belastingbetalers en bedrijven rechtszekerheid en trekken investeringen aan.

Amendement    12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Om profijt te kunnen trekken van de voordelen van de verplichte automatische uitwisseling over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken, moeten de inlichtingen onmiddellijk nadat de ruling is afgegeven of de prijsafspraak is gesloten, worden verstrekt, en daarom moeten regelmatige tijdstippen voor de inlichtingenverstrekking worden vastgesteld.

(6) Om profijt te kunnen trekken van de voordelen van de verplichte automatische uitwisseling over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken, moeten de inlichtingen die er betrekking op hebben onmiddellijk nadat de ruling is afgegeven of de prijsafspraak is gesloten, worden verstrekt. Bij niet-naleving kunnen efficiënte en effectieve sancties worden ontwikkeld.

Amendement    13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Bij de verplichte automatische uitwisseling over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken moet telkens een welomschreven set basisgegevens aan alle lidstaten worden verstrekt. De Commissie moet alle nodige maatregelen nemen om deze inlichtingenverstrekking te standaardiseren volgens de procedure van Richtlijn 2011/16/EU voor de vaststelling van een standaardformulier voor de inlichtingenuitwisseling. Die procedure dient ook te worden gevolgd bij het vaststellen van de nodige maatregelen en nadere regels voor de tenuitvoerlegging van de inlichtingenuitwisseling.

(7) Bij de verplichte automatische uitwisseling over voorafgaande rulings en voorafgaande prijsafspraken moet telkens een welomschreven set basisgegevens aan alle lidstaten worden verstrekt. De Commissie moet alle nodige maatregelen nemen om deze inlichtingenverstrekking te standaardiseren volgens de procedure van Richtlijn 2011/16/EU voor de vaststelling van een standaardformulier voor de inlichtingenuitwisseling. Die procedure dient ook te worden gevolgd bij het vaststellen van de nodige maatregelen en nadere regels voor de tenuitvoerlegging van de inlichtingenuitwisseling.

Amendement    14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) De lidstaten moeten de uit te wisselen basisgegevens ook aan de Commissie meedelen. Op die manier kan de Commissie te allen tijde de effectieve toepassing van de automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken monitoren en evalueren. Deze mededeling zal een lidstaat niet ontheffen van zijn verplichtingen inzake de aanmelding van staatssteun bij de Commissie.

(8) De lidstaten moeten de uit te wisselen basisgegevens ook aan de Commissie meedelen, aangezien de Commissie onafhankelijk moet kunnen oordelen of deze informatie relevant is voor het blootleggen van illegale staatssteun. Dankzij deze basisgegevens kan de Commissie te allen tijde de effectieve toepassing van de automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande rulings en voorafgaande prijsafspraken op doeltreffende wijze monitoren en evalueren en ervoor zorgen dat rulings geen negatief effect hebben op de interne markt. Deze mededeling zal een lidstaat niet ontheffen van zijn verplichtingen inzake de aanmelding van staatssteun bij de Commissie.

Amendement    15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) De lidstaten moeten vóór 1 oktober 2018 een analyse achteraf van de doelmatigheid van deze richtlijn indienen bij de Commissie.

Amendement    16

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Terugmelding van de ontvangende lidstaat aan de verstrekkende lidstaat is noodzakelijk voor het functioneren van een doeltreffend systeem van automatische inlichtingenuitwisseling. Daarom is het passend te voorzien in maatregelen die de mogelijkheid tot terugmelding bieden in gevallen waarin gebruik is gemaakt van de inlichtingen en er geen terugmelding kan gebeuren op grond van andere bepalingen van Richtlijn 2011/16/EU.

(9) Terugmelding van de ontvangende lidstaat aan de verstrekkende lidstaat is noodzakelijk voor het functioneren van een doeltreffend systeem van automatische inlichtingenuitwisseling, omdat dit de administratieve samenwerking tussen de lidstaten aanmoedigt. Daarom is het passend te voorzien in maatregelen die de mogelijkheid tot terugmelding bieden in gevallen waarin gebruik is gemaakt van de inlichtingen en er geen terugmelding kan gebeuren op grond van andere bepalingen van Richtlijn 2011/16/EU. Op deze manier wordt het moeilijker om inlichtingen te omzeilen met als doel fraude te plegen.

Amendement    17

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Een lidstaat moet een beroep kunnen doen op artikel 5 van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de uitwisseling van inlichtingen op verzoek om aanvullende informatie te krijgen, daaronder begrepen de volledige tekst van voorafgaande grensoverschrijdende rulings of voorafgaande prijsafspraken, van de lidstaat die dergelijke rulings heeft afgegeven of dergelijke prijsafspraken heeft gesloten.

(10) Een lidstaat moet een beroep kunnen doen op artikel 5 van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de uitwisseling van inlichtingen op verzoek om aanvullende informatie te krijgen, daaronder begrepen de volledige tekst van voorafgaande rulings of voorafgaande prijsafspraken, van de lidstaat die dergelijke rulings heeft afgegeven of dergelijke prijsafspraken heeft gesloten, alsmede eventuele daaropvolgende teksten met wijzigingen.

Amendement    18

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis) Het begrip "inlichtingen die naar verwachting van belang zijn" zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, van Richtlijn 2011/16/EU moet worden verduidelijkt om te voorkomen dat deze inlichtingen zodanig worden uitgelegd dat ze worden omzeild.

Amendement    19

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) De lidstaten dienen alle nodige maatregelen te treffen om obstakels weg te nemen die een belemmering kunnen vormen voor de effectieve en zo breed mogelijke verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken.

(11) De lidstaten dienen alle nodige maatregelen te treffen om obstakels weg te nemen die een belemmering kunnen vormen voor de effectieve en zo breed mogelijke verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande rulings en voorafgaande prijsafspraken.

Amendement    20

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis) Teneinde de transparantie voor de burgers te vergroten, moet de Commissie een samenvatting publiceren van de belangrijkste rulings die het voorgaande jaar zijn overeengekomen, uitgaande van de informatie in het beveiligde centrale repertorium. Dat verslag moet ten minste het volgende bevatten: een beschrijving van de onderwerpen die in de fiscale ruling aan bod komen, een beschrijving van de criteria die gebruikt zijn om een voorafgaande prijsafspraak vast te stellen, en een vermelding van de lidstaat/lidstaten die waarschijnlijk het meest de gevolgen ervan zal/zullen ondervinden. Daarbij moet de Commissie de in deze richtlijn vastgestelde vetrouwelijkheidsbepalingen in acht nemen.

Amendement    21

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 ter) Het is wenselijk dat de lidstaten hun bevoegde autoriteiten verzoeken om een deel van hun bestaande personeel te belasten met het verzamelen en analyseren van die inlichtingen.

Amendement    22

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 quater) Uiterlijk op 26 juni 2017 moet een EU-breed register voor feitelijke eigendom operationeel zijn, met behulp waarvan mogelijke belastingontduiking en winstverschuiving kan worden opgespoord. De instelling van een centraal register voor automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande fiscale rulings en prijsafspraken tussen lidstaten, dat toegankelijk is voor belastingautoriteiten en bevoegde overheidsdiensten in de lidstaten en voor de Commissie, zou van groot belang zijn.

Amendement    23

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) De bestaande bepalingen inzake vertrouwelijkheid moeten worden gewijzigd om rekening te houden met de uitbreiding van de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen tot voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken.

(15) De bestaande bepalingen inzake vertrouwelijkheid moeten worden gewijzigd om rekening te houden met de uitbreiding van de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen tot voorafgaande rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken.

Amendement    24

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis) Het is van essentieel belang dat het fundamentele beginsel van de soevereiniteit van de lidstaten op belastinggebied wordt gehandhaafd wat directe belastingen betreft, en dat het huidige voorstel het subsidiariteitsbeginsel niet op losse schroeven zet.

Amendement    25

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend. Deze richtlijn beoogt met name te waarborgen dat het recht op bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid van ondernemerschap onverkort worden geëerbiedigd.

(16) Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend. Deze richtlijn beoogt met name te waarborgen dat het recht op bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid van ondernemerschap onverkort worden geëerbiedigd. Persoonsgegevens dienen voor specifieke, expliciete en gerechtvaardigde doeleinden te worden verzameld, en alleen als zij adequaat, ter zake dienend en niet buitensporig zijn in verhouding tot de doeleinden. Een beperking van die rechten mag slechts worden opgelegd indien wordt voldaan aan de voorwaarden die in het Handvest van de grondrechten vermeld staan. Met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel kunnen beperkingen worden opgelegd indien zij voldoen aan de noodzakelijke en werkelijke doelstellingen van algemeen belang, zoals erkend in de wetgeving, of beantwoorden aan de behoefte om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

Amendement    26

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17) Daar de doelstelling van deze richtlijn, namelijk een doeltreffende administratieve samenwerking tussen de lidstaten onder voorwaarden die verenigbaar zijn met de goede werking van de interne markt, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar wegens de vereiste uniformiteit en doeltreffendheid beter op Unieniveau kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(17) Daar de doelstelling van deze richtlijn, namelijk een doeltreffende administratieve samenwerking tussen de lidstaten onder voorwaarden die verenigbaar zijn met de goede werking van de interne markt, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar wegens de vereiste uniformiteit en doeltreffendheid beter op Europees niveau kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

Amendement    27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 1 – letter a

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 3 – punt 9 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) voor de toepassing van artikel 8, lid 1, en artikel 8 bis, de systematische verstrekking van vooraf bepaalde inlichtingen aan een andere lidstaat, zonder voorafgaand verzoek, met regelmatige, vooraf vastgestelde tussenpozen. Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, betekent "beschikbare inlichtingen" inlichtingen die zich in de belastingdossiers van de inlichtingen verstrekkende lidstaat bevinden en die opvraagbaar zijn overeenkomstig de procedures voor het verzamelen en verwerken van inlichtingen in die lidstaat;

(a) voor de toepassing van artikel 8, lid 1, en artikel 8 bis, de systematische verstrekking van vooraf bepaalde inlichtingen aan een andere lidstaat, zonder voorafgaand verzoek, die, wat artikel 8, lid 1 betreft, plaatsvindt met regelmatige, vooraf vastgestelde tussenpozen. Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, betekent "beschikbare inlichtingen" inlichtingen die zich in de belastingdossiers van de inlichtingen verstrekkende lidstaat bevinden en die opvraagbaar zijn overeenkomstig de procedures voor het verzamelen en verwerken van inlichtingen in die lidstaat;

Amendement    28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter b

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 3 – punt 14 – inleidend gedeelte

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

14. "voorafgaande grensoverschrijdende ruling": een akkoord, een mededeling dan wel enig ander instrument of enige andere handeling met soortgelijk effect, ook indien afgegeven in het kader van een belastingcontrole, die/dat:

14. "voorafgaande ruling": een akkoord, een mededeling dan wel enig ander instrument of enige andere handeling met soortgelijk effect, ook indien afgegeven in het kader van een belastingcontrole en ongeacht of deze op formele of informele wijze is afgegeven, dan wel bindend of niet-bindend van aard is, die/dat:

Amendement    29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter b

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 3 – punt 14 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) is uitgereikt door of namens de overheid of de belastingautoriteit van een lidstaat, of een territoriaal of staatkundig onderdeel daarvan, aan een persoon;

(a) is uitgereikt of gepubliceerd door of namens de overheid of de belastingautoriteit van een lidstaat, of een territoriaal of staatkundig onderdeel daarvan, waarop een of meer personen zich kunnen verlaten;

Amendement    30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 1 – letter b

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 3 – punt 14 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) betrekking heeft op een grensoverschrijdende transactie of op de vraag of er op grond van de activiteiten van een rechtspersoon in de andere lidstaat sprake is van een vaste inrichting, en;

(c) betrekking heeft op een transactie of op de vraag of er op grond van de activiteiten van een rechtspersoon in de andere lidstaat sprake is van een vaste inrichting, en;

Amendement    31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 1 – letter b

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 3 – punt 14 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De grensoverschrijdende transactie kan gemoeid gaan met, maar is niet beperkt tot, het doen van investeringen, leveren van goederen, verrichten van diensten, verlenen van financiële middelen of gebruiken van materiële of immateriële activa, waarbij de persoon die de voorafgaande grensoverschrijdende ruling ontvangt, niet rechtstreeks betrokken hoeft te zijn;

De transactie kan gemoeid gaan met, maar is niet beperkt tot, het doen van investeringen, leveren van goederen, verrichten van diensten, verlenen van financiële middelen of gebruiken van materiële of immateriële activa, waarbij de persoon die de voorafgaande ruling ontvangt, niet rechtstreeks betrokken hoeft te zijn;

Amendement    32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter b

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 3 – punt 15 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"voorafgaande prijsafspraak": een akkoord, een mededeling dan wel enig ander instrument of enige andere handeling met soortgelijk effect, ook indien afgegeven in het kader van een belastingcontrole, die/dat is uitgereikt door of namens de overheid of de belastingautoriteit van een of meer lidstaten, met inbegrip van een territoriaal of staatkundig onderdeel daarvan, aan een persoon, waarbij voorafgaand aan grensoverschrijdende transacties tussen verbonden ondernemingen een passende reeks criteria is vastgesteld om de verrekenprijzen voor die transacties te bepalen of waarbij de toerekening van winsten aan een vaste inrichting is vastgesteld.

"voorafgaande prijsafspraak": een akkoord, een mededeling dan wel enig ander instrument of enige andere handeling met soortgelijk effect, ook indien afgegeven in het kader van een belastingcontrole, die/dat is uitgereikt of gepubliceerd door of namens de overheid of de belastingautoriteit van een of meer lidstaten, met inbegrip van een territoriaal of staatkundig onderdeel daarvan, waarop een of meer personen zich kunnen verlaten, waarbij voorafgaand aan transacties tussen verbonden ondernemingen een passende reeks criteria is vastgesteld om de verrekenprijzen voor die transacties te bepalen of waarbij de toerekening van winsten aan een vaste inrichting is vastgesteld.

Amendement    33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 1 – letter b

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 3 – punt 16

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

16. Voor de toepassing van punt 14 is een "grensoverschrijdende transactie" een transactie of reeks van transacties waarbij:

Schrappen

(a) niet alle partijen bij de transactie of reeks van transacties hun fiscale woonplaats hebben in de lidstaat die de voorafgaande grensoverschrijdende ruling afgeeft, of;

 

(b) een of meer van de partijen bij de transactie of reeks van transacties haar fiscale woonplaats tegelijkertijd in meer dan een jurisdictie heeft, of;

 

(c) een van de partijen bij de transactie of reeks van transacties haar onderneming drijft in een andere lidstaat via een vaste inrichting en de transactie of reeks van transacties alle of een deel van de activiteiten van de vaste inrichting uitmaakt. Een grensoverschrijdende transactie of reeks van transacties omvat tevens de regelingen die worden getroffen door één rechtspersoon ten aanzien van de onderneming die hij in een andere lidstaat via een vaste inrichting drijft.

 

Voor de toepassing van punt 15 is een "grensoverschrijdende transactie" een transactie of reeks van transacties tussen verbonden ondernemingen die niet allemaal hun fiscale woonplaats op het grondgebied van dezelfde lidstaat hebben."

 

Amendement    34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat die een voorafgaande grensoverschrijdende ruling of een voorafgaande prijsafspraak afgeeft of wijzigt na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn, verstrekt de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten en de Europese Commissie automatisch inlichtingen daaromtrent.

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat die een voorafgaande ruling of een voorafgaande prijsafspraak afgeeft of wijzigt na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn, verstrekt de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten en de Europese Commissie automatisch inlichtingen daaromtrent.

Amendement    35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De bevoegde autoriteit van een lidstaat verstrekt de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten en de Europese Commissie ook inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken die niet langer dan tien jaar vóór de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn zijn afgegeven en op die datum nog steeds geldig zijn.

2. De bevoegde autoriteit van een lidstaat verstrekt de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten en de Europese Commissie ook inlichtingen over voorafgaande rulings en voorafgaande prijsafspraken die vóór de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn zijn afgegeven en op die datum nog steeds geldig zijn.

Amendement    36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Lid 1 is niet van toepassing wanneer een voorafgaande grensoverschrijdende ruling uitsluitend betrekking heeft op de belastingzaken van een of meer natuurlijke personen.

3. Lid 1 is niet van toepassing wanneer een voorafgaande ruling uitsluitend betrekking heeft op de belastingzaken van een of meer natuurlijke personen.

Amendement    37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. Lid 1 is ook van toepassing indien het verzoek om een voorafgaande ruling betrekking heeft op een juridische structuur zonder rechtspersoonlijkheid. In dat geval verstrekt de bevoegde autoriteit van de lidstaat die de voorafgaande grensoverschrijdende ruling afgeeft, de betreffende informatie aan de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten en zorgt zij ervoor dat de oprichtingsakte wordt doorgezonden naar de lidstaat van verblijf van elke oprichter en elke begunstigde.

Amendement    38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 4 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) voor de overeenkomstig lid 1 uitgewisselde inlichtingen: binnen een maand na het einde van het kwartaal waarin de voorafgaande grensoverschrijdende rulings of voorafgaande prijsafspraken zijn afgegeven of gewijzigd.;

(a) voor de overeenkomstig lid 1 uitgewisselde inlichtingen: onmiddellijk en uiterlijk een maand nadat de voorafgaande rulings of voorafgaande prijsafspraken zijn afgegeven of gewijzigd;

Amendement    39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 4 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) voor de overeenkomstig lid 2 uitgewisselde inlichtingen: vóór 31 december 2016.

(b) voor de overeenkomstig lid 2 uitgewisselde inlichtingen: binnen drie maanden na de inwerkingtreding ervan.

Amendement    40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 5 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de inhoud van de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of voorafgaande prijsafspraak, met inbegrip van een beschrijving van de relevante zakelijke activiteiten of transacties of reeks van transacties;

(b) de inhoud van de voorafgaande ruling of voorafgaande prijsafspraak, met inbegrip van een beschrijving van de relevante zakelijke activiteiten of transacties of reeks van transacties;

Amendement    41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 5 – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) de criteria die worden gehanteerd voor de bepaling van de voorafgaande ruling of voorafgaande prijsafspraak, alsook de eventuele beperking in tijd ervan of de omstandigheden waaronder het besluit kan worden ingetrokken;

Amendement    42

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 5 – letter d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) de vermelding van de andere lidstaten die waarschijnlijk direct of indirect betrokken zijn bij de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of voorafgaande prijsafspraak;

(d) de vermelding van de andere lidstaten die waarschijnlijk direct of indirect betrokken zijn bij de voorafgaande ruling of voorafgaande prijsafspraak;

Amendement    43

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 5 – letter e

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) de identificatie van alle personen, die geen natuurlijke personen zijn, in de andere lidstaten waarvoor de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of de voorafgaande prijsafspraak waarschijnlijk direct of indirect gevolgen heeft (met vermelding van de lidstaat waaraan de betrokken personen verbonden zijn).

(e) de identificatie van alle personen, die geen natuurlijke personen zijn, in de andere lidstaten waarvoor de voorafgaande ruling of de voorafgaande prijsafspraak waarschijnlijk direct of indirect gevolgen heeft (met vermelding van de lidstaat waaraan de betrokken personen verbonden zijn).

Amendement    44

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 5 – letter e bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis) zodra dit beschikbaar is, het fiscaal identificatienummer (FIN), zoals omschreven in het actieplan van de Commissie van 2012 ter versterking van de strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking.

Amendement    45

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 5 – letter e ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e ter) een beschrijving van alle criteria die worden gehanteerd en van de regeling die van toepassing is wanneer een juridisch of feitelijk mechanisme een verlaging van de belastinggrondslag van de belastingbetaler mogelijk maakt door een afwijking van de gewone regels van de lidstaat die het advies uitbrengt, bijvoorbeeld toestemming voor een snellere aflossing dan gebruikelijk is of aftrek van kosten die niet direct of niet werkelijk door de belastingbetaler zijn gemaakt;

Amendement    46

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 5 – letter e quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e quater) een beschrijving van alle criteria die worden gehanteerd en van de regeling die van toepassing is wanneer aan een belastingbetaler een belastingtarief wordt toegekend dat lager is dan het normale belastingtarief van de lidstaat die het advies uitbrengt;

Amendement    47

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 5 – letter e quinquies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e quinquies) een beschrijving van alle criteria die worden gehanteerd en van het mechanisme dat wordt toegepast wanneer een van de bij dit mechanisme betrokken partijen gevestigd is in een derde land waar geen belastingen worden geheven of waar het belastingstelsel veel gunstiger is;

Amendement    48

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Om de uitwisseling te vergemakkelijken, stelt de Commissie de maatregelen en nadere regels vast die nodig zijn voor de uitvoering van dit artikel, met inbegrip van maatregelen om de verstrekking van de in lid 5 van dit artikel genoemde inlichtingen te standaardiseren, in het kader van de procedure voor de vaststelling van het standaardformulier zoals bepaald in artikel 20, lid 5.

6. Om de uitwisseling te vergemakkelijken, stelt de Commissie de maatregelen en nadere regels vast die nodig zijn voor de uitvoering van dit artikel, met inbegrip van maatregelen om de verstrekking van de in lid 5 van dit artikel genoemde inlichtingen te standaardiseren, in het kader van de procedure voor de vaststelling van het standaardformulier zoals bepaald in artikel 20, lid 5. De Commissie staat lidstaten die gedecentraliseerde territoriale of administratieve organen belastinggerelateerde bevoegdheden hebben verleend, bij om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan hun verantwoordelijkheid om deze organen opleiding en ondersteuning te bieden.

Amendement    49

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. De ontvangst van de overeenkomstig lid 1 verstrekte inlichtingen wordt door de bevoegde autoriteit onmiddellijk en in elk geval binnen zeven werkdagen na ontvangst, indien mogelijk langs elektronische weg, aan de verstrekkende bevoegde autoriteit bevestigd.

7. De ontvangst van de overeenkomstig lid 1 verstrekte inlichtingen wordt door de bevoegde autoriteit onmiddellijk en in elk geval binnen zeven werkdagen na ontvangst, indien mogelijk langs elektronische weg, aan de verstrekkende bevoegde autoriteit bevestigd, om aldus het functioneren van een doeltreffend systeem voor de automatische uitwisseling van inlichtingen te bevorderen.

Amendement    50

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8. De lidstaten kunnen, in overeenstemming met artikel 5, om aanvullende informatie verzoeken, daaronder begrepen de volledige tekst van een voorafgaande grensoverschrijdende ruling of een voorafgaande prijsafspraak, van de lidstaat die deze heeft afgegeven.

8. De lidstaten – of hun territoriale of bestuursorganen, met inbegrip van lokale autoriteiten, indien van toepassing – kunnen, in overeenstemming met artikel 5, om aanvullende informatie verzoeken, daaronder begrepen de volledige tekst van een voorafgaande ruling of een voorafgaande prijsafspraak, van de lidstaat die deze heeft afgegeven.

Amendement    51

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 9 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

9 bis. De lidstaten stellen de Commissie en de andere lidstaten in een vroeg stadium in kennis van alle relevante wijzigingen in hun fiscale-rulingpraktijk (aanvraagformaliteiten, beslissingsprocedure enz.).

Amendement    52

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 9 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

9 ter. De belastingautoriteiten van de lidstaten stellen de Commissie en de andere lidstaten in kennis van alle relevante wijzigingen in hun nationale wetten inzake vennootschapsbelasting (invoering van een nieuwe toelage, belastingvermindering, uitzondering, stimulans of soortgelijke maatregel enz.) die gevolgen kunnen hebben voor hun effectieve belastingtarieven of voor de belastinginkomsten van andere lidstaten.

Motivering

Voor dergelijke kennisgevingen is de Groep Gedragscode opgezet, maar deze bleek toch zijn beperkingen te hebben. De Commissie moet derhalve een mechanisme invoeren op basis waarvan de lidstaten de Commissie en de andere lidstaten in kennis kunnen stellen van alle relevante wijzigingen in hun wetgeving inzake vennootschapsbelasting indien die gevolgen kunnen hebben voor hun eigen belastingtarieven en/of de belastinginkomsten van de andere lidstaten.

Amendement    53

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 ter – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Vóór 1 oktober 2017 doen de lidstaten de Commissie jaarlijks statistieken over de omvang van de automatische uitwisseling van inlichtingen uit hoofde van de artikelen 8 en 8 bis toekomen, alsook, in de mate van het mogelijke, gegevens betreffende administratieve en andere relevante kosten en baten die voor belastingdiensten en derden zijn gerezen met betrekking tot de verrichte uitwisselingen, en mogelijke veranderingen.

1. Vóór 1 oktober 2017 doen de lidstaten de Commissie jaarlijks statistieken over de omvang van de automatische uitwisseling van inlichtingen uit hoofde van de artikelen 8 en 8 bis en de soorten toegekende rulings toekomen, alsook, in de mate van het mogelijke, gegevens betreffende administratieve en andere relevante kosten en baten die voor belastingdiensten en derden zijn gerezen met betrekking tot de verrichte uitwisselingen, en mogelijke veranderingen.

Amendement    54

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 ter – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De Commissie publiceert uiterlijk op 1 oktober 2017 en vervolgens jaarlijks een verslag met een samenvatting van de belangrijkste gevallen in het beveiligd centraal repertorium als bedoeld in artikel 21, lid 5. Daarbij neemt de Commissie de in artikel 23 bis vastgestelde vertrouwelijkheidsbepalingen in acht.

Amendement    55

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – punt 4

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 14 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wanneer een lidstaat gebruikmaakt van inlichtingen die door een andere lidstaat overeenkomstig artikel 8 bis zijn verstrekt, doet hij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden nadat het resultaat van het gebruik van de gevraagde inlichtingen bekend is, een terugmelding aan de bevoegde autoriteit die de inlichtingen heeft verstrekt, behalve als al terugmelding is gedaan overeenkomstig lid 1 van dit artikel. De Commissie stelt volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure de nadere regels vast."

3. Wanneer een lidstaat gebruikmaakt van inlichtingen die door een andere lidstaat overeenkomstig artikel 8 bis zijn verstrekt, doet hij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden nadat het resultaat van het gebruik van de gevraagde inlichtingen bekend is, een terugmelding aan de Commissie en de bevoegde autoriteit die de inlichtingen heeft verstrekt, behalve als al terugmelding is gedaan overeenkomstig lid 1 van dit artikel. De Commissie stelt volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure de nadere regels vast.

Amendement    56

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 5

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 20 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Bij de automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken overeenkomstig artikel 8 bis wordt gebruik gemaakt van een standaardformulier, zodra dat formulier volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure door de Commissie is vastgesteld."

5. Bij de automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande rulings en voorafgaande prijsafspraken overeenkomstig artikel 8 bis wordt gebruik gemaakt van een standaardformulier, zodra dat formulier volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure door de Commissie is vastgesteld.

Amendement  57

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 6

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 21 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie ontwikkelt een beveiligd centraal repertorium waar in het kader van artikel 8 bis van deze richtlijn te verstrekken inlichtingen kunnen worden opgeslagen om te voldoen aan de automatische uitwisseling als bedoeld in artikel 8 bis, leden 1 en 2. De Commissie heeft toegang tot de in dit repertorium opgeslagen inlichtingen. De noodzakelijke nadere regels worden door de Commissie vastgesteld volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure.

5. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 31 december 2016 een beveiligd centraal repertorium waar in het kader van artikel 8 bis van deze richtlijn te verstrekken inlichtingen moeten worden opgeslagen om te voldoen aan de automatische uitwisseling als bedoeld in artikel 8 bis, leden 1 en 2. De lidstaten zorgen ervoor dat alle inlichtingen die in het kader van artikel 8 bis van deze richtlijn worden verstrekt tijdens de overgangsperiode waarin het beveiligd centraal repertorium nog niet is ontwikkeld, uiterlijk op 1 april 2017 in het beveiligd centraal repertorium worden opgenomen. De Commissie en de lidstaten hebben toegang tot de in dit repertorium opgeslagen inlichtingen. De noodzakelijke nadere regels worden door de Commissie vastgesteld volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure.

Amendement    58

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – punt 8

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 23 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De krachtens deze richtlijn aan de Commissie verstrekte inlichtingen worden door haar vertrouwelijk gehouden overeenkomstig de op autoriteiten van de Unie toepasselijke bepalingen.

1. De krachtens deze richtlijn aan de Commissie verstrekte inlichtingen worden door haar vertrouwelijk gehouden overeenkomstig de op autoriteiten van de Unie toepasselijke bepalingen, als vastgelegd in artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Amendement    59

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – punt 8

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 23 bis – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De krachtens artikel 23 door een lidstaat aan de Commissie verstrekte gegevens, alsmede alle door de Commissie opgestelde rapporten of bescheiden waarin van die gegevens gebruik wordt gemaakt, kunnen aan andere lidstaten worden doorgegeven. De doorgegeven gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht en genieten de bescherming waarin voor soortgelijke inlichtingen wordt voorzien bij de nationale wetgeving van de ontvangende lidstaat.

De krachtens artikel 23 door een lidstaat van de EU of de EER aan de Commissie verstrekte gegevens, alsmede alle door de Commissie opgestelde rapporten of bescheiden waarin van die gegevens gebruik wordt gemaakt, kunnen aan andere EU-lidstaten (en in het geval van wederkerigheid ook EER-lidstaten) worden doorgegeven. De doorgegeven gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht en genieten de bescherming waarin voor soortgelijke inlichtingen wordt voorzien bij de nationale wetgeving van de ontvangende EU-lidstaat (en in het geval van wederkerigheid ook de EER-lidstaat).

Amendement    60

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – punt 8

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 23 bis – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in de eerste alinea bedoelde door de Commissie opgestelde rapporten en bescheiden kunnen door de lidstaten uitsluitend voor analytische doeleinden worden gebruikt, en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de Commissie bekend worden gemaakt of aan andere personen of organen beschikbaar worden gesteld."

De in de eerste alinea bedoelde door de Commissie opgestelde rapporten en bescheiden kunnen door de lidstaten van de EU of de EER uitsluitend voor analytische doeleinden worden gebruikt, en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de Commissie bekend worden gemaakt of aan andere personen of organen beschikbaar worden gesteld."

Amendement    61

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – punt 8 bis (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 23 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 23 ter

 

Sancties

 

De Commissie onderzoekt alle sancties die moeten worden ingesteld voor gevallen waarin de uitwisseling van inlichtingen wordt geweigerd of nagelaten."

Amendement    62

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1– punt 9 bis (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 25 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 25 bis

 

Ontwikkelingen bij de OESO

 

Deze richtlijn is verenigbaar met de ontwikkelingen bij de OESO en houdt rekening met de uitgebreide reeks regels van de OESO die is opgenomen in de standaard voor de automatische uitwisseling van financiële rekeninggegevens."

Amendement    63

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1– punt 9 ter (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 25 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 ter) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 25 ter

 

Verdere maatregelen van de lidstaten

 

Deze richtlijn belet de lidstaten niet verdere maatregelen te nemen om nationale of op overeenkomsten gebaseerde bepalingen ter voorkoming van belastingontwijking op te stellen."

Amendement    64

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1 – punt 9 quater (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 27

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 quater) Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

 

"Artikel 27

 

Verslaglegging

 

De Commissie dient elke drie jaar na de inwerkingtreding bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de toepassing van deze richtlijn."

TOELICHTING

Inleiding

Grensoverschrijdende belastingontwijking, agressieve fiscale planning en schadelijke belastingconcurrentie zijn de afgelopen jaren een steeds groter probleem geworden, dat inmiddels zowel in de Unie als op mondiaal niveau hoog op de agenda staat.

In zijn resolutie van 21 mei 2013 benadrukt het Europees Parlement dat de EU het voortouw zou moeten nemen in de mondiale discussies over de bestrijding van belastingfraude, belastingontwijking en belastingparadijzen, in het bijzonder daar waar het gaat om het bevorderen van de uitwisseling van informatie.

Onder het bestaande wettelijk kader (Richtlijn 2011/16/EU over administratieve samenwerking) wisselen de lidstaten heel weinig informatie met elkaar uit over hun fiscale rulings.

Een fiscale ruling is een bevestiging of verzekering die belastingautoriteiten aan belastingbetalers verstrekken met informatie over hoe hun belasting zal worden berekend. Fiscale rulings worden verstrekt om belastingbetalers juridische zekerheid te bieden, vaak door de belastingbehandeling van een grote of ingewikkelde handelstransactie te bevestigen. Fiscale rulings worden in de regel verstrekt voordat de transactie plaatsvindt of een belastingaangifte wordt ingevuld.

De lidstaten kunnen zelf beslissen of een ruling mogelijkerwijs interessant is voor een andere EU-lidstaat. Dit houdt in dat de lidstaten niet automatisch hun rulings met elkaar uitwisselen en vaak niet op de hoogte zijn van grensoverschrijdende rulings die elders in de EU worden verstrekt en die invloed zouden kunnen hebben op hun eigen belastinggrondslag. Het gebrek aan transparantie met betrekking tot rulings wordt door bepaalde ondernemingen gebruikt om hun belastingbijdrage kunstmatig te verkleinen.

Daarom is er dringend behoefte aan meer transparantie. Om dit te bereiken, moeten de instrumenten en mechanismen van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad worden uitgebreid.

Voorstel van de Commissie

De ontwerprichtlijn wijzigt Richtlijn 2011/16/EU over administratieve samenwerking, als gewijzigd bij Richtlijn 2014/107/EU. In een nieuw artikel staat het toepassingsgebied en de voorwaarden voor de verplichte automatische uitwisseling van informatie over soorten grensoverschrijdende fiscale rulings en verrekenprijsregelingen. Deze verplichting geldt ook voor de rulings die zijn afgegeven in de tien jaar voor de datum waarop de voorgestelde richtlijn van kracht wordt en die nog altijd geldig zijn op de datum waarop deze in werking treedt.

Specifieke aspecten van het voorstel

Het toepassingsgebied van de uitwisseling van informatie

De Commissie stelt voor de verplichte uitwisseling van informatie te beperken tot grensoverschrijdende fiscale rulings en verrekenprijsregelingen.

Tijdspad voor het uitwisselen van informatie

De Commissie stelt voor een strak tijdspad aan te houden: de nationale belastingautoriteiten moeten alle lidstaten elke drie maanden een verslag opsturen - via een beveiligd e-mailsysteem - over alle fiscale rulings die zij hebben uitgegeven. De lidstaten worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om gedetailleerdere informatie te vragen over de rulings in kwestie.

Te verstrekken informatie

Het voorstel bevat de standaardinformatie die de lidstaten moeten verstrekken in hun kwartaalverslagen over hun fiscale rulings. Dat betreft concreet:

–  de naam van de belastingbetaler en de groep (indien van toepassing);

–  een beschrijving van de onderwerpen die in de fiscale ruling aan bod komen;

–  een beschrijving van de criteria die gebruikt zijn om een voorafgaande prijsafspraak vast te stellen;

–  de identificatie van de lidstaat/lidstaten die waarschijnlijk het meest met de ruling in kwestie te maken heeft/hebben;

–  de identificatie van de andere belastingbetaler/belastingbetalers (uitgezonderd natuurlijke personen) die hier waarschijnlijk mee te maken krijgt/krijgen.

De Commissie stelt voor de presentatie van deze informatie te standaardiseren via een gedelegeerde handeling.

Beveiligd centraal repertorium

Het voorstel voor een richtlijn voorziet ook in de oprichting – door de Commissie – van een beveiligd centraal repertorium, waar de informatie die in het kader van de richtlijn moet worden uitgewisseld, kan worden bewaard. De Commissie heeft toegang tot de in dit repertorium opgeslagen inlichtingen.

Discussiepunten

Rapporteur beoordeelt het voorstel in grote lijnen als positief; dit in het bijzonder voor de verplichting betreffende rulings die zijn afgegeven in de tien jaar voor de datum waarop de voorgestelde richtlijn van kracht wordt en die nog altijd geldig zijn op de datum waarop deze in werking treedt. Rapporteur vindt het niet nodig deze periode te verruimen, aangezien de gegevens mogelijkerwijs niet meer voorhanden zijn.

Wat de verplicht uit te wisselen informatie betreft, heeft rapporteur twijfels over het beperken van deze informatie tot grensoverschrijdende fiscale rulings en prijsafspraken. Rapporteur is van oordeel dat voorafgaande fiscale rulings en prijsafspraken een grensoverschrijdende dimensie kunnen hebben ook al hebben ze betrekking op zuiver nationale transacties, in het bijzonder in het geval van cascadetransacties, waarbij de voorafgaande fiscale ruling of prijsafspraak betrekking heeft op de eerste, nationale transactie, met buitenbeschouwinglating van de volgende (grensoverschrijdende) transacties.

Rapporteur is verder van oordeel dat, om profijt te kunnen trekken van de voordelen van de verplichte automatische uitwisseling over voorafgaande rulings en voorafgaande prijsafspraken, de inlichtingen die er betrekking op hebben onmiddellijk nadat de ruling is afgegeven of de prijsafspraak is gesloten, moeten worden verstrekt.

Om de transparantie voor burgers te vergroten, moet de Commissie (op basis van de inhoud van het beveiligd centraal repertorium) een jaarlijks verslag publiceren met een beknopt overzicht van de belangrijkste gevallen, met inachtneming van de vertrouwelijkheidsbepalingen van de richtlijn.

Conclusie

Rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie als een positieve stap in de richting van meer transparantie. Hij is evenwel van mening dat de helderheid en doeltreffendheid ervan middels de voorgestelde amendementen verder kan worden verbeterd.

14.10.2015

ADVIES van de Commissie juridische zaken

aan de Commissie economische en monetaire zaken

inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

(COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS))

Rapporteur voor advies: Angel Dzhambazki

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een richtlijn

Visum 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name de eerbiediging van het recht op bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid van ondernemerschap;

Amendement    2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Grensoverschrijdende belastingontwijking, agressieve fiscale planning en schadelijke belastingconcurrentie zijn de afgelopen jaren een steeds groter probleem geworden, dat inmiddels zowel in de Unie als op mondiaal niveau hoog op de agenda staat. Grondslaguitholling leidt tot een aanzienlijke derving van belastingopbrengsten voor de lidstaten, waardoor zij moeilijker een groeibevorderend fiscaal beleid kunnen voeren. Met name rulings betreffende fiscaal geïnspireerde structuren leiden tot een laag niveau van belasting ter zake van kunstmatig hoge inkomsten in het land dat de ruling afgeeft, en kunnen resulteren in kunstmatig lage inkomsten voor belastingheffing in andere betrokken landen. Daarom is er dringend behoefte aan meer transparantie. Om dit te bereiken, moeten de instrumenten en mechanismen van Richtlijn 2011/16/EU13 van de Raad worden uitgebreid.

(1) Grensoverschrijdende belastingontwijking, agressieve fiscale planning en schadelijke belastingpraktijken zijn de afgelopen jaren een steeds groter probleem geworden, dat inmiddels zowel in de Unie als op mondiaal niveau hoog op de agenda staat. Grondslaguitholling leidt tot een aanzienlijke derving van belastingopbrengsten voor de lidstaten, waardoor zij moeilijker een groeibevorderend fiscaal beleid kunnen voeren. Sommige rulings betreffende fiscaal geïnspireerde structuren hebben evenwel geleid tot een laag niveau van belasting ter zake van kunstmatig hoge inkomsten in het land dat de ruling uitgeeft, wijzigt of beoordeelt, en hebben aldus geresulteerd in kunstmatig lage inkomsten voor belastingheffing in andere betrokken landen. Daarom is er dringend behoefte aan meer transparantie en meer maatregelen op EU-niveau. Onrechtmatige belastingontwijkingsmodellen moeten een halt worden toegeroepen. Om dit te bereiken, moeten de instrumenten en mechanismen van Richtlijn 2011/16/EU13 van de Raad worden uitgebreid.

________________

________________

13 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG (PB L 64 van 11.3.2011, blz. 1).

13 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG (PB L 64 van 11.3.2011, blz. 1).

Amendement    3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) De Europese Raad heeft in zijn conclusies van 18 december 2014 onderstreept dat de inspanningen voor de bestrijding van belastingontwijking en agressieve fiscale planning dringend moeten worden opgevoerd, zowel mondiaal als op EU-niveau. Gelet op het belang van transparantie verheugde de Europese Raad zich over het voornemen van de Commissie om een voorstel inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen over fiscale rulings in de Unie in te dienen.

(2) De Europese Raad heeft in zijn conclusies van 18 december 2014 onderstreept dat de inspanningen voor de bestrijding van belastingontwijking en agressieve fiscale planning dringend moeten worden opgevoerd, zowel mondiaal als op Europees niveau. Gelet op het belang van transparantie verheugde de Europese Raad zich over het voornemen van de Commissie om een voorstel inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen over fiscale rulings in de Unie in te dienen.

Amendement    4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Richtlijn 2011/16/EU voorziet in verplichte spontane uitwisseling van inlichtingen tussen de lidstaten in vijf specifieke gevallen en binnen bepaalde termijnen. De spontane inlichtingenuitwisseling in gevallen waarin de bevoegde autoriteit van een lidstaat redenen heeft om aan te nemen dat in een andere lidstaat een derving van belasting bestaat, is al van toepassing op fiscale rulings die een lidstaat met betrekking tot de uitlegging of de toepassing van fiscale bepalingen in de toekomst aan een bepaalde belastingplichtige afgeeft en die een grensoverschrijdende dimensie hebben.

(3) Richtlijn 2011/16/EU voorziet in verplichte spontane uitwisseling van inlichtingen tussen de lidstaten in vijf specifieke gevallen en binnen bepaalde termijnen en maakt duidelijk dat lidstaten niet vrijelijk naar inlichtingen kunnen "vissen" of om inlichtingen kunnen verzoeken die waarschijnlijk niet van belang zijn voor de belastingaangelegenheden van een bepaalde belastingplichtige. De spontane inlichtingenuitwisseling in gevallen waarin de bevoegde autoriteit van een lidstaat redenen heeft om aan te nemen dat in een andere lidstaat een derving van belasting bestaat, is al van toepassing op fiscale rulings die een lidstaat met betrekking tot de uitlegging of de toepassing van fiscale bepalingen in de toekomst aan een bepaalde belastingplichtige afgeeft en die een grensoverschrijdende dimensie hebben.

Amendement    5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) De mogelijkheid om het verstrekken van inlichtingen te weigeren indien dit zou leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of van een fabrieks- of handelswerkwijze, of indien het inlichtingen betreft waarvan de onthulling in strijd zou zijn met de openbare orde, mag niet gelden voor bepalingen van verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken, teneinde de doeltreffendheid van deze uitwisselingen niet te beperken. De beperkte omvang van de inlichtingen die moeten worden uitgewisseld met alle lidstaten, moet voldoende bescherming van deze handelsbelangen garanderen.

(5) De mogelijkheid om het verstrekken van inlichtingen te weigeren indien dit zou leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of van een fabrieks- of handelswerkwijze, of indien het inlichtingen betreft waarvan de onthulling in strijd zou zijn met de openbare orde, mag niet gelden voor bepalingen van verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken, teneinde de doeltreffendheid, de rol en de deugdelijke functionering van deze uitwisselingen niet te beperken. De beperkte omvang van de inlichtingen die moeten worden uitgewisseld met alle lidstaten, moet een minimumniveau aan voldoende bescherming van deze handelsbelangen garanderen.

Amendement    6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) Voorafgaande fiscale rulings waarborgen de consistente en transparante toepassing van de wet.

Amendement    7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 ter) Transparante belastingregels bieden belastingbetalers en bedrijven rechtszekerheid en trekken investeringen aan.

Amendement    8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Om profijt te kunnen trekken van de voordelen van de verplichte automatische uitwisseling over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken, moeten de inlichtingen onmiddellijk nadat de ruling is afgegeven of de prijsafspraak is gesloten, worden verstrekt, en daarom moeten regelmatige tijdstippen voor de inlichtingenverstrekking worden vastgesteld.

(6) Om profijt te kunnen trekken van de voordelen van de verplichte automatische uitwisseling over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken, moeten de inlichtingen nadat de ruling is afgegeven of de prijsafspraak is gesloten, onverwijld worden verstrekt. Bij niet-naleving kunnen efficiënte en effectieve sancties worden ontwikkeld.

Amendement    9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) De lidstaten moeten de uit te wisselen basisgegevens ook aan de Commissie meedelen. Op die manier kan de Commissie te allen tijde de effectieve toepassing van de automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken monitoren en evalueren. Deze mededeling zal een lidstaat niet ontheffen van zijn verplichtingen inzake de aanmelding van staatssteun bij de Commissie.

(8) De lidstaten moeten de basisgegevens uitwisselen met het nieuwe centrale transparante veiligheidsregister voor belastingaangelegenheden. Overeenkomstig de verdragen is het de rol van de Commissie om de deugdelijke toepassing van de Uniewetgeving in het belang van de burgers te waarborgen. In dit verband dient de Commissie de noodzakelijke stappen te zetten om de naleving van de wet om belastingontwijking aan te pakken te monitoren, waarbij de soevereiniteit op belastinggebied moet worden geëerbiedigd. Het grondbeginsel betreffende de soevereiniteit van de lidstaten op belastinggebied moet worden gerespecteerd wanneer het directe belastingen betreft en er mag geen afbreuk worden gedaan aan het subsidiariteitsbeginsel. De Commissie moet de EU-regels voor staatssteun doeltreffend en strikt toepassen om agressieve fiscale planning te bestrijden. Het is van het grootste belang dat bedrijven belasting betalen in de landen waar zij hun winst genereren.

Amendement    10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Terugmelding van de ontvangende lidstaat aan de verstrekkende lidstaat is noodzakelijk voor het functioneren van een doeltreffend systeem van automatische inlichtingenuitwisseling. Daarom is het passend te voorzien in maatregelen die de mogelijkheid tot terugmelding bieden in gevallen waarin gebruik is gemaakt van de inlichtingen en er geen terugmelding kan gebeuren op grond van andere bepalingen van Richtlijn 2011/16/EU.

(9) Terugmelding van de ontvangende lidstaat aan de verstrekkende lidstaat is noodzakelijk voor het functioneren van een doeltreffend systeem van automatische inlichtingenuitwisseling, omdat dit de administratieve samenwerking tussen de lidstaten aanmoedigt. Daarom is het passend te voorzien in maatregelen die de mogelijkheid tot terugmelding bieden in gevallen waarin gebruik is gemaakt van de inlichtingen en er geen terugmelding kan gebeuren op grond van andere bepalingen van Richtlijn 2011/16/EU.

Amendement    11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) De lidstaten dienen alle nodige maatregelen te treffen om obstakels weg te nemen die een belemmering kunnen vormen voor de effectieve en zo breed mogelijke verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken.

(11) De lidstaten dienen alle nodige maatregelen te treffen om obstakels weg te nemen die een belemmering kunnen vormen voor de effectieve en zo breed mogelijke verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken, teneinde de samenwerking en transparantie te versterken, waarbij de mondiale standaard van de OESO inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen moet worden beschouwd als een minimumnorm en rekening moet worden gehouden met het feit dat de lidstaten hebben toegezegd maatregelen te nemen om belastingontwijking te voorkomen door de modellen voor verslaglegging per land van de G20 en de OESO ten uitvoer te leggen en te overwegen op dit vlak verdere maatregelen te nemen.

Amendement    12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis) Er moeten eveneens rekening worden gehouden met het gemotiveerd advies van het Zweedse parlement over het subsidiariteitsbeginsel, ingediend krachtens artikel 6 van het aan het VEU gehechte Protocol nr. 2, waarin wordt bevestigd dat het huidige voorstel binnen de grenzen valt van wat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeltreffende informatie-uitwisseling, terwijl anderzijds gesteld wordt dat het brede karakter van de vereiste om informatie te verstrekken een dusdanig grote hoeveelheid informatie kan genereren dat de verwezenlijking van de doelstellingen ernstig kan worden belemmerd. Het Zweedse parlement vreest tevens dat het huidige voorstel in sommige opzichten verder gaat dan nodig is, met inbegrip van de lange periode van terugwerkende kracht.

Amendement    13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 ter) Het is van essentieel belang dat het grondbeginsel van de soevereiniteit van de lidstaten op belastinggebied wordt gehandhaafd wat directe belastingen betreft, en dat het huidige voorstel het subsidiariteitsbeginsel niet aantast.

Amendement    14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend. Deze richtlijn beoogt met name te waarborgen dat het recht op bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid van ondernemerschap onverkort worden geëerbiedigd.

(16) Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend. Deze richtlijn beoogt met name te waarborgen dat het recht op bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid van ondernemerschap onverkort worden geëerbiedigd. Persoonsgegevens dienen voor specifieke, expliciete en gerechtvaardigde doeleinden te worden verzameld, en alleen als zij adequaat, relevant en niet buitensporig zijn in verhouding tot de doeleinden. Een beperking van die rechten mag slechts worden opgelegd indien wordt voldaan aan de voorwaarden die in artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten vermeld staan. Met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel kunnen beperkingen worden opgelegd indien zij voldoen aan de noodzakelijke en werkelijke doelstellingen van algemeen belang, zoals erkend in de wetgeving, of beantwoorden aan de behoefte om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

Amendement    15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17) Daar de doelstelling van deze richtlijn, namelijk een doeltreffende administratieve samenwerking tussen de lidstaten onder voorwaarden die verenigbaar zijn met de goede werking van de interne markt, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar wegens de vereiste uniformiteit en doeltreffendheid beter op Unieniveau kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(17) Daar de doelstelling van deze richtlijn, namelijk een doeltreffende administratieve samenwerking tussen de lidstaten onder voorwaarden die verenigbaar zijn met de goede werking van de interne markt, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar wegens de vereiste uniformiteit en doeltreffendheid beter op Europees niveau kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

Amendement    16

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 3 – punt 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) voor de toepassing van artikel 8, lid 1, en artikel 8 bis, de systematische verstrekking van vooraf bepaalde inlichtingen aan een andere lidstaat, zonder voorafgaand verzoek, met regelmatige, vooraf vastgestelde tussenpozen. Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, betekent "beschikbare inlichtingen" inlichtingen die zich in de belastingdossiers van de inlichtingen verstrekkende lidstaat bevinden en die opvraagbaar zijn overeenkomstig de procedures voor het verzamelen en verwerken van inlichtingen in die lidstaat;

a) voor de toepassing van artikel 8, lid 1, en artikel 8 bis, de systematische verstrekking van vooraf bepaalde inlichtingen aan een andere lidstaat, zonder voorafgaand verzoek, met regelmatige, vooraf vastgestelde tussenpozen, teneinde de voordelen van de automatische uitwisseling van inlichtingen op een regelmatige en deugdelijke wijze te kunnen benutten. Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, betekent "beschikbare inlichtingen" inlichtingen die zich in de belastingdossiers van de inlichtingen verstrekkende lidstaat bevinden en die opvraagbaar zijn overeenkomstig de procedures voor het verzamelen en verwerken van inlichtingen in die lidstaat;

Amendement    17

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat die een voorafgaande grensoverschrijdende ruling of een voorafgaande prijsafspraak afgeeft of wijzigt na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn, verstrekt de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten en de Europese Commissie automatisch inlichtingen daaromtrent.

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat die een voorafgaande grensoverschrijdende ruling of een voorafgaande prijsafspraak afgeeft of wijzigt na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn, verstrekt de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten en het nieuwe centrale transparante register voor belastingaangelegenheden automatisch inlichtingen daaromtrent. De Commissie evalueert en monitort de effectieve toepassing van de automatische uitwisseling van inlichtingen.

Amendement    18

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De bevoegde autoriteit van een lidstaat verstrekt de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten en de Europese Commissie ook inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken die niet langer dan tien jaar vóór de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn zijn afgegeven en op die datum nog steeds geldig zijn.

2. De bevoegde autoriteit van een lidstaat verstrekt de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten en het centrale transparante register voor belastingaangelegenheden ook inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken die niet langer dan vijf jaar vóór de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn zijn afgegeven en op die datum nog steeds geldig en in gebruik zijn.

Amendement    19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 8 bis – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. De ontvangst van de overeenkomstig lid 1 verstrekte inlichtingen wordt door de bevoegde autoriteit onmiddellijk en in elk geval binnen zeven werkdagen na ontvangst, indien mogelijk langs elektronische weg, aan de verstrekkende bevoegde autoriteit bevestigd.

7. De ontvangst van de overeenkomstig lid 1 verstrekte inlichtingen wordt door de bevoegde autoriteit onmiddellijk en in elk geval binnen zeven werkdagen na ontvangst, indien mogelijk langs elektronische weg, aan de verstrekkende bevoegde autoriteit bevestigd, om aldus de functionering van een doeltreffend systeem voor de automatische uitwisseling van inlichtingen te bevorderen.

Amendement    20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 23 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De krachtens deze richtlijn aan de Commissie verstrekte inlichtingen worden door haar vertrouwelijk gehouden overeenkomstig de op autoriteiten van de Unie toepasselijke bepalingen.

1. De krachtens deze richtlijn aan de Commissie verstrekte inlichtingen worden door haar vertrouwelijk gehouden overeenkomstig de op autoriteiten van de Unie toepasselijke bepalingen, als vastgelegd in artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Amendement    21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 25 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

9 bis) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 25 bis

 

Deze Richtlijn is verenigbaar met de OESO-ontwikkelingen en houdt rekening met de uitgebreide reeks regels van de OESO die is opgenomen in de standaard voor de automatische uitwisseling van financiële rekeninggegevens."

Amendement    22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 ter (nieuw)

Richtlijn 2011/16/EU

Artikel 25 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

9 ter) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 25 ter

 

Deze richtlijn belet de lidstaten niet verdere maatregelen te nemen om nationale of op overeenkomsten gebaseerde bepalingen ter voorkoming van belastingontwijking op te stellen."

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

Document- en procedurenummers

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ECON

15.4.2015

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

JURI

15.4.2015

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Angel Dzhambazki

31.8.2015

Behandeling in de commissie

15.9.2015

 

 

 

Datum goedkeuring

13.10.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

13

9

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers

Stefano Maullu

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Andrew Lewer

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

Document- en procedurenummers

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)

Datum raadpleging EP

31.3.2015

 

 

 

Commissie ten principale

Datum bekendmaking

ECON

15.4.2015

 

 

 

Medeadviserende commissies

Datum bekendmaking

CONT

15.4.2015

IMCO

15.4.2015

JURI

15.4.2015

LIBE

15.4.2015

Geen advies

Datum besluit

CONT

16.6.2015

IMCO

20.4.2015

LIBE

31.3.2015

 

Rapporteurs

Datum benoeming

Markus Ferber

28.4.2015

 

 

 

Behandeling in de commissie

15.9.2015

13.10.2015

 

 

Datum goedkeuring

13.10.2015

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

49

6

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers

Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Danuta Jazłowiecka, Eva Kaili, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Nils Torvalds, Beatrix von Storch

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Mark Demesmaeker

Datum indiening

20.10.2015