SPRÁVA o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní

20.10.2015 - (COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS)) - *

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Markus Ferber


Postup : 2015/0068(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0306/2015

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní

(COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2015)0135),

–  so zreteľom na článok 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0085/2015),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0306/2015),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Citácia 2 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

So zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä pokiaľ ide o rešpektovanie práva na ochranu osobných údajov a slobodu podnikania,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Problémy spôsobované cezhraničným vyhýbaním sa daňovým povinnostiam, agresívnym daňovým plánovaním a škodlivou daňovou súťažou sa výrazne zväčšili a stali sa stredobodom pozornosti v Únii i na globálnej úrovni. Narúšaním základu dane sa výrazne znižujú vnútroštátne daňové príjmy, čo brzdí členské štáty pri uplatňovaní daňových politík podporujúcich rast. Stanoviská týkajúce sa daňových štruktúr vedú predovšetkým k nízkej úrovni zdanenia umelo vysokých súm príjmov v krajine, ktorá vydáva predbežné stanovisko, pričom môžu ponechať umelo nízke sumy príjmov, ktoré sa majú zdaniť v iných dotknutých krajinách. Väčšia transparentnosť je preto naliehavo potrebná. Na dosiahnutie tohto cieľa sa musia zlepšiť nástroje a mechanizmy stanovené v smernici Rady 2011/16/EÚ13.

(1) Problémy spôsobované cezhraničným vyhýbaním sa daňovým povinnostiam, agresívnym daňovým plánovaním a škodlivou daňovou súťažou sa výrazne zväčšili a stali sa stredobodom pozornosti v Únii i na globálnej úrovni. Narúšaním základu dane sa výrazne znižujú vnútroštátne daňové príjmy, čo brzdí členské štáty pri uplatňovaní daňových politík podporujúcich rast, a spôsobuje narušenie hospodárskej súťaže v neprospech podnikov – najmä MSP – ktoré platia vyžadovanú výšku daní, a posun zdaňovania smerom k menej mobilným faktorom, ako sú práca a spotreba. Pravidlá týkajúce sa daňových štruktúr však viedli v špecifických prípadoch predovšetkým k nízkej úrovni zdanenia umelo vysokých príjmov v krajine, ktorá vydáva záväzné stanovisko, a ponechali na zdanenie v iných dotknutých krajinách umelo nízke príjmy, čím bol základ dane v týchto členských krajinách znížený. Väčšia cielená transparentnosť a výmena informácií je preto naliehavo potrebná, a to najmä podľa štandardov OECD. Na dosiahnutie tohto cieľa treba zlepšiť nástroje a mechanizmy stanovené v smernici Rady 2011/16/EÚ13.

__________________

__________________

13 Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1).

13 Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Po škandále LuxLeaks Európsky parlament prostredníctvom tejto správy vyjadruje pevné odhodlanie netolerovať daňové podvody a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a presadzovať spravodlivé rozdelenie daňového zaťaženia na občanov a podniky.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Európska rada vo svojich záveroch z 18. decembra 2014 zdôraznila naliehavú potrebu pokročiť v úsilí zameranom na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu na globálnej úrovni i na úrovni Únie. S dôrazom na význam transparentnosti Európska rada privítala zámer Komisie predložiť návrh o automatickej výmene informácií o záväzných daňových stanoviskách v Únii.

(2) Európska rada vo svojich záveroch z 18. decembra 2014 zdôraznila naliehavú potrebu pokročiť v úsilí zameranom na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu na globálnej a európskej úrovni. S dôrazom na význam transparentnosti a zodpovedajúcej výmeny informácií Európska rada uvítala zámer Komisie predložiť návrh o automatickej výmene informácií o záväzných daňových stanoviskách v Únii.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Účinnú spontánnu výmenu informácií o predbežných cezhraničných záväzných daňových stanoviskách a predbežných cenových dohodách však brzdí niekoľko dôležitých praktických problémov, ako napríklad diskrečná právomoc, ktorá vydávajúcemu členskému štátu umožňuje rozhodnúť o tom, ktoré iné členské štáty by mali byť informované.

(4) Účinnú spontánnu výmenu informácií o záväzných daňových stanoviskách a záväzných stanoviskách k stanoveniu metódy ocenenia však brzdí niekoľko dôležitých praktických problémov, ako napríklad diskrečná právomoc, ktorá vydávajúcemu členskému štátu umožňuje rozhodnúť o tom, ktoré iné členské štáty by mali byť informované, a nedostatočný systém monitorovania, čo sťažuje Komisii identifikáciu prípadov porušovania požiadavky na výmenu informácií.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Účinná výmena a spracúvanie daňových informácií a výsledný vzájomný tlak by mali silne odrádzajúci účinok proti zavádzaniu škodlivých daňových praktík a umožnili by členským štátom a Komisii, aby mali k dispozícii všetky relevantné informácie s cieľom prijať opatrenia voči týmto praktikám.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Možnosť, že poskytnutie informácií môže byť odmietnuté, ak by viedlo k porušeniu obchodného, priemyselného či úradného tajomstva alebo prezradeniu obchodného postupu čí informácií, ktorých odhalenie by odporovalo verejnému poriadku, by sa nemala uplatňovať na ustanovenia o povinnej automatickej výmene informácií o predbežných cezhraničných záväzných daňových stanoviskách a predbežných cenových dohodách, aby sa neznížila účinnosť týchto výmen. Obmedzený rozsah informácií, ktorých vzájomná výmena sa požaduje od všetkých členských štátov, by mal zabezpečiť dostatočnú ochranu ich obchodných záujmov.

(5) Možnosť, že poskytnutie informácií môže byť odmietnuté, ak by viedlo k porušeniu obchodného, priemyselného či úradného tajomstva alebo prezradeniu obchodného postupu čí informácií, ktorých odhalenie by odporovalo verejnému poriadku, sa nesmie uplatňovať na ustanovenia o povinnej automatickej výmene informácií o záväzných daňových stanoviskách a záväzných stanoviskách k stanoveniu metódy ocenenia, aby sa neznížila účinnosť týchto výmen. Obmedzený rozsah informácií, ktorých vzájomná výmena sa požaduje od všetkých členských štátov, zabezpečuje dostatočnú ochranu ich obchodných záujmov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5a) Záväzné daňové stanoviská a záväzné stanoviská k stanoveniu metódy ocenenia môžu mať cezhraničný význam, aj keď sa týkajú iba vnútroštátnych transakcií. Týka sa to najmä kaskádových transakcií, pri ktorých sa záväzné daňové stanoviská alebo záväzné stanoviská k stanoveniu metódy ocenenia týkajú prvých vnútroštátnych transakcií bez zohľadnenia následných (cezhraničných) transakcií.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b) Aby sa predišlo svojvoľnému vytváraniu rozdielov medzi daňovými opatreniami, ktoré vznikajú v súvislosti s rôznymi vnútroštátnymi administratívnymi postupmi, vymedzenie záväzných daňových stanovísk a záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia by sa malo vzťahovať na daňové opatrenia bez ohľadu na formálny alebo neformálny spôsob, akým boli vydané, a na ich záväzný alebo nezáväzný charakter.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5c) Záväzné daňové stanoviská uľahčujú konzistentné a transparentné uplatňovanie práva.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5d) Transparentné daňové pravidlá poskytujú právnu istotu pre daňovníkov a podniky a generujú investície.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) S cieľom využívať výhody povinnej automatickej výmeny predbežných cezhraničných záväzných daňových stanovísk a predbežných cenových dohôd by sa tieto informácie mali oznamovať čo najskôr po ich vydaní, a preto by sa mali stanoviť pravidelné intervaly oznamovania informácií.

(6) S cieľom využívať výhody povinnej automatickej výmeny záväzných daňových stanovísk a záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia by sa informácie o nich mali oznamovať čo najskôr po vydaní. Pre prípad nedodržiavania povinnosti možno navrhnúť efektívne a účinné sankcie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Povinná automatická výmena predbežných cezhraničných záväzných daňových stanovísk a predbežných cenových dohôd by mala v každom prípade zahŕňať oznamovanie vymedzeného súboru základných informácií všetkým členským štátom. Komisia by mala prijať všetky opatrenia potrebné na štandardizáciu oznamovania takýchto informácií podľa postupu stanoveného v smernici 2011/16/ES na vypracovanie štandardného formulára, ktorý sa bude používať na výmenu informácií. Tento postup by sa mal používať aj na prijímanie potrebných opatrení a praktických dohôd na vykonávanie výmeny informácií.

(7) Povinná automatická výmena záväzných daňových stanovísk a záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia by mala v každom prípade zahŕňať oznamovanie vymedzeného súboru základných informácií všetkým členským štátom. Komisia by mala prijať všetky opatrenia potrebné na štandardizáciu oznamovania takýchto informácií podľa postupu stanoveného v smernici 2011/16/ES na vypracovanie štandardného formulára, ktorý sa bude používať na výmenu informácií. Tento postup by sa mal používať aj na prijímanie potrebných opatrení a praktických dohôd na vykonávanie výmeny informácií.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Členské štáty by si mali vymieňať základné informácie a oznamovať ich aj Komisii. Komisii to umožní kedykoľvek monitorovať a hodnotiť účinné uplatňovanie automatickej výmeny informácií na predbežné cezhraničné záväzné daňové stanoviská a predbežné cenové dohody. Takéto oznamovanie nezbavuje členský štát povinnosti oznámiť Komisii akúkoľvek štátnu pomoc.

(8) Členské štáty by si mali vymieňať základné informácie a oznamovať ich aj Komisii, keďže Komisia by mala mať možnosť samostatne posudzovať, či sú tieto informácie dôležité pre odhaľovanie nezákonnej štátnej pomoci. Tieto základné informácie umožnia Komisii kedykoľvek efektívne monitorovať a hodnotiť účinné uplatňovanie automatickej výmeny informácií na záväzné daňové stanoviská a záväzné stanoviská k stanoveniu metódy ocenenia a zaručiť, aby stanoviská nemali negatívny vplyv na vnútorný trh. Takéto oznamovanie nezbavuje členský štát povinnosti oznámiť Komisii akúkoľvek štátnu pomoc.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) Členské štáty by mali do 1. októbra 2018 poskytnúť Komisii ex-post analýzu účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Spätná väzba od členského štátu, ktorému bolo oznámenie adresované, pre členský štát, ktorý zasiela informácie, je nevyhnutným prvkom účinného systému automatickej výmeny informácií. Preto by sa mali takisto stanoviť opatrenia zamerané na možnosť poskytovať spätnú väzbu v prípadoch, keď sa informácie použili a keď sa spätná väzba nemôže poskytnúť podľa iných platných ustanovení smernice 2011/16/EÚ.

(9) Poskytnutie spätnej väzby zo strany členského štátu, ktorému boli informácie zaslané, členskému štátu, ktorý ich zaslal, je nevyhnutným prvkom fungovania účinného systému automatickej výmeny informácií, pretože podnecuje administratívnu spoluprácu členských štátov. Preto by sa mali takisto stanoviť opatrenia zamerané na možnosť poskytovať spätnú väzbu v prípadoch, keď sa informácie použili a keď sa spätná väzba nemôže poskytnúť podľa iných platných ustanovení smernice 2011/16/EÚ. To by sťažilo obchádzanie informácií na účely podvodu.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Členský štát by mal mať možnosť odvolať sa na článok 5 smernice 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o výmenu informácií na požiadanie s cieľom získať ďalšie informácie vrátane celého znenia predbežných cezhraničných záväzných daňových stanovísk alebo predbežných cenových dohôd od členského štátu, ktorý vydal takéto stanoviská alebo dohody.

(10) Členský štát by mal mať možnosť odvolať sa na článok 5 smernice 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o výmenu informácií na požiadanie s cieľom získať ďalšie informácie vrátane celého znenia záväzných daňových stanovísk alebo záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia od členského štátu, ktorý vydal takéto stanoviská, a prípadný text, ktorý by mohlo ovplyvniť následné zmeny.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Mal byť objasnený termín „informácie, ktoré sú predvídateľne relevantné“, podľa článku 1 ods. 1 smernice 2011/16/EÚ s cieľom predchádzať interpretáciám, ktorých cieľom je vyhýbanie sa platbe daní.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa odstránili akékoľvek prekážky, ktoré môžu brzdiť účinnú a čo najširšiu možnú povinnú automatickú výmenu informácií o predbežných cezhraničných záväzných daňových stanoviskách a predbežných cenových dohodách.

(11) Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa odstránili akékoľvek prekážky, ktoré môžu brzdiť účinnú a čo najširšiu možnú povinnú automatickú výmenu informácií o záväzných daňových stanoviskách a záväzných stanoviskách k stanoveniu metódy ocenenia.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) S cieľom zvýšiť transparentnosť pre občanov by Komisia mala uverejniť zhrnutie hlavných daňových stanovísk dohodnutých v predchádzajúcom roku na základe informácií obsiahnutých v bezpečnom centrálnom registri. Táto správa by mala obsahovať minimálne opis otázok riešených v daňových stanoviskách a opis kritérií použitých na určenie záväzného stanoviska k stanoveniu metódy ocenenia a uvádzať členský štát (štáty), ktorých sa budú pravdepodobne týkať. Komisia by pritom mala dodržiavať ustanovenia o dôvernosti stanovené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12b) Je vhodné, aby členské štáty požiadali príslušné orgány, aby vyčlenili ľudské zdroje spomedzi svojich zamestnancov na zber a analýzu takýchto informácií.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12c) Celoeurópsky register skutočného vlastníctva by mal byť funkčný do 26. júna 2017, čo by pomohlo pri odhaľovaní možných daňových únikov a presunu ziskov. Vytvorenie centrálneho registra pre automatickú výmenu záväzných daňových stanovísk alebo záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia medzi členskými štátmi, ktorý by bol prístupný pre daňové orgány a zodpovedné orgány členských štátov a Komisiu, by malo veľký význam.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Existujúce ustanovenia týkajúce sa dôvernosti informácií by sa mali zmeniť, aby odzrkadľovali rozšírenie povinnej automatickej výmeny informácií na predbežné cezhraničné záväzné daňové stanoviská a predbežné cenové dohody.

(15) Existujúce ustanovenia týkajúce sa dôvernosti informácií by sa mali zmeniť, aby odzrkadľovali rozšírenie povinnej automatickej výmeny informácií na záväzné daňové stanoviská a záväzné stanoviská k stanoveniu metódy ocenenia.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a) Je nevyhnutné, aby sa základná zásada týkajúca sa suverenity členských štátov v daňových otázkach dodržala, pokiaľ ide o priame dane, a aby sa súčasným návrhom neporušovala zásada subsidiarity.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Cieľom tejto smernice je predovšetkým zabezpečiť úplné dodržiavanie práva na ochranu osobných údajov a slobodu podnikania.

(16) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Cieľom tejto smernice je predovšetkým zabezpečiť úplné dodržiavanie práva na ochranu osobných údajov a slobodu podnikania. Osobné údaje by sa mali spracúvať na konkrétne, explicitné a legitímne účely, a to iba vtedy, ak sú primerané, relevantné a nie nadmerné vo vzťahu k účelom. Tieto práva by sa mali obmedziť len za predpokladu splnenia podmienok stanovených v Charte základných práv. Za predpokladu dodržiavania zásady proporcionality možno tieto práva obmedziť len vtedy, ak je to nevyhnutné a skutočne to zodpovedá cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú uznané právnymi predpismi, alebo ak je to potrebné na ochranu práv a slobôd iných.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Keďže cieľ tejto smernice, a to efektívnu administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi za podmienok zlučiteľných s riadnym fungovaním vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu požadovanej jednotnosti a účinnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.

(17) Keďže cieľ tejto smernice, a to efektívna administratívna spolupráca medzi členskými štátmi za podmienok zlučiteľných s riadnym fungovaním vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu požadovanej jednotnosti a účinnosti ho možno lepšie dosiahnuť na európskej úrovni, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno a

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 3 – bod 9 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) na účely článku 8 ods. 1 a článku 8a systematické oznamovanie vopred určených informácií inému členskému štátu, a to bez predchádzajúcej žiadosti vo vopred stanovených pravidelných intervaloch. V kontexte článku 8 ods. 1 sa odkaz na dostupné informácie vzťahuje na informácie, ktoré sa nachádzajú v daňových spisoch členského štátu oznamujúceho informácie, ktoré možno získať v súlade s postupmi zberu a spracúvania informácií v tomto členskom štáte.“

(a) na účely článku 8 ods. 1 a článku 8a systematické oznamovanie vopred určených informácií inému členskému štátu, a to bez predchádzajúcej žiadosti, ktoré sa uskutočňuje podľa článku 8 ods. 1 vo vopred stanovených pravidelných intervaloch. V kontexte článku 8 ods. 1 sa odkaz na dostupné informácie vzťahuje na informácie, ktoré sa nachádzajú v daňových spisoch členského štátu oznamujúceho informácie, ktoré možno získať v súlade s postupmi zberu a spracúvania informácií v tomto členskom štáte.“

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 3 – bod 14 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

14. „predbežné cezhraničné záväzné daňové stanovisko“ je každá dohoda, oznámenie alebo akýkoľvek iný nástroj alebo opatrenie s podobnými účinkami vrátane stanoviska vydaného v rámci daňového auditu, ktoré:

14. „záväzné daňové stanovisko“ je každá dohoda, oznámenie alebo akýkoľvek iný nástroj alebo opatrenie s podobnými účinkami vrátane stanoviska vydaného v rámci daňového auditu, bez ohľadu na jeho formálny, neformálny, záväzný alebo nezáväzný charakter, ktoré:

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 3 – bod 14 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) vydá vláda, daňový orgán členského štátu alebo ktorýkoľvek jeho územný či správny celok alebo ktoré je vydané v ich mene akejkoľvek osobe;

(a) vydá alebo zverejní vláda, daňový orgán členského štátu alebo ktorýkoľvek jeho územný či správny celok, alebo ktoré je vydané v ich mene a o ktoré sa môže oprieť jedna alebo viacero osôb;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 3 – bod 14 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) súvisí s cezhraničnou transakciou alebo otázkou, či sa v dôsledku činností, ktoré vykonáva právnická osoba v inom členskom štáte, vytvorí stála prevádzkareň alebo nie a

(c) súvisí s transakciou alebo otázkou, či sa v dôsledku činností, ktoré vykonáva právnická osoba v inom členskom štáte, vytvorí stála prevádzkareň, a

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 3 – bod 14 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cezhraničná transakcia môže zahŕňať okrem iného realizáciu investícií, poskytovanie tovaru, služieb, financií alebo použitie hmotného alebo nehmotného majetku a nemusí sa priamo vzťahovať na osobu, ktorá je adresátom/príjemcom/ktorej je určené predbežné cezhraničné záväzné daňové stanovisko.

Transakcia môže zahŕňať okrem iného realizáciu investícií, poskytovanie tovaru, služieb, financií alebo použitie hmotného alebo nehmotného majetku a nemusí sa priamo vzťahovať na osobu, ktorej je určené záväzné daňové stanovisko.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 3 – bod 15 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

predbežná cenová dohoda“ je akákoľvek dohoda, oznámenie alebo akýkoľvek iný nástroj alebo opatrenie s podobnými účinkami vrátane dohody v rámci daňového auditu, ktoré vydala vláda alebo daňový úrad jedného alebo viacerých členských štátov vrátane ich akýchkoľvek územných alebo správnych celkov akejkoľvek osobe, alebo ktoré boli vydané v ich mene, v ktorých sa vopred stanovujú cezhraničné transakcie medzi pridruženými podnikmi, primeraný súbor kritérií na určenie transferového oceňovania predmetných transakcií alebo sa stanovuje pridelenie ziskov stálej prevádzkarni.

záväzné stanovisko k stanoveniu metódy ocenenia“ je akákoľvek dohoda, oznámenie alebo akýkoľvek iný nástroj alebo opatrenie s podobnými účinkami vrátane stanoviska v rámci daňového auditu, ktoré vydala alebo zverejnila vláda alebo daňový úrad jedného alebo viacerých členských štátov vrátane ich akýchkoľvek územných alebo správnych celkov a o ktoré sa môže oprieť jedna alebo viacero osôb, alebo ktoré boli vydané v ich mene, v ktorých sa vopred stanovujú transakcie medzi pridruženými podnikmi, primeraný súbor kritérií na určenie transferového oceňovania predmetných transakcií alebo sa stanovuje pridelenie ziskov stálej prevádzkarni.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 3 – bod 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

16. Na účely bodu 14 „cezhraničná transakcia“ je transakcia alebo séria transakcií, v prípade ktorých:

vypúšťa sa

(a) nie všetky strany tejto transakcie alebo série transakcií sú osoby s pobytom na daňové účely na území členského štátu vydávajúceho predbežné cezhraničné záväzné daňové stanovisko alebo;

 

(b) ktorákoľvek zo strán transakcie alebo súboru transakcií je na daňové účely osobou s pobytom súčasne vo viac než jednej jurisdikcii alebo;

 

(c) jedna zo strán transakcie alebo súboru transakcií vykonáva ekonomickú činnosť v inom členskom štáte prostredníctvom stálej prevádzkarne a transakcia alebo séria transakcií predstavuje časť činnosti alebo celú činnosť stálej prevádzkarne. Cezhraničnú transakciu alebo sériu transakcií zahŕňajú aj opatrenia, ktoré prijala jedna právnická osoba, pokiaľ ide o ekonomické činnosti v inom členskom štáte, ktoré táto osoba vykonáva prostredníctvom stálej prevádzkarne.

 

Na účely bodu 15 „cezhraničná transakcia“ je transakcia alebo séria transakcií týkajúcich sa pridružených podnikov, z ktorých všetky nie sú osobami s pobytom na daňové účely na území jedného členského štátu.

 

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Príslušný orgán členského štátu, ktorý vydáva alebo mení predbežné cezhraničné záväzné daňové stanovisko alebo predbežnú cenovú dohodu po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice, oznámi túto informáciu prostredníctvom automatickej výmeny príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov, ako aj Európskej komisii.

1. Príslušný orgán členského štátu, ktorý vydáva alebo mení záväzné daňové stanovisko alebo záväzné stanovisko k stanoveniu metódy ocenenia po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice, oznámi túto informáciu prostredníctvom automatickej výmeny príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov, ako aj Európskej komisii.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Príslušný orgán členského štátu oznamuje príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov a Európskej komisii aj informácie týkajúce sa predbežných cezhraničných záväzných daňových stanovísk a predbežných cenových dohôd vydaných v lehote desiatich rokov pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, ktoré sú však k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice stále platné;

2. Príslušný orgán členského štátu oznamuje príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov a Európskej komisii aj informácie týkajúce sa záväzných daňových stanovísk a záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia vydaných pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, ktoré sú však k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice stále platné;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade, ak sa predbežné cezhraničné záväzné daňové stanovisko týka výhradne daňových záležitostí jednej alebo viacerých fyzických osôb a zahŕňa výhradne tieto ich daňové záležitosti.

3. Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade, ak sa záväzné daňové stanovisko týka výhradne daňových záležitostí jednej alebo viacerých fyzických osôb a zahŕňa výhradne tieto ich daňové záležitosti.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8a – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Odsek 1 sa uplatňuje aj v prípade, keď sa žiadosť o záväzné stanovisko týka právnej štruktúry bez právnej subjektivity. V tomto prípade príslušný orgán členského štátu, ktorý vydáva záväzné stanovisko, postúpi informácie, ktoré má, príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov a zabezpečí, aby zakladajúca listina bola postúpená členskému štátu každého člena korporácie a každého príjemcu.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8a – odsek 4 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) pokiaľ ide o informácie vymieňané podľa odseku 1: do jedného mesiaca od konca štvrťroka, počas ktorého boli vydané alebo zmenené predbežné cezhraničné záväzné daňové stanoviská alebo predbežné cenové dohody.

(a) pokiaľ ide o informácie vymieňané podľa odseku 1: ihneď a najneskôr jeden mesiac po vydaní alebo zmene záväzných daňových stanovísk alebo záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8a – odsek 4 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) pokiaľ ide o informácie vymieňané podľa odseku 2: do 31. decembra 2016.

(b) pokiaľ ide o informácie vymieňané podľa odseku 2: do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8a – odsek 5 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) obsah predbežných cezhraničných záväzných daňových stanovísk alebo predbežných cenových dohôd vrátane opisu príslušných ekonomických činností alebo transakcií či súboru transakcií;

(b) obsah záväzných daňových stanovísk alebo záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia vrátane opisu príslušných ekonomických činností alebo transakcií či súboru transakcií;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8a – odsek 5 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) kritériá používané na určenie záväzného daňového stanoviska alebo záväzného stanoviska k stanoveniu metódy ocenenia, ako aj na jeho časové obmedzenie, ak existuje, alebo okolností, za ktorých rozhodnutie možno zrušiť;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8a – odsek 5 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) určenie ostatných členských štátov, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo dotknuté predbežnými cezhraničnými záväznými daňovými stanoviskami alebo predbežnými cenovými dohodami;

(d) určenie ostatných členských štátov, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo dotknuté záväznými daňovými stanoviskami alebo záväznými stanoviskami k stanoveniu metódy ocenenia;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8a – odsek 5 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) identifikačné údaje každej osoby inej ako fyzická osoba v ostatných členských štátoch, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo ovplyvnená predbežnými cezhraničnými záväznými daňovými stanoviskami alebo predbežnými cenovými dohodami (pričom sa uvedie, s ktorým členským štátom sú dotknuté osoby prepojené).

(e) identifikačné údaje každej osoby inej ako fyzická osoba v ostatných členských štátoch, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo ovplyvnená záväznými daňovými stanoviskami alebo záväznými stanoviskami k stanoveniu metódy ocenenia (pričom sa uvedie, s ktorým členským štátom sú dotknuté osoby prepojené).

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8a – odsek 5 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ea) hneď ako bude k dispozícii európske daňové identifikačné číslo (DIČ), ako sa uvádza v akčnom pláne Komisie o boji proti daňovým podvodom a daňovým únikom z roku 2012.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8a – odsek 5 – písmeno e b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(eb) opis použitého súboru kritérií a uplatniteľných mechanizmov v prípade, v ktorom sa prostredníctvom mechanizmu de jure alebo de facto základ dane daňovníka znižuje odchylne od štandardných pravidiel členského štátu, ktorý vydal stanovisko, napríklad povolením rýchlejšej amortizácie, ako je zvykom, alebo odpočtu výdavkov, ktoré nevznikli daňovníkovi priamo alebo mu nevznikli vôbec;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8a – odsek 5 – písmeno e c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ec) opis použitého súboru kritérií a uplatniteľných dohôd v prípade, ak sa daňovníkovi umožní sadzba dane, ktorá je nižšia ako štandardná sadzba v členskom štáte, ktorý vydal stanovisko;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8a – odsek 5 – písmeno e d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ed) opis použitého súboru kritérií a mechanizmu uplatňovaného v prípade, ak má strana tohto mechanizmu sídlo v tretej krajine, v ktorej zdaňovanie neexistuje alebo je oveľa priaznivejšie.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Na uľahčenie výmeny Komisia prijme akékoľvek opatrenia a praktické opatrenia potrebné na vykonávanie tohto článku vrátane opatrení na štandardizáciu oznamovania informácií uvedených v odseku 5 tohto článku ako súčasť postupu na vypracovanie štandardného formulára stanoveného v článku 20 ods. 5.

6. Na uľahčenie výmeny Komisia prijme akékoľvek opatrenia a praktické opatrenia potrebné na vykonávanie tohto článku vrátane opatrení na štandardizáciu oznamovania informácií uvedených v odseku 5 tohto článku ako súčasť postupu na vypracovanie štandardného formulára stanoveného v článku 20 ods. 5. Komisia pomáha členským štátom, ktoré majú zodpovedajúce decentralizované územné alebo správne orgány s daňovými právomocami, pri zabezpečovaní toho, aby plnili svoju povinnosť poskytnúť vzdelávanie a podporu týmto orgánom.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8 a – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Príslušný orgán, ktorému sa podľa odseku 1 oznamujú informácie, bezodkladne a v každom prípade najneskôr do siedmich pracovných dní od ich prijatia potvrdí, a to podľa možnosti elektronicky, príslušnému orgánu, ktorý informácie poskytol, že tieto informácie dostal.

7. Príslušný orgán, ktorému sa podľa odseku 1 oznamujú informácie, bezodkladne a v každom prípade najneskôr do siedmich pracovných dní od ich prijatia potvrdí, a to podľa možnosti elektronicky, príslušnému orgánu, ktorý informácie poskytol, že tieto informácie dostal, čo uľahčí fungovanie účinného systému automatickej výmeny informácií.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8a – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8. Členské štáty môžu v súlade s článkom 5 požadovať ďalšie informácie vrátane celého znenia predbežného cezhraničného záväzného daňového stanoviska alebo predbežnej cenovej dohody od členského štátu, ktorý ho vydal.

8. Členské štáty – alebo ich územné alebo správne orgány, alebo podľa okolností miestne orgány – môžu v súlade s článkom 5 požadovať ďalšie informácie vrátane celého znenia záväzného daňového stanoviska alebo záväzného stanoviska k stanoveniu metódy ocenenia od členského štátu, ktorý ho vydal.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8a – odsek 9 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a. Členské štáty informujú čo najskôr Komisiu a ostatné členské štáty o akýchkoľvek významných zmenách v ich daňových rozhodnutiach (podávanie žiadostí, proces rozhodovania atď.);

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8a – odsek 9 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9b. Daňové orgány členských štátov oznámia Komisii a ostatným členským štátom akékoľvek významné zmeny vo svojich vnútroštátnych zákonoch o dani z príjmov právnických osôb (zavedenie nového zníženia, úľavy, výnimky, stimulu alebo podobných opatrení atď.), ktoré by mohli mať vplyv na efektívne sadzby dane alebo iné daňové príjmy členského štátu;

Odôvodnenie

Skupina pre kódex správania bola vytvorená pre takéto oznámenia, ale ukázalo sa, že to má svoje hranice. Komisia by mala vytvoriť mechanizmus, prostredníctvom ktorého môžu členské štáty informovať Komisiu a ostatné členské štáty o každej relevantnej zmene zákona o dani z príjmu právnických osôb, ak to môže mať vplyv na ich vlastné daňové sadzby a/alebo daňové príjmy iných členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Do 1. októbra 2017 členské štáty poskytujú Komisii každoročne štatistické údaje o objeme automatických výmen podľa článkov 8 a 8a a v možnom rozsahu aj informácie o administratívnych a ostatných relevantných nákladoch a prínosoch, ktoré súvisia s uskutočnenými výmenami, a akékoľvek prípadné zmeny týkajúce sa daňových správ i tretích strán.

1. Do 1. januára 2018 členské štáty poskytujú Komisii každoročne štatistické údaje o objeme automatických výmen podľa článkov 8 a 8a, poskytnutých stanoviskách a v možnom rozsahu aj informácie o administratívnych a ostatných relevantných nákladoch a prínosoch, ktoré súvisia s uskutočnenými výmenami, a akýchkoľvek prípadných zmenách týkajúcich sa daňových správ a tretích strán;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8b – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Do 1. októbra 2017 a potom každý rok Komisia zverejňuje výročnú správu so zhrnutím hlavných prípadov obsiahnutých v bezpečnom centrálnom registri uvedenom v článku 21 ods. 5. Komisia pritom dodržiava ustanovenia o dôvernosti zakotvené v článku 23a.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 14 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Ak členský štát využije všetky informácie oznámené iným členským štátom v súlade s článkom 8a, zašle o tom spätnú väzbu príslušnému orgánu, ktorý poskytol informácie, a to čo najskôr, najneskôr však do troch mesiacov po tom, ako je známy výsledok použitia požadovaných informácií, s výnimkou prípadov, keď spätná väzba už bola poskytnutá podľa odseku 1 tohto článku. Komisia určí praktické opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

3. Ak členský štát využije všetky informácie oznámené iným členským štátom v súlade s článkom 8a, zašle o tom spätnú väzbu Komisii a príslušnému orgánu, ktorý poskytol informácie, a to čo najskôr, najneskôr však do troch mesiacov po tom, ako je známy výsledok použitia požadovaných informácií, s výnimkou prípadov, keď spätná väzba už bola poskytnutá podľa odseku 1 tohto článku. Komisia určí praktické opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 1 – bod 5

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 20 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Automatická výmena informácií o predbežných cezhraničných záväzných daňových stanoviskách a predbežných cenových dohodách podľa článku 8a sa vykonáva prostredníctvom štandardného formulára po jeho prijatí Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

5. Automatická výmena informácií o záväzných daňových stanoviskách a záväzných stanoviskách k stanoveniu metódy ocenenia podľa článku 8a sa vykonáva prostredníctvom štandardného formulára po jeho prijatí Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh  57

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 21 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia vytvorí bezpečný centrálny register, v ktorom sa môžu zaznamenávať informácie, ktoré majú byť oznamované v rámci článku 8a tejto smernice s cieľom vyhovieť podmienkam automatickej výmeny stanovenej v článku 8a ods. 1 a ods. 2. Komisia prístup k informáciám zaznamenaným v tomto registri. Komisia prijme potrebné praktické opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

5. Najneskôr do 31. decembra 2016 Komisia vytvorí bezpečný centrálny register, v ktorom sa zaznamenávajú informácie, ktoré majú byť oznamované v rámci článku 8a tejto smernice s cieľom vyhovieť podmienkam automatickej výmeny stanovenej v článku 8a ods. 1 a ods. 2. Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky informácie oznámené podľa článku 8a tejto smernice počas prechodného obdobia, v ktorom ešte nebude vytvorený bezpečný centrálny register, vložili do centrálneho registra do 1. apríla 2017. Komisia a členské štáty majú prístup k informáciám zaznamenaným v tomto registri. Komisia prijme potrebné praktické opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 23 a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Informácie oznamované Komisii podľa tejto smernice považuje Komisia za dôverné v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na orgány Únie.

1. Informácie oznamované Komisii podľa tejto smernice považuje Komisia za dôverné v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na orgány Únie, ako je zakotvené v článku 8 Charty základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 23 a – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie, ktoré oznamujú členské štáty Komisii podľa článku 23, ako aj akékoľvek správy alebo dokumenty, ktoré Komisia vypracúva s použitím takýchto informácií, sa môžu postúpiť iným členským štátom. Na takto postúpené informácie sa vzťahuje povinnosť zachovávať úradné tajomstvo, ako aj ochrana rozšírená na podobné informácie podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, ktorý tieto informácie prijal.

Informácie, ktoré oznamujú členské štáty EÚ alebo EHP Komisii podľa článku 23, ako aj akékoľvek správy alebo dokumenty, ktoré Komisia vypracúva s použitím takýchto informácií, sa môžu postúpiť iným členským štátom EÚ (a v prípade reciprocity aj členským štátom EHP). Na takto postúpené informácie sa vzťahuje povinnosť zachovávať úradné tajomstvo, ako aj ochrana rozšírená na podobné informácie podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu EÚ (a v prípade reciprocity aj členského štátu EHP), ktorý tieto informácie prijal.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 23 a – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správy a dokumenty vypracované Komisiou, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, môžu členské štáty používať len na analytické účely, nesmú ich však zverejniť ani sprístupniť žiadnej inej osobe ani orgánu bez výslovného súhlasu Komisie.

Správy a dokumenty vypracované Komisiou, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, môžu členské štáty EÚ alebo EHP použiť len na analytické účely, nesmú ich však zverejniť ani sprístupniť žiadnej inej osobe alebo orgánu bez výslovného súhlasu Komisie.“

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 23 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) Vkladá sa tento článok :

 

„Článok 23b

 

Sankcie

 

Komisia preskúma všetky sankcie pre prípad odmietnutia alebo opomenutia výmeny informácií“.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 25 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Vkladá sa tento článok :

 

„Článok 25a

 

Vývoj pravidiel v OECD

 

Táto smernica musí byť zlučiteľná s vývojom pravidiel v OECD a zohľadňovať komplexný súbor pravidiel OECD obsiahnutých v štandarde pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch.“

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – bod 9 b (nový)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 25 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b) Vkladá sa tento článok :

 

„Článok 25b

 

Ďalšie opatrenia členských štátov

 

Táto smernica nebráni členským štátom prijímať ďalšie opatrenia s cieľom vypracovať vnútroštátne ustanovenia alebo ustanovenia, ktoré vyplývajú z dohôd, ktoré sú zamerané na predchádzanie daňovým únikom.“

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 c (nový)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 27

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9c) Článok 27 sa mení takto:

 

„Článok 27

 

Podávanie správ

 

Každé tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia predloží správu o uplatňovaní tejto smernice Európskemu parlamentu a Rade.“

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Problémy spôsobované cezhraničným vyhýbaním sa daňovým povinnostiam, agresívnym daňovým plánovaním a škodlivou daňovou súťažou sa výrazne zväčšili a stali sa stredobodom pozornosti v Únii i na globálnej úrovni.

Európsky parlament vo svojom uznesení z 21. mája 2013 zdôraznil, že EÚ by mala mať vedúcu úlohu v globálnych rokovaniach o boji proti daňovým podvodom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým rajom, a to najmä v súvislosti s podporou výmeny informácií.

Podľa súčasného právneho rámca (smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci) si členské štáty vymieňajú informácie o svojich daňových stanoviskách.

Daňové stanovisko je potvrdenie alebo záruka, ktoré daňové úrady vydávajú daňovníkom, pokiaľ ide o to, ako bude vypočítaná ich daň. Daňové stanoviská sa zvyčajne vydávajú s cieľom zaručiť daňovníkom právnu istotu a často potvrdzujú spracovanie dane rozsiahlej alebo komplexnej obchodnej transakcie. Daňové stanoviská sa väčšinou vydávajú pred uskutočnením transakcie alebo vyplnením daňového priznania.

Členské štáty môžu podľa vlastného uváženia rozhodnúť, či daňové stanovisko môže byť relevantné v inom štáte EÚ. V dôsledku toho si členské štáty spontánne nevymieňajú svoje daňové stanoviská a často nevedia o cezhraničných daňových stanoviskách vydaných v inom štáte EÚ, ktoré by mohli mať vplyv na ich vlastné daňové základy. Nedostatok transparentnosti v daňových otázkach je využívaný niektorými spoločnosťami s cieľom umelo znížiť svoje daňové príspevky.

Väčšia transparentnosť je preto naliehavo potrebná. Na dosiahnutie tohto cieľa treba zlepšiť nástroje a mechanizmy stanovené v smernici Rady 2011/16/EÚ.

Návrh Komisie

Tento návrh smernice mení smernicu 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v znení zmien zavedených smernicou 2014/107/EÚ. Zavádza sa ním nový článok do existujúcej smernice vymedzujúci rozsah a podmienky povinnej automatickej výmeny informácií o cezhraničných daňových stanoviskách a dohodách o transferovom oceňovaní. Táto povinnosť sa rozširuje na stanoviská vydané počas desiatich rokov pred dátumom nadobudnutia účinnosti navrhovanej smernice, ktoré sú v deň nadobudnutia účinnosti smernice ešte stále platné.

Osobitné aspekty návrhu

Rozsah výmeny informácií

Komisia navrhuje obmedziť rozsah pôsobnosti povinnej výmeny informácií o cezhraničných daňových stanoviskách a dohodách o transferovom oceňovaní.

Časový rámec na výmenu informácií

Komisia navrhuje stanoviť prísny harmonogram: každé tri mesiace vnútroštátne daňové úrady zašlú správu prostredníctvom zabezpečeného e-mailového systému všetkým ostatným členským štátom o všetkých cezhraničných daňových stanoviskách, ktoré vydali. Členské štáty potom budú mať možnosť požiadať o podrobnejšie informácie o konkrétnom stanovisku.

Informácie, ktoré treba poskytnúť

Návrh obsahuje štandardné informácie, ktoré by členské štáty mali zahrnúť do štvrťročných správ o svojich daňových stanoviskách. Tieto informácie zahŕňajú:

– názov daňovníka a skupinu (ak sa uplatňuje);

– opis otázky riešenej v daňovom stanovisku;

– opis kritérií použitých na určenie záväzného stanoviska k stanoveniu metódy ocenenia;

– identifikácia členského štátu (štátov), ktoré budú pravdepodobne ovplyvnené;

– údaje ktoréhokoľvek iného daňovníka, ktorý by mohol byť ovplyvnený (okrem fyzických osôb)

Komisia navrhuje, aby sa spôsob, ktorým sa tieto informácie uvádzajú, normalizoval prostredníctvom delegovaného aktu.

Bezpečný centrálny register

Navrhovanou smernicou sa tiež umožňuje, aby Komisia v prípade potreby vytvorila bezpečný centrálny register, v ktorom by sa mohli zaznamenávať informácie, ktoré sa majú oznamovať podľa tejto smernice. Komisia bude mať prístup k informáciám zaznamenaným v tomto registri.

Niekoľko otázok na diskusiu

Spravodajca návrh hodnotí celkovo kladne, najmä pokiaľ ide o povinnosť vymieňať si stanoviská vydané počas desiatich rokov pred dátumom nadobudnutia účinnosti navrhovanej smernice, ktoré sú stále platné ku dňu nadobudnutia účinnosti smernice. Spravodajca nepovažuje za potrebné predĺžiť toto obdobie nad rámec desiatich rokov, pretože údaje už nemusia byť k dispozícii.

O rozsahu pôsobnosti povinnej výmeny informácií má spravodajca pochybnosti, pokiaľ ide o obmedzenie povinnej výmeny informácií o cezhraničných daňových stanoviskách a stanoviskách k stanoveniu metódy ocenenia. Domnieva sa, že záväzné daňové stanoviská a záväzné stanoviská k stanoveniu metódy ocenenia môžu mať cezhraničný rozmer, hoci sa týkajú čisto vnútroštátnych transakcií, najmä v prípade kaskádových transakcií, pri ktorých sa záväzné daňové stanoviská a stanoviská k stanoveniu metódy ocenenia týkajú prvých vnútroštátnych transakcií bez zohľadnenia nasledujúcich (cezhraničných) transakcií.

Okrem toho sa spravodajca domnieva, že s cieľom využívať výhody povinnej automatickej výmeny záväzných daňových stanovísk a záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia by sa informácie o nich mali oznamovať čo najskôr po vydaní.

S cieľom zvýšiť transparentnosť pre občanov by Komisia mala na základe obsahu bezpečného centrálneho registra uverejňovať výročnú správu, v ktorej zhrnie hlavné prípady, pričom dodrží ustanovenia o dôvernosti uvedené v tejto smernici.

Záver

Spravodajca víta návrh Komisie ako kladný krok smerom k väčšej transparentnosti. Domnieva sa však, že pozmeňujúce návrhy by tento návrh ešte viac vyjasnili a zefektívnili.

14.10.2015

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní

(COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Angel Dzhambazki

AMENDMENTS

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Citácia 2 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä v súvislosti s právom na ochranu osobných údajov so slobodou podnikania;

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Problémy spôsobované cezhraničným vyhýbaním sa daňovým povinnostiam, agresívnym daňovým plánovaním a škodlivou daňovou súťažou sa výrazne zväčšili a stali sa stredobodom pozornosti v Únii i na globálnej úrovni. Narúšaním základu dane sa výrazne znižujú vnútroštátne daňové príjmy, čo brzdí členské štáty pri uplatňovaní daňových politík podporujúcich rast. Stanoviská týkajúce sa daňových štruktúr vedú predovšetkým k nízkej úrovni zdanenia umelo vysokých súm príjmov v krajine, ktorá vydáva predbežné stanovisko, pričom môžu ponechať umelo nízke sumy príjmov, ktoré sa majú zdaniť v iných dotknutých krajinách. Väčšia transparentnosť je preto naliehavo potrebná. Na dosiahnutie tohto cieľa sa musia zlepšiť nástroje a mechanizmy stanovené v smernici Rady 2011/16/EÚ13.

(1) Problémy spôsobované cezhraničným vyhýbaním sa daňovým povinnostiam, agresívnym daňovým plánovaním a škodlivými daňovými postupmi sa výrazne zväčšili a stali sa stredobodom pozornosti v Únii i na globálnej úrovni. Narúšaním základu dane sa výrazne znižujú vnútroštátne daňové príjmy, čo brzdí členské štáty pri uplatňovaní daňových politík podporujúcich rast. Niektoré stanoviská týkajúce sa štruktúr motivovaných daňami však v niektorých prípadoch viedli k nízkej úrovni zdanenia umelo vysokých súm príjmov v krajine, ktorá vydáva, mení alebo obnovuje záväzné stanovisko, pričom ponechali umelo nízke sumy príjmov na zdanenie v iných dotknutých krajinách. Väčšia transparentnosť a ďalšie kroky na úrovni EÚ sú preto naliehavo potrebné. Malo by sa zamedziť modelom protiprávneho vyhýbania sa daňovým povinnostiam. Na dosiahnutie tohto cieľa sa musia zlepšiť nástroje a mechanizmy stanovené v smernici Rady 2011/16/EÚ13.

________________

________________

13 Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1).

13 Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Európska rada vo svojich záveroch z 18. decembra 2014 zdôraznila naliehavú potrebu pokročiť v úsilí zameranom na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu na globálnej úrovni i na úrovni Únie. S dôrazom na význam transparentnosti Európska rada privítala zámer Komisie predložiť návrh o automatickej výmene informácií o záväzných daňových stanoviskách v Únii.

(2) Európska rada vo svojich záveroch z 18. decembra 2014 zdôraznila naliehavú potrebu pokročiť v úsilí zameranom na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu na globálnej úrovni i na európskej úrovni. S dôrazom na význam transparentnosti Európska rada privítala zámer Komisie predložiť návrh o automatickej výmene informácií o záväzných daňových stanoviskách v Únii.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) V smernici 2011/16/EÚ sa stanovuje povinná spontánna výmena informácií medzi členskými štátmi v piatich osobitných prípadoch a pri dodržaní určitých lehôt. Spontánna výmena informácií v prípadoch, keď má príslušný orgán jedného členského štátu dôvod predpokladať, že môže dochádzať k daňovým stratám v inom členskom štáte, sa už uplatňuje v prípade záväzných daňových stanovísk, ktoré členský štát dáva konkrétnemu daňovníkovi, pokiaľ ide o výklad alebo uplatňovanie daňových ustanovení v budúcnosti, a ktoré majú cezhraničný rozmer.

(3) V smernici 2011/16/EÚ sa stanovuje povinná spontánna výmena informácií medzi členskými štátmi v piatich osobitných prípadoch a pri dodržaní určitých lehôt a upresňuje, že členské štáty sa nemôžu angažovať v nenáležitom vyhľadávaní informácií alebo požadovať informácie, v prípade ktorých je nepravdepodobné, že budú relevantné v súvislosti s daňovými záležitosťami daného platiteľa dane. Spontánna výmena informácií v prípadoch, keď má príslušný orgán jedného členského štátu dôvod predpokladať, že môže dochádzať k daňovým stratám v inom členskom štáte, sa už uplatňuje v prípade záväzných daňových stanovísk, ktoré členský štát dáva konkrétnemu daňovníkovi, pokiaľ ide o výklad alebo uplatňovanie daňových ustanovení v budúcnosti, a ktoré majú cezhraničný rozmer.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Možnosť, že poskytnutie informácií môže byť odmietnuté, ak by viedlo k porušeniu obchodného, priemyselného či úradného tajomstva alebo prezradeniu obchodného postupu čí informácií, ktorých odhalenie by odporovalo verejnému poriadku, by sa nemala uplatňovať na ustanovenia o povinnej automatickej výmene informácií o predbežných cezhraničných záväzných daňových stanoviskách a predbežných cenových dohodách, aby sa neznížila účinnosť týchto výmen. Obmedzený rozsah informácií, ktorých vzájomná výmena sa požaduje od všetkých členských štátov, by mal zabezpečiť dostatočnú ochranu ich obchodných záujmov.

(5) Možnosť, že poskytnutie informácií môže byť odmietnuté, ak by viedlo k porušeniu obchodného, priemyselného či úradného tajomstva alebo prezradeniu obchodného postupu čí informácií, ktorých odhalenie by odporovalo verejnému poriadku, by sa nemala uplatňovať na ustanovenia o povinnej automatickej výmene informácií o predbežných cezhraničných záväzných daňových stanoviskách a predbežných cenových dohodách, aby sa neznížila účinnosť, úloha a riadne fungovanie týchto výmen. Obmedzený rozsah informácií, ktorých vzájomná výmena sa požaduje od všetkých členských štátov, by mal zabezpečiť minimálnu úroveň dostatočnej ochrany ich obchodných záujmov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a) Záväzné daňové stanoviská zabezpečujú jednotné a transparentné uplatňovanie práva.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b) Transparentné daňové pravidlá predstavujú právnu istotu pre daňovníkov a podniky, a tiež vytvárajú investície.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) S cieľom využívať výhody povinnej automatickej výmeny predbežných cezhraničných záväzných daňových stanovísk a predbežných cenových dohôd by sa tieto informácie mali oznamovať čo najskôr po ich vydaní, a preto by sa mali stanoviť pravidelné intervaly oznamovania informácií.

(6) S cieľom využívať výhody povinnej automatickej výmeny predbežných cezhraničných záväzných daňových stanovísk a predbežných cenových dohôd by sa tieto informácie mali oznamovať bezodkladne po ich vydaní. Pre prípad neplnenia povinnosti by sa mali vytvoriť účinné a efektívne sankcie. .

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Členské štáty by si mali vymieňať základné informácie a oznamovať ich aj Komisii. Komisii to umožní kedykoľvek monitorovať a hodnotiť účinné uplatňovanie automatickej výmeny informácií na predbežné cezhraničné záväzné daňové stanoviská a predbežné cenové dohody. Takéto oznamovanie nezbavuje členský štát povinnosti oznámiť Komisii akúkoľvek štátnu pomoc.

(8) Členské štáty by si mali vymieňať základné informácie s novým transparentným bezpečnostným registrom pre daňové záležitosti. Úlohou Komisie je podľa zmlúv usilovať sa o zabezpečenie riadneho uplatňovania právnych predpisov Únie v záujme jej občanov. V tejto súvislosti by Komisia vykonať potrebné opatrenia na monitorovanie uplatňovania práva na potláčanie daňových únikov, pričom by rešpektovala daňovú nezávislosť. Pokiaľ ide o priame dane, základná zásada týkajúca sa suverenity členských štátov v daňových otázkach sa musí zachovať, pričom zásada subsidiarity nesmie byť ohrozená. Komisia by mala uplatňovať pravidlá štátnej pomoci EÚ účinne a dôsledne, aby tak bojovala proti agresívnemu daňovému plánovaniu. Je mimoriadne dôležité, aby spoločnosti platili dane v krajinách, v ktorých vytvárajú zisk.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Spätná väzba od členského štátu, ktorému bolo oznámenie adresované, pre členský štát, ktorý zasiela informácie, je nevyhnutným prvkom účinného systému automatickej výmeny informácií. Preto by sa mali takisto stanoviť opatrenia zamerané na možnosť poskytovať spätnú väzbu v prípadoch, keď sa informácie použili a keď sa spätná väzba nemôže poskytnúť podľa iných platných ustanovení smernice 2011/16/EÚ.

(9) Spätná väzba od členského štátu, ktorému bolo oznámenie adresované, pre členský štát, ktorý zasiela informácie, je nevyhnutným prvkom účinného systému automatickej výmeny informácií, keďže podporuje administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi. Preto by sa mali takisto stanoviť opatrenia zamerané na možnosť poskytovať spätnú väzbu v prípadoch, keď sa informácie použili a keď sa spätná väzba nemôže poskytnúť podľa iných platných ustanovení smernice 2011/16/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa odstránili akékoľvek prekážky, ktoré môžu brzdiť účinnú a čo najširšiu možnú povinnú automatickú výmenu informácií o predbežných cezhraničných záväzných daňových stanoviskách a predbežných cenových dohodách.

(11) Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa odstránili akékoľvek prekážky, ktoré môžu brzdiť účinnú a čo najširšiu možnú povinnú automatickú výmenu informácií o predbežných cezhraničných záväzných daňových stanoviskách a predbežných cenových dohodách s cieľom rozšíriť spoluprácu a transparentnosť, pričom ako minimálny štandard by mali zohľadniť globálny štandard OECD pre automatickú výmenu informácií, a mali by zohľadniť aj skutočnosť, že členské štáty sa zaviazali k opatreniam na zabraňovanie daňovým únikom prostredníctvom uplatňovania modelov G20 a OECD pri podávaní správ podľa jednotlivých krajín a úvah o prekonaní týchto modelov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

15a) Treba zohľadniť aj odôvodnené stanovisko švédskeho parlamentu k zásade subsidiarity postúpené na základe článku 6 protokolu č. 2, v ktorom švédsky parlament potvrdzuje, že súčasný návrh zostáva v rámci toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie účinnej výmeny informácií , hoci sa na druhej strane domnieva, že široké koncipovanie požiadavky poskytovať informácie môže vytvárať také veľké množstvo informácií, že by mohlo brániť dosiahnutiu vytýčeného cieľa; a v ktorom švédsky parlament vyjadruje znepokojenie aj nad tým, že súčasný návrh prekračuje v niektorých ohľadoch rámec toho, čo je potrebné, vrátane dlhého obdobia retroaktivity;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

15b) Pokiaľ ide o priame dane, je nevyhnutné, aby sa zachovala základná zásada týkajúca sa suverenity členských štátov v daňových otázkach, pričom súčasný návrh nesmie ohroziť zásadu subsidiarity.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Cieľom tejto smernice je predovšetkým zabezpečiť úplné dodržiavanie práva na ochranu osobných údajov a slobodu podnikania.

(16) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Cieľom tejto smernice je predovšetkým zabezpečiť úplné dodržiavanie práva na ochranu osobných údajov a slobodu podnikania. Osobné údaje sa musia spracúvať na konkrétne, explicitné a legitímne účely a iba vtedy, ak sú primerané, relevantné a nie nadmerné vo vzťahu k účelom. Všetky obmedzenia týchto práv by sa mali uplatniť výlučne za predpokladu, že budú v súlade s podmienkami obsiahnutými v článku 52 ods. 1 Charty základných práv. Za predpokladu dodržiavania zásady proporcionality možno tieto práva a slobody obmedziť vtedy, ak je to nevyhnutné a skutočne to zodpovedá cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú uznané právnymi predpismi, alebo ak je to potrebné na ochranu práv a slobôd iných.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Keďže cieľ tejto smernice, a to efektívnu administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi za podmienok zlučiteľných s riadnym fungovaním vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu požadovanej jednotnosti a účinnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.

(17) Keďže cieľ tejto smernice, a to efektívnu administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi za podmienok zlučiteľných s riadnym fungovaním vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu požadovanej jednotnosti a účinnosti ho možno lepšie dosiahnuť na európskej úrovni, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 3 – bod 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) na účely článku 8 ods. 1 a článku 8a systematické oznamovanie vopred určených informácií inému členskému štátu, a to bez predchádzajúcej žiadosti vo vopred stanovených pravidelných intervaloch. V kontexte článku 8 ods. 1 sa odkaz na dostupné informácie vzťahuje na informácie, ktoré sa nachádzajú v daňových spisoch členského štátu oznamujúceho informácie, ktoré možno získať v súlade s postupmi zberu a spracúvania informácií v tomto členskom štáte.“

(a) na účely článku 8 ods. 1 a článku 8a systematické oznamovanie vopred určených informácií inému členskému štátu, a to bez predchádzajúcej žiadosti vo vopred stanovených pravidelných intervaloch s cieľom pravidelne a riadnym spôsobom ťažiť z prínosu automatickej výmeny informácií. V kontexte článku 8 ods. 1 sa odkaz na dostupné informácie vzťahuje na informácie, ktoré sa nachádzajú v daňových spisoch členského štátu oznamujúceho informácie, ktoré možno získať v súlade s postupmi zberu a spracúvania informácií v tomto členskom štáte.“

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Príslušný orgán členského štátu, ktorý vydáva alebo mení predbežné cezhraničné záväzné daňové stanovisko alebo predbežnú cenovú dohodu po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice, oznámi túto informáciu prostredníctvom automatickej výmeny príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov, ako aj Európskej komisii.

1. Príslušný orgán členského štátu, ktorý vydáva alebo mení predbežné cezhraničné záväzné daňové stanovisko alebo predbežnú cenovú dohodu po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice, oznámi túto informáciu prostredníctvom automatickej výmeny príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov, ako novovzniknutému centrálnemu transparentnému registru pre daňové záležitosti. Komisia hodnotí a monitoruje účinok vykonávania automatickej výmeny informácií.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Príslušný orgán členského štátu oznamuje príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov a Európskej komisii aj informácie týkajúce sa predbežných cezhraničných záväzných daňových stanovísk a predbežných cenových dohôd vydaných v lehote desiatich rokov pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, ktoré sú však k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice stále platné;

2. Príslušný orgán členského štátu oznamuje príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov a centrálnemu transparentnému registru pre daňové záležitosti aj informácie týkajúce sa predbežných cezhraničných záväzných daňových stanovísk a predbežných cenových dohôd vydaných v lehote piatich rokov pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, ktoré sú však k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice stále platné a pokračujú;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 8 a – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Príslušný orgán, ktorému sa podľa odseku 1 oznamujú informácie, bezodkladne a v každom prípade najneskôr do siedmich pracovných dní od ich prijatia potvrdí, a to podľa možnosti elektronicky, príslušnému orgánu, ktorý informácie poskytol, že tieto informácie dostal.

7. Príslušný orgán, ktorému sa podľa odseku 1 oznamujú informácie, bezodkladne a v každom prípade najneskôr do siedmich pracovných dní od ich prijatia potvrdí, a to podľa možnosti elektronicky, príslušnému orgánu, ktorý informácie poskytol, že tieto informácie dostal, čím umožní fungovanie účinného systému automatickej výmeny informácií.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 23 a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Informácie oznamované Komisii podľa tejto smernice považuje Komisia za dôverné v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na orgány Únie.

1. Informácie oznamované Komisii podľa tejto smernice považuje Komisia za dôverné v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na orgány Únie, ako sa uvádza v článku 8 Charty základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 25 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 25a

 

Táto smernica je zlučiteľná s vývojom pravidiel OECD a zohľadňuje komplexný súbor pravidiel OECS obsiahnutých v štandarde pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch.“

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – bod 9 b (nový)

Smernica 2011/16/EÚ

Článok 25 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9b) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 25b

 

Táto smernica nebráni členským štátom prijímať ďalšie opatrenia na rozvoj domácich alebo na dohodách založených ustanovení na zabránenie obchádzaniu daňových povinností.“

PROCEDURE – COMMITTEE ASKED FOR OPINION

Title

Mandatory automatic exchange of information in the field of taxation

References

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)

Committee responsible

       Date announced in plenary

ECON

15.4.2015

 

 

 

Opinion by

       Date announced in plenary

JURI

15.4.2015

Rapporteur

       Date appointed

Angel Dzhambazki

31.8.2015

Discussed in committee

15.9.2015

 

 

 

Date adopted

13.10.2015

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

13

9

1

Members present for the final vote

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Substitutes present for the final vote

Stefano Maullu

Substitutes under Rule 200(2) present for the final vote

Andrew Lewer

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní

Referenčné čísla

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS)

Dátum konzultácie s EP

31.3.2015

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ECON

15.4.2015

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

CONT

15.4.2015

IMCO

15.4.2015

JURI

15.4.2015

LIBE

15.4.2015

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

CONT

16.6.2015

IMCO

20.4.2015

LIBE

31.3.2015

 

Spravodajca

dátum vymenovania

Markus Ferber

28.4.2015

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

15.9.2015

13.10.2015

 

 

Dátum prijatia

13.10.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

49

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Danuta Jazłowiecka, Eva Kaili, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siegfried Mureşan, Andreas Schwab, Nils Torvalds, Beatrix von Storch

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Mark Demesmaeker

Dátum predloženia

20.10.2015