Процедура : 2015/2104(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0308/2015

Внесени текстове :

A8-0308/2015

Разисквания :

PV 23/11/2015 - 17
CRE 23/11/2015 - 17

Гласувания :

PV 24/11/2015 - 5.8
CRE 24/11/2015 - 5.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0403

ДОКЛАД     
PDF 307kWORD 288k
21.10.2015
PE 560.600v03-00 A8-0308/2015

относно ролята на ЕС в рамките на ООН - как да се постигнат по-успешно целите на външната политика на ЕС

(2015/2104(INI))

Комисия по външни работи

Докладчик: Паво Вяйрюнен

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ролята на ЕС в рамките на ООН - как да се постигнат по-успешно целите на външната политика на ЕС

(2015/2104(INI))

Европейският парламент,

  като взеха предвид Договора за Европейския съюз,

  като взе предвид предишните си резолюции относно ЕС и ООН, и по-специално своята препоръка до Съвета от 2 април 2014 г. относно Шестдесет и деветата сесия на Общото събрание на ООН (2014/2017(INI))(1)EU и резолюцията си от 11 май 2011 г. относно „ЕС като глобален фактор: неговата роля в многостранни организации“ (2010/2298(INI))(2),

  като взе предвид заключенията на Съвета от 22 юни 2015 г. относно приоритетите на ЕС за 70-та сесия на Общото събрание на ООН,

  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

  като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН относно участието на Европейския съюз в работата на Организацията на обединените нации(3), която предоставя на ЕС правото да взема участие в Общото събрание на ООН, да внася устни предложения и изменения, които да се поставят на гласуване при поискване от държава членка, и да упражнява правото на отговор,

  като взе предвид първото в историята изявление на председателя на Съвета за сигурност на ООН, направено на 14 февруари 2014 г., относно ролята, която ЕС играе за поддържането на международния мир и сигурност(4),

  като взе предвид декларацията от Световната конференция срещу расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с тях нетърпимост (СКПР), проведена в Дърбън през 2001 г.,

  като взе предвид проучването, публикувано от генерална дирекция по външни политики на Европейския парламент относно „Реформата на ООН: актуално състояние, бъдещи перспективи“,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата на комисията по развитие, на комисията по международна търговия, на комисията по бюджетен контрол, на комисията по култура и образование и на комисията по конституционни въпроси (A8-0308/2015),

Целите и глобалните силни страни на ЕС

А.  като има предвид, че бъдещето на Европейския съюз е свързано с въпросите на световния мир, сигурността, развитието и правата на човека; като има предвид, че предизвикателствата, пред които е изправен ЕС, се нуждаят от глобални решения и че световните проблеми се нуждаят от действия от страна на Европа;

Б.  като има предвид, че принципите и целите на външната политика на ЕС са заложени в член 21 от Договора за Европейския съюз и са тясно свързани с тези на ООН; като има предвид, че член 21 от ДЕС изрично призовава за зачитане на принципите на Устава на ООН и международното право;

В.  като има предвид, че Съюзът притежава единствен по рода си потенциал да мобилизира ресурси в целия спектър от инструменти в областта на дипломацията, сигурността, отбраната, икономиката, развитието и хуманитарните въпроси, при пълно спазване на разпоредбите на Устава на ООН; като има предвид, че използването на тези инструменти въз основа на цялостен подход предоставя на ЕС единствена по рода си гъвкавост за ефективно справяне с целите, които представляват най-голямо предизвикателство в областта на сигурността;

Г.  като има предвид, че ЕС участва активно, под егидата на ООН, в насърчаването на мира, сигурността и прогреса, посредством общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО);

Д.  като има предвид, че ЕС защитава своите ценности, основни интереси, сигурност, независимост и интегритет и действа за опазването на мира, предотвратяването на конфликти и укрепването на международната сигурност в съответствие с принципите на Устава на ООН и на Заключителния акт от Хелзинки от 1975 г., и с целите на Парижката харта за нова Европа, приета през 1990 г.; като има предвид, че ЕС е част от системата за колективна сигурност на ООН, включително като едно от регионалните съглашения, предвидени в глава VIII на Устава на ООН;

Е.  като има предвид, че ЕС насърчава устойчивия икономически, социален и екологичен напредък на развиващите се страни, като неговите основни цели са изкореняването на бедността, насърчаването на дълготраен мир и стабилност и борбата със социалното неравенство, и предоставя хуманитарна помощ на населението, на страните и регионите, изправени пред всевъзможни кризи – природни или причинени от човека;

Ж.  като има предвид, че ЕС е водещ световен фактор в различни взаимосвързани области на политиката: търговията, развитието, хуманитарната помощ, околната среда и правата на човека;

З.  като има предвид, че ЕС работи за устойчивостта на околната среда чрез насърчаване на международни мерки и действия за опазване и подобряване на качеството на околната среда и устойчивото управление на природните ресурси;

И.  като има предвид, че ЕС има също така водеща роля в политиките в областта на околната среда, по-специално в борбата срещу изменението на климата, не само защото е начело и си налага амбициозни цели, но също така и защото в рамките на глобалните преговори винаги се застъпва за споразумения със задължителен характер и конкретни и измерими действия;

Й.  като има предвид, че ЕС укрепва основите на социалната устойчивост и доброто управление като консолидира, подкрепя и насърчава демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и принципите на международното право;

К.  като има предвид, че съгласно Договорите, ЕС насърчава международната система, основана на засилено многостранно сътрудничество и добро глобално управление, и е поел ангажимент за ефективно многостранно сътрудничество, в чиято основа е ООН; като има предвид, че този ангажимент се корени в убеждението, че за да се отговори успешно на глобалните кризи, предизвикателства и заплахи, международната общност се нуждае от ефективна многостранна система, основана на всеобщи права и ценности;

Л.   като има предвид, че основният акцент на външната политика на ЕС е върху двустранните отношения, сътрудничеството и партньорството с държави, групи от държави и международни организации по целия свят; като има предвид, че през последните десетилетия се отдели специално внимание на геополитическите цели и опасения в източните и южните страни в съседство с Европейския съюз; като има предвид, че ЕС поддържа също така специални отношения и ‒ в своите действия ‒ отделя особено внимание на предизвикателствата в държавите на африканския континент;

М.  като има предвид, че в контекста на нарастващата глобална взаимозависимост, ЕС трябва да засили своята роля както в двустранните отношения, така и в рамките на многостранни форуми;

Н.  като има предвид, че ЕС участва и играе важна роля в международни преговори и медиация, и по-специално в Евротройката/ЕС3+3 и преговорите с Иран и в близкоизточния мирен процес;

О.  като има предвид, че, в качеството си на най-голям търговски блок в света ЕС играе важна роля в двустранните и многостранните търговски споразумения и развива мерки на активна търговска политика за насърчаване на икономическия растеж, намаляването на бедността и защитата на околната среда и на природните ресурси;

П.  като има предвид, че ЕС и неговите държави – членки са най-големият финансов донор в общия бюджет на ООН, както и в предоставяната от нея хуманитарна помощ, официалната помощ за развитие (ОПР) и в мироопазващите операции на ООН; като има предвид, че политиките на ЕС за развитие имат голямо значение, тъй като те ефективно насърчават намаляването на бедността и на икономическата, социалната и екологичната устойчивост, като по този начин укрепват мира и сигурността; като има предвид, че ЕС е страна по повече от 50 многостранни споразумения и конвенции в рамките на ООН, като единствен недържавен участник;

Р.  като има предвид, че ЕС е един от най-усърдните защитници и радетели за правата на човека и основните свободи, културните ценности, демокрацията и принципите на правовата държава; като има предвид, че разпоредби относно тези принципи са включени във всички негови двустранни партньорства и имат централна роля в многостранната му политика; като има предвид, че ЕС винаги е подкрепял най-категорично международното правосъдие;

С.  като има предвид, че ЕС играе важна роля за подкрепа на операциите на ООН в области от взаимен интерес, и по-специално в защитата на цивилни граждани, и особено на жени и деца, засегнати от въоръжени конфликти;

Т.  като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основна ценност на ЕС, която е призната в неговите Договори и в Хартата на основните права; като има предвид, че ЕС е поел отговорността да интегрира равенството между половете във всички свои дейности и области на политиките, включително във външната политика и политиката за сътрудничество за развитие;

У.  като има предвид, че човечеството има общи ценности и интереси; като има предвид, че следва да има справедливо споделяне на тежестта и ползите при намирането на решения на общите проблеми и в насърчаването на общите цели и ценности;

Системата на Обединените нации

Ф.  като има предвид, че системата на ООН е основният глобален форум за подобряване на глобалното управление и в това си качество представлява най-добрия форум, в който да се насърчават ценностите и интересите на ЕС;

Х.  като има предвид, основната цел след Втората световна война беше поддържането на мира и сигурността; като има предвид, че насърчаването на икономическото и социално развитие и правата на човека имаше централно място в Устава; като има предвид, че екологичните проблеми се появиха в дневния ред на ООН от началото на 1970 г.; като има предвид, че през 1987 г. докладът Брунтланд, озаглавен „Нашето общо бъдеще“, определи понятието устойчиво развитие като развитие, което отговаря на потребностите на настоящето без да застрашава способността на бъдещите поколения да задоволяват своите собствени нужди; като има предвид, че на конференцията в Рио (UNCED) през 1992 г. развитието и политиките в областта на околната среда бяха обединени в комбинация от ефективно намаляване на бедността и насърчаване на устойчивото развитие в целия свят;

Ц.  като има предвид, че системата на ООН обхваща всички области на сътрудничеството, като Съветът за сигурност е в основата ѝ и носи главно отговорността за поддържането на международния мир и сигурност, подпомаган от помощни и консултативни органи;

Ч.  като има предвид, че системата на ООН се състои от 19 специализирани агенции, сред които ФАО, ИФАД, МОТ, МВФ, ЮНЕСКО, ЮНИДО, СЗО и групата на Световната банка, наред с 11 фонда и програми, сред които Конференцията на ООН за търговия и развитие, Програмата на ООН за околната среда, ФНООН, ВКБООН, УНИЦЕФ, ООН — Жени и СПП(5), както и 9 функционални комисии, 5 регионални комисии и редица други организации от подобен вид; като има предвид, че организации като Световната търговска организация (СТО) и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), също са свързани със системата на ООН;

Ш.  като има предвид, че повечето от тези агенции, фондове, програми, комисии и комитети действат под егидата на Икономическия и социален съвет и на Общото събрание, пред които някои от тях докладват;

Щ.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки имат изключително важна роля за насърчаване на принципите и целите на ООН и за решаването на общите проблеми на човечеството; като има предвид, че от друга страна Европа се нуждае от глобални партньори в решаването на своите собствени проблеми в области като сигурността, опазването на околната среда, правата на човека, миграцията, гарантирането на правото на убежище и финансовата нестабилност;

АА.  като има предвид, че ЕС носи специална отговорност за опазването на мира, развитието и правата на човека, що се отнася до съседните му държави;

АБ.  като има предвид, че е изключително важно действията, предприети в рамките на ООН, да спазват международното право; като има предвид, че престъпленията, извършени под мандата на ООН, увреждат изключително силно доверието в организацията и следва да не се ползват с безнаказаност;

АВ.  като има предвид, че страните са разделени по географски области, което често пъти води до гласуване по блокове; като има предвид факта, че страните – членки на Съвета на ООН по правата на човека, са често пъти самите те системни нарушители на правата на човека и по такъв начин подкопават ефективността на целия Съвет и доверието в него;

АГ.  като има предвид, че приходите от плячкосването и незаконното изнасяне на предмети от културни и религиозни обекти в Ирак и Сирия от страна на ИДИЛ/Даиш се използват за подпомагане на финансирането на терористичните дейности на ИДИЛ/Даиш; като има предвид, че ЮНЕСКО и неговата Конвенция относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности трябва да играят централна роля за осигуряване на спешна защита на сирийското и иракското културно наследство;

АД.  като има предвид, че ЕС и ООН си осъществяват тясно сътрудничество в най-чувствителните кризисни сценарии, особено в Близкия Изток и Северна Африка; като има предвид, че усилията им трябва да бъдат допълнително засилени, за да се постигне политическо и мирно решение на подобни кризи;

АЕ.  като има предвид, че обсъждането и решението относно подновяването на мандата на Форума за управление на интернет са насрочени за 2015 г. в Общото събрание на ООН; като има предвид, че Парламентът призова Общото събрание да поднови мандата на Форума за управление на интернет и да увеличи ресурсите му, както и да засили многостранния модел на управление на интернет;

ЕС в рамките на системата на ООН

1.  припомня, че ЕС и неговите държави членки споделят ценностите и принципите на Устава на ООН, както е посочено в член 21, параграф 1 от ДЕС, и играят важна роля в насърчаването на тези принципи, както и на целите на ООН, чрез външната дейност на Съюза; счита, че ЕС се нуждае от световни партньори, за да постигне успешно целите на външната си политика, а именно в областта на мира и сигурността, тероризма, организираната престъпност, регионалните конфликти, разпадането на държавността и разпространението на оръжието за масово унищожение;

2.  счита, че обстановката на сигурност в съседство с ЕС е все по-несигурна и променлива поради големия брой трайни и нововъзникващи предизвикателства пред сигурността; счита конфликта в Източна Украйна, конфликтите н Сирия и Ирак и възхода на терористичната организация Даиш, кризата в Либия и терористичната заплаха в Африка (по-конкретно в Сахел, Либия и Африканския рог) за сериозни глобални заплахи, изискващи глобални отговори; счита, че ЕС не може да се справи с тези заплахи сам, а се нуждае от подкрепата на международни партньори;

3.  приветства факта, че ЕС и неговите държави членки участват активно във и допринасят за работата на системата на ООН по различни начини и в различни формати, които следва да бъдат по-видими;

4.  приветства също така значителния принос на ЕС за развитието и хуманитарната помощ по света; припомня, че ЕС и неговите държави членки заедно са най-големият световен донор на хуманитарна помощ и помощ за развитие;

5.  припомня, че ЕС се превърна в истински международен фактор и че съответно се ползва със статут на наблюдател с разширени функции в ООН, с правото да се изказва на заседанията на Общото събрание на ООН в дискусии между представители на големи групи и отделни държави, правото да внася предложения и изменения, правото на отговор и правото да повдига процедурни въпроси и да разпространява документи;

6.  припомня също така, че в рамките на ООН ЕС се представлява от множество участници: председателя на Европейския съвет, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската комисия и делегациите на ЕС, както и от неговите 28 държави членки, две от които (Франция и Обединеното кралство) са постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН с право на вето; набляга на факта, че съгласно Договора държавите – членки на ЕС са длъжни да координират своите действия в рамките на всички международни форуми;

Начини за по-добро постигане на целите на външната политика на ЕС в рамките на ООН

7.  изразява убеждението си, че за да бъдат постигнати по-добре целите на външната политика на ЕС, във вида, в който те са заложени в Договора, Съюзът следва да засили глобалното управление в рамките на системата на ООН и да увеличи своето влияние, както и влиянието на своите държави членки в тази система; припомня ангажимента на ЕС активно да подкрепи една всеобхватна реформа на системата на ООН, за да се засилят нейната легитимност, регионално представителство и прозрачност, отчетност и ефективност при реагирането на днешните сложни и многостранни предизвикателства; подчертава в частност важността на съживяването на работата на Общото събрание;

8.  подчертава, че в рамките на Общото събрание на ООН, ЕС следва да играе засилена роля, което предполага достатъчна видимост и възможност за оказване на политическо влияние, така че да може по-добре да изпълнява международните си задължения в съответствие с резолюцията на Общото събрание от 3 май 2011 г.(6);

9.  потвърждава подкрепата си за ролята на парламентите и регионалните асамблеи в системата на ООН;

10.  призовава членовете на Съвета за сигурност да преразгледат и преработят, в тясно сътрудничество с Общото събрание, непрозрачния процес на подбор на генерален секретар на ООН и да обезпечи равни възможности между жените и мъжете, които са кандидати за този пост; призовава всички органи на ООН, и по-специално Съвета за сигурност, да посветят достатъчно внимание на интегрирането на принципа за равенство между половете в рамките на ООН, както и държавите — членки на ЕС, да играят водеща роля в тези усилия като насърчават и подкрепят кандидатурите на жени; изразява пожеланието си следващият генерален секретар на ООН, който ще бъде избран, да бъде жена; призовава ЕС да подкрепи ООН – жени, като взема предвид дискриминацията на основа на половата идентичност и изразяването на половата принадлежност;

11.  подчертава, настоящите приоритети на ЕС за 70-ата сесия на Общото събрание на ООН, които потвърждават отново отдавнашното искане на Съюза ООН да оптимизира своята организационна структура, бюджет и работни методи, без да се бои от трудните въпроси като реформата на Съвета за сигурност;

12.  подчертава, че Общото събрание, в което са представени правителствата на всички държави членки, трябва да разполага с начини и средства да дава насока на системата на ООН и да координира всички нейни дейности;

13.  изразява убеждението си, че Съветът за сигурност трябва да бъде реформиран, така че да отразява по-добре новата световна действителност и да посреща по-ефективно настоящите и бъдещите предизвикателства в областта на сигурността; насърчава държавите, които имат право на вето в рамките на Съвета за сигурност на ООН, да се въздържат от налагане на вето в ситуации на геноцид и престъпления срещу човечеството;

14.  като има предвид приноса на ЕС за архитектурата за мир и сигурност в света и целта на Договора от Лисабон за укрепване на европейската външна политика, припомня, че дългосрочната цел на ЕС е постигането на членство в разширения Съвет за сигурност на ООН и подновява призива си за широки европейски дебати относно неговата реформа; подновява призива си към заместник-председателя / върховен представител да търси общи позиции на ЕС по въпросите от компетентността на Съвета за сигурност и да подобри съществуващите механизми за сътрудничество, имащи за цел да гарантират, че държавите — членки на ЕС, които са членове на Съвета за сигурност, защитават общите позиции на ЕС в този форум; припомня, че съгласно член 34 от ДЕС, държавите – членки на ЕС в Съвета за сигурност информират останалите държави членки и върховния представител и защитават позициите и интересите на Съюза; припомня освен това, че в случаите, когато ЕС има изработена позиция по дадена точка от дневния ред на Съвета за сигурност, тези държави отправят искане върховният представител да бъде поканен да представи позицията на Съюза;

15.  припомня, че в глава VIII от Устава на ООН се подкрепя даването на засилена роля на регионални и подрегионални организации в рамките на ООН и призовава ЕС и ОССЕ да се стремят към тяхното участие, както и участието на други регионални организации, в глобалното управление да бъде по-значимо;

16.  счита, че чрез по-нататъшно сътрудничество в ООН, ЕС следва да се възползва в по-голяма степен от партньорствата със специализираните агенции, фондове, програми, комисии и комитети на ООН; призовава за засилване на координацията между участниците от ЕС в управителните съвети на тези органи, за да се гарантира, че ЕС говори на един глас;

17.  подчертава, че освен тези необходими реформи, които трябва да бъдат проведени в рамките на ООН, по-доброто постигане на целите на външната политика на ЕС, включително насърчаването на основни ценности, предполага по-ефективна координация на различните измерения на неговата външна политика, както в двустранните, така и в многостранните отношения; подновява призива си за по-голяма видимост на действията на ЕС и предоставяната от него помощ в рамките на всички международни форуми и по места;

18.  призовава ЕС да координира по-ефективно работата си в областта на хуманитарната помощ, напр. тази извършвана от Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ със съответните агенции на ООН, за да постигне оптимална ефикасност при ограничени ресурси и при избягване на ненужно припокриване;

19.  призовава съответните институции на ЕС и ООН да зачитат и прилагат в пълна степен Рамковото финансово и административно споразумение (FAFA); изисква от Комисията да докладва пред Парламента относно прилагането на FAFA и насоките, свързани с него, както и да определи областите, в които има нужда от подобрение, и да направи съответните предложения в това отношение;

20.  подчертава значението на сътрудничеството между ЕС и Програмата на ООН за развитие във връзка с ефективността на помощта; подчертава ангажимента за глобалното партньорство за ефективно сътрудничество за развитие и насърчава всички държави, както и участниците от частния сектор, да се ангажират с нея;

21.  счита, че Европейският съд по правата на човека е допринесъл много успешно за напредъка на Европа по отношение на зачитането на правата на човека и може да служи като пример за други региони;

22.  призовава за подобряването на превантивните инструменти и на инструментите за ранно предупреждение и за засилване на способностите за посредничество на ООН, както и за съгласувани и постижими мандати по отношение на операциите за изграждането на мира и мироопазващите операции, които да включват елемент на правата на човека и ясни стратегии за изход; насърчава държавите – членки на ЕС, да подкрепят в по-голяма степен миротворческите и мироопазващите операции и призовава ЕС да засили своите усилия за посредничество при разрешаването на конфликти; като се имат предвид неотдавнашните случаи на жестоки престъпления и нарушения на правата на човека, извършени от някои екстремистки и терористични групи, както и продължаващото сексуално насилие в контекста на конфликти, включително изнасилванията, като средство за водене на война; настоятелно призовава Съвета за сигурност, в съответствие с доктрината „отговорност за защита“, да определи амбициозен набор от инструменти и средства за осигуряване на ефективна превенция на тези зверства и отстояване на принципите на правовата държава и на международното хуманитарно право, и да насърчи държавите — членки на ООН, да водят борба срещу трафика на хора и предотвратят набирането на членове и финансирането на терористични групи чрез предотвратяване и ограничаване на наемането, организирането, транспорта и оборудването на бойци терористи, както и финансирането на техните пътувания и дейности;

23.  вярва, че ЕС трябва да демонстрира категорична и ангажирана подкрепа на Международния наказателен съд, по-специално чрез засилване и разширяване на неговите връзки с ООН, особено със Съвета за сигурност, и чрез гарантирането на бързото ратифициране от страна на държавите — членки на ЕС на измененията от Кампала на Римския статут, в които се дава определение на престъплението агресия; припомня, че основната отговорност за изправянето на престъпниците пред правосъдието се носи от самите държави, и подкрепя компетентността на МНС в случаите, когато националните органи не са в състояние или не желаят истински да възбудят наказателно преследване срещу най-тежките престъпления, предизвикващи безпокойството на международната общност;

24.  подкрепя засилването на оперативното сътрудничество между ЕС и ООН при управлението на кризи, включително чрез сътрудничество с ООН както при споделянето на анализи (за да се стигне до съвместен анализ), така и при планирането на операциите за мир и сигурност (с цел улесняване на оперативните аспекти);

25.  счита, че следва да се направи повече, за да се гарантира, че държавите – членки на ООН, спазват своите обещания за предоставяне на хуманитарна помощ, като се публикуват редовно обзори относно спазването на задълженията;

26.  приветства ангажимента на ЕС за по-голяма отговорност и прозрачност в търговията с оръжия и подкрепя насърчаването на всеобщото приемане и пълното прилагане на Договора за търговията с оръжие, както и прилагането на резултатите от първата конференция на държавите; изисква от ЕС да продължи да работи в подкрепа на Договора за неразпространение на ядреното оръжие като крайъгълен камък на глобалния режим за неразпространение на ядрени оръжия, и следователно като важна основа за ядрено разоръжаване, в съответствие с член VI от самия договор; освен това изисква от ЕС да предприеме активни стъпки към глобално разоръжаване;

27.  подчертава, че е важно ЕС да продължи активно да насърчава равенството и недискриминацията; приветства първото в историята заседание на Съвета за сигурност на ООН относно правата на лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица, което се проведе на 24 август 2015 г., и което осъди нападенията и убийства на ЛГБТИ лица в Близкия изток от страна на ИДИЛ; насърчава Съвета за сигурност на ООН да вземе предвид в поще по-голяма степен нарушенията на правата на ЛГБТИ лицата;

28.  припомня позицията на ЕС за нулева толерантност по отношение на смъртното наказание; подчертава, че е важно ЕС да продължава работи за по-широкото приемане на мораториума върху смъртното наказание;

29.  изразява убеждението си, че икономическото и социалното измерение на системата на ООН трябва да бъде значително засилено, като се гарантира, че органите на ООН възприемат по-политически подход и чрез подобряване на сътрудничеството между тях, както чрез осигуряване на по-ефективно и прозрачно използване на наличните ресурси; счита, че това трябва да се постигне на първо място посредством структурна и функционална реформа на основния орган, отговорен за тази задача съгласно устава на ООН, а именно Икономическия и социален комитет; призовава институциите на ЕС и държавите членки да разгледат възможността за засилване на тяхната роля в Икономическия и социален комитет като го преобразуват в Съвет за устойчиво развитие;

30.  приветства създаването на политическия форум на високо равнище относно устойчивото развитие, чиято роля е да предоставя политическо ръководство, насоки и препоръки относно политиката за развитие, свързана с трите стълба (социален, икономически и екологичен) на устойчивото развитие; изразява убеждението си, че политическият форум на високо равнище относно устойчивото развитие трябва да се превърне в основния орган за вземане на решения, свързани с политиката на развитие, като се гарантира координирана и ефикасна оценка на нуждите и приемане на необходимите пътни карти, решения и задължителни мерки, свързани с рамката за устойчиво развитие след 2015 г.; настоява върху необходимостта от ефективно осъществяване на целите за устойчиво развитие, приети на срещата на високо равнище на ООН през септември 2015 г.;

31.  изразява убеждението — в контекста на повтарящите се хуманитарни кризи, свързани с бежанците и мигрантите, които причиняват толкова човешко страдание, и като има предвид, че устойчивото развитие на държавите на произход би могло в крайна сметка да предостави разрешение на хуманитарната криза — че работата на всички агенции, свързана с тази проблематика, следва да бъде съгласувана;

32.  счита, че предизвикателствата, възникнали в резултат от хуманитарната криза, свързана с бежанците, са въпроси, които трябва да бъдат управлявани по всеобхватен начин, в дух на солидарност в рамките на ЕС и при тясно сътрудничество с ООН и нейните агенции;

33.  призовава ЕС и ООН да засилят съвместните си усилия с цел да постигнат амбициозно и законно обвързващо споразумение на Конференцията на ООН относно изменението на климата в Париж през 2015 г. и да гарантират, че то ще бъде последвано от бързото прилагане на COP 21;

34.  изразява становище, че работата на Групата на Световната банка, Международния валутен фонд и Световната търговска организация могат също да бъдат координирани като част от системата на ООН, като същевременно запазят настоящите си структури за вземане на решения, с цел да се гарантира, че техните съответни решения да се вземат, а техните действия да се осъществяват по отчетен, ефикасен и последователен начин, като се избягва дублирането; счита, че дейностите на Г-7 и Г-20 по принцип да бъдат включени в работата на един Икономически и социален съвет, който е по-силен от политическа и процедурна гледна точка, по-ефикасен и разполага с повече ресурси;

35.  подкрепя целта за установяване на многостранно равнище на режим за защита на инвестициите с нова система, чрез която се зачита юрисдикцията на националните съдилища, и призовава Комисията да включи тази цел в програмата си за преговори за изработването на споразумения в областта на инвестициите; на мнение е, че ако бъде установен постоянен международен съд за уреждане на инвестиционни спорове, той следва да бъде в рамките на системата на ООН и да бъде основан на правата и задълженията на субектите, попадащи под юрисдикцията на съда, с акцент върху принципите на ОИСР за многонационалните предприятия и принципите на ООН относно стопанската дейност и правата на човека; счита, че системата на ООН предоставя полезни модели за подобна система, особено по въпроси, свързани с финансирането;

36.  счита, че е необходимо да бъде приключен кръга от преговори за развитие от Доха в рамките на СТО и че ООН може да използва своята уникална позиция, за да гарантира, че тези преговори са успешни за развиващите се страни; счита, че във връзка с това ООН може да работи съвместно със Световната търговска организация (СТО), както и да предоставя съвети и насоки за развиващите се страни, за да насърчи стратегия за търговия и инвестиции, в която ЕС да бъде ключов участник;

37.  разбира нуждата от укрепване и прилагане на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека; настоятелно призовава ЕС да допринесе за успешен резултат от работата на междуправителствената работна група относно транснационалните корпорации и правата на човека;

38.  счита, че ООН следва да работи за подобряването на човешкото благополучие във всички области; изразява виждането си, че те включват културната устойчивост и закрилата и насърчаването на разнообразието от форми на културно изразяване чрез интегрирането на образованието, туризма, културната дипломация, защитата на културното наследство, творческия сектор и научните изследвания в подхода на изготвяне на политиките;

39.  препоръчва да се обезпечи сътрудничество между ЕС и ООН за образование по програми за извънредни ситуации в случай на хуманитарни кризи, въоръжени конфликти и природни бедствия чрез продължаване на подкрепата за програми като „Обучение за извънредни ситуации и следкризисен преход“ на УНИЦЕФ, Програмата на ВКБООН за качествено образование в бежанските лагери и образователната работа на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток;

40.  приветства организирането в клъстери на работата на Комисията, избрана през 2014 г., което предоставя на заместник-председателя/върховен представител засилена отговорност за координацията на външната политика на ЕС в тясно сътрудничество с други институции на ЕС; подчертава, че политиките с глобално измерение трябва да бъдат в сърцевината на работата на този конкретен клъстер;

41.  призовава заместник-председателя/върховен представител да включи в годишния си доклад относно общата външна политика и политика на сигурност подробен раздел относно насърчаването на глобалните цели на външната политика на ЕС;

42.  счита, че Парламентът трябва да бъде в състояние да разглежда глобалните предизвикателства по същия цялостен и всеобхватен начин като Комисията, като организира работата си съобразно с това; насърчава всички комисии на Парламента, чиято сфера на компетентност покрива политики с външно и глобално измерение, да представят становищата си по съответния раздел от доклада на заместник-председателя/ върховен представител до комисията по външни работи, която е отговорна за съответния доклад;

43.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, Общото събрание на Организацията на обединените нации и на генералния секретар на Обединените нации.

24.9.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие

на вниманието на комисията по външни работи

относно ролята на ЕС в рамките на ООН - как да се постигнат по-успешно целите на външната политика на ЕС

(2015/2104(INI))

Докладчик по становище: Анна Заборска

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отново заявява, че ЕС и неговите държави членки следва да играят водеща роля в програмата за развитие след 2015 г. и да работят с ООН и с всички заинтересовани страни, за да гарантират поемането на амбициозни ангажименти за постигане на бъдещите цели за устойчиво развитие; подчертава, че в тези си усилия ЕС е обвързан от ценностите, споделяни от всички негови държави членки;

2.  счита, че е необходимо ЕС и Програмата на ООН за развитие да засилят усилията си за насърчаването на споделени ценности и за подкрепа за правителствата, гражданското общество и населението в по-бедните страни във важни области на политиката, като например развитието на капацитет, институционалното развитие, борбата срещу корупцията, равенството между мъжете и жените, помощта за изборния процес, предотвратяването на кризи и възстановяването, намаляването на риска от бедствия и изменението на климата;

3.  приканва Комисията и специализираните агенции, фондове и програми на ООН да установят диалог на високо равнище относно прилагането на целите за устойчиво развитие с оглед координирането на политиките, програмите и операциите на ЕС и ООН; подчертава значението на разбитите и достъпни данни за осъществяването на мониторинг на процеса и оценка на резултатите от партньорството между ЕС и ООН;

4.  призовава ЕС и Програмата на ООН за развитие да засилят усилията си, за да гарантират, че дейностите на многонационалните дружества в по-бедните страни се наблюдават отблизо, особено що се отнася до въпроси от системно значение за развитието като правата на човека, правата на работниците и опазването на околната среда;

5.  подчертава значението на сътрудничеството между ЕС и Програмата на ООН за развитие във връзка с ефективността на помощта; подчертава ангажимента към глобалното партньорство за ефективно сътрудничество за развитие и насърчава всички държави, както и участниците от частния сектор, да се ангажират с нея;

6.  подчертава колко важно за развитието на по-бедните страни е ООН да приеме правно обвързващи правила за дейностите на мултинационалните дружества, както и да предприеме действия за борба с данъчните измами и укриването на данъци;

7.  подчертава значението на отношенията между ЕС и ООН в областта на опазването на мира, намаляването на напрежението и посредничеството и приветства укрепването на отношенията през последните няколко години между ЕСВД и Департамента на ООН по политически въпроси (DPA); призовава за по-голяма подкрепа от страна на ЕС, включително на звеното за оказване на съдействие при посредничество; изразява съжаление относно настоящата тенденция сред държавите членки за намаляване на техния принос на персонал за мисиите на ООН;

8.  призовава за продължаване на сътрудничеството между ЕС и ООН в областта на здравеопазването, HIV/СПИН, образованието, продоволствията и прехраната, водоснабдяването, канализацията и хигиената, закрилата на детето, равенството между половете, социалното приобщаване, действията във връзка с климата, хуманитарната помощ, миграцията, правата на човека, недискриминацията във всички форми, доброто управление и изграждането на демокрацията, по-специално с цел борба с корупцията, данъчните измами и незаконните финансови потоци и мерките в подкрепа на предотвратяването на конфликти;

9.  приветства партньорството, установено през 2012 г., между ЕС и „ООН Жени“ за укрепване на равенството между половете и правата на жените по света; призовава за оценка на въпросното партньорство с оглед на евентуалното укрепване на тези връзки;

10.  призовава за по-тясно сътрудничество между ЕС и ООН за улесняване на участието на гражданското общество в политическия процес, като се обръща специално внимание на жените, които продължават да бъдат в голяма степен маргинализирани в политическата сфера;

11.  подчертава значението на партньорството между ЕС и ООН за подобряване на живота на бъдещите поколения и подчертава особената уязвимост на децата, както и тяхната ключова роля в постигането на устойчиво и справедливо развитие за всички; потвърждава, че дългогодишното сътрудничество между ЕС и УНИЦЕФ е от решаващо значение за защитата на децата при извънредни ситуации и за постигането на всички цели на устойчивото развитие, свързани с децата;

12.  отново заявява, че ЕС трябва да бъде в челните редици на борбата с изменението на климата и трябва да продължат да сътрудничи с ООН в тази област, като се отчита особеното положение на развиващите се страни и по-специално с оглед на приемането на целите на устойчивото развитие и на Парижкото споразумение на 21-вата конференция на страните;

13.  подчертава значението на партньорството между ЕС и ООН по отношение на преодоляването на първопричините и последиците от кризите с бежанците в световен мащаб и извънредните ситуации с хуманитарен характер; отново подчертава огромното значение на прозрачното използване на помощта за развитие и на координираните действия от страна на всички международни участници, едновременно с предоставянето на техническа помощ и мобилизирането на подходящи ресурси, с цел да се защитят най-уязвимите групи от населението, включително децата, както и да се гарантира, че се спазва правото на мигрантите на международна закрила; поради това призовава за повече сътрудничество и диалог в изготвянето на световната среща на върха по хуманитарните въпроси през 2016 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eleni Theocharous

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez

22.9.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия

на вниманието на комисията по външни работи

относно ролята на ЕС в рамките на ООН – как да се постигнат по-успешно целите на външната политика на ЕС

(2015/2104(INI))

Докладчик по становище: Ска Келер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава мнението, че свободната и справедлива търговия сама по себе си е най-полезният инструмент, с който да се помогне на развиващите се страни да си помогнат сами; посочва голямото въздействие, което търговията и инвестициите могат да окажат върху устойчивото развитие на най-слабо развитите бедни държави и върху борбата с бедността и с нарушенията на правата на човека, когато са подходящо приспособени, имат дългосрочни цели, насочени са в ясно определена посока, осъществяват се съгласно точни правила за реализация и са свързани с компенсаторни мерки за преходните периоди, например чрез специфични програми за търговски преференции, търговски санкции, регулиране на търговията с определени стоки, които биха могли да се използват за смъртно наказание, мъчение, нечовешко или унизително отнасяне и наказания, както и системи за сертификация за регулиране на търговията с полезни изкопаеми от зони на конфликт; поради това призовава ЕС да разработи амбициозни, ефективни и активни мерки на търговската политика за популяризиране на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) и целите на хилядолетието за развитие (ЦХР); счита, във връзка с приключването на кръга от преговори за развитие от Доха, че ООН може да използва своята уникална позиция в многостранната програма, за да обезпечи, че тези преговори са успех за развиващите се страни; счита, че във връзка с това ООН следва да работи съвместно със Световната търговска организация (СТО), както и да предоставя съвети и насоки за развиващите се страни, за да насърчи една стратегия за либерализиране на търговията и инвестициите, в която ЕС е ключов участник;

2.  подчертава необходимостта от амбициозна програма за устойчиво развитие от страна на ООН и в съответствие с член 21, параграф 2, буква г) от ДЕС счита, че търговската политика на ЕС трябва да бъде допълнително координирана и приложена по съгласуван начин, за да се вдъхнат нови сили и да се насърчи глобалното партньорство за икономически, социално и екологически устойчиво развитие; призовава за укрепване на международните усилия, целящи извършване на всеобхватни оценки на въздействието на световната търговия върху качеството на живота и равните възможности за населението на света, както и върху околната среда; призовава за насърчаване на пространства за диалог между публични и частни субекти, включително предприятия, професионални съюзи и гражданско общество, за да се насърчи обменът на добри практики и полезни взаимодействия, водещи до устойчиво развитие;

3.  разбира, че търговската политика има определена роля за намаляването на емисиите на CO2, и поради това настоятелно призовава ЕС да гарантира, че решенията му в областта на търговската политика са съгласувани с ангажиментите, поети от срещата на лидерите на Г-7 в Шлос Елмау, Германия, през първия уикенд на юни 2015 г. за декарбонизация на световната икономика през настоящото столетие“ и за ограничаване на покачването на температурата в световен мащаб до максимум 2°C, в съответствие с целите на предстоящото споразумение, което ще бъде финализирано на 21-вата конференция на страните по РКООНИК в Париж; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да ратифицират Изменението от Доха на Протокола от Киото за периода до 2020 г.;

4.  настоятелно призовава ЕС, като най-големия световен търговски блок, да играе централна роля в засилващите се международни обсъждания на чисто световни проблеми и наред с останалото да участва активно в Конференцията на ООН по изменението на климата през 2015 г., както и да укрепи силния си ангажимент към въпроса за мигрантите и бежанците в рамките на ООН, като едновременно с това разработи амбициозни, ефективни и активни мерки на търговската политика за насърчаване на устойчивото развитие, премахването на бедността и опазването на околната среда и природните ресурси, в съответствие с конвенциите на ООН в тази област;

5.  настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират прилагането на правото на прехрана, включително в търговските споразумения, както е посочено в резолюцията на ООН от 2011 г. относно правото на прехрана (A/66/158); признава ключовата роля, която играе ЕС в разглеждането на световните предизвикателства на продоволствената сигурност;

6.   продължава да подкрепя заключенията на доклада на Конференцията на ООН за търговия и развитие от 2011 г. относно преките чуждестранни инвестиции в по-слабо развитите страни, в който се препоръчва план за действие за засилено инвестиране чрез внимателно либерализиране на секторите на инфраструктурата, насърчаване на публично-частни партньорства с чуждестранни инвеститори, стимулиране на отпускането на заеми за МСП, все по-често използване на солидни стандарти за третирането и защитата на инвестициите, както и по-нататъшни усилия за справяне с лошото управление и за спазване на правните рамки;

7.  споделя становището, изразено в Доклада за инвестициите по света за 2015 г. на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД), че регулаторната политическа среда за инвестициите трябва да бъде реформирана и че трябва да бъдат прекратени практиките на данъчни измами, избягване на данъци и агресивно данъчно планиране, както е определено в доклада на ОИСР от 2011 г. „Корпоративно използване на загубата чрез агресивно данъчно планиране“,от страна на многонационалните предприятия, за да се подкрепи мобилизацията на вътрешни ресурси за ЦУР, и че пълният потенциал на инвестициите, намаляването на пречките пред търговията и либерализацията на нашите икономики имат потенциала да доведат до устойчиво икономическо развитие, особено в най-слабо развитите страни, когато са налице дългосрочни цели, насочване в ясно определена посока, точни правила за реализация и когато са свързани с компенсаторни мерки за преходните периоди; счита, че ефективното прилагане на данък върху финансовите сделки на световната сцена, за което ЕС играе водеща роля, би било допълнително средство за много държави да постигнат тези цели; призовава ЕС да води световната борба против данъчните убежища, които пречат на премахването на незаконната търговия с опустошително въздействие върху развитието и правата на човека; приканва ЕС във връзка с това да води борба с избягването на данъци, намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби от многонационалните предприятия чрез подходящи разпоредби в търговските си споразумения с трети държави, в правилата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), в Механизма за инвестиции в Латинска Америка и в други програми за улесняване на инвестициите;

8.  припомня необходимостта от обединяване и увеличаване на усилията за премахване на трудовата експлоатация, особено на жените и децата, от прекратяване на практиките на социален дъмпинг, подкопаващи човешкото развитие, и от подобряване на условията на труд по глобалната верига за създаване на стойност чрез ангажиране както на купувачите, така и на производителите, както беше постигнато неотдавна в Бангладеш и Мианмар; припомня необходимостта Комисията да поддържа най-високо равнище на сътрудничество с МОТ, не на последно място в контекста на срещата на върха на ООН по въпросите на устойчивото развитие през септември 2015 г.; призовава ЕС да насърчава на световната сцена включването в търговската политика на целите на Програмата за достоен труд на МОТ, одобрени от държавите – членки на МОТ в Декларацията на МОТ относно социалната справедливост за справедлива глобализация, единодушно приета през 2008 г.; също така призовава ЕС да използва докрай експертния опит, предоставен от органите на МОТ, и в частност Комитета от експерти и Комитета по прилагане на стандартите; настоятелно призовава ЕС да включи амбициозна и ефективна глава за устойчивото развитие във всички търговскополитически споразумения; припомня също така в този контекст жизненоважната роля, която могат да играят сключените от ЕС търговски споразумения, както и други инструменти, като например общата схема от преференции, за стимулиране на прилагането на стандартите на МОТ и за насърчаване по такъв начин на достойни условия на труд в световен мащаб;

9.  подкрепя целта за установяване на многостранно равнище на режим за защита на инвестициите с нова система, чрез която се зачита юрисдикцията на националните съдилища, и призовава Комисията да включи тази цел в програмата си за преговори за изработването на споразумения в областта на инвестициите; на мнение е, че ако бъде установен постоянен международен съд за уреждане на инвестиционни спорове, той следва да бъде в рамките на системата на ООН и да бъде основан на правата и задълженията на субектите, попадащи под юрисдикцията на съда, с акцент върху принципите на ОИСР за многонационалните предприятия и принципите на ООН относно стопанската дейност и правата на човека; счита, че системата на ООН предоставя полезни модели за подобна система, особено във връзка с финансирането;

10.  припомня, че мандатът от Доха, одобрен от всички участващи страни в 13-та сесия на Конференцията на ООН за търговия и развитие (ХІІІ УНКТАД – Доха, 21 – 26 април 2012 г.), настоява на връзките между равенството между половете и приобщаващото развитие, призовава УНКТАД да „засили връзките между равенството между половете, оправомощаването на жените и търговията и развитието“ и включва въпроси, свързани с равенството между половете и оправомощаването на жените в списъка със съществените цели за всички държави; призовава ЕС да интензифицира собствените си усилия и да играе водеща роля в интегрирането на свързаните с пола аспекти в търговските политики; призовава за систематично включване на констатациите и препоръките на ООН – Жени относно равенството между половете и търговската политика, които се отнасят до наличието на убедителни доказателства за това че икономическото развитие и социалното равенство вървят ръка за ръка, в допълнение към отбелязването на силното съответствие между равенството между половете и конкурентоспособността и БВП на глава от населението; поради това призовава неравенството между половете да продължи да бъде използвано като показател за устойчивост при преразглеждането на Наръчника на ЕС относно оценки на въздействието върху устойчивостта;

11.  призовава ЕС да засили и подкрепи придържането към принципите за корпоративна социална отговорност на Глобалния договор на ООН за правата на човека; призовава ЕС на форумите на ООН да насърчава приемането на търговски политики, които ефективно стимулират спазването на тези принципи, например чрез установяване на условия за възлагането на обществени поръчки;

12.  разбира нуждата от укрепване и прилагане на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека; настоятелно призовава ЕС да допринесе за успешен завършек на работата на Междуправителствена работна група относно транснационални корпорации и други стопански предприятия по отношение на правата на човека, имаща за цел да създаде правно обвързващ инструмент за стопанската дейност и правата на човека при отчитане на съвместната отговорност на стопанските предприятия и правителствата за подкрепата на тези принципи;

13.  призовава ЕС да засили ролята и участието си в регулаторните работни групи на органите на ООН, като работна група № 29, работеща под егидата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации, и да насърчи други членуващи в ООН държави да направят същото; подчертава необходимостта от работа за създаване на световни технически стандарти, които стимулират свободната търговия и икономическия растеж и същевременно са съвместими с европейския единен пазар;

14.  признава, че търговските споразумения и достъпът до здравеопазване са тясно свързани, особено в развиващите се страни; отбелязва, че Световната здравна организация (СЗО) работи върху създаването на инструменти, целящи да оценят обективно това взаимоотношение; настоятелно призовава ЕС да подкрепи инициативата на СЗО и да вземе предвид заключенията от работата ѝ.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

8

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Andrejs Mamikins

24.9.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол

на вниманието на комисията по външни работи

относно ролята на ЕС в рамките на ООН – как да се постигнат по-успешно целите на външната политика на ЕС

(2015/2104(INI))

Докладчик по становище: Ришард Чарнецки

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

–  като взе предвид Рамковото финансово и административно споразумение между Европейския съюз и Обединените нации (FAFA) от 2003 г. и допълнение № 1 към него (от 2014 г.),

А.  като има предвид, че 2015 г. е година, изпълнена с предизвикателства във връзка с установяването на нов начин на сътрудничество между действащите лица и институции на международно равнище чрез определяне на нови импулси и нови начини на действие, по-специално с цел постигане на по-добри резултати по отношение на ангажиментите, свързани с външните политики на ЕС;

Б.  като има предвид, че досега ЕС е участвал активно в международното сътрудничество при справянето с глобалните предизвикателства и осигуряването на подкрепа за развитие и хуманитарна помощ в много части на света;

В.  като има предвид, че ЕС разполага със значим бюджет за отбрана, а размерът на финансовите му вноски за мироопазващи мисии на ООН е сериозен;

Г.  като има предвид, че външните интервенции на ЕС се осъществяват с посредничеството на международни организации, които или използват средства от ЕС, или съфинансират проекти заедно с ЕС, включително по отношение на въпроси, свързани с надзора и управлението;

1.  подчертава, че е необходимо да се подобрят ефикасността, отчетността, ефективността и прозрачността на ООН, особено във връзка с използването на средствата на ЕС, както и във връзка с резултатите от прилагането на договорените на международно равнище стратегически насоки и цели за развитие;

2.  призовава съответните институции на ЕС и ООН да зачитат и прилагат в пълна степен Рамковото финансово и административно споразумение (FAFA); изисква от Комисията да докладва пред Парламента относно прилагането на FAFA и насоките, свързани с него, както и да определи областите, в които има нужда от подобрение, и да направи съответните предложения в това отношение.

3.  счита, че при сближаването на съответните системи на управление следва да се постави акцент върху определянето и непрекъснатия обмен на добри практики, за да бъдат установени сходни и устойчиви основни принципи на увереност в съответствие с Финансовия регламент на ЕС; призовава в тази връзка за откритост и от двете страни, така че европейските одитори да могат да получат достъп до отчетите на ООН и да се запознаят подробно с тях;

4.  припомня, че Европейският съюз и неговите държави членки заедно са най-големият финансов донор за бюджета на ООН; следователно настоява, в духа на инициативата „Да работим като един“ (един лидер, един бюджет, една програма, един офис), че е необходимо да се осигури по-добра видимост на финансирането от ЕС, което преминава през ООН, както и ефективното използване на тези финансови средства; изисква ООН и Комисията да информират изчерпателно Европейския парламент относно усвояването от страна на ООН на вноските от ЕС;

5.  насърчава ООН и съответните институции на ООН да продължат да задълбочават сътрудничеството си с ЕС с цел непрекъснато сближаване на двата механизма на управление чрез, наред с другото, непрекъснатото разработване на всеобхватни и надеждни системи за мониторинг, докладване и контрол; припомня, че структурираното сътрудничество между ЕС и ООН е единственото ефикасно средство за предотвратяване на неефективното използване на финансови средства и дублирането на дейности;

6.  счита, че като част от междуинституционалното партньорство ООН и ЕС следва да подобрят своите методи за управление на риска, общия си финансов надзор и рамка за управление, и че одитните функции следва да сравнят своите данни, методологии и резултати;

7.  счита, че иновативните подходи към финансирането са важен начин за увеличаване на наличността и въздействието на финансирането за развитие чрез идентифициране на нови източници на финансиране, механизми и инструменти за финансов инженеринг; счита по-специално, че иновативните подходи към финансирането могат да използват публичното финансиране, за да допринесат за генерирането на нови потоци на финансиране и да служат като катализатор за частни инвестиции и пазарно финансиране, както и за постигането на максимално въздействие на съществуващите публични и частни фондове;

8.  оценява факта, че насочването на помощта от Съюза чрез ООН дава възможност на ЕС да достигне до региони на света, до които може да не е в състояние да достигне сам; съзнава високото ниво на присъщ риск, свързано с предоставянето на помощ в засегнати от конфликти региони; въпреки това изразява съжаление, че докладите, представяни на Комисията от страна на нейните партньорски организации, на които е възложено изпълнението на бюджета на Съюза чрез непряко управление, често се забавят, не са пълни или са ориентирани в недостатъчна степен към резултатите, което възпрепятства Комисията да упражнява правилно своята функция за осъществяване на мониторинг;

9.  приветства в този контекст постигнатото неотдавна споразумение между съзаконодателите относно изменение на Финансовия регламент, което задължава ООН и други партньорски организации да уведомяват Комисията за всеки установен случай на нередност или измама, засягащ бюджета на Съюза; счита обаче, че възможностите на Комисията да извършва пряка оценка на верността, ефективността и устойчивостта на финансирането от Съюза, насочвано чрез ООН, следва да бъдат засилени;

10.  настоява, че е необходимо да се постигне възможно най-висока степен на прозрачност и институционална отчетност на всички равнища чрез осигуряване на достъп до изчерпателна и достоверна бюджетна информация и финансови данни относно проектите, получаващи финансиране от ЕС, с цел да се даде възможност за осъществяване на контрол от страна на Парламента; призовава за укрепване на политиката на ООН за оповестяване на информация относно целите, бенефициентите и финансирането, по-специално за докладите на ООН за одит и оценка, с оглед постигане на по-добро разпореждане със средствата на ЕС;

11.  счита, че е от основно значение да се осигури видимостта на Съюза, особено в съфинансирани инициативи и инициативи с множество донори, в които има финансово участие на ЕС; счита, че своевременно трябва да бъде предоставяна редовна информация относно обединяването на средства (включително доверителни фондове), тъй като заменяемостта и проследяването на средствата на ЕС са важни въпроси;

12.  настоява, че бъдещото сътрудничество и бъдещата рамка следва да насърчават и стимулират по-нататъшно проучване и използване на иновативните източници, механизми и инструменти от всички заинтересовани страни, в тясно сътрудничество с многостранни банки и други донори, и да гарантират, че тези нови източници на финансиране са напълно съобразени с принципите на прозрачност, отчетност и ефективност;

13.  припомня, че ООН трябва да вземе подходящи мерки за популяризиране на факта, че дадени действия са получили финансиране от ЕС, за да се осигури видимост и признаване, сравними с тези на други международни донори, като също така във всички интервенции на ООН се разпространяват ценностите на Съюза, споделяни от ЕС и ООН, като например насърчаване на правата на човека и върховенството на закона, повишаване на екологичните и социалните стандарти и цялостна подкрепа за устойчивото развитие и приобщаващия икономически растеж;

14.  подчертава, че всички съфинансирани дейности трябва стриктно да следват и да бъдат в съответствие с общата стратегия и приоритетните области на ЕС, въз основа на политически предпочитания, както и на критерии за икономическа и финансова ефективност, които следва да бъдат отразени в резултатите от управлението;

15.  подчертава, че ЕС подкрепя идеята, че ООН трябва да бъде „пригодна за целта“, както и да бъде все по-ефективна и ефикасна; счита, че новите и увеличаващи се предизвикателства налагат създаването на нови функции за ООН, които от своя страна ще изискват преосмисляне на управлението и методите на финансиране. счита, че ЕС следва да продължи да има за приоритет осигуряването на доброто управление на финансовите ресурси и персонала на ООН, включително в преговорите за следващия редовен бюджет на ООН и бюджета на операциите на ООН по опазване на мира;

16.  призовава ЕС и ООН да установят възможно най-добро оперативно сътрудничество помежду си по отношение на взаимното допълване, с цел систематично проучване на най-добрите възможности, оптимални лостове и полезни взаимодействия за подкрепа и изпълнение на политическите цели на ЕС, особено между политиките на ЕС за развитие и други области на външна дейност като правата на човека, миграцията и бежанците, сигурността, стабилността и предотвратяването на конфликти;

17.  насърчава ЕС и ООН да укрепят, на възможно най-ранен етап, своя експертен опит и стратегически и програмни подходи в различните области на интервенция, и по-специално своето сътрудничество по отношение на инструментите за управление на риска (финансови и оперативни рискове или рискове на държавата), с цел по-добро насочване на помощта там, където тя е най-необходима; призовава за подходящо прилагане на строги условия, по-специално наличието или разработването на показатели за добро управление в публичния сектор в страните партньорки;

18.  припомня, че принципът на добавена стойност се прилага също така по отношение на финансирането от ЕС за дейностите на ООН и призовава Комисията да докладва систематично и подробно относно добавената стойност, която носи всяко такова финансиране в сравнение с прякото финансиране от страна на държавите членки, както и в сравнение с извършването на тези дейности от страна на самия ЕС и/или на отделните държавите членки;

19.  счита, че с оглед на акцента върху ефективността на помощта на Съюза, ориентираният към резултатите подход трябва да се подобри чрез въвеждането на рамка за отчетност с оглед на резултатите и за измерване на резултатите, която дава възможност за оценка на стабилността на проектите по отношение на икономическата и социалната устойчивост и за оценка на проектите от гледна точка на ефективността и ефикасността;

20.  подкрепя провеждането на постоянен диалог относно качеството и устойчивостта на резултатите, постигнати в рамките на партньорството между ООН и ЕС, който засяга също така и общия въпрос за последователността и съгласуваността на интервенциите; счита, че следва да продължи развитието на показатели за резултатите и тяхното сближаване с цел повишаване на ефективността на проектите, осигуряване на реална добавена стойност и постигане на по-голямо въздействие върху развитието;

21.  подчертава, като основен принцип, значението, което има за ЕС политиката на нулева толерантност по отношение на измамите и корупцията и укрепването на интегритета и етичните правила; насърчава задълбочаването на връзките на институциите и органите на ООН с Европейската служба за борба с измамите (OLAF) чрез приемането на насоки на OLAF относно обмена на информация и стратегии.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch

23.9.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование

на вниманието на комисията по външни работи

относно ролята на ЕС в рамките на ООН - как да се постигнат по-успешно целите на външната политика на ЕС

(2015/2104(INI))

Докладчик по становище: Фернандо Маура Барандиаран

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

Културно измерение на външната политика на ЕС

1.  подчертава, че културата, заедно с диалога между културите и между религиите, е мощен инструмент за европейските дипломатически отношения, който насърчава политическия диалог с трети държави, сближаването, мира и сигурността, диалога с широко участие на представители на културата в различни сфери и оправомощаването на гражданите и гражданското общество; същевременно подчертава, че културата преди всичко е ценност сама по себе си и като такава следва да бъде подпомагана;

2.  подчертава факта, че политиките в областта на културата се основават на основните ценности на ЕС, взаимното разбирателство, сътрудничество и идеята за културно гражданство, и че следователно те следва да бъдат последователно и стратегически включени във външната дейност на ЕС, включително в неговата политика на съседство, като инструменти за насърчаване на европейските ценности и основните права, при пълно зачитане на други култури и ценности;

3.  насърчава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията, по-специално нейната ГД „Образование и култура“ и нейната ГД „Международно сътрудничество и развитие“, да отредят на културата по-стратегическа роля в отношенията на ЕС с трети държави;

4.  призовава за по-интегриран подход и плодотворно сътрудничество между Комисията, ЕСВД, Парламента и ООН в области като подкрепата на културата, опазването на културно наследство, изложено на риск, борбата с незаконната търговия с културни ценности (включително в ЕС), предотвратяването на конфликти, процесите на помиряване и изграждане на мир, смекчаването на следконфликтни ситуации, инструментите за бързо разрешаване на кризисни ситуации, развитието на творческите индустрии, на мобилността на работещите в сферата на културата, на стоките и услугите, свързани с културата, образованието и развитието, обмена на учащи се, изграждането на капацитет, образованието и обучението в областта на извънредните ситуации и достъпа до култура и образование;

5.  подчертава необходимостта от културен обмен и форуми, насочени към взаимно разбирателство и сътрудничество на двустранно и многостранно равнище, и необходимостта от укрепване на общо ядро от универсални ценности; в тази връзка насочва вниманието към проектите, организирани от ЕСВД и ГД „Образование и култура“ на Комисията относно дипломацията в областта на културата и призовава за съвместно съобщение за насърчаване на взаимното учене и разбирателство, като се вземат предвид проектите, подкрепени от държавите членки, и разработването на мрежи от организации и НПО, работещи в областта на културата;

6.  отбелязва, че образованието и обучението имат роля в извънредните ситуации, причинявани от конфликти, и затова представляват един от аспектите, които трябва да бъдат включени в по-обширната рубрика на дейностите за приемане, подкрепа и предоставяне на права;

7.  подчертава значението на дипломацията в областта на културата и факта, че общата европейска външна политика за културата значително би увеличила видимостта на ЕС в международните организации, като например ООН; следователно призовава Комисията да посвети отделна глава на дипломацията в областта на културата в своята външна политика и политика на сигурността на ЕС на глобално равнище, която се изготвя за срещата на високо равнище на Европейския съвет през юни 2016 г.;

8.  отбелязва, че образованието изпълнява важна роля в човешкото, социалното и икономическото развитие и е ключов инструмент за постигане на главните цели на външната политика на ЕС, като например изграждането на мира и стабилността в света, дългосрочното развитие, междукултурния диалог и борбата с бедността както в рамките на неговите граници, така и в световен мащаб; подчертава значението на ефективното сътрудничество между ЕС и ООН, насочено към подпомагане на образованието за всички, подобряването на достъпа и качеството на образованието и укрепването на образователните системи в целия свят;

9.  признава, че културата е в основата на човешкото развитие, като изпълнява важна роля в изграждането на обществото, насърчаването на демокрацията и социалното сближаване и в подкрепата на правата на човека и основните свободи; призовава ЕС, в съответствие със своите правомощия и отговорности, да включи културното многообразие и насърчаването на правата на човека като един от централните елементи на международните отношения и в общоевропейското сътрудничество за развитие по-специално, и да гарантира, че всяко лице, което твърди, че културните му права са нарушени, разполага с ефективно средство за правна защита;

10.  подчертава, че взаимодействието между културите и взаимното разбирателство са ключът към успешните политики за развитие, и следователно насърчава ЕС и държавите членки да популяризират образованието по въпросите на развитието и политиките за повишаване на осведомеността, които включват това измерение;

11.  насърчава ЕС и държавите членки да популяризират общите интереси заедно с трети държави посредством партньорство на равна основа, фокусирано върху взаимния обмен и междукултурното сътрудничество; препоръчва развитието на динамична роля за културата на международната сцена като „мека сила“, от която ЕС и неговите държави членки могат да извлекат полза в своите отношения с държавите по света;

12.  подчертава потенциала на по-тясното сътрудничество между държавите членки за увеличаване на въздействието на дипломацията на ЕС в областта на културата, а именно чрез по-добра координация между културните аташета в делегациите на ЕС и представителствата на държавите членки, и чрез органите в държавите членки, отговарящи за културата, които обединяват своите ресурси в държавите извън ЕС;

13.  в тази връзка приветства подготвителното действие относно „Културата в областта на външните отношения на ЕС“ като важен инструмент за засилване на ролята на културата като стратегически фактор за човешко, социално и икономическо развитие, допринасящ за целите на външната политика;

14.  призовава върховния представител/заместник-председател да назначи специалист в областта на културата във всяко представителство на ЕС в трети държави партньори (както например в делегацията на ЕС в Китай) и да осигури на персонала на ЕСВД обучение относно културното измерение на външната политика;

15.  насърчава засиленото сътрудничество между културните институции и гражданското общество, партньорствата между градовете и създаването на европейски „творчески центрове“ в държавите извън ЕС;

16.  призовава за по-последователна стратегия за защита и насърчаване на световното наследство и засилено международно сътрудничество в областите на конфликти в по-тясно сътрудничество с Международния комитет на синия щит (International Committee of the Blue Shield (ICBS));

17.  препоръчва Комисията да извършва проактивно сътрудничество с мрежата от клъстери на националните културни институти на Европейския съюз (EUNIC) в сътрудничество с местни институции, специалисти от областта на културата и с гражданското общество, заедно с културните институти на държавите членки;

18.  заявява, че проектите в сферата на културата и инициативите за дипломация в областта на културата трябва да бъдат наблюдавани и оценявани, за да се гарантира, че средствата се използват целесъобразно, и за да се утвърдят качеството и въздействието на инициативите;

19.  подчертава необходимостта от събиране на статистически данни относно културата и секторите на културата с цел допринасяне за дебата в областта на политиката за културата, както и за допълнително подчертаване на икономическия потенциал на индустриите в областта на културата и творчеството и тяхното въздействие върху социалното благополучие;

20.  подчертава ролята на културата за насърчаване на демократизацията, изграждането на мира и зачитането на правата на човека; подчертава ангажимента на ЕС за подкрепа на артистичната свобода и свободата на културно изразяване от цензура и тормоз над артисти, изследователи, журналисти и организации на гражданското общество; насърчава определянето на приоритети, свързани с културното измерение, в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ );

21.  обръща внимание на значението на документа „Декларация относно популяризирането чрез образование на гражданските и общите ценности – свобода, толерантност и недискриминация“, приет в Париж през март 2015 г., в който се подчертава необходимостта от насърчаване на активен диалог между културите, световна солидарност и взаимно уважение;

Сътрудничество между ЕС и ООН и управление

22.  приветства консолидираното сътрудничество между ЕС и ЮНЕСКО, въз основа на приемането на Рамковото финансово и административно споразумение между Европейската общност и Обединените нации (FAFA) от 2003 г., Меморандума за разбирателство между ЮНЕСКО и ЕС от 2012 г., както и участието на ЕС в Общото събрание на ООН след резолюцията на Общото събрание на ООН, приета през 2011 г.; въпреки това призовава за по-ефективно представителство на ЕС в рамките на ООН, по-специално в областта на културата, образованието, гражданството и правата на децата и младите хора, и в съответствие с Договора от Лисабон; подчертава, че едно истинско стратегическо партньорство между ЕС и ООН би могло да бъде постигнато, като на представителите на ЕС се даде право на глас в управителните съвети на агенциите на ООН в областта на културата, образованието, гражданството и правата на децата и младите хора, и чрез предприемане на действия съвместно с ЮНЕСКО — както и с УНИЦЕФ, ПРООН, ВКБООН, Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) и ООН Жени (UNWOMAN) — под формата на финансово сътрудничество и общо управление на проекти, в съгласие с държавите партньори;

23.  подчертава факта, че за да бъде засилено сътрудничеството между ЕС и ЮНЕСКО, е необходимо да се излезе отвъд финансовата помощ и съвместното управление на проекти чрез засилване на партньорството в сферата на образованието и културата в дългосрочен план; поради това призовава за установяване на годишен стратегически диалог на високо равнище във връзка с преодоляването на общите предизвикателства по по-устойчив начин;

24.  подчертава факта, че културата е ключов двигател за изграждане на устойчиви общества и призовава за включване на културното измерение в програмата на ООН след 2015 г. за устойчиво развитие и следователно в целите за устойчиво развитие (ЦУР), които трябва да бъдат постигнати до 2030 г., тъй като културата оказва съществено въздействие върху икономическото развитие, социалното приобщаване, екологичната устойчивост, мира и сигурността;

25.  признава, че културното наследство представлява многообразие от форми на културно изразяване и следователно изпълнява важна роля във външните отношения на Съюза; призовава за приемане на хармонизирано законодателство и международни споразумения за защита на културното наследство и за борба срещу незаконния трафик на предмети на културата в тясно сътрудничество с ЮНЕСКО;

26.  подчертава въздействието на секторите на културата и творчеството върху местното и регионалното развитие и призовава за продължаване и разширяване на проектите за механизми за експерти на ЕС/ЮНЕСКО и за разглеждане на показателите „Култура за развитие“ на ЮНЕСКО (CDIS) като методическа референция за оценка на многостранната роля на културата в процесите на развитие;

27.  подчертава факта, че културният туризъм улеснява контактите между хората по света и приветства съвместните усилия за укрепване на туризма, основан на наследството на ЮНЕСКО, в сътрудничество с ЕС, който стимулира инвестиции в сектора на културата и има устойчив и висококачествен принос за насърчаване на многообразието на формите на културно изразяване;

28.  подчертава необходимостта от премахване на пречките и подобряване на мобилността на творците и специалистите в областта на културата чрез различни форми на преференциално третиране, като например визи за образователни и културни цели, с цел улесняване на културния обмен, научноизследователските проекти, творческите престои и безвъзмездните средства за творци и изпълнители в съответствие с член 16 от Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, подписана и от ЕС;

29.  препоръчва да се обезпечи сътрудничество между ЕС и ООН за образование по програми за извънредни ситуации в случай на хуманитарни кризи, въоръжени конфликти и природни бедствия чрез продължаване на подкрепата за програми като „Обучение за извънредни ситуации и следкризисен преход“ на УНИЦЕФ, Програмата на ВКБООН за качествено образование в бежанските лагери и образователната работа на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток;

Правни инструменти

30.  припомня, че ЕС ратифицира Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване и призовава държавите членки, които все още не са направили това, да ратифицират Конвенцията от 1970 г. относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности, Конвенцията на Международния институт за унифициране на частното право (UNIDROIT) от 1995 г. за откраднати или незаконно изнесени паметници на културата, които представляват важни инструменти за укрепване на защитата на световното културно наследство и културното многообразие, както и Конвенцията от 1954 г. за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт и двата протокола към нея, Конвенцията на ЮНЕСКО от 2001 г. за опазване на подводното културно наследство и Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. за опазване на нематериалното културно наследство; призовава за хармонизиране на законодателството и за международно споразумение за културното наследство и незаконния трафик;

31.  призовава за подобряване на комуникационните стратегии в развитието на сътрудничеството в областта на културата чрез използване и разработване на дигитални ресурси, като например многоезикови платформи за информация в интернет и онлайн образователни ресурси с цел насърчаване на достъпността, разпространяване на информация на местните езици и насърчаване на обмена и свързването между творци, специалисти в областта на културата и организации на гражданското общество;

32.  подчертава символичното значение на културното наследство, което прави съществена защитата му чрез засилена координация и обществена осведоменост, след като то вече се е превърнало в политическа мишена, както беше демонстрирано от неотдавнашното унищожаване на обекти на културата в Сирия и Ирак;

33.  призовава в тази връзка за увеличаване на усилията за прекратяване на разрушаването на културното световно наследство посредством сътрудничество с ЮНЕСКО и останалите държави–членки на ООН;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Yana Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Paul Nuttall, Hermann Winkler

30.9.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси

на вниманието на комисията по външни работи

относно ролята на ЕС в рамките на ООН - как да се постигнат по-успешно целите на външната политика на ЕС

(2015/2104(INI))

Докладчик по становище: Дейвид Макалистър

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  взема предвид както сложната институционална структура на Организацията на обединените нации (ООН) като международна организация на държавите, така и специфичното естество на Европейския съюз (ЕС) като наднационален съюз, който притежава статут на наблюдател с разширени функции в рамките на ООН, от 2011 г. насам, който има право да се изказва по време на разискванията, да представя предложения и изменения, да предлага точки от дневния ред, както и да осигурява циркулация на документи въз основа на Резолюция 65/276 на ООН относно „Участие на Европейския съюз в работата на Организацията на обединените нации“ от 3 май 2011 г.; подчертава, че действителните правни субекти на ООН са суверенните държави от международната общност, включително държавите — членки на Съюза; призовава, с оглед на увеличаването на ефективното международно сътрудничество, за по-добро взаимодействие както между участниците в ООН, така и различните негови структури (агенции на ООН, фондове, програми, Комисията и комитетите) чрез подобряване на цялостната координация и съгласуваност; в този контекст счита, че ЕС следва да действа като истински световен фактор в рамките на ООН и следва да се стреми в още по-голяма степен да засили своето влияние и видимост на международната сцена, в съответствие с духа и буквата на Договора от Лисабон;

2.  счита, че подобреният статут на ЕС в рамките на ООН следва да подготви пътя към по-тясно сближаване и сътрудничество; призовава държавите членки — с цел да се създаде възможност да се придаде по-голяма тежест на външната политика на ЕС като един участник на международната сцена, така че да подобри вътрешната си координация в тази област — да дадат предварително съгласие за обща позиция по всички съответни въпроси и да обмислят начини за предоставяне на всички необходими инструменти за постигане на наистина обща външна политика и политика на сигурност; припомня, че постът на върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, беше въведен с член 18 от Договора за ЕС, с цел да се даде възможност на Съюза да говори с един глас на международните форуми, и не на последно място в Организацията на обединените нации, и че следователно на върховния представител следва да бъде дадена възможност да изпълнява своята роля в пълна степен, като основният външен представител на ЕС;

3.  призовава ООН, Комисията и Съветът да информират подробно Парламента относно тяхната координация, така че да включат Парламента в определянето и преразглеждането на целите на външната политика на ЕС;

4.  подкрепя програмата на ООН за реформа, която изразява действително многостранно сътрудничество, като същевременно признава статута с разширени функции на ЕС в рамките на Общото събрание на ООН след влизането в сила на Договора от Лисабон от 1 декември 2009 г. и приемането на Резолюция 65/276 на ООН от 3 май 2011 г. относно участието на Европейския съюз в работата на Организацията на обединените нации;

5.  призовава за провеждане на необходимите преговори, процедури и реформа на Съвета за сигурност на ООН, за да се даде възможност на ЕС да стане постоянен член на този орган, разполагащ с постоянно място и с един глас;

6.  припомня, че основните принципи на двете международни организации се споделят и от двете и подчертава, че тези общи ценности, следва да се третират като главното основание за тяхната съвместна работа; подчертава, че здравото и стабилно партньорство между ЕС и ООН е от основно значение за работата на ООН в рамките на трите стълба – мир и сигурност, права на човека и развитие – и е също така жизненоважно за ролята на ЕС като фактор от световно значение; потвърждава централната роля на предотвратяването и борбата с причините за конфликтите, придружени от насилие, и за намиране на решения на новите предизвикателства;

7.  подчертава, че парламентарната асамблея на ООН (ПАООН), създадена съгласно член 22 от Хартата на ООН, би могла да бъде началната точка за демократизацията на ООН, с цел да се повиши демократичната отчетност и прозрачността на глобалното управление и да се позволи по-голямо обществено участие в дейностите на ООН;

8.  изразява своята ангажираност системата на ООН и множеството нейни институции и структури да бъдат по-добре адаптирани към новите глобални конфигурации на силите и за повишаване на тяхната прозрачност, отчетност и ефективност чрез избягване на дублирането и по-рационалното използване на различните структури на ООН; счита, че опитът на ЕС в транснационалните механизми за вземане на решения би могъл да предостави полезни уроци за процеса на реформа на ООН, особено по отношение на Съвета за сигурност;

9.  призовава за жените кандидатки да получат подкрепа за позицията на генерален секретар на ООН в предстоящите избори;

10.  припомня, че ЕС и неговите държави членки заедно са най-големият финансов донор за бюджета на ООН; припомня, че ангажиментът на ЕС се изразява не само във финансови средства, но и в сътрудничество с човешки капитал и ноу-хау; следователно настоява, в духа на инициативата „Да работим като един“ (един лидер, една програма, един офис), относно необходимостта да се осигури по-добро открояване на финансирането от ЕС, което преминава през ООН, както и ефективното използване на съответните средства; призовава Комисията и държавите — членки на ЕС да настояват в рамките на ООН за гарантиране на последователното изпълнение на инициативата на ООН за прозрачност и отчетност и ги призовава да информират подробно и своевременно Парламента по отношение за изпълнението от страна на ООН, свързано с приноса на ЕС;

11.  оценява факта, че насочването на помощта от Съюза чрез ООН дава възможност на ЕС да подкрепя региони на света, до които може да не е в състояние да достигне сам; съзнава високото ниво на присъщ риск, свързано с предоставянето на помощ в засегнати от конфликти региони; въпреки това изразява съжаление, че докладите, представяни на Комисията от страна на нейните партньорски организации, на които е възложено изпълнението на бюджета на Съюза чрез непряко управление, често се забавят, не са пълни или са ориентирани в недостатъчна степен към резултатите, което възпрепятства Комисията да упражнява правилно своята функция за осъществяване на мониторинг;

12.  счита, че сътрудничеството между ЕС и ООН в подкрепа на мира е от жизненоважно значение, за да се подпомагат политическите мисии и , дейностите, свързани с медиацията, както и за рационализиране на процедурите за планиране, и в тази връзка напълно подкрепя прегледа на мироопазващите операции на ООН;

13.  признава необходимостта ЕС да направи системата на ООН по-добре пригодена към новите световни конфигурации на силите, но счита, че провеждането на реформи се възпрепятства от липсата на обща позиция между държавите членки, особено когато става въпрос за международната архитектура за мир и сигурност, и допринася за — или поне не успява да разреши — настоящия блокаж по отношение на реформата на Съвета за сигурност;

14.  подчертава, настоящите приоритети на ЕС за 69-ата сесия на Общото събрание на ООН, които потвърждават отново отдавнашното искане на Съюза ООН да оптимизира своята организационна структура, бюджет и работни методи, без да се бои от трудните въпроси като реформата на Съвета за сигурност;

15.  подчертава, че Общото събрание, в което са представени правителствата на всички държави членки, трябва да разполага с начини и средства да дава насока на системата на ООН и да координира всички нейни дейности;

16.  Препоръчва на Съвета: да подкрепя активно всеобхватна реформа на системата на ООН, и особено на нейния Съвет за сигурност, за да се укрепи легитимността, регионалното представителство, отчетността и ефективността на системата; да работи за дългосрочната цел на ЕС за членство в един разширен Съвет за сигурност на ООН; да гарантира съгласуваността и ефективността на ЕС като фактор от световно значение, с цел да се действа бързо, всеобхватно и единно чрез по-добра координация на позициите на държавите членки и по-добро сътрудничество между ЕСВД и държавите членки; в това отношение да насърчава ЕСВД, и по-специално чрез делегациите на ЕС в Ню Йорк и Женева, да работи за повишаване на съгласуваността в рамките на ЕС.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, György Schöpflin, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Sylvie Goulard, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, David McAllister, Viviane Reding, Helmut Scholz

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Andrea Bocskor, Mady Delvaux, Ulrike Rodust, Iuliu Winkler

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

13.10.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

8

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marielle de Sarnez, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Urmas Paet, Soraya Post, Helmut Scholz, György Schöpflin, Igor Šoltes, Dubravka Šuica, Bodil Valero, Paavo Väyrynen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Maria Grapini, Pavel Poc

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Eugen Freund, Maria Grapini, Richard Howitt, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Pavel Poc, Soraya Post, Boris Zala

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes

8

-

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios

4

0

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz

Verts/ALE

Klaus Buchner

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 100, 26.3.2015 г., стр. 27

(2)

ОВ C 377, 7.12.2012 г., стр. 66

(3)

Резолюция № 65/276 от 3 май 2011 г. относно участието на Европейския съюз в работата на Организацията на обединените нации

(4)

S/PRST/2014/4 от 14 февруари 2014 г. - изявление на председателя на Съвета за сигурност на ООН относно сътрудничеството между Организацията на обединените нации и регионални и подрегионални организации за поддържането на международния мир и сигурност

(5)

ФАО: Организацията на ООН за прехрана и земеделие; ИФАД: Международен фонд за развитие на селското стопанство; МОТ: Международна организация по труда; МВФ: Международен валутен фонд; ЮНЕСКО: Организация на обединените нации за образование, наука и култура; ЮНИДО: Организация на ООН за промишлено развитие; СЗО: Световна здравна организация; УНКТАД: Конференция на ООН за търговия и развитие; ПРООН: Програма на ООН за развитие; ЮНЕП: Програма на ООН за околната среда; ФНООН: Фонд на ООН за населението; ВКБООН: Служба на върховния комисар на ООН за бежанците; УНИЦЕФ: Фонд на ООН за децата; СПП: Световна продоволствена програма.

(6)

Резолюция № 65/276 на Общото събрание на ООН от 3 май 2011 г. относно участието на Европейския съюз в работата на Организацията на обединените нации

Правна информация - Политика за поверителност