Διαδικασία : 2015/2104(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0308/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0308/2015

Συζήτηση :

PV 23/11/2015 - 17
CRE 23/11/2015 - 17

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2015 - 5.8
CRE 24/11/2015 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0403

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 317kWORD 294k
21.10.2015
PE 560.600v03-00 A8-0308/2015

σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός του ΟΗΕ – τρόποι για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ

(2015/2104(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Paavo Väyrynen

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός του ΟΗΕ – τρόποι για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ

(2015/2104(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ΕΕ και τα Ηνωμένα Έθνη, και συγκεκριμένα τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 2ας Απριλίου 2014 σχετικά με την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (1) και το ψήφισμά του, της 11ης Μαΐου 2011, σχετικά με «την ΕΕ ως παγκόσμιο παράγοντα: ο ρόλος της σε πολυμερείς οργανισμούς»(2),

  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2015 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη για την 70ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών,

  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών(3), το οποίο παρέχει στην ΕΕ το δικαίωμα να παρέμβει στη Γενική Συνέλευση, να υποβάλει προφορικά προτάσεις και τροποποιήσεις προς ψηφοφορία μετά από αίτημα ενός κράτους μέλους, καθώς και να ασκεί το δικαίωμα απάντησης,

  έχοντας υπόψη την πρώτη δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της 14ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον ρόλο που διαδραμάτισε η ΕΕ στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας(4),

  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Παγκόσμιας Διάσκεψης του Ντέρμπαν του 2001 κατά του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας,

  έχοντας υπόψη τη δημοσιευθείσα τον Μάρτιο 2015 μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα "Η μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών: Σημερινή κατάσταση και προοπτικές",

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0308/2015),

Οι στόχοι και τα πλεονεκτήματα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται με την παγκόσμια ειρήνη, ασφάλεια, ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ απαιτούν παγκόσμιες λύσεις και ότι τα παγκόσμια ζητήματα απαιτούν ευρωπαϊκή δράση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές και οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ κατοχυρώνονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι συνδέονται στενά με αυτούς του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 της ΣΕΕ ζητεί ρητώς τον σεβασμό των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει μια μοναδική δυνατότητα να κινητοποιεί πόρους σε ολόκληρο το φάσμα των διπλωματικών μέσων, των μέσων ασφάλειας, άμυνας, οικονομίας, ανάπτυξης και των ανθρωπιστικών μέσων - σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση αυτών των μέσων με μια συνολική προσέγγιση παρέχει μια μοναδική ευελιξία στην ΕΕ για να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις μεγαλύτερες προκλήσεις των στόχων ασφάλειας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συμμετέχει ενεργά, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στην προαγωγή της ειρήνης, της ασφάλειας και της προόδου, μέσω της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διασφαλίζει τις αξίες της, τα θεμελιώδη συμφέροντα, την ασφάλεια, την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα και δρα για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι του 1975, καθώς και με τους στόχους του Χάρτη του Παρισιού για μια Νέα Ευρώπη που εγκρίθηκε το 1990· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί μέρος του συστήματος συλλογικής ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών, επίσης ως μια από τις περιφερειακές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VIII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ προωθεί την αειφόρο οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο των αναπτυσσόμενων χωρών, με πρωταρχικούς στόχους την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της μακρόπνοης ειρήνης καθώς και την εξάλειψη των ανισοτήτων, και ότι προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους πληθυσμούς, χώρες και περιφέρειες που πλήττονται από κάθε είδους κρίσεις, είτε φυσικές είτε ανθρωπογενείς·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ηγετική δύναμη σε διάφορους αλληλοσχετιζόμενους τομείς πολιτικής: το εμπόριο, την ανάπτυξη, την ανθρωπιστική ανακούφιση, το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εργάζεται για την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, με την προώθηση διεθνών μέτρων και δράσεων με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαδραματίζει επίσης ηγετικό ρόλο στις περιβαλλοντικές πολιτικές, ιδίως στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, όχι μόνο με το να βρίσκεται στην πρωτοπορία και επιβάλλοντας φιλόδοξους στόχους, αλλά και με το να υποστηρίζει σταθερά στις διεθνείς διαπραγματεύσεις δεσμευτικές συμφωνίες καθώς και συγκεκριμένες και μετρήσιμες δράσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ενισχύει τη βάση της κοινωνικής βιωσιμότητας και της χρηστής διακυβέρνησης, με την εδραίωση, στήριξη και προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των αρχών του διεθνούς δικαίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις συνθήκες της, η ΕΕ προωθεί ένα διεθνές σύστημα που βασίζεται στην ενισχυμένη πολυμερή συνεργασία και τη χρηστή παγκόσμια διακυβέρνηση και είναι προσηλωμένη στην αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τα Ηνωμένα Έθνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση αυτή έχει τις ρίζες της στην πεποίθηση ότι για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις παγκόσμιες κρίσεις, προκλήσεις και απειλές, η διεθνής κοινότητα χρειάζεται ένα αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα, που θα εδράζεται σε οικουμενικές αξίες και δικαιώματα·

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια έμφαση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ επικεντρώνεται στις διμερείς σχέσεις, στη συνεργασία και στις εταιρικές σχέσεις με χώρες, ομάδες χωρών και άλλους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς σε όλον τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους γεωπολιτικούς στόχους και στις ανησυχίες στο πλαίσιο της ανατολικής και νότιας γειτονίας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί επίσης ειδικές σχέσεις με τις χώρες της Αφρικής και, κατά τις δράσεις της, αφιερώνει ιδιαίτερη προσοχή στις προκλήσεις που προκύπτουν στις χώρες αυτές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της αυξανόμενης παγκόσμιας αλληλεξάρτησης, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της τόσο στις διμερείς σχέσεις όσο και στα πολυμερή φόρα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διαδραματίσει και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και τη διαμεσολάβηση, και συγκεκριμένα στις υποθέσεις των Ε3/ΕΕ3 + 3 και στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο, η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες και έχει αναπτύξει ενεργά μέτρα εμπορικής πολιτικής για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, τη μείωση της φτώχειας και την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική συμβολή στο γενικό προϋπολογισμό του ΟΗΕ, καθώς και στην ανθρωπιστική βοήθεια, στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) και στις επιχειρήσεις του ΟΗΕ για τη διατήρηση της ειρήνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης έχουν μεγάλη σημασία λόγω της ενεργού προσπάθειάς τους για τη μείωση της φτώχειας, την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, επειδή έτσι ενισχύουν την ειρήνη και την ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος σε περισσότερες από 50 πολυμερείς συμφωνίες και συμβάσεις του ΟΗΕ ως ο μοναδικός συμμετέχων φορέας που δεν είναι κράτος·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ένας από τους πλέον αφοσιωμένους υπερασπιστές και υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτιστικών αξιών, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις που αφορούν αυτές τις αρχές περιλαμβάνονται σε όλες τις διμερείς εταιρικές σχέσεις της και έχουν κεντρικό ρόλο όσον αφορά τις πολυμερείς πολιτικές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανέκαθεν η ΕΕ υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της διεθνούς δικαιοσύνης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των εργασιών του ΟΗΕ σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και συγκεκριμένα όσον αφορά την προστασία του άμαχου πληθυσμού, ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί βασική αξία της ΕΕ και αναγνωρίζεται στις συνθήκες της και στο Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναλάβει την ευθύνη να ενσωματώνει την ισότητα των φύλων σε όλες τις δραστηριότητες και τους τομείς πολιτικής της, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής πολιτικής της και της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι έχουν κοινές αξίες και συμφέροντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρχει δίκαιη κατανομή των βαρών και των οφελών όταν επιλύονται κοινά προβλήματα και προωθούνται κοινοί στόχοι και αξίες·

Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών είναι το βασικό παγκόσμιο φόρουμ για τη βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης και ως τέτοιο αποτελεί το καλύτερο φόρουμ όσον αφορά την προώθηση των αξιών και των συμφερόντων της ΕΕ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος στόχος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατείχε κεντρική θέση στον Χάρτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες έχουν ανακύψει στην ημερήσια διάταξη του ΟΗΕ από τις αρχές της δεκαετίες του 1970· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1987, η έκθεση Brundtland «Το κοινό μας μέλλον» όρισε την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης ως την ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Διάσκεψη του Ρίο (UNCED) το 1992, οι αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές πολιτικές συγχωνεύθηκαν σε ένα συνδυασμό αποτελεσματικής μείωσης της φτώχειας και προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης σε όλον τον κόσμο·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας, με το Συμβούλιο Ασφαλείας στο επίκεντρό του να φέρει την κύρια ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, με τη βοήθεια θυγατρικών και συμβουλευτικών φορέων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα του ΟΗΕ αποτελείται από 19 ειδικευμένους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων οι ΟΤΓ (FAO), ΔΤΑΑ (IFAD), ΔΟΕ(ILO), ΔΝΤ (IMF), ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO), ΟΒΑΗΕ (UNIDO), ΠΟΥ (WHO) και ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας και περιλαμβάνει 11 ταμεία και προγράμματα μεταξύ των οποίων UNCTAD, UNDP, UNEP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UN-Γυναίκες και WFP,(5) καθώς και 9 τεχνικές επιτροπές, 5 περιφερειακές επιτροπές και έναν αριθμό άλλων οργάνων του ιδίου είδους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ-WTO) και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ-IAEA) συνδέονται επίσης με το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα αυτών των οργανισμών, ταμείων, προγραμμάτων και επιτροπών λειτουργούν υπό την αιγίδα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, στους οποίους ορισμένα δίνουν αναφορά·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην προώθηση των αρχών και στόχων των Ηνωμένων Εθνών και την επίλυση των κοινών προβλημάτων της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την άλλη πλευρά, η Ευρώπη χρειάζεται παγκόσμιους εταίρους για την επίλυση των προβλημάτων της σε τομείς όπως η ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της μετανάστευσης και του δικαιώματος ασύλου καθώς και η επίλυση της χρηματοπιστωτικής αστάθειας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ιδιαίτερη ευθύνη όσον αφορά τη διατήρηση της ειρήνης, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα έναντι των γειτονικών χωρών της·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό οι δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του ΟΗΕ, να σέβονται το διεθνές δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα που διαπράττονται υπό την εντολή του ΟΗΕ είναι εξαιρετικά επιζήμια για την αξιοπιστία του οργανισμού και δεν θα πρέπει να καλύπτονται από ατιμωρησία·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες χωρίζονται σε γεωγραφικές περιοχές με αποτέλεσμα συχνά να παρατηρούνται ψηφοφορίες κατά μπλοκ· λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών είναι συχνά οι ίδιοι συστηματικοί παραβάτες των ανθρώπινων δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να υπονομεύουν έτσι την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία ολόκληρου του Συμβουλίου·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη από τη λεηλασία και λαθρεμπορία πολιτιστικών και θρησκευτικών χώρων και αντικειμένων στο Ιράκ και τη Συρία από το ISIS/Da'esh χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων του ISIS/Da'esh· λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNESCO και η Σύμβασή της σχετικά με τα Μέσα Απαγόρευσης και Παρεμπόδισης της Παράνομης Εισαγωγής, Εξαγωγής και Μεταβίβασης Ιδιοκτησίας Πολιτιστικής Περιουσίας διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο να διασφαλισθεί επειγόντως η προστασία της συριακής και ιρακινής πολιτιστικής κληρονομιάς·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και ο ΟΗΕ συνεργάζονται στενά στα πιο ευαίσθητα σενάρια κρίσης, ιδίως στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθειά τους πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω για την εξεύρεση μιας πολιτικής και ειρηνικής λύσης σε αυτές τις κρίσεις·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συζήτηση και η λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (ΦΔΔ) θα πραγματοποιηθούν το 2015 στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ανανέωση της θητείας του ΦΔΔ, και την ενίσχυση των πόρων του και του μοντέλου πολυμερούς διακυβέρνησης του Διαδικτύου·

Η ΕΕ στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών

1.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμμερίζονται τις αξίες και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης της ΕΕ και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προαγωγή αυτών των αρχών καθώς και των στόχων του ΟΗΕ μέσω της εξωτερικής δράσης της Ένωσης· θεωρεί ότι η ΕΕ χρειάζεται παγκόσμιους εταίρους για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της, ιδίως σ' ό, τι αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, τις περιφερειακές συγκρούσεις, την αποσάθρωση κρατών και τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής·

2.  εκτιμά ότι το περιβάλλον ασφαλείας της ΕΕ είναι ολοένα και πιο ασταθές και αβέβαιο λόγω του μεγάλου αριθμού των μακροχρόνιων ή των νεοαναδυόμενων προκλήσεων ασφαλείας· θεωρεί τη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία, τις συγκρούσεις στη Συρία και το Ιράκ και την άνοδο της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS, τη λιβυκή κρίση και την απειλή της τρομοκρατίας στην Αφρική (ιδίως στην Υποσαχάρια Αφρική, τη Λιβύη και το Κέρας της Αφρικής), σοβαρές παγκόσμιες απειλές που απαιτούν παγκόσμιες απαντήσεις· θεωρεί ότι η ΕΕ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις απειλές αυτές από μόνη της, αλλά χρειάζεται την υποστήριξη διεθνών εταίρων·

3.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμμετέχουν ενεργά και συμβάλλουν στις εργασίες του συστήματος του ΟΗΕ με διαφορετικούς τρόπους και μορφές, που θα πρέπει να προβάλλονται·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του και για τη σημαντική συμβολή της ΕΕ για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια σε όλο τον κόσμο· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν από κοινού τον μεγαλύτερο χρηματοδότη του κόσμου για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια·

5.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει καταστεί πραγματικός διεθνής παράγοντας και ότι, κατά συνέπεια, κατέχει ενισχυμένο καθεστώς παρατηρητή στον ΟΗΕ με δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των σημαντικότερων ομάδων και πριν από μεμονωμένα κράτη, το δικαίωμα να υποβάλλει προτάσεις και τροποποιήσεις, το δικαίωμα απάντησης καθώς και το δικαίωμα να θέτει διαδικαστικά θέματα και να διανέμει έγγραφα·

6.  υπενθυμίζει επίσης ότι στο πλαίσιο του ΟΗΕ, η ΕΕ εκπροσωπείται από ένα πλήθος παραγόντων: τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, καθώς και από τα 28 κράτη μέλη της, δύο εκ των οποίων (η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο) είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) με δικαίωμα αρνησικυρίας· επιμένει στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη, τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να συντονίζουν τη δράση τους σε όλα τα διεθνή φόρα·

Τρόποι για την καλύτερη επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο του ΟΗΕ

7.  είναι πεπεισμένο ότι, προκειμένου να επιτύχει καλύτερα τους στόχους της εξωτερικής της πολιτικής, όπως ορίζεται στη Συνθήκη, η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει να ενισχύσει την παγκόσμια διακυβέρνηση εντός του συστήματος του ΟΗΕ και να αυξήσει τη δική της επιρροή και των κρατών μελών της εντός αυτού του συστήματος· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να υποστηρίξει ενεργά μια συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος του ΟΗΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η νομιμότητά του, η περιφερειακή εκπροσώπησή του, η λογοδοσία και η αποτελεσματικότητά του στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων και πολύπλευρων προκλήσεων της σημερινής εποχής· τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της αναζωογόνησης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης·

8.  τονίζει ότι στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, η ΕΕ πρέπει να διαδραματίζει ενισχυμένο ρόλο με αρκετή ορατότητα και πολιτική επιρροή που θα της επιτρέπει να εκτελεί καλύτερα τις διεθνείς της υποχρεώσεις, σύμφωνα με το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της 3ης Μαΐου 2011(6)·

9.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στο ρόλο των κοινοβουλίων και των περιφερειακών συνελεύσεων στο σύστημα του ΟΗΕ·

10.  καλεί τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να επανεξετάσουν και αναθεωρήσουν, σε στενή συνεργασία με τη Γενική Συνέλευση, την αδιαφανή διαδικασία επιλογής του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών υποψηφίων για τη θέση αυτή· καλεί όλα τα όργανα του ΟΗΕ, και ιδιαίτερα το Συμβούλιο Ασφαλείας, να αφιερώσουν επαρκή προσοχή στην ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του ΟΗΕ, τα δε κράτη μέλη της ΕΕ να είναι στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας αυτής με την ενθάρρυνση και προώθηση των γυναικών υποψηφίων· εύχεται να εκλεγεί γυναίκα στη θέση του επόμενου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· καλεί την ΕΕ να στηρίξει την Οργάνωση του ΟΗΕ για τις Γυναίκες στη συνεκτίμηση των διακρίσεων λόγω ταυτότητας και έκφρασης φύλου·

11.  υπογραμμίζει τις τρέχουσες προτεραιότητες της ΕΕ, που ορίστηκαν για την 70η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, οι οποίες επαναλαμβάνουν το από μακρού αίτημα της Ένωσης να οργανώσει ο ΟΗΕ ορθολογικά τις δομές, τον προϋπολογισμό και τις μεθόδους εργασίας του, χωρίς να αποφύγει δύσκολα θέματα όπως η μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας·

12.  τονίζει ότι η Γενική Συνέλευση, η οποία εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις όλων των χωρών μελών του ΟΗΕ, πρέπει να διαθέτει τρόπους και μέσα ώστε να δίνει κατευθύνσεις στο σύστημα του ΟΗΕ και να συντονίζει όλες τις δραστηριότητές του·

13.  είναι πεπεισμένο ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να μεταρρυθμιστεί έτσι ώστε να αντανακλά καλύτερα τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα και να μπορεί να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά σε σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας· προτρέπει δε τις χώρες που έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να μην το ασκούν σε περιπτώσεις γενοκτονίας και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας·

14.  λαμβανομένης υπόψη της συμβολής της ΕΕ στην αρχιτεκτονική της ειρήνης και της ασφάλειας στον κόσμο καθώς και του στόχου της Συνθήκης της Λισαβόνας να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, υπενθυμίζει τον μακρόπνοο στόχο της ΕΕ να έχει δική της έδρα σε ένα διευρυμένο Συμβούλιο Ασφαλείας και επαναλαμβάνει την έκκλησή της για πανευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμισή της· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο (ΑΠ/ΥΕ) να αναζητεί κοινές θέσεις της ΕΕ επί θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας και να προβεί στη βελτίωση των υφιστάμενων μηχανισμών συνεργασίας με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπερασπίζονται κοινές θέσεις της ΕΕ στο εν λόγω φόρουμ· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 34 της ΣΕΕ, τα μέλη της ΕΕ που είναι και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να τηρούν τα άλλα κράτη μέλη και την Ύπατη Εκπρόσωπο ενήμερους και να υπερασπίζονται τις θέσεις και τα συμφέροντα της ΕΕ· υπενθυμίζει επίσης ότι, όταν η ΕΕ έχει καθορισμένη θέση ως προς ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης του ΣΑΗΕ, τα εν λόγω κράτη μέλη ζητούν να κληθεί η Ύπατη Εκπρόσωπος για να παρουσιάσει τη θέση της Ένωσης·

15.  Υπενθυμίζει ότι το κεφάλαιο VIII του Χάρτη του ΟΗΕ προωθεί ένα ενισχυμένο ρόλο για τους περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς στο πλαίσιο του ΟΗΕ, και καλεί την ΕΕ και τον ΟΑΣΕ να επιδιώξει τη μεγαλύτερη συμμετοχή αυτών αλλά και άλλων περιφερειακών οργανισμών στην παγκόσμια διακυβέρνηση·

16.  θεωρεί ότι, μέσα από τη μεγαλύτερη συνεργασία με τον ΟΗΕ, η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει περισσότερο τις εταιρικές σχέσεις με τις ειδικευμένες οργανώσεις, τα ταμεία, τα προγράμματα και τις επιτροπές του ΟΗΕ· ζητεί την ενίσχυση του συντονισμού της ΕΕ στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών αυτών για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ εκφράζεται με μία φωνή·

17.  τονίζει ότι πέραν από αυτές τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός του ΟΗΕ, μια καλύτερη επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής θεμελιωδών αξιών, συνεπάγεται έναν αποτελεσματικότερο συντονισμό των διαφόρων διαστάσεων όλης της εξωτερικής της πολιτικής, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μεγαλύτερη προβολή των δράσεων της ΕΕ και της βοήθειας σε όλα τα πολυμερή φόρα και επί τόπου·

18.  ζητεί να συντονίσει αποτελεσματικότερα η ΕΕ τις εργασίες της στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, π.χ. μέσω της ΕCHΟ, με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΟΗΕ, για να εξασφαλιστεί βέλτιστη αποτελεσματικότητα με περιορισμένους πόρους, και να αποφεύγονται άσκοπες αλληλεπικαλύψεις·

19.  καλεί τα οικεία θεσμικά όργανα της ΕΕ και του ΟΗΕ να σεβαστούν στο ακέραιο και να εφαρμόσουν την χρηματοδοτική και διοικητική συμφωνία-πλαίσιο (FAFA)· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της FAFA και των σχετικών κατευθυντηρίων γραμμών, να εντοπίσει δε τομείς που επιδέχονται βελτίωσης και να διατυπώσει συναφείς προτάσεις·

20.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας ΕΕ-UNDP όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας· υπογραμμίζει τη δέσμευση της Παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για την αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία και προτρέπει όλα τα κράτη καθώς και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα να δεσμευθούν σε αυτή τη συνεργασία·

21.  πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει συμβάλει με μεγάλη επιτυχία στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Ευρώπη ως προς τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα για άλλες περιφέρειες·

22.  ζητεί τη βελτίωση των προληπτικών μέτρων και μέσων έγκαιρης προειδοποίησης καθώς και την ενίσχυση των ικανοτήτων διαμεσολάβησης του ΟΗΕ, με συνεκτικές και υλοποιήσιμες εντολές για τις δραστηριότητες οικοδόμησης της ειρήνης και τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η συνιστώσα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και σαφείς στρατηγικές εξόδου· προτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ να παρέχουν ουσιαστικότερη στήριξη σε επιχειρήσεις οικοδόμησης και διατήρησης της ειρήνης και καλεί την ΕΕ να καταβάλει περισσότερες μεσολαβητικές προσπάθειες για την επίλυση συρράξεων· έχοντας υπόψη τις πρόσφατες φρικαλεότητες και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από ορισμένες εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές ομάδες καθώς και τη συνεχιζόμενη σεξουαλική βία κατά τις συρράξεις, συμπεριλαμβανομένων των βιασμών ως πολεμικού όπλου· παροτρύνει το Συμβούλιο Ασφαλείας, το δόγμα του ΟΗΕ περί «ευθύνης παροχής προστασίας», να καθορίσει μια φιλόδοξη δέσμη εργαλείων και μέσων με τα οποία να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική πρόληψη αυτών των φρικαλεοτήτων και να γίνεται πλήρως σεβαστό το κράτος δικαίου και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να προτρέψει δε τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να καταπολεμήσουν την εμπορία ανθρώπων, να καταστείλουν τη στρατολόγηση και χρηματοδότηση για τρομοκρατικές ομάδες αποτρέποντας και καταστέλλοντας τη στρατολόγηση, διοργάνωση, μεταφορά και τον εξοπλισμό τρομοκρατών μαχητών καθώς και τη χρηματοδότηση των μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων τους·

23.  είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ πρέπει να επιδείξει ισχυρή και αποφασιστική στήριξη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, και συγκεκριμένα με την ενίσχυση και επέκταση της σχέσης της με τον ΟΗΕ, και ειδικότερα το Συμβούλιο Ασφαλείας, και με την εξασφάλιση ταχείας επικύρωσης εκ μέρους των κρατών μελών της ΕΕ των τροποποιήσεων της Καμπάλα στο Καταστατικό της Ρώμης που ορίζει το έγκλημα της επίθεσης· υπενθυμίζει ότι την κύρια ευθύνη για την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη φέρουν τα ίδια τα κράτη και στηρίζει τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ εκεί όπου οι εθνικές αρχές δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν πραγματικά να ασκήσουν δίωξη για τα σοβαρότερα εγκλήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα·

24.  στηρίζει την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας ΕΕ-ΟΗΕ στη διαχείριση κρίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με τον ΟΗΕ τόσο στην ανταλλαγή αναλύσεων (με σκοπό να επιτευχθεί μία κοινή ανάλυση) όσο και στον σχεδιασμό των ειρηνευτικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων ασφαλείας (προκειμένου να διευκολύνονται οι επιχειρησιακές παράμετροι)·

25.  θεωρεί ότι πρέπει να γίνονται περισσότερα για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη του ΟΗΕ θα τηρούν τις υποσχέσεις τους για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, δημοσιεύοντας τακτικές επισκοπήσεις της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις·

26.  χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ για ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης και διαφάνεια ως προς την εμπορία όπλων και στηρίζει την προώθηση της οικουμενικότητας και της πλήρους εφαρμογής της Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων καθώς και την εφαρμογή του αποτελέσματος της πρώτης διάσκεψης των συμβαλλόμενων κρατών· ζητεί από την ΕΕ να εξακολουθήσει να προάγει τη Συνθήκη για τη μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (ΣΜΔ) ως ακρογωνιαίο λίθο για ένα παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, διότι αυτό είναι το ουσιαστικό θεμέλιο για τον πυρηνικό αφοπλισμό, σύμφωνα με το άρθρο VI της ΣΜΔ· ζητεί επίσης από την ΕΕ να αναλάβει ενεργό δράση προς την κατεύθυνση του παγκόσμιου αφοπλισμού·

27.  υπογραμμίζει πως είναι σημαντικό να συνεχίσει η ΕΕ να προωθεί ενεργά την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων· χαιρετίζει την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, η οποία διεξήχθη στις 24 Αυγούστου 2015 και καταδίκασε τις επιθέσεις και τους φόνους με θύματα ΛΟΑΔΜ στη Μέση Ανατολή από το ISIS· προτρέπει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να λαμβάνει περαιτέρω υπόψη τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ·

28.  υπενθυμίζει τη θέση της ΕΕ για μηδενική ανοχή στη θανατική ποινή· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η ΕΕ να προάγει το μορατόριουμ για τη θανατική ποινή·

29.  είναι πεπεισμένο ότι η οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή διάσταση του συστήματος του ΟΗΕ πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά με το να υιοθετήσουν τα όργανα του ΟΗΕ μια πιο πολιτική προσέγγιση και να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ τους, αλλά και εξασφαλίζοντας μια πιο αποτελεσματική και διαφανή χρήση των διαθέσιμων πόρων· πιστεύει ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί πρώτα από όλα μέσω μιας διαρθρωτικής και λειτουργικής μεταρρύθμισης του αρμόδιου βασικού οργάνου για αυτό το καθήκον σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ, δηλαδή το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενίσχυσης του ρόλου τους στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο μετατρέποντάς το σε ένα Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης·

30.  χαιρετίζει τη συγκρότηση του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (ΠΦΥΕ) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το οποίο έχει ως ρόλο την πολιτική διεύθυνση, καθοδήγηση και παροχή συστάσεων ως προς τους τρεις πυλώνες (κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό) της βιώσιμης ανάπτυξης· είναι πεπεισμένο ότι το ΠΦΥΕ πρέπει να καταστεί ο βασικός φορέας λήψης αποφάσεων για όλα τα θέματα που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως τη συντονισμένη και αποτελεσματική αξιολόγηση των αναγκών, και την έγκριση των αναγκαίων χαρτών πορείας, αποφάσεων και δεσμευτικών μέτρων σε σχέση με το πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης μετά το 2015· εμμένει στην αναγκαιότητα της αποτελεσματικής εφαρμογής των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης που εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο 2015·

31.  υπό το πρίσμα των επαναλαμβανόμενων ανθρωπιστικών κρίσεων που συνδέονται με πρόσφυγες και μετανάστες και προκαλούν τεράστια ανθρώπινη οδύνη, και εκτιμώντας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών προέλευσης θα μπορούσε τελικά να προσφέρει μια λύση στις ανθρωπιστικές κρίσεις, είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να συντονιστεί το έργο όλων των οργανισμών που σχετίζονται άμεσα με αυτό το θέμα·

32.  πιστεύει ότι οι προκλήσεις που ανακύπτουν από την ανθρωπιστική κρίση σε σχέση με τους πρόσφυγες είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης εντός της ΕΕ και σε στενή συνεργασία με τον ΟΗΕ και τις υπηρεσίες του·

33.  ζητεί από την ΕΕ και τον ΟΗΕ να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την επίτευξη μίας φιλόδοξης και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Αλλαγή του Κλίματος στο Παρίσι το 2015 και να εξασφαλίσουν την άμεση εφαρμογή των αποτελεσμάτων της COP21·

34.  είναι της άποψης ότι οι εργασίες του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου μπορούν επίσης να συντονίζονται ως μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, ενώ παράλληλα θα διατηρούνται οι σημερινές δομές λήψης αποφάσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι αντίστοιχες αποφάσεις τους και δράσεις λαμβάνονται και υλοποιούνται κατά τρόπο υπεύθυνο, αποτελεσματικό, συνεκτικό και μη περιττό. φρονεί πως οι δραστηριότητες του G7 και του G20 πρέπει να ενσωματωθούν καταρχήν στις εργασίες ενός πολιτικά και διαδικαστικά ισχυρότερου, πιο αποτελεσματικού και με καλύτερους πόρους Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου·

35.  στηρίζει τον στόχο θέσπισης, σε πολυμερές επίπεδο, ενός καθεστώτος προστασίας των επενδύσεων με ένα νέο σύστημα στο οποίο θα γίνεται σεβαστή η δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων, και καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τον στόχο αυτό στο θεματολόγιο διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση των επενδυτικών συμφωνιών· φρονεί ότι, αν δημιουργηθεί ένα μόνιμο διεθνές δικαστήριο για την επίλυση διαφορών σχετικά με επενδύσεις, θα μπορούσε να ενταχθεί στο σύστημα του ΟΗΕ και θα πρέπει να βασίζεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις εκείνων που υπόκεινται στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου, με έμφαση στις αρχές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· θεωρεί ότι το σύστημα του ΟΗΕ παρέχει χρήσιμα πρότυπα για ένα τέτοιο σύστημα, ιδίως για ζητήματα χρηματοδότησης·

36.  πιστεύει, σε ό, τι αφορά την ολοκλήρωση του Αναπτυξιακού Γύρου της Ντόχα, ότι ο ΟΗΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μοναδική του θέση στο πολυμερές θεματολόγιο προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία των εν λόγω συνομιλιών για τις αναπτυσσόμενες χώρες· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο ΟΗΕ θα πρέπει να συνεργαστεί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και να παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση για τις αναπτυσσόμενες χώρες σ' ό, τι αφορά την προώθηση μιας στρατηγικής για το εμπόριο και τις επενδύσεις, όπου η ΕΕ θα είναι βασικός παράγοντας·

37.  γνωρίζει ότι χρειάζεται να ενισχυθούν και να εφαρμοστούν οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από την ΕΕ να συμβάλει στο να στεφθούν με επιτυχία οι εργασίες της διακυβερνητικής ομάδας εργασίας για τις διακρατικές εταιρείες και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

38.  πιστεύει ότι ο ΟΗΕ πρέπει να φροντίσει όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ανθρώπινη ευημερία· είναι της άποψης ότι σε αυτά περιλαμβάνεται η πολιτιστική αειφορία καθώς και η προστασία και προώθηση της πολυμορφίας στην πολιτιστική έκφραση, μέσω της ενσωμάτωσης της παιδείας, του τουρισμού, της πολιτιστικής διπλωματίας, της προστασίας της κληρονομιάς, του δημιουργικού τομέα και της επιστημονικής έρευνας στην προσέγγιση για την χάραξη πολιτικής·

39.  συνιστά να εξασφαλισθεί η συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και τον ΟΗΕ για προγράμματα εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση ανθρωπιστικής κρίσης, ένοπλων συρράξεων και φυσικών καταστροφών, με τη συνέχιση των προγραμμάτων στήριξης όπως αυτό της UNICEF για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τη μεταβατική περίοδο μετά από κρίση, το πρόγραμμα της UNHCR για ποιότητα στην εκπαίδευση στους καταυλισμούς προσφύγων και το εκπαιδευτικό έργο του UNRWA·

40.  επιδοκιμάζει στο πλαίσιο αυτό την οργάνωση σε ομάδες εργασίας της Επιτροπής που εξελέγη το 2014 δίνοντας στην ΑΕ/ΎΕ την ευθύνη συντονισμού της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, σε στενή συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές με παγκόσμια διάσταση θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου αυτής της ειδικής ομάδας·

41.  καλεί την ΑΕ/ΎΕ να συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεσή της για την ΚΕΠΠΑ ένα πλήρες τμήμα για την προαγωγή των παγκόσμιων στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

42.  είναι της άποψης ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με τον ίδιο ολοκληρωμένο και σφαιρικό τρόπο που το πράττει η Επιτροπή, και να οργανώνει τις εργασίες του ανάλογα· προτρέπει όλες τις επιτροπές του Κοινοβουλίου των οποίων η αρμοδιότητα καλύπτει πολιτικές που έχουν εξωτερική και παγκόσμια διάσταση, να παραπέμψουν τη γνώμη τους για το σχετικό τμήμα της έκθεσης της ΑΕ/ΎΕ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, η οποία είναι αρμόδια για την εν λόγω έκθεση·

43.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

24.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο του ΟΗΕ – τρόποι για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ

(2015/2104(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Anna Záborská

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην αναπτυξιακή ατζέντα για την περίοδο μετά το 2015 και να συνεργαστούν με τον ΟΗΕ και με όλους τους φορείς προκειμένου να διασφαλίσουν ότι αναλαμβάνονται φιλόδοξες δεσμεύσεις για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)· υπογραμμίζει ότι, στην προσπάθεια αυτή, η ΕΕ δεσμεύεται από τις αξίες τις οποίες συμμερίζονται όλα τα κράτη μέλη της·

2.  πιστεύει ότι η ΕΕ και το Πρόγραμμα του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη (UNDP) πρέπει να βελτιώσουν τις κοινές τους προσπάθειες για την προώθηση κοινών αξιών και την στήριξη των κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των πληθυσμών στις φτωχότερες χώρες, σε σημαντικούς τομείς πολιτικής όπως η ανάπτυξη ικανοτήτων, η θεσμική ανάπτυξη, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η ισότητα ανδρών και γυναικών, η εκλογική υποστήριξη, η πρόληψη κρίσεων και η ανασυγκρότηση, η μείωση του κινδύνου καταστροφών και η κλιματική αλλαγή·

3.  καλεί την Επιτροπή και τους ειδικούς οργανισμούς, τα ταμεία και τα προγράμματα του ΟΗΕ να διοργανώσουν έναν υψηλού επιπέδου διάλογο σε σχέση με την εφαρμογή των ΣΒΑ, με σκοπό να συντονίσουν τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις ενέργειες της ΕΕ και του ΟΗΕ· τονίζει πως είναι σημαντικό να διατίθενται ξεχωριστά και προσιτά δεδομένα για την παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας ΕΕ-ΟΗΕ·

4.  ζητεί η ΕΕ και το UNDP να βελτιώσουν τις προσπάθειές τους για να εξασφαλιστεί η καλύτερη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών στις φτωχότερες χώρες, ιδίως σε ό,τι αφορά τα ζητήματα συστημικής σημασίας για την ανάπτυξη όπως είναι τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα δικαιώματα των εργαζομένων και η περιβαλλοντική προστασία·

5.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας ΕΕ-UNDP όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας· υπογραμμίζει τη δέσμευση της Παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για την αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία και ενθαρρύνει όλα τα κράτη καθώς και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα να δεσμευθούν σε αυτή τη συνεργασία·

6.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι για την ανάπτυξη των φτωχότερων χωρών το να εγκρίνει ο ΟΗΕ δεσμευτικούς κανόνες για τις δραστηριότητες των πολυεθνικών και να αναλάβει δράση για την πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής·

7.  τονίζει την σπουδαιότητα των σχέσεων ΕΕ-ΟΗΕ στο πεδίο της διατήρησης της ειρήνης, της αποκλιμάκωσης και της διαμεσολάβησης και επιδοκιμάζει την ενίσχυση των δεσμών τα τελευταία έτη ανάμεσα στην ΕΥΕΔ και το Τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων (DPA) του ΟΗΕ· ζητεί να αυξηθεί η στήριξη της ΕΕ, μεταξύ άλλων και προς την Μονάδα Υποστήριξης της Διαμεσολάβησης· λυπάται για τη συνεχιζόμενη τάση των κρατών μελών να μειώνουν τη συνεισφορά τους σε προσωπικό στις αποστολές του ΟΗΕ·

8.  ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία ΕΕ-ΟΗΕ στον τομέα της υγείας, του HIV/AIDS, της παιδείας, των τροφίμων και διατροφής, των υδάτινων πόρων, της αποχέτευσης και υγιεινής, της προστασίας των παιδιών, της ισότητας των φύλων, της κοινωνικής ένταξης, της δράσης για το κλίμα, της ανθρωπιστικής βοήθειας, της μετανάστευσης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των μη διακρίσεων σε όλα τα επίπεδα, της χρηστής διακυβέρνησης και της οικοδόμησης της δημοκρατίας, κυρίως με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών καθώς και τη στήριξη μέτρων για την πρόληψη των συγκρούσεων·

9.  επιδοκιμάζει την εταιρική σχέση που ξεκίνησε το 2012 ανάμεσα στην ΕΕ και τη Μονάδα του ΟΗΕ για τις γυναίκες, με στόχο την ενίσχυση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλο τον κόσμο· ζητεί την αξιολόγηση αυτής της εταιρικής σχέσης ενόψει μιας πιθανής ενίσχυσης των δεσμών·

10.  ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία ΕΕ-ΟΗΕ προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες, με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες, οι οποίες εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να βρίσκονται στο περιθώριο του πολιτικού χώρου·

11.  τονίζει πως είναι σημαντικό το να βελτιώσει η εταιρική σχέση ΕΕ-ΟΗΕ τις ζωές των επόμενων γενεών και επισημαίνει πως τα παιδιά είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα, αλλά ταυτόχρονα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη της βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης για όλους· αναγνωρίζει ότι η μακρόχρονη συνεργασία ανάμεσα σε ΕΕ και UNICEF είναι άκρως σημαντική για την προστασία των παιδιών σε επείγουσες καταστάσεις και για την επίτευξη όλων των ΣΒΑ που έχουν σχέση με παιδιά·

12.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και να συνεργασθεί περαιτέρω με τον ΟΗΕ για το θέμα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των αναπτυσσομένων χωρών, και μάλιστα πριν από την έγκριση των ΣΒΑ και τη συμφωνία κατά την COP21 στο Παρίσι·

13.  επισημαίνει τη σημασία της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών και συνεπειών των παγκόσμιων προσφυγικών κρίσεων και των εκτάκτων καταστάσεων ανθρωπιστικής ανάγκης· επαναλαμβάνει τη θεμελιώδη σημασία της διαφανούς χρήσης της αναπτυξιακής βοήθειας και της συντονισμένης δράσης από όλους τους διεθνείς παράγοντες, με την ταυτόχρονη παροχή τεχνικής βοήθειας και την κινητοποίηση επαρκών πόρων, αποσκοπώντας στην προστασία των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, μεταξύ των οποίων είναι και τα παιδιά, και στην υπεράσπιση του δικαιώματος των μεταναστών στη διεθνή προστασία· ζητεί, ως εκ τούτου, να υπάρξει περαιτέρω συνεργασία και διάλογος στην προετοιμασία της ανθρωπιστικής διάσκεψης κορυφής του 2016.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

 

 

 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ελένη Θεοχάρους

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez

22.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός του ΟΗΕ - τρόποι για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ

(2015/2104(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ska Keller

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει την άποψη ότι το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο από μόνο του είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να βοηθήσουν τον εαυτό τους· επισημαίνει τη μείζονα επίδραση που μπορούν να έχουν το εμπόριο και οι επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη των λιγότερο προηγμένων φτωχών χωρών και στην καταπολέμηση της φτώχειας και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν προσαρμόζονται αναλόγως, πραγματοποιούνται με μακροπρόθεσμους στόχους, έχουν σαφή στόχευση, πλαισιώνονται από σαφείς κανόνες επιδόσεων και συνδέονται με αντισταθμιστικά μέτρα κατά τη διάρκεια μεταβατικών περιόδων, για παράδειγμα μέσω ειδικών προγραμμάτων για εμπορικές προτιμήσεις, εμπορικών κυρώσεων, ρύθμισης του εμπορίου για ορισμένα προϊόντα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της θανατικής ποινής, για βασανιστήρια, για απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση και τιμωρία, καθώς και μέσω συστημάτων πιστοποίησης για τη ρύθμιση του εμπορίου ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ να εκπονήσει φιλόδοξα, αποτελεσματικά και ενεργά μέτρα εμπορικής πολιτικής για την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ και των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ)· πιστεύει, σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του Αναπτυξιακού Γύρου της Ντόχα, ότι ο ΟΗΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μοναδική του θέση στο πολυμερές θεματολόγιο προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία των εν λόγω συνομιλιών για τις αναπτυσσόμενες χώρες· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο ΟΗΕ θα πρέπει να συνεργαστεί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και να παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να προωθηθεί μια στρατηγική για την απελευθέρωση του εμπορίου και των επενδύσεων, με συμμετοχή της ΕΕ ως βασικού παράγοντα·

2.  τονίζει την ανάγκη για ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη από την πλευρά του ΟΗΕ, και, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της ΣΕΕ, φρονεί ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να συντονισθεί περαιτέρω και να εφαρμόζεται με συνεκτικό τρόπο, ώστε να δώσει νέα ώθηση και να προαγάγει την παγκόσμια εταιρική σχέση για οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί την ενίσχυση των διεθνών προσπαθειών που έχουν στόχο την υλοποίηση συνολικής εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με τον αντίκτυπο του παγκόσμιου εμπορίου στην ποιότητα ζωής και τις ίσες ευκαιρίες του πληθυσμού της γης, καθώς και στο περιβάλλον· ζητεί την προώθηση πλαισίων για διάλογο μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να προωθηθεί η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και συνεργειών που οδηγούν στη βιώσιμη ανάπτυξη·

3.  θεωρεί ότι η εμπορική πολιτική μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο της στη μείωση των εκπομπών CO2 και, κατά συνέπεια, ζητεί από την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις της σε θέματα εμπορικής πολιτικής είναι σύμφωνες με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι ηγέτες της Ομάδας των 7 στη συνάντησή τους στο Schloss Elmau (Γερμανία) κατά το πρώτο σαββατοκύριακο του Ιουνίου του 2015 για «απαλλαγή της παγκόσμιας οικονομίας από τις εκπομπές άνθρακα στη διάρκεια του τρέχοντος αιώνα» και για περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 2oC το πολύ, βάσει των στόχων της επικείμενης συμφωνίας που πρόκειται να οριστικοποιηθεί στη διάσκεψη των ενδιαφερομένων μερών (COP21) στο Παρίσι· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να κυρώσουν την Τροποποίηση της Ντόχα που καλύπτει την περίοδο πριν από το 2020·

4.  ζητεί από την ΕΕ, ως τον μεγαλύτερο εμπορικό συνασπισμό στον κόσμο, να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις αυξανόμενες διεθνείς συζητήσεις για αμιγώς παγκόσμια θέματα, και μεταξύ άλλων να συμμετάσχει με εξέχοντα ρόλο στη Διάσκεψη του ΟΗΕ του 2015 για την κλιματική αλλαγή, καθώς και να ενισχύσει τη δέσμευσή της στο ζήτημα των μεταναστών και των προσφύγων στο πλαίσιο του ΟΗΕ, αναπτύσσοντας παράλληλα φιλόδοξα, αποτελεσματικά και δραστικά μέτρα εμπορικής πολιτικής για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, τη μείωση της φτώχειας και την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, σύμφωνα με τις συναφείς συμβάσεις του ΟΗΕ·

5.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξασφαλίσουν την εφαρμογή του Δικαιώματος στην Τροφή, μεταξύ άλλων στις εμπορικές συμφωνίες, όπως ορίζεται στο ψήφισμα του ΟΗΕ, του 2011 για το δικαίωμα στην τροφή (A/66/158)· αναγνωρίζει τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕ στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων για την επισιτιστική ασφάλεια·

6.   εξακολουθεί να στηρίζει τα συμπεράσματα της έκθεσης της UNCTAD του 2011 για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, που συστήνει ένα σχέδιο δράσης για ενισχυμένες επενδύσεις μέσω προσεκτικής απελευθέρωσης τομέων υποδομής, προώθησης των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙT) με ξένους επενδυτές, ενθάρρυνσης της χορήγησης δανείων σε ΜΜΕ, ενίσχυσης της παροχής ορθών προτύπων χειρισμού και προστασίας των επενδύσεων και περαιτέρω προσπαθειών για την αντιμετώπιση ζητημάτων κακής διακυβέρνησης και σεβασμού των νομικών πλαισίων·

7.  συμμερίζεται την άποψη που εκφράστηκε στην Έκθεση της UNCTAD του 2015 για τις Παγκόσμιες Επενδύσεις ότι πρέπει να αναμορφωθεί το πλαίσιο κανονιστικής πολιτικής για τις επενδύσεις και να τεθεί τέλος στις πρακτικές φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού των πολυεθνικών επιχειρήσεων, πρακτικές που ορίζονται στην έκθεση του ΟΟΣΑ του 2011 «Corporate Loss Utilisation (Αξιοποίηση εταιρικών απωλειών μέσω επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού), ώστε να υποστηριχθεί η κινητοποίηση εγχώριων πόρων για τους ΣΒΑ και να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες των επενδύσεων, του περιορισμού των εμποδίων για το εμπόριο και της απελευθέρωσης των οικονομιών μας προς όφελος της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, εφόσον τούτο γίνεται με μακροπρόθεσμους στόχους, με σαφώς στοχευμένο τρόπο, σε ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει σαφείς κανόνες επιδόσεων και συνδέεται με τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων για τις μεταβατικές περιόδους· θεωρεί ότι η αποτελεσματική εφαρμογή ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) σε παγκόσμιο επίπεδο, για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει ρόλο πρωτοπόρου, θα αποτελούσε επιπλέον μέσο ώστε πολλές χώρες να πετύχουν τους στόχους αυτούς· καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον παγκόσμιο αγώνα κατά των φορολογικών παραδείσων, οι οποίοι παρεμποδίζουν την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου που έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή και τη BEPS (διάβρωση της βάσης και μεταφορά των κερδών) από πολυεθνικές επιχειρήσεις, μέσω κατάλληλων διατάξεων στις εμπορικές της συμφωνίες με τρίτες χώρες, στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στην Επενδυτική Διευκόλυνση για τη Λατινική Αμερική (LAIF) και σε άλλα προγράμματα διευκόλυνσης των επενδύσεων, κλπ.·

8.   υπενθυμίζει την ανάγκη συνδυασμού και ενίσχυσης των προσπαθειών για την εξάλειψη της εργασιακής εκμετάλλευσης, ιδίως των γυναικών και των παιδιών, καθώς και την ανάγκη τερματισμού των πρακτικών κοινωνικού ντάμπινγκ που υπονομεύουν την ανθρώπινη ανάπτυξη και βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών σε όλη την παγκόσμια αλυσίδα αξίας με τη συμμετοχή τόσο των αγοραστών όσο και των παραγωγών, όπως έγινε πρόσφατα στο Μπαγκλαντές και τη Μυανμάρ· υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο για την Επιτροπή να διατηρήσει το υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ιδίως στο πλαίσιο της Διάσκεψης Κορυφής του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2015 για τη βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την ΕΕ να προωθήσει σε παγκόσμιο επίπεδο την ενσωμάτωση στην εμπορική πολιτική των στόχων του θεματολογίου της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την αξιοπρεπή εργασία, όπως εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη της ΔΟΕ στη Δήλωση σχετικά με την Κοινωνική Δικαιοσύνη για μια Έντιμη Παγκοσμιοποίηση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα το 2008· καλεί επίσης την ΕΕ να αξιοποιήσει πλήρως την εμπειρογνωμοσύνη που παρέχουν όλοι οι φορείς της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ιδίως δε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και η Επιτροπή για την Εφαρμογή των Προτύπων· παροτρύνει την ΕΕ να συμπεριλάβει σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες ένα φιλόδοξο και αποτελεσματικό κεφάλαιο σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη· υπενθυμίζει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, τον καίριο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εμπορικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την ΕΕ, καθώς και άλλα μέσα, όπως το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων, στην προώθηση της εφαρμογής των προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και, επομένως, στην ενθάρρυνση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας σε ολόκληρο τον κόσμο·

9.  στηρίζει τον στόχο θέσπισης, σε πολυμερές επίπεδο, ενός καθεστώτος προστασίας των επενδύσεων με ένα νέο σύστημα στο οποίο θα γίνεται σεβαστή η δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων, και καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τον στόχο αυτό στο θεματολόγιο διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση των επενδυτικών συμφωνιών· φρονεί ότι, αν δημιουργηθεί μόνιμο διεθνές δικαστήριο για την επίλυση διαφορών σχετικά με επενδύσεις, θα μπορούσε να ενταχθεί στο σύστημα του ΟΗΕ και θα πρέπει να βασίζεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις εκείνων που υπόκεινται στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου, με έμφαση στις αρχές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και στις αρχές του ΟΗΕ σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· θεωρεί ότι το σύστημα του ΟΗΕ παρέχει χρήσιμα πρότυπα για ένα τέτοιο σύστημα, ιδίως για ζητήματα χρηματοδότησης·

10.  υπενθυμίζει ότι στην Εντολή της Ντόχα, που εγκρίθηκε από όλα τα συμμετέχοντα κράτη κατά τη 13η Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (XIII UNCTAD, Ντόχα, 21 έως 26 Απριλίου 2012), τονίζεται η σχέση μεταξύ ισότητας των φύλων και ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, ζητείται από την UNCTAD να ενισχύσει το έργο της όσον αφορά τη σχέση μεταξύ ισότητας των φύλων, χειραφέτησης των γυναικών και εμπορίου και ανάπτυξης, και συμπεριλαμβάνονται θέματα ισότητας των φύλων και χειραφέτησης των γυναικών στον κατάλογο των ουσιαστικών στόχων για όλες τις χώρες· ζητεί από την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της και να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εμπορικές πολιτικές· ζητεί τη συστηματική ενσωμάτωση των συμπερασμάτων και των συστάσεων της Μονάδας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες όσον αφορά την πολιτική για την ισότητα των φύλων και την εμπορική πολιτική, όπου αναφέρεται ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για το γεγονός ότι η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική ισότητα συμβαδίζουν και ότι υπάρχει επίσης ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ισότητας των φύλων και της ανταγωνιστικότητας και του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ· ζητεί, επομένως, να συνεχιστεί η χρήση της ανισότητας των φύλων ως δείκτη βιωσιμότητας στην αναθεώρηση του Εγχειριδίου της ΕΕ για τις αξιολογήσεις των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα·

11.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει και να στηρίξει την τήρηση των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ· ζητεί από την ΕΕ να προωθήσει στα φόρα του ΟΗΕ την έγκριση εμπορικών πολιτικών που παρέχουν αποτελεσματικά κίνητρα για την τήρηση των αρχών αυτών, για παράδειγμα μέσω της θέσπισης όρων για τις δημόσιες συμβάσεις·

12.  γνωρίζει ότι είναι ανάγκη να ενισχυθούν και να εφαρμοστούν οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (UNGP)· ζητεί από την ΕΕ να συμβάλει ώστε να στεφθούν με επιτυχία οι εργασίες της Διακυβερνητικής Ομάδας Εργασίας για τις Διεθνικές Εταιρείες και άλλες Εμπορικές Επιχειρήσεις στο θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νομικώς δεσμευτικό μέσο για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναγνωρίζοντας την κοινή ευθύνη επιχειρήσεων και κυβερνήσεων για τη στήριξη αυτών των αρχών·

13.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τον ρόλο και τη συμμετοχή της στις ρυθμιστικές ομάδες εργασίας των οργάνων του ΟΗΕ, όπως η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, και να ενθαρρύνει άλλα κράτη μέλη του ΟΗΕ να πράξουν το ίδιο· τονίζει την ανάγκη εργασίας με στόχο τη δημιουργία παγκόσμιων τεχνικών προτύπων που θα προάγουν το ελεύθερο εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη και τα οποία θα είναι συμβατά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά·

14.  αναγνωρίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες είναι στενά συνδεδεμένες με την πρόσβαση στην υγεία, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· σημειώνει ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) εργάζεται για τη δημιουργία εργαλείων με στόχο την αντικειμενική αξιολόγηση αυτής της σχέσης· παροτρύνει την ΕΕ να στηρίξει την πρωτοβουλία της ΠΟΥ και να λάβει υπόψη τα συμπεράσματα των εργασιών της.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

8

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Каролине Грасвандер-Хайнц

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Andrejs Mamikins

24.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός του ΟΗΕ - τρόποι για βελτιωμένη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ

(2015/2104(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ryszard Czarnecki

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–  λαμβάνοντας υπόψη την χρηματοδοτική και διοικητική συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών (FAFA) του 2003 και την προσθήκη αριθ. 1 του 2014,

A.  εκτιμώντας ότι το 2015 αποτελεί ένα σημαντικό έτος για τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο συνεργάζονται οι παγκόσμιας εμβέλειας παράγοντες και οργανισμοί, με τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής και νέων τρόπων λειτουργίας, ιδίως με σκοπό την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων σε σχέση με τις δεσμεύσεις που αφορούν τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ένα εκτεταμένο ιστορικό διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και την προσφορά υποστήριξης για την ανάπτυξη και ανθρωπιστικής βοήθειας σε πολλά μέρη του κόσμου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την άμυνα είναι σημαντικός και οι χρηματοδοτικές της συνεισφορές στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ αξιόλογες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξωτερικές παρεμβάσεις της ΕΕ διοχετεύονται μέσω διεθνών οργανώσεων που είτε χρησιμοποιούν τους πόρους της ΕΕ είτε συγχρηματοδοτούν τα έργα από κοινού με την ΕΕ, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την εποπτεία και τη διακυβέρνησή τους·

1.  τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η αποδοτικότητα, η λογοδοσία, η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια στον ΟΗΕ, ιδίως σε σχέση με τη χρήση των πόρων της ΕΕ, καθώς και η επίδοση όσον αφορά την υλοποίηση διεθνώς εγκεκριμένων στρατηγικών προσανατολισμών και αναπτυξιακών στόχων·

2.  καλεί τα οικεία θεσμικά όργανα της ΕΕ και του ΟΗΕ να σεβαστούν στο ακέραιο και να εφαρμόσουν την χρηματοδοτική και διοικητική συμφωνία-πλαίσιο (FAFA)· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της FAFA και των σχετικών κατευθυντηρίων γραμμών, να επισημάνει τομείς που επιδέχονται βελτίωση και να διατυπώσει συναφείς προτάσεις·

3.  πιστεύει ότι η προσέγγιση των αντίστοιχων συστημάτων διακυβέρνησης πρέπει να επικεντρωθεί στον προσδιορισμό και τη συνεχή ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ώστε να διαμορφωθούν παρόμοιες και βιώσιμες βασικές αρχές διασφάλισης και συμμόρφωσης, σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την επίδειξη ανοικτού πνεύματος από αμφότερες τις πλευρές, ούτως ώστε ευρωπαίοι ελεγκτές να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις λεπτομέρειες των λογιστικών εγγράφων του ΟΗΕ·

4.  υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη είναι συλλογικά ο μεγαλύτερος χρηματοδότης στον προϋπολογισμό του ΟΗΕ· επιμένει, ως εκ τούτου, σύμφωνα με το πνεύμα της πρωτοβουλίας «Ενωμένοι στη δράση» (ένας ηγέτης, ένας προϋπολογισμός, ένα πρόγραμμα, μια υπηρεσία), στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ο υψηλότερος βαθμός διαφάνειας ως προς την χρηματοδότηση της ΕΕ που διοχετεύεται μέσω των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στην αποδοτική χρήση των πόρων αυτών· ζητεί ο ΟΗΕ και η Επιτροπή να ενημερώνουν πλήρως και εγκαίρως το Κοινοβούλιο σχετικά με την χρησιμοποίηση των εισφορών της ΕΕ από τα Ηνωμένα Έθνη·

5.  προτρέπει τον ΟΗΕ και τους σχετικούς οργανισμούς του να συνεχίσουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους με την ΕΕ, ώστε οι δύο μηχανισμοί διακυβέρνησης να συνεχίσουν να συγκλίνουν, μεταξύ άλλων μέσω της διαρκούς βελτίωσης διεξοδικών και υγιών συστημάτων εποπτείας, υποβολής εκθέσεων και ελέγχου· υπενθυμίζει ότι η διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΟΗΕ αποτελεί το μόνο αποτελεσματικό μέσο για την πρόληψη της μη αποδοτικής χρήσης των πόρων και της αλληλεπικάλυψης δραστηριοτήτων·

6.  πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας, ο ΟΗΕ και η ΕΕ, θα πρέπει να βελτιώσουν τις μεθόδους διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζουν και το συνολικό πλαίσιο χρηματοδοτικής εποπτείας και διαχείρισης, καθώς και ότι οι μηχανισμοί λογιστικού ελέγχου θα πρέπει να συγκρίνουν τα δεδομένα, τις μεθοδολογίες και τα συμπεράσματά τους·

7.   πιστεύει ότι καινοτόμες προσεγγίσεις χρηματοδότησης προσφέρουν σημαντικό τρόπο για να μεγιστοποιηθούν η διαθεσιμότητα και η απόδοση της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη, εντοπίζοντας νέες χρηματοδοτικές πηγές, μηχανισμούς και μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής· είναι πιο συγκεκριμένα της άποψης ότι καινοτόμες προσεγγίσεις της χρηματοδότησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δημόσια χρηματοδότηση για να προωθηθεί η δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών ροών και να λειτουργήσουν καταλυτικά για τις ιδιωτικές επενδύσεις και την χρηματοδότηση μέσω της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των υφισταμένων δημοσίων και ιδιωτικών πόρων·

8.  εκτιμά το γεγονός ότι η διοχέτευση ενωσιακής βοήθειας μέσω του ΟΗΕ επιτρέπει στην ΕΕ να προσεγγίσει περιοχές του πλανήτη που ενδεχομένως δεν θα μπορούσε μόνη της να προσεγγίσει· έχει επίγνωση του υψηλού εγγενούς κινδύνου που υφίσταται κατά τη χορήγηση βοήθειας σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εκθέσεις, που υποβάλλουν στην Επιτροπή οι οργανώσεις-εταίροι της στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης υπό έμμεση διαχείριση, συχνά καθυστερούν, είναι ελλιπείς και μη επαρκώς προσανατολισμένες στα αποτελέσματα, παρεμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό την Επιτροπή να ασκήσει ορθά τον ελεγκτικό της ρόλο·

9.  χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόσφατη συμφωνία των συννομοθετών σχετικά με τροπολογία επί του Δημοσιονομικού Κανονισμού, που υποχρεώνει τον ΟΗΕ και άλλους παρόμοιους οργανισμούς εταίρους να ενημερώνουν την Επιτροπή για οιαδήποτε περίπτωση ανωμαλίας ή απάτης που ανακαλύπτουν εις βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης· πιστεύει, ωστόσο, ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δυνατότητες της Επιτροπής να αξιολογεί άμεσα την ορθότητα, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα της ενωσιακής χρηματοδότησης που παρέχεται μέσω του ΟΗΕ·

10.  επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και θεσμικής λογοδοσίας, με την εξασφάλιση πρόσβασης σε αναλυτικές και ορθές δημοσιονομικές πληροφορίες και οικονομικά δεδομένα που σχετίζονται με έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, ώστε να γίνει εφικτός ο έλεγχος εκ μέρους του Κοινοβουλίου· ζητεί να βελτιωθεί η πολιτική δημοσιοποίησης πληροφοριών που εφαρμόζει ο ΟΗΕ όσον αφορά τις προθέσεις, τους δικαιούχους και τη χρηματοδότηση, ιδίως για τις εκθέσεις λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης στον ΟΗΕ, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των ενωσιακών χρηματοδοτήσεων·

11.  πιστεύει ότι έχει καίρια σημασία η εξασφάλιση της ορατότητας της Ένωσης, ιδίως σε συγχρηματοδοτούμενες πρωτοβουλίες πολλών δωρητών, όπου περιλαμβάνονται και ενωσιακές χρηματοδοτήσεις· πιστεύει επίσης ότι θα πρέπει να παρέχεται τακτική και ταχεία πληροφόρηση σχετικά με τη συγκέντρωση πόρων (περιλαμβανομένων και των καταπιστευματικών ταμείων), δεδομένου ότι η υποκαταστασιμότητα και η ιχνηλασιμότητα των πόρων της ΕΕ αποτελούν σημαντικά ζητήματα·

12.  εμμένει στην άποψη ότι η μελλοντική συνεργασία και το μελλοντικό πλαίσιο θα πρέπει να ενθαρρύνουν την περαιτέρω διερεύνηση και εφαρμογή καινοτόμων πηγών, μηχανισμών και μέσων από όλους τους ενδιαφερομένους και να παρέχουν σχετικά κίνητρα, σε στενή συνεργασία με πολυμερείς τράπεζες και άλλους δωρητές, και να διασφαλίζουν ότι οι νέες αυτές χρηματοδοτικές πηγές θα συμμορφώνονται πλήρως με τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας·

13.  επαναλαμβάνει ότι ο ΟΗΕ πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να δώσει δημοσιότητα στο γεγονός ότι οι ενέργειές του έχουν λάβει ενωσιακή χρηματοδότηση, ώστε να εξασφαλιστεί ορατότητα και αναγνώριση συγκρίσιμη με αυτή των άλλων διεθνών δωρητών, διαδίδοντας ταυτόχρονα αξίες της Ένωσης τις οποίες συμμερίζονται η ΕΕ και ο ΟΗΕ, όπως η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, η αναβάθμιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προδιαγραφών και η συνολική υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς σε όλες τις ενέργειες του ΟΗΕ·

14.  τονίζει ότι όλες οι συγχρηματοδοτούμενες δραστηριότητες πρέπει να ακολουθούν επακριβώς και να συμβαδίζουν με τη γενική στρατηγική και τους τομείς προτεραιότητας της ΕΕ, στη βάση πολιτικών προτιμήσεων και οικονομικών και χρηματοδοτικών κριτηρίων αποτελεσματικότητας, που θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στη διαχειριστική επίδοση·

15.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ υποστηρίζει την ιδέα ότι ο ΟΗΕ πρέπει να είναι «κατάλληλος για το σκοπό» καθώς και όλο και περισσότερο πιο αποτελεσματικός και αποδοτικός· είναι πεπεισμένο ότι αναδυόμενες και αυξανόμενες προκλήσεις επιβάλλουν νέα καθήκοντα για τα ΗΕ, τα οποία απαιτούν με τη σειρά τους την επανεξέταση των μεθόδων διακυβέρνησης και χρηματοδότησης· είναι της άποψης ότι πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα της Ένωσης η εξασφάλιση της ορθής διαχείρισης των χρηματοδοτικών πόρων και του προσωπικού των ΗΕ, μεταξύ άλλων, στις διαπραγματεύσεις του επόμενου τακτικού προϋπολογισμού των ΗΕ και των προϋπολογισμών των ΗΕ για τη διατήρηση της ειρήνης.

16.  καλεί την ΕΕ και τον ΟΗΕ να επιδιώξουν το βέλτιστο δυνατό επιχειρησιακό συντονισμό στο πεδίο της συμπληρωματικότητας, αναζητώντας συστηματικά τις καλύτερες ευκαιρίες και τις βέλτιστες μοχλεύσεις και συνέργειες για την υποστήριξη και την υλοποίηση των στόχων πολιτικής της ΕΕ, ιδίως μεταξύ της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και άλλων πεδίων εξωτερικής δράσης όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η μετανάστευση και οι πρόσφυγες, η ασφάλεια, η σταθερότητα και η πρόληψη συγκρούσεων·

17.  προτρέπει την ΕΕ και τον ΟΗΕ να ενισχύσουν, το συντομότερο δυνατό, την εμπειρογνωμοσύνη και τις στρατηγικές και προγραμματικές προσεγγίσεις τους στα διάφορα πεδία παρέμβασης και, ιδίως, τη συνεργασία τους στα μέσα διαχείρισης κινδύνου (χρηματοοικονομικού ή επιχειρησιακού κινδύνου ή κινδύνου χώρας), ώστε να γίνεται καλύτερη στόχευση της βοήθειας εκεί όπου περισσότερο χρειάζεται· ζητεί την κατάλληλη επιβολή αυστηρών όρων, ιδίως την ύπαρξη ή διαμόρφωση δεικτών χρηστής διακυβέρνησης στον δημόσιο τομέα των χωρών εταίρων·

18.  υπενθυμίζει ότι η αρχή της προστιθέμενης αξίας εφαρμόζεται επίσης στην ενωσιακή χρηματοδότηση για δραστηριότητες του ΟΗΕ, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν παρόμοιες χρηματοδοτήσεις σε σύγκριση με την άμεση χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη και με την ανάληψη των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων από την ίδια την ΕΕ και/ή τα ίδια τα κράτη μέλη·

19.  πιστεύει ότι η προσέγγιση που είναι προσανατολισμένη προς τα αποτελέσματα, υπό το πρίσμα της εστίασης στην απόδοση της ενωσιακής βοήθειας, πρέπει να βελτιωθεί μέσω της εφαρμογής ενός πλαισίου υπολογισμού και μέτρησης των αποτελεσμάτων, που θα επιτρέπει την αξιολόγηση της ορθότητας των σχεδίων από την άποψη της οικονομικής και κοινωνικής τους βιωσιμότητας και την αξιολόγηση των σχεδίων από την άποψη της απόδοσης και της αποτελεσματικότητάς τους·

20.  υποστηρίζει το διαρκή διάλογο σχετικά με την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΟΗΕ και πιστεύει ότι ο διάλογος αυτός θα πρέπει να συνδέεται και με το γενικό ζήτημα της συνέπειας και της συνοχής των παρεμβάσεων· πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω οι δείκτες αποτελεσμάτων και η σύγκλιση μεταξύ τους, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των έργων, να εξασφαλιστεί πραγματική προστιθέμενη αξία και να επιτευχθεί μεγαλύτερος αντίκτυπος στην ανάπτυξη·

21.  υπογραμμίζει, ως βασική αρχή, τη σημασία που έχει για την ΕΕ η πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στην απάτη και τη διαφθορά και η ενίσχυση των κανόνων ακεραιότητας και ηθικής· υποστηρίζει την εμβάθυνση της σχέσης των οργανισμών και οργάνων του ΟΗΕ με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), μέσω της υιοθέτησης των κατευθυντηρίων γραμμών της OLAF σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και στρατηγικών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raymond Finch

23.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός του ΟΗΕ - τρόποι για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ

(2015/2104(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Fernando Maura Barandiarán

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Πολιτιστική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ

1.  επισημαίνει ότι ο πολιτισμός, από κοινού με τον διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό διάλογο, αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρώπης, το οποίο ενθαρρύνει τον πολιτικό διάλογο με τρίτες χώρες, τη συνοχή, την ειρήνη και την ασφάλεια, ενώ προάγει τη διαπροσωπική επικοινωνία, τον συμμετοχικό διάλογο με πολιτιστικούς παράγοντες σε διάφορους τομείς και την ενδυνάμωση των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών· επισημαίνει, παράλληλα, ότι ο πολιτισμός είναι προπαντός μια αυτοτελής αξία και, λόγω αυτής της ιδιότητάς του, θα πρέπει να υποστηρίζεται·

2.  τονίζει ότι οι πολιτικές στον τομέα του πολιτισμού βασίζονται στις κεντρικές αξίες της ΕΕ, την αμοιβαία κατανόηση, τη συνεργασία και την ιδέα της παγκόσμιας πολιτιστικής ιθαγένειας, και ότι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να ενσωματωθούν με σταθερό και στρατηγικό τρόπο στην εξωτερική δράση της ΕΕ – μεταξύ άλλων, στην πολιτική γειτονίας της – ως εργαλείο για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού των άλλων πολιτισμών και αξιών·

3.  ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή – ιδίως τη Γενική της Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και τη ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης – να δώσουν στον πολιτισμό έναν πιο στρατηγικό ρόλο στις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες·

4.  ζητεί μια πιο ολοκληρωμένη και γόνιμη συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, το Κοινοβούλιο και τον ΟΗΕ σε τομείς όπως η προώθηση του πολιτισμού, η προστασία της απειλούμενης πολιτιστικής κληρονομιάς, η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών (μεταξύ άλλων εντός ΕΕ), η πρόληψη των συγκρούσεων, οι διαδικασίες συμφιλίωσης, η οικοδόμηση ειρήνης, ο μετριασμός των επιπτώσεων των συγκρούσεων μετά τη λήξη τους, η ανάπτυξη μηχανισμών ταχείας ανακούφισης σε καταστάσεις κρίσης, η ανάπτυξη δημιουργικών κλάδων, η κινητικότητα των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα, των πολιτιστικών αγαθών και των υπηρεσιών, η εκπαίδευση και η κατάρτιση σε καταστάσεις κρίσης και η πρόσβαση στον πολιτισμό και την εκπαίδευση·

5.  τονίζει την ανάγκη για πολιτιστικές ανταλλαγές και φόρουμ με σκοπό την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης ενός κοινού πυρήνα οικουμενικών αξιών· επισύρει την προσοχή, ως προς το θέμα αυτό, στα σχέδια υπό την κοινή ευθύνη της ΕΥΕΔ και της ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού για την πολιτισμική διπλωματία, και ζητεί να υπάρξει κοινή ανακοίνωση για την προώθηση της αμοιβαίας μάθησης και κατανόησης – λαμβάνοντας υπόψη σχέδια που στηρίζονται από τα κράτη μέλη – και την ανάπτυξη δικτύων πολιτιστικών οργανώσεων και ΜΚΟ·

6.  επισημαίνει τον ρόλο που διαδραματίζουν η εκπαίδευση και η κατάρτιση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που προκαλούνται από συρράξεις, και το γεγονός ότι συνιστούν, επομένως, μια πτυχή που πρέπει να περιληφθεί στο ευρύτερο κεφάλαιο των δραστηριοτήτων υποδοχής, στήριξης και ενδυνάμωσης·

7.  τονίζει τη σπουδαιότητα της πολιτισμικής διπλωματίας και το γεγονός ότι μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική εξωτερική πολιτική θα καθιστούσε πολύ πιο ορατή την ΕΕ σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αφιερώσει στην πολιτισμική διπλωματία ένα χωριστό κεφάλαιο στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και της πολιτικής της για την ασφάλεια ανά τον κόσμο που εκπονείται για τη διάσκεψη κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο 2016·

8.  επισημαίνει ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και είναι κρίσιμο εργαλείο για την επίτευξη στόχων που βρίσκονται στο επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, όπως η οικοδόμηση ειρήνης και η σταθερότητα στον κόσμο, η μακράς διάρκειας ανάπτυξη, ο διαπολιτισμικός διάλογος και η καταπολέμηση της φτώχειας, τόσο εντός των συνόρων της όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και τον ΟΗΕ που θα αποσκοπεί στη στήριξη της εκπαίδευσης για όλους, στη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και της ποιότητάς της και στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών συστημάτων ανά τον κόσμο·

9.  αναγνωρίζει ότι ο πολιτισμός βρίσκεται στην καρδιά της ανθρώπινης ανάπτυξης διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της κοινωνίας, στην προώθηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής και στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· καλεί την ΕΕ, σύμφωνα με τις εξουσίες και αρμοδιότητές της, να ενσωματώσει την πολιτιστική πολυμορφία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ένα από τα κεντρικά στοιχεία των διεθνών σχέσεων και, συγκεκριμένα, στην κοινή ευρωπαϊκή αναπτυξιακή συνεργασία, και να εξασφαλίσει τη δυνατότητα αποτελεσματικής προσφυγής σε κάθε άτομο που ισχυρίζεται ότι έχουν παραβιασθεί τα πολιτιστικά δικαιώματά του·

10.  τονίζει ότι η διαπολιτισμικότητα και η αμοιβαία κατανόηση είναι το κλειδί για τις επιτυχείς αναπτυξιακές πολιτικές και, για τον λόγο αυτό, ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν πολιτικές εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ανάπτυξης που θα περιλαμβάνουν αυτή τη διάσταση·

11.  ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν κοινά συμφέροντα με τρίτες χώρες, μέσω μιας εταιρικής σχέσης επί ίσης βάσης που θα εστιάζει στην αμοιβαία ανταλλαγή και τη διαπολιτισμική συνεργασία· συνιστά να προβλεφθεί ένας δυναμικός ρόλος για τον πολιτισμό στο διεθνές προσκήνιο ως «ήπιας εξουσίας» από την οποία θα μπορούν να επωφεληθούν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στις σχέσεις τους με τον ευρύτερο κόσμο·

12.  τονίζει τις δυνατότητες που έχει η στενότερη συνεργασία των κρατών μελών να αυξήσει τον αντίκτυπο της πολιτισμικής διπλωματίας της ΕΕ, συγκεκριμένα με τον καλύτερο συντονισμό ανάμεσα σε πολιτιστικούς ακόλουθους στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και εκπροσωπήσεις των κρατών μελών, και την κοινή χρήση πόρων πολιτιστικών φορέων των κρατών μελών σε χώρες εκτός ΕΕ·

13.  χαιρετίζει, εν προκειμένω, την προπαρασκευαστική δράση για τον πολιτισμό στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, δεδομένου ότι συνιστά ισχυρό μέσο για την ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού ως στρατηγικού παράγοντα για την ανθρώπινη, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής·

14.  καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να ορίσει έναν ειδικό σε θέματα πολιτισμού σε κάθε εκπροσώπηση της ΕΕ σε τρίτες χώρες εταίρους (όπως στην αντιπροσωπεία ΕΕ - Κίνας) και να προβλέψει για το προσωπικό της ΕΥΕΔ κατάρτιση σχετικά με την πολιτιστική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής·

15.  ενθαρρύνει την ενισχυμένη συνεργασία ανάμεσα στα πολιτιστικά ιδρύματα και την κοινωνία των πολιτών, τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ πόλεων, και τη δημιουργία ευρωπαϊκών «δημιουργικών κόμβων» σε χώρες εκτός ΕΕ·

16.  ζητεί μια πιο συνεκτική στρατηγική για την προστασία και την προώθηση της παγκόσμιας κληρονομιάς και ενισχυμένη διεθνή σύμπραξη σε περιοχές συρράξεων, σε στενότερη συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Κυανής Ασπίδας (ICBS)·

17.  συνιστά στην Επιτροπή να συνεργασθεί προορατικά με δικτυακά συνεργαζόμενους πολιτιστικούς σχηματισμούς των EUNIC (Εθνικά Ινστιτούτα Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σε συνεργασία με τοπικούς θεσμούς, επαγγελματίες του πολιτισμού, την κοινωνία των πολιτών, μαζί με πολιτιστικά ιδρύματα των κρατών μελών·

18.  δηλώνει ότι τα πολιτιστικά σχέδια και οι πρωτοβουλίες πολιτισμικής διπλωματίας πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή χρήση των κεφαλαίων και να εξακριβώνεται η αξία και ο αντίκτυπος των πρωτοβουλιών·

19.  τονίζει ότι χρειάζεται να συγκεντρωθούν στατιστικά στοιχεία για τον πολιτισμό και τους πολιτιστικούς κλάδους που θα χρησιμοποιηθούν στη συζήτηση για την πολιτιστική πολιτική καθώς και να υπογραμμισθούν περαιτέρω οι οικονομικές δυνατότητες των πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων και ο αντίκτυπός τους στην κοινωνική ευημερία·

20.  τονίζει τον ρόλο του πολιτισμού στην προώθηση του εκδημοκρατισμού, της οικοδόμησης της ειρήνης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να στηρίζει την καλλιτεχνική ελευθερία και την ελευθερία της πολιτιστικής έκφρασης έναντι της λογοκρισίας και της παρενόχλησης των καλλιτεχνών, ερευνητών, δημοσιογράφων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· ενθαρρύνει τον καθορισμό προτεραιοτήτων σε σχέση με την πολιτιστική διάσταση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΜΔΑΔ)·

21.  επισύρει την προσοχή στη σπουδαιότητα της «Δήλωσης για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης», η οποία εγκρίθηκε στο Παρίσι τον Μάρτιο 2015 και η οποία τονίζει ότι χρειάζεται να αναπτυχθεί ενεργός διάλογος μεταξύ των πολιτισμών καθώς και παγκόσμια αλληλεγγύη και αμοιβαίος σεβασμός·

Συνεργασία και διακυβέρνηση ΕΕ-ΟΗΕ

22.  επιδοκιμάζει την εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και UNESCO με βάση την έγκριση της χρηματοδοτικής και διοικητικής συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών (FAFA) του 2003, το Μνημόνιο Συνεννόησης του 2012 μεταξύ UNESCO και ΕΕ και τη συμμετοχή της ΕΕ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εν συνεχεία του ψηφίσματος που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2011· ζητεί , ωστόσο, αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση της ΕΕ στους κόλπους του ΟΗΕ, και δη για θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης, ιδιότητας του πολίτη και δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων, όπως ορίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας· επισημαίνει ότι μια γνήσια στρατηγική σύμπραξη ΕΕ-ΟΗΕ είναι δυνατόν να υλοποιηθεί εφόσον επιτραπεί η συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΕ με δικαίωμα ψήφου στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών του ΟΗΕ που δραστηριοποιούνται σε θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης, ιδιότητας του πολίτη και δικαιωμάτων των παιδιών και νέων και μέσω της ανάληψης δράσεων από κοινού με την UNESCO – και με τις UNICEF, UNDP, UNHCR, UNRWA και UNWOMAN – που μπορούν να λάβουν τη μορφή οικονομικής συνεργασίας και κοινής διαχείρισης προγραμμάτων, κατόπιν συμφωνίας με τις δικαιούχους εταίρους χώρες·

23.  τονίζει ότι, για να ενισχυθεί η συνεργασία ΕΕ-UNESCO, χρειάζεται κάτι περισσότερο από τη χρηματοδοτική συνδρομή και την κοινή διαχείριση προγραμμάτων, δηλαδή να ενισχυθεί μακροπρόθεσμα η εταιρική σχέση στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού· ζητεί, ως εκ τούτου, να καθιερωθεί ετήσιος στρατηγικός διάλογος υψηλού επιπέδου σχετικά με την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων με πιο βιώσιμο τρόπο·

24.  υπογραμμίζει ότι ο πολιτισμός είναι κινητήρια δύναμη για την οικοδόμηση βιώσιμων κοινωνιών και ζητεί να ενταχθεί η πολιτιστική διάσταση στο Θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015 και, κατά συνέπεια, στη δέσμη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που θα πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2030, καθώς ο πολιτισμός έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την ειρήνη και την ασφάλεια·

25.  αναγνωρίζει ότι η πολιτιστική κληρονομιά αντιπροσωπεύει την πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων και, κατά συνέπεια, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης· ζητεί την έγκριση εναρμονισμένης νομοθεσίας και διεθνών συμφωνιών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, σε στενή συνεργασία με την UNESCO·

26.  υπογραμμίζει τον αντίκτυπο των πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων (ΠΔΚ) στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και ζητεί να συνεχισθούν και παραταθούν τα προγράμματα εξειδικευμένης στήριξης που διαθέτουν οι ΕΕ/UNESCO και να χρησιμοποιηθούν οι δείκτες της UNESCO σχετικά με την ανάπτυξη μέσω του πολιτισμού ως μεθοδολογικά σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση του πολυδιάστατου ρόλου του πολιτισμού στις αναπτυξιακές διαδικασίες·

27.  τονίζει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός διευκολύνει τις επαφές μεταξύ των λαών ανά τον κόσμο και επιδοκιμάζει τις κοινές προσπάθειες για την ενίσχυση του τουρισμού που έχει ως βάση την αναγνωρισμένη από την UNESCO πολιτιστική κληρονομιά σε συνεργασία με την ΕΕ, ο οποίος δίνει ώθηση στις επενδύσεις στον πολιτιστικό τομέα και συνιστά βιώσιμη και υψηλής ποιότητας συμβολή στην προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων·

28.  τονίζει την ανάγκη να αρθούν τα εμπόδια και να βελτιωθεί η κινητικότητα των καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού μέσω διαφόρων μορφών προτιμησιακής μεταχείρισης, όπως θεωρήσεις για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, διευκόλυνση των πολιτιστικών ανταλλαγών, ερευνητικά προγράμματα, φιλοξενία καλλιτεχνών και επιχορηγήσεις για δημιουργούς και ερμηνευτές, σύμφωνα με το άρθρο 16 της Σύμβασης 2005 της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων, την οποία έχει συνυπογράψει η ΕΕ·

29.  συνιστά να εξασφαλισθεί η συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και τον ΟΗΕ για προγράμματα εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση ανθρωπιστικής κρίσης, ένοπλων συρράξεων και φυσικών καταστροφών, με τη συνέχιση των προγραμμάτων στήριξης όπως αυτό της UNICEF για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τη μεταβατική περίοδο μετά από κρίση, το πρόγραμμα της UNHCR για ποιότητα στην εκπαίδευση στους καταυλισμούς προσφύγων και το εκπαιδευτικό έργο του UNRWA·

Νομικά μέσα

30.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει κυρώσει τη Σύμβαση της UNESCO του 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων και καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να κυρώσουν τη Σύμβαση της UNESCO του 1970 σχετικά με τα μέτρα για την απαγόρευση και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών, τη Σύμβαση UNIDROIT του 1995 για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά, που αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την ενίσχυση της προστασίας της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτιστικής πολυμορφίας, καθώς και τη Σύμβαση του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, όπως και τα δυο πρωτόκολλά της, τη Σύμβαση της UNESCO του 2001 για την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς, και τη Σύμβαση της UNESCO του 2003 για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς· ζητεί εναρμόνιση της νομοθεσίας και διεθνή συμφωνία για την πολιτιστική κληρονομιά και την παράνομη διακίνησή της·

31.  ζητεί να βελτιωθούν οι επικοινωνιακές στρατηγικές κατά την ανάπτυξη της πολιτιστικής συνεργασίας μέσω της χρήσης και ανάπτυξης ψηφιακών πόρων, όπως πολύγλωσσες διαδικτυακές ενημερωτικές πλατφόρμες και επιγραμμικοί εκπαιδευτικοί πόροι, για την καλύτερη προσβασιμότητα, τη διάδοση πληροφοριών σε τοπικές γλώσσες και την ενθάρρυνση ανταλλαγών και για τη δικτύωση μεταξύ καλλιτεχνών, επαγγελματιών του πολιτισμού και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

32.  υπογραμμίζει τη συμβολική σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία καθιστά αναγκαία την προστασία της μέσα από μεγαλύτερο συντονισμό και ευαισθητοποίηση του κοινού τώρα που, όπως φαίνεται από την πρόσφατη καταστροφή χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς στη Συρία και το Ιράκ, η κληρονομιά αυτή αποτελεί πλέον πολιτικό στόχο·

33.  ζητεί, ως προς το θέμα αυτό, να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να σταματήσει η καταστροφή της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνεργασία με την UNESCO και τα άλλα κράτη μέλη του ΟΗΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Jill Evans, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Yana Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Ангел Джамбазки, Светослав Христов Малинов, Момчил Неков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Paul Nuttall, Hermann Winkler

30.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός του ΟΗΕ – τρόποι για βελτιωμένη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ

(2015/2104(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: David McAllister

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  λαμβάνει υπόψη τόσο το πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ως διεθνούς οργανισμού κρατών, και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως υπερεθνικής ένωσης που διαθέτει ενισχυμένο καθεστώς παρατηρητή στο πλαίσιο του ΟΗΕ από το 2011, δυνάμει του οποίου δικαιούται να λαμβάνει το λόγο σε συζητήσεις, να καταθέτει προτάσεις και τροπολογίες, να υποβάλλει παρατηρήσεις επί της διαδικασίας και να διανέμει έγγραφα, με βάση το ψήφισμα αριθ. 65/276 του ΟΗΕ, της 3ης Μαΐου 2011, με τίτλο «Συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών»· υπογραμμίζει ότι τα πραγματικά υποκείμενα δικαίου του ΟΗΕ είναι τα κυρίαρχα κράτη της παγκόσμιας κοινότητας, περιλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ· ζητεί, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικής παγκόσμιας συνεργασίας, την καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των δύο παραγόντων και των διαφόρων δομών τους (οργανισμοί, ταμεία, προγράμματα, Επιτροπή και επιτροπές), με τη βελτίωση του γενικού συντονισμού και της συνοχής· στο πλαίσιο αυτό, πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμπεριφέρεται ως γνήσιος παγκόσμιος παράγων εντός του ΟΗΕ και να καταβάλλει προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση της επιρροής και της προβολής της στη διεθνή σκηνή, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας·

2.  φρονεί ότι το ενισχυμένο καθεστώς της ΕΕ εντός του ΟΗΕ θα προλειάνει το έδαφος για μεγαλύτερη συνοχή και στενότερη συνεργασία· καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα ο ρόλος της Ένωσης όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και να παρουσιαστεί η ΕΕ ως ένας ενιαίος διεθνής παράγοντας, βελτιώνοντας τον εσωτερικό συντονισμό της στο πεδίο αυτό, να συμφωνούν εκ των προτέρων σε μια κοινή θέση για όλα τα σημαντικά ζητήματα και να εξετάσουν τρόπους ώστε να διατεθούν όλα τα αναγκαία μέσα για την επίτευξη μιας πραγματικά ενιαίας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι ο θεσμός του Ύπατου Εκπρόσωπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας θεσπίστηκε προκειμένου να μπορεί η Ένωση να εκφράζεται με μία φωνή στα βήματα διεθνούς διαλόγου, μεταξύ των οποίων σημαντική θέση κατέχει ο ΟΗΕ, και ότι συνεπώς ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ασκεί πλήρως το ρόλο του ως ο κύριος εκπρόσωπος της ΕΕ στις εξωτερικές υποθέσεις·

3.  ζητεί από τον ΟΗΕ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να τηρούν το Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο σχετικά με τον συντονισμό των ενεργειών τους, ώστε το Κοινοβούλιο να συμμετέχει στον καθορισμό και στην αναθεώρηση των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

4.  υποστηρίζει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του ΟΗΕ για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής πολυμερούς προσέγγισης, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την αναβάθμιση του καθεστώτος της ΕΕ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, την 1η Δεκεμβρίου 2009, και την έγκριση, στις 3 Μαΐου 2011, του ψηφίσματος του ΟΗΕ αριθ. 65/276 με τίτλο «Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών»·

5.  ζητεί να ξεκινήσουν οι αναγκαίες διαπραγματεύσεις, διαδικασίες και μεταρρυθμίσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, προκειμένου να καταστεί η ΕΕ μόνιμο μέλος του σώματος αυτού, με μια μόνιμη θέση και μια ενιαία ψήφο·

6.  υπενθυμίζει ότι και οι δύο διεθνείς οντότητες ασπάζονται τις ίδιες βασικές αρχές και τονίζει ότι οι κοινές αυτές αξίες πρέπει να αποτελούν τη βάση της συνεργασίας· τονίζει ότι μια ισχυρή και σταθερή εταιρική σχέση ΕΕ-ΟΗΕ έχει θεμελιώδη σημασία για το έργο του ΟΗΕ και στους τρεις πυλώνες – ειρήνη και ασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώματα και βιώσιμη ανάπτυξη – και, επίσης, αποφασιστική σημασία για τον ρόλο της ΕΕ ως ενεργού παγκόσμιου παράγοντα· επιβεβαιώνει τον κεντρικό ρόλο της πρόληψης και καταπολέμησης των αιτιών των βίαιων συγκρούσεων και της αναζήτησης λύσεων στις νέες προκλήσεις·

7.  υπογραμμίζει ότι η θέσπιση Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δυνάμει του άρθρου 22 του Χάρτη του ΟΗΕ, θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αφετηρίας για τον εκδημοκρατισμό του, προκειμένου να αυξηθεί η δημοκρατική υποχρέωση λογοδοσίας και η διαφάνεια της παγκόσμιας διακυβέρνησης και να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στις δραστηριότητες του ΟΗΕ·

8.  είναι αποφασισμένο να καταστήσει το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και τους πολυάριθμους οργανισμούς του και δομές πιο προσαρμοσμένα στις νέες παγκόσμιες προκλήσεις και εξελίξεις και να αυξήσει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότητά του, με την αποφυγή επικαλύψεων και χρησιμοποιώντας ορθολογικότερα τις διάφορες δομές του ΟΗΕ· υποστηρίζει ότι η πείρα της ΕΕ στη λήψη αποφάσεων διεθνικού χαρακτήρα θα μπορούσε να βοηθήσει τη διαδικασία μεταρρύθμισης του ΟΗΕ, ιδίως όσον αφορά το Συμβούλιο Ασφαλείας·

9.  ζητεί να υποστηριχθούν γυναικείες υποψηφιότητες για το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στις επικείμενες εκλογές·

10.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι συλλογικά ο μεγαλύτερος χρηματοδότης στον προϋπολογισμό του ΟΗΕ· υπενθυμίζει ότι η προσήλωση της ΕΕ στην κατεύθυνση αυτή αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στο χρηματικό ποσό, αλλά και στη συμβολή με ανθρώπινο κεφάλαιο και τεχνογνωσία· επιμένει, συνεπώς, κατά το πνεύμα της πρωτοβουλίας «Ενωμένοι στη δράση» (ένας ηγέτης, ένας προϋπολογισμός, ένα πρόγραμμα, μια υπηρεσία), στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ο υψηλότερος βαθμός προβολής όσον αφορά την χρηματοδότηση της ΕΕ που διοχετεύεται μέσω των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στην αποδοτική χρήση των εν λόγω πόρων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να ασκούν πίεση στον ΟΗΕ για τη συνεπή εφαρμογή της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, και τους ζητεί να ενημερώνουν πλήρως και έγκαιρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την χρησιμοποίηση από τα Ηνωμένα Έθνη των εισφορών της ΕΕ

11.  εκτιμά το γεγονός ότι η διοχέτευση ενωσιακής βοήθειας μέσω του ΟΗΕ επιτρέπει στην ΕΕ να υποστηρίζει περιοχές του πλανήτη που ενδεχομένως δεν θα μπορούσε μόνη της να προσεγγίσει· έχει επίγνωση του υψηλού εγγενούς κινδύνου κατά τη χορήγηση βοήθειας σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εκθέσεις που υποβάλλουν στην Επιτροπή οι οργανώσεις-εταίροι της στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης υπό έμμεση διαχείριση, συχνά καθυστερούν, είναι ελλιπείς και μη επαρκώς προσανατολισμένες στα αποτελέσματα, παρεμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό την Επιτροπή να ασκήσει ορθά την ελεγκτική της λειτουργία·

12.  θεωρεί ότι η συνεργασία ΕΕ-ΟΗΕ για τη στήριξη της ειρήνης είναι ζωτικής σημασίας, τόσο όσον αφορά τις πολιτικές αποστολές όσο και για τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης, καθώς και για την ορθολογική οργάνωση των διαδικασιών σχεδιασμού, και από την άποψη αυτή υποστηρίζει πλήρως την αναθεώρηση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών·

13.  αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαίο για την ΕΕ να καταστεί το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών συμβατότερο με την νέα παγκόσμια διάρθρωση ισχύος, αλλά διαπιστώνει ότι η από μέρους της επιδίωξη αυτών των μεταρρυθμίσεων παρεμποδίστηκε από την έλλειψη κοινής θέσης μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τη διεθνή ειρήνη και την αρχιτεκτονική της ασφάλειας, η οποία συνέβαλε - ή τουλάχιστον δεν προσέφερε λύση- στο σημερινό αδιέξοδο σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας·

14.  υπογραμμίζει τις τρέχουσες προτεραιότητες της ΕΕ, όσον αφορά την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που επαναλαμβάνουν το από μακρού αίτημα της Ένωσης να οργανώσει ο ΟΗΕ ορθολογικά τις δομές, τον προϋπολογισμό και τις μεθόδους εργασίας του, χωρίς να αποφύγει δύσκολα θέματα όπως η μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας·

15.  τονίζει ότι η Γενική Συνέλευση, που εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις όλων των χωρών μελών του ΟΗΕ, πρέπει να διαθέτει τρόπους και μέσα ώστε να δίνει κατευθύνσεις στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και να συντονίζει όλες τις δραστηριότητές του·

16.  συνιστά στο Συμβούλιο: να υποστηρίξει ενεργά μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση του συστήματος του ΟΗΕ, και ιδίως του Συμβουλίου Ασφαλείας, προκειμένου να ενισχυθούν η νομιμοποίηση, η περιφερειακή εκπροσώπηση, η ευθύνη λογοδοσίας και η αποτελεσματικότητά του· να καταβάλει προσπάθειες για τον μακροπρόθεσμο στόχο να αποκτήσει η ΕΕ μια θέση σε ένα διευρυμένο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ· να διασφαλίσει τη συνεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα, με στόχο να ενεργεί με ταχύ και ολοκληρωμένο τρόπο και να και να εκφράζει ενιαία άποψη, βελτιώνοντας τον συντονισμό των θέσεων των κρατών μελών και τη συνεργασία μεταξύ της ΕΥΕΔ και των κρατών μελών· και, στο πλαίσιο αυτό, να ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ, ιδίως μέσω των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και τη Γενεύη, να εργασθούν για μεγαλύτερη συνεκτικότητα στην ΕΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, György Schöpflin, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Sylvie Goulard, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, David McAllister, Viviane Reding, Helmut Scholz

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Bocskor, Mady Delvaux, Ulrike Rodust, Iuliu Winkler

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.10.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

8

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα, Амджад Башир, Андрей Ковачев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marielle de Sarnez, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Urmas Paet, Soraya Post, Helmut Scholz, György Schöpflin, Igor Šoltes, Dubravka Šuica, Bodil Valero, Paavo Väyrynen

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Grapini, Pavel Poc

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Eugen Freund, Maria Grapini, Richard Howitt, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Pavel Poc, Soraya Post, Boris Zala

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes

8

-

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios

4

0

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz

Verts/ALE

Klaus Buchner

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 100, 26,3.2015, σ. 27.

(2)

ΕΕ C 377, 7,12.2012, σ. 66.

(3)

65/276 της 3ης Μαΐου 2011, σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών

(4)

S/PRST/2014/4 της 14 Φεβρουαρίου 2014 — δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανισμών στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας

(5)

ΟΤΓ (FAO): Οργάνωση για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία· ΔΤΑΑ (IFAD): Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης· ΔΟΕ (ILO): Διεθνής Οργάνωση Εργασίας· ΔΝΤ (IMF) Διεθνές Νομισματικό Ταμείο· ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO): Οργάνωση των ΗΕ για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό· ΟΒΑΗΕ (UNIDO): Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών· ΠΟΥ (WHO): Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας· ΔΟΗΕΕΑ (UNCTAD): Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη· UNDP: Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη· UNEP: Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον· UNFPA: Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημογραφία· UNHCR: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες· UNICEF: Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά· WFP: Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα.

(6)

ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Α/65/276 της 3ης Μαΐου 2011, σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου