Procedūra : 2014/2211(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0309/2015

Pateikti tekstai :

A8-0309/2015

Debatai :

PV 24/11/2015 - 13
CRE 24/11/2015 - 13

Balsavimas :

PV 16/12/2015 - 11.11
CRE 16/12/2015 - 11.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0460

PRANEŠIMAS     
PDF 229kWORD 191k
23.10.2015
PE 557.241v03-00 A8-0309/2015

dėl tvarios pagrindinių metalų Europos pramonės sukūrimo

(2014/2211(INI))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Edouard Martin

PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl tvarios pagrindinių metalų Europos pramonės sukūrimo

(2014/2211(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 147, 173, 174, 192 ir 345 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių(1),

  atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių(2),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo(3), kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)(4),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančią bei vėliau panaikinančią Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB(5),

  atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti)(6), ypač į jos 1 straipsnį ir atitinkamas konstatuojamąsias dalis,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB konsoliduotą redakciją, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB(7), ir į įvairius jos įgyvendinimo reglamentus,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 25 d. Komisijos komunikatą „Energetikos sąjungos dokumentų rinkinys“ (COM(2015) 0080),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą „Stipresnė Europos pramonė ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti“ (COM(2012) 0582),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos komunikatą „Europos energetinio saugumo strategija“ (COM(2014) 0330),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio11 d. Komisijos komunikatą „Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų planas“ (COM(2013) 0407) ir į aukšto lygio darbo grupės esamos padėties apžvalgas, susijusias su šiuo komunikatu,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 8 d. Komisijos komunikatą „Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas“ (COM(2011) 0112),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 26 d. Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Tausiai išteklius naudojanti Europa““(COM(2011) 0021),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos reindustrializacijos siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą(8),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plano(9),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją „ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga“(10),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 23–24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 10 d. ataskaitą „Plieno pramonės bendras sąnaudų poveikio vertinimas“ (angl. Assessment of cumulative cost impact for the steel industry), kurią Komisijos užsakymu atliko Europos politikos studijų centras,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 31 d. ataskaitą „Aliuminio pramonės bendras sąnaudų poveikio vertinimas“, kurią Komisijos užsakymu atliko Europos politikos studijų centras,

–  atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Ekologiško augimo darbo vietų kūrimo potencialo išnaudojimas“ (SWD(2012)0092),

–  atsižvelgdamas į PPO steigimo sutartį, kitaip vadinamą „GATT 1994“, ir ypač į jos XX straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A8-0309/2015),

A.  kadangi pagrindiniai metalai yra:

–  standartinis ir specialusis plienas, nerūdijantysis plienas, ypač atsparus plienas, ypač atsparūs lydiniai;

–  spalvotieji metalai, kurių referencinė kaina nustatoma Londono ateities sandorių rinkoje (LME), – aliuminis, varis, alavas, nikelis, švinas ir cinkas;

–  lydiniuose naudojami metalai, kaip antai kobaltas, molibdenas, magnis, titanas;

–  retųjų žemių metalai,

kurie visi išgaunami vykdant pirminę gamybą kasyklose, apimančią metalurginį perdirbimą taikant pirometalurgijos arba hidrometalurgijos metodus, o antrinės gamybos ištekliai gaunami vykdant regeneravimo ir perdirbimo procesą;

B.  kadangi Europos plieno sektoriai turėjo esminės istorinės reikšmės Europos integracijai ir yra Europos pramonės pridėtinės vertės ir pridėtinės vertės grandinių kūrimo pagrindas; kadangi pagrindinių metalų sektorius atlieka svarbų vaidmenį vystant visą ekonomiką tiek technologiniu atžvilgiu, tiek įveikiant su tiekimu susijusius trikdžius; kadangi nuo 2008 m. plieno gamybos pajėgumai sumažėjo daugiau kaip 40 mln. tonų, ir plieno sektoriuje, kuriame patiriama didžiausia jo istorijoje krizė taikos laikotarpiu, dėl kurios didėja pramoninės gamybos sektorių priklausomybė nuo importo iš trečiųjų šalių, netenkama pramonės praktinės patirties ir daromas tiesioginis poveikis milijonams darbo vietų, prarasta daugiau kaip 60 000 tiesioginių darbo vietų ir daugiau kaip 100 000 netiesioginių darbo vietų; kadangi manoma, jog perteklinė gamyba pasaulio mastu sudaro 300–400 mln. tonų, daugiausia Kinijoje;

C.  kadangi pagrindinių metalų pramonė susiduria su gerokai sumažėjusia paklausa, taip pat didele pasauline konkurencija, kurią daugiausia sudaro trečiosios šalys, kuriose netaikomi tokie aukšti standartai ir griežtos taisyklės, kaip Europoje;

D.  kadangi energijos kainos Europoje didesnės nei daugelyje kitų valstybių daugiausia dėl nepakankamos rinkos integracijos, didėjančių mokesčių, rinkliavų ir tinklo išlaidų ir jos smarkiai riboja Europos pagrindinių metalų pramonės konkurencingumą pasaulinėje rinkoje;

E.  kadangi Europos pagrindinių metalų pramonė susiduria su dideliu investicijų nutekėjimu į trečiąsias šalis, kurį labiausiai skatina palyginti didelės energijos kainos ir išlaidos dėl išmetamo anglies dioksido;

F.  kadangi viena po kitos uždaromos Europos aliuminio, vario, magnio ir kitų metalų elektrolizės gamyklos, ir tai rodo, kad Europoje šio sektoriaus pramonė labai nyksta, – tokį nykimą lemia ne sumažėjusi paklausa Europoje, o daugiausia padidėjusi ir labai svyruojanti elektros kaina keliose valstybėse narėse ir trečiųjų šalių dempingas;

G.  kadangi plieno, aliuminio, cinko, titano, vario ir kitų metalų (įskaitant galvanizuotus lakštus), šiame rezoliucijos projekte vadinamų pagrindiniais metalais, lydiniai yra pagrindinės medžiagos, naudojamos gaminant elektronikos priemones, mašinas, buities prietaisus ir motorines transporto priemones ir statybose; kadangi ES pagrindinių metalų pramonė turėtų būti laikoma strategine Europos konkurencingumo skatinimo priemone, ypač kituose pramonės sektoriuose, taip pat esamos ir naujos infrastruktūros plėtros skatinimo priemone;

H.  kadangi pirmiausia turėtų būti sprendžiamas konkurencingumo ir anglies dioksido nutekėjimo pavojaus klausimas ir kadangi turi būti vengiama bet kokių protekcionistinių priemonių;

I.  kadangi nuo 2009 m. ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) apyvartinių taršos leidimų ir tarptautinių kreditų perteklius didėjo, palyginti su išmetamų teršalų kiekiu, o tai gerokai susilpnino anglies dioksido kainos siunčiamą signalą; kadangi ateityje pabrangus apyvartiniams taršos leidimams, dalijamiems pagal ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų ATLPS, gali ištikti konkurencijos krizė; kadangi tol, kol panašios pastangos nebus dedamos tarptautiniu arba nacionaliniu lygiu, t. y. kol nebus sukurta tokia kaip ES anglies dioksido rinka, tam tikri pramonės sektoriai ir įrenginiai ES praras tarptautinį konkurencingumą, o tai tam tikru mastu gali lemti anglies dioksido nutekėjimą; kadangi pagrindinių metalų pramonė dar turi didelių energijos taupymo galimybių, kuriomis būtų galima veiksmingai pasinaudoti pasitelkiant privačias investicijas ir vykdant gamyklų modernizavimo paramos programas;

J.  kadangi Europos pagrindinių metalų pramonės sektoriuje lenktyniaujama su laiku siekiant atkurti pasaulinį konkurencingumą ir galimybes investuoti Europoje ir taip sprendžiant šio sektoriaus socialines ir su aplinka susijusias problemas, kurios turi būti išspręstos taip, kad ši pramonė ir toliau būtų pasaulinio masto pavyzdys pramonės įmonių socialinės atsakomybės ir atsakomybės už žalą aplinkai srityje; kadangi dėl pasaulyje esančio pertekliaus, nesąžiningų subsidijų ir trečiųjų šalių vykdomo dempingo Europos pagrindinių metalų rinka patiria papildomą spaudimą; kadangi gamybos inovacijos daro teigiamą poveikį užimtumo augimui visuose pramonės verslo ciklo etapuose; kadangi, kita vertus, daugybė įmonių įgyvendina strategijas, orientuotas į trumpalaikį finansinį pelną inovacijų, investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, užimtumo ir gebėjimų atnaujinimo sąskaita; kadangi darbuotojų dalyvavimas kuriant inovacijas ir nustatant strategiją yra geriausia ekonominės sėkmės garantija; kadangi sąžininga prekyba plieno gaminiais taip pat galima tik užtikrinant pagrindines darbuotojų teises ir laikantis aplinkosaugos standartų;

K.  kadangi išvystytos pramonės ir tausiai išteklius naudojančios ekonomikos sąlygomis būtina naudoti daugiau antrinių metalų (gautų iš regeneravimo ir perdirbimo) – jų naudojimą reikia plėtoti konkurencingos ir tvarios žiedinės ekonomikos sąlygomis, tačiau to jokiu būdu neužtenka nei kokybės, nei kiekybės požiūriu, kad būtų visapusiškai patenkinti Europos valstybių pagrindinių metalų poreikiai; kadangi ES prekybos metalo laužu balansas teigiamas ir turėtų būti dedama daugiau pastangų siekiant skatinti metalo laužo perdirbimą Europoje; kadangi su pagrindinių metalų pramone, jos žaliavomis ir papildomais tiekėjais turėtų būti elgiamasi nuosekliai ir integruotai;

L.  kadangi tai visų pirma aktualu pereinant prie kitų energijos šaltinių, nes pagrindiniai metalai, pvz., retųjų žemių metalai, yra šiam perėjimui būtinų naujų technologijų pagrindas; kadangi Europa vis dar smarkiai priklausoma nuo metalų, kurių reikia atsinaujinančiosios energijos gamybos įrangai, importo, o atsinaujinančioji energija suteikia realių galimybių šiam sektoriui, visų pirma siekiant įveikti galimus tiekimo trikdžius; kadangi investicijos į atsinaujinančiąją energiją ir energijos vartojimo efektyvumą yra svarbus investicijų į pramonės produktus, įskaitant varį, aliuminį ir plieną, skatinimo veiksnys; kadangi plataus užmojo Europos atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir energijos taupymo politikos priemonės galėtų būti būsimos pagrindinių metalų paklausos Europoje varomoji jėga, visų pirma teikianti galimybę gaminti didelės pridėtinės vertės produktus; kadangi įmonės prisiima nepakankamą atsakomybę už žalą aplinkai ir kadangi esama pramonės teritorijų, kuriose akivaizdžiai pažeidžiami ES teisės aktai, arba apleistų teritorijų, kurios kelia grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai; kadangi aplinkos standartai ir žiedinės ekonomikos principai turėtų būti pagrindinių metalų pramonės sektoriaus Europoje investicijų į vystymąsi ir inovacijas pagrindas; kadangi Komisijos pateiktame Energetikos veiksmų plane iki 2050 m. nustatyta, kad panaikinti energetikos sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro ir taikyti intensyvų atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo scenarijų būtų pigiau nei tęsti dabartinę politiką ir kad ilgainiui branduolinės energijos ir iškastinio kuro kainos toliau didės, o atsinaujinančiųjų energijos išteklių – mažės;

M.  kadangi Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonėje dėl rekomendacijų Europos Komisijai, skirtų deryboms dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo (TPIP) (2014/2228 (INI)), pabrėžta skyriaus apie energiją, kuriame būtų sprendžiamas visų esamų priemonių, kuriomis ribojamas energijos eksportas arba kuriomis nustatomos jo sąlygos, svarba ir tuo pačiu metu pabrėžiama daug energijos vartojančių ES pramonės šakų nepalankesnė padėtis ir poreikis apsaugoti jų konkurencingumą;

N.  kadangi tik vykdydama plataus užmojo inovacijų politiką – gamindama aukštos kokybės, energiją taupančius ir inovatyvius produktus (pavyzdžiui, labai tvirtą ir kartu lankstų plieną) ir taikydama naujoviškus gamybos procesus – ES užsitikrins tvirtą poziciją didėjančios pasaulinės konkurencijos sąlygomis; kadangi 65 proc. įmonių išlaidų MTTP srityje padengia gamybos pramonė ir kadangi būtina stiprinti mūsų pramonės pagrindą, kad ES būtų išlaikytos žinios ir praktinė patirtis;

O.  kadangi ES pagrindinių metalų pramonė praranda savo konkurencingumą, iš dalies dėl didelės reglamentavimo ir administracinės naštos;

P.  kadangi „Energetikos sąjungos dokumentų rinkinio“ tikslas – sukurti saugią, tvarią, konkurencingą ir prieinamą energijos rinką, kad mažinant ir derinant energijos kainas Europoje ir tarp valstybių narių būtų padidintas pasaulinis Europos ekonomikos konkurencingumas;

Q.  kadangi rinkos ekonomikos statuso pripažinimas valstybės valdomoms ar kitoms ne rinkos ekonomikos valstybėms pakenktų prekybos apsaugos priemonėms ir labai paveiktų Europos pagrindinių metalų pramonės konkurencingumą;

R.  kadangi Europos pramonei labai svarbūs šio sektoriaus moksliniai tyrimai, vystymasis ir inovacijos; kadangi gamyklų uždarymai dažnai lemia tai, kad negrįžtamai prarandamos technologijos ir praktinė patirtis, o pramonės darbuotojai praranda įgūdžius;

Pagrindinių metalų svarba Europos pramonei

1.  pabrėžia, kad pagrindinių metalų pramonė svarbi daugeliui galutinės grandies sektorių, įskaitant automobilių, aviacijos, energijos gamybos, statybos ar pakavimo sektorius;

2.  mano, kad Europa, kuri ir taip labai priklausoma nuo žaliavų, negali sau leisti susikurti naujos priklausomybės nuo pagrindinių metalų, nes tai turėtų labai neigiamą poveikį jau minėtiems galutinės grandies sektoriams;

3.  pabrėžia, kad ES plieno pramonės sektoriuje trūksta plokščiojo plieno gamybos pajėgumų dėl to, kad pastaraisiais metais uždaryta daug gamyklų, ir dėl atsigaunančios paklausos;

4.  pabrėžia, kad spalvotųjų metalų, kaip antai aliuminio ir vario, paklausa nuolat didėja nepaisant krizės;

Būtina imtis veiksmų dėl klimato kaitos ir aukštų energijos kainų

5.  pabrėžia, kad dabartinės ATLPS pertvarkymas yra vienas iš aktualiausių klausimų siekiant užtikrinti pagrindinių metalų pramonės konkurencingumą; žino, kad Europos Komisija pradėjo diskusijas, kurias baigus bus atlikta ATLPS ketvirtojo laikotarpio (2021–2028 m.) reforma, ir šiomis aplinkybėmis prašo vykdant reformą įtraukti anglies dioksido nutekėjimo klausimą ir skatinti veiksmingumą, pramonės inovacijas ir didžiausią našumą, kurį turėtų užtikrinti ši reforma, kartu svarstant, ar reikėtų ATLPS papildyti kitomis inovatyviomis priemonėmis ir strategijomis, kad būtų galima veiksmingai mažinti išmetamųjų teršalų kiekį; ragina Europos Komisiją persvarstant ATLPS atlyginti daug energijos vartojančių pramonės sektorių dalyviams, pasiekusiems geriausių rezultatų gamybos išmetant mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų srityje;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2019 m. bus sukurtas rinkos stabilumo rezervas, ir laukia Europos Komisijos pasiūlymų dėl ATLPS struktūrinės reformos po 2020 m., kuriuos Parlamentas išnagrinės konkrečiai ir atskirai;

7.  todėl ragina Komisiją apyvartinių taršos leidimų skirstymo sistemą pakeisti – taikomą vertinimą išplėsti, įtraukiant pramonei taikomas pamatines vertes, pagrįstas išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu, susijusiu su viena pagaminta tona, o ne vienu įrenginiu, nes turi būti užtikrinta, kad švariausios gamyklos būtų skatinamos gaminti daugiausia; šiuo atžvilgiu pabrėžia sistemos, kuria didinamas investicijų į efektyvaus energijos vartojimo sprendimus patrauklumas, svarbą;

8.  atsižvelgdamas į tai, ragina 10 proc. geriausiai veikiančių įrenginių, kuriems būdinga anglies dioksido nutekėjimo rizika, nebetaikyti universalaus korekcinio koeficiento, kad jiems būtų taikomi 100 proc. nemokami apyvartiniai taršos leidimai sektoriuose, kuriems dėl didelių anglies dioksido kainų kyla pavojus prarasti konkurencingumą tarptautiniu mastu, kad tokiu būdu būtų skatinama pramonininkų ir darbuotojų, kurie dėjo būtinas pastangas, kad pasiektų mažiausią išmetamą anglies dioksido kiekį, taikydami geriausius prieinamus gamybos būdus, sveikintina praktika; mano, kad tokia priemonė neturėtų daryti poveikio bendram didžiausiam apyvartinių taršos leidimų skaičiui; pažymi, kad anglies dioksido nutekėjimas į tas pasaulio vietoves, kurios atsakingos už didžiausią išmetamą CO2 kiekį, daro neigiamą įtaką pasaulinėms aplinkos apsaugos problemoms;

9.  ragina daug energijos naudojančioms pramonės šakoms toliau stengtis optimizuoti perdirbimo tvarką ir sumažinti išmetamą CO2 kiekį, siekiant užtikrinti pramonės konkurencingumą ateityje ir pasiekti ES nustatytus privalomus mažinimo tikslus; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad pramonės konkurencingumas, išteklių naudojimo efektyvumas ir išmetamų teršalų kiekio mažinimas tampa vienas kitą papildančiais tikslais, nes, jei gaminant Europos produkciją bus išmetama mažai anglies dioksido, šios produkcijos užimamų Europos ir pasaulio rinkų dalių išsaugojimas būtų veiksminga priemonė, padedanti mažinti bendrą pramonės išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį; priduria, kad tą patį galima pasakyti apie importuojamą produkciją, kuri, kaip ir ES pagamintos prekės, atitinka lygiaverčius efektyvaus energijos vartojimo ir išmetamo teršalų kiekio standartus; pabrėžia, kad trečiosiose šalyse įsisteigusios įmonės, kurios yra vertės grandinės dalis, turi taip pat veikti atsižvelgdamos į ES klimato ir energetikos politikos tikslus ir visų pirma į efektyvaus energijos vartojimo srityje pasiektą pažangą;

Anglies dioksido pasienio koregavimo priemonė: laikina ir lanksti tarptautinio lygmens priemonė pagal PPO

10.  primygtinai pabrėžia, kad nuo tada, kai įsteigtas Tarptautinis derybų komitetas, 1992 m. parengęs Rio de Žaneiro konvenciją, ES iki šiol nesėkmingai siekia derėtis su trečiosiomis šalimis dėl tarptautinio susitarimo, kurio tikslas – apsisaugoti nuo klimato kaitos, nepaisant didėjančios grėsmės, dėl kurios mokslininkai sutaria beveik vienbalsiai; skatina tolesnę ES lyderystę ir pabrėžia, kad būtina užtikrinti, jog Paryžiaus konvencijoje būtų sudarytas pasaulinis privalomas susitarimas, pagal kurį visos šalys visapusiškai įsipareigotų veiksmingai išvengti pavojingos klimato kaitos; pabrėžia, kad šios derybos turi paskatinti sudaryti teisiškai privalomą susitarimą, kuriame visoms šalims būtų numatyti visą ekonomiką apimantys tikslai ir kurį įgyvendinant būtų laikomasi sutarto tikslo užtikrinti, kad pasaulinis atšilimas neviršytų 2°C; pabrėžia, kad visapusiškas tarptautinis susitarimas suvienodins pramonės sąlygas ir sumažins anglies dioksido nutekėjimo iš ES pavojų;

11.  pabrėžia, kad tarptautiniai veiksmai klimato srityje – geriausias būdas išvengti anglies dioksido nutekėjimo; atsižvelgdamas į tai, laukia 21-osios Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijos Paryžiuje; pabrėžia, kad plataus užmojo tarptautinis susitarimas dėl kovos su klimato kaita, kuriuo visoms šalims, pasirengusioms bendradarbiauti tarpvalstybiniu lygmeniu ir parengti nuoseklią pasaulinę aplinkosaugos sistemą, kuria būtų siekiama mažinti išmetamą anglies dioksido kiekį, būtų sudarytos vienodos sąlygos, būtų geriausias būdas sprendžiant išmetamo teršalų kiekio pasaulyje problemą; pabrėžia, kad tokiu susitarimu visiems pagrindinių metalų gamintojams būtų sudarytos sąžiningos konkurencijos sąlygos ir todėl nereikėtų svarstyti pasienio koregavimo priemonių, jei jį įgyvendinat būtų vykdoma veiksminga stebėsena ir reikalingi taisomieji veiksmai; nurodo, kad į tokį tarptautinį susitarimą būtinai turi būti įtraukti patikimi labiausiai aplinką teršiančių šalių įsipareigojimai; taip pat primena, kad šiuo požiūriu reikia laikytis socialinių ir aplinkosaugos standartų, siekiant sudaryti vienodas sąlygas;

12.  pažymi, kad pagal anglies dioksido koregavimo pasienyje priemonę, kurią taikant atsižvelgiama ir į importą, ir į eksportą, vykdant ES reguliavimą įtraukiamas išmetamųjų teršalų mažinimo modelis, kuris taip pat apima vartojimą teritorijoje, ir kad toks metodas „iš apačios į viršų“ naudingas tuo, jog jį galima visuotinai taikyti kaip universalų sprendimą, leidžiantį kiekvienai valstybei savarankiškai nusistatyti savo klimato politikos tikslų mastą atlikus nuodugnų padarinių poveikio vertinimą; ragina Komisiją užtikrinti, kad į būsimus prekybos susitarimus būtų įtrauktos nuostatos, kurias taikant smarkiai pagerėtų Europos pagrindinių metalų gaminių eksporto ir patekimo į rinką galimybės; pakartoja, kad Komisija į regioninius, dvišalius ir daugiašalius laisvosios prekybos susitarimus turėtų įtraukti iškraipančios su žaliavomis susijusios praktikos (dviguba kainodara, eksporto apribojimai) draudimą;

13.  pabrėžia, kad visos priemonės, kurios daro įtaką prekybai, turi atitikti tarptautinius prekybos susitarimus; tvirtina, kad klimato politikos tikslai – gelbėti gyvybę ir saugoti žmonių, gyvūnų bei augalų sveikatą, taip pat išsaugoti baigtinius gamtos išteklius – atitinka GATT susitarimo XX straipsnyje nurodytas išimtis, jeigu jie taikomi nediskriminaciniu būdu ir ne kaip paslėptas apribojimas; pažymi, kad klimato kaita, atsižvelgiant į jos visuotinį pobūdį, turėtų sulaukti dėmesio teisiniu požiūriu; laiko, kad jau buvo nuspręsta, jog oras, kuriame nedaug anglies dioksido (švarus oras), yra gamtos išteklius, kuris gali išsekti, ir todėl turėtų būti laikomas viešąja gėrybe; be to, nurodo, kad atsakomųjų priemonių, kurios taikomos dėl anglies dioksido koregavimo pasienyje, nebūtų galima įdiegti nepažeidus tarptautinės prekybos taisyklių ir nerizikuojant būti nubaustiems; primena, kad tikslas jokiu būdu nėra apsaugoti Europos pramonę, bet sudaryti vienodas sąlygas veikti Europos ir išorės konkurentams;

14.  nurodo, kad būtų pageidautina perskirstyti dalį iš aukcionų gautų pajamų – skirti jas aplinkos apsaugos iniciatyvoms ir kovos su klimato kaita priemonėms, pavyzdžiui, Kankūno susitarimuose nurodytam Žaliajam fondui, ir kitoms tarptautinėms kovos su klimato kaita finansavimo priemonėms;

15.  pažymi, kad sutarti anglies dioksido kiekio apskaičiavimo ir išmetamų teršalų kiekio per prietaiso gyvavimo trukmę standartai didina skaidrumą ir gali supaprastinti tvarios produkcijos ir vartojimo skatinimą, taip pat ir metalų pramonės srityje;

16.  pabrėžia, kad būtina sukurti duomenų bazę, kurioje būtų kaupiama informacija apie tai, koks anglies dioksido kiekis išmestas gaminant Europos pagrindinių metalų pramonės sektoriaus produktus;

Kompensacija už netiesioginį išmetimą

17.  apgailestauja, kad dėl valstybės pagalba pagrįstos netiesioginių sąnaudų kompensavimo tvarkos tarp daug elektros energijos naudojančių subjektų, kurių dalis iš valdžios institucijų gauna finansinę paramą, atsirado naujas nesąžiningos konkurencijos bendrojoje ES rinkoje šaltinis; primygtinai ragina suvienodinti šios kompensacijos teikimą ir, jei yra pagrįsta priežastis, ją teikti Europos lygmeniu, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos konkurentams pasaulyje ir Europos gamintojams ir veiksminga anglies dioksido nutekėjimo apsauga; pažymi, kad tai ypač svarbu šešių spalvotųjų metalų, kurių kainą, daugiausia nustatomą Londono metalų biržoje, lemia pasaulinė paklausa ir pasiūla, atveju; todėl mano, kad pagrindinių metalų gamintojai prisitaiko prie kainų ir negali perkelti kainos pokyčių klientams; daro išvadą, kad būtina taikyti kompensacijas už netiesioginį išmetimą; atkreipia dėmesį į susitarimą dėl rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo (2014/0011/COD), kuriame teigiama, kad „siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, atliekant šią peržiūrą turėtų būti apsvarstyta ir suderinta tvarka, pagal kurią Sąjungos lygmeniu būtų kompensuojamos netiesioginės išlaidos“; atsižvelgdamas į tai, pateikia nuorodą į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties(11) 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo, taip pat į SESV 107 ir 108 straipsnius; ragina Komisiją peržiūrėti įvairių energijos rėmimo programų poveikį mažmeninėms energijos kainoms, kurios daro netiesioginę įtaką daug energijos vartojančioms pramonės šakoms pavienėse valstybėse narėse;

18.  mano, kad nevienodas anglies dioksido poveikis elektros kainai, susijęs su kiekvieno tiekėjo naudojamu energijos rūšių deriniu, yra konkurencingumo veiksnys, priklausantis, inter alia, nuo kiekvienos suverenios valstybės pasirinkimo; palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl Europos energetikos sąjungos; mano, kad gerai veikianti vidaus energijos rinka, kurioje teikiama saugi ir tvari energija ir kurioje užtikrinamos tinkamos valstybių narių jungtys, padės sumažinti energijos kainas Europos pramonei ir vartotojams; mano, kad ATLPS yra ES lygmeniu suderinta priemonė, kuria mažinamas pramonės išmetamas teršalų kiekis, ir kad todėl jos poveikio klausimas turėtų būti sprendžiamas naudojantis suderinta sistema;

Parama siekiant užtikrinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio metalų gamybą

19.  primygtinai ragina kuo greičiau ir bet kuriuo atveju nuo 2018 m. ir ketvirtuoju etapu, apimančiu 2021–2030 m., užtikrinti, kad nemokami apyvartiniai taršos leidimai veiksmingiausių įrenginių anglies dioksido nutekėjimo sektoriams būtų skirstomi atsižvelgiant į investicijų į naują įrangą, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą (įskaitant anglies dioksido surinkimą, saugojimą ir naudojimą) ir darbuotojų mokymą programas, kad būtų užtikrinti aukšti klimato kaitos ir aplinkosaugos bei darbuotojų teisių standartai; pabrėžia, jog iš tikrųjų būtina investuoti į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, kad Europa liktų pagrindinių metalų gamybos kompetencijos centru; primena, kad atspariausi krizei yra investuojantys pramonės subjektai; ragina ATLPS aukcionų pajamas panaudoti kovos su klimato kaita veiksmams finansuoti ES ir besivystančiose šalyse, įskaitant investicijas į atsinaujinančiosios energijos ir efektyvaus energijos vartojimo projektus pramonės sektoriuose; pritaria planams pagal 2030 m. klimato ir energetikos strategiją sukurti anglies dioksido surinkimo ir saugojimo, novatoriškų atsinaujinančiosios energijos šaltinių ir mažo anglies dioksido kiekio inovacijų pramonės sektoriuose priemonę (NER400), kaip nustatyta 2014 m. spalio 23 d. Europos Tarybos išvadose; siūlo bandomuosius ir demonstracinius anglies dioksido surinkimo, utilizavimo ir saugojimo projektus laikyti mažo anglies dioksido kiekio technologijų finansavimo programų, kurias remia Komisija, atsižvelgiant į programą „NER 300“ ir būsimą programą „NER 400“, dalimi, finansuotojui ir veiklos vykdytojui dalijantis bendrą finansinę riziką; primena viešųjų investicijų svarbą ir strategijos „Horizontas 2020“ svarbą Europos kontekste gerinant pagrindinių metalų pramonės veiksmingumą aplinkosaugos ir efektyvaus energijos vartojimo srityse, taip pat siekiant mažesnio išmetamo anglies dioksido kiekio, laikantis strategijos „Europa 2020“ tikslų; laikosi nuomonės, kad darbuotojų mokymas, susijęs su pramonės sektoriuje taikomomis mažo anglies dioksido kiekio technologijomis ir praktika, yra strateginė investicija, kurią reikėtų visiškai įtraukti į Komisijos remiamas programas, pagal kurias finansuojamas perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio ekonomikos;

Finansų apskaita ir skaidrumas

20.  siūlo skelbiant metines finansines įmonių ataskaitas viešai nurodyti anglies dioksido apyvartinius taršos leidimus, taip pat siūlo, kad Europos Sąjunga skatintų vėl imtis darbų, susijusių su specialiu tarptautiniu apskaitos standartu;

21.  pabrėžia skaidrumo svarbą naudojant iš apyvartinių taršos leidimų skirstymo gautas valstybių narių pajamas; šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į valstybių narių pareigą pranešti Komisijai apie ATLPS pajamų naudojimą; pabrėžia, kad didesnis skaidrumas padėtų piliečiams sužinoti, kaip nacionalinės valdžios institucijos panaudoja ATLPS pajamas;

22.  pabrėžia, kad įrenginiai ir įmonės turi atitikti visus teisinius reikalavimus, susijusius su socialine atsakomybe ir ataskaitų teikimu, kad būtų užtikrintas vienodas ir veiksmingas aplinkos apsaugos taisyklių įgyvendinimas ir užtikrinta, kad kompetentingos valdžios institucijos ir suinteresuotieji subjektai, įskaitant darbuotojų atstovus ir pilietinės visuomenės ir vietos bendruomenių atstovus, galėtų gauti visą susijusią informaciją; atkreipia dėmesį į teisę gauti informaciją, susijusią su aplinkos apsaugos klausimais, kaip nurodyta Orhuso konvencijoje ir įtvirtinta ES ir nacionalinės teisės aktuose, įskaitant Direktyvą 2003/87/EB; siūlo užtikrinti, kad dėl visų klasifikuotų įrenginių, kuriems taikoma ATLPS, kiekvienais metais būtų pateikiama išsami informacija, kuri apimtų kovą su klimato kaita ir ES aplinkos, saugos ir darbuotojų sveikatos darbe direktyvų laikymąsi ir kad ši informacija būtų prieinama darbuotojų atstovams, taip pat pilietinės visuomenės – netoli įrenginio įsikūrusių gyventojų bendruomenių – atstovams;

Elektros tiekimo sutarčių klausimas

23.  pabrėžia, kaip svarbu, kad Europos pagrindinių metalų sektorius turėtų galimybę tam tikromis sąlygomis, kurias turi patikslinti Komisija, sudaryti ilgalaikes sutartis, turinčias atitikti investicijų grąžą, kurios laikotarpis negali būti trumpesnis kaip penkiolika metų labai kapitalui imlių pramonės šakų atveju; primena, kad turi būti užtikrintas pramonės subjektų investicijų saugumas – kainos turi būti nuspėjamos, o teisinė sistema – aiški; pabrėžia, kad užuot kasmet rengus elektros pardavimo aukcionus pirmenybė turėtų būti teikiama stabilumui, kurį užtikrina ilgalaikės elektros tiekimo sutartys; yra susirūpinęs dėl to, kad kai kuriose valstybėse narėse rinkos taisyklėmis leidžiamas struktūrinis elektros kainų ir gamybos sąnaudų atotrūkis; ragina Komisiją kovoti su privačių oligopolių nenumatytu pelnu energijos rinkoje;

24.  yra susirūpinęs dėl to, kad rinkos taisyklėmis leidžiamas struktūrinis elektros kainų ir gamybos sąnaudų atotrūkis;

Įgūdžių perdavimas

25.  reikalauja užtikrinti, kad visose gamyklose, kuriose didelė darbuotojų amžiaus netolygumo problema, organizuoti įgūdžių perdavimą iš kartos į kartą įtraukiant visas aukštos kvalifikacijos gamybos pareigybes; skatina kelti įmonėse dirbančio jaunimo kompetenciją vykdant struktūrinę mokymosi politiką, kurią pasitelkus būtų užtikrinamas bendros darbuotojų kompetencijos ugdymas; pabrėžia pagrindinių metalų sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir kvalifikacijos svarbą; ragina vykdyti veiksmingą užimtumo ir pramonės politiką, kuria būtų užtikrinta, kad šios žinios būtų plėtojamos ir pripažintos svarbia Europos pagrindinių metalų pramonės dalimi; prašo vertinant bet kurios konkrečios gamyklos gamybos gyvybingumą atsižvelgti į pramonės praktinės patirties ir kvalifikuotų darbuotojų išsaugojimą;

Žaliavų tiekimas

26.  prašo ES imtis diplomatinių veiksmų metalurgijos žaliavų srityje, pagrįstų strategine partneryste, pagal kurią Europos šalys ir žaliavas gaminančios šalys dalytųsi pridėtinę vertę tokiu būdu, kad visoje vertės grandinėje būtų skatinama kvalifikuoto darbo plėtra; prašo Komisijos sukurti išsamaus plieno rinkos analizavimo priemonę, kuria naudojantis būtų galima gauti tikslią informaciją apie plieno pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą Europoje ir pasaulyje, struktūrinius šių rinkų raidos elementus atskiriant nuo ciklinių; mano, kad pirminių ir antrinių pagrindinių metalų rinkų stebėsena galėtų suteikti vertingos informacijos apie taisomąsias ir iniciatyvias priemones, kurių imtis būtina dėl plieno pramonės cikliškumo; palankiai vertina Europos kompetencijos retųjų žemių metalų klausimais tinklo (ERECON)(12) ataskaitą; ragina Komisiją tęsti su ERECON susijusius veiksmus, kuriais siekiama vystyti įvairią ir tvarią Europos retųjų žemių metalų tiekimo grandinę ir ypač įgyvendinti politikos rekomendacijas ir teikti paramą pakaitalų sprendimams ir gausesniam perdirbimui;

Europos pagrindinių metalų prekybos apsaugos priemonės: prevencija geriau už pavėluotas korekcines priemones

27.  ragina Tarybą užbaigti dviejų reglamentų dėl prekybos apsaugos priemonių peržiūrą, kad būtų supaprastintos, sustiprintos ir paspartintos šios priemonės ir užtikrinta, kad jos nebūtų susilpnintos; siūlo nustatyti ne ilgesnį kaip vieno mėnesio trukmės preliminaraus tyrimo etapą, kuriuo būtų atliekamas pirminis skundų dėl antidempingo ir antisubsidijų nagrinėjimas, po kurio, remiantis pirminiais rezultatais, būtų galima pasiūlyti prevencines taisomąsias priemones, kurias patvirtinus būtų atliktas išsamus tyrimas; apgailestauja, kad Taryboje stringa pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl prekybos apsaugos priemonių atnaujinimo, nors Parlamentas išreiškė tvirtą griežtesnių kovos su nesąžiningu importu iš trečiųjų šalių priemonių palaikymą; ragina Tarybą nedelsiant modernizuoti prekybos apsaugos priemones, siekiant pagaliau surasti tinkamą atsaką nesąžiningai praktikai ir apsaugoti ES rinką nuo dempingo, taip užtikrinant vienodas sąlygas ir visiškai išnaudojant galimybes, kurias teikia perėjimas prie kitokios energetikos sistemos;

28.  siekia, kad būtų įgyvendinti tikslai greitai spartinti Sąjungoje naudojamų retųjų žemių metalų ir svarbiausių metalų perdirbimą;

29.  pabrėžia, kad nerūdijančio plieno ir aliuminio, taip pat visų pagrindinių metalų sektoriuose vyksta pasaulinė konkurencija; mano, kad Komisija savo analizėse ir palyginimuose, nustatydama atitinkamas geografines rinkas, nedelsdama turi pripažinti pasaulinę rinką referencine ir tirti ne vien vidaus rinką; ragina prieš Konkurencijos generaliniam direktoratui priimant sprendimus atlikti poveikio gamybos pajėgumams vertinimą, apimantį, be kita ko, įrangą ir užimtumą, ir šio vertinimo išvadas įtraukti į galutinį suinteresuotiesiems subjektams skirtą dokumentą, kuris bus paskelbtas viešai; ragina persvarstyti konkurencijos politiką ir valstybės pagalbos taisykles, kad būtų palengvinta viešoji intervencija, turint tikslą išlaikyti socialinę ir regioninę sanglaudą, gerinti aplinkos apsaugos standartus ir spręsti visuomenės sveikatos problemas; ragina, kad iš anksto būtų atsižvelgiama į tai, kokį poveikį užimtumui turės visi Konkurencijos generalinio direktorato sprendimai, ir kad dėl šio poveikio būtų galima pateikti objektyvų pagrindimą arba prireikus atlyginti žalą darbuotojams, kuriems taikomos taisomosios priemonės dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi; ragina užtikrinti didesnį socialinių partnerių, ypač darbuotojų organizacijų ir profesinių sąjungų, dalyvavimą nacionaliniu ir Europos lygmeniu, kad būtų išvengta socialinio dempingo praktikos šiame sektoriuje ir kad būtų užtikrintas kokybiškų darbo vietų kūrimas; ragina užtikrinti darbuotojų dalyvavimą pramonės priimamų sprendimų procese;

Pagrindinių metalų vaidmuo žiedinėje ekonomikoje

30.  šiuo atžvilgiu pabrėžia teigiamą antrinių metalų, kurie padeda smarkiai sumažinti energijos ir žaliavų kiekį, poveikį; todėl ragina Komisiją supaprastinti antrinio metalo rinkų plėtojimą ir veikimą; skatina kiekvienoje pagrindinių metalų gamykloje sukurti žiedinę ekonomiką, kad šalutinių produktų ir perdirbtų metalų panaudojimas būtų siejamas su tikslu didinti jų konkurencingumą; ragina kiekvienoje pagrindinių metalų gamykloje privaloma tvarka sukurti žiedinę ekonomiką, šalutinių produktų ir perdirbtų metalų panaudojimas būtų siejamas su tikslu didinti jų konkurencingumą; siekia, kad būtų įgyvendinti tikslai greitai spartinti Sąjungoje naudojamų retųjų žemių metalų ir svarbiausių metalų perdirbimą; ragina plėtoti stiprias pagrindinių metalų perdirbimo sektoriaus ir kitų pramonės šakų sąsajas, kad būtų padidintas pramonės pagrindo dydis ir atsparumas, ypač regionuose, kuriuos paveikė pramonės nykimas; šiomis aplinkybėmis pabrėžia dideles gaminių ir medžiagų pakeitimo ir metalo laužo naudojimo, be kita ko, plieno ir aliuminio gamybos srityje, didinimo galimybes; pabrėžia, kad beveik visus pagrindinius metalus galima perdirbti daug kartų ir kad tam reikia tik mažos dalies energijos, palyginti su pradine gamyba; yra susirūpinęs dėl to, kad Europa dėl teisėto ir neteisėto aliuminio ir vario eksporto į tokias šalis, kaip Kinija ir Indija, kurios pačios taiko aliuminio eksporto draudimus, praranda daug energijos; mano, kad aukšti aplinkos apsaugos standartai ir žiedinės ekonomikos principai turėtų būti investicijų į vystymąsi ir inovacijas pagrindas pagrindinių metalų pramonės sektoriuje Europoje; ragina Komisiją taikyti ekonomines paskatas perdirbti metalus, įskaitant šiuo metu neekonomiškas svarbiausias žaliavas, pvz., retųjų žemių metalus, ištirti, kaip galima remti perdirbtų medžiagų rinkas, be kita ko, naudojant perdirbtų medžiagų ekologiškumo sertifikatus, ekologinio projektavimo reikalavimus ir mokestines paskatas, taip pat užtikrinti, kad sanglaudos politikos ir Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) biudžetai taip pat būtų naudojami išteklių naudojimo veiksmingumui ir perdirbimui skatinti; mano, kad siekiant paremti ES metalo laužo rinką turėtų būti tobulinami atliekų teisės aktai, pvz., persvarstoma Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių direktyva ir kiti atliekų teisės aktai; siūlo nustatyti surinkimo tikslus, didinti gamintojų atsakomybę ir išplėsti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių teisės aktų taikymo sritį į ją įtraukiant, pvz., sunkvežimius, autobusus ir motociklus; pabrėžia, kad siekiant sėkmingai įveikti perėjimo prie tvarių gamybos procesų ir produktų laikotarpį reikia kvalifikuotų ir gerus gebėjimus turinčių darbuotojų, ir ragina nustatyti Europos mokymo ir švietimo strategiją, kurią įgyvendinant būtų remiamos įmonės, mokslinių tyrimų institutai ir socialiniai partneriai, kurie drauge išsiaiškintų aplinkos tvarumui užtikrinti reikalingus įgūdžius;

31.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pajėgumų ir darbo vietų mažėjimą Europos plieno pramonės sektoriuje lemia paklausos mažėjimas – 2014 m. paklausa buvo 40 mln. tonų mažesnė nei 2007 m. Pajėgumai pasikeitė tiek, kad, atsigavus paklausai Europoje, joje bus patiriamas istorinis prekybos deficitas, dėl kurio atsiras priklausomybė ir bus prarasta praktinė patirtis pramonės sektoriuje, o tai turės poveikį galutinės grandies sektoriams, kaip antai automobilių, statybos ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų sektoriams.

Tačiau Europos aliuminio gamyklos uždaromos aliuminio paklausai Europoje pastaraisiais metais didėjant; taip yra dėl to, kad didėja importo apimtis.

Taigi plieno ir aliuminio sektoriai yra du svarbūs pavyzdžiai, iš kurių matyti, kad šios profesinės veiklos sektoriuose patiriama sunkumų ir kartu turi būti siekiama šiuos sektorius modernizuoti atsižvelgiant į energijos vartojimo efektyvumą ir aplinkosaugą, – tam reikalinga investicijų politika, ir nedaugelyje šių sektorių šiuo metu yra priemonių tokią politiką vykdyti.

Vis dėlto sunkumai šiuose pramonės sektoriuose atsirado visiškai ne dėl klimato politikos, tačiau taip galėtų būti ateityje, jeigu investicijų krizė tęsis ir nebus imtasi jokios Europos pramonės politikos žaliavų ir pagrindinių metalų srityje.

Reikia užtikrinti, kad pramonės politikos srityje būtų apsirūpinta priemonėmis ir ištekliais, kurių reikia norint sėkmingai pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų, o to nebus galima padaryti, jeigu nebus vykdoma strateginė pagrindinių metalų pramonės kontrolė ir nebus apsirūpinta priemonėmis ir ištekliais, kurių reikia siekiant išspręsti anglies dioksido kainos didėjimo problemą, kaip padaryti ragina visos kovoje su klimato kaita dalyvaujančios tarptautinės institucijos.

Nors pakartotinis pagrindinių metalų naudojimas ir žiedinės ekonomikos plėtra labai svarbūs Europos ekonomikai, vien antrinio perdirbimo negali užtekti norint patenkinti būsimus Europos žemyno, kuriame pradedama pereiti prie kitokios energetikos sistemos, poreikius: pavyzdžiui, tokio pat galingumo įrenginio atveju vėjo jėgainės ir saulės energiją naudojančios technologijos suvartoja iki 90 kartų daugiau aliuminio, 50 kartų daugiau geležies, vario ir stiklo ir 15 kartų daugiau betono (jau nekalbant apie retuosius arba kritiškai svarbius metalus ir kitas medžiagas) negu tradiciškesnės šiuo metu įrengtos šiluminės jėgainės (kuriose naudojamas mazutas, gamtinės dujos arba branduolinis kuras).

Būtina kovoti su klimato kaita

Reikia palankiai vertinti tai, kad ES yra lyderė kovojant su klimato kaita, taip pat pripažįstant klimato skolą šalims, kurių pramonė neišvystyta.

2005 m. sukūrus anglies dioksido rinką (Direktyva 2003/87/EB), įgyvendinta Europos Sąjungos vienašalės agresyvios kovos su klimato kaita strategija, kuri buvo pavyzdinė, nes pagal ją, neatsižvelgiant į visą pasaulį, nustatyti papildomi mokesčiai, kurių našta tenka visų valstybių narių ekonomikai, t. y. nustatyti mokesčiai elektros gamintojams ir daug energijos vartojančioms pramonės šakoms.

Tuomet buvo tikimasi, kad ši strategija paskatins investicijas, kuriomis būtų siekiama mažinti išmetamą anglies dioksido kiekį, ir kad tokios investicijos padės modernizuoti Europos pramonę, kuri dėl to pralenks savo konkurentus. Šis scenarijus nepasitvirtino dėl įvairių priežasčių, ypač dėl anglies dioksido nutekėjimo grėsmės, padidėjusios nepaisant gausiai dalinamų nemokamų apyvartinių taršos leidimų, kuriuos apribojant užtikrinama apsauga.

Nes nuo Kioto susitarimo pasirašymo 1997 m. padėtis pasikeitė, ir pagrindinių metalų sektoriuje Europa nebėra lyderė – priešingai, ji turi kovoti siekdama likti nepriklausoma nuo šalių, kurių pramonė sparčiai vystoma (padėtis anglies dioksido srityje pasikeitė).

Europos pagrindinių metalų pramonei strategiškai būtina prisitaikyti prie šios naujos klimato, ekonominės ir socialinės padėties ir būti pavyzdžiu, užtikrinant veiksmingą ir efektyvų energijos, taip pat žaliavų vartojimą, o ne išnykti iš ateities pramonės žemėlapio.

Pasienio koregavimo priemonė yra geriausia struktūrinė priemonė siekiant užtikrinti, kad anglies dioksido nutekėjimo riziką patirianti Europos pramonė neatsisakytų kovos su klimato kaita, atsižvelgiant į tai, kad toliau dalijami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, laikomi neatlyginamomis „taršos subsidijomis“, yra trūkumas, kuris taps vis didesnis rinkoje augant anglies dioksido kainai.

Pasienio koregavimo priemonė

Pagal kovos su klimato kaita politiką sukūrus pasienio koregavimo priemonę, būtų užtikrinama vienoda ir neiškraipyta Europos ir ne Europos gamintojų konkurencija vidaus rinkoje, taip pat eksporto srityje ir taip išvengiama anglies dioksido nutekėjimo.

–   Importui būtų taikomos tokios pat apyvartinių taršos leidimų pirkimo taisyklės anglies dioksido rinkoje kaip ir Europos gamintojams, remiantis anglies dioksido kiekiu, išmestu gaminant importuojamus metalus.

–   Metalų eksportui būtų netaikoma prievolė įsigyti apyvartinių anglies dioksido taršos leidimų.

Pagrindinių metalų importuotojai privalėtų muitinėje deklaruoti anglies dioksido kiekį, išmestą gaminant Europos rinkoje parduodamus metalus, ir pagal PPO nustatytą panašių produktų nediskriminavimo principą laikytis tokių pat taisyklių kaip ir Europos gamintojai. Taigi tai visiškai nėra savavališka diskriminavimo priemonė ar paslėptas tarptautinės prekybos ribojimas.

Pasienio koregavimo priemonės taikymo sritis tokia pati kaip ir dabartinių apyvartinių taršos leidimų, dalijamų pagal ATLPS.

Pasienio koregavimo priemonė: laikina ir lanksti priemonė

Be to, jeigu šalis yra įdiegusi apyvartinių anglies dioksido taršos leidimų, išduodamų pagrindinių metalų gamintojams, sistemą, panašią į Europos apyvartinių taršos leidimų sistemą, pasienio koregavimo priemonė taikoma lanksčiai atsižvelgiant į produktų, kuriais prekiauja abi šalys, savybes, susijusias su anglies dioksidu. Suderinus pasaulyje sukurtas apyvartinių anglies dioksido taršos leidimų rinkas, pasienio koregavimo priemonę bus galima panaikinti. Jeigu taikomos lygiavertės taisyklės, konkurencija vyksta sąžiningai.

Anglies dioksido nutekėjimo prevencija atsižvelgiant į sektorių

Taigi aliuminio gamintojui, kuris Europoje gamina aliuminį (tarpinį produktą tarp boksito rūdos ir aliuminio), taikomi apribojimai pagal ATLPS, o aliuminio gamintojui, kuris aliuminį importuoja iš užsienio, tokie apribojimai netaikomi. Tą patį galima pasakyti apie visus tarpinius produktus tarp rūdų ir metalų, pvz., metalurgijos pramonėje naudojamą koksą, kai dėl šių produktų vietos perkėlimo (importo šaltinio) iš tikrųjų nuteka anglies dioksidas.

Taigi reikės numatyti, kad gaminant kiekvieną pagrindinį metalą išmestas anglies dioksido kiekis būtų nustatomas atsižvelgiant į sektorių, o ne į griežtą reikalavimą, kad jo galutinės gamybos vieta būtų Europoje.

Anglies dioksido kiekis, išmestas gaminant kiekvieną produktą, kuriam taikomi apyvartiniai taršos leidimai

Kad pasienio koregavimo priemonė galėtų veikti tinkamai, reikėtų žinoti, koks anglies dioksido kiekis išmestas gaminant kiekvieną produktą.

Tai jau nustatoma Europoje ir gali būti nustatoma visur, laikantis dviejų sąlygų:

–   turi būti užtikrintas produktų, kuriais prekiaujama, atsekamumas (jis jau užtikrinamas pagrindinių metalų pramonės sektoriuje, siekiant patvirtinti šiuos metalus, sertifikuojamus pagal pripažintus profesinius standartus);

–   turi būti nustatytas tarptautiniu mastu suderintas metodas, pagal kurį būtų nustatomas anglies dioksido kiekis, išmestas gaminant produktus, kuriais prekiaujama.

Taigi būtina įsteigti tarptautinę daugiašalę agentūrą arba pavesti šį uždavinį vykdyti jau įsteigtai organizacijai.

Kompensacija už netiesioginį išmetimą: nesąžininga Europos šalių konkurencija

Daugiašalės aliuminio įmonės Persijos įlankos valstybėse sukūrė galingą pramonę, pagrįstą mažomis energijos kainomis. Šios šalys, kuriose yra daug naftos ir dujų, ne tik gauna naudos dėl pigios energijos, bet ir nemoka su išmetamu anglies dioksido kiekiu susijusių mokesčių ir nedalyvauja kovojant su klimato kaita.

Europos Komisija pripažino, kad dėl išaugusių elektros kainų, kurios padidėjo dėl to, kad elektros gamintojai perka apyvartinius anglies dioksido taršos leidimus, vyksta nesąžininga konkurencija, todėl leido nacionalinės valdžios institucijoms kompensuoti šias netiesiogines sąnaudas (Komunikatas SWD (2012)).

Taigi, pavyzdžiui, Ispanija kompensacijoms skyrė 5 mln. EUR, kurie bus išmokėti per trejus metus (2013–2015), o Vokietija per tą patį laikotarpį šiam tikslui skyrė 756 mln. EUR.

Nemokami apyvartiniai taršos leidimai, siekiant užtikrinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio metalų gamybą

Pasienio koregavimo priemonė yra pozityvaus pagrindinių metalų ekonomikos ciklo pradžia – taikant šią priemonę išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimas susiejamas su investicijomis į mažą anglies dioksido kiekį, kurios yra pelningos siekiant mažinti išmetamų teršalų kiekį ir kovoti su klimato kaita.

Apskaitos ir finansų skaidrumas

Šiuo metu, nors yra skelbiama, kokioms gamykloms išdalyti nemokami anglies dioksido apyvartiniai taršos leidimai, išdalijus šiuos leidimus juos turinčios įmonės neteikia jokios informacijos apie jų naudojimą.

Europos valstybės taip pat neužtikrina jokio iš apyvartinių taršos leidimų aukcionų gaunamų pajamų, kurių bent dalis turėtų būti skiriama kovai su klimato kaita, atsekamumo.

Skaidrumas pavojų ir rizikos, susijusių su pagrindinių metalų pramone, srityje

Pirmiausia reikalaujama, kad pagrindinių metalų pramonė Europoje būtų pavyzdinė aplinkos srityje ir kuo labiau būtų sumažintas šios pramonės poveikis tiek darbuotojams, tiek aplinkiniams gyventojams. Tai turi užtikrinti nacionalinės valdžios ir ES institucijos, nes rinkoje negalima išlaikyti konkurencingos pramonės ekonomikos ir kartu laikytis aplinkos reikalavimų.

Turi būti teikiama skaidri informacija apie išmetamus teršalus, veiksmus, kurių imtasi siekiant atitikti reikalavimus, pažangias investicijas ir jų poveikį darbuotojų bei aplinkinių gyventojų sveikatai ir saugai.

Elektros tiekimo sutarčių klausimas

Pagrindinių metalų pramonės sektoriuje energija intensyviai naudojama keliais būdais.

–   Yra naudojamos anglys, kaip iškastinė žaliava, neatsiejama nuo anglinio plieno gamybos.

–   Gamybos sąnaudų struktūrai būdinga tai, kad cinko arba aliuminio elektrolizės atvejais didžiąją grynosios kainos dalį sudaro elektros sąnaudos (šalių duomenys skiriasi, taip pat negalima pateikti prognozių).

Jeigu nebūtų galima pasirašyti ilgalaikių tiekėjo ir elektros naudotojo tiekimo sutarčių laisvai susiderėjus dėl kainos, Europos pramonės sektoriai, kuriuose naudojama daug elektros, taptų labai pažeidžiami vykstant tarptautinei konkurencijai.

Be to, reikia kelti klausimą dėl viešųjų subsidijų, skiriamų tam tikriems pagrindinius metalus eksportuojantiems tarptautiniams konkurentams, veikiantiems pagal ekonomikos sistemą, kuriai būdinga tai, kad energijos tiekimo srityje nevyksta laisva ir neiškraipyta konkurencija.

Europos prekybos apsauga pagrindinių metalų srityje: prevencijos taikymas, o ne pavėluotos padėties taisymo priemonės

Šiuo metu besiformuojančios rinkos ekonomikos šalys, plėtojančios savo pagrindinių metalų, lėmusių ekonomikos pakilimą, pramonės sektorius, tapo pagrindinėmis konkurentėmis pasaulio plieno rinkoje, taip pat visų pagrindinių metalų, kaip antai retųjų žemių metalų, rinkoje, nes naudojasi lyginamuoju pranašumu – turi prieigą prie žaliavų ir, be to, kartais gauna viešąją paramą ir ieško pardavimo rinkų taikydamos dempingą (apibūdinamą kaip pardavimas už mažesnę kainą negu grynoji).

Taigi ES privalo užtikrinti, kad prekyba būtų lanksčiai apsaugoma reaguojant į naują pasaulio pramonės sektoriuje susiklosčiusią padėtį ir prisitaikant prie jos; atsižvelgiant į šią padėtį sprendimai turi būti priimami greičiau, nes medžiagų ir produktų, taip pat informacijos ir paslaugų srautų gali daugėti.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

13.10.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

11

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, David Borrelli, Jerzy Buzek, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Michał Boni, David Coburn, Cornelia Ernst, Jens Geier, Gunnar Hökmark, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička, Cora van Nieuwenhuizen

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

47

+

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Notis Marias

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

GUE

Cornelia Ernst, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis

PPE

Michał Boni, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Herbert Reul, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Antonio Tajani, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera

S&D

Zigmantas Balčytis, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Peter Eriksson, Benedek Jávor, Ernest Maragall, Michel Reimon, Claude Turmes

11

-

ALDE

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Pavel Telička, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Ashley Fox, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

David Coburn, Roger Helmer

3

0

ENF

Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Paul Rübig

Simbolių paaiškinimai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)

OL L 188, 2009 7 18, p. 93.

(3)

OL L 315, 2012 11 14, p. 1.

(4)

OL L 334, 2010 12 17, p. 17.

(5)

OL L 140, 2009 6 5, p. 16.

(6)

OL L 143, 2004 4 30, p. 56.

(7)

OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(8)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0032.

(9)

OL C 251 E, 2013 8 31, p. 75.

(10)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0104.

(11)

OL L 001, 2003 1 4, p. 1.

(12)

http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/erecon/index_en.htm

Teisinė informacija - Privatumo politika