Postup : 2014/0100(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0311/2015

Předložené texty :

A8-0311/2015

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Hlasování :

PV 19/04/2018 - 10.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0180

ZPRÁVA     ***I
PDF 2024kWORD 1909k
5.11.2015
PE 557.122v02-00 A8-0311/2015

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007

(COM(2014)0180 – C7‑0109/2014 – 2014/0100(COD))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodaj: Martin Häusling

ERRATA/ADDENDA
POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007

(COM(2014)0180 – C8‑0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0180),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 42 a 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0109/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené rakouskou Spolkovou radou v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. října 2014​(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0311/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Dodržování vysokého standardu v oblasti zdraví, životního prostředí i dobrých životních podmínek zvířat při produkci ekologických produktů je neoddělitelnou součástí vysoké jakosti těchto produktů. Jak zdůrazňuje sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o politice jakosti zemědělských produktů11, ekologická produkce tvoří součást režimů jakosti zemědělských produktů Unie, a to společně se zeměpisnými označeními, zaručenými tradičními specialitami a produkty nejvzdálenějších regionů Unie, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/201212 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/201313. V tomto smyslu ekologická produkce sleduje v rámci společné zemědělské politiky (dále jen „SZP“) stejné cíle, které jsou vlastní všem režimům jakosti zemědělských produktů Unie.

(2) Dodržování vysokého standardu v oblasti zdraví, životního prostředí i dobrých životních podmínek zvířat při produkci ekologických produktů je zcela zásadní pro to, aby tyto produkty byly zdraví prospěšné. Jak zdůrazňuje sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o politice jakosti zemědělských produktů11, ekologická produkce tvoří součást režimů jakosti zemědělských produktů Unie, a to společně se zeměpisnými označeními, zaručenými tradičními specialitami a produkty z horských oblastí a nejvzdálenějších regionů Unie, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/201212 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/201313. V tomto smyslu ekologická produkce hraje vedoucí roli při zakládání udržitelnějšího zemědělství a potravinových systémů a za tímto účelem sleduje v rámci společné zemědělské politiky (dále jen „SZP“) stejné cíle, které jsou vlastní všem režimům jakosti zemědělských produktů Unie.

__________________

__________________

11 KOM(2009) 234 v konečném znění.

11 KOM (2009) 234 v konečném znění.

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 23).

13Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 23).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Cíle politiky ekologické produkce jsou zakotveny v obecných cílech SZP zejména tím, že pro zemědělce dodržující pravidla ekologické produkce zajišťuje spravedlivou odměnu. Navíc rostoucí poptávka spotřebitelů po ekologických produktech vytváří podmínky pro další rozvoj a rozšíření trhu s těmito produkty, a tedy i pro vyšší návratnost investic zemědělců, kteří se zabývají ekologickou produkcí.

(3) Cíle politiky ekologické produkce jsou zakotveny v obecných cílech SZP zejména tím, že pro zemědělce dodržující pravidla ekologické produkce zajišťuje spravedlivou odměnu. Navíc rostoucí poptávka spotřebitelů po ekologických produktech vytváří podmínky pro další rozvoj a rozšíření trhu s těmito produkty, a tedy i pro vyšší návratnost investic zemědělců, kteří se zabývají ekologickou produkcí. Vzhledem k tomu, že pro zemědělce v Evropské unii je stále obtížnější získat spravedlivý příjem v rámci potravinového řetězce, mělo by toto nařízení rovněž přispět k tomu, aby se zemědělcům a spotřebitelům pomohlo k opětovnému propojení prostřednictvím přímého marketingu v krátkých potravinových řetězcích, a tím se zajistil spravedlivý podíl na přidané hodnotě potravin a pozitivních externalitách vytvořených v ekologickém zemědělství.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Kromě toho představuje ekologická produkce systém, který přispívá k integraci požadavků na ochranu životního prostředí do SZP a podporuje udržitelnou zemědělskou produkci. Proto byla v rámci SZP zavedena opatření na finanční podporu ekologické produkce, naposledy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/201314, a zejména byla posílena v nedávné reformě právního rámce pro politiku rozvoje venkova stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/201315.

(4) Kromě toho představuje ekologická produkce systém, který přispívá k integraci požadavků na ochranu životního prostředí do SZP a podporuje udržitelnou zemědělskou produkci. Proto byla v rámci SZP zavedena opatření na finanční podporu ekologické produkce, naposledy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/201314, a zejména byla posílena v nedávné reformě právního rámce pro politiku rozvoje venkova stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/201315. Toto nařízení by tedy mělo uvádět způsobilá opatření ve vnitrostátních programech rozvoje venkova, jež by měla přispívat k podpoře ekologického chovu a zlepšených dodávek ekologického osiva a krmiva pro zvířata. Dále jsou naléhavě potřebná spolehlivá data o stávajících nedostatcích v dodávkách ekologických osiv, krmiv a zdrojů bílkovin a měly by být předloženy návrhy a zahájeny akční plány, které vyřeší tyto nedostatky takovým způsobem, že bude možné započít postupné ukončení výjimek týkajících se těchto záležitostí.

__________________

__________________

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

14Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) V uplynulých letech se odvětví ekologického zemědělství v Unii rychle rozvinulo, nejen co se týče plochy využívané pro ekologické zemědělství, ale rovněž co se týče počtu podniků a celkového počtu ekologických hospodářských subjektů registrovaných v Unii.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k dynamickému vývoji odvětví ekologického zemědělství určilo nařízení Rady (ES) č. 834/200726, že je třeba pravidla Unie pro ekologickou produkci v budoucnu přezkoumat, přičemž se zohlední zkušenosti získané při uplatňování těchto pravidel. Z tohoto přezkumu provedeného Komisí vyplývá, že právní rámec Unie upravující ekologickou produkci by měl být zlepšen tak, aby obsahoval pravidla, která odpovídají vysokým očekáváním spotřebitelů a zaručují dostatečnou jasnost pro ty, jimž jsou určeny. Nařízení (ES) č. 834/2007 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno nařízením novým.

(8) Vzhledem k dynamickému vývoji odvětví ekologického zemědělství určilo nařízení Rady (ES) č. 834/20072626, že je třeba pravidla Unie pro ekologickou produkci v budoucnu přezkoumat, přičemž se zohlední zkušenosti získané při uplatňování těchto pravidel. Z tohoto přezkumu provedeného Komisí vyplývá, že právní rámec Unie upravující ekologickou produkci by měl být zlepšen tak, aby obsahoval pravidla, která odpovídají vysokým očekáváním spotřebitelů a zaručují dostatečnou jasnost pro ty, jimž jsou určeny. Nařízení (ES) č. 834/2007 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno nařízením novým. Ustanovení nařízení (ES) č. 834/2007, která odpovídají těmto cílům, by nicméně v tomto nařízení měla být zachována. Dále by toto nařízení mělo zejména vylepšit provádění stávajících zásad a pravidel a vytvořit dynamiku, jejímž prostřednictvím bude odvětví schopné řešit výzvy, jimž čelí.

__________________

__________________

26 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

26Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Zkušenosti s dosavadním používáním nařízení (ES) č. 834/2007 ukazují potřebu upřesnit produkty, na které se toto nařízení vztahuje. Především by se mělo týkat zemědělských produktů, včetně produktů akvakultury, uvedených v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“). Kromě toho by se mělo vztahovat na zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny nebo krmiva, protože jejich uvádění na trh jako ekologických produktů představuje významný odbyt pro zemědělské produkty a zajišťuje informovanost spotřebitelů o ekologické povaze zemědělských produktů, z nichž jsou zpracovány. Stejně tak by se toto nařízení mělo vztahovat na některé jiné produkty, které jsou se zemědělskými produkty v podobně těsném vztahu jako zpracované zemědělské produkty, protože tyto jiné produkty buď představují pro zemědělské produkty důležité odbytiště, nebo tvoří nedílnou součást výrobního procesu. Do oblasti působnosti tohoto nařízení by rovněž měla být zahrnuta mořská sůl, neboť se vyrábí pomocí přírodních výrobních technik a její výroba přispívá k rozvoji venkovských oblastí, a spadá tedy do cílů tohoto nařízení. V zájmu jasnosti je třeba tyto jiné produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy, uvést v příloze tohoto nařízení.

(9) Zkušenosti s dosavadním používáním nařízení (ES) č. 834/2007 ukazují potřebu upřesnit výrobní postupy a produkty, na které se toto nařízení vztahuje. Především by se mělo týkat zemědělských výrobních metod a produktů, včetně produktů akvakultury a včelařských produktů. Kromě toho by se mělo vztahovat na zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny nebo krmiva, protože jejich uvádění na trh jako ekologických produktů představuje významný odbyt pro zemědělské produkty a zajišťuje informovanost spotřebitelů o ekologické povaze zemědělských produktů, z nichž jsou zpracovány. Stejně tak by se toto nařízení mělo vztahovat na některé jiné produkty, které jsou se zemědělskými produkty v podobně těsném vztahu jako zpracované zemědělské produkty, protože tyto jiné produkty buď představují pro zemědělské produkty důležité odbytiště, nebo tvoří nedílnou součást výrobního procesu. Do oblasti působnosti tohoto nařízení by rovněž měla být zahrnuta sůl, neboť se vyrábí pomocí přírodních výrobních technik a její výroba přispívá k rozvoji venkovských oblastí, a spadá tedy do cílů tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Aby bylo možné zohlednit nové výrobní metody či materiály nebo mezinárodní závazky, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o změny seznamu jiných produktů, na něž se toto nařízení vztahuje. Pro zařazení na seznam by měly být způsobilé pouze produkty, které jsou úzce spojeny se zemědělskými produkty.

vypouští se

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovu pozměňovacímu návrhu k čl. 2 odst. 5.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Vzhledem k místní povaze činností společného stravování se pro zajištění fungování jednotného trhu považují v této oblasti za dostatečná opatření přijatá členskými státy a soukromé systémy. Proto by se toto nařízení nemělo vztahovat na potraviny připravované provozovateli společného stravování ve vlastních prostorách. Stejně tak by se toto nařízení nemělo vztahovat na produkty lovu volně žijících zvířat a ryb, neboť výrobní proces nelze plně kontrolovat.

(12) Toto nařízení by se nemělo vztahovat na potraviny připravované provozovateli společného stravování ve vlastních prostorách. Toto nařízení by se nemělo vztahovat na produkty lovu volně žijících zvířat a ryb, neboť výrobní proces nelze plně kontrolovat.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovu pozměňovacímu návrhu k čl. 2 odst. 2 pododstavci 2.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Výzkumné projekty ukázaly, že na trhu s ekologickými potravinami má zásadní význam důvěra spotřebitelů. Z dlouhodobého hlediska mohou pravidla, která postrádají důvěryhodnost, ohrozit důvěru veřejnosti a vést k selhání trhu. Proto by měl být udržitelný rozvoj ekologické produkce v Unii založen na řádných pravidlech produkce, která by byla harmonizována na úrovni Unie. Kromě toho by pravidla produkce měla odpovídat očekáváním hospodářských subjektů i spotřebitelů, pokud jde o jakost ekologických produktů a soulad se zásadami a pravidly stanovenými v tomto nařízení.

(13) Výzkumné projekty ukázaly, že na trhu s ekologickými potravinami má zásadní význam důvěra spotřebitelů. Z dlouhodobého hlediska mohou pravidla, která postrádají důvěryhodnost, a nedostatečné provádění stávajících pravidel a kontrol na unijní úrovni ohrozit důvěru veřejnosti a vést k selhání trhu. Proto by měl být udržitelný rozvoj ekologické produkce v Unii založen na řádných a transparentních pravidlech produkce a harmonizovaném provádění na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie. Zkušenosti z minulosti prokázaly zásadní nedostatky v kontrolách na úrovni Unie. Je nanejvýš důležité zlepšovat sběr dat, komunikaci, monitorování a koordinaci provádění těchto pravidel ve všech členských státech a na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Toto nařízení by se mělo uplatňovat, aniž jsou dotčeny právní předpisy v souvisejících oblastech, jako je bezpečnost potravinového řetězce, zdraví a dobré životní podmínky zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovací materiál rostlin, označování a životní prostředí. Pokud jde konkrétně o povolení produktů a látek, které mohou být používány k produkci ekologických produktů, je důležité zdůraznit, že takové produkty či látky musí být nejprve povoleny na úrovni Unie. Proto se by se toto nařízení mělo uplatňovat, aniž jsou dotčena jiná zvláštní ustanovení Unie týkající se povolení těchto produktů a látek a jejich uvádění na trh.

(14) Toto nařízení by se mělo uplatňovat, aniž jsou dotčeny další právní předpisy Unie nebo členských států v souladu s právními předpisy Unie týkajícími se produktů uvedených v tomto nařízení, jako jsou ustanovení o výrobě, přípravě, uvádění na trh, označování a kontrole těchto produktů, a to včetně právních předpisů o potravinách a výživě zvířat. Pokud jde konkrétně o povolení produktů a látek, které mohou být používány k produkci ekologických produktů, je důležité zdůraznit, že takové produkty či látky musí být nejprve povoleny na úrovni Unie. Proto by se toto nařízení mělo uplatňovat, aniž jsou dotčena jiná zvláštní ustanovení Unie týkající se povolení těchto produktů a látek a jejich uvádění na trh.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovu pozměňovacímu návrhu k čl. 2 odst. 3.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) V zásadě by obecná pravidla produkce v tomto nařízení měla zahrnovat zákaz používání ionizujícího záření a geneticky modifikovaných organismů (GMO) a produktů získaných z GMO nebo za použití GMO. Jelikož spotřebitelé jsou stále více znepokojeni environmentálními dopady zpracování potravin a jejich dopravy, ekologické hospodářské subjekty jiné než zemědělci a subjekty produkující mořské řasy nebo živočichy pocházející z akvakultury by měly být povinny řídit vliv své činnosti na životní prostředí podle harmonizovaného systému. S cílem minimalizovat administrativní zátěž mikropodniků podle definice v doporučení Komise 2003/361/ES27, které se zabývají ekologickou produkcí, je vhodné je od tohoto požadavku osvobodit. Aby bylo možné zajistit správné uplatňování obecných pravidel produkce, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení kritérií, kterým má tento systém environmentálního řízení odpovídat.

(15) V zásadě by obecná pravidla produkce v tomto nařízení měla zahrnovat zákaz používání ionizujícího záření a geneticky modifikovaných organismů (GMO) a produktů získaných z GMO nebo za použití GMO. Je třeba usilovat o vytvoření trhu s veterinárními léčivými přípravky bez GMO. Jelikož spotřebitelé jsou stále více znepokojeni environmentálními dopady zpracování potravin a jejich dopravy, ekologické hospodářské subjekty jiné než mikropodniky, zemědělci, včelaři, maloobchodníci a subjekty produkující řasy nebo živočichy pocházející z akvakultury by měly být povinny zlepšit vliv své činnosti na životní prostředí v souladu s harmonizovaným rámcem. S cílem minimalizovat administrativní zátěž mikropodniků podle definice v doporučení Komise 2003/361/ES27, které se zabývají ekologickou produkcí, je vhodné je od tohoto požadavku osvobodit. Aby bylo možné zajistit správné uplatňování obecných pravidel produkce, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o doplnění některých kritérií rámce environmentálního řízení.

__________________

__________________

27 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36)

27Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36)

 

(Návrh změny termínu „mořské řasy“ na „řasy“ se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Riziko nesouladu s pravidly ekologické produkce se považuje za vyšší v zemědělských podnicích zahrnujících jednotky, které nejsou řízeny podle pravidel ekologické produkce. Proto by po uplynutí přiměřeného přechodného období měly být všechny zemědělské podniky v Unii, které se chtějí stát ekologickými, plně řízeny v souladu s požadavky platnými pro ekologickou produkci. Ekologické zemědělské podniky by měly ve všech členských státech projít stejným přechodným obdobím bez ohledu na to, zda již dříve dodržovaly agroenvironmentální opatření podporovaná z fondů Unie. Pro půdu ponechanou ladem však přechodné období není nutné. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením a přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení pravidel doplňujících obecná pravidla pro přechod na ekologickou produkci nebo doplňujících a pozměňujících zvláštní pravidla pro tento přechod.

(16) Riziko nesouladu s pravidly ekologické produkce se považuje za vyšší v zemědělských podnicích zahrnujících jednotky, které nejsou řízeny podle pravidel ekologické produkce. Proto by po uplynutí přiměřeného přechodného období měly být všechny zemědělské podniky v Unii, které se chtějí stát ekologickými, plně řízeny v souladu s požadavky platnými pro ekologickou produkci. Smíšená hospodářství zahrnující produkční jednotky, které nejsou zaměřeny na ekologickou produkci, a produkční jednotky, které nejsou v souladu s tímto nařízením, však mají být povolena v případech, kdy konvenční zemědělské činnosti jsou jasně odlišeny od ekologických zemědělských činností. Přechodné období by navíc nemělo být nutné v případě půdy ponechané ladem nebo tam, kde je prokázáno, že na dané půdě byly používány pouze látky povolené pro ekologickou produkci minimálně po dobu vyžadovanou pro přechod, a pokud jsou splněny další nezbytné podmínky. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením a přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení pravidel doplňujících obecná pravidla pro přechod na ekologickou produkci nebo doplňujících a pozměňujících zvláštní pravidla pro tento přechod.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Při výběru druhů nebo odrůd k pěstování by měla být zohledněna jejich schopnost přizpůsobit se klimatickým a půdním podmínkám a jejich odolnost vůči nákazám.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) V předchozích nařízeních nebyly dostatečně zohledněny zvláštní požadavky na šlechtění rostlin a zvířat a měly by být jasně definovány a rozvinuty v tomto nařízení. To je obzvláště potřebné k řešení problému stávajících mezer v dostupnosti ekologického osiva a zvířat vhodných pro ekologickou výrobu na vnitřním trhu. Komise by proto měla přijmout nezbytná opatření za účelem posílení ekologického šlechtění rostlin a zvířat prostřednictvím příslušných opatření a výzkumných programů.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Pokud jde o hospodaření s půdou a hnojení, měly by být stanoveny podmínky pro používání pěstitelských postupů povolených v ekologické rostlinné produkci a pro používání hnojiv a pomocných látek.

(19) Pokud jde o hospodaření s půdou a hnojení, měly by být stanoveny podmínky pro používání pěstitelských postupů povolených v ekologické rostlinné produkci a pro používání hnojiv a pomocných látek. Členské státy by v tomto směru měly podpořit producenty v oblastech ekologického zemědělství, aby vytvářeli skupiny za účelem snížení rizika kontaminace látkami používanými v konvenčním zemědělství. Vzhledem k potenciálu dřevěného uhlí vyrobeného z biomasy, které přirozeným způsobem zvyšuje úrodnost půdy, snižuje používání hnojiv a vody a pomáhá snižovat emise skleníkových plynů, by jeho používání při hospodaření s půdou mělo být povoleno.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) Protože podzemní voda je hlavním přenašečem reziduí vznikajících při používání konvenčních zemědělských postupů, členské státy by měly podporovat ekologické zemědělské postupy v oblastech umístěných na horním toku řek.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Používání pesticidů by mělo být výrazně omezeno. Mělo by se upřednostnit používání opatření, která zabrání poškození škodlivými organismy a plevely prostřednictvím metod, které nezahrnují použití přípravků na ochranu rostlin, jako je například střídání plodin. Přítomnost škodlivých organismů a plevelů by měla být sledována s cílem rozhodnout, zda je zásah z hospodářského a ekologického hlediska odůvodněný. Používání některých přípravků na ochranu rostlin by mělo být povoleno v případě, že takové metody neposkytují dostatečnou ochranu, a pouze pokud byly tyto přípravky na ochranu rostlin povoleny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200928, a to poté, co byly označeny za slučitelné s cíli a zásadami ekologické produkce, včetně omezujících podmínek použití, a následně povoleny v souladu s tímto nařízením.

(20) Používání pesticidů by mělo být výrazně omezeno. Mělo by se upřednostnit používání opatření, která zabrání poškození škodlivými organismy, plevely a nákazami prostřednictvím metod, které nezahrnují použití přípravků na ochranu rostlin, jako je například obměňování a střídání plodin. Přítomnost škodlivých organismů, plevelů a nákaz by měla být sledována s cílem rozhodnout, zda je zásah z hospodářského a ekologického hlediska odůvodněný. Používání některých přípravků na ochranu rostlin by mělo být povoleno v případě, že takové metody neposkytují dostatečnou ochranu, a pouze pokud byly tyto přípravky na ochranu rostlin povoleny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200928, a to poté, co byly označeny za slučitelné s cíli a zásadami ekologické produkce, včetně omezujících podmínek použití, a následně povoleny v souladu s tímto nařízením.

__________________

__________________

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

28Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovým pozměňovacím návrhům k příloze II, části I, bodům 1.6.1– úvodní část a 1.6.2.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením a přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení pravidel pozměňujících nebo doplňujících zvláštní pravidla rostlinné produkce, co se týče pěstebních postupů, hospodaření s půdou a hnojení, zdraví rostlin a ochrany před škodlivými organismyplevely, řízení produkce hub a jiných zvláštních rostlin a systémů rostlinné produkce, původu produkce rozmnožovacího materiálu rostlin a sběru volně rostoucích rostlin.

(21) Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením a přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení pravidel doplňujících zvláštní pravidla rostlinné produkce, co se týče hospodaření s půdou a hnojení, zdraví rostlin a ochrany před škodlivými organismyplevely a nákazami, řízení produkce hub a jiných zvláštních rostlin a systémů rostlinné produkce a sběru volně rostoucích rostlin.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovým pozměňovacím návrhům k čl. 10 odst. 3 úvodní části a bodům a), c) a e).

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a) Vzhledem k tomu, že je důležité rozvíjet používání osiv a rostlin, které jsou přizpůsobeny půdním a klimatickým podmínkám a splňují očekávání spotřebitelů, je nutné podporovat produkci ekologického osiva a ekologických rostlin a současně zachovat možnost používat osiva a rostliny z neekologického zemědělství v případech, kdy tato osiva a rostliny nejsou k dispozici nebo kdy je to nutné k zachování dostatečného genetického základu.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21b) Vzhledem k tomu, že je nezbytné v ekologickém zemědělství zajistit dobrou genetickou úroveň plemenných zvířat, která musí být odchována podle pravidel ekologického zemědělství, je vhodné zachovat možnost za určitých okolností využívat zvířata z neekologického zemědělství, nejsou-li zvířata z ekologického zemědělství k dispozici nebo je-li nutné zachovat dostatečný genetický základ, zejména u vzácných druhů a plemen.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Jelikož živočišná produkce přirozeně zahrnuje obhospodařování zemědělské půdy, kdy se statková hnojiva používají k výživě rostlinné produkce, živočišná produkce bez zemědělské půdy by měla být zakázána. Při výběru plemen by se měl brát ohled na schopnost plemen přizpůsobit se místním podmínkám, jejich vitalitu a odolnost vůči nákazám a měla by se podporovat velká biologická rozmanitost.

(22) Jelikož živočišná produkce přirozeně zahrnuje obhospodařování zemědělské půdy, kdy se statková hnojiva používají k výživě rostlinné produkce, živočišná produkce bez zemědělské půdy by měla být zakázána. Při výběru plemen by se měl brát ohled na schopnost plemen přizpůsobit se místním podmínkám, jejich vitalitu a odolnost vůči nákazám a měla by se podporovat velká biologická rozmanitost, za podmínky, že se tak neděje na úkor domorodých a místních plemen a druhů, jejichž chov by měl být podporován.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a) Vzhledem k tomu, že jsou v současné době uplatňovány výjimky z přísnějších norem pro dobré životní podmínky zvířat v ekologickém zemědělství, jsou zemědělské postupy související s chovem zvířat v rámci Unie velmi rozdílné.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovu pozměňovacímu návrhu k čl. 5 odst. 1 bodu f).

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Aby prostřednictvím živin nedocházelo k environmentálnímu znečišťování přírodních zdrojů, jako je půda a voda, měla by být stanovena horní mez pro množství použitých statkových hnojiv na hektar a pro množství chovaných hospodářských zvířat na hektar. Tato mez by se měla vztahovat k obsahu dusíku ve statkových hnojivech.

(24) Aby prostřednictvím živin nedocházelo k environmentálnímu znečišťování přírodních zdrojů, jako jsou půda, vodonosné vrsty a voda, měla by být stanovena horní mez pro množství použitých statkových hnojiv na hektar a pro množství chovaných hospodářských zvířat na hektar. Tato mez by se měla vztahovat k obsahu dusíku ve statkových hnojivech.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Mrzačení, která vedou ke stresu, poškození, nákaze nebo utrpení zvířat, by měla být zakázána.

(25) Veškerá mrzačení, která vedou ke stresu, poškození, nákaze nebo utrpení zvířat, by měla být zakázána. Příslušné orgány by měly mít možnost povolit z důvodu bezpečnosti nebo ochrany zdraví lidí a zvířat, nebo pokud jsou tato opatření určena ke zlepšení zdraví a životních nebo hygienických podmínek hospodářských zvířat, kauterizaci zobáků drůběže prováděnou během prvních tří dnů života, připevňování gumových kroužků na ocasy ovcí a krácení ocasů. Odrohování a kastrace mladých savců by měly být povoleny pouze s použitím vhodné anestezie a/nebo analgetik.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Hospodářská zvířata by měla být krmena krmnými surovinami vyprodukovanými v souladu s pravidly ekologické produkce, nejlépe pocházejícími z vlastního zemědělského podniku, která zohledňují jejich fyziologické potřeby. Splnění základních požadavků na výživu hospodářských zvířat si kromě toho může vyžádat zařazení některých minerálů, stopových prvků a vitaminů, podávaných za náležitě vymezených podmínek.

(26) Hospodářská zvířata by měla být krmena krmnými surovinami vyprodukovanými v souladu s pravidly ekologické produkce, nejlépe pocházejícími z vlastního zemědělského podniku, která zohledňují jejich fyziologické potřeby z hlediska kvality i množství. Mělo by být možné, aby část krmné dávky obsahovala krmivo ze zemědělských podniků, které přecházejí na ekologické zemědělství. Splnění základních požadavků na výživu hospodářských zvířat si kromě toho může vyžádat zařazení některých minerálů, stopových prvků a vitaminů, podávaných za náležitě vymezených podmínek. Avšak vzhledem k tomu, že v současnosti není na trhu dostatečné množství rostlinných bílkovin, jež jsou v ekologické produkci nutné k zajištění zdraví zvířat, měla by Komise přijmout nezbytná opatření na podporu produkce bílkovin ekologického původu.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovým pozměňovacím návrhům k příloze II části II bodu 1.4.1 odst. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením a přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení pravidel pozměňujících nebo doplňujících zvláštní pravidla živočišné produkce, co se týče původu zvířat, ustájení hospodářských zvířat včetně minimální vnitřní a venkovní plochy a maximálního počtu zvířat na hektar, chovatelských postupů, plemenitby, krmiv a krmení, prevence nákaz a veterinární péče.

(28) Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením a přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení pravidel doplňujících zvláštní pravidla živočišné produkce, co se týče výživy, prevence nákaz a veterinární péče.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající pozměňovacím návrhům k čl. 11 odst. 2 úvodní části a písmenům a), c), d) a e).

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením a přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení pravidel pozměňujících nebo doplňujících zvláštní pravidla produkce mořských řas, co se týče vhodnosti vodního prostředí a udržitelného plánu hospodaření, sklízení volně se vyskytujících mořských řas, pěstování mořských řas, opatření na zabránění znečištění a čištění produkčního vybavení a zařízení, a pokud jde o stanovení pravidel doplňujících zvláštní pravidla produkce živočichů pocházejících z akvakultury, co se týče vhodnosti vodního prostředí a udržitelného plánu hospodaření, původu živočichů v akvakultuře, chovu v akvakultuře včetně systémů oddělení chovu od okolního vodního prostředí, systémů produkce a maximální intenzity chovu, plemenitby, nakládání s živočichy pocházejícími z akvakultury, krmiv a krmení, prevence nákaz a veterinární péče.

(32) Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením a přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení pravidel doplňujících zvláštní pravidla produkce mořských řas, co se týče sklízení volně se vyskytujících mořských řas a pěstování mořských řas, a to i pro jednotlivé druhy řas, opatření na zabránění znečištění a čištění produkčního vybavení a zařízení, a pokud jde o stanovení pravidel doplňujících zvláštní pravidla produkce živočichů pocházejících z akvakultury, a to i pro zvláštní druhy živočichů, co se týče původu živočichů v akvakultuře, podmínek a postupů chovu, nakládání s měkkýši, krmiv a krmení, prevence nákaz a veterinární péče.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovu pozměňovacímu návrhu k čl. 12 odst. 2 a 3.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33a) Komise by měla zajistit, aby členské státy přijaly opatření zaměřená na potírání nekalých praktik v potravinovém řetězci v rámci odvětví ekologické produkce.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34) Měla by být vypracována ustanovení týkající se složení zpracovaných ekologických potravin. Konkrétně by tyto potraviny měly být vyprodukovány zejména ze zemědělských složek, které jsou ekologické, s omezenou možností používat určité zemědělské složky nezískané z ekologické produkce, které jsou uvedeny v tomto nařízení. Kromě toho by pro použití při produkci zpracovaných ekologických potravin měly být povoleny pouze některé látky, které jsou povolené v souladu s tímto nařízením.

(34) Měla by být vypracována ustanovení týkající se složení zpracovaných ekologických potravin. Konkrétně by tyto potraviny měly být vyprodukovány ze zemědělských složek, které jsou ekologické, s omezenou možností používat určité zemědělské složky nezískané z ekologické produkce, které jsou uvedeny v tomto nařízení. Kromě toho by pro použití při produkci zpracovaných ekologických potravin měly být povoleny pouze některé látky, které jsou povolené v souladu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35) Zpracované potraviny by měly být označeny jako ekologické pouze tehdy, pokud jsou všechny nebo téměř všechny složky zemědělského původu ekologické. Měla by však být stanovena zvláštní pravidla označování pro zpracované potraviny, které obsahují zemědělské složky, jež nelze získat ekologickým způsobem, jak je tomu v případě produktů lovu a rybolovu. Kromě toho by v zájmu informování spotřebitele, transparentnosti na trhu a podpory využívání ekologických složek mělo být rovněž umožněno za určitých podmínek odkazovat na ekologickou produkci v seznamu složek.

(35) Zpracované potraviny by měly být označeny jako ekologické pouze tehdy, pokud jsou všechny nebo téměř všechny složky zemědělského původu ekologické. Měla by však být stanovena zvláštní pravidla označování pro zpracované potraviny, které obsahují zemědělské složky, jež nelze získat ekologickým způsobem, jak je tomu v případě produktů lovu a rybolovu. Kromě toho by v zájmu informování spotřebitele, transparentnosti na trhu a podpory využívání ekologických složek mělo být rovněž umožněno za určitých podmínek odkazovat na ekologickou produkci v seznamu složek a na původ ekologických produktů.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37) Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením a přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení pravidel pozměňujících nebo doplňujících zvláštní pravidla produkce zpracovaných potravin a krmiv, co se týče postupů, které je třeba dodržovat, preventivních opatření, která je třeba přijmout, složení zpracovaných potravin a krmiv, opatření pro čištění, uvádění zpracovaných produktů na trh včetně jejich označování a identifikace, oddělení ekologických produktů, zemědělských složek a krmných surovin od produktů, zemědělských složek a krmných surovin nezískaných z ekologické produkce, seznamu zemědělských složek, které lze výjimečně používat při výrobě zpracovaných ekologických produktů, výpočtu procentního podílu zemědělských složek a postupů používaných při zpracování potravin či krmiv.

(37) Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením a přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení pravidel doplňujících zvláštní pravidla produkce zpracovaných krmiv, co se týče preventivních a bezpečnostních opatření, která je třeba přijmout, a postupů zpracování krmiv, a pokud jde o stanovení zvláštních pravidel pro výrobu zpracovaných potravin, co se týče preventivních a bezpečnostních opatření, která je třeba přijmout, složení a podmínek používání produktů a látek, které mohou být součástí zpracovaných potravin, seznamu zemědělských složek, které lze výjimečně používat při výrobě zpracovaných ekologických produktů, výpočtu procentního podílu zemědělských složek a postupů používaných při zpracování potravin.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovu pozměňovacímu návrhu k čl. 13 odst. 2, kterým se zavádí nový čl. 13a odst. 3.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38) Ekologické víno by mělo být produkováno výhradně z ekologických surovin a mělo by být povoleno přidávat pouze některé látky, které jsou povoleny v souladu s tímto nařízením. Některé enologické postupy, procesy a ošetření by měly být v ekologické produkci vína zakázány. Jiné postupy, procesy a ošetření by měly být povoleny za přesně stanovených podmínek.

(38) Ekologické víno by mělo být produkováno výhradně z ekologických surovin a mělo by být povoleno přidávat pouze některé látky, které jsou povoleny v souladu s tímto nařízením. Enologické postupy, procesy a ošetření musí být prováděny v souladu s pravidly produkce stanovenými v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39) Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením a přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení pravidel pozměňujících nebo doplňujících zvláštní pravidla produkce vína, co se týče enologických postupů a omezení.

(39) Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením a přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení pravidel doplňujících zvláštní pravidla produkce vína, co se týče enologických postupů a omezení.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovu pozměňovacímu návrhu k čl. 14 odst. 2.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41) Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením a přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení pravidel pozměňujících nebo doplňujících zvláštní pravidla produkce ekologických kvasnic, co se týče zpracování a substrátů používaných k jejich produkci.

(41) Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením a přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení pravidel doplňujících zvláštní pravidla produkce ekologických kvasnic, co se týče zpracování a substrátů používaných k jejich produkci.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovu pozměňovacímu návrhu k čl. 15 odst. 2.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42) Aby bylo možné zohlednit budoucí potřebu mít zvláštní pravidla produkce pro produkty, jejichž produkce nespadá do žádné z kategorií zvláštních pravidel produkce stanovených v tomto nařízení, a aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením a následně přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení zvláštních pravidel produkce pro takové produkty, včetně změn nebo doplnění uvedených aktů.

(42) Vzhledem k tomu, že toto nařízení nestanoví prováděcí pravidla produkce pro určité druhy zvířat, pro určité vodní rostliny a pro určité mikrořasy, měly by se až do zařazení prováděcích pravidel produkce do tohoto nařízení použít vnitrostátní předpisy, nebo pokud tyto neexistují, soukromé normy uznané členskými státy. Tyto vnitrostátní předpisy nebo soukromé normy by měly být oznámeny Komisi. Pravidla stanovená v tomto nařízení týkající se označování, kontroly a certifikace se použijí obdobně.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovu pozměňovacímu návrhu k článku 16.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43) Nařízení (ES) č. 834/2007 stanoví různé výjimky z pravidel ekologické produkce. Zkušenosti získané při uplatňování těchto předpisů ukazují, že takovéto výjimky mají na ekologickou produkci negativní dopad. Zejména se zjistilo, že samotná existence těchto výjimek brání produkci vstupů v ekologické podobě a že není zajištěna vysoká úroveň dobrých životních podmínek zvířat, která se s ekologickou produkcí spojuje. Správa a kontrola výjimek kromě toho přinášejí značnou administrativní zátěž jak pro vnitrostátní správní orgány, tak pro hospodářské subjekty. V neposlední řadě existence výjimek vytvořila podmínky pro narušení hospodářské soutěže a mohla ohrozit důvěru spotřebitelů. Proto by měl být prostor pro umožnění výjimek z pravidel ekologické produkce dále omezen, a to pouze na případy katastrofických situací.

(43) Nařízení (ES) č. 834/2007 stanoví různé výjimky z pravidel ekologické produkce. Zkušenosti získané při uplatňování těchto předpisů ukazují, že takovéto výjimky nepředstavují dostatečnou pobídku a jsou nadbytečné. Zejména se zjistilo, že samotná existence těchto výjimek může bránit zvýšení nabídky vstupů v ekologické podobě a že není vždy zajištěna vysoká úroveň dobrých životních podmínek zvířat, která se s ekologickou produkcí spojuje. Správa a kontrola výjimek kromě toho přinášejí značnou administrativní zátěž jak pro vnitrostátní správní orgány, tak pro hospodářské subjekty. V neposlední řadě existence výjimek vytvořila podmínky pro narušení hospodářské soutěže a mohla ohrozit důvěru spotřebitelů. Proto by měla být prostřednictvím tohoto nařízení vytvořena opatření, která přispějí k rozvoji ekologického chovu a která zacelí stávající mezery na trhu s ekologickými vstupy, aby mohly být výjimky co nejdříve zrušeny.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44) Aby mohla v případě katastrofické situace ekologická produkce pokračovat nebo znovu začít, měla by na Komisi být přenesena pravomoc stanovit kritéria pro určení katastrofických situací a stanovit zvláštní pravidla pro řešení těchto případů a nezbytné požadavky na sledování a podávání zpráv.

(44) Komise by měla být zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými stanoví kritéria, podle nichž lze situace označit za situace vyžadující zvláštní pravidla produkce, postupy pro řešení těchto situací a rovněž požadavky na sledování a podávání zpráv, přičemž je nutno zohledňovat odborné znalosti z oblasti ekologické produkce.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(44a) K zajištění co nejnižší úrovně emisí skleníkových plynů v odvětví dopravy je třeba podporovat a propagovat konzumaci potravin, které byly vyrobeny a uvedeny na trh v dané oblasti. Aby se navíc snížila produkce odpadu, je třeba podporovat nebalené produkty a v co nejvyšší možné míře omezit zbytečný obalový materiál.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45) Za určitých podmínek mohou být ekologické produkty a produkty nezískané z ekologické produkce sbírány a přepravovány současně. Měla by být vypracována zvláštní ustanovení, která zajistí řádné oddělení ekologických produktů od produktů nezískaných z ekologické produkce při manipulaci a zabrání jejich směšování.

(45) Za určitých podmínek mohou být ekologické produkty a produkty nezískané z ekologické produkce sbírány a přepravovány současně. Měla by být vypracována zvláštní ustanovení, která zajistí, aby při této manipulaci za účelem sběru, přepravy a zpracování byly ekologické produkty řádně odděleny od produktů nezískaných z ekologické produkce, a zabrání jejich směšování.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46) Aby bylo možné zajistit integritu ekologické produkce a přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení pravidel pozměňujících nebo doplňujících zvláštní pravidla pro sběr, balení, dopravu a skladování ekologických produktů.

(46) Aby bylo možné zajistit integritu ekologické produkce a přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení pravidel doplňujících zvláštní pravidla pro sběr, balení, dopravu a skladování ekologických produktů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovu pozměňovacímu návrhu k čl. 18 odst. 2.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47) Použití produktů a látek, jako jsou přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, pomocné půdní látky, živiny, složky výživy zvířat, doplňkové látky nebo potravinářské přídatné látky, pomocné látky a produkty pro účely čištění a dezinfekce, by mělo být v ekologické produkci omezeno na minimum a mělo by podléhat zvláštním podmínkám stanoveným v tomto nařízení. Stejný přístup by se měl uplatnit, pokud jde o použití produktů a látek jako potravinářských přídatných látek a pomocných látek při produkci zpracovaných ekologických potravin. Proto by měla být vypracována ustanovení, která vymezí veškeré možné použití takových produktů a látek v ekologické produkci obecně a při produkci zpracovaných ekologických potravin zvláště, a to při splnění zásad stanovených tímto nařízením a určitých kritérií.

(47) Použití produktů a látek, jako jsou přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, pomocné půdní látky, živiny, složky výživy zvířat, doplňkové látky nebo potravinářské přídatné látky, pomocné látky, produkty pro využití v živočišném chovu a produkty pro účely čištění a dezinfekce, by mělo být v ekologické produkci omezeno na minimum a mělo by podléhat zvláštním podmínkám stanoveným v tomto nařízení. Stejný přístup by se měl uplatnit, pokud jde o použití produktů a látek jako potravinářských přídatných látek a pomocných látek při produkci zpracovaných ekologických potravin, produktů a látek pro enologické postupy a produktů pro účely čištění a dezinfekce. Proto by měla být vypracována ustanovení, která vymezí veškeré možné použití takových produktů a látek v ekologické produkci obecně a při produkci zpracovaných ekologických potravin zvláště, a to při splnění zásad stanovených tímto nařízením a určitých kritérií.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovým pozměňovacím návrhům k čl. 19 odst. 1 pododstavci 2 písm. ba) a bb).

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48) Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením, pokud jde o ekologickou produkci obecně a produkci zpracovaných ekologických potravin zvláště, a zajistit přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o stanovení dalších kritérií pro povolování nebo odnímání povolení produktů a látek pro použití v ekologické produkci obecně a při výrobě zpracovaných ekologických potravin zvláště a jiných požadavků týkajících se používání těchto povolených produktů a látek.

(48) Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením, pokud jde o ekologickou produkci obecně a produkci zpracovaných ekologických potravin zvláště, a zajistit přizpůsobení technickému vývoji, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o povolování nebo odnímání povolení produktů a látek, které mohou být použity v ekologické produkci obecně, a produktů a látek, které mohou být použity zvláště při výrobě zpracovaných ekologických potravin, a pokud jde o jiné požadavky týkající se používání těchto povolených produktů a látek.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovu pozměňovacímu návrhu k čl. 19 odst. 5.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49) Vzhledem k tomu, že neexistovala zvláštní pravidla Unie pro opatření, která mají být přijata v případě, že se v ekologických produktech vyskytují nepovolené látky nebo produkty, v rámci Unie byly vypracovány a používány různé přístupy. Tato situace vytváří nejistotu pro hospodářské subjekty, kontrolní orgány a kontrolní subjekty. Může rovněž vést k různému zacházení s hospodářskými subjekty v Unii a ovlivnit důvěru spotřebitelů v ekologické produkty. Je proto vhodné vypracovat jasná a jednotná ustanovení, která zakazují uvádět na trh jako ekologické takové produkty, v nichž se vyskytují jakékoli nepovolené produkty nebo látky v množství překračujícím stanovené úrovně. Tyto úrovně by měly být stanoveny zejména s ohledem na směrnici Komise 2006/125/ES31 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti.

vypouští se

__________________

 

31 Směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 16).

 

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(50) Aby bylo možné zajistit účinnost, efektivnost a transparentnost systému ekologické produkce a označování, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o zvláštní kritéria a podmínky pro stanovení a uplatňování úrovní přítomnosti nepovolených produktů a látek, při jejichž překročení produkty nesmějí být uváděny na trh jako ekologické, a pokud jde o stanovení těchto úrovní a jejich přizpůsobení s ohledem na technický vývoj.

vypouští se

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(51) Ekologická produkce je založena na obecné zásadě omezeného využívání vnějších vstupů. Zemědělci jsou povinni přijmout opatření, která zabrání riziku kontaminace nepovolenými produkty nebo látkami. I přes tato opatření může dojít k případům, kdy zemědělci nemohou uvádět své produkty na trh jako ekologické produkty z důvodu nezáměrné přítomnosti nepovolených produktů nebo látek. Proto je vhodné stanovit možnost, aby v souladu s článkem 42 Smlouvy mohla Komise povolit členským státům, aby v těchto případech poskytly vnitrostátní platby na náhradu utrpěných ztrát. Členské státy mohou k úplnému nebo částečnému pokrytí takovýchto ztrát využít rovněž nástroje společné zemědělské politiky.

(51) Ekologická produkce je založena na obecné zásadě omezeného využívání vnějších vstupů. Zemědělci jsou povinni přijmout opatření, která zabrání riziku kontaminace nepovolenými produkty nebo látkami. I přes tato opatření může dojít k případům, kdy zemědělci nemohou uvádět své produkty na trh jako ekologické produkty z důvodu nezáměrné přítomnosti nepovolených produktů nebo látek.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(52) Označování zemědělských produktů a potravin by mělo podléhat obecným pravidlům stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/201132, zejména ustanovením, jejichž cílem je zabránit označování, které může být pro spotřebitele matoucí nebo zavádějící. Kromě toho by v tomto nařízení měla být stanovena zvláštní ustanovení týkající se označování ekologických produktů. Měla by chránit jak zájmy hospodářských subjektů, které budou mít své produkty na trhu správně označeny a budou těžit z podmínek spravedlivé hospodářské soutěže, tak zájmy spotřebitelů, kteří se budou moci při výběru potravin informovaně rozhodovat.

(52) Označování zemědělských produktů a potravin by mělo podléhat obecným pravidlům stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/201132, zejména důslednému dodržování společných norem pro označování a ustanovením, jejichž cílem je zabránit označování, které může být pro spotřebitele matoucí nebo zavádějící. Kromě toho by v tomto nařízení měla být stanovena zvláštní ustanovení týkající se označování ekologických produktů. Měla by chránit jak zájmy hospodářských subjektů, které budou mít své produkty na trhu správně označeny a budou těžit z podmínek spravedlivé hospodářské soutěže, tak zájmy spotřebitelů, kteří se budou moci při výběru potravin informovaně rozhodovat.

__________________

__________________

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(57) Aby bylo možné zajistit jasnost pro spotřebitele a sdělování přiměřených informací, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o úpravy seznamu výrazů odkazujících na ekologickou produkci uvedeného v tomto nařízení, stanovení zvláštních požadavků na označování a složení krmiv a jejich složek, stanovení dalších pravidel pro označování a používání označení jiných než loga Evropské unie pro ekologickou produkci stanovených v tomto nařízení a změny loga Evropské unie pro ekologickou produkci a pravidel, která se k němu vztahují.

(57) Aby bylo možné zajistit jasnost pro spotřebitele a sdělování přiměřených informací, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o úpravy seznamu výrazů odkazujících na ekologickou produkci uvedeného v tomto nařízení, stanovení dalších pravidel pro označování a používání označení jiných než loga Evropské unie pro ekologickou produkci stanovených v tomto nařízení a změny loga Evropské unie pro ekologickou produkci a pravidel, která se k němu vztahují.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovu pozměňovacímu návrhu k čl. 21 odst. 4.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(58) Ekologická produkce je důvěryhodná pouze tehdy, je-li doprovázena účinným ověřováním a kontrolami ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce. Ekologická produkce by měla podléhat úředním kontrolám nebo jiným úředním činnostem prováděným v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. (XXX/XXXX)33 s cílem ověřit, zda jsou dodržovány předpisy o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

(58) Ekologická produkce je důvěryhodná pouze tehdy, je-li doprovázena účinným ověřováním a kontrolami ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce. Ekologická produkce by měla podléhat úředním kontrolám nebo jiným úředním činnostem prováděným v souladu s tímto nařízením s cílem ověřit, zda jsou dodržovány předpisy o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Proto by v oblasti působnosti tohoto nařízení měla zůstat zvláštní pravidla týkající se kontroly produkčního procesu v celém řetězci ekologické produkce.

 

 

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XX/XXX o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin a o změně nařízení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, nařízení (EU) č. 1151/2012, [….]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] a směrnic 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L, ...).

 

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(60) Malí zemědělci v Unii jednotlivě čelí poměrně vysokým nákladům na kontroly a vysoké administrativní zátěži v souvislosti s certifikací ekologické produkce. Mělo by se umožnit zavedení systému skupinové certifikace s cílem snížit náklady na kontrolu a certifikaci a související administrativní zátěž, posílit místní sítě, přispět k lepšímu odbytu na trhu a zajistit rovné podmínky ve vztahu k hospodářským subjektům ve třetích zemích. Z tohoto důvodu by měl být zaveden a definován pojem „skupina hospodářských subjektů“ .

(60) Malí zemědělci v Unii jednotlivě čelí poměrně vysokým nákladům na kontroly a vysoké administrativní zátěži v souvislosti s certifikací ekologické produkce. Mělo by se umožnit zavedení systému skupinové certifikace s cílem snížit náklady na kontrolu a certifikaci a související administrativní zátěž, posílit místní sítě, přispět k lepšímu odbytu na trhu a zajistit rovné podmínky ve vztahu k hospodářským subjektům ve třetích zemích. Z tohoto důvodu by měl být zaveden a definován pojem „skupina hospodářských subjektů“. Měl by rovněž zahrnovat přeshraniční skupiny. Členské státy by dále měly cíleně použít opatření pro spolupráci zemědělců, obzvláště drobných zemědělců, kteří jsou oprávněni podle nařízeni (EU) č. 1305/2013.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(61) Aby bylo možné zajistit účinnost, efektivnost a transparentnost ekologické produkce a systému označování, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o požadavky na vedení záznamů hospodářskými subjekty nebo skupinami hospodářských subjektů, požadavky na zveřejnění seznamu hospodářských subjektů, požadavky a postupy, které se použijí na zveřejnění poplatků, jež mohou být vybírány v souvislosti s kontrolami pro ověření souladu s pravidly ekologické produkce, a na dozor nad uplatňováním těchto poplatků prováděný příslušnými orgány, jakož i kritéria pro vymezení skupin produktů, pro které by hospodářské subjekty měly mít nárok pouze na jeden certifikát ekologické produkce vydaný dotyčným kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem.

vypouští se

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovým pozměňovacím návrhům k čl. 24 odst. 6 a čl. 25 a odst. 6.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(62) Aby bylo možné zajistit účinné a efektivní provádění certifikace skupin hospodářských subjektů, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o povinnosti jednotlivých členů skupiny hospodářských subjektů, složení a velikost této skupiny, kategorie produktů, které má skupina hospodářských subjektů produkovat, podmínky pro účast ve skupině a zřízení a fungování systému skupiny pro vnitřní kontroly, včetně oblasti působnosti, obsahu a četnosti kontrol, které mají být prováděny.

vypouští se

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovu pozměňovacímu návrhu k čl. 26 odst. 3.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 62 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(62a) Pravidla týkající se skupin hospodářských subjektů by měla zohledňovat potřeby a kapacitu zdrojů všech drobných zemědělců s cílem co nejvíce rozšířit možnosti drobných zemědělců a podpořit jednotlivé zemědělce k utváření skupin hospodářských subjektů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovu pozměňovacímu návrhu k čl. 26 odst. 3.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(67) Ze zkušeností se systémem kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uznaných jako oprávněné provádět kontroly a vydávat certifikáty ve třetích zemích pro účely dovozu produktů poskytujících rovnocenné záruky vyplývá, že pravidla uplatňovaná těmito orgány a subjekty vykazují rozdíly a mohlo by být v praxi obtížné považovat je za rovnocenné příslušným pravidlům Unie. Kromě toho znásobení norem kontrolních orgánů a kontrolních subjektů brání přiměřenému dozoru ze strany Komise. Proto by tento režim uznávání rovnocennosti měl být zrušen. Těmto kontrolním orgánům a kontrolním subjektům by však měl být poskytnut dostatek času, aby se mohly připravit na získání uznání pro účely dovozu produktů v souladu s pravidly Unie.

(67) Ze zkušeností se systémem kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uznaných jako oprávněné provádět kontroly a vydávat certifikáty ve třetích zemích pro účely dovozu produktů poskytujících rovnocenné záruky vyplývá, že pravidla uplatňovaná těmito orgány a subjekty vykazují rozdíly a mohlo by být v praxi obtížné považovat je za rovnocenné příslušným pravidlům Unie. Kromě toho znásobení norem kontrolních orgánů a kontrolních subjektů brání přiměřenému dozoru ze strany Komise. Proto by tento režim uznávání rovnocennosti měl být změněn tak, že bude případně zaveden nový systém rovnocennosti. Těmto kontrolním orgánům a kontrolním subjektům by však měl být poskytnut dostatek času, aby se mohly připravit na získání uznání pro účely dovozu produktů v souladu s pravidly Unie.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(69) Aby bylo možné zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi hospodářskými subjekty, sledovatelnost dovážených produktů určených k uvedení na trh v Unii jako ekologické produkty nebo transparentnost postupu uznávání a dozoru pro kontrolní orgány a kontrolní subjekty v souvislosti s dovozem vyhovujících produktů ekologického zemědělství a aby bylo možné zajistit správu seznamu třetích zemí uznaných pro účely rovnocennosti podle nařízení (ES) č. 834/2007, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o doklady určené celním orgánům ve třetích zemích, zejména vývozní osvědčení pro ekologické produkty pokud možno v elektronické podobě, doklady potřebné pro účely dovozu, rovněž pokud možno v elektronické podobě, kritéria pro uznání nebo odnětí uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů v souvislosti s dovozem vyhovujících produktů ekologického zemědělství a informace, které mají být zasílány třetími zeměmi uznanými podle uvedeného nařízení, jež jsou nezbytné pro dozor nad jejich uznáním a výkon tohoto dozoru ze strany Komise, včetně šetření na místě.

(69) Aby bylo možné zajistit sledovatelnost dovážených produktů určených k uvedení na trh v Unii jako ekologické produkty nebo transparentnost postupu uznávání a dozoru pro kontrolní orgány a kontrolní subjekty v souvislosti s dovozem vyhovujících produktů ekologického zemědělství a aby bylo možné zajistit správu seznamu třetích zemí uznaných pro účely rovnocennosti podle nařízení (ES) č. 834/2007, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o doklady potřebné pro účely dovozu, rovněž pokud možno v elektronické podobě, dále pokud jde o dodržování kritérií pro uznání nebo odnětí uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů v souvislosti s dovozem vyhovujících produktů ekologického zemědělství a informace, které mají být zasílány třetími zeměmi uznanými podle uvedeného nařízení, což je nezbytné pro dozor nad jejich uznáním, dále pokud jde o přijímání ustanovení pro výkon tohoto dozoru ze strany Komise, včetně šetření na místě, postup pro uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů včetně obsahu technického spisu, který má být předložen, jakož i odebrání uznání, a pokud jde o kontroly a další kroky, které mají podnikat kontrolní orgány a kontrolní subjekty uznané Komisí. Jsou-li zjištěna závažná nebo opakovaná porušení pravidel, jimiž se řídí inspekce a certifikace, uznání dotčených kontrolních subjektů by mělo být okamžitě zrušeno jak ve třetích zemích, tak i v rámci celého trhu Unie v případě národních akreditačních subjektů ustanovených v Unii.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovým pozměňovacím návrhům k čl. 27 odst. 3 a čl. 29 odst. 7 a uvádějící nové odstavce 7a a 7b v článku 29.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 69 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(69a) Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o uplatňování opatření týkajících se nesouladu nebo podezření na nesoulad s platnými pravidly, což má dopad na integritu ekologických výrobků dovážených ze třetích zemí a uznaných podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007, a pokud jde o systém, který má být používán k předávání nezbytných informací pro provádění a monitorování tohoto nařízení. Všechny informace týkající se podezření na nesoulad, zrušení uznání nebo pozastavení povolení by měly být okamžitě sděleny všem příslušným orgánům a kontrolním subjektům s cílem zabránit uvádění nepovolených výrobků na trh.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovým pozměňovacím návrhům k čl. 29 odst. 8, čl. 31 odst. 6 a čl. 33 a odst. 2.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(70) Měla by být vypracována ustanovení, která zajistí, aby pohyb ekologických produktů, které byly předmětem kontroly v jednom členském státě a splňují požadavky tohoto nařízení, nemohl být v jiném členském státě omezen. Aby bylo možné zajistit řádné fungování jednotného trhu a obchodu mezi členskými státy, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, kterými se stanoví pravidla týkající se volného pohybu ekologických produktů.

(70) Měla by být vypracována ustanovení, která zajistí, aby pohyb ekologických produktů, které byly předmětem kontroly v jednom členském státě a splňují požadavky tohoto nařízení, nemohl být v jiném členském státě omezen.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovu pozměňovacímu návrhu k čl. 32 odst. 2.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 71

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(71) Aby bylo možné získat spolehlivé údaje potřebné pro provádění tohoto nařízení, měly by členské státy každoročně předkládat Komisi nezbytné informace. Z důvodů jasnosti a transparentnosti by členské státy měly vést aktualizované seznamy příslušných orgánů, kontrolních orgánů a kontrolních subjektů. Seznamy kontrolních orgánů a kontrolních subjektů by měly být členskými státy veřejně zpřístupněny a každoročně zveřejněny Komisí.

(71) Aby bylo možné získat spolehlivé údaje potřebné pro provádění tohoto nařízení, měly by členské státy každoročně předkládat Komisi nezbytné aktuální statistické informace. Z důvodů jasnosti a transparentnosti by členské státy měly vést aktualizované seznamy příslušných orgánů, kontrolních orgánů a kontrolních subjektů. Seznamy kontrolních orgánů a kontrolních subjektů by měly být členskými státy veřejně zpřístupněny a každoročně zveřejněny Komisí.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 72

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(72) Je nezbytné stanovit opatření, která zajistí hladký přechod k určitým změnám právního rámce upravujícího dovoz ekologických produktů do Unie, jak je zaveden v tomto nařízení. Konkrétně by s cílem zajistit hladký přechod od starého k novému právnímu rámci měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o pravidla týkající se přechodných období započatých podle nařízení (ES) č. 834/2007, a to odchylně od obecného pravidla, že za součást přechodného období nelze se zpětnou platností uznat žádná předchozí období.

(72) Je nezbytné stanovit opatření, která zajistí hladký přechod k určitým změnám právního rámce upravujícího dovoz ekologických produktů do Unie, jak je zaveden v tomto nařízení. Konkrétně by s cílem zajistit hladký přechod od starého k novému právnímu rámci měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o pravidla týkající se přechodných období započatých podle nařízení (ES) č. 834/2007.

Odůvodnění

Amendment corresponding to rapporteur's amendment to Article 8 - paragraph 3.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(75) Aby bylo možné zajistit jednotné provádění tohoto nařízení, měly by Komisi být svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o technické podrobnosti pro zřízení databáze uvádějící odrůdy, pro něž je dostupný rozmnožovací materiál rostlin získaný ekologickou metodou produkce, pokud jde o povolení nebo odnětí povolení produktů a látek, které je možné používat při ekologické produkci obecně a při produkci ekologických zpracovaných potravin zvláště, včetně postupů, které je třeba dodržet pro získání povolení, seznamů uvedených produktů a látek a případně jejich popisu, požadavků na složení a podmínek užití, pokud jde o konkrétní a praktické způsoby týkající se úpravy, skladby a velikosti označení vztahujících se k číselným kódům kontrolních orgánů a kontrolních subjektů a označení místa, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, udělování číselných kódů kontrolních orgánů a kontrolních subjektů a označení místa, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, pokud jde o podrobnosti a specifikace týkající se obsahu, formy a způsobu oznamování pro oznámení činností hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů příslušným orgánům a způsob zveřejnění poplatků, které mohou být za kontroly vybírány, pokud jde o výměnu informací mezi skupinami hospodářských subjektů a příslušnými orgány, kontrolními orgány a kontrolními subjekty a mezi členskými státy a Komisí, pokud jde o uznání a odnětí uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou oprávněné provádět kontroly ve třetích zemích, a zřízení seznamu těchto kontrolních orgánů a kontrolních subjektů a stanovení pravidel, která zajistí uplatnění opatření v případech nesouladu nebo podezření na ně, jež mají vliv na integritu dovážených ekologických produktů, pokud jde o zřízení seznamu třetích zemí uznaných podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 a změny tohoto seznamu, jakož i pravidla zajišťující uplatnění opatření v případech nesouladu nebo podezření na ně, jež mají vliv na integritu ekologických produktů dovážených z těchto zemí, pokud jde o systém, který se má používat pro předávání informací nezbytných pro provádění a sledování tohoto nařízení, a pokud jde o zřízení seznamu kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uznaných podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 a změny tohoto seznamu. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201134.

(75) Aby bylo možné zajistit jednotné provádění tohoto nařízení, měly by Komisi být svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o technické podrobnosti pro zřízení jednotné databáze uvádějící odrůdy, zejména tradiční a vzácné odrůdy, pro něž je dostupný rozmnožovací materiál rostlin získaný ekologickou metodou produkce, pokud jde o povolení nebo odnětí povolení produktů a látek, které je možné používat při ekologické produkci obecně a při produkci ekologických zpracovaných potravin zvláště, včetně postupů, které je třeba dodržet pro získání povolení, seznamů uvedených produktů a látek a případně jejich popisu, požadavků na složení a podmínek užití, pokud jde o konkrétní a praktické způsoby týkající se úpravy, skladby a velikosti označení vztahujících se k číselným kódům kontrolních orgánů a kontrolních subjektů a označení místa, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, udělování číselných kódů kontrolních orgánů a kontrolních subjektů a označení místa, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, pokud jde o podrobnosti a specifikace týkající se obsahu, formy a způsobu oznamování pro oznámení činností hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů příslušným orgánům a způsob zveřejnění poplatků, které mohou být za kontroly vybírány, pokud jde o výměnu informací mezi skupinami hospodářských subjektů a příslušnými orgány, kontrolními orgány a kontrolními subjekty a mezi členskými státy a Komisí, pokud jde o uznání a odnětí uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou oprávněné provádět kontroly ve třetích zemích, a zřízení seznamu těchto kontrolních orgánů a kontrolních subjektů a stanovení pravidel, která zajistí uplatnění opatření v případech nesouladu nebo podezření na ně, jež mají vliv na integritu dovážených ekologických produktů, pokud jde o zřízení seznamu třetích zemí uznaných podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 a změny tohoto seznamu, jakož i pravidla zajišťující uplatnění opatření v případech nesouladu nebo podezření na ně, jež mají vliv na integritu ekologických produktů dovážených z těchto zemí, pokud jde o systém, který se má používat pro předávání informací nezbytných pro provádění a sledování tohoto nařízení, a pokud jde o zřízení seznamu kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uznaných podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 a změny tohoto seznamu. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201134.

__________________

__________________

34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

34Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 77

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(77) Aby bylo možné zajistit hladký přechod od pravidel týkajících se ekologického původu rozmnožovacího materiálu rostlin a zvířat pro účely plemenitby podle nařízení (ES) č. 834/2007 a výjimky z pravidel produkce přijaté podle článku 22 uvedeného nařízení k novým pravidlům produkce pro rostliny a rostlinné produkty a pro hospodářská zvířata stanoveným v tomto nařízení, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o udělování výjimek, jsou-li výjimky považovány za nezbytné s cílem zajistit přístup k rozmnožovacímu materiálu rostlin a živým zvířatům pro účely plemenitby, které lze používat v ekologické produkci. Jelikož tyto akty jsou přechodné povahy, měly by být platné po omezenou dobu.

(77) Aby bylo možné zajistit hladký přechod od pravidel týkajících se ekologického původu rozmnožovacího materiálu rostlin a zvířat pro účely plemenitby podle nařízení (ES) č. 834/2007 a výjimky z pravidel produkce přijaté podle článku 22 uvedeného nařízení k novým pravidlům produkce pro rostliny a rostlinné produkty a pro hospodářská zvířata stanoveným v tomto nařízení, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o udělování výjimek, jsou-li výjimky považovány za nezbytné s cílem zajistit přístup k rozmnožovacímu materiálu rostlin a živým zvířatům pro účely plemenitby, které lze používat v ekologické produkci. Tyto akty jsou však pouze přechodné povahy, a budou tedy platné pouze po omezenou dobu, která je potřebná k určení a odstranění nedostatků týkajících se dostupnosti ekologického rozmnožovacího materiálu pro rostliny a ekologicky chovaných zvířat pro účely plemenitby.

Odůvodnění

Cílem je vytvořit ve spolupráci s evropskými producenty ekologického zárodečného materiálu skutečný trh pro jeho produkci. Za tím účelem je zapotřebí účinný systém pobídek a jasný závazek na straně zákonodárců.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 77 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(77a) Na financování vývoje a inovací s cílem zvýšit produkci a dostupnost ekologického osiva a reprodukčního materiálu by měl být použit akční plán pro budoucnost ekologické produkce v Evropské unii předložený Komisí.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 77 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(77b) V zájmu zvýšení produkce, dostupnosti a využívání ekologických osiv a rozmnožovacího materiálu rostlin by měla být podpořena partnerská spolupráce mezi množiteli osiva, šlechtiteli a veškerými stranami zapojenými do ekologického zemědělství. Kromě toho by měla být skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce (EGTOP) pověřena úkolem vypracovat nový systém pro účinné a udržitelné využívání ekologických osiv, který podpoří šlechtitele a množitele ekologického osiva.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 78

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(78) Komise by měla zvážit situaci, pokud jde o dostupnost ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin a zvířat pro účely plemenitby, a v roce 2021 za tímto účelem předložit zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

(78) Aby zajistila, že je na trhu v dostatečném množství k dispozici ekologický rozmnožovací materiál rostlin, krmivo a zvířata pro účely plemenitby, a před předložením jakýchkoli návrhů týkajících se postupného zrušení výjimek by Komise měla provést studii založenou na shromažďování údajů a na analýze situace v členských státech. Na základě této studie by Komise měla do konce roku 2020 předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jejíž analytická část popíše stav rozvoje ekologického zemědělství a dosažený pokrok a jejíž strategická část se bude zabývat opatřeními používanými nebo nezbytnými pro zlepšení výkonnosti ekologického zemědělství a jeho institucionálního rámce.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 80

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(80) Přezkum právního rámce pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů ukázal, že zvláštní potřeby týkající se úředních kontrol a dalších úředních činností prováděných v souladu s nařízením (EU) č. XXX/XXX (nařízení o úředních kontrolách) vyžadují ustanovení, která by lépe řešila případy nesouladu. Kromě toho by ustanovení nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách], která se týkají úkolů a povinností příslušných orgánů, schvalování pověřených subjektů a dozoru nad nimi, úředního osvědčování, oznamovacích povinností a administrativní pomoci, měla být přizpůsobena specifickým potřebám odvětví ekologické produkce. Nařízení (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

vypouští se

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odpovídající zpravodajovu pozměňovacímu návrhu k článku 44.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví zásady ekologické produkce, pravidla týkající se ekologické produkce a použití souvisejících označení při označování a propagaci.

Toto nařízení stanoví zásady ekologické produkce, její kontroly a certifikace a pravidla týkající se ekologické produkce, zpracování, distribuce a kontroly a použití souvisejících označení při označování ekologické produkce a propagaci. Poskytuje základ pro udržitelný rozvoj ekologické produkce a její pozitivní dopad na životní prostředí a veřejné zdraví a současně zajišťuje efektivní fungování vnitřního trhu a spravedlivou hospodářskou soutěž, a tím zemědělcům pomáhá k dosažení spravedlivého příjmu, zajišťuje důvěru spotřebitelů a ochranu jejich zájmů.

Odůvodnění

Zásady a metody ekologické produkce se musí uplatňovat v celém procesu ekologického zemědělství / ekologické produkce. Je tudíž důležité ponechat v tomto nařízení procesní kontroly. Není dostatečné kontrolovat pouze výrobek určený ke spotřebě lidmi nebo zvířaty. Toto nařízení též zahrnuje certifikaci ekologických produktů, jakož i produktů z období přechodu.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na zemědělské produkty uvedené v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) a na některé jiné produkty uvedené v příloze I tohoto nařízení, pokud se tyto zemědělské a jiné produkty mají produkovat, připravovat, distribuovat, uvádět na trh, dovážet nebo vyvážet jako produkty ekologické.

1. Toto nařízení se vztahuje na následující produkty pocházející ze zemědělství včetně akvakultury a včelařství, pokud jsou tyto produkty produkovány, připravovány, označovány, distribuovány, uváděny na trh Unie, dováženy do Unie či vyváženy z Unie jako produkty ekologické nebo pokud se jako takové mají produkovat, připravovat, označovat, distribuovat, uvádět na trh Unie, dovážet do Unie či vyvážet z Unie:

 

a) živé nebo nezpracované zemědělské produkty včetně osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu rostlin;

 

b) zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny;

 

c) krmiva;

 

d) řasy a živočichové pocházející z akvakultury;

 

e) víno;

 

f) kvasnice;

 

g) houby;

 

h) sbírané divoce rostoucí rostliny či jejich části;

 

a na jiné produkty úzce spojené se zemědělstvím, které se mají produkovat, připravovat, označovat, distribuovat, uvádět na trh, dovážet nebo vyvážet.

Produkty lovu volně žijících zvířat a ryb se za ekologické produkty nepovažují.

Produkty lovu volně žijících zvířat a ryb se za ekologické produkty nepovažují.

 

(Návrh změny termínu „mořské řasy“ na „řasy“ se vztahuje na celý text. Přijetí této změny si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se vztahuje na všechny hospodářské subjekty zapojené do činností v kterékoli fázi produkce, přípravy a distribuce, které se týkají produktů uvedených v odstavci 1.

2. Toto nařízení se vztahuje na všechny hospodářské subjekty zapojené do činností v kterékoli fázi produkce, přípravy, označování a distribuce, které se týkají produktů uvedených v odstavci 1.

Činnosti spojené se společným stravováním prováděné zařízením společného stravování podle definice v čl. 2 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/201135 tomuto nařízení nepodléhají.

Tomuto nařízení podléhají i činnosti spojené se společným stravováním prováděné zařízením společného stravování podle definice v čl. 2 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/201135.

__________________

__________________

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).

Odůvodnění

Hromadné stravování se stalo významnou součástí trhu s ekologickými produkty, který čím dál více dodává potraviny do veřejných jídelen i do restaurací s ekologickými produkty. Toto nařízení by jej tedy mělo zahrnovat.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou pro označování a kontrolu produktů pocházejících z činností spojených se společným stravováním uplatňovat vnitrostátní pravidla, nebo pokud nejsou k dispozici, soukromé normy.

vypouští se

Odůvodnění

Pod toto nařízení by měly spadat jídelny a restaurace. Velké jídelny mohou označovat použití ekologických výrobků v jídlech, ale není stanoven povinný podíl ekologických potravin na celkovém množství.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčeny související právní předpisy Unie mimo jiné v oblasti bezpečnosti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, a zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady36 (EU) č. XX/XXX (o rozmnožovacím materiálu rostlin) a nařízení Evropského parlamentu a Rady37 (EU) č. XX/XXXX (o ochranných opatřeních proti organismům škodícím rostlinám).

3. Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčeny další právní předpisy Unie nebo členských států, v souladu s právními předpisy Unie, které se týkají produktů uvedených v tomto článku, jako jsou ustanovení o výrobě, přípravě, uvádění na trh, označování a kontrole těchto produktů, včetně právních předpisů o potravinách a výživě zvířat.

__________________

 

36 [full title] (Úř. věst. L …).

 

37 [full title] (Úř. věst. L …).

 

Odůvodnění

Výše uvedené právní předpisy ještě nebudou ve chvíli přijetí nového právního předpisu o ekologické produkci všechny platné.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Aby bylo možné zohlednit nové informace o metodách produkce či materiálech nebo mezinárodní závazky, Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se mění seznam produktů uvedený v příloze I. Pro zařazení na tento seznam jsou způsobilé pouze produkty, které jsou úzce spojeny se zemědělskými produkty.

vypouští se

Odůvodnění

Oblast působnosti by měla být stejná jako u stávajícího nařízení (ES) č. 834/2007. Takové změny základního nařízení by měly být možné pouze prostřednictvím postupu spolurozhodování.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) „zemědělskou surovinou“ se rozumí zemědělský produkt, který nebyl předmětem konzervace či zpracování;

3) „zemědělskou surovinou“ nebo „akvakulturní surovinou“ se rozumí zemědělský nebo akvakulturní produkt, který nebyl předmětem zpracování, přípravy či konzervace;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4) „preventivními opatřeními“ se rozumějí opatření, která mají být přijata za účelem zabezpečení kvality půdy, jakož i zabránění výskytu škodlivých organismů a plevelů a jejich kontroly, a aby se zabránilo kontaminaci produkty nebo látkami, které nejsou podle tohoto nařízení povoleny;

4) „preventivními a bezpečnostními opatřeními“ se rozumějí opatření, která mají být přijata za účelem zabezpečení kvality ekologické produkce a zachování biologické rozmanitosti, jakož i zabránění kontaminaci produkty nebo látkami, které nejsou podle tohoto nařízení povoleny, a míšení s nimi ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce;

Odůvodnění

Bezpečnostní opatření by měla přesahovat preventivní opatření a měla by se také vztahovat na všechny fáze produkce v systému ekologického zemědělství.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5) „přechodem“ se rozumí přechod z neekologické na ekologickou produkci v určité lhůtě;

5) „přechodem“ se rozumí přechod z neekologické na ekologickou produkci v určité lhůtě, během níž jsou uplatňována ustanovení týkající se ekologické produkce;

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7) „skupinou hospodářských subjektů“ se rozumí skupina, v níž každý hospodářský subjekt je zemědělec, který má podnik s až 5 hektary využívané zemědělské plochy a který se kromě produkce potravin nebo krmiv může zabývat též zpracováním potravin nebo krmiv;

7) „skupinou hospodářských subjektů“ se rozumí skupina, která splňuje všechny tyto podmínky:

 

a) každý člen skupiny je zemědělec nebo hospodářský subjekt produkující řasy nebo produkty akvakultury, který se kromě produkce potravin nebo krmiv může zabývat též zpracováním, přípravou nebo uváděním na trh potravin nebo krmiv;

 

b) produkční činnosti členů skupiny se nacházejí ve vzájemné geografické blízkosti;

 

c) skupina má společný systém uvádění produkovaných ekologických produktů na trh;

 

d) skupina má právní subjektivitu a vnitřní systém kontroly; a

 

e) obrat nebo objem běžné ekologické produkce každého člena skupiny nepřesahuje 15 000 EUR za rok, nebo každý člen skupiny produkuje na rozloze nejvýše 5 hektarů nebo, v případě produkce ve skleníku nebo jiné intenzivní produkce pod ochranným krytem, na nejvýše 0,5 hektaru nebo, v případě výhradně trvalých travních porostů, na rozloze až 15 hektarů;

 

podmínky uvedené v písmenu e) se nevztahují na skupiny hospodářských subjektů z třetích zemí;

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a) „ekologickým šlechtěním rostlin a rozvojem odrůd“ se rozumí zlepšování genetické rozmanitosti opírající se o přirozenou reprodukční schopnost; cílem ekologického šlechtění rostlin jsou nové odrůdy, které jsou obzvláště vhodné pro systémy ekologické produkce; ekologické šlechtění zahrnuje celostní přístup, který respektuje přirozené bariéry křížení a zakládá se na plodných rostlinách, které mohou navázat životaschopné spojení s živou půdou; ekologické šlechtění rostlin se provádí za uvedených podmínek ekologické produkce v souladu s požadavky tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10b) „rozmnožovacím materiálem rostlin“ se rozumějí rostliny, jakož i všechny formy rostlin v jakékoli fázi růstu, včetně osiva, schopné produkovat celé rostliny a určené k tomuto účelu;

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 10 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10c) „matečnou rostlinou“ se rozumí identifikovaná rostlina, z níž se odebírá rozmnožovací materiál rostlin pro rozmnožování nových rostlin;

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 10 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10d) „generací“ se rozumí skupina rostlin tvořící jednu úroveň rodové linie rostlin;

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 10 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10e) „ekologickým šlechtěním zvířat“ se rozumí zlepšování genetické rozmanitosti opírající se o přirozenou reprodukční schopnost dotyčných zvířat; ekologické šlechtění zvířat zajišťuje optimální soulad s požadavky tohoto nařízení, zaměřuje se na odolnost vůči nákazám, dlouhověkost, plemennou hodnotu a přizpůsobivost vůči klimatickým a přírodním podmínkám a v případě potřeby podporuje šlechtění, jež má za cíl pomalý růst;

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

13a) „rostlinnými přípravky“ se rozumějí výtažky získané z určitých rostlin za účelem posílení plodin nebo odpuzení či odstranění škůdců a nákaz;

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

13b) „biodynamickými přípravky“ se rozumějí směsi tradičně používané v biodynamickém zemědělství a označené čísly 500 až 508;

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

16) „krytým výběhem“ se rozumí doplňková zastřešená, nezateplená venkovní část budovy pro chov hospodářských zvířat, jejíž delší strana je obvykle vybavena drátěným oplocením nebo síťovinou a která má venkovní klima, přírodní i umělé osvětlení a podlahu s podestýlkou;

16) „krytým výběhem“ se rozumí doplňková zastřešená, nezateplená venkovní část budovy pro chov hospodářských zvířat, jejíž delší strana je obvykle vybavena drátěným oplocením nebo síťovinou a která má venkovní klima, přírodní a případně i umělé osvětlení a podlahu s podestýlkou;

Odůvodnění

Pokud je poskytováno vhodně, mělo by přírodní osvětlení být v krytém výběhu dostatečné; umělé osvětlení by nemělo být povinným požadavkem.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

16a) „nosnými kuřicemi“ se rozumějí mladí živočichové druhu Gallus gallus chovaní za účelem produkce vajec, jejichž věk je nižší než 18 týdnů;

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 16 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

16b) „nosnicemi“ se rozumějí živočichové druhu Gallus gallus chovaní za účelem produkce vajec určených ke konzumaci, jejichž věk činí alespoň 18 týdnů;

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 16 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

16c) „brojlery“ se rozumějí živočichové druhu Gallus gallus chovaní k produkci masa;

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 16 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

16d) „využitelnou plochou“ se rozumí plocha definovaná ve směrnici Rady 1999/74/ES1a jako prostor (uvnitř budovy pro chov drůbeže) alespoň 30 cm široký se sklonem podlahy nepřesahujícím 14 % a se světlou výškou alespoň 45 cm; prostory pro hnízda se za využitelnou plochu nepovažují;

 

__________________

 

1a Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic (Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53).

Odůvodnění

Ustanovení z čl. 2 odst. 2 písm. d) směrnice Rady 1999/74/ES.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 16 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

16f) „klíčovými ukazateli“ se rozumějí ukazatele týkající se přímých environmentálních aspektů definovaných v nařízení (ES) č. 1221/2009;

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

20) „přípravou“ se rozumí konzervování nebo zpracování ekologických produktů, včetně porážky a bourání v případě živočišných produktů, a balení, označování nebo úpravy označení týkající se ekologické produkce;

20) „přípravou“ se rozumí konzervování nebo zpracování ekologických produktů, včetně porážky a bourání v případě živočišných produktů, a balení, označování nebo úpravy označení týkající se metody ekologické produkce;

Odůvodnění

„Příprava“ podle definice v nařízení (ES) č. 834/2007.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

24) krmivy z přechodného období“ se rozumějí krmiva vyprodukovaná během přechodného období s výjimkou krmiv sklizených v průběhu 12 měsíců po začátku přechodu;

24) produkty z přechodného období“ se rozumějí rostlinné produkty vyprodukované během přechodného období s výjimkou produktů sklizených v průběhu 12 měsíců po začátku přechodu;

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

28) „katastrofickými situacemi“ se rozumějí situace vzniklé v důsledku „nepříznivého klimatického jevu“, „ekologické havárie“, „přírodní katastrofy“ nebo „katastrofické události“ podle definicí v čl. 2 odst. 1 písm. h), j), k) a l) nařízení (EU) č. 1305/2013;

28) „katastrofickými situacemi“ se rozumějí situace vzniklé v důsledku „nepříznivého klimatického jevu“, „ekologické havárie“, „přírodní katastrofy“, „nákazy zvířat“ nebo „katastrofické události“ podle definicí v čl. 2 odst. 1 písm. h), i), j), k) a l) nařízení (EU) č. 1305/2013;

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

33) „kontrolním orgánem“ se rozumí kontrolní orgán pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů podle definice v čl. 2 bodě 39 nařízení (EU) č. XXX/XXXX [nařízení o úředních kontrolách];

33) „kontrolním orgánem“ se rozumí organizace veřejné správy členského státu, které příslušný orgán částečně či v plné míře svěřil své pravomoci ohledně provádění inspekcí a certifikací v oblasti ekologické produkce a označování v souladu s ustanoveními tohoto nařízení; tento pojem případně zahrnuje rovněž odpovídající orgán třetí země nebo odpovídající orgán činný ve třetí zemi;

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

34) „kontrolním subjektem“ se rozumí pověřený subjekt podle definice v čl. 2 bodě 38 nařízení (EU) č. XXX/XXXX [nařízení o úředních kontrolách], jakož i subjekt uznaný Komisí nebo třetí zemí uznanou Komisí k provádění kontrol ve třetích zemích pro dovoz ekologických produktů do Unie;

34) „kontrolním subjektem“ se rozumí nezávislá soukromá nebo veřejná třetí strana, jež provádí inspekce a certifikace v oblasti ekologické produkce v souladu s ustanoveními tohoto nařízení; tento pojem případně zahrnuje i odpovídající orgán třetí země nebo odpovídající orgán činný ve třetí zemi;

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 35 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

35a) „souladem“ se rozumí soulad s tímto nařízením a jeho přílohami, akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými v souladu s tímto nařízením a dalšími nařízeními uvedenými v tomto nařízení;

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

36) „geneticky modifikovaným organismem“ se rozumí geneticky modifikovaný organismus podle definice v čl. 2 bodě 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES43, který není získán za použití technik genetické modifikace uvedených v příloze I.B uvedené směrnice (dále jen „GMO“);

36) „geneticky modifikovaným organismem“ se rozumí geneticky modifikovaný organismus podle definice ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES43 (dále jen „GMO“);

__________________

__________________

43 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1).

43 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 40 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

40a) „umělým nanomateriálem“ se rozumí umělý nanomateriál podle definice v čl. 2 odst. 2 písm. t) nařízení (EU) č. 1169/2011;

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

41) rovnocenností“ se rozumí splňování stejných cílů a zásad uplatněním pravidel, která zaručují stejnou míru zajištění shody; „pomocnou látkou“ se rozumí pomocná látka podle definice v čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1333/2008;

41) rovnocenným“ se při popisování různých systémů nebo opatření rozumí to, že tyto systémy nebo opatření plní stejné cíle a zásady uplatněním pravidel, která zaručují stejnou míru zajištění shody;

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

43) „ionizujícím zářením“ se rozumí ionizující záření podle definice v článku 1 směrnice Rady 96/29/Euratom47.

43) „ionizujícím zářením“ se rozumí ionizující záření podle definice v článku 1 směrnice Rady 96/29/Euratom47 a v úpravě směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES47a;

__________________

__________________

47 Směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření (Úř. věst. L 159, 29.6.1996, s. 1).

47 Směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření (Úř. věst. L 159, 29.6.1996, s. 1).

 

47a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením (Úř. věst. L 66, 13.3.1999, s. 16).

Odůvodnění

Je třeba odkázat na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 43 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

43a) „činnostmi spojenými se společným stravováním“ se rozumí příprava a distribuce ekologických výrobků ve stravovacích zařízeních, jako jsou restaurace, jídelny, nemocnice a vězení a další druhy potravinářských podniků, které prodávají nebo dodávají koncovým spotřebitelům;

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 43 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

43b) „produkční jednotkou“ se rozumějí veškerá aktiva používaná v odvětví produkce, jako jsou základní produkční prostory, půda, pozemky, pastviny, otevřená prostranství, budovy pro živočišnou produkci, úly, rybníky, systémy pro oddělení míst pěstování řas nebo chovu živočichů pocházejících z akvakultury od okolního prostředí nebo místa jejich pěstování či chovu, chovné jednotky, koncesované oblasti pobřeží nebo mořského dna, skladovací prostory pro plodiny, rostlinné produkty, produkty z řas, živočišné produkty, suroviny a jakékoli další vstupy relevantní pro dotyčné odvětví ekologické produkce;

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 43 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

43c) „budovou pro chov drůbeže“ se rozumí samostatná zastřešená konstrukce vybavená tak, aby chránila zvířata, která se v ní nacházejí, před nepřízní počasí;

Odůvodnění

Pojem „budova pro chov drůbeže“, který se vyskytuje v předchozím nařízení, je v jednotlivých zemích a jazycích vykládán odlišně, někdy jako chovná místnost ve velké budově. Je důležité jej přesně a jednotně definovat.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 43 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

43d) „hydroponickou produkcí“ se rozumí způsob pěstování rostlin, při němž se kořeny rostlin nacházejí pouze v minerálním živném roztoku nebo v inertním pěstebním médiu, jako je perlit, štěrk nebo minerální vlna, s přidaným živným roztokem;

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 43 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

43e) „pěstováním plodin v půdě“ se rozumí produkce v živé půdě, jako je minerální půda smíchaná s materiály a výrobky povolenými v ekologické produkci nebo jimi zúrodněná, ve spojení se spodní půdou a podložím;

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 43 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

43f) „podnikem“ se rozumějí všechny produkční jednotky provozované pod jediným vedením za účelem produkce produktů podle čl. 2 odst. 1;

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 43 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

43g) „balenými potravinami“ se rozumí balené potraviny podle definice v čl. 2 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 1169/2011.

Odůvodnění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Kapitola II – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zásady ekologické produkce

Cíle a zásady ekologické produkce

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Cíle

 

V zájmu vytvoření udržitelného systému řízení ekologické produkce je třeba sledovat následující obecné cíle:

 

a) respektování přírodních systémů a cyklů a zachování a zlepšení zdraví půdy, vody, rostlin a živočichů a rovnováhy mezi nimi;

 

b) zavedení vhodného řízení biologických procesů na základě ekologických systémů využívajících přírodní zdroje, které jsou systému vlastní, a to metodami, které:

 

– zachovávají dlouhodobou úrodnost půdy;

 

– přispívají k vysoké úrovni biologické rozmanitosti;

 

– významným způsobem přispívají k životnímu prostředí, které není toxické;

 

– odpovědným způsobem využívají energii a vodu a přispívají k úsporám energie a vody a zachovávají přírodní zdroje, jako jsou voda, půda, organická hmota a vzduch;

 

– dodržuje přísné normy pro dobré životní podmínky zvířat, a zejména uspokojují druhově specifické etologické potřeby zvířat;

Odůvodnění

Kapitola by se neměla zabývat pouze zásadami, ale i cíli ekologického zemědělství, zpracování a distribuce, jako tomu bylo v případě nařízení č. 834/2007.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

Ekologická produkce je udržitelný systém řízení zemědělství, který je založen na těchto obecných zásadách:

Ekologická produkce je udržitelný systém řízení, který je založen na těchto obecných zásadách:

a) respektuje přírodní systémy a cykly a zachovává a zlepšuje stav půdy, vody, vzduchu a biologické rozmanitosti, zdraví rostlin a živočichů a rovnováhu mezi nimi;

a) přispívá k ochraně životního prostředí, klimatu a lidského zdraví;

b) přispívá k vysoké úrovni biologické rozmanitosti;

b) přispívá k vysoké úrovni biologické rozmanitosti;

c) odpovědným způsobem využívá energii a přírodní zdroje, jako je voda, půda, organická hmota a vzduch;

c) odpovědným způsobem využívá energii a přírodní zdroje, jako je voda, půda, organická hmota a vzduch;

d) dodržuje přísné normy pro dobré životní podmínky zvířat, a zejména uspokojuje jejich druhově specifické etologické potřeby;

d) dodržuje přísné normy pro dobré životní podmínky zvířat, a zejména uspokojuje jejich druhově specifické etologické potřeby;

 

da) produkuje celou řadu potravin a jiných zemědělských produktů a produktů akvakultury vysoké jakosti, které mají příznivý vliv na životní prostředí, lidské zdraví, zdraví rostlin nebo zdraví a dobré životní podmínky zvířat;

 

db) zajišťuje kvalitu ekologických produktů ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce;

 

dc) podporuje krátké distribuční řetězce a místní produkci v různých oblastech Unie;

e) vhodným způsobem plánuje a řídí biologické postupy na základě ekologických systémů využívajících přírodní zdroje, které jsou systému vlastní, a to metodami, které:

e) vhodným způsobem plánuje a řídí biologické postupy na základě ekologických systémů využívajících přírodní zdroje, které jsou systému vlastní, a to metodami, které:

i) využívají živé organismy a mechanické metody produkce;

i) využívají živé organismy a mechanické metody produkce;

ii) představují rostlinnou a živočišnou produkci vázanou na půdu nebo představují akvakulturu, která je v souladu se zásadou udržitelného využívání rybolovných zdrojů;

ii) představují pěstování plodin v půdě a živočišnou produkci vázanou na půdu nebo představují akvakulturu, která je v souladu se zásadou udržitelného rybolovu; tyto postupy jsou navíc založeny na těchto zásadách:

 

– ochrana půdy a ochrana před větrnou a vodní erozí;

 

– ochrana jakosti vody;

 

– střídání plodin s výjimkou trvalých plodin;

 

– využívání osiv a zvířat s vysokou mírou genetické rozmanitosti, odolnosti vůči chorobám a nemocím a dlouhověkosti;

iii) vylučují používání GMO a produktů získaných z GMO či za použití GMO s výjimkou veterinárních léčivých přípravků;

iii) vylučují používání GMO a produktů získaných z GMO či za použití GMO s výjimkou veterinárních léčivých přípravků;

iv) jsou založeny na používání preventivních opatření, pokud je to vhodné;

iv) jsou založeny na hodnocení rizik, jak je stanoveno článkem 3 nařízení (ES) č. 178/2002 a na používání bezpečnostních opatření, pokud je to vhodné;

f) omezuje využívání vnějších vstupů. Pokud je využití vnějších vstupů nutné nebo pokud neexistují vhodné řídící postupy nebo metody podle písmene e), omezí se na:

f) omezuje využívání vnějších vstupů. Pokud je využití vnějších vstupů nutné nebo pokud neexistují vhodné řídící postupy nebo metody podle písmene e), omezí se na:

i) vstupy z ekologické produkce;

i) vstupy z ekologické produkce; v případě reprodukčního materiálu rostlin jsou upřednostňovány odrůdy vybrané pro schopnost uspokojovat specifické potřeby a cíle ekologického zemědělství, jsou-li k dispozici;

ii) přírodní látky nebo látky z nich odvozené;

ii) přírodní látky nebo látky z nich odvozené;

iii) minerální hnojiva s nízkou rozpustností;

iii) minerální hnojiva s nízkou rozpustností;

g) v případě potřeby a v rámci tohoto nařízení přizpůsobuje pravidla ekologické produkce s ohledem na hygienickou situaci, regionální rozdíly v ekologické rovnováze, podnebí a místních podmínkách, stupeň rozvoje a zvláštní chovatelské postupy.

g) v případě potřeby a v rámci tohoto nařízení přizpůsobuje pravidla ekologické produkce s ohledem na hygienickou situaci, regionální rozdíly v ekologické rovnováze, podnebí a místních podmínkách, stupeň rozvoje a zvláštní chovatelské postupy.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 5 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) zachovává zdraví rostlin a živočichů;

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Článek 5 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) vylučuje genetické inženýrství, klonování zvířat, uměle vyvolanou polyploidii a ionizující záření z celého ekologického potravinového řetězce;

h) vylučuje klonování zvířat z celého ekologického potravinového řetězce;

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 5 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha) vylučuje potraviny obsahující umělé nanomateriály nebo z nich sestávající;

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Článek 5 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) udržuje zdravé vodní prostředí a kvalitu okolních vodních a suchozemských ekosystémů; ekologické krmivo se produkuje z ekologických krmných surovin;

i) zachovává biologickou rozmanitost přírodních vodních ekosystémů a zajišťuje udržování zdravého vodního prostředí a kvality okolních vodních a suchozemských ekosystémů u akvakulturní produkce;

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 5 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja) při rozhodování o produkci zohledňuje místní nebo regionální ekologickou rovnováhu;

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 5 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jb) získává produkty ekologické živočišné produkce ze zvířat, která byla od narození nebo vylíhnutí po celý svůj život chována v ekologických podnicích;

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zvláštní zásady vztahující se na zpracování ekologických potravin a krmiv

Zvláštní zásady vztahující se na zpracování ekologických potravin

Odůvodnění

Mělo by se rozlišovat mezi potravinami a krmivem a každé otázce by měl být věnován zvláštní článek.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Produkce zpracovaných ekologických potravin a krmiv je založena zejména na těchto zvláštních zásadách:

Produkce zpracovaných ekologických potravin je založena zejména na těchto zvláštních zásadách:

a) ekologické potraviny se produkují z ekologických zemědělských složek;

a) ekologické potraviny se získávají z ekologických zemědělských složek s výjimkou případů, kdy složka není v určitém okamžiku jako ekologický produkt dostupná; v takových případech může příslušný orgán dotčeného členského státu neekologické složky výjimečně povolit; toto povolení je oznámeno Komisi a Komise je zveřejní takovým způsobem, aby byla tato informace přístupná;

b) ekologické krmivo se produkuje z ekologických krmných surovin;

 

c) použití potravinářských přídatných látek, složek nezískaných z ekologického zemědělství, jejichž hlavní funkce je technologická nebo spočívá ve smyslové stimulaci, mikroživin a pomocných látek je omezeno tak, že k němu dochází v minimálním rozsahu a jen v případech nevyhnutelné technologické potřeby nebo z důvodů zvláštních nutričních požadavků;

b) použití potravinářských přídatných látek, složek nezískaných z ekologického zemědělství, jejichž hlavní funkce je technologická nebo spočívá ve smyslové stimulaci, mikroživin a pomocných látek je omezeno tak, že k němu dochází v minimálním rozsahu a jen v případech nevyhnutelné technologické potřeby nebo z důvodů zvláštních nutričních požadavků;

d) použití doplňkových látek v krmivech a pomocných látek je omezeno tak, že k němu dochází v minimálním rozsahu a jen v případech nevyhnutelné potřeby technologického nebo zootechnického rázu nebo z důvodů zvláštních nutričních požadavků;

 

e) nepoužívají se látky a zpracovatelské metody, které by mohly uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o pravou povahu produktu;

c) nepoužívají se látky a zpracovatelské metody, které by mohly uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o pravou povahu produktu;

f) potraviny i krmiva jsou pečlivě zpracovány, pokud možno za použití biologických, mechanických a fyzikálních metod.

d) potraviny jsou pečlivě zpracovány, pokud možno za použití biologických, mechanických a fyzikálních metod.

 

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Zvláštní zásady vztahující se na zpracování ekologického krmiva

 

Produkce zpracovaných ekologických krmiv je založena zejména na těchto zvláštních zásadách:

 

a) ekologické krmivo se získává z ekologických krmných surovin;

 

b) použití doplňkových látek v krmivech a pomocných látek a povolení použití těchto doplňkových a pomocných látek je omezeno na případy nevyhnutelné potřeby technologického nebo zootechnického rázu nebo z důvodů zvláštních nutričních požadavků;

 

c) nepoužívají se látky a zpracovatelské metody, které by mohly uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o pravou povahu dotčeného produktu;

 

d) krmiva jsou pečlivě zpracována, pokud možno za použití biologických, mechanických a fyzikálních metod.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) celý zemědělský podnik nebo provoz akvakultury je řízen v souladu s požadavky vztahujícími se na ekologickou produkci;

a) celý zemědělský podnik nebo provoz akvakultury je řízen v souladu s tímto nařízením;

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) nestanoví-li příloha II část IV bod 2.2 nebo část VI bod 1.3 jinak, v ekologickém zemědělství a akvakultuře mohou být používány pouze produkty a látky povolené podle článku 19, pokud byly daný produkt nebo látka povoleny pro použití v zemědělství a akvakultuře, a to v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie a případně v dotyčných členských státech v souladu s vnitrostátními předpisy založenými na právu Unie;

b) pro účely uvedené v článku 19 mohou být v ekologickém zemědělství a akvakultuře používány pouze produkty a látky povolené podle přílohy II části IV bodu 2.2 nebo části VI bodu 1.3, pokud byly daný produkt nebo látka povoleny pro použití v zemědělství a akvakultuře, a to v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie a případně v dotyčných členských státech v souladu s vnitrostátními předpisy založenými na právu Unie; používání produktů a látek povolených podle přílohy II části IV bodu 2.2 nebo části VI bodu 1.3 k jiným účelům než k účelům uvedeným v článku 19 je povoleno za předpokladu, že jsou při jejich použití dodrženy zásady stanovené v kapitole II;

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) použití klonování zvířat a chov uměle indukovaných polyploidních zvířat jsou zakázány;

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb) ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce se případně přijmou preventivní opatření;

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) ekologické hospodářské subjekty jiné než mikropodniky, zemědělci a subjekty produkující mořské řasy nebo živočichy pocházející z akvakultury zavedou systém environmentálního řízení s cílem zlepšit vliv své činnosti na životní prostředí.

d) ekologické hospodářské subjekty jiné než mikropodniky, zemědělci, včelaři, maloobchodníci a subjekty produkující řasy nebo živočichy pocházející z akvakultury zlepší v zájmu ochrany biologické rozmanitosti a přispění ke zmírňování změny klimatu svou environmentální výkonnost prostřednictvím opatření, jako je ukládání uhlíku, a zavedou výkonnostní cíle.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aby bylo možné zajistit správné uplatňování obecných pravidel produkce, je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se stanoví kritéria, jimž musí odpovídat systém environmentálního řízení uvedený v odst. 1 písm. d). Tato kritéria zohledňují zvláštní charakteristiky malých a středních podniků.

2. Aby bylo možné zajistit správné uplatňování obecných pravidel produkce, je Komise zmocněna přijímat v souladu s článkem 36 a se zásadami uvedenými v kapitole II akty v přenesené pravomoci, které stanoví kritéria, jimž musí odpovídat požadavky na opatření týkající se environmentální výkonnosti ekologické produkce uvedené v odst. 1 písm. d). Tato kritéria zohledňují zvláštní charakteristiky malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7a

 

Odchylka od obecných pravidel produkce

 

1. Odchylně od čl. 7 odst. 1 písm. a) může být podnik rozdělen na jasně oddělené jednotky produkce, které buď splňují ustanovení tohoto nařízení, anebo se věnují neekologické produkci, pokud jsou splněny tyto podmínky:

 

a) jsou přijata vhodná opatření zajišťující trvalé oddělení produktů získaných v jednotlivých příslušných jednotkách;

 

b) v případě hospodářských zvířat se jedná o různé druhy a krmivo a stáje jsou jasně odděleny;

 

c) v případě rostlin je jasně oddělena obdělávaná půda, produkují se různé plodiny a snadno odlišitelné odrůdy a úroda se skladuje a zpracovává odděleně;

 

d) v případě akvakultury jsou místa produkce, krmivo a druhy jasně odděleny;

 

e) v případě trvalých plodin, které byly pěstovány nejméně po dobu tří let, mohou být akceptovány odrůdy, které nejsou snadno rozlišitelné, pokud jsou produkovány v rámci plánu přechodu, jenž netrvá déle než pět let, a pokud se na ně vztahují zvláštní kontrolní postupy.

 

Pokud jde o výzkumná a vzdělávací střediska, školky, množírny osiv, líhně v rámci akvakultury a produkce řas a šlechtitelské činnosti, požadavky týkající se různých druhů a odrůd uvedené v písmenech a) a e) prvního pododstavce se nepoužijí.

 

2. Zemědělský podnik nebo provoz akvakultury, který má ekologické i neekologické jednotky, může pro neekologickou část produkce přijmout plán přechodu, jenž bude proveden v takové časové lhůtě, která podniku umožní přizpůsobit se požadavkům tohoto nařízení.

 

3. Odchylka stanovená v odstavci 1 se nevztahuje na jednotky produkující produkty, na něž se toto nařízení nevztahuje, nebo produkty, pro něž dosud nebyly stanoveny podrobné požadavky.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Zemědělci a hospodářské subjekty, které produkují mořské řasy nebo živočichy pocházející z akvakultury, dodržují přechodné období. Během celého přechodného období uplatňují pravidla ekologické produkce stanovená v tomto nařízení, zejména zvláštní pravidla pro přechod na ekologickou produkci uvedená v příloze II.

1. Zemědělci, včelaři a hospodářské subjekty, které produkují řasy nebo živočichy pocházející z akvakultury, dodržují přechodné období. Během celého přechodného období uplatňují všechna pravidla ekologické produkce stanovená v tomto nařízení, zejména zvláštní pravidla pro přechod na ekologickou produkci uvedená v příloze II.

Odůvodnění

Ustanovení převzaté z článku 17b nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Přechodné období začíná nejdříve v okamžiku, kdy zemědělec nebo hospodářský subjekt produkující mořské řasy nebo živočichy pocházejících z akvakultury oznámil svoji činnost příslušným orgánům v souladu s tímto nařízením.

2. Přechodné období začíná nejdříve v okamžiku, kdy zemědělec nebo hospodářský subjekt produkující řasy nebo živočichy pocházejících z akvakultury podrobil svůj podnik certifikačnímu a kontrolnímu systému a oznámil svoji činnost příslušným orgánům v souladu s tímto nařízením.

 

Příslušný orgán může rozhodnout, že za součást období přechodu zpětně uzná jakékoli předchozí období, v němž:

 

a) pozemky byly předmětem opatření stanovených v programu prováděném podle nařízení (ES) č. 1305/2013 nebo v jiném úředním programu, pokud dotyčná opatření zaručují, že na těchto pozemcích nebyly použity produkty, které nejsou povoleny pro ekologickou produkci; nebo

 

b) hospodářský subjekt může doložit, že pozemky byly přírodními nebo zemědělskými plochami, které nebyly po dobu alespoň tří let ošetřovány produkty nebo látkami, které nejsou povoleny pro ekologickou produkci.

 

Období přechodu lze zkrátit na jeden rok u pastvin a otevřených prostranství používaných pro nebýložravé druhy. Toto období může být zkráceno na šest měsíců, pokud dotyčný pozemek nebyl za poslední rok nijak ošetřen produkty, které nejsou povoleny pro ekologickou produkci.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Za součást přechodného období nelze zpětně uznat žádné předcházející období.

vypouští se

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Produkty vyprodukované během přechodného období nelze uvádět na trh jako ekologické produkty.

4. Hospodářská zvířata a živočišné produkty vyprodukované během přechodného období nelze uvádět na trh jako ekologické produkty. Rostlinné produkty sklizené 12 měsíců po začátku přechodného období mohou být uváděny na trh jako produkty z přechodného období, pokud obsahují pouze jednu složku plodiny zemědělského původu.

Odůvodnění

V souladu s čl. 17 písm. f) a článkem 26 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o zvláštních požadavcích na označování a s článkem 62 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Odchylně od čl. 7 odst. 1 písm. a) je během přechodného období možné zemědělský podnik rozdělit na jasně oddělené jednotky, které nejsou všechny řízeny podle pravidel ekologické produkce. Pokud jde o živočišnou produkci, ekologická produkce se během přechodného období vztahuje na odlišné druhy. Pokud jde o akvakulturu, může se jednat o stejné druhy, jsou-li prostory produkce odpovídajícím způsobem odděleny. Pokud jde o rostliny, ekologická produkce se během přechodného období vztahuje na odlišné odrůdy, které lze snadno rozlišit.

vypouští se

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením, pokud jde o ekologickou produkci, a přizpůsobení technickému pokroku, Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se doplňují pravidla stanovená v tomto článku nebo doplňují a pozměňují pravidla stanovená v příloze II, pokud jde o přechod na ekologickou produkci.

6. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením, pokud jde o ekologickou produkci, a přizpůsobení technickému pokroku, Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se doplňují pravidla stanovená v tomto článku nebo doplňují pravidla stanovená v příloze II, pokud jde o přechod na ekologickou produkci.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o GMO nebo produkty získané z GMO či za použití GMO ve vztahu k potravinám a krmivům, pro účely odstavce 1 se hospodářské subjekty mohou spoléhat na označení produktu nebo jakýkoli jiný průvodní dokument přiložený nebo poskytnutý podle směrnice 2001/18/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady48 (ES) č. 1829/2003 nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/200349.

2. Pokud jde o GMO nebo produkty získané z GMO či za použití GMO ve vztahu k potravinám a krmivům, se hospodářské subjekty pro účely zákazu uvedeného v odstavci 1 spoléhají na označení produktu nebo jakýkoli jiný průvodní dokument přiložený nebo poskytnutý podle směrnice 2001/18/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/200348 nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/200349.

__________________

__________________

48 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1).

48 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1).

49 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24).

49 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24).

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud jde o produkty, jež nejsou potravinami ani krmivem, nebo produkty nezískané z GMO či za použití GMO, požadují hospodářské subjekty používající tyto neekologické produkty zakoupené od třetích stran pro účely zákazu uvedeného v odstavci 1 od prodejce potvrzení, že dodané produkty nebyly získány z GMO či za použití GMO.

Odůvodnění

V ekologické produkci je zakázáno používat GMO, proto by hospodářské subjekty měly být schopny prokázat, že nepoužily neekologické produkty získané z GMO či za použití GMO.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Hospodářské subjekty produkující rostliny nebo rostlinné produkty dodržují zejména zvláštní pravidla produkce uvedená v části I přílohy II.

1. Hospodářské subjekty produkující rostliny nebo rostlinné produkty dodržují zejména zvláštní pravidla produkce uvedená v části I přílohy II a zvláštní prováděcí pravidla stanovená v souladu s odstavcem 4 tohoto článku.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacími návrhy stejných autorů k odstavci 4.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát zajistí, aby byla vytvořena elektronická databáze uvádějící odrůdy a heterogenní materiál podle nařízení (EU) č. XX/XXX (o rozmnožovacím materiálu rostlin), pro něž je na jeho území k dispozici rozmnožovací materiál rostlin získaný ekologickou metodou produkce.

2. Každý členský stát zajistí, aby byla vytvořena elektronická databáze uvádějící odrůdy včetně sadbových brambor a heterogenního materiálu, jako jsou populační a volně sprašované odrůdy, tj. odrůdy, které nebyly získány kontrolovaným opylením inbredních linií, pro něž jsou na jeho vnitrostátním trhu k dispozici osiva získaná ekologickou metodou produkce. Na tomto seznamu jsou jasně označeny organicky vyšlechtěné odrůdy nebo heterogenní materiál, která byly vybrány pro schopnost splnit konkrétní cíle ekologického zemědělství.

 

Databáze spravuje každý členský stát a Komise je veřejně zpřístupní. V zájmu zajištění včasného přehledu o dostupnosti ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin vhodného pro ekologickou produkci na úrovni Unie je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, které stanoví:

 

– technické minimální požadavky na vytvoření databází zmíněných v tomto odstavci,

 

– obsah informací, které budou členské státy předávat Komisi, a technické podrobnosti a četnost tohoto postupu.

 

Na heterogenní materiál, jehož používání se umožní v rámci ekologické produkce, se neuplatňují tyto směrnice:

 

a) směrnice Rady 66/401/EHS1a,

 

b) směrnice Rady 66/402/EHS1b,

 

c) směrnice Rady 68/193/EHS1c,

 

d) směrnice Rady 98/56/ES1d,

 

e) směrnice Rady 1999/105/ES1e,

 

d) směrnice Rady 2002/53/ES1f,

 

e) směrnice Rady 2002/54/ES1g,

 

f) směrnice Rady 2002/55/ES1h,

 

g) směrnice Rady 2002/56/ES1i,

 

h) směrnice Rady 2002/57/ES1j,

 

i) směrnice Rady 2008/72/ES1k a

 

j) směrnice Rady 2008/90/ES1l.

 

________________

 

1a Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298).

 

1b Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309).

 

1c Směrnice Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (Úř. věst. L 93, 17.4.1968, s. 15).

 

1d Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1).

 

1e Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 12).

 

1f Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33).

 

1g Směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 60).

 

1h Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74).

 

1i Směrnice Rady 2008/72/ES ze dne 15. července 2008 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh (Úř. věst. L 205, 1.8.2008, s. 28).

 

1j Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (Úř. věst. L 267, 8.10.2008, s. 10).

 

1k Směrnice Rady 2008/72/ES ze dne 15. července 2008 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh (Úř. věst. L 205, 1.8.2008, s. 28).

 

1l Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (Úř. věst. L 267, 8.10.2008, s. 10).

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením, pokud jde o ekologickou rostlinnou produkci, a přizpůsobení technickému pokroku, Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se pozměňují nebo doplňují zvláštní pravidla rostlinné produkce, pokud jde o:

3. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením, pokud jde o ekologickou rostlinnou produkci, a přizpůsobení technickému pokroku, Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se doplňují zvláštní pravidla rostlinné produkce, pokud jde o:

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) pěstitelské postupy;

vypouští se

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) hospodaření s půdou a hnojení;

b) hospodaření s půdou a hnojení, vymezené v bodech 1.5.4 a 1.5.5 části I přílohy II;

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) zdraví rostlin a kontrolu škodlivých organismů a plevelů;

c) zdraví rostlin a kontrolu škodlivých organismů, plevelů a chorob, vymezené v bodě 1.6 části I přílohy II;

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) původ rozmnožovacího materiálu rostlin;

vypouští se

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) sběr volně rostoucích rostlin.

f) sběr volně rostoucích rostlin, vymezený v bodě 2.2 části I přílohy II.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví technické podrobnosti pro vytvoření databáze uvedené v odstavci 2. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 2.

4. Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví:

 

a) požadavky kladené na konkrétní rostliny, rostlinné produkty nebo systémy rostlinné produkce;

 

b) technické podrobnosti pro vytvoření databáze uvedené v odstavci 2;

 

c) podmínky provádění bodu 1.4.2 části I přílohy II.

 

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 2.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Hospodářské subjekty produkující hospodářská zvířata nebo živočišné produkty dodržují zejména zvláštní pravidla produkce uvedená v části II přílohy II.

1. Hospodářské subjekty produkující hospodářská zvířata nebo živočišné produkty dodržují zejména pravidla produkce uvedená v části II přílohy II.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Do 1. července 2017 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o nových druhově specifických pravidlech, která by měla být začleněna do tohoto nařízení. Tato pravidla musí být stanovena tak, aby splňovala všechny fyziologické a etologické potřeby dotčených druhů.

 

Používání klecí není povoleno pro žádný druh obratlovců s výjimkou ryb.

Odůvodnění

Jedná se o přechodné pravidlo pro nové druhy.

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením, pokud jde o ekologickou živočišnou produkci, a přizpůsobení technickému pokroku, Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se pozměňují nebo doplňují zvláštní pravidla živočišné produkce, pokud jde o:

2. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením, pokud jde o ekologickou živočišnou produkci, a přizpůsobení technickému pokroku, Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se doplňují zvláštní pravidla živočišné produkce, pokud jde o:

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) původ zvířat;

vypouští se

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) ustájení hospodářských zvířat, včetně minimální vnitřní a venkovní plochy a maximálního počtu zvířat na hektar;

vypouští se

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) chovatelské postupy;

vypouští se

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) plemenitbu;

vypouští se

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) krmiva a krmení;

e) výživu, vymezenou v bodech 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.3 a 2.5.3 části II přílohy II;

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) prevenci nákaz a veterinární péči.

f) prevenci nákaz a veterinární péči podle přílohy II části II bodu 2.5.4.

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tyto akty v přenesené pravomoci se přijímají s ohledem na následující druhy:

 

a) skot, ovce a kozy;

 

b) koňovití;

 

c) prasata;

 

d) drůbež;

 

e) včely.

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 12 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pravidla produkce mořských řas a živočichů pocházejících z akvakultury

Pravidla produkce řas a živočichů pocházejících z akvakultury

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Hospodářské subjekty produkující mořské řasy a živočichy pocházející z akvakultury dodržují zejména zvláštní pravidla produkce uvedená v části III přílohy II.

1. Hospodářské subjekty produkující řasy a živočichy pocházející z akvakultury dodržují zejména pravidla produkce uvedená v části III přílohy II a zvláštní pravidla stanovená v souladu s odstavcem 3a tohoto článku.

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením, pokud jde o ekologickou produkci mořských řas, a přizpůsobení technickému pokroku, Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se pozměňují nebo doplňují zvláštní pravidla produkce mořských řas, pokud jde o:

2. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením, pokud jde o ekologickou produkci řas, a přizpůsobení technickému pokroku, Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se doplňují zvláštní pravidla produkce řas, pokud jde o:

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) vhodnost vodního prostředí a plán udržitelného řízení;

vypouští se

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) pěstování mořských řas;

c) pěstování řas, a to i pokud jde o různé druhy řas;

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením, pokud jde o ekologickou produkci živočichů pocházejících z akvakultury, a přizpůsobení technickému pokroku, Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se pozměňují nebo doplňují zvláštní pravidla produkce živočichů pocházejících z akvakultury, pokud jde o:

3. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením, pokud jde o ekologickou produkci živočichů pocházejících z akvakultury, a přizpůsobení technickému pokroku, Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se doplňují zvláštní pravidla produkce živočichů pocházejících z akvakultury včetně specifických druhů pocházejících z akvakultury, pokud jde o:

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) vhodnost vodního prostředí a plán udržitelného řízení;

vypouští se

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) původ živočichů v akvakultuře;

b) původ živočichů v akvakultuře pro každý jednotlivý druh podle přílohy II části III bodu 4.1.2;

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) chov v akvakultuře, včetně systémů oddělení chovu od okolního vodního prostředí, systémů produkce, maximální intenzity chovu a případně minimální intenzity chovu;

c) podmínky ustájení a chovatelské postupy podle přílohy II části III bodů 4.1.5 a 4.2.2;

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) plemenitbu;

vypouští se

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) nakládání s živočichy pocházejícími z akvakultury;

e) nakládání s měkkýši podle přílohy II části III bodu 4.2.4;

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) krmiva a krmení;

f) krmiva a krmení podle přílohy II části III bodů 4.1.3.3 a 4.1.3.4;

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) prevenci nákaz a veterinární péči.

g) prevenci nákaz a veterinární péči podle přílohy II části III bodu 4.1.4.

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Komise přijme prováděcí akty stanovující zvláštní pravidla týkající se podmínek pro zavedení databáze uvedené v příloze II části III bodu 4.1.2.1.

 

 

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 2.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pravidla produkce zpracovaných potravin a krmiv

Pravidla produkce zpracovaných krmiv

Odůvodnění

Pravidla produkce zpracovaných potravin a krmiv se liší, protože vycházejí z odlišných horizontálních nařízení. Proto je třeba je oddělovat. Tato skutečnost vysvětluje vypuštění v pozměňovacích návrzích k článku 13.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Hospodářské subjekty produkující zpracované potraviny a krmiva dodržují zejména zvláštní pravidla produkce uvedená v části IV přílohy II.

1. Hospodářské subjekty produkující zpracovaná krmiva dodržují pravidla produkce uvedená v části IV přílohy II.

Odůvodnění

Subjekty by rovněž měly být v souladu s pravidly produkce uvedenými v části IV přílohy II.

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením, pokud jde o ekologickou produkci zpracovaných potravin a krmiv, a přizpůsobení technickému pokroku, Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se pozměňují nebo doplňují zvláštní pravidla produkce zpracovaných potravin a krmiv, pokud jde o:

2. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením, pokud jde o ekologickou produkci zpracovaných krmiv, a přizpůsobení technickému pokroku, Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se doplňují zvláštní pravidla produkce zpracovaných krmiv, pokud jde o:

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) postupy, které je třeba dodržet;

vypouští se

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) preventivní opatření, která mají být přijata;

b) bezpečnostní a preventivní opatření, která mají být přijata;

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) složení a podmínky použití zpracovaných potravin a krmiv, včetně produktů a látek povolených pro použití ve zpracovaných potravinách a krmivech;

vypouští se

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) čisticí opatření;

vypouští se

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) uvádění zpracovaných produktů na trh, včetně jejich označování a identifikace;

vypouští se

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) oddělení ekologických produktů, zemědělských složek a krmných surovin od produktů, zemědělských složek a krmných surovin nezískaných z ekologické produkce;

vypouští se

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) seznam zemědělských složek nezískaných z ekologické produkce, které mohou být výjimečně použity k produkci ekologických zpracovaných produktů;

vypouští se

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) výpočet procentního podílu zemědělských složek uvedených v čl. 21 odst. 3 písm. a) bodě ii) a písm. b);

vypouští se

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) techniky používané při zpracování potravin či krmiv.

i) techniky používané při zpracování krmiv.

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Pravidla produkce zpracovaných potravin

 

1. Hospodářské subjekty vyrábějící zpracované potraviny dodržují pravidla produkce uvedená v  příloze II části IV.

 

2. Kromě obecných pravidel zemědělské produkce stanovených v článku 7 se na produkci zpracovaných potravin vztahují tato pravidla:

 

a) příprava zpracovaných ekologických potravin je časově nebo prostorově oddělena od přípravy jiných než ekologických potravin;

 

b) na složení zpracovaných ekologických potravin se vztahují tyto podmínky:

 

i) produkt je vyroben zejména ze složek zemědělského původu; pro účely stanovení, zda je produkt vyráběn zejména ze složek zemědělského původu, se nebere v úvahu přidaná voda a jedlá sůl;

 

ii) lze použít pouze potravinářské přídatné látky, pomocné látky, látky určené k aromatizaci, vodu, sůl, látky pro přípravu mikroorganismů a enzymů, minerály, stopové prvky, vitamíny, aminokyseliny a další mikroživiny, a to pouze pokud byly schváleny pro použití v ekologické produkci podle článku 19;

 

iii) zemědělské složky nezískané z ekologické produkce mohou být použity pouze tehdy, pokud jejich použití schválil členský stát;

 

iv) ekologická složka nesmí být přítomna společně se shodnou složkou jiného než ekologického původu nebo složkou z přechodného období;

 

v) potraviny získané z plodin z přechodného období u obsahují pouze jednu rostlinnou složku zemědělského původu.

 

3. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením, pokud jde o ekologickou produkci zpracovaných potravin, a zajistit přizpůsobení se technickému pokroku, je Komise zmocněna přijímat v souladu s článkem 36 akty v přenesené pravomoci, kterými se doplňují zvláštní pravidla produkce zpracovaných potravin, pokud jde o:

 

a) bezpečnostní a preventivní opatření, která mají být přijata;

 

b) složení a podmínky použití produktů a látek povolených pro použití ve zpracovaných potravinách, jak je stanoveno v příloze II části IV bodu 2.2.2;

 

c) postupy schvalování zemědělských složek nezískaných z ekologické produkce, které mohou být výjimečně použity k produkci ekologických zpracovaných produktů;

 

d) pravidla pro výpočet procentního podílu zemědělských složek uvedených v čl. 21 odst. 3 písm. a) bodě i) a písm. b), jak je stanoveno v příloze II části IV bodu 2.2.3;

 

e) techniky používané při zpracování potravin.

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením, pokud jde o ekologickou produkci vína, a přizpůsobení technickému pokroku, Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se pozměňují nebo doplňují zvláštní pravidla produkce vína, pokud jde o enologické postupy a omezení.

2. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením, pokud jde o ekologickou produkci vína, a přizpůsobení technickému pokroku, Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se doplňují zvláštní pravidla produkce vína, pokud jde o enologické postupy a omezení podle přílohy II části V bodů 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5.

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením, pokud jde o ekologickou produkci kvasinek, a přizpůsobení technickému pokroku, Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se pozměňují nebo doplňují zvláštní pravidla produkce kvasinek, pokud jde o zpracování a používané substráty.

2. Aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením, pokud jde o ekologickou produkci kvasinek, a přizpůsobení technickému pokroku, Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se doplňují zvláštní pravidla produkce kvasinek podle přílohy II části IV bodu 1.3.

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby bylo možné zohlednit budoucí potřebu mít zvláštní pravidla produkce pro jiné produkty než ty, které jsou uvedeny v článcích 10 až 15, a aby bylo možné zajistit jakost, sledovatelnost a soulad s tímto nařízením, pokud jde o ekologickou produkci těchto dodatečných jiných produktů, a přizpůsobení technickému pokroku, Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se pozměňuje nebo doplňuje příloha II s ohledem na zvláštní pravidla produkce pro tyto produkty.

Vzhledem k tomu, že toto nařízení nestanoví prováděcí pravidla produkce pro určité druhy zvířat, pro určité vodní rostliny a pro určité mikrořasy, použijí se až do zařazení prováděcích pravidel produkce do tohoto nařízení vnitrostátní předpisy, nebo pokud tyto neexistují, soukromé normy uznané členskými státy. Tyto vnitrostátní předpisy nebo soukromé normy jsou oznámeny Komisi. Pravidla týkající se označování stanovená v kapitole IV a pravidla týkající se kontroly a certifikace stanovená v kapitole V se použijí obdobně.

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Článek 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby mohla ekologická produkce pokračovat nebo znovu začít v případě katastrofické situace, a s výhradou zásad stanovených v kapitole II je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se stanoví kritéria pro označení takovýchto situací za katastrofické a zvláštní pravidla pro řešení těchto situací, sledování a požadavky na podávání zpráv.

1. Aby mohla ekologická produkce pokračovat nebo znovu začít v případě situace vyplývající z nepříznivé klimatické události, zvířecí pandemie, choroby rostlin nebo napadení rostlin škůdci, z ekologické nehody či přírodní katastrofy jsou příslušné orgány oprávněny individuálně schvalovat výjimky, pokud

 

a) odchylky od pravidel produkce stanovených v této kapitole podléhají zásadám stanoveným v kapitole II;

 

b) se odchylky uvedené v písmenu a) omezují na minimum a jsou případně časově omezené, přičemž je lze umožnit pouze v těchto případech:

 

i) jsou-li nezbytné k zajištění toho, aby mohla být zahájena nebo zachována ekologická produkce v zemědělských podnicích, které se potýkají s klimatickými, zeměpisnými nebo strukturálními omezeními;

 

ii) jsou-li nezbytné v zájmu zajištění přístupu ke krmivu, osivu, vegetativnímu rozmnožovacímu materiálu, živým zvířatům a jiným zdrojům hospodářství, pokud tyto zdroje nejsou na trhu dostupné v ekologické podobě;

 

iii) jsou-li nezbytné v zájmu zajištění přístupu ke složkám zemědělského původu, pokud tyto složky nejsou na trhu dostupné v ekologické podobě;

 

iv) jsou-li nezbytné k řešení zvláštních problémů spojených s řízením ekologické živočišné produkce;

 

e) jsou-li dočasná opatření nezbytná k tomu, aby ekologická produkce mohla pokračovat nebo znovu začít v případě katastrofických událostí;

 

2. Komise je zmocněna přijímat v souladu s článkem 36 akty v přenesené pravomoci, kterými se stanoví kritéria, podle kterých mají být tyto situace označeny za situace vyžadující zvláštní pravidla produkce, pravidla pro řešení těchto situací a rovněž pravidla týkající se monitorování a požadavků na podávání zpráv, přičemž je nutno zohledňovat odborné znalosti z oblasti ekologické produkce.

 

3. Příslušné orgány členských států jsou odpovědné za schvalování výjimek případ od případu.

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aby bylo možné zajistit integritu ekologické produkce a přizpůsobení technickému pokroku, Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se pozměňují nebo doplňují pravidla stanovená v příloze III.

2. Aby bylo možné zajistit integritu ekologické produkce a přizpůsobení technickému pokroku, je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se doplňují pravidla stanovená v příloze III bodech 2, 3, 4 a 6.

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) jako přípravky na ochranu rostlin;

a) jako přípravky na ochranu rostlin v celé Evropské unii nebo v jedné či více zónách stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 1107/2009;

Odůvodnění

V souladu s průřezovými ustanoveními o schvalování přípravků na ochranu rostlin v nařízení 1107/2009 by rozdělování do zón v jižní, střední a severní Evropě mělo být možné i v tomto nařízení, tak aby se zajistilo, že budou zohledněny značné ekologické a klimatické rozdíly, které v rámci EU panují. Pro vyloučení zneužívání tohoto režimu je třeba stanovit požadavek, aby povolení pro používání produktu v daných zónách bylo podmíněno vysokou mírou ekologické udržitelnosti.

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) jako látky používané pro účely zajištění zdraví zvířat jiné než látky uvedené v písmenech d) a e);

Odůvodnění

Toto „zastřešení“ umožňuje v případě potřeby vytvořit nové seznamy látek, např. látek používaných jako veterinární léčivé přípravky.

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) jako léky s jinými než terapeutickými účinky a produkty, které přispívají ke zdraví a dobrým životním podmínkám zvířat.

Odůvodnění

Jako alternativa, která může zabránit použití chirurgické kastrace selat, by měla být možná například imunologická prevence kančího pachu.

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zejména může Komise povolit některé produkty a látky pro použití v produkci ekologických zpracovaných potravin a zařadit je na omezené seznamy, a to pouze pro tyto účely:

Zejména Komise povolí některé produkty a látky pro použití v produkci ekologických zpracovaných potravin a zařadí je na omezené seznamy, a to pouze pro tyto účely:

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) jako potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a pomocné látky;

a) jako potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy, pomocné látky, potravinářská aromata, látky pro přípravu mikroorganismů, minerály, stopové prvky, vitaminy, aminokyseliny a mikroživiny;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit, které látky lze používat jako potravinářské přídatné látky.

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) jako produkty a látky pro enologické postupy;

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb) jako produkty pro čištění a dezinfekci skladovacích a zpracovatelských zařízení.

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(iia) povolení produktů pro jednotlivé zóny je možné pouze za předpokladu, že snížením používání jiných produktů nebo látek lze dosáhnout příznivého ekologického dopadu a že v opačném případě by v příslušné zóně pravděpodobně došlo k nepřijatelnému zhoršení kvality tradičně ekologických plodin;

Odůvodnění

V souladu s průřezovými ustanoveními o schvalování přípravků na ochranu rostlin v nařízení 1107/2009 by rozdělování do zón v jižní, střední a severní Evropě mělo být možné i v tomto nařízení, tak aby se zajistilo, že budou zohledněny značné ekologické a klimatické rozdíly, které v rámci EU panují. Pro vyloučení zneužívání tohoto režimu je třeba stanovit požadavek, aby povolení pro používání produktu v daných zónách bylo podmíněno vysokou mírou ekologické udržitelnosti.

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) v případě produktů uvedených v odst. 1 prvním pododstavci písm. c) a d) platí tyto zásady:

e) v případě produktů uvedených v odst. 1 prvním pododstavci písm. c) a d) a da) platí tyto zásady:

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) nejsou dostupné alternativy povolené podle tohoto článku;

a) nejsou dostupné alternativní látky povolené podle tohoto článku nebo technologie slučitelné s tímto nařízením;

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povolení použití chemicky syntetizovaných produktů nebo látek je přísně omezeno na případy, v nichž by použití vnějších vstupů uvedených v čl. 4 písm. f) přispívalo k nepřijatelným dopadům na životní prostředí.

Povolení produktů a látek, na něž se nevztahuje čl. 4 písm. f), je přísně omezeno na případy, v nichž by použití vnějších vstupů uvedených v čl. 4 písm. f) přispívalo k nepřijatelným dopadům na životní prostředí, zdraví osob nebo zvířat nebo jakost produktu.

Odůvodnění

Povolení by nemělo být výhradně omezeno na chemicky syntetizované produkty, ale rovněž na jiné produkty, na které se nevztahuje čl. 4 písm. f).

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Žádosti o změnu nebo vyřazení jsou zveřejněny členskými státy.

Spis týkající se změny nebo vyřazení je zveřejněn členskými státy a Komisí.

Odůvodnění

Žádosti o změny v seznamech látek by měly být transparentnější než v minulosti.

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Komise reviduje seznamy uvedené v odstavci 1 každé čtyři roky.

Odůvodnění

Doposud se pravidelně aktualizoval malý počet seznamů, což znamenalo, že subjekty nebyly informovány odpovídajícím způsobem.

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Komise přijme prováděcí akty, jimiž se uděluje nebo odnímá povolení produktů a látek, které lze používat v ekologické produkci obecně, a produktů a látek, které lze používat v produkci zpracovaných ekologických potravin zvláště, a stanoví postupy, které mají být pro povolení dodržovány, a seznam uvedených produktů a látek a případně jejich popis, požadavky na složení a podmínky použití. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 2.

5. Komise je zmocněna přijmout v souladu s článkem 36 akty v přenesené pravomoci, jimiž se uděluje nebo odnímá povolení produktů a látek, které lze používat v ekologické produkci obecně, a produktů a látek, které lze používat v produkci zpracovaných ekologických potravin zvláště, a stanoví postupy, které mají být pro povolení dodržovány, a seznam uvedených produktů a látek a případně jejich popis, požadavky na složení a podmínky použití.

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Článek 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 20

vypouští se

Přítomnost nepovolených produktů nebo látek

 

1. Produkty, v nichž je zjištěna přítomnost produktů nebo látek, které nebyly povoleny v souladu s článkem 19, jež převyšuje úrovně stanovené zejména s ohledem na směrnici 2006/125/ES, nelze uvádět na trh jako ekologické produkty.

 

2. Aby bylo možné zajistit účinnost, efektivnost a transparentnost systému ekologické produkce a označování, je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, pokud jde o zvláštní kritéria a podmínky pro uplatňování úrovní uvedených v odstavci 1 a pokud jde o stanovení těchto úrovní a jejich přizpůsobení s ohledem na technický vývoj.

 

3. Odchylně od čl. 211 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 a s výhradou povolení Komise přijatého bez použití postupu podle čl. 37 odst. 2 nebo 3 tohoto nařízení mohou členské státy poskytnout zemědělcům vnitrostátní platby na náhradu ztrát, které utrpěli z důvodu kontaminace svých zemědělských produktů nepovolenými produkty nebo látkami, která jim znemožňuje uvádět uvedené produkty na trh jako ekologické, pokud zemědělci přijali všechna příslušná opatření, aby riziku takovéto kontaminace zabránili. Členské státy mohou k úplnému nebo částečnému pokrytí takovýchto ztrát využít rovněž nástroje společné zemědělské politiky.

 

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 20a

 

Bezpečnostní opatření přijímaná za účelem zamezení nesouladu s tímto nařízením

 

1. Za účelem zajištění souladu s tímto nařízením přijmou hospodářské subjekty veškerá bezpečnostní opatření nutná k zamezení tomu, aby se při ekologické produkci používaly nepovolené postupy, produkty nebo látky.

 

2. Zvláště pokud má hospodářský subjekt podezření, že postup, produkt nebo vstupní surovina, která byla získána, vyprodukována nebo připravena pro použití v ekologickém zemědělství, neodpovídá požadavkům tohoto nařízení, musí tento subjekt:

 

a) produkt oddělit a identifikovat;

 

b) zřídit systém interního ověřování a posuzování odpovídající druhu a rozsahu činnosti za použití postupů založených na systematické identifikaci kritických zpracovatelských kroků;

 

c) pokud hospodářský subjekt po provedení posouzení podle písmene b) dojde k závěru, že podezření je opodstatněné, stáhne produkt z trhu a pozastaví jeho zpracování; o svých zjištěních hospodářský subjekt neprodleně uvědomí příslušné orgány nebo kontrolní subjekt.

 

3. Příslušné orgány, kontrolní subjekty a kontrolní orgány přijmou následující opatření:

 

a) pokud kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt:

 

– odhalí použití nepovoleného postupu, produktu nebo látky při ekologické produkci;

 

– obdrží od hospodářského subjektu spolehlivé informace o opodstatněnosti podezření v souladu s odst. 2 písm. c) nebo

 

– je informován, že hospodářský subjekt má v úmyslu uvést na trh produkt, který není v souladu s pravidly ekologické produkce, avšak je označen odkazem na metodu ekologické produkce,

 

kontrolní orgán či kontrolní subjekt zakáže, aby byl produkt uveden na trh s označením odkazujícím na metodu ekologické produkce, a to dokud nebude podezření na nesoulad s pravidly vyvráceno nebo nesoulad s pravidly odstraněn;

 

b) kontrolní orgán nebo subjekt vyvrátí podezření na nesoulad s pravidly nebo potvrdí toto podezření a zákaz uvedení příslušného produktu na trh v co nejkratší možné lhůtě s ohledem na trvanlivost produktu, v každém případě však nejpozději do dvou měsíců; dotyčný hospodářský subjekt v tomto případě plně spolupracuje s kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem; dříve, než kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt potvrdí podezření na nesoulad s pravidly, umožní hospodářskému subjektu, aby se k jeho zjištěním vyjádřil;

 

c) potvrdí-li se nesoulad s pravidly, uplatní se článek 26a;

 

d) pokud se nesoulad ve lhůtě stanovené v písmenu b) nepotvrdí, rozhodnutí uvedené v tomto písmenu se odvolá nejpozději do konce dané lhůty.

 

 

4. Členské státy zavedou preventivní opatření s cílem zabránit náhodné kontaminaci nepovolenými produkty nebo látkami v důsledku postupů konvenčního zemědělství nebo jiných konvenčních postupů při zpracování, přípravě a distribuci, které nejsou pod kontrolou ekologických hospodářských subjektů.

 

5. Pokud kontrolní orgány, kontrolní subjekty a příslušné orgány zjistí specifické nebezpečí nesouladu s tímto nařízením nebo specifické nebezpečí náhodné kontaminace ekologických produktů v určitých oblastech ekologické produkce, přijmou členské státy proti tomuto nebezpečí odpovídající bezpečnostní opatření.

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Článek 20 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 20b

 

Příčiny kontaminace produkty na ochranu rostlin a úkoly příslušných orgánů, kontrolních orgánů a kontrolních subjektů

 

1. V případě, že kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt odhalí přítomnost produktů na ochranu rostlin, které nejsou v souladu s článkem 19, nebo obdrží spolehlivou informaci o přítomnosti těchto produktů, příčinu této kontaminace náležitým způsobem prošetří. V rámci každého šetření musí být kontaminace zařazena do jedné z následujících tří kategorií:

 

a) technicky nevyhnutelná;

 

b) technicky vyhnutelná;

 

c) úmyslná či opakující se technicky vyhnutelná kontaminace.

 

Kontaminace se považuje za vyhnutelnou v případě, že hospodářský subjekt:

 

– nezavedl nebo nezachovává vhodná a odpovídající opatření, jejichž cílem je určit rizika kontaminace ekologických produktů nepovolenými produkty nebo látkami a těchto rizik se vyvarovat; nebo

 

– neprováděl pravidelný přezkum těchto nezbytných opatření a odpovídajícím způsobem je nepřizpůsoboval, i když riziko kontaminace bylo jasně předvídatelné; nebo

 

– na základě předchozích žádostí příslušných orgánů nebo případně kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu, aby byly přijaty kroky zabraňující kontaminaci, nepřijal odpovídající opatření; nebo

 

– nesplnil příslušné požadavky tohoto nařízení ani neučinil jiné nezbytné kroky v procesu produkce, aby kontaminaci zabránil.

 

2. Produkty potenciálně kontaminované produkty na ochranu rostlin za situace uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) lze považovat za prodejné poté, co je prověří příslušné úřady.

 

Potenciální kontaminaci uvedenou v odst.1 prvním pododstavci písm. b) prošetřuje kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt s ohledem na povahu okolností, které ke kontaminaci vedly, v souladu s postupy stanovenými v článku 20a.

 

3. V případě kontaminace uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. c) zakáže příslušný orgán, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt příslušnému hospodářskému subjektu uvádět na trh produkty, v jejichž označení nebo v rámci jejichž propagace by byl jakýkoli odkaz na ekologický způsob produkce.

 

Veškeré oblasti produkce nebo produkty postižené použitím nepovolených produktů na ochranu rostlin musí projít novým obdobím přechodu uvedeným v odstavci 8, které je zahájeno datem, kdy byly nepovolené produkty na ochranu rostlin použity, nebo, pokud toto datum není známo, datem odhalení jejich použití. To platí, aniž by byly dotčeny jakékoli uvalené sankce.

 

4. Za účelem zajištění nejúčinnějších nástrojů pro odhalování a dokumentaci nesouladu s tímto nařízením se Komise zmocňuje přijímat v souladu s článkem 36 akty v přenesené pravomoci týkající se:

 

– metodiky, která se má použít s cílem odhalit a posoudit přítomnost produktů na ochranu rostlin, které nejsou v souladu s tímto nařízením a konkrétně s jeho článkem 19;

 

– postupů, které je třeba dodržovat;

 

– jednotlivých údajů, které je třeba zaznamenávat ve společné databázi případů nesouladu s tímto nařízením, a to včetně odhalení přítomnosti reziduí nepovolených produktů na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh    200

Návrh nařízení

Čl. 20 c (nový)– odst.1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 20c

 

Databáze případů nesouladu s tímto nařízením a databáze případů zjištění použití nepovolených produktů na ochranu rostlin

 

Komise zřídí databázi případů nesouladu s tímto nařízením, a to na základě vnitrostátních databází zřízených v členských státech. Tyto databáze budou sloužit k formulaci osvědčených postupů prevence kontaminace. Při shromažďování těchto údajů uplatňují Komise a členské státy přístup posuzování rizika, přičemž uvádějí důvody a kategorie nesouladu nebo kontaminace, jak je uvedeno v čl. 20b odst. 1 prvním pododstavci písm. a), b) a c). Databáze jsou přístupné hospodářským subjektům, kontrolním subjektům, kontrolním orgánům a příslušným orgánům. Členské státy předkládají Komisi výroční zprávy.

 

Členské státy zřídí databázi analýz provedených kontrolními subjekty a kontrolními orgány, v nichž budou obsaženy informace o nepovolených látkách na ochranu rostlin. Tato databáze bude přístupná hospodářským subjektům, kontrolním subjektům, kontrolním orgánům a příslušným orgánům. O zjištěních shromážděných ve svých vnitrostátních databázích budou členské státy podávat Komisi každoročně zprávu.

Odůvodnění

Nelze oddělit od předchozího pozměňovacího návrhu stejných autorů. Členské státy musí Komisi každý rok poskytnout výsledky svých šetření a Komise na jejich základě předloží zprávu doprovázenou v případě potřeby legislativním návrhem stanovujícím prahové hodnoty pro odnětí certifikace a nástroje kompenzace pro producenty v případě nevyhnutelné kontaminace.

Pozměňovací návrh    201

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pro účely tohoto nařízení se má za to, že produkt je označen výrazy odkazujícími na ekologickou produkci, pokud se v jeho označení, propagačním materiálu nebo obchodních dokladech on sám, jeho složky nebo krmné suroviny popisují výrazy, které naznačují kupujícímu, že produkt, jeho složky nebo krmné suroviny byly získány v souladu s tímto nařízením. Zejména mohou být pro označení a propagaci produktů, které jsou v souladu s tímto nařízením, v Unii používány výrazy uvedené na seznamu v příloze IV a jejich odvozeniny nebo zdrobněliny jako „bio“ a „eko“, a to samostatně nebo v kombinaci a v kterémkoli jazyce uvedeném ve zmíněné příloze.

1. Pro účely tohoto nařízení se má za to, že produkt je označen výrazy odkazujícími na ekologickou produkci, pokud se v jeho označení, propagačním materiálu nebo obchodních dokladech on sám, jeho složky, krmné suroviny nebo jakákoli vstupní součást řetězce ekologického produktu popisují výrazy, které naznačují kupujícímu, že produkt, jeho složky nebo krmné suroviny nebo jakákoli součást řetězce ekologického produktu byly získány v souladu či shodě s tímto nařízením. Zejména mohou být pro označení a propagaci produktů uvedených v čl. 2 odst. 1, které jsou v souladu s tímto nařízením, v Unii používány výrazy uvedené na seznamu v příloze IV nebo jejich ekvivalenty v jiných jazycích, které nejsou úředními jazyky Unie, ale jejichž status je oficiálně uznán ústavou příslušných členských států, a jejich odvozeniny nebo zdrobněliny jako „bio“ a „eko“, a to samostatně nebo v kombinaci a v kterémkoli jazyce uvedeném ve zmíněné příloze. Při označování a propagaci živých nebo nezpracovaných zemědělských produktů se mohou používat výrazy odkazující na ekologickou produkci, pouze pokud byl navíc celý produkt rovněž vyroben v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    202

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Pro produkty a látky užívané v rostlinné produkci, jako jsou přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, pomocné půdní látky a živiny, se výrazy uvedené v odstavci 1 tohoto článku nesmí používat nikde na území Unie v žádném jazyce uvedeném v příloze IV pro účely označování, propagace a obchodních dokladů.

Pozměňovací návrh    203

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud jde o zpracované potraviny, mohou být výrazy uvedené v odstavci 1 použity:

3. Pokud jde o zpracované potraviny, použijí se výrazy uvedené v odstavci 1:

Pozměňovací návrh    204

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) pouze v seznamu složek, je-li ekologických méně než 95 % zemědělských složek a za předpokladu, že jsou tyto složky v souladu s pravidly produkce stanovenými v tomto nařízení.

b) pouze v seznamu složek, je-li ekologických méně než 95 % zemědělských složek a za předpokladu, že příslušná potravina je v souladu s pravidly produkce stanovenými v tomto nařízení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný, má-li se předejít tomu, aby se konvenční a jiné než ekologické postupy a látky spojovaly s používáním výrazu „ekologický“.

Pozměňovací návrh    205

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pro rostlinné odrůdy se výrazy uvedené v odstavci 1 mohou použít v obchodním označení, pokud:

 

a) je odrůda v souladu s pravidly produkce uvedenými v příloze II části I bodu 1.4.; a

 

b) je použit výraz „ekologická odrůda“.

Pozměňovací návrh    206

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Aby bylo možné zajistit jasnost pro spotřebitele a sdělování přiměřených informací, je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, pokud jde o úpravy seznamu výrazů uvedeného v příloze IV s ohledem na jazykový vývoj v členských státech a pokud jde o stanovení zvláštních požadavků na označování a složení pro krmiva a jejich složky.

4. Aby bylo možné zajistit jasnost pro spotřebitele a sdělování odpovídajících informací, je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, pokud jde o úpravy seznamu výrazů uvedeného v příloze IV s ohledem na jazykový vývoj v členských státech.

Pozměňovací návrh    207

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Je-li použito logo Evropské unie pro ekologickou produkci, uvádí se ve stejném zorném poli jako toto logo rovněž údaj o místě, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá, a to podle situace v jedné z těchto podob:

Vyjma vinařských produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. l) nařízení (EU) č. 1308/2013, je-li použito logo Evropské unie pro ekologickou produkci, uvádí se ve stejném zorném poli jako toto logo rovněž údaj o místě, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá, a to podle situace v jedné z těchto podob:

Odůvodnění

Podle článku 55 nařízení (EC) 607/2009 platí povinnost uvádět původ surovin na štítku již u všech evropských vín, bez ohledu na to, zda jsou, nebo nejsou vyráběna se zeměpisným označením. Aby se snížila administrativní zátěž a náklady navíc spojené s označováním, navrhuje se, aby se tato povinnost, která je zbytečná, v případě těchto produktů zrušila.

Pozměňovací návrh    208

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Údaj „EU“ nebo „mimo EU“ lze nahradit či doplnit názvem země v případě, že v této zemi byly vyprodukovány všechny zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá.

Údaj „EU“ nebo „mimo EU“ lze nahradit či doplnit názvem země nebo regionu v případě, že v této zemi nebo regionu byly vyprodukovány všechny zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá.

Pozměňovací návrh    209

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku a v čl. 23 odst. 3 jsou vyznačeny na nápadném místě tak, aby byly snadno viditelné, dobře čitelné a nesmazatelné.

3. Údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku a v čl. 23 odst. 3 jsou vytištěny na nápadném místě tak, aby byly snadno viditelné a dobře čitelné, a nezakrývají povinné označení stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011.

Pozměňovací návrh    210

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) údaj o místě, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, v souladu s odstavcem 2 tohoto článku a čl. 23 odst. 3.

Netýká se českého znění.

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    211

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V označování, obchodní úpravě a propagaci produktů, jež jsou v souladu s tímto nařízením, smí být použito logo Evropské unie pro ekologickou produkci.

1. V označování, obchodní úpravě a propagaci produktů, jež jsou v souladu s tímto nařízením, včetně produktů, pro něž mohou být stanovena zvláštní pravidla produkce na základě článku 16, smí být použito logo Evropské unie pro ekologickou produkci. Logo ekologické produkce se nepoužije v případě potravin, které jsou uvedeny v čl. 21 odst. 3 prvním pododstavci písm. b), a u produktů v přechodném období.

Pozměňovací návrh    212

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Logo Evropské unie pro ekologickou produkci je úředním osvědčením v souladu s články 85 a 90 nařízení (EU) č. XXX/XXXX [nařízení o úředních kontrolách].

vypouští se

Odůvodnění

Bude-li logo Evropské unie pro ekologickou produkci úředním osvědčením, může to pro subjekty znamenat další administrativní zátěž při budoucích postupech schvalování.

Pozměňovací návrh    213

Návrh nařízení

Kapitola V – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Certifikace ekologické produkce

Kontrola a certifikace ekologické produkce

Pozměňovací návrh    214

Návrh nařízení

Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 23a

 

Kontrolní systém

 

1. Členské státy zřídí v souladu s článkem 3 nařízení (EU) č. XXX/XXXX (nařízení o úředních kontrolách) kontrolní systém a určí jeden či více příslušných orgánů odpovědných za kontrolu nad dodržováním povinností stanovených tímto nařízením.

 

2. Kromě podmínek stanovených nařízením o úředních kontrolách zahrnuje kontrolní systém zřízený podle tohoto nařízení minimálně provádění bezpečnostních opatření stanovených článkem 20a a kontrolních opatření stanovených v této kapitole.

 

3. Povaha a četnost kontrol se stanoví na základě posouzení rizika výskytu a závažnosti nedodržení požadavků stanovených tímto nařízením. Všechny hospodářské subjekty a skupiny hospodářských subjektů jsou v místě své činnosti podrobovány minimálně jednou ročně fyzické kontrole dodržování platných pravidel. Tyto kontroly se zakládají na inspekci, screeningu a cíleném screeningu s ohledem na pravděpodobnost nesouladu.

 

Kritéria pro posouzení rizik používaná kontrolními orgány pro zjištění nejohroženějších částí potravinového řetězce jsou stanovena přílohou Vf. Komise je zmocněna přijímat v souladu s článkem 36 akty v přenesené pravomoci týkající se konkrétních prvků posouzení rizik, četnosti kontrol a podílu neohlášených kontrol z celkového počtu prováděných kontrol.

 

4. Příslušný orgán může:

 

a) přenést své kontrolní pravomoci na jeden nebo více dalších kontrolních orgánů pro ekologickou produkci podle definice v čl. 2 bodě 39 nařízení o úředních kontrolách; kontrolní orgány poskytnou odpovídající záruky objektivity a nestrannosti, přičemž mají k dispozici kvalifikovaný personál a zdroje nezbytné k výkonu svých funkcí;

 

b) pověřit kontrolními úkoly jeden nebo více kontrolních subjektů pro ekologickou produkci podle definice v čl. 2 bodě 39 nařízení o úředních kontrolách; v tomto případě členské státy určí orgány, které tyto subjekty schvalují a vykonávají nad nimi dozor.

 

5. Příslušný orgán může kontrolními úkoly pověřit určitý kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán pouze tehdy, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 26 nařízení o úředních kontrolách, a zejména pouze pokud:

 

a) existuje přesný popis úkolů, které má kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán provádět, i podmínek, za kterých je může provádět;

 

b) kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán:

 

i) má odbornou způsobilost, vybavení a infrastrukturu potřebné k výkonu svěřených úkolů;

 

ii) má dostatečný počet náležitě kvalifikovaných a zkušených pracovníků; a

 

iii) je nestranný a bez jakéhokoli střetu zájmů, co se týče provádění úkolů jemu svěřených;

 

c) kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán je akreditován podle evropské normy EN 17065 nebo ISO 65 (Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků) v posledním znění zveřejněným v řadě C Úředního věstníku Evropské unie a je schválen příslušnými orgány;

 

d) kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán pravidelně, a kdykoli si to příslušný orgán vyžádá, sděluje tomuto orgánu výsledky provedených kontrol; v případě, že výsledky kontrol vykazují závažný nesoulad, kontrolní subjekt o tom neprodleně informuje příslušný orgán;

 

e) pověřující příslušný orgán a kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán účinně a doloženým způsobem spolupracují.

 

6. Kromě dodržování ustanovení odstavce 5 zohlední příslušný orgán při schvalování kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu tato kritéria:

 

a) standardní postup kontroly, jenž má být uplatněn a jenž obsahuje detailní popis kontrolních a preventivních opatření prováděných kontrolním subjektem nebo kontrolním orgánem ve vztahu k hospodářským subjektům podléhajícím jeho kontrole;

 

b) opatření, jež kontrolní subjekt hodlá uplatnit v případě zjištěného nesouladu.

 

7. Příslušné orgány nesmí na kontrolní subjekty nebo kontrolní orgány přenést:

 

a) výkon dohledu nad jinými kontrolními subjekty nebo kontrolními orgány ani jejich audit;

 

b) pravomoc udělovat výjimky podle článku 17, pokud to není v souladu se zvláštními pravidly produkce.

 

8. V souladu s článkem 29 nařízení o úředních kontrolách provádějí příslušné orgány, které kontrolní subjekty nebo kontrolní orgány pověřují prováděním kontrolních úkolů, dle potřeby audity nebo inspekce dotčených subjektů nebo orgánů. Ukáže-li výsledek auditu nebo inspekce, že dané subjekty náležitě neprovádějí úkoly jim svěřené, může pověřující příslušný orgán toto pověření zrušit. Nepřijme-li kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán vhodná a včasná nápravná opatření, jeho pověření se bezodkladně zruší.

 

9. Kromě dodržování ustanovení odstavce 8 příslušný orgán:

 

a) zajišťuje, aby kontroly prováděné kontrolním subjektem nebo kontrolním orgánem byly objektivní a nezávislé;

 

b) ověřuje účinnost kontrol prováděných kontrolním subjektem nebo kontrolním orgánem;

 

c) bere na vědomí jakékoli zjištěné nesrovnalosti nebo porušení pravidel a použitá nápravná opatření;

 

d) ruší schválení každého kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu, který neplní požadavky stanovené v písmenech a) a b) tohoto odstavce nebo který již nesplňuje kritéria uvedená v odstavcích 5 nebo 6 nebo požadavky stanovené v odstavcích 11, 12 a 14.

 

10. Členské státy přidělí každému kontrolnímu orgánu nebo kontrolnímu subjektu, jenž vykonává kontrolní úkoly podle odstavce 4, číselný kód.

 

11. Kontrolní subjekty a kontrolní orgány umožní příslušným orgánům přístup do svých kanceláří a zařízení a poskytnou jim veškeré informace a pomoc, jež příslušné orgány považují za nezbytné pro splnění svých povinností podle tohoto článku.

 

12. Kontrolní subjekty a kontrolní orgány zajistí, aby ve vztahu k hospodářským subjektům podléhajícím jejich kontrole byla přinejmenším uplatňována bezpečnostní a kontrolní opatření uvedená v odstavci 2.

 

13. Členské státy zajistí, aby zavedený kontrolní systém umožňoval v souladu s článkem 18 nařízení (ES) č. 178/2002 vysledovat každý produkt ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce, zejména s cílem poskytnout spotřebitelům záruky, že ekologické produkty byly vyprodukovány v souladu s požadavky tohoto nařízení. Členské státy zajistí, aby byly žádosti kontrolních subjektů nebo kontrolních orgánů týkající se sledovatelnosti ekologických výrobků zodpovězeny co nejdříve, v každém případě nejpozději do čtyř pracovních dnů pro každou fázi produkce po obdržení příslušné žádosti.

 

14. Kontrolní orgány a kontrolní subjekty předají do 31. ledna každého roku příslušným orgánům seznam hospodářských subjektů, které byly předmětem jejich kontrol do 31. prosince předchozího roku. Do 31. března každého roku se předloží souhrnná zpráva o kontrolních činnostech provedených v předchozím roce.

Pozměňovací návrh    215

Návrh nařízení

Článek 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh    216

Návrh nařízení

Článek 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 24a

 

Dodržování kontrolního systému

 

1. Každý hospodářský subjekt nebo každá skupina hospodářských subjektů, které produkují, připravují nebo skladují ekologické produkty, které dovážejí tyto produkty ze třetích zemí nebo které tyto produkty do třetích zemí vyvážejí nebo které takové produkty uvádějí na trh, před uvedením jakýchkoli produktů na trh charakterizovaných jako ekologické produkty nebo produkty v období přechodu:

 

a) oznámí svou činnost příslušným orgánům členského státu, ve kterém tato činnost probíhá;

 

b) podřídí své podniky kontrolnímu systému uvedenému v článku 23a.

 

Zadává-li hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů jakoukoli svoji provozovanou činnost třetí straně, podléhá hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů i přesto požadavkům podle prvního pododstavce písm. a) a b) a subdodavatelské činnosti jsou podřízeny kontrolnímu systému.

 

2. Členské státy udělí výjimku z uplatňování tohoto článku ekologickým hospodářským subjektům, které prodávají balené produkty přímo konečnému spotřebiteli nebo uživateli za předpokladu, že tyto hospodářské subjekty neprodukují, nezpracovávají, nepřipravují ani neskladují – jinak než v souvislosti s místem prodeje – ani nedovážejí tyto produkty ze třetích zemí ani těmito činnostmi nepověřují jiný hospodářský subjekt.

 

V souladu s čl. 26c písm. c) udělí členské státy výjimku z uplatňování odst. 1 prvního pododstavce písm. b) tohoto článku hospodářským subjektům, které prodávají ročně menší než omezené množství nebalených ekologických produktů konečnému spotřebiteli nebo uživateli za předpokladu, že tyto hospodářské subjekty oznámí svou činnost příslušným orgánům a neprodukují, nezpracovávají, nepřipravují ani neskladují – jinak než v souvislosti s místem prodeje – ani nedovážejí tyto produkty ze třetích zemí ani těmito činnostmi nepověřují jiný hospodářský subjekt.

 

3. Členské státy určí orgán nebo schválí subjekt odpovědný za přijímání oznámení podle odst. 1 prvního pododstavce písm. a) tohoto článku.

 

4. Členské státy zajistí, aby každý hospodářský subjekt nebo každá skupina hospodářských subjektů, které dodržují toto nařízení a zaplatí přiměřený poplatek jako svůj příspěvek na výdaje na kontrolu, měly nárok být do kontrolního systému zahrnuty.

 

5. Hospodářské subjekty a skupiny hospodářských subjektů vedou v souladu s tímto nařízením záznamy o různých činnostech, které provozují.

 

6. Příslušné orgány vedou aktualizovaný seznam obsahující názvy a adresy hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů, které oznámily své činnosti podle odst. 1 prvního pododstavce písm. a) tohoto článku, a tento seznam náležitým způsobem zveřejní, včetně jeho zveřejnění na internetu, společně s informacemi týkajícími se jejich certifikátů ekologické produkce podle čl. 25 odst. 1, přičemž použijí model uvedený v příloze Vd tohoto nařízení. Příslušné orgány dodržují požadavky na ochranu osobních údajů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES1a.

 

7. Komise může přijmout prováděcí akty s cílem stanovit podrobnosti a specifikace týkající se obsahu, formy a způsobu oznamování podle odstavce 1, jakož i vzoru podle odstavce 6 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 2.

 

________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

Pozměňovací návrh    217

Návrh nařízení

Čl. 25 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Certifikát ekologické produkce

Certifikát

Odůvodnění

Certifikát potvrzuje, že produkce vyhovuje pravidlům stanoveným v tomto nařízení. Produkce vyhovující pravidlům není ekologická od počátku výrobního procesu během období přechodu. Slovo „ekologický“ může být zavádějící pro celé odvětví a pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh    218

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Hospodářské subjekty nebo skupiny hospodářských subjektů, které oznámily svou činnost v souladu s čl. 24 odst. 1 a dodržují ustanovení tohoto nařízení, jsou oprávněny obdržet certifikát ekologické produkce. Certifikát ekologické produkce, vydávaný pokud možno v elektronické podobě, umožňuje alespoň identifikaci hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů, druhu či rozsahu produktů, na které se certifikát vztahuje, a jeho doby platnosti.

1. Hospodářské subjekty nebo skupiny hospodářských subjektů, které oznámily svou činnost a podřídily své podnikání kontrolnímu systému v souladu s čl. 24a odst. 1 a dodržují ustanovení tohoto nařízení, jsou oprávněny obdržet certifikát ekologické produkce. Certifikát ekologické produkce, vydávaný pokud možno v elektronické podobě, umožňuje alespoň identifikaci hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů, druhu či rozsahu produktů, na které se certifikát vztahuje, a jeho doby platnosti.

Pozměňovací návrh    219

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Certifikát ekologické produkce je úředním osvědčením ve smyslu článků 85 a 86 nařízení (EU) č. XXX/XXX (nařízení o úředních kontrolách).

vypouští se

Odůvodnění

Soukromé nebo veřejno-soukromé certifikační systémy by měly být možné (viz ISO 17065).

Pozměňovací návrh    220

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Hospodářské subjekty a skupiny hospodářských subjektů nejsou oprávněny obdržet pro stejnou skupinu produktů certifikát ekologické produkce vydaný různými kontrolními orgány nebo kontrolními subjekty, a to ani v případech, kdy tyto hospodářské subjekty nebo skupiny hospodářských subjektů vyvíjejí činnost v různých fázích produkce, přípravy a distribuce.

3. Hospodářské subjekty a skupiny hospodářských subjektů nejsou oprávněny obdržet certifikát ekologické produkce vydaný různými kontrolními subjekty pro činnosti prováděné v jednom členském státě, pokud jde o stejnou skupinu produktů, a to ani v případech, kdy tyto hospodářské subjekty nebo skupiny hospodářských subjektů vyvíjejí činnost v různých fázích produkce, přípravy a distribuce.

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje vymezit „skupiny produktů“ v nové příloze Vd, která by vycházela z přílohy XII předcházejícího nařízení (ES) č. 889/2008. Vymezením skupiny produktů v příloze odpadá nutnost přijímat akty v přenesené pravomoci podle odstavce 6.

Pozměňovací návrh    221

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Skupiny produktů, na něž odkazuje odstavec 3, jsou následující:

 

 

– zelenina a rostlinné produkty;

 

– zvířata a živočišné produkty;

 

– mořské řasy a živočichové pocházející z akvakultury;

 

– zpracované potraviny a krmivo, včetně kvasnic;

 

– víno.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh týkající odstavce 3.): navrhovatel navrhuje vymezit „skupiny produktů“ v nové příloze Vd, která by vycházela z přílohy XII předcházejícího nařízení (ES) č. 889/2008.

Pozměňovací návrh    222

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Aby bylo možné zajistit účinnost, efektivnost a transparentnost systému ekologické produkce a označování, je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, pokud jde o kritéria pro vymezení skupin produktů uvedených v odstavci 3.

vypouští se

Pozměňovací návrh    223

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Nedostatky ve struktuře nebo fungování systému vnitřní kontroly podle odstavce 1, zejména pokud jde o nezjištění nebo neřešení nesouladu u jednotlivých členů skupiny hospodářských subjektů, které ovlivňuje integritu ekologických produktů, mohou mít za následek odnětí certifikace ekologické produkce pro celou skupinu.

2. Nedostatky ve struktuře nebo fungování systému vnitřní kontroly podle odstavce 1, zejména pokud jde o nezjištění nebo neřešení nesouladu u jednotlivých členů skupiny hospodářských subjektů, které ovlivňuje integritu ekologických produktů, za následek odnětí certifikátu ekologické produkce uvedeného v článku 25 pro celou skupinu.

Pozměňovací návrh    224

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Aby bylo možné zajistit účinné a efektivní fungování certifikace skupin hospodářských subjektů, je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, pokud jde o odpovědnost jednotlivých členů skupiny hospodářských subjektů, složení a velikost skupiny hospodářských subjektů, kategorie produktů, které má skupina hospodářských subjektů produkovat, podmínky pro účast ve skupině hospodářských subjektů a zřízení a fungování systému vnitřní kontroly skupiny, včetně oblasti působnosti, obsahu a četnosti kontrol, které mají být prováděny.

3. Kritéria skupinové certifikace skupin hospodářských subjektů jsou stanovena v příloze Ve.

Pozměňovací návrh    225

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout prováděcí akty, pokud jde o výměnu informací mezi skupinou hospodářských subjektů a příslušným orgánem nebo orgány, kontrolními orgány nebo kontrolními subjekty a mezi členskými státy a Komisí. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 2.

vypouští se

Odůvodnění

Tato ustanovení zahrnuje všeobecný článek o porušení předpisů a následném sdělování informací ze stávajícího nařízení a byla vložena do nového článku 26a o opatřeních v případě nesouladu, která se uplatňují v případě jednotlivých hospodářských subjektů i v případě skupin.

Pozměňovací návrh    226

Návrh nařízení

Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 26a

 

Povinnosti příslušných orgánů v případě nesouladu

 

Příslušné orgány:

 

a) v případě nesouladu, který má vliv na integritu ekologických produktů v jakékoli fázi produkce, přípravy a distribuce a vývozu, zejména kvůli použití zakázaných nebo nepovolených látek a technik nebo směšování s produkty z neekologické produkce, zajistí, aby při označení a propagaci celé dotčené dávky nebo produkční série nebyl použit žádný odkaz na ekologickou produkci;

 

b) v případě opakovaného, trvalého nebo úmyslného nesouladu zajistí, aby dotčeným hospodářským subjektům nebo skupinám hospodářských subjektů bylo kromě toho, že podléhají opatřením uvedeným v písmenu a) tohoto článku, zakázáno uvádět na trh produkty, které odkazují na ekologickou produkci, a aby jim byla podle potřeby pozastavena platnost certifikátu o ekologické produkci nebo jim byl případně certifikát odebrán.

Pozměňovací návrh    227

Návrh nařízení

Článek 26 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 26b

 

Výměna informací a správní spolupráce

 

1. Správní spolupráce mezi členskými státy, kontrolními orgány, kontrolními subjekty a příslušnými orgány, a to i pro účely uplatňování čl. 20a odst. 2, je založena na požadavcích stanovených v hlavě 4 nařízení o úředních kontrolách.  

 

2. Na žádost, jež je řádně odůvodněna nutností zaručit, že produkt byl získán v souladu s tímto nařízením, si příslušné orgány, kontrolní orgány a kontrolní subjekty vyměňují s jinými příslušnými orgány, kontrolními orgány a kontrolními subjekty podstatné informace o výsledcích svých kontrol. Tyto informace si mohou vyměňovat rovněž z vlastního podnětu.

 

3. Informace týkající se odůvodněného podezření a nesouladu, který má vliv na ekologický status produktu, se neprodleně sdělí dotčeným příslušným orgánům, kontrolním orgánům, kontrolním subjektům, hospodářským subjektům a zapojeným členským státům, Komisi a dotčeným hospodářským subjektům. Úroveň komunikace závisí na závažnosti a rozsahu důvodného podezření nebo potvrzeného nesouladu.

 

4. Zřídí se výbor vnitrostátních účastníků, včetně kontrolních orgánů, kontrolních subjektů a zástupců odvětví ekologické produkce.

Pozměňovací návrh    228

Návrh nařízení

Článek 26 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 26c

 

Přenesená pravomoc, pokud jde o kontrolní systém

 

S cílem doplnit pravidla týkající se kontrolního systému stanovená v článku 23a a 24a a zajistit jejich plný soulad s nařízením o úředních kontrolách je Komise oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými stanoví pravidla týkající se:

 

a) zvláštní odpovědnosti a úkolů příslušných orgánů a kontrolních orgánů vedle těch, které jsou stanoveny v této kapitole a v článcích 4, 8, 9 a v čl. 10 odst. 1, článcích 11 až 13, čl. 34 odst. 1 a 2 a v článku 36 nařízení o úředních kontrolách;

 

b) dodatečných požadavků k těm, které jsou uvedeny v této kapitole a v čl. 8 odst. 1 nařízení o úředních kontrolách, s ohledem na riziko nesouladu;

 

c) podmínek, za nichž někteří provozovatelé mají být od určitých úředních kontrol osvobozeni;

 

d) metod a technik pro dodatečné úřední kontroly k těm, které jsou uvedeny v článku 13 a čl. 33 odst. 1 až 5 nařízení o úředních kontrolách, a zvláštních požadavků pro provádění kontrol zaměřených na zjištění sledovatelnosti ekologických produktů ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce;

 

e) dodatečných činností a opatření k těm, které jsou stanoveny v článku 20a a kapitole V tohoto nařízení a v čl. 134 odst. 2 a 3 nařízení o úředních kontrolách, v případě podezření na nesoulad, a dodatečných kritérií ke kritériím uvedeným v čl. 135 odst. 1 druhém pododstavci nařízení o úředních kontrolách a dodatečných kritérií a opatření k těm, která jsou uvedena v čl. 135 odst. 2 nařízení o úředních kontrolách a v článku 26a tohoto nařízení v případě nesouladu;

 

f) zvláštních kritérií a podmínky pro aktivaci a fungování mechanismů správní pomoci stanovených v hlavě IV nařízení o úředních kontrolách, včetně výměny informací mezi příslušnými orgány, kontrolními orgány a kontrolními subjekty, které se týkají případů nesouladu nebo pravděpodobnosti nesouladu.

Odůvodnění

Zvláštní pravidla pro ekologické produkty by měla být obsažena v nařízení o ekologické produkci a měněna pouze prostřednictvím tohoto nařízení. Příslušné akty v přenesené pravomoci by tudíž měly být vymezeny v tomto nařízení. Proto byla tato ustanovení přenesena z článku 44 nařízení Komise, kterým se mění čl. 23 body 2 a 3 nařízení o úředních kontrolách.

Pozměňovací návrh    229

Návrh nařízení

Článek 26 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 26d

 

Provádění tohoto nařízení

 

Do 1. ledna 2020 Komise vytvoří v rámci příslušných orgánů Unie nezbytné administrativní struktury, aby tak splnila své povinnosti související s harmonizací a prováděním tohoto nařízení v členských státech, obzvláště pokud jde o kontroly v rámci Unie a dovozy ze třetích zemí, a s lepší komunikací mezi členskými státy a orgány a institucemi Unie.

 

Úkoly, které mají tyto struktury vykonávat, jsou stanoveny v příloze Va.

Pozměňovací návrh    230

Návrh nařízení

Článek 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 27

vypouští se

Vývoz ekologických produktů

 

1. Produkt může být vyvezen z Unie jako ekologický a nést logo Evropské unie pro ekologickou produkci, pokud je v souladu s tímto nařízením.

 

Pokud je však produkt určený k vývozu jako ekologický produkt do třetí země, která je uznána v souladu s článkem 31, může být do této třetí země vyvezen, jestliže splňuje požadavky dané třetí země, aby byl v této třetí zemi uveden na trh jako ekologický.

 

2. Aby se při vývozu do třetích zemí zamezilo vytváření nerovných podmínek pro hospodářské subjekty, je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, pokud jde o zvláštní pravidla pro vývoz ekologických produktů do třetí země, která je uznána v souladu s článkem 31.

 

3. Aby bylo možné zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi hospodářskými subjekty, je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, pokud jde o doklady určené pro celní orgány třetích zemí, zejména pokud jde o certifikát ekologické produkce vydávaný pokud možno v elektronické podobě a poskytnutí jistoty, že vyvážené ekologické produkty jsou v souladu s tímto nařízením.

 

Odůvodnění

Neměly by existovat rozdíly mezi normami uplatňovanými v nařízení EU a normami uplatňovanými pro produkty, které jsou vyváženy do třetích zemí.

Pozměňovací návrh    231

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Produkt může být dovezen ze třetí země s cílem uvést ho na trh v Unii jako ekologický produkt, pokud jsou splněny tyto podmínky:

1. Produkt může být dovezen ze třetí země s cílem uvést ho na trh v Unii jako ekologický produkt nebo jako rostlinný produkt z přechodného období, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) produkt je ekologickým produktem podle čl. 2 odst. 1;

a) produkt je ekologickým produktem podle čl. 2 odst. 1;

b) produkt:

b) produkt:

i) splňuje ustanovení kapitol II, III a IV a všechny hospodářské subjekty včetně vývozců v dotčené třetí zemi podléhají kontrole ze strany kontrolních orgánů nebo kontrolních subjektů uznaných podle článku 29, nebo

i) splňuje ustanovení kapitol II, III a IV a veškerá příslušná prováděcí pravidla a všechny hospodářské subjekty, včetně skupin hospodářských subjektů, a vývozci v dotčené třetí zemi podléhají kontrole ze strany kontrolních orgánů nebo kontrolních subjektů uznaných podle článku 29 a k těmto produktům je při dovozu přiložen certifikát vydaný těmito orgány nebo kontrolními subjekty potvrzující, že veškeré hospodářské subjekty a jejich produkty jsou v souladu s tímto nařízením; nebo

ii) pochází ze třetí země, která je uznána podle:

ii) pochází ze třetí země, která je uznána podle:

– článku 30; nebo

– článku 30; nebo

– článku 31;

– článku 31;

c) hospodářské subjekty ve třetích zemích jsou schopny kdykoli poskytnout dovozcům nebo vnitrostátním orgánům informace umožňující identifikaci hospodářského subjektu, který provedl poslední činnost, s cílem zajistit sledovatelnost ekologického produktu.

c) vývozci ve třetích zemích jsou schopni kdykoli poskytnout svým kontrolním subjektům, dovozcům a vnitrostátním orgánům informace umožňující identifikaci všech hospodářských subjektů, které provedly činnost, včetně příslušného kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu, s cílem zajistit sledovatelnost ekologického produktu zpětně ke všem zapojeným subjektům. Vývozci tyto informace zpřístupní i kontrolním subjektům nebo kontrolním orgánům dovozců.

 

Po (a date, to be inserted which corresponds to 5 years following the date of application of this Regulation) odchylně od písm. b) bodu i) prvního pododstavce, v případě, že produkt nemůže být v souladu s ustanoveními kapitol II, III a IV v dané třetí zemi kvůli zvláštním klimatickým a místním podmínkám a s cílem zabránit narušení dodávek na vnitřním trhu v případě tohoto konkrétního produktu, je Komise zplnomocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, které stanoví konkrétní podmínky, za nichž může být produkt dovezen ze třetí země s cílem uvést ho na trh v Unii jako ekologický produkt. Takovéto zvláštní podmínky jsou uplatňovány nejdéle (2) roky. Tyto podmínky se od ....(the date of application of this Regulation) vztahují rovněž na nejvzdálenější regiony Unie, kde je dotčený produkt rovněž produkován.

 

Pozměňovací návrh    232

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aby bylo možné zajistit sledovatelnost dovážených produktů určených k uvedení na trh v Unii jako ekologické, je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, pokud jde o doklady, vydávané pokud možno v elektronické podobě, které jsou nezbytné pro účely dovozu.

2. Aby bylo možné zajistit sledovatelnost dovážených produktů určených k uvedení na trh v Unii jako ekologické a jejich soulad s tímto nařízením, přijme Komise prováděcí akty stanovující konkrétní pravidla pro obsah certifikátů uvedených v odstavci 1 a postup, jímž je nutno se řídit za účelem jejich vydání a kontroly, zejména pokud jde o úlohu příslušných orgánů, kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, a možnosti zohlednění regionálních rozdílů při vyvažování ekologických, klimatických a místních podmínek i praktických podmínek týkajících se konkrétní výrobní problematiky.

 

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 2.

Odůvodnění

Odklon od rovnocennosti k souladu u produktů, které pochází ze třetích zemí, jež nejsou stanoveny na základě podmínek obchodní dohody, povede k lepší srozumitelnosti a jasnosti podmínek, jimiž se řídí dovoz, a ke snížení administrativní zátěže. Je však vhodné plánovat provádění aktů a zohlednit tak specifické rysy různých výrobních odvětví, zejména z pohledu zemědělství.

Pozměňovací návrh    233

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Je třeba posílit ustanovení týkající se dohledu Komise ve třetích zemích. Dále je důležité posílit dohled a kontroly v rámci dohod s třetími zeměmi o uznávání rovnocennosti.

Pozměňovací návrh    234

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Dodržení podmínek a opatření pro dovoz ekologických produktů do Unie se zjišťuje na stanovištích hraniční kontroly v souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení (EU) č. XXX/XXX (nařízení o úředních kontrolách). Fyzické kontroly podle čl. 47 odst. 3 uvedeného nařízení se provádějí s četností, která závisí na riziku nesouladu s tímto nařízením.

3. Dodržení podmínek a opatření pro dovoz ekologických produktů do Unie se zjišťuje na základě kontrolních předpisů stanovených v kapitole V a na stanovištích hraniční kontroly v souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení o úředních kontrolách.

Pozměňovací návrh    235

Návrh nařízení

Čl. 29 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů

Uznání kontrolních subjektů

Pozměňovací návrh    236

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) akreditační orgán mimo Unii, který je signatářem mnohostranné dohody o uznávání pod záštitou Mezinárodního akreditačního fóra.

b) akreditační orgán mimo Unii, který je signatářem mnohostranné dohody o uznávání certifikace výrobků pod záštitou Mezinárodního akreditačního fóra nebo jeho regionálních orgánů a který má prokázanou způsobilost pro akreditaci certifikačních orgánů v oblasti ekologické produkce.

Pozměňovací návrh    237

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Aby bylo možné zajistit transparentnost postupů uznávání a dozoru, je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, pokud jde o kritéria, která je třeba uplatňovat při uznávání nebo odnímání uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uvedených v odstavci 1, jakož i o výkon dozoru ze strany Komise, mimo jiné prostřednictvím šetření na místě.

7. Aby bylo možné zajistit transparentnost postupů uznávání a dozoru, je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36 doplňující kritéria, která je třeba uplatňovat při uznávání nebo odnímání uznání kontrolních subjektů uvedených v odstavci 1, jakož i stanovující ustanovení týkající se výkonu dozoru ze strany Komise, mimo jiné prostřednictvím šetření na místě. V případě, že je odhaleno závažné nebo opakované porušení pravidel upravujících kontroly a certifikace, je uznání tohoto kontrolního subjektu okamžitě zrušeno, a to jak v příslušné třetí zemi, tak na celém trhu Unie, s ohledem na vnitrostátní akreditační subjekty usazené v Unii v souladu s nařízením (ES) č. 765/2008.

Odůvodnění

V případě opakovaného záměrného nesouladu, kterého se dopustí akreditační subjekty, by měly být stanoveny sankce.

Pozměňovací návrh    238

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 36, kterými stanoví zvláštní pravidla týkající se postupu pro uznávání kontrolních subjektů podle odstavce 1, včetně obsahu technické dokumentace, která má být předložena, jakož i postupu pro odnětí uznání.

Pozměňovací návrh    239

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7b. V zájmu zajištění účinnosti, účelnosti a transparentnosti kontrol dovážených produktů je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 36, pokud jde o kontroly a jiné činnosti, které mají kontrolní subjekty uznané Komisí pro účely tohoto článku vykonávat.

Pozměňovací návrh    240

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Komise může přijmout prováděcí akty s cílem zajistit uplatňování opatření týkajících se případů nesouladu, které ovlivňují integritu ekologických produktů dovážených v rámci uznání podle tohoto článku, nebo podezření na takovéto případy. Tato opatření mohou spočívat zejména v ověření integrity ekologických produktů před uvedením produktů na trh v Unii a případně v pozastavení povolení k uvedení těchto produktů na trh v Unii jako ekologických produktů. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 2.

8. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 36 týkající se uplatňování opatření týkajících se případů nesouladu, které ovlivňují integritu ekologických produktů dovážených v rámci uznání podle tohoto článku, nebo podezření na takovéto případy. Tato opatření mohou spočívat zejména v ověření integrity ekologických produktů před uvedením produktů na trh v Unii a případně v pozastavení povolení k uvedení těchto produktů na trh v Unii jako ekologických produktů.

Pozměňovací návrh    241

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. V řádně odůvodněných závažných a naléhavých případech týkajících se ochrany proti nekalým praktikám nebo postupům, které jsou neslučitelné se zásadami a pravidly pro ekologickou produkci, ochrany důvěry spotřebitelů nebo ochrany spravedlivé hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty v souladu s postupem uvedeným v čl. 37 odst. 3 s cílem přijmout opatření podle odstavce 8 tohoto článku nebo rozhodnout o odnětí uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

9. V řádně odůvodněných závažných a naléhavých případech týkajících se ochrany proti nekalým praktikám nebo postupům, které jsou neslučitelné se zásadami a pravidly pro ekologickou produkci, ochrany důvěry spotřebitelů nebo ochrany spravedlivé hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty v souladu s postupem uvedeným v čl. 37 odst. 3 s cílem rozhodnout o odnětí uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    242

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise zveřejní a předkládá Evropskému parlamentu a Radě pravidelné zprávy o stavu všech probíhajících jednání o těchto obchodních dohodách, včetně seznamu rozdílů mezi pravidly produkce a kontrolními opatřeními uplatňovanými v dotčené třetí zemi a opatřeními uplatňovanými v Unii. Konečné výsledky jednání jsou předloženy Evropskému parlamentu a Radě a jsou zveřejněny, přičemž jsou podrobně uvedeny veškeré rozdíly mezi pravidly produkce a kontrolními opatřeními uplatňovanými v dotčené třetí zemi a mezi pravidly a opatřeními uplatňovanými v Unii.

 

Komise předloží návrh, jak postupovat v případě rozdílů mezi dotčenou třetí zemí a Evropskou unií, pokud jde o pravidla produkce a kontrolní opatření.

 

Komise zveřejní seznam rozdílů mezi ustanoveními týkajícími se produkce a kontrol obsaženými ve všech stávajících obchodních dohodách, na které se vztahuje tento článek.

Pozměňovací návrh    243

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Uznanou třetí zemí podle čl. 28 odst. 1 písm. b) bodu ii) druhé odrážky se rozumí třetí země, která byla uznána pro účely rovnocennosti podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007, včetně zemí uznaných v rámci přechodného opatření stanoveného v článku 40.

Uznanou třetí zemí podle čl. 28 odst. 1 písm. b) bodu ii) prvního pododstavce se rozumí třetí země, která byla uznána pro účely rovnocennosti podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007.

Pozměňovací návrh    244

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Na základě výročních zpráv, které mají být Komisi do 31. března každého roku zaslány třetími zeměmi uvedenými v odstavci 1 a které se týkají zavedení a prosazování kontrolních opatření v nich stanovených, zajistí Komise, které jsou nápomocny členské státy, odpovídající dozor nad uznanými třetími zeměmi prostřednictvím pravidelného přezkumu jejich uznání. Povaha dozoru se stanoví na základě posouzení rizika nesouladu.

2. Na základě výročních zpráv, které mají být Komisi do 31. března každého roku zaslány třetími zeměmi uvedenými v odstavci 1 a které se týkají zavedení a prosazování kontrolních opatření v nich stanovených, a s ohledem na případné jiné informace, které obdrží, zajistí Komise, které jsou nápomocny členské státy, odpovídající dozor nad uznanými třetími zeměmi prostřednictvím výročního přezkumu jejich uznání. Povaha dozoru se stanoví na základě posouzení rizika nesouladu, přičemž se zohlední zejména objem vývozu z dané třetí země do Unie, výsledky sledování a dohledu prováděného příslušným orgánem a výsledky předchozích kontrol. O výsledcích tohoto přezkumu Komise pravidelně podává zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    245

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise může přijmout prováděcí akty s cílem zajistit uplatňování opatření týkajících se případů nesouladu, které ovlivňují integritu ekologických produktů dovážených ze třetích zemí uvedených v tomto článku, nebo podezření na takovéto případy. Tato opatření mohou spočívat zejména v ověření integrity ekologických produktů před uvedením produktů na trh v Unii a případně v pozastavení povolení k uvedení těchto produktů na trh v Unii jako ekologických produktů. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 2.

6. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 36 týkající se uplatňování společných opatření a postupů pro ukládání sankcí v případech nesouladu, nebo podezření na nesoulad, které ovlivňují status ekologických produktů dovážených ze třetích zemí uvedených v tomto článku. Tato opatření mohou spočívat zejména v ověření statusu ekologických produktů před uvedením produktů na trh v Unii a případně v pozastavení povolení k uvedení těchto produktů na trh v Unii jako ekologických produktů.

Odůvodnění

Taková ustanovení by měla být přijímána prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci s cílem zajistit harmonizaci opatření v celé EU.

Pozměňovací návrh    246

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aby bylo možné zajistit řádné fungování jednotného trhu a obchodu mezi členskými státy, je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se stanoví pravidla týkající se volného pohybu ekologických produktů pro účely odstavce 1 tohoto článku.

vypouští se

Pozměňovací návrh    247

Návrh nařízení

Čl. 33 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace týkající se odvětví ekologické produkce a obchodu s ekologickými produkty

Informace týkající se odvětví ekologické produkce

Pozměňovací návrh    248

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy předávají Komisi každoročně informace nezbytné k provádění a sledování používání tohoto nařízení.

1. Členské státy předávají Komisi každoročně příslušné statistické údaje k provádění a sledování používání tohoto nařízení. Tyto údaje jsou stanovovány v rámci evropského statistického programu.

Odůvodnění

Požadované informace musí být vymezeny v základním právním předpisu (např. obchodní údaje). Pokud budou od hospodářských subjektů požadovány nové a důvěryhodné údaje, musí být v základním právním předpisu stanovena povinnost členských států poskytovat tyto údaje.

Pozměňovací návrh    249

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prováděcí akty, pokud jde o systém, který se má použít pro předávání informací uvedených v odstavci 1, podrobnosti o informacích, které mají být předávány, a lhůtu, ve které mají tyto informace být předávány. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 2.

2. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, pokud jde o systém, který se má použít pro předávání informací uvedených v odstavci 1, podrobnosti o informacích, které mají být předávány, a lhůtu, ve které mají tyto informace být předávány.

Pozměňovací návrh    250

Návrh nařízení

Článek 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do 31. prosince 2021 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o dostupnosti ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin a zvířat pro chovné účely.

1. Do 31. prosince 2020 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež bude vycházet z prognostické studie zahrnující údaje, které byly sesbírány, a analýzy, které byly provedeny v členských státech, a která se bude zabývat především následujícími otázkami:

 

a) v analytické části stavem rozvoje ekologického zemědělství a pokrokem dosaženým v oblasti:

 

– stanovení příčin omezeného přístupu k rozmnožovacímu materiálu rostlin a živočichů a ekologické vstupy obecně na trhu Unie;

 

– konkrétní údaje o dostupnosti ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin a krmiv;

 

– konkrétní údaje o dostupnosti zvířat pro účely plemenitby;

 

– dostupnosti mladé drůbeže a rodičovských zvířat pro chov drůbeže, včetně kritérií intenzity chovu, krmení, zdravotní péče, dobrých životních podmínek a zvládání nákaz;

 

– výběr druhů poddruhů vyplývající z rozdílů v klimatu, půdě, nadmořské výšky a charakteru krajiny;

 

– situace v oblasti ekologického chovu prasat a drůbeže, včetně kritérií intenzity chovu, krmení, zdravotní péče, dobrých životních podmínek a zvládání nákaz;

 

– dostupnosti juvenilních jedinců pocházejících z akvakultury na trhu Unie;

 

b) ve strategické část opatřeními uplatňovanými nebo potřebnými ke zlepšení výkonnosti ekologického zemědělství a jeho institucionálního rámce, včetně:

 

– podpůrných opatření, která již byla zavedena nebo která je třeba zavést, aby se odstranily zjištěné mezery;

 

– plánu rozvoje zahrnujícího opatření, jejichž cílem je podporovat hospodářské subjekty, které se zavázaly k rozvoji ekologického rostlinného či živočišného reprodukčního materiálu; takováto opatření mohou zahrnovat podporu v oblasti nezbytných investic ze strany soukromých subjektů v oblasti produkčního zařízení, opatření v oblasti kontroly kvality, distribučních systémů a průzkumu a rozvoje předcházejících uvádění na trh.

 

2. V souvislosti s hodnocením dostupnosti ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin studie uvedená v odstavci 1 rovněž posoudí pro každý příslušný dílčí trh rozmanitost dostupného materiálu a hospodářských subjektů, které jej poskytují, skutečnou poptávku po tomto materiálu a prognózu poptávky na dalších pět let.

 

Pro účely této studie se za „dílčí trh“ považuje množina plodin (vymezená jako botanický druh nebo poddruh, např. Brassica oleracea) a region, přičemž tento region nesmí být větší než jeden členský stát. Členské státy se na základě rozdílných podmínek pěstování s ohledem na klima, typ půdy, nadmořskou výšku nebo typické využívání půdy, které vedou k rozdílům v poptávce po rozmnožovacím materiálu rostlin v jednotlivých regionech, rozdělí na nezbytný počet regionů, aby tak mohlo být provedeno spravedlivě a nediskriminačním způsobem srovnání regionálních trhů. Studie rovněž posoudí granty na projekty v oblasti šlechtění nových odrůd vhodných pro ekologické zemědělství, kapitálovou spoluúčast v malých a středních podnicích zabývajících se produkcí ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin a podporu trhu prostřednictvím internetových stránek provozovaných Komisí a členskými státy.

 

3. V případě potřeby Komise ke zprávě připojí legislativní návrh.

 

4. Do 31. prosince 2020 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o přítomnosti produktů nebo látek, které nebyly povoleny v souladu s článkem 19, zjištěných v ekologických produktech, a to i o výměně informací mezi příslušnými orgány, kontrolními orgány a kontrolními subjekty a o výměně příslušných informací týkajících se výsledků kontrol. Ke zprávě bude případně přiložen legislativní návrh na stanovení úrovní nepovolených produktů nebo látek, které budou uplatněny na ekologické produkty, a systémy pro odškodnění hospodářských subjektů za ztráty v souvislosti s kontaminací, pokud hospodářské subjekty přijaly všechna příslušná opatření, která můžou být přiměřeně prováděna, aby riziku takovéto kontaminace zabránily.

Pozměňovací návrh    251

Návrh nařízení

Článek 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 39

vypouští se

Přechodná opatření týkající se přechodu na ekologické zemědělství

 

Aby bylo možné zajistit hladký přechod od starého k novému právnímu rámci, je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, pokud jde o pravidla stanovící odchylku od čl. 8 odst. 3 ve vztahu k přechodným obdobím pro zemědělce, kteří zahájili přechod na ekologické zemědělství před vstupem tohoto nařízení v platnost.

 

Odůvodnění

Vzhledem ke změnám provedeným v článku 8 o přechodu nejsou přechodná opatření obsažená v tomto článku již nezbytná.

Pozměňovací návrh    252

Návrh nařízení

Článek 39 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 39a

 

Přechodná opatření

 

1. V případě potřeby se postupem uvedeným v čl. 37 odst. 2 přijmou opatření, jimiž se usnadní přechod od pravidel stanovených nařízením (ES) č. 834/2007 k tomuto nařízení.

 

2. Přechodná opatření, která lze uplatňovat, jestliže jsou v nadcházejícím nařízení přijata nová ustanovení:

 

a) Členský stát může uplatňovat přechodné období, v němž se zavádí nová opatření, je-li to odůvodněné na základě určitých podmínek.

 

b) O podmínkách rozhodují akty v přenesené pravomoci v nařízení EU o ekologické produkci.

 

c) Podmínky by měly chránit hospodářské subjekty před rizikem narušení trhu a zabránit nejasnostem mezi spotřebiteli, pokud jde o identitu nebo profil ekologických produktů.

 

3. Tyto podmínky by měly být následující:

 

- členský stát musí prokázat, že produkce je tak nízká, že vývoz není významný.

 

- členský stát musí prokázat, že vnitrostátní produkce je tak nízká, že nepředstavuje žádnou konkurenci pro dovážené produkty stejné kategorie.

 

4. Členský stát, který uplatňuje přechodné období podle tohoto článku, musí oznámit a zaslat příslušné odůvodnění Komisi a ostatním členským státům, aby byla zaručena plná transparentnost.

 

5. Členský stát může uplatňovat přechodné období nejvýše po dobu 2–5 let.

Pozměňovací návrh    253

Návrh nařízení

Článek 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 40

vypouští se

Přechodná opatření týkající se původu rozmnožovacího materiálu rostlin, zvířat pro účely plemenitby a mladých jedinců akvakulturních živočichů

 

Aby bylo možné zajistit hladký přechod mezi pravidly o ekologickém původu rozmnožovacího materiálu rostlin podle čl. 12 odst. 1 písm. i) nařízení (ES) č. 834/2007, zvířat pro účely plemenitby podle čl. 14 odst. 1 písm. a) bodu ii) uvedeného nařízení a mladých jedinců akvakulturních živočichů podle čl. 15 odst. 1 písm. a) bodu ii) uvedeného nařízení a výjimkou z pravidel produkce, kterou Komise přijala podle článku 22 nařízení (ES) č. 834/2007, a mezi novými pravidly produkce pro rostliny a rostlinné produkty a pro hospodářská zvířata a pro mořské řasy a živočichy v akvakultuře podle čl. 10 odst. 1 a čl. 11 odst. 1 tohoto nařízení, je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36, kterými se stanoví výjimky, pokud se udělení výjimky považuje za nutné s cílem zajistit přístup k rozmnožovacímu materiálu rostlin a živým zvířatům pro účely plemenitby a mladým jedincům akvakulturních živočichů, které lze používat v oblasti ekologické produkce. Platnost aktů v přenesené pravomoci přijatých podle tohoto článku končí dne 31. prosince 2021.

 

Odůvodnění

Přechodná opatření obsažená v tomto článku již nejsou nezbytná vzhledem k novému textu přidanému do článků 10 a 11 a novým vedlejším opatřením zařazeným do příslušných příloh.

Pozměňovací návrh    254

Návrh nařízení

Článek 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Odůvodnění

Kontroly, jimiž se nově zabývá článek 23a.

Pozměňovací návrh    255

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– kvasnice používané jako potraviny nebo krmivo,

vypouští se

Odůvodnění

Je již uvedeno v článku 1.

Pozměňovací návrh    256

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– pivo,

vypouští se

Odůvodnění

Je již vymezeno definicí pojmu potraviny.

Pozměňovací návrh    257

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje a maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje a maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich,

vypouští se

Odůvodnění

Je již vymezeno definicí pojmu potraviny.

Pozměňovací návrh    258

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– ovocné nektary,

vypouští se

Odůvodnění

Je již vymezeno definicí pojmu potraviny.

Pozměňovací návrh    259

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– kakaová hmota, máslo, tuk, olej a prášek; čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao,

vypouští se

Odůvodnění

Je již vymezeno definicí pojmu potraviny.

Pozměňovací návrh    260

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– cukrovinky na bázi cukru,

vypouští se

Odůvodnění

Je již vymezeno definicí pojmu potraviny.

Pozměňovací návrh    261

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo,

vypouští se

Odůvodnění

Je již vymezeno definicí pojmu potraviny.

Pozměňovací návrh    262

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– polévky,

vypouští se

Odůvodnění

Je již vymezeno definicí pojmu potraviny.

Pozměňovací návrh    263

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– hotové omáčky,

vypouští se

Odůvodnění

Je již vymezeno definicí pojmu potraviny.

Pozměňovací návrh    264

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– vařená jídla,

vypouští se

Odůvodnění

Je již vymezeno definicí pojmu potraviny.

Pozměňovací návrh    265

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– zmrzlina,

vypouští se

Odůvodnění

Je již vymezeno definicí pojmu potraviny.

Pozměňovací návrh    266

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– ochucené jogurty, jogurty obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao,

vypouští se

Odůvodnění

Je již vymezeno definicí pojmu potraviny.

Pozměňovací návrh    267

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

mořská sůl,

– sůl,

Pozměňovací návrh    268

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– přírodní gumy a pryskyřice,

– přírodní gumy,

Odůvodnění

Je již vymezeno definicí pojmu potraviny.

Pozměňovací návrh    269

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 15 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– přírodní korky, neaglomerované a bez pojiv,

Pozměňovací návrh    270

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– lihoviny, pokud je ethanol používaný pro produkci lihovin výhradně zemědělského původu.

vypouští se

Odůvodnění

Je již vymezeno definicí pojmu potraviny.

Pozměňovací návrh    271

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 19 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– aromatizované vinné výrobky ve smyslu nařízení Rady (EU) 251/20141a.

 

______________________

 

1aNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 14).

Odůvodnění

Aromatizované vinné výrobky se získávají z vinařských produktů, které podle příslušných ustanovení musí být v konečném produktu přítomny nejméně ze 75 % v případě aromatizovaných vín a 50 % v případě aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů. Vzhledem k tomu, že působnost nařízení byla rozšířena, aby pokrývala zpracované zemědělské produkty, měly by do ní být zahrnuty i aromatizované vinné výrobky.

Pozměňovací návrh    272

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 19 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– nemykaná a nepočesaná bavlna,

Odůvodnění

Tyto produkty pocházející ze zemědělství by měly spadat do působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    273

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 19 c (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– nemykaná a nepočesaná vlna,

Odůvodnění

Tyto produkty pocházející ze zemědělství by měly spadat do působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    274

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 19 d (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– surové kůže a nezpracované kožky,

Odůvodnění

Tyto produkty pocházející ze zemědělství by měly spadat do působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    275

Návrh nařízení

Příloha I – odrážka 19 e (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– suroviny rostlinného původu pro tradiční rostlinné léčivé přípravky.

Pozměňovací návrh    276

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 1.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.1. Hydroponická produkce, což je způsob pěstování rostlin, při němž se kořeny rostlin nacházejí pouze v živném roztoku nebo v inertním pěstebním médiu s přidaným živným roztokem, je zakázána.

1.1. Hydroponická produkce je zakázána.

 

1.1.a Odchylně od bodu 1.1 je pěstování rostlin v květináčích jako výjimka z produkce rostlin v půdě, jak je vymezeno v čl. 4 písm. e) bodu ii), povoleno pouze pro semenáčky nebo pro produkci okrasných rostlin a bylin, pokud jsou koncovým zákazníkům dotčené okrasné rostliny a byliny prodávány v květináčích.

 

Použijí se pouze směsi půdy a/nebo prostředky na zlepšování půdy, které jsou schváleny pro používání v ekologickém zemědělství.

Pozměňovací návrh    277

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 1.3.1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1.3.1a. Pro účely přechodu víceletých plodin, které vyžadují vegetační období alespoň tři roky, mohou být použity odrůdy, které nelze snadno odlišit, za předpokladu, že dotčená produkce je součástí plánu přechodu a že přechod poslední části dané oblasti na ekologickou produkci začne v co nejkratší možné době, která v žádném případě nepřekročí dobu pěti let.

Odůvodnění

Toto ustanovení by mělo být začleněno do této přílohy, aby byly zohledněny specifické rysy víceletých plodin.

Pozměňovací návrh    278

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 1.3.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.3.3. V případě ošetření produktem nepovoleným pro ekologickou produkci příslušný orgán požaduje nové přechodné období v souladu s bodem 1.3.1.

1.3.3. V případě ošetření produktem nepovoleným pro ekologickou produkci příslušný orgán požaduje nové přechodné období pro ošetřené části pozemků v souladu s bodem 1.3.1.

Pozměňovací návrh    279

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 1.3.3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto období může být zkráceno v těchto dvou případech:

Příslušné orgány mohou rozhodnout, že toto období může být zkráceno v těchto případech:

Pozměňovací návrh    280

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 1.3.3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) ošetření produktem nepovoleným pro ekologickou produkci v rámci povinného opatření na ochranu před škodlivými organismy nebo plevely, včetně karanténních organismů nebo invazivních druhů, uloženého příslušným orgánem členského státu;

a) pozemky ošetřené produktem nepovoleným pro ekologickou produkci v rámci povinného opatření na ochranu před škodlivými organismy nebo plevely, včetně karanténních organismů nebo invazivních druhů, uloženého příslušným orgánem členského státu;

Pozměňovací návrh    281

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 1.3.3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) ošetření produktem nepovoleným pro ekologickou produkci v rámci vědeckých testů schválených příslušným orgánem členského státu.

b) pozemky ošetřené produktem nepovoleným pro ekologickou produkci v rámci vědeckých testů schválených příslušným orgánem členského státu.

Pozměňovací návrh    282

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 1.3.4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) sklizeň po ošetření nesmí být prodávána s odkazem na ekologickou produkci.

b) sklizeň po ošetření nesmí být prodána s odkazem na přechodné nebo ekologické metody produkce.

Pozměňovací návrh    283

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 1.3.4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy informují ostatní členské státy a Komisi o veškerých svých rozhodnutích, kterými stanoví povinná opatření;

Pozměňovací návrh    284

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 1.3.4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě ošetření produkty, které nejsou povolené pro ekologickou produkci, se nepoužijí ustanovení bodu 1.3.5.2.

Pozměňovací návrh    285

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 1.3.5.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.3.5.2 Bez ohledu na ustanovení bodu 1.3.5.1 může být období přechodu zkráceno na jeden rok u pastvin a otevřených prostranství používaných pro nebýložravé druhy.

1.3.5.2 Bez ohledu na ustanovení bodu 1.3.5.1 může být období přechodu zkráceno na jeden rok u pastvin a otevřených prostranství používaných pro nebýložravé druhy. Toto období může být zkráceno na šest měsíců, pokud dotyčný pozemek nebyl za poslední rok ošetřen produkty, které nejsou povolené pro ekologickou produkci.

Pozměňovací návrh    286

Návrh nařízení

Příloha II – část I – body 1.4.1 až 1.4.1b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.4.1. Pro produkci rostlin a rostlinných produktů se používá pouze ekologicky vyprodukovaný rozmnožovací materiál rostlin. Za tímto účelem musí být rostlina určená pro produkci rozmnožovacího materiálu a případně matečná rostlina produkována v souladu s tímto nařízením po dobu minimálně jedné generace, nebo v případě trvalých plodin po dobu minimálně jedné generace během dvou vegetačních období.

1.4.1. Pro produkci rostlin a rostlinných produktů se používá pouze ekologicky vyprodukovaný rozmnožovací materiál rostlin. Jak stanoví čl. 10 odst. 2, databáze uvádí odpovídající rostlinu určenou pro produkci rozmnožovacího materiálu a případně matečnou rostlinu produkovanou v souladu s tímto nařízením, nebo v případě trvalých plodin po dobu minimálně jedné generace během dvou vegetačních období.

 

Rozmnožovací materiál rostlin pocházející z druhého roku přechodu z produkční jednotky, která je provozována v souladu s tímto nařízením, může být použit pro produkci ekologických rostlin a ekologické rostlinné produkty.

 

Provozovatelé mohou používat tradiční odrůdy plodin získané z vlastního zemědělského podniku, aby podpořili genetické zdroje přizpůsobené zvláštním podmínkám ekologické produkce.

 

1.4.1a. Šlechtěné druhy jsou používány v souladu s pravidly pro šlechtění stanovenými v tomto nařízení s výjimkou případů, kdy není požadovaný rozmnožovací materiál rostlin k dispozici.

 

Rozmnožovací materiál rostlin vybraný pro specifické potřeby a cíle ekologického zemědělství je využíván v rostoucí míře a může zahrnovat místní odrůdy nebo druhy populace nebo volně sprašované odrůdy, konkrétně materiál, který nebyl získán kontrolovaným opylením nebo hybridizací inbredních linií.

 

1.4.1b. Pro produkci ekologicky šlechtěných druhů jsou tyto druhy šlechtěny a vybírány za podmínek ekologické produkce, které jsou v souladu s požadavky tohoto nařízení. Veškeré postupy množení s výjimkou meristémové kultivace musí být v souladu s certifikovaným ekologickým hospodařením.

Pozměňovací návrh    287

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 1.4.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.4.2. Použití rozmnožovacího materiálu rostlin nezískaného z ekologické produkce.

1.4.2. Použití osiva nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu nezískaného z ekologické produkce

Rozmnožovací materiál rostlin nezískaný z ekologické produkce lze použít pouze tehdy, pokud pochází z produkční jednotky v období přechodu na ekologickou produkci nebo pokud je to odůvodněno použitím ve výzkumu, testováním v malých polních pokusech nebo pro účely zachování genetických zdrojů, které byly schváleny příslušným orgánem členského státu.

 

 

1.4.2.1. S cílem zajistit přístup k osivu a vegetativnímu rozmnožovacímu materiálu v případě, kdy tyto vstupy nejsou k dispozici, mohou členské státy povolit používání osiva nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu z neekologické produkce. V takovém případě se uplatňují body 1.4.2.2 až 1.4.2.8.

 

1.4.2.2. Osiva a sadbové brambory z neekologického zemědělství lze použít, pokud osiva nebo sadbové brambory nejsou ošetřeny přípravky na ochranu rostlin jinými než těmi, které byly povoleny pro ošetření osiva v čl. 19 odst. 1 tohoto nařízení, ledaže je chemické ošetření předepsáno v souladu se směrnicí Rady 2000/29/ES1a pro rostlinolékařské účely příslušným orgánem členského státu pro všechny odrůdy daného druhu v oblasti, kde se osivo nebo sadbové brambory používají.

 

1.4.2.3. Členské státy mohou přenést odpovědnost za udělení povolení uvedeného v bodě 1.4.2.1 na jiný orgán veřejné správy nebo na kontrolní orgány nebo subjekty uvedené v článku 3 bodě 33 a 3 .

 

1.4.2.4. Povolení k užívání osiva nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu nebo rostlin nezískaných z ekologické produkce může být uděleno pouze v následujících případech:

 

a) pokud žádná odrůda druhu, kterou uživatel chce získat, není v databázi uvedené v článku 10;

 

b) pokud žádný dodavatel, tedy provozovatel, který obchoduje s osivy nebo vegetativním rozmnožovacím materiálem nebo rostlinami, nemůže před setím nebo sázením dodat osiva nebo vegetativní rozmnožovací materiál nebo rostliny, i přestože je uživatel objednal včas;

 

c) pokud odrůda, kterou chce uživatel získat, není registrována v databázi uvedené v článku 10 a uživatel může prokázat, že žádná z uvedených odrůd stejného druhu není vhodná a že povolení je tedy pro jeho produkci důležité.

 

1.4.2.5. Povolení se uděluje před tím, než proběhne výsev nebo výsadba.

 

1.4.2.6. Povolení lze udělit pouze jednotlivým uživatelům na jedno vegetační období a orgán nebo subjekt zodpovědný za povolení uvede povolená množství osiva nebo vegetativního reprodukčního materiálu nebo rostlin.

 

1.4.2.7. Povolení lze udělovat pouze tehdy, aktualizuje-li každý členský stát každoročně databázi uvedenou v článku 10.

 

1.4.2.8. Každý členský stát zveřejní v databázi uvedené v článku 10 vnitrostátní seznam osiv a vegetativního rozmnožovacího materiálu a rostlin, které mohou být používány pouze v ekologické podobě, aby se tak zlepšilo používání ekologického osiva v Unii. Tento seznam musí výslovně uvádět druhy a poddruhy, v jejichž případě bylo stanoveno, že osiva a rozmnožovací materiál nebo rostliny získané z ekologické produkce jsou k dispozici v dostatečném množství a mají tudíž být používány pouze v organické formě.

 

__________________

 

1a Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).

Pozměňovací návrh    288

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 1.5.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.5.2. Úrodnost a biologická aktivita půdy se udržuje a zvyšuje víceletým střídáním plodin, včetně luštěnin a jiných plodin využívaných jako zelené hnojivo, a používáním stájových hnojiv či organických materiálů, pokud možno kompostovaných, z ekologické produkce.

1.5.2. Úrodnost a biologická aktivita půdy se udržuje a zvyšuje využíváním půdního inženýrství, střídáním víceletých plodin, včetně povinných luskovitých plodin jako hlavních nebo krycích plodin, a jiných plodin využívaných jako zelené hnojivo, a používáním stájových hnojiv či organických materiálů, pokud možno kompostovaných, z ekologické produkce.

Pozměňovací návrh    289

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 1.5.4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Celkové množství statkových hnojiv podle definice ve směrnici Rady 91/676/EHS67 používaných v zemědělském podniku nesmí přesáhnout 170 kg dusíku ročně na hektar zemědělsky využívané půdy. Tato mez se týká pouze používání chlévského hnoje, sušeného chlévského hnoje a dehydrovaného drůbežího trusu, kompostovaných živočišných výkalů včetně drůbežího trusu, kompostovaného chlévského hnoje a kapalných živočišných výkalů.

1.5.4 Celkové množství statkových hnojiv podle definice ve směrnici Rady 91/676/EHS67 používaných na pozemku nesmí přesáhnout 170 kg dusíku ročně na hektar zemědělsky využívané půdy. Tato mez se týká pouze používání chlévského hnoje, sušeného chlévského hnoje a dehydrovaného drůbežího trusu, kompostovaných živočišných výkalů včetně drůbežího trusu, kompostovaného chlévského hnoje a kapalných živočišných výkalů. Celkový objem statkových hnojiv používaných v zahradnické produkci pod přístřešky nesmí přesáhnout 240 kg dusíku ročně na hektar na celý pozemek pod přístřeškem.

__________________

__________________

67 Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1).

67Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1).

Pozměňovací návrh    290

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 1.5.6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.5.6. Pro zlepšení celkového stavu půdy nebo zvýšení dostupnosti živin v půdě nebo plodinách lze použít přípravky mikroorganismů.

1.5.6. Pro zlepšení celkového stavu půdy nebo zvýšení dostupnosti živin v půdě nebo plodinách lze použít přípravky mikroorganismů nebo biouhel.

Odůvodnění

Biooglje je ekološki dodatek k tlom, ki omogoča, da po naravni poti trajno regeneriramo strukturo zemlje ter povečamo njeno rodovitnost. To je oglje, proizvedeno iz biomase rastlinskega ali živalskega izvora z izgorevanjem pri visokih temperaturah (500 do 700 °C), brez prisotnosti kisika. Od navadnega oglja se razlikuje po tem, da je bolj krhko in izredno porozno, saj je v enem gramu biooglja za 400 m2 površine. Biooglje zaradi svoje sestave in strukture v tleh zadržuje vodo, minerale in hranilne snovi, pospešuje izgradnjo humusa, predstavlja optimalen habitat za koristne mikroorganizme in z vezavo ogljika v tleh uspešno pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Ogljik, vezan v biooglje, namreč ostane v tleh stoletja in se ne sprošča v ozračje kot CO2. Biooglje ima visok pH, zato lahko z njim uravnamo pH v tleh, kjer je prenizek. Prav tako biooglje deluje kot zadrževalec hranil v tleh, kjer ostaja stoletja in s tem pomembno zmanjša izpiranje hranil iz tal. Vse te lastnosti pa imajo za posledico zmanjšano uporabo pesticidov. Zaradi vseh navedenih lastnosti bi bilo treba biooglje dovoliti tudi za uporabo v ekološkem kmetijstvu.

Pozměňovací návrh    291

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 1.5.8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1.5.8a. Používání biodynamických přípravků je povoleno.

Pozměňovací návrh    292

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 1.5.8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1.5.8b. Používání hnojivé zálivky je zakázáno.

Pozměňovací návrh    293

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 1.6.1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.6.1. Prevence škod způsobených škodlivými organismy a plevely je založena především na ochraně prostřednictvím:

1.6.1. Prevence škod způsobených škodlivými organismy, plevely a nemocemi je založena především na ochraně prostřednictvím:

Pozměňovací návrh    294

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 1.6.1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

- termických procesů, jako je solarizace a mělké propaření půdy (maximálně do hloubky 10 cm).

termických procesů, jako je solarizace a výlučně pro chráněné plodiny mělké propaření půdy.

Odůvodnění

Propařování půdy by mělo být povoleno pouze pro chráněné plodiny. Hloubku 10 cm je velmi obtížné kontrolovat, pojem „mělký" je dostačující.

Pozměňovací návrh    295

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 1.6.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.6.2. Pokud rostliny nemohou být před škodlivými organismy náležitě chráněny pomocí opatření stanovených v bodě 1.6.1, nebo v případě zjištěného ohrožení plodiny lze použít pouze produkty povolené pro použití v ekologické produkci podle článku 19, a to pouze v nezbytné míře.

1.6.2. Pokud rostliny nemohou být před škodlivými organismy, plevely a nemocemi náležitě chráněny pomocí opatření stanovených v bodě 1.6.1, nebo v případě zjištěného ohrožení plodiny, lze použít pouze produkty povolené pro použití v ekologické produkci podle článku 19, a to pouze v nezbytné míře. Hospodářské subjekty uchovávají dokumentaci dokládající nutnost použít takový produkt.

Pozměňovací návrh    296

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 1.6.3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.6.3. Pasti a rozprašovače produktů jiných než feromony zabraňují proniknutí látek do životního prostředí a jejich kontaktu s pěstovanými plodinami. Pasti jsou po použití sebrány a bezpečně zlikvidovány.

1.6.3. Pokud jde o produkty používané v pastích nebo jiných než feromonových rozprašovačích, pasti nebo rozprašovače zabraňují proniknutí látek do životního prostředí a zabraňují jejich kontaktu s pěstovanými plodinami. Všechny pasti včetně feromonových pastí musí být po použití sebrány a bezpečně zlikvidovány.

Pozměňovací návrh    297

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 1.7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o čištění a dezinfekci, používají se v rostlinné produkci pouze produkty pro účely čištění a dezinfekce povolené pro použití v ekologické produkci podle článku 19.

Pro čištění a dezinfekci se v rostlinné produkci používají pouze produkty povolené pro použití v ekologické produkci podle článku 19.

Pozměňovací návrh    298

Návrh nařízení

Příloha II – část I – bod 2.2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Hospodářské subjekty uchovávají dokumentaci o daných pozemcích a o objemu sklizně.

Pozměňovací návrh    299

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.1. Pokud zemědělec, který produkuje hospodářská zvířata, nehospodaří na zemědělské půděneuzavřel písemnou dohodu o spolupráci s jiným zemědělcem, je živočišná produkce bez zemědělské půdy zakázána.

1.1. Živočišná produkce bez zemědělské půdy, při níž hospodářský subjekt vlastnící hospodářská zvířata nehospodaří na zemědělské půdě nebo neuzavřel písemnou dohodu o spolupráci s jiným hospodářským subjektem podle přílohy II části I bodu 1.5.4., je s výjimkou včelařství zakázána.

Pozměňovací návrh    300

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.2.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.2.1. Přechodné období začíná nejdříve v okamžiku, kdy zemědělec oznámil svoji činnost příslušným orgánům a podřídil svůj podnik kontrolnímu systému v souladu s tímto nařízením.

1.2.1. Přechodné období začíná nejdříve v okamžiku, kdy zemědělec nebo hospodářský subjekt oznámil svoji činnost příslušným orgánům a podřídil svůj podnik kontrolnímu systému v souladu s tímto nařízením.

Odůvodnění

Např. hospodářské subjekty činné v oblasti akvakultury.

Pozměňovací návrh    301

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.2.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.2.2. Přechodná období pro jednotlivé druhy živočišné produkce jsou stanovena v bodě 2.

1.2.2. V případě přechodu z pastviny/ půdy používané pro výživu zvířat a zvířata, který neprobíhá současně, se uplatňují období pro jednotlivé druhy živočišné produkce stanovená v bodě 2.

Pozměňovací návrh    302

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.2.4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.2.4. Hospodářská zvířata a produkty živočišného původu lze považovat za ekologické na konci přechodného období, provádí-li se současně přechod celé produkční jednotky včetně hospodářských zvířat, pastvin nebo půdy používané pro výživu zvířat.

1.2.4. Celkové období přechodu pro již existující zvířata a jejich potomstvo, pastvinu nebo půdu používanou pro výživu zvířat lze zkrátit na 24 měsíců, pokud jsou zvířata krmena hlavně produkty získanými z produkční jednotky v přechodu.

Odůvodnění

Znění převzaté z nařízení (ES) č. 889/2008.

Pozměňovací návrh    303

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.3.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.3.1. Ekologicky chovaná hospodářská zvířata se rodí a odchovávají v ekologických zemědělských podnicích.

1.3.1. Ekologicky chovaná hospodářská zvířata se rodí nebo líhnou a odchovávají v ekologických zemědělských podnicích.

 

S ohledem na ustanovení čl. 11 odst. 1 a s předchozím povolením příslušného orgánu lze při nedostatečném množství ekologicky chované drůbeže v případě, že se hejno tvoří nově, obnovuje se nebo se opětovně vytváří, do jednotky ekologické produkce přivést drůbež chovanou mimo ekologický chov, pokud jsou kuřice určené k produkci vajec a drůbež chovaná na maso mladší tří dnů.

 

Takový chov a produkty, které z něj pochází, mohou být považovány za ekologické za předpokladu, že se dodrží období přechodu stanovené v části II bodu 2.4.1 této přílohy.

Pozměňovací návrh    304

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.3.3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) výběr plemen je přiměřený a přispívá k předcházení jakéhokoli utrpení a k vyloučení potřeby zvířata mrzačit.

d) výběr plemen je přiměřený tomu, aby se zajistil vysoký standard dobrých životních podmínek zvířat, a přispívá rovněž k předcházení jakémukoli utrpení a k vyloučení potřeby zvířata mrzačit.

Odůvodnění

Jasnější znění nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Pozměňovací návrh    305

Návrh nařízení

Příloha II – část II – body 1.3.4 až 1.3.4c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.3.4. Při volbě plemen nebo linií je třeba brát v úvahu schopnost zvířat přizpůsobit se místním podmínkám, aniž by to zhoršilo jejich dobré životní podmínky, jejich vitalitu a odolnost vůči nákazám. Kromě toho jsou plemena nebo linie zvířat zvoleny tak, aby se předešlo určitým nákazám nebo zdravotním problémům, které se obzvláště vyskytují u některých plemen nebo linií používaných v intenzívním chovu, jako je stresový syndrom prasat, enzootická meningoencefalomyelitida prasat (syndrom PSE způsobující bledé, měkké a vodnaté maso), syndrom náhlého úhynu, samovolné potraty a komplikované porody vyžadující císařský řez. Přednost se dává domorodým plemenům a liniím.

1.3.4. Při volbě plemen nebo linií je třeba brát v úvahu schopnost zvířat přizpůsobit se místním podmínkám, aniž by to zhoršilo jejich dobré životní podmínky, jejich vitalitu a odolnost vůči nákazám. Kromě toho jsou plemena nebo linie zvířat zvoleny tak, aby se předešlo určitým nákazám nebo zdravotním problémům, které se obzvláště vyskytují u některých plemen nebo linií používaných v intenzívním chovu, jako je stresový syndrom prasat, enzootická meningoencefalomyelitida prasat (syndrom PSE způsobující bledé, měkké a vodnaté maso), syndrom náhlého úhynu, samovolné potraty a komplikované porody vyžadující císařský řez. Přednost se dává domorodým plemenům a liniím.

 

Podporuje se zachování vzácných nebo původních plemen ohrožených vyhynutím.

 

1.3.4a. Komise stanoví pro všechna zvířata na výkrm, včetně brojlerů a krocanů a krůt, průměrný růst a objem produkce v souladu s čl. 11 odst. 2. Pro posouzení a potvrzení odolnosti a vhodnosti plemen v ekologickém zemědělství se případně se použijí ukazatele. Tyto ukazatele zahrnují průměrné tempo růstu všech plemen a průměrné objemy produkce pro všechna plemena chovaná pro vejce a mléko, které jsou kompatibilní s pravidly pro dobu trvání chovu jednotlivých druhů (tj. počet dnů do porážky drůbeže).

 

1.3.4b. Informace o plemenech využívaných v ekologickém zemědělství jsou uchovávány ve specializované databázi, kterou zřídí Komise s cílem podpořit transparentnost využívání informací o dostupnosti plemen, včetně jejich schopnosti přizpůsobit se místním podmínkám.

 

1.3.4c. Řádné uplatňování a vymáhání pravidel plemenitby případně usnadní podpora rozvoje venkova a akční plán pro budoucnost ekologické produkce v Evropské unii vypracovaný Komisí.

Pozměňovací návrh    306

Návrh nařízení

Příloha II – část II – body 1.3.5 a až 1.3.5 d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1.3.5a. V případě, že se utváří nové stádo nebo hejno, musejí být mladí savci mimo ekologický chov odchylně od bodu 1.3.1 chováni v souladu s pravidly ekologické produkce ihned po odstavu. V den, kdy jsou zvířata zařazena do stáda, platí kromě toho tato omezení:

 

a) buvoli, telata a hříbata musejí být mladší šesti měsíců;

 

b) jehňata a kůzlata musejí být mladší 60 dnů;

 

c) selata musejí vážit méně než 35 kg.

 

Výjimka stanovená v tomto bodě je postupně ukončována v závislosti na dostupnosti plemenných zvířat z ekologické produkce.

 

1.3.5b. Dospělí savci mimo ekologický chov, a to samci i dosud nerodící samice, zařazení do stáda nebo hejna s cílem jeho obnovy, jsou následně chováni v souladu s pravidly ekologické produkce. Kromě toho podléhá počet samic těmto ročním omezením:

 

a) samice maximálně do výše 10 % počtu dospělých koňovitých nebo skotu, včetně druhů buvol domácí a bizon, a 20 % počtu dospělých prasat, ovcí a koz;

 

b) v případě jednotek s méně než deseti kusy koňovitých nebo skotu nebo s méně než pěti kusy prasat, ovcí či koz je výše uvedená obnova omezena na maximálně jedno zvíře ročně.

 

Výjimka stanovená v tomto bodě je postupně ukončována v závislosti na dostupnosti plemenných zvířat z ekologické produkce:

 

a) při zavádění nového druhu živočišné produkce; nebo

 

b) pokud jsou plemena považována za ohrožená pro využití v zemědělství, jak stanoví příloha IV nařízení Komise (ES) č. 1974/20061a.

 

Takový chov a produkty, které z něj pocházejí, mohou být považovány za ekologické za předpokladu, že se dodrží období přechodu stanovené v části II bodu 1.2 této přílohy.

 

1.3.5c. Procentní podíl uvedený v bodu 1.3.5b může být zvýšen na základě předchozího povolení příslušného orgánu až na maximum 40 %, a to v těchto případech:

 

a) při podstatném rozšíření zemědělského podniku;

 

b) při změně plemene.

 

1.3.5d. Při obnově včelínů může být v jednotce ekologické produkce ročně nahrazeno 20 % včelích královen a rojů včelími královnami a roji, které nepocházejí z ekologického chovu, za podmínky, že tyto včelí královny a roje budou umístěny do úlů, jejichž plásty nebo podkladové plásty pocházejí z jednotek ekologické produkce. V každém případě lze ročně nahradit jeden roj nebo včelí matku.

 

__________________

 

1a Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 15).

Odůvodnění

Upřesnění je převzato z nařízení (ES) č. 889/2008.

Pozměňovací návrh    307

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.4.1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) hospodářská zvířata jsou krmena ekologickým krmivem, které splňuje požadavky na výživu zvířete v různých stadiích jeho vývoje. Restriktivní krmení není v živočišné výrobě povoleno;

b) hospodářská zvířata jsou krmena ekologickým krmivem, které splňuje požadavky na výživu zvířete v různých stadiích jeho vývoje, a to jak z hlediska kvality, tak i množství; restriktivní krmení není v živočišné výrobě povoleno; část krmné dávky může obsahovat krmivo ze zemědělských podniků, které přecházejí na ekologické zemědělství; na základě výjimky z pravidel produkce týkajících se nedostupností zemědělských vstupů ekologického původu v souladu s čl. 17 odst. 2 prvním poddostavcem písm. b) je v případě, kdy zemědělci nemohou získat proteinová krmiva pro prasata a drůbež výhradně z ekologické produkce, nesmí maximální podíl proteinových krmiv povolených pro období 12 měsíců, která nepocházejí z ekologické produkce, u těchto druhů překročit 5 % a tento procentní podíl je snižován podle jejich dostupnosti. Vypočítává se procentní podíl sušiny v krmivech zemědělského původu.

Pozměňovací návrh    308

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.4.1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) výkrm musí být v jakémkoli stadiu odchovu vratný. Nucené vykrmování je zakázáno;

d) nucené vykrmování je zakázáno;

Pozměňovací návrh    309

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.4.1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) sající zvířata jsou po určité minimální období krmena přednostně mateřským mlékem;

g) sající zvířata jsou po určité minimální období přednostně před přírodním mlékem krmena mateřským mlékem;

Odůvodnění

Znění je převzato ze stávajícího nařízení Rady (ES) č. 834/2007, neboť návrh Komise rovněž umožňuje použití náhražky mléka.

Pozměňovací návrh    310

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.4.1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha) jiné než ekologické krmné suroviny rostlinného původu, krmné suroviny živočišného a minerálního původu, doplňkové látky v krmivech, určité produkty používané ve výživě zvířat a pomocné látky se používají, pouze pokud byly schváleny pro použití v ekologické produkci v souladu s článkem 19, a v řádně odůvodněných případech.

Pozměňovací návrh    311

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.4.2.1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) jsou společné pozemky plně obhospodařovány v souladu s tímto nařízením;

a) po dobu nejméně dvou let nebyly na ošetření těchto společných pozemků využívaných jako pastviny použity produkty, které nejsou povolené pro ekologickou produkci;

 

tato podmínka neplatí pro rozlehlé pastviny, na nichž se zvířata nepasou více než 150 dní v roce;

Pozměňovací návrh    312

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.4.2.1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) veškerá zvířata nechovaná ekologicky, která se pasou na těchto pozemcích, pocházejí ze systému produkce, který je rovnocenný jednomu ze systémů uvedených v článcích 28 a 30 nařízení (EU) č. 1305/20136969 ;

vypouští se

__________________

 

69 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

 

Pozměňovací návrh    313

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.4.2.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.4.2.2. V období sezónního přesunu se zvířata smějí během přehánění z jedné pastviny na druhou pást na pozemcích, které nejsou obhospodařovány ekologicky. Příjem jiných než ekologických krmiv v podobě travin a jiné vegetace, kterou zvířata spásají, je povoleno po dobu nejvýše 35 dnů, které zahrnují cesty do cílové oblasti i zpět.

1.4.2.2. V období sezónního přesunu se zvířata smějí během přehánění z jedné pastviny na druhou pást na pozemcích, které nejsou obhospodařovány ekologicky. Příjem jiných než ekologických krmiv v podobě travin a jiné vegetace, kterou zvířata spásají, nepřekročí 20 % celkové roční krmné dávky. Tato hodnota se vypočítá jako procentní podíl sušiny v krmivech zemědělského původu.

Pozměňovací návrh    314

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.4.2.2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Hospodářské subjekty musí vést písemné záznamy o uplatňování ustanovení uvedených v bodu 1.4.2.

Pozměňovací návrh    315

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.4.3.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.4.3.1. Pro zemědělské podniky přecházející na ekologickou produkci platí, že až 15 % celkového průměrného množství krmiv pro hospodářská zvířata může pocházet ze spásání či sklizně trvalých pastvin, pozemků s víceletými pícninami či bílkovinných plodin zasetých podle zásad ekologické produkce na pozemcích v prvním roce přechodu na ekologickou produkci, pokud tvoří součást daného zemědělského podniku. Krmiva v prvním roce přechodu na ekologickou produkci nesmí být použita pro výrobu zpracovaných ekologických krmiv. V případě, že se používají jak krmiva z přechodného období, tak krmiva z pozemků v prvním roce přechodu na ekologickou produkci, nesmí celkový kombinovaný procentní podíl těchto krmiv přesáhnout maximální podíly stanovené v bodě 1.4.3.2.

1.4.3.1. Až 25 % průměrného množství krmiv pro hospodářská zvířata mohou představovat krmiva z přechodného období. Pokud krmiva z přechodného období pocházejí z některé jednotky daného podniku přecházejícího na ekologickou produkci, může být tento podíl zvýšen až na 100 %.

Pozměňovací návrh    316

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.4.3.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.4.3.2. Pro ekologické zemědělské podniky může v průměru až 20 % krmného receptu krmné dávky zahrnovat krmiva z přechodného období, konkrétně z druhého roku přechodu na ekologickou produkci. Pro zemědělské podniky přecházející na ekologickou produkci platí, že pokud krmiva z přechodného období pocházejí z daného zemědělského podniku, může být tento procentní podíl zvýšen až na 100 %.

1.4.3.2. V průměru až 30 % celkového průměrného množství krmiv pro hospodářská zvířata může pocházet z pastvy či sklizně na trvalých pastvinách, pozemcích s víceletými pícninami či z bílkovinných plodin zasetých podle zásad řízení ekologického pěstování na pozemcích v prvním roce jejich období přechodu, pokud tvoří součást daného zemědělského podniku a během uplynulých pěti let nebyly součástí jednotky ekologické produkce uvedeného podniku. Používají-li se jak krmiva z přechodného období, tak krmiva z pozemků v prvním roce jejich období přechodu, nesmí celkový kombinovaný procentní podíl těchto krmiv přesáhnout maximální procentní podíly stanovené v bodu 1.4.3.1.

Pozměňovací návrh    317

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.4.4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při zpracování ekologických krmiv a krmení ekologicky chovaných zvířat mohou být použity pouze ekologické krmné suroviny živočišného původu a krmné suroviny a doplňkové látky povolené pro použití v ekologické produkci podle článku 19.

Při zpracování ekologických krmiv a krmení ekologicky chovaných zvířat mohou být použity pouze ekologické krmné suroviny rostlinného a živočišného původu, krmné materiály pocházející z bezobratlých a produkty fermentace ekologického původu a krmné suroviny a doplňkové látky povolené pro použití v ekologické produkci podle článku 19.

 

Proteinová krmiva nezískaná z ekologického zemědělství mohou být použita, pokud:

 

i) v ekologické podobě nejsou dostupná;

 

ii) jsou vyrobena nebo připravena bez chemických rozpouštědel, a

 

iii) jejich použití se omezuje na prasata a drůbež v určitých fázích vývoje (selata do 35 kg a mladá drůbež) a na určité bílkovinné složky.

 

Jedná se o výjimku z pravidel produkce s ohledem na nedostupnost zemědělských vstupů ekologického původu v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. b). Pokud zemědělci nemohou získat proteinová krmiva pro prasata a drůbež výlučně z ekologické produkce, nesmí maximální podíl proteinových krmiv povolených pro období 12 měsíců u těchto druhů překročit 5 % a musí se snižovat v závislosti na dostupnosti proteinových krmiv ekologického původu.

 

Koření jiného než ekologického původu, byliny a melasa mohou být použity, pokud:

 

i) nejsou dostupné v ekologické podobě;

 

ii) jsou vyprodukované nebo připravené bez chemických rozpouštědel, a

 

iii) jejich použití je omezeno na 1 % krmné dávky pro daný druh, vypočtené každoročně jako procentní podíl sušiny v krmivech zemědělského původu. Jedná se o výjimku z pravidel produkce s ohledem na nedostupnost zemědělských vstupů ekologického původu v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. b) v případě, že zemědělci nemohou získat koření, byliny a melasu výlučně z ekologické produkce. Tento podíl se snižuje v souladu s dostupností koření, bylin a melasy ekologického původu.

 

Produkty udržitelného rybolovu mohou být použity, pokud:

 

i) jsou vyprodukované nebo připravené bez chemických rozpouštědel;

 

ii) jejich použití je omezeno na nebýložravé druhy; a

 

iii) používání hydrolyzovaného rybího proteinu je omezeno pouze na mláďata.

 

Jedná se o výjimku z pravidel produkce s ohledem na nedostupnost zemědělských vstupů ekologického původu v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. b) v případě, že zemědělci nemohou získat produkty udržitelného rybolovu výlučně z ekologické produkce. Tento podíl se snižuje v souladu s dostupností produktů rybolovu ekologického původu.

Pozměňovací návrh    318

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.5.1.3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1.5.1.3a. Použití bolusových odpovídačů ze syntetizovaných alopatických chemických molekul je zakázáno;

Pozměňovací návrh    319

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.5.2.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.5.2.2. Nákazy se ošetřují okamžitě, aby se zabránilo utrpení zvířete; v nutných případech je možné použít chemicky syntetizované alopatické veterinární léčivé přípravky včetně antibiotik, a to za přísných podmínek a pod dohledem veterinárního lékaře, není-li vhodné použití fytoterapeutických, homeopatických a jiných přípravků. Stanoví se zejména omezení týkající se průběhu léčby a ochranných lhůt.

1.5.2.2. Nákazy se ošetřují okamžitě, aby se zabránilo utrpení zvířete; v nutných případech je možné použít chemicky syntetizované alopatické veterinární léčivé přípravky včetně antibiotik, a to pod dohledem veterinárního lékaře, není-li vhodné použití fytoterapeutických, homeopatických a jiných přípravků. Stanoví se zejména omezení týkající se průběhu léčby a ochranných lhůt.

Odůvodnění

Povinnost poskytnout péči, kterou mají veterináři, zaručuje přísné podmínky.

Pozměňovací návrh    320

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.5.2.4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.5.2.4. S výjimkou vakcinace, odstraňování parazitů a povinných eradikačních plánů platí, že pokud je zvíře nebo skupina zvířat podrobena v průběhu dvanácti měsíců více než třem léčebným kúrám s podáváním chemicky syntetizovaných alopatických veterinárních léčiv včetně antibiotik nebo více než jedné kúře v případě zvířat, jejichž produktivní životní cyklus je kratší než jeden rok, nemohou být dotčená hospodářská zvířata nebo produkty z nich získané prodávány jako ekologické produkty a hospodářská zvířata musí být podrobena přechodným obdobím uvedeným v bodech 1.2 a 2.

1.5.2.4. S výjimkou vakcinace, odstraňování parazitů, fytoterapeutických a homeopatických přípravků a povinných eradikačních plánů platí, že pokud je zvíře nebo skupina zvířat podrobena v průběhu dvanácti měsíců více než třem léčebným kúrám s podáváním chemicky syntetizovaných alopatických veterinárních léčiv včetně antibiotik nebo více než jedné kúře v případě zvířat, jejichž produktivní životní cyklus je kratší než jeden rok, nemohou být dotčená hospodářská zvířata nebo produkty z nich získané prodávány jako ekologické produkty a hospodářská zvířata musí být podrobena přechodným obdobím uvedeným v bodech 1.2 a 2.

Pozměňovací návrh    321

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.5.2.5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.5.2.5. Ochranná lhůta mezi posledním podáním alopatického veterinárního léčivého přípravku zvířeti za normálních podmínek užívání a výrobou ekologicky produkovaných potravin z tohoto zvířete činí dvojnásobek ochranné lhůty podle článku 11 směrnice 2001/82/ES, nebo pokud tato lhůta není stanovena, činí 48 hodin.

1.5.2.5. Ochranná lhůta mezi posledním podáním chemicky syntetizovaného alopatického veterinárního léčivého přípravku zvířeti za normálních podmínek užívání a výrobou ekologicky produkovaných potravin z tohoto zvířete činí dvojnásobek ochranné lhůty podle článku 9 směrnice 2001/82/ES a nejméně 48 hodin.

Pozměňovací návrh    322

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.6.5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.6.5. Otevřená prostranství mohou být částečně zastřešená. Kryté výběhy se nepovažují za otevřená prostranství.

1.6.5. Otevřená prostranství mohou být částečně zastřešená. Kryté výběhy se považují za otevřená prostranství pouze v případě plemenné drůbeže a kuřic mladších 18 týdnů.

Pozměňovací návrh    323

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.7.3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.7.3. Hospodářská zvířata mají stálý přístup na otevřená prostranství, nejlépe na pastviny, kdykoli to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí, nejsou-li uložena omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat na základě právních předpisů Unie.

1.7.3. Býložravé druhy mají během dne stálý přístup na otevřená prostranství včetně nezastřešených ohrad a pastvin vhodných pro daný druh, kdykoli to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí, nejsou-li uložena omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat v souladu s právními předpisy Unie.

 

Pokud povětrnostní a sezónní podmínky a stav půdy přístup na pastvinu neumožňují, musí mít býložravá zvířata během dne stálý a vhodný přístup na otevřená prostranství umožňující zvířatům pohyb, kromě případů, kdy to nepřispívá k dobrým životním podmínkám dotčeného zvířete či zvířat nebo jsou-li na základě právních předpisů Unie uložena dočasná omezení a povinnosti týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat.

Pozměňovací návrh    324

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.7.6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.7.6. Vazné ustájení nebo izolování hospodářských zvířat je zakázáno, pokud se nejedná o jednotlivá zvířata a o omezenou dobu, a to pouze pokud to je odůvodněno z veterinárního hlediska. Příslušné orgány mohou povolit vazné ustájení dobytka v mikropodnicích, pokud není možné chovat dobytek ve skupinách, které by vyhovovaly jeho etologickým potřebám, a to za podmínky, že má během období pastvy přístup na pastviny a alespoň dvakrát v týdnu přístup na otevřená prostranství, pokud pastva není možná.

1.7.6. Vazné ustájení nebo izolování hospodářských zvířat je zakázáno, pokud se nejedná o jednotlivá zvířata a o omezenou dobu, a to pouze z důvodu bezpečnosti a ochrany zvířat nebo z veterinárních důvodů. Izolování hospodářských zvířat může být povoleno po omezenou dobu a pouze thedy, pokud je ohrožena bezpečnost pracovníků, či z důvodů dobrých životních podmínek zvířat. Příslušné orgány mohou povolit vazné ustájení dobytka v mikropodnicích a podnicích nacházejících se ve znevýhodněných oblastech, pokud dobytek během období pastvy přístup na pastviny během dne, kdykoli to povětrnostní podmínky a stav půdy dovolí, jestliže právní předpisy Unie nestanoví omezení a povinností týkajících se ochrany zdraví lidí a zvířat, a v případě, že pastva není možná, pokud má alespoň dvakrát v týdnu přístup na otevřená prostranství.

Pozměňovací návrh    325

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.7.8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.7.8. Jakékoli utrpení během celého života živočichů, včetně samotného usmrcení, se udržuje na co nejnižší úrovni.

1.7.8. Při ekologické produkci v souladu s tímto zařízením by měl být zohledňován její vliv na dobré životní podmínky zvířat ve smyslu článku 13 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť je třeba, aby zvířata byla ušetřena veškeré zbytečné bolesti, úzkosti nebo utrpení. Právní předpisy v oblasti ochrany dobrých životních podmínek zvířat, jako jsou nařízení Rady (ES) č. 1/20051a a nařízení Rady (ES) č. 1099/20091b, je nezbytné i nadále uplatňovat a řádně provádět. Pravidla obsažená v tomto nařízení by neměla vést ke zdvojení nebo vzájemnému překrývání.

 

___________________

 

1a Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1).

 

1b Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování (Úř. věst. L 303, 18.11.2009, s. 1).

Pozměňovací návrh    326

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.7.8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1.7.8a. Všechny osoby manipulující s ekologicky chovanými zvířaty během přepravy a porážky budou odpovídajícím způsobem vyškoleny, aby se zajistilo řádné dodržování pravidel stanovených v tomto nařízení. Na zajištění souladu dohlédnou pravidelné inspekce.

Pozměňovací návrh    327

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.7.9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.7.9. Mrzačení zvířat je zakázáno.

1.7.9. Mrzačení zvířat je zakázáno. Příslušný orgán může z důvodu bezpečnosti nebo ochrany zdraví lidí a zvířat, nebo pokud jsou tato opatření určena ke zlepšení zdraví a životních nebo hygienických podmínek hospodářských zvířat, povolit kauterizaci zobáků drůbeže prováděnou během prvních tří dnů života, připevňování gumových kroužků na ocasy ovcí a krácení ocasů. Odrohování a kastrace mladých savců jsou povoleny pouze s použitím vhodné anestezie nebo analgetik.

Pozměňovací návrh    328

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 1.7.12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.7.12. Nakládka i vykládka zvířat se provádějí bez použití jakékoli elektrické stimulace k nucení zvířat. Používání alopatických trankvilizérů před přepravou nebo v jejím průběhu je zakázáno.

1.7.12. Nakládka i vykládka zvířat se provádějí bez použití jakékoli elektrické stimulace k nucení zvířat, vyjma mimořádných okolností, kdy se postupuje v souladu s ustanoveními bodu 1.9. přílohy III nařízení (ES) č. 1099/2009. Zamezí se společné přepravě nebo společnému ustájení zvířat, která spolu dosud nebyla v kontaktu, nebo jejich zbytečnému ustájení přes noc. Společenská zvířata se ponechají ve skupinách a budou mít možnost se v kotcích pohybovat a otáčet. Používání alopatických trankvilizérů před přepravou nebo v jejím průběhu je zakázáno.

Pozměňovací návrh    329

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.1.1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) po dobu 12 měsíců v případě skotu chovaného k produkci masa, a v každém případě alespoň po dobu tří čtvrtin jeho života;

a) po dobu 12 měsíců v případě skotu chovaného k produkci masa;

Odůvodnění

V zájmu proveditelnosti těchto ustanovení musí být zrušeny odkazy na lhůty pro hovězí dobytek, ovce a kozy.

Pozměňovací návrh    330

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.1.2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) s výjimkou období, kdy dochází k sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 1.4.2.2, pochází nejméně 90 % krmiva z daného hospodářství nebo v případě, že to není proveditelné, je vyprodukováno ve spolupráci s jinými ekologickými hospodářstvími z téhož regionu;

d) s výjimkou období, kdy dochází k sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 1.4.2.2, pochází nejméně 60 % krmiva především z daného hospodářství nebo v případě, že to není proveditelné, je v co největším možném rozsahu vyprodukováno ve spolupráci s jinými ekologickými hospodářstvími z okolí do 150 km od daného hospodářství, která se nacházejí na území Unie; pro účely výpočtu vzdálenosti v případě, kdy se hospodářství nacházejí na ostrovech nebo v pobřežních oblastech, se nebere v úvahu ta část vzdálenosti, kterou tvoří vodní plocha; tato podmínka vztahující se na vzdálenost se nepoužije pro hospodářství v nejvzdálenějších regionech;

 

tímto se podpoří místní produkce ekologických krmiv; členské státy pro tento účel mohou uvedený procentní podíl zvýšit v závislosti na dostupnosti ekologických krmiv v hospodářstvích a regionu;

Pozměňovací návrh    331

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.1.2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) všechna sající mláďata skotu, ovcí a koz jsou krmena přednostně mateřským mlékem, a to minimálně po dobu tří měsíců u skotu a 45 dnů u ovcí a koz.

f) všechna sající mláďata skotu, ovcí a koz jsou krmena přednostně mateřským mlékem nebo přírodním mlékem, a to minimálně po dobu tří měsíců u skotu a 45 dnů u ovcí a koz.

Pozměňovací návrh    332

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.1.3 - písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) jsou-li telata z veterinárních důvodů ošetřována jednotlivě, jsou umístěna v prostorách s pevnou podlahou a musí mít k dispozici slámovou podestýlku; tele by mělo být schopné se snadno otočit a natažené si pohodlně lehnout;

Pozměňovací návrh    333

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.2.2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) s výjimkou období, kdy dochází k sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 1.4.2.2, pochází nejméně 90 % krmiva z daného hospodářství nebo v případě, že to není proveditelné, je vyprodukováno ve spolupráci s jinými ekologickými hospodářstvími z téhož regionu;

c) s výjimkou období, kdy dochází k sezónnímu přesunu zvířat podle bodu 1.4.2.2, pochází nejméně 60 % krmiva především z daného hospodářství nebo v případě, že to není proveditelné, je v co největším možném rozsahu vyprodukováno ve spolupráci s jinými ekologickými hospodářstvími z okolí do 150 km od daného hospodářství, která se nacházejí na  území Unie; pro účely výpočtu vzdálenosti v případě, kdy se hospodářství nacházejí na ostrovech nebo v pobřežních oblastech, se nebere v úvahu ta část vzdálenosti, kterou tvoří vodní plocha; tato podmínka vztahující se na vzdálenost se nepoužije pro hospodářství v nejvzdálenějších regionech;

 

tímto se podpoří místní produkce ekologických krmiv; členské státy tak mohou navýšit procentuální podíl v závislosti na dostupnosti ekologických krmiv v hospodářstvích a regionu;

Pozměňovací návrh    334

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.2.2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) systémy odchovu koní a jiných lichokopytníků jsou založeny na maximálním využívání pastvin podle jejich dostupnosti v různých obdobích roku. Nejméně 60 % sušiny v denní krmné dávce koní a jiných lichokopytníků pochází z objemných, čerstvých, sušených nebo silážovaných krmiv;

d) systémy odchovu koní a jiných lichokopytníků jsou založeny na maximálním využívání pastvin podle jejich dostupnosti v různých obdobích roku; pokud není možné dosáhnout vyššího podílu objemných krmiv, použijí se následující minimální pravidla, přičemž se dodržují požadavky na výživu, zdraví a dobré životní podmínky dotčených plemen: nejméně 60 % sušiny v denní krmné dávce koní a jiných lichokopytníků pochází z objemných, čerstvých, sušených nebo silážovaných krmiv;

Pozměňovací návrh    335

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.2.2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) sající mláďata koní a jiných lichokopytníků jsou krmena přednostně mateřským mlékem, a to minimálně po dobu tří měsíců.

e) sající mláďata koní a jiných lichokopytníků jsou krmena přednostně mateřským mlékem přímo od matky až do okamžiku přirozeného odstavení.

Pozměňovací návrh    336

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.2 a (nový)

Třída nebo druh zvířat

Maximální počet zvířat na hektar odpovídající 170 kg N/ha/rok

Samice králíka a její potomstvo

25

Rostoucí králíci

100

Samci

 

25

Vnitřní a venkovní prostory pro chov králíků mají následující rozlohu a další parametry:

a) minimální vnitřní prostor na jednoho králíka (včetně králíků chovaných v mobilních kotcích):

i) dospělí králíci včetně samců, březích samic a samic s mláďaty: 0,4 m2;

ii) králíci na výkrm: 0,15 m2;

b) minimální venkovní prostor na jednoho králíka (s výjimkou králíků chovaných v mobilních kotcích):

i) dospělí králíci včetně samců, březích samic a samic s mláďaty: 5 m2;

 

ii) králíci na výkrm: 5 m2;

c) minimální venkovní prostor na jednoho králíka v případě králíků chovaných v mobilních kotcích:

i) dospělí králíci včetně samců, březích samic a samic s mláďaty: 5 m2;

ii) králíci na výkrm: 0.4 m2.

Odůvodnění

Zvláštní pravidla je třeba stanovit také pro králíky.

Pozměňovací návrh    337

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.3.2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného hospodářství nebo v případě, že to není proveditelné, je vyprodukováno ve spolupráci s jinými ekologickými hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož regionu;

a) nejméně 30 % krmiva pochází především z daného hospodářství nebo v případě, že to není proveditelné, je v co největším možném rozsahu vyprodukováno ve spolupráci s jinými ekologickými hospodářstvími z okolí do 150 km od daného hospodářství, která se nacházejí na  území Unie; pro účely výpočtu vzdálenosti v případě, kdy se hospodářství nacházejí na ostrovech nebo v pobřežních oblastech, se nebere v úvahu ta část vzdálenosti, kterou tvoří vodní plocha; tato podmínka vztahující se na vzdálenost se nepoužije pro hospodářství v nejvzdálenějších regionech;

 

tímto se podpoří místní produkce ekologických krmiv; členské státy tak mohou navýšit procentuální podíl v závislosti na dostupnosti ekologických krmiv v hospodářstvích a regionu;

Pozměňovací návrh    338

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.3.2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) Aby byly splněny základní požadavky na výživu ekologických prasat, zejména pokud jde o proteiny a základní aminokyseliny, a pokud zemědělec nemůže získat suroviny s vysokým obsahem proteinů získané výhradně z produkce ekologického krmiva, je u prasat a drůbeže povoleno používat neekologické suroviny s vysokým obsahem proteinů.

 

Maximální procentní podíl neekologických surovin s vysokým obsahem proteinů v krmivech povolený na dobu 12 měsíců činí u těchto druhů 5 %.

 

Hodnoty se vypočítají každý rok jako procentní podíl sušeného krmiva zemědělského původu.

Pozměňovací návrh    339

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.3.3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ba) vždy je k dispozici dostatečně velký prostor k odpočinku vystlaný slámou, kde si všechna prasata v kotci mohou zároveň lehnout způsobem, který zabere největší plochu;

Pozměňovací návrh    340

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.3.3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) prasnice se chovají ve skupinách, kromě období konce březosti a období kojení;

c) prasnice se chovají ve skupinách, kromě období konce březosti a období kojení, přičemž během této doby má prasnice možnost volně se pohybovat ve své ohradě a je uvázána pouze po krátkou dobu;

 

aniž jsou dotčeny další požadavky na slámu, musí se prasnicím několik dní před očekávaným porodem zajistit dostatečné množství slámy nebo jiného vhodného přírodního materiálu, aby si mohly vybudovat hnízdo;

Pozměňovací návrh    341

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.3.4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Velikost produkčních jednotek pro prasata je ve všech případech omezena na 1500 jatečných prasat za rok nebo 200 prasnic nebo jejich ekvivalent, pokud jsou porodny prasnic kombinovány s výkrmnami. Tyto mezní hodnoty pro každou produkční jednotku lze překročit, pokud je 100 % krmiva produkováno v témže hospodářství.

Odůvodnění

Převzato z dokumentu francouzského ministerstva zemědělství „Specifikace ekologické produkce a přípravy zvířat a živočišných produktů a prováděcí opatření k pozměněnému nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, příp. doplňující ustanovení pozměněného nařízení Rady (EHS) č. 2092/91“.

Pozměňovací návrh    342

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.3.4. – odst. 2 - tabulka

 

Znění navržené Komisí

Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení prasat se stanoví takto:

 

Uzavřené prostory

Otevřená prostranství

 

(čistá plocha, kterou mají zvířata k dispozici)

(plocha pro volný pohyb mimo pastviny)

 

Minimální živá hmotnost (kg)

m2/hlavu

 

m2/hlavu

Prasnice po porodu se selaty do stáří 40 dní

 

7,5 na prasnici

2,5

Prasata na výkrm

až 50

0,8

0,6

až 85

1,1

0,8

110

1,3

1

Selata

starší 40 dní a do 30 kg

0,6

0,4

Chovná prasata

 

2,5 na samici

1,9

 

6 na samce

8,0

Pokud se kotce používají k přirozené plemenitbě: 10 m2 na kance.

 

Pozměňovací návrh

Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení prasat se stanoví takto:

 

Uzavřené prostory

Otevřená prostranství

 

(čistá plocha, kterou mají zvířata k dispozici)

(plocha pro volný pohyb mimo pastviny)

 

Minimální živá hmotnost (kg)

m2/hlavu

m2/hlavu

Prasnice po porodu se selaty do stáří 40 dní

 

7,5 na prasnici

2,5

Prasata na výkrm

až 50

0,8

0,6

až 85

1,1

0,8

až 110

1,3

1

nad 110

1,5

1,2

Selata

starší 40 dní a do 30 kg

0,6

0,4

Chovná prasata

 

2,5 na samici

1,9

 

6 na samce

8,0

 

 

Pokud se kotce používají k přirozené plemenitbě: 10 m2 na kance.

 

Pozměňovací návrh    343

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.4.2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Drůbež je buď odchována až do dosažení minimálního věku, nebo pochází z linií drůbeže s pomalým růstem definovaných příslušným orgánem. Pokud zemědělec nevyužívá linie drůbeže s pomalým růstem, činí minimální věk při porážce:

Drůbež určená pro produkci masa musí být získána z linií drůbeže s pomalým růstem přizpůsobených k odchovu na otevřených prostranstvích stanovených příslušným orgánem.

 

Drůbež pochází z linií drůbeže s pomalým růstem, které splňují stanovenou omezenou míru denního růstu slučitelnou s minimální věkovou hranicí pro odchov u každého druhu. Tato tempa růstu stanoví Komise v souladu s čl. 11 odst. 2.

 

 

Pokud není drůbež s pomalým růstem k dispozici, mohou příslušné orgány výjimečně povolit použití drůbeže chované do minimálního věku stanoveného příslušným orgánem. Pokud zemědělec nevyužívá linie drůbeže s pomalým růstem, činí minimální věk při porážce:

Pozměňovací návrh    344

Návrh nařízení

Příloha II –část 2 – bod 2.4.2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) 140 dnů u krocanů a hus na pečení; a

h) 140 dnů u krocanů a krůt a hus na pečení prodávaných vcelku; a

Odůvodnění

Navrhovaný minimální věk byl převzat z platné přílohy IV nařízení (ES) č. 543/2008, pokud jde o obchodní normy pro způsoby chovu: viz písmeno d) „tradiční volný výběh“ a odlišení krocanů a krůt jako dělené maso nebo maso vcelku stejně jako v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    345

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.4.2 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) 100 dnů u krůt.

i) 98 dnů u krůt určených k prodeji jako dělené krůtí maso a 126 dnů u krocanů určených k prodeji jako dělené krocaní maso.

Pozměňovací návrh    346

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.4.2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Nosnice musí být získávány z linií přizpůsobených k odchovu na otevřených prostranstvích.

Pozměňovací návrh    347

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.4.3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) nejméně 60 % krmiva pochází z daného hospodářství nebo v případě, že to není proveditelné, je vyprodukováno ve spolupráci s jinými ekologickými hospodářstvími nebo výrobci krmiv z téhož regionu;

a) nejméně 30 % krmiva pochází především z daného hospodářství nebo v případě, že to není proveditelné, je v co největším možném rozsahu vyprodukováno ve spolupráci s jinými ekologickými hospodářstvími z okolí do 150 km od daného hospodářství, která se nacházejí na  území Unie; pro účely výpočtu vzdálenosti v případě, kdy se hospodářství nacházejí na ostrovech nebo v pobřežních oblastech, se nebere v úvahu ta část vzdálenosti, kterou tvoří vodní plocha; tato podmínka vztahující se na vzdálenost se nepoužije pro hospodářství v nejvzdálenějších regionech;

 

tímto se podpoří místní produkce ekologických krmiv; členské státy tak mohou navýšit procentuální podíl v závislosti na dostupnosti ekologických krmiv v hospodářstvích a regionu;

Pozměňovací návrh    348

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.4.4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) drůbež má přístup na otevřené prostranství alespoň po dobu jedné třetiny svého života. Otevřená prostranství jsou převážně pokryta vegetací, jsou vybavena ochranným zařízením a umožňují drůbeži jednoduchý přístup k přiměřenému počtu napájecích žlabů;

c) drůbež má přístup na otevřené prostranství alespoň po dobu jedné třetiny svého života; otevřená prostranství jsou převážně pokryta vegetací;

 

 

Odůvodnění

Napájecí žlaby ve venkovních výbězích lákají volně žijící ptáky a hrozí vážné riziko v případě propuknutí nákazy ptačí chřipkou. Evropská komise je proto v takovém případě nedoporučuje. V některých členských státech jsou trvale zakázány. Vegetace jako zákrsky či stromy umožňují drůbeži zalehnout ve venkovních výbězích, další ochranná zařízení tudíž nejsou zapotřebí.

Pozměňovací návrh    349

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.4.4 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) celková plocha každé produkční jednotky v budovách pro chov drůbeže, kterou lze použít pro výkrm drůbeže, nesmí překročit 1600 m²;

Odůvodnění

Má-li být produkce udržitelná, je nutné stanovit produkční strop pro každou jednotku.

Pozměňovací návrh    350

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.4.4 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db) celkový počet nosnic v jedné produkční jednotce nesmí překročit 12 000; v jedné budově není povoleno chovat více než 3 000 nosnic; v případě mladé drůbeže se použijí zvláštní pravidla;

Odůvodnění

Má-li být produkce udržitelná, je nutné stanovit produkční strop pro každou jednotku.

Pozměňovací návrh    351

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.4.5 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.4.5. Intenzita chovu

2.4.5. Statková hnojiva

Odůvodnění

Text ani jeho nadpis nejsou srozumitelné. Bylo by vhodnější upřesnit je slovy, že se tento bod týká statkových hnojiv, a to odkazem na platnou směrnici. Každý členský stát přizpůsobil evropskou směrnici o dusičnanech v závislosti na svých problémech v oblasti životního prostředí. Je důležité, aby nadále existovala možnost, aby jejím základem byly vnitrostátní předpisy, jako je tomu v případě platného nařízení o ekologické produkci (č. 15 odst. 2 nařízení č. 889/2008).

Pozměňovací návrh    352

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.4.5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Počet zvířat na hektar musí dodržovat tyto mezní hodnoty:

Maximální množství statkového hnojiva aplikovaného na hektar musí být v souladu s mezní roční hodnotou 170 kg organického dusíku na hektar zemědělsky využívané půdy. Z tohoto důvodu musí počet zvířat na hektar dodržovat tyto mezní hodnoty nebo musí být vypočítán na základě příslušných vnitrostátních předpisů přijatých v rámci provádění směrnice 91/676/EHS:

Odůvodnění

Text ani jeho nadpis nejsou srozumitelné. Bylo by vhodnější upřesnit je slovy, že se tento bod týká statkových hnojiv, a to odkazem na platnou směrnici. Každý členský stát přizpůsobil evropskou směrnici o dusičnanech v závislosti na svých problémech v oblasti životního prostředí. Je důležité, aby nadále existovala možnost, aby jejím základem byly vnitrostátní předpisy, jako je tomu v případě platného nařízení o ekologické produkci (č. 15 odst. 2 nařízení č. 889/2008).

Pozměňovací návrh    353

Návrh nařízení

Příloha II – část II – bod 2.4.5. – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Minimální rozloha uzavřených prostor a otevřených prostranství a další parametry ustájení ptáků druhu Gallus gallus se stanoví takto:

 

Plemenná drůbež / rodiče

Mladí jedinci

Drůbež na výkrm

Kapouni

Nosnice

Věk

Plemenná drůbež

Kuřice 0-8 týdnů

Kuřice 9–18 týdnů

Počáteční fáze 021 dnů

Závěrečná fáze 22–81 dnů

22–150 dnů

Nosnice od 19 týdnů