Procedure : 2014/0100(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0311/2015

Indgivne tekster :

A8-0311/2015

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Afstemninger :

PV 19/04/2018 - 10.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0180

BETÆNKNING     ***I
PDF 866kWORD 1903k
23.10.2015
PE 557.122v02-00 A8-0311/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/XXX [forordningen om offentlig kontrol] og om ophævelse af forordning (EF) nr. 834/2007

(COM(2014)0180 – C8‑0109/2014 – 2014/0100(COD))

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Martin Häusling

ERRATA/ADDENDA
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I DET KOMPETENTE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/XXX [forordningen om offentlig kontrol] og om ophævelse af forordning (EF) nr. 834/2007

(COM(2014)0180 – C8‑0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0180),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 42 og 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0109/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det østrigske Forbundsråd, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 15. oktober 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0311/2015)

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Overholdelsen af strenge sundhed-, miljøbeskyttelses- og dyrevelfærdsnormer i produktionen af økologiske produkter er af afgørende betydning for, at produkterne kan bevare en høj kvalitet. Som det understreges i Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om kvalitetspolitikken for landbrugsprodukter11, er den økologiske produktion en del af Unionens kvalitetsordninger for landbrugsprodukter sammen med geografiske betegnelser, garanterede traditionelle specialiteter og produkter fra Unionens fjernområder, som det er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/201212 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/201313. Den økologiske produktion forfølger således de samme mål inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik som alle Unionens øvrige kvalitetsordninger for landbrugsprodukter.

(2) Overholdelsen af strenge sundheds-, miljøbeskyttelses- og dyrevelfærdsnormer i produktionen af økologiske produkter er af afgørende betydning for, at produkterne kan bevare en høj sundhedsmæssig kvalitet. Som det understreges i Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om kvalitetspolitikken for landbrugsprodukter11, er den økologiske produktion en del af Unionens kvalitetsordninger for landbrugsprodukter sammen med geografiske betegnelser, garanterede traditionelle specialiteter og produkter fra bjergområder og Unionens fjernområder, som det er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/201212 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/201313. Den økologiske produktion spiller således en førende rolle i etableringen af et mere bæredygtigt landbrug og mere bæredygtige fødevaresystemer og forfølger med henblik herpå de samme mål inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik som alle Unionens øvrige kvalitetsordninger for landbrugsprodukter.

__________________

__________________

11 COM(2009)0234 endelig.

11 COM(2009)0234 endelig.

12 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).

12 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).

13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013 af 13. marts 2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 (EUT L 78 af 20.3.2013, s. 23).

13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013 af 13. marts 2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 (EUT L 78 af 20.3.2013, s. 23).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Målene for den økologiske produktion er indbygget i målene for den fælles landbrugspolitik ved at sikre, at landbrugerne gives en rimelig økonomisk modydelse for at overholde de regler, der gælder for økologisk produktion. Hertil kommer, at forbrugernes stigende efterspørgsel efter økologiske produkter skaber de rette vilkår for videreudvikling og udvidelse af markedet for disse produkter og sikrer dermed en højere indkomst for de landbrugere, der er aktive inden for økologisk produktion.

(3) Målene for den økologiske produktion er indbygget i målene for den fælles landbrugspolitik ved at sikre, at landbrugerne gives en rimelig økonomisk modydelse for at overholde de regler, der gælder for økologisk produktion. Hertil kommer, at forbrugernes stigende efterspørgsel efter økologiske produkter skaber de rette vilkår for videreudvikling og udvidelse af markedet for disse produkter og sikrer dermed en højere indkomst for de landbrugere, der er aktive inden for økologisk produktion. Under hensyntagen til at Unionens landbrugere har stigende problemer med at opretholde en rimelig indtægt fra fødevarekæden, bør denne forordning desuden bidrage til at hjælpe landbrugere og forbrugere med at genskabe forbindelsen mellem dem gennem direkte markedsføring i korte fødevarekæder og således generere en rimelig del af den merværdi af de fødevarer og positive eksternaliteter, som skabes inden for økologisk landbrug.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Økologisk produktion er endvidere et system, der bidrager til integrering af miljøbeskyttelseskrav i den fælles landbrugspolitik og fremme af en bæredygtig landbrugsproduktion. Det er grunden til, at der er indført foranstaltninger i form af økonomisk støtte til økologisk produktion inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, senest i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/201314, og disse foranstaltninger er især styrket i den nylige reform af de retlige rammer for landdistriktsudviklingspolitikken, som er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/201315.

(4) Økologisk produktion er endvidere et system, der bidrager til integrering af miljøbeskyttelseskrav i den fælles landbrugspolitik og fremme af en bæredygtig landbrugsproduktion. Det er grunden til, at der er indført foranstaltninger i form af økonomisk støtte til økologisk produktion inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, senest i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/201314, og disse foranstaltninger er især styrket i den nylige reform af de retlige rammer for landdistriktsudviklingspolitikken, som er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/201315. I denne forordning bør der derfor henvises til støtteberettigede foranstaltninger inden for de nationale programmer for udvikling af landdistrikterne, som skal bidrage til støtten af økologisk avl og bedre udbud af økologiske frø og foderstoffer. Der er desuden et presserende behov for pålidelige data om de mangler, som stadig forekommer i udbuddet af økologiske frø, økologisk foder og økologiske proteinkilder, og der bør fremsættes forslag og iværksættes handlingsplaner for at afhjælpe disse mangler, således at udfasningen af eksisterende undtagelser med hensyn til disse spørgsmål kan påbegyndes.

__________________

__________________

14 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om bestemmelser for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets Forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).

14 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om bestemmelser for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets Forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Sektoren for økologisk landbrug i Unionen har udviklet sig hastigt i de senere år, ikke kun med hensyn til det areal, der dyrkes økologisk, men også hvad angår antallet af bedrifter og det samlede antal økologiske erhvervsdrivende i Unionen.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) I lyset af den dynamiske udvikling i den økologiske sektor blev der i Rådets forordning (EF) nr. 834/200726 påpeget et behov for en fremtidig revision af EU-reglerne om økologisk produktion under hensyntagen til de erfaringer, der er gjort med anvendelsen af disse bestemmelser. Resultaterne af denne revision, som Kommissionen gennemførte, viser, at Unionens retlige rammer for økologisk produktion bør forbedres ved at der fastsættes regler, som svarer til forbrugernes høje forventninger, og som garanterer, at reglerne er tilstrækkelig klart formulerede for dem, som de er retter sig til. Forordning (EF) nr. 834/2007 bør derfor ophæves og erstattes af en ny forordning.

(8) I lyset af den dynamiske udvikling i den økologiske sektor blev der i Rådets forordning (EF) nr. 834/200726 påpeget et behov for en fremtidig revision af EU-reglerne om økologisk produktion under hensyntagen til de erfaringer, der er gjort med anvendelsen af disse bestemmelser. Resultaterne af denne revision, som Kommissionen gennemførte, viser, at Unionens retlige rammer for økologisk produktion bør forbedres ved at der fastsættes regler, som svarer til forbrugernes høje forventninger, og som garanterer, at reglerne er tilstrækkelig klart formulerede for dem, som de er retter sig til. Forordning (EF) nr. 834/2007 bør derfor ophæves og erstattes af en ny forordning. Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 834/2007, som svarer til disse mål, bør dog bevares i denne forordning. Denne forordning bør desuden primært forbedre gennemførelsen af nuværende principper og regler og skabe en dynamik, gennem hvilken sektoren kan imødegå de udfordringer, den står over for.

__________________

__________________

26 Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

26 Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) De erfaringer, som hidtil er gjort med anvendelsen af forordning (EF) nr. 834/2007 viser, at der er behov for en præcisering af, hvilke produkter denne forordning omfatter. Den bør først og fremmest omfatte de landbrugsprodukter, herunder akvakulturprodukter, der er opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (herefter "traktaten"). Derudover bør den omfatte forarbejdede landbrugsprodukter til konsum eller foder, fordi markedsføring af disse produkter som økologiske er en vigtig afsætningsmulighed for landbrugsprodukter og sikrer, at forbrugerne er vidende om, at de landbrugsprodukter, der indgår i de forarbejdede produkter, er økologisk producerede. Denne forordning bør ligeledes omfatte visse andre produkter, som på samme måde er koblet til landbrugsprodukter som forarbejdede landbrugsprodukter, fordi disse andre produkter enten udgør en vigtig afsætningsmulighed for landbrugsprodukter eller er en integreret del af produktionsprocessen. Endelig bør havsalt være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, eftersom salt fremstilles efter naturlige produktionsmåder og produktionen heraf bidrager til landdistrikters udvikling og er således i overensstemmelse med målene med denne forordning. Af klarhedshensyn bør disse andre produkter, som ikke er opført i bilag I til traktaten, opføres i et bilag til denne forordning.

(9) De erfaringer, som hidtil er gjort med anvendelsen af forordning (EF) nr. 834/2007 viser, at der er behov for en præcisering af produktionsprocesserne og af, hvilke produkter denne forordning omfatter. Den bør først og fremmest omfatte landbrugsmæssige produktionsmetoder og landbrugsprodukter, herunder akvakultur- og biavlsprodukter. Derudover bør den omfatte forarbejdede landbrugsprodukter til konsum eller foder, fordi markedsføring af disse produkter som økologiske er en vigtig afsætningsmulighed for landbrugsprodukter og sikrer, at forbrugerne er vidende om, at de landbrugsprodukter, der indgår i de forarbejdede produkter, er økologisk producerede. Denne forordning bør ligeledes omfatte visse andre produkter, som på samme måde er tæt koblet til landbrugsprodukter som forarbejdede landbrugsprodukter, fordi disse andre produkter enten udgør en vigtig afsætningsmulighed for landbrugsprodukter eller er en integreret del af produktionsprocessen. Endelig bør salt være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, eftersom salt fremstilles efter naturlige produktionsmåder og produktionen heraf bidrager til landdistrikters udvikling og er således i overensstemmelse med målene med denne forordning.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) For at tage hensyn til nye produktionsmetoder eller materialer eller internationale forpligtelser bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med hensyn til ændringer af listen over andre produkter, som er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde. Kun produkter, som er tæt koblede til landbrugsprodukter, bør være berettiget til at blive opført på listen.

udgår

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 2, stk. 5.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Eftersom storkøkkendrift af natur er lokalt forankret, anses foranstaltninger truffet af medlemsstaterne og private ordninger på dette område for at være tilstrækkelige til at sikre et velfungerende indre marked. Derfor bør denne forordning ikke omfatte fødevarer, som er tilberedt i storkøkkener. Produkter, der stammer fra jagt og fiskeri af vildtlevende arter, bør heller ikke være omfattet af denne forordning, da produktionsprocessen ikke kan kontrolleres fuldt ud.

(12) Denne forordning bør omfatte fødevarer, som er tilberedt i storkøkkener. Produkter, der stammer fra jagt og fiskeri af vildtlevende arter, bør ikke være omfattet af denne forordning, da produktionsprocessen ikke kan kontrolleres fuldt ud.

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 2, stk. 2, andet afsnit.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Forskningsprojekter har påvist, at forbrugernes tillid er af afgørende betydning for markedet for økologiske fødevarer. Normer, som ikke er pålidelige, kan på lang sigt svække offentlighedens tillid og føre til markedssvigt. Derfor bør bæredygtig udvikling af økologisk produktion i Unionen være baseret på velfunderede produktionsregler, som er harmoniserede på EU-plan. Herudover bør disse produktionsregler opfylde de erhvervsdrivendes og forbrugernes forventninger hvad angår overholdelsen af de principper og regler, der fastlægges i nærværende forordning.

(13) Forskningsprojekter har påvist, at forbrugernes tillid er af afgørende betydning for markedet for økologiske fødevarer. Normer, som ikke er pålidelige, og utilstrækkelig gennemførelse af eksisterende regler og kontroller på EU-plan kan på lang sigt svække offentlighedens tillid og føre til markedssvigt. Derfor bør bæredygtig udvikling af økologisk produktion i Unionen være baseret på velfunderede og gennemsigtige produktionsregler og harmoniseret gennemførelse nationalt plan og EU-plan. Tidligere erfaringer har afsløret store mangler i kontroller på EU-plan. Det er derfor særdeles vigtigt at forbedre dataindsamling, kommunikation, overvågning og koordination af gennemførelsen af disse regler i alle medlemsstater og på EU-plan.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Denne forordning bør anvendes uden at det medfører tilsidesættelse af beslægtet lovgivning, f.eks. inden for fødevaresikkerhed i fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale, mærkning og miljø. Hvad angår konkret godkendelse af produkter og stoffer, som må anvendes til produktion af økologiske produkter, er det vigtigt at fremhæve, at sådanne produkter og stoffer først skal godkendes på EU-plan. Denne forordning bør derfor finde anvendelse uden at det påvirker anvendelsen af andre særlige EU-bestemmelser om godkendelse og markedsføring af sådanne produkter og stoffer.

(14) Denne forordning bør anvendes, uden at det medfører tilsidesættelse af anden EU-lovgivning eller nationale bestemmelser, i overensstemmelse med fællesskabsretten vedrørende produkter, som er omhandlet i denne forordning, såsom bestemmelser om produktion, tilberedning, markedsføring, mærkning og kontrol af disse produkter, herunder lovgivning vedrørende fødevarer og foder. Hvad angår konkret godkendelse af produkter og stoffer, som må anvendes til produktion af økologiske produkter, er det vigtigt at fremhæve, at sådanne produkter og stoffer først skal godkendes på EU-plan. Denne forordning bør derfor finde anvendelse uden at det påvirker anvendelsen af andre særlige EU-bestemmelser om godkendelse og markedsføring af sådanne produkter og stoffer.

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 2, stk. 3.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) De generelle produktionsregler i nærværende forordning bør principielt omfatte et forbud mod anvendelse af ioniserende stråling og genetisk modificerede organismer (GMO'er) og produkter, der er fremstillet af eller ved hjælp af GMO'er. Eftersom forbrugerne i stigende grad er bekymret over de miljømæssige virkninger af fødevareforarbejdning og transport, bør andre økologiske erhvervsdrivende end landbrugere og erhvervsdrivende, der producerer tang eller akvakulturdyr, forpligtes til at forvalte deres resultater på miljøområdet i overensstemmelse med et harmoniseret system. For at minimere regelbyrden for mikrovirksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF27, der beskæftiger sig med økologisk produktion, bør de være undtaget fra dette krav. For at sikre at de generelle produktionsregler anvendes korrekt, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med hensyn til fastlæggelsen af de kriterier, som miljøforvaltningssystemet skal opfylde.

(15) De generelle produktionsregler i nærværende forordning bør principielt omfatte et forbud mod anvendelse af ioniserende stråling og genetisk modificerede organismer (GMO'er) og produkter, der er fremstillet af eller ved hjælp af GMO'er. Der bør gøres en indsats for at udvikle markedet for veterinærlægemidler uden GMO’er. Eftersom forbrugerne i stigende grad er bekymret over de miljømæssige virkninger af fødevareforarbejdning og transport, bør andre økologiske erhvervsdrivende end mikrovirksomheder, landbrugere, biavlere, detailhandlere og erhvervsdrivende, der producerer alger eller akvakulturdyr, forpligtes til at forbedre deres resultater på miljøområdet i overensstemmelse med en harmoniseret ramme. For at minimere regelbyrden for mikrovirksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF27, der beskæftiger sig med økologisk produktion, bør de være undtaget fra dette krav. For at sikre at de generelle produktionsregler anvendes korrekt, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med hensyn til at supplere bestemte kriterier for miljøforvaltningsrammen.

__________________

__________________

27 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

27 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

 

(Ændringen af ordet "tang" til "alger" finder anvendelse på hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Risikoen for at reglerne for økologisk produktion ikke overholdes, anses for at være større på landbrugsbedrifter, som omfatter enheder, der ikke drives efter økologiske produktionsregler. Derfor skal alle landbrugsbedrifter, som ønsker at bliver økologiske, efter en passende omlægningsperiode drives fuldt ud i overensstemmelse med de krav, der gælder for økologisk produktion. For økologiske landbrugsbedrifter bør gælde samme omlægningsperiode i alle medlemsstater, uanset om de tidligere har deltaget i ordninger for miljøvenlige foranstaltninger, der støttes med EU-midler. Der er imidlertid ikke krav om en omlægningsperiode for braklagte arealer. For at sikre kvalitet, sporbarhed, overholdelse af bestemmelserne i denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på fastlæggelse af regler, der supplerer de generelle omlægningsregler, eller regler, der supplerer eller ændrer de særlige omlægningsregler.

(16) Risikoen for at reglerne for økologisk produktion ikke overholdes, anses for at være større på landbrugsbedrifter, som omfatter enheder, der ikke drives efter økologiske produktionsregler. Derfor skal alle landbrugsbedrifter, som ønsker at bliver økologiske, efter en passende omlægningsperiode drives fuldt ud i overensstemmelse med de krav, der gælder for økologisk produktion. Blandede landbrugsbedrifter, som dels omfatter produktionsenheder, der ikke drives efter økologiske principper, og dels produktionsenheder, der drives i overensstemmelse med denne forordning, bør imidlertid være tilladt i tilfælde, hvor de konventionelle landbrugsaktiviteter er klart adskilt fra de økologiske landbrugsaktiviteter. Endvidere bør der ikke være krav om en omlægningsperiode for braklagte arealer, eller hvis der er dokumentation for, at der kun er blevet anvendt stoffer, som er godkendt til økologisk produktion, på de berørte arealer i mindst den tidsperiode, der kræves for omlægning, og forudsat at alle øvrige krav er opfyldt. For at sikre kvalitet, sporbarhed, overholdelse af bestemmelserne i denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på fastlæggelse af regler, der supplerer de generelle omlægningsregler, eller regler, der supplerer de særlige omlægningsregler.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) Ved valget af den art eller sort, der skal dyrkes, skal der tages hensyn til deres evne til at tilpasse sig de pedoklimatiske forhold og til deres modstandsdygtighed over for sygdomme.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) Der er ikke blevet taget tilstrækkeligt hensyn til de særlige krav for planteforædling og dyreavl i tidligere forordninger, og de bør fastlægges og udarbejdes klart i denne forordning. Dette er især nødvendigt med henblik på at løse problemet med de mangler, der stadig forekommer med hensyn til tilgængeligheden af økologiske frø og dyr, der er egnede til økologisk produktion på det indre marked. Kommissionen bør derfor tage de nødvendige skridt til at forbedre økologisk avl af planter og dyr gennem respektive foranstaltninger og forskningsprogrammer.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Med hensyn til jordbehandling og gødskning bør der fastsættes betingelser for anvendelse af dyrkningsmetoder, der må anvendes i økologisk planteproduktion, og for anvendelse af gødningsstoffer og jordforbedringsmidler.

(19) Med hensyn til jordbehandling og gødskning bør der fastsættes betingelser for anvendelse af dyrkningsmetoder, der må anvendes i økologisk planteproduktion, og for anvendelse af gødningsstoffer og jordforbedringsmidler. Medlemsstaterne bør i denne henseende tilskynde producenter i økologiske landbrugsområder til at danne grupper for at mindske risikoen for forurening med stoffer, der anvendes i det traditionelle landbrug. I lyset af potentialet ved biotrækul, der øger jordbundens frugtbarhed på en naturlig måde, mindsker brugen af gødning og vand og bidrager til at nedbringe drivhusgasemissionerne, bør dette være tilladt ved forvaltning af jordbunden.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) Eftersom grundvand er det vigtigste medium til transport af rester fra traditionel landbrugspraksis, bør medlemsstaterne tilskynde til økologisk landbrugspraksis i opstrømsområderne.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Anvendelsen af pesticider bør indskrænkes væsentligt. Der bør fortrinsvis anvendes foranstaltninger, der forhindrer skader forårsaget af skadegørere og ukrudt ved hjælp af teknikker, der ikke indebærer brug af plantebeskyttelsesmidler. Forekomsten af skadegørere og ukrudt bør overvåges for at kunne afgøre, om et eventuelt indgreb er økonomisk og økologisk set forsvarligt. Anvendelsen af visse plantebeskyttelsesprodukter bør være tilladt, hvis sådanne teknikker ikke giver passende beskyttelse og kun, hvis disse plantebeskyttelsesprodukter er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/200928, har gennemgået en vurdering, som viser, at de er forenelige med målsætningerne og principperne for økologisk produktion, der er fastsat restriktive anvendelsesbetingelser, og plantebeskyttelsesprodukterne er godkendt i henhold til denne forordning.

(20) Anvendelsen af pesticider bør indskrænkes væsentligt. Der bør fortrinsvis anvendes foranstaltninger, der forhindrer skader forårsaget af skadegørere, ukrudt og sygdomme ved hjælp af teknikker, der ikke indebærer brug af plantebeskyttelsesmidler, som f.eks. omdrift og vekseldrift. Forekomsten af skadegørere, ukrudt og sygdomme bør overvåges for at kunne afgøre, om et eventuelt indgreb er økonomisk og økologisk set forsvarligt. Anvendelsen af visse plantebeskyttelsesprodukter bør være tilladt, hvis sådanne teknikker ikke giver passende beskyttelse og kun, hvis disse plantebeskyttelsesprodukter er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/200928, har gennemgået en vurdering, som viser, at de er forenelige med målsætningerne og principperne for økologisk produktion, der er fastsat restriktive anvendelsesbetingelser, og plantebeskyttelsesprodukterne er godkendt i henhold til denne forordning.

__________________

__________________

28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til bilag II, del I, punkt 1.6.1, indledning, og punkt 1.6.2.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af bestemmelserne i denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på fastlæggelse af regler, der ændrer eller supplerer særlige regler for planteproduktion med hensyn til dyrkningsmetoder, jordforvaltning og gødskning, plantesundhed og bekæmpelse af skadegørere og ukrudt, forvaltning af svampeproduktion og andre særlige planter og systemer for planteproduktion, oprindelsessted for produktionen af planteformeringsmateriale og indsamling af vilde planter.

(21) For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af bestemmelserne i denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på fastlæggelse af regler, der supplerer særlige regler for planteproduktion med hensyn til jordforvaltning og gødskning, plantesundhed og bekæmpelse af skadegørere, ukrudt og sygdomme, forvaltning af svampeproduktion og andre særlige planter og systemer for planteproduktion og indsamling af vilde planter.

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 10, stk. 3, indledning og litra a), c) og e).

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a) Da det er vigtigt at fremme anvendelsen af frø og planter, der passer til jord- og klimaforholdene og opfylder forbrugernes forventninger, er det nødvendigt at stimulere produktionen af økologiske frø og planter og samtidig bevare muligheden for at anvende ikke-økologiske frø og planter, hvis de ikke er tilgængelige, eller for at sikre et tilstrækkeligt genetisk grundlag.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21b) Da det er nødvendigt at sikre det økologiske landbrug avlsdyr med et højt genetisk niveau, og at disse skal opdrættes i henhold til regler for økologisk landbrug, bør muligheden for at anvende ikke-økologiske avlsdyr under visse betingelser bevares for at afhjælpe en manglende forekomst, eller for at sikre et tilstrækkeligt genetisk grundlag, især for arter og racer med en lille bestand.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Eftersom husdyrproduktion naturligt indebærer forvaltning af landbrugsjord, hvis husdyrgødningen anvendes som næringsstof i afgrødeproduktion, bør jordløs husdyrproduktion ikke være tilladt. Ved valget af racer bør der tages hensyn til dyrenes evne til at tilpasse sig stedets betingelser, deres levedygtighed og modstandsdygtighed over for sygdomme, ligesom der bør tilskyndes til stor biologisk mangfoldighed.

(22) Eftersom husdyrproduktion naturligt indebærer forvaltning af landbrugsjord, hvis husdyrgødningen anvendes som næringsstof i afgrødeproduktion, bør jordløs husdyrproduktion ikke være tilladt. Ved valget af racer bør der tages hensyn til dyrenes evne til at tilpasse sig stedets betingelser, deres levedygtighed og modstandsdygtighed over for sygdomme, ligesom der bør tilskyndes til stor biologisk mangfoldighed, forudsat at dette ikke sker på bekostning af hjemlige og lokale racer og arter, idet avlen af disse bør støttes.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a) På grund af undtagelserne fra højere standarder for dyrevelfærd inden for økologisk landbrug er der betydelige forskelle i dyreavlsmetoder inden for dette rundt omkring i Unionen.

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 5, stk. 1, litra f).

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) For at undgå næringsstofforurening af naturressourcer som f.eks. jord og vand bør der fastsættes en øvre grænse for, hvor meget gødning, der må anvendes pr. hektar, og for antallet af husdyr pr. hektar. Denne grænse bør fastsættes i forhold til gødningens kvælstofindhold.

(24) For at undgå næringsstofforurening af naturressourcer som f.eks. jord, grundvand og vand bør der fastsættes en øvre grænse for, hvor meget gødning der må anvendes pr. hektar, og for antallet af husdyr pr. hektar. Denne grænse bør fastsættes i forhold til gødningens kvælstofindhold.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Lemlæstelser, der fører til stress, skade, sygdom eller lidelse for dyrene, bør forbydes.

(25) Enhver lemlæstelse, der fører til stress, skade, sygdom eller lidelse for dyrene, bør forbydes. Det bør være muligt for kompetente myndigheder at tillade næbtrimning af fjerkræ de første tre dage af levetiden, fastgørelse af gummibånd på fårs haler og kupering af hale af hensyn til sikkerhed eller dyrs og menneskers sundhed, eller hvis sådanne metoder har til formål at forbedre de berørte dyrs sundhed, velfærd eller hygiejne. Afhorning og kastrering af unge pattedyr bør kun godkendes, hvis der anvendes passende bedøvelse og/eller smertestillende midler.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Dyrene bør fodres med foder, der er fremstillet i overensstemmelse med reglerne for økologisk produktion, og som fortrinsvis kommer fra egen bedrift, idet der tages hensyn til dyrenes fysiologiske behov. For at opfylde dyrenes grundlæggende næringsbehov kan det endvidere være nødvendigt at tilsætte visse mineraler, sporstoffer og vitaminer på nøje fastlagte betingelser.

(26) Dyrene bør fodres med foder, der er fremstillet i overensstemmelse med reglerne for økologisk produktion, og som fortrinsvis kommer fra egen bedrift, idet der tages hensyn til dyrenes fysiologiske behov, hvad angår både kvalitet og kvantitet. Det bør være muligt, at en del af rationen indeholder foder fra bedrifter, som er ved at blive omlagt til økologisk landbrug. For at opfylde dyrenes grundlæggende næringsbehov kan det endvidere være nødvendigt at tilsætte visse mineraler, sporstoffer og vitaminer på nøje fastlagte betingelser. I betragtning af at vegetabilske proteinstoffer i øjeblikket ikke er tilgængelige på markedet i tilstrækkelige mængder og er nødvendige for at sikre dyrs sundhed i økologisk produktion, bør Kommissionen imidlertid tage de nødvendige skridt til at støtte produktion af proteinstoffer i økologisk form.

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til bilag II, del II, punkt 1.4.1, stk. 1, litra b).

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af bestemmelserne i denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på fastlæggelse af regler, der ændrer eller supplerer de særlige regler for husdyrproduktion, hvad angår dyrenes oprindelse, staldforhold, herunder mindste indendørs og udendørs areal og det maksimale antal dyr pr. hektar, opdrætsmetoder, avl, foder og fodring, sygdomsforebyggelse og dyrlægebehandling.

(28) For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af bestemmelserne i denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på fastlæggelse af regler, der supplerer de særlige regler for husdyrproduktion, hvad angår ernæring, sygdomsforebyggelse og dyrlægebehandling.

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ændringsforslagene til artikel 11, stk. 2, indledningen og litra a), c) d) og e).

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32) For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af bestemmelserne i denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på fastlæggelse af regler, der ændrer eller supplerer de særlige produktionsregler for tang, hvad angår det akvatiske miljøs egnethed og planer for bæredygtig forvaltning, høstning af vildtvoksende tang, dyrkning af tang og antifoulingforanstaltninger og rengøring af produktionsudstyr og -anlæg, og med henblik på fastlæggelse af regler, der supplerer de særlige produktionsregler for akvakulturdyr, det akvatiske miljøs egnethed og planer for bæredygtig forvaltning, akvakulturdyrs oprindelse, opdræt af akvakulturdyr, herunder akvatiske indeslutningssystemer, produktionssystemer og maksimal opdrætstæthed, avl, håndtering af akvakulturdyr, foder og fodring samt sygdomsforebyggelse og dyrlægebehandling.

(32) For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af bestemmelserne i denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på fastlæggelse af regler, der supplerer de særlige produktionsregler for alger, hvad angår indsamling af vilde alger og algedyrkning, herunder af forskellige algearter, og antifoulingforanstaltninger og rengøring af produktionsudstyr og -anlæg, og med henblik på fastlæggelse af regler, der supplerer de særlige produktionsregler for akvakulturdyr, herunder for særlige akvakulturarter, akvakulturdyrs oprindelse, dyrehold og opdrætsmetoder, håndtering af bløddyr, foder og fodring samt sygdomsforebyggelse og dyrlægebehandlinger.

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 12, stk. 2 og 3.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a) Kommissionen bør sikre, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at bekæmpe illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden inden for den økologiske sektor.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34) Der bør fastsættes bestemmelser om forarbejdede økologiske fødevarers sammensætning. Sådanne fødevarer bør fortrinsvis fremstilles af landbrugsingredienser, som er økologiske, og der bør kun være begrænset mulighed for at anvende visse ikke-økologiske landbrugsingredienser, som angives nærmere i denne forordning. Desuden bør kun visse stoffer, som er godkendt i henhold til denne forordning, være tilladt at anvende i fremstillingen af forarbejdede økologiske fødevarer.

(34) Der bør fastsættes bestemmelser om forarbejdede økologiske fødevarers sammensætning. Sådanne fødevarer bør fremstilles af landbrugsingredienser, som er økologiske, og der bør kun være begrænset mulighed for at anvende visse ikke-økologiske landbrugsingredienser, som angives nærmere i denne forordning. Desuden bør kun visse stoffer, som er godkendt i henhold til denne forordning, være tilladt at anvende i fremstillingen af forarbejdede økologiske fødevarer.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35) Forarbejdede fødevarer bør kun mærkes som økologiske, hvis alle eller næsten alle landbrugsingredienserne er økologiske. Der bør imidlertid fastsættes særlige bestemmelser om mærkning af forarbejdede fødevarer, der omfatter landbrugsingredienser, der ikke kan opnås ad økologisk vej, hvilket er tilfældet med jagt- og fiskeriprodukter. Med henblik på forbrugeroplysning, markedsgennemsigtighed og for at tilskynde til anvendelse af økologiske ingredienser bør der endvidere gives mulighed for på særlige betingelser at henvise til økologisk produktion på ingredienslisten.

(35) Forarbejdede fødevarer bør kun mærkes som økologiske, hvis alle eller næsten alle landbrugsingredienserne er økologiske. Der bør imidlertid fastsættes særlige bestemmelser om mærkning af forarbejdede fødevarer, der omfatter landbrugsingredienser, der ikke kan opnås ad økologisk vej, hvilket er tilfældet med jagt- og fiskeriprodukter. Med henblik på forbrugeroplysning, markedsgennemsigtighed og for at tilskynde til anvendelse af økologiske ingredienser bør der endvidere gives mulighed for på særlige betingelser at henvise til økologisk produktion på ingredienslisten og til økologiske produkters oprindelse.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37) For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af bestemmelserne i denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på fastlæggelse af regler, der ændrer eller supplerer særlige produktionsregler for forarbejdede fødevarer og foderstoffer med hensyn til de procedurer, som skal følges, forebyggende foranstaltninger, der skal træffes, forarbejdede fødevarers og foderstoffers sammensætning, rengøringsforanstaltninger, markedsføring af forarbejdede fødevarer, herunder deres mærkning og identifikation, adskillelse af økologiske produkter, landbrugsingredienser og fodermidler fra ikke-økologiske produkter, landbrugsingredienser og fodermidler, listen over ikke-landbrugsingredienser, som undtagelsesvis kan anvendes til fremstilling af forarbejdede økologiske produkter, beregningen af andelen for landbrugsingredienser samt de teknikker, der anvendes inden for fødevare- og foderstofforarbejdning.

(37) For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af bestemmelserne i denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på fastlæggelse af regler, der supplerer særlige produktionsregler for forarbejdede foderstoffer med hensyn til de forebyggende foranstaltninger og forholdsregler, der skal træffes, og de teknikker, som anvendes i foderstofforarbejdning, og med hensyn til de særlige produktionsregler for forarbejdede fødevarer i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger og forholdsregler, som skal træffes, sammensætning af og betingelser for anvendelse af produkter og stoffer, hvis anvendelse er tilladt i forarbejdede fødevarer, listen over ikke-landbrugsingredienser, som undtagelsesvis kan anvendes til fremstilling af forarbejdede økologiske produkter, beregningen af andelen for landbrugsingredienser samt de teknikker, der anvendes inden for fødevareforarbejdning.

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 13, stk. 2, og indførelse af en ny artikel 13a (stk. 3).

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38) Til fremstillingen af økologisk vin bør udelukkende anvendes økologiske råvarer, og det bør kun være tilladt at tilsætte visse stoffer, som er godkendt i henhold til denne forordning. Visse ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder bør ikke være tilladt i fremstillingen af økologisk vin. Andre fremgangsmåder og behandlingsmetoder bør kunne tillades på nøje fastlagte betingelser.

(38) Til fremstillingen af økologisk vin bør udelukkende anvendes økologiske råvarer, og det bør kun være tilladt at tilsætte visse stoffer, som er godkendt i henhold til denne forordning. Ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder skal udøves i overensstemmelse med reglerne for produktion som fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39) For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af bestemmelserne i denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på fastlæggelse af regler, der ændrer eller supplerer de særlige regler for vinproduktion, hvad angår ønologiske fremgangsmåder og restriktioner.

(39) For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af bestemmelserne i denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på fastlæggelse af regler, der supplerer de særlige regler for vinproduktion, hvad angår ønologiske fremgangsmåder og restriktioner.

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 14, stk. 2.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41) For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af bestemmelserne i denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på fastlæggelse af regler, der ændrer eller supplerer de særlige produktionsregler for økologisk gær med hensyn til forarbejdning og de substrater, der anvendes til fremstillingen.

(41) For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af bestemmelserne i denne forordning og tilpasning til den tekniske udvikling bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på fastlæggelse af regler, der supplerer de særlige produktionsregler for økologisk gær med hensyn til forarbejdning og de substrater, der anvendes til fremstillingen.

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 15, stk. 2.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42) For at tage højde for eventuelle fremtidige behov for særlige produktionsregler for produkter, hvor fremstillingen heraf ikke hører ind under nogen af de kategorier af særlige produktionsregler, der er fastsat i denne forordning, og for at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af bestemmelserne i denne forordning og efterfølgende tilpasning til den tekniske udvikling, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på fastlæggelse af særlige produktionsregler for disse produkter, herunder ændringer eller supplerende regler.

(42) Hvor der i denne forordning ikke fastsættes detaljerede produktionsregler for visse dyrearter, visse vandplanter og visse mikroalger, bør nationale regler, eller i fravær heraf, private standarder, som anerkendes medlemsstaterne, finde anvendelse, indtil der optages detaljerede produktionsregler i denne forordning. Sådanne nationale regler eller private standarder bør meddeles Kommissionen. De regler, som er fastlagt i denne forordning med hensyn til mærkning, kontrol og certificering, bør derfor finde anvendelse.

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 16.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43) I forordning (EF) nr. 834/2007 angives forskellige undtagelser fra reglerne for økologisk produktion. Erfaringerne fra anvendelsen af disse bestemmelser har vist, at disse undtagelser har en negativ indvirkning på økologisk produktion. Det har navnlig kunnet konstateres, at selve den omstændighed, at disse undtagelser findes, hæmmer produktionen af rå- og hjælpestoffer i økologisk form, og at det høje dyrevelfærdsniveau, som forbindes med økologisk produktion, ikke sikres. Desuden fører forvaltning og kontrol af undtagelser betydelige administrative byrder for både de nationale forvaltninger og de erhvervsdrivende. Endelig har undtagelserne bidraget til konkurrenceforvridning og har udgjort en fare for, at forbrugernes tillid undermineres. Muligheden for undtagelser fra reglerne for økologisk produktion bør derfor indskrænkes yderligere og bør begrænses til krisesituationer.

(43) I forordning (EF) nr. 834/2007 angives forskellige undtagelser fra reglerne for økologisk produktion. Erfaringerne fra anvendelsen af disse bestemmelser har vist, at disse undtagelser ikke har skabt tilstrækkeligt incitament til at overflødiggøre sådanne undtagelser. Det har navnlig kunnet konstateres, at selve den omstændighed, at disse undtagelser kan hæmme en stigning i udbuddet af rå- og hjælpestoffer i økologisk form, og at det høje dyrevelfærdsniveau, som forbindes med økologisk produktion, ikke altid sikres. Desuden fører forvaltning og kontrol af undtagelser betydelige administrative byrder for både de nationale forvaltninger og de erhvervsdrivende. Endelig har undtagelserne bidraget til konkurrenceforvridning og har udgjort en fare for, at forbrugernes tillid undermineres. Tiltag til at stimulere udviklingen af økologisk avl og til at afhjælpe eksisterende mangler på det økologiske produktionsmarked bør derfor skabes gennem denne forordning, således at undtagelser kan udfases hurtigst muligt.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44) For at gøre det muligt at økologisk produktion kan videreføres eller genoptages i en katastrofesituation, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på fastlæggelse af de kriterier, der skal ligge til grund for at afgøre, om der er tale om en katastrofesituation, og med henblik på fastlæggelse af særlige regler for disse situationer og for de nødvendige overvågnings- og rapporteringsbestemmelser

(44) Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36, som fastsætter de kriterier, efter hvilke situationer kan kategoriseres som havende brug for særlige produktionsregler og måderne til at håndtere sådanne situationer, og fastlægger overvågnings- og rapporteringsbestemmelser under hensyntagen til ekspertisen i den økologiske sektor.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(44a) Forbruget af fødevarer, der produceres og markedsføres lokalt, bør tilskyndes og fremmes for at sikre, at drivhusgasemissionerne i transportsektoren er så lave som muligt. For desuden at nedbringe affaldsproduktionen bør uemballerede produkter fremmes, og overflødig emballage skal så vidt muligt undgås.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(45) Økologiske produkter og ikke-økologiske produkter må under visse omstændigheder indsamles og transporteres samtidig. For at sikre at økologiske produkter holdes tilbørligt adskilt fra ikke-økologiske produkter i forbindelse med håndtering og at sammenblanding undgås, bør der fastsættes særlige bestemmelser.

(45) Økologiske produkter og ikke-økologiske produkter må under visse omstændigheder indsamles og transporteres samtidig. For at sikre, at økologiske produkter holdes tilbørligt adskilt fra ikke-økologiske produkter i forbindelse med denne håndtering med henblik på indsamling, transport og behandling, og at sammenblanding undgås, bør der fastsættes særlige bestemmelser.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46) For at sikre integriteten i den økologiske produktion og tilpasning til den tekniske udvikling bør Kommissionens tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på fastlæggelse af regler, der ændrer eller supplerer de særlige regler om indsamling, emballering, transport og opbevaring af økologiske produkter.

(46) For at sikre integriteten i den økologiske produktion og tilpasning til den tekniske udvikling bør Kommissionens tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på fastlæggelse af regler, der supplerer de særlige regler om indsamling, emballering, transport og opbevaring af økologiske produkter.

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 18, stk. 2.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47) Anvendelsen af visse produkter og stoffer i økologisk produktion såsom plantebeskyttelsesmidler, gødningsstoffer, jordforbedringsmidler, næringsstoffer, dyrefoderbestanddele, foder- eller fødevaretilsætningsstoffer, tekniske hjælpestoffer og midler til rengøring og desinficering i økologisk produktion bør begrænses til et minimum og være underlagt de særlige betingelser, der er fastsat i denne forordning. Samme fremgangsmåde bør lægges til grund for anvendelsen af produkter og stoffer som fødevaretilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer i fremstillingen af forarbejdede økologiske fødevarer. Derfor bør der fastlægges bestemmelser, som definerer, på hvilken måde disse produkter og stoffer må anvendes i økologisk produktion generelt og i produktionen af forarbejdede økologiske fødevarer i særdeleshed, i henhold til de principper, der er fastlagt i denne forordning, og efter visse kriterier.

(47) Anvendelsen af visse produkter og stoffer i økologisk produktion såsom plantebeskyttelsesmidler, gødningsstoffer, jordforbedringsmidler, næringsstoffer, dyrefoderbestanddele, foder- eller fødevaretilsætningsstoffer, tekniske hjælpestoffer, produkter til anvendelse i husdyravl og midler til rengøring og desinficering i økologisk produktion bør begrænses til et minimum og være underlagt de særlige betingelser, der er fastsat i denne forordning. Samme fremgangsmåde bør lægges til grund for anvendelse af produkter og stoffer som fødevaretilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer i fremstillingen af forarbejdede økologiske fødevarer, produkter og stoffer til ønologiske fremgangsmåder og produkter til rengøring og desinficering. Derfor bør der fastlægges bestemmelser, som definerer, på hvilken måde disse produkter og stoffer må anvendes i økologisk produktion generelt og i produktionen af forarbejdede økologiske fødevarer i særdeleshed, i henhold til de principper, der er fastlagt i denne forordning, og efter visse kriterier.

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 19, stk. 1, andet afsnit, litra ba) og bb).

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48) For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af bestemmelserne i denne forordning hvad angår økologisk produktion i almindelighed og fremstilling af forarbejdede økologiske fødevarer i særdeleshed og tilpasning til den tekniske udvikling bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på fastsættelse af bestemmelser om yderligere kriterier for godkendelse eller inddragelse af godkendelse af produkter eller stoffer til brug i økologisk produktion i almindelighed og i fremstilling af forarbejdede økologiske fødevarer i særdeleshed samt andre krav til anvendelsen af disse godkendte produkter og stoffer.

(48) For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af bestemmelserne i denne forordning, hvad angår økologisk produktion i almindelighed og fremstilling af forarbejdede økologiske fødevarer i særdeleshed og tilpasning til den tekniske udvikling bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på at godkende eller inddrage godkendelse af produkter eller stoffer, som kan anvendes i økologisk produktion i almindelighed og produkter og stoffer, der kan anvendes i fremstilling af forarbejdede økologiske fødevarer i særdeleshed, samt andre krav til anvendelsen af disse godkendte produkter og stoffer.

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 19, stk. 5.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49) Eftersom der ikke findes specifikke EU-bestemmelser om, hvilke foranstaltninger, der skal træffes, når der forekommer ikke-tilladte stoffer eller produkter i økologiske produkter, er der blevet udviklet og gennemført forskellige tilgange i Unionen. Denne situation skaber usikkerhed blandt erhvervsdrivende, kontrolmyndigheder og kontrolorganer. Det kan også medføre, at de erhvervsdrivende i Unionen behandles forskelligt, og påvirke forbrugernes tillid til de økologiske produkter. Derfor bør der fastlægges klare og ensartede bestemmelser, som forbyder markedsføring af produkter som økologiske, hvis indholdet af ikke-tilladte produkter eller stoffer i produkterne overstiger tilladte niveauer. Disse niveauer bør fastsættes under hensyntagen til navnlig Kommissionens direktiv 2006/125/EF31 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn.

udgår

__________________

 

31 Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (EUT L 339 af 6.12.2006, s. 16).

 

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 50

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(50) For at sikre formålstjenlighed, effektivitet og gennemsigtighed hvad angår ordningen for økologisk produktion og mærkning bør Kommissionens tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på særlige kriterier og betingelser for fastsættelse og anvendelse af de mængder, hvori ikke-tilladte produkter og stoffer må forekomme udover hvilke produkter, der ikke må markedsføres som økologiske, og hvad angår fastsættelsen af disse niveauer og tilpasning heraf i lyset af den tekniske udvikling.

udgår

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 51

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(51) Økologisk produktion er baseret på det generelle princip om, at anvendelsen af eksterne input skal begrænses. Landbrugerne skal træffe foranstaltninger til at forhindre risikoen for, at der sker forurening med ikke-tilladte produkter eller stoffer. Der kan til trods for sådanne foranstaltninger være tilfælde, hvor landbrugere forhindres i at markedsføre deres landbrugsprodukter som økologiske på grund af utilsigtet tilstedeværelse af ikke-tilladte produkter eller stoffer. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der fastsættes mulighed for, at medlemsstaterne, i overensstemmelse med artikel 42 i traktaten, kan få Kommissionens tilladelse til at ydre nationale betalinger som kompensation for tab, der påføres i sådanne tilfælde. Medlemsstaterne har også mulighed for at anvende den fælles landbrugspolitiks ordninger for helt eller delvist at dække sådanne tab.

(51) Økologisk produktion er baseret på det generelle princip om, at anvendelsen af eksterne input skal begrænses. Landbrugerne skal træffe foranstaltninger til at forhindre risikoen for, at der sker forurening med ikke-tilladte produkter eller stoffer. Der kan til trods for sådanne foranstaltninger være tilfælde, hvor landbrugere forhindres i at markedsføre deres landbrugsprodukter som økologiske på grund af utilsigtet tilstedeværelse af ikke-tilladte produkter eller stoffer.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52) Mærkningen af landbrugsprodukter og fødevarer bør være underlagt de generelle bestemmelser, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/201132, navnlig de bestemmelser, som har til formål at forhindre mærkning, der kan vildlede eller forvirre forbrugerne. I denne forordning bør der endvidere fastsættes særlige bestemmelser om mærkning af økologiske produkter. De skal beskytte både de erhvervsdrivendes interesse i at deres produkter identificeres korrekt på markedet og i at kunne fungere på fair konkurrencebetingelser og forbrugernes interesser i at have mulighed for at træffe kvalificerede valg.

(52) Mærkningen af landbrugsprodukter og fødevarer bør være underlagt de generelle bestemmelser, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/201132, navnlig nøje overholdelse af de fælles mærkningsstandarder og de bestemmelser, som har til formål at forhindre mærkning, der kan vildlede eller forvirre forbrugerne. I denne forordning bør der endvidere fastsættes særlige bestemmelser om mærkning af økologiske produkter. De skal beskytte både de erhvervsdrivendes interesse i at deres produkter identificeres korrekt på markedet og i at kunne fungere på fair konkurrencebetingelser og forbrugernes interesser i at have mulighed for at træffe kvalificerede valg.

__________________

__________________

32 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18).

32 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18).

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Betragtning 57

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(57) For at skabe klarhed for forbrugerne og for at sikre, at de relevante oplysninger formidles til dem, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på at tilpasse listen over angivelser, som henviser til økologisk produktion som angivet i denne forordning samt for at fastsætte de særlige krav til mærkning og sammensætning, som gælder for foderstoffer og ingredienser heraf, med henblik på at fastsætte nærmere bestemmelser om mærkning og anvendelse af andre angivelser end Unionens logo for økologiske produkter, der er opstillet i denne forordning, og med henblik på at ændre Unionens logo for økologisk produktion og reglerne herom.

(57) For at skabe klarhed for forbrugerne og for at sikre, at de relevante oplysninger formidles til dem, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på at tilpasse listen over angivelser, som henviser til økologisk produktion som angivet i denne forordning med henblik på at fastsætte nærmere bestemmelser om mærkning og anvendelse af andre angivelser end Unionens logo for økologiske produkter, der er opstillet i denne forordning, og med henblik på at ændre Unionens logo for økologisk produktion og reglerne herom.

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 21, stk. 4.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Betragtning 58

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(58) Økologisk produktion kan kun være troværdig, hvis den ledsages af effektiv verifikation og kontrol i alle produktions-, forarbejdnings- og distributionsled. Økologisk produktion bør være underlagt offentlig kontrol eller andre officielle aktiviteter, der udføres i henhold til forordning Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. (XXX/XXXX)33 for at kontrollere overholdelsen af reglerne om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter.

(58) Økologisk produktion kan kun være troværdig, hvis den ledsages af effektiv verifikation og kontrol i alle produktions-, forarbejdnings- og distributionsled. Økologisk produktion bør være underlagt offentlig kontrol eller andre officielle aktiviteter, der udføres i henhold til denne forordning for at kontrollere overholdelsen af reglerne om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Særlige regler for økologisk produktion vedrørende kontrol af produktionsprocessen i hele den økologiske produktionskæde bør derfor falde ind under denne forordnings anvendelsesområde.

 

 

33 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XX/XXX af […] om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på anvendelsen af fødevare- og foderstoflovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler og om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 1829/2003, (EF) nr. 1831/2003, (EF) nr. 1/2005, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 834/2007, (EF) nr. 1099/2009, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012 og (EU) nr. [….]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] samt direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF, 2008/120/EF og 2009/128/EF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L …).

 

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Betragtning 60

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(60) Små landbrugere i Unionen pålægges hver især relativt høje inspektionsudgifter og en administrativ byrde i forbindelse med økologisk certificering. Et system for gruppecertificering bør kunne indføres for at mindske inspektions- og certificeringsomkostninger og den dermed forbundne administrative byrde, styrke lokale netværk og herved bidrage til bedre afsætningsmuligheder og sikre lige konkurrencevilkår med erhvervsdrivende i tredjelande. Derfor bør begrebet "sammenslutning af erhvervsdrivende" indføres og defineres.

(60) Små landbrugere i Unionen pålægges hver især relativt høje inspektionsudgifter og en administrativ byrde i forbindelse med økologisk certificering. Et system for gruppecertificering bør kunne indføres for at mindske inspektions- og certificeringsomkostninger og den dermed forbundne administrative byrde, styrke lokale netværk og herved bidrage til bedre afsætningsmuligheder og sikre lige konkurrencevilkår med erhvervsdrivende i tredjelande. Derfor bør begrebet "sammenslutning af erhvervsdrivende" indføres og defineres. Dette koncept bør også omfatte grænseoverskridende grupper. Medlemsstaterne bør desuden gøre særlig brug af samarbejdsforanstaltninger mellem landbrugere, navnlig små landbrugere, som er støtteberettigede i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2013.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Betragtning 61

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(61) For at sikre formålstjenligheden, effektiviteten og gennemsigtigheden i hele den måde, som den økologiske produktion og mærkning fungerer på, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på krav til erhvervsdrivendes eller sammenslutninger af erhvervsdrivendes føring af registre, krav til offentliggørelse af listen over erhvervsdrivende samt de krav og procedurer, der skal finde anvendelse ved offentliggørelsen af de gebyrer, der vil kunne opkræves i forbindelse med kontrol af overholdelsen af reglerne for økologisk produktion og de kompetente myndigheders tilsyn med disse gebyrers anvendelse samt kriterier for fastlæggelse af de produktgrupper, for hvilke erhvervsdrivende bør have ret til kun at skulle have udstedt ét økologisk certifikat fra den relevante kontrolmyndighed eller det relevante kontrolorgan.

udgår

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 24, stk. 6, og artikel 25, stk.6.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Betragtning 62

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(62) For at sikre at certificeringen af en sammenslutning af erhvervsdrivende udføres effektivt og virkningsfuldt, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med hensyn til det ansvar, der påhviler de enkelte medlemmer af en sammenslutning af erhvervsdrivende, sammenslutningens medlemssammensætning og størrelse, produktkategorier, der skal produceres af en sammenslutning af erhvervsdrivende, vilkårene for deltagelse i sammenslutningen og etableringen og driften af sammenslutningens system for intern kontrol, herunder omfanget, indholdet og hyppigheden af den kontrol, der skal gennemføres.

udgår

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 26, stk. 3.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Betragtning 62 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(62a) Med henblik på at øge mulighederne for små landbrugere mest muligt og tilskynde individuelle landbrugere til at danne producentsammenslutninger bør reglerne vedrørende producentsammenslutninger afspejle alle mindre landbrugeres behov og ressourcemæssige kapacitet.

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 26, stk. 3.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Betragtning 67

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(67) Erfaringerne med ordningen med kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er anerkendt som kompetente til at udføre kontrol og udstede attester i tredjelande med henblik på import af produkter, der giver tilsvarende garantier, viser, at de regler, der anvendes af disse myndigheder og organer er forskellige og kunne være vanskelige at blive betragtet som svarende til de respektive EU-regler. Endvidere hæmmer forøgelsen af standarder for kontrolmyndigheder og kontrolorganer et passende til syn fra Kommissionens side. Ordningen for anerkendelse af ækvivalens bør derfor afskaffes. Disse kontrolmyndigheder og kontrolorganer bør imidlertid gives den tid, der er nødvendig for at de kan forberede sig på at opnå anerkendelse med henblik på import af varer, der er i overensstemmelse med EU-reglerne.

(67) Erfaringer med ordningen med kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er anerkendt som kompetente til at udføre kontrol og udstede attester i tredjelande med henblik på import af produkter, der giver tilsvarende garantier, viser, at de regler, der anvendes af disse myndigheder og organer, er forskellige og kunne være vanskelige at blive betragtet som svarende til de respektive EU-regler. Endvidere hæmmer forøgelsen af standarder for kontrolmyndigheder og kontrolorganer et passende til syn fra Kommissionens side. Ordningen for anerkendelse af ækvivalens bør derfor ændres med henblik på at indføre et nyt system for tilpasset overholdelse, hvor det er relevant. Disse kontrolmyndigheder og kontrolorganer bør imidlertid gives den tid, der er nødvendig for at de kan forberede sig på at opnå anerkendelse med henblik på import af varer, der er i overensstemmelse med EU-reglerne.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Betragtning 69

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(69) For at sikre fair konkurrence mellem erhvervsdrivende, sporbarhed af de importerede produkter, der ønskes markedsført i Unionen som økologiske eller gennemsigtighed i proceduren for anerkendelse af kontrolmyndigheder og kontrolorganer i forbindelse med import af overensstemmende økologiske produkter og for at sikre forvaltningen af listen over tredjelande, der er godkendt til at føre ækvivalenskontrol, jf. forordning (EF) nr. 834/2007, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på de dokumenter, der er bestemt til toldmyndighederne i tredjelande, navnlig en økologisk eksportattest, i elektronisk form, hvor det er muligt, de dokumenter, der er nødvendige med henblik på import, også i elektroniske form, hvor det er muligt, kriterierne for anerkendelse eller tilbagetrækning af anerkendelse af kontrolmyndigheder og kontrolorganer i forbindelse med import af overensstemmende økologiske produkter, og hvad angår oplysninger, der skal fremsendes af tredjelande, som er anerkendt i henhold til nævnte forordning, der er nødvendige for tilsynet med deres anerkendelse og udøvelsen af et sådant tilsyn fra Kommissionens side, herunder kontrol på stedet.

(69) For at sikre sporbarhed af de importerede produkter, der ønskes markedsført i Unionen som økologiske eller gennemsigtighed i proceduren for anerkendelse af kontrolmyndigheder og kontrolorganer i forbindelse med import af overensstemmende økologiske produkter og for at sikre forvaltningen af listen over tredjelande, der er godkendt til at føre ækvivalenskontrol, jf. forordning (EF) nr. 834/2007, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på de dokumenter, der er nødvendige med henblik på import, også i elektronisk form, hvor det er muligt, hvad angår opfyldelsen af kriterierne for anerkendelse eller tilbagetrækning af anerkendelse af kontrolmyndigheder og kontrolorganer i forbindelse med import af overensstemmende økologiske produkter, hvad angår oplysninger, der skal fremsendes af tredjelande, som er anerkendt i henhold til nævnte forordning, der er nødvendige for tilsynet med deres anerkendelse, hvad angår fastlæggelse af bestemmelserne for udøvelsen af et sådant tilsyn fra Kommissionens side, herunder kontrol på stedet, hvad angår den procedure, som skal følges i forbindelse med anerkendelse af kontrolmyndighederne og kontrolorganerne, herunder indholdet af det tekniske dossier, der skal indgives, samt en inddragelse af anerkendelsen, og hvad angår den kontrol og andre foranstaltninger, som skal gennemføres af kontrolmyndighederne og kontrolorganerne, som er godkendt af Kommissionen. Hvis der konstateres alvorlige eller gentagne overtrædelser af reglerne for inspektion og certificering, bør anerkendelsen af de berørte kontrolorganer øjeblikkeligt inddrages i de pågældende tredjelande og på hele EU-markedet for nationale akkrediteringsorganer, som er etableret i Unionen.

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 27, stk. 3, artikel 29, stk. 7, og indførelse af de nye stykker 7a og 7b i artikel 29.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Betragtning 69 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(69a) Beføjelsen til at vedtage visse retsakter bør tillægges Kommissionen med hensyn til anvendelse af foranstaltninger vedrørende tilsidesættelse eller formodet tilsidesættelse af de gældende regler, som påvirker integriteten af økologiske produkter, der er importeret fra tredjelande, som er godkendt i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007, og med hensyn til det system, som skal anvendes til at videregive de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen og overvågningen af denne forordning. Alle oplysninger om formodet tilsidesættelse, inddragelse af anerkendelse eller suspension af godkendelse bør øjeblikkeligt meddeles alle kompetente myndigheder og kontrolorganer med henblik på at undgå, at ikkegodkendte produkter bringes i omsætning.

 

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 29, stk. 8, artikel 31, stk.6, og artikel 33, stk. 2.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Betragtning 70

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(70) Der bør fastsættes bestemmelser, som sikrer, at bevægeligheden for økologiske produkter, der har været underlagt en kontrol i en medlemsstat og som er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, ikke kan begrænses i en anden medlemsstat. For at sikre et velfungerende indre marked og samhandelen mellem medlemsstaterne bør Kommissionen tillægges beføjelser til at til at vedtage visse retsakter med henblik på fastsættelse af regler for den frie bevægelighed for økologiske produkter.

(70) Der bør fastsættes bestemmelser, som sikrer, at bevægeligheden for økologiske produkter, der har været underlagt en kontrol i en medlemsstat og som er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, ikke kan begrænses i en anden medlemsstat.

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 32, stk. 2.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Betragtning 71

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(71) For at få pålidelige oplysninger, som er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning, bør medlemsstaterne hvert år forelægge Kommissionen de nødvendige oplysninger. For at skabe større klarhed og gennemsigtighed bør medlemsstaterne føre ajourførte lister over kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder og kontrolorganer. Listerne over kontrolmyndigheder og kontrolorganer bør gøres tilgængelige for offentligheden af medlemsstaterne og hvert år offentliggøres af Kommissionen.

(71) For at få pålidelige oplysninger, som er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning, bør medlemsstaterne hvert år forelægge Kommissionen de nødvendige ajourførte statistiske oplysninger. For at skabe større klarhed og gennemsigtighed bør medlemsstaterne føre ajourførte lister over kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder og kontrolorganer. Listerne over kontrolmyndigheder og kontrolorganer bør gøres tilgængelige for offentligheden af medlemsstaterne og hvert år offentliggøres af Kommissionen.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Betragtning 72

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(72) Det er nødvendigt at fastsætte foranstaltninger, som sikrer en gnidningsløs overgang til nogle ændringer af de retlige rammer for import af økologiske produkter i Unionen, som indføres ved denne forordning. For at sikre en gnidningsløs overgang fra de gamle til de nye retlige rammer bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på fastlæggelse af reglerne for omlægningsperioder, der begynder under forordning (EF) nr. 834/2007 som en undtagelse fra den generelle regel om, at ingen foregående perioder kan godkendes med tilbagevirkende kraft som en del af omlægningsperioden.

(72) Det er nødvendigt at fastsætte foranstaltninger, som sikrer en gnidningsløs overgang til nogle ændringer af de retlige rammer for import af økologiske produkter i Unionen, som indføres ved denne forordning. For at sikre en gnidningsløs overgang fra de gamle til de nye retlige rammer bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på fastlæggelse af reglerne for omlægningsperioder, der begynder under forordning (EF) nr. 834/2007.

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 8, stk. 3.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Betragtning 75

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(75) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår de tekniske detaljer vedrørende oprettelsen af en database til registrering af de sorter, for hvilke der findes planteformeringsmateriale frembragt gennem den økologiske produktionsmetode, for så vidt angår godkendelse eller tilbagetrækning af godkendelse for produkter eller stoffer, der må anvendes i økologisk produktion generelt og i forbindelse med produktionen af forarbejdede økologiske fødevarer i særdeleshed, herunder de procedurer, der skal følges for godkendelse og registrering af disse produkter og stoffer, og, hvor det er relevant, beskrivelsen af disse, krav til sammensætning og betingelser for anvendelse, for så vidt angår de specifikke og praktiske bestemmelser vedrørende udformning, sammensætning og størrelse af de angivelser, der henviser til kodenumre for kontrolmyndigheder og kontrolorganer og for angivelsen af, hvor landbrugsråvarerne er produceret, tildeling af kodenumre til kontrolmyndigheder og kontrolorganer og angivelsen af, hvor landbrugsråvarerne er dyrket, for så vidt angår nærmere oplysninger og specifikationer vedrørende indhold, form og fremgangsmåde for meddelelse af erhvervsdrivendes og sammenslutninger af erhvervsdrivendes meddelelser om deres aktiviteter til de kompetente myndigheder og offentliggørelsesformen for det gebyr, der kan opkræves for kontrollen, for så vidt angår udveksling af oplysninger mellem sammenslutninger af erhvervsdrivende og kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder og kontrolorganer og mellem medlemsstaterne og Kommissionen, for så vidt angår anerkendelse eller tilbagetrækning af anerkendelsen af kontrolmyndigheder og kontrolorganer, som er kompetente til at gennemføre kontrol i tredjelande og udarbejdelsen af listen over disse kontrolmyndigheder og kontrolorganer og regler for at sikre anvendelsen af foranstaltninger i forbindelse med tilfælde af manglende overholdelse eller mistanke herom, der påvirker importerede produkters integritet, for så vidt angår opstillingen af listen over tredjelande, der er anerkendt i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007 og om ændring af listen samt regler for at sikre anvendelsen af foranstaltninger i forbindelse med tilfælde af manglende overholdelse eller mistanke herom, som påvirker integriteten af økologiske produkter importeret fra disse lande, for så vidt angår det system, der skal anvendes til fremsendelse af de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen og overvågningen af denne forordning og for så vidt angår udarbejdelsen af den liste over kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er anerkendt i henhold til artikel 33, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007 og ændring af denne liste. Disse beføjelser udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201134.

(75) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår de tekniske detaljer vedrørende oprettelsen af en enkelt database til registrering af de sorter, navnlig traditionelle og sjældne sorter, for hvilke der findes planteformeringsmateriale frembragt gennem den økologiske produktionsmetode, for så vidt angår godkendelse eller tilbagetrækning af godkendelse for produkter eller stoffer, der må anvendes i økologisk produktion generelt og i forbindelse med produktionen af forarbejdede økologiske fødevarer i særdeleshed, herunder de procedurer, der skal følges for godkendelse og registrering af disse produkter og stoffer, og, hvor det er relevant, beskrivelsen af disse, krav til sammensætning og betingelser for anvendelse, for så vidt angår de specifikke og praktiske bestemmelser vedrørende udformning, sammensætning og størrelse af de angivelser, der henviser til kodenumre for kontrolmyndigheder og kontrolorganer og for angivelsen af, hvor landbrugsråvarerne er produceret, tildeling af kodenumre til kontrolmyndigheder og kontrolorganer og angivelsen af, hvor landbrugsråvarerne er dyrket, for så vidt angår nærmere oplysninger og specifikationer vedrørende indhold, form og fremgangsmåde for meddelelse af erhvervsdrivendes og sammenslutninger af erhvervsdrivendes meddelelser om deres aktiviteter til de kompetente myndigheder og offentliggørelsesformen for det gebyr, der kan opkræves for kontrollen, for så vidt angår udveksling af oplysninger mellem sammenslutninger af erhvervsdrivende og kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder og kontrolorganer og mellem medlemsstaterne og Kommissionen, for så vidt angår anerkendelse eller tilbagetrækning af anerkendelsen af kontrolmyndigheder og kontrolorganer, som er kompetente til at gennemføre kontrol i tredjelande og udarbejdelsen af listen over disse kontrolmyndigheder og kontrolorganer og regler for at sikre anvendelsen af foranstaltninger i forbindelse med tilfælde af manglende overholdelse eller mistanke herom, der påvirker importerede produkters integritet, for så vidt angår opstillingen af listen over tredjelande, der er anerkendt i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007 og om ændring af listen samt regler for at sikre anvendelsen af foranstaltninger i forbindelse med tilfælde af manglende overholdelse eller mistanke herom, som påvirker integriteten af økologiske produkter importeret fra disse lande, for så vidt angår det system, der skal anvendes til fremsendelse af de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen og overvågningen af denne forordning og for så vidt angår udarbejdelsen af den liste over kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er anerkendt i henhold til artikel 33, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007 og ændring af denne liste. Disse beføjelser udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201134.

__________________

__________________

34 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

34 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Betragtning 77

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(77) For at sikre en gnidningsløs overgang mellem på den ene side reglerne om, at planteformeringsmateriale og dyr til avlsformål skal være af økologisk oprindelse som fastsat i forordning (EF) nr. 834/2007, og undtagelsen fra produktionsregler, der er vedtaget i henhold til artikel 22 i nævnte forordning, og på den anden side de nye produktionsregler for plante og planteprodukter og husdyr, som er fastsat i denne forordning, bør Kommissionens tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på indrømmelse af undtagelser i de tilfælde, hvor undtagelser vurderes at være nødvendige for at sikre adgang til planteformeringsmateriale og levende dyr til opdræt, som kan anvendes i økologisk produktion. Eftersom disse retsakter er midlertidig karakter, bør de kun anvendes i en begrænset periode.

(77) For at sikre en gnidningsløs overgang mellem, på den ene side, reglerne om, at planteformeringsmateriale og dyr til avlsformål skal være af økologisk oprindelse som fastsat i forordning (EF) nr. 834/2007, og undtagelsen fra produktionsregler, der er vedtaget i henhold til artikel 22 i nævnte forordning, og, på den anden side, de nye produktionsregler for plante og planteprodukter og husdyr, som er fastsat i denne forordning, bør Kommissionens tillægges beføjelser til at vedtage visse retsakter med henblik på indrømmelse af undtagelser i de tilfælde, hvor undtagelser vurderes at være nødvendige for at sikre adgang til planteformeringsmateriale og levende dyr til opdræt, som kan anvendes i økologisk produktion. Disse retsakter har dog kun midlertidig karakter og gælder derfor kun i en begrænset periode, der er nødvendig for at finde og lukke huller i tilgængeligheden på markedet af økologisk planteformeringsmateriale og af økologisk opdrættede dyr til avlsformål.

Begrundelse

Formålet er sammen med de europæiske frøproducenter at skabe et egentligt marked for økologisk frøproduktion. Det kan kun ske via en effektiv incitamentsordning og kræver et klart engagement fra lovgiverne!

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Betragtning 77 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(77a) Kommissionens handlingsplan for fremtidens økologiske produktion i Den Europæiske Union bør anvendes til at bidrage til finansieringen af forskning og innovation med henblik på at øge produktionen og tilgængeligheden af økologiske frø og planteformeringsmateriale.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Betragtning 77 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(77b) For at øge produktionen, salget og anvendelsen af økologiske frø og planteformeringsmateriale bør der tilskyndes til oprettelse af partnerskaber mellem frøavlere, producenter af planteformeringsmateriale og alle andre, der deltager i det økologiske landbrug. Desuden bør opgaven med at udvikle et nyt system for en effektiv og bæredygtig anvendelse af økologiske frø, som kan virke fremmende for frøavlere og producenter af planteformeringsmateriale overdages til Ekspertgruppen med henblik på Teknisk Rådgivning til Økologisk Produktion.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Betragtning 78

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(78) Kommissionen bør se på situationen med hensyn til tilgængeligheden af økologisk planteformeringsmateriale og dyr til avlsformål og fremlægge en rapport herom for Europa-Parlamentet og Rådet i 2021.

(78) Med henblik på at sikre, at økologisk planteformeringsmateriale, foder og dyr, som opdrættes til avlsformål, er tilgængelige på markedet i tilstrækkelige mængder, og inden der fremsættes nogen forslag til udfasningen af undtagelser, bør Kommissionen gennemføre en undersøgelse baseret på dataindsamling og en analyse af situationen i medlemsstaterne. På grundlag af denne undersøgelse bør Kommissionen senest ved udgangen af 2020 forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, som omfatter en analytisk del om udviklingen inden for økologisk landbrug og de fremskridt, der er gjort, og en strategisk del om foranstaltninger, der anvendes, eller som er nødvendige for at forbedre resultaterne i økologisk landbrug og dets institutionelle rammer.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Betragtning 80

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(80) Revisionen af de lovgivningsmæssige rammer for økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter viste, at de specifikke behov i forbindelse med den offentlige kontrol og andre offentlige aktiviteter, der udføres i henhold til forordning (EU) nr. XXX/XXX (forordningen om offentlig kontrol), betyder, at der er behov for at bestemmelser, som gør det nemmere at håndtere tilfælde af manglende overholdelse. Endvidere bør bestemmelserne i forordning (EU) nr. XXX/XXX [forordningen om offentlig kontrol] for så vidt angår de kompetente myndigheders opgaver og ansvarsområder, godkendelse af og tilsyn med organer med uddelegerede opgaver, officiel certificering, rapporteringsforpligtelser og administrativ bistand tilpasses den økologiske sektors specifikke behov. Forordning (EU) nr. XXX/XXX [forordningen om offentlig kontrol] bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

udgår

Begrundelse

Ændringsforslag, som svarer til ordførerens ændringsforslag til artikel 44.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter principper for økologisk produktion og regler for, hvordan økologisk produktion og brugen af betegnelser, der henviser til økologisk produktion, må anvendes i forbindelse med mærkning og reklame.

Denne forordning fastsætter principper for økologisk produktion og kontrol og certificering af denne samt regler for, hvordan økologisk produktion, forarbejdning, distribution, kontrol og brug af betegnelser, der henviser til økologisk produktion, må anvendes i forbindelse med mærkning og reklame. Den danner grundlag for en bæredygtig udvikling af økologisk produktion og dens positive indvirkning på miljøet og folkesundheden, samtidig med at den sikrer, at det indre markeds effektive funktion og fair konkurrence, som derved hjælper landbrugere med at opnå en retfærdig indkomst, hvilket sikrer forbrugertillid og beskytter forbrugerinteresser.

Begrundelse

Principperne og metoderne for økologisk produktion skal anvendes i hele den økologiske landbrugsproces/økologiske produktionsproces. Det er derfor vigtigt at bevare den procesbaserede kontrol i denne forordning. Det er ikke tilstrækkeligt kun at kontrollere det produkt, som er beregnet som næringsmiddel til dyr eller mennesker. Denne forordning dækker desuden certificeringen af organiske produkter eller produkter, hvis produktion er under omlægning.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på landbrugsprodukter, er opført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (herefter "traktaten") og på visse andre produkter opført i bilag I til denne forordning, hvis disse landbrugsprodukter og disse andre produkter planlægges produceret, tilberedt, distribueret, markedsført, importeret eller eksporteret som økologiske.

1. Denne forordning finder anvendelse på følgende landbrugsprodukter, inklusive akvakultur og biavl, hvis disse produkter er, eller er beregnet til at blive, produceret, tilberedt, mærket, distribueret eller markedsført på Unionens marked, eller importeret til eller eksporteret fra Unionen som økologiske:

 

a) levende eller uforarbejdede landbrugsprodukter, herunder frø og andet planteformeringsmateriale

 

b) forarbejdede landbrugsprodukter til konsum;

 

c) foder

 

d) alger og akvakulturdyr

 

e) vin.

 

f) gær

 

g) svampe

 

h) indsamlede vilde planter og dele heraf

 

og på andre produkter med tæt tilknytning til landbruget, som er beregnet til at blive produceret, tilberedt, mærket, distribueret, markedsført, importeret eller eksporteret som økologiske.

Produkter, der stammer fra jagt og fiskeri efter vildtlevende arter, betragtes ikke som økologiske.

Produkter, der stammer fra jagt og fiskeri efter vildtlevende arter, betragtes ikke som værende økologiske.

 

(Ændringen af ordet "tang" til "alger" finder anvendelse på hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning gælder for erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med enhver fase i produktionen, tilberedningen og distributionen af de produkter, der er omhandlet i stk. 1.

2. Denne forordning gælder for erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med enhver fase i produktionen, tilberedningen, mærkningen og distributionen af de produkter, der er omhandlet i stk. 1.

Storkøkkendrift, der udføres af storkøkkener som defineret i artikel 2, stk. 2, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/201135, er ikke omfattet af denne forordning.

Storkøkkendrift, der udføres af storkøkkener som defineret i artikel 2, stk. 2, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/201135, er omfattet af denne forordning.

__________________

__________________

35 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18).

35 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18).

Begrundelse

Storkøkkener er blevet en vigtig del af det økologiske marked, som i stigende grad leverer økologiske produkter til offentlige kantiner, men også restauranter. De bør derfor være omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan anvende nationale bestemmelser, eller, hvis sådanne regler ikke findes, private standarder vedrørende mærkning og kontrol af produkter fra storkøkkendrift.

udgår

Begrundelse

Cateringvirksomheder og restauranter bør samles under denne forordning. Store kantiner kan anføre, at der er gjort brug af økologiske produkter i måltider, men der er intet krav om at anføre den økologiske del af den samlede masse.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Denne forordning berører ikke andre bestemmelser i EU-lovgivningen inden for områder som bl.a. sikkerhed i fødevarekæden, dyresundhed og -velfærd, plantesundhed og planteformeringsmateriale, og navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XX/XXX36 (planteformeringsmateriale) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XX/XXXX37 (beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere).

3. Denne forordning berører ikke andre bestemmelser i EU-lovgivningen eller nationale bestemmelser, i overensstemmelse med fællesskabsretten vedrørende produkter omhandlet i denne forordning, f.eks. bestemmelser om produktion, tilberedning, markedsføring, mærkning og kontrol af disse produkter, herunder lovgivning om fødevarer og foderstoffer.

__________________

 

36 [forordningens fulde titel] (EUT L…).

 

37 [forordningens fulde titel] (EUT L…).

 

Begrundelse

Ovenstående lovgivninger vil ikke alle allerede være trådt i kraft, når den nye økologilovgivning er vedtaget.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. For at tage hensyn til nye oplysninger om produktionsmetoder eller -materiale eller internationale forpligtelser tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 om ændring af den liste over produkter, der er opført i bilag I. Kun produkter, der er tæt koblet til landbrugsprodukter, kan optages på listen.

udgår

Begrundelse

Anvendelsesområdet bør være det samme som under den eksisterende forordning (EF) nr. 834/2007. Sådanne ændringer til grundforordningen bør kun være mulige gennem den fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) "landbrugsråvare": landbrugsprodukt, der ikke har været underkastet nogen behandling med henblik på konservering eller forarbejdning

3) "landbrugsråvare" eller "akvakulturråvare": landbrugsprodukt eller akvakulturprodukt, der ikke har været underkastet nogen behandling med henblik på forarbejdning, tilberedning eller konservering;

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4) "forebyggende foranstaltninger": foranstaltninger, der skal træffes for at sikre jordbundens kvalitet og forebyggelse af og bekæmpelse af skadegørere og ukrudt, og for at forhindre forurening med produkter eller stoffer, som ikke er godkendt i henhold til denne forordning

4) "forebyggende foranstaltninger og forholdsregler": foranstaltninger, der skal træffes for at sikre den økologiske produktions kvalitet og bevarelse af biodiversitet og for at forhindre forurening og sammenblanding med produkter eller stoffer, som ikke er godkendt i henhold til denne forordning på alle trin i produktionen, tilberedningen og distributionen

Begrundelse

Forholdsregler bør være mere vidtrækkende end forebyggende foranstaltninger og bør desuden anvendes på alle trin i det økologiske landbrugssystem.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5) "omlægning": overgang fra ikke-økologisk til økologisk produktion i en bestemt periode

5) "omlægning": overgang fra ikke-økologisk til økologisk produktion i en bestemt periode, hvor bestemmelserne om økologisk produktion i denne forordning har fundet anvendelse

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7) "sammenslutning af erhvervsdrivende": sammenslutning, hvor hver erhvervsdrivende er en landbruger, som har en bedrift med op til 5 hektar udnyttet landbrugsareal og som ud over at producere fødevarer eller foderstoffer udøver virksomhed inden for forarbejdning af fødevarer eller foder

7) "sammenslutning af erhvervsdrivende": sammenslutning, der opfylder alle følgende betingelser:

 

a) Hvert medlem af gruppen er en landbruger eller en erhvervsdrivende, som producerer tang eller akvakulturprodukter, og ud over at producere fødevarer eller foderstoffer udøver virksomhed inden for forarbejdning, tilberedning eller markedsføring af fødevarer eller foderstoffer.

 

b) Gruppens medlemmers produktionsaktiviteter finder sted i geografisk nærhed af hinanden.

 

c) Der er etableret et fælles markedsføringssystem for de økologiske produkter, der er fremstillet af gruppen.

 

d) Gruppen har status som juridisk person og et internt kontrolsystem.

 

e) Hvert gruppemedlems omsætning eller standardoutput for økologisk produktion overstiger ikke 15 000 EUR pr. år, eller hvert medlem har en bedrift på op til 5 hektar eller, i tilfælde af produktion under glas eller anden intensiv produktion under overdækning, på en bedrift på op til 0,5 hektar eller, i tilfælde af udelukkende permanente græsarealer, på en bedrift på op til 15 hektar.

 

De betingelser, der er fastlagt i litra e), gælder ikke for sammenslutninger af erhvervsdrivende fra tredjelande

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a) "økologisk planteforædling og udvikling af sorter": forbedring af den genetiske diversitet sammenkoblet med afhængighed af den naturlige reproduktionsevne. Økologisk planteforædling tager sigte på udvikling af nye sorter, som er særlig velegnede til økologiske produktionssystemer. Den omfatter en helhedsorienteret tilgang, som respekterer naturlige barrierer, og som er baseret på fertile planter, der kan indgå i en levedygtig forbindelse med den levende jord. Økologisk planteforædling foregår under disse økologiske planteforædlingsbetingelser i overensstemmelse med kravene i denne forordning

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 10 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10b) "planteformeringsmateriale": planter og former for planter på alle stadier, herunder frø, der kan og er beregnet til at producere hele planter

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 10 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10c) "moderplante": en identificeret plante, hvorfra der udtages planteformeringsmateriale med henblik på at reproducere nye planter

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 10 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10d) "generation": en gruppe planter, der udgør en enkelt af planternes nedstigende linje

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 10 e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10e) "økologisk husdyravl": forbedring af den genetiske diversitet sammenkoblet med afhængighed af de pågældende dyrs naturlige reproduktionsevne. Økologisk husdyravl skal sikre optimal overholdelse af kravene i denne forordning, med fokus på modstandsdygtighed over for sygdom, levetid, avlsværdi og tilpasning til klimatiske og fysiske forhold, og fremme opdræt med henblik på langsom vækst, hvor det er relevant;

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 13 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

13a) "plantepræparater": ekstrakter fra bestemte planter, hvis formål er at styrke afgrøderne eller afværge eller bekæmpe skadegørere og sygdomme

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 13 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

13b) "biodynamiske præparater": blandinger, der traditionelt anvendes i biodynamisk landbrug, og som har nr. 500-508

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16) "veranda": tilføjet, overdækket, ikke isoleret udendørs del af en staldbygning, hvor den længste side normalt er forsynet med ståltrådshegn eller trådnet, med udendørsklima, naturlig og kunstig belysning og gulv med strøelse

16) "veranda": tilføjet, overdækket, uisoleret udendørs del af en staldbygning, hvor den længste side normalt er forsynet med ståltrådshegn eller trådnet, med udendørsklima, naturlig og, hvor det er muligt, kunstig belysning og gulv med strøelse

Begrundelse

Når det sikres på en hensigtsmæssig måde, burde naturligt lys være tilstrækkeligt på en veranda; kunstig belysning bør ikke være et obligatorisk krav.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 16 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

16a) "hønniker": unge dyr af arten Gallus gallus, som er beregnet til ægproduktion og er under 18 uger gamle

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 16 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

16b) "æglæggende høner": dyr af arten Gallus gallus, som er beregnet til konsumægproduktion og er mindst 18 uger gamle

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 16 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

16c) "slagtekyllinger": dyr af arten Gallus gallus, som holdes til kødproduktion

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 16 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

16d) "nytteareal": et areal som defineret i Rådets direktiv 1999/74/EF1a, der er et areal (i fjerkræhuset) med en bredde på mindst 30 cm, en hældning på højst 14 % og med fri højde på mindst 45 cm. Redearealer indgår ikke i nyttearealet

 

__________________

 

1a Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner (EFT L 203 af 3.8.1999, s. 53).

Begrundelse

Bestemmelse fra artikel 2, stk. 2, litra d), i Rådets direktiv 1999/74/EF.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 16 f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

16f) "nøgleindikatorer": indikatorer vedrørende direkte miljøforhold, jf. definitionen i forordning (EF) nr. 1221/2009

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

20) "tilberedning": aktiviteter i forbindelse med konservering eller forarbejdning af økologiske produkter, herunder slagtning og opskæring for animalske produkters vedkommende, emballering, mærkning eller ændringer i mærkningen vedrørende økologisk produktion

20) "tilberedning": aktiviteter i forbindelse med konservering eller forarbejdning af økologiske produkter, herunder slagtning og opskæring for animalske produkters vedkommende, emballering, mærkning eller ændringer i mærkningen vedrørende den økologiske produktionsmetode, som anvendes

Begrundelse

"Tilberedning", jf. definitionen i forordning (EF) nr. 834/2007.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

24) "foder fra omlægning": foder, der er produceret i omlægningsperioden, bortset fra foder, som er høstet inden for de første 12 måneder efter omlægningens begyndelse

24) "produkter fra omlægning": planteprodukter, der er produceret i omlægningsperioden, bortset fra planteprodukter, som er høstet inden for de første 12 måneder efter omlægningens begyndelse

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

28) "katastrofesituation": omstændigheder, der kan henføres til "ugunstige vejrforhold", "miljøhændelse", "naturkatastrofe" eller "katastrofal hændelse" som defineret i artikel 2, stk. 1, litra h), j), k) og l), i forordning (EU) nr. 1305/2013

28) "katastrofesituation": omstændigheder, der kan henføres til "ugunstige vejrforhold", "miljøhændelse", "naturkatastrofe", "dyresygdom" eller "katastrofal hændelse" som defineret i artikel 2, stk. 1, i henholdsvis litra h), i), j), k) og l), i forordning (EU) nr. 1305/2013

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

33) "kontrolmyndighed": kontrolmyndighed for økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter som defineret i artikel 2, nr. 39, i forordning (EU) nr. XXX/XXXX [forordningen om offentlig kontrol]

33) "kontrolmyndighed": en offentlig administrativ organisation i en medlemsstat, som den kompetente myndighed helt eller delvis har overdraget sine inspektions- og certificeringsbeføjelser til inden for økologisk produktion og mærkning i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning. Den omfatter ligeledes, hvor det er relevant, den tilsvarende myndighed i et tredjeland eller den tilsvarende myndighed, der udøver sin virksomhed i et tredjeland

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

34) "kontrolorgan": organ, der er uddelegeret opgaver til, som defineret i artikel 2, nr. 38, i forordning (EU) No XXX/XXXX [forordningen om offentlig kontrol], samt organ, der er anerkendt/godkendt af Kommissionen eller af et tredjeland, der er godkendt af Kommissionen til at foretage kontrol i tredjelande for så vidt angår import af økologiske produkter til Unionen

34) "kontrolorgan": en uafhængig privat eller offentlig tredjepart, der foretager inspektion og certificering inden for økologisk produktion i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning. det omfatter ligeledes, hvor det er relevant, det tilsvarende organ i et tredjeland eller det tilsvarende organ, der udøver sin virksomhed i et tredjeland

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 35 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

35a) "overholdelse": overholdelse af denne forordning og dens bilag, de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i overensstemmelse med denne forordning og andre forordninger, som denne forordning henviser til

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

36) "genetisk modificeret organisme": genetisk modificeret organisme som defineret i artikel 2, nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF43, som ikke er fremstillet med de teknikker til genetisk modifikation, der er opført i bilag I B til nævnte direktiv, i det følgende benævnt "GMO"

36) "genetisk modificeret organisme": genetisk modificeret organisme som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF43 i det følgende benævnt "GMO"

__________________

__________________

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1).

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1).

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 40 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

40a) "industrielt fremstillet nanomateriale": industrielt fremstillet nanomateriale som defineret i artikel 2, stk. 2, litra t), i forordning (EF) nr. 1169/2011

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

41) "ækvivalens": opfyldelse af samme mål og principper ved anvendelse af regler, der sikrer samme grad af sikkerhed for overensstemmelse "teknisk hjælpestof": teknisk hjælpestof som defineret i artikel 3, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1333/2008

41) "tilsvarende" anvendt om forskellige ordninger eller foranstaltninger: disse opfylder de samme mål og principper ved anvendelse af regler, der sikrer samme grad af sikkerhed for overensstemmelse

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

43) "ioniserende stråling": ioniserende stråling som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 96/29/Euratom47.

43) "ioniserende stråling": ioniserende stråling som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 96/29/Euratom47 og som reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/2/EF47 a.

__________________

__________________

47 Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling (EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1).

47 Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling (EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1).

 

47 a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/2/EF af 22. februar 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som er behandlet med ioniserende stråling (EFT L 66 af 13.3.1999, s. 16).

Begrundelse

Der bør henvises til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/2/EF af 22. februar 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som er behandlet med ioniserende stråling.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 43 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

43a) "storkøkkendrift": tilberedning og distribution af økologiske produkter i cateringvirksomheder såsom restauranter, kantiner, hospitaler og fængsler og andre typer af fødevarevirksomheder på salgsstedet eller ved levering til den endelige forbruger

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 43 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

43b) "produktionsenhed": alle aktiver, der anvendes i en produktionssektor, såsom primære produktionslokaliteter, jord, parceller, græsarealer, udendørsarealer, bygninger til husdyr, bistader, fiskedamme, indeslutningssystemer eller -steder til alger eller akvakulturdyr, opdrætsanlæg, forpagtede kyst- eller havområder, lokaler til opbevaring af afgrøder, vegetabilske produkter, algeprodukter, animalske produkter, råmaterialer og alle andre produkter af relevans for den pågældende økologiske produktionssektor

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 43 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

43c) "fjerkræhus": uafhængig og overdækket bygning, som er indrettet således, at dyrene indeni beskyttes mod ugunstige vejrforhold

Begrundelse

Udtrykket "fjerkræhus" (på engelsk "poultryhouse"), som var medtaget i den tidligere forordning, fortolkes forskelligt alt efter medlemsstat og sprog, undertiden som en opdrætshal i en stor bygning (på engelsk "building"). Det er vigtigt at definere det nøjagtigt og at harmonisere definitionen.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 43 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

43d) "hydrokultur": dyrkningsmetode, hvor planterne vokser med rødderne i en opløsning af mineralske næringsstoffer eller i et inert medium, såsom perlit, grus eller mineraluld, der tilsættes en næringsstofopløsning

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 43 e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

43e) "afgrødedyrkning på jord": produktion i levende jord, såsom mineraljord blandet og/eller gødet med materialer og produkter, der er tilladt inden for økologisk produktion, i forbindelse med underjord og grundfjeld

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 43 f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

43f) "bedrift": samtlige produktionsenheder, der ledes under ét med henblik på fremstilling af produkter som nævnt i artikel 2, stk. 1

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 43 g (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

43g) "færdigpakkede fødevarer": færdigpakkede fødevarer som defineret i artikel 2, stk. 2, litra f), i forordning (EU) nr. 1169/2011.

Begrundelse

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Kapitel II – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Principper for økologisk produktion

Mål og principper for økologisk produktion

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Mål

 

For at etablere et system for bæredygtig forvaltning af økologisk produktion skal følgende generelle mål søges virkeliggjort:

 

a) respekt for naturens systemer og kredsløb og bevarelse og fremme af jordbundens, vandets, planternes og dyrenes sundhed og deres indbyrdes balance

 

b) hensigtsmæssig forvaltning af biologiske processer baseret på økologiske systemer ved anvendelse af naturressourcer, der er interne i systemet, ved hjælp af metoder, som:

 

– bevarer jordbundens langsigtede frugtbarhed

 

– bidrager til en høj grad af biologisk diversitet

 

– yder et væsentligt bidrag til et ugiftigt miljø

 

– udnytter og bidrager til energi- og vandbesparelser på en ansvarlig måde samt beskytter naturressourcer såsom vand, jord, organiske stoffer og luft

 

– overholder høje dyrevelfærdsstandarder og navnlig opfylder dyrs artsspecifikke adfærdsbehov.

Begrundelse

Dette kapitel bør ikke kun behandle principperne, men også målene for økologisk landbrug, forarbejdning og distribution, som det var tilfældet i forordning (EF) nr. 834/2007.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 

Økologisk produktion er et system for bæredygtig forvaltning af landbruget, der bygger på følgende generelle principper, som indebærer:

Økologisk produktion er et system for bæredygtig forvaltning, der bygger på følgende generelle principper, som indebærer:

a) Respekt for naturens systemer og kredsløb og bevarelse og fremme af jordbundens, vandets, luftens og biodiversitetens tilstand, af planternes og dyrenes sundhed og deres indbyrdes balance

a) bidrag til beskyttelse af miljøet, klimaet og mennesket

b) Bidrag til en høj grad af biodiversitet

b) bidrag til en høj grad af biodiversitet

c) Udnyttelse af energi og naturressourcerne, herunder vand, jord, organiske stoffer og luft, på en forsvarlig måde

c) udnyttelse af energi og naturressourcerne, herunder vand, jord, organiske stoffer og luft, på en forsvarlig måde

d) Overholdelse af høje standarder for dyrevelfærd, herunder navnlig opfyldelse af dyrs artsspecifikke adfærdsbehov

d) overholdelse af høje standarder for dyrevelfærd, herunder navnlig opfyldelse af dyrs artsspecifikke adfærdsbehov

 

da) produktion af en bred vifte af fødevarer og andre landbrugsprodukter og akvakulturmæssige produkter af høj kvalitet, der er til fordel for miljøet, menneskers sundhed, plantesundheden eller dyrs sundhed og velfærd

 

db) sikring af de økologiske produkters kvalitet under alle produktions-, forarbejdnings- og distributionsfaser

 

dc) at fremme korte forsyningskæder og lokal produktion inden for de forskellige områder i Unionen

e) Hensigtsmæssig tilrettelæggelse og forvaltning af biologiske processer baseret på økologiske systemer, der anvender naturressourcer, der er interne i systemet, ved hjælp af metoder, der

e) hensigtsmæssig tilrettelæggelse og forvaltning af biologiske processer baseret på økologiske systemer, der anvender naturressourcer, der er interne i systemet, ved hjælp af metoder, der

i) anvender levende organismer og mekaniske produktionsmetoder

i) anvender levende organismer og mekaniske produktionsmetoder

ii) anvender jordtilknyttet afgrødedyrkning og animalsk produktion eller anvender akvakultur, der overholder princippet om bæredygtigt fiskeri

ii) anvender afgrødedyrkning på jord og jordtilknyttet animalsk produktion eller anvender akvakultur, der overholder princippet om bæredygtigt fiskeri. En sådan praksis bygger desuden på følgende principper:

 

– beskyttelse af jordbunden og afdækning imod vind- og vanderosion

 

– beskyttelse af vandkvaliteten

 

– sædskifte, undtagen for permanente afgrøder

 

– anvendelse af frø og dyr med en høj grad af genetisk diversitet, resistens over for sygdomme og levetid

iii) udelukker anvendelse af GMO'er og produkter fremstillet af eller ved hjælp af GMO'er, med undtagelse af veterinærlægemidler

iii) udelukker anvendelse af GMO'er og produkter fremstillet af eller ved hjælp af GMO'er, med undtagelse af veterinærlægemidler

iv) bygger på anvendelse af forebyggende foranstaltninger, hvor det er relevant

iv) bygger på risikovurdering som defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 178/2002 og anvendelse af forholdsregler, hvor det er relevant

f) og begrænset anvendelse af eksterne input. Hvor eksterne input er påkrævet, eller hvor der ikke findes nogen hensigtsmæssig forvaltningspraksis og metode, jf. litra e), begrænses disse til

f) og begrænset anvendelse af eksterne input. Hvor eksterne input er påkrævet, eller hvor der ikke findes nogen hensigtsmæssig forvaltningspraksis og metode, jf. litra e), begrænses disse til

i) input fra økologisk produktion

i) input fra økologisk produktion; med hensyn til planteformeringsmateriale prioriteres de sorter, der er udvalgt til det økologiske landbrugs specifikke behov og formål, for så vidt som de er tilgængelige

ii) naturlige stoffer eller stoffer fremstillet på basis af naturlige stoffer

ii) naturlige stoffer eller stoffer fremstillet på basis af naturlige stoffer

iii) mineralske gødningsstoffer med lav opløselighed

iii) mineralske gødningsstoffer med lav opløselighed

g) hvor det er nødvendigt tilpasses reglerne for økologisk produktion inden for rammerne af denne forordning under hensyntagen til sundhedsstatus, regionale forskelle i den økologiske balance, klimaforhold og lokale forhold, udviklingsstadier og særlige opdrætsmetoder.

g) hvor det er nødvendigt tilpasses reglerne for økologisk produktion inden for rammerne af denne forordning under hensyntagen til sundhedsstatus, regionale forskelle i den økologiske balance, klimaforhold og lokale forhold, udviklingsstadier og særlige opdrætsmetoder.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) Planters og dyrs sundhed skal opretholdes.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) Udelukkelse af genteknik, kloning af dyr, kunstig polyploidinduktion og ioniserende stråling i hele den økologiske fødevarekæde.

h) Udelukkelse af kloning af dyr i hele den økologiske fødevarekæde.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha) Udelukkelse af fødevarer, der indeholder eller består af industrielt kunstigt fremstillede nanomaterialer.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) Vandmiljøets sundhed og det omgivende vand- og jordøkosystems kvalitet opretholdes.

i) Biodiversitet i naturlige akvatiske økosystemer og sikring af vandmiljøets sundhed og det omgivende vand- og jordøkosystems kvalitet opretholdes i akvakulturproduktion.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja) Produktionsmæssige beslutninger træffes under hensyntagen til den lokale eller regionale økologiske balance.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

jb) Produktion af økologiske animalske produkter, som stammer fra dyr, der siden fødslen eller klækningen og gennem hele deres liv er blevet opdrættet på økologiske bedrifter.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Særlige principper, der gælder for forarbejdning af økologiske fødevarer og foderstoffer

Særlige principper, der gælder for forarbejdning af økologiske fødevarer

Begrundelse

Der bør skelnes mellem fødevarer og foderstoffer, og begge emner bør behandles i forskellige artikler.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Produktionen af forarbejdede økologiske fødevarer og foderstoffer skal navnlig bygge på følgende nærmere bestemte principper:

Produktionen af forarbejdede økologiske fødevarer skal navnlig bygge på følgende nærmere bestemte principper:

a) Økologiske fødevarer skal fremstilles af økologiske landbrugsingredienser

a) Økologiske fødevarer skal fremstilles af økologiske landbrugsingredienser, undtagen når en ingrediens på et givet tidspunkt ikke er tilgængelig på markedet i økologisk form. I sådanne tilfælde kan ikke-økologiske ingredienser undtagelsesvis tillades af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat. En sådan tilladelse meddeles Kommissionen og offentliggøres af Kommissionen på en sådan måde, at disse oplysninger gøres tilgængelige.

b) Økologiske foderstoffer skal fremstilles af økologiske fodermidler

 

c) Anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffer, ikke-økologiske ingredienser med hovedsagelig teknologiske og organoleptiske funktioner samt mikronæringsstoffer og tekniske hjælpestoffer begrænses til et minimum og tillades kun, hvor der er et grundlæggende teknologisk behov herfor, eller af særlige ernæringsmæssige årsager.

b) Begrænsning af anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffer, ikke-økologiske ingredienser med hovedsagelig teknologiske og organoleptiske funktioner samt mikronæringsstoffer og tekniske hjælpestoffer begrænses til et minimum og tillades kun, hvor der er et grundlæggende teknologisk behov herfor, eller af særlige ernæringsmæssige årsager.

d) Anvendelsen af fodertilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer skal begrænses til et minimum og tillades kun, hvor der er et grundlæggende teknologisk eller zooteknisk behov herfor, eller af særlige ernæringsmæssige årsager.

 

e) Der må ikke anvendes stoffer og forarbejdningsmetoder, der kan være vildledende med hensyn til produktets sande karakter.

c) Der må ikke anvendes stoffer og forarbejdningsmetoder, der kan være vildledende med hensyn til produktets sande karakter.

f) Fødevarer eller foderstoffer skal forarbejdes med forsigtighed, helst ved anvendelse af biologiske, mekaniske og fysiske metoder.

d) Fødevarer skal forarbejdes med forsigtighed, helst ved anvendelse af biologiske, mekaniske og fysiske metoder.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Særlige principper, der gælder for forarbejdning af økologiske foderstoffer

 

Produktionen af forarbejdede økologiske fødestoffer skal navnlig bygge på følgende særlige principper:

 

a) Økologiske foderstoffer skal fremstilles af økologiske fodermidler.

 

b) Anvendelse af fodertilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer skal begrænses, og tilladelse til at anvende sådanne tilsætningsstoffer og hjælpestoffer tillades kun, hvor der er et grundlæggende teknologisk eller zooteknisk behov herfor, eller af særlige ernæringsmæssige årsager.

 

c) Der må ikke anvendes stoffer og forarbejdningsmetoder, der kan være vildledende med hensyn til produktets sande karakter.

 

d) Foderstoffer skal forarbejdes med forsigtighed, helst ved anvendelse af biologiske, mekaniske og fysiske metoder.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Hele landbrugsbedriften eller akvakulturbruget skal forvaltes i overensstemmelse med de krav, der gælder for økologisk produktion.

a) Hele landbrugsbedriften eller akvakulturbruget skal forvaltes i overensstemmelse med denne forordning.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Medmindre andet er fastsat i punkt 2, nr. 2, i del IV, og punkt 1, nr. 3, i del VI i bilag II, må kun produkter og stoffer, der er tilladt i henhold til artikel 19, anvendes i økologisk landbrug og akvakultur, forudsat at det pågældende produkt eller stof er godkendt til anvendelse i landbrug og akvakultur, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-retten, og, hvor det er nødvendigt, i de pågældende medlemsstater, i overensstemmelse med nationale bestemmelser, der bygger på EU-retten

b) Kun produkter og stoffer, der i henhold til punkt 2, nr. 2, i del IV, og punkt 1, nr. 3, i del VI i bilag II, er tilladt til de formål, der er nævnt i artikel 19, anvendes i økologisk landbrug og akvakultur, forudsat at det pågældende produkt eller stof er godkendt til anvendelse i landbrug og akvakultur, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-retten, og, hvor det er nødvendigt, i de pågældende medlemsstater, i overensstemmelse med nationale bestemmelser, der bygger på EU-retten; anvendelsen af produkter og stoffer, der anvendes til andre formål end dem, der er nævnt i artikel 19, og som er godkendt i henhold til punkt 2, nr. 2, i del IV, og punkt 1, nr. 3, i del VI i bilag II, tillades, forudsat at deres anvendelse overholder principperne i kapitel II.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) Anvendelse af kloning af dyr og opdræt af kunstigt frembragte polyploide dyr er forbudt.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb) Der skal efter omstændighederne træffes forebyggende foranstaltninger i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) Økologiske erhvervsdrivende, bortset fra mikrovirksomheder, landbrugere og erhvervsdrivende, der producerer tang eller akvakulturdyr, skal indføre et miljøforvaltningssystem, som forbedrer deres resultater på miljøområdet.

d) Økologiske erhvervsdrivende, bortset fra mikrovirksomheder, landbrugere, biavlere, detailhandlere og erhvervsdrivende, der producerer alger eller akvakulturdyr, skal forbedre deres resultater på miljøområdet for at beskytte biodiversiteten og bidrage til modvirkning af klimaændringerne ved hjælp af f.eks. kulstofbinding, fastlæggelse af resultatmål.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at sikre, at de generelle produktionsregler anvendes korrekt tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på de kriterier, som miljøforvaltningssystemet omhandlet i stk. 1, litra d), skal opfylde. Disse kriterier skal tage hensyn til små og mellemstore virksomheders særlige forhold.

2. For at sikre, at de generelle produktionsregler anvendes korrekt tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36, baseretde principper, som er fastsat i kapitel II, der fastlægger de kriterier, som kravene for miljømæssige præstationsforanstaltninger, der træffes i økologiske operationer som omhandlet i stk. 1, litra d), skal opfylde. Disse kriterier skal tage hensyn til små og mellemstore virksomheders særlige forhold.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Undtagelse fra de generelle produktionsregler

 

1. Uanset artikel 7, stk. 1, litra a), kan en bedrift opdeles i tydeligt adskilte produktionsenheder, som enten er i overensstemmelse med denne forordning eller ikke drives efter økologiske principper, forudsat:

 

a) at der er truffet relevante foranstaltninger for at sikre, at produkterne fra hver af de berørte enheder hele tiden holdes adskilt

 

b) at der med hensyn til husdyr er tale om forskellige arter, og foder og stalde er klart adskilt

 

c) med hensyn til planter, at de dyrkede arealer er klart adskilt, at der produceres forskellige afgrøder og sorter, der let kan skelnes fra hinanden, og at høstudbyttet oplagres og forarbejdes separat

 

d) med hensyn til akvakultur, at produktionssteder, foder og arter er klart adskilt

 

e) med hensyn til flerårige afgrøder, som kræver en dyrkningsperiode på mindst tre år, at sorter, som ikke let kan skelnes fra hinanden, accepteres, såfremt dyrkningen af dem hører med til en omlægningsplan på højst fem års varighed, og at de er underlagt særlige kontrolforanstaltninger.

 

Kravene vedrørende forskellige arter og sorter, som nævnt i første afsnit, litra a) og e), finder ikke anvendelse på forsknings- og uddannelsescentre, planteskoler, frøopformeringsvirksomheder, klækningsanlæg i forbindelse med akvakulturdrift og algeproduktion og avlsvirksomheder.

 

2. En landbrugsbedrift eller et akvakulturbrug, der omfatter økologiske og ikke-økologiske enheder, kan udarbejde en omstillingsplan for den ikke-økologiske del af produktionen, der skal gennemføres inden for en frist, der giver mulighed for at tilpasse sig kravene i denne forordning.

 

3. Den undtagelse, der er fastsat i stk. 1, finder ikke anvendelse på enheder, der producerer produkter, som ikke er omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning, eller produkter, for hvilke nærmere bestemmelser endnu ikke er udarbejdet.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Landbrugere og erhvervsdrivende, der producerer tang eller akvakulturdyr, er underlagt krav om gennemførelse af en omlægningsperiode. I hele omlægningsperioden skal de overholde de bestemmelser om økologisk produktion, der er fastsat i denne forordning, herunder navnlig de særlige bestemmelser om omlægning i bilag II.

1. Landbrugere, biavlere og erhvervsdrivende, der producerer alger eller akvakulturdyr, er underlagt krav om gennemførelse af en omlægningsperiode. I hele omlægningsperioden skal de overholde alle de bestemmelser om økologisk produktion, der er fastsat i denne forordning, herunder navnlig de særlige bestemmelser om omlægning i bilag II.

Begrundelse

Bestemmelse fra artikel 17b i forordning (EF) nr. 834/2007.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Omlægningsperioden kan tidligst påbegyndes, når landbrugeren eller den erhvervsdrivende, som producerer tang eller akvakulturdyr, har underrettet de kompetente myndigheder om sine aktiviteter i henhold til bestemmelserne i denne forordning.

2. Omlægningsperioden kan tidligst påbegyndes, når landbrugeren eller den erhvervsdrivende, som producerer alger eller akvakulturdyr, har ladet sin bedrift omfatte af certificerings- og kontrolordningen og underrettet de kompetente myndigheder om sine aktiviteter i henhold til bestemmelserne i denne forordning.

 

Den kompetente myndighed kan med tilbagevirkende kraft beslutte at anerkende, at omlægningsperioden også omfatter en tidligere periode, i hvilken:

 

a) parcellerne har været omfattet af foranstaltninger, der er anført i et program, som er iværksat i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2013, eller i et andet officielt program, forudsat at de pågældende foranstaltninger sikrer, at produkter, der ikke er tilladt til økologisk produktion, ikke er blevet anvendt på disse parceller, eller

 

b) den erhvervsdrivende kan fremlægge dokumentation, som viser, at parcellerne over en periode på mindst tre år var enten naturområder eller landbrugsområder, der ikke blev behandlet med produkter eller stoffer, som ikke var godkendt til økologisk produktion.

 

Omlægningsperioden kan nedsættes til et år for græsarealer og udearealer, der benyttes af ikke-planteædende arter. Denne periode kan nedsættes til seks måneder, hvis det berørte areal ikke i det forgangne år er blevet behandlet med produkter, der ikke er tilladt i økologisk produktion.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Tidligere perioder kan ikke anerkendes med tilbagevirkende kraft for at være en del af omlægningsperioden.

udgår

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Produkter, der er produceret i omlægningsperioden, må ikke markedsføres som økologiske.

4. Dyr og animalske produkter, der er produceret i løbet af omlægningsperioden, må ikke markedsføres som økologiske. Planteprodukter, som høstes 12 måneder efter omlægningsperiodens begyndelse, kan markeres som omlægningsprodukter, forudsat at sådanne produkter kun indeholder en enkelt vegetabilsk ingrediens af landbrugsoprindelse.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 17, litra f), og artikel 26 om særlige mærkningsbestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 samt artikel 62 i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Uanset artikel 7, stk. 1, litra a), må en landbrugsbedrift i omlægningsperioden opdeles i tydeligt adskilte enheder, som ikke alle drives efter økologiske produktionsregler. Med hensyn til husdyr skal der i løbet af omlægningsperioden være tale om forskellige arter af dyr i den økologiske produktion. Med hensyn til akvakultur kan der være tale om samme arter under forudsætning af, at der er passende adskillelse mellem produktionsstederne. Med hensyn til planter skal der være tale om forskellige sorter, der let kan skelnes, i den økologiske produktion i omlægningsperioden.

udgår

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af denne forordning for så vidt angår økologisk produktion og tilpasning til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at supplere de bestemmelser, der er fastsat i denne artikel, eller supplere eller ændre de bestemmelser, der er fastsat i bilag II vedrørende omlægning.

6. For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af denne forordning for så vidt angår økologisk produktion og tilpasning til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at supplere de bestemmelser, der er fastsat i denne artikel, eller supplere de bestemmelser, der er fastsat i bilag II vedrørende omlægning.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1 for så vidt angår GMO'er eller produkter, der er fremstillet af eller ved hjælp af GMO'er til fødevarer og foder, kan de erhvervsdrivende henholde sig til den mærkning, der ledsager et produkt, eller ethvert andet ledsagedokument, der er anbragt eller medfølger i henhold til direktiv 2001/18/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/200348 eller Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1830/200349.

2. Med henblik på forbuddet som omhandlet i stk. 1 for så vidt angår GMO'er eller produkter, der er fremstillet af eller ved hjælp af GMO'er til fødevarer og foder, skal de erhvervsdrivende henholde sig til den mærkning, der ledsager et produkt, eller ethvert andet ledsagedokument, der er anbragt eller medfølger i henhold til direktiv 2001/18/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/200348 eller Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1830/200349.

__________________

__________________

48 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1).

48 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1).

49 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (EFT L 268 af 18.10.2003, s. 24).

49 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24).

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Med henblik på det i stk. 1 omhandlede forbud mod produkter, der ikke er fødevarer eller foderstoffer eller produkter fremstillet ved hjælp af GMO'er, skal de erhvervsdrivende, der anvender sådanne ikke-økologiske produkter indkøbt fra tredjemand, kræve, at sælgeren bekræfter, at de leverede produkter ikke er blevet fremstillet af eller ved hjælp af GMO'er.

Begrundelse

Anvendelsen af GMO'er er forbudt i økologisk produktion, hvorfor erhvervsdrivende bør være i stand til at dokumentere, at de ikke har anvendt ikke-økologiske produkter, som er blevet fremstillet af eller ved hjælp af GMO'er.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Erhvervsdrivende, der producerer planter eller planteprodukter, skal navnlig overholde de særlige produktionsregler, der er fastsat i del I i bilag II.

1. Erhvervsdrivende, der producerer planter eller planteprodukter, skal navnlig overholde de særlige produktionsregler, der er fastsat i del I i bilag II, og de særlige gennemførelsesregler, som er fastlagt i overensstemmelse med denne artikels stk. 4.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til stk. 4 af samme forslagsstillere.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat sørger for, at der oprettes en elektronisk database til registrering af de sorter og heterogent plantemateriale, jf. forordning (EU) nr. XX/XXX (lovgivning om planteformeringsmateriale (PRM), for hvilket planteformeringsmateriale, der er produceret efter den økologiske produktionsmetode, er til rådighed på dens område.

2. Hver medlemsstat sørger for, at der oprettes en elektronisk database til en vejledende liste over sorter, herunder læggekartofler og heterogent plantemateriale, såsom populationssorter eller sorter med åben bestøvning, hvilket betyder, at de ikke er fremkommet ved kontrolleret bestøvning af indavlslinjer, for hvilke frø, der er produceret efter den økologiske produktionsmetode, er til rådighed på det nationale marked. De økologisk dyrkede sorter eller det heterogene plantemateriale, der er udvalgt for deres evne til at opfylde det økologiske landbrugs specifikke behov og formål, skal fremgå tydeligt af listen.

 

Databaserne føres af hver medlemsstat og offentliggøres af Kommissionen. For at sikre et rettidigt overblik over tilgængeligheden af planteformeringsmateriale, som er egnet til økologisk produktion på EU-plan, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 om fastsættelse af:

 

– de tekniske mindstekrav til oprettelse af de databaser, der er nævnt i dette stykke

 

– indholdet af de oplysninger, som medlemsstaterne skal sende til Kommissionen, samt de tekniske detaljer og hyppigheden af en sådan procedure.

 

For heterogent plantemateriale til anvendelse i økologisk landbrug finder

 

a) Rådets direktiv 66/401/EØF1a

 

b) Rådets direktiv 66/402/EØF1b

 

c) Rådets direktiv 68/193/EØF1c

 

d) Rådets direktiv 98/56/EF1d

 

e) Rådets direktiv 1999/105/EF1e

 

d) Rådets direktiv 2002/53/EF1f

 

e) Rådets direktiv 2002/54/EF1g

 

f) Rådets direktiv 2002/55/EF1h

 

g) Rådets direktiv 2002/56/EF1i

 

h) Rådets direktiv 2002/57/EF1j

 

i) Rådets direktiv 2008/72/EF1k og

 

j) Rådets direktiv 2008/90/EF1l

 

ikke anvendelse.

 

________________

 

1a Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298/66).

 

1b Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66).

 

1c Rådets direktiv 68/193/EØF af 9. april 1968 om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin (EFT L 93 af 17.4.1968, s. 15).

 

1d Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1).

 

1e Rådets direktiv 2002/54/EF af 13. juni 2002 om handel med bederoefrø (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 12).

 

1f Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33).

 

1g Rådets direktiv 2002/56/EF af 13. juni 2002 om handel med læggekartofler (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 60).

 

1h Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 om handel med frø af olie- og spindplanter (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74).

 

1i Rådets direktiv 2008/72/EF af 15. juli 2008 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø (EUT L 205 af 1.8.2008, s. 28).

 

1j Rådets direktiv 2008/90/EF af 29. september 2008 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion (EUT L 267 af 8.10.2008, s. 10).

 

1k Rådets direktiv 2008/72/EF af 15. juli 2008 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø (EUT L 205 af 1.8.2008, s. 28).

 

1l Rådets direktiv 2008/90/EF af 29. september 2008 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion (EUT L 267 af 8.10.2008, s. 10).

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af denne forordning for så vidt angår økologisk planteproduktion og tilpasning til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre eller supplere de særlige regler for planteproduktion, med hensyn til:

3. For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af denne forordning for så vidt angår økologisk planteproduktion og tilpasning til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at supplere de særlige regler for planteproduktion, med hensyn til:

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) dyrkningsmetoder

udgår

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) jordforvaltning og gødskning

b) jordforvaltning og gødskning som fastlagt i pkt. 1.5.4 og 1.5.5 i del I i bilag II

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) plantesundhed og bekæmpelse af skadegørere og ukrudt

c) plantesundhed og bekæmpelse af skadegørere, ukrudt og sygdomme som fastlagt i pkt. 1.6 i del I i bilag II

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) planteformeringsmateriales oprindelse

udgår

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) indsamling af vilde planter.

f) indsamling af vilde planter som fastlagt i pkt. 2.2 i del I i bilag II.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om de tekniske detaljer vedrørende oprettelsen af den database, der er omhandlet i stk. 2. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 37, stk. 2.

4. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastsættelse af:

 

a) kravene til bestemte planter, planteprodukter eller systemer for planteproduktion

 

b) de tekniske detaljer vedrørende oprettelsen af den database, der er omhandlet i stk. 2

 

c) betingelserne for gennemførelse af pkt. 1.4.2 i del I i bilag II.

 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 37, stk. 2.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Erhvervsdrivende inden animalsk produktion skal navnlig overholde de særlige produktionsregler, der er fastsat i del II i bilag II.

1. Erhvervsdrivende inden animalsk produktion skal navnlig overholde de produktionsregler, der er fastsat i del II i bilag II.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Inden 1. juli 2017 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og rådet en rapport over nye artsspecifikke regler, der skal indarbejdes i denne forordning. Disse regler skal være udformet til at opfylde alle fysiologiske og adfærdsmæssige behov hos de pågældende arter.

 

Brug af bure er ikke tilladt for hvirveldyr undtagen fisk.

Begrundelse

Dette er en midlertidig bestemmelse for nye arter.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af denne forordning, hvad angår økologisk animalsk produktion og tilpasning til den tekniske udvikling, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre eller supplere de særlige regler for animalsk produktion med hensyn til:

2. For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af denne forordning, hvad angår økologisk animalsk produktion og tilpasning til den tekniske udvikling, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at supplere de særlige regler for animalsk produktion med hensyn til:

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) dyrenes oprindelse

udgår

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) staldforhold, herunder mindste indendørs og udendørs areal og det maksimale antal dyr pr. hektar

udgår

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) opdrætsmetoder

udgår

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) avl

udgår

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) foderstoffer og fodring

e) ernæring som fastlagt i pkt. 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.3 og 2.5.3 i del II i bilag II

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) sygdomsforebyggelse og dyrlægebehandling.

f) sygdomsforebyggelse og dyrlægebehandling som fastlagt i pkt. 2.5.4 i del II i bilag II.

 

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De delegerede retsakter skal omfatte følgende arter:

 

a) kvæg, får og geder

 

b) heste

 

c) dyr af svinefamilien

 

d) fjerkræ

 

e) bier.

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Regler om produktion af tang og akvakulturdyr

Regler for produktion af alger og akvakulturdyr

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Erhvervsdrivende, der producerer tang og akvakulturdyr, skal navnlig overholde de særlige produktionsregler, der er fastsat i del III i bilag II.

1. Erhvervsdrivende, der producerer alger og akvakulturdyr, skal navnlig overholde de særlige produktionsregler, der er fastsat i del III i bilag II og de særlige regler, der er fastsat i overensstemmelse med denne artikels stk. 3a.

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af denne forordning for så vidt angår økologisk tangproduktion og tilpasning til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre eller supplere de særlige regler for tangproduktion med hensyn til:

2. For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af denne forordning for så vidt angår økologisk algeproduktion og tilpasning til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at supplere de særlige regler for algeproduktion, med hensyn til:

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) det akvatiske miljøs egnethed og planen for bæredygtig forvaltning

udgår

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) dyrkning af tang

c) dyrkning af alger, herunder for forskellige arter af alger

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af denne forordning for så vidt angår økologisk produktion af akvakulturdyr og tilpasning til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre eller supplere de særlige regler for produktion af akvakulturdyr, for så vidt angår:

3. For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af denne forordning for så vidt angår økologisk produktion af akvakulturdyr og tilpasning til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at supplere de særlige regler for produktion af akvakulturdyr, herunder for særlige akvakulturarter, for så vidt angår:

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) det akvatiske miljøs egnethed og planen for bæredygtig forvaltning

udgår

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) akvakulturdyrenes oprindelse

b) akvakulturdyrenes oprindelse for de enkelte arter som fastlagt i pkt. 4.1.2 i del III i bilag II

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) opdræt af akvakulturdyr, herunder akvatiske indeslutningssystemer, produktionssystemer, maksimal opdrætstæthed og, hvor det er relevant, mindste opdrætstæthed

c) opstaldningsforhold og opdrætsmetoder som fastlagt i pkt. 4.1.5 og 4.2.2 i del III i bilag II

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) avl

udgår

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) håndtering af akvakulturdyr

e) håndtering af bløddyr som fastlagt i pkt. 4.2.4 i del III i bilag II

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) foderstoffer og fodring

f) foderstoffer og fodring som fastlagt i pkt. 4.1.3.3 og 4.1.3.4 i del III i bilag II

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) sygdomsforebyggelse og dyrlægebehandling.

g) sygdomsforebyggelse og dyrlægebehandling som fastlagt i pkt. 4.1.4 i del III i bilag II.

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter specifikke regler for betingelserne for gennemførelse af den database, der er omhandlet i punkt 4.1.2.1 i del III i bilag II.

 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 37, stk. 2.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Regler om produktion af forarbejdede fødevarer og foderstoffer

Regler om produktion af forarbejdede foderstoffer

Begrundelse

Regler om produktion af fødevarer og foderstoffer er forskellige, fordi de er baseret på forskellige horisontale forordninger. De bør derfor holdes adskilt. Dette forklarer også de elementer, der udgår i de følgende ændringsforslag til artikel 13.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Erhvervsdrivende, der producerer forarbejdede fødevarer og foderstoffer, skal navnlig overholde de særlige produktionsregler, der er fastsat i del IV i bilag II.

1. Erhvervsdrivende, der producerer forarbejdede foderstoffer, skal overholde de produktionsregler, der er fastsat i del IV i bilag II.

Begrundelse

Erhvervsdrivende bør også opfylde de generelle produktionsregler, der er fastsat i del IV i bilag II.

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af denne forordning for så vidt angår produktion af forarbejdede økologiske fødevarer og foderstoffer og tilpasning til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre eller supplere de særlige regler for produktion af fødevarer og foderstoffer med hensyn til:

2. For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af denne forordning for så vidt angår produktion af forarbejdede økologiske foderstoffer og tilpasning til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at supplere de særlige regler for produktion af foderstoffer, med hensyn til:

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) procedurer, som skal følges

udgår

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) forebyggende foranstaltninger, som skal træffes

b) forholdsregler og forebyggende foranstaltninger, som skal træffes

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) sammensætning af og betingelser for anvendelse af forarbejdede fødevarer og foderstoffer, herunder produkter og stoffer, hvis anvendelse i forarbejdede fødevarer og foderstoffer er tilladt

udgår

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) rengøringsforanstaltninger

udgår

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) markedsføring af forarbejdede produkter, herunder mærkning og identifikation heraf

udgår

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) adskillelse mellem på den ene side økologiske produkter, landbrugsingredienser og fodermidler og på den anden side fodermidler fra ikke-økologiske produkter, landbrugsingredienser og fodermidler

udgår

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) listen over ikke-økologiske landbrugsingredienser, hvis anvendelse undtagelsesvis er tilladt til produktion af forarbejdede økologiske produkter

udgår

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) beregningen af den andel af landbrugsingredienser, der er omhandlet i artikel 21, stk. 3, litra a), nr. ii, og litra b)

udgår

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) teknikker, som anvendes i fødevare- og foderstofforarbejdning.

i) teknikker, som anvendes i foderstofforarbejdning.

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13a

 

Regler for produktion af forarbejdede fødevarer

 

1. Erhvervsdrivende, der producerer forarbejdede fødevarer, skal overholde de produktionsregler, der er fastsat i del IV i bilag II.

 

2. Ud over de generelle regler for landbrugsproduktion i artikel 7 gælder følgende regler for erhvervsdrivende, der producerer forarbejdede fødevarer:

 

a) Tilberedning af forarbejdede økologiske fødevarer skal holdes adskilt i tid og rum fra tilberedning af ikke-økologiske fødevarer.

 

b) Følgende betingelser gælder for sammensætningen af forarbejdede økologiske fødevarer:

 

i) Produktet skal hovedsagelig være fremstillet af ingredienser af landbrugsoprindelse; når det skal fastslås, om et produkt hovedsagelig er fremstillet af ingredienser af landbrugsoprindelse, tages der ikke hensyn til tilsat vand og kogesalt.

 

ii) Kun tilsætningsstoffer, tekniske hjælpestoffer, smagsstoffer, vand, salt, produkter af mikroorganismer og enzymer, mineraler, sporstoffer, vitaminer samt aminosyrer og andre mikronæringsstoffer må anvendes, og kun i det omfang de er tilladt til anvendelse i økologisk produktion i henhold til artikel 19.

 

iii) Ikke-økologiske landbrugsingredienser må kun anvendes, hvis de er blevet godkendt til anvendelse af en medlemsstat.

 

iv) En økologisk ingrediens må ikke være til stede sammen med samme ingrediens i ikke-økologisk form eller en ingrediens fremstillet af omlægningsprodukter.

 

v) Fødevarer fremstillet af afgrøder under omlægning må kun bestå af en enkelt vegetabilsk ingrediens af landbrugsoprindelse.

 

3. For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af denne forordning for så vidt angår produktion af forarbejdede økologiske fødevarer og tilpasning til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at supplere de særlige regler for produktion af fødevarer, med hensyn til:

 

a) forholdsregler og forebyggende foranstaltninger, som skal træffes

 

b) sammensætning af og betingelser for anvendelse af produkter og stoffer, hvis anvendelse i forarbejdede fødevarer er tilladt, jf. punkt 2.2.2 i del IV i bilag II

 

c) proceduren for godkendelse af ikke-økologiske landbrugsingredienser, hvis anvendelse undtagelsesvis er tilladt til produktion af forarbejdede økologiske produkter

 

d) reglerne for beregning af den andel af landbrugsingredienser, der er omhandlet i artikel 21, stk. 3, litra a), nr. i), og litra b), som fastlagt i pkt. 2.2.3 i del IV i bilag II

 

e) teknikker, som anvendes i fødevareforarbejdning.

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af denne forordning for så vidt angår økologisk vinproduktion og tilpasning til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre eller supplere de særlige regler for produktion af vin for så vidt angår ønologiske fremgangsmåder og restriktioner.

2. For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af denne forordning for så vidt angår økologisk vinproduktion og tilpasning til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at supplere de særlige regler for produktion af vin for så vidt angår ønologiske fremgangsmåder og restriktioner, som fastlagt i pkt. 3.2, 3.3, 3.4 og 3.5 i del V i bilag II.

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af denne forordning for så vidt angår produktion af økologisk gær og tilpasning til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre eller supplere de særlige regler for produktion af gær for så vidt angår forarbejdningen og de anvendte substrater.

2. For at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelse af denne forordning for så vidt angår produktion af økologisk gær og tilpasning til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at supplere de særlige regler for produktion af gær som fastlagt i punkt 1.3 i del VI i bilag II.

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at tage hensyn til et eventuelt fremtidigt behov for særlige produktionsregler for andre produkter end de produkter, som er omhandlet i artikel 10 til 15, og for at sikre kvalitet, sporbarhed og overholdelsen af denne forordning for så vidt angår økologisk produkter af disse andre yderligere produkter og sikre tilpasning til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre eller supplere bilag II, hvad angår særlige produktionsregler for disse produkter.

Hvis denne forordning ikke fastlægger detaljerede produktionsregler for bestemte dyrearter, vandplanter og visse mikroalger, gælder de nationale bestemmelser eller – i mangel heraf – private standarder, der er anerkendt af medlemsstaterne, indtil der er optaget detaljerede produktionsregler i denne forordning. Sådanne nationale regler eller private standarder meddeles Kommissionen. De regler, der er fastlagt i kapitel IV om mærkning, og i kapitel V om kontrol og certificering, gælder tilsvarende.

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at gøre det muligt at en økologisk produktion kan videreføres eller genoptages i tilfælde af en katastrofesituation og med forbehold af de principper, der er fastsat i kapital II, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på fastlæggelse af de kriterier, der skal ligge til grund for at afgøre, om der er tale om en katastrofesituation og om særlige bestemmelser om, hvordan disse situationer håndteres, om overvågning og om rapporteringskrav.

1. For at gøre det muligt, at en økologisk produktion kan videreføres eller genoptages i tilfælde af omstændigheder, der skyldes ugunstige vejrforhold, en dyresygdomspandemi, en plantesygdom eller et skadedyrsangreb, en miljøhændelse eller en naturkatastrofe kan de kompetente myndigheder udstede individuelle tilladelser til undtagelser, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 

a) Undtagelser fra de produktionsregler, der er fastlagt i dette kapitel, er underlagt de principper, der er fastlagt i kapitel II.

 

b) Undtagelserne, jf. litra a), skal begrænses til et minimum og, når det er hensigtsmæssigt, være tidsbegrænsede og må kun gives i følgende tilfælde:

 

i) når de er nødvendige for at sikre, at den økologiske produktion kan påbegyndes eller opretholdes på bedrifter, der er udsat for ugunstige klimatiske, geografiske eller strukturelle forhold

 

ii) når de er nødvendige for at sikre adgang til foder, udsæd og vegetativt formeringsmateriale, levende dyr og andre rå- og hjælpestoffer, under omstændigheder hvor de ikke kan fås på markedet i økologisk form

 

iii) når de er nødvendige for at sikre adgang til landbrugsingredienser, under omstændigheder hvor de ikke kan fås på markedet i økologisk form

 

iv) når de er nødvendige for at løse specifikke problemer i forbindelse med økologisk husdyrbrug

 

e) når midlertidige foranstaltninger er nødvendige for, at en økologisk produktion kan videreføres eller genoptages i en katastrofesituation.

 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36, der fastlægger de kriterier, på hvis grundlag situationer kan betragtes som situationer, der kræver særlige produktionsregler og regler for håndtering samt regler for overvågning og rapportering, under hensyntagen til ekspertisen i den økologiske sektor.

 

3. Medlemsstaternes kompetente myndigheder er ansvarlige for at give tilladelse til undtagelser i hvert enkelt tilfælde.

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at sikre den økologiske produktions integritet og tilpasningen til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre eller supplere reglerne i bilag III.

2. For at sikre den økologiske produktions integritet og tilpasningen til den tekniske udvikling tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at supplere reglerne i punkt 2, 3, 4 og 6 i bilag III.

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) til plantebeskyttelsesmidler

a) til plantebeskyttelsesmidler i hele EU eller i en eller flere af de i bilag I til forordning (EF) nr. 1107/2009 definerede zoner

Begrundelse

Svarende til de horisontale bestemmelser vedrørende godkendelse af plantebeskyttelsesmidler i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør der også i den foreliggende forordning være mulighed for en opdeling i zoner i Syd-, Central- og Nordeuropa for at kunne tage højde for de store økologiske og klimatiske forskelle i EU. For at udelukke misbrug skal en sådan godkendelse for en zone være obligatorisk knyttet til en økologisk forbedret bæredygtighed.

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) til andre stoffer til anvendelse med henblik på dyrs sundhed end dem, der er nævnt under litra d) og e)

Begrundelse

Denne “overskrift” giver mulighed for at opstille nye lister over stoffer, hvis det er nødvendigt, f.eks. over stoffer, der bruges som veterinærmedicin.

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) til ikke-terapeutiske lægemidler og produkter, som bidrager til at sikre dyresundhed og -velfærd.

Begrundelse

Eksempelvis bør der som alternativ til den operative kastration af smågrise være mulighed for immunologisk forebyggelse af ornesmag.

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan navnlig give tilladelse til anvendelse i produktion af forarbejdede økologiske fødevarer af, og opstille en begrænset liste over, de produkter og stoffer, der må anvendes til følgende formål:

Kommissionen giver navnlig tilladelse til anvendelse i produktion af forarbejdede økologiske fødevarer af, og opstille en begrænset liste over, de produkter og stoffer, der må anvendes til følgende formål:

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) til fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og tekniske hjælpestoffer

a) til fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer, tekniske hjælpestoffer, smagsstoffer, produkter af mikroorganismer, mineraler, sporstoffer, vitaminer, aminosyrer og mikronæringsstoffer

Begrundelse

Dette ændringsforslag tjener til at præcisere, hvilke stoffer der må bruges som fødevaretilsætningsstoffer.

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) til produkter og stoffer, der anvendes i forbindelse med ønologiske fremgangsmåder

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb) til produkter, der anvendes til rengøring og desinfektion i forarbejdnings- og oplagringsfaciliteter.

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia) En zonegodkendelse af produkter er kun mulig, hvis der kan opnås en positiv økologisk effekt ved at mindske anvendelsen af andre produkter og stoffer, og der ellers må forventes en uacceptabel forringelse af kulturer, som traditionelt dyrkes i økologisk kvalitet i den pågældende zone.

Begrundelse

Svarende til de horisontale bestemmelser vedrørende godkendelse af plantebeskyttelsesmidler i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør der også i den foreliggende forordning være mulighed for en opdeling i zoner i Syd-, Central- og Nordeuropa for at kunne tage højde for de store økologiske og klimatiske forskelle i EU. For at udelukke misbrug skal en sådan godkendelse for en zone være obligatorisk knyttet til en økologisk forbedret bæredygtighed.

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) Følgende gælder for produkterne i stk. 1, første afsnit, litra c) og d):

e) Følgende gælder for produkterne i stk. 1, første afsnit, litra c), d) og da):

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Alternativer, der er tilladt i henhold til denne artikel, findes ikke.

a) Alternative stoffer, der er tilladt i henhold til denne artikel, eller teknologier, der er i overensstemmelse med denne forordning, findes ikke.

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilladelsen til anvendelse af produkter eller stoffer frembragt ved kemisk syntese begrænses til det strengt nødvendige for tilfælde, hvor anvendelsen af eksterne input, jf. artikel 4, litra f), vil være årsag til en uacceptabel påvirkning af miljøet.

Tilladelsen til anvendelse af produkter og stoffer, der ikke er omfattet af artikel 4, litra f), begrænses nøje til tilfælde, hvor anvendelsen af eksterne input, jf. artikel 4, litra f), vil være årsag til en uacceptabel påvirkning af miljøet, dyrs og menneskers sundhed eller produktkvaliteten.

Begrundelse

Tilladelsen skal ikke alene være nøje begrænset til produkter frembragt ved kemisk syntese, men også til andre stoffer, der ikke er omfattet af artikel 4, litra f).

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Anmodninger om ændring eller fjernelse offentliggøres af medlemsstaterne.

Dossieret vedrørende ændring eller fjernelse offentliggøres af medlemsstaterne og af Kommissionen.

Begrundelse

Anmodninger om ændringer i listen over stoffer bør gøres mere gennemsigtig end tidligere.

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Kommissionen reviderer de i stk. 1 omhandlede lister hvert fjerde år.

Begrundelse

Hidtil er kun få lister blevet regelmæssigt opdateret, hvilket betyder, at erhvervsdrivende underrettes i tilstrækkeligt omfang.

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om godkendelse eller tilbagetrækning af produkter eller stoffer, der må anvendes i økologisk produktion i almindelighed, og produkter og stoffer, der må anvendes i produktionen af forarbejdede økologiske fødevarer i særdeleshed, og fastlægger de procedurer, der skal følges ved udstedelse af godkendelser og ved udarbejdelse af listerne over sådanne produkter og stoffer, og, hvor det er relevant, en beskrivelse af disse, krav til sammensætning og anvendelsesbetingelser. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 37, stk. 2.

5. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om godkendelse eller tilbagetrækning af produkter eller stoffer, der må anvendes i økologisk produktion i almindelighed, og produkter og stoffer, der må anvendes i produktionen af forarbejdede økologiske fødevarer i særdeleshed, og fastlægger de procedurer, der skal følges ved udstedelse af godkendelser og ved udarbejdelse af listerne over sådanne produkter og stoffer, og, hvor det er relevant, en beskrivelse af disse, krav til sammensætning og anvendelsesbetingelser.

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Artikel 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 20

udgår

Forekomst af ikke-tilladte produkter eller stoffer

 

1. Produkter, for hvilke det konstateres, at mængden af produkter og stoffer, der ikke er tilladt i henhold til artikel 19, ligger over de grænseværdier, der er fastsat under hensyntagen til navnlig direktiv 2006/125/EF, må ikke markedsføres som økologiske.

 

2. For at sikre formålstjenlighed, effektivitet og gennemsigtighed hvad angår ordningen for økologisk produktion og mærkning bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på fastsættelse af de specifikke kriterier og betingelser, der gælder for anvendelsen af de grænseværdier, der er omhandlet i stk. 1, og for så vidt angår fastlæggelsen af disse grænseværdier og tilpasningen heraf på baggrund af den tekniske udvikling.

 

3. Uanset artikel 211, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 og med forbehold for, at en tilladelse fra Kommissionen vedtages uden anvendelse af proceduren omhandlet i artikel 37, stk. 2 eller 3, i denne forordning, kan medlemsstaterne yde nationale betalinger for at kompensere landbrugere for tab, de er påført som følge af forurening af deres landbrugsprodukter med ikke-tilladte produkter eller stoffer, som forhindrer dem i at markedsføre deres produkter som økologiske, forudsat at landbrugerne har truffet alle relevante foranstaltninger til at forhindre risikoen for en sådan forurening. Medlemsstaterne har også mulighed for at anvende den fælles landbrugspolitiks ordninger for helt eller delvist at dække sådanne tab.

 

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 20a

 

Forebyggende foranstaltninger, der træffes for at forebygge en manglende overholdelse af denne forordning

 

1. For at sikre, at denne forordning overholdes, træffer den erhvervsdrivende alle nødvendige forholdsregler for at undgå forekomst af ikke-tilladte processer, produkter og stoffer i økologisk produktion.

 

2. Når en erhvervsdrivende har mistanke om, at en proces, et produkt eller et stof, der er blevet tilvejebragt, produceret eller behandlet til anvendelse i økologisk landbrug, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal den erhvervsdrivende:

 

a) udskille og identificere produktet

 

b) oprette et system, der stemmer med bedriftens art og størrelse, med henblik på kontrol og vurdering ifølge procedurer, der bygger på en systematisk identifikation af kritiske proceduremæssige skridt

 

c) trække produktet tilbage fra markedet og standse forarbejdningen heraf, hvis han efter at have foretaget den vurdering, der er omhandlet i litra b), konkluderer, at mistanken er begrundet. Den erhvervsdrivende informerer omgående de kompetente myndigheder eller kontrolorganet om sine resultater.

 

3. De kompetente myndigheder, kontrolorganer og myndigheder træffer følgende foranstaltninger:

 

a) Hvis en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan:

 

– konstaterer forekomst af ikke-tilladte processer, produkter eller stoffer i økologisk produktion, eller

 

– modtager pålidelige oplysninger fra en erhvervsdrivende om en mistanke, der er begrundet i overensstemmelse med stk. 2, litra c), eller

 

– får oplyst, at en erhvervsdrivende agter at markedsføre et produkt, som ikke er i overensstemmelse med reglerne for økologisk produktion, men er mærket med en henvisning til den økologiske produktionsmetode,

 

skal denne kontrolmyndighed eller dette kontrolorgan forbyde markedsføring af dette produkt med en henvisning til den økologiske produktionsmetode, indtil det har fået sikkerhed for, at mistanken er blevet fjernet, eller bestemmelserne overholdes.

 

b) Kontrolmyndigheden eller kontrolorganet skal fjerne mistanken om manglende overholdelse eller bekræfte mistanken og forbuddet mod markedsføring så hurtigt som muligt, idet der tages hensyn til produktets holdbarhed, og under alle omstændigheder inden for to måneder. I sådanne tilfælde samarbejder den pågældende erhvervsdrivende fuldt ud med kontrolorganet eller -myndigheden. Kontrolmyndigheden eller -organet giver den erhvervsdrivende lejlighed til at udtale sig, inden den/det bekræfter mistanken om manglende overholdelse.

 

c) Hvis det bekræftes, at der foreligger manglende overholdelse, finder artikel 26a anvendelse.

 

d) Hvis den manglende overensstemmelse ikke bekræftes inden for den periode, der er fastlagt under litra b), tilbagekaldes den heri omhandlede afgørelse senest ved udløbet af denne periode.

 

4. For at undgå utilsigtet forurening med ikke-tilladte produkter eller stoffer som følge af ikke-økologiske landbrugsmetoder eller andre ikke-økologiske metoder til forarbejdning, behandling og distribution, som ligger uden for de økologiske erhvervsdrivendes kontrol, træffer medlemsstaterne forebyggende foranstaltninger.

 

5. Hvis kontrolmyndigheder, kontrolorganer og kompetente myndigheder har konstateret specifikke risici for manglende overholdelse af denne forordning eller specifikke risici for utilsigtet forurening af økologiske produkter i visse sektorer af økologisk produktion, skal medlemsstaterne træffe tilstrækkelige forebyggende foranstaltninger mod disse risici.

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Artikel 20 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 20b

 

Årsager til forurening med plantebeskyttelsesmidler og de kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder og kontrolorganers ansvarsområder

 

1. Hvis en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan konstaterer forekomst af plantebeskyttelsesmidler, der ikke overholder artikel 19, eller modtager pålidelige oplysninger om en sådan forekomst, skal det foretage en passende undersøgelse af årsagerne til forureningen. Sådanne undersøgelser inddeler forureningen i en af de tre følgende kategorier:

 

a) teknisk uundgåelig

 

b) teknisk unødig

 

c) bevidst eller gentagen forurening, der er teknisk unødig.

 

En forurening skal betragtes som unødig, når den erhvervsdrivende:

 

– ikke har truffet eller opretholdt passende, afbalancerede foranstaltninger for at identificere og undgå risikoen for forurening af økologiske produkter med ikketilladte produkter og stoffer eller

 

– ikke regelmæssigt har revideret og tilpasset sådanne passende foranstaltninger, selv om risikoen for forurening har været klart identificerbar eller

 

– ikke har truffet passende foranstaltninger i henhold til tidligere anmodninger fra de kompetente myndigheder eller, i givet fald, fra kontrolmyndigheden eller kontrolorganet om at træffe foranstaltninger for at undgå forurening eller

 

– ikke har opfyldt de relevante krav i denne forordning eller på anden måde ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger under produktionsprocessen for at undgå forurening.

 

2. Produkter, der er potentielt forurenet med plantebeskyttelsesmidler som omhandlet i stk. 1, litra a), kan betragtes som salgbare efter de kompetente myndigheders undersøgelse.

 

Potentiel forurening som omhandlet i stk. 1, litra b), undersøges af kontrolorganet eller -myndigheden med hensyn til arten af de omstændigheder, der har ført til forureningen, i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i artikel 20a.

 

3. I tilfælde af forurening som omhandlet i stk. 1, litra c), skal den kompetente myndighed, kontrolmyndigheden eller ‑organet forbyde den pågældende erhvervsdrivende at markedsføre produkter, der henviser til den økologiske produktionsmetode i forbindelse med mærkning og reklame.

 

Alle produktionsområder eller produkter, der er berørt af ikke-godkendte plantebeskyttelsesmidler, skal underkastes en ny omlægningsperiode som omhandlet i artikel 8, der løber fra datoen for anvendelsen af de ikke-godkendte plantebeskyttelsesmidler, eller, hvis denne dato ikke er verificerbar, fra datoen for denne konstatering. Dette gælder med forbehold af eventuelle sanktioner, der kan pålægges.

 

4. For at skabe de bedste metoder til at afsløre og dokumentere manglende overholdelse af denne forordning tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 vedrørende:

 

– den metode, der skal anvendes til at påvise og evaluere forekomsten af plantebeskyttelsesmidler, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, og navnlig med artikel 19

 

– de procedurer, der skal følges

 

– de oplysninger, som skal dokumenteres i en fælles database om manglende overholdelse af denne forordning, herunder forekomst af restkoncentrationer af ikke-godkendte plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Artikel 20 c (ny) stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 20c

 

Database om manglende overholdelse af denne forordning og database om forekomst af ikke-godkendte plantebeskyttelsesmidler

 

Kommissionen opretter en database om tilfælde af manglende overholdelse af denne forordning, der er baseret på nationale databaser, der oprettes af medlemsstaterne. Disse databaser skal anvendes til at lette udarbejdelsen af bedste praksis for at undgå forurening. I forbindelse med indsamlingen af disse data skal medlemsstaterne og Kommissionen anvende en risikobaseret tilgang, der viser årsagerne til og kategorierne af manglende overholdelse eller forurening som fastsat i artikel 20b, stk. 1, litra a), b) og c). Databaserne skal være tilgængelige for erhvervsdrivende, kontrolorganer og ‑myndigheder samt de kompetente myndigheder. Medlemsstaterne forelægger en årlig rapport for Kommissionen.

 

En database med analyser, der er udført af kontrolorganerne og ‑myndighederne, herunder om afsløring af ikke-tilladte plantebeskyttelsesmidler, fastsættes af medlemsstaterne. Databasen skal være tilgængelig for erhvervsdrivende, kontrolorganer og kontrolmyndigheder samt de kompetente myndigheder. Medlemsstaterne rapporterer årligt til Kommissionen om de resultater, der er indsamlet i den nationale database.

Begrundelse

Hænger uløseligt sammen med de tidligere ændringsforslag fra samme forslagsstillere. Det er vigtigt, at medlemsstaterne underretter Kommissionen om resultaterne af deres undersøgelser en gang om året. På denne baggrund forelægger Kommissionen en rapport, som i givet fald er ledsaget af et lovgivningsforslag om fællesskabstærskler for decertificering og betingelserne for kompensation til landbrugerne, såfremt der er tale om uundgåelig forurening.

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I denne forordning anses et produkt for at være forsynet med angivelser, der henviser til økologisk produktion, når produktet eller dets ingredienser eller de anvendte fodermidler i mærkningen, reklamen eller handelsdokumenterne er beskrevet med angivelser, der lader køberen formode, at produktet eller dets ingredienser eller de anvendte fodermidler er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning. Navnlig må betegnelserne i bilag IV samt afledninger heraf eller diminutivformer, som f.eks. "bio-" og "øko-" anvendes, hver for sig eller i kombination, overalt i Unionen og på alle de sprog, der er opført i nævnte bilag, i forbindelse med mærkning af og reklame for produkter, der opfylder kravene i denne forordning.

1. I denne forordning anses et produkt for at være forsynet med angivelser, der henviser til økologisk produktion, når produktet eller dets ingredienser, de anvendte fodermidler eller en inputdel af kæden for det økologiske produkt i mærkningen, reklamen eller handelsdokumenterne er beskrevet med angivelser, der lader køberen formode, at produktet eller dets ingredienser, de anvendte fodermidler eller en del af kæden for det økologiske produkt er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning. Navnlig må betegnelserne i bilag IV eller tilsvarende betegnelser på andre sprog, som ikke er officielle EU-sprog, men som har status som officielt anerkendt sprog i en medlemsstats forfatning, samt afledninger heraf eller diminutivformer, som f.eks. "bio-" og "øko-" anvendes, hver for sig eller i kombination, overalt i Unionen og på alle de sprog, der er opført i nævnte bilag, i forbindelse med mærkning af og reklame for produkter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, og som opfylder kravene i denne forordning. Mærkning af og reklame for levende eller uforarbejdede landbrugsprodukter må desuden kun indeholde angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, når hele produktet også er fremstillet i overensstemmelse med kravene i denne forordning.

Ændringsforslag    202

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. For så vidt angår produkter og stoffer, der anvendes i produktion af afgrøder som plantebeskyttelsesmidler, gødningsstoffer, jordforbedringsmidler og næringsstoffer, skal de betegnelser, der henvises til i denne artikels stk. 1, ikke anvendes noget sted i Unionen på noget sprog opført i Bilag IV til mærkning, reklame og kommercielle dokumenter.

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. For så vidt angår forarbejdede fødevarer kan de betegnelser, der er omhandlet i stk. 1, anvendes

3. For så vidt angår forarbejdede fødevarer, anvendes de betegnelser, der er omhandlet i stk. 1

Ændringsforslag    204

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) udelukkende på ingredienslisten, hvis under 95 % af landbrugsingredienserne er økologiske, og forudsat at disse ingredienser er i overensstemmelse med de produktionsregler, der er fastsat i denne forordning.

b) udelukkende på ingredienslisten, hvis under 95 % af landbrugsingredienserne er økologiske, og forudsat at denne fødevare er i overensstemmelse med de produktionsregler, der er fastsat i denne forordning.

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at undgå, at konventionelle eller ikke-økologiske fremgangsmåder forbindes med brugen af betegnelsen "økologisk".

Ændringsforslag    205

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For så vidt angår plantesorter, kan betegnelserne i stk. 1 anvendes i salgsbeskrivelsen, forudsat at:

 

a) sorten opfylder de produktionsregler, der er fastsat i pkt. 1.4 i del I i bilag II og

 

b) betegnelsen “økologisk sort” anvendes.

Ændringsforslag    206

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. For at skabe klarhed for forbrugerne og for at sikre, at de relevante oplysninger formidles til dem, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 om tilpasning af listen over betegnelser i bilag IV under hensyntagen til den sproglige udvikling i medlemsstaterne og om fastsættelse af de specifikke krav til mærkning og sammensætning, der gælder for foder og foderingredienser.

4. For at skabe klarhed for forbrugerne og for at sikre, at de relevante oplysninger formidles til dem, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 om tilpasning af listen over betegnelser i bilag IV under hensyntagen til den sproglige udvikling i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    207

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

skal det, når Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion anvendes, også angives, hvor de landbrugsråvarer, som indgår i produktet, er produceret; dette sted skal anføres i samme synsfelt som logoet og antager efter omstændighederne en af følgende former:

Med undtagelse af produkter i vinsektoren, jf. artikel 1, stk. 2, litra l), i Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 skal det, når Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion anvendes, også angives, hvor de landbrugsråvarer, som indgår i produktet, er produceret; dette sted skal anføres i samme synsfelt som logoet og antager efter omstændighederne en af følgende former:

Begrundelse

I henhold til artikel 55 i forordning (EF) nr. 607/2009 er kravet om oprindelsesmærkning for råvarer allerede gældende for alle europæiske vine, uanset om de fremstilles med eller uden geografisk betegnelse. For at lette den administrative byrde og mindske ekstraomkostningerne i forbindelse med mærkning foreslås det derfor, at man afskaffer denne redundante pligt for disse produkters vedkommende.

Ændringsforslag    208

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Betegnelsen "EU" eller "ikke-EU" kan erstattes af eller suppleres med angivelsen af et land, hvis alle landbrugsråvarer, der indgår i produktet, er produceret i det pågældende land.

Betegnelsen "EU" eller "ikke-EU" kan suppleres med angivelsen af et land eller en region, hvis alle landbrugsråvarer, der indgår i produktet, er produceret i det pågældende land eller den pågældende region.

Ændringsforslag    209

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De angivelser, der er nævnt i denne artikel stk. 1 og 2, og i artikel 23, stk. 3, skal anbringes på et iøjnefaldende sted på en sådan måde, at de er klart synlige, letlæselige og ikke kan slettes.

3. De angivelser, der er nævnt i denne artikels stk. 1 og 2 samt i artikel 23, stk. 3, skal påtrykkes på et iøjnefaldende sted og være letlæselige og ikke skjule de obligatoriske angivelser i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1169/2011.

Ændringsforslag    210

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) angivelsen af, hvor landbrugsråvarerne er produceret i henhold til denne artikel, stk. 2, og artikel 232, stk. 3.

c) angivelse af, hvor landbrugsråvarerne er produceret, i henhold til denne artikels stk. 2 og artikel 23, stk. 3.

Begrundelse

Slåfejl i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    211

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion må anvendes i mærkning og udformning af samt reklame for produkter, der opfylder kravene i denne forordning.

1. Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion må anvendes i mærkning og udformning af samt reklame for produkter, der opfylder kravene i denne forordning, herunder produkter omfattet af særlige produktionsregler i henhold til artikel 16. Logoet for økologiske produkter må ikke bruges i forbindelse med fødevarer som omhandlet i artikel 21, stk. 3, litra b), eller produkter fra bedrifter under omlægning.

Ændringsforslag    212

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion er en officiel attestering i henhold til artikel 85 og 90 i forordning (EU) nr. XXX/XXXX [forordningen om offentlig kontrol].

udgår

Begrundelse

Hvis logoet for økologisk produktion er en officiel attestering, kan dette skabe yderligere administrative byrder for erhvervsdrivende i en fremtidig godkendelsesprocedure.

Ændringsforslag    213

Forslag til forordning

Kapitel V – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Økologisk certificering

Økologisk kontrol og certificering

Ændringsforslag    214

Forslag til forordning

Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23a

 

Kontrolsystem

 

1. Medlemsstaterne opretter et kontrolsystem og udpeger en eller flere kompetente myndigheder til at være ansvarlige for at overvåge overholdelsen af de forpligtelser, der er fastlagt i denne forordning, i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EU) nr. XX/XXXX (forordningen om offentlig kontrol).

 

2. Foruden de betingelser, der er fastlagt i forordningen om offentlig kontrol, skal det kontrolsystem, der oprettes under denne forordning, mindst omfatte anvendelse af forholdsreglerne omhandlet i artikel 20a og de kontrolforanstaltninger, der er omhandlet i dette kapitel.

 

3. Arten og hyppigheden af kontrolforanstaltningerne fastsættes på grundlag af en vurdering af risikoen for manglende overholdelse af kravene i denne forordning og alvorsgraden heraf. Alle erhvervsdrivende og sammenslutninger af erhvervsdrivende er genstand for mindst én årlig fysisk kontrol på stedet af deres overholdelse af de gældende regler. Denne kontrol foretages på grundlag af inspektion, screening og målrettet screening afhængig af sandsynligheden af manglende overholdelse.

 

De kriterier for risikovurdering, som kontrolmyndighederne benytter til at identificere de mest risikobehæftede dele af fødekæden, er fastlagt i Bilag Vf. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36, hvad angår de enkelte elementer i risikovurderingen, kontrolhyppigheden og omfanget af stikprøvekontrollen som andel af det samlede antal kontroller.

 

4. Den kompetente myndighed kan

 

a) overdrage sine kontrolbeføjelser til en eller flere andre kontrolmyndigheder for økologiske produkter som defineret i artikel 2, nr. 39), i forordningen om offentlig kontrol. Kontrolmyndighederne skal give tilstrækkelige garantier for objektivitet og uvildighed og skal råde over et kvalificeret personale og de nødvendige ressourcer til at udføre deres opgaver

 

b) overdrage sine kontrolopgaver til en eller flere andre kontrolorganer for økologiske produkter som defineret i artikel 2, nr. 39), i forordningen om offentlig kontrol. Medlemsstaterne skal i så fald udpege de myndigheder, som er ansvarlige for godkendelse af og tilsyn med sådanne organer.

 

5. Den kompetente myndighed kan kun delegere kontrolopgaver til et bestemt kontrolorgan eller en bestemt kontrolmyndighed, hvis betingelserne i artikel 26, stk. 2, i forordningen om offentlig kontrol er opfyldt, og navnlig hvis

 

a) der foreligger en nøjagtig beskrivelse af de opgaver, som kontrolorganet eller kontrolmyndigheden skal varetage, og af de betingelser, hvorunder det/den kan varetage dem

 

b) kontrolorganet eller kontrolmyndigheden

 

i) har den fornødne sagkundskab, de fornødne hjælpemidler og den fornødne infrastruktur til at kunne varetage de opgaver, det har fået delegeret

 

ii) har et tilstrækkeligt antal medarbejdere med passende kvalifikationer og erfaringer og

 

iii) er upartisk og uden interessekonflikter for så vidt angår varetagelsen af de opgaver, det har fået delegeret

 

c) kontrolorganet eller kontrolmyndigheden akkrediteres i henhold til europæisk standard EN 17065 eller ISO-vejledning 65, (Generelle krav til organer, der udfører produktcertificering) i den udgave, der senest er bekendtgjort ved offentliggørelse i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende, og godkendes af de kompetente myndigheder

 

d) kontrolorganet eller kontrolmyndigheden informerer regelmæssigt, og når den kompetente myndighed anmoder herom, den kompetente myndighed om kontrolresultaterne. Hvis kontrolresultaterne viser en alvorlig grad af manglende overholdelse, underretter kontrolorganet omgående den kompetente myndighed.

 

e) der er en effektiv og dokumenteret koordinering mellem den delegerende kompetente myndighed og kontrolorganet eller kontrolmyndigheden.

 

6. Foruden at overholde bestemmelserne i stk. 5 skal den kompetente myndighed ved godkendelsen af et kontrolorgan eller en kontrolmyndighed tage hensyn til følgende kriterier:

 

a) den standardkontrolprocedure, der skal følges, og som indeholder en udførlig beskrivelse af de forsigtigheds- og kontrolforanstaltninger, som kontrolorganet eller kontrolmyndigheden forpligter sig til at pålægge erhvervsdrivende, der er undergivet dets kontrol

 

b) de foranstaltninger, som kontrolorganet agter at anvende i tilfælde af manglende overholdelser.

 

7. Den kompetente myndighed må ikke delegere følgende opgaver til kontrolorganerne eller kontrolmyndighederne:

 

a) tilsyn med og revision af andre kontrolorganer eller kontrolmyndigheder

 

b) beføjelse til at indrømme undtagelser som omhandlet i artikel 17, med mindre der er mulighed for dette i henhold til særlige regler for produktion.

 

8. I overensstemmelse med artikel 29 i forordningen om offentlig kontrol foretager de kompetente myndigheder, der delegerer specifikke opgaver til kontrolorganerne eller kontrolmyndighederne, audit eller inspektion af de pågældende kontrolorganer eller kontrolmyndigheder efter behov. Når gennemførelse af en revision eller et tilsyn afslører, at de omtalte organer ikke i tilstrækkeligt omfang eller på passende vis udfører de opgaver, der er dem delegeret, kan den kompetente myndighed, som har delegeret opgaven, tilbagekalde denne delegering. Den trækker den straks tilbage, hvis kontrolorganet eller kontrolmyndigheden ikke rettidigt finder en hensigtsmæssig løsning.

 

9. Foruden overholdelse af bestemmelserne i stk. 8 skal den kompetente myndighed

 

a) sikre, at den kontrol, som udføres af kontrolorganet eller kontrolmyndigheden, er objektiv og uafhængig

 

b) verificere effektiviteten af de kontroller, der udføres af kontrolorganet eller kontrolmyndigheden

 

c) have kendskab til alle uregelmæssigheder og overtrædelser, der konstateres, og de korrigerende foranstaltninger, der bringes i anvendelse

 

d) trække godkendelsen af et kontrolorgan eller en kontrolmyndighed tilbage, hvis det/den ikke opfylder kravene i litra a) og b) i dette stykke eller ikke længere opfylder kriterierne i stk. 5 og 6 eller ikke opfylder kravene i stk. 11, 12 og 14.

 

10. Medlemsstaterne tildeler hver kontrolmyndighed eller hvert kontrolorgan, der udfører kontrolopgaver som omhandlet i stk. 4, et kodenummer.

 

11. Kontrolmyndighederne og -organerne giver de kompetente myndigheder adgang til deres kontorer og anlæg og giver alle oplysninger og yder enhver hjælp, som de kompetente myndigheder skønner påkrævet, for at de kan varetage deres forpligtelser i henhold til denne artikel.

 

12. Kontrolorganerne og Kontrolmyndighederne sikrer, at i det mindste de forsigtigheds- og kontrolforanstaltninger, der er omhandlet i stk. 2, anvendes over for de erhvervsdrivende, der er undergivet deres kontrol.

 

13. Medlemsstaterne sørger for, at den indførte kontrolordning i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EF) nr. 178/2002 sikrer sporbarhed for hvert produkt i alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen, således at forbrugerne navnlig får sikkerhed for, at de økologiske produkter er produceret i overensstemmelse med kravene i denne forordning. Medlemsstaterne sikrer, at anmodninger fra kontrolorganer eller kontrolmyndigheder vedrørende sporbarheden af økologiske produkter imødekommes så hurtigt som muligt og ikke senere end fire arbejdsdage pr. produktionstrin efter modtagelse af den pågældende anmodning.

 

14. Kontrolmyndighederne og -organerne sender senest den 31. januar hvert år de kompetente myndigheder en liste over de erhvervsdrivende, som var undergivet deres kontrol den 31. december det foregående år. Senest den 31. marts skal der hvert år forelægges en sammenfattende rapport over de kontrolforanstaltninger, der er iværksat i det foregående år.

Ændringsforslag    215

Forslag til forordning

Artikel 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag    216

Forslag til forordning

Artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 24a

 

Deltagelse i kontrolordningen

 

1. Erhvervsdrivende eller sammenslutninger af erhvervsdrivende, der producerer, tilbereder eller oplagrer økologiske produkter, importerer sådanne produkter fra et tredjeland, eksporterer sådanne produkter til et tredjeland, eller som markedsfører sådanne produkter, skal, inden de bringer produkter på markedet under betegnelsen "økologiske" eller "under omlægning til økologisk produktion":

 

a) give meddelelse om deres aktivitet til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor denne aktivitet udøves

 

b) lade deres virksomhed være omfattet af kontrolordningen i artikel 23a.

 

En erhvervsdrivende eller en sammenslutning af erhvervsdrivende, der udlægger nogle af sine aktiviteter til tredjemand, skal også opfylde kravene i litra a) og b), og de udlagte aktiviteter skal være omfattet af kontrolordningen.

 

2. Medlemsstaterne fritager økologiske erhvervsdrivende fra anvendelsen af denne artikel, hvis de sælger forpakkede produkter direkte til slutforbrugeren eller -brugeren, forudsat at de ikke producerer, forarbejder, forbereder eller oplagrer sådanne produkter andre steder end i forbindelse med salgsstedet eller importerer dem fra et tredjeland eller har overdraget sådanne aktiviteter til en anden erhvervsdrivende.

 

Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med artikel 26c, litra c), fritage erhvervsdrivende, som sælger en begrænset mængde uindpakkede økologiske produkter om året direkte til den endelige forbruger eller bruger, fra anvendelsen af denne artikels stk. 1, litra b), forudsat at de underretter de ansvarlige myndigheder om deres aktivitet og ikke producerer, forbereder eller oplagrer sådanne produkter andre steder end i forbindelse med salgsstedet, ikke importerer sådanne produkter fra et tredjeland og ikke lader sådanne aktiviteter udføre af tredjemand.

 

3. Medlemsstaterne udpeger en myndighed eller godkender et organ til at modtage meddelelserne under denne artikels stk. 1, litra a).

 

4. Medlemsstaterne sikrer, at erhvervsdrivende eller sammenslutninger af erhvervsdrivende, der overholder denne forordning og betaler et rimeligt gebyr som bidrag til kontroludgifterne, har ret til at være omfattet af kontrolordningen.

 

5. Erhvervsdrivende og sammenslutninger af erhvervsdrivende skal i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning dokumentere de forskellige aktiviteter, de udøver.

 

6. Kompetente myndigheder fører en ajourført fortegnelse med navne og adresser på erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende, der har givet meddelelse om deres aktiviteter i henhold til denne artikels stk. 1, litra a), og offentliggør denne fortegnelse på behørig vis, herunder ved offentliggørelse på internettet, sammen med oplysninger om deres økologiske certifikater som omhandlet i artikel 25, stk. 1, og ved brug af modellen i Bilag Vd til denne forordning. De kompetente myndigheder overholder kravene om beskyttelse af personoplysninger i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF1a.

 

7. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter nærmere detaljer og specifikationer vedrørende indhold, form og fremgangsmåde for meddelelser, jf. denne artikels stk. 1 og den model, der er omhandlet i denne artikels stk. 6. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 37, stk. 2.

 

________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

Ændringsforslag    217

Forslag til forordning

Artikel 25 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Økologicertifikat

Certifikat

Begrundelse

Med et certifikat dokumenteres det, at produktionen er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning. Produktion, der overholder bestemmelserne, er ikke økologisk fra starten af produktionsprocessen i omlægningsperioden. Ordet "økologi" kan virke forvirrende for sektoren og forbrugerne.

Ændringsforslag    218

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Erhvervsdrivende og sammenslutninger af erhvervsdrivende, som har givet meddelelse om deres aktiviteter i henhold til artikel 24, stk. 1, og som overholder bestemmelserne i denne forordning, har ret til at få udstedt et økologicertifikat. Økologicertifikatet, som så vidt muligt udstedes i elektronisk form, skal som minimum gøre det muligt at identificere den erhvervsdrivende eller sammenslutningen af erhvervsdrivende, produkttype eller produktsortiment, der er omfattet af certifikatet, og dets gyldighedsperiode.

1. Erhvervsdrivende og sammenslutninger af erhvervsdrivende, som har givet meddelelse om deres aktiviteter og tilmeldt deres virksomhed kontrolsystemet i henhold til artikel 24a, stk. 1, og som overholder bestemmelserne i denne forordning, har ret til at få udstedt et økologicertifikat. Økologicertifikatet, som så vidt muligt udstedes i elektronisk form, skal som minimum gøre det muligt at identificere den erhvervsdrivende eller sammenslutningen af erhvervsdrivende, produkttype eller produktsortiment, der er omfattet af certifikatet, og dets gyldighedsperiode.

Ændringsforslag    219

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Økologicertifikatet er et officielt certifikat som defineret i artikel 85 og 86 i forordning (EU) nr. XXX/XXX (kontrolforordningen).

udgår

Begrundelse

Private og offentlig-private certificeringssystemer bør være mulige (se ISO 17065).

Ændringsforslag    220

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Erhvervsdrivende og sammenslutninger af erhvervsdrivende har ikke ret til at få udstedt et økologicertifikat fra forskellige kontrolmyndigheder eller kontrolorganer for samme produktgruppe, herunder heller ikke når disse erhvervsdrivende og sammenslutninger af erhvervsdrivende udøver virksomhed i forskellige faser af produktionen, tilberedningen og distributionen.

3. Erhvervsdrivende og sammenslutninger af erhvervsdrivende har ikke ret til at få udstedt et økologicertifikat af forskellige kontrolorganer for aktiviteter, der udøves i én medlemsstat, for så vidt angår samme produktgruppe, heller ikke når disse erhvervsdrivende eller sammenslutninger af erhvervsdrivende udøver virksomhed i forskellige faser af produktion, tilberedning og distribution.

Begrundelse

Ordføreren foreslår at definere “grupper af produkter" i et nyt Bilag Vd baseret på Bilag XII af den tidligere forordning (EF) nr. 889/2008. Defineres grupperne af produkter i bilaget, vil det ikke længere være nødvendigt med en delegeret retsakt under stk. 6.

Ændringsforslag    221

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. De grupper af produkter, der er omhandlet i stk. 3, er følgende:

 

– planter og planteprodukter

 

– dyr og animalske produkter

 

– alger og akvakulturdyr

 

– forarbejdede fødevarer og foder, herunder gær

 

– vin.

Begrundelse

Se ændringsforslag til stk. 3: Ordføreren foreslår at definere “grupper af produkter" i et nyt Bilag Vd baseret på Bilag XII af den tidligere forordning (EF) nr. 889/2008.

Ændringsforslag    222

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. For at sikre formålstjenlighed, effektivitet og gennemsigtighed hvad angår ordningen for økologisk produktion og mærkning tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på de kriterier, der skal lægges til grund for fastlæggelsen af de produktgrupper, der er omhandlet i stk. 3.

udgår

Ændringsforslag    223

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Mangler i etableringen eller driften af systemet for intern kontrol i stk. 1, herunder især med hensyn til manglende kapacitet til at opdage eller håndtere manglende overholdelse fra de enkelte medlemmer af sammenslutningen af erhvervsdrivendes side, som påvirker økologiske produkters integritet, kan føre til at certificeringen som økologisk trækkes tilbage for hele sammenslutningen.

2. Mangler i etableringen eller driften af systemet for intern kontrol i stk. 1, herunder især med hensyn til manglende kapacitet til at opdage eller håndtere manglende overholdelse fra de enkelte medlemmer af sammenslutningen af erhvervsdrivendes side, som påvirker økologiske produkters integritet, skal føre til at økologicertifikatet, der omhandles i artikel 25, trækkes tilbage for hele sammenslutningen.

Ændringsforslag    224

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. For at sikre at certificeringen af en sammenslutning af erhvervsdrivende fungerer effektivt og virkningsfuldt bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik p det ansvar, der påhviler de enkelte medlemmer af en sammenslutning af erhvervsdrivende, sammenslutningens medlemssammensætning og størrelse, produktkategorier, der skal produceres af en sammenslutning af erhvervsdrivende, vilkårene for deltagelse i en sammenslutning af erhvervsdrivende, etablering og driften af sammenslutningens system for intern kontrol, herunder omfanget, indholdet og hyppigheden af den kontrol, der skal foretages.

3. Kriterierne for gruppecertificering af sammenslutninger af erhvervsdrivende er opstillet i Bilag Ve.

Ændringsforslag    225

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter vedrørende udveksling af oplysninger mellem en sammenslutning af erhvervsdrivende og den eller de kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder eller kontrolorganer, og mellem medlemsstaterne og Kommissionen. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 37, stk. 2.

udgår

Begrundelse

Disse bestemmelser er omfattet i en generel artikel om overtrædelser og efterfølgende information fra den eksisterende forordning og er blevet genindført i en ny artikel 26a om foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse, som gælder for såvel individuelle erhvervsdrivende som for grupper.

Ændringsforslag    226

Forslag til forordning

Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 26a

 

De kompetente myndigheders forpligtelser i tilfælde af manglende overholdelse

 

De kompetente myndigheder skal:

 

a) i tilfælde af manglende overholdelse, som påvirker økologiske produkters status i alle led i produktion, tilberedning, distribution og eksport, herunder navnlig som følge af anvendelse af forbudte eller ikke-godkendte stoffer og teknikker eller sammenblanding med ikke-økologiske produkter, sikre, at der ikke er henvisninger til økologisk produktion i forbindelse med mærkning af og reklame for hele det berørte parti eller produktionsperiode

 

b) i tilfælde af gentagen, fortsat eller tilsigtet manglende overholdelse sikre, at den berørte erhvervsdrivende eller sammenslutning af erhvervsdrivende, ud over at være underlagt de foranstaltninger, der er omhandlet i litra a) i denne artikel, gives forbud mod at markedsføre produkter, der henviser til økologisk produktion, og at deres økologicertifikat suspenderes eller tilbagetrækkes, hvis det er relevant.

Ændringsforslag    227

Forslag til forordning

Artikel 26 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 26b

 

Udveksling af information og administrativt samarbejde

 

1. Administrativt samarbejde mellem medlemsstater, kontrolorganer, kontrolmyndigheder og kompetente myndigheder, herunder for så vidt angår anvendelse af artikel 20a, stk. 2, skal være baseret på kravene i Afsnit 4 i forordningen om offentlig kontrol.

 

2. Efter en anmodning, der er behørigt begrundet i nødvendigheden af at garantere, at et produkt er fremstillet i overensstemmelse med denne forordning, udveksler de kompetente myndigheder, kontrolmyndighederne og ‑organerne relevante oplysninger om resultaterne af deres kontrol med andre kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder og ‑organer. De kan også udveksle sådanne oplysninger på eget initiativ.

 

3. Oplysninger om begrundet mistanke om manglende overholdelse, der har betydning for et produkts økologiske status, udveksles omgående mellem de berørte kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder, kontrolorganer, erhvervsdrivende og berørte medlemsstater, Kommissionen og de berørte erhvervsdrivende. Omfanget af denne informationsudveksling afhænger af alvoren og omfanget af den begrundede mistanke eller dokumenterede manglende overholdelse.

 

4. Der oprettes et nationalt panel af interesserede parter, herunder kontrolmyndigheder, kontrolorganer og repræsentanter for den økologiske sektor.

Ændringsforslag    228

Forslag til forordning

Artikel 26 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 26c

 

Delegerede beføjelser i forbindelse med kontrolsystemet

 

For at supplere reglerne med hensyn til kontrolsystemet i artikel 23a og 24a og for at sikre, at de fuldt ud er i overensstemmelse med forordningen om offentlig kontrol, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36, idet der fastlægges regler om:

 

a) de kompetente myndigheders og kontrolmyndighedernes specifikke ansvar og opgaver ud over dem, der er fastlagt i dette kapitel og i artikel 4, 8 og 9, artikel 10, stk. 1, artikel 11-13, artikel 34, stk. 1, og artikel 36 i forordningen om offentlig kontrol

 

b) krav om risikovurdering ud over kravene omhandlet i dette kapitel og i artikel 8, stk. 1, i forordningen om offentlig kontrol, idet der tages hensyn til risikoen for manglende overholdelse

 

c) de betingelser, på hvilke visse af sådanne erhvervsdrivende skal fritages for visse former for kontrol

 

d) metoder og teknikker for kontrol ud over dem, der er omhandlet i artikel 13 og artikel 33, stk. 1-5, i forordningen om offentlig kontrol, og særlige krav for gennemførelse af kontrol beregnet på at sikre sporbarheden af de økologiske produkter i alle faser af produktion, forberedelse og distribution

 

e) aktioner og foranstaltninger ud over dem, der er fastsat i artikel 20a og kapitel V i denne forordning og i artikel 134, stk. 2 og 3, i forordningen om offentlig kontrol i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse, kriterier ud over dem, der er omhandlet i artikel 135, stk. 1, andet afsnit, i forordningen om offentlig kontrol og kriterier og foranstaltninger ud over dem, der er fastsat i artikel 135, stk. 2, i forordningen om offentlig kontrol og i artikel 26a i denne forordning i tilfælde af manglende overholdelse

 

f) særlige kriterier og betingelser for aktivering af de mekanismer for administrativ bistand, der er fastlagt i afsnit IV, og for deres funktion, herunder udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder og kontrolorganer om tilfælde af manglende overholdelse eller forhold som giver anledning til at tro, at der forekommer manglende overholdelse.

Begrundelse

Særlige regler for økologiske produkter bør være indeholdt i forordningen om økologiske produkter og bør kun kunne ændres gennem denne forordning. Tilsvarende delegerede beføjelser bør derfor også være defineret i denne forordning. Disse bestemmelser er derfor blevet flyttet fra artikel 44 i Kommissionens forslag vedrørende ændring af artikel 23, nr. 2) og 3), i forordningen om offentlig kontrol.

Ændringsforslag    229

Forslag til forordning

Artikel 26 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 26d

 

Gennemførelse af denne forordning

 

Senest den 1. januar 2020 fastsætter Kommissionen de nødvendige administrative strukturer i de kompetente EU-myndigheder for at opfylde sine forpligtelser med hensyn til forbedret harmonisering og gennemførelse af denne forordning i medlemsstaterne, navnlig vedrørende kontrollen inden for Unionen og import fra tredjelande samt forbedret kommunikation mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne.

 

De opgaver, der skal udføres af disse strukturer, er fastsat i bilag Va.

Ændringsforslag    230

Forslag til forordning

Artikel 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 27

udgår

Eksport af økologiske produkter

 

1. Et produkt kan eksporteres fra Unionen som økologisk og være mærket med Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion, såfremt produktet er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

 

Et produkt, som skal eksporteres som økologisk til et tredjeland, der er anerkendt i henhold til artikel 31, kan eksporteres til det pågældende tredjeland, såfremt det overholder det pågældende tredjelands krav, som gælder for markedsføring som økologisk i det pågældende tredjeland.

 

2. For at forhindre at der skabes ulige vilkår for erhvervsdrivende, når de eksporterer til tredjelande, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på fastlæggelse af særlige bestemmelser for eksport af økologiske produkter til et tredjeland, som er anerkendt i henhold til artikel 31.

 

3. For at sikre fair konkurrence mellem erhvervsdrivende bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på dokumenter, der er bestemt for toldmyndigheder i tredjelande, især med hensyn til et eksportcertifikat for økologiske produkter udstedt i elektronisk format, når dette er muligt, og for at give sikkerhed for, at eksporterede økologiske produkter er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

 

Begrundelse

Der bør ikke være forskel mellem de standarder, der gælder i EU-forordningen, og standarder for produkter, der eksporteres til tredjelande.

Ændringsforslag    231

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Et produkt kan importeres fra et tredjeland med henblik på at blive markedsført i Unionen som økologisk, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1. Et produkt kan importeres fra et tredjeland med henblik på at blive markedsført i Unionen som økologisk eller som planteprodukt under omlægning, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) produktet er et økologisk produkt som defineret i artikel 2, stk. 1

a) Produktet er et økologisk produkt som defineret i artikel 2, stk. 1.

b) produktet:

b) Produktet:

i) er i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel II, III og IV, og alle erhvervsdrivende, herunder eksportører i det pågældende tredjeland, er blevet kontrolleret af en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan, der er anerkendt i henhold til artikel 29 eller

i) er i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel II, III og IV, og alle relevante gennemførelsesbestemmelser og alle erhvervsdrivende, herunder sammenslutninger af erhvervsdrivende og eksportører i det pågældende tredjeland, er blevet kontrolleret af kontrolmyndigheder eller kontrolorganer, der er anerkendt i henhold til artikel 29, og det pågældende produkt, efter at det er importeret, ledsages af et inspektionscertifikat udstedt af disse myndigheder eller kontrolorganer, som bekræfter, at alle erhvervsdrivende og deres produkter overholder denne forordning, eller

ii) kommer fra et tredjeland, som er anerkendt i henhold til:

ii) kommer fra et tredjeland, som er anerkendt i henhold til:

artikel 30 eller

artikel 30 eller

artikel 31

artikel 31.

c) de pågældende erhvervsdrivende i tredjelande på et hvilket som helst tidspunkt er i stand til for importøren eller de nationale myndigheder at forelægge dokumentation der gør det muligt at identificere den erhvervsdrivende, der har udført den sidste proces med henblik på at sikre sporbarheden for det økologiske produkt.

c) Eksportørerne i tredjelande er på et hvilket som helst tidspunkt i stand til at give deres kontrolorganer, importørerne og de nationale myndigheder oplysninger, der gør det muligt at identificere samtlige erhvervsdrivende, som har udført handlinger, herunder de respektive kontrolmyndigheder eller kontrolorganer, med henblik på at sikre sporbarheden for det økologiske produkt tilbage til samtlige involverede erhvervsdrivende. Eksportørerne skal stille disse oplysninger til rådighed for importørernes kontrolorganer eller kontrolmyndigheder.

 

Efter (her indsættes dato, som svarer til 5 år efter forordningens anvendelsesdato), som en undtagelse fra litra b), nr. i), i første afsnit, når et produkt ikke er i stand til at overholde bestemmelserne i kapitel II, III og IV i et bestemt tredjeland på grund af specifikke klimatiske og lokale forhold, og for at undgå en afbrydelse af forsyningen til det indre marked for det specifikke produkt, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 om fastsættelse af særlige betingelser, hvorefter produktet kan importeres fra det pågældende tredjeland for at blive markedsført i Unionen som et økologisk produkt. Sådanne særlige betingelser gælder i højst (to) år. Sådanne særlige betingelser gælder også fra ... (datoen for anvendelsen af denne forordning) i Unionens fjernområder, hvor det pågældende produkt også produceres.

Ændringsforslag    232

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at sikre sporbarheden for importerede produkter, der skal markedsføres i Unionen som økologiske, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på de dokumenter, som om muligt udstedes i elektronisk format, som er nødvendige for import.

2. For at sikre sporbarheden for importerede produkter, der skal markedsføres i Unionen som økologiske, samt deres overholdelse af bestemmelserne i denne forordning, vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastsætter specifikke regler om indholdet af de certifikater, der er omhandlet i stk. 1, og den procedure, der skal følges for udstedelse og kontrol af disse certifikater, navnlig med hensyn til de kompetente myndigheders, kontrolmyndighedernes og kontrolorganernes rolle og muligheden for at tage hensyn til regionale forskelle i den økologiske balance, klimaforhold og lokale forhold samt særlige produktionsmetoder.

 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 37, stk. 2.

Begrundelse

Ændringen fra ækvivalens til overensstemmelse for produkter fra tredjelande, der ikke er omfattet af en handelsaftale, vil gøre importbetingelserne mere klare og forståelige og formindske den administrative byrde. Imidlertid bør der gennemføres retsakter for at tage hensyn til de særlige forhold, navnlig for landbruget, i de forskellige produktionssektorer.

Ændringsforslag    233

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Bestemmelserne om Kommissionens overvågning i tredjelandene styrkes. Det er ligeledes vigtigt at styrke tilsyn og kontrol inden for rammerne af ækvivalensaftaler med tredjelandene.

Ændringsforslag    234

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Overholdelse af de betingelser og foranstaltninger, som gælder for import af økologiske produkter i Unionen, fastslås ved grænsekontrolsteder, jf. artikel 45, stk. 1, i forordning (EU) nr. XXX/XXX (kontrolforordningen). Den fysiske kontrol, der er omhandlet i artikel 47, stk. 3, i nævnte forordning, gennemføres med en hyppighed, der afhænger af hvor stor risikoen er, for at bestemmelserne i denne forordning ikke overholdes.

3. Overholdelse af de betingelser og foranstaltninger, som gælder for import af økologiske produkter i Unionen, fastslås ved hjælp af kontrolbestemmelserne i kapitel V og ved grænsekontrolsteder, jf. artikel 45, stk. 1, i kontrolforordningen.

Ændringsforslag    235

Forslag til forordning

Artikel 29 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Anerkendelse af kontrolmyndigheder og kontrolorganer

Anerkendelse af kontrolorganer

Ændringsforslag    236

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) et akkrediteringsorgan uden for Unionen, der har underskrevet den multilaterale anerkendelsesordning inden for rammerne af det internationale akkrediteringsforum.

b) et akkrediteringsorgan uden for Unionen, der har underskrevet en multilateral anerkendelsesordning for produktcertificering inden for rammerne af det internationale akkrediteringsforum eller dets regionale organer, og som har vist sig at være kompetente i akkrediteringen af økologisk certificering.

Ændringsforslag    237

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. For at sikre gennemsigtighed i anerkendelses- og tilsynsprocedurerne tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 vedrørende de kriterier, der skal lægges til grund for anerkendelse, eller tilbagetrækning af anerkendelsen, af de kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er omhandlet i stk. 1, og vedrørende Kommissionens udøvelse af tilsyn, herunder gennem kontrol på stedet.

7. For at sikre gennemsigtighed i anerkendelses- og tilsynsprocedurerne tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36, der supplerer de kriterier, der skal lægges til grund for anerkendelse, eller tilbagetrækning af anerkendelsen, af de kontrolorganer, der er omhandlet i stk. 1, og fastlægger bestemmelser vedrørende Kommissionens udøvelse af tilsyn, herunder gennem kontrol på stedet. I tilfælde af at der konstateres alvorlig eller gentagen overtrædelse af reglerne for inspektion og certificering, trækkes godkendelsen af de berørte kontrolorganer omgående tilbage i såvel de berørte tredjelande som overalt på Unionens marked af hensyn til nationale akkrediteringsorganer, der er oprettet i Unionen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008.

Begrundelse

Der bør være en sanktionsmulighed i tilfælde af gentagne tilsigtede overtrædelser, som begås af akkrediteringsorganer.

Ændringsforslag    238

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36, der fastsætter specifikke regler om den procedure, der skal følges for anerkendelse af de kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er omhandlet i stk. 1, herunder indholdet af det tekniske dossier, der skal indgives, samt den procedure, der skal følges for tilbagetrækning af anerkendelse.

Ændringsforslag    239

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b. For at sikre effektiviteten og gennemsigtigheden i forbindelse med kontrol af importerede produkter tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 om kontrol og andre opgaver, der skal udføres af kontrolorganer, som er anerkendt af Kommissionen med henblik på denne artikel.

Ændringsforslag    240

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at sikre anvendelsen af foranstaltninger i forbindelse med manglende overholdelse af bestemmelserne, som påvirker integriteten af økologiske produkter, der er importeret i henhold til den anerkendelse, der er fastsat i denne artikel, eller hvis der foreligger mistanke om manglende overholdelse. Disse foranstaltninger kan især omfatte verifikation af økologiske produkters integritet før markedsføring af produkterne i Unionen, og, hvor det er relevant, suspension af tilladelsen til markedsføring af sådanne produkter som økologiske i Unionen. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 37, stk. 2.

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 vedrørende anvendelsen af foranstaltninger i forbindelse med manglende overholdelse af bestemmelserne, som påvirker integriteten af økologiske produkter, der er importeret i henhold til den anerkendelse, der er fastsat i denne artikel, eller hvis der foreligger mistanke om manglende overholdelse. Disse foranstaltninger kan især omfatte verifikation af økologiske produkters integritet før markedsføring af produkterne i Unionen, og, hvor det er relevant, suspension af tilladelsen til markedsføring af sådanne produkter som økologiske i Unionen.

Ændringsforslag    241

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde i forbindelse med beskyttelse mod illoyal praksis eller praksis, som ikke er forenelig med principperne og reglerne for økologisk produktion, beskyttelsen af forbrugernes tillid eller beskyttelsen af loyal konkurrence mellem erhvervsdrivende, vedtager Kommissionen i henhold til proceduren i artikel 37, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der straks finder anvendelse, for at træffe de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 8 i denne artikel, eller for at træffe afgørelse om tilbagetrækning af anerkendelsen af de kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel.

9. I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde i forbindelse med beskyttelse mod illoyal praksis eller praksis, som ikke er forenelig med principperne og reglerne for økologisk produktion, beskyttelse af forbrugernes tillid eller beskyttelse af loyal konkurrence mellem erhvervsdrivende, vedtager Kommissionen i henhold til proceduren i artikel 37, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der straks finder anvendelse for at træffe afgørelse om tilbagetrækning af anerkendelsen af de kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel.

Ændringsforslag    242

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Kommissionen offentliggør og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet regelmæssige statusrapporter over alle løbende forhandlinger om sådanne handelsaftaler, herunder en liste over forskelle mellem de regler for produktion og kontrolforanstaltninger, der anvendes i det pågældende tredjeland, og dem, der gælder i Unionen. De endelige resultater af forhandlingerne forelægges Europa-Parlamentet og Rådet og offentliggøres med en detaljeret redegørelse af eventuelle forskelle mellem de regler for produktion og kontrolforanstaltninger, der anvendes i det pågældende tredjeland, og dem der gælder i Unionen.

 

Kommissionen forelægger et forslag om håndtering af forskellene mellem det pågældende tredjeland og Den Europæiske Union med hensyn til regler for produktion og kontrolforanstaltninger.

 

Kommissionen offentliggør en liste over forskellene mellem produktions- og kontrolbestemmelserne indeholdt i samtlige eksisterende handelsaftaler, der er omfattet under denne artikel.

Ændringsforslag    243

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et anerkendt tredjeland som defineret i artikel 28, stk. 1, litra b), nr. ii), andet led, er et tredjeland, der er godkendt med henblik på ækvivalens i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007, herunder tredjelande, der er godkendt i henhold til den overgangsforanstaltning, der er omhandlet i artikel 40.

Et anerkendt tredjeland som defineret i artikel 28, stk. 1, litra b), nr. ii), er et tredjeland, der er godkendt med henblik på ækvivalens i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007.

Ændringsforslag    244

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. baggrund af årsrapporter, som de i stk. 1 omhandlede tredjelande hvert år sender til Kommissionen senest den 31. marts vedrørende gennemførelsen og håndhævelsen af de kontrolforanstaltninger, som nævnte tredjelande har indført, sikrer Kommissionen bistået af medlemsstaterne passende tilsyn med de godkendte tredjelande gennem regelmæssig revision af deres godkendelse. Arten af tilsynet fastlægges på grundlag af en vurdering af risikoen for, at bestemmelserne ikke overholdes.

2. grundlag af de årsrapporter, som de i stk. 1 omhandlede tredjelande hvert år senest den 31. marts sender til Kommissionen vedrørende gennemførelsen og håndhævelsen af de kontrolforanstaltninger, som tredjelandene har indført, og på baggrund af eventuelle andre modtagne oplysninger sikrer Kommissionen bistået af medlemsstaterne passende tilsyn med de anerkendte tredjelande gennem årlig revision af deres anerkendelse. Arten af tilsynet fastlægges på grundlag af en vurdering af risikoen for, at bestemmelserne ikke overholdes, under hensyntagen navnlig til mængden af eksport til Unionen fra det pågældende tredjeland, resultaterne af den kompetente myndigheds overvågnings- og tilsynsaktiviteter og resultaterne af tidligere kontrol. Kommissionen aflægger regelmæssigt rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af sin revision.

Ændringsforslag    245

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at sikre anvendelsen af foranstaltninger i forbindelse med tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne, som påvirker integriteten af økologiske produkter, der er importeret fra tredjelande som omhandlet i denne artikel, eller hvis der er mistanke om, at sådanne tilfælde foreligger. Disse foranstaltninger kan især omfatte verifikation af økologiske produkters integritet før markedsføring af produkterne i Unionen, og, hvor det er relevant, suspension af tilladelsen til markedsføring af sådanne produkter som økologiske i Unionen. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 37, stk. 2.

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 vedrørende anvendelsen af fælles foranstaltninger og procedurer for pålæggelse af sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse af bestemmelserne, som påvirker status af økologiske produkter, der er importeret fra tredjelande som omhandlet i denne artikel. Disse foranstaltninger kan især omfatte verifikation af økologiske produkters status før de bringes på markedet i Unionen og, hvor det er relevant, suspension af tilladelsen til at bringe dem på markedet i Unionen som økologiske produkter.

Begrundelse

Sådanne bestemmelser bør vedtages ved hjælp af delegerede retsakter med henblik på at sikre harmoniserede foranstaltninger overalt i EU.

Ændringsforslag    246

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at sikre et velfungerende indre marked og samhandelen mellem medlemsstaterne tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på bestemmelser om fri bevægelighed for økologiske produkter med henblik på stk. 1 i denne artikel.

udgår

Ændringsforslag    247

Forslag til forordning

Artikel 33 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysninger om den økologiske sektor og handel

Oplysninger om den økologiske sektor

Ændringsforslag    248

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremsender hvert år de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen og kontrollen med overholdelsen af denne forordning, til Kommissionen.

1. Medlemsstaterne fremsender hvert år de relevante statistiske data, der er nødvendige for gennemførelsen og kontrollen med overholdelsen af denne forordning, til Kommissionen. Disse data skal angives inden for rammerne af det europæiske statistiske program.

Begrundelse

De oplysninger, der anmodes om, skal være afgrænset i basisretsakten (f.eks. handelsdata). Hvis der kræves nye og troværdige data for de erhvervsdrivende, skal forpligtelsen til at fremlægge disse til medlemsstaterne være fastsat i basisretsakten.

Ændringsforslag    249

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter for så vidt angår det system, som skal anvendes til fremsendelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, de detaljerede oplysninger, der skal fremsendes, og fristen for fremsendelse af disse oplysninger. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 37, stk. 2.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 for så vidt angår det system, som skal anvendes til fremsendelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, præcisering af de oplysninger, der skal fremsendes, og fristen for fremsendelse af disse oplysninger.

Ændringsforslag    250

Forslag til forordning

Artikel 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den 31. december 2021 forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om tilgængeligheden af økologisk planteformeringsmateriale og dyr til avlsformål.

1. Senest den 31. december 2020 forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet baseret på en fremsynsundersøgelse, der omfatter data og analyser fra alle medlemsstater, og som specifikt beskæftiger sig med følgende emner:

 

a) en analytisk del om udviklingen inden for økologisk landbrug og de fremskridt, der er gjort med hensyn til:

 

– afklaring af årsagerne til den begrænsede adgang til økologisk planteformeringsmateriale og animalsk reproduktionsmateriale samt økologisk input i almindelighed på EU-markedet

 

– specifikke data om tilgængeligheden af økologisk planteformeringsmateriale og foder

 

– specifikke data om tilgængeligheden af dyr til avlsformål

 

– tilgængelighed af ungfjerkræ og forældredyr til fjerkræproduktion, herunder kriterier for belægningsgraden, fodring, sundhed, dyrevelfærd og sygdomskontrol

 

– udvælgelse af arter og underarter som følge af forskelle i klima, jordbund, højdeforhold og geografi

 

– situationen for økologisk svine- og fjerkræproduktion, herunder kriterier for belægningsgraden, fodring, sundhed, dyrevelfærd og sygdomskontrol

 

– tilgængelighed af akvakulturdyr på Unionens marked

 

b) en strategisk del om foranstaltninger, der anvendes, eller som er nødvendige, for at forbedre resultaterne i økologisk landbrug og dets institutionelle rammer, herunder:

 

– støtteforanstaltninger, der er indført, eller som der fortsat er behov for, med henblik på at afhjælpe de påviste mangler

 

– en udviklingsplan, herunder foranstaltninger med henblik på at yde støtte til de erhvervsdrivende, der har forpligtet sig til at udvikle økologisk planteformeringsmateriale eller animalsk reproduktionsmateriale. Sådanne foranstaltninger kan omfatte støtte til private erhvervsdrivendes nødvendige investeringer i produktionsfaciliteter, kvalitetskontrolforanstaltninger, distributionssystemer og forberedende marketingundersøgelser.

 

2. For så vidt angår vurderingen af tilgængeligheden af økologisk planteformeringsmateriale, skal rapporten omhandlet i stk. 1 også for hvert relevant submarked evaluere diversiteten af det materiale, der er til rådighed, og de erhvervsdrivende, der leverer det, den faktiske efterspørgsel efter dette materiale og prognoser for efterspørgselen over de næste fem år.

 

I forbindelse med denne undersøgelse skal der ved et submarked forstås en tuple af en afgrøde (defineret som en plantesort eller undersorter, såsom f.eks. Brassica oleracea), og en region, idet den pågældende region ikke er større end en medlemsstat. En medlemsstat opdeles i så mange regioner, som det matte være nødvendigt, hvad angår forskellige vækstbetingelser baseret på klima, jordtyper og højde eller jordbrugskarakteristika, som medfører en efterspørgsel efter planteformeringsmateriale, der varierer fra region til region, med henblik på at sammenligne de regionale markeder på en fair og ikke-diskriminerende måde. Undersøgelsen skal også tage højde for projekttilskud til dyrkning af nye sorter, der er egnede til økologisk landbrug, deltagerkapital for små og mellemstore virksomheder, der er gået ind i at tilbyde økologisk planteformeringsmateriale, og markedsføringsstøtte gennem websteder, der administreres af Kommissionen og medlemsstaterne.

 

3. Rapporten ledsages eventuelt af et lovgivningsforslag.

 

4. Kommissionen forelægger senest den 31. december 2020 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om forekomst af produkter eller stoffer, der ikke er tilladt i overensstemmelse med artikel 19, og som er blevet konstateret i økologiske produkter, herunder om udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder og kontrolorganer samt udveksling af relevante oplysninger om resultaterne af kontrollen. Denne rapport kan i givet fald være ledsaget af et lovgivningsforslag, som fastlægger grænseværdierne for de produkter eller stoffer, der ikke er tilladt i økologiske produkter, og kompensationsordninger for de erhvervsdrivende for de tab, der er forbundet med forurening, såfremt disse erhvervsdrivende har truffet passende foranstaltninger, som med rimelighed kan gennemføres for at forhindre risikoen for forurening.

Ændringsforslag    251

Forslag til forordning

Artikel 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 39

udgår

Overgangsforanstaltninger i forbindelse med omlægning til økologisk landbrug

 

For at sikre en gnidningsløs overgang fra de gamle til de nye retlige rammer tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 vedrørende bestemmelser om undtagelse fra artikel 8, stk. 3, med hensyn til omlægningsperioder, der gælder for landbrugere, der påbegynder omlægningen inden denne forordnings ikrafttræden.

 

Begrundelse

Overgangsforanstaltningerne i denne artikel er ikke længere nødvendige i betragtning af ændringsforslagene til artikel 8 om omlægning.

Ændringsforslag    252

Forslag til forordning

Artikel 39 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 39a

 

Overgangsforanstaltninger

 

1. Foranstaltninger, der skal lette overgangen fra de bestemmelser, der er fastlagt ved forordning (EF) nr. 834/2007, til nærværende forordning, skal, hvor det er nødvendigt, vedtages efter proceduren i artikel 37, stk. 2.

 

2. Overgangsforanstaltninger, der kan anvendes, når der vedtages nye bestemmelser i den kommende forordning:

 

a) Hvis det er berettiget i henhold til visse betingelser, kan medlemsstaterne anvende en overgangsperiode, når der indføres nye EU-bestemmelser.

 

b) Betingelserne fastlægges ved delegerede retsakter i EU-forordningen om økologi.

 

c) Betingelserne skal beskytte de erhvervsdrivende mod risikoen for markedsforvridning og hindre forvirring hos forbrugerne med hensyn til de økologiske produkters identitet eller profil.

 

3. Betingelserne er som følger:

 

– Medlemsstaten skal påvise, at produktionen er så lille, at eksport ikke er relevant.

 

– Medlemsstaten skal påvise, at den nationale produktion er så lille, at den ikke konkurrerer med importerede produkter i samme kategori.

 

4. For at sikre fuldstændig gennemsigtighed skal en medlemsstat, der anvender en overgangsperiode i henhold til denne artikel, give meddelelse og sende den relevante begrundelse til Kommissionen og andre medlemsstater.

 

5. En medlemsstat kan kun anvende en overgangsperiode i højst 2-5 år.

Ændringsforslag    253

Forslag til forordning

Artikel 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 40

udgår

Overgangsforanstaltninger vedrørende oprindelsen af planteformeringsmateriale, avlsdyr og unge bestande af akvakulturdyr

 

For at sikre en gnidningsløs overgang fra reglerne om krav om økologisk oprindelse for planteformeringsmateriale, som er fastsat i artikel 12, stk. 1, litra i), i forordning (EF) nr. 834/2007, for dyr til avlsformål, som er fastsat i artikel 14, stk. 1, litra a), nr. ii), i nævnte forordning og for unge bestande af akvakulturdyr, som er fastsat i artikel 15, stk. 1, litra a, nr. ii, i nævnte forordning, og den undtagelse fra produktionsregler, som Kommissionen vedtog i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 834/2007, og de nye produktionsregler for planter og planteprodukter, husdyr, tang og akvakulturdyr, som er fastsat i artikel 10, stk. 1, artikel 11, stk. 1, i denne forordning, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på undtagelser i tilfælde, hvor indrømmelse af undtagelser anses for at være nødvendig for at sikre adgang til planteformeringsmateriale, levende dyr til opdrætsformål og unge bestande af akvakulturdyr, som må anvendes i økologisk produktion. De delegerede retsakter, der vedtages i henhold til denne artikel, ophører med at finde anvendelse den 31. december 2021.

 

Begrundelse

Overgangsforanstaltningerne i denne artikel er ikke længere nødvendige i betragtning af den nye tekst, der er tilføjet til artikel 10 og 11, og de nye bestemmelser, der er medtaget i de relevante bilag.

Ændringsforslag    254

Forslag til forordning

Artikel 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Begrundelse

Kontrollen er dækket af den nye artikel 23a.

Ændringsforslag    255

Forslag til forordning

Bilag I – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– gær til konsum eller til foder

udgår

Begrundelse

Den er allerede dækket af artikel 1.

Ændringsforslag    256

Forslag til forordning

Bilag I – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– øl

udgår

Begrundelse

Dette er allerede omfattet af definitionen på fødevarer.

Ændringsforslag    257

Forslag til forordning

Bilag I – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te og maté samt varer tilberedt på basis af sådanne produkter eller på basis af kaffe, te og maté, brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf

udgår

Begrundelse

Dette er allerede omfattet af definitionen på fødevarer.

Ændringsforslag    258

Forslag til forordning

Bilag I – led 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– frugtnektar

udgår

Begrundelse

Dette er allerede omfattet af definitionen på fødevarer.

Ændringsforslag    259

Forslag til forordning

Bilag I – led 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– kakaomasse, kakaosmør, kakaofedt, kakaoolie og kakaopulver, chokolade og andre tilberedte fødevarer, der indeholder kakao

udgår

Begrundelse

Dette er allerede omfattet af definitionen på fødevarer.

Ændringsforslag    260

Forslag til forordning

Bilag I – led 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– konfektureprodukter af sukker

udgår

Begrundelse

Dette er allerede omfattet af definitionen på fødevarer.

Ændringsforslag    261

Forslag til forordning

Bilag I – led 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– tilberedte varer af korn, mel, stivelse eller mælk , bagværk

udgår

Begrundelse

Dette er allerede omfattet af definitionen på fødevarer.

Ændringsforslag    262

Forslag til forordning

Bilag I – led 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– supper

udgår

Begrundelse

Dette er allerede omfattet af definitionen på fødevarer.

Ændringsforslag    263

Forslag til forordning

Bilag I – led 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– saucer

udgår

Begrundelse

Dette er allerede omfattet af definitionen på fødevarer.

Ændringsforslag    264

Forslag til forordning

Bilag I – led 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– færdigretter

udgår

Begrundelse

Dette er allerede omfattet af definitionen på fødevarer.

Ændringsforslag    265

Forslag til forordning

Bilag I – led 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– konsumis

udgår

Begrundelse

Dette er allerede omfattet af definitionen på fødevarer.

Ændringsforslag    266

Forslag til forordning

Bilag I – led 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– yoghurt tilsat smagsstoffer, yoghurt tilsat frugt, nødder eller kakao

udgår

Begrundelse

Dette er allerede omfattet af definitionen på fødevarer.

Ændringsforslag    267

Forslag til forordning

Bilag I – led 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

havsalt

salt

Ændringsforslag    268

Forslag til forordning

Bilag I – led 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– vegetabilske carbohydratgummier og naturharpikser

– vegetabilske carbohydratgummier

Begrundelse

Naturharpikser er allerede omfattet af definitionen på fødevarer.

Ændringsforslag    269

Forslag til forordning

Bilag I – led 15 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– naturkork, der ikke er agglomereret og ikke indeholder nogen bindemidler

Ændringsforslag    270

Forslag til forordning

Bilag I – led 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– spiritus, forudsat at den ethanol, der anvendes til fremstilling af spiritus, udelukkende er af landbrugsoprindelse.

udgår

Begrundelse

Dette er allerede omfattet af definitionen på fødevarer.

Ændringsforslag    271

Forslag til forordning

Bilag I – led 19 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– aromatiserede vinprodukter som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 251/20141a.

 

______________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 af 26. februar 2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 14).

Begrundelse

Aromatiserede vinprodukter fremstilles af vinavlsprodukter, som ifølge de relevante bestemmelser skal udgøre mindst 75 % af de færdige aromatiserede vine og 50 % af de færdige aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter. Eftersom den økologiske forordnings anvendelsesområde er blevet udvidet til også at omfatte forarbejderede landbrugsprodukter, bør aromatiserede vinprodukter medtages.

Ændringsforslag    272

Forslag til forordning

Bilag I – led 19 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– bomuld, der hverken er kartet eller kæmmet

Begrundelse

Disse produkter af landbrugsoprindelse bør være omfattet af forordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag    273

Forslag til forordning

Bilag I – led 19 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– uld, der hverken er kartet eller kæmmet

Begrundelse

Disse produkter af landbrugsoprindelse bør være omfattet af forordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag    274

Forslag til forordning

Bilag I – led 19 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– rå huder og ubehandlede skind

Begrundelse

Disse produkter af landbrugsoprindelse bør være omfattet af forordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag    275

Forslag til forordning

Bilag I – led 19 e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– plantebaserede råmaterialer til traditionelle plantelægemidler.

Ændringsforslag    276

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – punkt 1.1.

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.1. Hydrokultur, som er en dyrkningsmetode, hvor planterne vokser med rødderne i en opløsning af mineralske næringsstoffer eller i et inert medium, som tilsættes en næringsstofopløsning, er forbudt

1.1. Hydrokulturproduktion er forbudt.

 

1.1.a Uanset punkt 1.1., er dyrkning af planter i potter, som er en undtagelse fra afgrødedyrkning på jord som defineret i artikel 4, litra e), nr. ii), kun tilladt for frøplanter eller for produktion af prydplanter og urter, hvis prydplanterne og urterne sælges i potter til den endelige forbruger.

 

Der anvendes kun blandinger af jord og/eller jordforbedringsmidler, der er godkendt til brug i økologisk landbrug.

Ændringsforslag    277

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – punkt 1.3.1 a. (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1.3.1a. Der kan, med henblik på omlægning af flerårige afgrøder, som kræver en dyrkningsperiode på mindst tre år, være tale om sorter, som ikke let kan skelnes fra hinanden, forudsat at den pågældende produktion indgår som led i en omlægningsplan, og at omlægningen til økologisk produktion af den sidste del af det pågældende areal begynder inden for den kortest mulige periode og under alle omstændigheder ikke overskrider fem år.

Begrundelse

Denne bestemmelse bør medtages i dette bilag for at tage højde for de flerårige afgrøders særpræg.

Ændringsforslag    278

Forslag til forordning

Bilag II – del I – punkt 1.3.3. – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.3.3. Ved behandling med et produkt, der ikke er tilladt til økologisk produktion, skal den kompetente myndighed kræve en ny omlægningsperiode i henhold til punkt 1.3.1.

1.3.3. Ved behandling med et produkt, der ikke er tilladt til økologisk produktion, skal den kompetente myndighed kræve en ny omlægningsperiode for behandlede dele af parcellerne i henhold til punkt 1.3.1.

Ændringsforslag    279

Forslag til forordning

Bilag II – del I – punkt 1.3.3. – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne periode kan forkortes i følgende to tilfælde:

De kompetente myndigheder kan beslutte, at denne periode kan forkortes i følgende tilfælde:

Ændringsforslag    280

Forslag til forordning

Bilag II – del I – punkt 1.3.3. – afsnit 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Hvis behandlingen med et produkt, der ikke er tilladt til økologisk produktion, indgår som led i en obligatorisk kontrolforanstaltning for skadegørere eller ukrudt, herunder karantæneudløsende skadevoldere eller invasive arter, som er pålagt af medlemsstatens kompetente myndighed

a) Hvis behandling af parceller med et produkt, der ikke er tilladt til økologisk produktion, indgår som led i en obligatorisk kontrolforanstaltning for skadegørere eller ukrudt, herunder karantæneudløsende skadevoldere eller invasive arter, som er pålagt af medlemsstatens kompetente myndighed

Ændringsforslag    281

Forslag til forordning

Bilag II – del I – punkt 1.3.3. – afsnit 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Hvis behandlingen med et produkt, der ikke er tilladt til økologisk produktion, indgår som led i videnskabelige forsøg, der er godkendt af medlemsstatens kompetente myndighed.

b) Hvis parcellerne er behandlet med et produkt, der ikke er tilladt til økologisk produktion, som led i videnskabelige forsøg, der er godkendt af medlemsstatens kompetente myndighed.

Ændringsforslag    282

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – punkt 1.3.4. - litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Den første høst efter behandlingen må ikke sælges med en henvisning til økologisk produktion.

b) Den første høst efter behandlingen må ikke sælges med en henvisning til omlægning eller økologiske produktionsmetoder.

Ændringsforslag    283

Forslag til forordning

Bilag II – del I – punkt 1.3.4. – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne informerer de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver afgørelse, de træffer, om fastsættelse af obligatoriske foranstaltninger.

Ændringsforslag    284

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – punkt 1.3.4. – afsnit 1b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I tilfælde af behandling med et produkt, der ikke er tiladt til økologisk produktion, finder bestemmelserne i punkt 1.3.5.2. ikke anvendelse.

Ændringsforslag    285

Forslag til forordning

Bilag II – del I – punkt 1.3.5.2.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.3.5.2. Uanset punkt 1.3.5.1. kan omlægningsperioden nedsættes til et år for græsarealer og udearealer, der benyttes af ikke-planteædende arter.

1.3.5.2. Uanset punkt 1.3.5.1. kan omlægningsperioden nedsættes til et år for græsarealer og udearealer, der benyttes af ikke-planteædende arter. Denne periode kan nedsættes til seks måneder, hvis det berørte areal ikke i det forgangne år er blevet behandlet med produkter, der ikke er tilladt i økologisk landbrug.

Ændringsforslag    286

Forslag til forordning

Bilag II – del I – punkt 1.4.1. til 1.4.1 b.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.4.1. Til produktion af planter og planteprodukter må kun anvendes økologisk produceret planteformeringsmateriale. Med henblik herpå skal en plante, som er bestemt til produktion af planteformeringsmateriale, og, hvor det er relevant, moderplanten, have været produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning mindst én generation, eller i tilfælde af flerårige afgrøder, i to vækstsæsoner.

1.4.1. Til produktion af planter og planteprodukter må kun anvendes økologisk produceret planteformeringsmateriale. Jf. artikel 10, stk. 2, skal den pågældende plante, som er bestemt til produktion af planteformeringsmateriale, registreres i en database, og, hvor det er relevant, skal moderplanten have været produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning mindst én generation, eller i tilfælde af flerårige afgrøder, i to vækstsæsoner.

 

Planteformeringsmateriale fra en produktionsenhed, der forvaltes i henhold til denne forordning, der stammer fra det andet omlægningsår, kan anvendes til produktion af økologiske planter og økologiske planteprodukter.

 

For at fremme genetiske ressourcer, som er tilpasset de specielle betingelser inden for økologisk produktion, kan de erhvervsdrivende anvende sorter fra traditionel avl, som er fremavlet i de erhvervsdrivendes egne bedrifter.

 

1.4.1a. De dyrkede sorter anvendes i overensstemmelse med avlsbestemmelserne i denne forordning, undtaget hvor det fornødne planteformeringsmateriale ikke er tilgængeligt.

 

Planteformeringsmateriale, der er udvalgt på grund af dets evne til at opfylde de specifikke behov og mål for økologisk landbrug, skal i stigende grad anvendes og kan omfatte landracer eller populationssorter eller sorter med åben bestøvning, nemlig materiale, som ikke er fremkommet ved kontrolleret bestøvning eller hybridisering af indavlslinjer.

 

1.4.1b. Ved produktion af økologiske sorter skal de pågældende sorter avles og udvælges under økologiske forhold, der er i overensstemmelse med kravene i denne forordning. Alle formeringsmetoder undtagen meristemkultur skal foregå under certificeret økologisk produktion.

Ændringsforslag    287

Forslag til forordning

Bilag II – del I – punkt 1.4.2.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.4.2. Anvendelse af planteformeringsmateriale, der ikke hidrører fra økologisk produktion.

1.4.2. Anvendelse af frø eller vegetativt formeringsmateriale, der ikke hidrører fra økologisk produktion.

Planteformeringsmateriale, der ikke hidrører fra økologisk produktion, må kun anvendes, hvis det hidrører fra en produktionsenhed, der er under omlægning til økologisk produktion, eller hvis det begrundes med, at materialet skal anvendes i forbindelse med forskning, test som led i små markforsøg eller med henblik på bevarelse af genetiske ressourcer, som er godkendt af den kompetente myndighed i medlemsstaten.

 

 

1.4.2.1. Medlemsstaterne kan for at sikre adgang til frø og vegetativt formeringsmateriale, når disse input ikke er til rådighed, tillade brug af frø og vegetativt formeringsmateriale fra ikke-økologisk produktion. I så fald finder punkt 1.4.2.2. til 1.4.2.8. anvendelse.

 

1.4.2.2. Ikke-økologiske frø og læggekartofler kan anvendes, forudsat at frøene og læggekartoflerne ikke er behandlet med andre plantebeskyttelsesmidler end dem, der er godkendt til behandling af frø i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, i denne forordning, medmindre den pågældende medlemsstats kompetente myndighed af hensyn til plantesundheden og i overensstemmelse med Rådets direktiv 2000/29/EF1a har foreskrevet kemisk behandling af alle sorter af en bestemt art i det område, hvor frøene eller læggekartoflerne skal anvendes.

 

1.4.2.3. Medlemsstaterne kan delegere ansvaret for udstedelse af den i punkt 1.4.2.1. nævnte tilladelse til en anden offentlig forvaltning eller til kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne omhandlet i artikel 3, nr. 33) og 34).

 

1.4.2.4. Der kan kun gives tilladelse til at anvende frø eller vegetativt formeringsmateriale eller planter, som ikke er produceret efter den økologiske produktionsmetode, i følgende tilfælde:

 

a) hvis ingen sort af de arter, som brugeren ønsker at anvende, er registreret i databasen, jf. artikel 10

 

b) hvis ingen leverandør, hvorved forstås en erhvervsdrivende, som afsætter frø eller vegetativt formeringsmaterial eller planter til andre erhvervsdrivende, kan levere frøene eller det vegetative formeringsmaterial eller planter inden såning eller plantning, når brugeren har bestilt dem i rimelig tid

 

c) hvis den sort, som brugeren ønsker at anvende, ikke er registreret i databasen i artikel 10, og brugeren kan godtgøre, at ingen af de registrerede alternativer inden for samme art er egnede, og at tilladelsen derfor er af afgørende betydning for hans produktion.

 

1.4.2.5. Tilladelsen skal gives, inden afgrøden sås.

 

1.4.2.6. Tilladelsen gives kun til individuelle brugere for én sæson ad gangen, og den myndighed eller det organ, som er ansvarlig for tilladelserne, skal registrere de tilladte mængder frø eller vegetativt formeringsmateriale eller planter.

 

1.4.2.7. Der må kun gives tilladelser på tidspunkter, hvor databasen i artikel 10 årligt opdateres af alle medlemsstater.

 

1.4.2.8. For at forbedre anvendelsen af økologisk frømateriale i Unionen offentliggør hver medlemsstat i den i artikel 10 nævnte database en national liste over det frømateriale, vegetativt formeringsmateriale og plantemateriale, som kun må anvendes i økologisk form. Listen skal angive de sorter og undersorter, for hvilke det er påvist, at frø og formeringsmateriale eller planter hidrørende fra økologisk produktion er til rådighed i tilstrækkelige mængder og derfor kun må bruges i økologisk form.

 

__________________

 

1a Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1).

Ændringsforslag    288

Forslag til forordning

Bilag II – del I – punkt 1.5.2.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.5.2. Jordens frugtbarhed og biologiske aktivitet skal bevares og øges ved flerårigt sædskifte, der også omfatter bælgplanter og andre grøngødningsafgrøder, og udbringning af husdyrgødning eller organisk materiale, begge helst komposteret, fra økologisk produktion.

1.5.2. Jordens frugtbarhed og biologiske aktivitet skal bevares og øges ved anvendelse af jordteknik, ved flerårigt sædskifte, herunder obligatoriske bælgplanter som den vigtigste afgrøde eller dækafgrøde for sædskiftet, der også omfatter andre grøngødningsafgrøder, og udbringning af husdyrgødning eller organisk materiale, begge helst komposteret, fra økologisk produktion.

Ændringsforslag    289

Forslag til forordning

Bilag II – del I – punkt 1.5.4.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.5.4. Den samlede mængde husdyrgødning som defineret i Rådets direktiv 91/676/EØF67, som anvendes på landbrugsbedriften, må ikke overstige 170 kg N/år/ha udnyttet landbrugsareal. Denne grænse gælder kun for anvendelsen af fast husdyrgødning, tørret fast husdyrgødning og tørret fjerkrægødning, kompost af husdyrgødning, herunder fjerkrægødning, komposteret fast husdyrgødning og flydende husdyrgødning.

1.5.4. Den samlede mængde husdyrgødning som defineret i Rådets direktiv 91/676/EØF67, som anvendes på parcellen, må ikke overstige 170 kg N/år/ha udnyttet landbrugsareal. Denne grænse gælder kun for anvendelsen af fast husdyrgødning, tørret fast husdyrgødning og tørret fjerkrægødning, kompost af husdyrgødning, herunder fjerkrægødning, komposteret fast husdyrgødning og flydende husdyrgødning. Til overdækket grøntsagsproduktion må den samlede mængde husdyrgødning, som anvendes på det overdækkede areal, ikke overstige 240 kg N/år/ha.

__________________

__________________

67 Rådets direktiv 91/676/EØF af 12.12.1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1).

67 Rådets direktiv 91/676/EØF af 12.12.1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1).

Ændringsforslag    290

Forslag til forordning

Bilag II – del I – punkt 1.5.6.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.5.6. Mikroorganismepræparater kan anvendes til at forbedre jordens almindelige tilstand eller forekomsten af næringsstoffer i jorden eller afgrøderne.

1.5.6. Mikroorganismepræparater og biotrækul kan anvendes til at forbedre jordens almindelige tilstand eller forekomsten af næringsstoffer i jorden eller afgrøderne.

Begrundelse

Biooglje je ekološki dodatek k tlom, ki omogoča, da po naravni poti trajno regeneriramo strukturo zemlje ter povečamo njeno rodovitnost. To je oglje, proizvedeno iz biomase rastlinskega ali živalskega izvora z izgorevanjem pri visokih temperaturah (500 do 700 °C), brez prisotnosti kisika. Od navadnega oglja se razlikuje po tem, da je bolj krhko in izredno porozno, saj je v enem gramu biooglja za 400 m2 površine. Biooglje zaradi svoje sestave in strukture v tleh zadržuje vodo, minerale in hranilne snovi, pospešuje izgradnjo humusa, predstavlja optimalen habitat za koristne mikroorganizme in z vezavo ogljika v tleh uspešno pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Ogljik, vezan v biooglje, namreč ostane v tleh stoletja in se ne sprošča v ozračje kot CO2. Biooglje ima visok pH, zato lahko z njim uravnamo pH v tleh, kjer je prenizek. Prav tako biooglje deluje kot zadrževalec hranil v tleh, kjer ostaja stoletja in s tem pomembno zmanjša izpiranje hranil iz tal. Vse te lastnosti pa imajo za posledico zmanjšano uporabo pesticidov. Zaradi vseh navedenih lastnosti bi bilo treba biooglje dovoliti tudi za uporabo v ekološkem kmetijstvu.

Ændringsforslag    291

Forslag til forordning

Bilag II – del I – punkt 1.5.8 a. (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1.5.8a. Det er tilladt at anvende biodynamisk tilberedning.

Ændringsforslag    292

Forslag til forordning

Bilag II – del I – punkt 1.5.8 b. (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1.5.8b. Tilførsel af gødning med vandingsvand er forbudt.

Ændringsforslag    293

Forslag til forordning

Bilag II – del I – punkt 1.6.1. – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.6.1. Forebyggelse af skader forårsaget af skadegørere og ukrudt skal først og fremmest baseres på beskyttelse af:

1.6.1. Forebyggelse af skader forårsaget af skadegørere, ukrudt og sygdomme skal først og fremmest baseres på beskyttelse af:

Ændringsforslag    294

Forslag til forordning

Bilag II – del I – punkt 1.6.1. – led 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– Varmebehandling som f.eks. solindstråling og dampning af jorden (ned til en dybde på højst 10 cm).

– Varmebehandling som f.eks. solindstråling og, udelukkende for beskyttede afgrøder, overfladedampning af jorden.

Begrundelse

Dampning bør kun tillades i beskyttede afgrøder. En dybde på 10 cm er meget vanskelig at kontrollere, en angivelse af "overflade" er tilstrækkelig.

Ændringsforslag    295

Forslag til forordning

Bilag II – del I – punkt 1.6.2.

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.6.2. Hvis planter ikke kan beskyttes tilstrækkeligt mod skadegørere ved hjælp af de foranstaltninger, der er fastsat i punkt 1.6.1., eller i tilfælde af, at det er fastslået, at en afgrøde er truet, kan kun produkter, der er tilladt til anvendelse i økologisk produktion i henhold til artikel 19, anvendes, og kun i det omfang, det er nødvendigt.

1.6.2. Hvis planter ikke kan beskyttes tilstrækkeligt mod skadegørere, ukrudt og sygdomme ved hjælp af de foranstaltninger, der er fastsat i punkt 1.6.1., eller i tilfælde af, at det er fastslået, at en afgrøde er truet, kan kun produkter, der er tilladt til anvendelse i økologisk produktion i henhold til artikel 19, anvendes, og kun i det omfang, det er nødvendigt. Erhvervsdrivende opbevarer dokumentation for nødvendigheden af at anvende sådanne produkter.

Ændringsforslag    296

Forslag til forordning

Bilag II – del I – punkt 1.6.3.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.6.3. For produkter, der anvendes i fælder og dispensere, bortset fra feromondispensere, skal fælderne og/eller dispenserne forhindre, at stofferne frigives i miljøet, og at de kommer i kontakt med dyrkede afgrøder. Fælderne indsamles efter brug og bortskaffes på en sikker måde.

1.6.3. Med hensyn til produkter, der anvendes i fælder og dispensere, bortset fra feromondispensere, skal fælderne og/eller dispenserne forhindre, at stofferne frigives i miljøet, og at de kommer i kontakt med dyrkede afgrøder. Alle fælder, herunder feromenfælder, indsamles efter brug og bortskaffes på en sikker måde.

Ændringsforslag    297

Forslag til forordning

Bilag II – del I – punkt 1.7. – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med hensyn til rengøring og desinficering må kun anvendes de produkter til rengøring og desinficering i planteproduktion, som er tilladt til anvendelse i økologisk produktion i henhold til artikel 19.

Der må kun anvendes midler til rengøring og desinficering i planteproduktion, som er tilladt til anvendelse i økologisk produktion i henhold til artikel 19.

Ændringsforslag    298

Forslag til forordning

Bilag II – del 1 – punkt 2.2. – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De erhvervsdrivende opbevarer dokumentation om de berørte parceller og om høstmængden.

Ændringsforslag    299

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.1.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.1. Jordløs animalsk produktion, dvs. hvor landbrugeren ikke driver landbrugsjord eller ikke har indgået skriftlig samarbejdsaftale med en anden landbruger, er forbudt.

1.1. Jordløs animalsk produktion, dvs. hvor den erhvervsdrivende ikke driver landbrugsjord og/eller ikke har indgået skriftlig samarbejdsaftale med en anden erhvervsdrivende, i overensstemmelse med bilag II, del I, punkt 1.5.4., er forbudt med undtagelse af biavl.

Ændringsforslag    300

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.2.1.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.2.1. Omlægningsperioden kan tidligst påbegyndes, når landbrugeren har underrettet de kompetente myndigheder om sine aktiviteter og ladet sin bedrift omfatte af kontrolordningen i overensstemmelse med denne forordning.

1.2.1. Omlægningsperioden kan tidligst påbegyndes, når landbrugeren eller den erhvervsdrivende har underrettet de kompetente myndigheder om sine aktiviteter og ladet sin bedrift omfatte af kontrolordningen i overensstemmelse med denne forordning.

Begrundelse

F.eks. for erhvervsdrivende, der producerer akvakultur.

Ændringsforslag    301

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.2.2.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.2.2. Særlige omlægningsperioder for den type husdyrproduktion, der er omhandlet i punkt 2.

1.2.2. I tilfælde af forskudt omlægning af græsarealer og/eller arealer, der anvendes til dyrkning af foder og til dyr, finder særlige omlægningsperioder for den type husdyrproduktion, der er omhandlet i punkt 2, anvendelse.

Ændringsforslag    302

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.2.4.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.2.4. Dyr og animalske produkter kan anses for at være økologiske ved omlægningsperiodens afslutning, hvis der på én gang foretages en omlægning af hele produktionsenheden, herunder besætning, græsarealer eller arealer, der anvendes til dyrkning af foder.

1.2.4. Den samlede omlægningsperiode for de dyr og deres afkom, der allerede findes på bedriften, og for græsarealer og/eller jordarealer, der anvendes til dyrkning af foder, kan nedsættes til 24 måneder, hvis dyrene hovedsageligt fodres med produkter fra produktionsenheden under omlægning.

Begrundelse

Ordlyden fra den eksisterende forordning (EF) nr. 889/2008.

Ændringsforslag    303

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.3.1.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.3.1. Økologiske husdyr skal være født og opdrættet på økologiske landbrugsbedrifter.

1.3.1. Økologiske husdyr skal være født eller klækket og opdrættet på økologiske landbrugsbedrifter.

 

Hvad angår de betingelser, der er fastsat i artikel 11, stk. 1, gælder det, at når en flok førstegangsetableres, fornyes eller genetableres, og der ikke er økologisk opdrættede dyr til rådighed i tilstrækkeligt antal, og såfremt kyllinger til ægproduktion og fjerkræ bestemt til kødproduktion er under tre dage gamle, kan ikke-økologisk opdrættet fjerkræ indsættes i en økologisk produktionsenhed efter forhåndstilladelse fra den kompetente myndighed.

 

Sådanne dyr og produkter fra dem kan anses for økologiske, når den i punkt 2.4.1. i del II i nærværende bilag nævnte omlægningsperiode er overholdt.

Ændringsforslag    304

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.3.3. - litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) Valget af racer skal også være passende og skal medvirke til at forebygge lidelser og undgå, at det bliver nødvendigt at lemlæste dyr.

d) Valget af racer skal også være passende for at sikre en høj dyrevelfærdsstandard og skal også medvirke til at forebygge lidelser og undgå, at det bliver nødvendigt at lemlæste dyr.

Begrundelse

Klarere ordlyd fra den eksisterende rådsforordning (EF) nr. 834/2007.

Ændringsforslag    305

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.3.4. til 1.3.4 c. (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.3.4. Ved valg af racer eller stamdyr skal der tages hensyn til dyrenes evne til at tilpasse sig stedets betingelser, uden at dette påvirker deres velfærd, deres levedygtighed og deres modstandsdygtighed over for sygdomme. Derudover skal vælges racer og stamdyr med henblik på at undgå specifikke sygdomme eller sundhedsproblemer, som associeres med bestemte racer eller stamdyr i intensive driftssystemer, såsom porcint stres-ssyndrom, PSE-syndrom (pale-soft-exudative), pludselig død, spontane aborter og vanskelige fødsler, der kræver kejsersnit. Der skal fortrinsvis vælges oprindelige racer og stamdyr.

1.3.4. Ved valg af racer eller stamdyr skal der tages hensyn til dyrenes evne til at tilpasse sig stedets betingelser, uden at dette påvirker deres velfærd, deres levedygtighed og deres modstandsdygtighed over for sygdomme. Derudover skal vælges racer og stamdyr med henblik på at undgå specifikke sygdomme eller sundhedsproblemer, som associeres med bestemte racer eller stamdyr i intensive driftssystemer, såsom porcint stres-ssyndrom, PSE-syndrom (pale-soft-exudative), pludselig død, spontane aborter og vanskelige fødsler, der kræver kejsersnit. Der skal fortrinsvis vælges oprindelige racer og stamdyr.

 

Der skal slås til lyd for bevarelse af udryddelsestruede sjældne og/eller lokale racer.

 

1.3.4a. Kommissionen fastsætter i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, gennemsnitlige vækst- og produktionsrater for alle dyr til opfedning, herunder slagtekyllinger og kalkuner. Der anvendes i givet fald indikatorer til at vurdere og bekræfte racernes robusthed og egnethed til økologisk landbrug. Sådanne indikatorer omfatter maksimale vækstrater for alle racer og maksimale produktionsrater for alle æg- og mælkeproducerende racer, der er forenelige med reglerne om opdrætstid for de enkelte arter i landbruget (dvs. dage indtil slagtning for fjerkræ).

 

1.3.4b. Information om de racer, der anvendes i økologisk landbrug, medtages i en særlig database, som etableres af Kommissionen med henblik på at fremme gennemsigtigheden med hensyn til anvendelse af og information om racernes tilgængelighed, herunder deres tilpasningsevne til lokale forhold.

 

1.3.4c. Korrekt anvendelse og håndhævelse af avlsregler skal i relevant omfang lettes gennem støtte til udvikling af landdistrikter og Kommissionens handlingsplan for fremtidens økologiske produktion i Den Europæiske Union.

Ændringsforslag    306

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.3.5 a. til 1.3.5 d. (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1.3.5a. Uanset punkt 1.3.1. gælder det, at når en besætning eller flok etableres for første gang, opdrættes ikke-økologiske unge pattedyr efter reglerne for økologisk produktion, så snart de er vænnet fra. På datoen for dyrenes indsætning i flokken gælder endvidere følgende begrænsninger:

 

a) bøfler, kalve og føl skal være under seks måneder gamle

 

b) lam og gedekid skal være under 60 dage gamle

 

c) smågrise skal veje under 35 kg.

 

Undtagelsen under nærværende punkt udfases i overensstemmelse med tilgængeligheden af økologisk opdrættede dyr.

 

1.3.5b. Ikke-økologiske voksne hanpattedyr og hunpattedyr, der endnu ikke har født, som indsættes til fornyelse af en besætning eller flok, opdrættes derefter efter reglerne for økologisk produktion. Antallet af hunpattedyr er endvidere underkastet følgende begrænsninger pr. år:

 

a) ikke mere end 10 % af de voksne heste eller kreaturer, herunder bubalus- og bisonarter, og 20 % af de voksne svin, får og geder, skal være hundyr

 

b) for bedrifter med mindre end ti heste eller kreaturer eller mindre end fem svin, får eller geder, kan der til fornyelse af besætningen som nævnt overfor højst indsættes ét dyr pr. år.

 

Undtagelsen under nærværende punkt udfases i overensstemmelse med tilgængeligheden af økologisk opdrættede dyr:

 

a) ved udvikling af en ny husdyrproduktionsgren, eller

 

b) hvis de pågældende racer er i fare for at forsvinde fra landbruget, som fastsat i bilag IV til Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/20061a.

 

Sådanne dyr og produkter fra dem kan anses for økologiske, når den i punkt 1.2. i del II i nærværende bilag nævnte omlægningsperiode er overholdt.

 

1.3.5c. Efter godkendelse fra den kompetente myndighed kan procentsatserne i punkt 1.3.5b., forhøjes op til maksimalt 40 % i følgende tilfælde:

 

a) ved en betydelig udvidelse af bedriften

 

b) ved udskiftning af race.

 

1.3.5d. Ved fornyelse af bigårde kan 20 % af bidronningerne og sværmene pr. år udskiftes med ikke-økologiske bidronninger og sværme i den økologiske produktionsenhed, forudsat at bidronningerne og sværmene anbringes i stader med honningtavler eller kunsttavler, der stammer fra økologiske produktionsenheder. Under alle omstændigheder kan én sværm eller én bidronning udskiftes pr. år.

 

__________________

 

1a Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 368 af 23.12.2006, s. 15).

Begrundelse

Præcisering fra den eksisterende forordning (EF) nr. 889/2008.

Ændringsforslag    307

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.4.1. - litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Dyrene skal fodres med økologisk foder, der opfylder deres ernæringsmæssige behov i de forskellige faser af deres udvikling. Restriktiv fodring er ikke tilladt i husdyrproduktion.

b) Dyrene skal fodres med økologisk foder, der opfylder deres ernæringsmæssige behov i de forskellige faser af deres udvikling med hensyn til både kvalitet og kvantitet. Restriktiv fodring er ikke tilladt i husdyrproduktion. En del af rationen kan omfatte foder fra bedrifter, der er under omlægning til økologisk produktion. Som en undtagelse til produktionsreglerne vedrørende manglende adgang til økologiske rå- og hjælpestoffer i overensstemmelse med litra b), i det første afsnit i artikel 17, stk. 2, når landbrugerne ikke er i stand til at opnå proteinfoder udelukkende fra økologisk produktion til svin og fjerkræ, må den højeste tilladte procentdel af ikke-økologisk proteinfoder pr. periode på 12 måneder til disse arter ikke overstige 5 % og skal reduceres på linje med dets tilgængelighed. Procentdelen af tørstofindholdet af landbrugsoprindelse beregnes.

Ændringsforslag    308

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.4.1. - litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) Opfedningsmetoder skal kunne omlægges på ethvert stade i opdrættet. Tvangsfodring er forbudt.

d) Tvangsfodring er forbudt.

Ændringsforslag    309

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.4.1. - litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) Dyr, som er i dieperioden, skal fortrinsvis fodres med modermælk i en minimumsperiode

g) Dyr, som er i dieperioden, skal fodres med modermælk frem for naturlig mælk i en minimumsperiode

Begrundelse

Ordlyden er hentet i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007, idet Kommissionens forslag også tillader mælkeerstatning.

Ændringsforslag    310

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.4.1. – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha) Ikke-økologiske fodermidler af vegetabilsk oprindelse, fodermidler af animalsk og mineralsk oprindelse, fodertilsætningsstoffer, visse produkter til brug i foderstoffer og tekniske hjælpestoffer må kun anvendes, hvis de er tilladt til anvendelse i økologisk produktion i henhold til artikel 19 og i behørigt begrundede tilfælde.

Ændringsforslag    311

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.4.2.1. - litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de fælles arealer forvaltes fuldt ud i henhold til denne forordning

a) de fælles arealer, som er genstand for kvæghold, er ikke gennem mindst tre år blevet behandlet med andre produkter end dem, der er tilladt til anvendelse i økologisk produktion.

 

Denne betingelse gælder ikke for ekstensive græsningsarealer, der ikke anvendes til dyr mere end 150 dage om året

Ændringsforslag    312

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.4.2.1. - litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) ikke-økologiske dyr, som benytter det pågældende græsningsareal, kommer fra et produktionssystem svarende til et af de systemer, der er fastsat i artikel 28 og 30 i forordning (EU) nr. 1305/201369

udgår

__________________

 

69 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

 

Ændringsforslag    313

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.4.2.2.

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.4.2.2. Dyrene må i græsningsskifteperioden græsse på ikke-økologiske arealer, når de vandrer fra et græsningsareal til et andet. Indtaget af ikke-økologisk foder i form af græs eller andre foderplanter er tilladt i højst 35 dage, heri indbefattet varigheden af turen frem og tilbage.

1.4.2.2. Dyrene må i græsningsskifteperioden græsse på ikke-økologiske arealer, når de vandrer fra et græsningsareal til et andet. Indtaget af ikke-økologisk foder i form af græs eller andre foderplanter må ikke overstige 20 % af den samlede årlige foderration. Dette tal beregnes som en procentdel af tørstoffet i foder af landbrugsoprindelse.

Ændringsforslag    314

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.4.2.2. – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De erhvervsdrivende opbevarer dokumentation for anvendelsen af bestemmelserne i punkt 1.4.2.

Ændringsforslag    315

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.4.3.1.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.4.3.1. For landbrugsbedrifter under omlægning må højst 15 % af det samlede gennemsnitlige foderforbrug stamme fra græsning på eller høst af permanente græsarealer eller parceller med flerårige foderplanter eller proteinafgrøder, der er sået i overensstemmelse med reglerne for økologisk produktion på marker, der er under første års omlægning til økologisk produktion, forudsat at disse arealer er en del af bedriften. Foder fra første omlægningsår må ikke anvendes til produktion af forarbejdet økologisk foder. Hvis der anvendes foder fra omlægning såvel som foder fra parceller, der er i det første omlægningsår, må foderplanens samlede andel af dette foder ikke overstige de maksimale procentsatser, der er fastsat i punkt 1.4.3.2.

1.4.3.1. Foder fra omlægning må gennemsnitligt udgøre højst 25 % af foderplanen. Når foder fra omlægning kommer fra en af bedriftens egne omlægningsenheder, kan denne andel forhøjes til 100 %.

Ændringsforslag    316

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.4.3.2.

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.4.3.2. For økologiske landbrugsbedrifter må foder fra omlægning gennemsnitligt udgøre op til 20 % af foderplanen, navnlig foder fra det andet omlægningsår. For landbrugsbedrifter under omlægning gælder, at hvis foderet fra omlægning kommer fra bedriften, kan denne andel forhøjes til 100 %.

1.4.3.2. Højst 30 % af de samlede gennemsnitlige foderstoffer til dyr stamme fra græsning på eller høst af permanente græsarealer eller parceller med flerårige foderplanter eller proteinafgrøder, der er sået i overensstemmelse med økologireglerne på marker, der er under første års omlægning til økologisk produktion, forudsat at disse arealer er en del af bedriften og ikke i de foregående fem år har været en del af en økologisk produktionsenhed på denne bedrift. Hvis der anvendes foder fra omlægning såvel som foder fra parceller, der er i det første omlægningsår, må foderplanens samlede andel af sådanne foderstoffer ikke overstige de maksimale procentsatser, der er fastsat i punkt 1.4.3.1.

Ændringsforslag    317

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.4.4. - afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kun økologiske fodermidler af animalsk oprindelse og fodermidler og fodertilsætningsstoffer, som er tilladt til anvendelse i økologisk produktion i henhold til artikel 19, må anvendes til forarbejdning af økologisk foder og til fodring af økologiske dyr.

Kun økologiske fodermidler af vegetabilsk og animalsk oprindelse, fodermidler af invertebrater og gæringsprodukter af økologisk oprindelse samt fodermidler og fodertilsætningsstoffer, som er tilladt til anvendelse i økologisk produktion i henhold til artikel 19, må anvendes til forarbejdning af økologisk foder og til fodring af økologiske dyr.

 

Ikke-økologisk proteinfoder kan anvendes, forudsat at:

 

i) det ikke er tilgængeligt i økologisk form

 

ii) det er fremstillet eller tilberedt uden kemiske opløsningsmidler, og

 

iii) anvendelsen er begrænset til svin og fjerkræ og til specifikke stadier (smågrise op til 35 kg og ungt fjerkræ) og specifikke proteinforbindelser.

 

Dette er en undtagelse fra produktionsreglerne vedrørende manglende adgang til økologiske rå- og hjælpestoffer, jf. litra b), i artikel 17, stk. 2. Hvis landbrugerne ikke er i stand til at opnå proteinfoder udelukkende fra økologisk produktion til svin og fjerkræ, må den højeste tilladte procentdel af ikke-økologisk proteinfoder pr. periode på 12 måneder til disse arter ikke overstige 5 % og skal reduceres i overensstemmelse med tilgængeligheden af økologisk proteinfoder.

 

Ikke-økologiske krydderier, urter og melasse kan anvendes, forudsat at:

 

i) de ikke er tilgængelige i økologisk form

 

ii) de er fremstillet eller tilberedt uden kemiske opløsningsmidler, og

 

iii) deres anvendelse er begrænset til 1 % af en bestemt arts foderration, beregnet årligt i procent af tørstofindholdet i foderstoffer af landbrugsoprindelse. Dette er en undtagelse fra produktionsreglerne vedrørende manglende adgang til økologiske rå- og hjælpestoffer, jf. litra b) i artikel 17, stk. 2., når landbrugerne er ude af stand til at opnå krydderier, urter og melasse udelukkende fra økologisk produktion. Denne procentdel reduceres i overensstemmelse med tilgængeligheden af økologiske krydderier, urter og melasse.

 

Produkter fra bæredygtigt fiskeri kan anvendes, forudsat at:

 

i) de er fremstillet eller tilberedt uden kemiske opløsningsmidler

 

ii) deres anvendelse er begrænset til ikke-planteædere, og

 

iii) anvendelsen af fiskeproteinhydrolysat er begrænset udelukkende til unge dyr.

 

Dette er en undtagelse fra produktionsreglerne vedrørende manglende adgang til økologiske rå- og hjælpestoffer, jf. litra b) i artikel 17, stk. 2., når landbrugerne er ude af stand til at opnå produkter fra bæredygtigt fiskeri udelukkende fra økologisk produktion. Denne procentdel reduceres i overensstemmelse med tilgængeligheden af økologisk fiskeri.

Ændringsforslag    318

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.5.1.3 a. (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1.5.1.3a. Anvendelse af bolus bestående af allopatiske molekyler frembragt ved kemisk syntese er forbudt

Ændringsforslag    319

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.5.2.2.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.5.2.2. Sygdom skal behandles øjeblikkeligt for at undgå, at dyrene lider; Der må om nødvendigt og på strenge betingelser og under en dyrlæges ansvar anvendes kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler, herunder antibiotika, når fytoterapeutiske, homøopatiske og andre midler er uegnede; Der skal navnlig fastsættes restriktioner med hensyn til behandlingsforløb og tilbageholdelsesperioder.

1.5.2.2. Sygdom skal behandles øjeblikkeligt for at undgå, at dyrene lider; Der må om nødvendigt under en dyrlæges ansvar anvendes kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler, herunder antibiotika, når fytoterapeutiske, homøopatiske og andre midler er uegnede; Der skal navnlig fastsættes restriktioner med hensyn til behandlingsforløb og tilbageholdelsesperioder.

Begrundelse

Dyrlægens pligt til at udvise omhu sikrer, at strenge betingelser er overholdt.

Ændringsforslag    320

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.5.2.4.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.5.2.4. Hvis et dyr eller en gruppe af dyr underkastes mere end tre behandlinger med kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler, herunder antibiotika, inden for tolv måneder, eller mere end én behandling, hvis deres produktive livscyklus er på mindre end et år – bortset fra vaccinationer og behandlinger mod parasitter og obligatoriske udryddelsesprogrammer – må de pågældende dyr eller heraf afledte produkter ikke sælges som økologiske produkter, og dyrene skal gennemgå omlægningsperioderne fastlagt i punkt 1.2 og 2.

1.5.2.4. Hvis et dyr eller en gruppe af dyr underkastes mere end tre behandlinger med kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler, herunder antibiotika, inden for tolv måneder, eller mere end én behandling, hvis deres produktive livscyklus er på mindre end et år – bortset fra vaccinationer og behandlinger mod parasitter, fytoterapeutiske og homøopatiske produkter og obligatoriske udryddelsesprogrammer – må de pågældende dyr eller heraf afledte produkter ikke sælges som økologiske produkter, og dyrene skal gennemgå omlægningsperioderne fastlagt i punkt 1.2 og 2.

Ændringsforslag    321

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.5.2.5.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.5.2.5. Tilbageholdelsesperioden mellem den sidste indgift af et allopatisk veterinærlægemiddel til et dyr under normale anvendelsesbetingelser og produktion af økologisk producerede fødevarer fra sådanne dyr skal være dobbelt så lang som den tilbageholdelsesperiode, der er omhandlet i artikel 11 i direktiv 2001/82/EF eller, hvis en sådan periode ikke er fastsat, 48 timer.

1.5.2.5. Tilbageholdelsesperioden mellem den sidste indgift af et allopatisk veterinærlægemiddel frembragt ved kemisk syntese til et dyr under normale anvendelsesbetingelser og produktion af økologisk producerede fødevarer fra sådanne dyr skal være dobbelt så lang som den tilbageholdelsesperiode, der er omhandlet i artikel 9 i direktiv 2001/82/EF og mindst 48 timer.

Ændringsforslag    322

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.6.5.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.6.5. Udearealer kan være delvist overdækkede. Verandaer betragtes ikke som udearealer.

1.6.5. Udearealer kan være delvist overdækkede. Verandaer betragtes udelukkende som udearealer for ynglefugle og fjerkræ, der er under 18 uger gamle.

Ændringsforslag    323

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.7.3.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.7.3. Dyrene skal have permanent adgang til udendørs arealer, fortrinsvis græsningsarealer, når vejrforholdene og jordbundens tilstand tillader det, medmindre der pålægges restriktioner og forpligtelser til beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed i henhold til EU-lovgivningen.

1.7.3. Planteædende dyr skal have permanent adgang til udendørs arealer i dagtimerne, herunder udendørs folde og græsningsarealer, alt efter hvad der er relevant for de pågældende arter, når vejrforholdene og jordbundens tilstand tillader det, medmindre der pålægges restriktioner og forpligtelser til beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed i henhold til EU-lovgivningen.

 

Når vejrforhold, sæsonbestemte forhold og jordbundens tilstand ikke giver mulighed for adgang til græsningsarealer, skal dyrene i dagtimerne have adgang til udendørs arealer, så de kan motionere, medmindre dette ikke er befordrende for de pågældende dyrs velfærd, eller hvis der som følge af påbud i henhold til fællesskabslovgivningen er indført midlertidige restriktioner og forpligtelser i forbindelse med beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed.

Ændringsforslag    324

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.7.6.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.7.6. Tøjring eller isolering af dyr er forbudt, medmindre det kun berører enkelte dyr i et begrænset tidsrum og for så vidt det er af veterinære hensyn. Kompetente myndigheder kan tillade, at kvæg på mikrovirksomheder opbindes, hvis det ikke er muligt at holde kvæget i grupper, der passer til deres adfærd, forudsat at de har adgang til græsarealer i græsningsperioden, og mindst to gange om ugen har adgang til udearealer, når græsning ikke er mulig.

1.7.6. Tøjring eller isolering af dyr er forbudt, medmindre det kun berører enkelte dyr i et begrænset tidsrum og for så vidt det er begrundet af sikkerheds- eller dyrevelfærdshensyn eller af veterinære hensyn. Isolering af husdyr kan kun tillades i et begrænset tidsrum, hvis der er fare for arbejdstageres sikkerhed og af hensyn til dyrevelfærden. Kompetente myndigheder kan tillade, at kvæg på mikrovirksomheder og bedrifter beliggende i dårligt stillede områder opbindes, forudsat at de har adgang til græsarealer i græsningsperioden, når vejrforholdene og jordbundens tilstand tillader det i dagtimerne, med mindre der er pålagt restriktioner og forpligtelser til beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed i henhold til EU-lovgivningen, og at de mindst to gange om ugen har adgang til udearealer, når græsning ikke er mulig.

Ændringsforslag    325

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.7.8.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.7.8. Enhver form for lidelse skal holdes på et minimum i hele dyrets levetid, herunder i forbindelse med slagtning.

1.7.8. Når der finder økologisk produktion sted i overensstemmelse med denne forordning, skal dens indvirkning på dyrevelfærden, jf. artikel 13 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, tages i betragtning for at skåne dyret for enhver form for undgåelig smerte, psykisk belastning eller lidelse. Dyrevelfærdslovgivning såsom Rådets forordning (EF) nr. 1/20051a og Rådets forordning (EF) nr. 1099/20091b finder nødvendigvis fortsat anvendelse og skal og gennemføres korrekt. Bestemmelserne i denne forordning bør ikke kopiere eller overlappe dem.

 

___________________

 

1a Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1)

 

1b Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet (EUT L 303 af 18.11.2009, s. 1).

Ændringsforslag    326

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.7.8 a. (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1.7.8a. Enhver, der håndterer økologisk opdrættede dyr under transport og slagtning, skal modtage tilstrækkelig uddannelse heri for at sikre korrekt anvendelse af reglerne i denne forordning, hvilket er genstand for regelmæssigt tilsyn for at sikre overholdelse.

Ændringsforslag    327

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.7.9.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.7.9. Lemlæstelse af dyr er forbudt.

1.7.9. Lemlæstelse af dyr er forbudt. Det bør være muligt for kompetente myndigheder at tillade næbtrimning af fjerkræ de første tre dage af levetiden, fastgørelse af gummibånd på fårs haler og kupering af hale af hensyn til sikkerhed eller dyrs og menneskers sundhed, eller hvis sådanne metoder har til formål at forbedre de berørte dyrs sundhed, velfærd eller hygiejne. Afhorning og kastrering af unge pattedyr godkendes kun, hvis der anvendes passende bedøvelse og/eller smertestillende midler.

Ændringsforslag    328

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 1.7.12.

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.7.12. Indladning og losning af dyr skal ske uden anvendelse af nogen form for elektriske impulser til at tvinge dyrene. Anvendelse af allopatiske beroligende midler før eller under transporten er forbudt.

1.7.12. Indladning og losning af dyr skal ske uden anvendelse af nogen form for elektriske impulser til at tvinge dyrene, undtagen under usædvanlige omstændigheder og i henhold til bestemmelserne i punkt 1.9. i bilag III til forordning (EF) nr. 1099/2009. Blanding af dyr, der ikke kender hinanden, under transport eller opstaldning og unødig overnatningsopstaldning skal undgås. Sociale dyr skal holdes i grupper og kunne bevæge sig og vende sig i båsen. Anvendelse af allopatiske beroligende midler før eller under transporten er forbudt.

Ændringsforslag    329

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.1.1. – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) tolv måneder for kvæg, der er bestemt til kødproduktion, og altid mindst 3/4 af deres levetid

a) tolv måneder for kvæg, der er bestemt til kødproduktion

Begrundelse

Af hensyn til disse bestemmelsers praktiske gennemførlighed skal referencen til levetiden - ligesom for får og geder - også slettes for kvæg, der er bestemt til kødproduktion.

Ændringsforslag    330

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.1.2. - litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) Mindst 90 % af foderet, undtagen i perioden hvert år, hvor dyrene er på sæsonbestemt græsningsskifte, jf. punkt 1.4.2.2., skal komme fra egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, være produceret i samarbejde med andre økologiske landbrugsbedrifter i det samme område.

d) Mindst 60 % af foderet, undtagen i perioden hvert år, hvor dyrene er på sæsonbestemt græsningsskifte, jf. punkt 1.4.2.2., skal primært komme fra egen bedrift eller, hvor dette ikke er muligt, så vidt muligt være produceret i samarbejde med andre økologiske landbrugsbedrifter beliggende inden for en radius af 150 km fra den pågældende landbrugsbedrift og være produceret i Unionen. Ved beregningen af afstanden i forbindelse med bedrifter beliggende på øer og i kystområder tages den del af afstanden, der består af vandområder, ikke i betragtning. Betingelsen vedrørende afstand finder ikke anvendelse på bedrifter i regioner i den yderste periferi.

 

Lokal produktion af økologisk foder skal fremmes. Med henblik herpå kan medlemsstaterne forhøje denne procentdel afhængigt af tilgængeligheden af økologisk foder på bedrifterne og i regionen.

Ændringsforslag    331

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.1.2. – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) Kalve, lam og gedekid skal i diegivningsperioden fodres fortrinsvis med modermælk i en minimumsperiode på tre måneder for kalve og 45 dage for lam og gedekid.

f) Kalve, lam og gedekid skal i diegivningsperioden fodres fortrinsvis med modermælk eller naturlig mælk i en minimumsperiode på tre måneder for kalve og 45 dage for lam og gedekid.

Ændringsforslag    332

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.1.3. – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) Når en kalv behandles enkeltvis af veterinære grunde, skal den holdes i områder med fast gulv og halmstrøelse. Kalven bør let kunne vende sig og ligge behageligt ned i fuld længde.

Ændringsforslag    333

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.2.2. – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) Mindst 90 % af foderet, undtagen i perioden hvert år, hvor dyrene er på sæsonbestemt græsningsskifte, som omhandlet i 1.4.2.2., skal komme fra egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, være produceret i samarbejde med andre økologiske landbrugsbedrifter i det samme område.

c) Mindst 60 % af foderet, undtagen i perioden hvert år, hvor dyrene er på sæsonbestemt græsningsskifte, som omhandlet i punkt 1.4.2.2., skal primært komme fra egen bedrift eller, hvor dette ikke er muligt, så vidt muligt være produceret i samarbejde med andre økologiske landbrugsbedrifter beliggende inden for en radius af 150 km fra den pågældende landbrugsbedrift og være produceret i Unionen. Ved beregningen af afstanden i forbindelse med bedrifter beliggende på øer og i kystområder tages den del af afstanden, der består af vandområder, ikke i betragtning. Betingelsen vedrørende afstand finder ikke anvendelse på bedrifter i regioner i den yderste periferi.

 

Lokal produktion af økologisk foder skal fremmes. Med henblik herpå kan medlemsstaterne forhøje denne procentdel afhængigt af tilgængeligheden af økologisk foder på bedrifterne og i regionen.

Ændringsforslag    334

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.2.2. - litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) For dyr af hestefamilien skal opdrættet være baseret på størst mulig anvendelse af græsarealer, i det omfang græsgange står til rådighed på de forskellige tidspunkter af året. Mindst 60 % af det tørstof, der udgør den daglige foderration for dyr af hestefamilien, skal bestå af grovfoder, frisk eller tørret foder eller ensilage.

d) For dyr af hestefamilien skal opdrættet være baseret på størst mulig anvendelse af græsarealer, i det omfang græsgange står til rådighed på de forskellige tidspunkter af året. Hvis en større andel af grovfoder ikke er mulig, gælder følgende minimumsregler, idet arternes krav til ernæring, sundhed og velfærd overholdes: Mindst 60 % af det tørstof, der udgør den daglige foderration for dyr af hestefamilien, skal bestå af grovfoder, frisk eller tørret foder eller ensilage.

Ændringsforslag    335

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.2.2. – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) Dyr af hestefamilien skal i dieperioden fortrinsvis fodres med modermælk i en minimumsperiode på tre måneder.

e) Dyr af hestefamilien skal i dieperioden fortrinsvis fodres med modermælk, som dies direkte fra moderen, indtil den naturlige fravænning.

Ændringsforslag    336

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.2 a. (nyt)

Kategori eller art

Det maksimale antal dyr pr. ha (svarende til 170 kg N/ha/år)

Hunkaniner og deres afkom

25

Avlskaniner

100

Hankaniner

25

Følgende værdier gælder med hensyn til mindste indendørs og udendørs areal og andre bygningskarakteristika for kaniner:

a) Minimumsplads indendørs pr. kanin (herunder de, der holdes i mobile folde):

i) voksne kaniner, herunder hankaniner, drægtige og ammende hunkaniner: 0,4 m2

ii) kaniner til slagtning: 0,15 m2

b) Minimumsplads udendørs pr. kanin (undtagen de, der holdes i mobile folde):

i) voksne kaniner, herunder hankaniner, drægtige og ammende hunkaniner: 5 m2

ii) kaniner til slagtning: 5 m2

c) Minimumsplads udendørs pr. kanin, der holdes i mobilde folde:

i) voksne kaniner, herunder hankaniner, drægtige og ammende hunkaniner: 5 m2

ii) kaniner til slagtning: 0,4 m2.

Begrundelse

Der bør ligeledes indføres specifikke regler for kaniner.

Ændringsforslag    337

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.3.2. – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, være produceret i samme område i samarbejde med andre økologiske landbrug eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 30 % af foderet skal primært komme fra egen bedrift eller, hvor dette ikke er muligt, så vidt muligt være produceret i samarbejde med andre økologiske landbrugsbedrifter beliggende inden for en radius af 150 km fra den pågældende landbrugsbedrift og være produceret i Unionen. Ved beregningen af afstanden i forbindelse med bedrifter beliggende på øer og i kystområder tages den del af afstanden, der består af vandområder, ikke i betragtning. Betingelsen vedrørende afstand finder ikke anvendelse på bedrifter i regioner i den yderste periferi.

 

Lokal produktion af økologisk foder skal fremmes. Med henblik herpå kan medlemsstaterne forhøje denne procentdel afhængigt af tilgængeligheden af økologisk foder på bedrifterne og i regionen.

Ændringsforslag    338

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.3.2. – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) For at opfylde økologiske svins vigtigste ernæringsbehov, særlig hvad angår proteiner og essentielle aminosyrer, og når det ikke er muligt for landbrugeren at skaffe proteinrige råvarer udelukkende fra økologisk produktion til dyrefoder, er det tilladt at anvende en begrænset andel af ikke-økologiske proteinrige råvarer til svin og fjerkræ.

 

Den højeste procentdel af ikke-økologiske proteinrige råvarer til dyrefoder, der er tilladt for hver periode på 12 måneder til disse arter, er 5 %.

 

Disse tal beregnes på årsbasis som en procentdel af tørstofindholdet i foder af landbrugsoprindelse.

Ændringsforslag    339

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.3.3. – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) Der bør altid findes halmstrøelse i tilstrækkeligt omfang til at sikre, at alle svin i en sti kan ligge ned samtidig på den mest pladskrævende måde.

Ændringsforslag    340

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.3.3. – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) Søer skal holdes i grupper undtagen i de sidste stadier af drægtighedsperioden og i diegivningsperioden

c) Søer skal holdes i grupper undtagen i de sidste stadier af drægtighedsperioden og i diegivningsperioden, og i den tid skal soen kunne bevæge sig frit i sin sti og kun tøjres kortvarigt.

 

Uanset andre krav om halm skal søer få dage før den forventede faring forsynes med en tilstrækkelig mængde halm eller andet passende naturligt materiale, der giver dem mulighed for at bygge rede.

Ændringsforslag    341

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.3.4. – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Størrelsen af svineproduktionsenheder begrænses under alle omstændigheder til 1 500 slagtesvin pr. år eller 200 søer, eller hvad der svarer til disse i farings- opfedningsenheder. Disse grænseværdier for hver produktionsenhed kan overskrides, hvis 100 % af foderet produceres på bedriften.

Begrundelse

Ordlyden er taget fra det franske landbrugsministeriums specifikationer vedrørende økologisk produktion og tilberedning af dyr og animalske produkter, som definerer gennemførelsesbestemmelserne for den ændrede rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 og/eller supplering af bestemmelserne i den ændrede rådsforordning nr. 2092/91.

Ændringsforslag    342

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.3.4. – afsnit 2 – tabel

 

Kommissionens forslag

Følgende værdier gælder med hensyn til mindste indendørs og udendørs areal og andre bygningskarakteristika for svin:

 

Indendørs areal

Udendørs areal

 

(nettoareal, som dyrene skal have til rådighed)

(løbegårde, ikke græsarealer)

 

Mindste levendevægt (kg)

M2/dyr

M2/dyr

Diegivende søer med smågrise på indtil 40 dage

 

7,5 søer

2,5

Fedesvin

indtil 50

0,8

0,6

indtil 85

1,1

0,8

indtil 110

1,3

1

Smågrise

over 40 dage og indtil 30 kg

0,6

0,4

Avlssvin

 

2,5 hundyr

1,9

 

6 handyr

8,0

Hvis stier anvendes til naturlig bedækning: 10 m2/orne

 

Ændringsforslag

Følgende værdier gælder med hensyn til mindste indendørs og udendørs areal og andre bygningskarakteristika for svin:

 

Indendørs areal

Udendørs areal

 

(nettoareal, som dyrene skal have til rådighed)

(løbegårde, ikke græsarealer)

 

Mindste levendevægt (kg)

M2/dyr

M2/dyr

Diegivende søer med smågrise på indtil 40 dage

 

7,5 søer

2,5

Fedesvin

indtil 50

0,8

0,6

indtil 85

1,1

0,8

indtil 110

1,3

1

over 110

1,5

1,2

Smågrise

over 40 dage og indtil 30 kg

0,6

0,4

Avlssvin

 

2,5 hundyr

1,9

 

6 handyr

8,0

 

 

Hvis stier anvendes til naturlig bedækning: 10 m2/orne

 

Ændringsforslag    343

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.4.2. – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fjerkræ skal enten opdrættes, indtil dyrene når en given minimumsalder, eller komme fra langsomt voksende fjerkræracer som defineret af den kompetente myndighed. Anvender landbrugeren ikke-langsomt voksende fjerkræracer, er mindste alder for slagtning:

Fjerkræ, som er bestemt til kødproduktion, skal komme fra langsomt voksende fjerkræracer, som egner sig til frilandsopdræt, som defineret af den kompetente myndighed.

 

Fjerkræ skal komme fra langsomt voksende fjerkræracer, som opfylder fastsatte, begrænsede daglige vækstrater, der er forenelige med mindsteopdrætsalderen for hver enkelt art. Kommissionen fastsætter disse vækstrater i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2.

 

Hvis langsomtvoksende fjerkræ ikke er tilgængeligt, giver de kompetente myndigheder undtagelsesvist tilladelse til at anvende fjerkræ, der opdrættes, indtil det når en af den kompetente myndighed fastsat mindstealder. Anvender landbrugeren ikke-langsomt voksende fjerkræracer, er mindste alder for slagtning:

Ændringsforslag    344

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.4.2. – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) 140 dage for kalkuner (handyr) og gæs og

h) 140 dage for hun- og hankalkuner og gæs, der afsættes hele til stegning, og

Begrundelse

Den foreslåede minimumsalder er taget fra det nuværende bilag IV til forordning (EF) nr. 543/2008 om handelsnormer for fjerkrækød, litra d) "frilands", idet der ligesom i denne forordning skelnes mellem udskårne og hele hun- og hankalkuner.

Ændringsforslag    345

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.4.2. – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) 100 dage for kalkuner (hundyr).

i) 98 dage for hunkalkuner til opskæring og 126 dage for hankalkuner til opskæring.

Ændringsforslag    346

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.4.2. – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Æglæggende høner skal komme fra racer, som egner sig til frilandsopdræt.

Ændringsforslag    347

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.4.3. – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, være produceret i samme område i samarbejde med andre økologiske landbrug eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 30 % af foderet skal primært komme fra egen bedrift eller, hvor dette ikke er muligt, så vidt muligt være produceret i samarbejde med andre økologiske landbrugsbedrifter beliggende inden for en radius af 150 km fra den pågældende landbrugsbedrift og være produceret i Unionen. Ved beregningen af afstanden i forbindelse med bedrifter beliggende på øer og i kystområder tages den del af afstanden, der består af vandområder, ikke i betragtning. Betingelsen vedrørende afstand finder ikke anvendelse på bedrifter i regioner i den yderste periferi.

 

Lokal produktion af økologisk foder skal fremmes. Med henblik herpå kan medlemsstaterne forhøje denne procentdel afhængigt af tilgængeligheden af økologisk foder på bedrifterne og i regionen.

Ændringsforslag    348

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.4.4. – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) Fjerkræ skal have adgang til udeareal i mindst en tredjedel af deres liv. Udearealer til fjerkræ skal for størstedelen være dækket af etårig eller flerårig vegetation, give rimeligt ly og give fjerkræet let adgang til et tilstrækkeligt antal drikkekar.

c) Fjerkræ skal have adgang til udeareal i mindst en tredjedel af deres liv. Udearealer til fjerkræ skal for størstedelen være dækket af vegetation.

Begrundelse

Drikkekar på udearealer tiltrækker vilde fugle og udgør en betydelig risiko i tilfælde af aviær influenza. Derfor fraråder Kommissionen dette, hvis der skulle opstå fugleinfluenza. De er endog permanent forbudt i visse medlemsstater. Vegetation såsom småtræer eller træer giver fjerkræet mulighed for at udfolde sig på udearealer, og det er ikke nødvendigt med andre supplerende former for ly.

Ændringsforslag    349

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.4.4. – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) Det samlede belægningsareal i fjerkræsbygninger for fjerkræ til slagtning i enhver produktionsenhed må ikke overskride 1 600 m²

Begrundelse

Med henblik på en bæredygtig produktion er et produktionsloft pr. enhed nødvendigt.

Ændringsforslag    350

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.4.4. – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db) Det samlede antal æglæggende høner må ikke overstige 12 000 høner i en produktionsenhed. Der tillades ikke mere end 3 000 æglæggende høner i et hønsehus. Specifikke regler finder anvendelse for så vidt angår ungt fjerkræ.

Begrundelse

Med henblik på en bæredygtig produktion er et produktionsloft pr. enhed nødvendigt.

Ændringsforslag    351

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.4.5. – titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.4.5. Belægningsgrad

2.4.5. Husdyrgødning

Begrundelse

Teksten og overskriften er ikke klar, og de skal derfor tydeliggøres ved at anføre, at det drejer sig om husdyrgødning ved at henvise til det gældende direktiv. Den enkelte medlemsstat har tilpasset EU-direktivet om nitrater i forhold til sine miljøproblemer. Det er nødvendigt at give frihed til at følge disse nationale bestemmelser, som det er tilfældet i den gældende forordning om økologisk produktion (artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 889/2008).

Ændringsforslag    352

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.4.5. – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med hensyn til det maksimale antal dyr pr. hektar må følgende grænseværdier ikke overskrides:

Den øvre grænse for, hvor meget gødning der må anvendes pr. hektar, må ikke overstige grænsen på 170 kg organisk kvælstof/år/ha landbrugsareal. Med hensyn til det maksimale antal dyr pr. hektar må følgende grænseværdier derfor ikke overskrides, eller antallet beregnes på grundlag af de tilsvarende nationale bestemmelser vedtaget i henhold til direktiv 91/676/EØF:

Begrundelse

Teksten og overskriften er ikke klar, og de skal derfor tydeliggøres ved at anføre, at det drejer sig om husdyrgødning ved at henvise til det gældende direktiv. Den enkelte medlemsstat har tilpasset EU-direktivet om nitrater i forhold til sine miljøproblemer. Det er nødvendigt at give frihed til at følge disse nationale bestemmelser, som det er tilfældet i den gældende forordning om økologisk produktion (artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 889/2008).

Ændringsforslag    353

Forslag til forordning

Bilag II – del II – punkt 2.4.5. – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Mindste indendørs og udendørs areal og andre bygningskarakteristika for fugle af arten Gallus gallus er følgende:

 

Avlsdyr/forældredyr

Ungfjerkræ

Fjerkræ til slagtning

Kapuner

Læggehøns

Alder

Avlsfjerkræ

Kyllinger 0-8 uger

Kyllinger 9-18 uger

Slagtefjerkræ tidlig slagtealder 0-21 dage

Slagtefjerkræ sen slagtealder 22 til 81 dage

22-150 dage

Æglæggende høner fra 19 uger

Belægningsgrad indendørs (fugle pr. m2 nytteareal) for faste og mobile huse

6 fugle

24 fugle med højst 21 kg levendevægt/m²

15 fugle med højst 21 kg levendevægt/m²

20 fugle med højst 21 kg levendevægt/m²

10 fugle med højst 21 kg levendevægt/m²

10 fugle med højst 21 kg levendevægt/m²

6 fugle

cm siddepind/dyr

 

 

 

 

18

For flerlagssystemer yderligere begrænsninger /m2 gulvareal (herunder veranda, hvortil der er adgang døgnet rundt)

9 fugle

36 fugle undtagen verandaareal

22 fugle

Normalt ikke relevant

9 fugle

Grænse for flokstørrelse

3 000 inklusive handyr

10 000*

3 300

10 000*

4 800

2 500

3 000

Belægningsgrad for udendørs areal (m2/fugl), forudsat at grænsen på 170 kg N/ha/år ikke overskrides

4

1

4