Postupak : 2014/0100(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0311/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0311/2015

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Glasovanja :

PV 19/04/2018 - 10.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0180

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 944kWORD 2492k
05.11.2015
PE 557.122v03-00 A8-0311/2015

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda, izmjeni Uredbe (EU) br. XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Uredba o službenim kontrolama] i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

(COM(2014)0180 – C7‑0109/2014 – 2014/0100(COD))

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Izvjestitelj: Martin Häusling

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO GLASOVANJE NA KONAČNOM GLASOVANJU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda, izmjeni Uredbe (EU) br. XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Uredba o službenim kontrolama] i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

(COM(2014)0180 – C7‑0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0180),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 42. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C70109/2014),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje austrijskog Saveznog vijeća, podneseno u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojem se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog vijeća od 15. listopada 2014.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0311/2015),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, kao što je navedeno u nastavku;

2.  zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Pridržavanje visokih standarda u području zdravlja, zaštite okoliša i dobrobiti životinja pri proizvodnji ekoloških proizvoda svojstveno je visokoj kvaliteti tih proizvoda. Kako je naglašeno u Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu i Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o politici kvalitete poljoprivrednih proizvoda11, ekološka je proizvodnja dio Unijinih sustava kvalitete za poljoprivredne proizvode, zajedno s oznakama zemljopisnog podrijetla, garantirano tradicionalnim specijalitetima i proizvodima iz najudaljenijih regija Unije, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća12 odnosno Uredbi (EU) br. 228/2013 Europskog parlamenta i Vijeća13. U tom smislu, u okviru zajedničke poljoprivredne politike („ZPP”) ekološka proizvodnja teži ostvarenju istih onih ciljeva koji su svojstveni svim Unijinim sustavima kvalitete za poljoprivredne proizvode.

(2) Pridržavanje visokih standarda u području zdravlja, zaštite okoliša i dobrobiti životinja pri proizvodnji ekoloških proizvoda svojstveno je cjelovitosti tih proizvoda. Kako je naglašeno u Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu i Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o politici kvalitete poljoprivrednih proizvoda, ekološka je proizvodnja dio Unijinih sustava kvalitete za poljoprivredne proizvode, zajedno s oznakama zemljopisnog podrijetla, garantirano tradicionalnim specijalitetima i proizvodima iz planinskih regija i najudaljenijih regija Unije, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća odnosno Uredbi (EU) br. 228/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. U tom smislu, u okviru zajedničke poljoprivredne politike („ZPP”) ekološka proizvodnja ima glavnu ulogu u uspostavi održivije poljoprivredne proizvodnje i prehrambenih sustava te u tu svrhu teži ostvarenju istih onih ciljeva koji su svojstveni svim Unijinim sustavima kvalitete za poljoprivredne proizvode.

__________________

__________________

11 COM(2009) 234 završna verzija.

11 COM(2009) 234 završna verzija.

12 Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.).

12 Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.).

13 Uredba (EU) br. 228/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 247/2006 (SL L 78, 20.3.2013., str. 23.)

13 Uredba (EU) br. 228/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 247/2006 (SL L 78, 20.3.2013., str. 23.)

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Ciljevi politike ekološke proizvodnje posebno su ugrađeni u ciljeve ZPP-a tako što se poljoprivrednicima osigurava pravedna dobit za usklađenost s pravilima ekološke proizvodnje. Osim toga, rastuća potražnja potrošača za ekološkim proizvodima stvara uvjete za daljnji razvoj i širenje tržišta tih proizvoda, a time i za povećanje dobiti poljoprivrednika koji se bave ekološkom proizvodnjom.

(3) Ciljevi politike ekološke proizvodnje posebno su ugrađeni u ciljeve ZPP-a tako što se poljoprivrednicima osigurava pravedna dobit za usklađenost s pravilima ekološke proizvodnje. Osim toga, rastuća potražnja potrošača za ekološkim proizvodima stvara uvjete za daljnji razvoj i širenje tržišta tih proizvoda, a time i za povećanje dobiti poljoprivrednika koji se bave ekološkom proizvodnjom. Uzimajući u obzir činjenicu da se poljoprivrednici u Uniji suočavaju s rastućim problemima u ostvarivanju poštenog prihoda iz prehrambenog lanca, ova bi Uredba također trebala pridonijeti ponovnom povezivanju poljoprivrednika i potrošača s pomoću neposredne trgovine u kratkim prehrambenim lancima čime bi se stvorio pravedan udio dodane vrijednosti hrane i pozitivnih vanjskih učinaka ekološkog uzgoja.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Nadalje, ekološka je proizvodnja sustav koji pridonosi uključivanju zahtjeva u pogledu zaštite okoliša u ZPP i promiče održivu poljoprivrednu proizvodnju. Zbog toga su mjere kojima se pruža financijska potpora ekološkoj proizvodnji uvedene u ZPP, i to zadnji put Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća14, a posebno su pojačane nedavnom reformom pravnog okvira za politiku ruralnog razvoja kako je uspostavljen Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća15.

(4) Nadalje, ekološka je proizvodnja sustav koji pridonosi uključivanju zahtjeva u pogledu zaštite okoliša u ZPP i promiče održivu poljoprivrednu proizvodnju. Zbog toga su mjere kojima se pruža financijska potpora ekološkoj proizvodnji uvedene u ZPP, i to zadnji put Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća14, a posebno su pojačane nedavnom reformom pravnog okvira za politiku ruralnog razvoja kako je uspostavljen Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća15. Stoga bi se ova Uredba trebala odnositi na prihvatljive mjere u okviru nacionalnih programa ruralnog razvoja koje bi trebale doprinijeti ekološkom uzgoju i poboljšanoj opskrbi ekološkim sjemenjem i hranom za životinje. Nadalje, hitno su potrebni pouzdani podaci o postojećim nedostacima u opskrbi organskim sjemenjem, hranom za životinje i izvorima proteina te je potrebno iznijeti prijedloge i pokrenuti akcijske planove za pokrivanje tih nedostataka kako bi se započelo s postupnim ukidanjem postojećih odstupanja u vezi s tim pitanjima.

__________________

__________________

14 Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).

14 Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).

15 Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

15 Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Sektor ekološkog uzgoja u Uniji brzo se razvio proteklih godina, ne samo u smislu površine koja se koristi za ekološki uzgoj nego i po broju gospodarstava i ukupnog broja subjekata u ekološkoj proizvodnji registriranih u Uniji.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) S obzirom na dinamični razvoj ekološkog sektora, Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/200726 utvrđena je potreba za budućim preispitivanjem pravila Unije o ekološkoj proizvodnji, uzimajući u obzir iskustva stečena primjenom tih pravila. Rezultati tog preispitivanja koje je provela Komisija ukazuju na to da je potrebno poboljšati pravni okvir Unije kojim se uređuje ekološka proizvodnja kako bi se predvidjela pravila koja odgovaraju visokim očekivanjima potrošača i jamče dovoljnu jasnoću onima kojima su upućena. Stoga bi Uredbu (EZ) br. 834/2007 trebalo staviti izvan snage i zamijeniti je novom Uredbom.

(8) S obzirom na dinamični razvoj ekološkog sektora, Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/200726 utvrđena je potreba za budućim preispitivanjem pravila Unije o ekološkoj proizvodnji, uzimajući u obzir iskustva stečena primjenom tih pravila. Rezultati tog preispitivanja koje je provela Komisija ukazuju na to da je potrebno poboljšati pravni okvir Unije kojim se uređuje ekološka proizvodnja kako bi se predvidjela pravila koja odgovaraju visokim očekivanjima potrošača i jamče dovoljnu jasnoću onima kojima su upućena. Stoga bi Uredbu (EZ) br. 834/2007 trebalo staviti izvan snage i zamijeniti je novom Uredbom. Međutim, odredbe Uredbe (EZ) br. 834/2007 koje odgovaraju tim ciljevima trebale bi se sačuvati u ovoj Uredbi. Nadalje, ova bi Uredba trebala poglavito poboljšati provedbu trenutačnih načela i pravila te stvoriti dinamiku za suočavanje sektora s tekućim izazovima.

__________________

__________________

26 Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20.7.2007., str. 1.).

26 Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20.7.2007., str. 1.).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Dosadašnje iskustvo stečeno kroz primjenu Uredbe (EZ) br. 834/2007 pokazuje da je potrebno pojasniti proizvode na koje se primjenjuje ova Uredba. Ona bi u prvom redu trebala obuhvaćati poljoprivredne proizvode, uključujući proizvode akvakulture, navedene u Prilogu I. Ugovoru o funkcioniranju Europske unije („Ugovor”). Osim toga, trebala bi obuhvaćati i prerađene poljoprivredne proizvode namijenjene da se koriste kao hrana ili hrana za životinje jer stavljanje na tržište takvih proizvoda kao ekoloških predstavlja važan način plasmana poljoprivrednih proizvoda i osigurava informiranje potrošača o ekološkoj prirodi poljoprivrednih proizvoda od kojih su prerađeni. Isto tako, ova bi Uredba trebala obuhvaćati i određene druge proizvode koji su usko povezani s poljoprivrednim proizvodima slično kao prerađeni poljoprivredni proizvodi jer ti drugi proizvodi predstavljaju važan način plasmana poljoprivrednih proizvoda ili su sastavni dio proizvodnog procesa. Naposljetku, u područje primjene ove Uredbe treba uključiti i morsku sol jer se proizvodi primjenom prirodnih proizvodnih metoda i njezina proizvodnja pridonosi razvoju ruralnih područja, pa time spada u ciljeve ove Uredbe. Radi jasnoće te druge proizvode koji nisu navedeni u Prilogu I. Ugovoru treba navesti u Prilogu I. ovoj Uredbi.

(9) Dosadašnje iskustvo stečeno kroz primjenu Uredbe (EZ) br. 834/2007 pokazuje da je potrebno pojasniti proizvodne procese i proizvode na koje se primjenjuje ova Uredba. Ona bi u prvom redu trebala obuhvaćati metode poljoprivredne proizvodnje i poljoprivredne proizvode, uključujući proizvode akvakulture i pčelarske proizvode. Osim toga, trebala bi obuhvaćati i prerađene poljoprivredne proizvode namijenjene da se koriste kao hrana ili hrana za životinje jer stavljanje na tržište takvih proizvoda kao ekoloških predstavlja važan način plasmana poljoprivrednih proizvoda i osigurava informiranje potrošača o ekološkoj prirodi poljoprivrednih proizvoda od kojih su prerađeni. Isto tako, ova bi Uredba trebala obuhvaćati i određene druge proizvode koji su usko povezani s poljoprivrednim proizvodima slično kao prerađeni poljoprivredni proizvodi jer ti drugi proizvodi predstavljaju važan način plasmana poljoprivrednih proizvoda ili su sastavni dio proizvodnog procesa. Naposljetku, u područje primjene ove Uredbe trebalo bi uključiti sol jer se proizvodi primjenom prirodnih proizvodnih metoda i njezinom proizvodnjom doprinosi se razvoju ruralnih područja, pa time spada u ciljeve ove Uredbe.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Kako bi se uzele u obzir nove proizvodne metode ili materijali ili međunarodne obveze, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu izmjene popisa drugih proizvoda koji spadaju u područje primjene ove Uredbe. Za uvrštavanje na taj popis prihvatljivi su jedino proizvodi koji su usko povezani s poljoprivrednim proizvodima.

Briše se.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendment to Article 2 - paragraph 5.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Budući da je priprema hrane u okviru ugostiteljske djelatnosti lokalne naravi, mjere koje poduzimaju države članice i privatni programi u tom području smatraju se dostatnima za osiguranje funkcioniranja jedinstvenog tržišta. Stoga se ova Uredba ne bi trebala primjenjivati na hranu koju u svojim objektima pripremaju subjekti u okviru ugostiteljske djelatnosti. Isto tako, proizvodi lova u divljini i ribolova u slobodnim vodama ne bi trebali biti obuhvaćeni ovom Uredbom jer se proizvodni proces ne može u cijelosti kontrolirati.

(12) Ova bi se Uredba trebala primjenjivati na hranu koju u svojim objektima pripremaju subjekti u okviru ugostiteljske djelatnosti. Proizvodi lova u divljini i ribolova u slobodnim vodama ne bi trebali biti obuhvaćeni ovom Uredbom jer se proizvodni proces ne može u cijelosti kontrolirati.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendment to Article 2 - paragraph 2 - subparagraph 2.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Istraživački projekti pokazali su da je na tržištu ekološke hrane povjerenje potrošača od presudne važnosti. Dugoročno gledano nepouzdana pravila mogu ugroziti povjerenje javnosti i dovesti do neuspjeha na tržištu. Stoga bi se održivi razvoj ekološke proizvodnje u Uniji trebao temeljiti na jasnim pravilima proizvodnje koja su usklađena na razini Unije. Osim toga, ta bi pravila proizvodnje trebala ispuniti očekivanja subjekata i potrošača u pogledu kvalitete ekoloških proizvoda i poštovanja načela i pravila utvrđenih ovom Uredbom.

(13) Istraživački projekti pokazali su da je na tržištu ekološke hrane povjerenje potrošača od presudne važnosti. Dugoročno gledano nepouzdana pravila i nedovoljna primjena postojećih pravila i kontrola na razini Unije mogu ugroziti povjerenje javnosti i dovesti do neuspjeha na tržištu. Stoga bi se održivi razvoj ekološke proizvodnje u Uniji trebao temeljiti na jasnim pravilima proizvodnje i usklađenoj primjeni na nacionalnoj razini i razini Unije. Prethodno iskustvo ukazalo je na ozbiljne nedostatke u kontrolama na razini Unije. Izuzetno je važno poboljšati prikupljanje podataka, komunikaciju, nadzor i koordinaciju provedbe tih pravila u svim državama članicama i na razini Unije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Ova bi se Uredba trebala primjenjivati ne dovodeći u pitanje povezano zakonodavstvo poput onog u području sigurnosti prehrambenog lanca, zdravlja i dobrobiti životinja, zdravlja bilja, biljnog reprodukcijskog materijala, označivanja i zaštite okoliša. Točnije, u pogledu odobrenja proizvoda i tvari koji se smiju koristiti u proizvodnji ekoloških proizvoda, važno je naglasiti da se takve proizvode i tvari mora najprije odobriti na razini Unije. Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati ne dovodeći u pitanje ostale posebne odredbe Unije povezane s odobrenjem i stavljanjem na tržište tih proizvoda i tvari.

(14) Ova bi se Uredba trebala primjenjivati ne dovodeći u pitanje ostalo zakonodavstvo Unije ili nacionalne propise koji su u skladu s pravom Unije koje se odnosi na proizvode navedene u ovoj Uredbi, kao što su propisi kojima se uređuju proizvodnja, priprema, stavljanje na tržište, označivanje i kontrola tih proizvoda, uključujući i zakonodavstvo o hrani te prehrani životinja. Točnije, u pogledu odobrenja proizvoda i tvari koji se smiju koristiti u proizvodnji ekoloških proizvoda, važno je naglasiti da se takve proizvode i tvari mora najprije odobriti na razini Unije. Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati ne dovodeći u pitanje ostale posebne odredbe Unije povezane s odobrenjem i stavljanjem na tržište tih proizvoda i tvari.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendment to Article 2 - paragraph 3.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Opća pravila proizvodnje iz ove Uredbe načelno bi trebala uključivati zabranu primjene ionizirajućeg zračenja i uporabe genetski modificiranih organizama (GMO-ovi) te proizvoda dobivenih od ili s pomoću GMO-ova. Budući da su potrošači sve više i više zabrinuti zbog utjecaja prerade i prijevoza hrane na okoliš, subjekti u ekološkoj proizvodnji, osim uzgajivača i subjekata koji proizvode morske alge ili životinje iz akvakulture, obvezni su upravljati svojom ekološkom učinkovitošću u skladu s usklađenim sustavom. U cilju smanjivanja regulatornog opterećenja mikro poduzeća kako je definirano u Preporuci Komisije 2003/361/EZ27 uključenih u ekološku proizvodnju, primjereno je izuzeti ih iz ovog zahtjeva. Kako bi se osigurala ispravna primjena općih pravila proizvodnje, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu utvrđivanja kriterija koje sustav upravljanja okolišem mora ispunjavati.

(15) Opća pravila proizvodnje iz ove Uredbe načelno bi trebala uključivati zabranu primjene ionizirajućeg zračenja i uporabe genetski modificiranih organizama (GMO-ovi) te proizvoda dobivenih od ili s pomoću GMO-ova. Trebalo bi uložiti napore za razvoj tržišta u pogledu veterinarsko-medicinskih proizvoda bez GMO-a. Budući da su potrošači sve više zabrinuti zbog utjecaja prerade i prijevoza hrane na okoliš, subjekti u ekološkoj proizvodnji, osim mikro poduzeća, uzgajivača, pčelara, trgovaca i subjekata koji proizvode alge ili životinje iz akvakulture, obvezni su poboljšati svoju ekološku učinkovitost u skladu s usklađenim okvirom. U cilju smanjivanja regulatornog opterećenja mikro poduzeća kako je definirano u Preporuci Komisije 2003/361/EZ27 uključenih u ekološku proizvodnju, primjereno je izuzeti ih iz ovog zahtjeva. Kako bi se osigurala ispravna primjena općih pravila proizvodnje, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu dopunjavanja određenih kriterija okvira upravljanja okolišem.

__________________

__________________

27 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. koja se odnosi na definiciju mikro, malih i srednjih poduzeća (SL L 124, od 20.05.2003., str. 36.).

27 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

 

(Ova izmjena izraza „morske alge" u pojam „alge" odnosi se na cijeli tekst. ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Smatra se da je rizik od nepoštovanja pravila ekološke proizvodnje veći kod poljoprivrednih gospodarstava koja imaju jedinice kojima se ne upravlja u skladu s pravilima ekološke proizvodnje. Stoga bi se nakon odgovarajućeg prijelaznog razdoblja svim poljoprivrednim gospodarstvima u Uniji koja žele prijeći na ekološku proizvodnju, trebalo upravljati u skladu sa zahtjevima koji se primjenjuju na ekološku proizvodnju. Ekološka poljoprivredna gospodarstva trebala bi biti podvrgnuta istom prijelaznom razdoblju u svim državama članicama neovisno o tome jesu li se prethodno pridržavala agroekoloških mjera koje se podupiru sredstvima iz fondova Unije. Međutim, prijelazno razdoblje nije potrebno u slučaju zemljišta na ugaru. Kako bi se osigurale kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom te prilagodba tehničkom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu utvrđivanja pravila kojima se dopunjuju opća pravila o prijelazu na ekološku proizvodnju ili dopunjuju i mijenjaju posebna pravila o prijelazu na ekološku proizvodnju.

(16) Smatra se da je rizik od nepoštovanja pravila ekološke proizvodnje veći kod poljoprivrednih gospodarstava koja imaju jedinice kojima se ne upravlja u skladu s pravilima ekološke proizvodnje. Stoga bi se nakon odgovarajućeg prijelaznog razdoblja svim poljoprivrednim gospodarstvima u Uniji koja žele prijeći na ekološku proizvodnju, trebalo upravljati u skladu sa zahtjevima koji se primjenjuju na ekološku proizvodnju. Međutim, miješana poljoprivredna gospodarstva koja uključuju poljoprivredne jedinice namijenjene neekološkoj proizvodnji i proizvodne jedinice koje su u skladu s ovom Uredbom trebala bi biti dopuštena u slučajevima u kojima se jasno razlikuje konvencionalne poljoprivredne aktivnosti od ekoloških poljoprivrednih aktivnosti. Međutim, prijelazno razdoblje ne bi trebalo biti potrebno u slučaju zemljišta na ugaru ili ako postoji dokaz da su na dotičnom zemljištu upotrebljavane samo tvari odobrene za ekološku proizvodnju barem u razdoblju zahtijevanom za prijelaz na ekološku proizvodnju i pod uvjetom da su ispunjeni svi ostali potrebni zahtjevi. Kako bi se osigurale kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom te prilagodba tehničkom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu utvrđivanja pravila kojima se dopunjuju opća pravila o prijelazu na ekološku proizvodnju ili dopunjuju posebna pravila o prijelazu na ekološku proizvodnju.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a) Pri izboru vrste ili sorte za uzgoj potrebno je uzeti u obzir njihovu sposobnost prilagodbe klimatskim i pedološko-klimatskim uvjetima te otpornost na bolesti.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17a) U prijašnjim uredbama određeni zahtjevi za uzgoj biljaka i životinja nisu dovoljno uzeti u obzir te ih je potrebno jasno definirati i razraditi u ovoj Uredbi. To je posebice potrebno kako bi se riješio problem postojećih nedostataka u dostupnosti ekološkog sjemenja i životinja prikladnih za ekološku proizvodnju na unutarnjem tržištu. Komisija bi stoga trebala poduzeti potrebne korake kako bi se poboljšao ekološki uzgoj biljaka i životinja s pomoću odgovarajućih mjera i istraživačkih programa.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Što se tiče gospodarenja tlom i gnojidbe, treba utvrditi uvjete za primjenu uzgojnih postupaka dopuštenih u ekološkoj biljnoj proizvodnji te za uporabu gnojiva i poboljšivača tla.

(19) Što se tiče gospodarenja tlom i gnojidbe, treba utvrditi uvjete za primjenu uzgojnih postupaka dopuštenih u ekološkoj biljnoj proizvodnji te za uporabu gnojiva i poboljšivača tla. Države članice trebale bi, u tom pogledu, poticati proizvođače u područjima namijenjenim ekološkoj poljoprivredi na osnivanje skupina kako bi se smanjio rizik od onečišćenja tvarima koje se upotrebljavaju u konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Uzimajući u obzir potencijal biougljena – koji na prirodan način povećava plodnost tla, smanjuje upotrebu gnojiva i vode te pomaže smanjiti emisije stakleničkih plinova – potrebno je dopustiti njegovu upotrebu u gospodarenju tlom.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a) Države članice trebale bi poticati prakse ekološke proizvodnje u uzvodnim područjima jer su podzemne vode glavni vektor za prenošenje ostataka nastalih primjenom praksi konvencionalne poljoprivredne proizvodnje.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Potrebno je znatno ograničiti uporabu pesticida. Prednost bi trebalo davati primjeni mjera kojima se svaka šteta uzrokovana štetočinama i korovom sprječava tehnikama koje ne uključuju primjenu sredstava za zaštitu bilja kao što je plodored. Potrebno je nadzirati prisutnost štetočina i korova kako bi se odlučilo je li intervencija gospodarski i ekološki opravdana. Potrebno je dopustiti uporabu određenih sredstava za zaštitu bilja ako takve tehnike ne pružaju primjerenu zaštitu i samo ako su ta sredstva za zaštitu bilja odobrena u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća28, nakon što je ocijenjeno da su u skladu s ciljevima i načelima ekološke proizvodnje, uključujući ograničavajuće uvjete uporabe, te shodno tome odobrena u skladu s ovom Uredbom.

(20) Potrebno je znatno ograničiti uporabu pesticida. Prednost bi trebalo davati primjeni mjera kojima se svaka šteta uzrokovana štetočinama, korovom i bolestima sprječava tehnikama koje ne uključuju primjenu sredstava za zaštitu bilja kao što su plodosmjena i plodored. Potrebno je nadzirati prisutnost štetočina, korova i bolesti kako bi se odlučilo je li intervencija gospodarski i ekološki opravdana. Potrebno je dopustiti uporabu određenih sredstava za zaštitu bilja ako takve tehnike ne pružaju primjerenu zaštitu i samo ako su ta sredstva za zaštitu bilja odobrena u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća28, nakon što je ocijenjeno da su u skladu s ciljevima i načelima ekološke proizvodnje, uključujući ograničavajuće uvjete uporabe, te shodno tome odobrena u skladu s ovom Uredbom.

__________________

__________________

28 Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.)

28 Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendments to Annex II - Part I – point 1.6.1 - introductory part and point 1.6.2.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21) Kako bi se osigurale kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom te prilagodba tehničkom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s utvrđivanjem pravila kojima se mijenjaju ili dopunjuju posebna pravila proizvodnje u pogledu uzgojnih postupaka, gospodarenja tlom i gnojidbe, zdravlja bilja i zaštite od štetočina i korova, upravljanja proizvodnjom gljiva i drugih posebnih biljaka i sustava biljne proizvodnje, podrijetla biljnog reprodukcijskog materijala te sakupljanja samoniklog bilja.

(21) Kako bi se osigurale kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom te prilagodba tehničkom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s utvrđivanjem pravila kojima se dopunjuju posebna pravila proizvodnje u pogledu gospodarenja tlom i gnojidbe, zdravlja bilja i zaštite od štetočina, korova i bolesti, upravljanja proizvodnjom gljiva i drugih posebnih biljaka i sustava biljne proizvodnje te sakupljanja samoniklog bilja.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendments to Article 10 - paragraph 3 - introductory part and points a, c and e.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a) Uzimajući u obzir važnost razvoja upotrebe sjemena i biljaka prilagođenih klimatskim uvjetima i koji ispunjavaju očekivanja potrošača, trebalo bi potaknuti ekološku proizvodnju sjemena i biljaka istodobno zadržavajući mogućnost upotrebe neekološkog sjemena i biljaka u slučaju nedostatka njihovih ekoloških varijanti ili kako bi se osigurala dostatna genetska baza.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21b) Uzimajući u obzir da je za ekološku poljoprivredu potrebno osigurati rasplodne životinje visokokvalitetinih genetiskih karakteristika i da one moraju biti uzgojene prema pravilima ekološkog uzgoja, čini se poželjnim zadržati mogućnost upotrebe neekoloških rasplodnih životinja pod određenim uvjetima kako bi se nadoknadila nedostupnost ili osigurala dostatna genetska osnova, osobito za rjeđe vrste i pasmine.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22) S obzirom na to da uzgoj stoke sam po sebi uključuje gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, pri čemu se stajski gnoj upotrebljava za prihranjivanje biljnih usjeva, treba zabraniti uzgoj stoke bez zemljišta. Pri odabiru pasmina treba uzimati u obzir njihovu sposobnost prilagodbe lokalnim uvjetima, njihovu vitalnost i otpornost na bolesti te treba poticati široku biološku raznolikost.

(22) S obzirom na to da uzgoj stoke sam po sebi uključuje gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, pri čemu se stajski gnoj upotrebljava za prihranjivanje biljnih usjeva, treba zabraniti uzgoj stoke bez zemljišta. Pri odabiru pasmina treba uzimati u obzir njihovu sposobnost prilagodbe lokalnim uvjetima, njihovu vitalnost i otpornost na bolesti te treba poticati široku biološku raznolikost, pod uvjetom da se time ne ugrožavaju autohtone i lokalne pasmine i vrste, čije držanje treba poduprijeti.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23a) Ekološka praksa uzgoja životinja diljem Unije znatno se razlikuje zbog postojećih iznimaka koje se odnose na više standarde dobrobiti životinja u ekološkoj proizvodnji.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendment to Article 5 - paragraph 1 - point f.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) Kako bi se spriječilo da prirodni resursi kao što su tlo i voda budu onečišćeni hranjivim tvarima, treba odrediti gornju granicu po hektaru za korištenje gnojiva i za držanje stoke. Ta bi granica trebala biti povezana s udjelom dušika u gnojivu.

(24) Kako bi se spriječilo da prirodni resursi kao što su tlo, vodonosnici i voda budu onečišćeni hranjivim tvarima, treba odrediti gornju granicu po hektaru za korištenje gnojiva i za držanje stoke. Ta bi granica trebala biti povezana s udjelom dušika u gnojivu.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25) Sakaćenja koja imaju za posljedicu stres, povrede, bolesti ili patnje životinja potrebno je zabraniti.

(25) Sva sakaćenja koja imaju za posljedicu stres, povrede, bolesti ili patnje životinja potrebno je zabraniti. Trebalo bi biti moguće da obrezivanje kljunova pilića, kad se to obavlja tijekom prva tri dana njihova života, pričvršćivanje elastičnih traka na repove ovaca i podrezivanje repa odobravaju nadležna tijela zbog sigurnosti ili zdravlja životinja i ljudi ili ako je svrha tih mjera poboljšanje zdravlja, dobrobiti ili higijene stoke. Odstranjivanje rogova i kastracija mladih sisavaca trebali bi se odobriti samo ako se primijeni odgovarajuća anestezija i/ili analgetici.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) Stoku treba hraniti krmivom proizvedenim u skladu s pravilima ekološke proizvodnje, koja po mogućnosti potječe s vlastitog gospodarstva, uzimajući u obzir fiziološke potrebe životinja. Osim toga, da bi se zadovoljile osnovne prehrambene potrebe stoke, može biti potrebno koristiti određene minerale, elemente u tragovima i vitamine, i to pod točno određenim uvjetima.

(26) Stoku treba hraniti krmivom proizvedenim u skladu s pravilima ekološke proizvodnje, koja po mogućnosti potječe s vlastitog gospodarstva, uzimajući u obzir fiziološke potrebe životinja u pogledu kvalitete i kvantitete.Trebala bi postojati mogućnosti da dio obroka sadržava hranu s gospodarstava koja su u postupku prijelaza na ekološki uzgoj. Osim toga, da bi se zadovoljile osnovne prehrambene potrebe stoke, može biti potrebno koristiti određene minerale, elemente u tragovima i vitamine, i to pod točno određenim uvjetima. Međutim, Komisija bi trebala poduzeti potrebne korake kako bi poduprla proizvodnju proteina u ekološkom obliku s obzirom na to da biljni proteini koji su potrebni kako bi se osiguralo zdravlje životinja u ekološkoj proizvodnji trenutačno nisu dostupni na tržištu u dovoljnim količinama.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendment to Annex II - Part II - point 1.4.1 - paragraph 1 - point b.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28) Kako bi se osigurale kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom te prilagodba tehničkom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s utvrđivanjem pravila kojima se mijenjaju ili dopunjuju posebna pravila proizvodnje u uzgoju stoke u pogledu podrijetla životinja, smještaja životinja, uključujući minimalnu potrebnu površinu u zatvorenim objektima i na otvorenom te u pogledu uzgojne prakse, rasploda, hrane za životinje i hranjenja, sprječavanja bolesti i veterinarskog liječenja.

(28) Kako bi se osigurale kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom te prilagodba tehničkom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s utvrđivanjem pravila kojima se dopunjuju posebna pravila proizvodnje u uzgoju stoke u pogledu ishrane, sprječavanja bolesti i veterinarskog liječenja.

Justification

Amendment corresponding to amendments to Article 11 - paragraph 2 - introductory part and points a, c, d and e.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32) Kako bi se osigurale kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom te prilagodba tehničkom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s utvrđivanjem pravila kojima se mijenjaju ili dopunjuju posebna pravila proizvodnje morskih algi, i to u pogledu prikladnosti vodenog medija i plana održivog upravljanja, sakupljanja divljih morskih algi, uzgoja morskih algi, protuobraštajnih mjera i čišćenja proizvodne opreme i objekata te u vezi s utvrđivanjem pravila kojima se dopunjuju posebna pravila proizvodnje životinja u akvakulturi, i to u pogledu prikladnosti vodenog medija i plana održivog upravljanja, podrijetla životinja iz akvakulture, uzgojne prakse u akvakulturi, uključujući vodene kavezne sustave, uzgojne sustave i maksimalnu uzgojnu gustoću, razmnožavanje, postupanje sa životinjama iz akvakulture, hranu i hranidbu te sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje.

(32) Kako bi se osigurale kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom te prilagodba tehničkom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s utvrđivanjem pravila kojima se dopunjuju posebna pravila proizvodnje algi, i to u pogledu sakupljanja divljih algi i uzgoja algi, uključujući njihove razne vrste, protuobraštajnih mjera i čišćenja proizvodne opreme i objekata te u vezi s utvrđivanjem pravila kojima se dopunjuju posebna pravila proizvodnje životinja u akvakulturi, među ostalim za određene akvakulturne vrste, i to u pogledu podrijetla životinja iz akvakulture, uvjeta smještaja i uzgojnih praksi, postupanja sa mekušcima, hrane za životinje i hranidbe, sprječavanja bolesti i veterinarskih liječenja.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendments to Article 12 - paragraph 2 and paragraph 3.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33a) Komisija bi trebala zajamčiti da države članice usvoje mjere za rješavanje problema nepoštenih praksi u lancu opskrbe hranom, prerade i distribucije hrane u okviru ekološkog sektora.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34) Treba utvrditi odredbe o sastavu ekološke prerađene hrane. Takva bi hrana osobito trebala biti proizvedena uglavnom od ekoloških sastojaka poljoprivrednog podrijetla, uz ograničenu mogućnost korištenja određenih neekoloških sastojaka poljoprivrednog podrijetla koji su navedeni u ovoj Uredbi. Osim toga, samo određene tvari odobrene u skladu s ovom Uredbom trebale bi biti dopuštene za uporabu u proizvodnji ekološke prerađene hrane.

(34) Treba utvrditi odredbe o sastavu ekološke prerađene hrane. Takva bi hrana osobito trebala biti proizvedena od ekoloških sastojaka poljoprivrednog podrijetla, uz ograničenu mogućnost korištenja određenih neekoloških sastojaka poljoprivrednog podrijetla koji su navedeni u ovoj Uredbi. Osim toga, samo određene tvari odobrene u skladu s ovom Uredbom trebale bi biti dopuštene za uporabu u proizvodnji ekološke prerađene hrane.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35) Prerađenu hranu trebalo bi označiti kao ekološku samo ako su ekološki svi ili gotovo svi sastojci poljoprivrednog podrijetla. Međutim, treba donijeti posebne odredbe za prerađenu hranu koja sadržava sastojke poljoprivrednog podrijetla koji se ne mogu proizvesti na ekološki način, kao što je slučaj s proizvodima lova i ribolova. Osim toga, radi informiranja potrošača i transparentnosti na tržištu i poticanja upotrebe ekoloških sastojaka, pod određenim uvjetima treba omogućiti i da ekološki sastojci budu navedeni na popisu sastojaka.

(35) Prerađenu hranu trebalo bi označiti kao ekološku samo ako su ekološki svi ili gotovo svi sastojci poljoprivrednog podrijetla. Međutim, treba donijeti posebne odredbe za prerađenu hranu koja sadržava sastojke poljoprivrednog podrijetla koji se ne mogu proizvesti na ekološki način, kao što je slučaj s proizvodima lova i ribolova. Osim toga, radi informiranja potrošača i transparentnosti na tržištu i poticanja upotrebe ekoloških sastojaka, pod određenim uvjetima treba omogućiti i navođenje ekoloških sastojaka na popisu sastojaka te podrijetla ekoloških proizvoda.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37) Kako bi se osigurale kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom te prilagodba tehničkom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s utvrđivanjem pravila kojima se mijenjaju ili dopunjuju posebna pravila proizvodnje prerađene hrane i hrane za životinje, i to u pogledu postupaka koje treba primjenjivati, preventivnih mjera koje treba poduzimati, sastava prerađene hrane i hrane za životinje, mjera čišćenja, stavljanja na tržište prerađenih proizvoda, uključujući njihovo označivanje i identifikaciju, odvajanje ekoloških proizvoda, sastojaka poljoprivrednog podrijetla i krmiva od neekoloških proizvoda, sastojaka poljoprivrednog podrijetla i krmiva, popis neekoloških sastojaka poljoprivrednog podrijetla koji se mogu iznimno upotrebljavati u proizvodnji ekoloških prerađenih proizvoda, izračunavanje postotka sastojaka poljoprivrednog podrijetla te tehnike koje se primjenjuju u preradi hrane ili hrane za životinje.

(37) Kako bi se osigurale kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom te prilagodba tehničkom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s utvrđivanjem pravila kojima se dopunjuju posebna pravila proizvodnje prerađene hrane za životinje u pogledu preventivnih mjera i mjera predostrožnosti koje treba poduzimati i tehnika koje se upotrebljavaju u preradi hrane za životinje te u vezi s posebnim pravilima proizvodnje prerađene hrane u pogledu preventivnih mjera i mjera predostrožnosti koje treba poduzimati, sastava i uvjeta upotrebe proizvoda i tvari koji su odobreni za upotrebu u prerađenoj hrani, popisa neekoloških sastojaka poljoprivrednog podrijetla koji se mogu iznimno upotrebljavati u proizvodnji ekoloških prerađenih proizvoda, izračunavanja postotka sastojaka poljoprivrednog podrijetla te tehnika koje se primjenjuju u preradi hrane.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendments to Article 13 - paragraph 2 and introducing a new Article 13a (paragraph 3).

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38) Ekološko vino trebalo bi biti proizvedeno u cijelosti od ekoloških sirovina i treba dopustiti dodavanje samo određenih tvari odobrenih u skladu s ovom Uredbom. Treba zabraniti određene enološke postupke, procese i načine obrade u proizvodnji ekološkog vina. Određene enološke postupke, procese i načine obrade treba dopustiti pod točno utvrđenim uvjetima.

(38) Ekološko vino trebalo bi biti proizvedeno u cijelosti od ekoloških sirovina i treba dopustiti dodavanje samo određenih tvari odobrenih u skladu s ovom Uredbom. Enološki postupci, procesi i načini obrade moraju se provoditi u skladu s pravilima proizvodnje kako je utvrđeno u ovoj Uredbi.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39) Kako bi se osigurale kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom te prilagodba tehničkom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s utvrđivanjem pravila kojima se mijenjaju ili dopunjuju posebna pravila proizvodnje vina, i to u pogledu enoloških praksi i ograničenja.

(39) Kako bi se osigurale kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom te prilagodba tehničkom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s utvrđivanjem pravila kojima se dopunjuju posebna pravila proizvodnje vina, i to u pogledu enoloških praksi i ograničenja.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendment to Article 14 - paragraph 2.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41) Kako bi se osigurale kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom te prilagodba tehničkom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s utvrđivanjem pravila kojima se mijenjaju ili dopunjuju posebna pravila proizvodnje ekološkog kvasca, i to u pogledu prerade i supstrata koji se upotrebljavaju u njegovoj proizvodnji.

(41) Kako bi se osigurale kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom te prilagodba tehničkom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s utvrđivanjem pravila kojima se dopunjuju posebna pravila proizvodnje ekološkog kvasca, i to u pogledu prerade i supstrata koji se upotrebljavaju u njegovoj proizvodnji.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendment to Article 15 - paragraph 2.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42) Kako bi se uzela u obzir svaka buduća potreba za posebnim pravilima proizvodnje za proizvode čija proizvodnja nije obuhvaćena nijednom kategorijom posebnih pravila proizvodnje utvrđenih ovom Uredbom te kako bi se osigurale kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom i kasnija prilagodba tehničkom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s utvrđivanjem posebnih pravila proizvodnje za takve proizvode, uključujući njihove izmjene ili dopune.

(42) Ako ovom Uredbom nisu utvrđena detaljna pravila proizvodnje za određene životinjske vrste, vodeno bilje i mikroalge, trebala bi se primjenjivati nacionalna pravila ili, ako ih nema, privatni standardi koje priznaju države članice do uvrštavanja detaljnih pravila proizvodnje u ovu Uredbu. O takvim nacionalnim pravilima ili privatnim standardima trebalo bi obavijestiti Komisiju. U skladu s time primjenjuju se pravila utvrđena u ovoj Uredbi u pogledu označivanja, kontrola i certificiranja.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendment to Article 16.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43) Uredbom (EZ) br. 834/2007 predviđena su različita izuzeća od pravila ekološke proizvodnje. Iskustvo stečeno primjenom tih odredaba pokazalo je da takva izuzeća negativno utječu na ekološku proizvodnju. Posebno je utvrđeno da samo postojanje takvih izuzeća onemogućuje proizvodnju sirovina u ekološkom obliku te da nije osigurana visoka razina dobrobiti životinja povezane s ekološkom proizvodnjom. Osim toga, izuzeća u pogledu upravljanja i kontrole dovode do znatnoga administrativnog opterećenja, kako za nacionalne uprave tako i za subjekte. Naposljetku, postojanje izuzeća stvorilo je uvjete za poremećaje u tržišnom natjecanju te je prijetilo narušavanjem povjerenja potrošača. U skladu s time, prostor za odobrenje izuzeća od pravila ekološke proizvodnje trebalo bi dodatno smanjiti i ograničiti na slučajeve kada postoje okolnosti katastrofe.

(43) Uredbom (EZ) br. 834/2007 predviđena su različita izuzeća od pravila ekološke proizvodnje. Iskustvo stečeno primjenom tih odredaba pokazalo je da takva izuzeća ne predstavljaju dovoljan poticaj da bi takve iznimke postale suvišne. Posebno je utvrđeno da samo postojanje takvih izuzeća može onemogućiti povećanje opskrbe sirovinama u ekološkom obliku te da nije uvijek osigurana visoka razina dobrobiti životinja povezane s ekološkom proizvodnjom. Osim toga, izuzeća u pogledu upravljanja i kontrole dovode do znatnoga administrativnog opterećenja, kako za nacionalne uprave tako i za subjekte. Naposljetku, postojanje izuzeća stvorilo je uvjete za poremećaje u tržišnom natjecanju te je prijetilo narušavanjem povjerenja potrošača. U skladu s time trebalo bi uvesti mjere za poticanje razvoja ekološkog uzgoja i uklanjanje postojećih nedostataka na tržištu ekoloških sirovina s pomoću ove Uredbe kako bi se takva izuzeća postupno ukinula što je prije moguće.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44) Radi omogućivanja nastavka ili ponovnog pokretanja ekološke proizvodnje u slučajevima u kojima nastanu okolnosti katastrofe, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu utvrđivanja kriterija prema kojima će se određivati slučajevi nastanka okolnosti katastrofe i utvrdila posebna pravila za rješavanje takvih slučajeva te za potrebne zahtjeve u pogledu praćenja i izvješćivanja.

(44) Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 36. kojim se utvrđuju kriteriji prema kojima se takve situacije određuju kao one kojima se zahtijeva primjena pravila proizvodnje u izvanrednim slučajevima i načini rješavanja takvih situacija te određuju zahtjevi u pogledu praćenja i izvješćivanja, uzimajući u obzir mišljenja stručnjaka iz ekološkog sektora.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(44a) Konzumacija lokalno proizvedene i plasirane hrane trebala bi se poticati i promicati kako bi se zajamčila najmanja moguća razina emisija stakleničkih plinova u sektoru prometa. Povrh toga trebalo bi promicati nepakirane proizvode te u što većoj mogućoj mjeri izbjegavati prekomjerno pakiranje kako bi se smanjilo nastajanje otpada.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45) U određenim se uvjetima ekološki i neekološki proizvedeni proizvodi mogu prikupljati i prevoziti istodobno. Kako bi se ekološki proizvodi pravilno odvojili od neekološki proizvedenih proizvoda tijekom rukovanja i kako bi se izbjeglo svako miješanje, treba utvrditi posebne odredbe.

(45) U određenim se uvjetima ekološki i neekološki proizvedeni proizvodi mogu prikupljati i prevoziti istodobno. Kako bi se ekološki proizvodi pravilno odvojili od neekološki proizvedenih proizvoda tijekom rukovanja radi prikupljanja, prijevoza i obrade te kako bi se izbjeglo svako miješanje, treba utvrditi posebne odredbe.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46) Kako bi se osigurala cjelovitost ekološke proizvodnje i prilagodba tehničkom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s utvrđivanjem pravila kojima se mijenjaju ili dopunjuju posebna pravila o sakupljanju, pakiranju, prijevozu i skladištenju ekoloških proizvoda.

(46) Kako bi se osigurala cjelovitost ekološke proizvodnje i prilagodba tehničkom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s utvrđivanjem pravila kojima se dopunjuju posebna pravila o sakupljanju, pakiranju, prijevozu i skladištenju ekoloških proizvoda.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendment to Article 18 - paragraph 2.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47) U ekološkoj proizvodnji potrebno je na najmanju moguću mjeru svesti uporabu proizvoda i tvari kao što su sredstva za zaštitu bilja, gnojiva, poboljšivači tla, hranjive tvari, sastojci koji se upotrebljavaju za prehranu životinja, dodaci hrani za životinje ili prehrambeni aditivi, pomoćne tvari u procesu proizvodnje te proizvodi za čišćenje i dezinfekciju i pod određenim uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi. Isti pristup treba slijediti i kad je riječ o proizvodnji ekološke prerađene hrane i uporabi u njoj proizvoda i tvari kao što su prehrambeni aditivi i pomoćne tvari u proizvodnji. Stoga je potrebno utvrditi odredbe kako bi se definirala svaka moguća uporaba takvih proizvoda i tvari u ekološkoj proizvodnji općenito, a posebno u proizvodnji ekološke prerađene hrane, u skladu s načelima koja su utvrđena u ovoj Uredbi i određenim kriterijima.

(47) U ekološkoj proizvodnji potrebno je na najmanju moguću mjeru svesti uporabu proizvoda i tvari kao što su sredstva za zaštitu bilja, gnojiva, poboljšivači tla, hranjive tvari, sastojci koji se upotrebljavaju za prehranu životinja, dodaci hrani za životinje ili prehrambeni aditivi, pomoćne tvari u procesu proizvodnje, proizvodi koji se upotrebljavaju pri uzgoju životinja te proizvodi za čišćenje i dezinfekciju i pod određenim uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi. Isti pristup treba slijediti i kad je riječ o proizvodnji ekološke prerađene hrane i uporabi u njoj proizvoda i tvari kao što su prehrambeni aditivi i pomoćne tvari u proizvodnji, proizvodi i tvari koji se upotrebljavaju u enološkim postupcima te proizvodi za čišćenje i dezinfekciju. Stoga je potrebno utvrditi odredbe kako bi se definirala svaka moguća uporaba takvih proizvoda i tvari u ekološkoj proizvodnji općenito, a posebno u proizvodnji ekološke prerađene hrane, u skladu s načelima koja su utvrđena u ovoj Uredbi i određenim kriterijima.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendments to Article 19 - paragraph 1 - subparagraph 2 - points ba and bb.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48) Kako bi se osigurale kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom u pogledu ekološke proizvodnje općenito, a posebno proizvodnje ekološke prerađene hrane, te prilagodba tehničkom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata kako bi utvrdila dodatne kriterije za odobravanje ili povlačenje odobrenja proizvoda i tvari za uporabu u ekološkoj proizvodnji općenito, a posebno u proizvodnji ekološke prerađene hrane te druge zahtjeve u pogledu uporabe takvih odobrenih proizvoda i tvari.

(48) Kako bi se osigurale kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom u pogledu ekološke proizvodnje općenito, a posebno proizvodnje ekološke prerađene hrane, te prilagodba tehničkom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu odobravanja ili povlačenja odobrenja proizvoda i tvari koje se smiju upotrebljavati u ekološkoj proizvodnji općenito te proizvoda i tvari koje se smiju upotrebljavati posebno u proizvodnji ekološke prerađene hrane te ostalih uvjeta za uporabu tih odobrenih proizvoda i tvari.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendment to Article 19 paragraph 5.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(49) U nedostatku posebnih pravila Unije o mjerama koje se poduzimaju kada su u ekološkim proizvodima prisutne neodobrene tvari ili proizvodi, diljem Unije definirani su i provedeni različiti pristupi. Ta situacija uzrokuje nesigurnost za subjekte, kontrolna tijela i kontrolne ustanove. Može dovesti i do različitog tretmana subjekata u Uniji te ugroziti povjerenje potrošača u ekološke proizvode. Stoga je primjereno utvrditi jasne i ujednačene odredbe kojima se zabranjuje da se oni proizvodi u kojima su prisutni bilo kakvi neodobreni proizvodi ili tvari izvan određenih razina, stavljaju na tržište kao ekološki. Te bi se razine trebale utvrditi uzimajući u obzir osobito Direktivu Komisije 2006/125/EZ31 o prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za dojenčad i malu djecu.

Briše se.

__________________

 

31 Direktiva Komisije 2006/125/EZ od 5. prosinca 2006. o prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za dojenčad i malu djecu (SL L 339, 6.12.2006., str. 16.).

 

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 50.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(50) Kako bi se osigurala djelotvornost, učinkovitost i transparentnost ekološke proizvodnje i sustava označivanja, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s posebnim kriterijima i uvjetima za utvrđivanje i primjenu razina prisutnosti neodobrenih proizvoda i tvari u proizvodima koji se ne stavljaju na tržište kao ekološki ako su te razine prekoračene i u vezi s utvrđivanjem tih razina i njihove prilagodbe tehničkom razvoju.

Briše se.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 51.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(51) Ekološka proizvodnja temelji se na općem načelu ograničenja korištenja vanjskih sirovina. Poljoprivrednici imaju obvezu poduzeti mjere za sprječavanje rizika od onečišćenja neodobrenim proizvodima ili tvarima. Unatoč takvim mjerama, može se dogoditi da poljoprivrednici ne smiju svoje poljoprivredne proizvode staviti na tržište kao ekološke zbog nenamjerne prisutnosti neodobrenih proizvoda ili tvari. Stoga je primjereno predvidjeti mogućnost da Komisija u skladu s člankom 42. Ugovora, može državama članicama odobriti dodjelu nacionalnih plaćanja kako bi se nadoknadili gubici nastali u takvim slučajevima. Države članice mogu koristiti i instrumente Zajedničke poljoprivredne politike kako bi se u cijelosti ili djelomično pokrili takvi gubici.

(51) Ekološka proizvodnja temelji se na općem načelu ograničenja korištenja vanjskih sirovina. Poljoprivrednici imaju obvezu poduzeti mjere za sprječavanje rizika od onečišćenja neodobrenim proizvodima ili tvarima. Unatoč takvim mjerama, može se dogoditi da poljoprivrednici ne smiju svoje poljoprivredne proizvode staviti na tržište kao ekološke zbog nenamjerne prisutnosti neodobrenih proizvoda ili tvari.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(52) Označivanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda trebalo bi podlijegati općim pravilima utvrđenima Uredbom (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća32, a posebno odredbama koje su usmjerene na sprječavanje označivanja koje može zbunjivati potrošača ili ga dovoditi u zabludu. Osim toga, ovom Uredbom treba utvrditi posebne odredbe o označivanju ekoloških proizvoda. Njima bi se trebali štititi interesi subjekata da njihovi proizvodi budu pravilno označeni na tržištu te da uživaju uvjete poštenoga tržišnog natjecanja, kao i interesi potrošača da imaju mogućnost biti informirani pri odabiru.

(52) Označivanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda trebalo bi podlijegati općim pravilima utvrđenima Uredbom (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća32, a posebno strogom poštovanju zajedničkih standarda za označivanje i odredaba koje su usmjerene na sprječavanje označivanja koje može zbunjivati potrošača ili ga dovoditi u zabludu. Osim toga, ovom Uredbom treba utvrditi posebne odredbe o označivanju ekoloških proizvoda. Njima bi se trebali štititi interesi subjekata da njihovi proizvodi budu pravilno označeni na tržištu te da uživaju uvjete poštenoga tržišnog natjecanja, kao i interesi potrošača da imaju mogućnost biti informirani pri odabiru.

__________________

__________________

32 Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22.11.2011., str. 18.).

32 Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22.11.2011., str. 18.).

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 57.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(57) Kako bi se osigurale jasnoća za potrošače te im se pružile primjerene informacije, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu prilagođavanja popisa izraza koji upućuju na ekološku proizvodnji i propisani su ovom Uredbom, utvrđivanja posebnih zahtjeva u pogledu označivanja i sastava koji se primjenjuju na hranu za životinje i njezine sastojke, propisivanja dodatnih pravila o označivanju i uporabi navoda, osim znaka Europske unije za ekološku proizvodnju, koji su propisani ovom Uredbom te izmjene znaka Europske unije za ekološku proizvodnju i pravila koja se na njega odnose.

(57) Kako bi se osigurale jasnoća za potrošače te im se pružile primjerene informacije, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu prilagođavanja popisa izraza koji upućuju na ekološku proizvodnju i propisani su ovom Uredbom, propisivanja dodatnih pravila o označivanju i uporabi navoda, osim znaka Europske unije za ekološku proizvodnju, koji su propisani ovom Uredbom te izmjene znaka Europske unije za ekološku proizvodnju i pravila koja se na njega odnose.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendment to Article 21 - paragraph 4.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 58.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(58) Ekološka je proizvodnja vjerodostojna jedino ako je prate učinkovite provjere i kontrole u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije. Ekološka proizvodnja trebala bi podlijegati službenim kontrolama ili drugim službenim aktivnostima koje se provode u skladu s Uredbom (EU) br. (XXX/XXXX) Europskog parlamenta i Vijeća33 kako bi se provjerilo poštovanje pravila o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda.

(58) Ekološka je proizvodnja vjerodostojna jedino ako je prate učinkovite provjere i kontrole u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije. Ekološka proizvodnja trebala bi podlijegati službenim kontrolama ili drugim službenim aktivnostima koje se provode u skladu s ovom Uredbom kako bi se provjerilo poštovanje pravila o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda. Stoga bi određena pravila za ekološku proizvodnju, koja se odnose na kontrolu proizvodnog procesa u lancu ekološke proizvodnje, trebala bi biti unutar područja primjene ove Uredbe.

 

 

33 Uredba (EU) br. XX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća od […] o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava provedba propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja, biljnom reprodukcijskom materijalu i sredstvima za zaštitu bilja te o izmjenama uredaba (EZ) br. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, uredaba (EU) br. 1151/2012, [….]/2013 [Ured za publikacije treba umetnuti broj Uredbe kojom se utvrđuju odredbe za upravljanje rashodima povezanima s prehrambenim lancem, zdravljem i dobrobiti životinja te zdravljem bilja i biljnim reprodukcijskim materijalom] i direktiva 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ, 2008/120/EZ i 2009/128/EZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L ...).

 

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 60.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(60) Mali se poljoprivrednici u Uniji pojedinačno suočavaju s relativno visokim troškovima inspekcijskih pregleda i administrativnim opterećenjem koji su povezani s certificiranjem ekološke proizvodnje. Treba dopustiti primjenu sustava skupnog certificiranja u cilju smanjenja troškova inspekcijskih pregleda i certificiranja te s tim povezanoga administrativnog opterećenja, jačanja lokalnih mreža, pridonošenja boljem tržišnom plasmanu te osiguranja ravnopravnih uvjeta tržišnog natjecanja sa subjektima iz trećih zemalja. Stoga treba uvesti i definirati pojam „skupine subjekata”.

(60) Mali se poljoprivrednici u Uniji pojedinačno suočavaju s relativno visokim troškovima inspekcijskih pregleda i administrativnim opterećenjem koji su povezani s certificiranjem ekološke proizvodnje. Treba dopustiti primjenu sustava skupnog certificiranja u cilju smanjenja troškova inspekcijskih pregleda i certificiranja te s tim povezanoga administrativnog opterećenja, jačanja lokalnih mreža, pridonošenja boljem tržišnom plasmanu te osiguranja ravnopravnih uvjeta tržišnog natjecanja sa subjektima iz trećih zemalja. Stoga treba uvesti i definirati pojam „skupine subjekata”. Tim pojmom također bi se trebale obuhvatiti prekogranične skupine. Nadalje, države članice trebale bi u tu svrhu iskoristiti suradnju među poljoprivrednicima, pogotovo malim poljoprivrednicima koji ispunjavaju uvjete u okviru Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 61.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(61) Kako bi se osigurale učinkovitost, djelotvornost i transparentnost sustava ekološke proizvodnje i označivanja, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi sa zahtjevima u pogledu vođenja evidencija od strane subjekata ili skupina subjekata, zahtjevima u pogledu objavljivanja popisa subjekata, zahtjevima i postupcima koje treba primjenjivati za objavljivanje pristojbi koje se mogu naplatiti u vezi s kontrolama za provjeru sukladnosti s pravilima o ekološkoj proizvodnji i nadzorom koji nadležna tijela provode u vezi s primjenom tih pristojbi, te kriterijima za definiranje skupina proizvoda kod kojih bi subjekti trebali imati pravo samo na jedan ekološki certifikat koji izdaje dotično kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova.

Briše se.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendments to Article 24 - paragraph 6 and Article 25 - paragraph 6.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 62.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(62) Kako bi se osiguralo učinkovito i djelotvorno certificiranje skupine subjekata, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi sa odgovornostima pojedinačnih članova skupine subjekata, sastavom i veličinom te skupine, kategorijama proizvoda koje treba proizvoditi skupina subjekata, uvjetima članstva u skupini te uspostavljanjem i djelovanjem sustava unutarnjih kontrola skupine, uključujući područje primjene, sadržaj i učestalost kontrola koje treba provoditi.

Briše se.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendment to Article 26 - paragraph 3.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 62.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(62a) Kako bi se mogućnosti za male poljoprivrednike maksimalno povećale i pojedini poljoprivrednici potaknuli na udruživanje u skupine subjekata, u pravilima koja se odnose na skupine subjekata trebale bi se odražavati potrebe i kapaciteti resursa svih malih poljoprivrednika.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendment to Article 26 - paragraph 3.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 67.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(67) Iskustvo stečeno primjenom sustava kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova koja su priznata kao nadležna za provođenje kontrola i izdavanje certifikata u trećim zemljama u svrhu uvoza proizvoda s ekvivalentnim jamstvima pokazuje da su pravila koja primjenjuju te ustanove i tijela različita i da bi moglo biti teško smatrati ih ekvivalentnima odgovarajućim pravilima Unije. Nadalje, multipliciranje standarda kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova sprječava provedbu odgovarajućeg nadzora od strane Komisije. Taj sustav priznavanja ekvivalentnosti treba stoga ukinuti. Međutim, tim kontrolnim tijelima i kontrolnim ustanovama treba ostaviti dovoljno vremena da se mogu pripremiti za dobivanje priznanja u svrhu uvoza proizvoda koji udovoljavaju pravilima Unije.

(67) Iskustvo stečeno primjenom sustava kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova koja su priznata kao nadležna za provođenje kontrola i izdavanje certifikata u trećim zemljama u svrhu uvoza proizvoda s ekvivalentnim jamstvima pokazuje da su pravila koja primjenjuju te ustanove i tijela različita i da bi moglo biti teško smatrati ih ekvivalentnima odgovarajućim pravilima Unije. Nadalje, multipliciranje standarda kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova sprječava provedbu odgovarajućeg nadzora od strane Komisije. Taj sustav priznavanja ekvivalentnosti trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se, prema potrebi, uveo novi sustav prilagođene sukladnosti. Međutim, tim kontrolnim tijelima i kontrolnim ustanovama treba ostaviti dovoljno vremena da se mogu pripremiti za dobivanje priznanja u svrhu uvoza proizvoda koji udovoljavaju pravilima Unije.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 69.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(69) Kako bi se osiguralo pošteno tržišno natjecanje među subjektima i sljedivost uvezenih proizvoda namijenjenih stavljanju na tržište u Uniji kao ekoloških odnosno transparentnost postupka priznavanja i nadzora kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u okviru uvoza sukladnih ekoloških proizvoda te kako bi se osiguralo vođenje popisa trećih zemalja priznatih u svrhu ekvivalentnosti na temelju Uredbe (EZ) br. 834/2007, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu dokumenata namijenjenih carinskim tijelima u trećim zemljama, posebno certifikata o izvozu ekoloških proizvoda, koji bi, kad god je to moguće, trebali biti u elektroničkom obliku, dokumenata potrebnih za uvoz, koji bi, kad god je to moguće, trebali isto tako biti u elektroničkom obliku, kriterija za priznavanje ili povlačenje priznanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u okviru uvoza sukladnih ekoloških proizvoda te u pogledu informacija koje trebaju dostavljati treće zemlje priznate na temelju te Uredbe i koje su potrebne za nadzor njihova priznanja te provedbu tog nadzora od strane Komisije, uključujući pregled na licu mjesta.

(69) Kako bi se osigurala sljedivost uvezenih proizvoda namijenjenih stavljanju na tržište u Uniji kao ekoloških odnosno transparentnost postupka priznavanja i nadzora kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u okviru uvoza sukladnih ekoloških proizvoda te kako bi se osiguralo vođenje popisa trećih zemalja priznatih u svrhu ekvivalentnosti na temelju Uredbe (EZ) br. 834/2007, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu dokumenata potrebnih za uvoz, koji bi, kad god je to moguće, trebali isto tako biti u elektroničkom obliku, u pogledu ispunjavanja kriterija za priznavanje ili povlačenje priznanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u okviru uvoza sukladnih ekoloških proizvoda, u pogledu informacija koje trebaju dostavljati treće zemlje priznate na temelju te Uredbe koja je potrebna za nadzor njihova priznanja, u pogledu utvrđivanja odredbi za provedbu tog nadzora od strane Komisije, uključujući pregled na licu mjesta, u pogledu postupka koji treba primjenjivati za priznavanje kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova, uključujući sadržaj tehničkog dosjea koji treba dostaviti, kao i postupka za povlačenje priznanja te u pogledu kontrola i ostalih mjera koje trebaju provesti kontrolna tijela i kontrolne ustanove koje priznaje Komisija. Ako se otkriju ozbiljne ili ponovljene povrede pravila kojima se utvrđuju inspekcija i certificiranje, priznanje dotičnih kontrolnih ustanova trebalo bi se odmah povući, u dotičnim trećim zemljama i diljem tržišta Unije, za nacionalna akreditacijska tijela uspostavljena u Uniji.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendments to Article 27 - paragraph 3, Article 29 - paragraph 7, and introducing new paragraphs 7a and 7b in Article 29.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 69.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(69a) Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu primjene mjera u vezi s nesukladnosti ili sumnjom u nesukladnost s važećim pravilima, koja utječu na cjelovitost ekoloških proizvoda uvezenih iz trećih zemalja priznatih u okviru članka 33. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007, te u pogledu sustava koji treba upotrijebiti za prijenos potrebnih informacija za provedbu i praćenje ove Uredbe. Sve informacije o sumnji na nesukladnost, povlačenju priznanja ili obustavi odobrenja trebalo bi odmah priopćiti svim nadležnim tijelima i kontrolnim ustanovama kako bi se izbjeglo stavljanje na tržište neodobrenih proizvoda.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendments to Article 29 - paragraph 8, Article 31 - paragraph 6 and Article 33 - paragraph 2.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 70.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(70) Treba utvrditi odredbu kojom se osigurava da kretanje ekoloških proizvoda koji su bili podvrgnuti kontroli u jednoj državi članici i koji su u skladu s ovom Uredbom ne može biti ograničeno u drugoj državi članici. Kako bi se osigurali pravilno funkcioniranje jedinstvenog tržišta i trgovina među državama članicama, Komisiji treba delegirati ovlast za donošenje određenih akata u svrhu utvrđivanja pravila koja se odnose na slobodno kretanje ekoloških proizvoda.

(70) Treba utvrditi odredbu kojom se osigurava da kretanje ekoloških proizvoda koji su bili podvrgnuti kontroli u jednoj državi članici i koji su u skladu s ovom Uredbom ne može biti ograničeno u drugoj državi članici.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendment to Article 32 - paragraph 2.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 71.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(71) Kako bi se dobile pouzdane informacije potrebne za provedbu ove Uredbe, države članice svake bi godine trebale dostavljati Komisiji potrebne informacije. Radi jasnoće i transparentnosti, države članice trebale bi voditi ažurirane popise nadležnih tijela, kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova. Države članice trebale bi obznaniti popise kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova, a Komisija bi ih trebala objaviti svake godine.

(71) Kako bi se dobile pouzdane informacije potrebne za provedbu ove Uredbe, države članice svake bi godine trebale dostavljati Komisiji potrebne ažurirane statističke informacije. Radi jasnoće i transparentnosti, države članice trebale bi voditi ažurirane popise nadležnih tijela, kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova. Države članice trebale bi obznaniti popise kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova, a Komisija bi ih trebala objaviti svake godine.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 72.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(72) Potrebno je utvrditi mjere za osiguranje nesmetanog prijelaza na određene izmjene pravnog okvira koji uređuje uvoz ekoloških proizvoda u Uniju, kako je uveden ovom Uredbom. Kako bi se osigurao nesmetani prijelaz sa starog na novi pravni okvir, Komisiji posebno treba delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu pravila koja se odnose na prijelazna razdoblja koja su započela na temelju Uredbe (EZ) br. 834/2007, odstupajući od općeg pravila da se nijedno prethodno razdoblje ne može retroaktivno priznati kao dio prijelaznog razdoblja.

(72) Potrebno je utvrditi mjere za osiguranje nesmetanog prijelaza na određene izmjene pravnog okvira koji uređuje uvoz ekoloških proizvoda u Uniju, kako je uveden ovom Uredbom. Kako bi se osigurao nesmetani prijelaz sa starog na novi pravni okvir, Komisiji posebno treba delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu pravila koja se odnose na prijelazna razdoblja koja su započela na temelju Uredbe (EZ) br. 834/2007.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendment to Article 8 - paragraph 3.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 75.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(75) Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu tehničkih detalja za uspostavljanje baze podataka u kojoj će se navoditi sorte za koje je na raspolaganju biljni reprodukcijski materijal dobiven metodom ekološke proizvodnje, u pogledu odobrenja ili povlačenja odobrenja proizvoda i tvari koje se smiju upotrebljavati u ekološkoj proizvodnji općenito, a posebno u proizvodnji prerađene ekološke hrane, uključujući postupke koje treba slijediti u svrhu odobrenja te popise tih proizvoda i tvari te, prema potrebi, njihov opis, zahtjeve u pogledu sastava i uvjete uporabe, u pogledu konkretnih i praktičnih načina u vezi s prezentiranjem, sastavljanjem i veličinom oznaka koje se odnose na kodne brojeve kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova te oznaka mjesta uzgoja poljoprivrednih sirovina, dodjeljivanja kodnih brojeva kontrolnim tijelima i kontrolnim ustanovama te oznake mjesta uzgoja poljoprivrednih sirovina, u pogledu detalja i specifikacija u vezi sa sadržajem, oblikom i načinom dostavljanja obavijesti kojima subjekti ili skupine subjekata prijavljuju svoje aktivnosti nadležnim tijelima te načina objavljivanja pristojbi koje se mogu naplaćivati za kontrole, u pogledu razmjene informacija između skupina subjekata i nadležnih tijela, kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova te između država članica i Komisije, u pogledu priznavanja ili povlačenja priznanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za provođenje kontrola u trećim zemljama te uspostavljanja popisa tih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova te pravila kojima se osigurava primjena mjera u vezi sa slučajevima nesukladnosti ili sumnje na nesukladnost koji utječu na cjelovitost uvezenih ekoloških proizvoda, u pogledu uspostavljanja popisa trećih zemalja priznatih na temelju članka 33. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i izmjene tog popisa te pravila kojima se osigurava primjena mjera u vezi sa slučajevima nesukladnosti ili sumnje na nesukladnost koji utječu na cjelovitost ekoloških proizvoda uvezenih iz tih zemalja, u pogledu sustava koji treba koristiti za slanje informacija potrebnih za provedbu i praćenje ove Uredbe te u pogledu uspostavljanja popisa kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova priznatih na temelju članka 33. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i izmjene tog popisa. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća34.

(75) Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu tehničkih detalja za uspostavljanje jedinstvene baze podataka u kojoj će se navoditi sorte, posebno tradicionalne i rijetke sorte, za koje je na raspolaganju biljni reprodukcijski materijal dobiven metodom ekološke proizvodnje, u pogledu odobrenja ili povlačenja odobrenja proizvoda i tvari koje se smiju upotrebljavati u ekološkoj proizvodnji općenito, a posebno u proizvodnji prerađene ekološke hrane, uključujući postupke koje treba slijediti u svrhu odobrenja te popise tih proizvoda i tvari te, prema potrebi, njihov opis, zahtjeve u pogledu sastava i uvjete uporabe, u pogledu konkretnih i praktičnih načina u vezi s prezentiranjem, sastavljanjem i veličinom oznaka koje se odnose na kodne brojeve kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova te oznaka mjesta uzgoja poljoprivrednih sirovina, dodjeljivanja kodnih brojeva kontrolnim tijelima i kontrolnim ustanovama te oznake mjesta uzgoja poljoprivrednih sirovina, u pogledu detalja i specifikacija u vezi sa sadržajem, oblikom i načinom dostavljanja obavijesti kojima subjekti ili skupine subjekata prijavljuju svoje aktivnosti nadležnim tijelima te načina objavljivanja pristojbi koje se mogu naplaćivati za kontrole, u pogledu razmjene informacija između skupina subjekata i nadležnih tijela, kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova te između država članica i Komisije, u pogledu priznavanja ili povlačenja priznanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za provođenje kontrola u trećim zemljama te uspostavljanja popisa tih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova te pravila kojima se osigurava primjena mjera u vezi sa slučajevima nesukladnosti ili sumnje na nesukladnost koji utječu na cjelovitost uvezenih ekoloških proizvoda, u pogledu uspostavljanja popisa trećih zemalja priznatih na temelju članka 33. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i izmjene tog popisa te pravila kojima se osigurava primjena mjera u vezi sa slučajevima nesukladnosti ili sumnje na nesukladnost koji utječu na cjelovitost ekoloških proizvoda uvezenih iz tih zemalja, u pogledu sustava koji treba koristiti za slanje informacija potrebnih za provedbu i praćenje ove Uredbe te u pogledu uspostavljanja popisa kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova priznatih na temelju članka 33. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i izmjene tog popisa. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća34.

__________________

__________________

34 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

34 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 77.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(77) Kako bi se osigurao nesmetani prijelaz s pravila o ekološkom podrijetlu biljnog reprodukcijskog materijala i životinjama namijenjenima za uzgoj s kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 834/2007 i izuzeća od pravila proizvodnje donesenih u skladu s člankom 22. te Uredbe, s jedne strane, na nova pravila proizvodnje za biljke i biljne proizvode i životinje kako je predviđeno ovom Uredbom s druge strane, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s odobrenjem izuzeća ako se smatra da su izuzeća potrebna kako bi se osigurao pristup biljnom reprodukcijskom materijalu i živim životinjama prikladnima za uzgoj u ekološkoj proizvodnji. Budući da su ovi akti prijelazne prirode, trebali bi se primjenjivati na ograničeno vrijeme.

(77) Kako bi se osigurao nesmetani prijelaz s pravila o ekološkom podrijetlu biljnog reprodukcijskog materijala i životinjama namijenjenima za uzgoj s kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 834/2007 i izuzeća od pravila proizvodnje donesenih u skladu s člankom 22. te Uredbe, s jedne strane, na nova pravila proizvodnje za biljke i biljne proizvode i životinje kako je predviđeno ovom Uredbom s druge strane, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s odobrenjem izuzeća ako se smatra da su izuzeća potrebna kako bi se osigurao pristup biljnom reprodukcijskom materijalu i živim životinjama prikladnima za uzgoj u ekološkoj proizvodnji. No ovi su akti samo prijelazne prirode pa stoga vrijede samo ograničeno vrijeme koje je potrebno za utvrđivanje i uklanjanje nedostataka u dostupnosti ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala i ekoloških životinja namijenjenih za uzgoj na tržištu.

Justification

The aim is to establish a genuine market for organic seed production, in cooperation with European organic seed producers. This calls for an effective system of incentives and a clear commitment on the part of the legislator.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 77.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(77a) Plan djelovanja Komisije za budućnost ekološke proizvodnje u Europskoj uniji trebao bi se upotrijebiti kao pomoć u financiranju istraživanja i inovacija s ciljem povećanja proizvodnje i dostupnosti ekološkog sjemena i biljnog reprodukcijskog materijala.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 77.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(77b) Radi povećanja proizvodnje, dostupnosti i uporabe ekološkog sjemena i biljnog reprodukcijskog materijala trebalo bi poticati partnerstvo između oplemenjivača, proizvođača sjemena i svih ostalih dionika ekološke poljoprivrede. Osim toga, skupinu stručnjaka za tehničko savjetovanje o ekološkoj proizvodnji trebalo bi zadužiti za razvoj novog sustava učinkovite i održive uporabe ekološkog sjemena čime bi se oplemenjivačima i proizvođačima sjemena pružio poticaj.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 78.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(78) Komisija bi trebala razmotriti stanje dostupnosti ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala i životinja za uzgoj te u tu svrhu Europskom parlamentu i Vijeću 2021. podnijeti izvješće.

(78) Komisija bi trebala, prije dostavljanja bilo kakvih prijedloga za postupno ukidanje izuzeća, provesti studiju temeljenu na prikupljenim podacima i analizi stanja u državama članicama kako bi se osigurala dostupnost dovoljne količine biljnog reprodukcijskog materijala, hrane za životinje i životinja namijenjenih za uzgoj na tržištu. Na temelju te studije Komisija bi do kraja 2020. trebala Europskom parlamentu i Vijeću predstaviti izvješće koje bi se sastojalo od analitičkog dijela o stupnju razvoja ekološkog uzgoja i ostvarenom napretku te od strateškog dijela o mjerama koje su u primjeni ili koje su potrebne za poboljšanje ekološkog uzgoja i njegova institucionalnog okvira.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 80.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(80) Preispitivanjem zakonodavnog okvira za ekološku proizvodnju i označivanje ekoloških proizvoda pokazalo se da su za određene potrebe povezane sa službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima provedenima u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Uredba o službenim kontrolama) potrebne odredbe za bolje rješavanje slučajeva nesukladnosti. Osim toga, odredbe Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o službenim kontrolama] koje se odnose na zadaće i odgovornosti nadležnih tijela, odobravanje delegiranih tijela i nadzor nad njima, službeno certificiranje, obveze izvješćivanja i administrativnu pomoć treba prilagoditi specifičnim potrebama sektora ekološke proizvodnje. Uredbu (EU) br. XXX/XXX [Uredba o službenim kontrolama] trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

Briše se.

Justification

Amendment corresponding to rapporteur's amendment to Article 44.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom uspostavljaju načela ekološke proizvodnje i utvrđuju pravila ekološke proizvodnje i uporabe oznaka koje kod označivanja i oglašavanja upućuju na ekološku proizvodnju.

Ovom se Uredbom uspostavljaju načela ekološke proizvodnje, njene kontrole i certificiranja te utvrđuju pravila ekološke proizvodnje, prerade, distribucije, kontrola te uporabe oznaka koje kod označivanja i oglašavanja upućuju na ekološku proizvodnju. Ona pruža temelj za održiv razvoj ekološke proizvodnje i njezine pozitivne učinke na okoliš i javno zdravlje, istodobno osiguravajući učinkovito djelovanje unutarnjeg tržišta i pošteno tržišno natjecanje, čime pomaže poljoprivrednicima u ostvarivanju poštenog prihoda i osigurava povjerenje potrošača te zaštitu njihovih interesa.

Justification

The principles and methods for organic production have to be applied through the whole process of organic farming/organic production. Therefore it is important to keep the process based controls in this Regulation. To control only the product which is foreseen for human or animal consumption is not sufficient. This Regulation does also cover the certification of organic and in conversion products.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ova se Uredba primjenjuje na poljoprivredne proizvode navedene u Prilogu I. Ugovoru o funkcioniranju Europske unije („Ugovor”) te na određene druge proizvode navedene u Prilogu I. ovoj Uredbi, u mjeri u kojoj se ti poljoprivredni proizvodi i ti drugi proizvodi namjeravaju proizvoditi, pripremati, distribuirati, stavljati na tržište, uvoziti ili izvoziti kao ekološki.

1. Ova se Uredba primjenjuje na sljedeće proizvode poljoprivrednog podrijetla, uključujući proizvode akvakulture i pčelarstva, u slučajevima u kojima se ti proizvodi namjeravaju proizvoditi, pripremati, označavati, distribuirati, stavljati na tržište Unije ili uvoziti u Uniju ili iz nje izvoziti kao ekološki:

 

(a) sirove ili neprerađene poljoprivredne proizvode, uključujući sjemenje i ostale biljne reprodukcijske materijale;

 

(b) prerađene poljoprivredne proizvode koji se upotrebljavaju kao hrana;

 

(c) hranu za životinje;

 

(d) alge i životinje iz akvakulture;

 

(e) vina;

 

(f) kvasac;

 

 

(g) gljive;

 

(h) sakupljeno samoniklo bilje i njegove dijelove;

 

te na druge proizvode usko povezane s poljoprivredom koji se namjeravaju proizvoditi, pripremati, označavati, distribuirati, stavljati na tržište, uvoziti ili izvoziti.

Proizvodi lova u divljini i ribolova u slobodnim vodama ne smatraju se ekološkim proizvodima.

Proizvodi lova u divljini i ribolova u slobodnim vodama ne smatraju se ekološkim proizvodima.

 

(Ova izmjena izraza „morske alge" u pojam „alge" odnosi se na cijeli tekst. ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.Ova se Uredba primjenjuje na sve subjekte koji u bilo kojoj fazi proizvodnje, pripreme i distribucije sudjeluju u aktivnostima koje su povezane s proizvodima navedenima u stavku 1.

2. Ova se Uredba primjenjuje na sve subjekte koji u bilo kojoj fazi proizvodnje, pripreme, označivanja i distribucije sudjeluju u aktivnostima koje su povezane s proizvodima navedenima u stavku 1.

Priprema hrane u objektima javne prehrane kako su definirani u članku 2. stavku 2. točki (d) Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća35 ne podliježe ovoj Uredbi.

Priprema hrane u objektima javne prehrane kako su definirani u članku 2. stavku 2. točki (d) Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća35 podliježe ovoj Uredbi.

__________________

__________________

35 Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22.11.2011., str. 18.).

35 Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22.11.2011., str. 18.).

Justification

Mass catering has become an important part of the organic market which increasingly supplies public canteens but also restaurants with organic products. It should therefore be covered by this regulation.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice smiju primjenjivati nacionalna pravila ili, ako ona ne postoje, privatne standarde o označivanju i kontroli proizvoda koji potječu iz objekata javne prehrane

Briše se.

Justification

Caterer and restaurants should be under the roof of this Regulation. Big canteens can indicate the use of organic products in meals but there is no obligation on the organic share on the overall mass.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje povezano zakonodavstvo Unije u područjima u područjima sigurnosti prehrambenog lanca, zdravlja i dobrobiti životinja, zdravlja bilja i biljnoga reproduktivnog materijala, osobito Uredbu (EU) br. XX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća36 (biljni reproduktivni materijal) i Uredbu (EU) br. XX/XXXX Europskog parlamenta i Vijeća37 (zaštitne mjere protiv biljnih nametnika).

3. Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje druge zakone Unije ili nacionalne propise koji su u skladu s pravom Unije koje se odnosi na proizvode navedene u ovom članku, kao što su propisi kojima se uređuju proizvodnja, priprema, prodaja, označivanje i kontrola, uključujući i zakonodavstvo o prehrambenim proizvodima te prehrani životinja.

__________________

 

36 [puni naziv] (SL L,…).

 

37 [puni naziv] (SL L,…).

 

Justification

The above mentioned legislations will not all be already in force when the new organic legislation is adopted.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Radi uvažavanja novih informacija o proizvodnim metodama ili materijalima ili međunarodnim obvezama, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se mijenja popis proizvoda naveden u Prilogu I. Za uvrštavanje na taj popis prihvatljivi su jedino proizvodi koji su usko povezani s poljoprivrednim proizvodima.

Briše se.

Justification

The scope should be the same as under existing Regulation (EC) No 834/2007. Such changes to the basic Regulation should only be possible via the co-decision procedure.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) „poljoprivredna sirovina” znači poljoprivredni proizvod koji nije bio podvrgnut nikakvom postupku konzerviranja ili prerade;

(3) „poljoprivredna sirovina” ili „sirovina akvakulture” znači poljoprivredni proizvod ili proizvod akvakulture koji nije bio podvrgnut nikakvom postupku prerade, pripreme ili konzerviranja;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) „preventivne mjere” znači mjere koje treba poduzeti kako bi se osigurala kvaliteta tla, spriječile i suzbile štetočine i korovi te spriječilo onečišćenje proizvodima i tvarima koje nisu odobrene na temelju ove Uredbe;

(4) „preventivne mjere i mjere predostrožnosti” znači mjere koje treba poduzeti kako bi se osigurala kvaliteta ekološke proizvodnje, očuvala bioraznolikost i spriječilo onečišćenje proizvodima i tvarima koje nisu odobrene na temelju ove Uredbe u svim fazama proizvodnje, pripreme i distribucije te miješanje s njima;

Justification

Precautionary measures should go beyond preventive measures and should also be applied to all stages of production in the organic farming system.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) „prijelaz” znači prijelaz s konvencionalnoga na ekološki uzgoj u određenom razdoblju;

(5) „prijelaz” znači prijelaz s konvencionalnoga na ekološki uzgoj u određenom razdoblju tijekom kojeg se primjenjuju odredbe o ekološkoj proizvodnji;

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) „skupina subjekata” znači skupina u kojoj je svaki subjekt poljoprivrednik koji posjeduje gospodarstvo s do pet hektara korištene poljoprivredne površine i koji se može, uz proizvodnju hrane i hrane za životinje, baviti i preradom hrane i hrane za životinje;

(7) „skupina subjekata” znači skupina koja ispunjava sve sljedeće uvjete:

 

(a) svaki član skupine je poljoprivrednik ili subjekt koji proizvodi alge ili proizvode akvakulture te se uz proizvodnju hrane i hrane za životinje može baviti i preradom, pripremom ili stavljanjem na tržište hrane ili hrane za životinje;

 

(b) proizvodne aktivnosti pripadnika skupine odvijaju se u neposrednoj geografskoj blizini;

 

(c) uspostavljen je zajednički sustav za stavljanje na tržište ekoloških proizvoda koje je proizvela skupina;

 

(d) skupina ima pravnu osobnost te sustav unutarnje kontrole; i

 

(e) promet ili standardni volumen ekološke proizvodnje svakog člana skupine ne premašuje 15 000 EUR godišnje ili svaki član proizvodi na gospodarstvu veličine do 5 hektara ili, u slučaju proizvodnje u staklenicima ili drugog oblika intenzivne proizvodnje pod zaštitnim pokrovom, na gospodarstvu veličine do 0,5 hektara ili, u slučaju isključivo trajnih travnjaka, na gospodarstvu veličine do 15 hektara.

 

Uvjeti iz točke (e) ne odnose se na skupine subjekata iz trećih zemalja;

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) „ekološki uzgoj biljaka i razvoj sorti” znači poboljšanje genetske raznolikosti uz oslanjanje na prirodnu sposobnost reprodukcije. Ekološki uzgoj biljaka usmjeren je na razvoj novih sorti koje su posebno prikladne za sustave ekološke proizvodnje. To podrazumijeva holistički pristup kojim se poštuju prirodne barijere križanja i koji se temelji na plodnim biljkama koje mogu uspostaviti održiv odnos sa živućim tlom. Ekološki uzgoj biljaka provodi se u uvjetima za ekološki uzgoj biljaka koji su u skladu sa zahtjevima ove Uredbe.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10b) „biljni reprodukcijski materijal” znači biljke, kao i oblici biljaka u bilo kojoj fazi, uključujući sjemenje, koje je sposobno i namijenjeno za proizvodnju čitavih biljaka;

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 10.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10c) „matična biljka” znači poznata biljka od koje se uzima biljni reprodukcijski materijal za reprodukciju novih biljki;

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 10.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10d) „generacija” znači skupina biljaka koje tvore jednu liniju podrijetla bilja;

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 10.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10e) „ekološki uzgoj životinja” znači poboljšanje genetske raznolikosti uz oslanjanje na prirodnu sposobnost reprodukcije dotičnih životinja. Ekološkim uzgojem životinja osigurava se optimalna usklađenost sa zahtjevima iz ove Uredbe s naglaskom na otpornost na bolesti, dugovječnost, uzgojnu vrijednost te prilagodljivost na klimatske i prirodne uvjete te se promiče uzgoj usmjeren na polagan rast tamo gdje je to bitno;

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a) „biljni pripravci” znači ekstrakti dobiveni iz određenih biljaka u svrhe jačanja kultura ili tjeranja ili uklanjanja nametnika i bolesti;

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13b) „biodinamički pripravci” znači mješavine koje se tradicionalno upotrebljavaju u biodinamičkom uzgoju koje su označene brojkama od 500 do 508;

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) „trijem” znači dodatni, natkriveni, neizolirani, vanjski dio nastambe za životinje, na čijoj je najduljoj strani obično postavljena ograda ili mreža, u kojem vladaju vanjski klimatski uvjeti te ima prirodno i umjetno osvjetljenje i pod prekrivenim steljom;

(16) „trijem” znači dodatni, natkriveni, neizolirani, vanjski dio nastambe za životinje, na čijoj je najduljoj strani obično postavljena ograda ili mreža, u kojem vladaju vanjski klimatski uvjeti te ima prirodno i, gdje je to moguće, umjetno osvjetljenje i pod prekrivenim steljom;

Justification

Where it is provided in a suitable way, natural illumination should be sufficient in a veranda; artificial illumination should not be a compulsory requirement.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a) „mlade kokoši nesilice” znači mlade životinje vrste Gallus gallus namijenjene proizvodnji jaja, starosti do 18 tjedana;

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 16.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16b) „kokoši nesilice” znači životinje vrste Gallus gallus namijenjene proizvodnji jaja za konzumaciju, starosti do 18 tjedana;

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 16.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16c) „brojleri” znači životinje vrste Gallus gallus koje se drže za proizvodnju mesa;

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 16.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16d) „korisna površina” znači površina unutar peradarnika, kako je definirana Direktivom Vijeća 1999/74/EZ1a, široka najmanje 30 cm, ne strmija od 14 %, visine najmanje 45 cm. Površina za gnijezda ne uračunava se u korisnu površinu.

 

__________________

 

1a Direktiva Vijeća 1999/74/EZ od 19. srpnja 1999. godine o minimalnim standardima za zaštitu kokoši nesilica (SL L 203, 3.8.1999., str. 53.).

Justification

Provision taken from Article 2.2 (d) of Council Directive 1999/74/EC

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 16.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16f) „ključni pokazatelji” znači pokazatelji u vezi s izravnim aspektima okoliša kako su definirani Uredbom (EZ) br. 1221/2009;

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) „priprema” znači postupci konzerviranja ili prerade ekoloških proizvoda, uključujući klanje i rasijecanje kada su u pitanju proizvodi od životinja, kao i pakiranje, označivanje ili izmjena oznaka koje se odnose na ekološku proizvodnju;

(20) „priprema” znači postupci konzerviranja ili prerade ekoloških proizvoda, uključujući klanje i rasijecanje kada su u pitanju proizvodi od životinja, kao i pakiranje, označivanje ili izmjena oznaka koje se odnose na metode ekološke proizvodnje;

Justification

'Preparation' as defined in Regulation (EC) No 834/2007.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) hrana za životinje proizvedena u prijelaznom razdoblju” znači hrana za životinje proizvedena u prijelaznom razdoblju, isključujući onu koja je ubrana/prikupljena u razdoblju od 12 mjeseci nakon početka prijelaznog razdoblja;

(24) proizvodi proizvedeni u prijelaznom razdoblju” znači biljni proizvodi proizvedeni u prijelaznom razdoblju, isključujući one koji su ubrani/prikupljeni u razdoblju od 12 mjeseci nakon početka prijelaznog razdoblja;

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28) „okolnosti katastrofe” znači okolnosti nastale zbog „nepovoljnih klimatskih prilika”, „okolišnog incidenta”, „elementarne nepogode” ili „katastrofalnog događaja” kako su definirani u članku 2. stavku 1. točkama (h), (j), (k) i (l) Uredbe (EU) br. 1305/2013;

(28) „okolnosti katastrofe” znači okolnosti nastale zbog „nepovoljnih klimatskih prilika”, „okolišnog incidenta”, „elementarne nepogode”, „bolesti životinja” ili „katastrofalnog događaja” kako su definirani u članku 2. stavku 1. točkama (h), (i), (j), (k) i (l) Uredbe (EU) br. 1305/2013;

 

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33) „kontrolno tijelo” znači kontrolno tijelo za ekološku proizvodnju i označivanje ekoloških proizvoda kako je definirano u članku 2. točki 39. Uredbe (EU) br. XXX/XXXX [Uredba o službenim kontrolama];

(33) „kontrolno tijelo” znači javna administrativna organizacija države članice na koju je nadležno tijelo u cijelosti ili djelomično delegiralo svoju nadležnost za inspekciju i certificiranje u području ekološke proizvodnje i označivanja u skladu s odredbama utvrđenima u ovoj Uredbi. Ono također uključuje, prema potrebi, odgovarajuće tijelo treće zemlje ili odgovarajuće tijelo koje djeluje u trećoj zemlji;

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34) „kontrolna ustanova” znači delegirano tijelo kako je definirano u članku 2. točki 38. Uredbe (EU) br. XXX/XXXX [Uredba o službenim kontrolama], kao i tijelo koje je priznala Komisija ili treća zemlja priznata od strane Komisije za provođenje kontrola u trećim zemljama u svrhu uvoza ekoloških proizvoda u Uniju;

(34) „kontrolna ustanova” znači nezavisna privatna ili javna treća strana koja obavlja inspekcije i certifikaciju u području ekološke proizvodnje u skladu s odredbama utvrđenima u ovoj Uredbi. Ona prema potrebi uključuje odgovarajuće tijelo treće zemlje ili odgovarajuće tijelo koje djeluje u trećoj zemlji;

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 35.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35a) „sukladnost” znači sukladnost s ovom Uredbom i njezinim Prilozima, delegiranim i provedbenim aktima donesenima u skladu s ovom Uredbom i ostalim Uredbama na koje upućuje ova Uredba;

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36) „genetski modificirani organizam” znači genetski modificirani organizam kako je definiran u članku 2. točki 2. Direktive 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća43, koji nije dobiven metodama genetske modifikacije navedenima u Prilogu I.B toj Direktivi, dalje u tekstu „GMO”;

(36) „genetski modificirani organizam” znači genetski modificirani organizam kako je definiran u Direktivi 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća43, dalje u tekstu „GMO”;

__________________

__________________

43 Direktiva 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ (SL L 106, 17.4.2001., str. 1.).

43 Direktiva 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ (SL L 106, 17.4.2001., str. 1.).

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 40.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(40a) „proizveden nanomaterijal” znači proizveden nanomaterijal kako je definirano u članku 2. stavku 2. točki (t) Uredbe (EU) br. 1169/2011;

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41) ekvivalentnost” znači ostvarivanje istih ciljeva i načela primjenom pravila koja osiguravaju istu razinu jamstva sukladnosti; „pomoćna tvar u preradi” znači pomoćna tvar u preradi kako je definirana u članku 3. stavku 2. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1333/2008;

(41) ekvivalentni, pri opisivanju različitih sustava ili mjera, znači da oni ostvaruju iste ciljeve i načela primjenom pravila koja osiguravaju istu razinu jamstva sukladnosti;

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43) „ionizirajuće zračenje” znači ionizirajuće zračenje kako je definirano u članku 1. Direktive Vijeća 96/29/Euratom47;

(43) „ionizirajuće zračenje” znači ionizirajuće zračenje kako je definirano u članku 1. Direktive Vijeća 96/29/Euratom47 i kako je propisano Direktivom 1999/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća47a;

__________________

__________________

47 Direktiva Vijeća 96/29/Euratom od 13. svibnja 1996. o utvrđivanju osnovnih sigurnosnih normi za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti od ionizirajućeg zračenja (SL L 159, 29.6.1996., str. 1.).

47 Direktiva Vijeća 96/29/Euratom od 13. svibnja 1996. o utvrđivanju osnovnih sigurnosnih normi za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti od ionizirajućeg zračenja (SL L 159, 29.6.1996., str. 1.);

 

47a Direktiva 1999/2/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 22. veljače 1999. o usklađivanju zakonodavstava država članica o hrani i sastojcima hrane podvrgnutim ionizirajućem zračenju (SL L 66, 13.3.1999., str. 16.).

Justification

A reference should be made to Directive 1999/2/EC of the European Parliament and of the Council of 22 February 1999 on the approximation of the laws of the Member States concerning foods and food ingredients treated with ionising radiation.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 43.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(43a) „priprema hrane u okviru ugostiteljske djelatnosti” znači priprema i distribucija ekoloških proizvoda u objektima javne prehrane kao što su restorani, kantine, bolnice, zatvori i drugi slični objekti na mjestu prodaje ili isporuke krajnjem potrošaču;

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 43.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(43b) „proizvodna jedinica” znači sva sredstva koja se upotrebljavaju u proizvodnom sektoru poput primarnog proizvodnog objekta, zemljišta, parcela, pašnjaka, područja na otvorenom, zgrada za životinje, košnica, ribnjaka, kaveznih sustava ili mjesta za alge ili životinje iz akvakulture, uzgojnih jedinica, obalnih ili morskih koncesija, objekata za pohranu uroda, proizvoda od uroda, proizvoda od algi, proizvoda životinjskog podrijetla, sirovina i svih drugih proizvodnih sredstava koja su relevantna za dotični sektor ekološke proizvodnje;

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 43.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(43c) „nastamba za perad” znači samostalnu konstrukciju, natkrivenu i uređenu tako da životinje koje se nalaze unutra štiti od vanjskih vremenskih neprilika;

Justification

The term ‘poultry house’ in the previous regulation is interpreted differently from country to country and in different languages, sometimes as a rearing room in a large building. It should be given a precise and harmonised definition.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 43.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(43d) „hidroponski uzgoj” znači metoda uzgoja bilja čije se korijenje nalazi samo u otopini mineralnih nutrijenata ili u inertnom mediju kao što je perlit, pijesak ili mineralna vuna kojima se dodaje otopina nutrijenata;

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 43.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(43e) „uzgoj ratarskih kultura” znači proizvodnja u živom tlu kao što je mineralno tlo pomiješano i/ili gnojeno materijalima i proizvodima dopuštenima u ekološkoj proizvodnji, povezano s podtlom i temeljnom stijenom;

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 43.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(43f) „gospodarstvo” znači sve proizvodne jedinice kojima rukovodi jedinstvena uprava za potrebe dobivanja proizvoda iz članka 2. stavka 1.;

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 43.g (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(43g) „pretpakirana hrana” znači pretpakirana hrana kako je definirana u članku 2. stavku 2. točki (f) Uredbe (EU) br. 1169/2011.

Justification

Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Chapter II – title

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Načela ekološke proizvodnje

Ciljevi i načela ekološke proizvodnje

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Ciljevi

 

Radi uspostave održivog sustava upravljanja ekološkom proizvodnjom potrebno je nastojati ostvariti sljedeće opće ciljeve:

 

(a) poštovanje prirodnih sustava i ciklusa te održavanje i poboljšavanje zdravlja tla, vode, bilja i životinja te njihove međusobne ravnoteže;

 

(b) uspostavu primjerenog upravljanja biološkim procesima koji se temelje na ekološkim sustavima, uz iskorištavanje prirodnih resursa u okviru tih sustava, s pomoću metoda koje:

 

– održavaju dugotrajnu plodnost tala;

 

– pridonose visokoj razini biološke raznolikosti;

 

– znatno pridonose neotrovnom okolišu;

 

– odgovorno upotrebljavaju energiju i prirodne resurse kao što su voda, tlo, organske tvari i zrak te pridonose njihovoj uštedi;

 

– poštuju visoke standarde dobrobiti životinja i prije svega zadovoljavaju etološke potrebe životinja ovisno o vrsti kojoj pripadaju;

Justification

The chapter should not only deal with the principles but also with the objectives of organic farming, processing and distribution as it was the case under Regulation No 834/2007.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

 

Ekološka proizvodnja održiv je sustav upravljanja u poljoprivredi koji se temelji na sljedećim općim načelima:

Ekološka proizvodnja održiv je sustav upravljanja koji se temelji na sljedećim općim načelima:

(a) poštovanju prirodnih sustava i ciklusa te održavanju i poboljšavanju stanja tla, vode, zraka i bioraznolikosti, zdravlja biljaka i životinja te njihove međusobne ravnoteže;

(a) doprinosu zaštiti okoliša, klime i zdravlja ljudi;

(b) doprinosu visokoj razini bioraznolikosti;

(b) doprinosu visokoj razini bioraznolikosti;

(c) odgovornom korištenju energije i prirodnih resursa kao što su voda, tlo, organske tvari i zrak;

(c) odgovornom korištenju energije i prirodnih resursa kao što su voda, tlo, organske tvari i zrak;

(d) poštovanju visokih standarda dobrobiti životinja i prije svega zadovoljavanju etoloških potreba životinja ovisno o vrsti kojoj pripadaju;

(d) poštovanju visokih standarda dobrobiti životinja i prije svega zadovoljavanju etoloških potreba životinja ovisno o vrsti kojoj pripadaju;

 

(da) proizvodnji raznolikih prehrambenih i drugih poljoprivrednih proizvoda i proizvoda akvakulture visoke kvalitete koji su korisni za okoliš, zdravlje ljudi te zdravlje biljaka ili zdravlje i dobrobit životinja;

 

(db) osiguranju kvalitete ekoloških proizvoda u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije;

 

(dc) davanju prednosti kratkim distribucijskim kanalima i lokalnoj proizvodnji u raznim područjima Unije;

(e) primjerenom osmišljavanju bioloških procesa i upravljanju biološkim procesima koji se temelje na ekološkim sustavima, uz iskorištavanje prirodnih resursa u okviru tih sustava, s pomoću metoda koje:

(e) primjerenom osmišljavanju bioloških procesa i upravljanju biološkim procesima koji se temelje na ekološkim sustavima, uz iskorištavanje prirodnih resursa u okviru tih sustava, s pomoću metoda koje:

(i) uključuju uporabu živih organizama i mehaničkih metoda proizvodnje;

(i) uključuju uporabu živih organizama i mehaničkih metoda proizvodnje;

(ii) uključuju uzgoj ratarskih kultura i stočarsku proizvodnju ili proizvodnju u akvakulturi koja je u skladu s načelom održivog iskorištavanja ribolovnih resursa;

(ii) uključuju uzgoj ratarskih kultura i stočarsku proizvodnju koja je povezana sa zemljom ili proizvodnju u akvakulturi koja je u skladu s načelom održivog ribolova. Uz to, takve prakse temelje se na sljedećim načelima:

 

– zaštiti tla i zaštiti od vjetra i erozije tla vodom;

 

– zaštiti kvalitete vode;

 

– upotrebi plodoreda, osim u slučaju trajnih usjeva;

 

– upotrebi sjemenja i životinja s visokim stupnjem genetske raznolikosti, otpornosti na bolesti i dugovječnosti;

(iii) isključuju upotrebu GMO-ova i proizvoda proizvedenih iz GMO-ova ili s pomoću GMO-ova, uz izuzetak veterinarsko-medicinskih proizvoda;

(iii) isključuju upotrebu GMO-a i proizvoda proizvedenih od GMO-a ili s pomoću GMO-a, uz izuzetak veterinarsko-medicinskih proizvoda;

(iv) se temelje, prema potrebi, na primjeni preventivnih mjera;

(iv) se temelje, prema potrebi, na procjeni rizika kako je definirana u članku 3. Uredbe (EU) br. 178/2002 i primjeni mjera predostrožnosti;

(f) ograničenom korištenju vanjskih unosa. Ako su vanjski unosi potrebni ili ako ne postoje odgovarajući postupci i metode iz točke (a), ti se unosi ograničavaju na:

(f) ograničenom korištenju vanjskih unosa. Ako su vanjski unosi potrebni ili ako ne postoje odgovarajući postupci i metode iz točke (a), ti se unosi ograničavaju na:

(i) unose iz ekološke proizvodnje;

(i) unose iz ekološke proizvodnje; u pogledu biljnog reproduktivnog materijala prednost se daje sortama odabranima zbog njihove sposobnosti da odgovore na posebne potrebe i ciljeve ekološke proizvodnje ovisno o njihovoj dostupnosti;

(ii) prirodne tvari ili tvari dobivene prirodnim putem;

(ii) prirodne tvari ili tvari dobivene prirodnim putem;

(iii) mineralna gnojiva niske topljivosti;

(iii) mineralna gnojiva niske topljivosti;

(g) prilagođavanju proizvodnog procesa, prema potrebi i u okviru ove Uredbe, uzimajući u obzir sanitarno stanje, regionalne razlike u ekološkoj ravnoteži, klimu i lokalne uvjete, stupanj razvoja i specifičnu uzgojnu praksu.

(g) prilagođavanju proizvodnog procesa, prema potrebi i u okviru ove Uredbe, uzimajući u obzir sanitarno stanje, regionalne razlike u ekološkoj ravnoteži, klimu i lokalne uvjete, stupanj razvoja i specifičnu uzgojnu praksu.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 5. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da) održavanju zdravlja biljaka i životinja;

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 5. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h) isključenju genetičkog inženjeringa, kloniranja, umjetno inducirane poliploidnosti i ionizirajućeg zračenja iz cijelog ekološkoga prehrambenog lanca;

(h) isključenju kloniranja iz cijelog ekološkoga prehrambenog lanca;

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 5. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha) isključenju hrane koja sadrži umjetno proizvedene nanomaterijale ili se od njih sastoji;

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 5. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) održavanju zdravoga vodenog okoliša i kvalitete okolnih vodenih i kopnenih ekosustava;

(i) održavanju biološke raznolikosti prirodnih vodenih ekosustava i osiguravanju trajnog zdravlja vodenog okoliša i kvalitete okolnih vodenih i kopnenih ekosustava u proizvodnji proizvoda akvakulture;

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 5. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja) uzimanju u obzir lokalne ili regionalne ekološke ravnoteže kod donošenja odluka povezanih s proizvodnjom;

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Article 5 – point j b (new)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(jb) proizvodnji proizvoda od ekološki uzgojene stoke, odnosno od životinja koje su od rođenja ili otkad su se izlegle i tijekom cijelog života bile uzgajane na ekološkim poljoprivrednim gospodarstvima;

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 6. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Posebna načela koja se primjenjuju na preradu ekološke hrane i hrane za životinje

Posebna načela koja se primjenjuju na preradu ekološke hrane

Justification

A distinction should be made between food and feed and both issues should be dealt with in different articles.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvodnja prerađene ekološke hrane osobito se temelji se na sljedećim posebnim načelima:

Proizvodnja prerađene ekološke hrane osobito se temelji na sljedećim posebnim načelima:

(a) proizvodnji ekološke hrane iz ekoloških sastojaka poljoprivrednog podrijetla;

(a) proizvodnji ekološke hrane iz ekoloških sastojaka poljoprivrednog podrijetla, osim u slučaju da sastojak u određenom trenutku u vremenu nije dostupan kao ekološki proizvod. U tim slučajevima dotično nadležno tijelo države članice može iznimno odobriti neekološke sastojke. O tom odobrenju šalje se obavijest Komisiji i ona ga objavljuje kako bi informacije o njemu bile dostupne;

(b) proizvodnji ekološke hrane za životinje iz sastojaka koji su ekološkog podrijetla;

 

(c) ograničenju upotrebe prehrambenih aditiva, neekoloških sastojaka s pretežno tehnološkom i senzornom funkcijom te mikronutrijenata i pomoćnih tvari u procesu proizvodnje, tako da se koriste što manje i samo u slučajevima bitne tehnološke potrebe ili u posebne prehrambene svrhe;

(b) ograničenju upotrebe prehrambenih aditiva, neekoloških sastojaka s pretežno tehnološkom i senzornom funkcijom te mikronutrijenata i pomoćnih tvari u procesu proizvodnje, tako da se koriste što manje i samo u slučajevima bitne tehnološke potrebe ili u posebne prehrambene svrhe;

(d) ograničenju upotrebe dodataka hrani za životinje i pomoćnih tvari u procesu proizvodnje tako da se koriste što manje i samo u slučajevima bitne tehnološke ili zootehničke potrebe ili u posebne hranidbene svrhe;

 

(e) isključivanju tvari i metoda prerade koje bi mogle dovesti do pogrešnih zaključaka o pravoj prirodi proizvoda;

(c) isključivanju tvari i metoda prerade koje bi mogle dovesti do pogrešnih zaključaka o pravoj prirodi proizvoda;

(f) pažljivoj preradi hrane ili hrane za životinje, po mogućnosti uz primjenu bioloških, mehaničkih i fizikalnih metoda.

(d) pažljivoj preradi hrane, po mogućnosti uz primjenu bioloških, mehaničkih i fizikalnih metoda.

 

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Posebna načela koja se primjenjuju na preradu ekološke hrane za životinje

 

Proizvodnja prerađene ekološke hrane za životinje osobito se temelji na sljedećim posebnim načelima:

 

(a) proizvodnji ekološke hrane za životinje iz sastojaka koji su ekološkog podrijetla;

 

(b) ograničenju upotrebe dodataka hrani za životinje i pomoćnih tvari u procesu proizvodnje te odobrenje uporabe tih dodataka i pomoćnih tvari samo u slučajevima važne tehnološke ili zootehničke potrebe ili u posebne hranidbene svrhe;

 

(c) isključivanju tvari i metoda prerade koje bi mogle dovesti do pogrešnih zaključaka o pravoj prirodi dotičnog proizvoda;

 

(d) pažljivoj preradi hrane za životinje, po mogućnosti uz primjenu bioloških, mehaničkih i fizikalnih metoda.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) cijelim se poljoprivrednim gospodarstvom ili akvakulturnom djelatnošću upravlja u skladu sa zahtjevima koji se primjenjuju na ekološku proizvodnju;

(a) cijelim se poljoprivrednim gospodarstvom ili akvakulturnom djelatnošću upravlja u skladu s ovom Uredbom;

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) osim ako je drukčije predviđeno u točki 2.2. dijela IV: i točki 1.3. dijela VI. Priloga II., samo proizvodi i tvari odobrene u skladu s člankom 19. mogu se upotrebljavati u ekološkoj poljoprivredi i akvakulturi pod uvjetom da je predmetni proizvod ili pitanje odobreno za uporabu u poljoprivredi i akvakulturi, u skladu s relevantnim odredbama zakona Unije i, prema potrebi, u predmetnim državama članicama, u skladu s nacionalnim odredbama utemeljenima na zakonu Unije;

(b)

samo se proizvodi i tvari odobrene u skladu s točkom 2.2. dijela IV. i točkom 1.3. dijela VI. Priloga II. u svrhu spomenutu u članku 19. mogu upotrebljavati u ekološkoj poljoprivredi i akvakulturi pod uvjetom da su predmetni proizvod ili tvar odobreni za uporabu u poljoprivredi i akvakulturi, u skladu s relevantnim odredbama zakona Unije i, prema potrebi, u predmetnim državama članicama, u skladu s nacionalnim odredbama utemeljenima na zakonu Unije; uporaba proizvoda i tvari koje se koriste u druge svrhe od onih navedenih u članku 19. i odobrenih u skladu s točkom 2.2. dijela IV. i točkom 1.3. dijela VI. Priloga II. dopuštena je ako se poštuju načela utvrđena u poglavlju II.;

 

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) zabranjeno je kloniranje životinja i uzgoj životinja kod kojih je došlo do pojave umjetno izazvane poliploidije;

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb) prema potrebi poduzimaju se preventivne mjere u svim fazama proizvodnje, pripreme i distribucije;

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) subjekti u ekološkoj proizvodnji, osim mikro poduzeća, uzgajivača ili subjekata koji proizvode morske alge ili životinje iz akvakulture, obvezni su uspostaviti sustav upravljanja zaštitom okoliša s ciljem poboljšanja svoje ekološke učinkovitosti.

(d) subjekti u ekološkoj proizvodnji, osim mikro poduzeća, uzgajivača, pčelara, trgovaca ili subjekata koji proizvode morske alge ili životinje iz akvakulture poboljšavaju svoju ekološku učinkovitost kako bi se zaštitilo biološku raznolikost i doprinijelo ublažavanju klimatskih promjena na primjer sekvestracijom ugljika, uspostavljajući tako ciljeve učinkovitosti.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kako bi se osigurala ispravna primjena općih pravila proizvodnje, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se propisuju kriteriji koje mora ispunjavati sustav upravljanja zaštitom okoliša iz stavka 1. točke (d). Tim se kriterijima uzimaju u obzir specifičnosti malih i srednjih poduzeća.

2. Kako bi se osigurala ispravna primjena općih pravila proizvodnje, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36., na temelju načela iz poglavlja II., kojima se utvrđuju kriteriji koje moraju ispunjavati zahtjevi za uspješnost mjera poduzetih u ekološkim djelatnostima iz stavka 1. točke (d). Tim se kriterijima uzimaju u obzir specifičnosti malih i srednjih poduzeća.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.a

 

Odstupanja od općih pravila proizvodnje

 

1. Odstupajući od točke (a) članka 7. stavka 1., gospodarstvo može biti podijeljeno u jasno odvojene proizvodne cjeline koje su ili u skladu s ovom Uredbom ili namijenjene neekološkoj proizvodnji pod sljedećim uvjetima:

 

(a) poduzimaju se primjerene mjere kako bi se osiguralo stalno odvajanje proizvoda dobivenih od svake dotične jedinice;

 

(b) u pogledu stoke, radi se o različitim vrstama, a hrana za životinje i staje jasno su odvojeni;

 

(c) u pogledu biljaka, obrađena zemljišta jasno su odvojena, proizvode se različiti usjevi i vrste koje se mogu jasno razlikovati te se prinosi žetve odvojeno skladište i prerađuju;

 

(d) u pogledu akvakulture, mjesta proizvodnje, hrana za životinje i vrste jasno su odvojeni;

 

(e) za višegodišnje kulture koje su se uzgajale najmanje tri godine, sorte koje se ne mogu lako razlikovati prihvaćaju se ako je pridružena proizvodnja dijelom plana prijelaza ne dužeg od pet godina i ako su podvrgnute posebnim nadzornim postupcima.

 

U slučaju istraživačkih i obrazovnih centara, rasadnika, proizvođača sjemena i mrijestilišta u okviru akvakulture i proizvodnje i uzgoja algi, ne primjenjuju se zahtjevi koji se tiču različitih vrsta i sorti iz podstavka 1. točaka (a) i (e).

 

2. Poljoprivredno gospodarstvo ili akvakulturna djelatnost koji obuhvaćaju ekološke i neekološke jedinice mogu uspostaviti plan prijelaza za neekološki dio proizvodnje koji se provodi u roku kojim se gospodarstvu daje vremena da se prilagodi zahtjevima ove Uredbe.

 

3. Odstupanje iz stavka 1. ne primjenjuje se na jedinice koje proizvode proizvode koji ne ulaze u okvir ove Uredbe ili proizvode za koje još nisu utvrđeni detaljni zahtjevi.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Poljoprivrednici i subjekti koji proizvode morske alge ili životinje u akvakulturi poštuju prijelazno razdoblje. Tijekom cijeloga prijelaznog razdoblja primjenjuju pravila o ekološkoj proizvodnji koja su utvrđena u ovoj Uredbi, a posebno posebna pravila o prijelazu na ekološku proizvodnju koja su navedena u Prilogu II.

1. Poljoprivrednici, pčelari i subjekti koji proizvode alge ili životinje u akvakulturi poštuju prijelazno razdoblje. Tijekom cijeloga prijelaznog razdoblja primjenjuju sva pravila o ekološkoj proizvodnji koja su utvrđena u ovoj Uredbi, a posebno posebna pravila o prijelazu na ekološku proizvodnju koja su navedena u Prilogu II.

Justification

Provision taken from Article 17b of Regulation (EC) No 834/2007.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Prijelazno razdoblje započinje najranije kada poljoprivrednik ili subjekt koji proizvodi morske alge ili životinje u akvakulturi prijavi svoju djelatnosti nadležnim tijelima u skladu s ovom Uredbom.

2. Prijelazno razdoblje započinje najranije kada poljoprivrednik ili subjekt koji proizvodi alge ili životinje u akvakulturi podvrgne svoje gospodarstvo sustavu kontrole i certificiranja te prijavi svoju djelatnost nadležnim tijelima u skladu s ovom Uredbom.

 

Nadležno tijelo može donijeti odluku da retroaktivno prizna kao dio prijelaznog razdoblja svako prethodno razdoblje tijekom kojeg:

 

(a) čestice zemlje bile su podvrgnute mjerama utvrđenima u programu provedenom na temelju Uredbe (EZ) br. 1305/2013, ili u bilo kojem drugom službenom programu, pod uvjetom da dotične mjere osiguravaju da na takvim česticama nisu korišteni proizvodi koji nisu odobreni za ekološki uzgoj; ili

 

(b) subjekt može osigurati dokaze koji pokazuju da su, tijekom razdoblja od najmanje tri godine, čestice zemlje bile prirodne ili poljoprivredne površine koje nisu bile tretirane proizvodima ili tvarima koji nisu odobreni za ekološku proizvodnju.

 

Prijelazno razdoblje može se skratiti na godinu dana za pašnjake i druge otvorene prostore koje upotrebljavaju životinje koje nisu biljojedi. To se razdoblje može smanjiti na šest mjeseci ako dotično zemljište tijekom posljednje godine nije bilo tretirano nijednim proizvodom koji nije odobren za ekološku proizvodnju.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Nijedno se prethodno razdoblje ne može retroaktivno priznati kao dio prijelaznog razdoblja.

Briše se.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Proizvodi proizvedeni tijekom prijelaznog razdoblja ne smiju se stavljati na tržište kao ekološki.

4. Životinje uzgojene i proizvodi životinjskog podrijetla proizvedeni tijekom prijelaznog razdoblja ne smiju se stavljati na tržište kao ekološki. Bilje brano 12 mjeseci nakon početka prijelaznog razdoblja može biti označeno kao proizvodi proizvedeni u prijelaznom razdoblju, pod uvjetom da takvi proizvodi sadrže samo jedan biljni sastojak poljoprivrednog podrijetla.

Justification

In line with Article 17 (f) and Article 26 on specific labelling requirements of Council Regulation (EC) No 834/2007 as well as with Article 62 of Commission Regulation (EC) No 889/2008.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Odstupajući o članka 7. stavka 1. točke (a), tijekom prijelaznog razdoblja poljoprivredno gospodarstvo može biti podijeljeno u jasno odvojene proizvodne cjeline kojima se u cijelosti ne upravlja u skladu s pravilima ekološke proizvodnje. Što se tiče stoke, različite vrste uključene su u ekološku proizvodnju tijekom prijelaznog razdoblja. Što se tiče akvakulture, mogu biti uključene iste vrste, pod uvjetom da između mjesta proizvodnje postoji primjereno odvajanje. Što se tiče bilja, različite sorte koje se lako razlikuju uključene su u ekološku proizvodnju tijekom prijelaznog razdoblja.

Briše se.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Kako bi se osigurala kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom u pogledu ekološke proizvodnje te prilagodba tehničkom razvoju, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se dopunjuju pravila utvrđena u ovom članku ili dopunjuju i mijenjaju pravila iz Priloga II. koja se donose na prijelaz na ekološku proizvodnju.

6. Kako bi se osigurala kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom u pogledu ekološke proizvodnje te prilagodba tehničkom razvoju, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se dopunjuju pravila utvrđena u ovom članku ili dopunjuju pravila iz Priloga II. koja se donose na prijelaz na ekološku proizvodnju.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Za potrebe stavka 1., u pogledu GMO-a ili proizvoda proizvedenih od ili s pomoću GMO-a za hranu ili hranu za životinje, subjekti se mogu osloniti na deklaracije koje se nalaze na proizvodima ili bilo koji drugi popratni dokument pričvršćen na proizvod ili priložen u skladu s Direktivom 2001/18/EZ, Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća48 ili Uredbom (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća49.

2. Za potrebe zabrane iz stavka 1., u pogledu GMO-a ili proizvoda proizvedenih od ili s pomoću GMO-a za hranu ili hranu za životinje, subjekti se oslanjaju na deklaracije koje se nalaze na proizvodima ili bilo koji drugi popratni dokument pričvršćen na proizvod ili priložen u skladu s Direktivom 2001/18/EZ, Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća48 ili Uredbom (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća49.

__________________

__________________

48 Uredba (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 268, 18.10.2003., str. 1.).

48 Uredba (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 268, 18.10.2003., str. 1.).

49 Uredba (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o sljedivosti i označivanju genetski modificiranih organizama te sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama i izmjeni Direktive 2001/18/EZ (SL L 268, 18.10.2003., str. 24.).

49 Uredba (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o sljedivosti i označivanju genetski modificiranih organizama te sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama i izmjeni Direktive 2001/18/EZ (SL L 268, 18.10.2003., str. 24.).

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Za potrebe zabrane iz stavka 1. u vezi s proizvodima koji nisu hrana ili hrana za životinje ili proizvodima proizvedenima iz ili s pomoću GMO-a, subjekti koji upotrebljavaju takve neekološke proizvode kupljene od trećih strana moraju od prodavača zahtijevati da potvrdi kako isporučeni proizvodi nisu proizvedeni od ili s pomoću GMO-a.

Justification

The use of GMOs is prohibited in organic production therefore operators should be able to prove that they haven't used non organic products which were produced from or by GMOs.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Subjekti koji proizvode bilje ili biljne proizvode osobito poštuju posebna pravila proizvodnje navedena u Prilogu II. dijelu I.

1. Subjekti koji proizvode bilje ili biljne proizvode osobito poštuju posebna pravila proizvodnje navedena u Prilogu II. dijelu I. i posebna provedbena pravila utvrđena u skladu s ovim člankom stavkom 4.

Justification

This amendment is linked to the amendments on paragraph 4 from the same authors.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Svaka država članica osigurava informatizirane baze podataka za popisivanje sorti i heterogenog materijala, prema Uredbi (EU) br. XX/XXX (Zakon o biljnom reproduktivnom materijalu) za koje je biljni reproduktivni materijal dobiven metodom ekološke proizvodnje dostupan na vlastitom području

2. Svaka država članica osigurava informatizirane baze podataka za indikativno popisivanje sorti, uključujući sjemenski krumpir, i heterogenog materijala, kao što su sorte populacija ili stranooplodne sorte, što znači da one nisu dobivene kontroliranim oprašivanjem srodnih linija za koje je sjeme dobiveno metodom ekološke proizvodnje dostupno na njezinu nacionalnom tržištu. Ekološke sorte ili heterogeni materijal odabrani zbog svoje sposobnosti da udovolje posebnim ciljevima ekološkog uzgoja jasno su utvrđeni na popisu.

 

Bazu podataka vodi svaka država članica, a objavljuje ju Komisija. Kako bi se zajamčio pravovremeni pregled dostupnosti biljnog reproduktivnog materijala za ekološku proizvodnju na razini Unije, Komisiju se ovlašćuje na usvajanje delegiranih akata u skladu s člakom 36. čime se utvrđuju:

 

– minimalni tehnički uvjeti za uspostavu baze podataka spomenute u ovom stavku,

 

– sadržaj informacija koje države članice prenose Komisiji, kao i tehnički detalji te učestalnost takvog postupka.

 

Za heterogeni materijal dostupan za uporabu u ekološkoj poljoprivredi,

 

(a) Direktiva Vijeća 66/401/EEZ1a,

 

(b) Direktiva Vijeća 66/402/EEZ1b,

 

(c) Direktiva Vijeća 68/193/EEZ1c,

 

(d) Direktiva Vijeća 98/56/EZ1d,

 

(e) Direktiva Vijeća 1999/105/EZ1e,

 

(d) Direktiva Vijeća 2002/53/EZ1f,

 

(e) Direktiva Vijeća 2002/54/EZ1g,

 

(f) Direktiva Vijeća 2002/55/EZ1h,

 

(g) Direktiva Vijeća 2002/56/EZ1i,

 

(h) Direktiva Vijeća 2002/57/EZ1j,

 

(i) Direktiva Vijeća 2008/72/EZ1k, i

 

(j) Direktiva Vijeća 2008/90/EZ1l,

 

ne primjenjuju se.

 

________________

 

1a Direktiva Vijeća 66/401/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (SL 125, 11.7.1966., str. 2298.).

 

1b Direktiva Vijeća 66/402/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena žitarica (SL 125, 11.7.1966., str. 2309.).

 

1c Direktiva Vijeća 68/193/EEZ od 9. travnja 1968. o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze (SL L 93, 17.4.1968., str.15.).

 

1d Direktiva Vijeća 2002/53/EZ od 13. lipnja 2002. o zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta (SL L 193, 20.7.2002., str. 1.).

 

1e Direktiva Vijeća 2002/54/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena repe (SL L 193, 20.7.2002., str. 12.).

 

1f Direktiva Vijeća 2002/55/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća (SL L 193, 20.7.2002., str. 33.).

 

1g Direktiva Vijeća 2002/56/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira (SL L 193, 20.7.2002., str. 60.).

 

1h Direktiva Vijeća 2002/57/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (SL L 193, 20.7.2002., str. 74.).

 

1i Direktiva Vijeća 2008/72/EZ od 15. srpnja 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i presadnica povrća, izuzev sjemena (SL L 205, 1.8.2008., str. 28.).

 

1j Direktiva Vijeća 2008/90/EZ od 29. rujna 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih proizvodnji voća (SL L 267, 8.10.2008., str. 10.).

 

1k Direktiva Vijeća 2008/72/EZ od 15. srpnja 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i presadnica povrća, izuzev sjemena (SL L 205, 1.8.2008., str. 28.).

 

1l Direktiva Vijeća 2008/90/EZ od 29. rujna 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih proizvodnji voća (SL L 267, 8.10.2008., str. 10.).

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Kako bi se osigurala kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom u pogledu ekološke biljne proizvodnje te prilagodba tehničkom razvoju, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se mijenjaju ili dopunjuju posebna pravila za biljnu proizvodnju u pogledu:

3. Kako bi se osigurala kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom u pogledu ekološke biljne proizvodnje te prilagodba tehničkom razvoju, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se dopunjuju posebna pravila za biljnu proizvodnju u pogledu:

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) uzgojnih praksi;

Briše se.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) gospodarenja tlom i gnojidbe;

(b) gospodarenja tlom i gnojidbe, kao što je utvrđeno u Prilogu II. dijelu I. točkama 1.5.4. i 1.5.5.;

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) zdravlja bilja i zaštite od nametnika, bolesti i korova;

(c) zdravlja bilja i zaštite od nametnika, korova i bolesti, kao što je utvrđeno u Prilogu II. dijelu I. točki 1.6.;

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) podrijetla biljnoga reproduktivnog materijala;

Briše se.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) sakupljanja samoniklog bilja.

(f) sakupljanja samoniklog bilja, kao što je utvrđeno u Prilogu II. dijelu I. točki 2.2.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju tehnički detalji za uspostavu baze podataka iz stavka 2. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 37. stavka 2.

4. Komisija donosi provedbene akte u kojima se utvrđuje sljedeće:

 

(a) zahtjevi u pogledu posebnog bilja, biljnih proizvoda ili sustava biljne proizvodnje;

 

(b) tehnički detalji za uspostavu baze podataka iz stavka 2.;

 

(c) uvjeti za provedbu Priloga II. dijela I. točke 1.4.2.

 

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 37. stavka 2.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Subjekti u stočarstvu osobito poštuju posebna pravila proizvodnje navedena u Prilogu II. dijelu II.

1. Subjekti u stočarstvu osobito poštuju pravila proizvodnje navedena u Prilogu II. dijelu II.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Do 1. srpnja 2017. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću predstavlja izvješće o novim pravilima za svaku vrstu koje treba uvrstiti u ovu Uredbu. Ta pravila moraju biti namijenjena zadovoljavanju svih fizioloških i etoloških potreba dotičnih vrsta.

 

Uporaba kaveza nije dopuštena u uzgoju ni jedne vrste iz skupine kralježnjaka, osim riba.

Justification

This is a transitional rule for new species.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kako bi se osigurala kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom u pogledu ekološke stočarske proizvodnje i prilagodbe tehničkom razvoju, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se mijenjaju ili dopunjuju posebna pravila za stočarsku proizvodnju u pogledu:

2. Kako bi se osigurala kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom u pogledu ekološke stočarske proizvodnje i prilagodbe tehničkom razvoju, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se dopunjuju posebna pravila za stočarsku proizvodnju u pogledu:

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) podrijetla životinja;

Briše se.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) smještaja životinja, uključujući najmanju veličinu unutarnjih i vanjskih površina te najveći dopušteni broj životinja po hektaru;

Briše se.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) uzgojnih praksi;

Briše se.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) uzgajanja;

Briše se.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) hrane za životinje i hranidbe;

(e) prehrane, kao što je utvrđeno u Prilogu II. dijelu II. točkama 2.1.2., 2.2.2., 2.3.2., 2.4.3. i 2.5.3.;

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) sprječavanja bolesti i veterinarskog liječenja.

(f) sprječavanja bolesti i veterinarskog liječenja, kao što je utvrđeno u Prilogu II. dijelu II. točki 2.5.4.

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Delegiranim aktima obuhvaćaju se sljedeće vrste:

 

(a) goveda, ovce i koze;

 

 

(b) kopitari;

 

(c) svinje;

 

(d) perad;

 

(e) pčele.

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 12. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pravila za proizvodnju morskih algi i životinja u akvakulturi

Pravila proizvodnje za alge i životinje iz akvakulture

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Subjekti koji proizvode morske alge i životinje u akvakulturi osobito poštuju posebna pravila proizvodnje navedena u Prilogu II. dijelu III.

1. Subjekti koji uzgajaju alge i životinje iz akvakulture osobito poštuju pravila proizvodnje određena u Prilogu II. dijelu III. te posebna pravila utvrđena u skladu s ovim člankom stavkom 3.a.

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kako bi se osigurala kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom u pogledu ekološke proizvodnje morskih algi i prilagodbe tehničkom razvoju, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se mijenjaju ili dopunjuju posebna pravila za proizvodnju morskih algi, i to u pogledu:

2. Kako bi se osigurala kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom u pogledu ekološke proizvodnje algi i prilagodbe tehničkom razvoju, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se mijenjaju ili dopunjuju posebna pravila za proizvodnju algi, i to u pogledu:

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) prikladnosti vodenog medija i plana održivog upravljanja;

Briše se.

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) uzgoja morskih algi;

(c) uzgoja algi, uključujući za različite vrste algi;

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Kako bi se osigurala kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom u pogledu uzgoja životinja iz ekološke akvakulture te prilagodba tehničkom razvoju, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se mijenjaju ili dopunjuju posebna pravila proizvodnje za životinje iz akvakulture, i to u pogledu:

3. Kako bi se osigurala kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom u pogledu uzgoja životinja iz ekološke akvakulture te prilagodba tehničkom razvoju, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se dopunjuju posebna pravila proizvodnje za životinje iz akvakulture, uključujući i za posebne vrste iz akvakulture, i to u pogledu:

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) prikladnosti vodenog medija i plana održivog upravljanja;

Briše se.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) podrijetla životinja iz akvakulture;

(b) podrijetla životinja iz akvakulture za svaku pojedinu vrstu, kao što je utvrđeno u Prilogu II. dijelu III. točki 4.1.2.;

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) uzgojne prakse u akvakulturi, uključujući vodene kavezne sustave, uzgojne sustave, maksimalnu uzgojnu gustoću i, prema potrebi, minimalnu uzgojnu gustoću;

(c) uvjeta smještaja i uzgojne prakse, kao što je utvrđeno u Prilogu II. dijelu III. točkama 4.1.5. i 4.2.2.;

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) uzgajanja;

Briše se.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) upravljanja životinjama u akvakulturi;

(e) upravljanja mekušcima, kako je utvrđeno u Prilogu II. dijelu III. točki 4.2.4.;

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) hrane za životinje i hranidbe;

(f) hrane za životinje i hranidbe, kako je utvrđeno u Prilogu II. dijelu III. točkama 4.1.3.3. i 4.1.3.4.;

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) sprječavanja bolesti i veterinarskog liječenja.

(g) sprječavanja bolesti i veterinarskog liječenja, kako je utvrđeno u Prilogu II. dijelu III. točki 4.1.4.

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Komisija donosi provedbene akte u kojima se utvrđuju posebna pravila o uvjetima provedbe baze podataka iz Priloga II. dijela III. točke 4.1.2.1.

 

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 37. stavka 2.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 13. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pravila proizvodnje za prerađenu hranu i hranu za životinje

Pravila proizvodnje za prerađenu hranu za životinje

Justification

Production rules for food and feed are different because they are based on different horizontal Regulations. They should therefore be kept separate. This explains also the deletions in the following amendments on article 13.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Subjekti koji proizvode prerađenu hranu i hranu za životinje osobito poštuju posebna pravila proizvodnje navedena u Prilogu II. dijelu IV.

1. Subjekti koji proizvode prerađenu hranu osobito poštuju pravila proizvodnje navedena u Prilogu II. dijelu IV.

Justification

Operators should also comply with the gereral production rules set out in Part IV of Annex II.

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kako bi se osigurala kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom u pogledu ekološke proizvodnje prerađene hrane i hrane za životinje te prilagodba tehničkom razvoju, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se mijenjaju ili dopunjuju posebna pravila proizvodnje za prerađenu hranu i hranu za životinje, i to u pogledu:

2. Kako bi se osigurala kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom u pogledu ekološke proizvodnje prerađene hrane za životinnje te prilagodba tehničkom razvoju, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se dopunjuju posebna pravila proizvodnje za prerađenu hranu za životinje, i to u pogledu:

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) postupaka koje treba poštovati;

Briše se.

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) preventivnih mjera koje treba poduzimati;

(b) mjera predostrožnosti i preventivnih mjera koje treba poduzimati;

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) sastava i uvjeta uporabe prerađene hrane i hrane za životinje, uključujući proizvode i tvari dopuštene za uporabu u prerađenoj hrani i hrani za životinje;

Briše se.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) mjera čišćenja;

Briše se.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) stavljanja prerađenih proizvoda na tržište, uključujući njihovo označivanje i identifikaciju;

Briše se.

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) odvajanja ekoloških proizvoda, sastojaka poljoprivrednog podrijetla i krmiva od neekoloških proizvoda, sastojaka poljoprivrednog podrijetla i krmiva;

Briše se.

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) popisa neekoloških sastojaka poljoprivrednog podrijetla koji se iznimno mogu upotrebljavati za proizvodnju ekoloških prerađenih proizvoda;

Briše se.

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h) izračunavanja postotka sastojaka poljoprivrednog podrijetla iz članka 21. stavka 3. točke (a) podtočke ii. i točke (b);

Briše se.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) tehnika koje se primjenjuju u preradi hrane i hrane za životinje.

(i) tehnika koje se primjenjuju u preradi hrane za životinje.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 13.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.a

 

Pravila proizvodnje za prerađenu hranu

 

1. Subjekti koji proizvode prerađenu hranu poštuju pravila proizvodnje navedena u Prilogu II. dijelu IV.

 

2. Osim općih pravila proizvodnje navedenih u članku 7., na subjekte koji proizvode prerađenu hranu primjenjuju se sljedeća pravila:

 

(a) priprema prerađene ekološke hrane vremenski se i prostorno odvaja od pripreme konvencionalne hrane;

 

(b) za sastav ekološke prerađene hrane vrijede sljedeći uvjeti:

 

(i) proizvod se proizvodi većim dijelom od sastojaka poljoprivrednog podrijetla; dodana voda ili kuhinjska sol ne uzimaju se u obzir u svrhu utvrđivanja je li proizvod proizveden pretežno od sastojaka poljoprivrednog podrijetla,;

 

(ii) smiju se upotrebljavati samo aditivi, pomoćne tvari u procesu proizvodnje, arome, voda, sol, preparati mikroorganizama i enzima, minerali, elementi u tragovima, vitamini i aminokiseline i ostali mikronutrijenti, i to samo ako su odobreni za upotrebu u ekološkoj proizvodnji u skladu s člankom 19.;

 

(iii) neekološki sastojci poljoprivrednog podrijetla smiju se upotrebljavati samo ako ih je država članica odobrila za upotrebu;

 

(iv) ekološki sastojci ne smiju biti prisutni zajedno s istim takvim konvencionalnim sastojcima ili sastojcima proizvedenima tijekom prijelaznog razdoblja;

 

(v) hrana proizvedena od biljaka uzgojenih u prijelaznom razdoblju smije sadržavati samo jedan biljni sastojak poljoprivrednog podrijetla.

 

3. Kako bi se osigurala kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom u pogledu proizvodnje ekološke prerađene hrane i prilagodbe tehničkom razvoju, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. o nadopuni posebnih pravila proizvodnje prerađene hrane, i to u pogledu:

 

(a) mjera predostrožnosti i preventivnih mjera koje treba poduzimati;

 

(b) sastava i uvjeta upotrebe proizvoda i tvari dopuštenih za upotrebu u prerađenoj hrani, kako je utvrđeno u Prilogu II. dijelu IV. točki 2.2.2.;

 

(c) postupka odobravanja neekoloških sastojaka poljoprivrednog podrijetla koji se iznimno mogu upotrebljavati za proizvodnju ekoloških prerađenih proizvoda;

 

(d) pravila za izračun postotaka sastojaka poljoprivrednog podrijetla iz članka 21. stavka 3. točaka (a), (i) i (b), kako je utvrđeno u Prilogu II. dijelu IV. točki 2.2.3.;

 

(e) tehnika koje se primjenjuju u preradi hrane.

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kako bi se osigurala kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom u pogledu ekološke proizvodnje vina te prilagodba tehničkom razvoju, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se mijenjaju ili dopunjuju posebna pravila za proizvodnju vina u pogledu enoloških postupaka i ograničenja.

2. Kako bi se osigurala kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom u pogledu ekološke proizvodnje vina te prilagodba tehničkom razvoju, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se dopunjuju posebna pravila za proizvodnju vina u pogledu enoloških postupaka i ograničenja, kako je utvrđeno u Prilogu II. dijelu V. točkama 3.2., 3.3., 3,4. i 3.5.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kako bi se osigurala kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom u pogledu ekološke proizvodnje kvasca te prilagodba tehničkom razvoju, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se mijenjaju ili dopunjuju posebna pravila za proizvodnju kvasca u pogledu prerade i korištenih supstrata.

2. Kako bi se osigurala kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom u pogledu ekološke proizvodnje kvasca te prilagodba tehničkom razvoju, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se dopunjuju posebna pravila, kako je utvrđeno u Prilogu II. dijelu VI. točki 1.3.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi se uzela u obzir sva buduća potreba za posebnim pravilima proizvodnje za proizvode koji nisu obuhvaćeni člancima od 10. do 15. te kako bi se osigurala kvaliteta, sljedivost i usklađenost s ovom Uredbom u pogledu ekološke proizvodnje tih dodatnih drugih proizvoda i prilagodba tehničkom razvoju, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se mijenja ili dopunjuje Prilog II. u pogledu posebnih pravila proizvodnje za te proizvode.

Ako ovom Uredbom nisu utvrđena pravila proizvodnje za određene životinjske vrste, određeno vodeno bilje i određene mikroalge, primjenjuju se nacionalna pravila ili, u izostanku istih, privatni standardi koje priznaju države članice, do uključivanja detaljnih pravila proizvodnje u ovu Uredbu. O takvim nacionalnim pravilima ili privatnim standardima potrebno je obavijestiti Komisiju. Pravila iz poglavlja IV. o označivanju i poglavlja V. o kontroli i certifikaciji, primjenjuju se u skladu s navedenim.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Radi omogućivanja nastavka ili ponovnog pokretanja ekološke proizvodnje u slučajevima u kojima nastanu okolnosti katastrofe te podložno načelima koja su utvrđena u poglavlju II., Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se utvrđuju kriteriji za određivanje je li neko stanje katastrofa i propisuju posebna pravila za postupanje u takvim slučajevima te pravila o zahtjevima u pogledu praćenja i izvješćivanja.

1. Radi omogućivanja nastavka ili ponovnog pokretanja ekološke proizvodnje u slučajevima u kojima nastanu okolnosti koje su posljedica nepovoljnih klimatskih prilika, životinjske pandemije, bolesti ili nametnika štetnih za bilje, okolišnog incidenta ili elementarne nepogode nadležna tijela mogu izdati pojedinačna odobrenja za iznimke, pod sljedećim uvjetima:

 

(a) izuzeća iz pravila proizvodnje iz ovog poglavlja podliježu načelima iz poglavlja II.;

 

(b) izuzeća iz točke (a) svode se na najmanju moguću razinu i, prema potrebi, vremenski se ograničavaju, a mogu se odobriti samo u sljedećim slučajevima:

 

(i) kada su potrebna da se zajamči pokretanje ili održavanje ekološke proizvodnje u pogonima s klimatski i geografski uvjetovanim ili strukturnim ograničenjima;

 

(ii) kada su potrebna da se zajamči opskrba stočnom hranom, sjemenjem i vegetativnim reprodukcijskim materijalom, živim životinjama i ostalim poljoprivrednim proizvodnim sredstvima ako isti nisu na tržištu dostupni u obliku ekoloških proizvoda;

 

 

(iii) kada su potrebna za opskrbu sastojcima poljoprivrednog porijekla, ako isti nisu na tržištu dostupni u obliku ekoloških proizvoda;

 

(iv) kada su nužna za rješavanje specifičnih problema povezanih s gospodarenjem ekološki uzgojenim životinjama;

 

(e) kada su privremene mjere potrebne radi omogućavanja nastavka ili ponovnog pokretanja ekološke proizvodnje u slučajevima elementarnih nepogoda.

 

2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se utvrđuju kriteriji u skladu s kojima se stanja kvalificiraju kao stanja koja iziskuju pravila proizvodnje u izvanrednim slučajevima i pravila za postupanje u takvim slučajevima, kao i pravila o zahtjevima u pogledu praćenja i izvješćivanja, uzimajući u obzir stručno mišljenje ekološkog sektora.

 

3. Nadležna tijela država članica zadužena su za odobravanje tih iznimki od slučaja do slučaja.

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kako bi se osigurala cjelovitost ekološke proizvodnje i prilagodba tehničkom razvoju, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se mijenjaju ili dopunjuju posebna pravila navedena u Prilogu III.

2. Kako bi se osigurala cjelovitost ekološke proizvodnje i prilagodba tehničkom razvoju, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se dopunjuju pravila navedena u Prilogu III. točkama 2., 3., 4. i 6.

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) kao sredstva za zaštitu bilja;

(a) kao sredstva za zaštitu bilja u cijeloj Europskoj uniji ili u jednoj zoni ili više njih koje su definirane u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1107/2009;

Justification

In line with the cross-cutting provisions on the authorisation of plant protection products in Regulation 1107/2009, zoning in southern, central and northern Europe should be possible under this regulation, too, so that account can be taken of the considerable ecological and climatic differences within the EU. To rule out abuse, enhanced ecological sustainability must be a requirement for zonal authorisation.

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – podstavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da) kao tvari koje se upotrebljavaju za potrebe zdravlja životinje, osim onih iz točaka (d) i (e);

Justification

This "headline" offers the possiblity to create new lists of substances if needed e.g. on substances used as veterinary medicine.

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – podstavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa) kao neterapeutski lijekovi i proizvodi koji pridonose osiguravanju zdravlja životinja i dobrobiti životinja.

Justification

As an alternative to the surgical castration of piglets, for example, immunological prevention of boartaint should be possible.

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može odobriti određene proizvode i tvari za uporabu u proizvodnji ekološke prerađene hrane i uključiti ih u ograničene popise, i to za sljedeće svrhe:

Komisija odobrava određene proizvode i tvari za uporabu u proizvodnji ekološke prerađene hrane i uključuje ih u ograničene popise, i to za sljedeće svrhe:

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) kao prehrambeni aditivi, prehrambeni enzimi i pomoćne tvari u preradi;

(a) kao prehrambeni aditivi, prehrambeni enzimi, pomoćne tvari u preradi, arome, preparati mikroorganizama, minerali, elementi u tragovima, vitamini, aminokiseline i mikronutrijenti;

Justification

This amendment aims to clarify which substances may be used as food additives.

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – podstavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) kao proizvodi i tvari za enološke postupke;

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – podstavak 2. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb) kao proizvodi za čišćenje i dezinfekciju u prostorima za preradu i skladištenje.

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c – podtočka iia(nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iia) zonsko odobrenje proizvoda moguće je samo ako se smanjenjem uporabe drugih proizvoda i tvari može ostvariti pozitivan ekološki učinak i ako se inače može očekivati neprihvatljivo pogoršanje u tradicionalno ekološkim kulturama;

Justification

In line with the cross-cutting provisions on the authorisation of plant protection products in Regulation 1107/2009, zoning in southern, central and northern Europe should be possible under this regulation, too, so that account can be taken of the considerable ecological and climatic differences within the EU. To rule out abuse, enhanced ecological sustainability must be a requirement for zonal authorisation.

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 1. – točka e – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) u slučaju proizvoda iz stavka 1. prvog podstavka točaka (c) i (d) primjenjuje se sljedeće:

(e) u slučaju proizvoda iz stavka 1. prvog podstavka točaka (c), (d) i (da), primjenjuje se sljedeće:

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) alternativni proizvodi i tvari odobreni u skladu s ovim člankom nisu raspoloživi;

(a) alternativne tvari odobrene u skladu s ovim člankom ili tehnologije koje su u skladu s ovom Uredbom nisu raspoložive;

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odobrenje upotrebe kemijski sintetiziranih proizvoda ili tvari strogo je ograničeno na slučajeve kada bi upotreba vanjskih unosa iz članka 4. točke (f) dovela do neprihvatljivih posljedica za okoliš.

Odobrenje proizvoda i tvari koji nisu obuhvaćeni člankom 4. točkom (f) strogo je ograničeno na slučajeve kada bi upotreba vanjskih unosa iz članka 4. točke (f) dovela do neprihvatljivih posljedica za okoliš, zdravlje životinja ili ljudi ili kvalitetu proizvoda.

Justification

The authorisation shall not only be strictly limited to chemically synthesised substances but also to other substances which are not covered under Article 4(f).

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice objavljuju zahtjeve za izmjenu ili povlačenje.

Države članice i Komisija objavljuju dosje koji se odnosi na izmjenu ili povlačenje.

 

Justification

Requests for changes in the lists of substances should be made more transparent than in the past.

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. Komisija svake četiri godine revidira popise iz stavka 1.

Justification

Up to now, few lists are updated regulary, which implies that operators are not informed adequately.

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Komisija donosi provedbene akte o odobravanju ili povlačenju odobrenja proizvoda i tvari koje se smiju upotrebljavati u ekološkoj proizvodnji općenito te proizvoda i tvari koje se smiju upotrebljavati posebno u proizvodnji prerađene ekološke hrane te o utvrđivanju postupaka koje treba slijediti u svrhu odobrenja i popisa tih proizvoda i tvari te, prema potrebi, njihova opisa, zahtjeva u pogledu sastava i uvjeta uporabe. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 37. stavka 2.

5. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 36. o odobravanju ili povlačenju odobrenja proizvoda i tvari koje se smiju upotrebljavati u ekološkoj proizvodnji općenito te proizvoda i tvari koje se smiju upotrebljavati posebno u proizvodnji prerađene ekološke hrane te o utvrđivanju postupaka koje treba slijediti u svrhu odobrenja i popisa tih proizvoda i tvari te, prema potrebi, njihova opisa, zahtjeva u pogledu sastava i uvjeta uporabe.

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Članak 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 20.

Briše se.

Prisutnost neodobrenih proizvoda i tvari

 

1. Proizvodi u kojima se otkrije prisutnost proizvoda ili tvari koje nisu odobrene u skladu s člankom 19. iznad utvrđenih razina, posebno uzimajući u obzir Direktivu 2006/125/EZ, ne stavljaju se na tržište kao ekološki proizvodi.

 

2. Kako bi se osigurale učinkovitost, djelotvornost i transparentnost ekološke proizvodnje i sustava označivanja, Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 36. u pogledu posebnih kriterija i uvjeta za primjenu razina iz stavka 1 i u pogledu određivanja tih razina i njihove prilagodbe uzevši u obzir tehnički razvoj.

 

3. Odstupajući od članka 211. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i podložno odobrenju Komisije bez primjene postupka iz članka 37. stavka 2. ili 3. ove Uredbe, države članice mogu dodijeliti nacionalna plaćanja kako bi se poljoprivrednicima nadoknadili gubici nastali zbog onečišćenja njihovih poljoprivrednih proizvoda neodobrenim proizvodima ili tvarima što ih sprječava da te proizvode stavljaju na tržište kako ekološke pod uvjetom da su poljoprivrednici poduzeli sve prikladne mjere za sprječavanje rizika od takvog onečišćenja. Države članice mogu koristiti i instrumente Zajedničke poljoprivredne politike kako bi se u cijelosti ili djelomično pokrili takvi gubici.

 

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Članak 20.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 20.a

 

Mjere predostrožnosti koje se poduzimaju u cilju sprečavanja nesukladnosti s ovom Uredbom

 

1. Kako bi se zajamčila usklađenost s ovom Uredbom, subjekti poduzimaju sve potrebne mjere predostrožnosti u cilju izbjegavanja neodobrenih postupaka, proizvoda ili tvari u ekološkoj proizvodnji.

 

2. kada subjekt sumnja da postupak, proizvod ili materijal koji je dobiven iz određenog izvora, proizveden ili pripremljen za uporabu u ekološkoj proizvodnji nije u skladu s ovom Uredbom, subjekt čini sljedeće:

 

(a) odvaja i identificira proizvod;

 

(b) uspostavlja sustav, primjeren vrsti i veličini operacije, za provjeru i procjenu slijedeći postupke temeljene na sustavnom prepoznavanju kritičnih postupovnih koraka;

 

(c) ako, nakon provedbe procjene iz točke (b), subjekt zaključi da je sumnja o nesukladnosti potkrijepljena, on povlači proizvod s tržišta i prekida njegovu preradu. Subjekt o svojim saznanjima odmah obavješćuje nadležna tijela ili kontrolnu ustanovu.

 

3. Nadležna tijela, kontrolne ustanove i kontrolna tijela poduzimaju sljedeće mjere:

 

(a) u slučaju da kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo:

 

– otkriju neodobrene postupke, proizvode ili tvari u ekološkoj proizvodnji ili

 

– od subjekta dobiju pouzdane informacije o sumnji za koju se smatra da je potkrijepljena u skladu sa stavkom 2. točkom (c) ili

 

– dobiju informacije da subjekt namjerava na tržište staviti proizvod koji nije u skladu s pravilima ekološke proizvodnje, ali nosi oznaku koja upućuje na metodu ekološke proizvodnje,

 

dotično kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova zabranjuje stavljanje na tržište proizvoda koji nosi oznaku koja upućuje na metodu ekološke proizvodnje dok se ne utvrdi da je sumnja o nesukladnosti uklonjena;

 

(b) kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo što prije moguće uklanjaju sumnju o nesukladnosti ili potvrđuju da su sumnja i zabrana stavljanja na tržište uklonjene, uzimajući u obzir rok trajanja proizvoda, a u svakom slučaju ne duže od dva mjeseca; U takvim slučajevima, dotični subjekt dužan je potpuno surađivati s kontrolnom ustanovom ili kontrolnim tijelom. Prije potvrđivanja sumnje o nesukladnosti, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova subjektu omogućuju da se očituje o svojim saznanjima;

 

(c) u slučaju nesukladnosti, primjenjuje se članak 26.a;

 

(d) ako se nesukladnost ne potvrdi u razdoblju utvrđenom u točki (b), odluka donesena u skladu s njom stavlja se izvan snage najkasnije do isteka tog razdoblja.

 

4. Kako bi se izbjeglo nenamjerno onečišćenje neodobrenim proizvodima ili tvarima koje je rezultat postupaka konvencionalne poljoprivrede ili drugih neekoloških postupaka u preradi, pripremi i distribuciji te je izvan kontrole subjekata u ekološkoj proizvodnji, države članice utvrđuju mjere predostrožnosti.

 

5. Kada kontrolne ustanove, kontrolna tijela i nadležna tijela utvrde određene rizike nesukladnosti s ovom Uredbom ili određene rizike nenamjernog onečišćenja ekoloških proizvoda u određenim sektorima ekološke proizvodnje, države članice poduzimaju odgovarajuće mjere predostrožnosti protiv tih rizika.

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Članak 20.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 20.b

 

Uzroci onečišćenja sredstvima za zaštitu bilja i odgovornosti nadležnih tijela te kontrolnih tijela i ustanova

 

1. U slučaju da kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo otkrije prisutnost sredstava za zaštitu bilja koja nisu u skladu s člankom 19. ili primi pouzdanu informaciju o takvoj prisutnosti, provodi odgovarajuću istragu u cilju otkrivanja uzroka onečišćenja. U okviru svake istrage onečišćenje se smješta u jednu od tri sljedeće kategorije:

 

(a) tehnički neizbježno;

 

(b) može se tehnički izbjeći;

 

(c) namjerno ili ponovljeno onečišćenje koje se tehnički može izbjeći.

 

Smatra se da se onečišćenje može izbjeći ako subjekt:

 

– nije uspostavio ili provodio primjerene i razmjerne mjere kako bi se prepoznali i izbjegli rizici onečišćenja ekoloških proizvoda neodobrenim proizvodima i tvarima ili

 

– nije redovito preispitivao i prilagođavao takve primjerene mjere, iako je rizik od onečišćenja bio očit ili

 

– nije poduzeo primjerene mjere u skladu s prethodnim zahtjevima nadležnih tijela ili, ovisno o slučaju, kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove u svrhu poduzimanja koraka kako bi se onečišćenje spriječilo; ili

 

– nije poštovao relevantne zahtjeve iz ove Uredbe ili nije poduzeo potrebne mjere u proizvodnom procesu kako bi se onečišćenje izbjeglo.

 

2. Proizvodi potencijalno onečišćeni sredstvima za zaštitu bilja kako je to navedeno u stavku 1. podstavku 1. točki (a) mogu se smatrati odobrenima za stavljanje na tržište nakon ispitivanja koje nad njima provede nadležno tijelo.

 

Potencijalno onečišćenje kako je navedeno u stavku 1. podstavku 1. točki (b) istražuje kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova uzimajući u obzir okolnosti koje su dovele do onečišćenja u skladu s postupcima utvrđenima člankom 20.a.

 

3. U slučaju onečišćenja iz stavka 1. podstavka 1. točke (c) nadležno tijelo, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova zabranjuje dotičnom subjektu da na tržište stavi proizvode koji nose oznaku koja upućuje na metodu ekološke proizvodnje ili koji se kao takvi reklamiraju.

 

Svako područje proizvodnje i svi proizvodi koji su došli u dodir s neodobrenim sredstvima za zaštitu bilja moraju biti podvrgnuti novom razdoblju prijelaza kako je to navedeno u članku 8. počevši s datumom primjene sredstava za zaštitu bilja ili, ako se taj datum ne može provjeriti i utvrditi, datumom otkrivanja njihove uporabe. To se primjenjuje ne dovodeći u pitanje bilo koje sankcije koje se mogu nametnuti.

 

4. Kako bi se pružili najbolji načini otkrivanja i bilježenja nesukladnosti s ovom Uredbom, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 36. o:

 

– metodologiji koju treba primijeniti za otkrivanje i procjenu prisutnosti sredstava za zaštitu bilja koja nisu u skladu s ovom Uredbom, točnije s člankom 19.;

 

– postupcima koje treba poštovati;

 

– detaljima koje treba zabilježiti u zajedničkoj bazi podataka o nesukladnosti s ovom Uredbom, uključujući saznanja o ostacima neodobrenih sredstava za zaštitu bilja.

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Članak 20.c (novi) – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 20.c

 

Baza podataka o nesukladnosti s ovom Uredbom i baza podataka o slučajevima prisutnosti neodobrenih sredstava za zaštitu bilja

 

Komisija uspostavlja bazu podataka o nesukladnosti s ovom Uredbom na temelju nacionalnih baza podataka država članica. Te baze podataka rabit će kako bi se olakšalo sastavljanje najboljih praksi za izbjegavanje onečišćenja. Pri prikupljanju podataka, države članice i Komisija primjenjuju pristup koji se temelji na procjeni rizika u okviru kojega se otkrivaju razlozi i kategorije nesukladnosti ili onečišćenja iz članka 20.b stavka 1. podstavka 1. točaka (a), (b) i (c). Baze podataka dostupne su subjektima, kontrolnim tijelima, kontrolnoj ustanovi i nadležnim tijelima. Države članice Komisiji podnose godišnja izvješća.

 

Države članice uspostavljaju bazu podataka analiza koje su provela kontrolna tijela i kontrolne ustanove, uključujući otkrivanje neodobrenih sredstava za zaštitu bilja. Baza podataka dostupna je subjektima, kontrolnim tijelima, kontrolnoj ustanovi i nadležnim tijelima. Države članice Komisiji podnose godišnje izvješće o saznanjima prikupljenima u nacionalnim bazama podataka.

Justification

Inseparable from the previous amendment by the same authors. The Member States must provide the Commission with the results of their investigations every year, and on the basis of these the Commission shall submit a report accompanied, where appropriate, by a legislative proposal establishing the Community declassification thresholds and means of compensation for producers in the inevitable event of contamination.

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Za potrebe ove Uredbe smatra se da je proizvod označen izrazom koji upućuje na ekološku proizvodnju ako su na deklaraciji, u promidžbenim materijalima ili komercijalnim ispravama taj proizvod, njegovi sastojci ili sirovine za hranu za životinje opisani riječima iz kojih kupac može vidjeti da su taj proizvod, njegovi sastojci ili sirovine dobiveni u skladu s ovom Uredbom. Konkretno, izrazi navedeni u Prilogu IV., njihove izvedenice ili skraćenice kao što su „bio” i „eko”, same ili u kombinaciji, mogu se upotrebljavati unutar cijele Unije na bilo kojem jeziku koji je naveden u tom Prilogu za označivanje i oglašavanje proizvoda koji su u skladu s ovom Uredbom.

1. Za potrebe ove Uredbe smatra se da je proizvod označen izrazom koji upućuje na ekološku proizvodnju ako su na deklaraciji, u promidžbenim materijalima ili komercijalnim ispravama taj proizvod, njegovi sastojci, sirovine za hranu za životinje ili bilo koji ulazni dio lanca ekološkog proizvoda opisani riječima iz kojih kupac može vidjeti da su taj proizvod, njegovi sastojci, sirovine za hranu za životinje ili bilo koji dio lanca ekološkog proizvoda dobiveni u skladu s ovom Uredbom ili poštujući je. Konkretno, izrazi navedeni u Prilogu IV. ili njihovi ekvivalenti u drugim jezicima koji nisu službeni jezici Unije, ali čiji se status priznaje ustavom države članice, njihove izvedenice ili skraćenice kao što su „bio” i „eko”, same ili u kombinaciji, mogu se upotrebljavati unutar cijele Unije na bilo kojem jeziku koji je naveden u tom Prilogu za označivanje i oglašavanje proizvoda iz članka 2. stavka 1. koji su u skladu s ovom Uredbom. Za označivanje i oglašavanje sirovih ili neprerađenih poljoprivrednih proizvoda izrazi koji označavaju ekološki način proizvodnje mogu se koristiti samo ako je i cijeli proizvod proizveden u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi.

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. U pogledu proizvoda i tvari koji se u proizvodnji biljnih usjeva upotrebljavaju kao sredstva za zaštitu bilja, gnojiva, poboljšivači tla i hranjive tvari, izrazi iz stavka 1. ovog članka ne smiju se upotrebljavati nigdje u Uniji ni na jednom jeziku navedenom u Prilogu IV. za označavanje, oglašavanje i u komercijalnim ispravama.

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Što se tiče prerađene hrane, izrazi iz stavka 1. smiju se upotrebljavati:

3. Što se tiče prerađene hrane, izrazi iz stavka 1. upotrebljavaju se:

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) samo u popisu sastojaka, ako je manje od 95 % sastojaka poljoprivrednog podrijetla ekološko i pod uvjetom da su ti sastojci u skladu s pravilima proizvodnje koja su utvrđena u ovoj Uredbi.

(b) samo u popisu sastojaka, ako je manje od 95 % sastojaka poljoprivrednog podrijetla ekološko i pod uvjetom da je ta hrana u skladu s pravilima proizvodnje koja su utvrđena u ovoj Uredbi.

Justification

This amendment is needed to avoid that conventional or non organic processes and substances are associated with the use of the term 'organic '.

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3. – podstavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Što se tiče biljnih vrsta, izrazi iz stavka 1. smiju se upotrebljavati u prodajnim nazivima, pod uvjetom:

 

(a) da je sorta u skladu s pravilima proizvodnje iz Priloga II. dijela I. točke 1.4. i

 

(b) da se upotrebljava izraz „ekološka sorta”.

Amandman    206

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Kako bi se osigurala jasnoća za potrošače te im se pružile primjerene informacije, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. radi prilagođavanja popisa izraza iz Priloga IV. uzimajući u obzir lingvistička kretanja u državama članicama te utvrđivanja posebnih zahtjeva u pogledu označivanja i sastava koji se primjenjuju na hranu za životinje i njezine sastojke.

4. Kako bi se osigurala jasnoća za potrošače te im se pružile primjerene informacije, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. radi prilagođavanja popisa izraza iz Priloga IV., uzimajući u obzir lingvistička kretanja u državama članicama.

Amandman    207

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada se koristi znak Europske unije za ekološku proizvodnju, u istom se vidnom polju navodi i mjesto uzgoja poljoprivrednih sirovina od kojih se proizvod sastoji, u jednom od sljedećih oblika, prema potrebi:

Osim proizvoda iz vinskog sektora iz članka 1. stavka 2. točke (l) Uredbe (EU) br. 1308/2013, kada se koristi znak Europske unije za ekološku proizvodnju, u istom se vidnom polju navodi i mjesto uzgoja poljoprivrednih sirovina od kojih se proizvod sastoji, u jednom od sljedećih oblika, prema potrebi:

Justification

Pursuant to Article 55 of Regulation (EC) 607/2009, the obligation to indicate the origin of raw materials on the label is already being applied for all European wines, whether they are produced with or without a geographical indication. In order to reduce the administrative burden and extra costs connected with labelling, it is proposed that this redundant obligation be discontinued in the case of these products.

Amandman    208

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako su sve poljoprivredne sirovine od kojih se sastoji proizvod uzgojene u jednoj zemlji, oznake „u EU-u” ili „izvan EU-a” mogu se zamijeniti ili dopuniti nazivom te zemlje.

Ako su sve poljoprivredne sirovine od kojih se sastoji proizvod uzgojene u jednoj zemlji ili regiji, oznake „u EU-u” ili „izvan EU-a” mogu se dopuniti nazivom te zemlje ili regije.

Amandman    209

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Oznake iz stavaka 1. i 2. ovog članka te iz članka 23. stavka 3. navode se na istaknutom mjestu tako da su lako uočljive, jasno čitljive i neizbrisive.

3. Oznake iz stavaka 1. i 2. ovog članka te iz članka 23. stavka 3. ispisuju se na istaknutom mjestu na način da budu jasno vidljive i čitljive i ne smiju prekriti obvezne oznake prema članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011.

Amandman    210

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 5. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) oznaci mjesta uzgoja poljoprivrednih sirovina u skladu sa stavkom 2. ovog članka i člankom 232. stavkom 3.

(c) oznaci mjesta uzgoja poljoprivrednih sirovina u skladu sa stavkom 2. ovog članka i člankom 23. stavkom 3.

Justification

Typing error in Commission proposal.

Amandman    211

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Znak Europske unije za ekološku proizvodnju može se koristiti u označivanju, prezentiranju i oglašavanju proizvoda koji su u skladu s ovom Uredbom.

1. Znak Europske unije za ekološku proizvodnju može se koristiti u označivanju, prezentiranju i oglašavanju proizvoda koji su u skladu s ovom Uredbom, uključujući proizvode za koje se mogu odrediti posebna pravila proizvodnje na temelju članka 16. Znak za ekološku proizvodnju ne koristi se za hranu iz članka 21. stavka 3. točke (b) ni za proizvode koji su proizvedeni u prijelaznom razdoblju.

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Znak Europske unije za ekološku proizvodnju službena je potvrda u skladu s člancima 85. i 90. Uredbe (EU) br. XXX/XXXX [Uredba o službenim kontrolama].

Briše se.

Justification

If the organic production logo is an official attestation, this might create further administrative burden for operators in a future approval process.

Amandman    213

Prijedlog uredbe

Poglavlje V. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Certificiranje ekološke proizvodnje

Kontrola i certificiranje ekološke proizvodnje

Amandman    214

Prijedlog uredbe

Članak 23.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 23.a

 

Sustav kontrole

 

1. Države članice uvode sustav kontrole i određuju jedno tijelo ili više njih koje/koja će biti nadležno/nadležna za praćenje sukladnosti s obvezama iz ove Uredbe, u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) br. XX/XXXX (Uredba o službenim kontrolama).

 

2. Osim uvjeta utvrđenih u Uredbi o službenim kontrolama, sustav kontrole uspostavljen u skladu s ovom Uredbom obuhvaća barem primjenu mjera predostrožnosti iz članka 20.a stavka i kontrolnih mjera iz ovog poglavlja.

 

3. Vrsta i učestalost kontrola utvrđuju se na temelju procjene rizika od pojave i težine nesukladnosti sa zahtjevima iz ove Uredbe. Svi subjekti i skupine subjekata podliježu barem fizičkoj kontroli njihove sukladnosti s važećim pravilima koja se odvija na licu mjesta. Takvo potvrđivanje temelji se na inspekciji, pregledu usklađenosti i ciljanom pregledu usklađenosti, ovisno o vjerojatnosti pojave nesukladnosti.

 

Kriteriji za procjenu rizika koje upotrebljavaju kontrolna tijela radi utvrđivanja najrizičnijih dijelova prehrambenog lanca utvrđeni su u Prilogu V.f. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 36. o detaljnim elementima procjene rizika, stopama učestalosti kontrole i udjelu nasumičnih kontrola kao dijelu ukupnog broja kontrola.

 

4. Nadležno tijelo može:

 

(a) delegirati svoju nadležnost za obavljanje kontrola jednom ili više kontrolnih tijela za ekološke proizvode kako je utvrđeno u članku 2. točki (39) Uredbe o službenim kontrolama. Kontrolna tijela moraju ponuditi odgovarajuća jamstva objektivnosti i nepristranosti te imati na raspolaganju kvalificirano osoblje i sredstva potrebna za obavljanje svojih dužnosti;

 

(b) delegirati svoje zadaće kontrole jednoj ili više kontrolnih ustanova za ekološke proizvode kako je utvrđeno u članku 2. točki (39) Uredbe o službenim kontrolama. U takvim slučajevima države članice imenuju tijela koja će biti zadužena za odobravanje tih ustanova i nadzor nad njima.

 

5. Nadležna tijela mogu zadaće kontrole prenijeti na određenu kontrolnu ustanovu ili kontrolno tijelo samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 26. Uredbe o službenim kontrolama, a posebno samo kada:

 

(a) postoji točan opis zadaća koje kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo treba obavljati i uvjeta pod kojima ih može obavljati;

 

(b) kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo:

 

(i.) imaju stručna znanja, opremu i infrastrukturu koji su potrebni za obavljanje zadaća koje su im prenesene;

 

(ii) ima dovoljan broj osoblja koje ima odgovarajuće kvalifikacije i iskustvo; i

 

 

(iii) nepristrani su i nisu u sukobu interesa s obzirom na izvršavanje zadaća koje su im prenesene;

 

(c) kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo akreditirani su prema najnovijoj verziji, objavljenoj u seriji C Službenog lista Europske unije, Europske norme EN 17065 ili ISO uputa 65 (Opći zahtjevi za ustanove koje provode certificiranje proizvoda), i odobrilo ih je nadležno tijelo;

 

(d) kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo redovito dostavlja rezultate obavljenih kontrola nadležnom tijelu i kad god to nadležno tijelo zatraži. Ako rezultati kontrola pokazuju ozbiljnu nesukladnost, kontrolna ustanova odmah o tome obavješćuje nadležno tijelo;

 

 

(e) postoji djelotvorna i dokumentirana koordinacija između nadležnog tijela koje prenosi zadaće i kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela.

 

6. Pri odobravanju kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela nadležno tijelo osim što postupa u skladu s odredbama iz stavka 5. uzima u obzir i sljedeće kriterije:

 

(a) standardni postupak kontrole kojeg se treba držati i koji sadrži detaljan opis mjera kontrole i mjera predostrožnosti koje se kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo obvezuje primjenjivati na subjekte koji podliježu njihovoj kontroli;

 

(b) mjere koje kontrolna ustanova namjerava primjenjivati kada su utvrđene neusklađenosti.

 

7. Nadležno tijelo ne smije delegirati kontrolnim ustanovama ili kontrolnom tijelima sljedeće zadaće:

 

(a) nadzor i reviziju drugih kontrolnih tijela ili kontrolnih ustanova;

 

(b) nadležnost za odobravanje izuzeća kako je navedeno u članku 17., osim ako to bude predviđeno u pravilima proizvodnje u izvanrednim slučajevima;

 

8. U skladu s člankom 29. Uredbe o službenim kontrolama, nadležna tijela koja kontrolnim tijelima ili kontrolnim ustanovama prenose zadaće kontrole prema potrebi organiziraju revizije ili inspekcije dotičnih kontrolnih tijela ili kontrolnih ustanova. Ako se na temelju revizije ili inspekcije utvrdi da takva ustanova ne obavlja pravilno zadaće koje su joj prenesene, nadležno tijelo može povući to delegiranje zadaća. Ono će ga povući odmah ako kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo pravovremeno ne ispravi nepravilnosti.

 

9. Osim sukladnosti s odredbama iz stavka 8. nadležno tijelo:

 

(a) osigurava da kontrole koje obavlja kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo budu objektivne i nezavisne;

 

(b) osigurava djelotvornost kontrola koje obavlja kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo;

 

(c) upoznaje se sa svim utvrđenim nepravilnostima ili povredama i provedenim korektivnim mjerama;

 

(d) povlači odobrenja za one kontrolne ustanove ili kontrolna tijela koji ne ispunjavaju zahtjeve utvrđene u točkama (a) i (b) ovog stavka ili više ne zadovoljavaju kriterije navedene u stavcima 5. i 6. ili ne ispunjavaju zahtjeve utvrđene u stavcima 11., 12. i 14.

 

10. Države članice svakom kontrolnom tijelu ili kontrolnoj ustanovi koji obavljaju zadaće kontrole kako su navedene u stavku 4. dodjeljuje kodni broj.

 

11. Kontrolna tijela i kontrolne ustanove nadležnim tijelima omogućuju pristup svojim uredima i prostorima i pružaju im sve informacije i pomoć koje nadležna tijela budu smatrala potrebnima za ispunjavanje njihovih obveza u skladu s ovim člankom.

 

12. Kontrolne ustanove i kontrolna tijela osiguravaju da se na subjekte koji podliježu njihovoj kontroli primjenjuju barem mjere predostrožnosti i kontrole iz stavka 2.

 

13. Države članice osiguravaju da uspostavljeni kontrolni sustavi omogućuju sljedivost svakog proizvoda u svim fazama proizvodnje, pripreme i distribucije u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ) br. 178/2002, prvenstveno zato da bi potrošačima pružile jamstva da su ekološki proizvodi proizvedeni u skladu sa zahtjevima utvrđenim u ovoj Uredbi. Države članice osiguravaju da se na zahtjeve kontrolnih ustanova ili kontrolnih tijela u pogledu sljedivosti ekoloških proizvoda odgovara što je prije moguće i ne kasnije od četiri radna dana po koraku proizvodnje nakon primitka odgovarajućeg zahtjeva.

 

14. Kontrolna tijela i kontrolne ustanove svake godine do 31. siječnja dostavljaju nadležnim tijelima popis subjekata koji su 31. prosinca prethodne godine podlijegali njihovoj kontroli. Izvješće o aktivnostima kontrole obavljenim tijekom prethodne godine dostavljaju se svake godine do 31. ožujka.

Amandman    215

Prijedlog uredbe

Članak 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman    216

Prijedlog uredbe

Članak 24.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 24.a

 

Pridržavanje sustava kontrole

 

1. Svaki subjekt ili skupina subjekata koji proizvodi, priprema ili skladišti ekološke proizvode, koji uvozi takve proizvode iz treće zemlje ili koji takve proizvode izvozi u treće zemlje ili ih stavlja na tržište, prije nego što na tržište stavi bio koji proizvod okarakteriziran kao „ekološki proizvod” ili „proizvod proizveden u razdoblju prijelaza na ekološku proizvodnju”:

 

(a) o svojoj aktivnosti obavješćuje nadležna tijela države članice u kojoj se ta aktivnost obavlja;

 

(b) svoje poduzeće podvrgava sustavu kontrole iz članka 23.a.

 

Kada neki subjekt ili skupina subjekata podugovori bilo koju od aktivnosti s trećom stranom, taj subjekt ili skupina subjekata bez obzira na to podliježe zahtjevima iz točaka (a) i (b) prvog podstavka, a podugovorene aktivnosti podliježu sustavu kontrole.

 

2. Države članice od primjene ovog članka izuzimaju subjekte u ekološkoj proizvodnji koji pretpakirane proizvode izravno prodaju krajnjem potrošaču ili korisniku, pod uvjetom da oni ne proizvode, ne pripremaju i ne skladište proizvode koji nisu povezani s mjestom prodaje, odnosno da ne uvoze takve proizvode iz trećih zemalja i da takve aktivnosti nisu podugovorile s trećom strankom.

 

U skladu s člankom 26.c točkom (c) države članice od primjene ovog članka stavka 1. podstavka 1. točke (b) mogu izuzeti subjekte koji krajnjem potrošaču ili korisniku prodaju nepakirane ekološke proizvode u godišnjoj količini manjoj od ograničene, pod uvjetom da o svojoj aktivnosti obavijeste nadležna tijela i da ne proizvode, ne pripremaju i ne skladište te proizvode koji nisu povezani s mjestom prodaje, odnosno da ne uvoze takve proizvode iz trećih zemalja i da takve aktivnosti nisu podugovorili s trećom stranom.

 

3. Države članice imenuju tijela ili odobravaju ustanove za primanje obavijesti iz ovog članka stavka 1. podstavka 1. točke (a).

 

4. Države članice osiguravaju da svi subjekti ili skupine subjekata koji poštuju pravila ove Uredbe i koji plaćaju odgovarajuće pristojbe kao doprinos za troškove kontrole imaju pravo biti obuhvaćeni sustavom kontrole.

 

5. Subjekti i skupine subjekata vode evidenciju o različitim aktivnostima kojima se bave u skladu s ovom Uredbom.

 

6. Nadležna tijela vode ažurirani popis koji sadržava nazive i adrese subjekata i skupina subjekata koji su prijavili svoje aktivnosti u skladu s ovim člankom stavkom 1. podstavkom 1. točkom (a) i taj popis objavljuju na odgovarajući način, uključujući na internetu, zajedno s informacijama o njihovim ekocertifikatima iz članka 25. stavka 1., upotrebljavajući model iz Priloga V.d ovoj Uredbi. Nadležna tijela poštuju zahtjeve zaštite osobnih podataka iz Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

7. Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju detalji i specifikacije u pogledu sadržaja, oblika i metode dostavljanja prijave iz stavka 1. te model iz ovog članka stavka 6. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 37. stavka 2.

 

________________

 

1a Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

Amandman    217

Prijedlog uredbe

Članak 25. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ekocertifikat

Certifikat

Justification

The certificate confirms that the production complies with the rules set in this Regulation. Production complying with the rules is not organic from the beginning of the production process, during the conversion period. The word ‘organic’ may confuse the sector and consumers.

Amandman    218

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Subjekti i skupine subjekata koji su prijavili svoju aktivnost u skladu s člankom 24. stavkom 1. i ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe imaju pravo na ekocertifikat. Iz ekocertifikata, koji se kad god je to moguće izdaje u elektroničkom obliku, u najmanju je ruku vidljiv identitet subjekta ili skupine subjekata, vrsta ili asortiman proizvoda obuhvaćenih certifikatom te rok važenja.

1. Subjekti i skupine subjekata koji su prijavili svoju aktivnost i podvrgnuli svoje poduzeće sustavu kontrole u skladu s člankom 24.a stavkom 1. i ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe imaju pravo na ekocertifikat. Iz ekocertifikata, koji se kad god je to moguće izdaje u elektroničkom obliku, u najmanju je ruku vidljiv identitet subjekta ili skupine subjekata, vrsta ili asortiman proizvoda obuhvaćenih certifikatom te rok važenja.

Amandman    219

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ekocertifikat je službena potvrda u smislu članaka 85. i 86. Uredbe (EU) br. XXX/XXXX (Uredba o službenim kontrolama).

Briše se.

Justification

Private and public/private sytems of certification should be possible (compare ISO 17065)

Amandman    220

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Subjekti i skupine subjekata nisu ovlašteni za dobivanje ekoloških certifikata od različitih kontrolnih tijela ili ustanova za istu skupinu proizvoda, uključujući slučajeve kada se ti subjekti i grupe subjekata bave različitim fazama proizvodnje, pripreme i distribucije.

3. Subjekti i skupine subjekata nisu ovlašteni za dobivanje ekoloških certifikata od različitih kontrolnih ustanova za aktivnosti koje se obavljaju u jednoj državi članici u pogledu iste skupine proizvoda, između ostalog kada ti subjekti i skupine subjekata sudjeluju u različitim fazama proizvodnje, pripreme i distribucije.

Justification

The rapporteur proposes to define the "groups of products" in a new Annex Vd based on Annex XII of former Regulation (EC) No 889/2008. Defining the groups of products in annex also removes the need for a delegated act under paragraph (6).

Amandman    221

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Skupine proizvoda iz stavka 3.:

 

– povrće i biljni proizvodi;

 

– životinje i proizvodi životinjskog podrijetla;

 

– morske alge i životinje iz akvakulture;

 

– prerađena hrana i krma, uključujući kvasce;

 

– vino.

Justification

See amendment to paragraph (3): the rapporteur proposes to define the "groups of products" in a new Annex Vd based on Annex XII of former Regulation (EC) No 889/2008.

Amandman    222

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Kako bi se osigurale učinkovitost, djelotvornost i transparentnost sustava ekološke proizvodnje i označivanja, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. u vezi s kriterijima za definiranje skupina proizvoda iz stavka 3.

Briše se.

Amandman    223

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Nedostatci u obliku i djelovanju sustava unutarnjih kontrola iz stavka 1., osobito neotkrivanje ili nerješavanje nesukladnosti pojedinačnih članova skupine subjekata koja utječe na cjelovitost ekoloških proizvoda, mogu imati za posljedicu povlačenje ekološkog certifikata za cijelu skupinu.

2. Nedostatci u obliku i djelovanju sustava unutarnjih kontrola iz stavka 1., osobito neotkrivanje ili nerješavanje nesukladnosti pojedinačnih članova skupine subjekata koja utječe na cjelovitost ekoloških proizvoda, imaju za posljedicu povlačenje ekološkog certifikata iz članka 25. za cijelu skupinu.

Amandman    224

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Kako bi se osiguralo da je certificiranje skupine subjekata učinkovito i djelotvorno, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. o odgovornostima pojedinačnih članova skupine subjekata, sastavu i veličini skupine subjekata, kategorijama proizvoda koje treba proizvoditi skupina subjekata, uvjetima članstva u skupini subjekata, uspostavljanju i djelovanju sustava unutarnjih kontrola skupine, uključujući djelokrug, sadržaj i učestalost kontrola koje treba provoditi.

3. Kriteriji za skupno certificiranje skupina subjekata utvrđeni su u Prilogu V.e.

Amandman    225

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Komisija može donijeti provedbene akte o razmjeni informacija između skupina subjekata i nadležnog ili nadležnih tijela, kontrolnih tijela ili kontrolnih ustanova te između država članica i Komisije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 37. stavka 2.

Briše se.

Justification

These provisisons are covered in a general article on infringements and subsequent communication of information from the existing Regulation and have been reintroduced into a new Article 26a on measures in case of non-compliance, applying to individual operators as well as groups.

Amandman    226

Prijedlog uredbe

Članak 26.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 26.a

 

 

Dužnosti nadležnih tijela u slučaju nesukladnosti

 

Nadležna tijela:

 

(a) osiguravaju, u slučaju nesukladnosti koja utječe na status ekoloških proizvoda u bilo kojoj fazi proizvodnje, pripreme i distribucije te izvoza, posebno one koja proizlazi iz uporabe zabranjenih ili neodobrenih tvari i tehnika ili zbog miješanja s neekološkim proizvodima, da se pri označivanju i oglašavanju cijele predmetne pošiljke ili proizvodne serije ni na koji način ne upućuje na ekološku proizvodnju;

 

(b) osiguravaju, u slučaju ponovljene, nastavljene ili prijevarne nesukladnosti, da je predmetnim subjektima ili skupini subjekata, uz to što podliježu mjerama iz točke (a) ovog članka, zabranjeno stavljanje na tržište proizvoda koji upućuju na ekološku proizvodnju te da im se prema potrebi suspendira ili povuče ekološki certifikat.

Amandman    227

Prijedlog uredbe

Članak 26.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 26.b

 

Razmjena informacija i administrativna suradnja

 

1. Administrativna suradnja između država članica, kontrolnih ustanova, kontrolnih tijela i nadležnih tijela, uključujući za potrebe primjene članka 20.a stavka 2., temelji se na zahtjevima iz glave 4. Uredbe o službenim kontrolama.

 

2. Nadležna tijela, kontrolna tijela i kontrolne ustanove na zahtjev daju relevantne informacije o rezultatima svojih kontrola drugim nadležnim tijelima, kontrolnim tijelima i kontrolnim ustanovama u slučajevima u kojim se traži jamstvo da je neki proizvod proizveden u skladu s ovom Uredbom. Takve informacije mogu razmjenjivati i na vlastitu inicijativu.

 

3. Nadležna tijela, kontrolna tijela, kontrolne ustanove, uključeni subjekti i države članice te Komisija i zahvaćeni subjekti odmah razmjenjuju informacije koje se tiču potkrijepljenih sumnji i nesukladnosti koja utječe na ekološki status proizvoda. Razina razmjene informacija ovisi o težini i razmjeru potkrijepljene sumnje ili potvrđene nesukladnosti.

4. Uspostavlja se nacionalni panel dionika koji uključuje kontrolna tijela, kontrolne ustanove i predstavnike ekološkog sektora.

Amandman    228

Prijedlog uredbe

Članak 26.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 26.c

 

Delegirane ovlasti u pogledu sustava kontrole

 

Kako bi se nadopunila pravila koja se odnose na sustav kontrole iz članka 23.a i članka 24.a te kako bi se osigurala puna sukladnost s Uredbom o službenim kontrolama, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 36. kojim se uspostavljaju sljedeća pravila:

 

(a) posebne odgovornosti i zadaci nadležnih tijela i kontrolnih tijela, uz one koji su navedeni u ovom poglavlju i člancima 4., 8. i 9. te članku 10. stavku 1., člancima 11. do 13., članku 34. stavcima 1. i 2. te članku 36. Uredbe o službenim kontrolama,

 

(b) zahtjevi u pogledu procjene rizika uz one iz ovog poglavlja i iz članka 8. stavka 1. Uredbe o službenim kontrolama, uzimajući u obzir rizik od nesukladnosti;

 

(c) uvjeti pod kojima se određeni subjekti izuzimaju iz određenih kontrola;

 

(d) metode i tehnike kontrola uz one iz članka 13. i članka 33. stavaka 1. do 5. Uredbe o službenim kontrolama te posebni zahtjevi za provođenje kontrola kojima se osigurava sljedivost ekoloških proizvoda u svim fazama proizvodnje, pripreme i distribucije;

 

(e) dodatne radnje i mjere uz one predviđene člankom 20.a i poglavljem V. ove Uredbe te člankom 134. stavcima 2. i 3. Uredbe o službenim kontrolama u slučaju sumnje na nesukladnost, dodatni kriteriji uz one navedene u članku 135. stavku 1. drugom podstavku Uredbe o službenim kontrolama te dodatni kriteriji i mjere uz one predviđene člankom 135. stavkom 2. Uredbe o službenim kontrolama i člankom 26.a ove Uredbe u slučaju pojave nesukladnosti;

 

(f) posebni kriteriji i uvjeti za aktiviranje i funkcioniranje mehanizama upravne pomoći predviđenih u glavi IV. Uredbe o službenim kontrolama, uključujući razmjenu informacija o primjerima nesukladnosti ili mogućim nesukladnostima između nadležnih tijela, kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova.

Justification

Rules specific to organics should be in the Organic Regulation and amendable through that Regulation only. Consequently, corresponding delegated powers should also be defined in this Regulation. Therefore these provisions have been moved here from Article 44 of the Commission proposal amending Article 23, points 2 and 3 of the Official Controls Regulation.

Amandman    229

Prijedlog uredbe

Članak 26.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 26.d

 

Provedba ove Uredbe

 

Do 1. siječnja 2020. Komisija utvrđuje potrebne administrativne strukture unutar nadležnih tijela Unije kako bi ispunila svoju odgovornost u pogledu boljeg usklađivanja i provedbe ove Uredbe u državama članicama, posebno u pogledu kontrola unutar Unije i uvoza iz trećih zemalja te bolje komunikacije među državama članicama i institucijama Unije.

 

Zadaće koje te strukture moraju ispuniti navedene su u Prilogu V.a.

Amandman    230

Prijedlog uredbe

Članak 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 27.

Briše se.

Izvoz ekoloških proizvoda

 

1. Proizvod se može izvesti iz Unije kao ekološki i biti označen znakom Europske unije za ekološku proizvodnju ako je u skladu s ovom Uredbom.

 

Međutim, proizvod koji se namjerava izvesti kao ekološki proizvod u treću zemlju priznatu u skladu s člankom 31. može biti izvezen u tu treću zemlju ako ispunjava zahtjeve te treće zemlje da bi mogao biti stavljen na tržište kao ekološki proizvod u toj trećoj zemlji.

 

2. Kako bi se izbjeglo stvaranje nejednakih uvjeta za subjekte koji izvoze u treće zemlje, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. o posebnim pravilima za izvoz ekoloških proizvoda u treću zemlju koja je priznata u skladu s člankom 31.

 

3. Kako bi se osiguralo pošteno tržišno natjecanje među subjektima, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. o dokumentima namijenjenima carinskim tijelima u trećim zemljama, posebno u pogledu izvoznog ekocertifikata koji se kad god je to moguće izdaje u elektroničkom obliku i kojim se pruža jamstvo da su ekološki proizvodi koji se izvoze u skladu s ovom Uredbom.

 

Justification

There should be no difference between standards applied in the EU Regulation and standards applied for products which are exported to Third countries.

Amandman    231

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Proizvod se može uvesti iz treće zemlje kako bi se unutar Unije stavio na tržište kao ekološki proizvod ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. Proizvod se može uvesti iz treće zemlje kako bi se unutar Unije stavio na tržište kao ekološki proizvod ili biljni proizvod iz prijelaznog razdoblja ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) proizvod je ekološki proizvod iz članka 2. stavka 1.;

(a) proizvod je ekološki proizvod iz članka 2. stavka 1.;

(b) proizvod:

(b) proizvod:

(i) udovoljava odredbama poglavlja II., III. i IV. i svi su subjekti, uključujući izvoznike u predmetnoj trećoj zemlji, bili podvrgnuti kontroli od strane kontrolnih tijela ili kontrolnih ustanova priznatih u skladu s člankom 29.; or

(i) udovoljava odredbama poglavlja II., III. i IV. i svim relevantnim provedbenim pravilima i svi su subjekti, uključujući skupine subjekata i izvoznike u predmetnoj trećoj zemlji, bili podvrgnuti kontroli od strane kontrolnih tijela ili kontrolnih ustanova priznatih u skladu s člankom 29., a proizvodu se pri uvozu prilaže potvrda o inspekciji koju izdaju ta kontrolna tijela ili kontrolne ustanove i kojom se potvrđuje da su svi subjekti i njihovi proizvodi u skladu s ovom Uredbom; ili

 

(ii) dolazi iz treće zemlje koja je priznata u skladu s:

(ii) dolazi iz treće zemlje koja je priznata u skladu s:

– člankom 30.; ili

– člankom 30. ili

– člankom 31.;

– člankom 31.;

(c) subjekti u trećim zemljama u svakom su trenutku u stanju dostaviti uvoznicima ili nacionalnim tijelima informacije koje omogućuju identifikaciju subjekta koji je izvršio posljednju operaciju u cilju osiguranja sljedivosti ekološkog proizvoda.

(c) izvoznici u trećim zemljama u svakom su trenutku u stanju dostaviti svojim kontrolnim tijelima, uvoznicima i nacionalnim tijelima informacije koje omogućuju identifikaciju svih subjekata koji su izvršili operacije, uključujući dotično kontrolno tijelo li ustanovu, u cilju osiguranja sljedivosti ekološkog proizvoda u odnosu na sve uključene subjekte. Izvoznici takve informacije stavljaju na raspolaganje kontrolnim ustanovama ili kontrolnim tijelima uvoznika.

 

Nakon (umeće se datum koji odgovara datumu 5 godina od dana primjene ove Uredbe), ne dovodeći u pitanje podstavak 1. točku (b) podtočku (i), kada proizvod nije u skladu s odredbama Poglavlja II., III. i IV. u određenoj trećoj zemlji zbog posebnih klimatskih i lokalnih okolnosti te kako bi se izbjegao prekid opskrbe tim proizvodom na unutarnjem tržištu, Komisija ima ovlast donošenja delegiranih akata u skladu s člankom 36. kojim se utvrđuju posebni uvjeti prema kojima se određeni proizvod može uvoziti iz treće zemlje kako bi se stavio na tržište unutar Unije kao ekološki proizvod. Ti posebni uvjeti u primjeni ostaju najviše (2) godine. Oni se od … (dan primjene ove Uredbe) također primjenjuju na najudaljenije regije Unije u kojima se također proizvodi dotični proizvod.

Amandman    232

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kako bi se osigurala sljedivost uvezenih proizvoda namijenjenih stavljanju na tržište unutar Unije kao ekoloških proizvoda, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. o dokumentima koji se kad god je to moguće izdaju u elektroničkom obliku i koji su potrebni za potrebe uvoza.

2. Kako bi se osigurala sljedivost uvezenih proizvoda namijenjenih stavljanju na tržište unutar Unije kao ekoloških proizvoda i njihova usklađenost s ovom Uredbom, Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju određena pravila u vezi sa sadržajem certifikata iz stavka 1. i postupak koji valja slijediti pri izdavanju i kontroliranju tih certifikata, posebno u odnosu na ulogu nadležnih tijela, kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela, te mogućnosti da se u obzir uzmu regionalne razlike u uspostavljanju ravnoteže između ekoloških, klimatskih i lokalnih uvjeta te praktičnih uvjeta koji se odnose na posebna pitanja proizvodnje.

 

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 37. stavka 2.

Justification

The shift from equivalence to compliance for products coming from third countries that are not identified under the terms of a trade agreement will improve the understandability and clarity of conditions governing imports and will reduce the administrative burden. Nonetheless, it is appropriate to plan the implementation of acts in order to take account of the specificities, particularly from an agronomic point of view, of different production sectors.

Amandman    233

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Potrebno je postrožiti odredbe koje se odnose na nadzor koji u trećim zemljama provodi Komisija. Također je važno pojačati nadzor i kontrole u okviru sporazuma o istovrijednosti s trećim zemljama.

Amandman    234

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Poštovanje uvjeta i mjera za uvoz ekoloških proizvoda u Uniju utvrđuje se na graničnim kontrolnim točkama u skladu s člankom 45. stavkom 1. Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o službenim kontrolama). Fizičke provjere iz članka 47. stavka 3. te Uredbe provode se učestalošću koja zavisi o riziku nesukladnosti s ovom Uredbom.

3. Poštovanje uvjeta i mjera za uvoz ekoloških proizvoda u Uniju utvrđuje se kontrolnim odredbama iz poglavlja V. i na graničnim kontrolnim točkama u skladu s člankom 45. stavkom 1. Uredbe o službenim kontrolama.

Amandman    235

Prijedlog uredbe

Članak 29. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Priznavanje kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova

Priznavanje kontrolnih ustanova

Amandman    236

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) akreditacijsko tijelo izvan Unije koje je potpisnik višestranog sporazuma o priznavanju pod okriljem Međunarodnoga akreditacijskog foruma.

(b) akreditacijsko tijelo izvan Unije koje je potpisnik višestranog sporazuma o priznavanju za certificiranje proizvoda pod okriljem Međunarodnoga akreditacijskog foruma ili njegovih regionalnih tijela, a koje je dokazalo svoju sposobnost u akreditaciji certificiranja ekološke proizvodnje.

Amandman    237

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Kako bi se osigurala transparentnost postupaka priznavanja i nadzora, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. o kriterijima koje treba primjenjivati na priznavanje ili povlačenje priznanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova iz stavka 1., kao i u pogledu provođenja tog nadzora od strane Komisije, uključujući preglede na licu mjesta.

7. Kako bi se osigurala transparentnost postupaka priznavanja i nadzora, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se dopunjuju kriteriji koje treba primjenjivati na priznavanje ili povlačenje priznanja kontrolnih ustanova iz stavka 1., kao i utvrditi odredbe u pogledu provođenja tog nadzora od strane Komisije, uključujući preglede na licu mjesta. U slučaju uočavanja teških ili ponavljanih kršenja pravila nadzora i certificiranja, priznanje kontrolnih ustanova smjesta se povlači, u predmetnim trećim zemljama i diljem tržišta Unije, za nacionalna akreditacijska tijela osnovana u Uniji u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008.

Justification

A sanction should be provided for in case of repeated intentional infringements committed by accreditation bodies.

Amandman    238

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7a. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se utvrđuju posebna pravila u vezi s postupkom kojeg se treba pridržavati u svrhu priznavanja kontrolnih ustanova iz stavka 1., uključujući sadržaj tehničkog dosjea koji treba predati, kao i s postupkom kojeg se treba pridržavati u svrhu povlačenja priznanja.

Amandman    239

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 7.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7b. U svrhu osiguranja djelotvornosti, učinkovitosti i transparentnosti kontrola uvezenih proizvoda, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. u pogledu kontrola i drugih aktivnosti koje poduzimaju kontrolne ustanove koje je priznala Komisija za potrebe ovog članka.

Amandman    240

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8. Komisija može donijeti provedbene akte kako bi osigurala primjenu mjera u vezi sa slučajevima nesukladnosti koja utječe na cjelovitost ekoloških proizvoda uvezenih u okviru priznanja predviđenog ovim člankom ili u slučaju sumnje na takve slučajeve. Te mjere osobito mogu uključivati provjeru cjelovitosti ekoloških proizvoda prije njihova stavljanja na tržište u Uniji i, prema potrebi, suspenziju odobrenja za stavljanje takvih proizvoda na tržište u Uniji kao ekoloških. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 37. stavka 2.

8. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. za primjenu mjera u vezi sa slučajevima nesukladnosti koja utječe na cjelovitost ekoloških proizvoda uvezenih u okviru priznanja predviđenog ovim člankom ili u slučaju sumnje na takve slučajeve. Te mjere osobito mogu uključivati provjeru cjelovitosti ekoloških proizvoda prije njihova stavljanja na tržište u Uniji i, prema potrebi, suspenziju odobrenja za stavljanje takvih proizvoda na tržište u Uniji kao ekoloških.

Amandman    241

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9. Kada to zahtijevaju valjano opravdani i krajnje hitni razlozi povezani sa zaštitom od nepoštenih praksi ili praksi koje nisu u skladu s načelima i pravilima ekološke proizvodnje, zaštitom povjerenja potrošača ili zaštitom poštenoga tržišnog natjecanja među subjektima, Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 3. kako bi poduzela mjere iz stavka 8. ovog članka ili donijela odluku o povlačenju priznanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova iz stavka 1. ovog članka.

9. Kada to zahtijevaju valjano opravdani i krajnje hitni razlozi povezani sa zaštitom od nepoštenih praksi ili praksi koje nisu u skladu s načelima i pravilima ekološke proizvodnje, zaštitom povjerenja potrošača ili zaštitom poštenoga tržišnog natjecanja među subjektima, Komisija donosi odmah primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 3. kako bi donijela odluku o povlačenju priznanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova iz stavka 1. ovog članka.

Amandman    242

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija objavljuje te Europskom parlamentu i Vijeću podnosi redovita izvješća o statusu svih tekućih pregovora o takvim trgovinskim sporazumima i popis razlika između pravila proizvodnje i mjera nadzora koje se primjenjuju u predmetnoj trećoj zemlji u usporedbi s pravilima i mjerama koje se primjenjuju u Uniji. Konačni rezultati pregovora predstavljaju se Europskom parlamentu i Vijeću te objavljuju uz detaljno navođenje svih razlika između pravila proizvodnje i mjera nadzora koje se primjenjuju u predmetnoj trećoj zemlji i onih koje se primjenjuju u Uniji.

 

Komisija predstavlja prijedlog rješenja za razlike između dotične treće zemlje i Europske unije kada je riječ o pravilima proizvodnje i mjerama nadzora.

 

Komisija objavljuje popis razlika između odredaba o proizvodnji i nadzoru koje sadrže svi postojeći trgovinski sporazumi obuhvaćeni ovim člankom.

Amandman    243

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Priznata treća zemlja iz članka 28. stavka 1. točke (b) podtočke ii. druge alineje treća je zemlja koja je priznata za potrebe ekvivalentnosti na temelju članka 33. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007, uključujući one koje su priznate na temelju prijelazne mjere utvrđene člankom 40.

Priznata treća zemlja iz članka 28. stavka 1. podstavka 1. točke (b) podtočke ii. treća je zemlja koja je priznata za potrebe ekvivalentnosti na temelju članka 33. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

Amandman    244

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Na temelju godišnjih izvješća koje do 31. ožujka svake godine treće zemlje iz stavka 1. trebaju dostaviti Komisiji u vezi s provedbom i izvršavanjem mjera kontrole koje su uspostavile, Komisija uz pomoć država članica osigurava primjeren nadzor priznatih trećih zemlja redovitim preispitivanjem njihova priznanja. Vrsta nadzora određuje se na temelju procjene rizika od nesukladnosti.

2. Na temelju godišnjih izvješća koje do 31. ožujka svake godine treće zemlje iz stavka 1. trebaju dostaviti Komisiji u vezi s provedbom i izvršavanjem mjera kontrole koje su uspostavile, a u svjetlu svih drugih primljenih informacija, Komisija uz pomoć država članica osigurava primjeren nadzor priznatih trećih zemlja godišnjim preispitivanjem njihova priznanja. Vrsta nadzora određuje se na temelju procjene rizika od nesukladnosti, uzimajući u obzir osobito obujam izvoza u Uniju iz predmetne treće zemlje, rezultate aktivnosti praćenja i nadgledanja koje provodi nadležno tijelo te rezultate prijašnjih kontrola. Komisija redovito izvješćuje Europski parlament i Vijeće o ishodu svog preispitivanja.

Amandman    245

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Komisija može donijeti provedbene akte kako bi osigurala primjenu mjera u vezi sa slučajevima nesukladnosti koji utječu na cjelovitost ekoloških proizvoda uvezenih iz trećih zemalja iz ovog članka, ili u slučaju sumnje na takve slučajeve. Te mjere osobito mogu uključivati provjeru cjelovitosti ekoloških proizvoda prije njihova stavljanja na tržište u Uniji i, prema potrebi, suspenziju odobrenja za stavljanje takvih proizvoda na tržište u Uniji kao ekoloških. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 37. stavka 2.

6. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. o primjeni zajedničkih mjera i postupaka za uvođenje sankcija u vezi sa slučajevima nesukladnosti ili sumnje u nesukladnost, koji utječu na stanje ekoloških proizvoda uvezenih iz trećih zemalja iz ovog članka. Te mjere osobito mogu uključivati provjeru stanja ekoloških proizvoda prije njihova stavljanja na tržište u Uniji i, prema potrebi, suspenziju odobrenja za njihovo stavljanje na tržište u Uniji kao ekoloških proizvoda.

Justification

Such provisions should be adopted via delegated acts with a view to ensure harmonised measures throughout the EU.

Amandman    246

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje jedinstvenog tržišta i trgovina među državama članicama, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. u svrhu utvrđivanja pravila koja se odnose na slobodno kretanje ekoloških proizvoda za potrebe stavka 1. ovog članka.

Briše se.

Amandman    247

Prijedlog uredbe

Članak 33. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije koje se odnose na ekološki sektor i trgovinu

Informacije koje se odnose na ekološki sektor

 

Amandman    248

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Svake godine države članice dostavljaju Komisiji informacije potrebe za provedbu i praćenje primjene ove Uredbe.

1. Svake godine države članice dostavljaju Komisiji relevantne statističke podatke potrebne za provedbu i praćenje primjene ove Uredbe. Oni se utvrđuju u okviru Europskog statističkog programa.

Justification

The information requested must be delimited in the basic act (e.g. trade data). Should new and trustful data be required to operators, the obligation of providing it to the Member States must be established in the basic act.

Amandman    249

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija donosi provedbene akte u pogledu sustava koji treba upotrebljavati za slanje informacija iz stavka 1., detalja o informacijama koje treba slati i datuma do kojeg te informacije trebaju biti poslane. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 37. stavka 2.

2. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 36. u pogledu sustava koji treba upotrebljavati za slanje informacija iz stavka 1., detalja o informacijama koje treba slati i datuma do kojeg te informacije trebaju biti poslane.

Amandman    250

Prijedlog uredbe

Članak 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Do 31. prosinca 2021. Komisija predstavlja izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o dostupnosti ekološkoga biljnog reproduktivnog materijala i životinja u svrhu uzgoja.

1. Do 31. prosinca 2020. Komisija predstavlja izvješće Europskom parlamentu i Vijeću na temelju prognostičke studije, uključujući prikupljene podatke i analize provedene u svim državama članicama, te će njime posebno obuhvatiti sljedeće:

 

(a) analitički dio o stanju razvoja ekološkog uzgoja i napredak u pogledu:

 

– utvrđivanja uzroka ograničenog pristupa ekološkom biljnom i životinjskom reproduktivnom materijalu te općenito ekološkim sirovinama na tržištu Unije;

 

– konkretnih podataka o dostupnosti ekološkog biljnog reproduktivnog materijala i hrane za životinje;

 

– konkretnih podataka o dostupnosti životinja za uzgoj;

 

– dostupnosti mlade peradi i roditeljskih životinja za uzgoj peradi, uključujući kriterije o uzgojnoj gustoći, hranjenju, zdravstvenoj skrbi, dobrobiti životinja i liječenja bolesti;

 

– odabir vrsta i podvrsta koje proizlaze iz razlika u klimi, tlu, nadmorskoj visini i zemljopisnim značajkama;

 

– stanju u području ekološkog uzgoja svinja i peradi, uključujući kriterije o uzgojnoj gustoći, hranjenju, zdravstvenoj skrbi, dobrobiti životinja i liječenja bolesti;

 

– dostupnosti juvenilnih životinja iz akvakulture na tržištu Unije;

 

(b) strateški dio o mjerama koje su provedene ili potrebne za poboljšanje ekološkog uzgoja i njegov institucionalni okvir, uključujući:

 

– mjere potpore koje su usvojene ili još potrebne za uklanjanje utvrđenih razlika;

 

– plan razvoja, uključujući mjere usmjerene na pružanje potpore subjektima koji su se obvezali na razvoj ekološkog biljnog ili životinjskog reproduktivnog materijala. Takve mjere mogu obuhvaćati potporu za potrebna ulaganja privatnih subjekata u proizvodne pogone, mjere kontrole kakvoće, sustave distribucije te istraživanje i razvoj prije stavljanja na tržište.

 

2. Studijom iz stavka 1. o procjeni dostupnosti ekološkog biljnog reproduktivnog materijala za svako bitno podtržište procjenjuje se i raznolikost dostupnih materijala i subjekata koji te materijale dostavljaju, trenutačna potražnja za takvim materijalom i predviđanja potražnje u sljedećih pet godina.

 

Za potrebe studije, podtržište znači niz usjeva (definiran kao botanička vrsta ili podvrsta, primjerice Brassica oleracea) i regija, s time da predmetna regija nije veća od države članice. Država članica podijeljena je zbog različitih uvjeta rasta u onoliko regija koliko je potrebno na temelju klime, vrsta tla te visine ili značajki uporabe zemlje zbog kojih dolazi do potražnje za biljnim reproduktivnim materijalom koji se razlikuje od regije do regije kako bi se na pošten i nediskriminirajući način usporedila regionalna tržišta. Studijom se u obzir trebaju uzeti i bespovratna sredstva za uzgoj novih sorti prikladnih za ekološku poljoprivredu, participativni kapital za mala i srednja poduzeća koja se bave ekološkim biljnim reproduktivnim materijal te potporu za marketing preko internetskih stranica kojima upravljaju Komisija i države članice.

 

3. Prema potrebi se izvješću prilaže zakonodavni prijedlog.

 

4. Najkasnije do 31. prosinca 2020. Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o prisutnosti proizvoda ili tvari koji nisu odobreni u skladu s člankom 19., a koji su otkriveni u ekološkim proizvodima, između ostalog i o razmjeni informacija između nadležnih tijela, kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova te o razmjeni relevantnih informacija o rezultatima kontrola. Ovo izvješće može po potrebi biti popraćeno zakonodavnim prijedlogom kojim se utvrđuju razine proizvoda ili tvari koji nisu odobreni za upotrebu u ekološkim proizvodima i sustavi naknade subjektima za gubitke koji su posljedica onečišćenja u slučajevima kad su ti subjekti poduzeli odgovarajuće mjere koje se mogu razumno primijeniti za sprečavanje opasnosti od onečišćenja.

Amandman    251

Prijedlog uredbe

Članak 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 39.

Briše se.

Prijelazne mjere koje se odnose na prijelaz na ekološku poljoprivrednu proizvodnju

 

Kako bi se osigurao nesmetan prijelaz sa starog na novi pravni okvir, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 36. o pravilima koja predviđaju odstupanje od članka 8. stavka 3. u pogledu prijelaznih razdoblja za poljoprivrednike koja su započela prijelaz na ekološku proizvodnju prije stupanja na snagu ove Uredbe.

 

Justification

Transitional measures included in this Article are no longer necessary due to amendments made to Article 8 on conversion.

Amandman    252

Prijedlog uredbe

Članak 39.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 39.a

 

Prijelazne mjere

 

1. Mjere za olakšavanje prijelaza s pravila utvrđenih Uredbom (EZ) br. 834/2007 na ovu Uredbu usvajaju se, prema potrebi, u skladu s postupkom iz članka 37. stavka 2.

 

2. Prijelazne mjere koje se mogu primjenjivati nakon usvajanja novih odredbi u predstojećoj uredbi:

 

(a) kad se uvedu nove odredbe EU-a, države članice mogu primjenjivati prijelazno razdoblje kad je to opravdano u skladu s određenim uvjetima;

 

(b) Uvjeti se utvrđuju delegiranim aktima u Ekološkoj uredbi EU-a;

 

(c) uvjeti trebaju štititi subjekte od rizika narušavanja tržišta i trebaju služiti izbjegavanju zabune među potrošačima u vezi s identitetom ili profilom ekoloških proizvoda.

 

3. To bi trebali biti sljedeći uvjeti:

 

– država članica mora pokazati da je proizvodnja tako mala da je izvoz beznačajan;

 

– država članica mora pokazati da je nacionalna proizvodnja tako mala da ne predstavlja konkurenciju uvezenim proizvodima iste kategorije.

 

4. Kako bi se zajamčila puna transparentnost, država članica koja primjenjuje prijelazno razdoblje u skladu s ovim člankom dužna je obavijestiti Komisiju i druge države članice te im poslati odgovarajuće obrazloženje.

 

5. Država članica može primjenjivati prijelazno razdoblje najviše dvije do pet godina.

Amandman    253

Prijedlog uredbe

Članak 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 40.

Briše se.

Prijelazne mjere koje se odnose na podrijetlo biljnog reprodukcijskog materijala, životinja za uzgoj i mlađi životinja akvakulture

 

Kako bi se osigurao nesmetani prijelaz između pravila o ekološkom podrijetlu biljnoga reprodukcijskog materijala predviđenih člankom 12. stavkom 1. točkom i. Uredbe br. 834/2007 i o životinjama za uzgoj kako je predviđeno člankom 14. stavkom 1. točkom (a) podtočkom ii. te Uredbe i o mlađi životinja akvakulture kako je predviđeno člankom 15. stavkom 1. točkom (a) podtočkom ii. te Uredbe i iznimke od pravila proizvodnje donesenih u skladu s člankom 22. Uredbe (EZ) br. 834/2007 te novih pravila proizvodnje za biljke i biljne proizvode i stoku te morske alge i životinje akvakulture kako je predviđeno člankom 10. stavkom 1. i člankom 11. stavkom 1. ove Uredbe, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 36. kojima se utvrđuju iznimke za slučajeve u kojima se odobravanje iznimke smatra neophodnim kako bi se osigurao pristup biljnom reproduktivnom materijalu i živim životinjama za uzgoj te mlađi životinja akvakulture koje se mogu koristiti za ekološku proizvodnju. Delegirani akti doneseni prema ovom članku prestaju se primjenjivati 31. prosinca 2021.

 

Justification

Transitional measures included in this Article are no longer necessary given new text added to Articles 10 and 11 and new by provisions included in the relevant Annexes.

Amandman    254

Prijedlog uredbe

Članak 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Justification

Controls covered by new Article 23a.

Amandman    255

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– kvasci koji se upotrebljavaju kao hrana ili hrana za životinje,

Briše se.

Justification

This is already covered by Article 1.

Amandman    256

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– pivo,

Briše se.

Justification

This is already covered by the definition of food.

Amandman    257

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– ekstrakti, esencije i koncentrati kave, čaja i maté čaja te pripravci na temelju tih proizvoda ili na temelju kave, čaja i maté čaja; pržena cikorija i ostali prženi nadomjesci kave te njihovi ekstrakti, esencije i koncentrati,

Briše se.

Justification

This is already covered by the definition of food.

Amandman    258

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– voćni nektari,

Briše se.

Justification

This is already covered by the definition of food.

Amandman    259

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– kakao pasta, maslac, mast, ulje i prah; čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadržavaju kakao,

Briše se.

Justification

This is already covered by the definition of food.

Amandman    260

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– proizvodi od šećera,

Briše se.

Justification

This is already covered by the definition of food.

Amandman    261

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– proizvodi od žitarica, brašna, škroba ili mlijeka; slastičarski proizvodi,

Briše se.

Justification

This is already covered by the definition of food.

Amandman    262

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– juhe,

Briše se.

Justification

This is already covered by the definition of food.

Amandman    263

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– umaci,

Briše se.

Justification

This is already covered by the definition of food.

Amandman    264

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– kuhani obroci,

Briše se.

Justification

This is already covered by the definition of food.

Amandman    265

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– sladoled,

Briše se.

Justification

This is already covered by the definition of food.

Amandman    266

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– aromatizirani jogurti, jogurti koji sadržavaju dodano voće, orašaste plodove ili kakao,

Briše se.

Justification

This is already covered by the definition of food.

Amandman    267

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– morska sol,

– sol,

Amandman    268

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– prirodne gume i smole,

– prirodne gume,

Justification

Resins are already covered by the definition of food.

Amandman    269

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– prirodno pluto, neaglomerirano i bez vezivnog sredstva,

Amandman    270

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– jaka alkoholna pića, pod uvjetom da je etilni alkohol koji se upotrebljava za proizvodnju jakih alkoholnih pića isključivo poljoprivrednog podrijetla.

Briše se.

Justification

This is already covered by the definition of food.

Amandman    271

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– aromatizirani proizvodi od vina kako su definirani Uredbom Vijeća (EU) br.251/20141a.

 

______________________

 

1a Uredba (EU) br. 251/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91 (SL L 84, 20.3.2014., str. 14.).

Justification

Aromatized wine products are obtained from products of the wine sector which, according to the relevant provisions, must be present in the finished product in a proportion of not less than 75 % for aromatized wines and 50% for aromatized wine based drinks and aromatized wine-product cocktails. Since the scope of the organic regulation has been broadened in order to cover processed agricultural products, aromatized wine products should be included.

Amandman    272

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 19.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– negrebenani i nečešljani pamuk,

Justification

These products originating from agriculture should fall within the scope of this Regulation.

Amandman    273

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 19.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– negrebenana i nečešljana vuna,

Justification

These products originating from agriculture should fall within the scope of this Regulation.

Amandman    274

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 19.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– sirova koža i netretirana koža,

Justification

These products originating from agriculture should fall within the scope of this Regulation.

Amandman    275

Prijedlog uredbe

Prilog I. – alineja 19.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– sirovine biljnog podrijetla za tradicionalne biljne lijekove.

Amandman    276

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 1.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.1. Zabranjen je hidroponski uzgoj, to jest metoda uzgoja bilja čije se korijenje nalazi samo u otopini nutrijenata ili u inertnom mediju kojemu je dodana otopina nutrijenata.

1.1. Zabranjuje se hidroponski uzgoj.

 

Odstupajući od točke 1.1 uzgoj kultura u teglama iznimka je u uzgoju ratarskih kultura kako je utvrđeno u podtočki ii. točke (e) članka 4. i dopušta se samo za sadnice ili za proizvodnju ukrasnog i aromatičnog bilja ako se ukrasno i aromatično bilje krajnjem potrošaču prodaje u teglama.

 

Upotrebljavaju se samo mješavine zemlje i/ili sredstva za poboljšanje tla koji su odobreni za uporabu u ekološkom uzgoju.

Amandman    277

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 1.3.1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.3.1.a Za potrebe prijelaza na ekološku proizvodnju u pogledu trajnih kultura, čije je razdoblje uzgoja najmanje tri godine, moguće je obuhvatiti i sorte koje se ne mogu lako razlikovati pod uvjetom da je predmetna proizvodnja dio plana prijelaza te pod uvjetom da prijelaz na ekološku proizvodnju zadnjeg dijela dotičnog područja započne u najkraćem mogućem roku koji u svakom slučaju traje najviše pet godina.

Justification

This provision should be included in this Annex to take into account the specific features of perennial crops.

Amandman    278

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 1.3.3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.3.3. U slučaju tretiranja sredstvom koje nije odobreno za ekološku proizvodnju nadležno tijelo zahtijeva novo prijelazno razdoblje u skladu s točkom 1.3.1.

1.3.3. U slučaju tretiranja sredstvom koje nije odobreno za ekološku proizvodnju nadležno tijelo zahtijeva novo prijelazno razdoblje za tretirane dijelove čestica zemlje u skladu s točkom 1.3.1.

Amandman    279

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 1.3.3. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

To se razdoblje može skratiti u sljedeća dva slučaja:

Nadležna tijela mogu donijeti odluku da se to razdoblje može skratiti u sljedeća dva slučaja:

Amandman    280

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 1.3.3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) tretiranje sredstvom koje nije odobreno za ekološku proizvodnju provodi se kao dio obvezne mjere suzbijanja štetnika ili korova, uključujući karantenske organizme ili invazivne vrste, koju je naredilo nadležno tijelo države članice;

(a) čestice su tretirane sredstvom koje nije odobreno za ekološku proizvodnju kao dio obvezne mjere suzbijanja štetnika ili korova, uključujući karantenske organizme ili invazivne vrste, koju je naredilo nadležno tijelo države članice;

Amandman    281

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 1.3.3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) tretiranje sredstvom koje nije odobreno za ekološku proizvodnju provodi se kao dio znanstvenih ispitivanja koje je odobrilo nadležno tijelo države članice.

(b) čestice su tretirane sredstvom koje nije odobreno za ekološku proizvodnju kao dio znanstvenih ispitivanja koje je odobrilo nadležno tijelo države članice.

Amandman    282

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 1.3.4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) nakon tretiranja urode se ne smije prodavati upućujući na metode ekološke proizvodnje.

(b) nakon tretiranja urode se ne smije prodavati upućujući na metode u prijelaznom razdoblju ili metode ekološke proizvodnje.

Amandman    283

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 1.3.4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice obavješćuju druge države članice i Komisiju o svim odlukama koje su donijele i kojima se utvrđuju obvezne mjere;

Amandman    284

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 1.3.4. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučaju tretiranja proizvodom koji nije odobren za ekološku proizvodnju, odredbe točke 1.3.5.2. ne primjenjuju se.

Amandman    285

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 1.3.5.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.3.5.2 Neovisno o točki 1.3.5.1., trajanje prijelaznog razdoblja može se skratiti na godinu dana za pašnjake i druge otvorene prostore koje upotrebljavaju životinje koje nisu biljojedi.

1.3.5.2. Neovisno o točki 1.3.5.1., trajanje prijelaznog razdoblja može se skratiti na godinu dana za pašnjake i otvorene prostore koje upotrebljavaju životinje koje nisu biljojedi. To se razdoblje može smanjiti na šest mjeseci ako dotično zemljište tijekom posljednje godine nije bilo tretirano nijednim proizvodom koji nije odobren za ekološku proizvodnju.

Amandman    286

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točke 1.4.1. do 1.4.1.b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.4.1. Za proizvodnju biljaka i biljnih proizvoda upotrebljava se samo ekološki proizveden biljni reprodukcijski materijal. U tu svrhu, biljke namijenjene proizvodnji biljnoga reprodukcijskog materijala i, gdje je primjenjivo, matična biljka proizvedene su u skladu s ovom Uredbom barem u jednoj generaciji, ili u slučaju višegodišnjih kultura, barem u jednoj generaciji tijekom dviju sezona rasta.

1.4.1. Za proizvodnju biljaka i biljnih proizvoda upotrebljava se samo ekološki proizveden biljni reprodukcijski materijal. Kako je utvrđeno u članku 10. stavku 2. u bazi podataka nalazi se popis biljaka namijenjenih proizvodnji biljnoga reprodukcijskog materijala i, gdje je primjenjivo, matična biljka proizvedena su u skladu s ovom Uredbom barem u jednoj generaciji, ili u slučaju višegodišnjih kultura tijekom dviju sezona rasta.

 

 

Biljni reprodukcijski materijal koji dolazi iz proizvodne jedinice koja posluje u skladu s ovom Uredbom tijekom druge godine prijelaznog razdoblja može se upotrebljavati za uzgoj ekoloških biljaka i ekoloških biljnih proizvoda.

 

Kako bi potaknuli genetske resurse prilagođene posebnim uvjetima ekološke proizvodnje, subjekti mogu upotrebljavati tradicionalne sorte kultura dobivene na vlastitim gospodarstvima.

 

1.4.1.a Uzgojene sorte upotrebljavaju se u skladu s pravilima uzgoja utvrđenima u ovoj Uredbi osim u slučaju kad potrebni biljni reproduktivni materijal nije dostupan.

 

Biljni reprodukcijski materijal odabran zbog toga što zadovoljava potrebe i ispunjava ciljeve ekološke proizvodnje upotrebljava se sve više i može obuhvaćati lokalne sorte ili heterogenu populaciju ili stranooplodne sorte, odnosno biljni reprodukcijski materijal koji nije dobiven kontroliranim oprašivanjem ili hibridizacijom srodnih linija.

 

1.4.1.b Za uzgoj ekoloških sorti, predmetne sorte uzgajaju se i odabiru prema ekološkim uvjetima koji su u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe. Sve prakse umnožavanja, osim kulture meristema, spadaju pod certificirano ekološko upravljanje.

Amandman    287

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 1.4.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.4.2. Upotreba biljnoga reprodukcijskog materijala koji nije iz ekološke proizvodnje

1.4.2. Upotreba sjemena ili vegetativnog reprodukcijskog materijala koji nije iz ekološke proizvodnje

Biljni reprodukcijski materijal koji nije iz ekološke proizvodnje može se upotrebljavati jedino ako potječe iz proizvodne jedinice koja prelazi na ekološku proizvodnju ili ako je to opravdano za upotrebu u istraživanju, ispitivanju u malim terenskim pokusima ili za potrebe očuvanja sorte koje je odobrilo nadležno tijelo države članice.

 

 

1.4.2.1. Kako bi se zajamčila dostupnost sjemena i vegetativnog reprodukcijskog materijala kad takve ekološke sirovine nisu dostupne, države članice mogu dopustiti upotrebu neekološkog sjemena ili vegetativnoga reprodukcijskog materijala. U tom se slučaju primjenjuju točke 1.4.2.2. do 1.4.2.8.

 

1.4.2.2. Neekološko sjeme i sjemenski krumpir mogu se upotrebljavati pod uvjetom da sjeme ili sjemenski krumpir nije tretiran sredstvima za zaštitu bilja osim onih odobrenih za tretiranje sjemena u skladu s člankom 19. stavkom 1. ove Uredbe, osim ako je nadležno tijelo države članice propisalo kemijsko tretiranje u skladu s Direktivom Vijeća 2000/29/EZ1a u fitosanitarne svrhe za sve sorte određene vrste u području u kojem će se sjeme ili sjemenski krumpir upotrebljavati.

 

1.4.2.3. Države članice mogu delegirati odgovornost za izdavanje odobrenja utvrđeno točkom 1.4.2.1. drugom tijelu javne uprave ili kontrolnim tijelima ili kontrolnim ustanovama iz članka 3. stavaka 33. i 34.

 

1.4.2.4. Odobrenje za upotrebu sjemena ili vegetativnog reprodukcijskog materijala koji nisu iz ekološke proizvodnje može se izdati samo u sljedećim slučajevima:

 

(a) ako sorta vrste koju korisnik želi dobiti nije upisana u bazu podataka iz članka 10.;

 

(b) ako nijedan dobavljač, što znači subjekt koji prodaje sjeme ili vegetativni reprodukcijski materijal drugim subjektima, nije u mogućnosti isporučiti sjeme ili vegetativni reprodukcijski materijal prije sjetve ili sadnje u situacijama kad ih je korisnik naručio pravodobno;

 

(c) ako sorta koju korisnik želi dobiti nije uvrštena u bazu podataka iz članka 10., a korisnik može dokazati da nijedna od upisanih inačica iste vrste nije primjerena te da je stoga odobrenje bitno za njezin uzgoj;

 

1.4.2.5. Odobrenje se izdaje prije sjetve kulture.

 

1.4.2.6. Odobrenje se izdaje korisnicima samo pojedinačno za jednu sezonu, a nadležno tijelo ili tijelo odgovorno za izdavanje odobrenja upisuje odobrene količine sjemena ili vegetativnog reprodukcijskog materijala ili biljaka.

 

1.4.2.7. Odobrenje se može izdati samo u vrijeme kad pojedina država članica provodi godišnje ažuriranje baze podataka iz članka 10.

 

1.4.2.8. Kako bi se poboljšalo korištenje ekološkog sjemena u Europskoj uniji, svaka država članica na internetskoj stranici baze podataka iz članka 10. objavljuje nacionalni popis sjemena i vegetativnog reprodukcijskog materijala koji se mogu koristiti samo u ekološkom obliku. Na tom se popisu moraju navesti vrste i podvrste za koje je utvrđeno da su sjeme i reprodukcijski materijal ili biljke iz ekološke proizvodnje dostupni u dovoljnim količinama te se stoga trebaju upotrebljavati samo u ekološkom obliku.

 

__________________

 

1a Direktiva Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. godine o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (SL L 169, 10.7.2000., str. 1.).

Amandman    288

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 1.5.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.5.2. Plodnost i biološka aktivnost tla održavaju se i povećavaju višegodišnjim plodoredom, koji uključuje mahunarke i druge kulture za zelenu gnojidbu te upotrebom stajskog gnojiva ili materijala organskog podrijetla, po mogućnosti kompostiranih, iz ekološke proizvodnje.

1.5.2. Plodnost i biološka aktivnost tla održavaju se i povećavaju inženjeringom tla, višegodišnjim plodoredom, koji uključuje obvezne mahunaste usjeve kao glavne usjeve ili usjeve koji pokrivaju tlo za plodored i druge kulture za zelenu gnojidbu te upotrebom stajskog gnojiva ili materijala organskog podrijetla, po mogućnosti kompostiranih, iz ekološke proizvodnje.

Amandman    289

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 1.5.4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.5.4 Ukupna količina stajskog gnoja, kako je određen u Direktivi Vijeća 91/676/EEZ , koji se upotrebljava na poljoprivrednom gospodarstvu ne smije prelaziti 170 kg dušika godišnje po hektaru upotrijebljene poljoprivredne površine. To ograničenje vrijedi samo za stajski gnoj, osušeni stajski gnoj i dehidrirani gnoj peradi, kompostirane životinjske izmete, uključujući gnoj peradi, kompostirani stajski gnoj i tekuće životinjske izmete.

1.5.4 Ukupna količina stajskog gnoja, kako je određen u Direktivi Vijeća 91/676/EEZ/6767, koji se upotrebljava na čestici ne smije prelaziti 170 kg dušika godišnje po hektaru upotrijebljene poljoprivredne površine. To ograničenje vrijedi samo za stajski gnoj, osušeni stajski gnoj i dehidrirani gnoj peradi, kompostirane životinjske izmete, uključujući gnoj peradi, kompostirani stajski gnoj i tekuće životinjske izmete. Za povrtne kulture u zaštićenom prostoru ukupna količina stajskog gnoja koji se upotrebljava na ukupnoj površini koja je u zaštićenom prostoru ne smije prelaziti 240 kg dušika godišnje po hektaru.

__________________

__________________

67 Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od zagađivanja nitratima iz poljoprivrednih izvora (SL L 375, 31.12.1991., str. 1.).

67 Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (SL L 375, 31.12.1991., str. 1.).

Amandman    290

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 1.5.6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.5.6. Mogu se upotrebljavati pripravci mikroorganizama za poboljšanje cjelokupnog stanja tla ili raspoloživosti hranjivih tvari u tlu ili u usjevima.

1.5.6. Mogu se upotrebljavati pripravci mikroorganizama i biološkog ugljena za poboljšanje cjelokupnog stanja tla ili raspoloživosti hranjivih tvari u tlu ili u usjevima.

Justification

Biooglje je ekološki dodatek k tlom, ki omogoča, da po naravni poti trajno regeneriramo strukturo zemlje ter povečamo njeno rodovitnost. To je oglje, proizvedeno iz biomase rastlinskega ali živalskega izvora z izgorevanjem pri visokih temperaturah (500 do 700 °C), brez prisotnosti kisika. Od navadnega oglja se razlikuje po tem, da je bolj krhko in izredno porozno, saj je v enem gramu biooglja za 400 m2 površine. Biooglje zaradi svoje sestave in strukture v tleh zadržuje vodo, minerale in hranilne snovi, pospešuje izgradnjo humusa, predstavlja optimalen habitat za koristne mikroorganizme in z vezavo ogljika v tleh uspešno pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Ogljik, vezan v biooglje, namreč ostane v tleh stoletja in se ne sprošča v ozračje kot CO2. Biooglje ima visok pH, zato lahko z njim uravnamo pH v tleh, kjer je prenizek. Prav tako biooglje deluje kot zadrževalec hranil v tleh, kjer ostaja stoletja in s tem pomembno zmanjša izpiranje hranil iz tal. Vse te lastnosti pa imajo za posledico zmanjšano uporabo pesticidov. Zaradi vseh navedenih lastnosti bi bilo treba biooglje dovoliti tudi za uporabo v ekološkem kmetijstvu.

Amandman    291

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 1.5.8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.5.8.a Uporaba biodinamičkih pripravaka dozvoljena je.

Amandman    292

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 1.5.8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.5.8.b Zabranjena je primjena fertirigacije.

Amandman    293

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 1.6.1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.6.1. Sprečavanje štete koju uzrokuju štetnici i korovi u prvom se redu provodi zaštitom s pomoću:

1.6.1. Sprečavanje štete koju prouzročuju štetnici, korovi i bolesti u prvom se redu provodi zaštitom s pomoću:

Amandman    294

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 1.6.1. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

– toplinskim procesima kao što su solarizacija i parenje tla (do u dubinu od najviše 10 cm).

– toplinskim procesima kao što su solarizacija i, isključivo za zaštićene kulture, parenje tla.

Justification

Steam treatment should be allowed only in protected crops. 10-cm depth is very difficult to control, shallow is enough.

Amandman    295

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 1.6.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.6.2. Kada se bilje ne može primjereno zaštiti od štetnika mjerama iz točke 1.6.1. ili ako se utvrdi da je neka kultura ugrožena, mogu se upotrebljavati jedino sredstva koja su odobreni za upotrebu u ekološkoj proizvodnji u skladu s člankom 19., i to u samo u potrebnom obimu.

1.6.2. Kada se bilje ne može primjereno zaštiti od štetnika, korova i bolesti mjerama iz točke 1.6.1. ili ako se utvrdi da je neka kultura ugrožena, mogu se upotrebljavati jedino sredstva koja su odobreni za upotrebu u ekološkoj proizvodnji u skladu s člankom 19., i to u samo u potrebnom obimu Subjekti čuvaju dokumentaciju kojom se dokazuje potreba za uporabom takvih proizvoda.

Amandman    296

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 1.6.3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.6.3. Kod proizvoda koji se upotrebljavaju u klopkama ili raspršivačima, osim feromonskih raspršivača, klopke ili raspršivači moraju spriječiti prodiranje tvari u okoliš i spriječiti dodir između tvari i usjeva koji se obrađuje. Klopke se nakon upotrebe sakupljaju i sigurno zbrinjavaju.

1.6.3. U odnosu na proizvode koji se upotrebljavaju u klopkama ili raspršivačima, osim feromonskih raspršivača, klopke i/ili raspršivači sprečavaju prodiranje tvari u okoliš i sprečavaju dodir između tvari i usjeva koji se obrađuje. Sve klopke, uključujući feromonske klopke, nakon upotrebe se sakupljaju i sigurno zbrinjavaju.

Amandman    297

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 1.7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Što se tiče čišćenja i dezinfekcije, upotrebljavaju se samo sredstva za čišćenje i dezinfekciju u biljnoj proizvodnji koja su odobrena za upotrebu u ekološkoj proizvodnji u skladu s člankom 19.

Za čišćenje i dezinfekciju proizvodi se upotrebljavaju u biljnoj proizvodnji samo ako su odobreni za upotrebu u ekološkoj proizvodnji u skladu s člankom 19.

Amandman    298

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – točka 2.2. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Subjekti čuvaju dokumentaciju o predmetnim česticama i o količini uroda.

Amandman    299

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.1. Zabranjuje se uzgoj stoke bez zemljišta ako poljoprivrednik koji se bavi uzgojem stoke ne gospodari poljoprivrednim zemljištem i s drugim poljoprivrednikom nije sklopio pisani ugovor o suradnji.

1.1. Uzgoj stoke bez zemljišta, pri kojem subjekt koji se bavi uzgojem stoke ne gospodari poljoprivrednim zemljištem i/ili s drugim subjektom nije sklopio pisani ugovor o suradnji u skladu s točkom 1.5.4. dijela I. Priloga II., zabranjuje se, uz iznimku pčelarstva.

Amandman    300

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.2.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.2.1. Prijelazno razdoblje započinje najranije kada poljoprivrednik o svojoj djelatnosti obavijesti nadležna tijela i svoje gospodarstvo podvrgne sustavu kontrole u skladu s ovom Uredbom.

1.2.1. Prijelazno razdoblje započinje najranije kada poljoprivrednik ili subjekt o svojoj djelatnosti obavijesti nadležna tijela i svoje gospodarstvo podvrgne sustavu kontrole u skladu s ovom Uredbom.

Justification

e.g. for operators producing aquaculture.

Amandman    301

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.2.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.2.2. U točki 2. navedena su prijelazna razdoblja za pojedine tipove uzgoja životinja.

1.2.2. U slučaju prijelaznog razdoblja koje nije istodobno za ispašu/zemlju koja se upotrebljava za hranu za životinje i za životinje, primjenjuju se razdoblja za pojedine tipove uzgoja životinja iz točke 2.

Amandman    302

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.2.4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.2.4. Životinje i proizvodi životinjskog podrijetla mogu se smatrati ekološkima na kraju prijelaznog razdoblja ako postoji istovremeno prijelazno razdoblje za cjelokupnu proizvodnu jedinicu uključujući stoku, pašnjak i svako zemljište koje se upotrebljava za hranu za životinje.

1.2.4. Ukupno trajanje kombiniranog prijelaznog razdoblja, i za postojeće životinje i njihove izravne potomke, pašnjak i/ili svako zemljište koje se rabi za hranu za životinje, može se smanjiti na 24 mjeseca ako se životinje uglavnom hrane proizvodima iz proizvodne jedinice u prijelaznom razdoblju.

Justification

Wording taken from existing Commission Regulation (EC) No 889/2008.

Amandman    303

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.3.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.3.1. Životinje u ekološkoj proizvodnji moraju biti okoćene i uzgojene na ekološkom poljoprivrednom gospodarstvu.

1.3.1. Životinje u ekološkoj proizvodnji moraju se okotiti ili izleći i uzgojiti na ekološkom poljoprivrednom gospodarstvu.

 

U pogledu odredbi iz članka 11., kad se jato sastavlja po prvi put, obnavlja ili ponovo sastavlja, a ekološki uzgojena perad nije dostupna u dovoljnim količinama i uz prethodno odobrenje nadležnog tijela, neekološki uzgojena perad može se dovesti na jedinicu ekološkog uzgoja peradi pod uvjetom da su mlade kokoši za proizvodnju jaja i perad za dobivanje mesa stari najviše tri dana.

 

Takve životinje i njihovi proizvodi mogu se smatrati ekološkima po isteku prijelaznog razdoblja iz točke 2.4.1. dijela II. ovog Priloga.

Amandman    304

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.3.3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) izbor pasmina mora biti primjeren i pridonositi sprječavanju patnje i izbjegavanju sakaćenja životinja;

(d) izbor pasmina mora biti primjeren kako bi se zajamčio visok standard dobrobiti životinja i, osim toga, mora također pridonositi sprečavanju patnje i izbjegavanju potrebe sakaćenja životinja.

Justification

Clearer wording taken from existing Council Regulation (EC) No 834/2007.

Amandman    305

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.3.4. do 1.3.4.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.3.4. Pri odabiru pasmina ili sojeva vodi se računa o mogućnosti životinja da se prilagode lokalnim uvjetima bez ugrožavanja njihove dobrobiti, o njihovoj vitalnosti i otpornosti na bolest. Osim toga, pasmine ili sojevi životinja odabiru se tako da se izbjegnu određene bolesti ili zdravstveni problemi povezani s određenim pasminama ili sojevima koji se upotrebljavaju u intenzivnom uzgoju, kao što je stresni sindrom svinja, PSE sindrom (bijelo-mekano-vodnjikavo meso), iznenadna smrt, spontani pobačaj i težak porod koji zahtijeva carski rez. Prednost se daje autohtonim pasminama i sojevima.

1.3.4. Pri odabiru pasmina ili sojeva vodi se računa o mogućnosti životinja da se prilagode lokalnim uvjetima bez ugrožavanja njihove dobrobiti, o njihovoj vitalnosti i otpornosti na bolest. Osim toga, pasmine ili sojevi životinja odabiru se tako da se izbjegnu određene bolesti ili zdravstveni problemi povezani s određenim pasminama ili sojevima koji se upotrebljavaju u intenzivnom uzgoju, kao što je stresni sindrom svinja, PSE sindrom (bijelo-mekano-vodnjikavo meso), iznenadna smrt, spontani pobačaj i težak porod koji zahtijeva carski rez. Prednost se daje autohtonim pasminama i sojevima.

 

Potiče se očuvanje rijetkih i/ili autohtonih pasmina kojima prijeti opasnost od izumiranja.

 

1.3.4.a Prosječan rast i stope proizvodnje za sve životinje za tov, uključujući tovne piliće i purane, određuje Komisija u skladu s člankom 11. stavkom 2. Pokazatelji se upotrebljavaju, gdje je to prikladno, za procjenu i potvrdu izdržljivosti i prikladnosti pasmina za ekološku proizvodnju. Takvi pokazatelji uključuju prosječne stope rasta za sve pasmine i prosječne stope proizvodnje za sve pasmine koje proizvode mlijeko i jaja, a uzgojene su u skladu s pravilima o trajanju uzgoja za svaku vrstu (tj. danima do klanja za perad).

 

1.3.4.b Informacije o pasminama koje se upotrebljavaju u ekološkoj proizvodnji čuvaju se u posebnoj bazi podataka koju uspostavlja Komisija radi poticanja transparentnosti o uporabi pasmina i informacija o njihovoj dostupnosti, uključujući informacije o njihovoj prilagodljivosti lokalnim uvjetima.

 

1.3.4.c Pravilna primjena i provedba pravila povezanih s uzgojem olakšava se, gdje je primjenjivo, potporom ruralnom razvoju i Planom djelovanja Komisije za budućnost ekološke proizvodnje u Europskoj uniji.

Amandman    306

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točke 1.3.5.a do 1.3.5.d (nove)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.3.5.a Odstupajući od točke 1.3.1., kada se stada ili jata sastavljaju po prvi put, mladi sisavci iz neekološkog uzgoja uzgajaju se prema pravilima ekološkog uzgoja odmah nakon što prestanu sisati. Povrh toga, od dana ulaska životinja u krdo primjenjuju se sljedeća ograničenja:

 

(a) bivoli, telad i ždrebad mlađi su od šest mjeseci;

 

(b) janjad i kozlići mlađi su od 60 dana;

 

(c) odojci su lakši od 35 kg.

 

Odstupanje iz ove točke postupno se ukida u skladu s dostupnošću ekološki uzgojenih životinja.

 

1.3.5.b Odrasli mužjaci i ženke koje se još nisu okotile iz neekološkog uzgoja, uvedeni u krdo ili stado radi njegova obnavljanja, i dalje se uzgajaju u skladu s pravilima ekološkog uzgoja. Povrh toga, broj ženki sisavaca podliježe sljedećim godišnjim ograničenjima:

 

(a) ženke predstavljaju najviše 10 % odraslih kopitara ili goveda, uključujući bivole i bizone, te 20 % odraslih svinja, ovaca i koza;

 

(b) za jedinice s manje od 10 kopitara ili goveda, ili s manje od pet svinja, ovaca ili koza, svako gore navedeno obnavljanje ograničava se na najviše jednu životinju godišnje.

 

Odstupanje iz ove točke postupno se ukida u skladu s dostupnošću ekološki uzgojenih životinja.

 

(a) prilikom započinjanja nove stočarske specijalizacije; ili

 

(b) kada pasminama prijeti opasnost gubitka za poljoprivredu kako je predviđeno Prilogom IV. Uredbi Komisije (EZ) br. 1974/20061a.

 

Takve životinje i njihovi proizvodi mogu se smatrati ekološkima po isteku prijelaznog razdoblja iz točke 1.2. dijela II. ovog Priloga.

 

1.3.5.c Postoci iz točke 1.3.5.b mogu se povećati do najviše 40 %, podložno prethodnom odobrenju nadležnog tijela u sljedećim slučajevima:

 

(a) u slučaju velikog proširenja poljoprivrednog gospodarstva;

 

(b) prilikom promjene pasmine.

 

1.3.5.d Za obnovu pčelinjaka godišnje se 20 % matica i rojeva može zamijeniti neekološkim maticama i rojevima u ekološkoj proizvodnoj jedinici pod uvjetom da se matice i rojevi stavljaju u košnice sa saćem ili satnim osnovama koje potječu iz ekoloških proizvodnih jedinica. U svakom slučaju, godišnje se može zamijeniti jedan roj ili matica.

 

__________________

 

1a Uredba Komisije (EZ) br. 1974/2006 od 15. prosinca 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 368, 23.12.2006., str. 15.).

Justification

Specifications taken from existing Commission Regulation (EC) No 889/2008.

Amandman    307

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.4.1. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) stoka se hrani ekološkom hranom za životinje koja ispunjava prehrambene potrebe životinja u različitim fazama njihova razvoja U uzgoju stoke nije dopuštena restriktivna hranidba životinja;

(b) stoka se hrani ekološkom hranom za životinje koja ispunjava prehrambene potrebe životinja u različitim fazama njihovog razvoja, u smislu kakvoće i količine. U uzgoju stoke nije dopuštena restriktivna hranidba životinja. Dio obroka može sadržavati hranu s gospodarstava koja su u fazi prijelaza na ekološki uzgoj. U skladu s iznimkom od pravila proizvodnje u pogledu nedostupnosti ekoloških poljoprivrednih proizvodnih sredstava prema točki (b) prvog podstavka članka 17. stavka 2., kad poljoprivrednici ne mogu dobiti proteinsku hranu za životinje isključivo iz ekološke proizvodnje za svinje i perad, za te vrste upotrebljavaju najviše 5 % neekološke proteinske hrane za životinje odobrene za razdoblje od 12 mjeseci i taj se postotak smanjuje u skladu s njezinom dostupnošću. Postotak suhe tvari u životinjskoj hrani poljoprivrednog podrijetla izračunava se.

Amandman    308

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.4.1. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) postupci tovljenja u svakoj fazi postupka uzgoja su reverzibilni. Šopanje je zabranjeno.

(d) šopanje je zabranjeno;

Amandman    309

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.4.1. – podtočka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) neodbijene se životinje moraju po mogućnosti hraniti majčinim mlijekom kroz određeno minimalno razdoblje;

(g) neodbijene se životinje moraju po mogućnosti hraniti majčinim mlijekom umjesto prirodnim kroz određeno minimalno razdoblje;

Justification

Wording taken from existing Council Regulation (EC) No 834/2007 as the Commission proposal also allows milk substitute.

Amandman    310

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.4.1. – podtočka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha) neekološke sirovine biljnog podrijetla za hranu za životinje, sirovine životinjskog i mineralnog podrijetla, aditivi za hranu za životinje, neki proizvodi koji se upotrebljavaju u prehrani životinja i pomoćne tvari u procesu proizvodnje smiju se upotrebljavati samo ako su odobreni za uporabu u ekološkoj proizvodnji u skladu s člankom 19. i u opravdanim slučajevima.

Amandman    311

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.4.2.1. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) da se zajedničkim zemljištem u potpunosti gospodari u skladu s ovom Uredbom;

(a) da zajedničko zemljište koje se upotrebljava za ispašu najmanje dvije godine nije tretirano proizvodima koji nisu odobreni za ekološki uzgoj;

 

Ovaj uvjet ne primjenjuje se na velike pašnjake na kojima životinje pasu najviše 150 dana godišnje.

Amandman    312

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.4.2.1. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) da sve životinje iz neekološkog uzgoja koje upotrebljavaju predmetno zemljište potječu iz sustava proizvodnje koji je istovrijedan jednom od onih iz članaka 28. i 30. Uredbe (EU) br. 1305/201369;

Briše se.

__________________

 

69 Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

 

Amandman    313

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.4.2.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.4.2.2. Tijekom razdoblja sezonske ispaše životinje mogu pasti na neekološkom zemljištu kada se premještaju s jedne površine za ispašu na drugu. Uzimanje neekološke krme u obliku trave i druge vegetacije koju pasu životinje može trajati najviše 35 dana računajući odlazak na ispašu i povratak s ispaše.

1.4.2.2. Tijekom razdoblja sezonske ispaše životinje mogu pasti na neekološkom zemljištu kada se premještaju s jedne površine za ispašu na drugu. Uzimanje neekološke krme u obliku trave i druge vegetacije koju pasu životinje ne prelazi 20 % ukupnog godišnjeg unosa hrane. Količina se izračunava kao postotak suhe tvari hrane za životinje poljoprivrednog podrijetla.

Amandman    314

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.4.2.2. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Subjekti čuvaju pisane dokaze o primjeni odredaba iz točke 1.4.2.

Amandman    315

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.4.3.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.4.3.1. Za poljoprivredna gospodarstva u prijelaznom razdoblju, do 15 % ukupne prosječne količine hrane kojom se hrani stoka može potjecati sa ispaše ili košnje trajnih pašnjaka ili zemljišta s trajnim krmnim biljem ili proteinskih usjeva, posijanih u okviru ekološkog gospodarenja zemljištem u prvoj godini prijelaznog razdoblja, pod uvjetom da čine dio istog gospodarstva. Hrana za životinje koja je u prvoj godini prijelaznog razdoblja ne smije se upotrebljavati za proizvodnju ekološke prerađene hrane za životinje. Kada se upotrebljava i hrana za životinje iz prijelaznog razdoblja i hrana za životinje sa zemljišta iz prve godine prijelaznog razdoblja, ukupan kombinirani postotak takve hrane za životinje ne smije prelaziti maksimalne postotke utvrđene u točki 1.4.3.2.

1.4.3.1. U prosjeku do 25 % obroka hrane za životinje može sadržavati hranu za životinje iz prijelaznog razdoblja. Kada hrana za životinje dobivena u prijelaznom razdoblju potječe s jedinice iz prijelaznog razdoblja samoga gospodarstva, taj se udio može povećati na 100 %.

Amandman    316

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.4.3.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.4.3.2. Za ekološka poljoprivredna gospodarstva u prosjeku do 20 % obroka hrane za životinje može sadržavati hranu za životinje iz prijelaznog razdoblja, tj. hranu za životinje iz druge godine prijelaznog razdoblja. Za poljoprivredna gospodarstva u prijelaznom razdoblju, kada hrana za životinje proizvedena u prijelaznom razdoblju potječe sa samog gospodarstva, taj se postotak može povećati na 100.

1.4.3.2. Do 30 % ukupne prosječne količine hrane koja se daje stoci može potjecati iz ispaše ili žetve stalnih pašnjaka, zemljišta s trajnim krmnim biljem ili proteinskih usjeva posijanih u okviru ekološkog gospodarenja zemljištem u prvoj godini prijelaznog razdoblja, pod uvjetom da čine dio istog gospodarstva i nisu bili dio jedinice ekološkog uzgoja toga gospodarstva u posljednjih pet godina. Kada se upotrebljava i hrana za životinje iz prijelaznog razdoblja i hrana za životinje sa zemljišta iz prve godine prijelaznog razdoblja, ukupan kombinirani postotak te hrane za životinje ne prelazi maksimalne postotke utvrđene u točki 1.4.3.1.

Amandman    317

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.4.4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Samo ekološka krmiva životinjskog podrijetla te krmiva i dodaci hrani za životinje koji su odobreni za upotrebu u ekološkoj proizvodnji u skladu s člankom 19. smiju se upotrebljavati u preradi ekološke hrane za životinje i u hranidbi ekoloških životinja.

Samo ekološka krmiva biljnog i životinjskog podrijetla, krmiva od beskralježnjaka i proizvoda koji fermentiraju ekološkog podrijetla te krmiva i dodaci hrani za životinje koji su odobreni za upotrebu u ekološkoj proizvodnji u skladu s člankom 19. smiju se upotrebljavati u preradi ekološke hrane za životinje i u hranidbi ekoloških životinja.

 

Neekološka proteinska hrana za životinje može se upotrebljavati pod sljedećim uvjetima:

 

(i) ona nije dostupna u ekološkom obliku;

 

(ii) proizvedena je ili pripremljena bez kemijskih otapala; i

 

(iii) njezina je uporaba ograničena na svinje i perad i na određene faze razvoja (prasad do 35 kg i mlada perad) i određene proteinske spojeve.

 

To je iznimka od pravila proizvodnje u pogledu nedostupnosti ekoloških poljoprivrednih proizvodnih sredstava u skladu s točkom (b) članka 17. stavka 2. Kad poljoprivrednici ne mogu dobiti proteinsku hranu za životinje isključivo iz ekološke proizvodnje za svinje i perad, za te vrste upotrebljavaju najviše 5 % neekološke proteinske hrane za životinje odobrene za razdoblje od 12 mjeseci i taj se postotak smanjuje u skladu s dostupnošću ekološke proteinske hrane za životinje.

 

Neekološki začini, bilje i melase mogu se upotrebljavati pod sljedećim uvjetima:

 

 

(i) nisu dostupni u ekološkom obliku;

 

(ii) proizvedeni su ili pripremljeni bez kemijskih otapala; i

 

(iii) njihova je uporaba ograničena na 1 % unosa hrane predmetne vrste, izračunato godišnje kao postotak suhe tvari u životinjskoj hrani poljoprivrednog podrijetla. To je iznimka od pravila proizvodnje u pogledu nedostupnosti ekoloških poljoprivrednih proizvodnih sredstava u skladu s točkom (b) članka 17. stavka 2. kad poljoprivrednici ne mogu dobiti začine, bilje i melase isključivo iz ekološke proizvodnje. Postotak se smanjuje u skladu s dostupnošću ekoloških začina, bilja i melasa;

 

 

Proizvodi iz održivog ribolova mogu se upotrebljavati pod sljedećim uvjetima:

 

(i) proizvedeni su ili pripremljeni bez kemijskih otapala;

 

(ii) njihova je uporaba ograničena na životinje koje nisu biljojedi; i

 

(iii) uporaba ribljeg proteina hidrolizata ograničena je isključivo na mlade životinje;

 

To je iznimka od pravila proizvodnje u pogledu nedostupnosti ekoloških poljoprivrednih proizvodnih sredstava u skladu s točkom (b) članka 17. stavka 2. kad poljoprivrednici ne mogu dobiti proizvode iz održivog ribolova isključivo iz ekološke proizvodnje. Postotak se smanjuje u skladu s dostupnošću ekološkog ribolova.

Amandman    318

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.5.1.3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.5.1.3.a Zabranjena je upotreba kemijski sintetiziranih alopatskih lijekova;

Amandman    319

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.5.2.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.5.2.2. Bolesti se odmah liječe kako bi se izbjegla patnja životinja; ako je upotreba fitoterapeutskih, homeopatskih i drugih proizvoda neprimjerena, mogu se upotrebljavati kada je to nužno i pod strogim uvjetima te pod nadzorom veterinara kemijski sintetizirani alopatski veterinarsko-medicinski proizvodi uključujući antibiotike. Osobito je potrebno odrediti ograničenja s obzirom na tijek liječenja i karence.

1.5.2.2. Bolesti se odmah liječe kako bi se izbjegla patnja životinja; ako je upotreba fitoterapeutskih, homeopatskih i drugih proizvoda neprimjerena, mogu se upotrebljavati kada je to nužno i pod nadzorom veterinara kemijski sintetizirani alopatski veterinarsko-medicinski proizvodi uključujući antibiotike. Osobito je potrebno odrediti ograničenja s obzirom na tijek liječenja i karence.

Justification

Veterinarians’ duty of care guarantees strict conditions.

Amandman    320

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.5.2.4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.5.2.4. S izuzetkom cijepljenja, liječenja zbog parazita i obveznih programa iskorjenjivanja u kojima životinja ili skupina životinja prima više od tri terapije liječenja kemijski sintetiziranim alopatskim veterinarskim lijekovima uključujući antibiotike unutar razdoblja od 12 mjeseci ili više od jedne terapije liječenja, ako je njihov reproduktivni ciklus kraći od godine dana, predmetna stoka ili proizvodi koji se iz nje dobivaju ne smiju se prodavati kao ekološki proizvodi, a stoka mora biti podvrgnuta prijelaznim razdobljima iz točaka 1.2. i 2.

1.5.2.4. S izuzetkom cijepljenja, liječenja zbog parazita, fitoterapeutskih i homeopatskih proizvoda i obveznih programa iskorjenjivanja u kojima životinja ili skupina životinja prima više od tri terapije liječenja kemijski sintetiziranim alopatskim veterinarskim lijekovima uključujući antibiotike unutar razdoblja od 12 mjeseci ili više od jedne terapije liječenja, ako je njihov reproduktivni ciklus kraći od godine dana, predmetna stoka ili proizvodi koji se iz nje dobivaju ne smiju se prodavati kao ekološki proizvodi, a stoka mora biti podvrgnuta prijelaznim razdobljima iz točaka 1.2. i 2.

Amandman    321

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.5.2.5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.5.2.5. Karenca između posljednjeg davanja alopatskog veterinarskog lijeka životinji u uobičajenim uvjetima primjene i dobivanja ekološki dobivene hrane od takvih životinja mora biti dvostruko dulja od karence iz članka 11. Direktive 2001/82/EZ ili, ako razdoblje nije navedeno, mora iznositi 48 sati.

1.5.2.5. Karenca između posljednjeg davanja kemijski sintetiziranoga alopatskog veterinarskog lijeka životinji u uobičajenim uvjetima primjene i dobivanja ekološki dobivene hrane od takvih životinja dvostruko je dulja od karence iz članka 9. Direktive 2001/82/EZ i iznosi najmanje 48 sati.

Amandman    322

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.6.5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.6.5. Površine na otvorenome mogu biti djelomično natkrivene. Trijemovi se ne smatraju otvorenim površinama.

1.6.5. Površine na otvorenome mogu biti djelomično natkrivene. Trijemovi se smatraju otvorenim površinama samo za rasplodnu perad i perad koja nije starija od 18 tjedana.

Amandman    323

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.7.3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.7.3. Stoka ima stalni pristup otvorenim prostorima, po mogućnosti pašnjacima, kad god vremenski uvjeti i stanje tla to dopuštaju, osim ako se na temelju zakonodavstva Unije uvedu ograničenja i obveze vezane uz zaštitu zdravlja ljudi i životinja.

1.7.3. Biljojedi tijekom dana imaju stalni pristup otvorenim prostorima, uključujući torove na otvorenom i pašnjake, koji su primjereni predmetnoj vrsti, kad god vremenski uvjeti i stanje tla to dopuštaju, osim ako se sukladno zakonodavstvu Unije uvedu ograničenja i obveze vezane uz zaštitu zdravlja ljudi i životinja.

 

Kad god zbog vremenskih uvjeta i stanja tla pristup pašnjacima nije moguć, biljojedi imaju tijekom dana stalan pristup otvorenim prostorima koji životinjama omogućuju kretanje, osim kad to nije pogodno za dobrobit životinja ili kad su u skladu sa zakonodavstvom Unije uvedena privremena ograničenja i obveze u pogledu zaštite zdravlja ljudi i životinja.

Amandman    324

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.7.6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.7.6. Zabranjeno je sapinjanje ili izolacija životinja, osim za pojedinačne životinje na ograničeno razdoblje i samo ako je to opravdano zbog veterinarskih razloga. Nadležna tijela mogu odobriti da se stoka u mikro-poduzećima sapinje ako stoku nije moguće čuvati u skupinama primjerenima njihovim etološkim potrebama, pod uvjetom da imaju pristup pašnjacima tijekom razdoblja ispaše, a kada ispaša nije moguća, najmanje dvaput tjedno imaju pristup površinama na otvorenom.

1.7.6. Zabranjeno je sapinjanje ili izolacija životinja, osim za pojedinačne životinje na ograničeno razdoblje i samo ako je to opravdano radi sigurnosti ili zaštite životinje ili zbog veterinarskih razloga. Može se odobriti izolacija životinja u ograničenom razdoblju samo kad je ugrožena sigurnost radnika i radi dobrobiti životinja. Nadležna tijela mogu odobriti da se stoka u mikro-poduzećima i poduzećima koja su smještena u nepristupačnim područjima sapinje, pod uvjetom da ima pristup pašnjacima tijekom razdoblja ispaše kad god vremenski uvjeti i stanje tla to dopuštaju tijekom dana, osim ako se sukladno zakonodavstvu Unije uvedu ograničenja i obveze u vezi sa zaštitom zdravlja ljudi i životinja, a kada ispaša nije moguća, najmanje dvaput tjedno ima pristup površinama na otvorenom.

Amandman    325

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.7.8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.7.8. Svaka patnja svodi se na minimum tijekom cijelog života životinje, uključujući i vrijeme klanja.

1.7.8. Kad je riječ o ekološkoj proizvodnji u skladu s ovom Uredbom, u obzir bi se trebao uzeti njezin učinak na dobrobit životinja, u smislu članka 13. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kako bi se životinje poštedjele nepotrebne boli, nelagode i patnje. Zakonodavstvo o dobrobiti životinja kao što su Uredba Vijeća (EZ) br. 1/20051a i Uredba Vijeća (EZ) br. 1099/20091b trebale bi se nužno i dalje primjenjivati i biti pravilno provedene. Pravilima iz ove Uredbe ne bi se smjele udvostručavati takve obveze te se ta pravila s njima ne bi smjela preklapati.

 

___________________

 

1a Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97 (SL L 3, 5.1.2005, str. 1).

 

1b Uredba Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009. o zaštiti životinja u trenutku usmrćivanja (SL L 303, 18.11.2009., str. 1.).

Amandman    326

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.7.8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.7.8.a Sve osobe koje rukuju ekološki uzgojenim životinjama tijekom prijevoza i klanja prolaze odgovarajuću obuku kako bi se osigurala ispravna primjena pravila utvrđenih ovom Uredbom, uz provedbu redovnih inspekcija kako bi se zajamčilo poštovanje navedenih pravila.

Amandman    327

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.7.9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.7.9. Zabranjeno je osakaćivanje životinja.

1.7.9. Zabranjeno je osakaćivanje životinja. Obrezivanje kljunova pilića, kad se to obavlja tijekom prva tri dana njihova života, pričvršćivanje elastičnih traka na repove ovaca i podrezivanje repa može odobriti nadležno tijelo zbog sigurnosti ili zdravlja životinja i ljudi ili ako je svrha tih mjera poboljšanje zdravlja, dobrobiti ili higijene stoke. Odstranjivanje rogova i kastracija mladih sisavaca odobrava se samo ako se primijeni odgovarajuća anestezija i/ili analgetici.

 

Amandman    328

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 1.7.12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.7.12. Ukrcavanje i iskrcavanje životinja obavljaju se bez primjene bilo koje vrste električne stimulacije za prisiljavanje životinja. Zabranjeno je upotrebljavanje alopatskih sredstava za smirivanje prije ili tijekom prijevoza.

1.7.12. Ukrcavanje i iskrcavanje životinja obavljaju se bez primjene bilo koje vrste električne stimulacije za prisiljavanje životinja, osim u iznimnim okolnostima te u skladu s odredbama točke 1.9. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1099/2009. Izbjegava se nepotreban smještaj životinja preko noći te miješanje životinja koje se međusobno ne poznaju tijekom prijevoza i smještaja. Društvene životinje trebaju se držati u skupinama te se u torovima trebaju moći kretati i okretati. Zabranjeno je upotrebljavanje alopatskih sredstava za smirivanje prije ili tijekom prijevoza.

Amandman    329

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.1.1. – stavak 1. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) 12 mjeseci kod goveda za proizvodnju mesa, a u svakom slučaju najmanje tri četvrtine trajanja njihova dotadašnjeg života;

(a) 12 mjeseci kod goveda za proizvodnju mesa;

Justification

For the sake of the practicability of these provisions, the reference to lifetimes shall be deleted for beef cattle as well as for sheep and goats.

Amandman    330

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.1.2. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) osim tijekom godišnjeg razdoblja sezonske ispaše iz točke 1.4.2.2., najmanje 90 % hrane za životinje mora potjecati sa samoga poljoprivrednog gospodarstva ili, kada to nije izvodivo, mora biti proizvedeno u suradnji s drugim ekološkim poljoprivrednim gospodarstvima u istoj regiji;

(d) osim tijekom godišnjeg razdoblja sezonske ispaše iz točke 1.4.2.2., najmanje 60 % hrane za životinje mora potjecati prvenstveno sa samoga poljoprivrednog gospodarstva ili, ako to nije izvodivo, u okviru mogućnosti mora biti proizvedeno u suradnji s drugim ekološkim poljoprivrednim gospodarstvima koja se nalaze u krugu od 150 km od samog gospodarstva i mora biti proizvedeno u Uniji. Za izračunavanje udaljenosti u slučaju poljoprivrednih gospodarstava koja se nalaze na otocima i u priobalnim područjima, u obzir se ne uzimaju dijelovi puta koje čine vodene površine. Uvjet u pogledu udaljenosti ne primjenjuje se na poljoprivredna gospodarstva u najudaljenijim regijama.

 

Potiče se lokalna proizvodnja ekološke hrane za životinje. Države članice mogu u tu svrhu povećati navedeni postotak ovisno o dostupnosti ekološke hrane za životinje na poljoprivrednim gospodarstvima u regiji.

Amandman    331

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.1.2. – stavak 1. – podtočka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) sva neodbijena telad, janjad i jarad mora biti hranjena po mogućnosti majčinim mlijekom, i to telad najmanje tri mjeseca, a janjad i jarad najmanje 45 dana.

(f) sva neodbijena telad, janjad i jarad mora biti hranjena po mogućnosti majčinim mlijekom ili prirodnim mlijekom, i to telad najmanje tri mjeseca, a janjad i jarad najmanje 45 dana.

Amandman    332

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.1.3. – podtočka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) kad se tele zbog veterinarskih razloga liječi pojedinačno, treba ga držati u prostorima s punim podom i prekrivenim steljom od slame. Teletu se treba omogućiti jednostavno okretanje i ležanje u punoj dužini.

Amandman    333

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.2.2. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) osim tijekom godišnjeg razdoblja sezonske ispaše iz točke 1.4.2.2., najmanje 90 % hrane za životinje mora potjecati sa samog poljoprivrednog gospodarstva ili, kada to nije izvodljivo, mora biti proizvedeno u suradnji s drugim ekološkim poljoprivrednim gospodarstvima u istoj regiji;

(c) osim tijekom godišnjeg razdoblja sezonske ispaše kako je navedeno u točki 1.4.2.2., najmanje 60 % hrane za životinje mora potjecati prvenstveno sa samoga poljoprivrednog gospodarstva ili, ako to nije izvodivo, u okviru mogućnosti mora biti proizvedeno u suradnji s drugim ekološkim poljoprivrednim gospodarstvima koja se nalaze u krugu od 150 km od samog gospodarstva i mora biti proizvedeno u Uniji. Za izračunavanje udaljenosti u slučaju poljoprivrednih gospodarstava koja se nalaze na otocima i u priobalnim područjima, u obzir se ne uzimaju dijelovi puta koje čine vodene površine. Uvjet u pogledu udaljenosti ne primjenjuje se na poljoprivredna gospodarstva u najudaljenijim regijama.

 

Potiče se lokalna proizvodnja ekološke hrane za životinje. Države članice mogu u tu svrhu povećati navedeni postotak ovisno o dostupnosti ekološke hrane za životinje na poljoprivrednim gospodarstvima u regiji.

Amandman    334

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.2.2. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) sustave uzgoja za kopitare treba temeljiti na maksimalnoj upotrebi ispaše prema raspoloživosti pašnjaka u različitim razdobljima godine. Najmanje 60 % suhe tvari u dnevnim obrocima kopitara mora činiti vlaknasta krma, svježa ili suha krma ili silaža;

(d) sustave uzgoja za kopitare treba temeljiti na maksimalnoj upotrebi ispaše prema raspoloživosti pašnjaka u različitim razdobljima godine. Ako nije moguć visok postotak vlaknaste krme, primjenjuje se sljedeće minimalno pravilo, poštujući zahtjeve za prehranu, zdravlje i dobrobit pasmina: najmanje 60 % suhe tvari u dnevnim obrocima kopitara mora činiti vlaknasta krma, svježa ili suha krma ili silaža;

Amandman    335

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.2.2. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) neodbijena mladunčad kopitara mora se po mogućnosti hraniti majčinim mlijekom u razdoblje od najmanje tri mjeseca;

(e) neodbijena mladunčad kopitara mora se po mogućnosti hraniti majčinim mlijekom koje sisa izravno iz majke dok prirodno ne dođe do odbića;

Amandman    336

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.2.a (nova)

Razred ili vrsta

Najveći broj životinja po hektaru ekvivalentan 170 kg dušika po hektaru i godišnje

Ženke i njihovi izravni potomci

25

Kunići koji rastu

100

Mužjaci

25

Najmanje površine u zatvorenom prostoru i otvorenom prostoru i druge karakteristike smještaja kunića su sljedeće:

(a) najmanji unutarnji prostor po kuniću (uključujući i one koji se drže u mobilnim torovima):

(i) odrasli kunići uključujući mužjake, skotne ženke i ženke koje doje: 0,4 m2;

(ii) kunići za tov: 0,15 m2;

(b) najmanji vanjski prostor po kuniću (ne uključujući one koji se drže u mobilnim torovima):

(i) odrasli kunići uključujući mužjake, skotne ženke i ženke koje doje: 5 m2;

(ii) kunići za tov: 5 m2;

(c) najmanji vanjski prostor po kuniću ako se kunići drže u mobilnim torovima:

(i) odrasli kunići uključujući mužjake, skotne ženke i ženke koje doje: 5 m2;

(ii) kunići za tov: 0.4 m2.

Justification

Specific rules should also be set in place for rabbits.

Amandman    337

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.3.2. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) najmanje 60 % hrane za životinje mora potjecati sa samoga poljoprivrednog gospodarstva ili, kada to nije izvodivo, mora biti proizvedeno u istoj regiji u suradnji s drugim ekološkim poljoprivrednim gospodarstvima ili subjektima u poslovanju s hranom za životinje;

(a) najmanje 30 % hrane za životinje mora potjecati prvenstveno sa samoga poljoprivrednog gospodarstva ili, ako to nije izvodivo, u okviru mogućnosti mora biti proizvedeno u suradnji s drugim ekološkim poljoprivrednim gospodarstvima koja se nalaze u krugu od 150 km od samog gospodarstva i mora biti proizvedeno u Uniji. Za izračunavanje udaljenosti u slučaju poljoprivrednih gospodarstava koja se nalaze na otocima i u priobalnim područjima, u obzir se ne uzimaju dijelovi puta koje čine vodene površine. Uvjet u pogledu udaljenosti ne primjenjuje se na poljoprivredna gospodarstva u najudaljenijim regijama.

 

Potiče se lokalna proizvodnja ekološke hrane za životinje. Države članice mogu u tu svrhu povećati navedeni postotak ovisno o dostupnosti ekološke hrane za životinje na poljoprivrednim gospodarstvima u regiji.

Amandman    338

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.3.2. – podtočka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) Kako bi se ispunile osnovne prehrambene potrebe ekoloških svinja, osobito potrebe za bjelančevinama i aminokiselinama i kad uzgajivač nije u mogućnosti dobiti sirovine bogate bjelančevinama isključivo iz ekološke proizvodnje za prehranu životinja, dopuštena je upotreba ograničenog udjela neekoloških sirovina bogatih bjelančevinama za svinje i perad.

 

Za te vrste najviši dopušteni postotak neekoloških sirovina bogatih bjelančevinama za prehranu životinja u razdoblju od 12 mjeseci iznosi 5 %.

 

Brojke se izračunavaju godišnje kao postotak suhe tvari u životinjskoj hrani poljoprivrednog podrijetla.

Amandman    339

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.3.3. – podtočka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) uvijek treba postojati krevet od slame dovoljno velik kako bi se osiguralo da sve svinje u toru mogu istodobno leći tako da zauzimaju najviše prostora;

Amandman    340

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.3.3. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) krmače moraju biti u skupini, osim u posljednjem stadiju suprasnosti i tijekom laktacije;

(c) krmače moraju biti u skupini, osim u posljednjem stadiju suprasnosti i tijekom laktacije, a u tom se razdoblju krmači mora omogućiti slobodno kretanje po njezinom odjeljku i može se sapinjati samo u kraćim razdobljima.

 

Ne dovodeći u pitanje dodatne zahtjeve za slamu, nekoliko dana prije očekivanog prasenja krmačama se mora osigurati količina slame ili drugog odgovarajućeg materijala dostatna za izradu ležaja.

Amandman    341

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.3.4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Veličina jedinica za uzgoj svinja u svim je slučajevima ograničena na 1500 svinja za klanje godišnje ili na 200 krmača ili njihov ekvivalent u slučaju jedinica za prasenje/tovljenje. Te se najveće brojke za svaku proizvodnu jedinicu mogu premašiti ako se 100 % hrane za životinje proizvodi na gospodarstvu.

Justification

This is taken from French Ministry of Agriculture "Specifications concerning organic production and preparation of animals and animal products defining the implementation arrangements for amended Council Regulation (EEC) No 2092/91 and/or supplementing the provisions of amended Council Regulation No 2092/91.

Amandman    342

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.3.4. – stavak 2. - tablica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Najmanje površine u zatvorenom prostoru i otvorenom prostoru i druge karakteristike smještaja svinja su sljedeće:

 

Unutarnja površina

Vanjska površina

 

(neto površina namijenjena za životinje)

(površina za kretanje, bez pašnjaka)

 

minimalno žive mase (kg)

M2/grlo

M2/grlo

Krmače koje su se oprasile s prasadi starom do 40 dana

 

7,5 po krmači

2,5

Svinje za tov

do 50

0,8

0,6

do 85

1,1

0,8

do 110

1,3

1

Prasad

starija od 40 dana i mase do 30 kg

0,6

0,4

Rasplodne svinje

 

2,5 za ženku

1,9

 

6 za mužjaka

8,0

Ako se obori upotrebljavaju za prirodni pripust: 10 m2 po nerastu

 

Izmjena

Najmanje površine u zatvorenom prostoru i otvorenom prostoru i druge karakteristike smještaja svinja su sljedeće:

 

Unutarnja površina

Vanjska površina

 

(neto površina namijenjena za životinje)

(površina za kretanje, bez pašnjaka)

 

minimalno žive mase (kg)

M2/grlo

M2/grlo

Krmače koje su se oprasile s prasadi starom do 40 dana

 

7,5 po krmači

2,5

Svinje za tov

do 50

0,8

0,6

do 85

1,1

0,8

do 110

1,3

1

više od 110 kg

1,5

1,2

Prasad

starija od 40 dana i mase do 30 kg

0,6

0,4

Rasplodne svinje

 

2,5 za ženku

1,9

 

6 za mužjaka

8,0

 

 

Ako se obori upotrebljavaju za prirodni pripust: 10 m2 po nerastu

 

Amandman    343

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.4.2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Perad se mora ili uzgajati do dostizanja minimalne dobi ili mora potjecati od spororastućih sojeva peradi koje je odredilo nadležno tijelo. Ako poljoprivrednik ne upotrebljava spororastuće sojeve peradi, najmanja dopuštena dob kod klanja je sljedeća:

Perad za proizvodnju mesa mora potjecati od spororastućih sojeva prilagođenih uzgoju na otvorenom kako je odredilo nadležno tijelo.

 

Perad mora potjecati od spororastućih sojeva peradi koji ispunjavaju postavljene ograničene dnevne stope rasta koje su sukladne s minimalnom dobi uzgoja za svaku vrstu. Komisija utvrđuje te stope rasta u skladu s člankom 11. stavkom 2.

 

Ako spororastuća perad nije dostupna, nadležna tijela iznimno odobravaju korištenje uzgojenom peradi sve dok ne postigne minimalnu dob koju utvrđuje nadležno tijelo. Ako poljoprivrednik ne upotrebljava spororastuće sojeve peradi, najmanja dopuštena dob kod klanja je sljedeća:

Amandman    344

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 2. – točka 2.4.2. – podtočka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h) 140 dana za mužjake purana i guske za pečenje; kao i

(h) 140 dana za ženke i mužjake purana i guske za pečenje koji se prodaju cijeli; kao i

Justification

The proposed minimum age is taken from the current Annex IV of Regulation (EC) No 543/2008 on the marketing standards for types of farming: see d) "traditional free range" and differentiating as in this Regulation between male/female turkeys for cutting and whole.

Amandman    345

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.4.2. – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) 100 dana za ženke purana.

(i) 98 dana za ženke purana namijenjene rasijecanju i 126 dana za mužjake purana namijenjene rasijecanju.

Amandman    346

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.4.2. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kokoši nesilice moraju potjecati iz sojeva prilagođenih uzgoju na otvorenom.

Amandman    347

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.4.3. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) najmanje 60 % hrane za životinje mora potjecati sa samoga poljoprivrednog gospodarstva ili, kada to nije izvodivo, mora biti proizvedeno u istoj regiji u suradnji s drugim ekološkim poljoprivrednim gospodarstvima ili subjektima u poslovanju s hranom za životinje;

(a) najmanje 30 % hrane za životinje mora potjecati prvenstveno sa samoga poljoprivrednog gospodarstva ili, ako to nije izvodivo, u okviru mogućnosti mora biti proizvedeno u suradnji s drugim ekološkim poljoprivrednim gospodarstvima koja se nalaze u krugu od 150 km od samog gospodarstva i mora biti proizvedeno u Uniji. Za izračunavanje udaljenosti u slučaju poljoprivrednih gospodarstava koja se nalaze na otocima i u priobalnim područjima, u obzir se ne uzimaju dijelovi puta koje čine vodene površine. Uvjet u pogledu udaljenosti ne primjenjuje se na poljoprivredna gospodarstva u najudaljenijim regijama.

 

Potiče se lokalna proizvodnja ekološke hrane za životinje. Države članice mogu u tu svrhu povećati navedeni postotak ovisno o dostupnosti ekološke hrane za životinje na poljoprivrednim gospodarstvima u regiji.

Amandman    348

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.4.4. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) perad ima pristup površini na otvorenome u trajanju od najmanje jedne trećine svojeg života. Površine na otvorenome za perad uglavnom su pokrivene vegetacijom i imaju zaštitne objekte i pticama omogućuju jednostavan pristup primjerenom broju korita za napajanje;

(c) perad ima pristup površini na otvorenome u trajanju od najmanje jedne trećine svojeg života. Površine na otvorenome za perad uglavnom su pokrivene vegetacijom;

Justification

The presence of drinking troughs in outdoor runs attracts wild birds and entails a major risk in the events of outbreaks of bird flu. For this reason, the European Commission advises against them in the event of outbreaks of bird flu. They are also permanently prohibited in some Member States. Vegetation like shrubs or trees helps poultry to lie down in outdoor runs and other additional protective equipment is not needed.

Amandman    349

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.4.4. – podtočka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da) ukupna korisna površina nastamba za tovljenje peradi bilo koje proizvodne jedinice ne prelazi 1600 m2;

Justification

 For a sustainable production a production ceiling per unit is needed.

Amandman    350

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.4.4. – podtočka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db) ukupan broj kokoši nesilica ne prelazi brojku od 12 000 nesilica u proizvodnoj jedinici. U jednoj nastambi dopušteno je najviše 3000 kokoši nesilica. Na mladu perad primjenjuju se posebna pravila;

Justification

For a sustainable production a production ceiling per unit is needed.

Amandman    351

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.4.5. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.4.5. Uzgojna gustoća

2.4.5. Stajnjak

Justification

The text and its heading are not clear. It would be better to clarify them by indicating that this point deals with manure by referring to the current Directive. Each Member State has adapted the European Directive on nitrates depending on its environmental problems. It is important to leave the possibility of basing it on national provisions, as in the case of the current Regulation on organic production (Article 15(2) of Regulation 889/2008).

Amandman    352

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.4.5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najveći broj životinja po hektaru mora biti u sljedećim granicama:

Najveća količina stajskog gnojiva po hektaru mora biti u skladu s ograničenjem od 170 kg organskog dušika godišnje i po hektaru poljoprivrednog tla. Zato najveći broj životinja po hektaru mora biti u sljedećim granicama ili se računa na temelju odgovarajućih nacionalnih odredbi koje su usvojene pri provedbi Direktive 91/676/EEZ:

Justification

The text and its heading are not clear. It would be better to clarify them by indicating that this point deals with manure by referring to the current Directive. Each Member State has adapted the European Directive on nitrates depending on its environmental problems. It is important to leave the possibility of basing it on national provisions, as in the case of the current Regulation on organic production (Article 15(2) of Regulation 889/2008)

Amandman    353

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.4.5. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Najmanje površine u zatvorenom prostoru i otvorenom prostoru i druge karakteristike smještaja za ptice vrste Gallus gallus su sljedeće:

 

Rasplodna/roditeljska perad

Pomladak

Tovna perad

Kopuni

Nesilice

Dob

Rasplodna perad

Pilenke 0 – 8 tjedana

Pilenke 9 – 18 tjedana

Prva dob 0- 21 dan

Završna faza tova 22 do 81 dan

22 – 150 dana

Nesilice starije od 19 tjedana

Broj životinja po jedinici površine u nastambi (ptica po m2 upotrebljive površine) za fiksne i pomične nastambe

6 ptica

24 ptice s najviše 21 kg žive mase po m²

15 ptice s najviše 21 kg žive mase po m²

20 ptice s najviše 21 kg žive mase po m²

10 ptice s najviše 21 kg žive mase po m²

10 ptice s najviše 21 kg žive mase po m²

6 ptica

Prečke (cm)

 

 

 

 

18

Višeredni sustavi - dodatna ograničenja/m2 podne površine (uključujući trijem ako je omogućen 24-satni pristup)

9 ptica

36 ptica bez površine trijema

22 ptica

Obično nije primjenjivo

9 ptica

Ograničenja za veličinu jata

3 000 uključujući mužjake

10 000*

3 300

10 000*

4 800

2 500

3 000

Broj ptica po jedinici površine ispusta (m2/ptica), pod uvjetom da nije premašena granica od 170 kg N/ha/godišnje

4

1

4

1

4

4

4

* može se podijeliti tako bude 3 x 3000 ili 2 x 4800 turnusa

 

Izmjena

Najmanje površine u zatvorenom prostoru i otvorenom prostoru i druge karakteristike smještaja za ptice vrste Gallus gallus su sljedeće:

 

Rasplodna/roditeljska perad

Pomladak

Tovna perad

Kopuni

Nesilice

Dob

Rasplodna perad

Pilenke 0 – 8 tjedana

Pilenke 9 – 18 tjedana

Prva dob 028 dana

Završna faza tova 22 do 91 dan

91 – 150 dana

Nesilice starije od 19 tjedana

Broj životinja po jedinici površine (ptica po m2 upotrebljive površine) za fiksne i pomične nastambe

6 ptica

24 ptice s najviše 25 kg žive mase po m²

16 ptice s najviše 25 kg žive mase po m²

20 ptice s najviše 25 kg žive mase po m²

10 ptica s najviše 21 kg žive mase po m². No kod pokretnih peradarnika čija podna površina nije veća od 150 m2 i koji ostaju otvoreni tijekom noći, broj se može povećati na 16 životinja pod uvjetom da njihova ukupna težina ne prelazi 30 kg žive vage po m2.

6.5 ptice s najviše 25 kg žive mase po m²

9 ptica po m2 upotrebljive površine bez trijema

Prečke (cm)

 

 

 

 

15

Višeredni sustavi - dodatna ograničenja/m2 podne površine (uključujući trijem ako je omogućen 24-satni pristup)

 

36 ptica bez površine trijema

24 ptica

Obično nije primjenjivo

9 ptica

Ograničenja za veličinu jata

 

10 000*

10 000

Najviše 1 jato po nastambi za perad i 4 nastambe po proizvodnoj jedinici

Najviše 1 jato po nastambi za perad i 4 nastambe po proizvodnoj jedinici

Najviše 1 jato po nastambi za perad i 4 nastambe po proizvodnoj jedinici

Najviše 3 000 i 9 000 po nastambi i najviše 18 000 po gospodarstvu

Broj ptica po jedinici površine ispusta (m2/ptica), pod uvjetom da nije premašena granica od 170 kg N/ha/godišnje

4

 

 

1

2

4

4

* može se podijeliti tako bude 3 x 3000 ili 2 x 4800 turnusa

Amandman    354

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.4.5. – stavak 3.

Broj životinja po jedinici površine u nastambi (ptica po m2 upotrebljive površine) za pomične nastambe s podnim prostorom do najviše 150 m2

16 s najviše 30 kg žive vage po m2

Ograničenja za veličinu jata

2,500

2,500

2,500

4,000 ženki 3,200 mužjaka

3,200

4,000

3,200

5,200

Ograničenja za veličinu poljoprivrednog gospodarstva

Najviše 1 jato po nastambi za perad i najviše 4 nastambe po proizvodnoj jedinici.

Broj ptica po jedinici površine ispusta (m2/ptica) pod uvjetom da nije premašena granica od 170 kg N/ha/godišnje

6

6

10

2

2

2

3

2

Amandman    355

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.4.6. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) perad ima pristup površini na otvorenome u trajanju od najmanje jedne trećine svojeg života. Od najranije joj se dobi mora omogućiti, koliko je god to izvodivo, da tijekom dana ima stalan pristup otvorenim površinama kad god to dopušta fiziološko stanje i fizički uvjeti, osim u slučaju privremenih zabrana uvedenih na temelju zakonodavstva Unije;

(a) kokoši nesilice i tovna perad imaju pristup površini na otvorenome u trajanju od najmanje jedne trećine svojeg života osim u slučaju privremenih zabrana uvedenih na temelju zakonodavstva Unije;

Justification

For sanitary reasons, pullets less than 18 weeks old which go on to become laying hens have no access to external areas (cover from vaccines is not guaranteed and there is a risk of the eggs becoming contaminated with salmonella and mycoplasmae). Since the pullet stage represents one third of a hen’s life, these provisions do not prevent the animals from having access to an open air area for the majority of their lives.

Amandman    356

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.4.6. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) površine na otvorenome za perad uglavnom su obrasle vegetacijom koju čine različite bilje i imaju zaštitne objekte i pticama omogućuju jednostavan pristup primjerenom broju korita za napajanje; Vegetacija na površini na otvorenome mora se redovito uklanjati i odnositi kako bi se smanjila mogućnost nastanka viška hranjivih tvari. Otvorene se površine ne smiju prostirati više od 150 m u promjeru od najbližeg otvora na nastambi za perad. Međutim, udaljenost od 350 m od najbližeg otvora na nastambi dopuštena je pod uvjetom da je dovoljan broj natkrivenih prostora i korita za vodu u ravnomjerno raspoređeni po čitavoj otvorenoj površini s barem četiri natkrivena prostora po hektaru;

(b) površine na otvorenome za perad uglavnom su obrasle vegetacijom. Vegetacija na površini na otvorenome mora se redovito uklanjati i odnositi kako bi se smanjila mogućnost nastanka viška hranjivih tvari. Otvorene se površine ne smiju prostirati više od 150 m u promjeru od najbližeg otvora na nastambi za perad. Međutim, udaljenost od 350 m od najbližeg otvora na nastambi za perad dopuštena je pod uvjetom da postoji dovoljan broj natkrivenih prostora ili grmova/stabala ravnomjerno raspoređenih po čitavoj otvorenoj površini s barem četiri natkrivena prostora ili skupina drveća po hektaru;

Justification

Les variétés de plantes qui peuvent être sur un parcours dépendent avant tout de la région de l’élevage et de son climat. La réglementation ne doit pas imposer « un large éventail de plantes » au risque d’avoir des espèces exotiques néfastes pour l’environnement.La présence d’abreuvoirs sur les parcours extérieurs attire les oiseaux sauvages et entraîne un risque important en cas d’épisode d’Influenza aviaire. Pour cette raison, la Commission européenne la déconseille en cas d’épisode d’Influenza aviaire, et cela est même interdit en permanence dans certains états-membres.C’est la végétation, par exemple avec des arbustes ou de arbres, qui aide les volailles à s’étendre sur les parcours en plein air, il n’est pas nécessaire d’avoir d’autres équipements de protection en plus.

Amandman    357

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.5.a Uzgoj jelena lopatara, muflona i običnog jelena

 

2.5.a.1. Prijelaz na ekološku proizvodnju

 

Jelen lopatar, muflon i obični jelen i njihovi proizvodi mogu se smatrati ekološkima nakon isteka prijelaznog razdoblja od najmanje šest mjeseci za jelena lopatara i muflona te 12 mjeseci za običnog jelena.

 

2.5.a.2. Posebni uvjeti smještaja i uzgojna gustoća

 

Za posebne uvjete smještaja i uzgojnu gustoću primjenjuju se sljedeća pravila:

 

(a) Jelen lopatar, muflon i obični jelen uzgajaju se u torovima iz točke (f). Najmanja veličina tora za jelena lopatara i muflona je jedan hektar, a za običnog jelena dva hektara. Ako se nekoliko vrsta zajedno uzgaja u toru, najmanja veličina tora je tri hektara;

 

(b) Za svaki tor treba osigurati mogućnost podjele na barem dva pašnjaka. Najmanja veličina tora za jelena lopatara i muflona je pola hektara, a za običnog jelena ili nekoliko vrsta koje se uzgajaju u zajedničkom toru najmanje jedan hektar;

 

(c) Životinje trebaju živjeti u socijalnim skupinama. Najmanji broj odraslih životinja u toru treba obuhvaćati tri ženke i jednog mužjaka svake životinjske vrste. Gornja granica broja životinja po hektaru u toru je:

 

(i) jelen lopatar i muflon: 10 odraslih životinja po hektaru;

 

(ii) obični jelen: 5 odraslih životinja po hektaru;

 

(d) Životinje koje se uzgajaju u krdu u prvoj godini života uključuju se u kvotu iz točke (c);

 

(e) Nije dopušten zaseban uzgoj pojedinačnih životinja, osim ako je to vremenski ograničeno i ako za to postoji valjan razlog kao što je sprečavanje bolesti ili veterinarsko liječenje;

 

(f) Sljedeće odredbe primjenjuju se na torove:

 

(i) tor je nastamba koja mora sadržavati dio u kojem životinje imaju zaštitu od vremenskih uvjeta. Ekološki uzgoj stoke u toru na vrlo mokrom ili močvarnom tlu nije dopušten;

 

(ii) tijekom razdoblja vegetacije u toru mora biti zajamčena prirodna ispaša. Torovi koji tijekom razdoblja vegetacije ne mogu omogućiti hranjenje ispašom nisu dopušteni;

 

(iii) životinjama se trebaju omogućiti mjesta za skrivanje i skloništa;

 

(iv) životinjama se treba omogućiti prirodna metoda čišćenja papaka. Ako to zbog sastava tla nije primjereno, primjerenost se treba zajamčiti drugim odgovarajućim mjerama (npr. učvršćivanjem tla oko mjesta za hranjenje);

 

(v) u torovima za obične jelene životinje trebaju biti u mogućnosti valjati se u blatu kako bi se osiguralo timarenje kože i regulacija tjelesne temperature;

 

(vi) mjesta za hranjenje trebaju se postaviti na mjesta zaštićena od vremenskih uvjeta te pristupačna životinjama i osobama koje im pristupaju. Tlo na mjestu za hranjenje treba učvrstiti, a sustav za hranjenje treba imati krov;

 

(vii) ako se ne može osigurati stalan pristup hrani, mjesta za hranjenje trebaju se napraviti tako da sve životinje mogu jesti istodobno;

 

(viii) vanjska i unutarnja ograda moraju biti jasno vidljive životinjama tako da se one ne mogu ozlijediti. Ograda ne smije imati oštre rubove;

 

(ix) ograda tora za jelene lopatare i muflone treba biti visoka najmanje 1,8 metara, a za obične jelene najmanje dva metra. Te se visine ne odnose na ogradu unutar tora za uspostavu pašnjaka;

 

(x) tijekom razdoblja vegetacije životinje se trebaju hraniti ispašom u torovima;

 

(xi) hranjenje je dopušteno samo u slučaju manjka ispaše zbog loših vremenskih uvjeta;

 

(xii) životinje uzgajane u toru trebaju imati na raspolaganju čistu vodu. Ako nije dostupan prirodan izvor vode koji je lako pristupačan životinjama, treba osigurati mjesta za pojenje.

Justification

Consumers are increasingly demanding organic wild game and rabbit products. That is why uniform rules should also be introduced for the rearing of red deer, mouflon, fallow deer and rabbits at the EU level.

Amandman    358

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio III. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a) ,održiv ribolov' znači vađenje živih vodenih resursa koji se mogu održavati neograničeno bez smanjenja kapaciteta ciljnih vrsta tako da se održi razina zdrave populacije i bez snažnih negativnih učinaka na druge vrste u ekosustavu ili u njihovim staništima u smislu Okvirne direktive o vodama1a odnosno Okvirne direktive o pomorskoj strategiji1b.

 

__________________

 

1a Direktiva 2006/113/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o propisanoj kvaliteti vode u kojoj žive školjkaši (SL L 376, 27.12.2006., str. 14.).

 

1b Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

Amandman    359

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio III. – točka 2.6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.6.a Poljoprivredna gospodarstva za ekološki uzgoj morskih algi i životinja akvakulture ne prouzročuju opasnost za vrste koje su važne za očuvanje.

Amandman    360

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio III. – točka 3.2.1. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) da područja uzgoja imaju visok ekološki status kako je određen Direktivom 2000/60/EZ75 i nisu neprikladna sa zdravstvenog stajališta.

(a) da područja uzgoja imaju visok ekološki status kako je određen Direktivom 2000/60/EZ75 ili da kvalitetom budu jednaka područjima uzgoja razvrstanima u razrede A i B u skladu s Uredbom (EZ) br. 854/200476 i nisu neprikladna sa zdravstvenog stajališta.

__________________

__________________

75 Direktiva 2006/113/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o propisanoj kakvoći vode u kojoj žive školjkaši (SL L 376, 27.12.2006., str. 14.).

75 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

 

75a Uredba (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 139, 30.4.2004.).

Amandman    361

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio III. – točka 3.2.2. – podtočka b