Eljárás : 2014/0100(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0311/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0311/2015

Viták :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Szavazatok :

PV 19/04/2018 - 10.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0180

JELENTÉS     ***I
PDF 993kWORD 2489k
23.10.2015
PE 557.122v02-00 A8-0311/2015

az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről, valamint a(z) XXX/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet [a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet] módosításáról és a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Martin Häusling

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI SZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről, valamint a(z) XXX/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet [a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet] módosításáról és a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014)0180 – C7‑0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0180),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 42. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0109/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az osztrák Szövetségi Tanács által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. október 15-i véleményére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A80000/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A szigorú egészségügyi, környezetvédelmi és állatjóléti normák betartása szervesen hozzájárul az ökológiai termékek kiváló minőségéhez. A mezőgazdasági termékekre vonatkozó minőségpolitikáról szóló, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett bizottsági közlemény is kiemelte11, hogy az ökológiai termelés a mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós minőségrendszerek közé tartozik, amilyenek a földrajzi jelzésekre, a hagyományos különleges termékekre, vagy a legkülső régiók termékeire vonatkozó, az 1150/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben12 és a 228/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben13 előírt szabályok. Az ökológiai termelés értelemszerűen a KAP ugyanazon céljait szolgálja, mint a többi uniós mezőgazdasági termékminőségi rendszer.

(2) A szigorú egészségügyi, környezetvédelmi és állatjóléti normák betartása szervesen hozzájárul az ökológiai termékek kiváló egészségügyi jellemzőihez. A mezőgazdasági termékekre vonatkozó minőségpolitikáról szóló, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett bizottsági közlemény is kiemelte, hogy az ökológiai termelés a mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós minőségrendszerek közé tartozik, amilyenek a földrajzi jelzésekre, a hagyományos különleges termékekre, illetve a hegyvidéki vagy a legkülső régiók termékeire vonatkozó, az 1150/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a 228/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt szabályok. Az ökológiai termelés vezető szerepet játszik a fenntarthatóbb gazdálkodási ésélelmiszerrendszerek létrehozásában, és így értelemszerűen a KAP ugyanazon céljait szolgálja, mint a többi uniós mezőgazdasági termékminőségi rendszer.

__________________

__________________

11COM(2009) 234 végleges.

11COM(2009) 234 végleges.

12Az Európai Parlament és a Tanács 2012. november 21-i 1151/2012/EU rendelete a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 343., 2012.12.14., 1. o.).

12Az Európai Parlament és a Tanács 2012. november 21-i 1151/2012/EU rendelete a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 343., 2012.12.14., 1. o.).

13Az Európai Parlament és a Tanács 2013. március 13-i 228/2013/EU rendelete az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 23. o.).

13Az Európai Parlament és a Tanács 2013. március 13-i 228/2013/EU rendelete az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 23. o.).

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az ökológiai termelést érintő szakpolitikai célok illeszkednek a KAP célkitűzéseihez, például biztosítják, hogy a termelőknek megtérüljön az ökológiai termelésre vonatkozó szabályok betartása. A biotermékek iránti növekvő kereslet pedig lehetővé teszi e piac további fejlődését és bővülését, ezáltal biztosítja a mezőgazdasági termelők számára az ilyen termelés kifizetődőségét.

(3) Az ökológiai termelést érintő szakpolitikai célok illeszkednek a KAP célkitűzéseihez, például biztosítják, hogy a termelőknek megtérüljön az ökológiai termelésre vonatkozó szabályok betartása. Az ökológiai termékek iránti növekvő fogyasztói igény pedig lehetővé teszi e piac további fejlődését és bővülését, ezáltal biztosítja, hogy a mezőgazdasági termelők számára kifizetődőbb legyen az ökológiai termelés. Figyelembe véve azt, hogy az uniós mezőgazdasági termelők számára egyre nagyobb problémát jelent, hogy tisztességes jövedelemre tegyenek szert az élelmiszerláncból, ennek a rendeletnek hozzá kell járulnia annak elősegítéséhez is, hogy a mezőgazdasági termelők a fogyasztókkal a rövid élelmiszerláncokban a közvetlen forgalmazáson keresztül újra összekapcsolódjanak, és ezáltal méltányosan részesüljenek az ökológiai termelésben előállított élelmiszerek és pozitív externáliák hozzáadott értékéből.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az ökológiai termelés mindemellett a környezetvédelemi megfontolásoknak a közös agrárpolitikába való beépüléséhez is hozzájárul, vagyis előmozdítja a mezőgazdasági termelés fenntarthatóságát. Ezért kerültek bevezetésre a KAP keretében az ökológiai termelést anyagilag is támogató intézkedések, legutóbb az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel14, és támogatja ezt a termelési formát az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet15 révén nemrég megreformált vidékfejlesztési szakpolitikai keret is.

(4) Az ökológiai termelés mindemellett a környezetvédelemi megfontolásoknak a közös agrárpolitikába való beépüléséhez is hozzájárul, vagyis előmozdítja a mezőgazdasági termelés fenntarthatóságát. Ezért kerültek bevezetésre a KAP keretében az ökológiai termelést anyagilag is támogató intézkedések, legutóbb az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel14, és támogatja ezt a termelési formát az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet15 révén nemrég megreformált vidékfejlesztési szakpolitikai keret is. Ezért ennek a rendeletnek hivatkoznia kell a nemzeti vidékfejlesztési programok keretében támogatható intézkedésekre, amelyeknek hozzá kell járulniuk az ökológiai tartás és az ökológiai eredetű vetőmagvak és takarmányok jobb kínálatának támogatásához. Emellett sürgősen megbízható adatokra van szükség az ökológiai eredetű vetőmag-, takarmány- és fehérjeforrás-ellátás terén fennálló hiányról, továbbá javaslatokat kell előterjeszteni és cselekvési terveket kell elindítani e hiány megszüntetésére az e területeken előforduló eltérések fokozatos felszámolása érdekében.

__________________

__________________

14Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347, 2013.12.20., 608 o.).

14Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347, 2013.12.20., 608 o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1305/2013/EU rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347, 2013.12.20., 487 o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1305/2013/EU rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347, 2013.12.20., 487 o.).

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az uniós ökológiai gazdálkodási ágazat az elmúlt években gyors fejlődésnek indult, nemcsak az e célra használt mezőgazdasági területek tekintetében, hanem a gazdaságok száma és az ökológiai szektor Unióban regisztrált összes szereplőjének száma alapján is.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az ökológiai ágazat lendületes fejlődésére tekintettel a 834/200726/EK tanácsi rendelet előrevetítette az ökológiai termelésre vonatkozó uniós szabályok felülvizsgálatának szükségességét azok alkalmazásának tapasztalatai fényében. A Bizottság által elvégzett felülvizsgálat szerint az ökológiai termelés uniós jogi keretét meg kell erősíteni annak érdekében, hogy szabályai megfeleljenek a fogyasztók magas elvárásainak, és kellően egyértelműek legyenek azok számára, akiket érintenek. Ezért a 834/2007/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és helyébe új rendeletet kell léptetni.

(8) Az ökológiai ágazat lendületes fejlődésére tekintettel a 834/200726/EK tanácsi rendelet előrevetítette az ökológiai termelésre vonatkozó uniós szabályok felülvizsgálatának szükségességét azok alkalmazásának tapasztalatai fényében. A Bizottság által elvégzett felülvizsgálat szerint az ökológiai termelés uniós jogi keretét meg kell erősíteni annak érdekében, hogy szabályai megfeleljenek a fogyasztók magas elvárásainak, és kellően egyértelműek legyenek azok számára, akiket érintenek. Ezért a 834/2007/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és helyébe új rendeletet kell léptetni. Mindazonáltal ebben a rendeletben meg kell tartani a 834/2007/EK rendeletnek ezekre a célokra reagáló rendelkezéseit. Ezen túlmenően ennek a rendeletnek elsősorban a jelenlegi elveket és szabályokat kell javítania, és meg kell teremtenie azt a dinamikát, amelyen keresztül az ágazat képes megbirkózni az előtte álló kihívásokkal.

__________________

__________________

26 A Tanács 2007. június 28-i 834/2007/EK rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1. o.).

26 A Tanács 2007. június 28-i 834/2007/EK rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1. o.).

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A 834/2007/EK rendelet alkalmazásában nyert eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy egyértelművé kell tenni a rendelet hatálya alá tartozó termékek körét. A rendelet elsősorban az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekre alkalmazandó, beleértve az akvakultúra-termékeket is. Másodsorban vonatkozik minden feldolgozott mezőgazdasági termékre, amelyet élelmiszerként vagy takarmányként hoznak forgalomba, mert e termékek ökológiaiként való címkézésével egyrészt biztosítható az ökológiai termékek jelenléte a piacon, másrészt ökológiai eredetük láthatóvá válik a fogyasztók számára is. Mindezek mellett e rendelet hatályának egyéb olyan termékekre is ki kell terjednie, amelyek a feldolgozott mezőgazdasági termékekhez hasonlóan szoros kapcsolatban állnak a mezőgazdasági termékekkel, hiszen vagy e mezőgazdasági termékek piaci megjelenésének formái, vagy azok előállításának nélkülözhetetlen szereplői. Végül a tengeri sót is e rendelet hatálya alá kell vonni, mivel természetes módszerek alkalmazásával nyerik, és kitermelése hozzájárul a vidék fejlesztéséhez, ennek megfelelően megfelel e rendelet célkitűzéseinek. Az egyértelműség érdekében a Szerződés I. mellékletében fel nem sorolt egyéb érintett termékeket célszerű összegyűjteni e rendelet egyik mellékletében.

(9) A 834/2007/EK rendelet alkalmazásában nyert eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy egyértelművé kell tenni a rendelet hatálya alá tartozó termelési folyamatok és termékek körét. A rendelet elsősorban mezőgazdasági termelési módszerekre és termékekre alkalmazandó, beleértve az akvakultúra- és méhészeti termékeket is. Másodsorban vonatkozik minden feldolgozott mezőgazdasági termékre, amelyet élelmiszerként vagy takarmányként hoznak forgalomba, mert e termékek ökológiai termékként való címkézésével egyrészt biztosítható az ökológiai termékek jelenléte a piacon, másrészt ökológiai eredetük láthatóvá válik a fogyasztók számára is. Mindezek mellett e rendelet hatályának egyéb olyan termékekre is ki kell terjednie, amelyek a feldolgozott mezőgazdasági termékekhez hasonlóan szoros kapcsolatban állnak a mezőgazdasági termékekkel, hiszen vagy e mezőgazdasági termékek piaci megjelenésének formái, vagy azok előállításának nélkülözhetetlen szereplői. Végül pedig a sót is e rendelet hatálya alá kell vonni, mivel annak kitermelése természetes módszerek alkalmazásával történik és hozzájárul a vidéki területek fejlesztéséhez, így megfelel e rendelet célkitűzéseinek.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A rendelet hatálya alá tartozó egyéb termékek jegyzékének az új termelési módszerek, anyagi vagy nemzetközi kötelezettségek figyelembevétele jegyében történő módosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot bizonyos aktusok elfogadására. Az említett jegyzékbe csak olyan termékek vehetők fel, amelyek szoros kapcsolatban állnak valamely mezőgazdasági termékkel.

törölve

Indokolás

Az előadó által a 2. cikk (5) bekezdéséhez fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A tömegétkeztetési tevékenységek helyi jellege miatt a tagállamok és a magántanúsítási rendszerek által végzett munka e téren elegendőnek tűnik az egységes piac működésének biztosításához. Ezért a tömegétkeztetés keretében saját telephelyen készített ételek nem tartoznak e rendelet hatálya alá. Hasonlóan nem tartoznak ide a vadász- és halászzsákmányokból készült termékek, mert ezek előállítása teljes körűen nem ellenőrizhető.

(12) A tömegétkeztetés keretében saját telephelyen készített ételek e rendelet hatálya alá tartoznak. Nem tartoznak ide a vadász- és halászzsákmányokból készült termékek, mert ezek előállítása teljes körűen nem ellenőrizhető.

Indokolás

Az előadó által a 2. cikk (2) bekezdésének második albekezdéséhez fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A kutatások azt bizonyítják, hogy az ökológiai élelmiszerek piacának fenntartásában a fogyasztók bizalma alapvető szerepet játszik. Ezért a nem kellően megbízható szabályok, amelyek alááshatják e bizalmat, hosszú távon a piac összeomlásához vezethetnek. Egyértelmű, hogy az uniós ökológiai termelés fenntartható fejlődéséhez uniós szinten összehangolt, következetes termelési szabályokra van szükség. E termelési szabályoknak meg kell felelniük a gazdasági szereplők és a fogyasztók minőséggel kapcsolatos elvárásainak, valamint lehetővé kell tenniük az e rendeletben meghatározott elvek és szabályok végrehajtását.

(13) A kutatások azt bizonyítják, hogy az ökológiai élelmiszerek piacának fenntartásában a fogyasztók bizalma alapvető szerepet játszik. Ezért hosszú távon a nem kellően megbízható szabályok és a meglévő szabályok és ellenőrzések nem megfelelő uniós szintű végrehajtása alááshatják a közbizalmat és a piac összeomlásához vezethetnek. Ezért az uniós ökológiai termelés fenntartható fejlődéséhez következetes és átlátható termelési szabályokra és összehangolt nemzeti és uniós szintű végrehajtásra van szükség. A múltbeli tapasztalatok komoly hiányosságokat tártak fel az uniós szintű ellenőrzésekben. Rendkívül fontos, hogy minden tagállamban és uniós szinten is javítsák az adatgyűjtést, a kommunikációt, a nyomon követést és az alkalmazandó szabályok végrehajtásának összehangolását.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Ez a rendelet a kapcsolódó jogszabályok, például az élelmiszeripari ellátási lánc biztonságával, az állategészségüggyel és állatjóléttel, a növényegészségüggyel, a növényi szaporítóanyagokkal, a címkézéssel és a környezetvédelemmel foglalkozó rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó. Az ökológiai termelésben használható termékek és anyagok engedélyezése például először uniós szinten történik. Így ez a rendelet az ilyen termékek és anyagok engedélyezésére és forgalomba hozatalára vonatkozó más uniós rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó.

(14) Ez a rendelet más uniós jogszabályok vagy nemzeti rendelkezések, köztük az élelmiszereket és a takarmányozást érintő jogszabályok sérelme nélkül, az e rendeletben meghatározott termékekre vonatkozó uniós joggal, például a termelésre, feldolgozásra, forgalmazásra, címkézésre és ellenőrzésre vonatkozó rendelkezésekkel összhangban alkalmazandó. Az ökológiai termelésben használható termékek és anyagok engedélyezése tekintetében például fontos hangsúlyozni, hogy e termékek és anyagok engedélyezése először uniós szinten történik. Így ez a rendelet az ilyen termékek és anyagok engedélyezésére és forgalomba hozatalára vonatkozó más uniós rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó.

Indokolás

Az előadó által a 2. cikk (3) bekezdéséhez fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Elvi kérdés, hogy e rendelet általános termelési szabályai között meg kell tiltani az ionizáló sugárzás valamint a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) használatát, valamint a GMO-kból illetve GMO-k felhasználásával előállított termékek forgalomba hozatalát. Mivel a fogyasztókat egyre inkább foglalkoztatja az élelmiszerek feldolgozásának és szállításának a környezetre gyakorolt hatása, elő kell írni az ökológiai ágazatbeli gazdasági szereplők számára - a mezőgazdasági termelők valamint a tengeri moszatot és akvakultúra-termékeket előállítók kivételével - egy harmonizált környezeti teljesítményrendszer alkalmazását. A 2003/361/EK bizottsági ajánlásban27 meghatározottaknak megfelelően az ökológiai termeléssel foglalkozó mikrovállalkozásokat a szabályozási terhek csökkentése érdekében fel kell menteni e kötelezettség alól. Az általános termelési szabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni a környezetközpontú irányítási rendszer kritériumait meghatározó aktusok elfogadására.

(15) Elvi kérdés, hogy e rendelet általános termelési szabályai között meg kell tiltani az ionizáló sugárzás valamint a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) használatát, valamint a GMO-kból illetve GMO-k felhasználásával előállított termékek forgalomba hozatalát. Erőfeszítésekre van szükség a piac géntechnológiával módosított szervezetek nélküli állatgyógyászati készítmények tekintetében történő bővítése érdekében. Mivel a fogyasztókat egyre inkább foglalkoztatja az élelmiszerek feldolgozásának és szállításának a környezetre gyakorolt hatása, elő kell írni az ökológiai ágazatbeli gazdasági szereplők számára a mikrovállalkozások, a mezőgazdasági termelők, a méhészek, a kiskereskedők, valamint az algákat és akvakultúra-termékeket előállítók kivételével –, hogy egy harmonizált kerettel összhangban javítsák környezeti teljesítményüket. A 2003/361/EK bizottsági ajánlásban 27 meghatározottaknak megfelelően az ökológiai termeléssel foglalkozó mikrovállalkozásokat a szabályozási terhek csökkentése érdekében fel kell menteni e kötelezettség alól. Az általános termelési szabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni a környezetközpontú irányítási keret bizonyos kritériumait kiegészítő aktusok elfogadására.

__________________

__________________

27A Bizottság 2003. május 6-i 2003/361/EK ajánlása a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

27A Bizottság 2003. május 6-i 2003/361/EK ajánlása a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

 

(A „tengeri moszat” szó „alga” kifejezésre történő módosítása a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Az ökológiai termelésre vonatkozó szabályok be nem tartásának kockázata magasabb azokban a mezőgazdasági üzemekben, amelyek bizonyos egységeit nem az ökológiai termelésre vonatkozó szabályok alapján irányítják. Ezért célszerű arról rendelkezni, hogy egy megfelelő átállási időszak után minden olyan uniós mezőgazdasági üzem, amelyik ökológiai termelést szeretne folytatni, teljes egészében az ökológiai termelés követelményeinek megfelelően működjön. Az ökológiai mezőgazdasági üzemek átállási időszaka minden tagállamban azonos, függetlenül attól, hogy egy üzem végrehajtott-e korábban az uniós alapokból támogatott agrár-környezetvédelmi intézkedéseket. A parlagon hagyott termőföld esetében azonban nincs szükség átállási időszakra. A minőség, a nyomonkövethetőség, az e rendelet előírásainak való megfelelés és a technikai fejlemények követésének biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot az általános átállási szabályok kiegészítéséről illetve az egyedi átállási szabályok kiegészítéséről és módosításáról rendelkező jogi aktusok elfogadására.

(16) Az ökológiai termelésre vonatkozó szabályok be nem tartásának kockázata magasabb azokban a mezőgazdasági üzemekben, amelyek bizonyos egységeit nem az ökológiai termelésre vonatkozó szabályok alapján irányítják. Ezért célszerű arról rendelkezni, hogy egy megfelelő átállási időszak után minden olyan uniós mezőgazdasági üzem, amelyik ökológiai termelést szeretne folytatni, teljes egészében az ökológiai termelés követelményeinek megfelelően működjön. Az olyan vegyes gazdaságok azonban, amelyek nem ökológiai termelésre szánt egységeket és az e rendeletnek megfelelően működtetett egységeket tartalmaznak engedélyezettek abban az esetben, ha a hagyományos gazdálkodást az ökológiai gazdálkodástól világosan elkülönítve folytatják. Nincs szükség viszont átállási időszakra a parlagon hagyott termőföld esetében, illetve ha bizonyított, hogy legalább az átálláshoz szükséges időtartam alatt csak ökológiai termelésben engedélyezett anyagokat használtak fel az érintett termőföldön, és teljesültek az egyéb szükséges követelmények. A minőség, a nyomonkövethetőség, az e rendelet előírásainak való megfelelés és a technikai fejlemények követésének biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot az általános átállási szabályok kiegészítéséről illetve az egyedi átállási szabályok kiegészítéséről rendelkező jogi aktusok elfogadására.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) Termesztett fajok vagy fajták kiválasztásakor figyelembe kell venni a talaj- és éghajlati adottságokhoz való alkalmazkodási képességet, valamint a betegségekkel szembeni ellenálló képességet.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a) A korábbi rendelet nem vette kellően figyelembe a növénytermesztésre és állattenyésztésre vonatkozó különleges követelményeket, és azokat ebben a rendeletben világosan meg kell határozni és ki kell dolgozni. Ez különösen szükséges ahhoz, hogy megoldódjon az ökológiai termelésre alkalmas ökológiai eredetű vetőmagvak és állatok kínálatában a belső piacon tapasztalható hiány problémája. A Bizottságnak ezért a megfelelő intézkedéseken és kutatási programokon keresztül meg kell tennie a szükséges lépéseket az ökológiai növénytermesztés és állattenyésztés hangsúlyozása érdekében.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Meg kell állapítani a talajkezelés és a tápanyag-utánpótlás tekintetében elfogadható ökológiai növénytermesztési gyakorlatokat, valamint a trágyák és talajjavítók használatára vonatkozó szabályokat.

(19) Meg kell állapítani a talajkezelés és a trágyázás tekintetében elfogadható ökológiai növénytermesztési gyakorlatokat, valamint a trágyák és talajjavítók használatára vonatkozó szabályokat. A tagállamoknak e tekintetben ösztönözniük kell az ökológiai gazdálkodás alá vont területen működő termelőket, hogy hozzanak létre csoportokat a hagyományos gazdálkodásban használt anyagokkal való szennyeződés kockázatának csökkentése érdekében. A talaj termékenységét természetes módon fokozó, a trágyák és a víz használatának szükségességét csökkentő és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését előmozdító bioszénben rejlő lehetőségekre tekintettel engedélyezni kell annak használatát a talajgazdálkodásban.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a) Mivel a hagyományos gazdálkodás során keletkező szermaradványok szállításában a talajvíz jelenti az elsődleges hordozó közeget, a tagállamoknak ösztönözniük kell a folyók felső szakaszánál található területeken az organikus termelési gyakorlatok alkalmazását.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A peszticidek használatát szigorúan korlátozni kell. Előnyben részesítendők a kártevők és gyomok elleni védekezés azon formái, amelyek nem járnak növényvédő szerek használatával, például a vetésforgó alkalmazása. A kártevők és a gyomok jelenlétét figyelemmel kell követni, hogy megítélhető legyen, gazdasági és ökológiai szempontból mikor indokolt az emberi beavatkozás. Amennyiben ökológiai módszerekkel nem biztosítható kielégítő védelem, célszerű lehetővé tenni bizonyos olyan növényvédő szerek használatát, amelyeket az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel28 összhangban engedélyeztek, valamint az ökológiai termelés elveivel és céljaival összeegyeztethetőnek minősítettek, akár a felhasználásra vonatkozó korlátozások mellett, és amelyek használata e rendelettel összhangban engedélyezhető.

(20) A peszticidek használatát szigorúan korlátozni kell. Előnyben részesítendők a kártevők, gyomok és betegségek elleni védekezés azon formái, amelyek nem járnak növényvédő szerek használatával, például a váltógazdálkodás és a vetésforgó alkalmazása. A kártevők, a gyomok és a betegségek jelenlétét figyelemmel kell követni, hogy megítélhető legyen, gazdasági és ökológiai szempontból mikor indokolt az emberi beavatkozás. Amennyiben ökológiai módszerekkel nem biztosítható kielégítő védelem, célszerű lehetővé tenni bizonyos olyan növényvédő szerek használatát, amelyeket az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel28 összhangban engedélyeztek, valamint az ökológiai termelés elveivel és céljaival összeegyeztethetőnek minősítettek, akár a felhasználásra vonatkozó korlátozások mellett, és amelyek használata e rendelettel összhangban engedélyezhető.

__________________

__________________

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

Indokolás

Az előadó által a II. melléklet I. része 1.6.1. pontjának bevezető részéhez és 1.6.2. pontjához fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A minőség, a nyomonkövethetőség, az e rendelet előírásainak való megfelelés és a technikai fejlemények követésének biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot az egyedi növénytermesztési szabályokat módosító vagy kiegészítő aktusok elfogadására, különösen a termesztési gyakorlatok, a talajkezelés és a tápanyag-utánpótlás, a növényegészségügy és a kártevők és gyomok féken tartása, a gombatermesztés és bizonyos egyéb növények termesztése, valamint növénytermesztési rendszerek alkalmazása, a növényi szaporítóanyagok eredete, illetve a vadon termő növények begyűjtése kapcsán.

(21) A minőség, a nyomonkövethetőség, az e rendelet előírásainak való megfelelés és a technikai fejlemények követésének biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot az egyedi növénytermesztési szabályokat kiegészítő aktusok elfogadására, különösen a talajkezelés és a tápanyag-utánpótlás, a növényegészségügy és a kártevők, gyomok és betegségek féken tartása, a gombatermesztés és bizonyos egyéb növények termesztése, valamint növénytermesztési rendszerek alkalmazása, illetve a vadon termő növények begyűjtése kapcsán.

Indokolás

Az előadó által a 10. cikk (3) bekezdéséhez – bevezető rész és az a), c) és e) pont – fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a) Tekintettel a talaj-, illetve éghajlati viszonyokhoz alkalmazkodó és a fogyasztók igényeit kielégítő vetőmagok és növények használata fejlesztésének fontosságára, ösztönözni kell az ökológiai eredetű vetőmagok és növények termesztését, ugyanakkor fenn kell tartani a nem ökológiai vetőmagok és növények használatának lehetőségét arra az esetre, ha e téren hiány keletkezne, illetve a megfelelő genetikai bázis fenntartásának biztosítása érdekében.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21b) Mivel fontos, hogy az ökogazdálkodás számára jó genetikai minőségű tenyészállatok álljanak rendelkezésre, továbbá hogy e tenyészállatokat az ökogazdálkodás szabályai szerint legyenek kötelesek tartani, kívánatos, hogy bizonyos feltételek teljesülése mellett továbbra is lehetséges legyen nem ökológiai tartásból származó tenyészállatok felhasználása abban az esetben, ha hiány lép fel és azt ellensúlyozni kell, illetve a megfelelő genetikai bázis fenntartásának biztosítása érdekében, különösen a kis egyedszámú fajok és fajták tekintetében.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Mivel az állattartás szükségszerűen mezőgazdasági földterületek kezelésével jár, méghozzá szerves trágyával táplált haszonnövény-termesztéssel, a talajkezelés nélkül megvalósuló állattartást nem szabad megengedni. A nevelt állatfajták kiválasztásakor figyelembe kell venni a helyi viszonyokhoz való alkalmazkodási képességet és életképességet, valamint a betegségekkel szembeni ellenálló képességet, továbbá támogatni kell a biológiai sokféleséget.

(22) Mivel az állattartás természetszerűleg mezőgazdasági földterületek kezelésével jár, méghozzá szerves trágyával táplált haszonnövény-termesztéssel, a talajkezelés nélkül megvalósuló állattartást nem szabad megengedni. A nevelt állatfajták kiválasztásakor figyelembe kell venni a helyi viszonyokhoz való alkalmazkodási képességet és életképességet, valamint a betegségekkel szembeni ellenálló képességet, továbbá támogatni kell a biológiai sokféleséget, feltéve ha ez nem az őshonos és helyi fajok és fajták kárára történik, mivel ezek tartását szintén támogatni kell.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a) Az ökogazdaságokban tartott állatok jólétére vonatkozó szigorúbb szabályoktól való jelenlegi eltéréseknek köszönhetően a kapcsolódó állatgazdálkodási gyakorlatok Unió-szerte nagymértékben különböznek.

 

Indokolás

Az előadó által az 5. cikk (1) bekezdésének f) pontjához fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) a talaj és a víz tápanyagokkal történő szennyezésének elkerülése érdekében meg kell határozni, hogy hektáronként legfeljebb mennyi trágya használható, illetve mekkora állatállomány tartható. E határértéket a trágya nitrogéntartalma alapján kell megállapítani.

(24) Természeti erőforrások, például a talaj, a víztartó réteg és a víz tápanyagokkal történő szennyezésének elkerülése érdekében meg kell határozni, hogy hektáronként legfeljebb mennyi trágya használható, illetve mekkora állatállomány tartható. E határértéket a trágya nitrogéntartalma alapján kell megállapítani.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) Az állatoknak stresszt, ártalmat, megbetegedést vagy szenvedést okozó csonkításokat meg kell tiltani.

(25) Az állatoknak stresszt, ártalmat, megbetegedést vagy szenvedést okozó valamennyi csonkítást meg kell tiltani. Az illetékes hatóság számára biztonsági vagy állat- és humánegészségügyi okokból, illetve ha az az állatállomány egészségének, jólétének vagy higiéniájának javítására irányul, lehetővé kell tenni, hogy a legfeljebb 3 napos baromfi csőrét megkurtítsák, a juhok farkára elasztrátor gumigyűrűt helyezzenek, vagy megcsonkítsák a farkukat. A fiatal emlősök szarvtalanítása és ivartalanítása csak megfelelő érzéstelenítés és/vagy fájdalomcsillapítás mellett megengedett.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) Az állatokat az ökológiai termelés szabályainak megfelelően termesztett, lehetőleg saját gazdaságból származó takarmánnyal kell etetni, figyelembe véve élettani szükségleteiket. Ezenkívül az állatállomány alapvető táplálkozási igényeiről való gondoskodás érdekében lehetővé kell tenni bizonyos ásványi anyagok, nyomelemek és vitaminok adagolását gondosan meghatározott feltételek mellett.

(26) Az állatokat az ökológiai termelés szabályainak megfelelően termesztett, lehetőleg saját gazdaságból származó takarmánnyal kell etetni, élettani szükségleteiket minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt figyelembe véve. Lehetővé kell tenni, hogy a takarmányadag egy része az ökológiai gazdálkodásra éppen átálló gazdasági egységekből származó takarmányt tartalmazzon. Ezenkívül az állatállomány alapvető tápanyagszükségletének biztosítása érdekében lehetővé kell tenni bizonyos ásványi anyagok, nyomelemek és vitaminok gondosan meghatározott feltételek mellett történő adagolását. Mivel azonban a növényi fehérjék jelenleg nem állnak rendelkezésre kellő mennyiségben a piacon, és az ökológiai termelésben az állatok egészségének biztosítása érdekében szükség van ezekre, a Bizottságnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a fehérjék ökológiai formában történő előállításának támogatására.

Indokolás

Az előadó által a II. melléklet II. része 1.4.1. pontja 1. bekezdésének b) pontjához fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) A minőség, a nyomonkövethetőség, az e rendelet előírásainak való megfelelés és a technikai fejlemények követésének biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot az egyedi állattartási szabályokat módosító vagy kiegészítő aktusok elfogadására, különösen az állatok eredetére, elhelyezésére, beltéri és kültéri területigényére, hektáronkénti számára, tartására, tenyésztésére, takarmányaira és táplálására, betegségmegelőzésére és állatorvosi kezelésére vonatkozóan.

(28) A minőség, a nyomonkövethetőség, az e rendelet előírásainak való megfelelés és a technikai fejlemények követésének biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot az egyedi állattartási szabályokat a takarmányozás, a betegségmegelőzés és az állatorvosi kezelés tekintetében kiegészítő aktusok elfogadására.

Indokolás

Az előadó által a 11. cikk (2) bekezdéséhez – bevezető rész és az a), c), d) és e) pont – fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) A minőség, a nyomonkövethetőség, az e rendelet előírásainak való megfelelés és a technikai fejlemények követésének biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot az egyedi tengerimoszat-termelési szabályokat módosító vagy kiegészítő aktusok elfogadására, különösen a vízi környezet megfelelősége, a fenntartható gazdálkodási terv, a vadon élő tengeri moszatok begyűjtése, a tengeri moszat termesztése, a szerves lerakódás elleni intézkedések, a termelőeszközök és létesítmények tisztítása vonatkozásában, valamint az akvakultúrában nevelt állatok kapcsán alkalmazandó egyedi termelési szabályokat kiegészítő aktusok elfogadására, elsősorban a vízi környezet megfelelősége, a fenntartható gazdálkodási terv, az állatok eredete, az akvakultúrás tartás, az elkülönítési rendszerek, a termelési rendszerek, az állománysűrűség, a tenyésztés, az állatok kezelése, a takarmányok és a táplálás, a betegségmegelőzés és az állatorvosi beavatkozások kapcsán.

(32) A minőség, a nyomonkövethetőség, az e rendelet előírásainak való megfelelés és a technikai fejlemények követésének biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot az egyedi algatenyésztési szabályokat kiegészítő aktusok elfogadására, különösen a vadon élő algák begyűjtése és a különböző algafajokat felölelő algatenyésztés, a szerves lerakódás elleni intézkedések, a termelőeszközök és létesítmények tisztítása vonatkozásában, valamint az akvakultúrában nevelt állatok – köztük az egyes akvakultúrás fajok –kapcsán alkalmazandó egyedi termelési szabályokat kiegészítő aktusok elfogadására, elsősorban az állatok eredete, az elhelyezés és a tartás feltételei, a puhatestűek kezelése, a takarmányok és a táplálás, a betegségmegelőzés és az állatorvosi beavatkozások kapcsán.

Indokolás

Az előadó által a 12. cikk (2) és (3) bekezdéséhez fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33a) A Bizottságnak biztosítania kell, hogy a tagállamok intézkedéseket fogadjanak el az ökológiai ágazaton belül az élelmiszer-ellátási láncban előforduló tisztességtelen gyakorlatok felszámolására.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34) Szabályokat kell megállapítani a feldolgozott ökológiai élelmiszerek összetételére vonatkozóan. Az ilyen élelmiszert ugyanis túlnyomórészt ökológiai mezőgazdasági termékekből kell előállítani, de korlátozott mértékben megengedhető egyes, e rendeletben meghatározott, nem ökológiai mezőgazdaságból származó összetevők használata. Fontos, hogy a feldolgozott ökológiai élelmiszerek előállításához csak bizonyos, e rendelettel összhangban engedélyezett nem ökológiai eredetű összetevőket lehessen használni.

(34) Szabályokat kell megállapítani a feldolgozott ökológiai élelmiszerek összetételére vonatkozóan. Az ilyen élelmiszereket ugyanis ökológiai mezőgazdaságból származó összetevőkből kell előállítani, de korlátozott mértékben megengedhető egyes, e rendeletben meghatározott, nem ökológiai mezőgazdaságból származó összetevők használata. Fontos, hogy a feldolgozott ökológiai élelmiszerek előállításához csak bizonyos, e rendelettel összhangban engedélyezett nem ökológiai eredetű összetevőket lehessen használni.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35) A feldolgozott élelmiszereket csak akkor szabad ökológiaiként címkézni, ha valamennyi vagy szinte valamennyi mezőgazdasági eredetű összetevőjük ökológiai. Külön címkézési rendelkezéseket kell azonban meghatározni az olyan feldolgozott élelmiszerek kapcsán, amelyek ökológiai termeléssel nem előállítható mezőgazdasági összetevőket tartalmaznak, például a halászati és vadászati termékek. A fogyasztók tájékoztatása és a piac átláthatósága, valamint az ökológiai összetevők használatának ösztönzése érdekében lehetővé kell tenni azt is, hogy bizonyos feltételek mellett az összetevők felsorolásában hivatkozni lehessen az ökológiai termelésre.

(35) A feldolgozott élelmiszereket csak akkor szabad ökológiaiként címkézni, ha valamennyi vagy szinte valamennyi mezőgazdasági eredetű összetevőjük ökológiai termelésből származik. Külön címkézési rendelkezéseket kell azonban meghatározni az olyan feldolgozott élelmiszerek kapcsán, amelyek ökológiai termeléssel nem előállítható mezőgazdasági összetevőket tartalmaznak, például a halászati és vadászati termékek. A fogyasztók tájékoztatása és a piac átláthatósága, valamint az ökológiai összetevők használatának ösztönzése érdekében lehetővé kell tenni azt is, hogy bizonyos feltételek mellett az összetevők felsorolásában hivatkozni lehessen az ökológiai termelésre és az ökológiai termékek eredetére.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37) A minőség, a nyomonkövethetőség, az e rendelet előírásainak való megfelelés és a technikai fejlemények követésének biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot a feldolgozott élelmiszerek és takarmányok előállítására vonatkozó sajátos szabályokat módosító vagy kiegészítő aktusok elfogadására, különösen a követendő eljárások, az alkalmazandó óvintézkedések, a feldolgozott élelmiszerek és takarmányok összetétele, a tisztító eljárások, a feldolgozott termékek forgalomba hozatala, címkézése és azonosítása, az ökológiai és nem ökológiai termékek, valamint a mezőgazdasági eredetű összetevők és alapanyagok különválasztása, a feldolgozott ökológiai termékekben kivételesen alkalmazható nem ökológiai mezőgazdaságból származó összetevők felsorolása, az ökológiai eredetű összetevők százalékos arányának kiszámítása, valamint az élelmiszerek és takarmányok feldolgozásában alkalmazható eljárások tekintetében.

(37) A minőség, a nyomonkövethetőség, az e rendelet előírásainak való megfelelés és a technikai fejlemények követésének biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot a feldolgozott takarmányok előállítására vonatkozó sajátos szabályokat kiegészítő aktusok elfogadására, különösen az alkalmazandó megelőző és óvintézkedések és a takarmányfeldolgozásban alkalmazott technikák tekintetében, a feldolgozott élelmiszerekre vonatkozó egyedi termelési szabályokat illetően az alkalmazandó megelőző és óvintézkedések, a feldolgozott élelmiszerekben való felhasználásra engedélyezett termékek és anyagok összetétele és felhasználási feltételei, a feldolgozott ökológiai termékekben kivételesen alkalmazható nem ökológiai mezőgazdaságból származó összetevők felsorolása, az ökológiai eredetű összetevők százalékos arányának kiszámítása, valamint az élelmiszerek feldolgozásában alkalmazható eljárások tekintetében.

Indokolás

Az előadó által a 13. cikk (2) bekezdéséhez fűzött és az új 13a. cikket bevezető ((3) bekezdés) módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38) Az ökológiai bort kizárólag ökológiai alapanyagokból kell előállítani, és csak az e rendelettel összhangban engedélyezett anyagok adhatók hozzá. Egyes borászati eljárások, folyamatok és kezelések alkalmazása az ökológiai borok esetében tilos. Más eljárások, folyamatok és kezelések alkalmazását pontosan meghatározott feltételekhez kell kötni.

(38) Az ökológiai bort kizárólag ökológiai alapanyagokból kell előállítani, és csak az e rendelettel összhangban engedélyezett anyagok adhatók hozzá. A borászati eljárások, folyamatok és kezelések során tiszteletben kell tartani az e rendeletben meghatározott termelési szabályokat.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39) A minőség, a nyomonkövethetőség, az e rendelet előírásainak való megfelelés és a technikai fejlemények követésének biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot a borászati eljárások és korlátozások tekintetében a borokra vonatkozó sajátos termelési szabályok kiegészítéséről és módosításáról rendelkező jogi aktusok elfogadására.

(39) A minőség, a nyomonkövethetőség, az e rendelet előírásainak való megfelelés és a technikai fejlemények követésének biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot a borászati eljárások és korlátozások tekintetében az egyedi bortermelési szabályok kiegészítéséről rendelkező jogi aktusok elfogadására.

Indokolás

Az előadó által a 14. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41) A minőség, a nyomonkövethetőség, az e rendelet előírásainak való megfelelés és a technikai fejlemények követésének biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot az ökológiai élesztőre vonatkozó sajátos termelési szabályok kiegészítéséről és módosításáról rendelkező jogi aktusok elfogadására, különösen az élesztő előállításához szükséges feldolgozás és alapanyagok tekintetében.

(41) A minőség, a nyomonkövethetőség, az e rendelet előírásainak való megfelelés és a technikai fejlemények követésének biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot, hogy az élesztő előállításához szükséges feldolgozás és alapanyagok tekintetében jogi aktusok útján kiegészítse az ökológiai élesztőre vonatkozó sajátos termelési szabályokat.

Indokolás

Az előadó által a 15. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42) Annak érdekében, hogy az ebben a rendeletben meghatározott sajátos termelési szabályok hatálya alá nem tartozó termékek kapcsán a Bizottság a jövőben elfogadhasson szabályokat, valamint a minőség, a nyomonkövethetőség és a rendeletnek való megfelelés, továbbá a későbbiekben a műszaki fejleményekhez való alkalmazkodás érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni egyes termékekre vonatkozó sajátos termelési szabályokat meghatározó, módosító vagy kiegészítő jogi aktusok elfogadására.

(42) Amennyiben ez a rendelet nem határoz meg részletes termelési szabályokat bizonyos állatfajokra, vízi növényekre és mikroalgákra vonatkozóan, akkor a részletes termelési szabályok e rendeletbe való beépítéséig nemzeti szabványok vagy azok hiányában a tagállamok által elfogadott vagy elismert egyéni feltételrendszerek alkalmazandók. Ezekről a nemzeti szabályokról vagy egyéni normákról értesíteni kell a Bizottságot. Az e rendeletben a címkézésre, az ellenőrzésekre és tanúsításra meghatározott szabályokat ennek megfelelően kell alkalmazni.

Indokolás

Az előadó által a 16. cikkhez fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43) A 843/2007/EK rendelet kivételeket is lehetővé tett az ökológiai termelésre vonatkozó szabályok alól. Ezek alkalmazásából azt a tanulságot lehet levonni, hogy a kivételek rossz hatással vannak az ökológiai termelésre. Megállapítást nyert, hogy a kivételek gátolják az ökológiai alapanyagok rendelkezésre állását, és aláássák az ökológiai termeléssel azonosított magas szintű állatjóllét biztosítását. A kivételek kezelése és ellenőrzése jelentős adminisztratív terhet jelent a nemzeti közigazgatások és a gazdasági szereplők számára is. Végül pedig a kivételek jóváhagyása torzította a versenyt, és a fogyasztói bizalom megingatásával fenyeget. Mindezek alapján az ökológiai termelésre vonatkozó szabályok alóli kivételek jóváhagyásának lehetőségét a katasztrófák esetére kell korlátozni.

(43) A 843/2007/EK rendelet kivételeket is lehetővé tett az ökológiai termelésre vonatkozó szabályok alól. E rendelkezések alkalmazásából azt a tanulságot lehet levonni, hogy a kivételek nem ösztönözték kellőképp azt, hogy az ilyen kivételek nélkülözhetővé váljanak. Megállapítást nyert, hogy a kivételek gátolhatják az ökológiai alapanyagok kínálatának növelését, és nem mindig biztosítják az ökológiai termeléssel azonosított magas szintű állatjóllétet. A kivételek kezelése és ellenőrzése jelentős adminisztratív terhet jelent a nemzeti közigazgatási szervek és a gazdasági szereplők számára is. Végül pedig a kivételek jóváhagyása megteremtette a verseny torzításához szükséges feltételeket. Mindezek alapján ezzel a rendelettel létre kell hozni az ökológiai szaporítás fejlődését ösztönző és az ökológiai piacon az alapanyagok terén meglévő hiányosságok megszüntetésére irányuló intézkedéseket, hogy a kivételeket a lehető leghamarabb meg lehessen szüntetni.

 

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44) Annak érdekében, hogy az ökológiai termelés katasztrófák esetén is folytatódhasson vagy újraindulhasson, fel kell hatalmazni a Bizottságot olyan jogi aktusok elfogadására, amelyek meghatározzák a katasztrófává minősítés feltételeit, a katasztrófákkal szembeni fellépés szabályait, valamint a szükséges nyomonkövetési és jelentéstételi követelményeket.

(44) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon kritériumok meghatározására, amelyek alapján ezek az események indokolttá teszik a rendkívüli termelési szabályok alkalmazását, továbbá az ilyen események kezelésére és a nyomon követési és jelentéstételi követelmények meghatározására, figyelembe véve az ökológiai ágazatban szerzett tapasztalatokat.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(44a) A helyben előállított és értékesített élelmiszerek fogyasztását ösztönözni és támogatni kell annak érdekében, hogy a közlekedési ágazatban az üvegházhatásúgáz-kibocsátás a lehető legalacsonyabb legyen. Ezenkívül a hulladékképződés csökkentése érdekében támogatni kell a csomagolatlan termékeket, valamint a túlzott csomagolást – amennyire csak lehet – el kell kerülni.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(45) Meghatározott körülmények között egyidejűleg is begyűjthetők és szállíthatók ökológiai és nem ökológiai termelésből származó termékek. Rendelkezéseket kell hozni annak érdekében, hogy az ökológiai és a nem ökológiai termékeket kezelésük során megfelelően elkülönítsék, és keveredésük kizárható legyen.

(45) Meghatározott körülmények között ökológiai és nem ökológiai termékek egyidejűleg is begyűjthetők és szállíthatók. Rendelkezéseket kell hozni annak érdekében, hogy az ökológiai és a nem ökológiai termékeket begyűjtés, szállítás és feldolgozás céljából történő kezelésük során megfelelően elkülönítsék, és keveredésük kizárható legyen.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46) A minőség, a nyomonkövethetőség, az e rendelet előírásainak való megfelelés és a technikai fejlemények követésének biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot az ökológiai termékek begyűjtésére, csomagolására, szállítására és tárolására vonatkozó szabályok meghatározásáról, kiegészítéséről és módosításáról rendelkező jogi aktusok elfogadására.

(46) A minőség, a nyomonkövethetőség, az e rendelet előírásainak való megfelelés és a technikai fejlemények követésének biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot az ökológiai termékek begyűjtésére, csomagolására, szállítására és tárolására vonatkozó szabályok meghatározásáról és kiegészítéséről rendelkező jogi aktusok elfogadására.

Indokolás

Az előadó által a 18. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47) Az ökológiai termelésben minimálisra csökkentendő bizonyos anyagok és termékek, többek között a növényvédő szerek, a talajjavítók, a talajtápok, egyes takarmány-összetevők, az élelmiszeri és takarmányipari adalékanyagok, a technológiai segédanyagok, valamint a tisztító- és fertőtlenítőszerek használata, és annak meg kell felelnie az e rendeletben megállapított követelményeknek. Ugyanez érvényes a feldolgozott ökológiai élelmiszerek előállításához használt adalék- és segédanyagokra. Ezért rendelkezni kell az ilyen termékek és anyagok felhasználásáról e rendelet elveinek megfelelően és bizonyos feltételek mellett egyrészt az ökológiai termelésben általában, másrészt kifejezetten a feldolgozott ökológiai élelmiszerek előállítása kapcsán.

(47) Az ökológiai termelésben bizonyos anyagok és termékek, többek között a növényvédő szerek, a talajjavítók, a talajtápok, egyes takarmány-összetevők, az élelmiszeri és takarmányipari adalékanyagok, a technológiai segédanyagok, az állattartásban használt termékek, valamint a tisztító- és fertőtlenítőszerek használatát minimálisra kell csökkenteni, és a használatnak meg kell felelnie az e rendeletben megállapított követelményeknek. Ugyanez érvényes a feldolgozott ökológiai élelmiszerek előállításához használt adalék- és technológiai segédanyagokra, a borászati tevékenységekben használt termékekre és anyagokra, valamint a tisztító- és fertőtlenítőszerekre. Ezért rendelkezni kell az ilyen termékek és anyagok felhasználásáról e rendelet elveinek megfelelően és bizonyos feltételek mellett egyrészt az ökológiai termelésben általában, másrészt kifejezetten a feldolgozott ökológiai élelmiszerek előállítása kapcsán.

Indokolás

Az előadó által a 19. cikk (1) bekezdése második albekezdésének ba) és bb) pontjához fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48) Általában az ökológiai termelés és különösen a feldolgozott ökológiai élelmiszerek előállításának minősége, nyomonkövethetősége, az e rendelet előírásainak való megfelelése, továbbá a technikai fejlődéshez való alkalmazkodás biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot az ökológiai termelésben általában és különösen a feldolgozott ökológiai élelmiszerek előállításában használható termékek és anyagok engedélyezésére, engedélyének visszavonására és használatára vonatkozó követelményeket meghatározó jogi aktusok elfogadására.

(48) Általában az ökológiai termelés és különösen a feldolgozott ökológiai élelmiszerek előállításának minősége, nyomonkövethetősége, az e rendelet előírásainak való megfelelése, továbbá a technikai fejlődéshez való alkalmazkodás biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot, hogy bizonyos aktusokat fogadjon el az ökológiai termelésben általában és különösen a feldolgozott ökológiai élelmiszerek előállításában felhasználható termékek és anyagok engedélyezéséről vagy engedélyének visszavonásáról, valamint további előírásokat az ilyen engedélyezett termékek és anyagok használatára vonatkozóan.

Indokolás

Az előadó által a 19. cikk (5) bekezdéséhez fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(49) Mivel eddig uniós szinten nem került meghatározásra, hogy nem engedélyezett anyagok vagy termékek jelenléte esetén milyen intézkedéseket kell hozni, Unió-szerte különböző megközelítések alakultak ki és kerültek alkalmazásra. Ez bizonytalanságot szül a gazdasági szereplők, az ellenőrző hatóságok és az ellenőrző szervek szempontjából. Ráadásul az Unió különböző gazdasági szereplőivel szemben különböző bánásmódokat eredményezhet, és a fogyasztók bizalmát is alááshatja. Ezért a nem engedélyezett termékeket és anyagokat tartalmazó, vagy bizonyos anyagokat bizonyos szintet meghaladó arányban tartalmazó termékek ökológiaiként történő forgalomba hozatalát indokolt egyértelmű és egységes rendelkezésekkel tiltani. A megengedett szinteket a csecsemők és a kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről szóló 2006/125/EK bizottsági irányelv31 figyelembevételével kell megállapítani.

törölve

__________________

 

31 A Bizottság 2006. december 5-i 2006/125/EK irányelve a csecsemők és a kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről (HL L 339., 2006.12.6., 16. o.).

 

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(50) Az ökológiai termelési és címkézési rendszer eredményessége, hatékonysága és átláthatósága érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy jogi aktusok révén meghatározza a nem engedélyezett termékek és anyagok jelenlétének azt a szintjét, amely felett egy termék nem hozható forgalomba ökológiaiként, valamint az arra vonatkozó szabályokat, hogy e szinteket hogyan kell megállapítani illetve kiigazítani a műszaki fejlődés függvényében.

törölve

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(51) Az ökológiai termelés alapelve a külső inputok alkalmazásának korlátozása. A mezőgazdasági termelőknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy elkerüljék a termékük nem engedélyezett termékekkel vagy anyagokkal való szennyeződését. Ennek ellenére elképzelhető olyan helyzet, amikor egy mezőgazdasági termelő azért nem tudja a piacon ökológiaiként forgalomba hozni egy termékét, mert az a termelő akaratának ellenére nem engedélyezett termékkel vagy anyaggal szennyeződött. Ezért rendelkezni kell arról a lehetőségről, hogy a tagállamok a Bizottság engedélyével a Szerződés 42. cikkével összhangban nemzeti kifizetéseket nyújthassanak az így kiesett bevétel ellentételezésére. Emellett az ilyen veszteségek teljes vagy részleges ellentételezésére a tagállamok a KAP eszközeit is használhatják.

(51) Az ökológiai termelés alapelve a külső inputok alkalmazásának korlátozása. A mezőgazdasági termelőknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy elkerüljék a termékük nem engedélyezett termékekkel vagy anyagokkal való szennyeződését. Minden óvintézkedés ellenére előfordulhat azonban, hogy egy mezőgazdasági termelő azért nem tudja a piacon ökológiai termékként forgalomba hozni egy termékét, mert az akaratlanul is nem engedélyezett termékkel vagy anyaggal szennyeződött.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(52) A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek címkézésének meg kell felelnie az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben32 foglalt általános szabályoknak, különösen a fogyasztók megzavarására valamint megtévesztésére alkalmas címkézés kizárását szolgáló rendelkezéseknek. Ebben a rendeletben pedig meg kell határozni az ökológiai termékek címkézésére vonatkozó külön előírásokat. Ezen előírásoknak egyrészt a gazdasági szereplők azon érdekét kell szolgálniuk, hogy termékeik megfelelően azonosíthatóak legyenek és egyenlő versenyfeltételek mellett jelenjenek meg a piacon, másrészt hozzá kell segíteniük a fogyasztókat tájékozott döntések meghozatalához.

(52) A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek címkézésének az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben32 foglalt általános szabályok hatálya alá kell tartoznia, különös tekintettel a közös címkézési szabványok szigorú betartására, valamint a fogyasztók megzavarására és megtévesztésére alkalmas címkézés kizárását szolgáló rendelkezésekre. E rendeletben meg kell határozni továbbá az ökológiai termékek címkézésére vonatkozó egyedi előírásokat. Ezen előírásoknak egyrészt a gazdasági szereplők azon érdekét kell szolgálniuk, hogy termékeik megfelelően azonosíthatóak legyenek és egyenlő versenyfeltételek mellett jelenjenek meg a piacon, másrészt hozzá kell segíteniük a fogyasztókat megalapozott döntések meghozatalához.

__________________

__________________

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1169/2011/EU rendelete a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 18. o.).–

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1169/2011/EU rendelete a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 18. o.).–

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(57) A fogyasztók egyértelmű tájékoztatása és megfelelő információkkal való ellátása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot jogi aktusok elfogadására az e rendelet szerinti ökológiai termelésre utaló kifejezések jegyzékének naprakésszé tétele, a takarmányokra és azok összetevőire érvényes címkézési és összeállítási előírások megállapítása, további címkézési szabályok előírása, az ebben a rendeletben meghatározott ökológiai logótól eltérő egyéb uniós jelzések használata, valamint az európai uniós ökologó módosítása és használatának szabályai tekintetében.

(57) A fogyasztók egyértelmű és megfelelő tájékoztatása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet szerinti ökológiai termelésre utaló kifejezések jegyzékének kiigazítása, további címkézési szabályok előírása, az e rendeletben meghatározott ökológiai logótól eltérő egyéb uniós jelzések használata, valamint az európai uniós ökologó módosítása és használatának szabályai tekintetében.

Indokolás

Az előadó által a 21. cikk (4) bekezdéséhez fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(58) Az ökológiai termelési rendszer csak akkor lehet megbízható, ha a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában hatékony ellenőrzési rendszer társul hozzá. Az ökológiai termelést hatósági ellenőrzésnek vagy más, a(z) xxx/xxxx/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben33 meghatározott hatósági tevékenységnek kell alávetni annak megállapítása céljából, hogy érvényesülnek-e az ökológiai termelésre és az ökológiai termékek címkézésére vonatkozó szabályok.

(58) Az ökológiai termelési rendszer csak akkor lehet megbízható, ha a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában hatékony ellenőrzési rendszer társul hozzá. Az ökológiai termelést hatósági ellenőrzésnek vagy az e rendeletben meghatározott hatósági tevékenységnek kell alávetni annak megállapítása céljából, hogy érvényesülnek-e az ökológiai termelésre és az ökológiai termékek címkézésére vonatkozó szabályok. Az ökológiai termelésre vonatkozó egyedi szabályoknak ezért – a termelési folyamatnak az ökológiai termelési lánc egészében történő ellenőrzését illetően – e rendelet hatálya alá kell tartozniuk.

 

 

33 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, az 1/2005/EK, a 396/2005/EK, a 834/2007/EK, az 1099/2009/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, és a(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy illessze be az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló rendelet számát] […]/2013/EU rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK, a 2008/120/EK és a 2009/128/EK irányelv módosításáról (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L …).

 

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(60) Az uniós mezőgazdasági kistermelők ugyanis viszonylag magas árakat fizetnek és jelentős adminisztrációs terhet vállalnak az ökológiai tanúsításhoz szükséges ellenőrző látogatásokért. A tanúsítással és az ellenőrzéssel járó költségek és adminisztrációs terhek csökkentése, valamint a helyi termelői hálózatok erősítése, a termékek könnyebb piacra juttatása és a harmadik országok gazdasági szereplőivel hasonló helyzet biztosítása érdekében célszerű lehetővé tenni a csoportos tanúsítást. Be kell tehát vezetni és meg kell határozni a „gazdálkodói csoport” fogalmát.

(60) Az uniós mezőgazdasági kistermelők ugyanis viszonylag magas árakat fizetnek és jelentős adminisztrációs terhet vállalnak az ökológiai tanúsításhoz szükséges ellenőrző látogatásokért. A tanúsítással és az ellenőrzéssel járó költségek és az ezekhez kapcsolódó adminisztrációs terhek csökkentése, valamint a helyi termelői hálózatok erősítése, a termékek könnyebb piacra juttatása és a harmadik országok gazdasági szereplőivel egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében célszerű lehetővé tenni a csoportos tanúsítást. Be kell tehát vezetni és meg kell határozni a „gazdálkodói csoport” fogalmát, amelynek a több országban működő csoportokat is magában kell foglalnia. A tagállamoknak emellett kifejezetten alkalmazniuk kell a mezőgazdasági termelők, különösen az 1305/2013/EU rendelet alapján támogatható kistermelők közötti együttműködési intézkedéseket.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(61) Az ökológiai termelési és címkézési rendszer eredményessége, hatékonysága és átláthatósága érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot jogi aktusok elfogadására a gazdálkodók illetve a gazdálkodói csoportok által vezetendő nyilvántartások, a gazdálkodók jegyzékének nyilvánosságra hozatala, az ökológiai termelésre vonatkozó szabályok betartására vonatkozó ellenőrzések díjainak közzététele, a díjak alkalmazásának hatósági ellenőrzése és az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv által ökológiai tanúsítással ellátható termékcsoportok meghatározását segítő kritériumok tekintetében.

törölve

Indokolás

Az előadó által a 24. cikk (6) bekezdéséhez és a 25. cikk (6) bekezdéséhez fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(62) A csoportos tanúsítás eredményességének és hatékonyságának garantálása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot jogi aktusok elfogadására a gazdálkodói csoportok egyes tagjaira háruló felelősségek meghatározása, a gazdálkodói csoport összetétele, létszáma, a csoport által előállítható termékek kategóriái, a csoportban való részvétel feltételei, a csoport belső ellenőrzési rendszerének felépítése és működése, az elvégzendő ellenőrzések köre, tartalma és gyakorisága tekintetében.

törölve

Indokolás

Az előadó által a 26. cikk (3) bekezdéséhez fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

62 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(62a) Annak érdekében, hogy a kistermelők a lehető legnagyobb mértékben ki tudják aknázni lehetőségeiket, továbbá az egyéni mezőgazdasági termelők gazdálkodói csoportok létrehozására való ösztönzése céljából a gazdálkodói csoportokra vonatkozó szabályoknak tükrözniük kellene venniük a kistermelők erőforrásbeli szükségleteit és kapacitásait.

Indokolás

Az előadó által a 26. cikk (3) bekezdéséhez fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(67) A harmadik országokból behozandó termékek uniós előírásoknak való megfelelését igazoló tanúsítvány kiállítására feljogosított ellenőrző hatóságokkal és ellenőrző szervekkel kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy az e hatóságok és szervek által alkalmazott szabályok eltérőek, és esetenként nehezen állapítható meg a megfelelő uniós szabályokkal való egyenértékűség. Az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek normáinak sokfélesége megnehezíti a Bizottság által gyakorolt felügyelet megfelelő ellátását. Ezt a fajta egyenértékűség-elismerési rendszert ezért el kell törölni. Elegendőt időt kell azonban biztosítani az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek számára ahhoz, hogy felkészüljenek a termékek uniós szabályoknak való megfelelése igazolására való alkalmasság elismertetésére.

(67) A harmadik országokból behozandó termékek uniós előírásoknak való megfelelését igazoló tanúsítvány kiállítására feljogosított ellenőrző hatóságokkal és ellenőrző szervekkel kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy az e hatóságok és szervek által alkalmazott szabályok eltérőek, és esetenként nehezen állapítható meg a megfelelő uniós szabályokkal való egyenértékűség. Az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek normáinak sokfélesége megnehezíti a Bizottság által gyakorolt felügyelet megfelelő ellátását. Ezt a fajta egyenértékűség-elismerési rendszert ezért módosítani kell, hogy adott esetben új megfelelőségi rendszert vezessenek be. Elegendő időt kell biztosítani azonban az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek számára ahhoz, hogy felkészüljenek az importált termékek uniós szabályoknak való megfelelése igazolására való alkalmasság elismertetésére.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(69) A gazdasági szereplők közötti verseny igazságossága, az Unióban ökológiaiként forgalomba hozott importált termékek nyomonkövethetőségének biztosítása, továbbá az importálandó ökológiai termékek megfelelőségének megállapítását végző ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek elismerése és felügyelete átláthatósága érdekében, valamint a 834/2007/EK rendelet szerint az egyenértékűség szempontjából elismert harmadik országok jegyzékének kezelése céljából fel kell hatalmazni a Bizottságot jogi aktusok elfogadására, különösen a harmadik országok vámhatóságai számára szükséges dokumentumok, így az ökológiai termékek lehetőleg elektronikus formájú exportbizonyítványának elkészítése, a behozatalhoz szükséges, lehetőleg szintén elektronikus dokumentumok elkészítése, a megfelelőnek minősülő ökológiai termékek behozatalában közreműködő ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek elismerése és elismerésének visszavonása, valamint a harmadik országok elismerésének felügyeletéhez szükséges, általuk benyújtandó dokumentumok, illetve a felügyelet Bizottság általi gyakorlása és annak keretében a helyszíni ellenőrzések végzése tekintetében.

(69) Az Unióban ökológiai termékként forgalomba hozott importált termékek nyomonkövethetőségének biztosítása, továbbá az importálandó ökológiai termékek megfelelőségének megállapítását végző ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek elismerése és felügyelete átláthatósága érdekében, valamint a 834/2007/EK rendelet szerint az egyenértékűség szempontjából elismert harmadik országok jegyzékének kezelése céljából fel kell hatalmazni a Bizottságot jogi aktusok elfogadására, különösen a behozatalhoz szükséges, lehetőleg szintén elektronikus dokumentumok elkészítése, a megfelelőnek minősülő ökológiai termékek behozatalában közreműködő ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek elismerése és elismerésének visszavonása, a harmadik országok elismerésének felügyeletéhez szükséges, általuk benyújtandó dokumentumok, a felügyelet Bizottság általi gyakorlására vonatkozó szabályok meghatározása és annak keretében a helyszíni ellenőrzések végzése, az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek elismerésének eljárása – beleértve a benyújtandó technikai dokumentáció tartalmát is –, valamint az elismerés visszavonásának eljárása, továbbá a Bizottság által elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek által elvégzendő ellenőrzések és egyéb tevékenységek tekintetében. Amennyiben az ellenőrzésre és tanúsításra vonatkozó szabályok súlyos vagy ismétlődő megsértését észlelik, haladéktalanul vissza kell vonni az érintett ellenőrző szervek elismerését az érintett harmadik országokban, valamint az egész uniós piacon, valamint az Unióban létrehozott nemzeti akkreditáló testületekben.

Indokolás

Az előadó által a 27. cikk (3) bekezdéséhez és a 29. cikk (7) bekezdéséhez fűzött, valamint a 29. cikkben az új (7a) és (7b) bekezdést bevezető módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

69 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(69a) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy bizonyos jogi aktusokat fogadjon el a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése alapján elismert, a harmadik országokból importált ökológiai termékek megbízhatóságára vonatkozó szabályok be nem tartásával vagy feltételezett be nem tartásával kapcsolatos intézkedések tekintetében, továbbá az e rendelet végrehajtásához és nyomon követéséhez szükséges információk továbbítására használandó rendszer tekintetében. A feltételezett meg nem feleléssel, az elismerés visszavonásával vagy az engedély felfüggesztésével kapcsolatos valamennyi információt haladéktalanul közölni kell az összes illetékes hatósággal és ellenőrző szervvel, hogy elkerüljék a nem engedélyezett termékek forgalomba hozatalát.

Indokolás

Az előadó által a 29. cikk (8) bekezdéséhez, a 31. cikk (6) bekezdéséhez és a 33. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(70) Rendelkezni kell annak érdekében, hogy az egyik tagállamban ellenőrzött és e rendelet előírásainak megfelelő ökológiai termékek mozgása az Unión belül ne ütközzön akadályba. Az egységes piac valamint a tagállamok közötti kereskedelem megfelelő működése megkívánja, hogy a Bizottság felhatalmazást kapjon az ökológiai termékek szabad mozgásával foglalkozó aktusok elfogadására.

(70) Rendelkezni kell annak érdekében, hogy az egyik tagállamban ellenőrzött és e rendelet előírásainak megfelelő ökológiai termékek mozgását egy másik tagállam ne korlátozhassa.

Indokolás

Az előadó által a 32. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(71) Az e rendelet végrehajtásához szükséges megbízható információk rendelkezésre állása érdekében a tagállamok ezeket évente eljuttatják a Bizottsághoz. Az egyszerűség és az átláthatóság érdekében kívánatos, hogy a tagállamok naprakész nyilvántartást vezessenek az illetékes hatóságokról, ellenőrző hatóságokról és ellenőrző szervekről. Az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékét a tagállamoknak közzé kell tenniük, és a Bizottság is évente kiadja.

(71) Az e rendelet végrehajtásához szükséges megbízható információk megszerzése érdekében a tagállamoknak évente el kell küldeniük a Bizottság részére a szükséges naprakész statisztikai információkat. Az egyszerűség és az átláthatóság érdekében a tagállamoknak naprakész nyilvántartást kell vezetniük az illetékes hatóságokról, az ellenőrző hatóságokról és az ellenőrző szervekről. Az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékét – amelyet a Bizottság is kiad évente – a tagállamoknak közzé kell tenniük.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(72) Az ökológiai termékek Unióba való behozatalát szabályozó jogi keret e rendelettel bevezetett változásaira való átállás zökkenőmentességét intézkedések révén kell biztosítani. A régi rendszerről az újra való átállás elősegítése érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot jogi aktusok elfogadására, különösen a 834/2007/EK rendelet alapján megkezdett átállási időszakokkal kapcsolatos szabályok megállapítása tekintetében, eltérve attól az alapvetéstől, hogy az átállási időszakokba nem számíthatók bele utólag korábbi időszakok.

(72) Az ökológiai termékek Unióba való behozatalát szabályozó jogi keret e rendelettel bevezetett változásaira való átállás zökkenőmentességét intézkedések révén kell biztosítani. A régi rendszerről az újra való átállás elősegítése érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot jogi aktusok elfogadására, különösen a 834/2007/EK rendelet alapján megkezdett átállási időszakokkal kapcsolatos szabályok megállapítása tekintetében.

Indokolás

Az előadó által a 8. cikk (3) bekezdéséhez fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(75) E rendelet végrehajtásának egységes feltételei biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörrel kell felruházni a következők tekintetében: a rendelkezésre álló, ökológiai termelési módszerrel előállított növényi szaporítóanyagok jegyzékének létrehozására vonatkozó gyakorlati részletek, az ökológiai termelésben általában, illetve kimondottan a feldolgozott ökológiai élelmiszerek előállításában használható termékek és anyagok engedélyezése, engedélyének visszavonása, az engedélyezési eljárás, az ilyen termékek és anyagok jegyzéke, adott esetben leírása, az összetételükre vonatkozó követelmények és a felhasználásukra vonatkozó feltételek, az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek kódszámaira való utalás illetve a mezőgazdasági alapanyagok előállításának helyére való utalás megjelenítése, tartalma és mérete,a kódszámok kiosztása az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek részére, a mezőgazdasági alapanyagok termelési helyének megjelölése, a gazdálkodók vagy gazdálkodói csoportok tevékenységére vonatkozó, az illetékes hatóságokhoz intézett bejelentés tartalmának, formájának és módjának részletes meghatározása, azon díjak közzétételének módja, amelyeket az ellenőrzésekért lehet kérni, a gazdálkodói csoportok és az illetékes hatóságok, az ellenőrző hatóságok és az ellenőrző szervek, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti információcsere, a harmadik országokban ellenőrzések végzésére felhatalmazott ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek elismerése és elismerésének visszavonása, az elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékének összeállítása, a behozott ökológiai termékek minőségére kiható meg nem felelés nyomán vagy meg nem felelés gyanúja esetén hozandó intézkedések alkalmazásának biztosítása, a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése értelmében elismert harmadik országok jegyzékének összeállítása, e jegyzék módosítása, az ezen országokból behozott ökológiai termékek minőségére kiható meg nem felelés esete nyomán vagy meg nem felelés gyanúja esetén hozandó intézkedések alkalmazásának biztosítása, a rendelet végrehajtásához és végrehajtásának felügyeletéhez szükséges információk továbbítására szolgáló rendszer, a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (3) bekezdése értelmében elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékének összeállítása, valamint e jegyzék módosítása. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni34.

(75) E rendelet végrehajtásának egységes feltételei biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörrel kell felruházni a következők tekintetében: a rendelkezésre álló, ökológiai termelési módszerrel előállított növényi szaporítóanyagok – különösen a hagyományos vagy ritka fajták – egységes jegyzékének létrehozására vonatkozó gyakorlati részletek, az ökológiai termelésben általában, illetve kimondottan a feldolgozott ökológiai élelmiszerek előállításában használható termékek és anyagok engedélyezése, engedélyének visszavonása, az engedélyezési eljárás, az ilyen termékek és anyagok jegyzéke, adott esetben leírása, az összetételükre vonatkozó követelmények és a felhasználásukra vonatkozó feltételek, az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek kódszámaira való utalás illetve a mezőgazdasági alapanyagok előállításának helyére való utalás megjelenítése, tartalma és mérete,a kódszámok kiosztása az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek részére, a mezőgazdasági alapanyagok termelési helyének megjelölése, a gazdálkodók vagy gazdálkodói csoportok tevékenységére vonatkozó, az illetékes hatóságokhoz intézett bejelentés tartalmának, formájának és módjának részletes meghatározása, azon díjak közzétételének módja, amelyeket az ellenőrzésekért lehet kérni, a gazdálkodói csoportok és az illetékes hatóságok, az ellenőrző hatóságok és az ellenőrző szervek, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti információcsere, a harmadik országokban ellenőrzések végzésére felhatalmazott ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek elismerése és elismerésének visszavonása, az elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékének összeállítása, a behozott ökológiai termékek minőségére kiható meg nem felelés nyomán vagy meg nem felelés gyanúja esetén hozandó intézkedések alkalmazásának biztosítása, a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése értelmében elismert harmadik országok jegyzékének összeállítása, e jegyzék módosítása, az ezen országokból behozott ökológiai termékek minőségére kiható meg nem felelés esete nyomán vagy meg nem felelés gyanúja esetén hozandó intézkedések alkalmazásának biztosítása, a rendelet végrehajtásához és végrehajtásának felügyeletéhez szükséges információk továbbítására szolgáló rendszer, a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (3) bekezdése értelmében elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékének összeállítása, valamint e jegyzék módosítása. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni34.

__________________

__________________

34 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(77) A 834/2007/EK rendeletben előírt, a növényi szaporítóanyagok és a tenyésztésre szánt állatok ökológiai eredetére vonatkozó, valamint a 22. cikk szerinti termelési szabályok alóli kivételekről rendelkező szabályokról az e rendeletben előírt, a növényekre, növényi termékekre és a haszonállatokra vonatkozó termelési szabályokra való áttérés zökkenőmentessége érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot olyan jogi aktusok elfogadására, amelyekkel kellően indokolt esetben kivételeket tehet lehetővé az ökológiai termelésben használható növényi szaporítóanyagok és tenyésztésre szánt állatok rendelkezésre állása érdekében. Mivel az ilyen aktusok átmeneti jellegűek, csak korlátozott ideig maradhatnak érvényben.

(77) A 834/2007/EK rendeletben előírt, a növényi szaporítóanyagok és a tenyésztésre szánt állatok ökológiai eredetére vonatkozó, valamint a 22. cikk szerinti termelési szabályok alóli kivételekről rendelkező szabályokról az e rendeletben előírt, a növényekre, növényi termékekre és a haszonállatokra vonatkozó termelési szabályokra való áttérés zökkenőmentessége érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot olyan jogi aktusok elfogadására, amelyek alapján kellően indokolt esetben eltérések engedélyezhetők az ökológiai termelésben használható növényi szaporítóanyagok és tenyésztésre szánt állatok rendelkezésre állása érdekében. Az ilyen aktusok azonban csupán átmeneti jellegűek, ezért csak korlátozott ideig maradnak érvényben, ami ahhoz szükséges, hogy azonosítsák és megszüntessék az ökológiai növényi szaporítóanyagok és a tenyésztésre alkalmas, ökológiai tartásban lévő állatok piaci kínálatában tapasztalható hiány problémáját.

Indokolás

A cél az, hogy az európai ökológiai vetőmagtermelőkkel együttműködésben létrehozzák az ökológiai vetőmagtermelés valódi piacát. Ezt azonban csak hatékony ösztönzőrendszerrel lehet megvalósítani, a jogalkotók részéről pedig világos kötelezettségvállalásra van szükség.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

77 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(77a) Az uniós ökológiai termelés jövőjére vonatkozó bizottsági cselekvési tervvel támogatni kell az ökológiai eredetű mag- és növényi szaporítóanyagok előállításának fokozására és elérhetőségének javítására irányuló kutatás és innováció finanszírozását.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

77 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A termelés, illetve az ökológiai vetőmagok és növényi szaporítóanyagok rendelkezésre állásának és használatának növelése érdekében a vetőmagtermelők, a növénynemesítők és az ökológiai gazdálkodási ágazat valamennyi résztvevője közötti partnerséget ösztönözni kell. Ezenkívül meg kell bízni a biogazdálkodással kapcsolatos technikai tanácsadással foglalkozó szakértői csoportot (EGTOP) egy, a biovetőmagok használatával kapcsolatos olyan új, hatékony és fenntartható rendszer kidolgozásával, amely támogatást nyújt a biovetőmagok termelőinek és a növénynemesítőknek.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

78 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(78) A Bizottságnak át kell tekintetnie az ökológiai eredetű növényi szaporítóanyagok és tenyésztésre alkalmas állatok rendelkezésre állásával kapcsolatos helyzetet, és erről 2021-ig jelentést kell terjesztenie az Európai Parlament és a Tanács elé.

(78) Annak biztosítása érdekében, hogy az ökológiai eredetű növényi szaporítóanyagok, takarmányok és ökológiai tartásban levő állatok elegendő mennyiségben rendelkezésre álljanak a piacon, a Bizottságnak adatgyűjtés és a tagállamokban uralkodó helyzet elemzése alapján tanulmányt kell készítenie. E tanulmány alapján a Bizottság 2020 végéig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely magában foglal egy, az ökológiai gazdálkodás fejlettségi fokáról és az elért eredményekről szóló elemző részt, valamint egy, az ökológiai gazdálkodási teljesítmény és az intézményi keret fejlesztése érdekében alkalmazott vagy szükséges intézkedésekről szóló stratégiai részt.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

80 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(80) Az ökológiai termelésre és az ökológiai termékek címkézésére vonatkozó jogi keret felülvizsgálata feltárta, hogy a(z) xxx/xxxx/EU rendelet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) alapján végzett hatósági ellenőrzések és egyéb tevékenységek kapcsán az ágazatnak sajátos igényei vannak, és a meg nem felelések eseteinek hatékonyabb kezelése érdekében ezekről rendelkezni kell. A(z) xxx/xxxx/EU rendeletben (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) meghatározott, az illetékes hatóságok feladataira és felelősségeire, a megbízott szervek jóváhagyására és felügyeletére, a hatósági tanúsításra, a jelentéstételre és adminisztratív segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezéseket hozzá kell igazítani az ökológiai termelési ágazat sajátos igényeihez. A(z) xxx/xxxx/EU rendeletet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) ezért ennek megfelelően módosítani szükséges.

törölve

Indokolás

Az előadó által a 44. cikkhez fűzött módosításnak megfelelő módosítás.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet az ökológiai termelés elveit, szabályait, továbbá az ökológiai termelésre utaló jelzések címkéken és reklámokban való használatának feltételeit rögzíti.

E rendelet meghatározza az ökológiai termelés elveit és ezek ellenőrzési és tanúsítási szabályait, továbbá az ökológiai termelésre, a feldolgozásra, a forgalmazásra, az ellenőrzésekre, valamint a címkézés és reklámozás során az ökológiai termelésre utaló jelölések használatára vonatkozó szabályokat. A rendelet az ökológiai gazdálkodás fenntartható fejlődésének, valamint pozitív környezeti és közegészségügyi hatásainak alapját képezi, miközben garantálja a belső piac hatékony működését és a tisztességes versenyt, segíti ezzel a mezőgazdasági termelőket a tisztességes jövedelem elérésében, kivívja a fogyasztók bizalmát, és védi a fogyasztók érdekeit.

Indokolás

Az ökológia termelés elveit és módszereit az ökológiai gazdálkodás/termelés teljes folyamatán keresztül alkalmazni kell. Ezért fontos, hogy fenntartsák az ellenőrzéseken alapuló eljárást ebben a rendeletben. Nem elegendő csak azokat a termékeket ellenőrizni, amelyeket emberi vagy állati fogyasztásra szántak. A rendelet kiterjed az ökológiai és az átállásban lévő termelésből származó termékek tanúsítására is.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekre, valamint az e rendelet I. mellékletében felsorolt néhány egyéb termékre alkalmazandó, amennyiben e mezőgazdasági és egyéb termékeket ökológiaiként kívánják előállítani, elkészíteni, forgalmazni, forgalomba hozni, importálni vagy exportálni.

(1) E rendelet a következő, a mezőgazdaságból – többek között az akvakultúrából és a méhészetből – származó termékekre alkalmazandó, amennyiben ezeket a termékeket ökológiai termékként állítják elő, készítik el, címkézik, forgalmazzák, hozzák forgalomba az uniós piacon, illetve importálják az Unióba vagy exportálják onnan, illetve az alábbi célokra szánják:

 

a) elő vagy feldolgozatlan mezőgazdasági termékek, beleértve a vetőmagokat és egyéb növényi szaporítóanyagokat is;

 

b) feldolgozott, élelmiszernek szánt mezőgazdasági termékek;

 

c) takarmány;

 

d) algák és akvakultúrában tenyésztett állatok;

 

d) bor.

 

f) élesztő;

 

g) gomba;

 

h) begyűjtött vadon termő növények és azok részei,

 

valamint a mezőgazdasághoz szorosan kapcsolódó egyéb termékek, amelyeket előállításra, készítésre, címkézésre, elosztásra, forgalomba hozatalra, illetve imporálásra vagy exportálásra szánnak.

A vadon élő állatok vadászatából vagy halászatából származó termékek nem tekinthetők ökológiai termékeknek.

A vadon élő állatok vadászatából vagy halászatából származó termékek nem minősülnek ökológiai termékeknek.

 

(A „tengeri moszat” szó „alga” kifejezésre történő módosítása a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ez a rendelet alkalmazandó az (1) bekezdésben említett termékek termelésében, elkészítésében és forgalmazásában szerepet játszó valamennyi gazdasági szereplőre.

2. Ez a rendelet alkalmazandó az (1) bekezdésben említett termékek termelésében, elkészítésében, címkézésében és forgalmazásában szerepet játszó valamennyi gazdasági szereplőre.

Az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet35 2. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott vendéglátás illetve közétkeztetés által végzett tömegétkeztetés nem tartozik e rendelet hatálya alá.

Az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet35 2. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott vendéglátás, illetve közétkeztetés keretében végzett tömegétkeztetés e rendelet hatálya alá tartozik.

__________________

__________________

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1169/2011/EU rendelete a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 18. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1169/2011/EU rendelete a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 18. o.).

Indokolás

A tömegétkeztetés fontos elemévé vált az ökológiai termelés piacának, amely egyre nagyobb mennyiségben szállít ökológiai termékeket nem csak közétkezdéknek, hanem éttermeknek is. E rendeletnek ezért ki kell terjednie erre az ágazatra.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tömegétkeztetésből származó termékek címkézésére és ellenőrzésére a tagállamok nemzeti szabályozást, vagy ennek hiányában egyéni szabványokat alkalmazhatnak.

törölve

Indokolás

Az étkeztetésnek és az éttermeknek e rendelet hatálya alá kell tartozniuk. A nagy étkezdék jelezhetik, hogy ökológiai termékeket használnak az ételekben, azonban nincs kötelező előírás arra nézve, hogy milyen arányt kell képviselniük az ökológiai termékeknek a teljes mennyiségben.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ez a rendelet a kapcsolódó uniós jogszabályok, többek között az élelmiszerlánc biztonságára, az állatok egészségére és jólétére, a növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra vonatkozó jog, továbbá a(z) xx/xxxx/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet36 (a növényi szaporítóanyagokról) és a(z) xx/xxxx/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet37 (a növénykártevők elleni védekezésről) sérelme nélkül alkalmazandó.

(3) E rendeletet az e cikkben meghatározott termékekre vonatkozó, az uniós jognak megfelelő egyéb, többek között az élelmiszereket és az állatélelmezést érintő uniós vagy nemzeti rendelkezések – például a termelésre, elkészítésre, piaci értékesítésre, címkézésre és ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések – sérelme nélkül kell alkalmazni.

__________________

 

36 [cím] (HJ L,…).

 

37 [cím] (HJ L,…).

 

Indokolás

Az ökológiai termelésről szóló új rendelet elfogadásakor a fent említett jogszabályok közül már nem mindegyik lesz érvényben.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az új termelési módszerek, anyagok vagy nemzetközi kötelezettségek figyelembevétele érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el az I. mellékletben szereplő termékjegyzék módosítására. Az említett jegyzékbe csak olyan termékek vehetők fel, amelyek szoros kapcsolatban állnak valamely mezőgazdasági termékkel.

törölve

Indokolás

A hatálynak meg kell egyeznie a meglévő 834/2007/EK rendelet hatályával. Az alaprendelet ilyen jellegű módosításait csak együttdöntési eljárás keretében lehet elvégezni.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. „mezőgazdasági alapanyag”: tartósítási vagy feldolgozási eljárásnak alá nem vetett mezőgazdasági termék;

3. „mezőgazdasági nyersanyag vagy „akvakultúra-nyersanyag”: feldolgozási vagy elkészítési eljárásnak alá nem vetett mezőgazdasági vagy akvakultúra-termék;

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. „megelőző intézkedések”: a talaj minőségét, a kártevők és a gyomok féken tartását, valamint az e rendelet értelmében nem engedélyezett termékekkel vagy anyagokkal való szennyeződés kivédését célzó műveletek;

4. „megelőző és óvintézkedések”: az ökológiai termelés minőségét és a biológiai sokféleség megőrzését, valamint az e rendelet értelmében nem engedélyezett termékekkel vagy anyagokkal való szennyeződés és keveredés megakadályozását célzó intézkedések az előállítás, az elkészítés és a forgalmazás valamennyi szakaszában;

Indokolás

Az óvintézkedéseknek túl kell mutatniuk a megelőző intézkedéseken, és azokat az ökológiai gazdálkodási rendszerben folytatott termelés valamennyi szakaszában alkalmazni kell.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. „átállás”: nem ökológiai termelésről ökológiai termelésre való váltás meghatározott időn belül;

5. „átállás”: nem ökológiai termelésről ökológiai termelésre való váltás meghatározott időn belül, amelynek folyamán az ökológiai termeléshez kötődő rendelkezéseket alkalmazzák;

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. „gazdálkodói csoport”: egyenként legfeljebb 5 hektárnyi művelt mezőgazdasági területtel rendelkező, élelmiszer vagy takarmány termelésével és esetleg élelmiszer vagy takarmány feldolgozásával is foglalkozó mezőgazdasági termelők csoportja;

7. „gazdálkodói csoport”: valamennyi alábbi feltételt teljesítő csoport:

 

a) a csoport valamennyi tagja mezőgazdasági termelő vagy alga- és akvakultúra-termékeket előállító gazdasági szereplő, aki élelmiszer vagy takarmány termelésén felül élelmiszer és takarmány feldolgozásával, elkészítésével, illetve forgalmazásával is foglalkozhat;

 

b) a csoport tagjai termelési tevékenységeiket egymás földrajzi közelségében végzik;

 

c) a megtermelt ökológiai termékeket a csoport közös rendszerben értékesíti;

 

d) a csoport jogi személyiséggel és belső ellenőrzési rendszerrel rendelkezik; valamint

 

a csoport egyes tagjainak éves forgalma vagy standard ökológiai termelési értéke nem haladja meg a 15 000 eurót, vagy egyénenként legfeljebb 5 hektáros – vagy üvegházban, illetve más intenzív termelési módszerrel, védőtakarás alatt termesztett növények esetében legfeljebb 0,5 hektáros, vagy kizárólagosan állandó gyepterület esetében legfeljebb 0,5 hektáros – mezőgazdasági üzemmel rendelkeznek.

 

Az e) pontban meghatározott feltételek nem alkalmazandók a harmadik országbeli gazdasági szereplők csoportjaira;

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) „ökológiai növénytermesztés és fajtafejlesztés”: a genetikai sokszínűség javítása a természetes reprodukciós képességre támaszkodva. Az ökológiai növénynemesítés célja új fajták kifejlesztése, amelyek különösen megfelelnek az ökológiai termelési rendszerek céljainak. Ez olyan holisztikus megközelítést foglal magában, amely tiszteletben tartja a keresztezés természetes korlátait, és olyan termőnövényeken alapul, amelyek életképes kapcsolatot képesek kialakítani az élő talajjal. Az ökológiai növénytermesztést az e rendelet követelményeinek megfelelő ökológiai termelési feltételek mellett kell végezni.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 10 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b) „növényi szaporítóanyag”: olyan növények és a növényeknek a fejlődés bármely szakaszában lévő olyan formái, ideértve a magvakat is, amelyeket egész növények termesztésére szántak és amelyek erre alkalmasak;

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 10 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10c) „anyanövény”: olyan beazonosított növény, amelyből új növények szaporítása céljából növényi szaporítóanyagot vettek;

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 10 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10d) „nemzedék”: a növény azon utódainak csoportja, amelyek az egymást felváltó utódok közül ugyanazon a leszármazási szinten helyezkednek el;

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 10 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10e) „ökológiai állattenyésztés”: a genetikai sokszínűség javítása az érintett állatok természetes reprodukciós képességére támaszkodva. Az ökológiai állattenyésztés biztosítja az e rendelet követelményeinek való optimális megfelelést, és a betegségekkel szembeni ellenálló képességre, az élettartamra, a tenyészértékre és az éghajlati és természeti feltételekhez való alkalmazkodásra összpontosít, valamint – adott esetben –előmozdítja a lassú növekedést célzó tenyésztést;

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) „növényi készítmények”: meghatározott növényekből nyert kivonatok, amelyek célja a növények megerősítése vagy a kártevők és betegségek távol tartása vagy megszüntetése;

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 13 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b) „biodinamikus készítmények”: hagyományosan a biodinamikus mezőgazdaságban alkalmazott, 500-tól 508-ig terjedő sorszámú keverékek;

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16. „fedett karám: az állattartó épülethez csatlakozó fedett, de szigeteletlen kültéri építmény, amelynek leghosszabb oldala általában drótkerítéssel vagy hálóval felszerelt, hőmérséklete kültéri, megvilágítása részben természetes, részben mesterséges, padlója pedig alommal borított;

(16) „fedett karám": az állattartó épülethez csatlakozó fedett, de szigeteletlen kültéri építmény, amelynek leghosszabb oldala általában drótkerítéssel vagy hálóval felszerelt, hőmérséklete kültéri, megvilágítása természetes és lehetőség szerint részben mesterséges, padlója pedig alommal borított;

Indokolás

Where it is provided in a suitable way, natural illumination should be sufficient in a veranda; artificial illumination should not be a compulsory requirement.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 16 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) „tojójércék": a Gallus gallus fajhoz tartozó fiatal állatok, amelyeket étkezési tojás termelése céljából tartanak és 18 hétnél fiatalabbak;

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 16 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16b) „tojótyúkok”: a Gallus gallus fajhoz tartozó állatok, amelyeket étkezésitojás-termelés céljából tartanak és legalább 18 hetesek;

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 16 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16c) „brojlercsirkék”: a Gallus gallus fajhoz tartozó állatok, amelyeket hústermelés céljából tartanak;

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 16 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16d) „hasznosítható terület”: az 1999/74/EK irányelvben1aa meghatározott terület, amely (a baromfiólon belül) legalább 30 cm széles terület, amelynek padozata legfeljebb 14 %-os lejtésű, és amelynek belső magassága legalább 45 cm. A fészkelőhelyek nem tekinthetők hasznosítható területnek;

 

__________________

 

A Tanács 1999. július 19-i 1999/74/EK irányelve a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (HL L 203., 1999.8.3., 53. o.).

Indokolás

Az 1999/74/EK tanácsi irányelv 2. cikke (2) bekezdésének d) pontjából átvett rendelkezés.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 16 f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16f) „alapvető mutatók”: az 1221/2009/EK rendeletben meghatározott közvetlen környezeti tényezőkre vonatkozó mutatók;

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

20. „elkészítés”: az ökológiai termékek tartósítására és/vagy feldolgozására irányuló műveletek, az állatok esetén a vágást és darabolást is beleértve, továbbá a csomagolás, a címkézés és/vagy a címkézésnek az ökológiai termelési módszerhez kötődő megváltoztatása;

20. „elkészítés”: az ökológiai termékek tartósítására és/vagy feldolgozására irányuló műveletek, az állatok esetében a vágást és darabolást is beleértve, továbbá a csomagolás, a címkézés és/vagy a címkézésnek a használt ökológiai termelési módszerhez kötődő megváltoztatása;

Indokolás

A 834/2007/EK rendeletben meghatározott„feldolgozás”.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 24 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

24. „átállási takarmány”: az ökológiai gazdálkodásra történő átállás időszakában, de az átállás megkezdését követő 12 hónap elteltével termelt takarmány;

24. „átállási termékek”: az ökológiai gazdálkodásra történő átállás időszakában, de az átállás megkezdését követő 12 hónap elteltével termelt növényi termékek;

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 28 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

28. „katasztrofális körülmények”: az 1305/2013/EU rendelet 2. cikke 1. h), j), k) illetve l) pontjában meghatározott „kedvezőtlen éghajlati jelenség”, „környezeti esemény”, „természeti katasztrófa” vagy „katasztrófaesemény” következményei;

28. „katasztrofális körülmények”: az 1305/2013/EU rendelet 2. cikke 1. h), i), j), k) illetve l) pontjában meghatározott „kedvezőtlen éghajlati jelenség”, „környezeti esemény”, „természeti katasztrófa”, „állatbetegség” vagy „katasztrófaesemény” következményei;

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 33 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

33. „ellenőrző hatóság”: a(z) xxx/xxxx/EU rendelet [a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet] 2. cikkének 39. pontjában meghatározott hatóság;

33. „ellenőrző hatóság”: valamely tagállam olyan közigazgatási szerve, amelyre az illetékes hatóság az ökológiai termelés és címkézés területén elvégzendő, ezen rendelet rendelkezéseinek megfelelő ellenőrzésre és tanúsításra vonatkozó hatáskörét részben vagy egészben átruházta. A fogalom magában foglalja – adott esetben – valamely harmadik ország megfelelő hatóságát vagy a valamely harmadik országban működő megfelelő hatóságot is;

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 34 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

34. „ellenőrző szerv”: a(z) xxx/xxxx/EU rendelet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 2. cikkének 38. pontjában meghatározott, valamint a Bizottság vagy a Bizottság által elismert harmadik ország által elismert, harmadik országokban az Unióba exportálandó ökológiai termékek ellenőrzésére felhatalmazott szerv;

34. „ellenőrző szerv”: független harmadik magán- vagy állami fél, amely az e rendeletben meghatározott rendelkezésekkel összhangban elvégzi az ökológiai termelés területén az ellenőrzést és tanúsítást. A fogalom – adott esetben – magában foglalja valamely harmadik ország megfelelő szervét vagy a valamely harmadik országban működő megfelelő szervet is;

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 35 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(35a) „megfelelés”: az e rendeletnek és mellékleteinek való megfelelés az e rendelettel összhangban elfogadott, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási aktusokon és más olyan rendeleteken keresztül, amelyekre e rendelet hivatkozik;

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 36 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

36. „géntechnológiával módosított szervezet”: a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv43 2. cikkének 2. pontjában meghatározott GMO, amelyet nem az említett irányelv I.B. mellékletében felsorolt genetikai módosítási technikák alkalmazásával állítottak elő, a továbbiakban: GMO;

36. „géntechnológiával módosított szervezet”: a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben43 meghatározott GMO, a továbbiakban: GMO;

__________________

__________________

43 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. március 12-i 2001/18/EK irányelve a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 106., 2001.4.17., 1. o.).

43 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. március 12-i 2001/18/EK irányelve a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 106., 2001.4.17., 1. o.).

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 40 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(40a) „mesterséges nanoanyag”: az 1169/2011/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésének t) pontja szerinti mesterséges nanoanyag;

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 41 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

41. egyenértékűség”: ugyanazon célok és ugyanazon elvek érvényesítése olyan szabályok alkalmazása révén, amelyek azonos szintű garanciát nyújtanak; „technológiai segédanyag”: az 1333/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott technológiai segédanyag;

41. egyenértékű”: különböző rendszerek vagy intézkedések leírásánál azt jelenti, hogy ugyanazokat a célokat és ugyanazokat az elveket érvényesítik olyan szabályok alkalmazása révén, amelyek azonos szintű garanciát nyújtanak;

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 43 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

43. „ionizáló sugárzás”: a 96/29/Euratom tanácsi irányelv47 1. cikkében meghatározott ionizáló sugárzás;

43. „ionizáló sugárzás”: a 96/29/Euratom tanácsi irányelv47 1. cikkében meghatározott és az 1999/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben47a szabályozott ionizáló sugárzás;

__________________

__________________

47 A Tanács 1996. május 13-i 96/29/Euratom irányelve a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról (HL L 159., 1996.6.29., 1. o.).

47 A Tanács 1996. május 13-i 96/29/Euratom irányelve a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról (HL L 159., 1996.6.29., 1. o.).

 

47a Az Európai Parlament és a Tanács 1999. február 22-i 1999/2/EK irányelve az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 66., 1999.3.13., 16. o.)

Indokolás

Hivatkozni kell az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1999. február 22-i 1999/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 43 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(43a) „tömegétkeztetési tevékenység”: ökológiai termékek elkészítése és forgalmazása étkeztető létesítményekben, például éttermekben, munkahelyi étkezdékben, kórházakban, börtönökben és a végső fogyasztók részére történő értékesítéssel vagy kiszállítással foglalkozó egyéb élelmiszer-ipari vállalkozásokban;

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 43 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(43b) „termelőegység”: az egy adott termelési ágazatban használatos valamennyi eszköz, mint például elsődleges termelésre használt létesítmények, mezőgazdasági parcellák, legelők, szabadtéri területek, állattartó épületek, kaptárak, halastavak, zárt tartási rendszerek vagy termelőhelyek algák vagy tenyésztett víziállatok számára, nevelőegységek, part menti vagy tengerfenéki termőhelyek, a termények tárolására szolgáló épületek, növényi termékek, algatermékek, állati termékek, nyersanyagok és bármilyen más, az érintett ökológiai termelési ágazatban használható forrásanyag (input) tárolására szolgáló helyiségek;

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 43 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(43c) „baromfitartó épület”: különálló, fedett és oly módon kialakított építmény, amely megvédi az ott tartott állatokat az időjárási viszontagságoktól;

Indokolás

A „baromfitartó épület” (angolul: poultry house) fogalmának az előző rendeletben szereplő meghatározását tagállamonként és nyelvenként eltérően, gyakran egy nagy épület (angolul: building) állattartó helyiségeként értelmezik. Fogalommeghatározását pontosítani és harmonizálni kell.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 43 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(43d) „hidroponikus termesztés”: a növénytermesztés azon módja, amikor a növények kizárólag ásványi tápoldatban vagy semleges tápközegben gyökereznek, például perlitben, salakban vagy kőzetgyapotban, amelyekhez tápoldatot adtak;

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 43 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(43e) „talajhoz kötött növénytermesztés”: az altalajjal és az alapkőzettel kapcsolatban álló élő talajban (vagyis az ökológiai termelésben engedélyezett anyagokkal és termékekkel kevert és/vagy termékennyé tett ásványi talajban) történő termesztés;

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 43 f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(43f) „gazdaság”: az azonos irányítás alatt működő, a 2. cikk (1) bekezdésében említett termékek előállítása céljából üzemeltetett összes termelőegység;

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 43 g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(43g) „előrecsomagolt élelmiszer”: az 1169/2011/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésének f) pontjában meghatározott előrecsomagolt élelmiszer.

Indokolás

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

II fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ökológiai termelés elvei

Az ökológiai termelés céljai és elvei

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

 

Célok

 

Az ökológiai termelés fenntartható irányítási rendszerének létrehozása érdekében a következő általános célkitűzéseket kell követni:

 

a) a természeti rendszerek és ciklusok tiszteletben tartása, valamint a talaj, a víz, a növények és az állatok egészségének, továbbá a közöttük fennálló egyensúlynak a fenntartása és erősítése;

 

b) az ökológiai rendszereken alapuló biológiai folyamatok megfelelő irányításának létrehozása a rendszeren belüli természeti erőforrások felhasználásával és olyan módszerekkel, amelyek:

 

– fenntartják a talaj hosszú távú termőképességét;

 

– hozzájárulnak a magas szintű biológiai sokféleséghez;

 

– jelentősen elősegítik a méreganyagoktól mentes környezeti állapot elérését;

 

– az energia és a víz felelősségteljes használatával előmozdítják az energia- és víztakarékosságot, továbbá megőrzik a természeti erőforrásokat, úgymint a vizet, a talajt, a szerves anyagokat és a levegőt;

 

– tiszteletben tartják a magas szintű állatjóléti szabványokat, és főként kielégítik az állatok fajspecifikus viselkedési igényeit.

Indokolás

Ez a fejezet nemcsak az elvekkel, hanem az ökológiai termelés, feldolgozás és forgalmazás céljaival is foglalkozik, ahogy a 834/2007/EK rendeletben is.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

4. cikk.

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

Az ökológiai termelés egy fenntartható mezőgazdasági irányítási rendszer, amely a következő általános elveken alapul:

Az ökológiai termelés egy fenntartható gazdálkodási rendszer, amely a következő általános elveken alapul:

a) a természetes rendszerek és ciklusok tiszteletben tartása, a talaj, a víz, a levegő, a biológiai sokféleség, a növények és az állatok egészsége, továbbá az ezek közötti egyensúly fenntartása és fokozása;

a) a természeti környezet, az éghajlat és az emberi egészség védelmének előmozdítása;

b) a biológiai sokféleség magas szintjéhez való hozzájárulás;

b) a biológiai sokféleség magas szintjéhez való hozzájárulás;

c) az energia és a természeti erőforrások, úgymint a víz, a talaj, a szerves anyagok és a levegő felelősségteljes használata;

c) az energia és a természeti erőforrások, úgymint a víz, a talaj, a szerves anyagok és a levegő felelősségteljes használata;

d) magas színvonalú állatjólléti szabványok követése és az állatok fajspecifikus viselkedési szükségleteinek kielégítése;

d) magas színvonalú állatjólléti szabványok követése és az állatok fajspecifikus viselkedési szükségleteinek kielégítése;

 

da) kiváló minőségű élelmiszerek és egyéb mezőgazdasági és akvakulturális termékek széles skálájának előállítása, melyek termelése előnyösen hat a környezetre, az emberi egészségre, a növények vagy az állatok egészségére és jólétére;

 

db) az ökológiai termékek minőségének biztosítása a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában.

 

dc) a rövid értékesítési láncok és a helyi termelés előnyben részesítése Unió-szerte;

d) az ökológiai rendszereken alapuló biológiai folyamatok megfelelő tervezése és irányítása a rendszeren belüli természeti erőforrások felhasználásával és olyan módszerekkel, amelyek:

e) az ökológiai rendszereken alapuló biológiai folyamatok megfelelő tervezése és irányítása a rendszeren belüli természeti erőforrások felhasználásával és olyan módszerekkel, amelyek:

i) élő szervezetek vagy mechanikai módszerek bevonásával járnak;

i. élő szervezetek vagy mechanikus termelési módszerek alkalmazásával járnak;

ii. termőföldhöz kapcsolódó növénytermesztést vagy állattartást foglalnak magukban, illetve olyan akvakultúrás tevékenységet valósítanak meg, amely megfelel a halászati erőforrások fenntartható kiaknázása elvének;

ii. talajhoz kötött növénytermesztést vagy termőföldhöz kapcsolódó állattartást foglalnak magukban, illetve olyan akvakultúrás tevékenységet valósítanak meg, amely megfelel a fenntartható halászat elvének; Ezen túlmenően ezek a tevékenységek a következő elveken alapulnak:

 

– a talaj védelme és fedése a szél és víz okozta erózióval szemben;

 

– a vízminőség megóvása;

 

– vetésforgó, kivéve az állandó kultúrák esetében;

 

– nagyfokú genetikai sokszínűséggel rendelkező, a betegségekkel szemben ellenálló és hosszú élettartamú növények és állatok használata;

iii. az állatgyógyászati készítmények kivételével kizárják a GMO-k és a GMO-kból és GMO-k felhasználásával előállított termékek alkalmazását;

iii. az állatgyógyászati készítmények kivételével kizárják a GMO-k és a GMO-kból vagy GMO-k felhasználásával előállított termékek alkalmazását;

iv. szükség esetén megelőző intézkedések igénybevételén alapulnak;

iv. a 178/2002/EK rendelet 3. cikkében meghatározott kockázatértékelésen és szükség esetén óvintézkedések igénybevételén alapulnak;

f) a külső források (input) felhasználásának korlátozása. Amennyiben külső forrásokra van szükség, vagy nem állnak rendelkezésre az e) pontnak megfelelő alkalmas irányítási gyakorlatok és módszerek, az alábbi külső források vonhatók be:

f) a külső források (input) felhasználásának korlátozása. Amennyiben külső forrásokra van szükség, vagy nem állnak rendelkezésre az e) pontnak megfelelő alkalmas irányítási gyakorlatok és módszerek, az alábbi külső források vonhatók be:

i) ökológiai termelésből származó források;

i. ökológiai termelésből származó források; a növényi szaporítóanyagok esetében az ökológiai gazdálkodás különleges igényeinek és céljainak való megfelelőségük okán kiválasztott fajtákat kell előnyben részesíteni, amennyiben rendelkezésre állnak;

 

ii. természetes anyagok vagy természetes anyagokból nyert anyagok;

ii. természetes anyagok vagy természetes anyagokból nyert anyagok;

iii. lassan oldódó, ásványi eredetű tápanyag-utánpótló szerek;

iii. lassan oldódó, ásványi eredetű tápanyag-utánpótló szerek;

 

g) szükség esetén a termelési folyamat kiigazítása e rendelet keretein belül, figyelembe véve az egészségügyi helyzetet, az ökológiai egyensúly, az éghajlat és a helyi feltételek regionális különbségeit, a fejlődési szinteket, valamint bizonyos mezőgazdasági gyakorlatokat.

g) szükség esetén a termelési folyamat kiigazítása e rendelet keretein belül, figyelembe véve az egészségügyi helyzetet, az ökológiai egyensúly, az éghajlat és a helyi feltételek regionális különbségeit, a fejlődési szinteket, valamint bizonyos mezőgazdasági gyakorlatokat.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) a növények és állatok egészségének fenntartása;

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) a géntechnológiai módosítások, az állati klónozás, a mesterségesen létrehozott poliploiditás és az ionizáló sugárzás kizárása a teljes élelmiszerláncból;

h) az állati klónozás kizárása a teljes ökológiai élelmiszerláncból;

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha) a mesterséges nanoanyagokat tartalmazó vagy azokból álló élelmiszerek kizárása;

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) a vízi környezet és a környező vízi és szárazföldi ökoszisztémák egészségének folyamatos védelme;

i) a természetes vízi ökoszisztémák biológiai sokféleségének fenntartása, valamint az akvakultúrás termelésben a vízi környezet és a környező vízi és szárazföldi ökoszisztémák egészségének folyamatos biztosítása;

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja) a termelési döntések során a helyi vagy regionális ökológiai egyensúly figyelembevétele;

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

jb) az ökológiai állattartás termékeinek olyan állatokból való előállítása, amelyeket születésük vagy kikelésük óta és egész élettartamuk alatt ökológiai gazdaságokban tartottak;

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ökológiai élelmiszerek és az ökológiai takarmányok feldolgozására alkalmazandó egyedi elvek

Az ökológiai élelmiszerek feldolgozására alkalmazandó egyedi elvek

Indokolás

Különbséget kell tenni az élelmiszerek és takarmányok között, és a két kérdéssel külön cikkekben kell foglalkozni.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ökológiai élelmiszerek és az ökológiai takarmányok feldolgozása különösen a következő egyedi elveket követi:

Az ökológiai élelmiszerek feldolgozása különösen a következő egyedi elveket követi:

a) az ökológiai élelmiszer ökológiai mezőgazdásági összetevőkből készül;

a) az ökológiai élelmiszer ökológiai mezőgazdasági összetevőkből készül, kivéve, ha egy adott pillanatban nem áll rendelkezésre ökológiai terméknek minősülő összetevő; ilyen esetekben az érintett tagállam illetékes hatósága kivételesen engedélyezheti nem ökológiai összetevők használatát. Az ilyen engedély kiadásáról értesíteni kell a Bizottságot, a Bizottságnak pedig közzé kell tennie azt oly módon, hogy az említett információ hozzáférhető legyen;

 

b) az ökológiai takarmány ökológiai takarmány-alapanyagokból készül;

 

c) az élelmiszer-adalékanyagok, a főként technológiai és érzékszervi jelentőségű nem ökológiai összetevők, a mikrotápanyagok, valamint a technológiai segédanyagok használata minimálisra korlátozott, és kizárólag alapvető technológiai szükséglet esetén vagy speciális élelmezési célokból lehetséges;

b) az élelmiszer-adalékanyagok, a főként technológiai és érzékszervi jelentőségű nem ökológiai összetevők, a mikrotápanyagok, valamint a technológiai segédanyagok használata minimálisra korlátozott, és kizárólag alapvető technológiai szükséglet esetén vagy speciális élelmezési célokból lehetséges;

d) a takarmány-adalékanyagok és takarmánytechnológiai segédanyagok használata minimálisra korlátozott, és kizárólag alapvető technológiai szükséglet esetén vagy speciális táplálási célokból lehetséges;

 

d) a termék jellegét illetően félrevezető anyagok és feldolgozási módszerek kizárása;

c) a termék jellegét illetően félrevezető anyagok és feldolgozási módszerek kizárása;

f) az élelmiszerek és a takarmányok gondos feldolgozása, lehetőleg biológiai, mechanikai vagy fizikai módszerek alkalmazásával.

d) az élelmiszerek gondos feldolgozása, lehetőleg biológiai, mechanikai vagy fizikai módszerek alkalmazásával.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

 

Az ökológiai takarmányok feldolgozására alkalmazandó konkrét elvek

 

Az ökológiai takarmányok feldolgozása különösen a következő egyedi elveket követi:

 

a) az ökológiai takarmány ökológiai takarmány-alapanyagokból készül;

 

b) a takarmány-adalékanyagok és a technológiai segédanyagok alkalmazásának korlátozása, valamint az ilyen adalékanyagok és segédanyagok használatának csak olyan esetekben való engedélyezése, amikor alkalmazásukat alapvető technológiai vagy tenyésztéstechnikai szükséglet vagy speciális élelmezési cél indokolja;

 

c) az adott termék jellegét illetően félrevezető anyagok és feldolgozási módszerek kizárása;

 

d) a takarmányok gondos feldolgozása, lehetőleg biológiai, mechanikai vagy fizikai módszerek alkalmazásával.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a mezőgazdasági üzem vagy akvakultúrás egység egészét az ökológiai termelésre vonatkozó követelményeknek megfelelően kell irányítani;

a) a mezőgazdasági üzem vagy akvakultúrás egység egészét e rendeletnek megfelelően kell irányítani;

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) hacsak a II. melléklet IV. részének 2.2. szakasza vagy VI. részének 1.3. szakasza másként nem rendelkezik, az ökológiai mezőgazdaságban és akvakultúrában csak a 19. cikk értelmében engedélyezett termékek és anyagok használhatók fel, amennyiben az uniós jog és szükség esetén a megfelelő tagállami jog uniós jogra alapuló vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően engedélyezett ezeknek a mezőgazdaságban vagy akvakultúrában való használata;

b) az ökológiai mezőgazdaságban és akvakultúrában kizárólag a 19. cikkben említett célokra a II. melléklet IV. részének 2.2. szakasza és VI. részének 1.3. szakasza értelmében engedélyezett termékek és anyagok használhatók fel, feltéve, hogy a szóban forgó termékek és anyagok mezőgazdaságban vagy akvakultúrában való használatát az uniós jog rendelkezéseinek és szükség esetén az érintett tagállam uniós jogon alapuló jogi rendelkezéseinek megfelelően engedélyezték; a II. melléklet IV. részének 2.2. szakasza és VI. részének 1.3. szakasza értelmében engedélyezett termékeknek és anyagoknak a 19. cikkben említett céloktól eltérő célokra történő felhasználása csak azzal a feltétellel engedélyezett, hogy az megfelel a II. fejezetben kimondott elveknek;

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) tilos az állatok klónozása és a mesterségesen létrehozott poliploid állatok tenyésztése;

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb) az előállítás, az elkészítés és a forgalmazás valamennyi szakaszában adott esetben megelőző intézkedéseket kell hozni;

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) az ökológiai ágazatbeli gazdasági szereplőknek - a mezőgazdasági termelők, a tengeri moszatot és akvakultúra-termékeket előállító gazdasági szereplők, valamint a mikrovállalkozások kivételével - környezetközpontú irányítási rendszert kell alkalmazniuk környezeti teljesítményük javítása érdekében.

d) az ökológiai ágazatbeli gazdasági szereplőknek – a mikrovállalkozások, a mezőgazdasági termelők, a méhészek, a kiskereskedők, valamint az algaféléket és akvakultúra-termékeket előállító gazdasági szereplők kivételével – javítaniuk kell környezeti teljesítményüket a biológiai sokféleség védelme és az éghajlatváltozás enyhítésének előmozdítása érdekében, például a szénmegkötés és teljesítménycélok felállítása révén.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az általános termelési szabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el az (1) bekezdés d) pontjában említett környezetközpontú irányítási rendszerre vonatkozó követelmények meghatározására. E kritériumoknak figyelemmel kell lenniük a kis- és középvállalkozások sajátosságaira.

(2) Az általános termelési szabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban a II. fejezetben előírt elvek alapján felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el azon kritériumok meghatározására, amelyeknek az ökológiai termelést folytató gazdasági szereplők által a környezeti teljesítmény javítása céljából végrehajtott, az (1) bekezdés d) pontja szerinti intézkedésekre vonatkozó követelményeknek meg kell felelniük. E kritériumoknak figyelemmel kell lenniük a kis- és középvállalkozások sajátosságaira.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. cikk

 

Eltérés az általános termelési szabályoktól

 

(1) A 7. cikk (1) bekezdésének a) pontjától eltérve, egy gazdaság felosztható világosan elkülönülő termelési egységekre, amelyek vagy e rendelettel összhangban vagy a nem ökológiai termelés szabályai szerint működnek, feltéve, hogy:

 

a) megfelelő intézkedések történtek az egyes érintett termelőegységekből származó termékek tartós elkülönítésének biztosítására;

 

b) állattartás esetében az egyes termelőegységek különböző fajokkal foglalkoznak, továbbá a takarmányok és az istállók egyértelműen elkülönülnek;

 

c) növénytermesztés esetében a megművelt földterületek egyértelműen elkülönülnek, ezeken különböző növénykultúrák és könnyen megkülönböztethető fajták termesztése folyik, és a learatott terményt elkülönítve tárolják és dolgozzák fel;

 

d) akvakultúra esetében a termelőhelyek, az eledelek és fajok egyértelműen elkülönülnek;

 

e) a legalább három éve termesztett évelő növények esetében a nem könnyen megkülönböztethető fajták elfogadhatók, amennyiben a termesztésük egy ötévesnél nem hosszabb időtartamú átállási terv keretében történik, és ha egyedi ellenőrzési eljárások vonatkoznak rájuk.

 

Kutatóközpontok, oktatási központok, szaporítóiskolák, vetőmag-szaporító központok, halkeltető állomások és algatermesztő állomások esetében nem alkalmazandók az a) és e) pontok különböző fajokkal és fajtákkal kapcsolatos előírásai.

 

(2) Az ökológiai és nem ökológiai termeléssel foglalkozó egységeket is magában foglaló mezőgazdasági üzem vagy akvakultúrás egység a nem ökológiai termeléssel foglalkozó termelőegységei részére kötött végrehajtási határidővel átállítási tervet dolgozhat ki, amely lehetővé teszi, hogy a gazdaság az adott időn belül fokozatosan teljesítse e rendelet követelményeit.

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott eltérés nem alkalmazandó az olyan termelőegységekre, amelyek termékei nem tartoznak e rendelet hatálya alá vagy amelyek termékeire vonatkozóan részletes követelmények kidolgozására még nem került sor.

 

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A mezőgazdasági termelőknek és a tengeri moszatot vagy vízi állatokat előállító gazdasági szereplőknek átállási időszakot kell teljesíteniük. Az átállási időszak egésze alatt tiszteletben kell tartani az ökológiai termelésre vonatkozóan e rendeletben meghatározott szabályokat, és különösen az átállásra vonatkozóan a II. mellékletben meghatározott egyedi szabályokat.

(1) A mezőgazdasági termelőknek, méhészeknek és az algatermesztő vagy víziállatokat tenyésztő gazdasági szereplőknek átállási időszakot kell teljesíteniük. Az átállási időszak alatt tiszteletben kell tartani az ökológiai termelésre vonatkozóan e rendeletben meghatározott összes szabályt, és különösen az átállásra vonatkozóan a II. mellékletben meghatározott egyedi szabályokat.

Indokolás

A 834/2007/EK rendelet 17b. cikkéből átvett rendelkezés.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az átállási időszak legkorábban a mezőgazdasági termelő vagy a tengeri moszatot illetve vízi állatokat előállító gazdasági szereplő tevékenységének az illetékes hatóságokhoz való bejelentésével veszi kezdetét.

(2) Az átállási időszak legkorábban akkor veszi kezdetét, amikor a mezőgazdasági termelő vagy az algatermesztő illetve víziállatokat tenyésztő gazdasági szereplő alávetette az üzemét az ellenőrzési rendszernek, és bejelentette tevékenységét az illetékes hatóságokhoz.

 

Az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy visszamenőlegesen az átállási időszak részének ismer el bármely előző időszakot, amelynek során:

 

a) a mezőgazdasági parcellákon megtették az 1305/2013/EK rendelet vagy más hivatalos program által meghatározott intézkedéseket, feltéve, hogy az érintett intézkedések biztosítják, hogy azokon a parcellákon ökológiai termelésre nem engedélyezett termékeket nem használtak; vagy

 

b) a gazdasági szereplő bizonyítékot tud felmutatni annak igazolására, hogy az elmúlt három évben a mezőgazdasági parcellák olyan természetes vagy mezőgazdasági területek voltak, amelyeket nem kezeltek az ökológiai termeléshez nem engedélyezett termékekkel.

 

Az átállási időszak egy évre csökkenthető a legelők és a nem növényevő fajok által használt szabadtéri területek tekintetében. Ez az időszak hat hónapra csökkenthető, ha az érintett földeket az előző év során nem kezelték az ökológiai termelés keretében nem engedélyezett termékekkel.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ezt megelőző időszak nem számítható bele az átállási időszakba.

törölve

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az átállási időszak alatt előállított termékek nem hozhatók forgalomba ökológiaiként.

(4) Az átállási időszak alatt az állatok és az előállított állati termékek nem hozhatók forgalomba ökológiaiként. Az átállási időszak megkezdése után 12 hónappal betakarított növényi termékek átállási termékként jelölhetők meg, amennyiben ezek a termékek csak egy mezőgazdasági eredetű növényi összetevőt tartalmaznak.

Indokolás

A 834/2007/EK tanácsi rendelet 17. cikkének f) pontjával és az egyedi címkézési követelményekről szóló tanácsi rendelet 26. cikkével, valamint a 889/2008/EK bizottsági rendelet 62. cikkével összhangban.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A 7. cikk (1) bekezdésének a) pontjától eltérve a mezőgazdasági üzem az átállási időszak során felosztható egyértelműen elkülönített egységekre, amelyeknek nem mindegyikét irányítják ökológiai termelési módszerekkel. Az állatállományokat az átállási időszak során fajok szintjén kell elkülöníteni. Az akvakultúra esetében egy faj kezelhető kétféleképpen is, amennyiben a termelőhelyek megfelelően elkülönülnek. A növények tekintetében az átállási időszak során a könnyen megkülönböztethető fajtákat lehet elkülöníteni.

törölve

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az ökológiai termelés minősége, nyomonkövethetősége és a rendeletnek való megfelelése, továbbá a műszaki fejleményekhez való alkalmazkodás érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el az ebben a cikkben meghatározott szabályok kiegészítésére vagy a II. mellékletben az átállás tekintetében meghatározott szabályok kiegészítésére illetve módosítására.

(6) Az ökológiai termelés minősége, nyomonkövethetősége és a rendeletnek való megfelelése, továbbá a műszaki fejleményekhez való alkalmazkodás érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el az ebben a cikkben meghatározott szabályok kiegészítésére vagy a II. mellékletben az átállás tekintetében meghatározott szabályok kiegészítésére.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdés céljára a gazdálkodók a GMO-k és GMO-kból vagy azok felhasználásával előállított termékek tekintetében hagyatkozhatnak a termékek címkéire vagy egyéb rögzített vagy mellékelt kísérő dokumentumaira a 2001/18/EK irányelv, az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek48 vagy az 1830/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek49 megfelelően.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített tilalom értelmében a gazdálkodók a GMO-k és GMO-kból vagy azok felhasználásával előállított termékek tekintetében a termékek címkéire vagy egyéb rögzített vagy mellékelt kísérő dokumentumaira hagyatkoznak a 2001/18/EK irányelvnek, az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek48 vagy az 1830/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek49 megfelelően.

__________________

__________________

48 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról (HL L 268., 2003.10.18., 1. o.).

48 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról (HL L 268., 2003.10.18., 1. o.).

49 Az Európai Parlament és Tanács 2003. szeptember 22-i 1830/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről és a 2001/18/EK irányelv módosításáról (HL L 268., 2003.10.18., 24. o.).

49 Az Európai Parlament és Tanács 2003. szeptember 22-i 1830/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről és a 2001/18/EK irányelv módosításáról (HL L 268., 2003.10.18., 24. o.).

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az (1) bekezdésben rögzített, nem élelmiszer- vagy takarmánytermékekkel, illetve GMO-kból vagy GMO-k felhasználásával előállított termékekre vonatkozó tilalom értelmében azoknak a gazdasági szereplőknek, akik harmadik felektől ilyen nem ökológiai termékeket vásároltak, az eladótól igazolást kell kérniük arról, hogy az átadott termékeket nem GMO-kból vagy GMO-k felhasználásával állították elő.

Indokolás

Az ökológiai termelésben tilos a GMO-k használata, ezért a gazdasági szereplőknek tudniuk kell bizonyítani, hogy nem használtak olyan nem ökológiai terméket, amelyet GMO-kból vagy GMO-k felhasználásával állítottak elő.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A növényeket vagy növényi termékeket előállító gazdasági szereplőknek eleget kell tenniük a II. melléklet I. részében szereplő egyedi termelési szabályoknak.

(1) A növényeket vagy növényi termékeket előállító gazdasági szereplőknek eleget kell tenniük a II. melléklet I. részében szereplő egyedi termelési szabályoknak és az e cikk (4) bekezdésével összhangban meghatározott egyedi végrehajtási szabályoknak.

Indokolás

Ez a módosítás a (4) bekezdés ugyanezen szerzők általi módosításához kapcsolódik.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Minden tagállam számítógépes adatbázist hoz létre azon növényfajták és heterogén szaporítóanyagok nyilvántartására a(z) xx/xxx/EU rendeletnek (a növényi szaporítóanyagokról) megfelelően, amelyekből területén rendelkezésre áll ökológiai termeléssel előállított szaporítóanyag.

(2) Minden tagállam számítógépes adatbázist hoz létre azon növényfajták – például burgonya vetőgumók – és heterogén szaporítóanyagok – például populációk vagy nyílt beporzású, azaz nem beltenyésztett vonalak ellenőrzött beporzása útján előállított fajták – indikatív nyilvántartására, amelyekből nemzeti piacán rendelkezésre áll ökológiai termelési módszerrel előállított vetőmag. A nyilvántartásban egyértelműen azonosítani kell az ökológiai gazdálkodás különleges igényeinek és céljainak való megfelelőségük okán kiválasztott, ökológiai módszerrel létrehozott fajtákat vagy heterogén szaporítóanyagokat.

 

Az adatbázisokat az egyes tagállamok kezelik, és a Bizottság azokat nyilvánosságra hozza. Annak érdekében, hogy uniós szinten időben áttekinthető legyen az ökológiai termelésre alkalmas növényi szaporítóanyagok piaci elérhetősége, a Bizottság a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a következők meghatározása céljából:

 

– az e bekezdésben említett adatbázisok létrehozásához szükséges műszaki minimumkövetelmények,

 

– a tagállamok által a Bizottságnak továbbítandó információk tartalma, valamint az információtovábbítás technikai részletei és gyakorisága.

 

Az ökológiai mezőgazdasági termelésben való felhasználásra szánt heterogén szaporítóanyagokra nem alkalmazandó

 

a) a 66/401/EGK tanácsi irányelv1a,

 

b) a 66/402/EGK tanácsi irányelv1b,

 

c) a 68/193/EGK tanácsi irányelv1c,

 

d) a 98/56/EK tanácsi irányelv1d,

 

e) az 1999/105/EK tanácsi irányelv1e,

 

 

d) a 2002/53/EK tanácsi irányelv1f,

 

e) a 2002/54/EK tanácsi irányelv1g,

 

f) a 2002/55/EK tanácsi irányelv1h,

 

g) a 2002/56/EK tanácsi irányelv1i,

 

h) a 2002/57/EK tanácsi irányelv1j,

 

i) a 2008/72/EK tanácsi irányelv1k, valamint

 

j) a 2008/90/EK tanácsi irányelvl1l.

 

________________

 

1a A Tanács 1966. június 14-i 66/401/EGK irányelve a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról (HL 125., 1966.7.11., 2298. o.).

 

1b A Tanács 1966. június 14-i 66/402/EGK irányelve a gabonavetőmagok forgalmazásáról (HL 125., 1966.7.11., 2309. o.).

 

1c A Tanács 1968. április 9-i 68/193/EGK irányelve a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról (HL L 93., 1968.4.17., 15. o.).

 

1d A Tanács 2002. június 13-i 2002/53/EK irányelve a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről (HL L 193., 2002.7.20., 1. o.).

 

1e A Tanács 2002. június 13-i 2002/54/EGK irányelve a répavetőmag forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 12. o.).

 

1f A Tanács 2002. június 13-i 2002/55/EK irányelve a zöldségvetőmagok forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 33. o.).

 

1g A Tanács 2002. június 13-i 2002/56/EK irányelve a vetőburgonya forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 60. o.).

 

1h A Tanács 2002. június 13-i 2002/57/EK irányelve az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 74. o.).

 

1i A Tanács 2008. július 15-i 2008/72/EK irányelve a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról (HL L 205., 2008.8.1., 28. o.).

 

1j A Tanács 2008. szeptember 29-i 2008/90/EK irányelve a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról (HL L 267., 2008.10.8., 10. o.).

 

1k A Tanács 2008. július 15-i 2008/72/EK irányelve a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról (HL L 205., 2008.8.1., 28. o.).

 

1l A Tanács 2008. szeptember 29-i 2008/90/EK irányelve a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról (HL L 267., 2008.10.8., 10. o.).

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az ökológiai növénytermesztés minősége, nyomonkövethetősége és a rendeletnek való megfelelése, továbbá a műszaki fejleményekhez való alkalmazkodás érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el az egyedi növénytermesztési szabályok kiegészítésére vagy módosítására a következők tekintetében:

(3) Az ökológiai növénytermesztés minősége, nyomonkövethetősége és a rendeletnek való megfelelése, továbbá a műszaki fejleményekhez való alkalmazkodás érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el az egyedi növénytermesztési szabályok kiegészítésére a következők tekintetében:

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) növénytermesztési gyakorlatok;

törölve

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) talajgazdálkodás és tápanyag-utánpótlás;

b) talajgazdálkodás és tápanyag-utánpótlás a II. melléklet I. részének 1.5.4. és 1.5.5. pontjában meghatározottak szerint;

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) növényegészségügy, a kártevők és gyomok féken tartása;

c) növényegészségügy, a kártevők, gyomok és betegségek féken tartása a II. melléklet I. részének 1.6. pontjában meghatározottak szerint;

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a növényi szaporítóanyagok eredete;

törölve

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a vadon termő növények begyűjtése.

f) a vadon termő növények begyűjtése a II. melléklet I. részének 2.2. pontjában meghatározottak szerint.

 

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el (2) bekezdésben említett adatbázis technikai részleteinek meghatározására. E végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok révén elfogadja a következőket:

 

a) konkrét növényekre, növényi termékekre vagy növénytermesztési rendszerekre vonatkozó követelmények;

 

b) a (2) bekezdésben említett adatbázis létrehozásának technikai részletei;

 

c) a II. melléklet I. része 1.4.2. pontjának végrehajtására vonatkozó feltételek.

 

E végrehajtási aktusokat a 37. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az állatokat tartó gazdasági szereplőknek eleget kell tenniük a II. melléklet II. részében szereplő egyedi termelési szabályoknak.

(1) Az állatokat tartó gazdasági szereplőknek eleget kell tenniük a II. melléklet II. részében szereplő termelési szabályoknak.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) 2017. július 1-jéig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendeletbe beépítendő új, fajspecifikus szabályokról. E szabályoknak eleget kell tenniük az érintett faj élettani és viselkedésbeli szükségleteinek.

 

A halak kivételével semmilyen gerinces állatnál nem megengedett a ketrec használata.

Indokolás

Új fajokra vonatkozó átmeneti szabály.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ökológiai állattartás minősége, nyomonkövethetősége és a rendeletnek való megfelelése, továbbá a műszaki fejleményekhez való alkalmazkodás érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el az egyedi állattartási szabályok kiegészítésére vagy módosítására a következők tekintetében:

(2) Az ökológiai állattartás minősége, nyomonkövethetősége és a rendeletnek való megfelelése, továbbá a műszaki fejleményekhez való alkalmazkodás érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el az egyedi állattartási szabályok kiegészítésére a következők tekintetében:

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az állatok származása

törölve

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az állatok elszállásolása, a minimális beltéri és kültéri terület és az állatok maximális száma hektáronként;

törölve

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) állattartási gyakorlatok;

törölve

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) tenyésztés;

törölve

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) takarmányok és táplálás;

d) élelmezés a II. melléklet II. részének 2.1.2., 2.2.2., 2.3.2., 2.4.3. és 2.5.3. pontjában meghatározottak szerint;

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) betegségmegelőzés és állatorvosi kezelés.

f) betegségmegelőzés és állatorvosi kezelés a II. melléklet II. részének 2.5.4. pontjában meghatározottak szerint.

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a következő fajokra terjednek ki:

 

a) szarvasmarha-, juh- és kecskefélék;

 

b) lófélék;

 

c) sertésfélék;

 

d) baromfi;

 

e) méhek.

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tengeri moszat és a víziállatok termelésének szabályai

Az algatermesztésre és a víziállatok tenyésztésére vonatkozó szabályok

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1(.)A tengeri moszatot és víziállatokat előállító gazdasági szereplőknek eleget kell tenniük a II. melléklet III. részében szereplő egyedi termelési szabályoknak.

(1) Az algát termesztő és víziállatokat tenyésztő gazdasági szereplőknek eleget kell tenniük a II. melléklet III. részében szereplő termelési szabályoknak és az e cikk (3a) bekezdésével összhangban meghatározott egyedi szabályoknak.

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ökológiai moszattermelés minősége, nyomonkövethetősége és a rendeletnek való megfelelése, továbbá a műszaki fejleményekhez való alkalmazkodás érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el az egyedi moszattermelési szabályok kiegészítésére vagy módosítására a következők tekintetében:

(2) Az ökológiai algatermesztés minősége, nyomonkövethetősége és a rendeletnek való megfelelése, továbbá a műszaki fejleményekhez való alkalmazkodás érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el az egyedi algatermesztési szabályok kiegészítésére a következők tekintetében:

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a vízi közeg megfelelősége és a fenntartható gazdálkodási terv;

törölve

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a tengeri moszat termesztése;

c) alga termesztése, beleértve a különböző algafajokat is;

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az ökológiai víziállat-termelés minősége, nyomonkövethetősége és a rendeletnek való megfelelése, továbbá a műszaki fejleményekhez való alkalmazkodás érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el az egyedi moszattermelési szabályok kiegészítésére vagy módosítására a következők tekintetében:

(3) Az ökológiai víziállat-termelés minősége, nyomonkövethetősége és a rendeletnek való megfelelése, továbbá a műszaki fejleményekhez való alkalmazkodás érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el – egyes akvakultúrás fajok tekintetében is – az egyedi víziállat-termelési szabályok kiegészítésére a következők tekintetében:

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a vízi közeg megfelelősége és a fenntartható gazdálkodási terv;

törölve

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az akvakultúrás állatok származása;

b) az akvakultúrás állatok származása minden egyes fajra vonatkozóan a II. melléklet III. részének 4.1.2. pontjában meghatározottak szerint;

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) akvakultúrás tartás, zárt tartási rendszerek, termelési rendszerek, maximális és szükség esetén minimális állománysűrűség;

c) elhelyezési feltételek és állattartási gyakorlatok a II. melléklet III. részének 4.1.5. és 4.2.2. pontjában meghatározottak szerint;

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) tenyésztés;

törölve

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) az akvakultúrás állatok kezelése;

e) puhatestűek kezelése a II. melléklet III. részének 4.2.4. pontjában meghatározottak szerint;

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) takarmányok és táplálás;

f) takarmányok és táplálás a II. melléklet III. részének 4.1.3.3. és 4.1.3.4. pontjában meghatározottak szerint;

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) betegségmegelőzés és állatorvosi kezelés.

g) betegségmegelőzés és állatorvosi kezelések a II. melléklet III. részének 4.1.4. pontjában meghatározottak szerint.

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Bizottság végrehajtási aktusok útján egyedi szabályokat állapít meg a II. melléklet III. részének 4.1.2.1. pontjában említett adatbázis végrehajtásának feltételeire vonatkozóan.

 

 

E végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A feldolgozott élelmiszerek és takarmányok termelésére vonatkozó szabályok

A feldolgozott takarmányokra vonatkozó termelési szabályok

Indokolás

Az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó termelési szabályok eltérőek, mivel eltérő horizontális rendeleteken alapulnak. Ezért ezeket külön kell kezelni. Ez magyarázza a törléseket is a 13. cikkre vonatkozó következő módosításokban.

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A feldolgozott élelmiszert és takarmányt előállító gazdasági szereplőknek eleget kell tenniük a II. melléklet IV. részében szereplő egyedi termelési szabályoknak.

(1) A feldolgozott takarmányt előállító gazdasági szereplőknek eleget kell tenniük a II. melléklet IV. részében szereplő termelési szabályoknak.

Indokolás

A gazdasági szereplőknek eleget kell tenniük a II. melléklet IV. részében meghatározott általános termelési szabályoknak is.

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A feldolgozott ökológiai élelmiszer- és takarmány-előállítás minősége, nyomonkövethetősége és a rendeletnek való megfelelése, továbbá a műszaki fejleményekhez való alkalmazkodás érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a feldolgozott élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó egyedi termelési szabályok kiegészítésére vagy módosítására a következők tekintetében:

(2) A feldolgozott ökológiai takarmány-előállítás minősége, nyomonkövethetősége és a rendeletnek való megfelelése, továbbá a műszaki fejleményekhez való alkalmazkodás érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a feldolgozott takarmányokra vonatkozó egyedi termelési szabályok kiegészítésére a következők tekintetében:

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az alkalmazandó eljárások;

törölve

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) megelőző intézkedések;

b) óvintézkedések és megelőző intézkedések;

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a feldolgozott élelmiszerek és takarmányok összetétele, felhasználási feltételei, valamint az ezekben használható termékek és anyagok;

törölve

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) tisztítás;

törölve

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a feldolgozott termékek forgalomba hozatala, ideértve címkézésüket és azonosításukat;

törölve

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) az ökológiai termékek, mezőgazdasági eredetű összetevők és takarmány-alapanyagok különválasztása a nem ökológiaiaktól;

törölve

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) azon nem ökológiai összetevők jegyzéke, amelyek kivételesen felhasználhatók feldolgozott ökológiai termékek előállításához;

törölve

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) a mezőgazdasági eredetű összetevők arányának kiszámítása a 21. cikk (3) bekezdésének a) ii. és b) pontja céljára;

törölve

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) élelmiszerek és takarmányok feldolgozásában használható eljárások.

i) takarmányok feldolgozásában használható eljárások.

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a. cikk

 

A feldolgozott élelmiszerekre vonatkozó termelési szabályok

 

(1) A feldolgozott élelmiszert előállító gazdasági szereplőknek eleget kell tenniük a II. melléklet IV. részében szereplő termelési szabályoknak.

 

(2) A 7. cikkben megállapított általános termelési szabályokon kívül a következő szabályok alkalmazandók a feldolgozott élelmiszert előállító gazdasági szereplőkre:

 

a) a feldolgozott ökológiai élelmiszer előállításának időben vagy térben el kell különülnie a nem ökológiai élelmiszerekétől;

 

b) a feldolgozott ökológiai élelmiszerek összetételére a következő feltételek alkalmazandók:

 

i. a terméket főként mezőgazdasági eredetű összetevőkből állítják elő; annak meghatározásához, hogy egy terméket főként mezőgazdasági eredetű összetevőkből állítottak-e elő, a hozzáadott vizet és konyhasót nem kell figyelembe venni;

 

ii. kizárólag adalékanyagok, technológiai segédanyagok, ízesítők, víz, só, mikroorganizmus-készítmények és enzimek, ásványok, nyomelemek, vitaminok, továbbá aminosavak és más mikrotápanyagok kerülhetnek felhasználásra, és csak abban az esetben, ha az ökológiai termelésben való felhasználásukat a 19. cikk szerint engedélyezték;

 

iii. mezőgazdasági eredetű, nem ökológiai összetevők csak akkor használhatók fel, ha azok felhasználását valamely tagállam engedélyezte;

 

iv. ökológiai összetevő nem lehet jelen egy időben ugyanazon összetevő nem ökológiai formájával vagy átállásban lévő összetevővel együtt;

 

 

v. átállásban lévő növényből előállított élelmiszer csak egyetlen mezőgazdasági eredetű növényi összetevőt tartalmazhat.

 

(3) A feldolgozott ökológiai élelmiszerek előállításának minősége, nyomonkövethetősége és a rendeletnek való megfelelése, továbbá a műszaki fejlődéshez való alkalmazkodás érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a feldolgozott élelmiszerekre vonatkozó egyedi termelési szabályok kiegészítése céljából a következők tekintetében:

 

a) óvintézkedések és megelőző intézkedések;

 

b) a II. melléklet IV. része 2.2.2. pontjában meghatározott, feldolgozott élelmiszerekben használható termékek és anyagok összetétele és felhasználási feltételei;

 

c) azon mezőgazdasági eredetű, nem ökológiai összetevők engedélyezési eljárása, amelyek kivételesen felhasználhatók feldolgozott ökológiai termékek előállításához;

 

d) a 21. cikk (3) bekezdése a) pontjának i. alpontjában és b) pontjában említett mezőgazdasági eredetű összetevők százalékos arányának kiszámítására vonatkozó szabályok a II. melléklet IV. részének 2.2.3. pontjában meghatározottak szerint;

 

e) az élelmiszerek feldolgozásában használható eljárások.

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ökológiai bortermelés minősége, nyomonkövethetősége és a rendeletnek való megfelelése, továbbá a műszaki fejleményekhez való alkalmazkodás érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el az egyedi bortermelési szabályok kiegészítésére vagy módosítására a borászati eljárások tekintetében illetve korlátozások bevezetése érdekében.

(2) Az ökológiai bortermelés minősége, nyomonkövethetősége és a rendeletnek való megfelelése, továbbá a műszaki fejleményekhez való alkalmazkodás érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el az egyedi bortermelési szabályok kiegészítésére a borászati eljárások tekintetében illetve korlátozások bevezetése érdekében a II. melléklet V. részének 3.2., 3.3., 3.4. és 3.5. pontjában meghatározottak szerint.

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ökológiai élesztőgyártás minősége, nyomonkövethetősége és a rendeletnek való megfelelése, továbbá a műszaki fejleményekhez való alkalmazkodás érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el az élesztőre vonatkozó egyedi termelési szabályok kiegészítésére vagy módosítására a feldolgozás és a felhasznált alapanyagok tekintetében.

(2) Az ökológiai élesztőgyártás minősége, nyomonkövethetősége és a rendeletnek való megfelelése, továbbá a műszaki fejleményekhez való alkalmazkodás érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el az élesztőre vonatkozó egyedi termelési szabályok kiegészítésére a II. melléklet VI. részének 1.3. pontjában meghatározottak szerint.

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Figyelemmel arra, hogy a jövőben a 10–15. cikkben említett termékeken kívül más termékekre vonatkozóan is szükség lehet egyedi termelési szabályokra, valamint e termékek előállítása során a minőség, a nyomonkövethetőség és a rendeletnek való megfelelés biztosítása, továbbá a műszaki fejleményekhez való alkalmazkodás érdekében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a 36. cikkel összhangban további termékekre vonatkozó egyedi termelési szabályok tekintetében a II. melléklet módosítása vagy kiegészítése érdekében.

Amennyiben ez a rendelet nem határoz meg részletes termelési szabályokat bizonyos állatfajokra, vízinövényekre és mikroalgákra vonatkozóan, akkor a részletes termelési szabályok e rendeletbe való beépítéséig nemzeti szabványok vagy azok hiányában a tagállamok által elfogadott vagy elismert magán feltételrendszerek alkalmazandók. Ezekről a nemzeti szabványokról vagy magán feltételrendszerekről értesíteni kell a Bizottságot. A IV. fejezetben a címkézésre vonatkozóan és az V. fejezetben az ellenőrzésekre és tanúsításra vonatkozóan megállapított szabályok ennek megfelelően alkalmazandók.

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Annak érdekében, hogy az ökológiai termelés katasztrofális körülmények esetén is folytatódhasson vagy újraindulhasson a II. fejezetben foglalt elvekkel összhangban, a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el események katasztrofálisnak minősítése feltételeire, az ilyen események kezelésére, valamint a szükséges nyomonkövetési és jelentéstételi követelmények meghatározására vonatkozóan.

(1) Annak érdekében, hogy az ökológiai termelés kedvezőtlen éghajlati esemény, járványos állatbetegség, növénybetegség vagy kártevőfertőzés, környezeti esemény vagy természeti katasztrófa okozta körülmények esetén is folytatódhasson vagy újraindulhasson, az illetékes hatóságok egyedileg engedélyezhetnek kivételeket, a következő feltételekkel:

 

a) az e fejezetben meghatározott termelési szabályoktól való eltérésekre a II. fejezetben meghatározott elvek vonatkoznak;

 

b) az a) pontban említett eltérések számát a lehető legalacsonyabbra kell szorítani, és adott esetben időben korlátozni kell azokat, valamint e kivételek csak az alábbi esetekben engedélyezhetők:

 

 

i. ha a kivételek az ökológiai termelés megkezdésének vagy fenntartásának biztosításához szükségesek olyan gazdaságokban, amelyeket éghajlati, földrajzi vagy strukturális nehézségek hátráltatnak;

 

ii. ha a kivételek a takarmányhoz, vetőmaghoz és vegetatív szaporítóanyaghoz, élő állatokhoz vagy egyéb gazdálkodási forrásokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében szükségesek, amennyiben ilyen források ökológiai formában a kereskedelmi forgalomban nem elérhetők;

 

iii. ha a kivételek mezőgazdasági eredetű összetevőkhöz való hozzáférés biztosítása érdekében szükségesek, amennyiben az ilyen összetevők ökológiai formában a kereskedelmi forgalomban nem elérhetők;

 

iv. ha a kivételek az ökológiai állatállomány kezelésével kapcsolatos sajátos problémák megoldásához szükségesek;

 

e) ha katasztrófa esetén ideiglenes intézkedésekre van szükség az ökológiai termelés folytatásához vagy újraindításához.

 

(2) A Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el azon kritériumok meghatározására, amelyek alapján az egyes események rendkívüli termelési szabályokat megkövetelő eseménynek minősülnek, továbbá az ilyen események kezelésére vonatkozó szabályok, valamint a nyomonkövetési és jelentéstételi követelményekre vonatkozó szabályok meghatározására, figyelembe véve az ökológiai ágazatban felhalmozódott tapasztalatokat.

 

(3) E kivételek eseti alapon történő engedélyezése az illetékes tagállami hatóságok hatáskörébe tartozik.

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ökológiai termelés megbízhatósága és a műszaki fejleményekhez való alkalmazkodás érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a III. mellékletben foglalt szabályok módosítására vagy kiegészítésére.

(2) Az ökológiai termelés megbízhatósága és a műszaki fejlődéshez való alkalmazkodás érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a III. melléklet 2., 3., 4. és 6. pontjában foglalt szabályok kiegészítésére.

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) növényvédő szerek;

a) növényvédő szerek az Európai Unió egész területén vagy az 1107/2009/EK rendelet I. mellékletében meghatározott egy vagy több övezetben;

Indokolás

Az 1107/2009/EK rendeletben szereplő, a növényvédő szerek engedélyezésére vonatkozó horizontális rendelkezéseknek megfelelően e rendeletben is lehetővé kell tenni a dél-, közép- és észak-európai övezetek létrehozását annak érdekében, hogy az Európai Unión belüli nagy ökológiai és éghajlati különbségeket kellően figyelembe lehessen venni. A visszaélések elkerülése érdekében az övezetek szerinti engedélyezést az ökológiai szempontból nagyobb fenntarthatósággal kell összekapcsolni.

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) a d) és e) pontban említett céloktól eltérő állat-egészségügyi célokra használt anyagok;

Indokolás

Ez a „cím” lehetőséget kínál arra, hogy szükség esetén elkészítsék az anyagok új jegyzékét, pl. az állatgyógyászati készítményekben használt anyagokkal kapcsolatban.

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) olyan nem terápiás célú gyógyszerkészítmények és termékek, amelyek hozzájárulnak az állatok egészségének és jólétének biztosításához.

Indokolás

Például a malacok sebészeti úton történő kasztrálása helyett lehetővé kellene tenni a kanszag immunológiai kiküszöbölését.

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság engedélyezheti bizonyos termékek és anyagok használatát a feldolgozott ökológiai élelmiszerek előállításában az alábbi célokra, és ezekről korlátozó érvényű jegyzéket állít össze:

A Bizottság engedélyezi bizonyos termékek és anyagok használatát a feldolgozott ökológiai élelmiszerek előállításában az alábbi célokra, és ezekről korlátozó érvényű jegyzéket állít össze:

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) élelmiszer-adalékanyagok, élelmiszerenzimek és technológiai segédanyagok;

a) élelmiszer-adalékanyagok, élelmiszerenzimek, technológiai segédanyagok, ízesítőanyagok, mikroorganizmus-készítmények, ásványi anyagok, nyomelemek, vitaminok, aminosavak és mikrotápanyagok;

Indokolás

Ez a módosítás tisztázni kívánja, hogy mely anyagok használhatók élelmiszer-adalékanyagokként.

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) borászati tevékenységekre szánt termékek és anyagok;

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb) a feldolgozó és tároló létesítmények tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló termékek;

 

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iia. a termékek övezetek szerinti engedélyezése csak akkor lehetséges, ha más termékek és anyagok alkalmazásának csökkentése révén kedvező ökológiai hatást lehet elérni, és ha az érintett övezeten belül a növények hagyományosan ökológiai minősége ennek hiányában valószínűleg elfogadhatatlan mértékben romlana;

Indokolás

Az 1107/2009/EK rendeletben szereplő, a növényvédő szerek engedélyezésére vonatkozó horizontális rendelkezéseknek megfelelően e rendeletben is lehetővé kell tenni a dél-, közép- és észak-európai övezetek létrehozását annak érdekében, hogy az Európai Unión belüli nagy ökológiai és éghajlati különbségeket kellően figyelembe lehessen venni. A visszaélések elkerülése érdekében az övezetek szerinti engedélyezést az ökológiai szempontból nagyobb fenntarthatósággal kell összekapcsolni.

Módosítás    191

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) az (1) bekezdés első albekezdésének c) és d) pontjában említett termékek esetében:

e) az (1) bekezdés első albekezdésének c), d) és da) pontjában említett termékek esetében:

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) ezzel a cikkel összhangban engedélyezett alternatívák nem állnak rendelkezésre;

a) ezzel a cikkel összhangban engedélyezett helyettesítő anyagok vagy az e rendeletnek megfelelő technológiák nem állnak rendelkezésre;

Módosítás    193

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A vegyi úton előállított termékek és anyagok használatát szigorúan azon esetekre kell korlátozni, amikor a 4. cikk f) pontjában említett külső források használata elfogadhatatlan környezeti következményekkel járna.

A 4. cikk f) pontjában foglalt kategóriákba nem tartozó termékek és anyagok engedélyezését szigorúan azon esetekre kell korlátozni, amikor a 4. cikk f) pontjában említett külső források használata elfogadhatatlan következményekkel járna a környezetre, az állati vagy emberi egészségre vagy a termékek minőségére nézve.

Indokolás

Az engedélyezést nem csak a vegyi úton előállított anyagok esetében kell szigorúan korlátozni, hanem más olyan anyagok esetében is, amelyek nem tartoznak a 4. cikk f) pontjában felsorolt kategóriákba.

Módosítás    194

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A módosítás és törlés iránti kérelmeket a tagállamok közzéteszik.

A módosítási és törlési javaslatokat tartalmazó dossziét a tagállamok és a Bizottság közzéteszik.

Indokolás

Az anyagok jegyzékének megváltoztatására irányuló kérelmeket a korábbinál átláthatóbbá kell tenni.

Módosítás    195

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A Bizottság négyévenként felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett jegyzéket.

Indokolás

Eddig kevés jegyzéket frissítettek rendszeresen, ami azzal jár, hogy nem tájékoztatják megfelelően a gazdasági szereplőket.

Módosítás    196

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az ökológiai termelésben általában és különösen a feldolgozott ökológiai élelmiszerek előállításában felhasználható termékek és anyagok engedélyezéséről vagy engedélyének visszavonásáról, az ilyen termékek és anyagok engedélyezési eljárásáról, jegyzékének vezetéséről, és adott esetben azok leírásáról, összetételére vonatkozó követelményekről és felhasználásának feltételeiről. E végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

(5) A Bizottság jogosult arra, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ökológiai termelésben általában és különösen a feldolgozott ökológiai élelmiszerek előállításában felhasználható termékek és anyagok engedélyezéséről vagy engedélyének visszavonásáról, az ilyen termékek és anyagok engedélyezési eljárásáról, jegyzékének vezetéséről, és adott esetben azok leírásáról, az összetételükre vonatkozó követelményekről és felhasználásuk feltételeiről.

 

Módosítás    197

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

20. cikk.

törölve

Nem engedélyezett termékek és anyagok jelenléte

 

1. Azon termékek, amelyekben a 19. cikk alapján nem engedélyezett termék vagy anyag jelenléte mutatható ki egy többek között a 2006/125/EK irányelvvel összhangban megállapított szint felett, nem hozhatók forgalomba ökológiaiként.

 

2. Az ökológiai termelési és címkézési rendszer eredményessége, hatékonysága és átláthatósága érdekében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a 36. cikkel összhangban az (1) bekezdésben említett szintek megállapítása, alkalmazásának kritériumai és feltételei, valamint a szinteknek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása tekintetében.

 

3. Az 1308/2013/EU rendelet 211. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, amennyiben a Bizottság az e rendelet 37. cikkének (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül engedélyezi, a tagállamok nemzeti kifizetéseket nyújthatnak olyan esetben, amikor egy mezőgazdasági termelő amiatt szenved el vesztességet, hogy terméke akaratán kívül, a megfelelő óvintézkedések megtétele ellenére nem engedélyezett termékkel vagy anyaggal szennyeződött, és a terméket ennek következtében nem lehet a piacon ökológiaiként forgalomba hozni. Emellett az ilyen veszteségek teljes vagy részleges ellentételezésére a tagállamok a KAP eszközeit is használhatják.

 

Módosítás    198

Rendeletre irányuló javaslat

20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

20a. cikk

 

A rendelet be nem tartásának megakadályozását célzó óvintézkedések

 

(1) Az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében a gazdasági szereplőknek meg kell tenniük minden szükséges óvintézkedést az ökológiai termelésben nem engedélyezett eljárások, termékek vagy anyagok kiküszöbölése céljából.

 

(2) Amennyiben egy gazdasági szereplőnél felmerül a gyanú, hogy az ökológiai gazdálkodásban való felhasználás céljára beszerzett, előállított vagy kidolgozott valamely folyamat, termék vagy anyag nem felel meg ennek a rendeletnek, a gazdasági szereplő köteles:

 

a) elkülöníteni és azonosítani a terméket;

 

b) a termelőegység típusának és méretének megfelelő ellenőrző és értékelő rendszert létrehozni, a kritikus eljárási lépések szisztematikus azonosításán alapuló eljárásokat követően;

 

c) ha a gazdasági szereplő a b) pontban előírt értékelés elvégzése után arra a következtetésre jut, hogy a meg nem felelés gyanúja megalapozott, köteles a terméket a forgalomból kivonni, illetve leállítani annak gyártását. A gazdasági szereplő azonnal tájékoztatja az illetékes hatóságot vagy ellenőrző szervet az értékelés eredményéről.

 

(3) Az illetékes hatóságok, ellenőrző szervek és hatóságok a következő intézkedéseket hozzák meg:

 

a) amennyiben az ellenőrző hatóság vagy szerv:

 

– megállapítja az ökológiai termelésben nem engedélyezett folyamat, termék vagy anyag jelenlétét, vagy

 

– megbízható információkat kap valamely gazdasági szereplőtől egy a (2) bekezdés c) pontja szerint megalapozottnak bizonyult gyanúval kapcsolatban, vagy

 

– arról tájékoztatták, hogy egy gazdasági szereplő olyan terméket kíván forgalomba hozni, amely nem felel meg az ökológiai termelés szabályainak, ám címkéjén ennek ellenére szerepel ökológiai termelési módszerre utaló jelölés,

 

az érintett ellenőrző hatóság vagy szerv megtiltja a címkéjén az ökológiai termelési módszerre utaló jelölést viselő termék forgalomba hozatalát mindaddig, amíg meg nem győződött arról, hogy a meg nem felelés gyanúja eloszlott;

 

b) az ellenőrző hatóság vagy szerv köteles a lehető legrövidebb időn belül – a termék tartósságát figyelembe véve, de minden esetben két hónapon belül – eljárni, tisztázva a gazdasági szereplőt a szabályok be nem tartásának gyanúja alól, vagy megerősítve e gyanút és a forgalomba hozatali tilalmat. Ilyen esetben az érintett gazdasági szereplő teljes körűen együttműködik az ellenőrző szervvel vagy hatósággal. A szabályok be nem tartására vonatkozó gyanú megerősítését megelőzően az ellenőrző hatóság vagy szerv lehetőséget ad a gazdasági szereplőnek, hogy észrevételeket tegyen az ellenőrzés eredményét illetően;

 

c) ha a meg nem felelés megerősítést nyer, a 26a. cikket kell alkalmazni;

 

d) amennyiben a meg nem felelést az a) pontban meghatározott időtartamon belül nem erősítik meg, az a) pontban foglaltak szerint hozott határozatot legkésőbb az említett időtartam lejártakor vissza kell vonni.

 

(4) A nem engedélyezett termékekkel vagy anyagokkal való véletlenszerű, az ökológiai ágazat gazdasági szereplői által nem befolyásolható, nem ökológiai gazdálkodási gyakorlatok vagy a feldolgozás, elkészítés vagy forgalmazás során alkalmazott egyéb nem ökológiai gyakorlatok eredményeként előálló szennyeződések bekövetkeztének elkerülése érdekében a tagállamok óvintézkedéseket hoznak.

 

(5) Amennyiben az ellenőrző hatóságok, ellenőrző szervek és illetékes hatóságok megállapítják az e rendeletnek való meg nem felelés egyedi kockázatainak vagy az ökológiai termékeket érintő véletlenszerű szennyeződés egyedi kockázatainak fennállását az ökológiai termelés bizonyos ágazataiban, a tagállamoknak megfelelő óvintézkedéseket kell tenniük e kockázatokkal szemben.

Módosítás    199

Rendeletre irányuló javaslat

20 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

20b. cikk

 

A növényvédő szerek okozta szennyeződés okai és az illetékes hatóságok, az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek feladatai

 

(1) Abban az esetben, ha valamely ellenőrző hatóság vagy szerv a 19. cikknek meg nem felelő növényvédő szerek jelenlétét észleli, vagy ilyen jelenlétre vonatkozó megbízható információ birtokába jut, megfelelő vizsgálatot folytat le a fertőzés okának megállapítása céljából. Az ilyen vizsgálatok során a szennyeződést az alábbi három kategória egyikébe kell besorolni:

 

a) technikailag elkerülhetetlen;

 

b) technikailag elkerülhető;

 

c) szándékos vagy ismétlődő, technikailag elkerülhető szennyeződés.

 

A szennyeződés akkor tekinthető elkerülhetőnek, ha a gazdasági szereplő:

 

– nem vezetett be vagy tartott fenn megfelelő, arányos intézkedéseket az ökológiai termékek nem engedélyezett termékekkel vagy anyagokkal való szennyeződése kockázatainak azonosítása és elhárítása érdekében; vagy

 

– nem vizsgálta felül és nem igazította ki rendszeresen a megfelelő intézkedéseket, noha a szennyezési kockázat egyértelműen észlelhető volt; vagy

 

– annak ellenére nem tett a szennyeződés megelőzését célzó megfelelő intézkedéseket, hogy az illetékes hatóságok, illetve adott esetben az ellenőrző hatóság vagy szerv korábban felszólította erre; vagy

 

– nem tartotta be e rendelet vonatkozó előírásait, vagy az előállítás során egyéb módon elmulasztotta a szennyeződés megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételét.

 

(2) A növényvédő szerekkel az (1) bekezdés első albekezdésének a) pontjában említett módon esetlegesen fertőzött termékek piacképesnek minősíthetők az illetékes hatóságok általi bevizsgálást követően.

 

Az (1) bekezdés első albekezdésének b) pontjában említett típusú szennyeződés esetén az ellenőrző hatóság vagy szerv a 20a. cikkben megállapított eljárásokkal összhangban megvizsgálja, hogy milyen körülmények vezettek a szennyeződéshez.

 

(3) Az (1) bekezdés első albekezdésének c) pontjában említett típusú szennyeződés esetén az illetékes hatóság az ellenőrző hatóság vagy szerv megtiltja az érintett gazdasági szereplőnek olyan termékek forgalomba hozatalát, amelyek címkéje és reklámja bármilyen módon utal azok ökológiai előállítási módjára.

 

A nem engedélyezett növényvédő szerekkel fertőzött termelési területek vagy termékek tekintetében új átállási időszakot kell előírni a 8. cikkben említettek szerint, melynek kezdő időpontja a nem engedélyezett növényvédő szerek alkalmazásának időpontja, illetőleg – ha ez nem megállapítható – az észlelés időpontja. Ez nem sérti az esetlegesen kiszabott szankciókat.

 

(4) Annak érdekében, hogy a legjobb eszközök álljanak rendelkezésre a rendelet be nem tartásának felderítésére és dokumentálására, a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a következők meghatározása céljából:

 

– az e rendeletben, és különösen a 19. cikkben előírtaknak meg nem felelő növényvédő szerek jelenlétének felderítéséhez és értékeléséhez alkalmazandó módszertan;

 

– a követendő eljárások;

 

– az e rendelet be nem tartásával kapcsolatos közös adatbázisban dokumentálandó adatok, beleértve a nem engedélyezett növényvédőszer-maradékok észlelésével kapcsolatos adatokat.

Módosítás    200

Rendeletre irányuló javaslat

20 c cikk (új)– 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

20c. cikk

 

Az e rendeletnek való megfelelés elmulasztását tartalmazó adatbázis és a nem engedélyezett növényvédő szerekkel kapcsolatos megállapításokat tartalmazó adatbázis

 

A Bizottság a tagállamok által létrehozott nemzeti adatbázisok alapján adatbázist hoz létre az e rendeletnek való megfelelést elmulasztó esetekre vonatkozóan. Ezen adatbázisokat a szennyeződés elkerüléséhez szükséges bevált gyakorlatok kialakításának megkönnyítéséhez használják fel. Az adatgyűjtés során a tagállamok és a Bizottság a 20b. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a)–c) pontjaiban meghatározottak szerint kockázatalapú megközelítést alkalmaznak a meg nem felelés vagy a szennyeződés okainak és kategóriáinak feltárása céljából. Az adatbázisokat elérhetővé kell tenni a gazdasági szereplők, az ellenőrző szervek, az ellenőrző hatóság és az illetékes hatóságok számára. A tagállamok éves jelentést nyújtanak be erről a Bizottságnak.

 

A tagállamok létrehoznak egy adatbázist, amely az ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok által végzett elemzéseket – beleértve a nem engedélyezett növényvédő szerek felderítését – tartalmazzák. Az adatbázist elérhetővé kell tenni a gazdasági szereplők, az ellenőrző szervek, az ellenőrző és illetékes hatóságok számára. A tagállamok évente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a nemzeti adatbázisukban összegyűjtött megállapításokról.

Indokolás

Ez a módosítás nem választható el a szerzők korábbi módosításától. Fontos, hogy a tagállamok évente megosszák a Bizottsággal vizsgálataik eredményeit, amelyek alapján a Bizottság jelentést nyújt be, adott esetben a közösségi tanúsítvány megvonását és elkerülhetetlen szennyeződés esetén a mezőgazdasági termelők kártalanításának módozatait meghatározó jogalkotási javaslattal kiegészítve.

Módosítás    201

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásában egy termék akkor tekintendő ökológiai termelésre utaló kifejezéssel megjelöltnek, ha címkézésén, reklámanyagaiban vagy kereskedelmi okmányaiban a termék, annak összetevői vagy a takarmány-alapanyagok olyan kifejezésekkel vannak bemutatva, amelyek a vásárló számára azt sugallják, hogy a terméket, annak összetevőit vagy a takarmány-alapanyagokat az e rendeletben megállapított szabályokkal összhangban állították elő. Az e rendelet követelményeinek megfelelő termékek címkézésére és reklámozására az Unió egészében különösen a IV. mellékletben felsorolt kifejezések és az azokból képzett szavak vagy rövidítések – például a „bio” és az „öko” – használhatók önmagukban vagy összetételben, a mellékletben felsorolt bármely nyelven.

(1) E rendelet alkalmazásában egy termék akkor tekintendő ökológiai termelésre utaló kifejezéssel megjelöltnek, ha címkézésén, reklámanyagaiban vagy kereskedelmi okmányaiban a terméket, annak összetevőit, a takarmány-alapanyagokat vagy az ökológiai termék termelési láncának részét képező bármely forrást olyan kifejezésekkel mutatják be, amelyek a vásárló számára azt sugallják, hogy a terméket, annak összetevőit, a takarmány-alapanyagokat vagy az ökológiai termék termelési láncának részét képező bármely alapanyagot az e rendeletben megállapított szabályokkal összhangban vagy azoknak megfelelően állították elő. Az e rendelet követelményeinek megfelelő, a 2. cikk (1) bekezdése szerinti termékek címkézésére és reklámozására az Unió egészében különösen a IV. mellékletben felsorolt kifejezések vagy azok más nyelvű megfelelői – még ha az adott nyelv nem is tartozik az Unió hivatalos nyelvi közé, azonban annak státuszát valamely tagállam alkotmánya hivatalosan elismeri – és az azokból képzett szavak vagy rövidítések – például a „bio” és az „öko” – használhatók önmagukban vagy összetételben a mellékletben felsorolt bármely nyelven. Az élő vagy feldolgozatlan mezőgazdasági termékek címkézésén vagy reklámozásában kizárólag akkor használhatók ökológiai termelésre utaló kifejezések, ha az egész termék is az e rendeletben megállapított követelményekkel összhangban készült.

Módosítás    202

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A növénytermesztésben növényvédő szerként, trágyaként, talajjavítóként és tápanyag-utánpótlóként használt termékek és anyagok tekintetében az e cikk (1) bekezdésében említett kifejezéseket nem lehet feltüntetni címkén, reklámanyagokban vagy kereskedelmi okmányokban az Unió területén és a IV. mellékletben említett nyelveken.

Módosítás    203

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett kifejezések feldolgozott élelmiszerek tekintetében az alábbi esetekben használhatók:

(3) Az (1) bekezdésben említett kifejezéseket feldolgozott élelmiszerek tekintetében az alábbi esetekben kell használni:

Módosítás    204

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) csak az összetevők felsorolásában, amennyiben a mezőgazdasági eredetű összetevők kevesebb mint 95%-a ökológiai, de azok az összetevők megfelelnek az e rendeletben előírt termelési szabályoknak.

b) csak az összetevők felsorolásában, amennyiben a mezőgazdasági eredetű összetevők kevesebb mint 95%-a ökológiai, de a szóban forgó élelmiszer megfelel az e rendeletben előírt termelési szabályoknak.

Indokolás

Ez a módosítás annak elkerülése érdekében szükséges, hogy a hagyományos vagy nem ökológiai eljárásokat vagy anyagokat az „ökológiai” kifejezés használatához társítsák.

Módosítás    205

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az (1) bekezdésben említett kifejezések a növényfajták kereskedelmi leírásában akkor használhatók, ha:

 

a) a fajta megfelel a II. melléklet I. részének 1.4. pontjában meghatározott termelési szabályoknak; valamint

 

b) az „ökológiai fajta” kifejezést használják.

Módosítás    206

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A fogyasztók egyértelmű és megfelelő tájékoztatása érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a tagállamokbeli nyelvi fejleményekre figyelemmel a IV. mellékletben szereplő kifejezések felsorolásának módosítása érdekében, valamint a takarmányok és takarmány-összetevők címkézésére és összetételére vonatkozó egyedi követelmények megállapítására.

(4) A fogyasztók egyértelmű és megfelelő tájékoztatása érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a IV. mellékletben szereplő kifejezések felsorolásának a tagállamokbeli nyelvi fejleményekre figyelemmel történő módosítása érdekében.

Módosítás    207

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai uniós ökologó használata esetén a terméket alkotó mezőgazdasági eredetű alapanyagok termelési helyét is jelezni kell a logóéval azonos mezőben az alábbi kifejezések egyikével:

Az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének l) pontjában említett borászati termékek kivételével az európai uniós ökologó használata esetén a terméket alkotó mezőgazdasági eredetű alapanyagok termelési helyét is jelezni kell a logóéval azonos mezőben az alábbi kifejezések egyikével:

Indokolás

A 607/2009/EK rendelet 55. cikke értelmében az alapanyagok származásának feltüntetésére vonatkozó címkézési kötelezettség most már az összes európai borra is vonatkozik függetlenül attól, hogy azokat földrajzi jelzéssel vagy anélkül állítják elő. Ezért a címkézéssel összefüggő adminisztratív terhek és többletköltségek csökkentése érdekében e termékek esetében javasoljuk e felesleges kötelezettség eltörlését.

Módosítás    208

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az „EU” vagy „nem EU” megjelölés helyettesíthető vagy kiegészíthető egy ország nevével, ha a terméket alkotó valamennyi mezőgazdasági eredetű alapanyagot abban az országban termelték.

Az „EU” vagy „nem EU” megjelölés kiegészíthető egy ország vagy régió nevével, ha a terméket alkotó valamennyi mezőgazdasági eredetű alapanyagot abban az országban vagy régióban termelték.

Módosítás    209

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1), (2) és (3) bekezdésben és a 23. cikk (3) bekezdésében említett jelöléseket szembetűnő helyen kell elhelyezni, méghozzá jól látható, tisztán olvasható és kitörölhetetlen módon.

(3) Az (1), (2) és (3) bekezdésben és a 23. cikk (3) bekezdésében említett jelöléseket szembetűnő helyre, tisztán olvasható módon kell rányomtatni, és azok nem takarhatják el az 1169/2011/EU rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerint kötelezően feltüntetendő adatokat.

Módosítás    210

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a mezőgazdasági eredetű alapanyagok termelési helyének jelzése e cikk (2) bekezdésével és a 23. cikk (3) bekezdésével összhangban.

c) a mezőgazdasági eredetű alapanyagok termelési helyének jelzése e cikk (2) bekezdésével és a 23. cikk (3) bekezdésével összhangban.

Indokolás

Gépelési hiba a Bizottság javaslatában.

Módosítás    211

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az e rendeletnek megfelelő termékek címkézésén, megjelenítésében és reklámozásában használható az Európai Unió ökológiai termelésre utaló logója.

(1) Az e rendeletnek megfelelő termékek – ideértve azokat a termékeket is, amelyekre a 16. cikk értelmében egyedi termelési szabályok állapíthatók meg – címkézésén, megjelenítésében és reklámozásában használható az Európai Unió ökológiai termelésre utaló logója. Az ökológiai termelésre utaló logó nem használható a 21. cikk (3) bekezdése első albekezdésének b) pontja szerinti élelmiszerek és az átállásban lévő termelésből származó termékek esetében.

Módosítás    212

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Európai Unió ökológiai termelésre utaló logója a(z) xxx/xxxx/EU rendelet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 85. és 90. cikkének megfelelő hatósági tanúsítvány.

törölve

Indokolás

Ha az ökológiai termelésre utaló logó egy hatósági tanúsítvány, akkor ez további adminisztratív terhet róhat a gazdasági szereplőkre a jövőbeli jóváhagyási eljárásban.

Módosítás    213

Rendeletre irányuló javaslat

V fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ökológiai tanúsítás

Ökológiai ellenőrzések és tanúsítás

Módosítás    214

Rendeletre irányuló javaslat

23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

23a. cikk

 

Az ellenőrzési rendszer

 

1. A tagállamok ellenőrzési rendszert hoznak létre, és kijelölik az e rendeletben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követéséért felelős egy vagy több illetékes hatóságot a XX/XXXX/EU rendelet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 3. cikkének megfelelően.

 

2. A hatósági ellenőrzésekről szóló rendeletben meghatározott feltételeken túlmenően az e rendelet szerint létrehozott ellenőrzési rendszernek magában kell foglalnia legalább a 20a. cikkben előírt óvintézkedéseket és az e fejezetben előírt ellenőrzési intézkedéseket.

 

3. Az ellenőrzések jellegét és gyakoriságát az e rendeletben meghatározott követelmények be nem tartásának előfordulási kockázatát és súlyosságát vizsgáló értékelés alapján kell meghatározni. Minden gazdasági szereplőt és azok minden csoportját legalább évente egyszer helyszíni vizsgálat keretében megfelelőségi ellenőrzésnek kell alávetni. Ezen ellenőrzések a meg nem felelés valószínűségétől függően ellenőrző látogatásokon, átvilágításon és célzott átvilágításon alapulnak.

 

Az ellenőrző hatóságok által az élelmiszerlánc legkockázatosabb részeinek azonosítására használt kockázatkezelési kritériumokat az Vf. melléklet határozza meg. A Bizottság felhatalmazástl kap arra, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kockázatértékelés részletes elemeivel, az ellenőrzések gyakoriságával és a szúrópróbaszerű ellenőrzéseknek az összes ellenőrzés számához viszonyított arányával kapcsolatban.

 

4. Az illetékes hatóság:

 

a) ellenőrzési hatáskörét átruházhatja egy vagy több másik, a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet 2. cikkének 39. pontjában meghatározott ellenőrző hatóságra. Az ellenőrző hatóságoknak megfelelő garanciákat kell biztosítaniuk a tárgyilagosság és a pártatlanság tekintetében, és rendelkezniük kell a feladataik ellátásához szükséges képzett személyzettel és erőforrásokkal;

 

b) ellenőrzési feladatát átruházhatja egy vagy több, a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet 2. cikkének 39. pontjában meghatározott ellenőrző szervre. Ezekben az esetekben a tagállamoknak ki kell nevezniük az e szervek jóváhagyásáért és felügyeletéért felelős hatóságokat.

 

5. Az ellenőrző hatóság kizárólag abban az esetben ruházhat át ellenőrzési feladatokat egy bizonyos ellenőrző szervre vagy ellenőrző hatóságra, ha a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet 26. cikkében meghatározott feltételek teljesülnek és különösen amennyiben:

 

a) az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által elvégzendő feladatok és az elvégzésükre vonatkozó feltételek pontos leírása rendelkezésre áll;

 

b) az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság:

 

i) rendelkezik a ráruházott feladatok elvégzéséhez szükséges szakértelemmel, felszereléssel és infrastruktúrával;

 

ii. elegendő létszámú és megfelelő képesítéssel és tapasztalattal rendelkező személyzettel rendelkezik; valamint

 

iii. pártatlan es nem merül fel összeférhetetlenség a ráruházott feladatok elvégzése tekintetében;

 

c) az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság akkreditálására az EN 17065 európai szabványnak vagy az ISO 65 útmutatónak (Terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelmények) az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában legutóbb közzétett változatának megfelelően került sor, és rendelkezik az illetékes hatóság jóváhagyásával;

 

d) az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság – rendszeres jelleggel és valahányszor az illetékes hatóság erre igényt tart – tájékoztatja az illetékes hatóságot az elvégzett ellenőrzések eredményéről. Amennyiben az ellenőrzések eredménye az előírások súlyos be nem tartására mutat rá, az ellenőrző szervnek haladéktalanul tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot;

 

d) a hatáskört átruházó illetékes hatóság és az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság között hatékony és dokumentált koordináció működik.

 

6. Az (5) bekezdésben szereplő rendelkezések teljesítésén felül az illetékes hatóságnak az alábbi kritériumokat is szem előtt kell tartania az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság jóváhagyásakor:

 

a) a követendő, egységesített ellenőrzési eljárás, amely magában foglalja az ellenőrizendő gazdasági szereplőkre az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által alkalmazandó ellenőrzési intézkedések és óvintézkedések részletes leírását;

 

b) azokat az intézkedéseket, amelyeket az ellenőrző szerv a szabályok megszegésének megállapítása esetén foganatosítani kíván.

 

7. Az illetékes hatóság nem ruházhatja át az ellenőrző szervekre vagy ellenőrző hatóságokra a következő feladatokat:

 

a) más ellenőrző szervek vagy ellenőrző hatóságok felügyelete és ellenőrzése;

 

b) a 17. cikkben említett kivételek engedélyezésének hatásköre, kivéve ha erről a rendkívüli termelési szabályok rendelkeznek.

 

8. A hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet 29. cikkével összhangban a meghatározott feladatokat az ellenőrző szervre vagy ellenőrző hatóságra átruházó illetékes hatóságoknak szükség szerint meg kell szervezniük a szóban forgó ellenőrző szervek vagy ellenőrző hatóságok ellenőrzését vagy vizsgálatát. Ha egy ellenőrzés vagy vizsgálat eredményeképpen kiderül, hogy az ellenőrző szervek nem végzik el megfelelően a rájuk ruházott feladatokat, az átruházó illetékes hatóság visszavonhatja a feladat átruházását. Azonnal vissza kell vonni az átruházást abban az esetben, ha az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság nem tesz kellő időben megfelelő helyreigazító intézkedéseket.

 

9. A (8) bekezdésben foglalt rendelkezések betartásán túl az illetékes hatóságnak:

 

a) biztosítania kell, hogy az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által elvégzett ellenőrzések objektívek és függetlenek legyenek;

 

b) ellenőriznie kell az ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság által elvégzett ellenőrzések hatékonyságát;

 

c) meg kell állapítania valamennyi fellelt szabálytalanságot és jogsértést, valamint az alkalmazott kiigazító intézkedéseket;

 

d) vissza kell vonnia az olyan ellenőrző szervre vagy ellenőrző hatóságra vonatkozó jóváhagyást, amely nem felel meg az e bekezdés a) es b) pontjában említett követelményeknek, vagy már nem teljesíti az (5), illetve a (6) bekezdésben megjelölt kritériumokat vagy a (11), (12) és (14) bekezdésben meghatározott követelményeket.

 

10. A tagállamok a (4) bekezdés szerinti valamennyi, ellenőrzési feladatokat ellátó ellenőrző hatóságot vagy ellenőrző szervet kódszámmal látnak el.

 

11. Az ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok lehetővé teszik az illetékes hatóságok számára az irodáikba és létesítményeikbe történő belepést, továbbá minden információt és segítséget megadnak, amelyet az illetékes hatóságok az e cikk szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez szükségesnek tartanak.

 

12. Az ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok biztosítják, hogy legalább a (2) bekezdésben említett óvintézkedéseket és ellenőrzési intézkedéseket alkalmazzák az ellenőrzésük alatt álló gazdasági szereplőkre.

 

13. A tagállamok biztosítják, hogy a létrehozott ellenőrző rendszerek a 178/2002/EK rendelet 18. cikkével összhangban lehetővé tegyék valamennyi termék nyomon követhetőségét a termelés, feldolgozás és forgalmazás minden szakaszában, különösen annak érdekében, hogy garanciát nyújtsanak a fogyasztók számára arra nézve, hogy az ökológiai termékeket az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően állították elő. A tagállamok biztosítják, hogy az ellenőrző szerveknek vagy ellenőrző hatóságoknak az ökológiai termékek nyomon követhetőségével kapcsolatos megkereséseire a lehető leggyorsabban, de termelési lépésenként legkésőbb négy nappal a megfelelő megkeresés kézhezvétele után válaszoljanak.

 

14. Az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek minden év január 31-ig továbbítják az illetékes hatóságoknak azon gazdasági szereplők listáját, akiknél/amelyeknél az előző év december 31-ig ellenőrzést végeztek. Az előző év során végzett ellenőrzési tevékenységekről minden év március 31-ig összefoglaló jelentést nyújtanak be.

Módosítás    215

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás    216

Rendeletre irányuló javaslat

24 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24a. cikk

 

Részvétel az ellenőrzési rendszerben

 

1. Minden olyan gazdasági szereplő vagy gazdálkodói csoport, amely ökológiai terméket állít elő, dolgoz fel vagy tárol, vagy amely ilyen terméket harmadik országból importál vagy harmadik országba exportál, illetve amely ilyen terméket forgalomba hoz, az „ökológiaiként” vagy „ökológiaira való átállásban lévőként” jellemzett bármilyen termék forgalomba hozatala előtt köteles:

 

a) értesíteni tevékenységéről azon tagállam illetékes hatóságait, amelyben a tevékenységet végzi;

 

b) vállalkozását alávetni a 23a. cikkben említett ellenőrzési rendszernek.

 

Ha egy gazdasági szereplő vagy gazdálkodói csoport harmadik félnek bármely tevékenységét alvállalkozásba kiadja, e gazdasági szereplőre vagy gazdálkodói csoportra ettől függetlenül vonatkoznak az első albekezdés a) és b) pontjában meghatározott követelmények, az alvállalkozásba kiadott tevékenységek pedig az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartoznak.

 

2. A tagállamok e cikk alkalmazása alól mentesítik az ökológiai ágazat azon gazdasági szereplőit, akik/amelyek közvetlenül a végső fogyasztó vagy végfelhasználó részére értékesítenek előre csomagolt termékeket, feltéve, hogy ezeket a termékeket nem maguk állítják elő, dolgozzák fel vagy tárolják az értékesítés helyétől eltérő helyen, vagy ezeket a termékeket nem harmadik országból hozzák be, vagy e tevékenységeket nem adták ki egy másik gazdasági szereplőnek alvállalkozásba.

 

A 26c. cikk c) pontjával összhangban a tagállamok mentesítést adhatnak az e cikk (1) bekezdés első albekezdésnek b) pontja alkalmazása alól azon piaci szereplőknek, akik/amelyek évente a korlátozott mennyiségnél kevesebb, nem csomagolt ökológiai terméket értékesítenek a végső fogyasztó vagy felhasználó részére, amennyiben tevékenységüket bejelentik az illetékes hatóságoknak, és nem állítanak elő, nem dolgoznak fel és nem tárolnak az értékesítési pontjukkal nem kapcsolatos ökológiai termékeket, vagy harmadik országból nem hoznak be ilyen termékeket, vagy e tevékenységeket nem adták ki harmadik félnek alvállalkozásba.

 

3. A tagállamok az e cikk (1) bekezdés első albekezdésének a) pontja szerinti értesítések átvételére kijelölnek egy hatóságot vagy jóváhagynak egy testületet.

 

4. A tagállamok biztosítják, hogy bármely olyan gazdasági szereplő vagy gazdálkodói csoport, aki/amely e rendelet előírásainak eleget tesz, és az ellenőrzési költségekhez történő hozzájárulásként méltányos díjat fizet, jogosult legyen az ellenőrzési rendszer alá tartozni.

 

5. A gazdasági szereplőknek és a gazdálkodói csoportoknak nyilvántartást kell vezetniük az e rendelettel összhangban végzett tevékenységeikről.

 

6. Az illetékes hatóságok naprakész és nyilvánosan hozzáférhető jegyzéket vezetnek az e cikk (1) bekezdés első albekezdésének a) pontjával összhangban a tevékenységüket bejelentett gazdasági szereplők és gazdálkodói csoportok nevéről és címéről, és e jegyzéket a 25. cikk (1) bekezdésében említett, számukra kiadott ökológiai tanúsítványok adataival együtt, az e rendelet Vd. mellékletében meghatározott minta felhasználásával, megfelelő módon nyilvánosságra hozzák és az interneten közzéteszik. A közzététel kapcsán az illetékes hatóságok betartják a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a értelmében a személyes adatok védelmére vonatkozó követelményeket.

 

7. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az (1) bekezdésben említett bejelentés tartalma, formája és módja, valamint az e cikk (6) bekezdésében említett modell részletes meghatározása érdekében. E végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

 

________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o., magyar nyelvű különkiadás, 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.).

Módosítás    217

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ökológiai tanúsítvány

Tanúsítvány

Indokolás

A tanúsítvány megerősíti, hogy a termelés megfelel az e rendeletben megszabott szabályoknak. A szabályoknak megfelelő termelés nem tekinthető már a termelési folyamat kezdetétől fogva ökológiainak, így az átállási időszak alatt sem. Az „ökológiai” szó megtévesztheti az ágazatot és a fogyasztókat.

Módosítás    218

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 24. cikk (1) bekezdésével összhangban a tevékenységüket bejelentett és e rendeletnek megfelelő gazdasági szereplők és gazdálkodói csoportok jogosultak ökológiai tanúsítványra. Az ökológiai tanúsítvány, amelyet lehetőleg elektronikus formában kell kiadni, tartalmazza legalább a gazdasági szereplő vagy a gazdálkodói csoport azonosítását, a tanúsítás hatálya alá tartozó termékek típusát és körét, valamint a tanúsítvány érvényességi időszakát.

1. A 24a. cikk (1) bekezdésével összhangban a tevékenységüket bejelentett, vállalkozásukat az ellenőrzési rendszernek alávetett és e rendeletnek megfelelő gazdasági szereplők és gazdálkodói csoportok jogosultak ökológiai tanúsítványra. Az ökológiai tanúsítvány, amelyet lehetőleg elektronikus formában kell kiadni, tartalmazza legalább a gazdasági szereplő vagy a gazdálkodói csoport azonosítását, a tanúsítás hatálya alá tartozó termékek típusát és körét, valamint a tanúsítvány érvényességi időszakát.

Módosítás    219

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ökológiai tanúsítvány a(z) xxx/xxxx/EU rendelet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 85. és 86. cikkének értelmében vett hatósági tanúsítvány.

törölve

Indokolás

Lehetővé kell tenni a magán és állami/magán tanúsítási rendszerek működését (vö. ISO 17065).

Módosítás    220

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Egy gazdasági szereplő vagy gazdálkodói csoport ugyanazon termékcsoport vonatkozásában nem jogosult több, különböző ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervek által kiállított ökológiai tanúsítvány birtoklására, még akkor sem, ha az előállítás, elkészítés és forgalmazás több szakaszával is foglalkozik.

(3) Egy gazdasági szereplő vagy gazdálkodói csoport ugyanazon termékcsoport és egy adott tagállamban folytatott tevékenységek vonatkozásában nem jogosult több, különböző ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervek által kiállított ökológiai tanúsítvány birtoklására, még akkor sem, ha az előállítás, az elkészítés és a forgalmazás több szakaszával is foglalkozik.

Indokolás

Az előadó javasolja, hogy a „termékcsoportokat” a korábbi 889/2008/EK rendelet XII. melléklete alapján egy új Vd. melléklet határozza meg. A termékcsoportok mellékletben való meghatározása ezenfelül szükségtelenné teszi a (6) bekezdés szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

Módosítás    221

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A (3) bekezdésben említett termékcsoportok a következők:

 

– növények és növényi termékek;

 

– állatok és állati termékek;

 

– algák és tenyésztett víziállatok;

 

– feldolgozott élelmiszerek és takarmányok, köztük az élesztők;

 

– bor.

Indokolás

Lásd a (3) bekezdés módosítását: az előadó javasolja, hogy a „termékcsoportokat” a korábbi 889/2008/EK rendelet XII. melléklete alapján egy új Vd. melléklet határozza meg.

Módosítás    222

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az ökológiai termelési és címkézési rendszer eredményessége, hatékonysága és átláthatósága érdekében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a 36. cikkel összhangban a (3) bekezdésben említett termékcsoportok meghatározására szolgáló kritériumok tekintetében.

törölve

Módosítás    223

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett belső ellenőrzési rendszer olyan felépítésbeli vagy működési hiányossága, amely kihat az ökológiai termékek megbízhatóságára, különösen a csoport egyes tagjainak meg nem felelése kiszűrésének és orvoslásának elmulasztása indokot szolgáltathat a csoport ökológiai tanúsítványának visszavonására.

(2) Az (1) bekezdésben említett belső ellenőrzési rendszer olyan felépítésbeli vagy működési hiányossága, amely kihat az ökológiai termékek megbízhatóságára, különösen a csoport egyes tagjainak meg nem felelése kiszűrésének és orvoslásának elmulasztása indokot szolgáltat a csoport 25. cikkben említett ökológiai tanúsítványának visszavonására.

Módosítás    224

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A gazdálkodói csoportok tanúsítása eredményességének és hatékonyságának garantálása érdekében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a 36. cikkel összhangban a gazdálkodói csoportok egyes tagjaira háruló felelősségek meghatározása, a gazdálkodói csoport összetétele, létszáma, a csoport által előállítható termékek kategóriái, a csoportban való részvétel feltételei, a csoport belső ellenőrzési rendszerének felépítése és működése, többek között az elvégzendő ellenőrzések köre, tartalma és gyakorisága tekintetében.

(3) A csoportos tanúsításra és a gazdálkodói csoportokra vonatkozó kritériumokat az Ve. melléklet határozza meg.

Módosítás    225

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a gazdálkodói csoportok és az illetékes hatóságok, az ellenőrző hatóság(ok), ellenőrző szervek, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti információcsere módjáról. E végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

törölve

Indokolás

Ezeket a rendelkezéseket a hatályos rendelet jogsértésekről és az azokat követő információközlésről szóló általános cikke tartalmazza, és ezeket a rendelkezéseket egy új, a meg nem felelés esetén alkalmazandó, az egyéni gazdálkodókra és a gazdálkodói csoportokra egyaránt alkalmazandó intézkedésekről szóló 26a. cikkbe vezették be.

Módosítás    226

Rendeletre irányuló javaslat

26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26a. cikk

 

Az illetékes hatóságok feladatai meg nem felelés esetén

 

Az illetékes hatóságok:

 

a) az ökológiai termékek állapotára kiható, az előállítás, az elkészítés, a forgalmazás vagy az export bármely szakaszában bekövetkezett, különösen tiltott vagy nem engedélyezett anyagok és módszerek használatából, illetve az ökológiai és nem ökológiai termékek keveredéséből eredő meg nem felelés esetén gondoskodnak arról, hogy az érintett tétel vagy gyártási sorozat darabjainak címkéjén és reklámjában ne szerepelhessen az ökológiai termelésre való utalás;

 

b) ismételt, továbbra is fennálló vagy csalárd meg nem felelés esetén az érintett gazdasági szereplők vagy gazdálkodói csoportok számára – azon felül, hogy az e cikk a) pontjában említett intézkedések alá vetik őket – megtiltják az ökológiai termelésre utaló jelzéssel ellátott termékek forgalmazását, ökológiai tanúsítványukat pedig felfüggesztik vagy ­­– adott esetben – visszavonják.

Módosítás    227

Rendeletre irányuló javaslat

26 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26b. cikk

 

Információcsere és adminisztratív együttműködés

 

1. A tagállamok, ellenőrző szervek, ellenőrző hatóságok és illetékes hatóságok közötti, többek között a 20a. cikk (2) bekezdésének alkalmazása céljából folytatott adminisztratív együttműködés a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet 4. címében megállapított követelményeken alapul.

 

2. Megfelelően indokolt kérelemre, ahol ez annak a garantálása érdekében szükséges, hogy egy termék e rendelet előírásainak megfelelően készült, az illetékes hatóságok, az ellenőrző hatóságok és az ellenőrző szervek az ellenőrzésük eredményére vonatkozó lényeges információkat megosztják más illetékes hatóságokkal, ellenőrző hatóságokkal vagy ellenőrző szervekkel. A fenti információkat saját kezdeményezésre is megoszthatják egymással.

 

3. A valamely termék ökológiai minősítését érintő megalapozott gyanúval és meg nem feleléssel kapcsolatos információkat az illetékes hatóságok, ellenőrző hatóságok, ellenőrző szervek, a részt vevő gazdasági szereplők és tagállamok, a Bizottság és az érintett gazdasági szereplők azonnal közlik egymással. A tájékoztatás szintje a megalapozott gyanú vagy megerősített meg nem felelés súlyosságától és mértékétől függ.

 

4. Létre kell hozni az érdekeltek nemzeti fórumát, amely magában foglalja az ellenőrző hatóságokat, az ellenőrző szerveket és az ökológiai ágazat képviselőit.

Módosítás    228

Rendeletre irányuló javaslat

26 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26c. cikk

 

Az ellenőrzési rendszerrel kapcsolatos felhatalmazás

 

A 23a. és 24a. cikkben meghatározott ellenőrzési rendszerre vonatkozó szabályok kiegészítése és e szabályoknak a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelettel való teljes körű összeegyeztethetősége érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek megállapítják a következőkre vonatkozó szabályokat:

 

a) az illetékes hatóságok és az ellenőrző hatóságok konkrét felelősségi köre és feladatai, az e fejezetben, illetve a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet 4., 8. és 9. cikkében, 10. cikkének (1) bekezdésében, 11–13. cikkében, 34. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 36. cikkében előírtakon túl;

 

b) a kockázatértékeléssel kapcsolatos követelmények, az e fejezetben, illetve a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében említetteken kívül, figyelembe véve a meg nem felelés kockázatát;

 

c) azon körülmények, amelyek mellett bizonyos gazdasági szereplők bizonyos ellenőrzések alól mentesíthetők;

 

d) a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet 13. cikkében és 33. cikkének (1)–(5) bekezdésében említetteken felüli ellenőrzési módszerek és technikák, valamint az ökológiai termékeknek az előállítás, az elkészítés és a forgalmazás valamennyi szakaszában való nyomon követhetőségét biztosító ellenőrzések végrehajtására vonatkozó különleges követelmények;

 

e) a feltételezett meg nem felelés eseteiben alkalmazandó, az e rendelet 20a. cikkében és V. fejezetében, illetve a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet 134. cikkének (2) és (3) bekezdésében előírtakon felüli fellépések és intézkedések, a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet 135. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említetteken túli kritériumok, valamint meg nem felelés esetén a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet 135. cikke (2) bekezdésében és e rendelet 26a. cikkében említetteken felüli kritériumok és intézkedések;

 

f) a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet IV. címében előírt közigazgatási segítségnyújtási mechanizmusok működésbe léptetésére és működésére vonatkozó különleges kritériumok és feltételek, többek között az illetékes hatóságok, az ellenőrző hatóságok és az ellenőrző szervek közötti, a meg nem felelés vagy valószínű meg nem felelés eseteivel kapcsolatos információcsere.

Indokolás

Az ökológiai termékekre vonatkozó szabályokat az ökológiai termékekről szóló rendeletnek kell tartalmaznia, és azok módosítása csak e rendeleten keresztül történhet. Következésképpen a megfelelő felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat e rendeletben is meg kell határozni. Ezért a bizottsági javaslat 44. cikkéből, amely módosítja a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet 23. cikkének (2) és (3) bekezdését, e rendelkezéseket ide helyeztük át.

Módosítás    229

Rendeletre irányuló javaslat

26 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26d. cikk

 

A rendelet végrehajtása

 

A Bizottság legkésőbb 2020. január 1-ig az illetékes uniós hatóságokon belül kialakítja a fokozott harmonizációval és e rendelet tagállami végrehajtásával kapcsolatos feladatai teljesítéséhez szükséges igazgatási struktúrákat, különös tekintettel az Unión belüli ellenőrzésekre és a harmadik országokból származó behozatalra, valamint a tagállamok közötti és az uniós intézményekkel folyatott kommunikáció javítására.

 

Az e struktúrák által elvégzendő feladatokat az Va. melléklet tartalmazza.

Módosítás    230

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

27. cikk

törölve

Ökológiai termékek exportja

 

(1) Kizárólag az e rendeletnek megfelelő termékek exportálhatók ökológiaiként és viselhetik az Európai Unió ökológiai termelésre utaló logóját.

 

Ennek ellenére a 31. cikkel összhangban elismert harmadik országokba exportálható ökológiaiként olyan termék, amelyik az adott harmadik országban érvényes ökológiai forgalombahozatali követelményeknek felel meg.

 

(2) A harmadik országokba irányuló kivitel tekintetében a gazdasági szereplők egyenlőtlen feltételekkel való szembesülésének elkerülése érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el az ökológiai termékeknek a 31. cikkel összhangban elismert harmadik országokba irányuló exportjára vonatkozó egyedi szabályok megállapítására.

 

(3) A gazdasági szereplők közötti verseny igazságossága érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a harmadik országok vámhatóságainak bemutatandó iratokról, különösen az ökológiai termékek lehetőleg elektronikus formátumú exportbizonyítványairól, amelyek igazolják, hogy a termék megfelel e rendeletnek.

 

Indokolás

Nem lehet különbség az uniós rendeletben alkalmazott előírások és a harmadik országokba exportált termékekre vonatkozó előírások között.

Módosítás    231

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Harmadik országból az Unióba akkor importálható egy termék ökológiaiként való forgalomba hozatal céljára, ha teljesülnek a következő feltételek:

(1) Harmadik országból az Unióba akkor importálható egy termék ökológiai termékként, illetve átállásban lévő termelésből származó növényi termékként való forgalomba hozatal céljára, ha teljesülnek a következő feltételek:

a) a termék a 2. cikk (1) bekezdése szerinti ökológiai termék;

a) a termék a 2. cikk (1) bekezdése szerinti ökológiai termék;

b) a termék:

b) a termék:

i. megfelel a II., a III. és a IV. fejezet követelményeinek, továbbá minden érintett gazdasági szereplő - a harmadik országbeli exportőrt is beleértve - a 29. cikknek megfelelően elismert ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv felügyelete alatt áll; vagy

i. megfelel a II., a III. és a IV. fejezet követelményeinek és valamennyi vonatkozó végrehajtási szabálynak, továbbá minden érintett gazdasági szereplő a gazdálkodói csoportokat és a harmadik országbeli exportőröket is beleértve a 29. cikknek megfelelően elismert ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv felügyelete alatt áll, és a terméket a behozatalt követően az e hatóságok vagy ellenőrző szervek által kiállított ellenőrzési tanúsítvánnyal látják el, amely igazolja, hogy valamennyi gazdálkodó és azok összes terméke megfelel e rendeletnek; vagy

ii. a következőkkel összhangban elismert harmadik országból származik:

ii. a következőkkel összhangban elismert harmadik országból származik:

– 30. cikk; vagy

– 30. cikk; vagy

– 31. cikk;

– 31. cikk;

c) a harmadik országbeli gazdasági szereplők mindenkor az importőr vagy a nemzeti hatóságok rendelkezésére tudják bocsátani az ökológiai termék nyomonkövethetőségének biztosítását szolgáló legutóbbi ellenőrzést végrehajtó szereplőt azonosító adatokat.

c) a harmadik országbeli exportőrök – az ökológiai termék valamennyi részt vevő gazdasági szereplőre kiterjedő nyomon követhetőségének biztosítása érdekében – mindenkor az ellenőrző szervek, az importőrök és a nemzeti hatóságok rendelkezésére tudják bocsátani a műveleteket végrehajtó valamennyi szereplő, köztük az illetékes ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv azonosítását lehetővé tevő adatokat. Az exportőröknek ezeket az információkat az importőrök felügyeletét ellátó ellenőrző szervekkel vagy ellenőrző hatóságokkal is közölniük kell.

 

Az első albekezdés b) pontjának i. alpontjától eltérve, amennyiben egy termék (e rendelet alkalmazásának kezdetétől számított 5 év elteltével, a megfelelő dátum beillesztendő) egy adott harmadik országban bizonyos éghajlati és helyi feltételek miatt nem tud eleget tenni a II., III. és IV. fejezeteknek, illetve egy konkrét termékkel való belső piaci ellátás zavarának elkerülése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben meghatározza azokat a különleges feltételeket, amelyek alapján egy termék ökológiai termékként, Unión belüli forgalomba hozatala céljából harmadik országból importálható. Ezek a különleges feltételek legfeljebb (2) évig lehetnek érvényben. Ezek a különös feltételek (e rendelet alkalmazásának időpontja)-tól/től kezdve az Unió azon legkülső régióira is alkalmazhatók, ahol a szóban forgó termékeket szintén előállítják.

Módosítás    232

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Unió piacán ökológiaiként forgalomba hozandó importált termékek nyomonkövethetőségének biztosítása érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el az importhoz szükséges, lehetőleg elektronikus formátumban kiállított dokumentumokról.

(2) Az Unió piacán ökológiai termékként forgalomba hozatalra szánt importált termékek nyomon követhetőségének és az e rendeletnek való megfelelésének biztosítása érdekében a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az (1) bekezdésben említett tanúsítványok tartalmára vonatkozó egyedi szabályok, valamint a kiállításuk és az ellenőrzésük során követendő eljárások kialakítása céljából, különös tekintettel az illetékes hatóságok, az ellenőrző hatóságok és az ellenőrző szervek szerepére, továbbá az ökológiai egyensúly, az éghajlat és a helyi viszonyok, illetve a különleges termelési gyakorlatok terén fennálló regionális különbségek figyelembevételének lehetőségére.

 

E végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

Indokolás

Világosabbá és érthetőbbé teszi a behozatali feltételeket és csökkenti az adminisztratív terheket az, ha a valamely kereskedelmi megállapodásban nem azonosított, harmadik országokból származó termékek esetében az egyenértékűségről a megfelelésre térünk át. Mindazonáltal a különböző termelési ágazatok sajátosságainak – különösen agronómiai szempontból történő – figyelembevétele érdekében célszerű rendelkezni a jogi aktusok alkalmazásáról.

Módosítás    233

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A Bizottság általi, harmadik országokban való felügyeletre vonatkozó rendelkezéseket meg kell erősíteni. Fontos továbbá megerősíteni a harmadik országokkal kötött egyenértékűségi megállapodások keretében végzett felügyeletet és ellenőrzéseket is.

Módosítás    234

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az ökológiai termékek Unióba való behozatalára vonatkozó feltételek és intézkedések érvényesülését a határállomásokon a(z) xxx/xxxx/EU rendelet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) 45. cikke (1) bekezdésének megfelelően ellenőrzik. Az említett rendelet 47. cikkének (3) bekezdésében említett fizikai ellenőrzéseket az e rendeletnek való meg nem felelés kockázata szerinti gyakorisággal kell elvégezni.

(3) Az ökológiai termékek Unióba való behozatalára vonatkozó feltételek és intézkedések érvényesülését az V. fejezetben megállapított rendelkezések révén és a határállomásokon a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet 45. cikke (1) bekezdésének megfelelően ellenőrzik.

Módosítás    235

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek elismerése

Az ellenőrző szervek elismerése

Módosítás    236

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az Unión kívül a Nemzetközi Akkreditálási Fórum égisze alatt létrejött többoldalú elismerési megállapodást aláírt akkreditáló testület.

b) az Unión kívül a Nemzetközi Akkreditálási Fórum vagy regionális szerveinek égisze alatt létrejött, terméktanúsítással kapcsolatos többoldalú elismerési megállapodást aláírt akkreditáló testület, amely az ökológiai tanúsítás terén bizonyított szakértelemmel rendelkezik.

Módosítás    237

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az elismerési és felügyeleti eljárások átláthatósága érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el az elismerés feltételei, az elismerés visszavonásának feltételei, az (1) bekezdésben említett ellenőrző hatóságokkal és ellenőrző szervekkel szemben támasztott követelmények, valamint a Bizottság általi felügyelet gyakorlása, azon belül a helyszíni vizsgálatok tekintetében.

(7) Az elismerési és felügyeleti eljárások átláthatósága érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kiegészítheti az (1) bekezdésben említett ellenőrző szervek elismerésére, illetve elismerésük visszavonására vonatkozó feltételeket, valamint rendelkezéseket állapíthat meg a Bizottság általi felügyelet gyakorlása, azon belül a helyszíni vizsgálatok tekintetében. Amennyiben az ellenőrzésre és a tanúsításra vonatkozó szabályok súlyos vagy ismétlődő megsértésére derül fény, az érintett ellenőrző szervek elismerését – az Unióban a 765/2008/EK rendeletnek megfelelően létrehozott nemzeti akkreditáló szervek tekintetében – az érintett harmadik országokban és az egész uniós piacon azonnal vissza kell vonni.

Indokolás

Az akkreditáló szervek által elkövetett szándékos, ismétlődő szabálysértések esetén szankciókat kell alkalmazni.

Módosítás    238

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján konkrét szabályokat állapítson meg az (1) bekezdésben említett ellenőrző szervek elismerésének eljárására – beleértve a benyújtandó technikai dokumentáció tartalmát is –, valamint az elismerés visszavonásának eljárására vonatkozóan.

Módosítás    239

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b) Az importált termékek ellenőrzése eredményességének, hatékonyságának és átláthatóságának biztosítása érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a Bizottság által e cikknek megfelelően elismert ellenőrző szervek által elvégzendő ellenőrzések és egyéb tevékenységek tekintetében.

Módosítás    240

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az e cikk szerinti elismerés keretében importált ökológiai termékek megbízhatóságára kiható meg nem felelés vagy annak gyanúja esetén alkalmazandó intézkedésekről. Ezen intézkedések között szerepelhet az ökológiai termékek megbízhatóságának az Unión belüli forgalomba hozatalt megelőző ellenőrzése, és adott esetben egy terméknek az Unióban ökológiaiként történő forgalomba hozatalára vonatkozó engedély felfüggesztése. E végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk szerinti elismerés keretében importált ökológiai termékek megbízhatóságára kiható meg nem felelés vagy annak gyanúja esetén alkalmazandó intézkedésekről. Ezen intézkedések között szerepelhet az ökológiai termékek megbízhatóságának az Unión belüli forgalomba hozatalt megelőző ellenőrzése, és adott esetben egy terméknek az Unióban ökológiaiként történő forgalomba hozatalára vonatkozó engedély felfüggesztése.

Módosítás    241

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Kellően indokolt és sürgős esetekben, amikor fel kell lépni valamely tisztességtelen vagy az ökológiai termelés elveivel és szabályozásával összeegyeztethetetlen gyakorlattal szemben, meg kell őrizni a fogyasztók bizalmát vagy fenn kell tartani a gazdasági szereplők közötti verseny igazságosságát, a Bizottság a 37. cikk (3) bekezdésében említett eljárással azonnali hatállyal alkalmazandó végrehajtási aktusokat fogadhat el az e cikk (8) bekezdésében említett intézkedések meghozatala, vagy az e cikk (1) bekezdésében említett ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek elismerésének visszavonása érdekében.

(9) Kellően indokolt és sürgős esetekben, amikor fel kell lépni valamely tisztességtelen vagy az ökológiai termelés elveivel és szabályozásával összeegyeztethetetlen gyakorlattal szemben, meg kell őrizni a fogyasztók bizalmát vagy fenn kell tartani a gazdasági szereplők közötti verseny igazságosságát, a Bizottság a 37. cikk (3) bekezdésében említett eljárással azonnali hatállyal alkalmazandó végrehajtási aktusokat fogadhat el az e cikk (1) bekezdésében említett ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek elismerésének visszavonása érdekében.

Módosítás    242

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság az ilyen kereskedelmi megállapodásokra irányuló összes folyamatban lévő tárgyalás állásáról rendszeres jelentéseket tesz közzé, és azokat benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak; a Bizottság közzéteszi és benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az érintett harmadik országban alkalmazott termelési szabályok és ellenőrzési intézkedések, illetve az Unióban alkalmazott szabályok és intézkedések közötti eltérések jegyzékét is. A tárgyalások végleges eredményeit az Európai Parlament és a Tanács elé kell terjeszteni és közzé kell tenni, részletesen felsorolva az érintett harmadik országban és az Unióban alkalmazott termelési szabályok és ellenőrzési intézkedések közötti eltéréseket.

 

A Bizottság a szóban forgó harmadik ország és az Európai Unió termelési szabályai és ellenőrzési intézkedései közötti eltérések kezelése tekintetében javaslatot terjeszt elő.

 

A Bizottság közzéteszi az e cikk alá tartozó valamennyi meglévő kereskedelmi megállapodásban szereplő termelési és ellenőrzési rendelkezések közötti eltérések jegyzékét.

Módosítás    243

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 28. cikk (1) bekezdése b) pontja ii. alpontjának második francia bekezdésében említett elismert harmadik ország olyan ország, amelyet a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése vagy a 40. cikkében említett átmeneti intézkedés értelmében az egyenértékűség szempontjából elismertek.

A 28. cikk (1) bekezdése első albekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett elismert harmadik ország olyan ország, amelyet a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése értelmében az egyenértékűség szempontjából elismertek.

Módosítás    244

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett harmadik országok minden év március 31-ig jelentést juttatnak el a Bizottsághoz az általuk hozott ellenőrző intézkedések alkalmazásáról és végrehajtásáról, mely éves jelentések alapján a Bizottság a tagállamok segítségével ellátja az elismert harmadik országok felügyeletét az elismerés rendszeres felülvizsgálata révén. A felügyelet jellegét a meg nem felelés kockázatának értékelése alapján kell meghatározni.

(2) Az (1) bekezdésben említett harmadik országok minden év március 31-ig jelentést juttatnak el a Bizottsághoz az általuk hozott ellenőrző intézkedések alkalmazásáról és végrehajtásáról, mely éves jelentések és a megkapott összes információ alapján a Bizottság a tagállamok segítségével ellátja az elismert harmadik országok felügyeletét az elismerés éves felülvizsgálata révén. A felügyelet jellegét annak értékelése alapján kell meghatározni, hogy mekkora a meg nem felelés kockázata, figyelembe véve különösen az érintett harmadik országból az Unióba exportált termékek mennyiségét, az illetékes hatóság által végzett nyomonkövetési és felügyeleti tevékenységek eredményét, valamint a korábbi ellenőrzések eredményeit. A Bizottság rendszeres jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a felülvizsgálata eredményeiről.

Módosítás    245

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az e cikk szerinti harmadik országokból importált ökológiai termékek megbízhatóságára kiható meg nem felelés vagy annak gyanúja esetén alkalmazandó intézkedésekről. Ezen intézkedések között szerepelhet az ökológiai termékek megbízhatóságának az Unión belüli forgalomba hozatalt megelőző ellenőrzése, és adott esetben egy terméknek az Unióban ökológiaiként történő forgalomba hozatalára vonatkozó engedély felfüggesztése. E végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk szerinti harmadik országokból importált ökológiai termékek állapotára kiható meg nem felelés vagy gyanítható meg nem felelés esetén alkalmazandó, szankciók kivetésére irányuló közös intézkedésekről és eljárásokról. Ezen intézkedések között szerepelhet különösen az ökológiai termékek állapotának az Unión belüli forgalomba hozatalt megelőző ellenőrzése, és adott esetben egy terméknek az Unióban ökológiai termékként történő forgalomba hozatalára vonatkozó engedély felfüggesztése.

Indokolás

E rendelkezéseket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni, hogy az egész Unióban harmonizált intézkedéseket biztosítsanak.

Módosítás    246

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az egységes piac és a tagállamok közötti kereskedelem zavartalan működésének biztosítása érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el az ökológiai termékeknek az e cikk (1) bekezdésének megfelelő szabad mozgása tekintetében.

törölve

Módosítás    247

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ökológiai ágazattal és annak forgalmával kapcsolatos tájékoztatás

Az ökológiai ágazattal kapcsolatos tájékoztatás

Módosítás    248

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok évente továbbítják a Bizottsághoz az e rendelet végrehajtásához és alkalmazásának nyomonkövetéséhez szükséges információkat.

(1) A tagállamok évente továbbítják a Bizottsághoz az e rendelet végrehajtásához és alkalmazásának nyomonkövetéséhez lényeges statisztikai adatokat. Ezen adatokat az európai statisztikai program keretében határozzák meg.

Indokolás

A kért információk körét az alapvető jogi aktusban kell behatárolni (pl. kereskedelmi adatok). Amennyiben új és megbízható adatokat igényelnek a gazdasági szereplőktől, az ezeknek a tagállamok számára történő biztosítására vonatkozó kötelezettséget az alapvető jogi aktusban kell megállapítani.

Módosítás    249

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett információk jellegéről, továbbításának módjáról és határidejéről a Bizottság végrehajtási jogi aktusokban rendelkezik. E végrehajtási jogi aktusokat a 37. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 36. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján rendelkezzen az (1) bekezdésben említett információk jellegéről, továbbításának módjáról és határidejéről.

Módosítás    250

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság 2021. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az ökológiai eredetű növényi szaporítóanyagok és tenyésztésre alkalmas állatok rendelkezésre állásával kapcsolatos helyzetről.

(1) A Bizottság egy előretekintő tanulmány alapján 2020. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely az összes tagállamban összegyűjtött és elemzett adatokat tartalmazza, és különösen az alábbi területekre terjed ki:

 

a) az ökológiai mezőgazdaság fejlődésének állapotáról és az alábbi területeken elért haladásról szóló elemző rész:

 

– az ökológiai növényi és állati eredetű szaporítóanyaghoz, valamint az uniós piacon általában az ökológiai termékekhez való korlátozott hozzáférés okainak megnevezése;

 

– az ökológiai eredetű növényi szaporítóanyagok és takarmányok rendelkezésre állására vonatkozó konkrét adatok;

 

– a tenyésztésre alkalmas állatok rendelkezésre állására vonatkozó konkrét adatok;

 

– fiatal baromfik és baromfitenyésztéshez szükséges tenyészállatok rendelkezésre állása, beleértve az állománysűrűségi kritériumokat, a táplálást, az egészségvédelmet, az állatjólétet és a betegségek kezelését;

 

– az éghajlat, talaj, tengerszint feletti magasság és földrajz eltéréseiből adódó fajok és alfajok kiválasztása;

 

– az ökológiai sertéstartás és az ökológiai baromfitartás helyzete, beleértve az állománysűrűségi kritériumokat, a táplálást, az egészségvédelmet, az állatjólétet és a betegségek kezelését;

 

– a víziállat-ivadékok uniós piacon való rendelkezésre állása;

 

b) az ökológiai gazdálkodási teljesítmény és az intézményi keret fejlesztése érdekében alkalmazott vagy szükséges intézkedésekről szóló stratégiai rész, amely kiterjed az alábbiakra:

 

– a felismert hiányosságok megszüntetéséhez alkalmazott vagy továbbra is szükséges támogatási intézkedések;

 

– többek között olyan intézkedéseket tartalmazó fejlesztési terv, amelyek az ökológiai eredetű növényi vagy állati szaporítóanyagok előállításával foglalkozó gazdasági szereplők támogatására irányulnak. Ezek az intézkedések magukban foglalhatják a magángazdaság szereplői által a termelő berendezésekbe fektetett szükséges beruházásokhoz nyújtott támogatást, a minőségellenőrzési intézkedéseket, a forgalmazási rendszereket és a forgalmazás előtti kutatást és fejlesztést.

 

(2) Az ökológiai eredetű növényi szaporítóanyagok rendelkezésre állásának értékelésével kapcsolatban az (1) bekezdésben említett tanulmány minden egyes érintett részpiac tekintetében értékeli a rendelkezésre álló anyagok sokféleségét, az anyagokat biztosító gazdasági szereplőket és az anyagok iránti tényleges keresletet, és előrejelzést ad a következő öt év során várható keresletről.

 

A tanulmány szempontjából a részpiac valamely növénykultúra elemeinek sorozatát (amely botanikai fajként vagy alfajként határozható meg, pl. Brassica oleracea) és egy régiót jelöl, amely régió nem nagyobb egy tagállamnál. A tagállamokat – a regionális piacok méltányos és megkülönböztetésmentes összehasonlítása érdekében – annyi régióra kell osztani, amennyi csak szükséges a különböző növekedési feltételek alapján, amelyeket az éghajlat, a talajtípusok, a magasság és a földhasználat jellemzői határoznak meg, és amelyek a növényi szaporítóanyagok iránt régióról régióra eltérő keresletet eredményeznek. A tanulmány megvizsgálja továbbá az ökológiai gazdálkodási célokra alkalmas új fajták termesztéséhez nyújtott projekttámogatásokat, az ökológiai eredetű növényi szaporítóanyagokat kínáló kis- és középvállalkozásoknak biztosított részvételi tőkét, valamint az értékesítési támogatást a Bizottság és a tagállamok vagy az ökológiai gazdálkodók szervezetei vagy az ökológiai termelést ellenőrző szervek által fenntartott webhelyek révén.

 

(3) E jelentést adott esetben jogalkotási javaslattal is ki kell egészíteni.

 

(4) A Bizottság legkésőbb 2020. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak azokról a 19. cikk alapján nem engedélyezett termékekről vagy anyagokról, amelyek ökológiai termékekben való jelenlétét kimutatták, beleértve az illetékes hatóságok, az ellenőrző hatóságok és az ellenőrző szervek közötti információcserét és az ellenőrzések eredményeire vonatkozó lényeges információk megosztását. A jelentést adott esetben jogalkotási javaslattal együtt kell benyújtani, amely meghatározza a nem engedélyezett termékek vagy anyagok ökológiai termékekre alkalmazandó küszöbértékeit és a szennyeződéssel összefüggő veszteségek tekintetében a gazdasági szereplők kártalanítására alkalmazott rendszereket abban az esetben, ha e gazdasági szereplők meghozták azokat a megfelelő intézkedéseket, amelyek a szennyeződés kockázatának elkerülése érdekében ésszerűen végrehajthatók.

Módosítás    251

Rendeletre irányuló javaslat

39. cikk.

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

39. cikk.

törölve

Az ökológiai gazdálkodásra való átállásra vonatkozó átmeneti intézkedések

 

A régi szabályozási keretről az újra való áttérés elősegítése érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a 8. cikk (3) bekezdésétől való eltérés megadásáról azon mezőgazdasági termelők számára, akik e rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdték az átállást.

 

Indokolás

Az e cikkben foglalt átmeneti intézkedésekre az átállásról szóló 8. cikkhez benyújtott módosítások miatt már nincs szükség.

Módosítás    252

Rendeletre irányuló javaslat

39 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

39a. cikk

 

Átmeneti intézkedések

 

(1) A 834/2007/EK rendelet által megállapított szabályokról az e rendeletre való áttérés megkönnyítése érdekében – amennyiben szükséges – intézkedéseket kell elfogadni a 37. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban.

 

(2) Ha a hamarosan elfogadandó rendeletben új rendelkezéseket fogadnak el, a következő átmeneti intézkedések alkalmazhatók:

 

a) ha azt bizonyos feltételek indokolttá teszik, a tagállamok az új uniós rendelkezések bevezetésekor átmeneti időszakot alkalmazhatnak;

 

b) a feltételekről felhatalmazáson alapuló jogi aktusok döntenek az ökológiai termékekről szóló uniós rendeletben;

 

c) a feltételeknek védeniük kell a gazdasági szereplőket a piaci torzulások kockázatával szemben, és el kell kerülniük a fogyasztók körében az ökológiai termékek azonosságával vagy profiljával kapcsolatos félreértéseket.

 

(3) E feltételek a következők:

 

– a tagállamnak bizonyítania kell, hogy a termelés mennyisége annyira csekély, hogy a kivitel elhanyagolható;

 

– a tagállamnak bizonyítania kell, hogy a nemzeti termelés annyira csekély, hogy nem jelent konkurenciát az azonos kategóriába tartozó importált termékeknek.

 

(4) A teljes átláthatóság garantálása érdekében annak a tagállamnak, amely az e cikknek megfelelő átmeneti időszakot alkalmaz, értesítenie kell a Bizottságot és a többi tagállamot, és el kell küldenie ezeknek az erre vonatkozó indokolást;

 

(5) A tagállamok legfeljebb 2–5 éven át alkalmazhatnak átmeneti időszakot.

Módosítás    253

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

40. cikk.

törölve

A növényi szaporítóanyagok eredetére, a tenyésztésre szánt állatok származására és a tenyésztett víziállatok fiatal állományának származására vonatkozó átmeneti rendelkezések

 

A növényi szaporítóanyagok eredete tekintetében a 834/2007/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének i) pontjában, a tenyésztésre szánt állatok származása tekintetében a 834/2007/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontja i. alpontjában, illetve a tenyésztett víziállatok fiatal állományának származása tekintetében a 834/2007/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontja ii. alpontjában előírt szabályokról, valamint az említett rendelet 22. cikke értelmében a Bizottság által engedélyezett kivételekről az e rendelet 10. cikkének (1) és 11. cikkének (1) bekezdésében foglalt, a növényekre és növényi termékekre, valamint az állatállományokra, a tengeri moszatokra és a tenyésztett víziállatokra vonatkozó új termelési szabályokra való áttérés zökkenőmentessége érdekében a Bizottság a 36. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el az ökológiai termelésben használható növényi szaporítóanyagok, tenyésztésre szánt élő állatok és az ökológiai termelésben használható tenyésztett víziállatok fiatal állománya rendelkezésre állásának biztosításához szükséges kivételek engedélyezéséről. Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazhatósága 2021. december 31-én megszűnik.

 

Indokolás

Az e cikkben foglalt átmeneti intézkedések már nem szükségesek, tekintettel arra, hogy a 10. és a 11. cikk új szövegrészekkel egészült ki, az érintett mellékletek pedig új rendelkezésekkel egészültek ki.

Módosítás    254

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Indokolás

Az ellenőrzéseket az új 23a. cikk öleli fel.

Módosítás    255

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– élelmiszerként vagy takarmányként használt élesztők;

törölve

Indokolás

Az 1. cikk már rendelkezett erről.

Módosítás    256

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– sör;

törölve

Indokolás

Az élelmiszer meghatározása kiterjed erre.

Módosítás    257

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– kávé-, tea- és matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán és matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája és koncentrátuma;

törölve

Indokolás

Az élelmiszer meghatározása kiterjed erre.

Módosítás    258

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– gyümölcsnektárok;

törölve

Indokolás

Az élelmiszer meghatározása kiterjed erre.

Módosítás    259

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 6 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– kakaómassza, kakaóvaj, kakaózsír, kakaóolaj és kakaópor; csokoládé és egyéb kakaótartalmú ételkészítmények;

törölve

Indokolás

Az élelmiszer meghatározása kiterjed erre.

Módosítás    260

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 7 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– cukoralapú édességek;

törölve

Indokolás

Az élelmiszer meghatározása kiterjed erre.

Módosítás    261

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 8 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– gabona-, liszt-, keményítő- vagy tejkészítmények; cukrászati termékek;

törölve

Indokolás

Az élelmiszer meghatározása kiterjed erre.

Módosítás    262

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 9 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– levesek;

törölve

Indokolás

Az élelmiszer meghatározása kiterjed erre.

Módosítás    263

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 10 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– szószok, mártások;

törölve

Indokolás

Az élelmiszer meghatározása kiterjed erre.

Módosítás    264

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 11 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– készételek;

törölve

Indokolás

Az élelmiszer meghatározása kiterjed erre.

Módosítás    265

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 12 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– jégkrém;

törölve

Indokolás

Az élelmiszer meghatározása kiterjed erre.

Módosítás    266

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 13 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– ízesített joghurtok, joghurtok hozzáadott gyümölccsel, diófélékkel vagy kakaóval;

törölve

Indokolás

Az élelmiszer meghatározása kiterjed erre.

Módosítás    267

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 14 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tengeri só;

só,

Módosítás    268

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 15 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– természetes mézgák és gyanták;

– természetes mézgák,

Indokolás

Az élelmiszer meghatározása kiterjed a gyantákra.

Módosítás    269

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 15 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– természetes parafából készült, nem agglomerált, kötőanyag nélküli dugók,

Módosítás    270

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 19 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– szeszes italok, feltéve, hogy az előállításuk során használt etil-alkohol kizárólag mezőgazdasági eredetű.

törölve

Indokolás

Az élelmiszer meghatározása kiterjed erre.

Módosítás    271

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 19 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– a 251/2014/EU tanácsi rendelet1a szerinti ízesített borászati termékek.

 

______________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 251/2014/EU rendelete az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és az 1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 84., 2014.3.20., 14. o.).

Indokolás

Az ízesített borászati termékeket a borászati ágazat termékeiből állítják elő, amelyek arányának a késztermékben az érintett rendelkezések értelmében legalább 75%-nak kell lennie az ízesített borok, és 50%-nak az ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok esetében. Mivel az ökológiai gazdálkodásról és az ökológiai termékekről szóló rendelet hatályát kiterjesztették a feldolgozott mezőgazdasági termékekre is, indokolt az ízesített borászati termékeket is beilleszteni.

Módosítás    272

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 19 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– kártolatlan és fésületlen pamut,

Indokolás

Ezeknek a mezőgazdasági eredetű termékeknek is bele kell tartozniuk e rendelet alkalmazási körébe.

Módosítás    273

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet - 19 c francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– kártolatlan és fésületlen gyapjú,

Indokolás

Ezeknek a mezőgazdasági eredetű termékeknek is bele kell tartozniuk e rendelet alkalmazási körébe.

Módosítás    274

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 19 d francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– nyers bőr és kezeletlen bőr,

Indokolás

Ezeknek a mezőgazdasági eredetű termékeknek is bele kell tartozniuk e rendelet alkalmazási körébe.

Módosítás    275

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet - 19 e francia bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– hagyományos növényi gyógyszerek növényi alapúnyersanyagai.

Módosítás    276

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1.1. pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.1. Nem megengedett a hidroponikus termesztés, amely a növénytermesztés azon módja, amikor a növények kizárólag tápoldatban vagy semleges tápközegben gyökereznek, amelyhez tápoldatot adtak.

1.1. A hidroponikus termesztés tilos.

 

1.1.a. Az 1.1 ponttól eltérve a cserepes növénytermesztés – a 4. cikk e) pontjának ii. alpontjában meghatározott, termőföldhöz kapcsolódó növénytermesztés alóli kivételként – csak palánták vagy dísznövények és fűszernövények esetében engedélyezett, amennyiben a szóban forgó dísznövényeket és a fűszernövényeket cserépben értékesítik a végfogyasztónak.

 

Csak az ökológiai gazdálkodás céljaira jóváhagyott termőföld-keverékek és/vagy talajjavítók használhatók.

Módosítás    277

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – I rész – 1.3.1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1.3.1a. A legalább hároméves termesztési időszakot igénylő évelő növények átállása céljából bevonhatók nem könnyen megkülönböztethető fajták, feltéve, hogy a kérdéses termesztés egy átállási terv részét alkotja, és az érintett terület utolsó részének az ökológiai termesztésre való átállítása a lehető legrövidebb időn belül megkezdődik, de mindenesetre nem haladja meg az öt évet.

Indokolás

Ennek a rendelkezésnek e mellékletben kell szerepelnie, hogy figyelembe vegyék az évelő növények sajátosságait.

Módosítás    278

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1.3.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.3.3. Az ökológiai termesztésre nem engedélyezett termékkel történő kezelés esetén az illetékes hatóságnak az 1.3.1. pontnak megfelelően egy új átállási időszakot kell előírnia.

1.3.3. Az ökológiai termesztésre nem engedélyezett termékkel történő kezelés esetén az illetékes hatóságnak az 1.3.1. pontnak megfelelően a kezelt parcellarészek tekintetében egy új átállási időszakot kell előírnia.

Módosítás    279

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1.3.3 pont – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez az időszak az alábbi két esetben lerövidülhet:

Az illetékes hatóságok úgy határozhatnak, hogy ez az időszak az alábbi két esetben lerövidülhet:

Módosítás    280

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1.3.3 pont – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a tagállam illetékes hatósága által kötelezően előírt, a kártevők vagy a gyomok – a zárlati károsítókat, illetve az idegenhonos özönfajokat is beleértve – féken tartását célzó intézkedés részeként ökológiai termesztéshez nem engedélyezett termékkel történő kezelés;

a) a mezőgazdasági parcellákat a tagállam illetékes hatósága által kötelezően előírt, a kártevők vagy a gyomok – a zárlati károsítókat, illetve az idegenhonos özönfajokat is beleértve – féken tartását célzó intézkedés részeként ökológiai termesztéshez nem engedélyezett termékkel kezelték;

Módosítás    281

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1.3.3 pont – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a tagállam illetékes hatósága által jóváhagyott tudományos vizsgálatok részeként ökológiai termesztésre nem engedélyezett termékkel történő kezelés.

b) a mezőgazdasági parcellákat a tagállam illetékes hatósága által jóváhagyott tudományos vizsgálatok részeként ökológiai termesztésre nem engedélyezett termékkel kezelték.

Módosítás    282

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1.3.4 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a kezelést követően betakarított termény ökológiai termelésre történő utalással nem értékesíthető.

b) a kezelést követően betakarított termény átállásban lévő vagy ökológiai termelési módszerekre történő utalással nem értékesíthető.

Módosítás    283

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1.3.4 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot minden olyan általuk hozott döntésről, amely kötelező intézkedéseket állapít meg;

Módosítás    284

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1.3.4 pont – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ökológiai termelésre nem engedélyezett termékekkel való kezelés esetén az 1.3.5.2. pont rendelkezései nem alkalmazandók.

Módosítás    285

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1.3.5.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.3.5.2 Az 1.3.5.1. pontban foglalt rendelkezések ellenére az átállási időszak egy évre csökkenthető a legelők és a nem növényevő fajok által használt szabadtéri területek tekintetében.

1.3.5.2 Az 1.3.5.1. pontban foglalt rendelkezések ellenére az átállási időszak egy évre csökkenthető a legelők és a nem növényevő fajok által használt szabadtéri területek tekintetében. Ez az időszak hat hónapra csökkenthető, ha az érintett földeket az előző év során nem kezelték az ökológiai termelés keretében nem engedélyezett termékekkel.

Módosítás    286

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1.4.1 – 1.4.1 b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.4.1. A növények és növényi termékek előállításához kizárólag ökológiai módon előállított növényi szaporítóanyag használható. E célból a növényi szaporítóanyagként történő felhasználásra szánt növények, valamint adott esetben az anyanövények termesztésének az e rendeletben megállapított szabályokkal összhangban legalább egy generáción keresztül kell folynia, ami évelő szabadföldi kultúrák esetén legalább két vegetációs időszakon ölel át.

1.4.1. A növények és növényi termékek előállításához kizárólag ökológiai módon előállított növényi szaporítóanyag használható. A 10. cikk (2) bekezdése értelmében adatbázisban kell felsorolni a növényi szaporítóanyagként történő felhasználásra szánt megfelelő növényeket, valamint adott esetben az anyanövények termesztésének az e rendeletben megállapított szabályokkal összhangban legalább egy generáción keresztül, évelő szabadföldi kultúrák esetén pedig legalább két vegetációs időszakon keresztül kell folynia.

 

Az e rendeletnek megfelelően irányított, második éve átállásban lévő termelőegységből származó növényi szaporítóanyag felhasználható az ökológiai növények és növényi termékek előállításához.

 

A gazdasági szereplők az ökológiai termelés sajátos körülményeihez igazodó genetikai erőforrások előmozdítása céljából alkalmazhatnak a saját mezőgazdasági üzemükből származó hagyományos növényfajtákat is.

 

1.4.1a. A nemesített fajtákat az e rendeletben meghatározott tenyésztési szabályoknak megfelelően kell használni, kivéve, ha az ehhez szükséges növényi szaporítóanyag nem áll rendelkezésre.

 

Az ökológiai gazdálkodás különleges igényeinek és céljainak való megfelelőségük okán kiválasztott növényi szaporítóanyagokat egyre gyakrabban használják, és magukban foglalhatnak heterogén szaporítóanyagot, például honos fajtákat vagy populáció-változatokat vagy nyílt beporzású fajtákat, azaz nem ellenőrzött beporzás vagy nem őshonos vagy beltenyésztett vonalak keresztezése útján előállított növényi szaporítóanyagot.

 

1.4.1b. Az ökológiai módon termesztett fajták előállításakor az adott fajtákat az e rendelet követelményeinek megfelelő ökológiai feltételek mellett kell termeszteni és kiválasztani. A merisztématenyésztés kivételével valamennyi szaporítási eljárást tanúsított ökológiai gazdálkodás keretében kell folytatni.

Módosítás    287

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1.4.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.4.2. A nem ökológiai termeléssel előállított növényi szaporítóanyag használata

1.4.2. A nem ökológiai termeléssel előállított vetőmagok vagy vegetatív szaporítóanyag használata

Nem ökológiai termeléssel előállított növényi szaporítóanyagot csak akkor lehet felhasználni, ha az egy ökológiai gazdálkodási módszerekre átálló termelőegységből származik, vagy ha a kutatás, kisparcellás szántóföldi kísérlet során történő vizsgálat vagy a genetikai erőforrások megőrzése érdekében a felhasználás indokolt, és azt a tagállam illetékes hatósága jóváhagyta.

 

 

1.4.2.1. A vetőmagokhoz és növényi szaporítóanyagokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében, amennyiben ilyen források nem állnak rendelkezésre, a tagállamok nem ökológiai vetőmagok vagy vegetatív szaporítóanyagok használatát is engedélyezhetik. Ebben az esetben a 1.4.2.2–1.4.2.8. pont alkalmazandó.

 

1.4.2.2. A nem ökológiai vetőmagok vagy burgonya vetőgumó felhasználásának feltétele, hogy a vetőmagot vagy a burgonya vetőgumót nem kezelték az e rendelet 19. cikk (1) bekezdésének a) pontjában a vetőmagok és a burgonya vetőgumó kezelésére engedélyezetteken kívül eső növényvédő szerekkel, kivéve, ha a 2000/29/EK tanácsi irányelvnek1a megfelelően növény-egészségügyi célból az érintett tagállam illetékes hatósága egy adott faj minden fajtája számára vegyi kezelést írt elő abban a körzetben, ahol a vetőmagokat vagy a burgonya vetőgumót fel fogják használni.

 

1.4.2.3. A tagállamok az 1.4.2.1. pontban említett engedély kiadására vonatkozó hatáskörüket átruházhatják más közigazgatási szervre vagy a 3. cikk (33) és (34) bekezdésében említett ellenőrző hatóságokra vagy ellenőrző szervekre.

 

1.4.2.4. A nem ökológiai termelési módszerrel előállított vetőmag és vegetatív szaporítóanyag felhasználására vonatkozó engedély csak a következő esetekben adható ki:

 

a) ha azoknak a fajoknak, amelyeket a felhasználó beszerezni kíván, egyetlen fajtáját sem tartják nyilván a 10. cikkben említett adatbázisban;

 

b) ha egy beszállító – azaz a vetőmag vagy a növényi szaporítóanyag vagy növények más gazdasági szereplőknek történő értékesítésével foglalkozó gazdasági szereplő – sem tudja a vetőmagot vagy a növényi szaporítóanyagot a vetés vagy ültetés előtt leszállítani, noha a felhasználó azokat ésszerű időben megrendelte;

 

c) ha a felhasználó által beszerezni kívánt fajta nem szerepel a 10. cikkben említett adatbázisban, és a felhasználó bizonyítani tudja, hogy ugyanennek a fajtának egyetlen nyilvántartott változata sem megfelelő, és hogy ezért termelése érdekében az engedély elengedhetetlen.

 

1.4.2.5. Az engedélyt vetést megelőzően kell megadni.

 

1.4.2.6. Engedély egyéni felhasználóknak egyszerre csak egy idényre adható, és az engedélyezésért felelős hatóság vagy szerv nyilvántartja az engedélyezett vetőmag, növényi szaporítóanyag vagy növény mennyiségét.

 

1.4.2.7. Az engedély csak olyan időszakokra vonatkozóan adható, amelyek során a 10. cikkben említett adatbázist minden egyes tagállam évente frissítette.

 

1.4.2.8. Az ökológiai vetőmagok Európai Unióban történő használatának javítása érdekében a 10. cikkben említett adatbázisban mindegyik tagállam közzéteszi a kizárólag ökológiai minőségben használható vetőmagok, növényi szaporítóanyagok vagy növények nemzeti jegyzékét. E jegyzékben meg kell határozni mindazon fajokat és alfajokat, amelyek esetében megállapították, hogy az ökológiai termeléssel előállított vetőmagok, szaporítóanyagok vagy növények megfelelő mennyiségben állnak rendelkezésre, és ezért csak ökológiai formában használhatók fel.

 

__________________

 

A Tanács 2000. május 8-i 2000/29/EK irányelve a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről (HL L 169., 2000.7.10., 1. o., magyar nyelvű különkiadás: 3. fejezet, 29. kötet, 258. o.).

Módosítás    288

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1.5.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.5.2. A talaj termőképességét és biológiai aktivitását többéves vetésforgóval kell fenntartani és növelni, ami vonatkozik a hüvelyesekre és más zöldtrágya-növényekre is, valamint a szerves trágya vagy az ökológiai termelésből származó – mindkét esetben lehetőség szerint komposztált – szerves anyagok alkalmazásával.

1.5.2. A talaj termőképességét és biológiai aktivitását talajmérnöki tevékenységekkel és többéves vetésforgóval kell fenntartani és növelni, ami vonatkozik a kötelező hüvelyesekre – mint a vetésforgóban használt fő- vagy takarónövényre – és más zöldtrágya-növényekre is, valamint a szerves trágya vagy az ökológiai termelésből származó – mindkét esetben lehetőség szerint komposztált – szerves anyagok alkalmazásával.

Módosítás    289

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1.5.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egy mezőgazdasági üzemben használt szerves trágya összmennyisége a 91/676/EGK tanácsi irányelvben67 meghatározottak szerint nem haladhatja meg az évi 170 kg nitrogénmennyiséget a használt mezőgazdasági terület egy hektárára vetítve. Ez a korlátozás kizárólag az istállótrágyára, a szárított istállótrágyára, a szárított baromfitrágyára és a komposztált állati ürülékre vonatkozik, ideértve a baromfitrágyát, a komposztált istállótrágyát és a folyékony állati ürüléket is.

1.5.4. A parcellán használt szerves trágya összmennyisége a 91/676/EGK tanácsi irányelvben67 meghatározottak szerint nem haladhatja meg az évi 170 kg nitrogénmennyiséget a használt mezőgazdasági terület egy hektárára vetítve. Ez a korlátozás kizárólag az istállótrágyára, a szárított istállótrágyára, a szárított baromfitrágyára és a komposztált állati ürülékre vonatkozik, ideértve a baromfitrágyát, a komposztált istállótrágyát és a folyékony állati ürüléket is. Védett környezetben végzett zöldségtermesztés esetén a használt szerves trágya összmennyisége nem haladhatja meg az évi 240 kg nitrogénmennyiséget a teljes védett terület egy hektárára vetítve.

__________________

__________________

67 A Tanács 1991. december 12-i 91/676/EGK irányelve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről (HL L 375., 1991.12.31., 1. o.).

67 A Tanács 1991. december 12-i 91/676/EGK irányelve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről (HL L 375., 1991.12.31., 1. o.).

Módosítás    290

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1.5.6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.5.6. Mikroorganizmus-készítmények is alkalmazhatók a talaj általános állapotának vagy a talaj, illetve a növények tápanyagellátásának javítása céljából.

1.5.6. Mikroorganizmus-készítmények és bioszén is alkalmazhatók a talaj általános állapotának vagy a talaj, illetve a növények tápanyagellátásának javítása céljából.

Indokolás

Biooglje je ekološki dodatek k tlom, ki omogoča, da po naravni poti trajno regeneriramo strukturo zemlje ter povečamo njeno rodovitnost. To je oglje, proizvedeno iz biomase rastlinskega ali živalskega izvora z izgorevanjem pri visokih temperaturah (500 do 700 °C), brez prisotnosti kisika. Od navadnega oglja se razlikuje po tem, da je bolj krhko in izredno porozno, saj je v enem gramu biooglja za 400 m2 površine. Biooglje zaradi svoje sestave in strukture v tleh zadržuje vodo, minerale in hranilne snovi, pospešuje izgradnjo humusa, predstavlja optimalen habitat za koristne mikroorganizme in z vezavo ogljika v tleh uspešno pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Ogljik, vezan v biooglje, namreč ostane v tleh stoletja in se ne sprošča v ozračje kot CO2. Biooglje ima visok pH, zato lahko z njim uravnamo pH v tleh, kjer je prenizek. Prav tako biooglje deluje kot zadrževalec hranil v tleh, kjer ostaja stoletja in s tem pomembno zmanjša izpiranje hranil iz tal. Vse te lastnosti pa imajo za posledico zmanjšano uporabo pesticidov. Zaradi vseh navedenih lastnosti bi bilo treba biooglje dovoliti tudi za uporabo v ekološkem kmetijstvu.

Módosítás    291

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1.5.8. a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1.5.8a. A biodinamikus készítmények használata megengedett.

Módosítás    292

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1.5.8 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1.5.8b. A trágyázó öntözés alkalmazása tilos.

Módosítás    293

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 rész – 1.6.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.6.1. A kártevők és gyomnövények által okozott károk megelőzése elsősorban a következők által nyújtott védelemre támaszkodik:

1.6.1. A kártevők, gyomnövények és betegségek által okozott károk megelőzése elsősorban a következők által nyújtott védelemre támaszkodik:

Módosítás    294

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1.6.1 pont – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– hőkezelési eljárások, mint például a szolarizáció és sekély talajgőzölés (legfeljebb 10 cm-es mélységben).

– hőkezelési eljárások, mint például a szolarizáció és – kizárólag a védett növények esetében – a sekély talajgőzölés.

Indokolás

A talajgőzölést kizárólag a védett növények esetében kell lehetővé tenni. A 10 cm-es mélység nehezen ellenőrizhető, a sekély megjelölés elegendő.

Módosítás    295

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1.6.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.6.2. Amennyiben a növényeket az 1.6.1. pontban foglalt intézkedésekkel nem lehet megfelelően megvédeni a kártevőktől, vagy amennyiben a növénykultúrát igazolt veszély fenyegeti, kizárólag azok a termékek használhatók – és csakis a szükséges mértékben – amelyeknek használata a 19. cikk szerint az ökológiai termelésben engedélyezett.

1.6.2. Amennyiben a növényeket az 1.6.1. pontban foglalt intézkedésekkel nem lehet megfelelően megvédeni a kártevőktől, gyomnövényektől és betegségektől, vagy amennyiben a növénykultúrát igazolt veszély fenyegeti, kizárólag azok a termékek használhatók – és csakis a szükséges mértékben – amelyek használata a 19. cikk szerint az ökológiai termelésben engedélyezett. A gazdasági szereplőknek meg kell őrizniük az ilyen termékek használatának szükségességét igazoló dokumentumokat.

Módosítás    296

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1.6.3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.6.3. A csapdáknak illetve a légtértelítéshez használt adagolóberendezéseknek – a feromonadagolók kivételével – meg kell akadályozniuk, hogy az anyagok kikerüljenek a környezetbe, és érintkezésbe kerüljenek az ott termesztett növényekkel. Használat után gondoskodni kell a csapdák begyűjtéséről és biztonságos ártalmatlanításáról.

1.6.3. A csapdákban és a légtértelítéshez használt adagolóberendezésekben alkalmazott termékek esetében – a feromonok kivételével – a csapdáknak és/vagy adagolóberendezéseknek meg kell akadályozniuk, hogy az anyagok kikerüljenek a környezetbe, és ott érintkezésbe kerüljenek a termesztett növényekkel. Használat után gondoskodni kell az összes csapda, köztük a feromoncsapdák begyűjtéséről és biztonságos ártalmatlanításáról.

Módosítás    297

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet –I rész – 1.7 – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tisztításhoz és fertőtlenítéshez kizárólag azok a tisztító- és fertőtlenítőszerek alkalmazhatók a növénytermesztésben, amelyek ökológiai termelésben való használatát engedélyezték a 19. cikk szerint.

A növénytermesztésben a tisztításhoz és fertőtlenítéshez kizárólag akkor használhatók megfelelő szerek, ha azok ökológiai termelésben való használata a 19. cikk szerint engedélyezett.

Módosítás    298

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 2.2 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A gazdasági szereplőknek meg kell őrizniük az érintett parcellákkal és a termésmennyiséggel kapcsolatos dokumentumokat.

Módosítás    299

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II. rész – 1.1. pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.1. Tilos a földterület nélküli állattartás, amelynek során az állattartó mezőgazdasági termelő nem művel mezőgazdasági földterületet és nem kötött írásos együttműködési megállapodást egy másik mezőgazdasági termelővel.

1.1. A méhészet kivételével tilos az olyan földterület nélküli állattartás, amelynek során az állattartással foglalkozó gazdasági szereplő nem művel mezőgazdasági földterületet és/vagy a II. melléklet I. része 1.5.4. pontjának megfelelően nem kötött írásos együttműködési megállapodást egy másik gazdasági szereplővel.

Módosítás    300

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.2.1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.2.1. Az átállási időszak legkorábban akkor kezdődik, amikor a mezőgazdasági termelő bejelenti tevékenységét az illetékes hatóságoknak, és gazdasági vállalkozását aláveti az ellenőrzési rendszernek az e rendelettel összhangban.

1.2.1. Az átállási időszak legkorábban akkor kezdődik, amikor a mezőgazdasági termelő vagy gazdasági szereplő bejelenti tevékenységét az illetékes hatóságoknak, és gazdasági vállalkozását aláveti az ellenőrzési rendszernek az e rendelettel összhangban.

Indokolás

Például az akvakultúrával foglalkozó gazdasági szereplők esetében.

Módosítás    301

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.2.2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.2.2. Az állattartás típusára vonatkozó átállási időszakok a 2. pontban kerülnek meghatározásra.

1.2.2. Abban az esetben, ha a legelő/a takarmányozásra használt földterület és az állatok átállása nem egyidejűleg történik, az állattartás típusára vonatkozó, a 2. pontban meghatározott időszakokat kell alkalmazni.

Módosítás    302

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.2.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.2.4. Az állatok és állati termékek akkor tekinthetők az átállási időszak végén ökológiainak, ha a teljes termelőegységet – így az állatállományt, a legelőt vagy a takarmányozásra használt területet – egyidejűleg állítják át.

1.2.4. Mind a meglévő állatok, mind azok utódai, a legelő és/vagy a takarmányozásra használt földterület teljes átállási időszaka 24 hónapra csökkenthető, amennyiben az állatokat főként az átállásban lévő termelőegységben előállított termékekkel táplálják.

Indokolás

A módosítás szövege a Bizottság hatályos 889/2008/EK rendeletéből került átvételre.

Módosítás    303

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.3.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.3.1. Az ökológiai tartású állatoknak ökológiai mezőgazdasági üzemben kell születniük és nevelkedniük.

1.3.1. Az ökológiai tartású állatoknak ökológiai mezőgazdasági üzemben kell születniük vagy kikelniük és nevelkedniük.

 

A 11. cikk (1) bekezdésében megállapított rendelkezésekre vonatkozóan egy állomány első ízben történő kialakításakor, megújításakor vagy átalakításakor, amennyiben ökológiai tartású baromfi nem áll rendelkezésre a szükséges számban, és erre az illetékes hatóság előzetesen engedélyt ad, nem ökológiai tartású baromfi is bevihető az ökológiai baromfitenyésztő termelőegységbe feltéve, hogy a tojástermelés céljából behozott jércék és a hústermelés céljából behozott baromfik három naposnál nem idősebbek.

 

Az ilyen állatok és a belőlük származó termékek az e melléklet II. részének 2.4.1. pontjában említett átállási időszak teljesítését követően ökológiai eredetűnek tekinthetők.

Módosítás    304

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.3.3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a fajtát oly módon kell megválasztani, hogy az hozzájáruljon az állatok szenvedésének megelőzéséhez és csonkításuk szükségének elkerüléséhez.

d) a fajtát oly módon kell megválasztani, hogy az biztosítsa az állatjólét magas szintjét, és emellett hozzájáruljon az állatok szenvedésének megelőzéséhez és csonkításuk szükségének elkerüléséhez is.

Indokolás

A hatályos 834/2007/EK tanácsi rendeletéből átvett egyértelműbb megfogalmazás.

Módosítás    305

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.3.4 pont – 1.3.4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.3.4. A fajták vagy tenyészetek kiválasztásakor figyelembe kell venni az állatoknak a helyi körülményekhez – jólétük veszélyeztetése nélkül – történő alkalmazkodásra való képességét, vitalitását és betegségekkel szembeni ellenálló képességét. Ezen túlmenően, a fajtákat és a tenyészeteket úgy kell megválasztani, hogy elkerülhetők legyenek az intenzív tartás keretében használt bizonyos fajtákra és tenyészetekre jellemző betegségek és egészségügyi problémák, például a sertés-stressz szindróma, a fakó-puha-vizenyős (PSE-)szindróma, a hirtelen halál, a spontán vetélés vagy a császármetszést igénylő nehéz ellés. Előnyben kell részesíteni az őshonos fajtákat és tenyészeteket.

 

1.3.4. A fajták vagy tenyészetek kiválasztásakor figyelembe kell venni az állatoknak a helyi körülményekhez – jólétük veszélyeztetése nélkül – történő alkalmazkodásra való képességét, vitalitását és betegségekkel szembeni ellenálló képességét. Ezen túlmenően, a fajtákat és a tenyészeteket úgy kell megválasztani, hogy elkerülhetők legyenek az intenzív tartás keretében használt bizonyos fajtákra és tenyészetekre jellemző betegségek és egészségügyi problémák, például a sertés-stressz szindróma, a fakó-puha-vizenyős (PSE-)szindróma, a hirtelen halál, a spontán vetélés vagy a császármetszést igénylő nehéz ellés. Előnyben kell részesíteni az őshonos fajtákat és tenyészeteket.

 

Ösztönözni kell a ritka és/vagy őshonos, kihalás által veszélyeztetett fajták tartását.

 

1.3.4a. Az átlagos növekedési és termelési ütemet minden hízóállatra, köztük a brojlercsirkékre és pulykákra vonatkozóan a Bizottság határozza meg a 11. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint. Adott esetben mutatószámokkal kell felmérni és megerősíteni a fajták ökológiai gazdálkodásban való életképességét és fenntarthatóságát. Ilyen mutatószám egyebek mellett az átlagos növekedési ütem az összes fajta esetében, valamint az átlagos termelési ütem a tojást tojó és a tejelő fajták esetében. E mutatószámok összhangban vannak az egyes fajok tartási időtartamára (vagyis baromfifélék esetében a levágásig hátra lévő napokra) vonatkozó szabályokkal.

 

1.3.4b. Az ökológiai gazdálkodásban használt fajtákra vonatkozó információkat egy e célra szolgáló adatbázisban tárolják, amelyet azért hoz létre a Bizottság, hogy előmozdítsa a fajták felhasználásának átláthatóságát és a fajták rendelkezésre állására vonatkozó tájékoztatást, többek között a helyi viszonyokhoz való alkalmazkodóképességüket illetően.

 

1.3.4c. A tenyésztési szabályok megfelelő alkalmazását és érvényre juttatását adott esetben a vidékfejlesztési támogatáson és az Európai Unión belüli ökológiai termelés jövőjéért létrehozott bizottsági cselekvési terven keresztül is elő kell mozdítani.

Módosítás    306

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.3.5 – 1.3.5. d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1.3.5a. Az 1.3.1 ponttól eltérve az állatállomány első alkalommal történő kialakításakor a nem ökológiai származású fiatal emlősöket elválasztásuk után azonnal az ökológiai termelés szabályainak megfelelően kell nevelni. Ezenfelül az állatoknak az állományba történő bevitele időpontjában az alábbi megszorítások alkalmazandók:

 

a) a bivalyoknak, borjaknak és csikóknak hat hónaposnál fiatalabbnak kell lenniük;

 

b) a bárányoknak és kecskegidáknak 60 naposnál fiatalabbnak kell lenniük;

 

c) a malacoknak 35 kg-nál kisebb súlyúnak kell lenniük.

 

Az e pontban biztosított eltérést a tenyésztett ökológiai állatok rendelkezésre állásának megfelelően meg kell szüntetni.

 

1.3.5b. Az állományba annak megújítása céljából bevitt, nem ökológiai tartásból származó kifejlett hímivarú és még nem ellett nőivarú emlősállatokat a továbbiakban az ökológiai termelés szabályai szerint kell nevelni. A nőivarú emlősállatok létszámára az alábbi éves megkötések vonatkoznak:

 

a) a kifejlett lófélék, illetve szarvasmarhafélék – ideértve a bivaly- és bölényfajokat is – állományának legfeljebb 10 %-a, valamint a kifejlett sertésfélék, juhfélék és kecskefélék állományának legfeljebb 20 %-a nőivarú állatonként;

 

b) tíznél kevesebb lóféléből vagy szarvasmarhaféléből, illetve ötnél kevesebb sertésféléből, juhféléből vagy kecskeféléből álló termelőegységeknél a fentiekben említett pótlás évente legfeljebb egy állatra korlátozódik.

 

Az e pontban biztosított eltérést a tenyésztett ökológiai állatok rendelkezésre állásának megfelelően abban az esetben kell bevezetni:

 

a) ha új állatállomány-szakosodás bevezetésére kerül sor, vagy

 

b) ha az állatfajták az 1974/2006/EK bizottsági rendelet1a IV. mellékletében leírtaknak megfelelően mezőgazdasági tevékenység szempontjából veszélyeztetettek.

 

Az ilyen állatok és a belőlük származó termékek a II. melléklet 2.4.1. bekezdésében említett átállási időszak teljesítését követően ökológiai eredetűnek tekinthetők.

 

1.3.5c. Az 1.3.5b. pontban említett százalékos arányok az illetékes hatóság előzetes engedélyével megemelhetők legfeljebb 40%-ra a következő esetekben:

 

a) ha a mezőgazdasági üzem jelentős bővítésére kerül sor;

 

b) ha fajtaváltásra kerül sor.

 

1.3.5d. Méhészet megújítása céljából évente a méhanyák és méhcsaládok 20 %-át lehet az ökológiai termelőegységben nem ökológiai termelésből származókkal pótolni, feltéve hogy a méhanyákat és a családokat ökológiai termelést folytató termelőegységből származó lépekkel vagy lépalapokkal ellátott kaptárakban helyezik el. Évente egy méhcsaládot vagy méhanyát lehet pótolni.

 

__________________

 

1a A Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 368., 2006.12.23., 15. o.).

Indokolás

A Bizottság hatályos 889/2008/EK rendeletéből átvett kikötések.

Módosítás    307

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.4.1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az állatokat olyan ökológiai takarmánnyal kell etetni, amely kielégíti az állatok fejlődésük különböző szakaszaiban felmerülő tápanyagszükségletét. A korlátozott etetés nem megengedett az állattartásban;

b) az állatokat olyan ökológiai takarmánnyal kell etetni, amely minőség és mennyiség tekintetében is kielégíti az állatok fejlődésük különböző szakaszaiban felmerülő tápanyagszükségletét. A korlátozott etetés nem megengedett az állattartásban. A takarmányadag egy része tartalmazhat ökológiai gazdálkodásra átálló gazdasági egységekből származó takarmányt. A termelési szabályoktól való, az ökológiai gazdálkodási források 17. cikk (2) bekezdése első albekezdése b) pontja szerinti hiányával összefüggő eltérésként, amennyiben a gazdálkodók nem tudnak kizárólag ökológiai termelésből származó fehérjetartalmú takarmányt biztosítani a sertésféléknek és a baromfiféléknek, a nem ökológiai eredetű fehérjetartalmú takarmány aránya e fajok esetében, 12 hónapos időszakonként nem haladhatja meg az 5%-ot, és a rendelkezésre állás függvényében csökkentendő. Ezt a mezőgazdasági eredetű takarmányok szárazanyag-tartalmának százalékos arányát kiszámítva kell megállapítani.

Módosítás    308

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.4.1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a hízlalási eljárásoknak a tenyésztési folyamat bármely szakaszában visszafordíthatóknak kell lenniük. A kényszertáplálás tilos;

d) a kényszertáplálás tilos;

Módosítás    309

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.4.1 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a szopós állatokat egy minimális ideig lehetőleg anyatejjel kell táplálni;

g) a szopós állatokat egy minimális ideig természetes tej helyett lehetőleg anyatejjel kell táplálni;

Indokolás

A hatályos 834/2007/EK tanácsi rendeletből átvett szöveg, mivel a bizottsági javaslat a tejpótlók használatát is lehetővé teszi.

Módosítás    310

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.4.1 pont – h a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ha) nem ökológiai, növényi eredetű takarmány-alapanyagok, állati és ásványi eredetű takarmány-alapanyagok, takarmány-adalékanyagok, egyes, állatélelmezési célra felhasznált termékek és technológiai segédanyagok kizárólag abban az esetben alkalmazhatók, ha ökológiai termelésben való használatukat a 19. cikk szerint engedélyezték, és csak kellően indokolt esetekben.

Módosítás    311

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.4.2.1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a közös földterület teljes mértékben e rendelettel összhangban kezelik;

a) a legeltetésre szolgáló közös földterületet legalább három évig nem kezelték ökológiai termeléshez nem engedélyezett termékekkel;

 

Ezt a feltételt nem kell alkalmazni a külterjes legeltetésre használt legelőkre, amelyeken az állatok nem töltenek ott évi 150 napnál többet;

Módosítás    312

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.4.2.1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a szóban forgó földterületet használó nem ökológiai tartású állatok olyan gazdálkodási rendszerből származnak, amely egyenértékű az 1305/201369/EU rendelet 28. és 30. cikkében előírtakkal69;

törölve

__________________

 

69 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1305/2013/EU rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347, 2013.12.20., 487 o.).

 

Módosítás    313

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.4.2.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.4.2.2. A vándorlegeltetési időszak alatt – egyik legelőterületről a másikra történő hajtásuk során –az állatok legelhetnek nem ökológiai tartásra használt területen. A nem ökológiai eredetű - fű és egyéb növényzet formájában lévő - takarmány bevitelének időtartama, az oda- és a visszautat is beleszámítva nem haladhatja meg a 35 napot.

1.4.2.2. A vándorlegeltetési időszak alatt – egyik legelőterületről a másikra történő hajtásuk során – az állatok legelhetnek nem ökológiai tartásra használt területen. A legeltetésben fű és egyéb növényzet formájában történő, nem ökológiai eredetű takarmány bevitele nem haladhatja meg az éves össztakarmány 20%-át. Ezt a mennyiséget a mezőgazdasági eredetű takarmányok szárazanyag-tartalmának százalékában kell kiszámítani.

Módosítás    314

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.4.2.2 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A gazdasági szereplők kötelesek dokumentumokkal bizonyítani az 1.4.2. pontban előírt rendelkezések alkalmazását.

Módosítás    315

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.4.3.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.4.3.1. Az átállásban lévő mezőgazdasági üzemekben az állatállomány ellátására használt összes takarmány átlagos mennyiségének legfeljebb 15 %-a származhat az állandó legelőkön, évelőtakarmány-termő parcellákon, illetve az ökológiai gazdálkodás keretében bevetett fehérjenövény-parcellákon történő legeltetésből, illetve az azokon történő betakarításból átállásuk első évében, amennyiben azok a gazdaság részét képezik. Az átállás első évében nyert takarmány nem használható fel feldolgozott ökológiai takarmányok előállításához. Ha átállási takarmány és az átállás első évében lévő parcellákról származó takarmány is felhasználásra kerül, akkor az ilyen takarmányok együttes százalékaránya nem haladhatja meg az 1.4.3.2. pontban rögzített százalékos határértékeket.

1.4.3.1. A takarmányadagok átlagban legfeljebb 25%-ban tartalmazhatnak az ökológiai termelésre való átállás időszakában előállított takarmányt. Ha az átállás időszakából származó takarmány a gazdaság valamely átállásban lévő termelőegységéből származik, ez a százalékarány 100 %-ra növelhető.

Módosítás    316

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.4.3.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.4.3.2. Az ökológiai mezőgazdasági üzemeknél a takarmányadagok átlagban legfeljebb 20 %-ig tartalmazhatnak az ökológiai termelésre való átállás második évéből származó takarmányt. Ha az átállásban lévő mezőgazdasági üzemekben az átállás időszakából származó takarmány magából az üzemből származik, ez a százalékarány 100 %-ra növelhető.

1.4.3.2. Az állatállomány ellátására használt összes takarmány átlagos mennyiségének legfeljebb 30 %-a származhat az állandó legelőkön, évelőtakarmány-termő parcellákon, illetve az ökológiai gazdálkodás keretében bevetett fehérjenövény-parcellákon történő legeltetésből, illetve az azokon történő betakarításból átállásuk első évében, amennyiben azok a gazdaság részét képezik, és az elmúlt öt évben nem képezték részét ugyanazon gazdaság valamely ökológiai termelőegységének. Ha az átállás időszakából származó és az átállás első évében lévő parcellákról származó takarmány is felhasználásra kerül, akkor az ilyen takarmányok együttes százalékaránya nem haladhatja meg az 1.4.3.1. pontban bekezdésben rögzített legnagyobb százalékos értékeket.

Módosítás    317

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.4.4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Csak a 19. cikk szerint ökológiai termelésben engedélyezett állati eredetű ökológiai takarmányanyagok, takarmány-alapanyagok és takarmány-adalékanyagok használhatók fel az ökológiai takarmányok feldolgozása és az ökológiai tartású állatok takarmányozása során.

Csak állati és növényi eredetű ökológiai takarmány-alapanyagok, gerinctelenekből származó takarmány-alapanyagok, ökológiai eredetű fermentáló termékek, valamint a 19. cikk szerint ökológiai termelésben engedélyezett takarmány-alapanyagok és takarmány-adalékanyagok használhatók fel az ökológiai takarmányok feldolgozása és az ökológiai tartású állatok takarmányozása során.

 

Nem ökológiai eredetű fehérjetartalmú takarmány a következő feltételek fennállása esetén használható fel:

 

i) ökológiai formában nem elérhető;

 

ii. előállítása vagy elkészítése kémiai oldószerek használata nélkül történt; valamint

 

iii. kizárólag meghatározott fejlődési szakaszban levő sertésfélék és baromfifélék (legfeljebb 35 kg-os malacok és fiatal baromfik) takarmányozására használják, különleges fehérje-összetételben.

 

Ez a termelési szabályoktól való, az ökológiai gazdálkodási források 17. cikk (2) bekezdése b) pontja szerinti hiányával összefüggő eltérést képez. Amennyiben a gazdálkodók nem tudnak kizárólag ökológiai termelésből származó fehérjetartalmú takarmányt biztosítani a sertésféléknek és a baromfiféléknek, a nem ökológiai eredetű fehérjetartalmú takarmány aránya e fajok esetében, 12 hónapos időszakonként nem haladhatja meg az 5%-ot, és az ökológiai eredetű fehérjetartalmú takarmány rendelkezésre állásának függvényében csökkentendő.

 

Nem ökológiai fűszerek, gyógynövények és melasz a következő feltételek fennállása esetén használhatók fel:

 

i) ökológiai formában nem elérhetők;

 

ii. előállításuk vagy elkészítésük kémiai oldószerek használata nélkül történt; valamint

 

iii. használatuk – évente, a mezőgazdasági eredetű takarmányok szárazanyag-tartalmának százalékos arányaként kiszámítva – az adott faj takarmányadagjának 1%-ára korlátozódik. Ez a termelési szabályoktól való, az ökológiai gazdálkodási források 17. cikk (2) bekezdése b) pontja szerinti hiányával összefüggő eltérést képez, amennyiben a gazdálkodók nem tudnak kizárólag ökológiai termelésből származó fűszereket, gyógynövényeket és melaszt biztosítani. A százalékos arányt az ökológiai fűszerek, gyógynövények és melasz rendelkezésre állásának függvényében csökkenteni kell.

 

A fenntartható halászat termékei a következő feltételek fennállása esetén használhatók fel:

 

i) előállításuk vagy elkészítésük kémiai oldószerek használata nélkül történt;

 

ii. használatuk kizárólag a nem növényevő állatokra korlátozódik; valamint

 

iii. a halból származó fehérje hidrolizátum használata kizárólag fiatal állatokra korlátozódik.

 

Ez a termelési szabályoktól való, az ökológiai gazdálkodási források 17. cikk (2) bekezdése b) pontja szerinti hiányával összefüggő eltérést képez, amennyiben a gazdálkodók nem tudnak kizárólag ökológiai módon előállított, fenntartható halászati termékeket biztosítani. A százalékos arányt az ökológiai halászati termékek rendelkezésre állásának függvényében csökkenteni kell.

Módosítás    318

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.5.1.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1.5.1.3a. A kémiai úton előállított, szintetikus allopátiás molekulákból álló bóluszok használata tilos.

Módosítás    319

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.5.2.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.5.2.2. A betegség kezelését az állatok szenvedésének elkerülése érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni; ha fitoterápiás, homeopátiás és egyéb készítmények alkalmazása hatástalannak bizonyul, szükség esetén és szigorú feltételek mellett állatorvosi utasítás alapján alkalmazhatók kémiai úton előállított szintetikus allopátiás állatgyógyászati készítmények, beleértve az antibiotikumokat is. Különösen a kezelésekre és a várakozási időszakokra vonatkozóan kell megállapítani korlátozásokat.

1.5.2.2. A betegség kezelését az állatok szenvedésének elkerülése érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni; ha fitoterápiás, homeopátiás és egyéb készítmények alkalmazása hatástalannak bizonyul, szükség esetén állatorvosi utasítás alapján alkalmazhatók kémiai úton előállított szintetikus allopátiás állatgyógyászati készítmények, beleértve az antibiotikumokat is. Különösen a kezelésekre és a várakozási időszakokra vonatkozóan kell megállapítani korlátozásokat.

Indokolás

Az állatorvosi gondosság kötelezettsége már garantálja a legszigorúbb feltételeket.

Módosítás    320

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.5.2.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.5.2.4. A vakcinázás, az élősködők elleni kezelés és a kötelező mentesítési tervek kivételével, ha egy állat vagy állatok valamely csoportja 12 hónapon belül háromnál több alkalommal, vagy egy évnél rövidebb hasznos élettartamú állat esetében egynél több alkalommal kap kémiai úton előállított, szintetikus allopátiás állatgyógyászati készítménnyel – az antibiotikumokat is ideértve – végzett kezelést, az érintett állatok és a belőlük származó termékek nem értékesíthetők ökológiai termékként, és ezekre az állatokra alkalmazni kell a 1.2. és a 2. pontban említett átállási időszakokat.

1.5.2.4. A vakcinázás, az élősködők elleni kezelés, a fitoterápiás és homeopátiás termékek és a kötelező mentesítési tervek kivételével, ha egy állat vagy állatok valamely csoportja 12 hónapon belül háromnál több alkalommal, vagy egy évnél rövidebb hasznos élettartamú állat esetében egynél több alkalommal kap kémiai úton előállított, szintetikus allopátiás állatgyógyászati készítménnyel – az antibiotikumokat is ideértve – végzett kezelést, az érintett állatok és a belőlük származó termékek nem értékesíthetők ökológiai termékként, és ezekre az állatokra alkalmazni kell a 1.2. és a 2. pontban említett átállási időszakokat.

Módosítás    321

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.5.2.5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.5.2.5. Az állatnak az allopátiás állatgyógyászati készítménnyel szokásos alkalmazási feltételek mellett történő utolsó kezelése és az ilyen állatból ökológiai termelés keretében előállított élelmiszerek előállítása közötti várakozási idő a 2001/82/EK irányelv 11. cikkében előírt várakozási idő kétszerese, illetve előírt várakozási idő hiányában 48 óra.

1.5.2.5. Az állatnak a kémiai úton előállított allopátiás állatgyógyászati készítménnyel szokásos alkalmazási feltételek mellett történő utolsó kezelése és az ilyen állatból ökológiai termelés keretében előállított élelmiszerek előállítása közötti várakozási idő a 2001/82/EK irányelv 9. cikkében előírt várakozási idő kétszerese, de legalább 48 óra.

Módosítás    322

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.6.5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.6.5. A szabadtéri területek lehetnek részlegesen fedettek. A fedett karámok nem minősülnek szabadtéri területnek.

1.6.5. A szabadtéri területek lehetnek részlegesen fedettek. A fedett karámok kizárólag a tenyészmadarak esetében minősülnek szabadtéri területnek.

Módosítás    323

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.7.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.7.3. Az állatok számára folyamatos hozzáférést kell biztosítani szabadtéri területhez, lehetőleg legelőhöz, amennyiben az időjárási viszonyok és a talaj állapota ezt megengedi, kivéve, ha uniós jogszabályok alapján az emberi és állati egészség védelmével kapcsolatosan korlátozásokat és kötelezettségeket írnak elő.

1.7.3. A növényevők számára napközben folyamatos hozzáférést kell biztosítani szabadtéri területhez, az érintett fajoknak megfelelően többek között szabadtéri karámokhoz és legelőhöz, amennyiben az időjárási viszonyok és a talaj állapota ezt megengedi, kivéve, ha uniós jogszabályok értelmében az emberi és állati egészség védelmével kapcsolatosan korlátozásokat és kötelezettségeket írnak elő.

 

Amennyiben az időjárási viszonyok, az évszakra jellemző feltételek és a talaj állapota miatt legelő nem használható, akkor olyan szabadtéri területekhez kell napközben folyamatos hozzáférést biztosítani, amely az állatok testmozgására alkalmas, kivéve, ha ez nem szolgálja az adott állatok jóllétét, vagy ha uniós jogszabályok értelmében az emberi és állati egészség védelmével kapcsolatosan ideiglenes korlátozásokat és kötelezettségeket írnak elő.

Módosítás    324

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.7.6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.7.6. Tilos az állatok kötött tartása és elszigetelése, kivéve egy adott állat esetében korlátozott időtartamra, és csak az állat-egészségügyi szempontból indokolt mértékben. Az illetékes hatóságok kisméretű gazdaságokban engedélyezhetik a szarvasmarhák kötött tartását, ha nincs lehetőség arra, hogy a viselkedési szokásaiknak megfelelő csoportokban tartsák őket, feltéve hogy a legeltetési időszakban hozzáférnek a legelőkhöz, és amikor a legeltetés nem lehetséges, legalább hetente kétszer hozzáférnek szabadtéri területekhez.

1.7.6. Tilos az állatok kötött tartása és elszigetelése, kivéve egy adott állat esetében korlátozott időtartamra, és csak a biztonsági, állatvédelmi vagy állat-egészségügyi szempontból indokolt mértékben. Az állatok elszigetelése korlátozott időtartamra, csak az állattartásban részt vevő személyzet biztonságának érdekében és állatjóléti okokból engedélyezhető. Az illetékes hatóságok kisméretű vagy hátrányos helyzetű területeken működő gazdaságokban engedélyezhetik a szarvasmarhák kötött tartását, feltéve hogy a legeltetési időszakban napközben hozzáférnek a legelőkhöz – amennyiben az időjárási viszonyok és a talaj állapota ezt megengedi, kivéve, ha uniós jogszabályok értelmében az emberi és állati egészség védelmével kapcsolatosan korlátozásokat és kötelezettségeket írnak elő –, és amikor a legeltetés nem lehetséges, legalább hetente kétszer hozzáférnek szabadtéri területekhez.

Módosítás    325

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.7.8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.7.8. Teljes életük során – a leöléskor is – a lehető legkisebbre kell csökkenteni az állatok szenvedését.

1.7.8. Amennyiben az ökológiai termelést e rendelettel összhangban folytatják, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikke értelmében figyelembe kell venni ezen intézkedéseknek az állatjólétre gyakorolt hatását annak érdekében, hogy az állatokat minden elkerülhető fájdalomtól, szorongástól, illetve szenvedéstől megkíméljék. Az állatok jólétére vonatkozó jogszabályokat – mint például az 1/2005/EK rendeletet1a és az 1099/2009/EK rendeletet1b – szükségszerűen továbbra is alkalmazni kell, és azokat megfelelően végre is kell hajtani. Az e rendeletben szereplő szabályok nem ismételhetik e rendelkezéseket, és nem szabad átfedésben sem lenniük azokkal.

 

___________________

 

1a A Tanács 2004. december 22-i 1/2005/EK rendelete az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról (HL L 3., 2005.1.5., 1. o.).

 

1bA Tanács 2009. szeptember 24-i 1099/2009/EK rendelete az állatok leölésük során való védelméről (HL L 303., 2009.11.18., 1. o.).

Módosítás    326

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.7.8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1.7.8a. A szállítás és a levágás során az ökológiai tartásból származó állatokkal foglalkozó valamennyi személy megfelelő képzésben részesül annak érdekében, hogy megfelelően tudja alkalmazni az ebben a rendeletben meghatározott szabályokat, továbbá rendszeres ellenőrzéseket kell tartani e szabályok betartásának felügyeletére.

Módosítás    327

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.7.9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.7.9. Tilos az állatok csonkítása.

1.7.9. Tilos az állatok csonkítása. Az illetékes hatóság biztonsági vagy állat- és humán-egészségügyi okokból, illetve ha az az állatállomány egészségének, jólétének vagy higiéniájának javítására irányul, engedélyezheti, hogy a legfeljebb 3 napos baromfi csőrét megkurtítsák, a juhok farkára elasztrátor gumigyűrűt helyezzenek, vagy megcsonkítsák a farkukat. A fiatal emlősök szarvtalanítása vagy ivartalanítása csak megfelelő érzéstelenítés és/vagy fájdalomcsillapítás mellett megengedett.

Módosítás    328

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 1.7.12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.7.12. Az állatok fel-, és a lehajtását elektromos terelőeszköz igénybevétele nélkül kell végezni. Tilos az allopátiás nyugtatók használata szállítás előtt vagy a szállítás során.

1.7.12. Az állatok fel-, és a lehajtását elektromos terelőeszköz igénybevétele nélkül kell végezni – kivéve rendkívüli körülmények esetén – az 1099/2009/EK rendelet II. melléklete 1.9. pontja rendelkezéseinek megfelelően. Kerülni kell az egymást nem ismerő állatok szállítás vagy tartás során történő összezsúfolását, illetve a fölösleges éjszakai elhelyezést. A társaságban élő állatokat csoportban kell tartani úgy, hogy a szállítóketrecben mozoghassanak és abban meg tudjanak fordulni. Tilos az allopátiás nyugtatók használata szállítás előtt vagy a szállítás során.

Módosítás    329

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 2.1.1 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) 12 hónapon keresztül, de mindenképpen legalább élettartamuk háromnegyed részében a húsukért tartott szarvasmarhafélék esetében;

a) 12 hónapon keresztül a húsukért tartott szarvasmarhafélék esetében;

Indokolás

E rendelkezések kivitelezhetősége érdekében az élettartamra való hivatkozást – a juhokhoz és a kecskékhez hasonlóan – a szarvasmarhák esetében is törölni kell.

Módosítás    330

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 2.1.2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) kivéve minden évben azt az időszakot, amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti vándorlegeltetésen vannak, a takarmány legalább 90 %-ának magából a mezőgazdasági üzemből kell származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt ugyanazon régió más, ökológiai gazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemeivel együttműködve kell előállítani;

d) kivéve minden évben azt az időszakot, amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti vándorlegeltetésen vannak, a takarmány legalább 60%-ának elsősorban magából a mezőgazdasági üzemből kell származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt az üzem 150 km-es körzetében található, ökológiai gazdálkodást folytató más mezőgazdasági üzemeivel együttműködve, az Unióban kell előállítani, ha erre lehetőség van; A szigeteken és part menti területeken elhelyezkedő mezőgazdasági üzemek esetében a távolság kiszámítása céljából a vízen mért távolságokat nem kell figyelembe venni. A távolságra vonatkozó feltétel nem alkalmazandó a legkülső régiókban elhelyezkedő mezőgazdasági üzemek esetében.

 

Az ökológiai takarmány helyi előállítását ösztönözni kell. Ennek érdekében a tagállamok ezt az arányt megemelhetik, figyelemmel a mezőgazdasági üzemekben és a régióban rendelkezésre álló ökológiai takarmányok mennyiségére;

Módosítás    331

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 2.1.2 pont – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) minden szopós szarvasmarhafélét, juhfélét és kecskefélét lehetőleg anyatejjel kell táplálni, szarvasmarhafélék esetében legalább három hónapig, juh- és kecskefélék esetében pedig legalább 45 napig.

f) minden szopós szarvasmarhafélét, juhfélét és kecskefélét lehetőleg anyatejjel vagy természetes tejjel kell táplálni, szarvasmarhafélék esetében legalább három hónapig, juh- és kecskefélék esetében pedig legalább 45 napig.

Módosítás    332

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 2.1.3 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) amikor állat-egészségügyi okokból az egyes borjakat elkülönítetten kezelik, olyan teret kell számukra biztosítani, ahol kemény talaj és szalmaalom van. Lehetővé kell tenni, hogy a borjú kényelmesen megfordulhasson és teljes hosszában kényelmesen lefeküdhessen.

Módosítás    333

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 2.2.2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) kivéve minden évben azt az időszakot, amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti vándorlegeltetésen vannak, a takarmány legalább 90 %-ának magából a mezőgazdasági üzemből kell származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt ugyanazon régió más, ökológiai gazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemeivel együttműködve kell előállítani;

c) kivéve minden évben azt az időszakot, amikor az állatok az 1.4.2.2. pont szerinti vándorlegeltetésen vannak, a takarmány legalább 60%-ának elsősorban magából a mezőgazdasági üzemből kell származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt az üzem 150 km-es körzetében található, ökológiai gazdálkodást folytató más mezőgazdasági üzemeivel együttműködve, az Unióban kell előállítani, ha erre lehetőség van; A szigeteken és part menti területeken elhelyezkedő mezőgazdasági üzemek esetében a távolság kiszámítása céljából a vízen mért távolságokat nem kell figyelembe venni. A távolságra vonatkozó feltétel nem alkalmazandó a legkülső régiókban elhelyezkedő mezőgazdasági üzemek esetében.

 

Az ökológiai takarmány helyi előállítását ösztönözni kell. Ennek érdekében a tagállamok ezt az arányt megemelhetik, figyelemmel a mezőgazdasági üzemekben és a régióban rendelkezésre álló ökológiai takarmányok mennyiségére;

Módosítás    334

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 2.2.2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a lófélék tartását – a legelőknek az év különböző időszakaiban való rendelkezésre állásához igazodva – a legeltetés maximális kihasználására kell alapozni. A lófélék napi takarmányadagja szárazanyag-tartalmának legalább 60 %-ban rostanyagokból, friss vagy szárított tömegtakarmányból, illetve szilázsból kell állnia.

d) a lófélék tartását – a legelőknek az év különböző időszakaiban való rendelkezésre állásához igazodva – a legeltetés maximális kihasználására kell alapozni. Amikor a szálastakarmány magasabb aránya nem lehetséges, az alábbi minimumszabályokat kell alkalmazni, tiszteletben tartva az állatok tápanyagszükségletét, valamint egészségügyi és jólléti igényeit: a lófélék napi takarmányadagja szárazanyag-tartalmának legalább 60 %-ban rostanyagokból, friss vagy szárított tömegtakarmányból, illetve szilázsból kell állnia.

Módosítás    335

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 2.2.2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a szopós lóféléket egy három hónapos minimális időtartamig lehetőleg anyatejjel kell táplálni.

d) a szopós lóféléket az elválasztás természetes időpontjáig közvetlenül az anyaállatból szoptatva lehetőleg anyatejjel kell táplálni.

Módosítás    336

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 2.2 a pont (új)

Osztály vagy faj

Az állatok hektáronkénti megengedett legnagyobb létszáma (állategység) évi 170 kg/hektár nitrogén-hatóanyag egyenértéknek megfelelően

Nőstények és utódaik

25

Növendéknyulak

100

Bakok

25

A nyúlfélék esetében a minimális bel- és kültéri alapterületre, valamint az elhelyezés egyéb jellemzőire az alábbi feltételek vonatkoznak:

a) minimális beltéri alapterület nyulanként (a mobil ketrecben tartott nyulakat is beleértve):

i) felnőtt nyulak, beleértve a bakokat és a vemhes és szoptatós nőstényeket: 0,4 m2;

ii. hízónyulak: 0,15 m2;

b) minimális kültéri alapterület nyulanként (a mobil ketrecben tartott nyulakat nem beleértve):

i) felnőtt nyulak, beleértve a bakokat és a vemhes és szoptatós nőstényeket: 5 m2;

ii. hízónyulak: 5 m2;

c) minimális kültéri alapterület nyulanként mobil ketrecben tartott nyulak esetében:

i) felnőtt nyulak, beleértve a bakokat és a vemhes és szoptatós nőstényeket: 5 m2;

ii. hízónyulak: 0,4 m2.

Indokolás

A nyulakra vonatkozóan is egyedi szabályokat kell megállapítani.

Módosítás    337

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 2.3.2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a takarmány legalább 60 %-ának magából a mezőgazdasági üzemből kell származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt ugyanazon régió más, ökológiai gazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemeivel vagy takarmányágazati szereplőivel együttműködve kell előállítani;

a) a takarmány legalább 30%-ának elsősorban magából a mezőgazdasági üzemből kell származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt az üzem 150 km-es körzetében található, ökológiai gazdálkodást folytató más mezőgazdasági üzemeivel együttműködve, az Unióban kell előállítani, ha erre lehetőség van. A szigeteken és part menti területeken elhelyezkedő mezőgazdasági üzemek esetében a távolság kiszámítása céljából a vízen mért távolságokat nem kell figyelembe venni. A távolságra vonatkozó feltétel nem alkalmazandó a legkülső régiókban elhelyezkedő mezőgazdasági üzemek esetében.

 

Az ökológiai takarmány helyi előállítását ösztönözni kell. Ennek érdekében a tagállamok ezt az arányt megemelhetik, figyelemmel a mezőgazdasági üzemekben és a régióban rendelkezésre álló ökológiai takarmányok mennyiségére;

Módosítás    338

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 2.3.2 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) Az ökológiai tartású sertésfélék alapvető tápanyagszükségletének – különösen a fehérje és az esszenciális aminosavak tekintetében – biztosítása érdekében, és amennyiben a gazdálkodó nem képes kizárólag ökológiai gazdálkodásból származó, fehérjében gazdag takarmány-alapanyagokhoz jutni, a sertésfélék és a baromfifélék esetében megengedett a fehérjében gazdag, nem ökológiai alapanyagok korlátozott arányban történő felhasználása.

 

A fehérjében gazdag, nem ökológiai takarmány-alapanyagok megengedett legmagasabb aránya e fajok esetében 12 hónapos időszakra vetítve 5%.

 

A megfelelő értékeket évente, a mezőgazdasági eredetű takarmányok szárazanyag-tartalmának százalékában kell kiszámítani.

Módosítás    339

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 2.3.3 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) minden sertés számára elég széles almot kell biztosítani ahhoz, hogy egy ólban egyszerre ki tudjanak nyújtózni teljes hosszukban;

Módosítás    340

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 2.3.3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a kocákat – a vemhesség utolsó szakaszát és a szoptatási időszakot kivéve – csoportokban kell tartani;

c) a kocákat csoportokban kell tartani, kivéve a vemhesség utolsó szakaszát és a szoptatási időszakot, amikor lehetővé kell tenni számukra, hogy óljukban szabadon mozogjanak, és csak rövid időre köthetők ki.

 

A szalmára vonatkozó további követelmények sérelme nélkül a várható fialás előtt néhány nappal elegendő mennyiségű szalmát vagy más természetes anyagot kell biztosítani a kocák számára a fészeképítéshez;

Módosítás    341

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 2.3.4 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A sertéstenyésztő egységek kapacitása minden esetben évente legfeljebb 1500 vágómalac lehet, vagy a fiaztató-hízlaló egységek esetében 200 koca vagy azzal egyenértékű mennyiség. Az egyes termelőegységekre vonatkozó fenti maximális értékek túlléphetők, amennyiben a takarmány 100%-át a gazdaságban állítják elő.

Indokolás

A módosítás a francia mezőgazdasági minisztérium dokumentumából származik: „Az állatok és állati eredetű termékek ökológiai előállítására és feldolgozására vonatkozó, a módosított 2092/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtási szabályait meghatározó és/vagy a módosított 2092/91/EGK tanácsi rendelet rendelkezéseit kiegészítő előírások”.

Módosítás    342

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 2.3.4 pont – 2 bekezdés – táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

A sertésfélék esetében a minimális bel- és kültéri alapterületre, valamint az elhelyezés egyéb jellemzőire az alábbi feltételek vonatkoznak:

 

Alapterület zárt helyen

Alapterület a szabadban

 

(az állatok számára rendelkezésre álló nettó alapterület)

(mozgást lehetővé tevő terület a legelőn kívül)

 

Minimális élősúly (kg)

m2/egyed

m2/egyed

Kocák legfeljebb 40 napos malacokkal

 

7,5 koca

2,5

Hizlalásra szánt sertésfélék

50 alatt

0,8

0,6

85 alatt

1,1

0,8

110 alatt

1,3

1

Malacok

40 napos koron túl és 30 kg-ig

0,6

0,4

Tenyészsertések

 

2,5 nőivarú

1,9

 

6 kan

8,0

Amennyiben a kutricákat természetes fedeztetéshez is használják: 10 m2/kan

 

Módosítás

A sertésfélék esetében a minimális bel- és kültéri alapterületre, valamint az elhelyezés egyéb jellemzőire az alábbi feltételek vonatkoznak:

 

Alapterület zárt helyen

Alapterület a szabadban

 

(az állatok számára rendelkezésre álló nettó alapterület)

(mozgást lehetővé tevő terület a legelőn kívül)

 

Minimális élősúly (kg)

m2/egyed

m2/egyed

Kocák legfeljebb 40 napos malacokkal

 

7,5/koca

2,5

Hizlalásra szánt sertésfélék

50 alatt

0,8

0,6

85 alatt

1,1

0,8

110 alatt

1,3

1

110 felett

1,5

1,2

Malacok

40 napos koron túl és 30 kg-ig

0,6

0,4

Tenyészsertések

 

2,5 nőivarú

1,9

 

6 kan

8,0

 

 

Amennyiben a kutricákat természetes fedeztetéshez is használják: 10 m2/kan

 

Módosítás    343

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 2.4.2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A baromfit vagy egy minimális kor eléréséig kell nevelni, vagy lassan fejlődő baromfifajtából kell származnia, az illetékes hatóság által megállapítottak szerint. Ha a mezőgazdasági termelő nem alkalmaz lassú növekedésű baromfifajtákat, akkor a minimális vágási életkor a következő:

A húsként hasznosított baromfinak szabadtartásra alkalmas, lassan fejlődő baromfifajtából kell származnia, az illetékes hatóság által megállapítottak szerint.

 

A baromfinak lassan fejlődő baromfifajtából kell származnia, amelynek napi növekedési üteme megfelel az előírt, egyes fajok minimális nevelési életkorával összeegyeztethető, korlátozott értéknek. E növekedési ütemet a Bizottság állapítja meg a 11. cikk (2) bekezdésének megfelelően.

 

Amennyiben lassan fejlődő baromfi nem áll rendelkezésre, az illetékes hatóságok kivételes esetben eltérést engedélyeznek, lehetővé téve az illetékes hatóság által meghatározott minimális kor eléréséig nevelt baromfi felhasználását. Ha a mezőgazdasági termelő nem alkalmaz lassú növekedésű baromfifajtákat, akkor a minimális vágási életkor a következő:

Módosítás    344

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 2.4.2 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) hímivarú pulyka és pecsenyeliba esetében 140 nap; valamint

h) egészben értékesített hímivarú és nőivarú pulyka és pecsenyeliba esetében 140 nap; valamint

Indokolás

A javasolt minimális kor az egyes tartási módok vonatkozásában a forgalmazási előírásokról szóló 543/2008/EK rendelet jelenlegi IV. mellékletében meghatározottakon alapul (lásd a d) pontot: „hagyományos szabadtartás”), a rendeletben foglaltakhoz hasonlóan különbséget téve a darabolásra szánt és az egészben értékesített pulyka között.

Módosítás    345

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 2.4.2 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) pulykatojó esetében 100 nap.

i) darabolásra szánt pulykatojó esetében 98 nap, darabolásra szánt, hímivarú pulyka esetében pedig 126 nap.

Módosítás    346

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – II rész – 2.4.2 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg