Pranešimas - A8-0311/2015Pranešimas
A8-0311/2015

PRANEŠIMAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX [Oficialios kontrolės reglamentas] ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007
(COM(2014)0180 - C8-0109/2014 - 2014/0100(COD))
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėjas: Martin Häusling

5.11.2015


Procedūra : 2014/0100(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0311/2015
Pateikti tekstai :
A8-0311/2015
Priimti tekstai :

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: