Pranešimas - A8-0311/2015Pranešimas
A8-0311/2015

  PRANEŠIMAS
  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX [Oficialios kontrolės reglamentas] ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007
  (COM(2014)0180 - C8-0109/2014 - 2014/0100(COD))
  Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
  Pranešėjas: Martin Häusling

  5.11.2015


  Procedūra : 2014/0100(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0311/2015
  Pateikti tekstai :
  A8-0311/2015
  Priimti tekstai :

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: