SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XXX [nariadenie o úradných kontrolách] a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007

5.11.2015 - (COM(2014)0180 – C7‑0109/2014 – 2014/0100(COD)) - ***I

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajca: Martin Häusling


Postup : 2014/0100(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0311/2015
Predkladané texty :
A8-0311/2015
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XXX [nariadenie o úradných kontrolách] a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007

(COM(2014)0180 – C7‑0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0180),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 42 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0109/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Rakúskou spolkovou radou, ktorá tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. októbra 2014[1],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a na stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0311/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Dodržiavanie prísnych noriem v oblasti zdravia, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat vo výrobe ekologických výrobkov je predpokladom vysokej kvality týchto výrobkov. Ako sa zdôrazňuje v oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o politike kvality poľnohospodárskych výrobkov, ekologická výroba je súčasťou systémov kvality poľnohospodárskych výrobkov Únie spoločne so zemepisnými označeniami, zaručenými tradičnými špecialitami a s výrobkami z najvzdialenejších regiónov Únie, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013. V tomto zmysle sleduje ekologická výroba v rámci cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) tie isté ciele, aké sú príznačné pre všetky systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov Únie.

(2) Dodržiavanie prísnych noriem v oblasti zdravia, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat pri výrobe produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby je predpokladom neškodnosti týchto produktov . Ako sa zdôrazňuje v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o politike kvality poľnohospodárskych výrobkov ekologická poľnohospodárska výroba je súčasťou systémov kvality poľnohospodárskych výrobkov Únie spoločne so zemepisnými označeniami, zaručenými tradičnými špecialitami a s výrobkami z horských a najvzdialenejších regiónov Únie, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013. V tomto zmysle zohráva ekologická poľnohospodárska výroba vedúcu úlohu pri zavádzaní udržateľnejšieho poľnohospodárstva a potravinových systémov a na tento účel sleduje v rámci cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) tie isté ciele, aké sú príznačné pre všetky systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov Únie.

__________________

__________________

11 COM (2009) 234 final.

11 COM (2009)0234 final.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

Nariadenie Európskeho parlament a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).

13 Nariadenie Európskeho parlament a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Konkrétne sú ciele politiky ekologickej výroby zahrnuté v cieľoch SPP, čím sa zabezpečuje, aby poľnohospodári dostávali spravodlivý zárobok za dodržiavanie pravidiel ekologickej výroby. Okrem toho rastúci dopyt spotrebiteľov po ekologických výrobkoch vytvára podmienky na ďalší rozvoj a rozširovanie trhu s týmito výrobkami, a teda na zvýšenie zárobku poľnohospodárov, ktorí vykonávajú ekologickú výrobu.

(3) Konkrétne sú ciele politiky ekologickej poľnohospodárskej výroby zahrnuté v cieľoch SPP, čím sa zabezpečuje, aby poľnohospodári dostávali spravodlivý zárobok za dodržiavanie pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby. Okrem toho rastúci dopyt spotrebiteľov po produktoch ekologickej poľnohospodárskej výroby vytvára podmienky na ďalší rozvoj a rozširovanie trhu s týmito produktmi, a teda na zvýšenie zárobku poľnohospodárov, ktorí vykonávajú ekologickú poľnohospodársku výrobu. S prihliadnutím na skutočnosť, že poľnohospodári Únie čelia väčším problémom pri získavaní spravodlivého príjmu z potravinového reťazca, by toto nariadenie malo tiež pomôcť poľnohospodárom a spotrebiteľov opätovne sa prepojiť prostredníctvom priameho marketingu v krátkych potravinových reťazcoch, a tým vytvoriť spravodlivo vymeraný podiel na pridanej hodnote potravín a pozitívnych externalitách vytvorených v ekologickom poľnohospodárstve.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Ekologická výroba okrem toho predstavuje systém, ktorý prispieva k začleneniu požiadaviek na ochranu životného prostredia do SPP a podporuje udržateľnú poľnohospodársku výrobu. To je dôvod, prečo sa v rámci SPP zaviedli opatrenia finančnej podpory pre ekologickú výrobu, naposledy v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, a ktoré sa posilnili najmä nedávnou reformou právneho rámca politiky rozvoja vidieka, ako sa ustanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013.

(4) Ekologická poľnohospodárska výroba okrem toho predstavuje systém, ktorý prispieva k začleneniu požiadaviek na ochranu životného prostredia do SPP a podporuje udržateľnú poľnohospodársku výrobu. To je dôvod, prečo sa v rámci SPP zaviedli opatrenia finančnej podpory pre ekologickú poľnohospodársku výrobu, naposledy v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/201314, ktoré sa posilnili najmä nedávnou reformou právneho rámca politiky rozvoja vidieka, ako sa ustanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/201315. Toto nariadenie by sa preto malo vzťahovať na oprávnené opatrenia v rámci národných programov rozvoja vidieka, ktoré prispievajú k podpore ekologickej plemenitby a k zlepšeniu dodávky osiva a krmiva pre zvieratá z ekologickej poľnohospodárskej výroby. Okrem toho existuje naliehavá potreba spoľahlivých údajov o existujúcich nedostatkoch v dodávke ekologického osiva, potravy a zdrojov bielkovín a mali by sa predkladať návrhy a zaviesť akčné programy na odstránenie týchto nedostatkov, aby sa postupne mohli ukončiť existujúce výnimky vzťahujúce sa na tieto záležitostí.

__________________

__________________

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. december 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. december 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Odvetvie ekologického poľnohospodárstva v Únii zaznamenalo v posledných rokoch prudký rozvoj nielen z hľadiska plochy využívanej na ekologické poľnohospodárstvo, ale aj z hľadiska množstva podnikov a celkového počtu ekologických prevádzkovateľov, ktorí boli v Únii zaregistrovaní.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na dynamický vývoj ekologického odvetvia sa v nariadení Rady (ES) č. 834/200726 uvádza, že v budúcnosti bude potrebné prehodnotiť pravidlá Únie týkajúce sa ekologickej výroby so zohľadnením skúseností získaných pri uplatňovaní uvedených pravidiel. Z výsledkov preskúmania, ktoré Komisia vykonala, vyplýva, že právny rámec Únie pre ekologickú výrobu by sa mal zlepšiť, aby sa ním poskytli pravidlá zodpovedajúce vysokým očakávaniam spotrebiteľov a zaručujúce dostatočnú zrozumiteľnosť pre tých, ktorým sú určené. Nariadenie (ES) č. 834/2007 by sa preto malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(8) Vzhľadom na dynamický vývoj odvetvia ekologickej poľnohospodárskej výroby sa v nariadení Rady (ES) č. 834/200726 uvádza, že v budúcnosti bude potrebné prehodnotiť pravidlá Únie týkajúce sa ekologickej poľnohospodárskej výroby so zohľadnením skúseností získaných pri uplatňovaní uvedených pravidiel. Z výsledkov preskúmania, ktoré Komisia vykonala, vyplýva, že právny rámec Únie pre ekologickú poľnohospodársku výrobu by sa mal zlepšiť, aby sa ním poskytli pravidlá zodpovedajúce vysokým očakávaniam spotrebiteľov a zaručujúce dostatočnú zrozumiteľnosť pre tých, ktorým sú určené. Nariadenie (ES) č. 834/2007 by sa preto malo zrušiť a nahradiť novým nariadením. Ustanovenia nariadenia (ES) č. 834/2007 reagujúce na tieto ciele, by sa však v tomto nariadení mali zachovať. Týmto nariadením by sa navyše malo zlepšiť dodržiavanie platných zásad a pravidiel a mala by sa vytvoriť hybná sila, prostredníctvom ktorej odvetvie môže splniť výzvy, ktorým čelí.

__________________

__________________

Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

26 Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Zo skúseností získaných doteraz pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. 834/2007 vyplýva, že je potrebné objasniť, na ktoré výrobky sa toto nariadenie uplatňuje. V prvom rade by sa malo vzťahovať na poľnohospodárske výrobky vrátane výrobkov akvakultúry uvedené v prílohe I k Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva“). Okrem toho by sa malo vzťahovať na spracované poľnohospodárske výrobky učené na použitie ako potraviny alebo krmivo, pretože uvádzanie týchto výrobkov na trh ako ekologických výrobkov poskytuje poľnohospodárskym výrobkom dôležité odbytisko a zabezpečuje pre spotrebiteľa viditeľnosť ekologického charakteru poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sa pri spracovaní použili. Rovnako by sa toto nariadenie malo vzťahovať na určité iné výrobky, ktoré súvisia s poľnohospodárskymi výrobkami podobne úzko ako spracované poľnohospodárske výrobky, pretože tieto iné výrobky buď predstavujú významné odbytisko pre poľnohospodárske výrobky, alebo tvoria neoddeliteľnú súčasť výrobného procesu. Napokon, morská soľ by sa mala začleniť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, pretože sa vyrába s použitím prírodných výrobných techník a jej výroba prispieva k rozvoju vidieckych oblastí, a teda prispieva k cieľom tohto nariadenia. Pre zrozumiteľnosť by sa tieto iné výrobky, ktoré sa neuvádzajú v prílohe I k zmluve, mali uvádzať v prílohe k tomuto nariadeniu.

(9) Zo skúseností získaných doteraz pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. 834/2007 vyplýva, že je potrebné objasniť, na ktoré výrobné procesy a produkty sa toto nariadenie uplatňuje. V prvom rade by sa malo vzťahovať na postupy ekologického poľnohospodárstva a produkty vrátane produktov akvakultúry a včelárstva. Okrem toho by sa malo vzťahovať na spracované poľnohospodárske produkty učené na použitie ako potraviny alebo krmivo, pretože umiestnenie týchto produktov na trh ako produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby poskytuje poľnohospodárskym produktom dôležité odbytisko a zabezpečuje pre spotrebiteľa viditeľnosť ekologického charakteru poľnohospodárskych produktov, ktoré sa pri spracovaní použili. Rovnako by sa toto nariadenie malo vzťahovať na určité iné produkty, ktoré úzko súvisia s poľnohospodárskymi produktmi podobne úzko ako spracované poľnohospodárske produkty, pretože tieto iné produkty buď predstavujú významné odbytisko pre poľnohospodárske produkty, alebo tvoria neoddeliteľnú súčasť výrobného procesu. A napokon, do pôsobnosti tohto nariadenia by sa mala zahrnúť soľ, keďže sa vyrába prírodným výrobným postupom a jej výroba prispieva k rozvoju vidieckych oblastí, a tak patrí medzi ciele tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zohľadniť nové výrobné postupy alebo materiál či medzinárodné záväzky by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o zmenu zoznamu iných výrobkov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Iba výrobky, ktoré úzko súvisia s poľnohospodárskymi výrobkami, by mali byť oprávnené na zaradenie do uvedeného zoznamu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

PN zodpovedá PN spravodajcu k článku 2 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) V dôsledku miestneho charakteru činností spoločného stravovania sa opatrenia prijaté členskými štátmi a súkromnými systémami v tejto oblasti považujú za primerané na zabezpečenie fungovania jednotného trhu. Preto by potraviny pripravované zariadeniami spoločného stravovania v ich priestoroch nemali podliehať tomuto nariadeniu. Rovnako by sa toto nariadenie nemalo vzťahovať ani na výrobky z lovu a rybolovu voľne žijúcich živočíchov, keďže výrobný proces nemožno plne kontrolovať.

(12) Potraviny pripravované zariadeniami spoločného stravovania v ich priestoroch by mali podliehať tomuto nariadeniu. Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na produkty z lovu a rybolovu voľne žijúcich živočíchov, keďže výrobný proces nemožno plne kontrolovať.

Odôvodnenie

PN zodpovedá PN spravodajcu k článku 2 ods. 2 druhý pododsek.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Výskumnými projektmi sa preukázalo, že dôvera spotrebiteľov má na trhu s ekologickými potravinami kľúčový význam. Z dlhodobého hľadiska môžu pravidlá, ktoré nie sú dôveryhodné, ohroziť dôveru verejnosti a viesť k zlyhaniu trhu. Udržateľný rozvoj ekologickej výroby v Únii by sa preto mal zakladať na spoľahlivých pravidlách výroby, ktoré sú harmonizované na úrovni Únie. Tieto pravidlá výroby by navyše mali plniť očakávania prevádzkovateľov a spotrebiteľov, pokiaľ ide o kvalitu ekologických výrobkov a dodržiavanie zásad a pravidiel stanovených v tomto nariadení.

(13) Výskumnými projektmi sa preukázalo, že dôvera spotrebiteľov má na trhu s ekologickými potravinami kľúčový význam. Z dlhodobého hľadiska môžu pravidlá, ktoré nie sú dôveryhodné, a nedostatočné vykonávanie existujúcich pravidiel a kontrol na úrovni Únie ohroziť dôveru verejnosti a viesť k zlyhaniu trhu. Udržateľný rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby v Únii by sa preto mal zakladať na spoľahlivých a transparentných pravidlách výroby a harmonizovanom vykonávaní na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie. Skúsenosti z minulosti odhalili veľké nedostatky pri kontrolách na úrovni Únie. Je preto mimoriadne dôležité zlepšiť zhromažďovanie údajov, komunikáciu, monitorovanie a koordináciu dodržiavania týchto pravidiel vo všetkých členských štátoch a na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté súvisiace právne predpisy, ako sú právne predpisy v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín, rastlinného rozmnožovacieho materiálu, označovania a životného prostredia. Konkrétnejšie, pokiaľ ide o povoľovanie výrobkov a látok, ktoré možno použiť pri výrobe ekologických výrobkov, je dôležité zdôrazniť, že takéto výrobky a látky sa musia najprv povoliť na úrovni Únie. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté iné osobitné ustanovenia Únie týkajúce sa povoľovania uvedených výrobkov a látok, ako aj ich umiestňovania na trh.

(14) Toto nariadenie sa malo uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté ostatné právne predpisy Únie alebo vnútroštátne ustanovenia, a v súlade s právom Únie týkajúcim sa produktov uvedených v tomto nariadení, ako sú ustanovenia upravujúce výrobu, prípravu, umiestňovanie na trh, označovanie a kontrolu týchto produktov vrátane právnych predpisov o potravinách a výžive zvierat. Konkrétnejšie, pokiaľ ide o povoľovanie produktov a látok, ktoré možno použiť pri ekologickej poľnohospodárskej výrobe, je dôležité zdôrazniť, že takéto produkty a látky sa musia najprv povoliť na úrovni Únie. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté iné osobitné ustanovenia Únie týkajúce sa povoľovania uvedených produktov a látok, ako aj ich umiestňovania na trh.

Odôvodnenie

PN zodpovedá PN spravodajcu k článku 2 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Všeobecné pravidlá výroby podľa tohto nariadenia by v zásade mali zahŕňať zákaz používania ionizujúceho žiarenia a geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a výrobkov vyrobených z GMO alebo pomocou GMO. Keďže spotrebitelia sa čoraz viac znepokojujú pre vplyv spracovania a prepravy potravín na životné prostredie, od ekologických prevádzkovateľov iných než poľnohospodárov a prevádzkovateľov produkujúcich morské riasy alebo chovajúcich živočíchy akvakultúry by sa malo vyžadovať, aby svoje výsledky v oblasti životného prostredia riadili podľa harmonizovaného systému. S cieľom minimalizovať regulačné zaťaženie mikropodnikov, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie 2003/361/ES, zapojených do ekologickej výroby je vhodné oslobodiť ich od uplatňovania uvedenej požiadavky. S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie všeobecných pravidiel výroby by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o stanovenie kritérií, ktorým má zodpovedať systém environmentálneho riadenia.

(15) Všeobecné pravidlá výroby podľa tohto nariadenia by v zásade mali zahŕňať zákaz používania ionizujúceho žiarenia a geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a výrobkov vyrobených z GMO alebo pomocou GMO. Malo by sa vyvíjať úsilie na rozvoj trhu, pokiaľ ide o veterinárne lieky bez GMO. Keďže spotrebitelia sa v rastúcej miere znepokojujú pre vplyv spracovania a prepravy potravín na životné prostredie, od ekologických prevádzkovateľov iných než mikropodnikov, poľnohospodárov, včelárov, maloobchodníkov a prevádzkovateľov produkujúcich riasy alebo chovajúcich živočíchy akvakultúry by sa malo vyžadovať, aby svoje výsledky v oblasti životného prostredia zlepšili v súlade s harmonizovaným rámcom. S cieľom minimalizovať regulačné zaťaženie mikropodnikov, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie 2003/361/ES27, zapojených do ekologickej poľnohospodárskej výroby je vhodné oslobodiť ich od uplatňovania uvedenej požiadavky. S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie všeobecných pravidiel výroby by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o doplnenie určitých kritérií rámca environmentálneho riadenia.

__________________

__________________

Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

27 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

 

(Zmena slova „morské riasy“ na „riasy“ sa uplatňuje v celom texte. Po prijatí si to vyžiada zodpovedajúce zmeny v celom texte.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Riziko nedodržiavania súladu s pravidlami ekologickej výroby sa považuje za vyššie v poľnohospodárskych podnikoch s jednotkami, ktoré sa neriadia pravidlami ekologickej výroby. Preto by sa po primeranom období konverzie mali všetky poľnohospodárske podniky v Únii, ktorých cieľom je stať sa ekologickými, v plnej miere riadiť v súlade s požiadavkami uplatniteľnými na ekologickú výrobu. Ekologické poľnohospodárske podniky by mali mať vo všetkých členských štátoch rovnako dlhé obdobie konverzie bez ohľadu na to, či predtým dodržiavali agroenvironmentálne opatrenia podporované z finančných zdrojov Únie. V prípade pôdy ležiacej úhorom však nijaké obdobie konverzie nie je potrebné. S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť, dodržiavanie súladu s týmto nariadením a prispôsobenie sa technickému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel, ktorými sa dopĺňajú všeobecné pravidlá konverzie alebo dopĺňajú a menia osobitné pravidlá konverzie.

(16) Riziko nedodržiavania súladu s pravidlami ekologickej poľnohospodárskej výroby sa považuje za vyššie v poľnohospodárskych podnikoch s jednotkami, ktoré sa neriadia pravidlami ekologickej výroby. Preto by sa po primeranom období konverzie mali všetky poľnohospodárske podniky v Únii, ktorých cieľom je stať sa ekologickými, v plnej miere riadiť v súlade s požiadavkami uplatniteľnými na ekologickú poľnohospodársku výrobu. Zmiešané poľnohospodárske podniky vrátane výrobných jednotiek, ktoré sa venujú neekologickej poľnohospodárskej výrobe a výrobné jednotky, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, by však mali byť povolené v prípade, že tradičné poľnohospodárske činnosti sú jasne odlíšené od ekologických poľnohospodárskych činností. Okrem toho by nijaké obdobie konverzie nemalo byť potrebné v prípade pôdy ležiacej úhorom alebo ak existuje dôkaz, že iba látky schválené pre ekologickú výrobu boli použité na uvedených pozemkoch aspoň počas takého obdobia, aké sa požaduje na konverziu, a ak sú splnené ostatné potrebné podmienky. S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť, dodržiavanie súladu s týmto nariadením a prispôsobenie sa technickému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel, ktorými sa dopĺňajú všeobecné pravidlá konverzie alebo dopĺňajú osobitné pravidlá konverzie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a) Pri výbere druhov a odrôd na pestovanie by sa mala zohľadniť ich schopnosť prispôsobiť sa klimatickým a pôdno-klimatickým podmienkam a ich odolnosť voči chorobám.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a) Špecifické požiadavky na účely šľachtenia rastlín a zvierat neboli dostatočne zohľadnené v predchádzajúcich nariadeniach a mali by sa jasne definovať a stanoviť v tomto nariadení. Je to osobitne potrebné v záujme vyriešenia problému existujúcich nedostatkov v dostupnosti ekologického osiva a zvierat vhodných na ekologickú poľnohospodársku výrobu na vnútornom trhu. Komisia by preto mala uskutočniť nevyhnutné kroky na posilnenie organického šľachtenia rastlín a zvierat prostredníctvom príslušných opatrení a výskumných programov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Pokiaľ ide o pôdohospodárstvo a zúrodňovanie pôdy, mali by sa stanoviť podmienky používania pestovateľských postupov povolených v ekologickej rastlinnej výrobe a používania hnojív a pôdnych pomocných látok.

(19) Pokiaľ ide o pôdohospodárstvo a zúrodňovanie pôdy, mali by sa stanoviť podmienky používania pestovateľských postupov povolených v ekologickej rastlinnej výrobe a používania hnojív a pôdnych pomocných látok. Z tohto hľadiska by členské štáty mali nabádať výrobcov v oblastiach ekologického poľnohospodárstva, aby sa zoskupovali s cieľom znižovať riziko kontaminácie látkami používanými v tradičnom poľnohospodárstve. Vzhľadom na potenciál biouhlia, ktoré zvyšuje úrodnosť pôdy prirodzeným spôsobom, znižuje využívanie hnojív a vody a pomáha znižovať emisie skleníkových plynov, by sa malo povoliť jeho využívanie v pôdohospodárstve.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a) Keďže podzemná voda je hlavným vektorom dopravy rezíduí vznikajúcich pri tradičných poľnohospodárskych postupoch, členské štáty by mali podporovať ekologické poľnohospodárske postupy v oblastiach na hornom toku.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Používanie pesticídov by sa malo významne obmedziť. Malo by sa uprednostniť používanie opatrení, ktorými sa zamedzuje poškodenie spôsobené škodcami a burinami, a to prostredníctvom techník, ktoré nezahŕňajú používanie prípravkov na ochranu rastlín, ako je striedanie plodín. Prítomnosť škodcov a buriny by sa mala monitorovať, aby sa dalo rozhodnúť, či je akákoľvek intervencia hospodársky a ekologicky opodstatnená. Používanie určitých prípravkov na ochranu rastlín by sa malo umožniť, ak sa uvedenými technikami neposkytuje primeraná ochrana, a len v prípade, ak boli takéto prípravky na ochranu rastlín povolené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, potom, ako sa posúdila ich zlučiteľnosť s cieľmi a zásadami ekologického poľnohospodárstva vrátane obmedzujúcich podmienok používania, a po následnom povolení v súlade s týmto nariadením.

(20) Používanie pesticídov by sa malo významne obmedziť. Malo by sa uprednostniť využívanie opatrení, ktorými sa zamedzuje poškodenie spôsobené škodcami, burinami a chorobami, a to prostredníctvom techník, ktoré nezahŕňajú používanie prípravkov na ochranu rastlín, ako je striedanie plodín a rotácia. Prítomnosť škodcov, buriny a chorôb by sa mala monitorovať, aby sa dalo rozhodnúť, či je akákoľvek intervencia hospodársky a ekologicky opodstatnená. Používanie určitých prípravkov na ochranu rastlín by sa malo umožniť, ak sa uvedenými technikami neposkytuje primeraná ochrana, a len v prípade, ak boli takéto prípravky na ochranu rastlín povolené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200928, potom, ako sa posúdila ich zlučiteľnosť s cieľmi a zásadami ekologického poľnohospodárstva vrátane obmedzujúcich podmienok používania, a po následnom povolení v súlade s týmto nariadením.

__________________

__________________

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

Odôvodnenie

PN zodpovedá pozmeňujúcim návrhom spravodajcu, ktoré sa týkajú prílohy II – časť I – bod 1.6.1 – úvodná časť a bodu 1.6.2.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť, dodržiavanie súladu s týmto nariadením a prispôsobenie sa technickému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel, ktorými sa menia alebo dopĺňajú osobitné pravidlá rastlinnej výroby, pokiaľ ide o pestovateľské postupy, pôdohospodárstvo a zúrodňovanie pôdy, zdravie rastlín a ochranu proti škodcom a burine, riadenie pestovania húb a iných osobitných rastlín a riadenie systémov rastlinnej výroby, pôvod rastlinného rozmnožovacieho materiálu a zber voľne rastúcich rastlín.

(21) S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť, dodržiavanie súladu s týmto nariadením a prispôsobenie sa technickému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel, ktorými sa dopĺňajú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o pôdohospodárstvo a zúrodňovanie pôdy, zdravie rastlín a ochranu proti škodcom, burine a chorobám, riadenie pestovania húb a iných osobitných rastlín a riadenie systémov rastlinnej výroby a zber voľne rastúcich rastlín.

Odôvodnenie

PN zodpovedá pozmeňujúcim návrhom spravodajcu, ktoré sa týkajú článku 10 ods. 3 úvodnej časti a písmen a), c) a e).

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a) Vzhľadom na význam rozvoja používania semien a rastlín prispôsobených pôdnym a podnebným podmienkam a plnenia očakávania spotrebiteľov je potrebné podporovať výrobu ekologických osív a rastlín pri zachovaní možnosti používať neekologické osivá a rastliny v prípade nedostatočnej dostupnosti alebo na zachovanie dostatočnej genetickej bázy.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21b) Keďže je dôležité zabezpečiť pre ekologické poľnohospodárstvo plemenné zvieratá na dobrej genetickej úrovni a keďže tieto zvieratá sa musia chovať v súlade s pravidlami ekologického poľnohospodárstva, je žiaduce zachovať za určitých podmienok možnosť použitia neekologických plemenných zvierat s cieľom čeliť chýbajúcej dostupnosti alebo zabezpečiť dostatočnú genetickú bázu, najmä pokiaľ ide o zriedkavejšie druhy a plemená.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Keďže živočíšna výroba prirodzene zahŕňa obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy, v prípadoch, keď sa na výživu rastlín v rastlinnej výrobe používa hnoj, by sa mala zakázať živočíšna výroba bez pôdy. Pri výbere plemien by sa mala brať do úvahy ich schopnosť prispôsobiť sa miestnym podmienkam, ich životaschopnosť a odolnosť voči chorobám a mala by sa podporovať široká biologická diverzita.

(22) Keďže živočíšna výroba prirodzene zahŕňa obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy, v prípadoch, keď sa na výživu rastlín v rastlinnej výrobe používa hnoj, by sa mala zakázať živočíšna výroba bez pôdy. Pri výbere plemien by sa mala brať do úvahy ich schopnosť prispôsobiť sa miestnym podmienkam, ich životaschopnosť a odolnosť voči chorobám a mala by sa podporovať široká biologická diverzita pod podmienkou, že k tomu nedochádza na úkor pôvodných a miestnych plemien a druhov, ktorých zachovanie by sa malo podporovať.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a) V dôsledku existujúcich výnimiek, pokiaľ ide o vyššie normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, súvisiace poľnohospodárske postupy pre zvieratá v Únii sa značne odlišujú.

Odôvodnenie

PN zodpovedá PN spravodajcu k článku 5 ods. 1 písm. f).

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) S cieľom predchádzať environmentálnemu znečisteniu prírodných zdrojov, ako sú napríklad pôda a voda, živinami by sa mala stanoviť horná hranica dávky hnoja použitého na hektár a najvyššia zaťaženosť hospodárskymi zvieratami na hektár pôdy. Táto hranica by mala vychádzať z obsahu dusíka v hnoji.

(24) S cieľom predchádzať environmentálnemu znečisteniu prírodných zdrojov, ako sú napríklad pôda, zvodnené vrstvy a voda, živinami by sa mala stanoviť horná hranica dávky hnoja použitého na hektár a najvyššia zaťaženosť hospodárskymi zvieratami na hektár pôdy. Táto hranica by mala vychádzať z obsahu dusíka v hnoji.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) Malo by sa zakázať mrzačenie, ktoré za následok stres, poškodenie, ochorenie alebo utrpenie zvierat.

(25) Mali by sa zakázať všetky formy mrzačenia, ktoré majú za následok stres, poškodenie, ochorenie alebo utrpenie zvierat. Príslušné orgány by mali mať možnosť povoliť orezávanie zobáka hydiny, ak k nemu dochádza v prvých troch dňoch života, pripevňovanie elastických pásikov na chvosty oviec a kupírovanie chvostov z dôvodu bezpečnosti alebo zdravia zvieraťa a ľudského zdravia alebo ak cieľom týchto praktík je zlepšiť zdravie, dobré životné podmienky alebo hygienu hospodárskych zvierat. Odstraňovanie rohov a kastrácia mladých cicavcov by sa mali schváliť len v prípade, že sa používajú vhodné anestetiká a/alebo analgetiká.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) Hospodárske zvieratá by sa s prihliadnutím na ich fyziologické potreby mali kŕmiť kŕmnymi surovinami vyrobenými v súlade s pravidlami ekologickej výroby a mali by podľa možnosti pochádzať z vlastného hospodárstva. Okrem toho za presne stanovených podmienok možno na zabezpečenie základných výživových požiadaviek hospodárskych zvierat používať určité minerály, stopové prvky a vitamíny.

(26) Hospodárske zvieratá by sa s prihliadnutím na ich fyziologické potreby z hľadiska kvality aj kvantity mali kŕmiť kŕmnymi surovinami vyrobenými v súlade s pravidlami ekologickej poľnohospodárskej výroby a mali by podľa možnosti pochádzať z vlastného hospodárstva. Malo by byť možné, aby časť kŕmnej dávky obsahovala krmivo z podnikov, ktoré sú v procese konverzie na ekologické poľnohospodárstvo. Okrem toho za presne stanovených podmienok možno na zabezpečenie základných výživových požiadaviek hospodárskych zvierat používať určité minerály, stopové prvky a vitamíny. Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti rastlinné bielkoviny nie sú dostupné na trhu v dostatočnom množstve a sú potrebné na zabezpečenie zdravia zvierat v ekologickej výrobe, Komisia by teda mala prijať nevyhnutné opatrenia na podporu výroby bielkovín v biokvalite.

Odôvodnenie

PN zodpovedá PN spravodajcu, ktorý sa týka prílohy II časti II bodu 1.4.1. ods. 1 písm. b).

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť, dodržiavanie súladu s týmto nariadením a prispôsobenie sa technickému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel, ktorými sa menia alebo dopĺňajú osobitné pravidlá živočíšnej výroby, pokiaľ ide o pôvod zvierat, ustajnenie hospodárskych zvierat, vrátane minimálnych plôch na vnútorné a vonkajšie ustajnenie a maximálneho počtu zvierat na jeden hektár, ako aj pokiaľ ide o postupy chovu, plemenitbu, krmivo a kŕmenie, prevenciu chorôb a veterinárnu liečbu.

(28) S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť, dodržiavanie súladu s týmto nariadením a prispôsobenie sa technickému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel, ktorými sa dopĺňajú osobitné pravidlá živočíšnej výroby týkajúce sa výživy, prevencie chorôb a veterinárnej liečby.

Odôvodnenie

PN zodpovedá pozmeňujúcim návrhom, ktoré sa týkajú článku 11 ods. 2 úvodnej časti a písmen a), c), d) a e).

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32) S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť, dodržiavanie súladu s týmto nariadením a prispôsobenie sa technickému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel, ktorými sa menia alebo dopĺňajú osobitné pravidlá produkcie morských rias týkajúce sa vhodnosti vodného prostredia a plánu udržateľného riadenia, zberu voľne rastúcich morských rias, pestovania morských rias, opatrení proti inkrustácii organizmov a týkajúce sa čistenia výrobných prostriedkov a zariadení, a pokiaľ ide o stanovenie pravidiel, ktorými sa dopĺňajú osobitné pravidlá chovu živočíchov akvakultúry týkajúce sa vhodnosti vodného prostredia a plánu udržateľného riadenia, pôvodu živočíchov akvakultúry, akvakultúrnej praxe vrátane vodných izolačných systémov, výrobných systémov a maximálnej hustoty chovu, týkajúce sa rozmnožovania, manažmentu živočíchov akvakultúry, krmív a kŕmenia, prevencie chorôb a veterinárnej liečby.

(32) S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť, dodržiavanie súladu s týmto nariadením a prispôsobenie sa technickému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel, ktorými sa dopĺňajú osobitné pravidlá produkcie rias týkajúce sa zberu voľne žijúcich rias a pestovania rias vrátane rôznych druhov rias a opatrení proti inkrustácii organizmov a týkajúce sa čistenia výrobných prostriedkov a zariadení, a pokiaľ ide o stanovenie pravidiel, ktorými sa dopĺňajú osobitné pravidlá chovu živočíchov akvakultúry vrátane osobitných akvakultúrnych druhov týkajúce sa pôvodu živočíchov akvakultúry, podmienok umiestnenia a postupov chovu, manažmentu mäkkýšov, krmív a kŕmenia, prevencie chorôb a veterinárnej liečby.

Odôvodnenie

PN zodpovedá pozmeňujúcim návrhom spravodajcu k článku 12 ods. 2 a 3.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33a) Komisia by mala zabezpečiť, aby členské štáty prijali opatrenia na potláčanie nekalých praktík v potravinovom dodávateľskom reťazci v rámci odvetvia ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34) Mali by sa zaviesť ustanovenia týkajúce sa zloženia ekologických spracovaných potravín. Takéto potraviny by sa konkrétne mali vyrábať hlavne z poľnohospodárskych zložiek, ktoré sú ekologické, s obmedzenou možnosťou využívať určité poľnohospodárske zložky iné ako ekologické uvedené v tomto nariadení. Okrem toho by sa na používanie vo výrobe ekologických spracovaných potravín mali povoliť len určité látky povolené v súlade s týmto nariadením.

(34) Mali by sa zaviesť ustanovenia týkajúce sa zloženia ekologických spracovaných potravín. Takéto potraviny by sa konkrétne mali vyrábať z poľnohospodárskych zložiek, ktoré sú ekologické, s obmedzenou možnosťou využívať určité poľnohospodárske zložky iné ako ekologické uvedené v tomto nariadení. Okrem toho by sa na používanie vo výrobe ekologických spracovaných potravín mali povoliť len určité látky povolené v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35) Spracované potraviny by sa mali označovať ako ekologické len vtedy, ak všetky alebo skoro všetky ich zložky poľnohospodárskeho pôvodu sú ekologické. Mali by sa však zaviesť osobitné ustanovenia o označovaní spracovaných potravín obsahujúcich poľnohospodárske zložky, ktoré nemožno získať ekologickým spôsobom, ako je to v prípade výrobkov z lovu a rybolovu. Okrem toho by sa na účely informovania spotrebiteľov, zabezpečenia transparentnosti na trhu a podpory používania ekologických zložiek malo umožniť za určitých podmienok odkazovať v zozname zložiek na ekologickú výrobu.

(35) Spracované potraviny by sa mali označovať ako ekologické len vtedy, ak všetky alebo skoro všetky ich zložky poľnohospodárskeho pôvodu sú ekologické. Mali by sa však zaviesť osobitné ustanovenia o označovaní spracovaných potravín obsahujúcich poľnohospodárske zložky, ktoré nemožno získať ekologickým spôsobom, ako je to v prípade výrobkov z lovu a rybolovu. Okrem toho by sa na účely informovania spotrebiteľov, zabezpečenia transparentnosti na trhu a podpory používania ekologických zložiek malo umožniť za určitých podmienok odkazovať v zozname zložiek na ekologickú výrobu a pôvod produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37) S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť, dodržiavanie súladu s týmto nariadením a prispôsobenie sa technickému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel, ktorými sa menia alebo dopĺňajú osobitné pravidlá výroby spracovaných potravín a krmív týkajúce sa postupov, ktoré sa majú dodržiavať, preventívnych opatrení, ktoré sa majú prijať, zloženia spracovaných potravín a krmív, opatrení v súvislosti s čistením, uvádzania spracovaných výrobkov na trh vrátane ich označovania a identifikácie, týkajúce sa oddelenia ekologických výrobkov, poľnohospodárskych zložiek a kŕmnych surovín od iných ako ekologických výrobkov, poľnohospodárskych zložiek a kŕmnych surovín, týkajúce sa zoznamu iných ako ekologických poľnohospodárskych zložiek, ktoré možno výnimočne použiť na výrobu ekologických spracovaných výrobkov, týkajúce sa výpočtu percentuálneho podielu poľnohospodárskych zložiek a týkajúce sa techník použitých pri spracúvaní potravín alebo krmív.

(37) S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť, dodržiavanie súladu s týmto nariadením a prispôsobenie sa technickému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel, ktorými sa dopĺňajú osobitné pravidlá výroby spracovaných krmív týkajúce sa preventívnych a ochranných opatrení, ktoré sa majú prijať,  a postupov používaných pri spracovaní krmív, a osobitné pravidlá výroby spracovaných potravín týkajúce sa preventívnych a ochranných opatrení, ktoré sa majú prijať, ako aj zloženia a podmienok používania produktov a látok povolených na použitie v spracovaných potravinách, týkajúce sa ďalej zoznamu iných ako ekologických poľnohospodárskych zložiek, ktoré možno výnimočne použiť na výrobu ekologických spracovaných produktov, týkajúce sa tiež výpočtu percentuálneho podielu poľnohospodárskych zložiek a týkajúce sa techník použitých pri spracúvaní potravín.

Odôvodnenie

PN zodpovedá pozmeňujúcim návrhom spravodajcu, ktoré sa týkajú článku 13 ods. 2 a ktorými sa zavádza nový článok 13 (ods. 3).

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38) Ekologické víno by sa malo vyrábať výlučne z ekologických surovín a povoliť by sa malo pridanie len určitých látok povolených v súlade s týmto nariadením. Vo výrobe ekologického vína by sa mali zakázať určité enologické postupy, procesy a ošetrenia. Ostatné postupy, procesy a ošetrenia by sa mali povoliť na základe presne vymedzených podmienok.

(38) Ekologické víno by sa malo vyrábať výlučne z ekologických surovín a povoliť by sa malo pridanie len určitých látok povolených v súlade s týmto nariadením. Enologické postupy, procesy a ošetrenia sa musia vykonávať v súlade s pravidlami výroby, ktoré sú vymedzené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39) S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť, dodržiavanie súladu s týmto nariadením a prispôsobenie sa technickému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel, ktorými sa menia alebo dopĺňajú osobitné pravidlá výroby vína týkajúce sa enologických postupov a obmedzení.

(39) S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť, dodržiavanie súladu s týmto nariadením a prispôsobenie sa technickému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel, ktorými sa dopĺňajú osobitné pravidlá výroby vína týkajúce sa enologických postupov a obmedzení.

Odôvodnenie

PN zodpovedá PN spravodajcu k článku 14 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41) S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť, dodržiavanie súladu s týmto nariadením a prispôsobenie sa technickému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel, ktorými sa menia alebo dopĺňajú osobitné pravidlá výroby ekologických kvasníc týkajúce sa spracúvania a substrátov použitých pri ich výrobe.

(41) S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť, dodržiavanie súladu s týmto nariadením a prispôsobenie sa technickému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel, ktorými sa dopĺňajú osobitné pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby kvasníc týkajúce sa spracúvania a substrátov používaných pri ich výrobe.

Odôvodnenie

PN zodpovedá PN spravodajcu k článku 15 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42) S cieľom zohľadniť možnú budúcu potrebu osobitných pravidiel výroby v prípade výrobkov, ktorých výroba nepatrí do žiadnej kategórie osobitných pravidiel výroby stanovených v tomto nariadení, ako aj s cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť, dodržiavanie súladu s týmto nariadením a následne prispôsobenie sa technickému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o stanovenie osobitných pravidiel výroby takýchto výrobkov vrátane zmien takýchto pravidiel alebo ich doplnení.

(42) Ak sa týmto nariadením nestanovujú podrobné pravidlá výroby v prípade určitých živočíšnych druhov, určitých vodných rastlín a určitých mikrorias, až do vloženia podrobných pravidiel výroby do tohto nariadenia by sa mali uplatňovať vnútroštátne pravidlá, alebo ak neexistujú, súkromné normy, ktoré členské štáty uznali. Takéto vnútroštátne pravidlá alebo súkromné normy by sa mali oznámiť Komisii. Pravidlá stanovené v tomto nariadení, pokiaľ ide o označovanie, kontroly a certifikáciu, by sa mali uplatňovať zodpovedajúcim spôsobom.

Odôvodnenie

PN zodpovedá PN spravodajcu k článku 16.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43) V nariadení (ES) č. 834/2007 sa stanovili rôzne výnimky z pravidiel ekologickej výroby. Zo skúseností získaných pri uplatňovaní uvedených ustanovení vyplynulo, že tieto výnimky majú negatívny vplyv na ekologickú výrobu. Zistilo sa najmä, že samotná existencia týchto výnimiek bráni výrobe vstupných materiálov v ekologickej forme a že nie je zabezpečená vysoká úroveň dobrých životných podmienok zvierat spojená s ekologickou výrobou. Riadenie a kontrola výnimiek navyše predstavujú značné administratívne zaťaženie vnútroštátnych správnych orgánov aj prevádzkovateľov. Napokon, existencia výnimiek vytvára podmienky pre narušenia hospodárskej súťaže a hrozí oslabením dôvery spotrebiteľov. Možnosť povoľovať výnimky z pravidiel ekologickej výroby by sa preto mala ďalej zúžiť a obmedziť na prípady katastrofických okolností.

(43) V nariadení (ES) č. 834/2007 sa stanovili rôzne výnimky z pravidiel ekologickej výroby. Zo skúseností získaných pri uplatňovaní uvedených ustanovení vyplynulo, že tieto výnimky nevytvorili dostatočné stimuly na to, aby sa takéto výnimky stali nadbytočnými. Zistilo sa najmä, že samotná existencia týchto výnimiek môže brániť zvýšeniu dodávky vstupných materiálov v ekologickej forme a že nie vždy je zabezpečená vysoká úroveň dobrých životných podmienok zvierat spojená s ekologickou výrobou. Riadenie a kontrola výnimiek navyše predstavujú značné administratívne zaťaženie vnútroštátnych správnych orgánov aj prevádzkovateľov. Napokon, existencia výnimiek vytvára podmienky pre narušenia hospodárskej súťaže a hrozí oslabením dôvery spotrebiteľov. Opatrenia na stimulovanie rozvoja ekologickej plemenitby a na odstránenie existujúcich nedostatkov na trhu s ekologickými vstupnými materiálmi by sa preto mali stanoviť týmto nariadením, aby čo najskôr bolo možné postupne odstrániť výnimky.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44) S cieľom umožniť pokračovanie ekologickej výroby alebo jej obnovenie v prípadoch katastrofických okolností by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o určenie kritérií kvalifikácie prípadov katastrofických okolností, stanovenie osobitných pravidiel riešenia týchto prípadov a potrebné požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie.

(44) Komisia by mala byť splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 36, ktorým sa stanovujú kritériá, na základe ktorých sa môžu stanoviť situácie, ktoré vyžadujú mimoriadne pravidlá výroby, ako aj spôsoby na zvládanie takýchto situácií a ktorým sa stanovujú požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie, pričom sa zohľadnia odborné znalosti z ekologického odvetvia.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(44a) Spotreba potravín vyrábaných a predávaných na miestnom trhu by sa mala podporovať a propagovať s cieľom zabezpečiť, aby sa emisie skleníkových plynov v odvetví dopravy znížili na najnižšiu možnú mieru. Okrem toho by sa na zníženie produkcie odpadu mali podporovať nebalené produkty a je potrebné čo najviac vylúčiť nadmerné obaly.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45) Za určitých podmienok možno zber a prepravu ekologických výrobkov a výrobkov iných ako ekologických vykonávať súčasne. Mali by sa stanoviť osobitné ustanovenia, aby sa počas manipulácie náležite oddelili ekologické výrobky od výrobkov iných ako ekologických a aby sa zamedzilo ich zmiešaniu.

(45) Za určitých podmienok možno zber a prepravu ekologických výrobkov a výrobkov iných ako ekologických vykonávať súčasne. Mali by sa stanoviť osobitné ustanovenia, aby sa počas takejto manipulácie na účely zberu, prepravy a spracovania náležite oddelili produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby od produktov iných ako ekologických a aby sa zamedzilo ich zmiešaniu.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46) S cieľom zabezpečiť integritu ekologickej výroby a prispôsobenie sa technickému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel, ktorými sa menia alebo dopĺňajú osobitné pravidlá zberu, balenia, prepravy a skladovania ekologických výrobkov.

(46) S cieľom zabezpečiť integritu ekologickej poľnohospodárskej výroby a prispôsobenie sa technickému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel, ktorými sa dopĺňajú osobitné pravidlá zberu, balenia, prepravy a skladovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Odôvodnenie

PN zodpovedá PN spravodajcu k článku 18 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47) Používanie výrobkov a látok, ako sú prípravky na ochranu rastlín, hnojivá, pôdne pomocné látky, živiny, zložky výživy zvierat, doplnkové kŕmne látky alebo prídavné látky v potravinách, technologické pomocné látky a prostriedky na čistenie a dezinfekciu, v ekologickej výrobe, by sa malo obmedziť na minimum a malo by sa podmieniť dodržaním osobitných podmienok stanovených v tomto nariadení. Ten istý prístup by sa mal uplatňovať, pokiaľ ide o používanie výrobkov a látok, ako sú prídavné látky v potravinách a technologické pomocné látky, vo výrobe ekologických spracovaných potravín. Preto by sa mali prijať ustanovenia na vymedzenie všetkých možných použití takýchto výrobkov a látok v ekologickej výrobe všeobecne a osobitne vo výrobe ekologicky spracovaných potravín za splnenia určitých kritérií a zásad stanovených v tomto nariadení.

(47) Používanie produktov a látok, ako sú prípravky na ochranu rastlín, hnojivá, pôdne pomocné látky, živiny, zložky výživy zvierat, doplnkové kŕmne látky alebo prídavné látky v potravinách, technologické pomocné látky, produkty na použitie pri chove zvierat a prostriedky na čistenie a dezinfekciu, v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, by sa malo obmedziť na minimum a malo by sa podmieniť dodržaním osobitných podmienok stanovených v tomto nariadení. Ten istý prístup by sa mal uplatňovať aj na používanie produktov a látok ako prídavných látok v potravinách a technologických pomocných látok v ekologickej poľnohospodárskej výrobe spracovaných potravín, produktov a látok na enologické postupy a prostriedkov na čistenie a dezinfekciu. Preto by sa mali prijať ustanovenia na vymedzenie všetkých možných použití takýchto produktov a látok v ekologickej poľnohospodárskej výrobe všeobecne a osobitne vo výrobe ekologicky spracovaných potravín za splnenia určitých kritérií a zásad stanovených v tomto nariadení.

Odôvodnenie

PN zodpovedá pozmeňujúcim návrhom spravodajcu k článku 19 ods. 1 druhému pododseku písm. ba) a bb).

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48) S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť, dodržiavanie súladu s týmto nariadením, pokiaľ ide o ekologickú výrobu vo všeobecnosti a osobitne o výrobu ekologických spracovaných potravín, a zabezpečiť prispôsobenie sa technickému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty s cieľom stanoviť doplňujúce kritériá povoľovania alebo rušenia povolení výrobkov a látok na účely ich používania v ekologickej výrobe vo všeobecnosti a osobitne vo výrobe ekologických spracovaných potravín a stanoviť ďalšie požiadavky na používanie takýchto povolených výrobkov a látok.

(48) S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť, dodržiavanie súladu s týmto nariadením, pokiaľ ide o ekologickú poľnohospodársku výrobu vo všeobecnosti a osobitne o výrobu ekologických spracovaných potravín, a zabezpečiť prispôsobenie sa technickému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o povoľovanie alebo rušenie povolení produktov a látok, ktoré sa môžu používať v ekologickej poľnohospodárskej výrobe vo všeobecnosti, a produktov a látok, ktoré sa môžu používať osobitne vo výrobe spracovaných potravín z ekologickej výroby, a stanovenie ďalších požiadaviek na používanie takýchto povolených produktov a látok.

Odôvodnenie

PN zodpovedá PN spravodajcu k článku 19 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49) Vzhľadom na to, že v Únii neexistujú osobitné pravidlá prijímania opatrení pre prípad, keď sa v ekologických výrobkoch vyskytujú nepovolené látky alebo výrobky, v rámci Únie sa vyvinuli a uplatňovali rôzne riešenia. Táto situácia vyvoláva u prevádzkovateľov, štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií neistotu. Môže mať za následok aj rôzne zaobchádzanie s prevádzkovateľmi v Únii a ovplyvniť dôveru spotrebiteľov v ekologické výrobky. Je preto vhodné vypracovať jasné a jednotné ustanovenia s cieľom zakázať, aby sa výrobky, v ktorých sa nachádzajú akékoľvek nepovolené výrobky alebo látky v množstvách prekračujúcich dané úrovne, uvádzali na trh ako ekologické. Uvedené úrovne by sa mali stanoviť s ohľadom najmä na smernicu Komisie 2006/125/ES o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určených pre dojčatá a malé deti.

vypúšťa sa

__________________

 

Smernica Komisie 2006/125/ES z 5. decembra 2006 o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určených pre dojčatá a malé deti (Ú. v. EÚ L 339, 6.12.2006, s. 16).

 

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(50) S cieľom zabezpečiť účinnosť, efektívnosť a transparentnosť ekologickej výroby a systému označovania by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o osobitné kritériá a podmienky stanovovania a uplatňovania úrovní prítomnosti nepovolených výrobkov a látok, nad ktorými už výrobky nemožno uvádzať na trh ako ekologické, a to s ohľadom na určovanie týchto úrovní a ich prispôsobenie technickému vývoju.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(51) Ekologická výroba sa zakladá na všeobecnej zásade zásade minimalizácie vonkajších vstupov. Od poľnohospodárov sa vyžaduje, aby prijali opatrenia na predchádzanie riziku kontaminácie nepovolenými výrobkami alebo látkami. Napriek uvedeným opatreniam sa môže stať, že sa poľnohospodárom neumožní uviesť na trh výrobky ako ekologické z dôvodu neúmyselnej prítomnosti nepovolených výrobkov alebo látok. Je preto vhodné stanoviť možnosť, na základe ktorej môže Komisia v súlade s článkom 42 zmluvy povoliť členským štátom, aby na kompenzáciu strát v uvedených prípadoch poskytli poľnohospodárom vnútroštátne platby. Členské štáty môžu na celkové alebo čiastočné pokrytie takýchto strát využiť aj nástroje spoločnej poľnohospodárskej politiky.

(51) Ekologická poľnohospodárska výroba sa zakladá na všeobecnej zásade minimalizácie vonkajších vstupov. Od poľnohospodárov sa vyžaduje, aby prijali opatrenia na predchádzanie riziku kontaminácie nepovolenými produktmi alebo látkami. Napriek uvedeným opatreniam sa môže stať, že sa poľnohospodárom neumožní uviesť na trh produkty ako ekologické z dôvodu neúmyselnej prítomnosti nepovolených výrobkov alebo látok.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52) Označovanie poľnohospodárskych výrobkov a potravín by malo podliehať všeobecným pravidlám stanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, a najmä ustanoveniam zameraným na zamedzenie označenia, ktoré môže zmiasť alebo zavádzať spotrebiteľov. V tomto nariadení by sa okrem toho mali zaviesť osobitné ustanovenia o označovaní ekologických výrobkov. Zavedenými ustanoveniami by sa mali chrániť záujmy prevádzkovateľov tým, že ich výrobky by boli na trhu správne identifikované a že by využívali podmienky spravodlivej hospodárskej súťaže, ako aj záujmy spotrebiteľov tým, že by sa im umožnilo prijímanie informovaných rozhodnutí.

(52) Označovanie poľnohospodárskych výrobkov a potravín by malo podliehať všeobecným pravidlám stanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/201132, a najmä prísnemu dodržiavaniu spoločných noriem v oblasti označovania a ustanoveniam zameraným na zamedzenie označenia, ktoré môže zmiasť alebo zavádzať spotrebiteľov. V tomto nariadení by sa okrem toho mali zaviesť osobitné ustanovenia o označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby. Zavedenými ustanoveniami by sa mali chrániť záujmy prevádzkovateľov tým, že ich výrobky by boli na trhu správne identifikované a že by využívali podmienky spravodlivej hospodárskej súťaže, ako aj záujmy spotrebiteľov tým, že by sa im umožnilo prijímanie informovaných rozhodnutí.

__________________

__________________

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(57) S cieľom poskytnúť spotrebiteľom jasné a náležité informácie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o úpravu zoznamu pojmov týkajúcich sa ekologickej výroby stanovených v tomto nariadení, stanovenie osobitných požiadaviek na označovanie a zloženie krmív a ich zložiek, stanovenie ďalších pravidiel označovania a používania označení iných, akým je logo ekologickej výroby Európskej únie stanovené v tomto nariadení, a pokiaľ ide o zmenu loga ekologickej výroby Európskej únie a s súvisiacich pravidiel.

(57) S cieľom poskytnúť spotrebiteľom jasné a náležité informácie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o úpravu zoznamu pojmov týkajúcich sa ekologickej poľnohospodárskej výroby stanovených v tomto nariadení, stanovenie ďalších pravidiel označovania a používania označení iných, akým je logo ekologickej poľnohospodárskej výroby Európskej únie stanovené v tomto nariadení, a pokiaľ ide o zmenu loga ekologickej poľnohospodárskej výroby Európskej únie a súvisiacich pravidiel.

Odôvodnenie

PN zodpovedá PN spravodajcu k článku 21 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(58) Ekologická výroba je vierohodná iba vtedy, ak ju sprevádzajú účinné overovania a kontroly vo všetkých fázach výroby, spracovania a distribúcie. Ekologická výroba by mala podliehať úradným kontrolám alebo iným úradným činnostiam vykonávaným v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. (XXX/XXXX) s cieľom overovať dodržiavanie pravidiel o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov.

(58) Ekologická poľnohospodárska výroba je vierohodná iba vtedy, ak ju sprevádzajú účinné overovania a kontroly vo všetkých fázach výroby, spracovania a distribúcie. Ekologická poľnohospodárska výroba by mala podliehať úradným kontrolám alebo iným úradným činnostiam vykonávaným v súlade s týmto nariadením s cieľom overovať dodržiavanie pravidiel o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby. Osobitné pravidlá týkajúce sa ekologickej poľnohospodárskej výroby a kontroly výrobného procesu počas reťazca ekologickej poľnohospodárskej výroby by mali preto spadať do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XX/XXX z [...] o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva, pravidiel týkajúcich sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín, rastlinného rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín a o zmene nariadení (ES) č. 999/2001, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES) č. 1/2005, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 834/2007, (ES) č. 1099/2009, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, nariadení (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. [….]/2013 [Úrad pre publikácie, vložte číslo nariadenia, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu] a smerníc 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L...).

 

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(60) Malí poľnohospodári v Únii čelia jednotlivo pomerne vysokým nákladom na inšpekcie a pomerne vysokému administratívnemu zaťaženiu spojenému s ekologickou certifikáciou. Mal by sa povoliť systém skupinovej certifikácie s cieľom znížiť náklady na inšpekcie a certifikáciu, ako aj znížiť súvisiace administratívne zaťaženie, posilniť miestne siete, podporiť zlepšenie trhových odbytísk a zabezpečiť rovnaké podmienky, ako majú prevádzkovatelia v tretích krajinách. Z tohto dôvodu by sa mal zaviesť a vymedziť pojem „skupina prevádzkovateľov“.

(60) Malí poľnohospodári v Únii čelia jednotlivo pomerne vysokým nákladom na inšpekcie a pomerne vysokému administratívnemu zaťaženiu spojenému s ekologickou certifikáciou. Mal by sa povoliť systém skupinovej certifikácie s cieľom znížiť náklady na inšpekcie a certifikáciu, ako aj znížiť súvisiace administratívne zaťaženie, posilniť miestne siete, podporiť zlepšenie trhových odbytísk a zabezpečiť rovnaké podmienky, ako majú prevádzkovatelia v tretích krajinách. Z tohto dôvodu by sa mal zaviesť a vymedziť pojem „skupina prevádzkovateľov“. Do tohto pojmu by sa mali začleniť aj cezhraničné skupiny prevádzkovateľov. Okrem toho by členské štáty mali cielene využívať opatrenia spolupráce medzi poľnohospodármi, najmä malými poľnohospodármi oprávnenými podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(61) S cieľom zabezpečiť účinnosť, efektívnosť a transparentnosť ekologickej výroby a systému označovania by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o požiadavky na vedenie záznamov prevádzkovateľmi alebo skupinami prevádzkovateľov, požiadavky na zverejňovanie zoznamu prevádzkovateľov, ako aj požiadavky a postupy, ktoré sa majú uplatňovať na zverejňovanie poplatkov prípadne vyberaných za kontroly overovania súladu s pravidlami ekologickej výroby a za dohľad príslušných orgánov nad uplatňovaním týchto poplatkov, ako aj o kritériá vymedzovania skupín výrobkov, v prípade ktorých by prevádzkovatelia mali mať nárok len na jeden certifikát o ekologickej výrobe vydaný dotknutou štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

PN zodpovedá pozmeňujúcim návrhom spravodajcu k článku 24 ods. 6 a článku 25 ods. 6.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(62) S cieľom zabezpečiť účinné a efektívne vykonávanie certifikácie skupiny prevádzkovateľov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o povinnosti jednotlivých členov skupiny prevádzkovateľov, zloženie a veľkosť tejto skupiny, kategórie výrobkov, ktoré má skupina prevádzkovateľov vyrábať, podmienky účasti v skupine, zriadenie a fungovanie systému vnútorných kontrol skupiny vrátane rozsahu, obsahu a frekvencie kontrol, ktoré sa majú vykonávať.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

PN zodpovedá PN spravodajcu k článku 26 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 62 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(62a) S cieľom maximalizovať príležitosti pre malých poľnohospodárov a povzbudzovať jednotlivých poľnohospodárov, aby vytvárali skupiny prevádzkovateľov, by sa v pravidlách pre skupiny prevádzkovateľov mali odrážať potreby a zdrojové kapacity všetkých malých poľnohospodárov.

Odôvodnenie

PN zodpovedá PN spravodajcu k článku 26 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(67) Zo skúseností získaných so systémom štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uznaných za oprávnené vykonávať kontroly a vydávať certifikáty v tretích krajinách na účely dovozu výrobkov poskytujúcich rovnocenné záruky vyplýva, že pravidlá uplatňované uvedenými organizáciami sú rozdielne a ťažko by sa mohli považovať za rovnocenné s príslušnými pravidlami Únie. Nárast noriem týkajúcich sa štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií okrem toho obmedzuje primeraný dohľad zo strany Komisie. Uvedený systém uznávania rovnocennosti by sa preto mal zrušiť. Uvedeným štátnym inšpekčným organizáciám a súkromným inšpekčným organizáciám by sa však mal poskytnúť dostatočný čas na to, aby sa mohli pripraviť na získanie uznania na účely dovozu výrobkov, ktoré sú v súlade s pravidlami Únie.

(67) Zo skúseností získaných so systémom štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uznaných za oprávnené vykonávať kontroly a vydávať certifikáty v tretích krajinách na účely dovozu produktov poskytujúcich rovnocenné záruky vyplýva, že pravidlá uplatňované uvedenými organizáciami sú rozdielne a ťažko by sa mohli považovať za rovnocenné s príslušnými pravidlami Únie. Nárast noriem týkajúcich sa štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií okrem toho obmedzuje primeraný dohľad zo strany Komisie. Uvedený systém uznávania rovnocennosti by sa preto mal upraviť tak, aby sa v relevantných prípadoch mohol zaviesť nový systém prispôsobeného dodržiavania súladu. Uvedeným štátnym inšpekčným organizáciám a súkromným inšpekčným organizáciám by sa však mal poskytnúť dostatočný čas na to, aby sa mohli pripraviť na získanie uznania na účely dovozu produktov, ktoré sú v súlade s pravidlami Únie.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 69

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(69) S cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi prevádzkovateľmi, vysledovateľnosť dovezených výrobkov určených na uvedenie na trh v Únii ako ekologické, alebo transparentnosť postupu uznávania štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií a vykonávania dohľadu nad nimi v súvislosti s dovozom vyhovujúcich ekologických výrobkov a s cieľom zabezpečiť spravovanie zoznamu tretích krajín uznaných na účely rovnocennosti podľa nariadenia (ES) č. 834/2007 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o doklady určené pre colné orgány v tretích krajinách, najmä vývozný certifikát pre ekologické výrobky, podľa možnosti v elektronickej podobe, doklady potrebné na účely dovozu, podľa možnosti takisto v elektronickej podobe, kritériá na uznanie alebo zrušenie uznania štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií v súvislosti s dovozom vyhovujúcich ekologických výrobkov a pokiaľ ide o informácie, ktoré majú tretie krajiny uznané podľa uvedeného nariadenia zasielať a ktoré sú potrebné pre dohľad Komisie nad ich uznaním a pre výkon tohto dohľadu vrátane preskúmania na mieste.

 

(69) S cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť dovezených produktov určených na umiestnenie na trh v Únii ako ekologické, alebo transparentnosť postupu uznávania štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií a vykonávania dohľadu nad nimi v súvislosti s dovozom vyhovujúcich produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a s cieľom zabezpečiť spravovanie zoznamu tretích krajín uznaných na účely rovnocennosti podľa nariadenia (ES) č. 834/2007 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o doklady potrebné na účely dovozu, podľa možnosti takisto v elektronickej podobe, pokiaľ ide o splnenie kritérií na uznanie alebo zrušenie uznania štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií v súvislosti s dovozom produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby spĺňajúcich zhodu, pokiaľ ide o informácie, ktoré majú tretie krajiny uznané podľa uvedeného nariadenia zasielať a ktoré sú potrebné pre dohľad nad ich uznaním, pokiaľ ide o stanovenie ustanovení pre výkon tohto dohľadu Komisiou vrátane preskúmania na mieste, pokiaľ ide o postup, ktorý sa má dodržiavať pri uznávaní štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií vrátane obsahu technickej dokumentácie, ktorá sa má predložiť, ako aj zrušenie uznania a pokiaľ ide o kontroly a iné činnosti, ktoré majú vykonávať štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie uznané Komisiou. V prípade zistenia závažného alebo opakovaného porušenia pravidiel, ktorými sa riadia inšpekcie a certifikácie, uznanie dotknutých súkromných inšpekčných organizácií by sa malo okamžite zrušiť v príslušných tretích krajinách, ako aj v rámci celého trhu Únie v prípade vnútroštátnych akreditačných orgánov zriadených v Únii.

Odôvodnenie

PN zodpovedá pozmeňujúcim návrhom spravodajcu, ktoré sa týkajú článku 27 ods. 3 a článku 29 ods. 7 a ktorými sa v článku 29 zavádzajú nové odseky 7a a 7b.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 69 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(69a) Právomoc prijímať určité akty by sa mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o uplatňovanie opatrení týkajúcich sa nedodržiavania súladu alebo predpokladaného nedodržiavania súladu s platnými pravidlami, ktoré majú vplyv na integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby dovezených z tretích krajín uznaných podľa článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007, a pokiaľ ide o systém, ktorý sa má použiť na prenos informácií potrebných na vykonávanie a monitorovanie tohto nariadenia. Všetky informácie o predpokladanom nedodržiavaní súladu, o zrušení uznania alebo pozastavení povolenia by sa mali okamžite oznámiť všetkými príslušným orgánom a súkromným inšpekčným organizáciám, aby sa zabránilo umiestneniu nepovolených produktov na trh.

Odôvodnenie

PN zodpovedá pozmeňujúcim návrhom spravodajcu k článku 29 ods. 8, článku 31 ods. 6 a článku 33 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(70) Malo by sa zaviesť ustanovenie na zabezpečenie toho, aby sa pohyb ekologických výrobkov, ktoré už boli predmetom kontroly v jednom členskom štáte a ktoré sú v súlade s týmto nariadením, nemohol obmedziť v inom členskom štáte. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie jednotného trhu a obchodu medzi členskými štátmi by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel týkajúcich sa voľného pohybu ekologických výrobkov.

(70) Malo by sa zaviesť ustanovenie na zabezpečenie toho, aby sa pohyb produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré už boli predmetom kontroly v jednom členskom štáte a ktoré sú v súlade s týmto nariadením, nemohol obmedziť v inom členskom štáte.

Odôvodnenie

PN zodpovedá PN spravodajcu k článku 32 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 71

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(71) Na získanie spoľahlivých informácií potrebných na vykonávanie tohto nariadenia, by členské štáty mali Komisii každoročne poskytovať potrebné informácie. Členské štáty by kvôli jasnosti a transparentnosti mali viesť aktualizované zoznamy príslušných orgánov, štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií. Zoznamy štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií by členské štáty mali verejne sprístupniť a Komisia by ich každoročne mala uverejňovať.

(71) Na získanie spoľahlivých informácií potrebných na vykonávanie tohto nariadenia by členské štáty mali Komisii každoročne poskytovať potrebné aktualizované štatistické informácie. Členské štáty by kvôli jasnosti a transparentnosti mali viesť aktualizované zoznamy príslušných orgánov, štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií. Zoznamy štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií by členské štáty mali verejne sprístupniť a Komisia by ich každoročne mala uverejňovať.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 72

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(72) Je potrebné stanoviť opatrenia na zabezpečenie bezproblémového prechodu na niektoré úpravy právneho rámca, ktorým sa upravuje dovoz ekologických výrobkov do Únie, ako sa zavádza týmto nariadením. Najmä s cieľom zabezpečiť bezproblémový prechod zo starého právneho rámca na nový by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o pravidlá súvisiace s obdobiami konverzie, ktoré sa začali na základe nariadenia (ES) č. 834/2007, odchylne od všeobecného pravidla, podľa ktorého sa žiadne predchádzajúce obdobia nemôžu uznať so spätným účinkom ako súčasť obdobia konverzie.

(72) Je potrebné stanoviť opatrenia na zabezpečenie bezproblémového prechodu na niektoré úpravy právneho rámca, ktorým sa upravuje dovoz produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie, ako sa zavádza týmto nariadením. Najmä s cieľom zabezpečiť bezproblémový prechod zo starého právneho rámca na nový by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o pravidlá súvisiace s obdobiami konverzie, ktoré sa začali na základe nariadenia (ES) č. 834/2007.

Odôvodnenie

PN zodpovedá PN spravodajcu k článku 8 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(75) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o technické detaily zriadenia databázy odrôd, v prípade ktorých je dostupný rastlinný rozmnožovací materiál získaný metódou ekologickej výroby, pokiaľ ide o povolenie výrobkov a látok, ktoré možno použiť pri ekologickej výrobe všeobecne a osobitne pri výrobe spracovaných ekologických potravín, vrátane postupov, ktoré sa majú dodržiavať pri povoľovaní a zaraďovaní uvedených výrobkov a látok do zoznamov, a v náležitých prípadoch aj vrátane ich opisu, požiadaviek na obsah a podmienok používania, alebo pokiaľ ide o zrušenie povolenia takýchto výrobkov a látok, ďalej pokiaľ ide o osobitné a praktické spôsoby úpravy, obsahu a veľkosti označení udávajúcich číselné kódy štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií a spôsoby úpravy, obsahu a veľkosti označenia udávajúceho miesto vyprodukovania poľnohospodárskych surovín, pokiaľ ide o prideľovanie číselných kódov štátnym inšpekčným organizáciám a súkromným inšpekčným organizáciám a o uvádzanie miesta vyprodukovania poľnohospodárskych surovín, pokiaľ ide o informácie a špecifikácie týkajúce sa obsahu, formy a spôsobu predkladania oznámení o činnosti prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov príslušným orgánom a o formu zverejňovania poplatkov, ktoré možno vyberať za kontroly, pokiaľ ide o výmenu informácií medzi skupinami prevádzkovateľov a príslušnými orgánmi, štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami a medzi členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o uznanie alebo zrušenie uznania štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií, ktoré sú oprávnené vykonávať kontroly v tretích krajinách, o zriadenie zoznamu týchto štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií a o pravidlá zabezpečovania uplatňovania opatrení týkajúcich sa prípadov nedodržiavania súladu alebo týkajúcich sa podozrenia z nedodržiavania súladu, ktoré ovplyvňujú integritu dovážaných ekologických výrobkov, pokiaľ ide o zriadenie zoznamu tretích krajín uznaných podľa článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007 a o zmenu uvedeného zoznamu, ako aj o pravidlá zabezpečovania uplatňovania opatrení v súvislosti s prípadmi nedodržiavania súladu alebo podozrenia z nedodržiavania súladu, ktoré ovplyvňujú integritu ekologických výrobkov dovážaných z takýchto krajín, pokiaľ ide o systém, ktorý sa má použiť na prenos informácií potrebných na vykonávanie a monitorovanie tohto nariadenia, a pokiaľ ide o zriadenie zoznamu štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uznaných podľa článku 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 a o zmenu uvedeného zoznamu. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201134.

(75) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o technické detaily zriadenia jednotnej databázy odrôd, najmä tradičných a vzácnych odrôd, v prípade ktorých je dostupný rastlinný rozmnožovací materiál získaný postupom ekologickej poľnohospodárskej výroby, pokiaľ ide o povolenie produktov a látok, ktoré možno použiť pri ekologickej poľnohospodárskej výrobe všeobecne a osobitne pri výrobe spracovaných ekologických potravín, vrátane postupov, ktoré sa majú dodržiavať pri povoľovaní a zaraďovaní uvedených produktov a látok do zoznamov, a v náležitých prípadoch aj vrátane ich opisu, požiadaviek na obsah a podmienok používania, alebo pokiaľ ide o zrušenie povolenia takýchto produktov a látok, ďalej pokiaľ ide o osobitné a praktické spôsoby úpravy, obsahu a veľkosti označení udávajúcich číselné kódy štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií a spôsoby úpravy, obsahu a veľkosti označenia udávajúceho miesto vyprodukovania poľnohospodárskych surovín, pokiaľ ide o prideľovanie číselných kódov štátnym inšpekčným organizáciám a súkromným inšpekčným organizáciám a o uvádzanie miesta vyprodukovania poľnohospodárskych surovín, pokiaľ ide o informácie a špecifikácie týkajúce sa obsahu, formy a spôsobu predkladania oznámení o činnosti prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov príslušným orgánom a o formu zverejňovania poplatkov, ktoré možno vyberať za kontroly, pokiaľ ide o výmenu informácií medzi skupinami prevádzkovateľov a príslušnými orgánmi, štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami a medzi členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o uznanie alebo zrušenie uznania štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií, ktoré sú oprávnené vykonávať kontroly v tretích krajinách, o zriadenie zoznamu týchto štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií a o pravidlá zabezpečovania uplatňovania opatrení týkajúcich sa prípadov nedodržiavania súladu alebo týkajúcich sa podozrenia z nedodržiavania súladu, ktoré ovplyvňujú integritu dovážaných ekologických výrobkov, pokiaľ ide o zriadenie zoznamu tretích krajín uznaných podľa článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007 a o zmenu uvedeného zoznamu, ako aj o pravidlá zabezpečovania uplatňovania opatrení v súvislosti s prípadmi nedodržiavania súladu alebo podozrenia z nedodržiavania súladu, ktoré ovplyvňujú integritu produktov ekologickej výroby dovážaných z takýchto krajín, pokiaľ ide o systém, ktorý sa má použiť na prenos informácií potrebných na vykonávanie a monitorovanie tohto nariadenia, a pokiaľ ide o zriadenie zoznamu štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uznaných podľa článku 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 a o zmenu uvedeného zoznamu. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201134.

__________________

__________________

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

34 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisiou (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 77

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(77) S cieľom zabezpečiť bezproblémový prechod od pravidiel o ekologickom pôvode rastlinného rozmnožovacieho materiálu a o zvieratách určených na plemenitbu stanovených v nariadení (ES) č. 834/2007 a od výnimiek z pravidiel výroby prijatých podľa článku 22 uvedeného nariadenia k novým pravidlám pestovania rastlín a výroby rastlinných výrobkov, ako aj chovu hospodárskych zvierat stanoveným v tomto nariadení by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o udeľovanie výnimiek, v prípade, že sa výnimky považujú za nevyhnutné, aby sa zabezpečil prístup k rastlinnému rozmnožovaciemu materiálu a živým zvieratám určeným na plemenitbu, ktoré možno použiť v ekologickej výrobe. Vzhľadom na prechodný charakter uvedených aktov by sa tieto mali uplatňovať počas obmedzeného časového obdobia.

(77) S cieľom zabezpečiť bezproblémový prechod od pravidiel o ekologickom pôvode rastlinného rozmnožovacieho materiálu a o zvieratách určených na plemenitbu stanovených v nariadení (ES) č. 834/2007 a od výnimiek z pravidiel výroby prijatých podľa článku 22 uvedeného nariadenia k novým pravidlám pestovania rastlín a výroby rastlinných výrobkov, ako aj chovu hospodárskych zvierat stanoveným v tomto nariadení by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide o udeľovanie výnimiek, v prípade, že sa výnimky považujú za nevyhnutné, aby sa zabezpečil prístup k rastlinnému rozmnožovaciemu materiálu a živým zvieratám určeným na plemenitbu, ktoré možno použiť v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Uvedené akty majú iba prechodný charakter, a preto sa budú uplatňovať počas obmedzeného časového obdobia zodpovedajúceho času, ktorý je potrebný na určenie a zaplnenie medzier na trhu v oblasti dostupnosti ekologického reprodukčného materiálu v prípade rastlín a v prípade zvierat chovaných na účely plemenitby.

Odôvodnenie

Cieľom je vytvoriť skutočný trh pre produkciu ekologického osiva v spolupráci s európskymi producentmi ekologických osív. To si vyžaduje účinný systém stimulov a jasný záväzok zákonodarcu.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 77 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(77a) Akčný plán Komisie pre budúcnosť ekologickej poľnohospodárskej výroby v Európskej únii by sa mal využiť na pomoc financovania výskumu a inovácií s cieľom zvýšiť produkciu a dostupnosť ekologického osiva a rastlinného rozmnožovacieho materiálu.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 77 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(77b) Na zvýšenie produkcie, dostupnosti a používania ekologického osiva a rastlinného rozmnožovacieho materiálu by sa mali podporovať dohody o partnerstve medzi pestovateľmi, chovateľmi a všetkými zúčastnenými stranami v ekologickom poľnohospodárstve. Okrem toho by skupina expertov pre technické poradenstvo v oblasti ekologickej výroby (EGTOP) mala byť poverená úlohou vyvinúť nový systém pre účinné a udržateľné využívanie ekologických osív, ktorý poskytuje stimuly pre pestovateľov ekologického osiva a chovateľov.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 78

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(78) Komisia by mala uvedenú situáciu týkajúcu sa dostupnosti ekologického rastlinného rozmnožovacieho materiálu a zvierat určených na plemenitbu zvážiť a v roku 2021 predložiť v tejto súvislosti Európskemu parlamentu a Rade správu.

(78) S cieľom zabezpečiť, aby ekologický rastlinný rozmnožovací materiál, krmivo a zvieratá chované na účely plemenitby boli k dispozícii na trhu v dostatočných množstvách, a pred predloženým akýchkoľvek návrhov na postupné odstránenie výnimiek by Komisia mala uskutočniť štúdiu založenú na základe zhromaždených údajov a analýzy situácie v členských štátoch. Na základe tejto štúdie by Komisia mala do konca roka 2020 predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu analytickú časť o stave rozvoja ekologického poľnohospodárstva a pokroku, ktorý sa dosiahol, a strategickú časť o opatreniach uplatňovaných alebo potrebných na zlepšenie výkonnosti ekologického poľnohospodárstva a jeho inštitucionálneho rámca.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 80

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(80) Z revízie právneho rámca ekologickej výroby a označovania ekologických výrobkov vyplýva, že osobitné potreby týkajúce sa úradných kontrol a iných úradných činností vykonávaných v súlade s nariadením (EÚ) č. XXX/XXX [nariadenie o úradných kontrolách] si vyžadujú ustanovenia na lepšie riešenie prípadov nedodržiavania súladu. Okrem toho by sa ustanovenia nariadenia (EÚ) č. XXX/XXX [nariadenie o úradných kontrolách] týkajúce sa úloh a povinností príslušných orgánov, schválenia delegovaných subjektov a dohľadu nad nimi, úradnej certifikácie, ohlasovacej povinnosti a administratívnej pomoci mali prispôsobiť osobitným potrebám odvetvia ekologickej výroby. Nariadenie (EÚ) č. XXX/XXX [nariadenie o úradných kontrolách] by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

PN zodpovedá PN spravodajcu k článku 44.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú zásady ekologickej výroby a pravidlá týkajúce sa ekologickej výroby a používania príslušných označení pri označovaní a v reklame.

Týmto nariadením sa stanovujú zásady ekologickej poľnohospodárskej výroby, jej kontroly a certifikácie a pravidlá týkajúce sa ekologickej poľnohospodárskej výroby, spracovania, distribúcie, kontrol a používania označení odkazujúcich na ekologickú poľnohospodársku výrobu pri označovaní a v reklame. Toto nariadenie poskytuje základ pre trvalo udržateľný rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby a jej kladný vplyv na životné prostredie a verejné zdravie a zároveň zabezpečuje efektívne fungovanie vnútorného trhu a spravodlivú hospodársku súťaž, čím pomáha poľnohospodárom pri dosahovaní slušných príjmov, zaisťuje dôveru spotrebiteľa a chráni jeho záujmy.

Odôvodnenie

Zásady a postupy ekologickej poľnohospodárskej výroby sa musia uplatňovať počas celého procesu ekologického poľnohospodárstva/ekologickej výroby. Je preto dôležité, aby sa v tomto nariadení zachoval proces založený na kontrolách. Nestačí kontrolovať len produkty určené na ľudskú alebo živočíšnu spotrebu. Toto nariadenia sa tiež vzťahuje na certifikáciu produktov z ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty vyrobené v období konverzie.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na poľnohospodárske výrobky uvedené v prílohe I k Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva“) a na niektoré iné výrobky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu, pokiaľ sú tieto poľnohospodárske výrobky a tieto iné výrobky určené na výrobu, prípravu, distribúciu, uvádzanie na trh, dovoz alebo vývoz ako ekologické výrobky.

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na tieto produkty, ktoré pochádzajú z poľnohospodárstva vrátane akvakultúry a včelárstva, pokiaľ takéto produkty sú alebo majú byť vyrobené, pripravené, označené, distribuované, uvádzané na trh Únie alebo sa doviezli do Únie alebo sa vyviezli z Únie ako produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby:

 

a) živé alebo nespracované poľnohospodárske produkty vrátane osiva a iného rastlinného rozmnožovacieho materiálu;

 

b) spracované poľnohospodárske produkty určené pre potraviny;

 

c) krmivá;

 

d) riasy a živočíchy akvakultúry;

 

e) víno;

 

f) kvasnice;

 

g) huby;

 

h) zozbierané voľne rastúce rastliny a ich časti;

 

a iné výrobky úzko spojené s poľnohospodárstvom, ktoré majú byť vyrobené, pripravené, označené, distribuované, uvádzané na trh, dovezené alebo vyvezené.

Výrobky získané lovom a rybolovom voľne žijúcich živočíchov sa nepovažujú za ekologické výrobky.

Produkty získané lovom a rybolovom voľne žijúcich živočíchov sa nepovažujú za produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby.

 

(Zmena slova „morské riasy“ na „riasy“ sa uplatňuje v celom texte. Po prijatí si to vyžiada zodpovedajúce zmeny v celom texte.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa uplatňuje na každého prevádzkovateľa, ktorý sa zapája do činností v ktorejkoľvek fáze výroby, prípravy a distribúcie v súvislosti s výrobkami uvedenými v odseku 1.

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na každého prevádzkovateľa, ktorý sa zapája do činností v ktorejkoľvek fáze výroby, prípravy, označovania a distribúcie v súvislosti s produktmi uvedenými v odseku 1.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na činnosti spoločného stravovania, ktoré vykonáva zariadenie spoločného stravovania vymedzené v článku 2 ods. 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011.

Toto nariadenie sa vzťahuje na činnosti spoločného stravovania, ktoré vykonáva zariadenie spoločného stravovania vymedzené v článku 2 ods. 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/201135.

__________________

__________________

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

35 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

Odôvodnenie

Spoločné stravovanie sa stalo dôležitou súčasťou trhu s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorý v čoraz väčšej miere zásobuje týmito produktmi verejné jedálne, ale aj reštaurácie. Toto nariadenie by sa preto malo vzťahovať na spoločné stravovanie.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu uplatňovať vnútroštátne pravidlá, alebo ak neexistujú, súkromné normy na označovanie a kontrolu výrobkov pochádzajúcich z činností spoločného stravovania.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto nariadenie by malo zastrešovať poskytovateľov občerstvenia a reštaurácie. Veľké jedálne môžu uvádzať používanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v jedlách, ale neexistuje povinnosť týkajúca sa podielu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby na celkovom množstve.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté súvisiace právne predpisy Únie okrem iného v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín, rastlinného rozmnožovacieho materiálu, a najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XX/XXX (rastlinný rozmnožovací materiál) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XX/XXX (ochranné opatrenia proti škodcom rastlín).

3. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ostatné právne predpisy Únie alebo vnútroštátne ustanovenia, a v súlade s právom Únie týkajúcim sa produktov uvedených v tomto článku, ako sú ustanovenia upravujúce výrobu, prípravu, umiestňovanie na trh, označovanie a kontrolu týchto produktov vrátane právnych predpisov o potravinách a výžive zvierat.

__________________

 

[úplný názov] (Ú. v. EÚ L,…).

 

[úplný názov] (Ú. v. EÚ L,…).

 

Odôvodnenie

Všetky uvedené právne predpisy ešte nenadobudnú účinnosť pri prijímaní nových právnych predpisov o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. S cieľom zohľadniť nové informácie o spôsoboch výroby alebo materiáloch či medzinárodných záväzkoch je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa mení zoznam výrobkov uvedený v prílohe I. Iba výrobky, ktoré úzko súvisia s poľnohospodárskymi výrobkami, sú oprávnené na zaradenie do uvedeného zoznamu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti by mal byť rovnaký ako podľa existujúceho nariadenia (ES) č. 834/2007. Takéto zmeny základného nariadenia by mali byť možné iba prostredníctvom spolurozhodovacieho postupu.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) „poľnohospodárska surovina“ je poľnohospodársky výrobok, ktorý nebol vystavený žiadnej operácii konzervovania ani spracovania;

(3) „poľnohospodárska surovina“ alebo „akvakultúrna surovina“ je poľnohospodársky alebo akvakultúrny produkt, ktorý nebol vystavený žiadnej operácii spracovania, prípravy ani konzervovania;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) „preventívne opatrenia“ sú opatrenia, ktoré sa majú prijať s cieľom zabezpečiť kvalitu pôdy, ako aj prevenciu a kontrolu škodcov a buriny a predchádzať kontaminácii výrobkami alebo látkami, ktoré nie sú povolené podľa tohto nariadenia;

(4) „preventívne a ochranné opatrenia“ sú opatrenia, ktoré sa majú prijať s cieľom zabezpečiť kvalitu ekologickej výroby, ako aj zachovanie biodiverzity a predchádzať kontaminácii produktmi alebo látkami, ktoré nie sú povolené podľa tohto nariadenia, a to vo všetkých fázach výroby, prípravy a distribúcie;

Odôvodnenie

Ochranné opatrenia by mali isť nad rámec preventívnych opatrení a mali by sa tiež uplatňovať vo všetkých fázach výroby v systéme ekologického poľnohospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) „konverzia“ je prechod z výroby inej ako ekologickej na ekologickú výrobu v rámci danej lehoty;

(5) „konverzia“ je prechod z neekologickej výroby na ekologickú výrobu v rámci danej lehoty, počas ktorej sa uplatnili ustanovenia týkajúce sa ekologickej výroby;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) „skupina prevádzkovateľov“ je skupina, v ktorej je každý prevádzkovateľ poľnohospodárom, ktorý má podnik s veľkosťou do 5 hektárov využívanej poľnohospodárskej plochy a ktorý sa okrem výroby potravín alebo krmív môže zapojiť do spracovania potravín alebo krmív;

(7) „skupina prevádzkovateľov“ je skupina, ktorá spĺňa všetky tieto podmienky:

 

a) každý člen skupiny je poľnohospodár alebo prevádzkovateľ produkujúci riasy alebo akvakultúrne produkty, a okrem výroby potravín a krmiva môže byť zapojený do spracovania, prípravy alebo marketingu potravín alebo krmiva;

 

b) výrobné činnosti členov skupiny prebiehajú vo vzájomnej geografickej blízkosti;

 

c) skupina vytvorila spoločný marketingový systém pre produkty ekologickej výroby;

 

d) skupina má právnu subjektivitu a vnútorný kontrolný systém; a

 

e) obrat alebo štandardný výstup ekologickej výroby každého člena skupiny nepresahuje15 000 EUR ročne alebo každý člen vyrába v podniku do 5 hektárov, alebo, v prípade výroby v skleníku alebo inej intenzívnej produkcie pod ochranným krytom, v podniku do 0,5 hektára, alebo, v prípade výlučne trvalých trávnych porastov, v podniku do 15 hektárov.

 

Podmienky stanovené v písmene e) sa neuplatňujú na skupiny prevádzkovateľov z tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a. „ekologické šľachtenie rastlín a vývoj odrôd“ znamená zlepšenie genetickej rôznorodosti spojené so spoliehaním sa na prirodzenú reprodukčnú schopnosť. Ekologické šľachtenie rastlín sa zameriava na rozvoj nových odrôd, ktoré sú mimoriadne vhodné pre systémy ekologickej výroby. Zahŕňa holistický prístup, ktorý rešpektuje prirodzené hranice kríženia a je založený na plodných rastlinách, ktoré si dokážu vybudovať životaschopný vzťah so živou pôdou. Ekologické šľachtenie rastlín prebieha v týchto podmienkach ekologického šľachtenia rastlín v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 10 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10b. „rastlinný rozmnožovací materiál“ sú rastliny, ako aj formy rastlín v ktoromkoľvek štádiu vrátane semien, z ktorých môžu vyrásť celé rastliny a ktoré sú určené na tento účel;

 

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 10 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10c. „materská rastlina“ je identifikovaná rastlinu, z ktorej sa odoberá rastlinný rozmnožovací materiál na reprodukciu nových rastlín;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 10 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10d. „generácia“ je skupina rastlín predstavujúcich jeden rad zostupu množenia rastlín;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 10 e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10e. „plemenitba zvierat z ekologických chovov“ znamená zlepšenie genetickej rozmanitosti spojené s opieraním sa o prirodzenú reprodukčnú schopnosť príslušných zvierat. Plemenitba zvierat z ekologických chovov zabezpečuje optimálny súlad s požiadavkami tohto nariadenia zameraním sa na odolnosť voči chorobám, dlhovekosť, hodnotu plemenitby a prispôsobenie sa klimatickým a prírodným podmienkam a prípadne podporuje plemenitbu zameranú na pomalý rast.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 13 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) „rastlinný prípravok“ je výťažok z určitých rastlín na účel posilnenia plodín alebo obmedzenia či odstránenia škodcov a chorôb;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 13 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b) „biodynamický prípravok“ je zmes tradične používaná v biodynamickom poľnohospodárstve a očíslovaná od 500 do 508;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) „veranda“ je doplnková, zastrešená, neizolovaná vonkajšia časť budovy pre hospodárske zvieratá, jej najdlhšia strana je zvyčajne oplotená drôteným plotom alebo pletivom, má vonkajšiu klímu, prírodné a umelé osvetlenie a podlahu pokrytú podstielkou;

(16) „veranda“ je doplnková, zastrešená, neizolovaná vonkajšia časť budovy pre hospodárske zvieratá, jej najdlhšia strana je zvyčajne oplotená drôteným plotom alebo pletivom, má vonkajšiu klímu, prírodné a prípadne umelé osvetlenie a podlahu pokrytú podstielkou;

Odôvodnenie

Verande by malo stačiť prirodzené osvetlenie, ak je vyhotovená vhodným spôsobom; umelé osvetlenie by nemalo byť povinnou požiadavkou.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 16 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

16a. „nosnice-mládky“ sú mladé zvieratá druhu Gallus gallus určené na produkciu vajec a vo veku menej ako 18 týždňov;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 16 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

16b. „nosnice“ sú zvieratá druhu Gallus gallus určené na produkciu vajec a vo veku najmenej 18 týždňov;

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 16 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

16c. „brojlery“ sú zvieratá druhu Gallus gallus chované na produkciu mäsa;

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 16 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

16d. „využiteľná plocha“ je plocha, ako je vymedzená v smernici Rady 1999/74/ES1a, ktorá je (vnútri hydinárne) aspoň 30 cm široká so zvažovaním podlahy nepresahujúcim 14 % a výškou aspoň 45 cm; plocha hniezda sa nepovažuje za využiteľnú plochu;

 

__________________

 

1a Smernica Rady 1999/74/ES z 19. júla 1999 ustanovujúca minimálne normy na ochranu nosníc (Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53).

Odôvodnenie

Ustanovenie prevzaté z článku 2 ods. 2 písm. d) smernice Rady 1999/74/ES.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 16 f (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16f) „hlavné ukazovatele“ sú ukazovatele súvisiace s priamymi environmentálnymi aspektmi vymedzenými v nariadení (ES) č. 1221/2009;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) „príprava“ sú operácie konzervácie alebo spracovania ekologických výrobkov vrátane zabitia a rozrábky v prípade živočíšnych výrobkov, balenia, označovania alebo zmien v označovaní týkajúcich sa ekologickej výroby;

(20) „príprava“ sú operácie konzervácie alebo spracovania produktov ekologickej výroby vrátane zabitia a rozrábky v prípade produktov živočíšnej výroby, balenia, označovania alebo zmien v označovaní týkajúcich sa použitých postupov ekologickej výroby;

Odôvodnenie

„Príprava“ ako je vymedzená v nariadení (ES) č. 834/2007.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) „krmivo v období konverzie“ je krmivo vyrobené počas obdobia konverzie s výnimkou krmív pozberaných počas 12 mesiacov po začatí konverzie;

(24) „produkty z konverzie“ sú rastlinné produkty vyrobené počas obdobia konverzie s výnimkou produktov pozberaných počas 12 mesiacov po začatí konverzie;

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) „katastrofické okolnosti“ sú okolnosti pochádzajúce z „nepriaznivej poveternostnej udalosti“, „environmentálnej nehody“, „prírodnej katastrofy“ alebo „katastrofickej udalosti“, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 písm. h), j), k) a l) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v uvedenom poradí;

(28) „katastrofické okolnosti“ sú okolnosti pochádzajúce z „nepriaznivej poveternostnej udalosti“, „environmentálnej nehody“, „prírodnej katastrofy“, „choroby zvierat“ alebo „katastrofickej udalosti“, ako sa vymedzujú v článku 2 ods. 1 písm. h), i), j), k) a l) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v uvedenom poradí;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33) „štátna inšpekčná organizácia“ je štátna inšpekčná organizácia pre ekologickú výrobu a označovanie ekologických výrobkov, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 39 nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX [nariadenie o úradných kontrolách];

(33) „štátna inšpekčná organizácia“ je verejnoprávna organizácia členského štátu, na ktorú príslušný orgán preniesol celú alebo čiastočnú právomoc vykonávať inšpekciu a certifikáciu v oblasti ekologickej výroby a označovania v súlade s ustanoveniami stanovenými v tomto nariadení. Prípadne zahŕňa aj zodpovedajúcu štátnu inšpekčnú organizáciu tretej krajiny alebo zodpovedajúcu štátnu inšpekčnú organizáciu pôsobiacu v tretej krajine;

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34) „súkromná inšpekčná organizácia“ je delegovaný subjekt, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 38 nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX [nariadenie o úradných kontrolách], ako aj subjekt uznaný Komisiou alebo treťou krajinou, ktorú Komisia uznala na účely vykonávania kontrol v tretích krajinách v prípade dovozu ekologických výrobkov do Únie;

(34) „súkromná inšpekčná organizácia“ je nezávislá súkromná alebo verejná tretia strana, ktorá vykonáva inšpekciu a certifikáciu v oblasti ekologickej výroby v súlade s ustanoveniami stanovenými v tomto nariadení; prípadne zahŕňa aj zodpovedajúcu súkromnú inšpekčnú organizáciu tretej krajiny alebo zodpovedajúcu súkromnú inšpekčnú organizáciu pôsobiacu v tretej krajine;

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 35 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

35a. „dodržiavanie súladu“ je dodržiavanie súladu s týmto nariadením a jeho prílohami, s delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými v súlade s týmto nariadením a inými nariadeniami, na ktoré odkazuje toto nariadenie;

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36) „geneticky modifikovaný organizmus“ je geneticky modifikovaný organizmus, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES, ktorý sa nezískal použitím postupov genetickej modifikácie uvedených v prílohe I.B k uvedenej smernici, ďalej len „GMO“;

(36) „geneticky modifikovaný organizmus“ je geneticky modifikovaný organizmus, ako sa vymedzuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES43, ďalej len „GMO“;

__________________

__________________

Smernica 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).

43 Smernica 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 40 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

40a. „umelý nanomateriál“ je umelý nanomateriál, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 2 písm. t) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011;

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41) „rovnocennosť“ je plnenie rovnakých cieľov a zásad uplatňovaním pravidiel, ktorými sa zabezpečuje rovnaká úroveň zaistenia súladu; „technologická pomocná látka“ je technologická pomocná látka, ako sa vymedzuje v článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1333/2008;

(41) „rovnocenný“ pri opisovaní rôznych systémov alebo opatrení znamená, že dané systémy alebo opatrenia spĺňajú rovnaké ciele a zásady uplatňovaním pravidiel, ktorými sa zabezpečuje rovnaká úroveň zaistenia súladu;

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43) „ionizujúce žiarenie“ je ionizujúce žiarenie, ako sa vymedzuje v článku 1 smernice Rady 96/29/Euratom;

(43) „ionizujúce žiarenie“ je ionizujúce žiarenie, ako sa vymedzuje v článku 1 smernice Rady 96/29/Euratom47 a v zmysle úpravy v smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/2/ES47a;

__________________

__________________

Smernica Rady 96/29/Euratom z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia (Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1).

47 Smernica Rady 96/29/Euratom z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia (Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1).

 

47a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/2/ES z 22. februára 1999 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravín a prídavných látok do potravín upravovaných ionizujúcim žiarením (Ú. v. ES L 66, 13.3.1999, s. 16).

Odôvodnenie

Mal by sa uviesť odkaz na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/2/ES z 22. februára 1999 o  aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa potravín a prídavných látok do potravín upravovaných ionizujúcim žiarením.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 43 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

43a. „činnosti spoločného stravovania“ sú príprava a distribúcia produktov ekologickej výroby v stravovacích zariadeniach, ako sú reštaurácie, jedálne, nemocnice a väzenia a iné druhy potravinárskych podnikov v mieste predaja alebo dodávky konečnému spotrebiteľovi;

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 43 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

43b. „výrobná jednotka“ sú všetky aktíva použité v sektore výroby, napr. priestory pre prvovýrobu, pozemky, pasienky, voľné plochy, budovy pre hospodárske zvieratá, úle, rybníky, uzavreté systémy alebo priestory pre kultiváciu rias alebo chov živočíchov akvakultúry, chovné jednotky, preliačiny pobrežia alebo morského dna, priestory na uskladnenie plodín, produktov z plodín, produktov z rias, živočíšnych produktov, surovín a akýchkoľvek ďalších vstupov dôležitých pre príslušný sektor ekologickej výroby;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 43 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(43c) „hydináreň“ je zakrytá nezávislá štruktúra vybavená takým spôsobom, aby chránila zvieratá, ktoré sú v nej umiestnené, pred zlým počasím;

Odôvodnenie

Pojem „hydináreň“ sa v predchádzajúcom nariadení vykladá v každej krajine a v rôznych jazykoch inak, niekedy ako miestnosť na chov vo veľkej budove. Je potrebné presné a harmonizované vymedzenie.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 43 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

43d. „hydroponická výroba“ je spôsob pestovania rastlín bez pôdy, pri ktorom majú rastliny korene len v roztoku minerálnych živín alebo v inertnom prostredí, ako je perlit, štrk alebo minerálna vlna, do ktorých sa pridáva živný roztok;

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 43 e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

43e. „pôdne pestovanie plodín“ je produkcia v živej pôde, napr. v minerálnej pôde zmiešanej s materiálmi a produktmi povolenými v ekologickom poľnohospodárstve a/alebo hnojenej týmito materiálmi a produktmi, v spojení s podornicovou vrstvou a so skalným podložím;

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 43 f (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(43f) 43f. „podnik“ sú všetky výrobné jednotky prevádzkované pod jediným vedením na účely výroby produktov uvedených v článku 2 ods. 1;

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 43 g (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

43g. „balená potravina“ je balená potravina, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

Odôvodnenie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Kapitola II – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zásady ekologickej výroby

Ciele a zásady ekologickej výroby

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Ciele

 

S cieľom vytvoriť udržateľný systém riadenia ekologickej výroby sa sledujú tieto všeobecné ciele:

 

a) rešpektovanie prírodných systémov a cyklov a udržiavanie a zvyšovanie zdravia pôdy, vody, rastlín a zvierat a rovnováhy medzi nimi;

 

b) stanovenie vhodného riadenia biologických procesov na základe ekologických systémov využívajúcich prírodné zdroje, ktoré sú systému vlastné, a to pomocou postupov, pri ktorých sa:

 

– zachovávanie dlhodobej úrodnosti pôdy;

 

– prispievanie k vysokej úrovni biologickej diverzity;

 

– výrazné prispievanie k netoxickému životnému prostrediu;

 

– zodpovedné využívanie energie a vody a prispievanie k ich úsporám a ochrana prírodných zdrojov, ako je voda, pôda, organické látky a vzduch;

 

– dodržiavanie vysokej úrovne noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a najmä uspokojovanie druhovo špecifických behaviorálnych potrieb zvierat;

Odôvodnenie

Kapitola by sa nemala zaoberať iba zásadami, ale aj cieľmi ekologického poľnohospodárstva, spracovania a distribúcie, ako je to prípad nariadenia č. 834/2007.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 

Ekologická výroba je udržateľný systém riadenia poľnohospodárstva, ktorý sa zakladá na týchto všeobecných zásadách:

Ekologická výroba je udržateľný systém riadenia, ktorý sa zakladá na týchto všeobecných zásadách:

(a) rešpektovanie prírodných systémov a cyklov a udržiavanie a zlepšovanie stavu pôdy, vody, vzduchu a biodiverzity, zdravia rastlín a zvierat a zvyšovanie rovnováhy medzi nimi;

a) prispievanie k ochrane životného prostredia, klímy a zdravia ľudí;

(b) prispievanie k vysokej úrovni biodiverzity;

b) prispievanie k vysokej úrovni biodiverzity;

(c) zodpovedné využívanie energie a prírodných zdrojov, ako sú voda, pôda, organická hmota a vzduch;

c) zodpovedné využívanie energie a prírodných zdrojov, ako sú voda, pôda, organická hmota a vzduch;

(d) dodržiavanie prísnych noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a najmä uspokojovanie druhovo špecifických behaviorálnych potrieb zvierat;

d) dodržiavanie prísnych noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a najmä uspokojovanie druhovo špecifických behaviorálnych potrieb zvierat;

 

da) výroba širokej škály potravín a iných kvalitných poľnohospodárskych a akvakultúrnych produktov, ktorá je prospešná pre životné prostredie, zdravie ľudí, rastlín a zvierat a dobré životné podmienky zvierat;

 

db) zabezpečenie kvality produktov ekologickej výroby vo všetkých fázach výroby, spracovania a distribúcie;

 

dc) uprednostňovanie krátkych dodávateľských reťazcov a miestnej produkcie na území Únie;

(e) vhodné navrhovanie a riadenie biologických procesov na základe ekologických systémov využívajúcich prírodné zdroje, ktoré sú systému vlastné, a to pomocou metód, pri ktorých sa:

e) vhodné navrhovanie a riadenie biologických procesov na základe ekologických systémov využívajúcich prírodné zdroje, ktoré sú systému vlastné, a to pomocou metód, pri ktorých sa:

(i) využívajú živé organizmy, a metód mechanickej výroby;

i) využívajú živé organizmy, a metód mechanickej výroby;

(ii) uskutočňuje pestovanie plodín a živočíšna výroba viazané na pôdu alebo akvakultúra, ktorá je v súlade so zásadou udržateľného využívania zdrojov rybolovu;

ii) uskutočňuje pôdne pestovanie plodín a živočíšna výroba viazaná na pôdu alebo akvakultúra, ktorá je v súlade so zásadou udržateľného rybárstva; okrem toho sa takéto postupy zakladajú na týchto zásadách:

 

– ochrana pôdy a zabezpečenie pred veternou a vodnou eróziou;

 

– ochrana kvality vody;

 

– striedanie plodín s výnimkou trvalých plodín;

 

– využívanie osiva a zvierat s vysokou mierou genetickej rozmanitosti, odolnosti voči chorobám a dlhovekosti;

(iii) vylučuje používanie GMO a výrobkov vyrobených z GMO alebo pomocou GMO s výnimkou veterinárnych liekov;

iii) vylučuje používanie GMO a produktov vyrobených z GMO alebo pomocou GMO s výnimkou veterinárnych liekov;

(iv) ako základ využívajú preventívne opatrenia, ak je to vhodné;

(iv) sú založené na hodnotení rizika vymedzenom v článku 3 nariadenia (ES) č. 178/2002 a ako základ používajú ochranné opatrenia, ak je to vhodné;

(f) obmedzovanie používania vonkajších vstupov. Ak sú vonkajšie vstupy potrebné alebo ak neexistujú vhodné riadiace postupy a metódy uvedené v písmene e), obmedzujú sa na:

f) obmedzovanie používania vonkajších vstupov. Ak sú vonkajšie vstupy potrebné alebo ak neexistujú vhodné riadiace postupy a metódy uvedené v písmene e), obmedzujú sa na:

(i) vstupy z ekologickej výroby;

i) vstupy z ekologickej výroby; v prípade rastlinného rozmnožovacieho materiálu sa uprednostňujú odrody, ak existujú, vybrané pre schopnosť uspokojovať konkrétne potreby a plniť ciele ekologického poľnohospodárstva;

(ii) prírodné látky alebo látky prírodného pôvodu;

ii) prírodné látky alebo látky prírodného pôvodu;

(iii) málo rozpustné minerálne hnojivá;

iii) málo rozpustné minerálne hnojivá;

(g) prispôsobenie výrobného procesu, v prípade potreby a v rámci tohto nariadenia, s ohľadom na zdravotný stav, regionálne rozdiely v ekologickej rovnováhe, klimatické a miestne podmienky, stupne rozvoja a osobitné postupy chovu.

g) prispôsobenie výrobného procesu, v prípade potreby a v rámci tohto nariadenia, s ohľadom na zdravotný stav, regionálne rozdiely v ekologickej rovnováhe, klimatické a miestne podmienky, stupne rozvoja a osobitné postupy chovu.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 5 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da) udržiavanie zdravia rastlín a zvierat;

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 5 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(h) vylúčenie genetického inžinierstva, klonovania zvierat, umelo indukovanej polyploidie a ionizujúceho žiarenia z celého ekologického potravinového reťazca;

h) vylúčenie klonovania zvierat z celého ekologického potravinového reťazca;

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 5 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha) vylúčenie potravín, ktoré obsahujú umelé nanomateriály alebo sa z nich skladajú;

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 5 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i) udržiavanie zdravého vodného prostredia a kvality okolitých vodných a suchozemských ekosystémov;

i) zachovanie biodiverzity v prírodných vodných ekosystémoch a zabezpečenie udržiavania zdravého vodného prostredia a kvality okolitých vodných a suchozemských ekosystémov v akvakultúrnej výrobe;

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 5 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja) zohľadňovanie miestnej alebo regionálnej ekologickej rovnováhy pri prijímaní rozhodnutí súvisiacich s výrobou;

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 5 – bod j b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

jb) výroba produktov ekologickej živočíšnej výroby získaných zo zvierat, ktoré boli počas celého svojho života, od narodenia alebo vyliahnutia, chované v ekologických chovoch;

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 6 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Osobitné zásady uplatniteľné na spracovanie ekologických potravín a krmív

Osobitné zásady uplatniteľné na spracovanie potravín z ekologickej výroby

Odôvodnenie

Malo by sa rozlišovať medzi potravinami a krmivami a oboma otázkami by sa mali zaoberať rozdielne články.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výroba spracovaných ekologických potravín a krmív sa zakladá najmä na týchto osobitných zásadách:

Výroba spracovaných potravín z ekologickej výroby sa zakladá najmä na týchto osobitných zásadách:

(a) výroba ekologických potravín z ekologických poľnohospodárskych zložiek;

a) výroba potravín z ekologickej výroby z ekologických poľnohospodárskych zložiek okrem prípadov, keď nejaká zložka nie je v danom čase na trhu k dispozícii vo forme produktu ekologickej výroby; V takom prípade môže príslušný orgán dotknutého štátu výnimočne povoliť neekologické zložky. Toto povolenie sa oznámi Komisii a Komisia ho zverejní tak, aby bola táto informácia prístupná.

(b) výroba ekologického krmiva z ekologických kŕmnych surovín;

 

(c) obmedzenie používania prídavných látok v potravinách, zložiek iných ako ekologických, ktoré majú hlavne technologickú a senzorickú funkciu, mikroživín a technologických pomocných látok s cieľom používať ich v minimálnej miere a iba v prípade zásadnej technologickej potreby alebo na osobitné výživové účely;

b) obmedzenie používania prídavných látok v potravinách, zložiek iných ako ekologických, ktoré majú hlavne technologickú a senzorickú funkciu, mikroživín a technologických pomocných látok s cieľom používať ich v minimálnej miere a iba v prípade zásadnej technologickej potreby alebo na osobitné výživové účely;

(d) obmedzenie používania kŕmnych doplnkových látok a technologických pomocných látok na minimálnu mieru a len v prípade zásadných technologických alebo zootechnických potrieb alebo na osobitné výživové účely;

 

(e) vylúčenie látok a spracovateľských metód, ktoré by mohli byť zavádzajúce, pokiaľ ide o pravú povahu výrobku;

c) vylúčenie látok a spracovateľských postupov, ktoré by mohli byť zavádzajúce, pokiaľ ide o pravú povahu produktu;

(f) starostlivé spracovanie potravín alebo krmív, pokiaľ možno s využitím biologických, mechanických a fyzikálnych metód.

d) starostlivé spracovanie potravín, prednostne využívaním biologických, mechanických a fyzikálnych metód.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Osobitné zásady uplatniteľné na spracovanie krmív z ekologickej výroby

 

Výroba spracovaných krmív z ekologickej výroby sa zakladá najmä na týchto osobitných zásadách:

 

a) výroba krmiva z ekologickej výroby z ekologických kŕmnych surovín;

 

bb) obmedzenie používania kŕmnych doplnkových látok a technologických pomocných látok a povolenie používania takýchto doplnkových látok a pomocných látok len v prípade zásadných technologických alebo zootechnických potrieb alebo na osobitné výživové účely;

 

c) vylúčenie látok a spracovateľských postupov, ktoré by mohli byť zavádzajúce, pokiaľ ide o pravú povahu príslušného produktu;

 

d) starostlivé spracovanie krmiva, prednostne využívaním biologických, mechanických a fyzikálnych metód.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) celý poľnohospodársky podnik alebo akvakultúrny podnik sa riadi v súlade s požiadavkami, ktoré sa uplatňujú na ekologickú výrobu;

a) celý poľnohospodársky podnik alebo akvakultúrny podnik sa riadi v súlade s týmto nariadením;

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) pokiaľ sa v bode 2.2 časti IV a bode 1.3 časti VI prílohy II nestanovuje inak, v ekologickom poľnohospodárstve a ekologickej akvakultúre možno používať iba výrobky a látky povolené podľa článku 19, pokiaľ dotknutý výrobok alebo dotknutá látka boli povolené na použitie v poľnohospodárstve a akvakultúre v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie a prípadne v dotknutých členských štátoch v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami na základe práva Únie;

(b) v ekologickom poľnohospodárstve a ekologickej akvakultúre možno používať iba produkty a látky povolené podľa bodu 2.2 časti IV a bodu 1.3 časti VI prílohy II na účely uvedené v článku 19 pod podmienkou, že dotknutý produkt alebo dotknutá látka boli povolené na použitie v poľnohospodárstve a akvakultúre v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie a v prípade potreby v dotknutých členských štátoch v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami založenými na práve Únie; použitie produktov a látok používaných na iné účely než na účely uvedené v článku 19 a povolené podľa bodu 2.2 časti IV a bodu 1.3 časti VI prílohy II sa povoľuje pod podmienkou, že pri ich použití sa dodržiavajú zásady stanovené v kapitole II;

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) zakazuje sa používanie klonovania zvierat a chov umelo indukovaných polyploidných zvierat;

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb) preventívne opatrenia sa podľa potreby prijímajú vo všetkých stupňoch výroby, prípravy a distribúcie;

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) ekologickí prevádzkovatelia iní ako mikropodniky, poľnohospodári a prevádzkovatelia produkujúci morské riasy alebo chovajúci živočíchy akvakultúry zavedú systém environmentálneho riadenia s cieľom zlepšiť svoje výsledky v oblasti životného prostredia.

d) ekologickí prevádzkovatelia iní ako mikropodniky, poľnohospodári, včelári, maloobchodníci a prevádzkovatelia produkujúci riasy alebo chovajúci živočíchy akvakultúry zlepšia svoje výsledky v oblasti životného prostredia tak, aby zachovali biodiverzitu a prispievali k zmierňovaniu zmeny klímy takými prostredkami, ako je sekvestráciou oxidu uhličitého, a to stanovením výkonnostných cieľov.

 

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie všeobecných pravidiel výroby je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 36 na stanovenie kritérií, ktorým zodpovedať systém environmentálneho riadenia uvedený v odseku 1 písm. d). Uvedenými kritériami sa zohľadnia osobitosti malých a stredných podnikov.

2. S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie všeobecných pravidiel výroby je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 36, na základe zásad ustanovených v kapitole II, stanovením kritérií, ktorým majú zodpovedať požiadavky na opatrenia environmentálneho správania prijaté v ekologických operáciách, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. d). Uvedenými kritériami sa zohľadnia osobitosti malých a stredných podnikov.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Odchýlka od všeobecných pravidiel výroby

 

1. Odchýlne od článku 7 ods. 1 písm. a) podnik môže byť rozdelený na jasne odlíšené výrobné jednotky, ktoré sú v súlade s týmto nariadením alebo sa zaoberajú neekologickou výrobou, pod podmienkou, že:

 

a) boli prijaté vhodné opatrenia zabezpečujúce trvalé oddelenie produktov získaných z každej príslušnej výrobnej jednotky;

 

b) pokiaľ ide o chov, chovajú sa odlišné druhy zvierat a maštale sú jasne oddelené;

 

c) pokiaľ ide o rastliny, obrábaná pôda je jasne oddelená, pestujú sa rozdielne plodiny a ľahko odlíšiteľné odrody a úroda je skladovaná a spracúvaná oddelene;

 

d) pokiaľ ide o akvakultúru, lokality produkcie, krmivo a druhy sú jasne odlíšené;

 

e) pokiaľ ide o viacročné plodiny, ktoré boli pestované počas aspoň trojročného obdobia, sa odrody, ktoré sa nedajú ľahko odlíšiť, akceptujú, ak sú produkované v rámci plánu konverzie v trvaní nepresahujúcom päť rokov a podliehajú osobitným kontrolným postupom.

 

V prípade výskumných a vzdelávacích centier, jasieľ, multiplikátorov osív, liahní v rámci akvakultúry, pestovania rias a operácií rozmnožovania sa neuplatňujú požiadavky týkajúce sa rôznych druhov a odrôd, ako je uvedené v písmenách a) a e).

 

2. Poľnohospodársky podnik alebo akvakultúrna činnosť, ktoré zahŕňajú ekologické a neekologické jednotky, môžu vypracovať plán konverzie pre neekologickú časť výroby, ktorý sa uskutoční v čase, ktorý umožní podniku prispôsobiť sa požiadavkám tohto nariadenia.

 

3. Odchýlka stanovená v odseku 1 sa neuplatňuje na jednotky vyrábajúce produkty, ktoré nespadajú do rozsahu tohto nariadenia alebo produkty, pre ktoré podrobné požiadavky ešte neboli vypracované.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Poľnohospodári a prevádzkovatelia, ktorí produkujú morské riasy alebo chovajú živočíchy akvakultúry, musia dodržiavať obdobie konverzie. Počas celého obdobia konverzie uplatňujú pravidlá týkajúce sa ekologickej výroby stanovené v tomto nariadení, a najmä osobitné pravidlá o konverzii uvedené v prílohe II.

1. Poľnohospodári, včelári a prevádzkovatelia, ktorí produkujú riasy alebo chovajú živočíchy akvakultúry, dodržiavajú obdobie konverzie. Počas obdobia konverzie uplatňujú všetky pravidlá týkajúce sa ekologickej výroby stanovené v tomto nariadení, a najmä osobitné pravidlá o konverzii uvedené v prílohe II.

Odôvodnenie

Ustanovenie prevzaté z článku 17b nariadenia (ES) č. 834/2007.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Obdobie konverzie sa začne najskôr potom, ako poľnohospodár alebo prevádzkovateľ produkujúci morské riasy alebo chovajúci živočíchy akvakultúry oznámi svoju činnosť príslušným orgánom v súlade s týmto nariadením.

2. Obdobie konverzie sa začne najskôr potom, ako poľnohospodár alebo prevádzkovateľ produkujúci riasy alebo chovajúci živočíchy akvakultúry podriadi svoj podnik certifikácii a kontrolnému systému a oznámi svoju činnosť príslušným orgánom v súlade s týmto nariadením.

 

Príslušný orgán môže rozhodnúť, že so spätnou platnosťou uzná ako súčasť obdobia konverzie ktorékoľvek predchádzajúce obdobie, počas ktorého:

 

a) pozemky boli predmetom opatrení spresnených v programe realizovanom podľa nariadenia (ES) č. 1305/2013 alebo v inom oficiálnom programe za predpokladu, že príslušné opatrenia zabezpečujú, že sa na týchto pozemkoch nepoužívajú produkty neschválené pre ekologickú výrobu, alebo

 

b) prevádzkovateľ môže poskytnúť dôkazy, ktoré preukazujú, že počas aspoň trojročného obdobia pozemky buď boli prírodnými, alebo poľnohospodárskymi plochami, ktoré neboli ošetrené produktmi alebo látkami neschválenými pre ekologickú výrobu.

 

V prípade pastvín a voľných plôch využívaných druhmi, ktoré nepatria k bylinožravcom, možno obdobie konverzie skrátiť na jeden rok. Toto obdobie možno skrátiť na šesť mesiacov v prípade, keď príslušná pôda nebola počas posledného roka ošetrená žiadnymi výrobkami neschválenými pre ekologickú výrobu.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Predchádzajúce obdobia nemožno uznať so spätnou platnosťou ako súčasť obdobia konverzie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Výrobky vyrobené v období konverzie sa nesmú uvádzať na trh ako ekologické.

4. Zvieratá chované v období konverzie a živočíšne produkty vyrobené v období konverzie sa neumiestňujú na trh ako produkty ekologickej výroby. Rastlinné produkty zozbierané 12 mesiacov po začatí obdobia konverzie sa môžu umiestňovať na trh ako produkty z konverzie za predpokladu, že takéto produkty obsahujú iba jednu rastlinnú zložku poľnohospodárskeho pôvodu.

Odôvodnenie

V súlade s článkom 17 písm. f) a článkom 26 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, ktoré sa týkajú konkrétnych požiadaviek na označovanie, ako aj v súlade s článkom 62 nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Odchylne od článku 7 ods. 1 písm. a) možno poľnohospodársky podnik počas obdobia konverzie rozdeliť na jasne oddelené jednotky, z ktorých nie všetky jednotky budú riadené v rámci ekologickej výroby. Pokiaľ ide o hospodárske zvieratá, do ekologickej výroby sa v období konverzie zahrnú rôzne druhy zvierat. Pokiaľ ide o akvakultúru, do ekologickej výroby možno zahrnúť rovnaké druhy organizmov pod podmienkou, že miesta výroby sú vhodne oddelené. Pokiaľ ide o rastliny, do ekologickej výroby sa počas obdobia konverzie zahrnú rôzne odrody, ktoré možno ľahko odlíšiť.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť a dodržiavanie súladu s týmto nariadením, pokiaľ ide o ekologickú výrobu, a prispôsobenie sa technickému rozvoju je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa dopĺňajú pravidlá stanovené v tomto článku alebo ktorými sa dopĺňajú a menia pravidlá stanovené v prílohe II, pokiaľ ide o konverziu.

6. S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť a dodržiavanie súladu s týmto nariadením, pokiaľ ide o ekologickú výrobu, a prispôsobenie sa technickému rozvoju je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 36 prijímať delegované akty, ktorými sa dopĺňajú pravidlá stanovené v tomto článku alebo ktorými sa dopĺňajú pravidlá stanovené v prílohe II, pokiaľ ide o konverziu.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Prevádzkovatelia môžu na účely odseku 1, pokiaľ ide o GMO alebo výrobky vyrobené z GMO alebo pomocou GMO v prípade potravín a krmív, vychádzať z etikiet výrobku alebo iného sprievodného dokladu pripevneného alebo poskytnutého podľa smernice 2001/18/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003.

2. Prevádzkovatelia na účely zákazu uvedeného v odseku 1, pokiaľ ide o GMO alebo výrobky vyrobené z GMO alebo pomocou GMO v prípade potravín a krmív, vychádzajú z etikiet produktu alebo iného sprievodného dokladu pripevneného alebo poskytnutého podľa smernice 2001/18/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/200348 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/200349.

__________________

__________________

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1).

48 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24).

49 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24).

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Na účely zákazu uvedeného v odseku 1 a s prihliadnutím na produkty, ktoré nie sú potravinou ani krmivom ani produktmi vyrobenými z GMO alebo pomocou GMO, prevádzkovatelia, ktorí používajú takéto produkty z ekologickej výroby zakúpené od tretej strany, požadujú potvrdenie od predajcu o tom, že dodávané produkty neboli vyrobené z GMO ani pomocou GMO.

Odôvodnenie

Používanie GMO v ekologickej výrobe je zakázané, preto by prevádzkovatelia mali byť schopní preukázať, že nepoužili produkty z neekologickej výroby, ktoré boli vyrobené z GMO alebo pomocou GMO.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia pestujúci rastliny alebo vyrábajúci rastlinné výrobky dodržiavajú súlad najmä s osobitnými pravidlami výroby stanovenými v časti I prílohy II.

1. Prevádzkovatelia, ktorí pestujú rastliny alebo vyrábajú rastlinné produkty, dodržiavajú súlad najmä s pravidlami výroby stanovenými v časti I prílohy II a s osobitnými vykonávacími pravidlami stanovenými v súlade s odsekom 4 tohto článku.

Odôvodnenie

Táto zmena súvisí s pozmeňujúcim návrhom k odseku 4 od rovnakého autora.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Každý členský štát zabezpečí v súlade s nariadením (EÚ) č. XX/XXX (o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu) zriadenie počítačovej databázy odrôd a heterogénneho materiálu, v prípade ktorých je rastlinný rozmnožovací materiál získaný ekologickou výrobnou metódou dostupný na jeho území.

2. Každý členský štát zabezpečí zriadenie počítačovej databázy s orientačným zoznamom odrôd vrátane sadbových zemiakov a heterogénneho materiálu, ako sú populácie alebo voľne opeľované odrody, čo znamená, že neboli získané kontrolovaným opeľovaním príbuzenských rodových línií, v prípade ktorých je osivo získané postupom ekologickej výroby dostupné na jeho vnútroštátnom trhu. Ekologicky šľachtené odrody alebo heterogénny materiál vybrané pre ich schopnosť zodpovedať osobitným zámerom a dosiahnuť osobitné ciele ekologického poľnohospodárstva sa v zozname jasne vyznačia.

 

Každý štát vytvorí databázu a Komisia ju zverejní. Na zabezpečenie včasného dohľadu nad dostupnosťou rastlinného rozmnožovacieho materiálu vhodného na ekologickú výrobu na úrovni Únie je Komisia splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 36, v ktorom sa stanovujú:

 

 

– minimálne technické požiadavky na vytvorenie databáz uvedených v tomto odseku,

 

–obsah informácií, ktoré členské štáty postúpia Komisii, ako aj technické detaily a frekvenciu takéhoto postupu.

 

Na heterogénny materiál sprístupnený na využitie v ekologickom poľnohospodárstve sa

 

a) smernica Rady 66/401/ES1a,

 

b) smernica Rady 66/402/ES1b,

 

c) smernica Rady 68/193/ES1c,

 

d) smernica Rady 98/56/ES1d,

 

e) smernica Rady 1999/105/ES1e,

 

d) smernica Rady 2002/53/ES1f,

 

e) smernica Rady 2002/54/ES1g,

 

f) smernica Rady 2002/55/ES1h,

 

g) smernica Rady 2002/56/ES1i,

 

h) smernica Rady 2002/57/ES1j,

 

i) smernica Rady 2008/72/ES1k a

 

j) smernica Rady 2008/90/ES1l

 

neuplatňuje.

 

________________

 

1a Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298).

 

1b Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín (Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309).

 

1c Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Ú. v. ES L 93, 17.4.1968, s. 15).

 

1d Smernica Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1).

 

1e Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 12).

 

1f Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33).

 

1g Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 60).

 

1h Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74).

 

1i Smernica Rady 2008/72/ES z 15. júla 2008 o uvádzaní množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo na trh (Ú. v. EÚ L 205, 1.8.2008, s. 28).

 

1j Smernica Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu (Ú. v. EÚ L 267, 8.10.2008, s. 10).

 

1k Smernica Rady 2008/72/ES z 15. júla 2008 o uvádzaní množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo na trh (Ú. v. EÚ L 205, 1.8.2008, s. 28).

 

1l Smernica Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu (Ú. v. EÚ L 267, 8.10.2008, s. 10).

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť a dodržiavanie súladu s týmto nariadením, pokiaľ ide o ekologickú rastlinnú výrobu, a prispôsobenie sa technickému vývoju je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa menia alebo dopĺňajú osobitné pravidlá rastlinnej výroby, pokiaľ ide o:

3. S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť a dodržiavanie súladu s týmto nariadením, pokiaľ ide o ekologickú rastlinnú výrobu, a prispôsobenie sa technickému vývoju je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa dopĺňajú osobitné pravidlá rastlinnej výroby, pokiaľ ide o:

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) pestovateľské postupy;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) pôdohospodárstvo a zúrodňovanie pôdy;

(b) pôdohospodárstvo a zúrodňovanie pôdy, ako je stanovené v bodoch 1.5.4. a 1.5.5. časti I prílohy II;

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) zdravie rastlín a ochranu proti škodcom burine;

(c) zdravie rastlín a ochranu proti škodcom, burine a chorobám, ako je stanovené v bode 1.6. časti I prílohy II;

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) pôvod rastlinného rozmnožovacieho materiálu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f) zber voľne rastúcich rastlín.

(f) zber voľne rastúcich rastlín, ako je stanovené v bode 2.2. časti I prílohy II.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú technické údaje zriaďovania databázy uvedenej v odseku 2. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 37 ods. 2.

4. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú:

 

a) požiadavky pre špecifické rastliny, rastlinné produkty alebo systémy rastlinnej výroby;

 

b) technické údaje na zriadenie databázy uvedenej v odseku 2;

 

(c) podmienky na vykonávanie bodu 1.4.2. časti I prílohy II.

 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 37 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia chovajúci hospodárske zvieratá dodržiavajú súlad najmä s osobitnými pravidlami výroby ustanovenými v časti II prílohy II.

1. Prevádzkovatelia chovajúci hospodárske zvieratá dodržiavajú súlad najmä s pravidlami výroby ustanovenými v časti II prílohy II.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Do 1. júla 2017 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o nových druhovo špecifikovaných pravidlách, ktoré sa zapracujú do tohto nariadenia. Tieto pravidlá musia byť navrhnuté tak, aby spĺňali všetky fyziologické a behaviorálne potreby príslušných druhov.

 

Použitie klietok nie je povolené v prípade stavovcov s výnimkou rýb.

Odôvodnenie

Ide o prechodné pravidlo v prípade nových druhov.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť a dodržiavanie súladu s týmto nariadením, pokiaľ ide o ekologickú živočíšnu výrobu, a prispôsobenie sa technickému vývoju je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa menia alebo dopĺňajú osobitné pravidlá živočíšnej výroby, pokiaľ ide o:

2. S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť a dodržiavanie súladu s týmto nariadením, pokiaľ ide o ekologickú živočíšnu výrobu, a prispôsobenie sa technickému vývoju je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa dopĺňajú osobitné pravidlá živočíšnej výroby, pokiaľ ide o:

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) pôvod zvierat;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) ustajnenie hospodárskych zvierat, vrátane minimálnych plôch na vnútorné a vonkajšie ustajnenie a maximálneho počtu zvierat na jeden hektár;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) postupy chovu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) množenie;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) krmivo a kŕmenie;

e) výživa, ako je stanovené v bodoch 2.1.2., 2.2.2., 2.3.2., 2.4.3. a 2.5.3. časti II prílohy II;

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f) prevenciu chorôb a veterinárnu liečbu.

(f) prevenciu chorôb a veterinárnu liečbu, ako je stanovené v bode 2.5.4. časti II prílohy II;

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Uvedené delegované akty sa týkajú týchto druhov:

 

a) hovädzieho dobytka, oviec a kôz;

 

b) koňovitých;

 

c) ošípaných;

 

d) hydiny;

 

e) včiel.

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 12 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pravidlá produkcie morských rias a chovu živočíchov akvakultúry

Pravidlá produkcie rias a chovu živočíchov akvakultúry

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia produkujúci morské riasy a chovajúci živočíchy akvakultúry musia dodržiavať súlad najmä s osobitnými pravidlami výroby stanovenými v časti III prílohy II.

1. Prevádzkovatelia, ktorí produkujú riasy a chovajú živočíchy akvakultúry, dodržiavajú súlad najmä s pravidlami výroby stanovenými v časti III prílohy II a s osobitnými pravidlami stanovenými v súlade s odsekom 3a tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť a dodržiavanie súladu s týmto nariadením, pokiaľ ide o ekologickú produkciu morských rias, a prispôsobenie sa technickému vývoju je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa menia alebo dopĺňajú osobitné pravidlá produkcie morských rias, pokiaľ ide o:

2. S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť a dodržiavanie súladu s týmto nariadením, pokiaľ ide o ekologickú produkciu rias, a prispôsobenie sa technickému vývoju je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 36 prijímať delegované akty, ktorými sa dopĺňajú osobitné pravidlá produkcie rias, pokiaľ ide o:

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) vhodnosť vodného prostredia a plán udržateľného riadenia;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) pestovanie morských rias;

c) pestovanie rias vrátane rias rôznych druhov;

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť a dodržiavanie súladu s týmto nariadením, pokiaľ ide o ekologický chov živočíchov akvakultúry, a prispôsobenie sa technickému vývoju je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa menia alebo dopĺňajú osobitné pravidlá chovu živočíchov akvakultúry, pokiaľ ide o:

3. S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť a dodržiavanie súladu s týmto nariadením, pokiaľ ide o ekologický chov živočíchov akvakultúry, a prispôsobenie sa technickému vývoju je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa dopĺňajú osobitné pravidlá chovu živočíchov akvakultúry vrátane osobitných akvakultúrnych druhov, pokiaľ ide o:

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) vhodnosť vodného prostredia a plán udržateľného riadenia;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) pôvod živočíchov akvakultúry;

b) pôvod živočíchov akvakultúry pre každý osobitý druh, ako je stanovené v bode 4.1.2. časti III prílohy II;

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) akvakultúrnu prax vrátane vodných izolačných systémov, výrobných systémov, maximálnej hustoty chovu a prípadne minimálnej hustoty chovu;

c) podmienky umiestnenia a postupy chovu, ako je stanovené v bodoch 4.1.5. a 4.2.2. časti III prílohy II;

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) množenie;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) riadenie chovu živočíchov akvakultúry;

e) riadenie chovu mäkkýšov, ako je stanovené v bode 4.2.4. časti III prílohy II;

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f) krmivo a kŕmenie;

f) krmivo a kŕmenie, ako je stanovené v bodoch 4.1.3.3. a 4.1.3.4. časti III prílohy II;

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g) prevenciu chorôb a veterinárnu liečbu.

g) prevenciu chorôb a veterinárnu liečbu, ako je stanovené v bode 4.1.4. časti III prílohy II.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce osobitné pravidlá pre podmienky na zriadenia databáz uvedených v bode 4.1.2.1. časti III prílohy II.

 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 37 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 13 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pravidlá výroby spracovaných potravín a krmív

Pravidlá výroby spracovaných krmív

Odôvodnenie

Pravidlá výroby potravín a krmív sú rozdielne, preto vychádzajú z rôznych horizontálnych nariadení. Mali by sa preto oddeliť. Tým sa tiež vysvetľujú vypustenia v týchto PN k článku 13.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia vyrábajúci spracované potraviny a krmivá, dodržiavajú súlad najmä s osobitnými pravidlami výroby stanovenými v časti IV prílohy II.

1. Prevádzkovatelia vyrábajúci spracované krmivá dodržiavajú pravidlá výroby stanovené v časti IV prílohy II.

Odôvodnenie

Prevádzkovatelia byť tiež mali dodržiavať všeobecné pravidlá výroby stanovené v časti IV prílohy II.

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť a dodržiavanie súladu s týmto nariadením, pokiaľ ide o ekologickú výrobu spracovaných potravín a krmív, a prispôsobenie sa technickému vývoju je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa menia alebo dopĺňajú osobitné pravidlá výroby spracovaných potravín a krmív, pokiaľ ide o:

2. S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť a dodržiavanie súladu s týmto nariadením, pokiaľ ide o ekologickú výrobu spracovaných krmív, a prispôsobenie sa technickému vývoju, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 36 prijímať delegované akty, ktorými sa dopĺňajú osobitné pravidlá výroby spracovaných krmív, pokiaľ ide o:

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) postupy, ktoré sa majú dodržiavať;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) preventívne opatrenia, ktoré sa majú prijať;

(b) ochranné a preventívne opatrenia, ktoré sa majú prijať;

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) zloženie a podmienky používania spracovaných potravín a krmív vrátane výrobkov a látok povolených na použitie v spracovaných potravinách a krmivách;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) čistenie;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) uvádzanie spracovaných výrobkov na trh vrátane ich označovania a identifikácie;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f) oddeľovanie ekologických výrobkov, poľnohospodárskych zložiek a kŕmnych surovín od iných ako ekologických výrobkov, poľnohospodárskych zložiek a kŕmnych surovín;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g) zoznam iných ako ekologických poľnohospodárskych zložiek, ktoré možno výnimočne použiť na výrobu ekologických spracovaných výrobkov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(h) výpočet percentuálneho podielu poľnohospodárskych zložiek uvedených v článku 21 ods. 3 písm. a) bode ii) a článku 21 ods. 3 písm. b);

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i) techniky používané pri spracúvaní potravín alebo krmív.

i) techniky používané pri spracúvaní krmív.

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13a

 

Pravidlá výroby spracovaných potravín

 

1. Prevádzkovatelia vyrábajúci spracované potraviny dodržiavajú pravidlá výroby stanovené v časti IV prílohy II.

 

2. Okrem všeobecných pravidiel výroby stanovených v článku 7 sa na prevádzkovateľov vyrábajúcich spracované potraviny uplatňujú tieto pravidlá:

 

a) príprava spracovaných potravín z ekologickej výroby prebieha oddelene v čase alebo priestore od výroby spracovaných neekologických potravín;

 

b) na zloženie spracovaných potravín z ekologickej výroby sa uplatňujú tieto podmienky:

 

i) produkt sa vyrába hlavne zo zložiek poľnohospodárskeho pôvodu; na účely určenia, či sa produkt vyrába hlavne zo zložiek poľnohospodárskeho pôvodu, sa neberie do úvahy pridaná voda a kuchynská soľ;

 

ii) môžu sa použiť len doplnkové látky, pomocné technologické látky, ochucovadlá, voda, soľ, prípravky obsahujúce mikroorganizmy a enzýmy, minerály, stopové prvky, vitamíny a aminokyseliny a iné mikroživiny, ktoré boli povolené na používanie v ekologickej výrobe v súlade s článkom 19;

 

iii) neekologické poľnohospodárske zložky sa môžu používať iba vtedy, ak ich používanie schválil členský štát;

 

iv) ekologická zložka sa nesmie vyskytovať spolu s rovnakou zložkou v neekologickej kvalite alebo so zložkou vyrobenou v období konverzie;

 

v) potraviny vyrobené z plodín vypestovaných v období konverzie obsahujú len jednu rastlinnú zložku poľnohospodárskeho pôvodu.

 

3. S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť a súlad s týmto nariadením, pokiaľ ide o ekologickú výrobu spracovaných potravín a prispôsobenie sa technickému vývoju, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 36 prijímať delegované akty, ktorými sa dopĺňajú osobitné pravidlá výroby spracovaných potravín, pokiaľ ide o:

 

a) ochranné a preventívne opatrenia, ktoré sa majú prijať;

 

b) zloženie a podmienky používania produktov a látok povolených na použitie v spracovaných potravinách, ako sa stanovuje v bode 2.2.2. časti IV prílohy II;

 

c) postup pre povoľovanie neekologických poľnohospodárskych zložiek, ktoré možno výnimočne použiť na výrobu ekologických spracovaných produktov;

 

d) pravidlá výpočtu percentuálneho podielu poľnohospodárskych zložiek uvedených v článku 21 ods. 3 písm. a) bode i) a písm. b), ako je stanovené v bode 2.2.3. časti IV prílohy II;

 

e) techniky používané pri spracúvaní potravín.

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť a dodržiavanie súladu s týmto nariadením, pokiaľ ide o výrobu ekologického vína, a prispôsobovanie sa technickému rozvoju je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa menia alebo dopĺňajú osobitné pravidlá výroby vína, pokiaľ ide o enologické postupy a obmedzenia

2. S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť a dodržiavanie súladu s týmto nariadením, pokiaľ ide o výrobu ekologického vína, a prispôsobovanie sa technickému rozvoju je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa dopĺňajú osobitné pravidlá výroby vína, pokiaľ ide o enologické postupy a obmedzenia, ako je stanovené v bodoch 3.2., 3.3., 3.4. a 3.5. časti V prílohy II.

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť a dodržiavanie súladu s týmto nariadením, pokiaľ ide o ekologickú výrobu kvasníc, a prispôsobenie sa technickému rozvoju je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa menia alebo dopĺňajú osobitné pravidlá výroby kvasníc, pokiaľ ide o spracovanie a používané substráty.

2. S cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť a dodržiavanie súladu s týmto nariadením, pokiaľ ide o ekologickú výrobu kvasníc, a prispôsobenie sa technickému rozvoju je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa dopĺňajú osobitné pravidlá výroby kvasníc, ako je stanovené v bode 1.3. časti VI prílohy II.

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom zohľadniť možnú budúcu potrebu osobitných pravidiel výroby výrobkov iných ako výrobkov uvedených v článkoch 10 až 15 a s cieľom zabezpečiť kvalitu, vysledovateľnosť a dodržiavanie súladu s týmto nariadením, pokiaľ ide o ekologickú výrobu týchto ďalších iných výrobkov, a prispôsobenie sa technickému vývoju je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa mení alebo dopĺňa príloha II, pokiaľ ide o osobitné pravidlá výroby uvedených výrobkov.

Ak sa týmto nariadením nestanovujú podrobné pravidlá výroby v prípade určitých živočíšnych druhov, určitých vodných rastlín a určitých mikrorias, až do vloženia podrobných pravidiel výroby do tohto nariadenia sa uplatňujú vnútroštátne pravidlá alebo, ak neexistujú, súkromné normy, ktoré členské štáty uznali. Takéto vnútroštátne pravidlá alebo súkromné normy sa oznamujú Komisii. Pravidlá stanovené v kapitole IV, pokiaľ ide o označovanie, a v kapitole V, pokiaľ ide o kontroly a certifikáciu, sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom umožniť pokračovanie ekologickej výroby alebo jej obnovenie v prípadoch katastrofických okolností, a s výhradou zásad stanovených v kapitole II, Komisia v súlade s článkom 36 prijme delegované akty stanovujúce kritériá kvalifikácie takýchto situácií ako katastrofických, stanovujúce osobitné pravidlá riešenia týchto situácií a požiadavky na monitorovanie a nahlasovanie.

1. S cieľom umožniť pokračovanie ekologickej výroby alebo jej obnovenie za okolností vyplývajúcich z nepriaznivej poveternostnej udalosti, zvieracej pandémie, rastlinného ochorenia alebo napadnutia škodcom, ekologickej havárie alebo prírodnej pohromy, môžu príslušné orgány udeliť individuálne povolenia pre výnimky, pre ktoré platí, že:

 

(a) výnimky z pravidiel výroby stanovené v tejto kapitole podliehajú zásadám stanoveným v kapitole II;

 

(b) výnimky uvedené v písm. a) sa obmedzujú na minimum a prípadne sa obmedzí ich trvanie a môžu sa udeľovať iba v týchto prípadoch:

 

(i) ak sú potrebné na začatie alebo zachovanie ekologickej poľnohospodárskej výroby v podnikoch, ktoré čelia klimatickým, geografickým alebo štrukturálnym obmedzeniam;

 

(ii) ak sú potrebné s cieľom zabezpečiť prístup ku krmivu, k osivu a vegetatívnemu množiteľskému materiálu, živým zvieratám a iným poľnohospodárskym vstupom, pokiaľ takéto vstupy nie sú na trhu k dispozícii v ekologickej kvalite;

 

(iii) ak sú potrebné s cieľom zabezpečiť prístup k zložkám poľnohospodárskeho pôvodu, pokiaľ takéto zložky nie sú na trhu k dispozícii v ekologickej kvalite;

 

(iv) ak sú potrebné s cieľom vyriešiť konkrétne problémy týkajúce sa manažmentu ekologických hospodárskych zvierat;

 

(e) ak sú potrebné dočasné opatrenia, ktoré umožňujú pokračovať v ekologickej poľnohospodárskej výrobe alebo ju obnoviť v prípade katastrofických okolností.

 

2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 36 prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú kritériá, na základe ktorých sa situácie majú kategorizovať ako situácie, ktoré si vyžadujú osobitné pravidlá výroby, a pravidlá riešenia týchto situácií, ako aj pravidlá týkajúce sa požiadaviek na monitorovanie a nahlasovanie, pričom sa zohľadnia odborné znalosti z ekologického odvetvia.

 

3. Príslušné orgány členských štátov zodpovedajú za povoľovanie výnimiek na individuálnom základe.

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. S cieľom zabezpečiť integritu ekologickej výroby a prispôsobenie sa technickému vývoju je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa menia alebo dopĺňajú pravidlá stanovené v prílohe III.

2. S cieľom zabezpečiť integritu ekologickej poľnohospodárskej výroby a prispôsobenie sa technickému vývoju je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 36 prijímať delegované akty, ktorými sa dopĺňajú pravidlá stanovené v bodoch 2, 3, 4 a 6 prílohy III.

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) ako prípravky na ochranu rastlín;

(a) ako prípravky na ochranu rastlín v celej Európskej únii alebo v jednej či viacerých zónach vymedzených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1107/2009;

Odôvodnenie

V súlade s horizontálnymi ustanoveniami o povoľovaní prípravkov na ochranu rastlín v nariadení 1107/2009 by aj podľa tohto nariadenia mala existovať možnosť vymedzovať zóny v južnej, strednej a severnej Európe, aby sa tak mohli zohľadniť výrazné ekologické a podnebné rozdiely v rámci EÚ. Aby sa vylúčilo zneužívanie, musí byť s povoľovaním podľa zón spojená zvýšená ekologická udržateľnosť.

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(da) ako látky na použitie v súvislosti so zdravotným stavom zvierat iné ako látky uvedené v písmenách d) a e);

Odôvodnenie

Tento „bod“ ponúka možnosť vytvoriť v prípade potreby nové zoznamy látok týkajúce sa napríklad látok používaných ako veterinárne lieky.

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(fa) ako neterapeutické lieky a výrobky, ktoré prispievajú k zdraviu a dobrým životným podmienkam zvierat.

Odôvodnenie

Napríklad ako alternatíva k chirurgickej kastrácii prasiatok by mala existovať možnosť imunologickej prevencie kančieho pachu.

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže predovšetkým povoliť určité výrobky a látky na použitie vo výrobe ekologických spracovaných potravín a zaradiť ich do užších zoznamov na tieto účely:

Komisia predovšetkým povolí určité výrobky a látky na použitie vo výrobe ekologických spracovaných potravín a zaradiť ich do užších zoznamov na tieto účely:

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) ako prídavné látky v potravinách, potravinárske enzýmy a technologické pomocné látky;

(a) ako prídavné látky v potravinách, potravinárske enzýmy, technologické pomocné látky, príchute, prípravky z mikroorganizmov, minerály, stopové prvky, vitamíny, aminokyseliny a mikroživiny;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je objasniť, aké látky sa môžu použiť ako prídavné látky v potravinách.

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) ako produkty a látky na enologické postupy;

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(bb) ako produkty na čistenie a dezinfekciu vo výrobných zariadeniach a v skladovacích priestoroch;

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(iia) povoľovanie produktov podľa zón je možné iba vtedy, ak možno znížením používania iných produktov alebo látok dosiahnuť pozitívny ekologický účinok, pričom v opačnom prípade hrozí v príslušnej zóne neprijateľné znehodnotenie plodín tradične produkovaných v ekologickej kvalite;

Odôvodnenie

V súlade s horizontálnymi ustanoveniami o povoľovaní prípravkov na ochranu rastlín v nariadení 1107/2009 by aj podľa tohto nariadenia mala existovať možnosť vymedzovať zóny v južnej, strednej a severnej Európe, aby sa tak mohli zohľadniť výrazné ekologické a podnebné rozdiely v rámci EÚ. Aby sa vylúčilo zneužívanie, musí byť s povoľovaním podľa zón spojená zvýšená ekologická udržateľnosť.

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) v prípade výrobkov uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. c) a d) sa uplatňujú tieto ustanovenia:

(e) v prípade produktov uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. c), d) a da) sa uplatňujú tieto ustanovenia:

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) alternatívy povolené v súlade s týmto článkom nie sú k dispozícii;

(a) alternatívne látky povolené v súlade s týmto článkom alebo technológie v súlade s týmto nariadením nie sú k dispozícii;

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povolenie na používanie chemicky syntetizovaných výrobkov alebo látok je prísne obmedzené na prípady, v ktorých použitie vonkajších vstupov uvedených v článku 4 písm. f) by prispelo k neprijateľným vplyvom na životné prostredie.

Povolenie produktov a látok, na ktoré sa nevzťahuje článok 4 písm. f), je prísne obmedzené na prípady, v ktorých použitie vonkajších vstupov uvedených v článku 4 písm. f) by prispelo k neprijateľným vplyvom na životné prostredie, zdravie zvierat alebo ľudské zdravie či kvalitu produktu.

Odôvodnenie

Povolenie by sa nemalo prísne obmedzovať len na chemicky syntetizované látky, ale aj na iné látky, na ktoré sa nevzťahuje článok 4 písm. f).

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Požiadavky na zmenu alebo vyňatie členské štáty zverejňujú.

Dokumentáciu týkajúcu sa zmeny alebo vyňatia členské štáty a Komisia zverejňujú.

Odôvodnenie

Žiadosti o zmeny v zozname látok by mali byť transparentnejšie než v minulosti.

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Komisia každé štyri roky preskúma zoznamy uvedené v prvom odseku.

Odôvodnenie

V súčasnosti sa pravidelne aktualizujú len niektoré zoznamy, z čoho vyplýva, že prevádzkovatelia nie sú primerane informovaní.

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa povoľujú výrobky a látky, ktoré možno používať v ekologickej výrobe vo všeobecnosti, a výrobky a látky, ktoré možno používať osobitne vo výrobe spracovaných ekologických potravín, alebo vykonávacie akty, ktorými sa rušia povolenia takýchto výrobkov a látok, a vykonávacie akty, ktorými sa zavádzajú postupy, ktoré sa majú dodržiavať, pokiaľ ide o povolenie a zoznamy takýchto výrobkov a látok a, v prípade potreby, o ich opis, požiadavky na zloženie a podmienky používania. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 37 ods. 2.

5. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 36 prijímať delegované akty, ktorými sa povoľujú produkty a látky, ktoré možno používať v ekologickej poľnohospodárskej výrobe vo všeobecnosti, a produkty a látky, ktoré možno používať osobitne vo výrobe spracovaných ekologických potravín, alebo vykonávacie akty, ktorými sa rušia povolenia takýchto produktov a látok, a vykonávacie akty, ktorými sa zavádzajú postupy, ktoré sa majú dodržiavať, pokiaľ ide o povolenie a zoznamy takýchto produktov a látok a, v prípade potreby, o ich opis, požiadavky na zloženie a podmienky používania.

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Článok 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 20

vypúšťa sa

Prítomnosť nepovolených výrobkov a látok

 

1. Výrobky, v ktorých sa zistí prítomnosť výrobkov alebo látok, ktoré neboli povolené v súlade s článkom 19, na úrovniach vyšších, ako sú úrovne stanovené s ohľadom najmä na smernicu 2006/125/ES, sa nesmú uvádzať na trh ako ekologické.

 

2. S cieľom zabezpečiť účinnosť, efektívnosť a transparentnosť ekologickej výroby a systému označovania je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, pokiaľ ide o osobitné kritériá a podmienky uplatňovania úrovní uvedených v odseku 1 a pokiaľ ide o stanovovanie týchto úrovní a ich prispôsobenie technickému vývoju.

 

3. Odchylne od článku 211 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a na základe povolenia Komisie prijatého bez uplatňovania postupu uvedeného v článku 37 ods. 2 a 3 tohto nariadenia môžu členské štáty poskytnúť poľnohospodárom vnútroštátne platby s cieľom kompenzovať straty, ktoré utrpeli v dôsledku kontaminácie ich poľnohospodárskych výrobkov nepovolenými výrobkami alebo látkami, čo im znemožňuje uviesť uvedené výrobky na trh ako organické, za predpokladu, že uvedení poľnohospodári prijali všetky primerané opatrenia, aby zabránili riziku takejto kontaminácie. Členské štáty môžu na celkové alebo čiastočné pokrytie takýchto strát využiť aj nástroje spoločnej poľnohospodárskej politiky.

 

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Článok 20 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 20a

 

Preventívne opatrenia, ktoré sa majú prijať s cieľom predchádzať nedodržiavaniu súladu s týmto nariadením

 

1. V záujme zabezpečenia súladu s týmto nariadením prevádzkovatelia prijmú všetky potrebné preventívne opatrenia s cieľom zabrániť prítomnosti nepovolených procesov, produktov alebo látok v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

 

2. Najmä v prípade, keď má prevádzkovateľ podozrenie, že proces, produkt alebo látka, ktoré sú získané, vyrobené alebo pripravené na použitie v ekologickom poľnohospodárstve, nie sú v súlade s týmto nariadením, uvedený prevádzkovateľ:

 

(a) vyčlení a identifikuje daný produkt;

 

(b) zriadi systém kontroly a posúdenia podozrenia, ktorý je primeraný druhu a veľkosti operácie a opiera sa o postupy založené na systematickom určovaní rozhodujúcich procesných krokov;

 

(c) ak po vykonaní posúdenia uvedeného v písm. b) prevádzkovateľ dospeje k záveru, že podozrenie o nedodržaní súladu s týmto nariadením je opodstatnené, stiahne produkt z trhu a ukončí jeho spracúvanie. Prevádzkovateľ o svojich zisteniach bezodkladne informuje príslušné orgány alebo súkromné inšpekčné organizácie.

 

3. Príslušné orgány, súkromné inšpekčné organizácie a štátne inšpekčné organizácie prijmú tieto opatrenia:

 

(a) v prípade, že štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia:

 

— odhalí v ekologickej poľnohospodárskej výrobe prítomnosť nepovoleného procesu, produktu alebo látky, alebo

 

— získa od prevádzkovateľa spoľahlivé informácie o podozrení, ktoré sa ukázalo byť opodstatnené v súlade s odsekom 2 písm. c), alebo

 

— má informácie, že prevádzkovateľ zamýšľa umiestniť na trh produkt, ktorý nie je v súlade s pravidlami ekologickej poľnohospodárskej výroby, ale nesie odkaz na metódu ekologickej poľnohospodárskej výroby,

 

príslušná štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zakáže umiestňovať na trh produkt s označením odkazujúcim na metódu ekologickej poľnohospodárskej výroby, kým sa nepresvedčí o tom, že podozrenie alebo nesúlad boli odstránené;

 

(b) štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia vyvráti alebo potvrdí podozrenie z nedodržiavania súladu a zákaz uvádzania na trh čo najskôr, najneskôr však do dvoch mesiacov, s prihliadnutím na životnosť produktu. V takom prípade príslušný prevádzkovateľ plne spolupracuje so súkromnou inšpekčnou organizáciou alebo štátnou inšpekčnou organizáciou. Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia umožní prevádzkovateľovi, aby pred potvrdením podozrenia o nedodržiavaní súladu predložil pripomienky k jej zisteniam;

 

(c) ak sa potvrdí nedodržiavanie súladu s nariadením, uplatňuje sa článok 26a;

 

(d) ak sa nedodržiavanie súladu nepotvrdí v lehote stanovenej v písm. b), rozhodnutie prijaté podľa tohto písmena sa zruší najneskôr do konca uvedenej lehoty.

 

4. S cieľom vyhnúť sa náhodnej kontaminácii nepovolenými látkami v dôsledku postupov tradičného poľnohospodárstva alebo iných ako ekologických poľnohospodárskych postupov pri spracúvaní, príprave alebo distribúcii, ktoré sú mimo kontroly ekologických prevádzkovateľov, členské štáty zavedú preventívne opatrenia.

 

5. Ak štátne inšpekčné organizácie, súkromné inšpekčné organizácie a príslušné orgány zistia osobitné riziká nedodržiavania súladu s týmto nariadením alebo osobitné riziká neúmyselnej kontaminácie ekologickej poľnohospodárskej výroby v rámci určitých sektorov, členské štáty prijmú náležité preventívne opatrenia zamerané proti týmto rizikám.

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Článok 20 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 20b

 

Príčiny kontaminácie prípravkami na ochranu rastlín a povinnosti príslušných orgánov, štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií

 

1. Ak štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia odhalí prítomnosť prípravkov na ochranu rastlín, ktoré nedodržiavajú súlad s článkom 19, alebo získa spoľahlivé informácie o ich prítomnosti, vykoná náležité vyšetrovanie príčin tejto kontaminácie. V rámci vyšetrovania sa musí kontaminácia zaradiť do jednej z týchto troch kategórií:

 

(a) kontaminácia, ktorej sa nedalo technicky zamedziť;

 

(b) kontaminácia, ktorej sa dalo technicky zamedziť;

 

(c) úmyselná alebo opakovaná kontaminácia, ktorej sa dalo technicky zamedziť.

 

Kontaminácia sa považuje za kontamináciu, ktorej sa dalo zamedziť, keď prevádzkovateľ:

 

— nezaviedol alebo nezachoval vhodné, primerané opatrenia na to, aby identifikoval riziká kontaminácie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby nepovolenými produktmi a látkami a aby im zamedzil, alebo

 

— pravidelne nepreskúmaval a neprispôsoboval takéto vhodné opatrenia, pričom riziko kontaminácie bolo zjavné, alebo

 

— neprijal vhodné opatrenia na základe predchádzajúcich žiadostí od príslušných orgánov alebo od štátnej, prípadne súkromnej inšpekčnej organizácie, na prijatie krokov na zamedzenie kontaminácii, alebo

 

— nedodržal príslušné požiadavky tohto nariadenia alebo neprijal vo výrobnom procese iné kroky potrebné na zamedzenie kontaminácii.

 

2. Produkty, ktoré sú eventuálne kontaminované prípravkami na ochranu rastlín, ako sa uvádza v odseku 1 prvom pododseku písm. c), možno považovať za vhodné na uvedenie na trh po tom, ako ich preskúmajú príslušné orgány.

 

Prípadnú kontamináciu, o ktorej sa hovorí v odseku 1 prvom pododseku písm. b), vyšetrí štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia so zreteľom na povahu okolností, ktoré viedli ku kontaminácii, v súlade s postupmi stanovenými v článku 20a.

 

3. V prípade kontaminácie, o ktorej sa hovorí v odseku 1 prvom pododseku písm. c), príslušný orgán, štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zakážu príslušnému prevádzkovateľovi umiestňovať na trh produkty, ktoré na označení alebo v rámci propagácie uvádzajú odkaz na metódu ekologickej poľnohospodárskej výroby.

 

Všetky výrobné oblasti alebo produkty, v súvislosti s ktorými boli použité nepovolené prípravky na ochranu rastlín, musia prejsť novým obdobím konverzie, stanoveným v článku 8, ktoré začne plynúť od dátumu použitia nepovolených prípravkov na ochranu rastlín alebo, ak tento dátum nemožno overiť, od dátumu zistenia kontaminácie. Týmto ustanovením nie sú dotknuté žiadne sankcie, ktoré možno uložiť.

 

4. V záujme poskytnutia najlepších prostriedkov na zisťovanie a zdokumentovanie nedodržiavania súladu s týmto nariadením je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 36 prijímať delegované akty týkajúce sa:

 

— metodiky, ktorá sa má použiť na zistenie a posúdenie prítomnosti prípravkov na ochranu rastlín, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, konkrétne s článkom 19,

 

— postupov, ktoré treba dodržiavať,

 

— podrobností, ktoré treba zdokumentovať v spoločnej databáze na evidenciu nedodržiavania súladu s týmto nariadením, vrátane zistených rezíduí nepovolených prípravkov na ochranu rastlín.

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Článok 20 c (nový) – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 20c

 

Databáza na evidenciu nedodržiavania súladu s týmto nariadením a databáza na evidenciu zistených nepovolených prípravkov na ochranu rastlín

 

Komisia na základe vnútroštátnych databáz členských štátov vytvorí databázu pre prípady nedodržiavania súladu s týmto nariadením. Tieto databázy sa využijú na uľahčenie formulovania najlepších postupov na zamedzenie kontaminácii. Pri zbere údajov Komisia a členské štáty uplatňujú prístup založený na hodnotení rizika, ktorý odhaľuje príčiny a kategórie nedodržiavania súladu alebo kontaminácie, ako sa stanovuje v článku 20b ods. 1 prvom pododseku písm. b) a c). Do databáz majú prístup prevádzkovatelia, súkromné inšpekčné organizácie, štátna inšpekčná organizácia a príslušné orgány. Členské štáty predkladajú Komisii výročnú správu.

 

Členské štáty vytvoria databázu na evidenciu analýz, ktoré vykonali súkromné inšpekčné organizácie a štátne inšpekčné organizácie, vrátane odhalených nepovolených prípravkov na ochranu rastlín. Do databázy majú prístup prevádzkovatelia, súkromné inšpekčné organizácie, štátne inšpekčné organizácie a príslušné orgány. Členské štáty každoročne predkladajú Komisii správu o zisteniach, ktoré zozbierali vo vnútroštátnej databáze.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je úzko spätý s predchádzajúcim pozmeňujúcim návrhom. Oba návrhy predložili rovnakí autori. Členské štáty musia Komisii každý rok predložiť výsledky svojich vyšetrovaní. Na ich základe Komisia predloží správu, ku ktorej bude v prípade potreby priložený legislatívny návrh, ktorým sa na úrovni Spoločenstva stanovia limity pre vyraďovanie a prostriedky náhrady pre výrobcov v nevyhnutnom prípade kontaminácie.

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Na účely tohto nariadenia sa výrobok považuje za výrobok, na ktorom sa uvádzajú pojmy odkazujúce na ekologickú výrobu, ak sa takýto výrobok, jeho zložky alebo súvisiace kŕmne suroviny pri označovaní, v reklamnom materiáli alebo obchodných dokladoch opisujú pojmami, ktorými sa kupujúcemu naznačuje, že výrobok, jeho zložky alebo súvisiace kŕmne suroviny boli získané v súlade s týmto nariadením. Najmä pojmy uvedené v prílohe IV, ich odvodeniny alebo zdrobneniny, ako sú „bio“ a „eko“, možno používať v celej Únii samostatne alebo v kombinácii a v akomkoľvek jazyku uvedenom v tejto prílohe na označovanie a v reklame výrobkov, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

1. Na účely tohto nariadenia sa produkt považuje za produkt, na ktorom sa uvádzajú pojmy odkazujúce na ekologickú poľnohospodársku výrobu, ak sa takýto produkt, jeho zložky, súvisiace kŕmne suroviny alebo akákoľvek vstupná časť reťazca ekologickej poľnohospodárskej výroby tohto produktu pri označovaní, v reklamnom materiáli alebo obchodných dokladoch opisujú pojmami, ktorými sa kupujúcemu naznačuje, že produkt, jeho zložky, súvisiace kŕmne suroviny alebo akákoľvek časť reťazca ekologickej poľnohospodárskej výroby tohto produktu boli získané v súlade s týmto nariadením. Najmä pojmy uvedené v prílohe IV alebo ich ekvivalenty v iných jazykoch, ktoré nie sú úradnými jazykmi Únie, ale ich štatút je oficiálne uznaný v ústave konkrétneho členského štátu, ich odvodeniny alebo zdrobneniny, ako sú „bio“ a „eko“, možno používať v celej Únii samostatne alebo v kombinácii a v akomkoľvek jazyku uvedenom v tejto prílohe na označovanie a v reklame výrobkov uvedných v článku 21 ods. 1, ktoré sú v súlade s týmto nariadením. Pri označovaní a reklame živých alebo nespracovaných poľnohospodárskych produktov sa pojmy vzťahujúce sa na metódu ekologickej poľnohospodárskej výroby môžu okrem toho používať len v prípadoch, keď bol celý produkt tiež vyrobený v súlade s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Pokiaľ ide o produkty a látky používané v rastlinnej výrobe, ako sú prípravky na ochranu rastlín, hnojivá, pôdne pomocné látky a živiny, pojmy uvedené v odseku 1 tohto článku sa na označovanie, v reklame a obchodných dokladoch nepoužijú nikde v Únii, v žiadnom jazyku uvedenom v prílohe IV.

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Pokiaľ ide o spracované potraviny, pojmy uvedené v odseku 1 možno používať:

3. Pokiaľ ide o spracované potraviny, pojmy uvedené v odseku 1 sa používajú:

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) len v zozname zložiek, ak je menej ako 95 % poľnohospodárskych zložiek ekologických a pokiaľ sú tieto zložky v súlade s pravidlami výroby stanovenými v tomto nariadení.

(b) len v zozname zložiek, ak je menej ako 95 % poľnohospodárskych zložiek ekologických a pokiaľ je táto potravina v súlade s pravidlami výroby stanovenými v tomto nariadení.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na to, aby sa zabránilo spájaniu konvenčných či neekologických postupov a látok s používaním pojmu „ekologický“.

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pokiaľ ide o rastlinné odrody, pojmy uvedené v odseku 1 sa môžu používať v obchodných názvoch pod podmienkou, že:

 

(a) odroda je v súlade s pravidlami výroby uvedenými v prílohe II časti I bode 1.4; a

 

(b) používa sa pojem „ekologická odroda“.

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. S cieľom poskytnúť spotrebiteľom jasné a náležité informácie je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, pokiaľ ide o prispôsobenie zoznamu pojmov stanovených v prílohe IV súčasnému jazykovému vývoju v jednotlivých členských štátoch a pokiaľ ide o stanovenie osobitných požiadaviek na označovanie a usporiadanie informácií uplatniteľných na krmivá a ich zložky.

4. S cieľom poskytnúť spotrebiteľom jasné a náležité informácie je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, pokiaľ ide o prispôsobenie zoznamu pojmov stanovených v prílohe IV, a to s ohľadom na jazykový vývoj v jednotlivých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa používa logo ekologickej výroby Európskej únie, v rovnakom zornom poli ako logo sa uvedie aj označenie miesta produkcie poľnohospodárskych surovín, z ktorých sa výrobok skladá, pričom toto označenie má podľa potreby jednu z týchto podôb:

S výnimkou produktov sektora vinohradníctva a vinárstva, uvedených v článku 1 ods. 2 písm. l) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ak sa používa logo ekologickej výroby Európskej únie, v rovnakom zornom poli ako logo sa tiež uvedie označenie miesta poľnohospodárskej výroby poľnohospodárskych surovín, z ktorých sa produkt skladá, pričom toto označenie má podľa možností jednu z týchto podôb:

Odôvodnenie

Podľa článku 55 nariadenia (ES) 607/2009 sa už povinnosť uvádzať pôvod surovín na označení uplatňuje v súvislosti so všetkými európskymi vínami bez ohľadu na to, či sú vyrobené so zemepisným označením alebo bez neho. V záujme zníženia administratívnej záťaže a ďalších nákladov spojených s označovaním sa navrhuje, aby sa od tejto zbytočnej povinnosti v prípade uvedených výrobkov upustilo.

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Označenie „EÚ“ alebo „mimo EÚ“ možno nahradiť alebo doplniť názvom krajiny, ak boli všetky poľnohospodárske suroviny, z ktorých sa výrobok skladá, vyprodukované v dotknutej krajine.

Označenie „EÚ“ alebo „mimo EÚ“ možno nahradiť alebo doplniť názvom krajiny alebo regiónu, ak boli všetky poľnohospodárske suroviny, z ktorých sa výrobok skladá, vyprodukované v dotknutej krajine alebo regióne.

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Označenia uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku a v článku 23 ods. 3 sa vyznačia na nápadnom mieste takým spôsobom, aby boli ľahko viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné.

3. Označenia uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku a v článku 23 ods. 3 sa vytlačia na nápadnom mieste takým spôsobom, aby boli ľahko viditeľné a jasne čitateľné a aby nezakrývali povinné údaje podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) označenia udávajúceho miesto vyprodukovania poľnohospodárskych surovín, v súlade s týmto článkom ods. 2 a článkom 232 ods. 3.

(c) označenia udávajúceho miesto vyprodukovania poľnohospodárskych surovín, v súlade s týmto článkom ods. 2 a článkom 23 ods. 3.

Odôvodnenie

Chyba pri písaní v návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Logo ekologickej výroby Európskej únie možno používať pri označovaní, prezentácii a v reklame výrobkov, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

1. Logo ekologickej poľnohospodárskej výroby Európskej únie možno používať pri označovaní, prezentácii a v reklame výrobkov, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, vrátane výrobkov, pre ktoré možno stanoviť osobitné pravidlá výroby podľa článku 16. Logo ekologickej poľnohospodárskej výroby Európskej únie nemožno používať v prípade potravín uvedených v článku 21 ods. 3 prvom pododseku písmene b) a v prípade produktov v období konverzie.

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Logo ekologickej výroby Európskej únie je úradným potvrdením v súlade s článkami 85 a 90 nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX [nariadenie o úradných kontrolách].

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Keby bolo logo ekologickej výroby úradným potvrdením, mohlo by to spôsobiť ďalšie administratívne zaťaženie pre prevádzkovateľov v budúcom schvaľovacom procese.

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Chapter V – title

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ekologická certifikácia

Kontroly ekologickej výroby a ekologická certifikácia

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Článok 23 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 23a

 

Systém kontroly

 

1. Členské štáty zavedú systém kontrol a určia jeden alebo viacero príslušných orgánov zodpovedných za sledovanie dodržiavania povinností ustanovených týmto nariadením v súlade s článkom 3 nariadenia (EÚ) č. XX/XXXX (nariadenie o úradných kontrolách).

 

2. Okrem podmienok stanovených v nariadení o úradných kontrolách zahŕňa systém kontrol ustanovený týmto nariadením aspoň uplatňovanie preventívnych opatrení ustanovených v článku 20a a kontrolné opatrenia ustanovené v tejto kapitole.

 

3. Povaha a frekvencia kontrol sa určuje na základe posúdenia rizík výskytu nesúladu a závažnosti nesúladu s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení. Všetci prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov sa aspoň raz ročne podrobia kontrole na mieste s cieľom overiť, či dodržiavajú platné pravidlá. Takéto kontroly sa vykonávajú na základe inšpekcie, preverovania a cieleného preverovania, v závislosti od pravdepodobnosti nedodržiavania súladu.

 

Kritériá posudzovania rizika, ktoré používajú štátne inšpekčné organizácie na určenie najrizikovejších častí potravinového reťazca, sú stanovené v prílohe Vf. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 36 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných prvkov posudzovania rizika, frekvencie kontrol a podielu náhodných kontrol na celkovom množstve kontrol.

 

4. Príslušný úrad môže:

 

(a) delegovať svoje kontrolné právomoci na jednu alebo viaceré štátne inšpekčné organizácie pre ekologické produkty, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 39 nariadenia o úradných kontrolách. Štátne inšpekčné organizácie predložia dostatočné záruky objektivity a nestrannosti a majú k dispozícii kvalifikovaný personál a zdroje potrebné na plnenie svojich úloh;

 

(b) delegovať kontrolné úlohy na jednu alebo viaceré súkromné inšpekčné organizácie pre ekologické produkty, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 39 nariadenia o úradných kontrolách. V takých prípadoch členský štát určí orgán zodpovedný za schvaľovanie takýchto organizácií a za dohľad nad nimi.

 

5. Príslušný orgán môže delegovať kontrolné úlohy na konkrétnu súkromnú inšpekčnú organizáciu alebo štátnu inšpekčnú organizáciu, len ak sú splnené podmienky ustanovené v článku 26 ods. 2 nariadenia o úradných kontrolách, a predovšetkým len vtedy, ak:

 

(a) existuje presný opis úloh, ktoré môže súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia vykonávať, a podmienok, za ktorých ich môže vykonávať;

 

(b) súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia:

 

(i) má potrebnú odbornosť, vybavenie a infraštruktúru na vykonanie úloh, ktoré naň boli delegované;

 

(ii) má dostatočný počet personálu s vhodnou kvalifikáciou a skúsenosťami a

 

(iii) je nestranná a bez konfliktu záujmov, pokiaľ ide o výkon úloh, ktorými bola poverená;

 

(c) súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia je akreditovaná v súlade s najnovšou verziou európskej normy EN 17065 alebo ISO usmernenia 65 (Všeobecné požiadavky na orgány prevádzkujúce certifikačné systémy produktov), ktorá bola uverejnená v sérii C Úradného vestníka Európskej únie, a je schválená príslušnými orgánmi;

 

(d) súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia pravidelne oznamuje výsledky vykonaných kontrol príslušnému orgánu a vždy, keď si ich príslušný orgán vyžiada. Ak výsledky kontrol poukazujú na závažné nedoržiavanie súladu, súkromná inšpekčná organizácia o tom okamžite informuje príslušný orgán;

 

(e) existuje účinná zdokumentovaná koordinácia medzi delegujúcim príslušným orgánom a súkromnou inšpekčnou organizáciou alebo štátnou inšpekčnou organizáciou.

 

6. Okrem dodržiavania ustanovení odseku 5 príslušný orgán zohľadňuje pri schvaľovaní súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie tieto kritériá:

 

(a) plánovaný štandardný kontrolný postup s podrobným opisom kontrolných a preventívnych opatrení, ktoré súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia uloží prevádzkovateľom, ktorí podliehajú jej kontrole;

 

(b) opatrenia, ktoré súkromná inšpekčná organizácia plánuje uplatniť v prípade zistenia nedodržiavania súladu;

 

7. Príslušný orgán nesmie delegovať na súkromné inšpekčné organizácie alebo štátne inšpekčné organizácie tieto úlohy:

 

(a) dohľad nad inými súkromnými inšpekčnými organizáciami alebo štátnymi inšpekčnými organizáciami ani ich audit;

 

(b) právomoc udeliť odchýlky, ako sa uvádza v článku 17, pokiaľ sa tak neustanovuje v rámci výnimiek z pravidiel výroby.

 

8. V súlade s článkom 29 nariadenia o úradných kontrolách príslušné orgány, ktoré delegujú kontrolné úlohy na súkromné inšpekčné organizácie alebo štátne inšpekčné organizácie, podľa potreby organizujú audity alebo inšpekcie predmetných súkromných inšpekčných organizácií alebo štátnych inšpekčných organizácií. Ak takýto audit alebo inšpekcia odhalí, že tieto organizácie riadne nevykonávajú úlohy, ktoré na ne boli delegované, príslušný delegujúci orgán môže toto delegovanie odobrať. Vykoná tak bezodkladne, ak súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia neprijme včas primerané nápravné opatrenie.

 

9. Okrem súladu s ustanoveniami odseku 8 príslušný orgán:

 

(a) zabezpečuje, aby kontroly, ktoré vykonáva súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia, boli objektívne a nezávislé;

 

(b) overuje účinnosť kontrol, ktoré vykonáva súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia;

 

(c) zaznamenáva všetky zistené nezrovnalosti alebo porušenia a prijaté nápravné opatrenia;

 

(d) zruší schválenie súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie, ktorá nedokáže splniť požiadavky uvedené v písm. a) a b) tohto odseku, alebo už nespĺňa kritériá uvedené v odsekoch 5 a 6, alebo nespĺňa požiadavky uvedené v odsekoch 11, 12 a 14.

 

10. Členské štáty pridelia číselný kód každej štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii, ktorá vykonáva kontrolné úlohy uvedené v odseku 4.

 

11. Štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie umožnia príslušným orgánom prístup do svojich kancelárií a zariadení a poskytnú akékoľvek informácie a pomoc, ktoré príslušné orgány považujú za potrebné na splnenie svojich povinností podľa tohto článku.

 

12. Súkromné inšpekčné organizácie a štátne inšpekčné organizácie zabezpečujú, aby sa u prevádzkovateľov, ktorí podliehajú ich kontrole, uplatňovali minimálne preventívne a kontrolné opatrenia uvedené v odseku 2.

 

13. Členské štáty zabezpečujú, aby stanovený systém kontrol umožňoval vysledovateľnosť každého produktu na všetkých stupňoch výroby, prípravy a distribúcie v súlade s článkom 18 nariadenia (ES) č. 178/2002, najmä s cieľom poskytnúť spotrebiteľom záruky, aby sa produkty ekologickej výroby vyrábali v súlade s požiadavkami stanovenými týmto nariadením. Členské štáty zabezpečia, aby sa na žiadosti súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií týkajúce sa vysledovateľnosti ekologických produktov reagovalo čo najrýchlejšie, a najneskôr do štyroch pracovných dní od prijatia príslušnej žiadosti za jednotlivý výrobný krok.

 

14. Každý rok do 31. januára štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie zašlú príslušným orgánom zoznam prevádzkovateľov, ktorí sa podrobili ich kontrolám do 31. decembra predchádzajúceho roku. Súhrnnú správu o kontrolných činnostiach vykonaných počas predchádzajúceho roka poskytnú každý rok do 31. marca.

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh nariadenia

Článok 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh nariadenia

Článok 24 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 24a

 

Dodržiavanie systému kontrol

 

1. Všetci prevádzkovatelia či skupiny prevádzkovateľov, ktorí (ktoré) vyrábajú, pripravujú alebo uskladňujú ekologické produkty, ktorí (ktoré) tieto produkty dovážajú z tretích krajín alebo ich umiestňujú na trh, predtým, ako akékoľvek produkty charakterizované ako ekologické či v procese konverzie na ekologické produkty umiestnia na trh :

 

(a) oznámia svoju činnosť príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa táto činnosť vykonáva;

 

(b) podriadia svoje podnikanie systému kontrol uvedenému v článku 23a.

 

Ak prevádzkovateľ či skupina prevádzkovateľov zadá akúkoľvek zo svojich činností tretej strane, aj na tohto prevádzkovateľa či skupinu prevádzkovateľov sa naďalej vzťahujú požiadavky uvedené v prvom pododseku písm. a) a b) a činnosti zadané subdodávateľovi podliehajú systému kontroly.

 

2. Členské štáty môžu spod pôsobnosti tohto článku vyňať ekologických prevádzkovateľov, ktorí predávajú predbalené výrobky priamo konečným spotrebiteľom alebo používateľom, ak tieto výrobky vyrábajú, spracúvajú, pripravujú alebo uskladňujú len v súvislosti s predajným miestom, ak ich nedovážajú z tretích krajín a ak touto činnosťou nepoverili iného prevádzkovateľa.

 

V súlade s článkom 26c písm. c) môžu členské štáty z uplatňovania tohto článku odseku 1 prvého pododseku písm. b) vyňať prevádzkovateľov, ktorí za rok predajú konečnému spotrebiteľovi alebo užívateľovi menej ako obmedzené množstvo nebalených produktov ekologickej výroby, tieto výrobky vyrábajú, pripravujú alebo uskladňujú len v súvislosti s predajným miestom, ak ich nedovážajú z tretích krajín a ak touto činnosťou nepoverili tretiu stranu.

 

3. Členské štáty určia organizáciu alebo schvália orgán na prijímanie oznámení podľa odseku 1 prvého pododseku písm. a) tohto článku.

 

4. Členské štáty zabezpečia, aby každý prevádzkovateľ či skupina prevádzkovateľov, ktorý (ktorá) je v súlade s týmto nariadením a ktorý (ktorá) primerane prispieva na výdavky spojené s kontrolou, bol (bola) oprávnený (oprávnená) na začlenenie do systému kontrol.

 

5. Prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov vedú v súlade s týmto nariadením záznamy o rôznych činnostiach, ktoré vykonávajú.

 

6. Príslušné orgány vedú aktualizovaný zoznam s menami/názvami a adresami prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov, ktorí oznámili svoje činnosti v súlade s odsekom 1 prvým pododsekom písm. a) tohto článku, a tento zoznam primeraným spôsobom zverejňujú (okrem iného aj na internete) spolu s informáciami o ich ekologických certifikátoch, uvedených v článku 25 ods. 1, pričom použijú vzor uvedený v prílohe Vd k tomuto nariadeniu. Príslušné orgány dodržiavajú požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES1a.

 

7. Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanovujú podrobnosti a špecifikácie, pokiaľ ide o obsah, formu a spôsob oznamovania uvedené v odseku 1 a vzor uvedený v odseku 6 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 37 ods. 2.

 

________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh nariadenia

Článok 25 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ekologický certifikát

Certifikát

Odôvodnenie

Certifikátom sa potvrdzuje, že výroba prebieha v súlade s pravidlami stanovenými v tomto nariadení. Výroba, ktorá prebieha v súlade s pravidlami, nemá ekologický charakter od začiatku výrobného procesu, počas obdobia konverzie. Výraz „ekologický“ môže na sektor a spotrebiteľov pôsobiť mätúco.

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov, ktorí oznámili svoju činnosť v súlade s článkom 24 ods. 1 a dodržiavajú toto nariadenie, majú nárok na udelenie ekologického certifikátu. Ekologický certifikát vydaný podľa možnosti v elektronickej podobe umožňuje aspoň identifikáciu prevádzkovateľa alebo skupiny prevádzkovateľov, typu alebo rozsahu výrobkov, na ktoré sa príslušný certifikát vzťahuje, a obdobia jeho platnosti.

1. Prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov, ktorí oznámili svoju činnosť a podriadili svoje podnikanie systému kontrol v súlade s článkom 24a ods. 1 a dodržiavajú toto nariadenie, majú nárok na udelenie ekologického certifikátu. Ekologický certifikát vydaný podľa možnosti v elektronickej podobe umožňuje aspoň identifikáciu prevádzkovateľa alebo skupiny prevádzkovateľov, typu alebo rozsahu výrobkov, na ktoré sa príslušný certifikát vzťahuje, a obdobia jeho platnosti.

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ekologický certifikát je úradným certifikátom v zmysle článkov 85 a 86 nariadenia (EÚ) č. XXX/XXX (nariadenie o úradných kontrolách).

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Mali by sa umožniť súkromné a verejno-súkromné systémy certifikácie (porovnaj ISO 17065).

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov nie sú oprávnení na to, aby im na rovnakú skupinu výrobkov rôzne štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie vydali ekologický certifikát, vrátane prípadov, ak uvedení prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov pôsobia v rôznych fázach výroby, prípravy a distribúcie.

3. Prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov nie sú oprávnení na to, aby im na činnosti vykonávané v jednom členskom štáte v súvislosti s tou istou skupinou produktov vydali rôzne súkromné inšpekčné organizácie ekologický certifikát, vrátane prípadov, ak uvedení prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov pôsobia v rôznych stupňoch výroby, prípravy a distribúcie.

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje vymedziť „skupiny produktov“ v novej prílohe Vd podľa prílohy XII bývalého nariadenie (ES) č. 889/2008. Vymedzením skupiny produktov v prílohe sa tiež odstraňuje potreba delegovaného aktu podľa odseku 6.

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. V odseku 3 sa uvádzajú tieto skupiny produktov:

 

– zelenina a produkty rastlinného pôvodu;

 

– zvieratá a živočíšne produkty;

 

– riasy a živočíchy akvakultúry;

 

– spracované potraviny a krmivo vrátane kvasiniek;

 

– víno.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k odseku 3: Spravodajca navrhuje vymedziť „skupiny produktov“ v novej prílohe Vd podľa prílohy XII bývalého nariadenie (ES) č. 889/2008.

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. S cieľom zabezpečiť účinnosť, efektívnosť a transparentnosť ekologickej výroby a systému označovania je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, pokiaľ ide o kritériá vymedzovania skupiny výrobkov uvedených v odseku 3.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    223

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Nedostatky týkajúce sa zriadenia alebo fungovania systému vnútorných kontrol uvedeného v odseku 1, najmä pokiaľ ide o neodhalenie alebo neriešenie skutočnosti, že individuálni členovia skupiny prevádzkovateľov nedodržiavajú súlad, čo ovplyvňuje integritu ekologických výrobkov, môžu viesť k zrušeniu ekologickej certifikácie celej skupiny.

2. Nedostatky týkajúce sa zriadenia alebo fungovania systému vnútorných kontrol uvedeného v odseku 1, najmä pokiaľ ide o neodhalenie alebo neriešenie skutočnosti, že individuálni členovia skupiny prevádzkovateľov nedodržiavajú súlad, čo ovplyvňuje integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, vedúodňatiu ekologického certifikátu uvedeného v článku 25 celej skupine.

Pozmeňujúci návrh    224

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. S cieľom zabezpečiť účinné a efektívne fungovanie certifikácie skupiny prevádzkovateľov je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, pokiaľ ide o povinnosti jednotlivých členov skupiny prevádzkovateľov, zloženie a veľkosť skupiny prevádzkovateľov, kategórie výrobkov, ktoré má skupina prevádzkovateľov vyrábať, podmienky účasti v skupine prevádzkovateľov, zriadenie a fungovanie systému vnútorných kontrol skupiny vrátane rozsahu, obsahu a frekvencie kontrol, ktoré sa majú vykonávať.

3. Kritéria skupinovej certifikácie skupín prevádzkovateľov sú stanovené v prílohe Ve.

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže prijať vykonávacie akty, pokiaľ ide o výmenu informácií medzi skupinou prevádzkovateľov a príslušným orgánom alebo príslušnými orgánmi, štátnymi inšpekčnými organizáciami alebo súkromnými inšpekčnými organizáciami a medzi členskými štátmi a Komisiou. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 37 ods. 2.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Na tieto ustanovenia sa vzťahuje všeobecný článok o porušeniach a následnom oznámení informácií z existujúceho nariadenia a začlenili sa do nového článku 26a o opatreniach v prípade nedodržiavania súladu vzťahujúcich sa na jednotlivých prevádzkovateľov, ako aj skupiny prevádzkovateľov.

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh nariadenia

Článok 26 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 26a

 

Povinnosti príslušných organov v prípade nedodržiavania súladu s predpismi

 

Príslušné orgány:

 

(a) v prípade nedoržiavania súladu, ktoré ovplyvňuje štatút produktov ekologickej výroby v akejkoľvek fáze výroby, prípravy, distribúcie a vývozu, najmä z dôvodu použitia zakázaných alebo nepovolených látok a techník alebo zmiešania s inými produktmi, ako sú produkty ekologickej výroby, zabezpečia, aby sa pri označovaní a v reklame žiadneho produktu z celej dotknutej dávky ani z výrobného cyklu neuvádzal žiadny odkaz na ekologickú výrobu;

 

(b) v prípade opakovaného, pokračujúceho alebo podvodného nedodržiavania súladu s predpismi zabezpečia, aby dotknutí prevádzkovatelia alebo dotknuté skupiny prevádzkovateľov okrem opatrení uvedených v písmene a) tohto článku mali zakázané uvádzať na trh výrobky, ktoré odkazujú na ekologickú poľnohospodársku výrobu, a aby sa im dočasne pozastavila platnosť ich ekologického certifikátu alebo aby sa im prípadne uvedený certifikát odňal.

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh nariadenia

Článok 26 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 26b

 

Výmena informácií a administratívna spolupráca

 

1. Administratívna spolupráca medzi členskými štátmi, súkromnými inšpekčnými organizáciami, štátnymi inšpekčnými organizáciami a príslušnými orgánmi, a to aj na účely uplatňovania článku 20a ods. 2, sa zakladá na požiadavkách stanovených v hlave 4 nariadenia o úradných kontrolách.

 

2. Na základe žiadosti riadne odôvodnenej potrebou zaručiť, že produkt bol vyrobený v súlade s týmto nariadením, si príslušné orgány, štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie vymieňajú s inými príslušnými orgánmi, štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami relevantné informácie o výsledkoch svojich kontrol. Takéto informácie si môžu vymieňať aj na základe vlastnej iniciatívy.

 

3. Informácie o opodstatnenom podozrení a nedodržiavaní súladu s predpismi týkajúcimi sa ekologického štatútu produktu sa okamžite odovzdajú medzi príslušnými orgánmi, štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami, prevádzkovateľmi a dotknutými členskými štátmi, Komisiou a dotknutými prevádzkovateľmi. Úroveň komunikácie závisí od závažnosti a rozsahu opodstatneného podozrenia alebo potvrdeného nedodržiavania súladu.

 

4. Zriadi sa vnútroštátny panel zainteresovaných strán vrátane štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií a zástupcov odvetvia ekologickej výroby.

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh nariadenia

Článok 26 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 26c

 

Delegované právomoci v súvislosti so systémom kontroly

 

S cieľom doplniť pravidlá týkajúce sa systému kontrol uvedeného v článku 23a a 24a a zabezpečiť ich plnú kompatibilitu s nariadením o úradných kontrolách je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 36 prijímať delegované akty, v ktorých sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa:

 

(a) špecifických povinností a úloh príslušných orgánov a štátnych inšpekčných organizácií okrem tých, ktoré sú ustanovené v tejto kapitole a v článkoch 4, 8, 9, 10 ods. 1, 11 až 13, 34 ods. 1 a 2 a v článku 36 nariadenia o úradných kontrolách;

 

(b) požiadaviek posudzovania rizika doplňujúcich požiadavky uvedené v tejto kapitole a v článku 8 ods. 1 nariadenia o úradných kontrolách, berúc do úvahy riziko nedodržiavania súladu s predpismi;

 

(c) podmienok, za ktorých sa určití prevádzkovatelia majú oslobodiť od určitých úradných kontrol;

 

(d) spôsobov a techník kontrol doplňujúcich tie, ktoré sa uvádzajú v článku 13 a článku 33 ods. 1 až 5 nariadenia o úradných kontrolách, a osobitných požiadaviek na vykonávanie kontrol zameraných na zabezpečenie vysledovateľnosti produktov ekologickej výroby vo všetkých stupňoch výroby, prípravy a distribúcie;

 

(e) činností a opatrení doplňujúcich tie, ktoré sa stanovujú v článku 20a a kapitole V tohto nariadenia a v článku 134 ods. 2 a 3 nariadenia o úradných kontrolách v prípade podozrenia z nedodržiavania súladu s predpismi, kritérií doplňujúcich tie, ktoré sa uvádzajú v článku 135 ods. 1 nariadenia o úradných kontrolách a kritérií a opatrení doplňujúcich tie, ktoré sa stanovujú v článku 135 ods. 2 nariadenia o úradných kontrolách a v článku 26a tohto nariadenia v prípade nedodržiavania súladu;

 

(f) osobitných kritérií a podmienok na aktiváciu a fungovanie mechanizmov administratívnej pomoci stanovených v hlave IV nariadenia o úradných kontrolách vrátane výmeny informácií týkajúcich sa prípadov nedodržiavania súladu s predpismi alebo pravdepodobnosti nedodržiavania súladu s predpismi medzi príslušnými orgánmi, štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami .

Odôvodnenie

Špecifické pravidlá pre ekologickú výrobu by mali byť v nariadení o ekologickej výrobe a pozmeniteľné len v rámci neho. V dôsledku toho by sa mali príslušné delegované právomoci vymedziť v tomto nariadení. Preto boli tieto ustanovenia presunuté sem z článku 44 návrhu Komisie na zmenu článku 23 body 2 a 3 nariadenia o úradných kontrolách.

Pozmeňujúci návrh    229

Návrh nariadenia

Článok 26 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 26d

 

Vykonávanie tohto nariadenia

 

Do 1. januára 2020 Komisia vytvorí v rámci príslušných orgánov Únie administratívne štruktúry potrebné nato, aby si mohla plniť povinnosti , pokiaľ ide o lepšiu harmonizáciu a vykonávanie tohto nariadenia v členských štátoch, najmä v súvislosti s kontrolami v rámci Únie a dovozom z tretích krajín, a efektívnejšiu komunikáciu medzi členskými štátmi a s inštitúciami Únie.

 

Úlohy, ktoré majú uvedené štruktúry vykonávať, sú stanovené v prílohe Va.

Pozmeňujúci návrh    230

Návrh nariadenia

Článok 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 27

vypúšťa sa

Vývoz ekologických výrobkov

 

1. Výrobok možno z Únie vyvážať ako ekologický a možno ho označiť logom ekologickej výroby Európskej únie, ak je v súlade s týmto nariadením.

 

Ak je však výrobok určený na vývoz do tretej krajiny uznanej v súlade s článkom 31 ako výrobok ekologický, možno ho do tejto tretej krajiny vyviezť, ak je v súlade s požiadavkami dotknutej tretej krajiny na uvedenie výrobku ako ekologického na trh v tejto krajine.

 

2. S cieľom zamedziť vytváraniu nerovnakých podmienok pre prevádzkovateľov pri vývoze do tretích krajín je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, pokiaľ ide o osobitné pravidlá vývozu ekologických výrobkov do tretej krajiny, ktorá je uznaná v súlade s článkom 31.

 

3. S cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi prevádzkovateľmi je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, pokiaľ ide o doklady určené pre colné orgány v tretích krajinách, najmä vývozný certifikát pre ekologické výrobky, ktorý bol podľa možnosti vydaný v elektronickej podobe a ktorým sa poskytuje ubezpečenie, že vyvážané ekologické výrobky sú v súlade s týmto nariadením.

 

Odôvodnenie

Nemali by byť žiadne rozdiely medzi normami uplatňovanými v nariadení EÚ a normami uplatňovanými na výrobky, ktoré sa vyvážajú do tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    231

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Výrobok možno z tretej krajiny dovážať na účely uvedenia na trh v Únii ako ekologický výrobok, ak sú splnené tieto podmienky:

1. Produkt možno z tretej krajiny dovážať na účely umiestnenia na trh v Únii ako produkt ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo ako rastlinný produkt z konverzie, ak sú splnené tieto podmienky:

(a) výrobok je ekologickým výrobkom, ako sa uvádza v článku 2 ods. 1;

(a) produkt je produktom ekologickej poľnohospodárskej výroby, ako sa uvádza v článku 2 ods. 1;

(b) výrobok:

(b) produkt:

(i) je v súlade s kapitolami II, III a IV a všetci prevádzkovatelia vrátane vývozcov v príslušnej tretej krajine boli predmetom kontroly štátnych inšpekčných organizácií alebo súkromných inšpekčných organizácií uznaných v súlade s článkom 29; alebo

(i) spĺňa požiadavky kapitol II, III a IV a všetkých relevantných vykonávacích predpisov, pričom všetci prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov vrátane vývozcov v príslušnej tretej krajine boli podrobení kontrole zo strany štátnych inšpekčných organizácií alebo súkromných inšpekčných organizácií uznaných v súlade s článkom 29 a k dovážanému produktu je priložený certifikát o inšpekcii vydaný štátnymi alebo súkromnými inšpekčnými organizáciami, v ktorom sa potvrdzuje, že všetci prevádzkovatelia a ich produkty sú v súlade s týmto nariadením; or

(ii) pochádza z tretej krajiny, ktorá je uznaná podľa:

(ii) pochádza z tretej krajiny, ktorá je uznaná podľa:

— článku 30; alebo

— článku 30; alebo

— článku 31;

— článku 31;

(c) prevádzkovatelia v tretích krajinách sú schopní kedykoľvek poskytnúť dovozcom alebo vnútroštátnym orgánom informácie, ktoré umožňujú identifikovať prevádzkovateľa, ktorý vykonal poslednú operáciu, s cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť ekologického výrobku.

(c) vývozcovia v tretích krajinách sú schopní kedykoľvek poskytnúť svojim súkromným inšpekčným organizáciám, dovozcom a vnútroštátnym orgánom informácie, ktoré umožňujú identifikovať všetkých prevádzkovateľov, ktorí vykonávali operácie, vrátane príslušnej súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie, s cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť produktu ekologickej výroby na úrovni všetkých zapojených prevádzkovateľov. Vývozcovia sprístupnia tieto informácie aj súkromným inšpekčným organizáciám alebo štátnym inšpekčným organizáciám dovozcov.

 

Po (vložiť dátum päť rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia), odchylne od prvého pododseku písm. b) bodu (i), v prípade, že produkt nedokáže v danej tretej krajine splniť požiadavky kapitol II, III a IV z dôvodu špecifických klimatických a miestnych podmienok, a s cieľom vyhnúť sa prerušeniu dodávok tohto produktu na vnútorný trh je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 36 prijímať delegované akty stanovujúce osobitné podmienky, na základe ktorých možno tento produkt dovážať z tretej krajiny s cieľom umiestniť ho na trh v Únii ako produkt ekologickej poľnohospodárskej výroby. Tieto osobitné podmienky sa uplatňujú maximálne počas (2) rokov. Tieto osobitné podmienky od ... (dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia) platia aj v najvzdialenejších regiónoch Únie, kde sa príslušný produkt aj vyrába.

Pozmeňujúci návrh    232

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. S cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť dovážaných výrobkov, ktoré sa na trh Únie majú uviesť ako ekologické, je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, pokiaľ ide o doklady potrebné na účely dovozu podľa možnosti vydané v elektronickej podobe.

2. S cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť dovážaných výrobkov, ktoré sa na trh Únie majú umiestniť ako produkty ekologickej výroby, a ich súlad s týmto nariadením, Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú osobitné pravidlá pre obsah certifikátov uvedených v odseku 1 a pre postup vydávania a kontroly týchto certifikátov, najmä pokiaľ ide o úlohu príslušných orgánov, štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií a možnosť zohľadniť regionálne rozdiely pri vyvažovaní ekologických, klimatických a miestnych podmienok, ako aj praktických podmienok týkajúcich sa konkrétnych výrobných aspektov.

 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 37 ods. 2.

Odôvodnenie

Posunom od rovnocennosti produktov pochádzajúcich z tretích krajín, ktoré nie sú definované v rámci obchodnej dohody, k ich súladu sa zlepší zrozumiteľnosť a jednoznačnosť dovozných podmienok a zníži sa administratívna záťaž. Je však vhodné počítať s vykonávaním aktov v záujme zohľadnenia osobitostí rôznych výrobných odvetví, najmä z agronomického hľadiska.

Pozmeňujúci návrh    233

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Je potrebné posilniť predpisy o dohľade Komisie nad tretími štátmi. Navyše je dôležité posilniť dohľad a kontrolu nad dohodami o rovnocennosti s tretími štátmi.

Pozmeňujúci návrh    234

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Splnenie podmienok a opatrení súvisiacich s dovozom ekologických výrobkov do Únie sa zisťuje na miestach hraničnej kontroly v súlade s článkom 45 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. XXX/XXX [nariadenie o úradných kontrolách]. Frekvencia fyzických kontrol uvedených v článku 47 ods. 3 uvedeného nariadenia závisí od rizika nedodržiavania súladu s týmto nariadením.

3. Splnenie podmienok a opatrení súvisiacich s dovozom produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie sa zisťuje na základe kontrolných ustanovení stanovených v kapitole V a na hraničných kontrolných staniciach v súlade s článkom 45 ods. 1 nariadenia o úradných kontrolách.

Pozmeňujúci návrh    235

Návrh nariadenia

Článok 29 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uznanie štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií

Uznanie súkromných inšpekčných organizácií

Pozmeňujúci návrh    236

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) akreditačný orgán mimo Únie, ktorý podpísal multilaterálny dohovor o uznaní pod dohľadom Medzinárodného akreditačného fóra.

(b) akreditačný orgán mimo Únie, ktorý podpísal multilaterálny dohovor o uznaní certifikácie produktov pod dohľadom Medzinárodného akreditačného fóra alebo jeho regionálnych orgánov a ktorý preukázal spôsobilosť na akreditáciu v oblasti ekologickej certifikácie.

Pozmeňujúci návrh    237

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. S cieľom zabezpečiť transparentnosť postupov uznávania a dohľadu je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, pokiaľ ide o kritériá, ktoré sa uplatňujú na uznanie alebo zrušenie uznania štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uvedených v odseku 1, ako aj pokiaľ ide o vykonávanie dohľadu Komisiou, a to aj prostredníctvom preskúmania na mieste.

7. S cieľom zabezpečiť transparentnosť postupov uznávania a dohľadu je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty dopĺňajúce kritériá, ktoré sa uplatňujú na uznanie alebo zrušenie uznania súkromných inšpekčných organizácií uvedených v odseku 1 a ktorými sa zároveň stanovuje vykonávanie dohľadu Komisiou, a to aj prostredníctvom preskúmaní na mieste. V prípade, že sa zistí závažné či opakované porušenie pravidiel upravujúcich kontrolu a certifikáciu, uznanie tejto súkromnej inšpekčnej organizácie sa okamžite zruší, a to tak v príslušnej tretej krajine, ako aj v rámci celého trhu Únie, s ohľadom na vnútroštátne akreditačné orgány zriadené v Únii v súlade s nariadením (ES) č. 765/2008.

Odôvodnenie

Mali by sa stanoviť sankcie pre prípade opakovaného zámerného nesúladu, ktorého sa dopustia akreditačné orgány.

Pozmeňujúci návrh    238

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a. Komisia je v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa stanovia osobitné pravidlá týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržiavať pri uznávaní súkromných inšpekčných organizácií podľa odseku 1 vrátane obsahu technickej dokumentácie, ktorá sa má predložiť, ako aj postupu, ktorý sa má dodržiavať pri zrušení uznania.

Pozmeňujúci návrh    239

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 7 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b. S cieľom zabezpečiť účinnosť, efektívnosť a transparentnosť kontrol dovážaných produktov je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, pokiaľ ide o kontroly a iné činnosti, ktoré majú vykonávať súkromné inšpekčné organizácie uznané Komisiou na účely tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    240

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8. Komisia môže prijať vykonávacie akty na zabezpečenie uplatňovania opatrení v súvislosti s prípadmi nedodržiavania súladu, ktoré ovplyvňujú integritu ekologických výrobkov dovážaných v rámci uznania stanoveného v tomto článku, alebo v súvislosti s podozrením z takýchto prípadov. Medzi tieto opatrenia môže patriť najmä overenie integrity ekologických výrobkov pred ich uvedením na trh v Únii a v náležitých prípadoch pozastavenie povolenia na uvedenie týchto výrobkov ako ekologických na trh v Únii. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 37 ods. 2.

8. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 36 prijímať delegované akty týkajúce sa uplatňovania opatrení v súvislosti s prípadmi nedodržiavania súladu, ktoré ovplyvňujú integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby dovážaných v rámci uznania stanoveného v tomto článku, alebo v súvislosti s podozrením z takýchto prípadov. Medzi tieto opatrenia môže patriť najmä overenie integrity produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby pred ich umiestnením na trh v Únii a v náležitých prípadoch pozastavenie povolenia na umiestnenie týchto produktov na trh v Únii ako produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Pozmeňujúci návrh    241

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9. Komisia v riadne odôvodnených naliehavých prípadoch týkajúcich ochrany pred nekalými praktikami alebo postupmi, ktoré sú nezlučiteľné so zásadami a pravidlami ekologickej výroby, ochrany dôvery spotrebiteľov alebo ochrany spravodlivej hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi prijíma v súlade s postupom uvedeným v článku 37 ods. 3 okamžite uplatniteľné vykonávacie akty s cieľom prijať opatrenia uvedené v odseku 8 tohto článku alebo rozhodnúť o odňatí uznania štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uvedených v odseku 1 tohto článku.

9. Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa ochrany pred nekalými praktikami alebo postupmi, ktoré sú nezlučiteľné so zásadami a pravidlami ekologickej poľnohospodárskej výroby, ochrany dôvery spotrebiteľov alebo ochrany spravodlivej hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 37 ods. 3 s cieľom rozhodnúť o odňatí uznania štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uvedeného v odseku 1 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    242

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia zverejňuje a predkladá Európskemu parlamentu a Rade pravidelné správy o stave všetkých prebiehajúcich rokovaní o týchto obchodných dohodách a zoznam rozdielov medzi pravidlami výroby a kontrolnými opatreniami uplatňovanými v príslušnej tretej krajine a pravidlami a opatreniami uplatňovanými v Únii. Konečné výsledky rokovaní sa predkladajú Európskemu parlamentu a Rade a zverejňujú sa, pričom sa podrobne uvedú všetky rozdiely medzi pravidlami výroby a kontrolnými opatreniami uplatňovanými v príslušnej tretej krajine a pravidlami a opatreniami uplatňovanými v Únii.

 

Komisia predloží návrh na riešenie rozdielov medzi predmetnou treťou krajinou a Európskou úniou v otázke pravidiel výroby a kontrolných opatrení.

 

Komisia zverejní zoznam rozdielov medzi ustanoveniami týkajúcimi sa výroby a kontroly, ktoré obsahujú všetky súčasné obchodné dohody, na ktoré sa vzťahuje tento článok.

Pozmeňujúci návrh    243

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uznaná tretia krajina uvedená v článku 28 ods. 1 písm. b) bode ii) druhej zarážke je tretia krajina, ktorá bola uznaná na účely rovnocennosti podľa článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007, vrátane krajiny, ktorá bola uznaná podľa prechodného opatrenia stanoveného v článku 40.

Uznaná tretia krajina, ako sa uvádza v článku 28 ods. 1 písm. b) bode ii), je tretia krajina, ktorá bola uznaná na účely rovnocennosti podľa článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007.

Pozmeňujúci návrh    244

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia na základe výročných správ, ktoré jej tretie krajiny uvedené v odseku 1 každý rok do 31. marca posielajú a ktoré sa týkajú vykonávania a presadzovania kontrolných opatrení, ktoré tieto tretie krajiny stanovili, zabezpečí s pomocou členských štátov primeraný dohľad nad uznanými tretími krajinami pravidelným preskúmaním ich uznania. Povaha dohľadu sa určí na základe hodnotenia rizika nedodržiavania súladu.

2. Komisia na základe výročných správ, ktoré jej posielajú tretie krajiny uvedené v odseku 1 každý rok do 31. marca a ktoré sa týkajú vykonávania a presadzovania kontrolných opatrení, ktoré tieto tretie krajiny stanovili, a s ohľadom na všetky ďalšie získané informácie zabezpečí s pomocou členských štátov primeraný dohľad nad uznanými tretími krajinami každoročným preskúmaním ich uznania. Povaha dohľadu sa určí na základe vyhodnotenia rizika nedodržiavania súladus predpismi, pričom sa zohľadní najmä objem vývozu do Únie z príslušnej tretej krajiny, výsledky činností monitorovania a dohľadu, ktoré vykonal príslušný orgán, a výsledky predchádzajúcich kontrol. Komisia pravidelne predkladá Európskemu parlamentu a Rade správy o výsledkoch svojho preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    245

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Komisia môže prijať vykonávacie akty na zabezpečenie uplatňovania opatrení v súvislosti s prípadmi nedodržiavania súladu, ktoré ovplyvňujú integritu ekologických výrobkov dovážaných z tretích krajín uvedených v tomto článku, alebo v súvislosti s podozrením z takýchto prípadov. Medzi tieto opatrenia môže patriť najmä overenie integrity ekologických výrobkov pred ich uvedením na trh v Únii a v náležitých prípadoch pozastavenie povolenia na uvedenie týchto výrobkov ako ekologických na trh v Únii. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 37 ods. 2.

6. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 36 prijímať delegované akty týkajúce sa uplatňovania spoločných opatrení a postupov ukladania sankcií v súvislosti s prípadmi nedodržiavania súladu alebo podozrenia z nedodržiavania súladu, ktoré ovplyvňujú štatút produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby dovážaných z tretích krajín uvedených v tomto článku. Medzi tieto opatrenia môže patriť najmä overenie štatútu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby pred ich umiestnením na trh v Únii a v náležitých prípadoch pozastavenie povolenia na ich umiestnenie na trh v Únii ako produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Odôvodnenie

Takéto ustanovenia by sa mali prijímať prostredníctvom delegovaných aktov s cieľom zaistiť harmonizované opatrenia v rámci celej EÚ.

Pozmeňujúci návrh    246

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie jednotného trhu a obchodu medzi členskými štátmi je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa voľného pohybu ekologických výrobkov na účely tohto článku ods. 1.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    247

Návrh nariadenia

Článok 33 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie týkajúce sa ekologického odvetvia a obchodu

Informácie týkajúce sa odvetvia ekologickej výroby

Pozmeňujúci návrh    248

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zasielajú Komisii každý rok informácie potrebné na vykonávanie a monitorovanie uplatňovania tohto nariadenia.

1. Členské štáty zasielajú Komisii každý rok štatistické údaje relevantné na vykonávanie a monitorovanie uplatňovania tohto nariadenia. Tieto údaje sa vymedzia v kontexte európskeho štatistického programu.

Odôvodnenie

Požadované informácie sa musia vymedziť v základnom akte (napr. obchodné údaje). Ak prevádzkovatelia budú vyžadovať nové, dôveryhodné údaje, povinnosť poskytnúť ich členským štátom sa musí stanoviť v základnom akte.

Pozmeňujúci návrh    249

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia prijme vykonávacie akty, pokiaľ ide o systém, ktorý sa má použiť na prenos informácií uvedených v odseku 1, o vymedzenie zasielaných informácií a o dátum, do ktorého sa informácie majú zaslať. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 37 ods. 2.

2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 36 prijímať delegované akty týkajúce sa systému, ktorý sa má použiť na zasielanie informácií uvedených v odseku 1, podrobného vymedzenia zasielaných informácií a dátumu, do ktorého sa informácie majú zaslať.

Pozmeňujúci návrh    250

Návrh nariadenia

Článok 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. decembra 2021 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o dostupnosti ekologického rastlinného rozmnožovacieho materiálu a zvierat určených na plemenitbu.

1. Komisia do 31. decembra 2020 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu vychádzajúcu z výhľadovej štúdie vrátane zozbieraných údajov a analýz vykonaných vo všetkých členských štátoch, ktorá sa bude osobitne venovať týmto bodom:

 

(a) analytická časť o stave rozvoja ekologického poľnohospodárstva a dosiahnutom pokroku, pokiaľ ide o:

 

— určenie príčin obmedzeného prístupu k ekologickému rastlinnému rozmnožovaciemu materiálu a živočíšnemu reprodukčnému materiálu, ako aj všeobecne k vstupným ekologickým materiálom na trhu Únie,

 

— špecifické údaje o dostupnosti ekologického rastlinného rozmnožovacieho materiálu a krmiva,

 

— špecifické údaje o dostupnosti zvierat určených na plemenitbu,

 

— dostupnosť mladej hydiny a rodičovských zvierat na produkciu hydiny vrátane kritérií pre hustotu chovu, kŕmenia, sledovania zdravotného stavu, dobrých životných podmienok zvierat a zvládania chorôb,

 

— výber druhov a poddruhov vyplývajúcich z rozdielov v klíme, pôde, nadmorskej výške a geografickej polohe,

 

— stav ekologického chovu ošípaných a hydiny vrátane kritérií pre hustotu chovu, kŕmenia, sledovania zdravotného stavu, dobrých životných podmienok zvierat a zvládania chorôb,

 

— dostupnosť mladých jedincov akvakultúry na trhu Únie;

 

(b) strategická časť o opatreniach uplatňovaných alebo potrebných na zlepšenie výkonnosti ekologického poľnohospodárstva a jeho inštitucionálneho rámca, ktoré zahŕňajú:

 

— podporné opatrenia, ktoré už sú zavedené alebo ich ešte treba prijať, aby sa mohli odstrániť zistené nedostatky,

 

— plán rozvoja vrátane opatrení zmaeraných na poskytovanie podpory prevádzkovateľom, ktorí sa zaviazali rozvíjať ekologický rastlinný rozmnožovací materiál alebo živočíšny reprodukčný materiál. Súčasťou týchto opatrení môže byť podpora potrebných investícií súkromných prevádzkovateľov do výrobných zariadení, opatrenia na kontrolu kvality, distribučné systémy a výskum a vývoj pred uvedením na trh.

 

2. Pokiaľ ide o posúdenie dostupnosti ekologického rastlinného rozmnožovacieho materiálu, v štúdii uvedenej v odseku 1 sa tiež pre každý príslušný čiastkový trh vyhodnotí rôznorodosť dostupných materiálov a prevádzkovatelia, ktorí ich poskytujú, súčasný dopyt po takýchto materiáloch a prognóza dopytu na nasledujúcich päť rokov.

 

Na účely štúdie sa pod pojmom čiastkový trh rozumie množina plodín (definovaných ako botanický druh alebo poddruh, napr. Brassica oleracea) a pod pojmom región určitý región, ktorý nie je väčší ako členský štát. Členský štát je rozdelený do toľkých oblastí, koľko je potrebných v súvislosti s rôznymi pestovateľskými podmienkami na základe podnebia, typov pôdy a nadmorskej výšky alebo charakteristík využívania pôdy, z ktorých vyplýva dopyt po rastlinnom rozmnožovacom materiáli, ktorý sa v jednotlivých regiónoch líši, s cieľom porovnať regionálne trhy spravodlivým a nediskriminačným spôsobom. V štúdii sa zvážia aj projektové granty na šľachtenie nových odrôd vhodných pre ekologické poľnohospodárstvo, participačný kapitál pre malé a stredné podniky, ktoré sa zameriavajú na ponuku ekologického rastlinného rozmnožovacieho materiálu, a marketingová podpora prostredníctvom webových stránok, ktoré prevádzkuje Komisia a členské štáty.

 

3. V prípade potreby sa k správe pripojí legislatívny návrh.

 

4. Najneskôr do 31. decembra 2020 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o zistenej prítomnosti produktov alebo látok, ktoré nie sú povolené v súlade s článkom 19, v produktoch ekologickej poľnohospodárskej výroby, ako aj o výmene informácií medzi príslušnými orgánmi, štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami a výmene príslušných informácií o výsledkoch kontrol. K tejto správe bude podľa potreby pripojený aj legislatívny návrh, ktorým sa stanovia úrovne nepovolených produktov alebo látok v produktoch ekologickej poľnohospodárskej výroby a systémy odškodňovania prevádzkovateľov za straty súvisiace s kontamináciou v prípade, keď prijali primerané opatrenia, ktoré možno opodstatnene vykonávať na predchádzanie riziku kontaminácie.

Pozmeňujúci návrh    251

Návrh nariadenia

Článok 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 39

vypúšťa sa

Prechodné opatrenia týkajúce sa konverzie na ekologické poľnohospodárstvo

 

S cieľom zabezpečiť bezproblémový prechod zo starého právneho rámca na nový je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, pokiaľ ide o pravidlá, ktorými sa stanovuje výnimka z článku 8 ods. 3 v súvislosti s obdobiami konverzie pre poľnohospodárov, ktorí začali konverziu pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

 

Odôvodnenie

Prechodné opatrenia, o ktorých sa hovorí v tomto článku, už nie sú potrebné vzhľadom na zmeny v článku 8 týkajúcom sa konverzie.

Pozmeňujúci návrh    252

Návrh nariadenia

Článok 39 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 39a

 

Prechodné opatrenia

 

1. V prípade potreby sa v súlade s postupom uvedeným v článku 37 ods. 2 prijmú opatrenia na uľahčenie prechodu od pravidiel stanovených v nariadení (ES) č. 834/2007 k pravidlám tohto nariadenia.

 

2. Prechodné opatrenia sa môžu uplatniť pri prijímaní nových ustanovení v nadchádzajúcom nariadení:

 

(a) ak je to vzhľadom na určité podmienky opodstatnené, členské štáty môžu uplatniť prechodné obdobie pri zavádzaní nových ustanovení EÚ;

 

(b) o týchto podmienkach sa rozhodne prostredníctvom delegovaných aktov v rámci nariadenia EÚ o ekologickej poľnohospodárskej výrobe;

 

(c) Tieto podmienky by mali chrániť prevádzkovateľov pred rizikom deformácie trhu a mali by zabrániť nejasnostiam, ktoré by medzi spotrebiteľmi mohli vzniknúť v súvislosti s identitou alebo profilom produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby.

 

3. Malo by ísť o tieto podmienky:

 

– Členský štát musí preukázať, že objem produkcie ja natoľko nízky, že vývoz nemá význam.

 

— Členský štát musí preukázať, že objem vnútroštátnej produkcie ja natoľko nízky, že nepredstavuje konkurenciu pre dovážané produkty rovnakej kategórie.

 

4. V záujme zaručenia úplnej transparentnosti musí členský štát, ktorý v súlade s týmto článkom uplatňuje prechodné obdobie, oznámiť a zaslať príslušné odôvodnenie Komisii a ostatným členským štátom.

 

5. Členský štát môže uplatňovať prechodné obdobie v maximálnej dĺžke dvoch až piatich rokov.

Pozmeňujúci návrh    253

Návrh nariadenia

Článok 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 40

vypúšťa sa

Prechodné opatrenia týkajúce sa pôvodu rastlinného rozmnožovacieho materiálu, zvierat určených na plemenitbu a mladých jedincov živočíchov akvakultúry

 

S cieľom zabezpečiť bezproblémový prechod od pravidiel o ekologickom pôvode rastlinného rozmnožovacieho materiálu stanovených v článku 12 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 834/2007 a o zvieratách určených na plemenitbu stanovených v článku 14 ods. 1 písm. a) bode ii) uvedeného nariadenia a o mladých jedincoch zivočíchov akvakultúry stanovených v článku 15 ods. 1 písm. a) bode i) uvedeného nariadenia a od výnimiek z pravidiel výroby, ktoré Komisia prijala podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 834/2007, k novým pravidlám pestovania rastlín a výroby rastlinných výrobkov, ako aj chovu hospodárskych zvierat a červených rias a živočíchov akvakultúry stanoveným v článku 10 ods. 1 a článku 11 ods. 1 tohto nariadenia v uvedenom poradí je Komisia v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú výnimky v prípade, že sa udeľovanie výnimiek považuje za nevyhnutné s cieľom zabezpečiť prístup k rastlinnému rozmnožovaciemu materiálu a živým zvieratám určeným na plemenitbu a mladým jedincom živočíchov akvakultúry, ktoré možno použiť v ekologickej výrobe. Delegované akty prijaté podľa tohto článku sa prestávajú uplatňovať 31. decembra 2021.

 

Odôvodnenie

Prechodné opatrenia, o ktorých sa hovorí v tomto článku, už nie sú potrebné vzhľadom na nový text doplnený do článkov 10 a 11 a nové ustanovenia začlenené do príslušných príloh.

Pozmeňujúci návrh    254

Návrh nariadenia

Článok 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Kontrolám sa venuje nový článok 23a.

Pozmeňujúci návrh    255

Návrh nariadenia

Príloha I– zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

- kvasnice používané ako potravina alebo krmivo,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Na toto ustanovenie sa už vzťahuje článok 1.

Pozmeňujúci návrh    256

Návrh nariadenia

Príloha I– zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

- pivo,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Na toto ustanovenie sa už vzťahuje vymedzenie pojmu potraviny.

Pozmeňujúci návrh    257

Návrh nariadenia

Príloha I– zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

- výťažky, esencie a koncentráty kávy, čaju a maté a prípravky na báze týchto výrobkov alebo na báze kávy, čaju a maté; pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhrady, ako aj výťažky, esencie a koncentráty z nich,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Na toto ustanovenie sa už vzťahuje vymedzenie pojmu potraviny.

Pozmeňujúci návrh    258

Návrh nariadenia

Príloha I– zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

- ovocné nektáre,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Na toto ustanovenie sa už vzťahuje vymedzenie pojmu potraviny.

Pozmeňujúci návrh    259

Návrh nariadenia

Príloha I– zarážka 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

- kakaová pasta, maslo, tuk, olej a prášok; čokoláda a iné potravinové prípravky obsahujúce kakao,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Na toto ustanovenie sa už vzťahuje vymedzenie pojmu potraviny.

Pozmeňujúci návrh    260

Návrh nariadenia

Príloha I– zarážka 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

- cukrovinky,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Na toto ustanovenie sa už vzťahuje vymedzenie pojmu potraviny.

Pozmeňujúci návrh    261

Návrh nariadenia

Príloha I– zarážka 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

- prípravky z cereálií, múky, škrobu alebo mlieka; cukrárske výrobky,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Na toto ustanovenie sa už vzťahuje vymedzenie pojmu potraviny.

Pozmeňujúci návrh    262

Návrh nariadenia

Príloha I– zarážka 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

- polievky,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Na toto ustanovenie sa už vzťahuje vymedzenie pojmu potraviny.

Pozmeňujúci návrh    263

Návrh nariadenia

Príloha I– zarážka 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

- omáčky,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Na toto ustanovenie sa už vzťahuje vymedzenie pojmu potraviny.

Pozmeňujúci návrh    264

Návrh nariadenia

Príloha I– zarážka 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

- varené jedlá,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Na toto ustanovenie sa už vzťahuje vymedzenie pojmu potraviny.

Pozmeňujúci návrh    265

Návrh nariadenia

Príloha I– zarážka 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-zmrzlina,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Na toto ustanovenie sa už vzťahuje vymedzenie pojmu potraviny.

Pozmeňujúci návrh    266

Návrh nariadenia

Príloha I– zarážka 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

- ochutené jogurty, jogurty obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Na toto ustanovenie sa už vzťahuje vymedzenie pojmu potraviny.

Pozmeňujúci návrh    267

Návrh nariadenia

Príloha I– zarážka 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-morská soľ,

- soľ,

Pozmeňujúci návrh    268

Návrh nariadenia

Príloha I– zarážka 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

- prírodné gumy a živice,

- prírodné gumy,

Odôvodnenie

Na prírodné živice sa už vzťahuje vymedzenie pojmu potraviny.

Pozmeňujúci návrh    269

Návrh nariadenia

Príloha I – zarážka 15 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

- uzávery z prírodného korku, neaglomerované a bez spojiva,

Pozmeňujúci návrh    270

Návrh nariadenia

Príloha I– zarážka 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

- liehoviny, pokiaľ je etylalkohol použitý na výrobu liehovín výlučne poľnohospodárskeho pôvodu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Na toto ustanovenie sa už vzťahuje vymedzenie pojmu potraviny.

Pozmeňujúci návrh    271

Návrh nariadenia

Príloha I – zarážka 19 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

- aromatizované vínne výrobky, ako sú vymedzené v nariadení Rady (EÚ) č. 251/20141a.

 

______________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 14 – 34).

Odôvodnenie

Aromatické vínne výrobky sa získavajú z výrobkov vínneho sektora, ktoré podľa príslušných ustanovení musia byť prítomné v hotovom výrobku v podiele najmenej 75 % v prípade aromatizovaných vín a 50 % v prípade nápojov na báze aromatizovaného vína a koktailov na báze aromatizovaného vínneho produktu. Keďže rozsah pôsobnosti nariadenia o ekologickej výrobe sa rozšíril, aby sa vzťahoval na spracované poľnohospodárske výrobky, mali by byť zahrnuté aj aromatizované vínne výrobky.

Pozmeňujúci návrh    272

Návrh nariadenia

Príloha I – zarážka 19 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

- nemykaná a nečesaná bavlna,

Odôvodnenie

Tieto produkty poľnohospodárskej výroby by mali patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    273

Návrh nariadenia

Príloha I – zarážka 19 c (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

- nemykaná a nečesaná vlna,

Odôvodnenie

Tieto produkty poľnohospodárskej výroby by mali patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    274

Návrh nariadenia

Príloha I – zarážka 19 d (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

- surové kože a nespracované kožky,

Odôvodnenie

Tieto produkty poľnohospodárskej výroby by mali patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    275

Návrh nariadenia

Príloha I – zarážka 19 e (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

- rastlinné suroviny pre tradičné rastlinné liečivé produkty.

Pozmeňujúci návrh    276

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – odsek 1.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.1. Zakazuje sa hydroponická výroba, ktorá predstavuje spôsob pestovania rastlín bez pôdy, pri ktorom majú rastliny korene len v roztoku živín alebo v inertnom prostredí, do ktorého sa roztok živín pridáva.

1.1. Hydroponická výroba sa zakazuje.

 

1.1.a Odchylne od bodu 1.1 sa pestovanie rastlín v kvetináčoch ako výnimka k pôdnemu pestovaniu plodín podľa vymedzenia v článku 4 písm. e) bode (ii) umožňuje len v prípade priesad alebo v prípade pestovania okrasných rastlín a bylín, ak sa príslušné okrasné rastliny a byliny predávajú v kvetináčoch konečnému spotrebiteľovi.

 

Používajú sa jedine zmesi pôd a/alebo pôdnych pomocných látok, ktoré sú schválené na používanie v ekologickom poľnohospodárstve.

Pozmeňujúci návrh    277

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – bod 1.3.1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1.3.1a. Na účely konverzie viacročných plodín, ktoré si vyžadujú obdobie pestovania najmenej tri roky, možno zahrnúť aj odrody, ktoré nie sú ľahko odlíšiteľné, pod podmienkou, že predmetná výroba je súčasťou plánu konverzie a konverzia poslednej časti danej oblasti na ekologickú poľnohospodársku výrobu sa začne v najkratšom možnom období a v žiadnom prípade neprekročí päť rokov.

Odôvodnenie

Toto ustanovnie by malo byť súčasťou tejto prílohy, aby sa tak zohľadnili špecifické charakteristiky viacročných plodín.

Pozmeňujúci návrh    278

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – bod 1.3.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.3.3. Príslušný orgán v prípade ošetrenia výrobkom, ktorý nie je povolený pre ekologickú výrobu, vyžaduje nové obdobie konverzie v súlade s bodom 1.3.1.

1.3.3. Príslušný orgán v prípade ošetrenia produktom, ktorý nie je povolený pre ekologickú poľnohospodársku výrobu, vyžaduje nové obdobie konverzie pre ošetrené časti pozemkov v súlade s bodom 1.3.1.

Pozmeňujúci návrh    279

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – bod 1.3.3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené obdobie možno skrátiť v týchto dvoch prípadoch:

Príslušné orgány môžu rozhodnúť, že toto obdobie možno skrátiť v týchto prípadoch:

Pozmeňujúci návrh    280

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – bod 1.3.3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) ošetrenie výrobkom, ktorý nie je povolený pre ekologickú výrobu ako súčasť povinných opatrení na kontrolu škodcov alebo buriny vrátane karanténnych organizmov alebo invazívnych druhov, ktoré uložil príslušný orgán členského štátu;

(a) pozemky ošetrené produktom, ktorý nie je povolený pre ekologickú poľnohospodársku výrobu, ako súčasť povinných opatrení na kontrolu škodcov alebo buriny vrátane karanténnych organizmov alebo inváznych druhov, ktoré uložil príslušný orgán členského štátu;

Pozmeňujúci návrh    281

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – bod 1.3.3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) ošetrenie výrobkom, ktorý nie je povolený pre ekologickú výrobu, ako súčasť vedeckých testov schválených príslušným orgánom členského štátu.

(b) pozemky ošetrené produktom, ktorý nie je povolený pre ekologickú poľnohospodársku výrobu, ako súčasť vedeckých testov schválených príslušným orgánom členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    282

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – bod 1.3.4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) pri predaji dotknutej úrody po ošetrení sa nesmie odkazovať na ekologickú výrobu.

(b) pri predaji dotknutej úrody po ošetrení sa nesmie odkazovať na konverziu ani metódy ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Pozmeňujúci návrh    283

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – bod 1.3.4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty informujú ostatné členské štáty a Komisiu o každom rozhodnutí, ktorým prijmú záväzné opatrenia;

Pozmeňujúci návrh    284

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – bod 1.3.4 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípade ošetrenia produktom, ktorý nie je povolený pre ekologickú výrobu, sa ustanovenia bodu 1.3.5.2 neuplatňujú.

Pozmeňujúci návrh    285

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – bod 1.3.5.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.3.5.2 Bez toho, aby bol dotknutý bod 1.3.5.1, možno v prípade pastvín a voľných plôch využívaných druhmi, ktoré nepatria k bylinožravcom, skrátiť obdobie konverzie na jeden rok.

1.3.5.2 Bez toho, aby bol dotknutý bod 1.3.5.1, možno v prípade pastvín a voľných plôch využívaných druhmi, ktoré nepatria k bylinožravcom, skrátiť obdobie konverzie na jeden rok. Toto obdobie možno skrátiť na šesť mesiacov v prípade, ak príslušná pôda nebola počas posledného roka ošetrená žiadnymi výrobkami nepovolenými pre ekologické poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh    286

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – bod 1.4.1 až 1.4.1b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.4.1. Na pestovanie rastlín a rastlinných produktov sa používa iba ekologicky vypestovaný rastlinný rozmnožovací materiál. Na tieto účely sa v súlade s týmto nariadením pestuje aspoň jedna generácia rastlín určených na výrobu rastlinného rozmnožovacieho materiálu a v náležitých prípadoch aspoň jedna generácia rodičovskej rastliny alebo v prípade viacročných plodín aspoň jedna generácia počas dvoch vegetačných období.

1.4.1. Na pestovanie rastlín a rastlinných produktov sa používa iba ekologicky vypestovaný rastlinný rozmnožovací materiál. Ako sa uvádza v článku 10 ods. 2, príslušná rastlina určená na výrobu rastlinného rozmnožovacieho materiálu je zaregistrovaná v databáze, pričom v náležitých prípadoch musí byť rodičovská rastlina pestovaná v súlade s týmto nariadením aspoň jednu generáciu alebo v prípade viacročných plodín počas dvoch vegetačných období.

 

Rastlinný rozmnožovací materiál z druhého roku konverzie, ktorý pochádza z výrobnej jednotky prevádzkovanej v súlade s týmto nariadením, sa môže použiť na ekologickú rastlinnú výrobu a ekologické rastlinné produkty.

 

Na podporu genetických zdrojov prispôsobených špeciálnym podmienkam ekologickej poľnohospodárskej výroby môžu prevádzkovatelia využiť tradičné odrody plodín z vlastných poľnohospodárskych podnikov.

 

1.4.1a. Šľachtené odrody sa použijú v súlade s pravidlami pre šľachtenie stanovenými v tomto nariadení, okrem prípadov, keď požadovaný rastlinný rozmnožovací materiál nie je k dispozícii.

 

Rastlinný rozmnožovací materiál vybraný pre svoju schopnosť naplniť špecifické potreby a ciele ekologického poľnohospodárstva sa využíva vo zvýšenej miere, pričom môže zahŕňať miestne odrody alebo sorty, alebo voľne opeľované odrody, teda materiál, ktorý nebol získaný kontrolovaným opeľovaním alebo hybridizáciou vnútrodruhových línií.

 

1.4.1b. Na účely produkcie ekologicky šľachtených odrôd sú príslušné odrody šľachtené a vyberané za podmienok ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia. Všetky postupy množenia s výnimkou meristémovej kultúry sú vykonávané v rámci certifikovaného ekologického riadenia.

Pozmeňujúci návrh    287

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – bod 1.4.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.4.2. Použitie rastlinného rozmnožovacieho materiálu, ktorý nebol získaný z ekologickej poľnohospodárskej výroby

1.4.2. Použitie osív alebo vegetatívneho množiteľského materiálu, ktoré neboli získané z ekologickej výroby

Rastlinný rozmnožovací materiál, ktorý nebol získaný z ekologickej výroby, možno použiť, len ak pochádza z výrobnej jednotky, ktorá prechádza konverziou na ekologickú výrobu, alebo ak je to odôvodnené na použitie vo výskume, v testovaní pri pokusoch v teréne na malých plochách alebo na účely zachovania genetických zdrojov schváleného príslušným orgánom členského štátu.

 

 

1.4.2.1. S cieľom zabezpečiť prístup k osivám a vegetatívnemu rozmnožovaciemu materiálu, ak takéto vstupné materiály nie sú k dispozícii, členské štáty môžu povoliť používanie neekologických osív alebo vegetatívneho rozmnožovacieho materiálu. V takom prípade sa uplatňujú body 1.4.2.2 až 1.4.2.8.

 

1.4.2.2. Neekologické osivo a sadbové zemiaky sa môžu použiť za predpokladu, že osivá alebo sadbové zemiaky nie sú ošetrené prípravkami na ochranu rastlín okrem prípravkov povolených na ošetrenie osiva v súlade s článkom 19 ods. 1 tohto nariadenia, pokiaľ chemické ošetrenie nenariadil príslušný orgán dotknutého členského štátu v súlade so smernicou Rady 2000/29/ES1a na fytosanitárne účely pre všetky odrody daného druhu v oblasti, v ktorej sa osivá alebo sadbové zemiaky majú použiť.

 

1.4.2.3. Členské štáty môžu delegovať zodpovednosť za udeľovanie povolenia uvedeného v bode 1.4.2.1. na iné orgány verejnej správy alebo na štátne inšpekčné organizácie alebo na súkromné inšpekčné organizácie, uvedené v článku 3 ods. 33 a 34.

 

1.4.2.4. Povolenie na použitie osív alebo vegetatívneho rozmnožovacieho materiálu alebo rastlín, ktoré neboli získané metódami ekologickej poľnohospodárskej výroby, možno udeliť len v týchto prípadoch:

 

(a) v prípade, že v databáze uvedenej v článku 10 nie je zaregistrovaná žiadna odroda druhu, ktorý chce užívateľ získať;

 

(b) ak žiadny dodávateľ, t. j. prevádzkovateľ predávajúci osivá alebo vegetatívny rozmnožovací materiál alebo rastliny iným prevádzkovateľom, nie je schopný dodať osivá ani vegetatívny rozmnožovací materiál ani rastliny pred siatím alebo sadením, aj keď si ich užívateľ objednal v dostatočnom časovom predstihu;

 

(c) ak v databáze uvedenej v článku 10 nie je registrovaná odroda, ktorú užívateľ chce získať, a užívateľ môže dokázať, že žiadna z registrovaných odrôd rovnakého druhu nie je vhodná, a že povolenie je preto dôležité pre jeho výrobu;

 

1.4.2.5. Povolenie sa udeľuje pred sejbou.

 

1.4.2.6. Povolenie sa môže udeliť len na individuálnej báze a vždy len na jednu sezónu, pričom orgán alebo organizácia zodpovedná za jeho udelenie zaregistruje množstvo povoleného osiva alebo povoleného vegetatívneho rozmnožovacieho materiálu alebo povolených rastlín.

 

1.4.2.7. Povolenie sa môže udeliť len vtedy, keď každý členský štát vykonáva každoročnú aktualizáciu databázy uvedenej v článku 10.

 

1.4.2.8. S cieľom zlepšiť používanie organického osiva v Únii každý členský štát uverejní v databáze uvedenej v článku 10 vnútroštátny zoznam osív, vegetatívneho rozmnožovacieho materiálu a rastlín, ktoré možno použiť len v ekologickej kvalite. V rámci tohto zoznamu sa špecifikujú druhy a poddruhy, pre ktoré platí, že osivá a rozmnožovací materiál alebo rastliny z ekologickej poľnohospodárskej výroby sú dostupné v dostatočnom množstve, a preto ich treba používať len v ekologickej kvalite.

 

__________________

 

1a Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    288

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – bod 1.5.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.5.2. Úrodnosť a biologická aktivita pôdy sa zachovávajú a zvyšujú viacročným striedaním plodín vrátane strukovín a iných plodín využívaných ako zelené hnojivo a používaním maštaľného hnoja alebo organickej hmoty, pokiaľ možno oba kompostované, pochádzajúcich z ekologickej výroby.

1.5.2. Úrodnosť a biologická aktivita pôdy sa zachovávajú a zvyšujú využívaním pôdneho inžinierstva, viacročným striedaním plodín vrátane povinných strukovitých plodín ako hlavných krycích plodín osevného postupu a iných plodín využívaných ako zelené hnojivo a používaním maštaľného hnoja alebo organickej hmoty, oboch pokiaľ možno kompostovaných, pochádzajúcich z ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Pozmeňujúci návrh    289

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – bod 1.5.4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Celkové množstvo maštaľného hnoja, ako sa vymedzuje v smernici Rady 91/676/EHS67, aplikované v poľnohospodárskom podniku nesmie presiahnuť 170 kg dusíka na hektár za rok používanej poľnohospodárskej plochy. Táto hraničná hodnota sa uplatňuje len na použitie maštaľného hnoja, sušeného maštaľného hnoja a dehydrovaného hydinového trusu, kompostovaných exkrementov zvierat vrátane hydinového trusu, kompostovaného maštaľného hnoja a tekutých exkrementov zvierat.

1.5.4 Celkové množstvo maštaľného hnoja, ako sa vymedzuje v smernici Rady 91/676/EHS67, aplikované na pozemok nesmie presiahnuť 170 kg dusíka za rok na hektár používanej poľnohospodárskej plochy. Táto hraničná hodnota sa uplatňuje len na použitie maštaľného hnoja, sušeného maštaľného hnoja a dehydrovaného hydinového trusu, kompostovaných exkrementov zvierat vrátane hydinového trusu, kompostovaného maštaľného hnoja a tekutých exkrementov zvierat. Pri pestovaní zeleniny na krytej ploche nesmie celkové množstvo maštaľného hnoja aplikovaného na celej krytej ploche presiahnuť 240 kg dusíka na hektár ročne.

__________________

__________________

67 Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1).

67 Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    290

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – bod 1.5.6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.5.6. Na zlepšenie celkového stavu pôdy alebo dostupnosti živín v pôde alebo v plodinách možno použiť prípravky z mikroorganizmov.

1.5.6. Na zlepšenie celkového stavu pôdy alebo dostupnosti živín v pôde alebo v plodinách možno použiť prípravky z mikroorganizmov a biouhlia.

 

Odôvodnenie

Biooglje je ekološki dodatek k tlom, ki omogoča, da po naravni poti trajno regeneriramo strukturo zemlje ter povečamo njeno rodovitnost. To je oglje, proizvedeno iz biomase rastlinskega ali živalskega izvora z izgorevanjem pri visokih temperaturah (500 do 700 °C), brez prisotnosti kisika. Od navadnega oglja se razlikuje po tem, da je bolj krhko in izredno porozno, saj je v enem gramu biooglja za 400 m2 površine. Biooglje zaradi svoje sestave in strukture v tleh zadržuje vodo, minerale in hranilne snovi, pospešuje izgradnjo humusa, predstavlja optimalen habitat za koristne mikroorganizme in z vezavo ogljika v tleh uspešno pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Ogljik, vezan v biooglje, namreč ostane v tleh stoletja in se ne sprošča v ozračje kot CO2. Biooglje ima visok pH, zato lahko z njim uravnamo pH v tleh, kjer je prenizek. Prav tako biooglje deluje kot zadrževalec hranil v tleh, kjer ostaja stoletja in s tem pomembno zmanjša izpiranje hranil iz tal. Vse te lastnosti pa imajo za posledico zmanjšano uporabo pesticidov. Zaradi vseh navedenih lastnosti bi bilo treba biooglje dovoliti tudi za uporabo v ekološkem kmetijstvu.

Pozmeňujúci návrh    291

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – bod 1.5.8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1.5.8a. Povoľuje sa používanie biodynamických prípravkov.

Pozmeňujúci návrh    292

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – bod 1.5.8 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1.5.8b. Hnojivové zavlažovanie sa zakazuje.

Pozmeňujúci návrh    293

Návrh nariadenia

Príloha – časť I – bod 1.6.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.6.1. Predchádzanie škodám, ktoré spôsobujú škodcovia a buriny, sa zakladá predovšetkým na ochrane prostredníctvom:

1.6.1. Predchádzanie škodám, ktoré spôsobujú škodcovia, buriny a choroby, sa zakladá predovšetkým na ochrane prostredníctvom:

Pozmeňujúci návrh    294

Návrh nariadenia

Príloha – časť I – bod 1.6.1 – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

- tepelných procesov, ako sú napríklad solarizácia a plytké ošetrenie pôdy parou (do maximálnej hĺbky 10 cm).

tepelných procesov, ako sú napríklad solarizácia a, výlučne pre chránené plodiny, plytké ošetrenie pôdy parou.

Odôvodnenie

Ošetrenie parou by malo byť povolené iba v prípade chránených rastlín. Hĺbka 10 cm sa veľmi ťažko odhaduje, slovo „plytké“ stačí.

Pozmeňujúci návrh    295

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – bod 1.6.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.6.2. Pokiaľ rastliny nemožno náležite chrániť pred škodcami prostredníctvom opatrení stanovených v bode 1.6.1. alebo pokiaľ sa preukáže ohrozenie úrody, možno v súlade s článkom 19 v nevyhnutnom rozsahu použiť len výrobky povolené na používanie v ekologickej výrobe.

1.6.2. Pokiaľ rastliny nemožno náležite chrániť pred škodcami, burinou a chorobami prostredníctvom opatrení stanovených v bode 1.6.1. alebo pokiaľ sa preukáže ohrozenie úrody, možno v súlade s článkom 19 v nevyhnutnom rozsahu použiť len výrobky povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Prevádzkovatelia vedú dokumentáciu, ktorá preukazuje nutnosť použitia týchto produktov.

Pozmeňujúci návrh    296

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – bod 1.6.3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.6.3. Pasce alebo dávkovače výrobkov iných ako feromóny zamedzujú uvoľneniu látok do životného prostredia a zabraňujú kontaktu medzi látkami a pestovanými plodinami. Pasce sa po použití pozbierajú a bezpečne zlikvidujú.

1.6.3. V prípade produktov používaných v pascách alebo dávkovačoch, s výnimkou feromónových dávkovačov, musia pasce a/alebo dávkovače zamedziť uvoľneniu látok do životného prostredia a zabrániť kontaktu medzi látkami a pestovanými plodinami. Všetky pasce vrátane feromónových pascí sa po použití pozbierajú a bezpečne zlikvidujú.

Pozmeňujúci návrh    297

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – bod 1.7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o čistenie a dezinfekciu, v rastlinnej výrobe sa používajú iba čistiace a dezinfekčné prostriedky povolené na používanie v ekologickej výrobe podľa článku 19.

Pokiaľ ide o čistenie a dezinfekciu, v rastlinnej výrobe sa používajú iba produkty povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe podľa článku 19.

Pozmeňujúci návrh    298

Návrh nariadenia

Príloha II – časť I – bod 2.2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Prevádzkovatelia vedú dokumentáciu o príslušných pozemkoch a o množstve úrody.

Pozmeňujúci návrh    299

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.1. Pokiaľ poľnohospodár, ktorý chová hospodárske zvieratá, nespravuje poľnohospodársku pôdu a nemá zabezpečenú písomnú zmluvnú spoluprácu s iným poľnohospodárom, živočíšna výroba bez pôdy sa zakazuje.

1.1. Živočíšna výroba bez pôdy, v rámci ktorej prevádzkovateľ, ktorý chová hospodárske zvieratá, nespravuje poľnohospodársku pôdu a/alebo nemá uzavretú písomnú zmluvu o spolupráci s iným prevádzkovateľom v súlade s prílohou II, časťou I bodom 1.5.4., sa zakazuje, okrem včelárstva.

</Amend>Pozmeňujúci návrh    300

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.2.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.2.1. Obdobie konverzie sa začne čo najskôr potom, ako poľnohospodár oznámi svoju činnosť príslušným orgánom a podriadi svoj podnik kontrolnému systému v súlade s týmto nariadením.

1.2.1. Obdobie konverzie sa začne čo najskôr potom, ako poľnohospodár alebo prevádzkovateľ oznámi svoju činnosť príslušným orgánom a podriadi svoj podnik kontrolnému systému v súlade s týmto nariadením.

Odôvodnenie

napr. pre prevádzkovateľov vyrábajúcich produkty akvakultúry

Pozmeňujúci návrh    301

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.2.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.2.2. Obdobia konverzie špecifické pre konkrétny typ živočíšnej výroby stanovené v bode 2.

1.2.2. V prípade nesimultánnej konverzie pastvín/pôdy využívanej na produkciu krmív a zvierat sa uplatnia obdobia špecifické pre konkrétny typ živočíšnej výroby stanovené v bode 2.

Pozmeňujúci návrh    302

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.2.4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.2.4. Zvieratá a živočíšne výrobky možno považovať za ekologické na konci obdobia konverzie, ak konverzia celej výrobnej jednotky vrátane hospodárskych zvierat, pastvín alebo akejkoľvek pôdy využívanej na produkciu krmív pre zvieratá prebieha súčasne.

1.2.4. Celkové spojené obdobie konverzie určené pre existujúce zvieratá a ich potomstvo, pastviny a/alebo akúkoľvek pôdu využívanú na krmivo pre zvieratá sa môže znížiť na 24 mesiacov, ak sa zvieratá kŕmia hlavne produktmi z výrobnej jednotky v konverzii.

Odôvodnenie

Znenie je prevzaté z platného nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008.

Pozmeňujúci návrh    303

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.3.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.3.1. Ekologické hospodárske zvieratá sa rodia a chovajú v ekologických poľnohospodárskych podnikoch.

1.3.1. Ekologické hospodárske zvieratá sa rodia/liahnu a chovajú v ekologických poľnohospodárskych podnikoch.

 

So zreteľom na ustanovenia uvedené v článku 11 ods. 1, keď sa kŕdeľ zostavuje po prvý raz, obnovuje sa alebo sa znovu zostavuje a hydina z ekologického chovu nie je k dispozícii v dostatočnom množstve a po predchádzajúcom súhlase zodpovedného úradu, v jednotke určenej na produkciu ekologickej hydiny sa môže umiestniť hydina z neekologického chovu za predpokladu, že mládky na produkciu vajec a hydina na produkciu mäsa sú nie sú staršie ako tri dni;

 

Takéto hospodárske zvieratá a produkty, ktoré z nich pochádzajú, sa môžu považovať za ekologické za predpokladu, že sa dodrží obdobie konverzie stanovené v bode 2.4.1. časti II tejto prílohy.

Pozmeňujúci návrh    304

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.3.3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) výber plemien je primeraný a prispieva k predchádzaniu akéhokoľvek utrpenia zvierat a k zabráneniu potrebe mrzačenia zvierat.

(d) výber plemien je primeraný na zabezpečenie vysokých noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a prispieva k predchádzaniu akéhokoľvek utrpenia zvierat a k zabráneniu potrebe mrzačenia zvierat.

Odôvodnenie

Zrozumiteľnejšie znenie prevzaté z platného nariadenia Rady (ES) č. 834/2007.

Pozmeňujúci návrh    305

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.3.4 až 1.3.4c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.3.4. Pri výbere plemien alebo línií sa zohľadňuje schopnosť zvierat prispôsobiť sa miestnym podmienkam bez zhoršenia ich životných podmienok, ich životaschopnosti a odolnosti voči chorobám. Okrem toho sa plemená alebo línie zvierat vyberajú s cieľom predchádzať konkrétnym chorobám alebo zdravotným problémom spojeným s niektorými plemenami alebo líniami používanými v intenzívnom chove, ako je napríklad stresový syndróm ošípaných, PSE syndróm (pale-soft-exudative – bledé, mäkké, vodnaté), chromosť, náhly úhyn, spontánny abort a komplikované pôrody vyžadujúce použitie cisárskeho rezu.. Uprednostňujú sa pôvodné plemená a línie.

1.3.4. Pri výbere plemien alebo línií sa zohľadňuje schopnosť zvierat prispôsobiť sa miestnym podmienkam bez zhoršenia ich životných podmienok, ich životaschopnosti a odolnosti voči chorobám. Okrem toho sa plemená alebo línie zvierat vyberajú s cieľom predchádzať konkrétnym chorobám alebo zdravotným problémom spojeným s niektorými plemenami alebo líniami používanými v intenzívnom chove, ako je napríklad stresový syndróm ošípaných, PSE syndróm (pale-soft-exudative – bledé, mäkké, vodnaté), chromosť, náhly úhyn, spontánny abort a komplikované pôrody vyžadujúce použitie cisárskeho rezu. Uprednostňujú sa pôvodné plemená a línie.

 

Podporuje sa zachovanie čistých a/alebo pôvodných plemien, ktorým hrozí vyhynutie.

 

1.3.4a. Priemerný rast a mieru produkcie stanoví Komisia v súlade s článkom 11 ods. 2 pre všetky zvieratá vo výkrme vrátane brojlerov a moriek. V prípade vhodnosti sa použijú ukazovatele, aby sa posúdila a potvrdila zdatnosť plemien a ich vhodnosť pre ekologické poľnohospodárstvo. Tieto ukazovatele zahŕňajú priemernú rýchlosť rastu všetkých plemien a priemernú mieru produkcie všetkých plemien, ktoré znášajú vajcia alebo produkujú mlieko, pričom ukazovatele sú kompatibilné s pravidlami pre trvanie chovu pri jednotlivých druhoch (t. j. počet dní až do zabitia hydiny).

 

1.3.4b. Informácie o plemenách používaných v ekologickom poľnohospodárstve sa uchovajú v špecializovanej databáze, ktorú vytvorí Komisia s cieľom podporiť transparentnosť, pokiaľ ide o používanie a informácie o dostupnosti plemien vrátane ich prispôsobivosti miestnym podmienkam.

 

1.3.4c. Správne uplatňovanie a presadzovanie pravidiel plemenitby sa v prípade potreby uľahčí podporou rozvoja vidieka a Akčným plánom Komisie pre budúcnosť ekologickej výroby v Európskej únii.

Pozmeňujúci návrh    306

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – body 1.3.5 až 1.3.5 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1.3.5a. Odchylne od bodu 1.3.1, v prípade, že sa stádo alebo črieda zostavuje po prvý raz, mladé cicavce z neekologického chovu sa hneď po odstavení chovajú v súlade s pravidlami ekologickej výroby. Okrem toho sa v deň, keď sa zvieratá zaradia do stáda, uplatňujú tieto obmedzenia:

 

(a) býky, teľatá a žriebätá nie sú staršie ako šesť mesiacov;

 

(b) jahňatá a kozľatá nie sú staršie ako 60 dní;

 

(c) ciciaky vážia najviac 35 kg.

 

Od výnimky uvedenej v tomto bode sa upustí podľa dostupnosti zvierat z ekologických chovov.

 

1.3.5b. Dospelé samce a nezapustené samice cicavcov z neekologického chovu zavedené do stáda alebo kŕdľa a určené na jeho obnovu sa následne chovajú v súlade s pravidlami ekologickej výroby. Okrem toho počet samíc cicavcov za rok podlieha týmto obmedzeniam:

 

(a) najviac 10 % dospelých kobýl alebo jalovíc, vrátane druhov bubalus a bizón, a 20 % dospelých samíc ošípaných, oviec a kôz;

 

(b) v prípade hospodárstiev, v ktorých sa nachádza menej ako 10 kusov koní alebo hovädzieho dobytka alebo menej ako päť kusov ošípaných, oviec alebo kôz, sa každé obnovenie, ako sa už uviedlo, obmedzí najviac na jedno zviera za rok.

 

Od výnimky uvedenej v tomto bode sa upustí podľa dostupnosti zvierat z ekologických chovov.

 

(a) v prípade začiatku novej živočíšnej špecializácie; alebo

 

(b) ak u dotknutých plemien hrozí zanechanie chovu v súlade s prílohou IV k nariadeniu Komisie (ES) č. 1974/20061a.

 

Takéto hospodárske zvieratá a produkty, ktoré z nich pochádzajú, sa môžu považovať za ekologické za predpokladu, že sa dodrží obdobie konverzie stanovené v bode 1.2 časti II tejto prílohy.

 

1.3.5c. Percentuálne podiely uvedené v bode 1.3.5b sa po predchádzajúcom povolení príslušného orgánu môžu zvýšiť najviac na 40 % v týchto prípadoch:

 

(a) v prípade, že sa uskutočňuje rozšírenie farmy vo väčšom rozsahu;

 

(b) ak sa mení plemeno,

 

1.3.5d. V prípade obnovy včelstiev sa v ekologickej výrobnej jednotke môže 20 % včelích kráľovien a rojov za rok nahradiť včelími kráľovnami a rojmi z neekologických chovov pod podmienkou, že včelie kráľovné a roje sa umiestnia do úľov s plástmi alebo medzistenami pochádzajúcimi z ekologických výrobných jednotiek. V každom prípade sa však za jeden rok môže vymeniť jeden roj alebo včelia kráľovná.

 

__________________

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) ( Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 15).

Odôvodnenie

Podrobnosti sú prevzaté z platného nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008.

Pozmeňujúci návrh    307

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.4.1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) hospodárske zvieratá sa kŕmia ekologickým krmivom, ktoré spĺňa požiadavky na výživu zvierat v rôznych fázach vývinu. V živočíšnej výrobe nie je povolené reštrikčné kŕmenie;

(b) hospodárske zvieratá sa kŕmia ekologickým krmivom, ktoré spĺňa požiadavky na výživu zvierat v rôznych stupňoch ich vývinu s ohľadom na kvalitu a množstvo. V živočíšnej výrobe nie je povolené reštrikčné kŕmenie. Časť kŕmnej dávky môže obsahovať krmivo z podnikov, ktoré sú v konverzii na ekologické poľnohospodárstvo. Prostredníctvom výnimky z pravidiel výroby týkajúcich sa nedostupnosti ekologických poľnohospodárskych vstupov v súlade s článkom 17 ods. 2 prvým pododsekom písm. b), v prípade, že poľnohospodári nedokážu pre ošípané a hydinu získať bielkovinové krmivo výlučne z ekologickej výroby, maximálny percentuálny obsah neekologického bielkovinového krmiva schváleného pre tieto druhy na 12 mesiacov nesmie presiahnuť 5 % a znižuje sa v závislosti od dostupnosti. Vypočíta sa percentuálny obsah sušiny v krmive, ktoré je poľnohospodárskeho pôvodu.

Pozmeňujúci návrh    308

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.4.1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) výkrmové postupy možno v ktorejkoľvek fáze chovu prerušiť. Nútené kŕmenie je zakázané;

(d) nútené kŕmenie je zakázané;

Pozmeňujúci návrh    309

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.4.1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g) mláďatá sa pokiaľ možno po minimálne obdobie kŕmia materským mliekom;

(g) mláďatá sa prednostne počas určitého minimálneho obdobia kŕmia materským mliekom namiesto prírodného mlieka;

Odôvodnenie

Znenie prevzaté z platného nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, keďže návrh Komisie pripúšťa aj náhradu mlieka.

Pozmeňujúci návrh    310

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.4.1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ha) neekologické kŕmne suroviny rastlinného pôvodu, kŕmne suroviny živočíšneho alebo minerálneho pôvodu, kŕmne doplnkové látky, určité produkty, ktoré sa používajú vo výžive zvierat, a pomocné technologické látky sa používajú len vtedy, ak boli povolené na používanie v ekologickej výrobe podľa článku 19 a v riadne odôvodnených prípadoch.

Pozmeňujúci návrh    311

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.4.2.1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) spoločné pozemky sa plne spravujú v súlade s týmto nariadením;

(a) spoločné pozemky, ktoré sa používajú ako pastviny, neboli ošetrené prípravkami, ktoré nie sú povolené na účely ekologickej výroby, minimálne tri roky;

 

Táto podmienka neplatí pre rozsiahle pastviny, ktoré zvieratá využívajú menej ako 150 dní za rok.

Pozmeňujúci návrh    312

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.4.2.1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) všetky zvieratá z neekologického chovu, ktoré využívajú príslušnú pôdu, pochádzajú z výrobného systému, ktorý je rovnocenný jednému zo systémov stanovených v článkoch 28 a 30 nariadenia (EÚ) č. 1305/201369;

vypúšťa sa

__________________

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

 

Pozmeňujúci návrh    313

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.4.2.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.4.2.2. Počas sezónneho presunu zvierat sa zvieratá môžu pásť na neekologickej pôde, keď sa presúvajú na vlastných nohách z jednej spásanej plochy na druhú. Príjem krmiva iného ako ekologického vo forme trávy a inej vegetácie, ktorú zvieratá spásajú, sa povoľuje najviac počas 35 dní, ktoré zahŕňajú cestu tam aj späť.

1.4.2.2. Počas sezónneho presunu zvierat sa zvieratá môžu pásť na neekologickej pôde, keď sa presúvajú na vlastných nohách z jednej spásanej plochy na druhú. Príjem krmiva iného ako ekologického vo forme trávy a inej vegetácie, ktorú zvieratá spásajú, nepresiahne 20 % celkovej ročnej kŕmnej dávky. Toto množstvo sa vypočíta ako percentuálny podiel sušiny v krmivách poľnohospodárskeho pôvodu.

Pozmeňujúci návrh    314

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.4.2.2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Prevádzkovatelia vedú evidenciu o používaní ustanovení uvedených v bode 1.4.2.

Pozmeňujúci návrh    315

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.4.3.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.4.3.1. V prípade konverzných poľnohospodárskych podnikov môže až 15 % celkového priemerného objemu krmív, ktorým sa kŕmia hospodárske zvieratá, pochádzať zo spásania alebo žatvy trvalých pasienkov, parciel s viacročnými krmovinami alebo s bielkovinovými plodinami, ktoré sa vysádzajú v rámci ekologického riadenia na pôde v prvom roku konverzie, pokiaľ sú súčasťou samotného poľnohospodárskeho podniku. Krmivá sa v prvom roku konverzie nesmú používať na výrobu ekologicky spracovaného krmiva. Ak sa používajú konverzné krmivá spolu s krmivami z parciel v prvom roku konverzie, celkový spoločný percentuálny podiel týchto krmív nesmie prekročiť maximálne percentuálne podiely stanovené v bode 1.4.3.2.

1.4.3.1. V priemere môže až 25 % objemu krmív, ktorým sa kŕmia hospodárske zvieratá, pozostávať z konverzných krmív. Ak konverzné krmivá pochádzajú z konverznej výrobnej jednotky samotného podniku, tento podiel sa môže zvýšiť na 100 %.

Pozmeňujúci návrh    316

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.4.3.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.4.3.2. V prípade ekologických poľnohospodárskych podnikov môže priemerne až 20 % kŕmnej zmesi dávok tvoriť konverzné krmivá, konkrétne krmivá z druhého roku konverzie. V prípade poľnohospodárskych podnikov v období konverzie, ak konverzné krmivá pochádzajú zo samotného podniku, tento percentuálny podiel sa môže zvýšiť na 100.

1.4.3.2. 30 % celkového priemerného množstva krmív pre hospodárske zvieratá môže pochádzať z pasenia alebo z úrody trvalých pasienkov, parciel viacročných krmovín alebo bielkovinových plodín vysiatych podľa pravidiel ekologického manažmentu na plochách zaradených do prvého roku konverzie, za predpokladu, že sú súčasťou predmetného hospodárstva a neboli súčasťou ekologickej výrobnej jednotky tohto hospodárstva za posledných päť rokov. V prípade, že sa využívajú konverzné krmivá aj krmivá z parciel v prvom roku ich konverzie, celkový spoločný percentuálny podiel takýchto krmív nesmie presiahnuť maximálne percentuálne podiely stanovené v bode 1.4.3.1.

Pozmeňujúci návrh    317

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.4.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri spracovaní ekologických krmív a na kŕmenie ekologických zvierat možno používať len ekologické kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu, ako aj kŕmne suroviny a kŕmne doplnkové látky povolené na používanie v ekologickej výrobe podľa článku 19.

Pri spracovaní ekologických krmív a na kŕmenie ekologických zvierat možno používať len ekologické kŕmne suroviny rastlinného a živočíšneho pôvodu, kŕmne suroviny pochádzajúce z bezstavovcov a fermentatívne produkty ekologického pôvodu, ako aj kŕmne suroviny a kŕmne doplnkové látky povolené na používanie v ekologickej výrobe podľa článku 19.

 

Neekologické bielkovinové krmivo sa môže použiť v prípade, že:

 

(i) nie je dostupné v ekologickej forme;

 

(ii) je vyrobené alebo pripravené bez chemických rozpúšťadiel; ako aj

 

jeho použitie je obmedzené na ošípané a hydinu a na konkrétne fázy vývinu (ciciaky do 35 kg a mladá hydina) a na konkrétne bielkovinové zložky.

 

Toto je výnimka z pravidiel výroby týkajúcich sa nedostupnosti ekologických poľnohospodárskych vstupov v súlade s článkom 17 ods. 2 písm. b). V prípade, že poľnohospodári nedokážu pre ošípané a hydinu získať bielkovinové krmivo výlučne z ekologickej výroby, nesmie maximálny percentuálny obsah neekologického bielkovinového krmiva schváleného pre tieto druhy na 12 mesiacov presiahnuť 5 % a znižuje sa v závislosti od dostupnosti ekologického bielkovinového krmiva.

 

Neekologické koreniny, byliny a melasa sa môžu použiť za predpokladu, že:

 

(i) nie sú dostupné v ekologickej forme;

 

(ii) sú vyrobené alebo pripravené bez chemických rozpúšťadiel; ako aj

 

ich použitie sa obmedzuje na 1 % kŕmnej dávky daného živočíšneho druhu vypočítavanej ročne ako percentuálny podiel sušiny v krmive poľnohospodárskeho pôvodu. Toto je výnimka z pravidiel výroby týkajúcich sa nedostupnosti ekologických poľnohospodárskych vstupov v súlade s článkom 17 ods. 2 písm. b) v prípade, že poľnohospodári nedokážu pre ošípané a hydinu získať koreniny, byliny a melasu výlučne z ekologickej výroby. Percentuálny podiel sa znižuje v závislosti od dostupnosti ekologických korenín, bylín a melasy;

 

Produkty pochádzajúce z udržateľného rybolovu sa môžu použiť za predpokladu, že:

 

(i) sú vyrobené alebo pripravené bez chemických rozpúšťadiel;

 

(ii) ich používanie je obmedzené na druhy, ktoré nepatria medzi bylinožravce; ako aj

 

(iii) používanie rybieho bielkovinového hydrolyzátu je obmedzené výhradne na mladé zvieratá;

 

Toto je výnimka z pravidiel výroby týkajúcich sa nedostupnosti ekologických poľnohospodárskych vstupov v súlade s článkom 17 ods. 2 písm. b) v prípade, že poľnohospodári nedokážu získať produkty z udržateľného rybolovu výlučne z ekologickej výroby. Percentuálny podiel sa znižuje v závislosti od dostupnosti ekologického rybolovu.

Pozmeňujúci návrh    318

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.5.1.3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1.5.1.3a. používanie bolusu, ktorý sa skladá zo syntetizovaných alopatických chemických molekúl, je zakázané;

Pozmeňujúci návrh    319

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.5.2.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.5.2.2. Ochorenie sa okamžite lieči s cieľom zabrániť utrpeniu živočícha; ak nie je vhodné použiť fytoterapeutické, homeopatické a iné výrobky, môžu sa v prípade potreby a za prísnych podmienok a v zodpovednosti veterinára použiť chemicky syntetizované alopatické veterinárne lieky vrátane antibiotík. Predovšetkým sa stanovia obmedzenia pre liečebné kúry a určia sa ochranné lehoty.

1.5.2.2. Ochorenie sa okamžite lieči s cieľom zabrániť utrpeniu živočícha; ak nie je vhodné použiť fytoterapeutické, homeopatické a iné výrobky, môžu sa v prípade potreby a pod dohľadom veterinára použiť chemicky syntetizované alopatické veterinárne lieky vrátane antibiotík. Predovšetkým sa stanovia obmedzenia pre liečebné kúry a určia sa ochranné lehoty.

Odôvodnenie

Povinnosť starostlivosti veterinárov zaručuje prísne podmienky.

Pozmeňujúci návrh    320

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.5.2.4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.5.2.4. S výnimkou očkovaní, ošetrenia proti parazitom a povinných eradikačných systémov, ak zviera alebo skupina zvierat dostane viac ako tri liečebné kúry chemicky syntetizovanými alopatickými veterinárnymi liekmi vrátane antibiotík počas 12 mesiacov alebo viac ako jednu liečebnú kúru, ak je ich produkčný cyklus kratší ako jeden rok, príslušné hospodárske zvieratá alebo výrobky, ktoré z nich pochádzajú, sa nesmú predávať ako ekologické výrobky a zvieratá prejdú obdobiami konverzie stanovenými v bodoch 1.2 a 2.

1.5.2.4. S výnimkou očkovaní, ošetrenia proti parazitom, fytoterapeutických a homeopatických výrobkov a povinných eradikačných systémov, ak zviera alebo skupina zvierat dostane viac ako tri liečebné kúry chemicky syntetizovanými alopatickými veterinárnymi liekmi vrátane antibiotík počas 12 mesiacov alebo viac ako jednu liečebnú kúru, ak je ich produkčný cyklus kratší ako jeden rok, príslušné hospodárske zvieratá alebo výrobky, ktoré z nich pochádzajú, sa nesmú predávať ako ekologické výrobky a zvieratá prejdú obdobiami konverzie stanovenými v bodoch 1.2 a 2.

Pozmeňujúci návrh    321

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.5.2.5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.5.2.5. Ochranná lehota medzi posledným podaním alopatických veterinárnych liekov zvieraťu za normálnych podmienok použitia a výrobou ekologicky vyrobených potravín z takýchto zvierat sa rovná dvojnásobku ochrannej lehoty uvedenej v článku 11 smernice 2001/82/ES alebo v prípade, keď takáto lehota nie je bližšie určená, je 48 hodín.

1.5.2.5. Ochranná lehota medzi posledným podaním chemicky syntetizovaného alopatického veterinárneho lieku zvieraťu za normálnych podmienok používania a výrobou ekologicky vyrábaných potravín z takýchto zvierat je dvojnásobkom ochrannej lehoty, ako sa uvádza v článku 9 smernice 2001/82/ES a najmenej 48 hodín.

Pozmeňujúci návrh    322

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.6.5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.6.5. Voľné plochy môžu byť čiastočne zakryté. Verandy sa nepovažujú za voľné plochy.

1.6.5. Voľné plochy môžu byť čiastočne zakryté. Verandy sa považujú za voľné plochy iba pre hniezdiace vtáky alebo kurence mladšie ako 18 týždňov.

Pozmeňujúci návrh    323

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.7.3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.7.3. Hospodárske zvieratá majú stály prístup k voľným plochám, prednostne na pastviny, a to vždy, keď to umožňuje počasie a stav pôdy okrem prípadov, keď sú na základe právnych predpisov Únie uložené obmedzenia a povinnosti týkajúce sa ochrany zdravia ľudí a zvierat.

1.7.3. Bylinožravce majú stály prístup k voľným plochám počas dňa vrátane otvorených chlievov a pastvín, podľa toho, ktorému druhu čo vyhovuje, a to vždy, keď to umožňuje počasie a stav pôdy, okrem prípadov, keď podľa právnych predpisov Únie platia obmedzenia a povinnosti týkajúce sa ochrany zdravia ľudí a zvierat.

 

Vždy keď počasie, sezónne podmienky a stav pôdy neumožňujú prístup na pastviny, hospodárske zvieratá majú podľa možnosti cez deň stály prístup na otvorené priestranstvá, čo zvieratám umožní pohyb, okrem prípadov, keď to nepodporuje dobré životné podmienky konkrétnych zvierat alebo keď sú uložené dočasné obmedzenia a povinnosti týkajúce sa ochrany zdravia ľudí a zvierat podľa právnych predpisov Únie.

Pozmeňujúci návrh    324

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.7.6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.7.6. Zakazuje sa priväzovanie alebo izolácia hospodárskych zvierat okrem prípadov aplikovaných na jednotlivé zvieratá na obmedzený čas, ak je to opodstatnené z veterinárnych dôvodov. Príslušné orgány môžu povoliť priväzovanie dobytka v mikropodnikoch, ak nie je možné chovať dobytok v skupinách zodpovedajúcich ich potrebám správania za predpokladu, že zvieratá majú prístup na pastviny počas obdobia pasenia, a ak pasenie nie je možné, najmenej dvakrát do týždňa prístup na voľné plochy

1.7.6. Zakazuje sa priväzovanie alebo izolácia hospodárskych zvierat okrem prípadov aplikovaných na jednotlivé zvieratá na obmedzený čas, ak je to opodstatnené v záujme bezpečnosti alebo ochrany zvierat z veterinárnych dôvodov. Izoláciu hospodárskych zvierat možno povoliť na obmedzené obdobie, iba ak je ohrozená bezpečnosť pracovníkov a z dôvodov dobrých životných podmienok zvierat. Príslušné orgány môžu povoliť priväzovanie dobytka v mikropodnikoch a podnikoch v znevýhodnených oblastiach za predpokladu, že zvieratá majú prístup na pastviny počas obdobia pasenia vždy počas dňa, keď to umožňuje počasie a stav pôdy, okrem prípadov, keď podľa právnych predpisov Únie platia obmedzenia a povinnosti týkajúce sa ochrany zdravia ľudí a zvierat, a ak pasenie nie je možné, majú najmenej dvakrát do týždňa prístup na voľné plochy.

Pozmeňujúci návrh    325

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.7.8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.7.8. Minimalizuje sa akékoľvek utrpenie počas celého života živočíchov vrátane okamihu zabíjania.

1.7.8. Pri vykonávaní ekologickej výroby v súlade s týmto nariadením by sa mal zvážiť jej vplyv na dobré životné podmienky zvierat v zmysle článku 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom ušetriť zvieratá od akejkoľvek bolesti, strachu alebo utrpenia, ktorým sa dá vyhnúť. Právne predpisy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat ako nariadenie Rady (ES) č. 1/20051a a nariadenie Rady (ES) č. 1099/20091b by sa mali nutne naďalej uplatňovať a správne vykonávať. Pravidlá stanovené v tomto nariadení by sa nemali duplikovať ani sa s nimi prekrývať.

 

___________________

 

1a Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1).

 

1b Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania (Ú. v. EÚ L 303, 18.11.2009, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    326

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.7.8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1.7.8a. Všetky osoby, ktoré manipulujú s ekologickými zvieratami počas prepravy a zabíjania musia byť primerane vyškolené, aby sa zabezpečilo náležité dodržiavanie pravidiel stanovených v tomto nariadení, čo podporujú pravidelné inšpekcie na zabezpečenie ich súladu.

Pozmeňujúci návrh    327

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.7.9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.7.9. Zakazuje sa mrzačenie zvierat.

1.7.9. Zakazuje sa mrzačenie zvierat. Brúsenie zobákov hydiny počas prvých troch dní života, pripevňovanie elastických pásikov na chvosty oviec a kupírovanie chvostov môže povoliť príslušný orgán z dôvodov bezpečnosti alebo zdravia zvierat a ľudí alebo ak sa tým má zlepšiť zdravie, dobré životné podmienky alebo hygiena dobytka. Odstraňovanie rohov a kastrácia mladých cicavcov sa schvália len v prípade, že sa používajú vhodné anestetiká a analgetiká.

Pozmeňujúci návrh    328

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 1.7.12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.7.12. Nakladanie a vykladanie zvierat sa vykonáva bez použitia akéhokoľvek druhu elektrickej stimulácie na donucovanie zvierat. Zakazuje sa používanie alopatických utišujúcich prostriedkov pred prepravou alebo počas prepravy.

1.7.12. Nakladanie a vykladanie zvierat sa vykonáva bez použitia akéhokoľvek druhu elektrickej stimulácie na donucovanie zvierat okrem mimoriadnych okolností a keď sa postupuje v súlade s bodom 1.9 prílohy III nariadenia (ES) č. 1099/2009. Vyhýba sa miešaniu zvierat, ktoré sa nepoznajú, počas prepravy a ustajnenia a zbytočnému ustajneniu cez noc. Spoločenské zvieratá sú držané v skupinách a majú možnosť sa pohybovať a otáčať v ohradách. Zakazuje sa používanie alopatických utišujúcich prostriedkov pred prepravou alebo počas prepravy.

Pozmeňujúci návrh    329

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.1.1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) 12 mesiacov v prípade hovädzieho dobytka na produkciu mäsa a v každom prípade najmenej tri štvrtiny ich života;

(a) 12 mesiacov v prípade hovädzieho dobytka na produkciu mäsa;

Odôvodnenie

Odkaz na život sa z praktických dôvodov týchto ustanovení vymaže v súvislosti s hovädzím dobytkom, ako aj ovcami a kozami.

Pozmeňujúci návrh    330

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.1.2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) okrem každoročného obdobia sezónneho presunu zvierat na pasienky v zmysle bodu 1.4.2.2., aspoň 90 % krmiva pochádza zo samotného hospodárstva alebo ak to nie je uskutočniteľné, vyrába sa v spolupráci s inými ekologickými hospodárstvami v tom istom regióne;

(d) okrem každoročného obdobia sezónneho presunu zvierat na pasienky v zmysle bodu 1.4.2.2. aspoň 60 % krmiva pochádza v prvom rade zo samotného hospodárstva alebo, ak to nie je uskutočniteľné, vyrába sa podľa možnosti v spolupráci s inými ekologickými hospodárstvami, ktoré sa nachádzajú v Únii v okruhu najviac 150 km od samotného hospodárstva; Na účely výpočtu vzdialenosti sa v prípade hospodárstiev situovaných na ostrovoch a v pobrežných oblastiach do vzdialenosti nezapočítavajú vodné plochy. Podmienka vzdialenosti neplatí pre hospodárstva v najvzdialenejších regiónoch.

 

Podporuje sa miestna výroba ekologického krmiva. Členské štáty môžu v tejto súvislosti zvýšiť percentuálny podiel v závislosti od dostupnosti ekologického krmiva v hospodárstvach a oblastiach;

Pozmeňujúci návrh    331

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.1.2 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f) všetky mláďatá hovädzieho dobytka, oviec a kôz sa pokiaľ možno kŕmia materským mliekom počas obdobia najmenej troch mesiacov v prípade hovädzieho dobytka a 45 dní v prípade oviec a kôz.

(f) všetky mláďatá hovädzieho dobytka, oviec a kôz sa pokiaľ možno kŕmia materským alebo prírodným mliekom počas obdobia najmenej troch mesiacov v prípade hovädzieho dobytka a 45 dní v prípade oviec a kôz.

Pozmeňujúci návrh    332

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.1.3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ca) ak sa s teľaťom zaobchádza individuálne z veterinárnych dôvodov, drží sa v priestoroch, ktoré majú pevnú podlahu a sú vybavené slamenou podstielkou. Teľa by sa malo vedieť ľahko otočiť a pohodlne si ľahnúť vo vystretej polohe.

Pozmeňujúci návrh    333

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.2.2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) okrem každoročného obdobia sezónneho presunu zvierat na pasienky v zmysle bodu 1.4.2.2., aspoň 90 % krmiva pochádza zo samotného hospodárstva alebo ak to nie je uskutočniteľné, vyrába sa v spolupráci s inými ekologickými hospodárstvami v tom istom regióne;

(c) okrem každoročného obdobia sezónneho presunu zvierat na pasienky v zmysle bodu 1.4.2.2. aspoň 60 % krmiva pochádza v prvom rade zo samotného hospodárstva alebo, ak to nie je uskutočniteľné, vyrába sa podľa možnosti v spolupráci s inými ekologickými hospodárstvami, ktoré sa nachádzajú v Únii v okruhu najviac 150 km od samotného hospodárstva; Na účely výpočtu vzdialenosti sa v prípade hospodárstiev situovaných na ostrovoch a v pobrežných oblastiach do vzdialenosti nezapočítavajú vodné plochy. Podmienka vzdialenosti neplatí pre hospodárstva v najvzdialenejších regiónoch.

 

Podporuje sa miestna výroba ekologického krmiva. Členské štáty môžu v tejto súvislosti zvýšiť percentuálny podiel v závislosti od dostupnosti ekologického krmiva v hospodárstvach a oblastiach;

Pozmeňujúci návrh    334

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.2.2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) základom chovných systémov pre koňovité zvieratá je čo najväčšie využitie pastvín podľa dostupnosti pasienkov počas rôznych ročných období. Najmenej 60 % sušiny v denných dávkach koňovitých zvierat pozostáva z objemového krmiva, z čerstvej alebo suchej krmoviny, alebo zo siláže.

(d) základom chovných systémov pre koňovité zvieratá je čo najväčšie využitie pastvín podľa dostupnosti pasienkov počas rôznych ročných období. Ak vyšší percentuálny podiel objemového krmiva nie je možný, dodržiavajú sa požiadavky v oblasti výživy, zdravia a dobrých životných podmienok príslušných plemien a uplatňujú sa tieto minimálne pravidlá: Najmenej 60 % sušiny v denných dávkach koňovitých zvierat pozostáva z objemového krmiva, z čerstvej alebo suchej krmoviny, alebo zo siláže.

Pozmeňujúci návrh    335

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.2.2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) všetky mláďatá koňovitých zvierat sa pokiaľ možno kŕmia materským mliekom počas obdobia najmenej troch mesiacov.

(e) všetky mláďatá koňovitých zvierat sa pokiaľ možno kŕmia materským mliekom priamo od matky až do prirodzeného odstavenia.

Pozmeňujúci návrh    336

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.2 a (nový)

Kategória alebo druh

Maximálny počet zvierat na 1 ha zodpovedajúci 170 kg N/ha/rok

Samice a ich mláďatá

25

Rastúce králiky

100

Samce

25

Minimálne plochy na vnútorné ustajnenie a vonkajší pohyb a iné vlastnosti ustajnenia králikov sú takéto:

(a) minimálna plocha vnútri pre jedného králika (vrátane králikov držaných v prenosných chlievoch)

(i) dospelé králiky vrátane samcov, brezivých a dojčiacich samíc: 0,4 m2;

(ii) králiky na výkrm: 0,15 m2;

(b) minimálna plocha vonku pre jedného králika (okrem králikov držaných v prenosných chlievoch):

(i) dospelé králiky vrátane samcov, brezivých a dojčiacich samíc: 5 m2;

(ii) králiky na výkrm: 5 m2;

(c) minimálna plocha vonku pre jedného králika okrem králikov držaných v prenosných chlievoch:

(i) dospelé králiky vrátane samcov, brezivých a dojčiacich samíc: 5 m2;

(ii) králiky na výkrm: 0,4 m2.

Odôvodnenie

Pre králiky by sa tiež mali stanoviť pravidlá.

Pozmeňujúci návrh    337

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.3.2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) aspoň 60 % krmiva pochádza zo samotného hospodárstva alebo v prípade, že to nie je uskutočniteľné, vyrába sa v tom istom regióne v spolupráci s inými ekologickými hospodárstvami alebo prevádzkovateľmi krmivárskych podnikov;

(a) okrem každoročného obdobia sezónneho presunu zvierat na pasienky v zmysle bodu 1.4.2.2. aspoň 30 % krmiva pochádza v prvom rade zo samotného hospodárstva alebo, ak to nie je uskutočniteľné, vyrába sa podľa možnosti v spolupráci s inými ekologickými hospodárstvami, ktoré sa nachádzajú v Únii v okruhu najviac 150 km od samotného hospodárstva; Na účely výpočtu vzdialenosti sa v prípade hospodárstiev situovaných na ostrovoch a v pobrežných oblastiach do vzdialenosti nezapočítavajú vodné plochy. Podmienka vzdialenosti neplatí pre hospodárstva v najvzdialenejších regiónoch.

 

Podporuje sa miestna výroba ekologického krmiva. Členské štáty môžu v tejto súvislosti zvýšiť percentuálny podiel v závislosti od dostupnosti ekologického krmiva v hospodárstvach a oblastiach;

Pozmeňujúci návrh    338

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.3.2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ca) s cieľom splniť základné nutričné požiadavky ošípaných z ekologického chovu, predovšetkým čo sa týka bielkovín a základných aminokyselín, a kde nie je možné, aby poľnohospodár získal suroviny bohaté na bielkoviny pochádzajúce výlučne z ekologickej výroby krmiva, povoľuje sa použitie obmedzeného podielu neekologických surovín bohatých na bielkoviny v prípade ošípaných a hydiny.

 

Najvyšší povolený percentuálny podiel neekologických surovín bohatých na bielkoviny určených na kŕmenie zvierat počas obdobia 12 mesiacov pre tieto druhy je 5 %.

 

Hodnoty sa vypočítajú každý rok ako percentuálny podiel sušeného krmiva poľnohospodárskeho pôvodu.

Pozmeňujúci návrh    339

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.3.3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) vždy musí existovať dostatočne veľká slamená podstielka, aby si všetky ošípané v ohrade mohli súčasne ľahnúť spôsobom, ktorý zaberá najviac miesta;

Pozmeňujúci návrh    340

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.3.3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) prasnice sa chovajú v skupinách s výnimkou posledného štádia gravidity a počas obdobia dojčenia;

(c) prasnice sa chovajú v skupinách s výnimkou posledného štádia gravidity a počas obdobia dojčenia, počas tejto doby majú prasnice možnosť voľne sa pohybovať vo svojom koterci a uväzujú sa iba na krátke doby, keď je to nevyhnutné.

 

Bez toho, aby boli dotknuté ďalšie požiadavky na slamu sa prasniciam niekoľko dní pred očakávaným pôrodom musí dať dostatok slamy alebo iného vhodného prírodného materiálu, aby si mohli postaviť hniezdo.

Pozmeňujúci návrh    341

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.3.4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Veľkosť výrobných jednotiek pre ošípané je vo všetkých prípadoch obmedzená na 1 500 ošípaných určených na zabitie ročne alebo na 200 prasníc alebo ich ekvivalent v prípade jednotiek pre oprasené prasnice alebo prasnice na výkrm. Tieto maximálne hodnoty pre každú výrobnú jednotku sa môžu zvýšiť v prípade, že 100 % krmiva je vyrobených v podniku.

Odôvodnenie

Uvedené znenie je prevzaté z francúzskeho ministerstva poľnohospodárstva „Špecifikácie týkajúce sa ekologickej výroby a prípravy zvierat a produktov zo zvierat definujúce vykonávacie opatrenia pre nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 v znení zmien a/alebo nahrádzajúce ustanovenia nariadenia Rady č. 2092/91 v znení zmien.

Pozmeňujúci návrh    342

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.3.4 – odsek 2 – tabuľka

 

Text predložený Komisiou

Minimálne plochy na vnútorné ustajnenie a vonkajší pohyb a iné vlastnosti ustajnenia ošípaných sú takéto:

 

Vnútorná plocha

Vonkajšia plocha

 

(čistá plocha, ktorú majú zvieratá k dispozícii)

(plocha výbehov, okrem pastvín)

 

Min. živá hmotnosť (kg)

m2/kus

m2/kus

Oprasené prasnice s ciciakmi do 40 dní

 

7,5 samíc

2,5

Ošípané na výkrm

do 50

0,8

0,6

do 85

1,1

0,8

do 110

1,3

1

Ciciaky

staršie ako 40 dní a do 30 kg

0,6

0,4

Plemenné ošípané

 

2,5 samíc

1,9

 

6 samcov

8,0

Pokiaľ sa výbeh bežne využíva: 10 m2/kanca

 

Pozmeňujúci návrh

Minimálne plochy na vnútorné ustajnenie a vonkajší pohyb a iné vlastnosti ustajnenia ošípaných sú takéto:

 

Vnútorná plocha

Vonkajšia plocha

 

(čistá plocha, ktorú majú zvieratá k dispozícii)

(plocha výbehov, okrem pastvín)

 

Min. živá hmotnosť (kg)

m2/kus

m2/kus

Oprasené prasnice s ciciakmi do 40 dní

 

7,5

2,5

Ošípané na výkrm

do 50

0,8

0,6

do 85

1,1

0,8

do 110

1,3

1

viac ako 110

1,5

1,2

Ciciaky

staršie ako 40 dní a do 30 kg

0,6

0,4

Plemenné ošípané

 

2,5 samíc

1,9

 

6 samcov

8,0

 

 

Pokiaľ sa výbeh bežne využíva: 10 m2/kanca

 

Pozmeňujúci návrh    343

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.4.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Hydina sa chová buď dovtedy, kým nedosiahne minimálny vek, alebo pochádza z pomaly rastúcich línií hydiny vymedzených príslušným orgánom. Ak poľnohospodár nepoužíva pomaly rastúce línie hydiny, minimálny vek pri porážke je:

Hydina na výrobu mäsa musí pochádzať z pomaly rastúcich línií hydiny prispôsobených chovu vo voľnom priestranstve vymedzených príslušným orgánom.

 

Hydina pochádza z pomaly rastúcich línií hydiny, ktoré spĺňajú stanovenú obmedzenú dennú rýchlosť rastu, ktorá je kompatibilná s minimálnou vekovou hranicou chovu pre každý druh. Komisia stanoví túto rýchlosť rastu v súlade s článkom 11 ods. 2.

 

Ak nie je dostupná pomaly rastúca hydina, príslušné orgány výnimočne povolia použitie hydiny chovanej dovtedy, kým nedosiahne minimálny vek podľa určenia príslušného orgánu. Ak poľnohospodár nepoužíva pomaly rastúce línie hydiny, minimálny vek pri porážke je:

Pozmeňujúci návrh    344

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 2 – bod 2.4.2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(h) 140 dní pre moriaky a husi na pečenie a

(h) 140 dní pre moriaky a morky a husi na pečenie predávané vcelku a;

Odôvodnenie

Navrhovaný minimálny vek je prevzatý zo súčasnej prílohy IV nariadenia (ES) č. 543/2008 o obchodných normách pre hydinové mäso : pozri písm. d) „chované navoľno“ a rozlišuje sa medzi moriakmi/morkami na delenie a predávaných vcelku ako v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    345

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.4.2 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i) 100 dní pre morky.

(i) 98 dní pre morky určené na delenie a 126 dní pre moriaky určené na delenie.

Pozmeňujúci návrh    346

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.4.2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Nosnice musia pochádzať z línie prispôsobenej na chov vo voľnom priestranstve.

 

Pozmeňujúci návrh    347

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.4.3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) aspoň 60 % krmiva pochádza zo samotného hospodárstva alebo v prípade, že to nie je uskutočniteľné, vyrába sa v tom istom regióne v spolupráci s inými ekologickými hospodárstvami alebo prevádzkovateľmi krmivárskych podnikov;

(a) aspoň 30 % krmiva pochádza v prvom rade zo samotného hospodárstva alebo, ak to nie je uskutočniteľné, vyrába sa podľa možnosti v spolupráci s inými ekologickými hospodárstvami, ktoré sa nachádzajú v Únii v okruhu najviac 150 km od samotného hospodárstva. Na účely výpočtu vzdialenosti sa v prípade hospodárstiev situovaných na ostrovoch a v pobrežných oblastiach do vzdialenosti nezapočítavajú vodné plochy. Podmienka vzdialenosti neplatí pre hospodárstva v najvzdialenejších regiónoch.

 

Podporuje sa miestna výroba ekologického krmiva. Členské štáty môžu v tejto súvislosti zvýšiť percentuálny podiel v závislosti od dostupnosti ekologického krmiva v hospodárstvach a oblastiach;

Pozmeňujúci návrh    348

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.4.4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) hydina má prístup na voľné plochy najmenej počas jednej tretiny života. Voľné plochy pre hydinu sú pokryté najmä vegetáciou a zabezpečené ochrannými zariadeniami a hydine sa umožňuje ľahký prístup k dostatočnému počtu napájacích žľabov;

 

(c) hydina má prístup na voľné plochy najmenej počas jednej tretiny života. Voľné plochy pre hydinu sú pokryté najmä vegetáciou;

Odôvodnenie

Prítomnosť napájacích žľabov vo voľnom priestranstve láka divé vtáky a predstavuje veľké riziko v prípade prepuknutia vtáčej chrípky. Z tohto dôvodu od nich Európska komisia v prípade prepuknutia vtáčej chrípky odrádza. V niektorých členských štátoch sú dokonca permanentne zakázané. Vegetácia ako krovia alebo stromy pomáhajú hydine pri líhaní si vo voľnom výbehu a ďalšie ochranné zariadenie nie je potrebné.

Pozmeňujúci návrh    349

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.4.4 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(da) celková úžitková plocha budov pre hydinu na výkrm v ktorejkoľvek výrobnej jednotke nepresiahne 1 600 m²;

Odôvodnenie

V záujme udržateľnej výroby je potrebné stanoviť výrobný strop pre každú jednotku.

Pozmeňujúci návrh    350

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.4.4 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(db) celkový počet nosníc na jednu výrobnú jednotku nepresiahne 12 000 nosníc. V jednej hale pre hydinu sa umiestni najviac 3 000 nosníc. Pre mladú hydinu platia osobitné pravidlá;

Odôvodnenie

V záujme udržateľnej výroby je potrebné stanoviť výrobný strop pre každú jednotku.

Pozmeňujúci návrh    351

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.4.5 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.4.5. Hustota chovu

2.4.5. Hnojivo

Odôvodnenie

Znenie textu a jeho názov nie sú jasné. Bolo by lepšie situáciu spresniť, aby bolo jasné, že tento bod sa zaoberá hnojivom s odkazom na súčasnú smernicu. Každý členský štát prijal európsku smernicu o dusičnanoch v závislosti od svojich environmentálnych problémov. Je dôležité ponechať možnosť, aby sa zakladala na vnútroštátnych ustanoveniach, ako v prípade súčasného nariadenia o ekologickej výrobe (článok 15 ods. 2 nariadenia 889/2008).

Pozmeňujúci návrh    352

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.4.5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o počet zvierat na jeden hektár, dodržiavajú sa tieto hraničné hodnoty:

Maximálne množstvo hnojiva použitého na hektár musí byť v súlade s hranicou 170 kg organického dusíka na jeden rok a jeden hektár poľnohospodárskej plochy. Z tohto dôvodu, pokiaľ ide o počet zvierat na jeden hektár, buď sa dodržiavajú tieto hraničné hodnoty, alebo sa hodnoty vypočítajú na základe príslušných vnútroštátnych ustanovení, ktoré sú prispôsobené v súlade s vykonávaním smernice 91/676/EHS:

Odôvodnenie

Znenie textu a jeho názov nie sú jasné. Bolo by lepšie situáciu spresniť, aby bolo jasné, že tento bod sa zaoberá hnojivom s odkazom na súčasnú smernicu Každý členský štát prijal európsku smernicu o dusičnanoch v závislosti od svojich environmentálnych problémov. Je dôležité ponechať možnosť, aby sa zakladala na vnútroštátnych ustanoveniach, ako v prípade súčasného nariadenia o ekologickej výrobe (článok 15 ods. 2 nariadenia 889/2008).

Pozmeňujúci návrh    353

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.4.5 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Minimálne plochy na vnútorné ustajnenie a vonkajší pohyb a iné vlastnosti ustajnenia pre vtáky druhov Gallus gallus sú takéto:

 

Plemenné zvieratá/rodičia

Mladé jedince

Vtáky na výkrm

Kapúny

Nosnice

Vek

Hniezdiace vtáky

Kurence 0 -8 týždňov

Kurence 9 -18 týždňov

Počiatočná fáza 0 – 21 dní

Záverečná fáza 22 – 81 dní

22 – 150 dní

Nosnice od 19 týždňov

Hustota chovu v halách (vtáci na m² využiteľnej plochy) pre pevné a mobilné haly

6 vtákov

24 vtákov pri najviac 21 kg živej hmotnosti/m²

15 vtákov pri najviac 21 kg živej hmotnosti/m²

20 vtákov pri najviac 21 kg živej hmotnosti/m²

10 vtákov pri najviac 21 kg živej hmotnosti/m²

10 vtákov pri najviac 21 kg živej hmotnosti/m²

6 vtákov

Priestor medzi bidlami (cm)

 

 

 

 

18

Dodatočné hraničné hodnoty pre viacúrovňové systémy/m² plochy prízemia (vrátane verandy, ak je k nej 24 h prístup)

9 vtákov

36 vtákov bez plochy verandy

22 vtákov

Bežne sa neuplatňuje

9 vtákov

Hraničné hodnoty pre veľkosti kŕdľa

3 000 vrátane samcov

10 000*

3 300

10 000*

4 800

2 500

3 000

Hustota chovu pre voľné výbehy (m²/vtáka), pokiaľ sa neprekročí hraničná hodnota 170 kg N/ha/rok

4

1

4

1

4

4

4

* ďalej deliteľné na výrobu 3 x 3 000 alebo 2 x 4 800 dávok

 

Pozmeňujúci návrh

Minimálne plochy na vnútorné ustajnenie a vonkajší pohyb a iné vlastnosti ustajnenia pre vtáky druhov Gallus gallus sú takéto:

 

Plemenné zvieratá/rodičia

Mladé jedince

Vtáky na výkrm

Kapúny

Nosnice

Vek

Hniezdiace vtáky

Kurence 0 -8 týždňov

Kurence 9 -18 týždňov

Počiatočná fáza 0 – 28 dní

Záverečná fáza 22 – 91 dní

91 – 150 dní

Nosnice od 19 týždňov

Hustota chovu v halách (vtáci na m² využiteľnej plochy) pre pevné a mobilné haly

6 vtákov

24 vtákov pri najviac 25 kg živej hmotnosti/m²

16 vtákov pri najviac 25 kg živej hmotnosti/m²

20 vtákov pri najviac 25 kg živej hmotnosti/m²

10 vtákov pri najviac 25 kg živej hmotnosti/m² V prípade mobilných hál, ktorých podlaha je maximálne 150 m² a ktoré sú otvorené cez noc, hustota sa môže zvýšiť na 16 zvierat za predpokladu, že celkové obsadenie nepresiahne 30 kg živej hmotnosti/m²

6,5 vtákov pri najviac 25 kg živej hmotnosti/m²

9 vtákov na m2/využiteľnej plochy bez verandy

Priestor medzi bidlami (cm)

 

 

 

 

15

Dodatočné hraničné hodnoty pre viacúrovňové systémy/m² plochy prízemia (vrátane verandy, ak je k nej 24 h prístup)

 

36 vtákov bez plochy verandy

24 vtákov

Bežne sa neuplatňuje

9 vtákov

Hraničné hodnoty pre veľkosti kŕdľa

 

10 000*

10 000

najviac 1 kŕdeľ na hydináreň a 4 hydinárne na výrobnú jednotku

najviac 1 kŕdeľ na hydináreň a 4 hydinárne na výrobnú jednotku

najviac 1 kŕdeľ na hydináreň a 4 hydinárne na výrobnú jednotku

3 000 a 9 000 najviac na hydináreň a najviac 18 000 na farmu

Hustota chovu pre voľné výbehy (m²/vtáka), pokiaľ sa neprekročí hraničná hodnota 170 kg N/ha/rok

4

 

 

1

2

4

4

* ďalej deliteľné na výrobu 3 x 3 000 alebo 2 x 4 800 dávok

Pozmeňujúci návrh    354

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.4.5 – odsek 3

Hustota chovu v halách (vtáci na m² využiteľnej plochy) pre mobilné haly s podlahou najviac 150m2

16 pri najviac 30 kg živej hmotnosti/m2

Hraničné hodnoty pre veľkosti kŕdľa

2 500

2 500

2 500

4 000 samíc 3 200 samcov

3 200

4 000

3 200

5 200

Hraničné hodnoty pre veľkosť farmy

Najviac 1 kŕdeľ na hydináreň a najviac 4 hydinárne na výrobnú jednotku.

Hustota chovu pre voľné výbehy (m²/vtáka), pokiaľ sa neprekročí hraničná hodnota 170 kg N/ha/rok

6

6

10

2

2

2

3

2

Pozmeňujúci návrh    355

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.4.6 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) hydina prístup na voľné plochy najmenej počas jednej tretiny života. Od čo možno najskoršieho veku sa cez deň zabezpečí najmä nepretržitý prístup k voľným plochám vždy, keď to fyziologické a fyzikálne podmienky umožňujú, s výnimkou dočasných obmedzení uložených na základe právnych predpisov Únie;

(a) nosnice a hydina na výkrm majú prístup na voľné plochy najmenej počas jednej tretiny života, s výnimkou dočasných obmedzení uložených na základe právnych predpisov Únie;

Odôvodnenie

Z hygienických dôvodov kurence mladšie ako 18 týždňov, z ktorých sa stanú nosnice, nemajú prístup na voľné priestranstvo (účinok vakcín nie je istý a existuje riziko, že sa vajcia kontaminujú salmonelou alebo mykoplazmou). Keďže obdobie kuraťa predstavuje tretinu života sliepky, tieto ustanovenia nebránia zvieratám, aby mali prístup na voľné priestranstvo počas väčšiny ich života.

Pozmeňujúci návrh    356

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.4.6 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) voľné plochy pre hydinu sú pokryté najmä vegetáciou zloženou z rôznych rastlín, sú zabezpečené ochrannými zariadeniami a hydine umožňujú ľahký prístup k dostatočnému počtu napájacích žľabov. Vegetácia na voľných plochách sa pravidelne zbiera a odstraňuje, aby sa obmedzil potenciálny prebytok živín. Voľné plochy nepresahujú okruh 150 m od najbližších priechodov hydinárne. Povoľuje sa však rozšírenie až do 350 m od najbližšieho priechodu hydinárne, pokiaľ je na voľnej ploche rovnomerne rozmiestnený dostatočný počet prístreškov a napájadiel, pričom na jednom hektári sú najmenej štyri prístrešky;

(b) voľné plochy pre hydinu sú pokryté najmä vegetáciou; Vegetácia na voľných plochách sa pravidelne zbiera a odstraňuje, aby sa obmedzil potenciálny prebytok živín. Voľné plochy nepresahujú okruh 150 m od najbližších priechodov hydinárne. Povoľuje sa však rozšírenie až do 350 m od najbližšieho priechodu hydinárne, pokiaľ je na voľnej ploche rovnomerne rozmiestnený dostatočný počet prístreškov alebo krovia/lístia, pričom na jednom hektári sú najmenej štyri prístrešky alebo háje;

Odôvodnenie

Les variétés de plantes qui peuvent être sur un parcours dépendent avant tout de la région de l’élevage et de son climat. La réglementation ne doit pas imposer « un large éventail de plantes » au risque d’avoir des espèces exotiques néfastes pour l’environnement.La présence d’abreuvoirs sur les parcours extérieurs attire les oiseaux sauvages et entraîne un risque important en cas d’épisode d’Influenza aviaire. Pour cette raison, la Commission européenne la déconseille en cas d’épisode d’Influenza aviaire, et cela est même interdit en permanence dans certains états-membres.C’est la végétation, par exemple avec des arbustes ou de arbres, qui aide les volailles à s’étendre sur les parcours en plein air, il n’est pas nécessaire d’avoir d’autres équipements de protection en plus.

Pozmeňujúci návrh    357

Návrh nariadenia

Príloha II – časť II – bod 2.5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2.5a. Chov daniela škvrnitého, muflóna a jeleňa lesného

 

2.5a.1. Konverzia

 

Daniel škvrnitý, muflón, jeleň lesný a produkty z nich sa môžu považovať za ekologické po dodržaní obdobia konverzie, najmenej šesť mesiacov pre daniela škvrnitého a muflóna a 12 mesiacov pre jeleňa lesného.

 

2.5a.2. Špecifické podmienky ustajnenia a hustota chovu

 

V súvislosti s podmienkami ustajnenia a hustotou chovu platia tieto pravidlá:

 

(a) daniel škvrnitý, muflón a jeleň lesný sa chovajú v ohrade ako sa uvádza v písmene f). Minimálna rozloha ohrady pre daniela škvrnitého a muflóna je jeden hektár a pre jeleňa lesného dva hektáre. Ak sa v ohrade spoločne chová niekoľko druhov, minimálna veľkosť ohrady je tri hektáre;

 

(b) každá ohrada sa musí dať rozdeliť aspoň na dva výbehy. Minimálna veľkosť ohrady je pol hektára pre daniela škvrnitého a muflóna a najmenej jeden hektár pre jeleňa lesného alebo chovné druhy chované v spoločnej ohrade.

 

(c) zvieratá musia žiť v spoločenských skupinách. Čo sa týka dospelých zvierat v ohrade, musia tam byť najmenej tri samice a jeden samec pre každý druh zvieraťa. Horná hranica počtu zvierat na hektár v ohrade je:

 

(i) daniel škvrnitý a muflón: 10 dospelých zvierat na hektár;

 

(ii) jeleň lesný: 5 dospelých zvierat na hektár;

 

(d) zvieratá chované v čriede sú zahrnuté do kvóty uvedenej v písmene c) v prvom roku života;

 

(e) chov jednotlivých zvierat oddelene sa nepovoľuje, okrem obmedzeného časového obdobia a z platného dôvodu, ako predchádzanie chorobe alebo veterinárny zákrok;

 

(f) pre ohrady platia sa tieto ustanovenia:

 

(i) ohradou sa nazýva klietka, ktorej súčasťou musí byť miesto, ktoré poskytuje zvieratám ochranu pred počasím. Ekologický chov hospodárskych zvierat v ohrade na veľmi mokrej alebo močaristej pôde sa nepovoľuje;

 

(ii) počas obdobia vegetácie sa musí v ohrade zabezpečiť prirodzená plocha na spásanie. Ohrady, v ktorých sa kŕmne suroviny nedajú získať spásaním počas obdobia vegetácie, sa nepovoľujú;

 

(iii) zvieratá musia mať k dispozícii tmavé miesta na úkryt a prístrešky;

 

(iv) zvieratám sa musí poskytnúť údržba kopýt prirodzeným spôsobom. Ak to nie je možné kvôli zloženiu pôdy, musí sa zabezpečiť primeranosť prostredníctvom iných vhodných opatrení (napr. konsolidovaním pôdy okolo kŕmnych staníc);

 

(v) v ohradách pre jeleňa lesného musí byť dosť priestoru na to, aby sa zvieratá vedieť kotúľať v blate na účely zaistenia starostlivosti o srsť a reguláciu telesnej teploty;

 

(vi) kŕmidlá sa musia nainštalovať na miestach chránených od počasia a byť prístupné zvieratám a osobám, ktoré ich plnia. Pôda, kde sú kŕmidlá umiestnené, musí byť konsolidovaná, a konštrukcia kŕmidla musí byť vybavená strechou;

 

(vii) ak sa nedá zaručiť stály prístup ku kŕmnym surovinám, kŕmidlá musia byť navrhnuté tak, aby sa všetky zvieratá mohli kŕmiť naraz.

 

(viii) vonkajšie a vnútorné ploty musia byť pre zvieratá jasne viditeľné, aby sa nemohli poraniť. Plot nesmie mať ostré hrany.

 

(ix) oplotenie ohrady by malo byť vysoké najmenej 1,8 metra pre daniela škvrnitého a muflóna a najmenej dva metre pre jeleňa lesného. Tieto rozmery neplatia pre oplotenie vnútri ohrady na účely zriadenia výbehu;

 

 

(x) počas vegetačného obdobia sa zvieratá musia kŕmiť pasením v ohradách;

 

(xi) prikrmovanie sa povoľuje iba v prípade nedostatku pastviny v dôsledku zlých poveternostných podmienok;

 

(xii) chovné zvieratá v ohradách musia mať k dispozícii vodu z bezpečného zdroja. Ak nie je zvieratám k dispozícii ľahko prístupný prirodzený zdroj vody, musia sa poskytnúť napájadlá.

Odôvodnenie

Spotrebitelia čoraz častejšie žiadajú produkty ekologickej výrobky z diviny a králika. Preto je potrebné zaviesť jednotné pravidlá pre chov jeleňa lesného, muflóna, daniela škvrnitého a králikov na európske úrovni.

Pozmeňujúci návrh    358

Návrh nariadenia

Príloha II – časť III – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) „udržateľný rybolov“ znamená extrakciu živých vodných zdrojov, ktorú možno udržať natrvalo bez zníženia kapacity cieľových druhov tak, aby sa zachovali zdravé úrovne populácie a bez veľkých negatívnych vplyvov na iné druhy v ekosystéme alebo v ich biotopoch v zmysle rámcovej smernice o vode1a alebo prípadne rámcovej smernice o morskej stratégii1b;

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/113/ES z 12. decembra 2006 o kvalite vôd mäkkýšov (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 14).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

Pozmeňujúci návrh    359

Návrh nariadenia

Príloha II – časť III – bod 2.6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2.6a. podniky s ekologickou výrobou morských rias a živočíchov akvakultúry neohrozujú chránené druhy.

Pozmeňujúci návrh    360

Návrh nariadenia

Príloha II – časť III – odsek 3.2.1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) oblasti rastu majú veľmi dobrý ekologický stav, ako sa vymedzuje v smernici 2000/60/ES75, a nie sú nevhodné zo zdravotného hľadiska;

(a) oblasti rastu majú veľmi dobrý ekologický stav, ako sa vymedzuje v smernici 2000/60/ES75 alebo majú rovnakú kvalitu ako pestovateľské oblasti triedy A a B vymedzené v nariadení (ES) č. 854/200476 a nie sú nevhodné zo zdravotného hľadiska;

__________________

__________________

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/113/ES z 12. decembra 2006 o kvalite vôd mäkkýšov (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 14).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

 

Nariadenie (ES) č. 854/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004, ktoré ustanovuje osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 139, 30.4.2004, s. 206).

Pozmeňujúci návrh    361

Návrh nariadenia

Príloha II – časť III – odsek 3.2.2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) s cieľom zabezpečiť zachovanie širokého genofondu sa mladé morské riasy pravidelne odoberajú z voľnej prírody, aby doplnili zásoby v oblastiach pestovania;

(b) s cieľom zabezpečiť zachovanie širokého genofondu sa morské riasy pravidelne odoberajú z voľnej prírody, aby sa zachovali zásoby v oblastiach pestovania a aby sa zvýšila ich rozmanitosť;

Pozmeňujúci návrh    362

Návrh nariadenia

Príloha II – časť III bod 3.4.4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.4.4. Ak sa morské riasy zberajú zo spoločnej oblasti, je potrebné, aby boli k dispozícii doklady dokazujúce, že celkový zber je v súlade s týmto nariadením.

3.4.4. Ak sa morské riasy zberajú zo spoločnej oblasti, je potrebné, aby boli k dispozícii doklady vystavené príslušným orgánom, ktorý určí daný členský štát, dokazujúce, že celkový zber je v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    363

Návrh nariadenia

Príloha II – časť III – bod 4.1.2.1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(aa) v prípade, že nie je možné získať živočíchy v súlade s podmienkou uvedenou v písmene a), môžu sa chytať vo voľnej prírode. Takéto živočíchy sa chovajú ekologickým spôsobom aspoň tri mesiace pred použitím.

Pozmeňujúci návrh    364

Návrh nariadenia

Príloha II – časť III – bod 4.1.2.1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) do hospodárstva možno na zlepšenie genetického fondu priniesť živočíchy akvakultúry chytené vo voľnej prírode alebo iné ako ekologické. Takéto živočíchy sa chovajú ekologickým spôsobom aspoň tri mesiace pred použitím na rozmnožovanie.

(d) do hospodárstva možno na zlepšenie udržateľnosti genetického fondu priniesť živočíchy akvakultúry chytené vo voľnej prírode alebo iné ako ekologické, a to iba v riadne odôvodnených prípadoch, keď ekologický chov nie je k dispozícii alebo keď sú nové genetické zásoby na chovateľské účely prinesené do výrobnej jednotky po tom, čo príslušný orgán udelil povolenie. Takéto živočíchy sa chovajú ekologickým spôsobom aspoň tri mesiace pred použitím na rozmnožovanie.

 

Každý členský štát zabezpečí vytvorenie elektronickej databázy, ktorá bude obsahovať zoznam druhov živočíchov akvakultúry, z ktorých sa na jeho území nachádzajú mladé jedince z ekologického chovu a kapacitu výroby certifikovaných podnikov akvakultúry.

 

Za žiadnych okolností sa nesmie vydať povolenie chytať ryby vo voľnej prírode, ktoré sú na červenom zozname ohrozených druhov.

, k

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú technické údaje zriaďovania databázy uvedenej v druhom odseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 37 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    365

Návrh nariadenia

Príloha II – časť III – bod 4.1.3.1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) kŕmne suroviny rastlinného pôvodu, kŕmne suroviny živočíšneho a minerálneho pôvodu, kŕmne doplnkové látky, určité výrobky používané vo výžive zvierat a technologické pomocné látky iné ako ekologické sa používajú len ak boli povolené na používanie v ekologickej výrobe podľa tohto nariadenia;

(d) neekologické kŕmne suroviny živočíšneho a minerálneho pôvodu, kŕmne doplnkové látky, určité produkty používané vo výžive živočíchov a technologické pomocné látky sa používajú, len ak boli povolené na používanie v ekologickej výrobe podľa tohto nariadenia;

Odôvodnenie

Neekologické kŕmne suroviny nie sú pre akvakultúru potrebné.

Pozmeňujúci návrh    366

Návrh nariadenia

Príloha II – časť III – bod 4.1.3.2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) rastúci počet oblastí chovu má veľmi dobrý ekologický stav vymedzený v smernici 2000/60/ES.

(b) rastúci počet oblastí chovu má veľmi dobrý ekologický stav vymedzený v smernici 2000/60/ES alebo dobrý environmentálny stav vymedzený v smernici 2008/56/ES. Prvky prírodnej krajiny, napríklad „pamiatky prírodného dedičstva“, sú chránené.

Pozmeňujúci návrh    367

Návrh nariadenia

Príloha II – časť III – bod 4.1.3.3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) ekologické kŕmne suroviny rastlinného alebo živočíšneho pôvodu; rastlinný materiál nesmie presahovať 60 % celkových zložiek.

(e) ekologické kŕmne suroviny rastlinného alebo živočíšneho pôvodu; kŕmna dávka môže obsahovať maximálne 60 % ekologických rastlinných produktov;

Odôvodnenie

Prevzaté z 889/2008.

Pozmeňujúci návrh    368

Návrh nariadenia

Príloha II – časť III – bod 4.1.3.3 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ea) astaxantín pochádzajúci hlavne z ekologických zdrojov, ako sú panciere ekologických kôrovcov, sa môže použiť v kŕmnych dávkach pre lososa a pstruha v rozsahu ich fyziologických potrieb. Ak ekologické zdroje nie sú dostupné, môžu sa použiť prírodné zdroje astaxantínu (napríklad kvasnice Phaffia).

Odôvodnenie

Na splnenie fyziologických potrieb, hlavne, mäsožravých živočíchov akvakultúry, by sa mal za osobitných podmienok povoliť prirodzene získaný astaxantín. Platné nariadenie v tejto oblasti by sa malo zachovať.

Pozmeňujúci návrh    369

Návrh nariadenia

Príloha II – časť III – bod 4.1.4.2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) podávanie alopatických liečiv je obmedzené na dve liečebné kúry za rok s výnimkou očkovaní a povinných eradikačných schém. V prípade výrobného cyklu kratšieho ako jeden rok sa však uplatňuje jedna alopatická liečba. Ak sa prekročia uvedené obmedzenia pre alopatické liečby, predmetné živočíchy akvakultúry sa nemôžu predávať ako ekologické výrobky;

(d) podávanie alopatických liečiv je obmedzené na dve liečebné kúry za rok s výnimkou očkovaní, liečiv proti parazitom a povinných eradikačných schém. V prípade produkčného cyklu kratšieho ako jeden rok sa však uplatňuje jedno alopatické ošetrenie. Ak sa prekročia uvedené obmedzenia pre alopatické liečby, predmetné živočíchy akvakultúry sa nemôžu predávať ako ekologické výrobky;

Odôvodnenie

Parazity sa často liečia výrobkami zaradenými do kategórie alopatické liečivá. Z tohto dôvodu a na zabezpečenie súladu s odsekom 4.1.4.2. písm. e) je potrebná výnimka v odseku 4.1.4.2. písm. d).

Pozmeňujúci návrh    370

Návrh nariadenia

Príloha II – časť III – bod 4.1.5.5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) minimálne päť percent okolia („rozhranie pôda – voda“) má prírodnú vegetáciu.

(b) minimálne 15 % okolia („rozhranie pôda – voda“) má prírodnú vegetáciu.

Odôvodnenie

Je primerané, aby podniky ekologickej akvakultúry dosiahli 15 % prírodnej vegetácie.

Pozmeňujúci návrh    371

Návrh nariadenia

Príloha II – časť III – bod 4.1.5.10 – písmeno a – tabuľka

Výrobný systém

Odchovné systémy hospodárstiev sa zásobujú z otvorených systémov. Úroveň prietoku zabezpečuje minimálne 60 % nasýtenie kyslíkom pre zásoby živočíchov a zabezpečuje ich pohodlie a likvidáciu vytekajúcej vody z výroby.

Maximálna hustota chovu

Lososovité druhy tu neuvedené 15 kg/m3

 

Losos 20 kg/m3

 

Pstruh potočný a pstruh dúhový 25 kg/m3

 

Sivoň arktický 20 kg/m3

 

Pozmeňujúci návrh

Výrobný systém

Odchovné systémy hospodárstiev sa zásobujú z otvorených systémov. Úroveň prietoku zabezpečuje minimálne 60 % nasýtenie kyslíkom pre zásoby živočíchov a zabezpečuje ich pohodlie a likvidáciu vytekajúcej vody z výroby.

Maximálna hustota chovu

Lososovité druhy tu neuvedené 15 kg/m3

 

Losos 15 kg/m3

 

Pstruh potočný a pstruh dúhový 15 kg/m3

 

Sivoň arktický 15 kg/m3

Pozmeňujúci návrh    372

Návrh nariadenia

Príloha II – časť III – bod 4.1.5.10 – písmeno c – tabuľka

Výrobný systém

V izolačných systémoch chovných priestorov na otvorenom mori (sieťové ohrady/klietky) s minimálnou rýchlosťou morského prúdu, ktorá zabezpečí optimálne životné podmienky rýb, alebo v otvorených systémoch na súši.

Maximálna hustota chovu

V prípade rýb okrem kambaly veľkej: 15 kg/m3

 

V prípade kambaly veľkej: 25 kg/m²

 

Pozmeňujúci návrh

Výrobný systém

V izolačných systémoch chovných priestorov na otvorenom mori (sieťové ohrady/klietky) s minimálnou rýchlosťou morského prúdu, ktorá zabezpečí optimálne životné podmienky rýb, alebo v otvorených systémoch na súši.

Maximálna hustota chovu

V prípade rýb okrem kambaly veľkej: 10 kg/m3

 

V prípade kambaly veľkej: 20 kg/m²

Pozmeňujúci návrh    373

Návrh nariadenia

Príloha II – časť III – bod 4.1.5.10 – písmeno e – tabuľka

Výrobný systém

Prietok vody v každej chovnej jednotke je dostatočný na zabezpečenie dobrých životných podmienok živočíchov.

 

Kvalita odtekajúcej vody je rovnaká ako kvalita pritekajúcej vody.

Maximálna hustota chovu

30 kg/m3

 

Pozmeňujúci návrh

Výrobný systém

Prietok vody v každej chovnej jednotke je dostatočný na zabezpečenie dobrých životných podmienok živočíchov.

 

Kvalita odtekajúcej vody je rovnaká ako kvalita pritekajúcej vody.

Maximálna hustota chovu

20 kg/m3

Pozmeňujúci návrh    374

Návrh nariadenia

Príloha II – časť III – bod 4.1.5.10 – písmeno i – tabuľka

Výrobný systém

Rybníky a sieťové klietky

Maximálna hustota chovu

Pangasius: 10 kg/m3

 

Oreochromis: 20 kg/m3

 

Pozmeňujúci návrh

Výrobný systém

Rybníky a sieťové klietky

Maximálna hustota chovu

Pangasius: 10 kg/m3

 

Oreochromis: 15 kg/m3

Pozmeňujúci návrh    375

Návrh nariadenia

Príloha II – časť III – bod 4.1.6.3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) v súvislosti s predĺžením prirodzenej dĺžky dňa neprekročí maximálnu hranicu, ktorá berie do úvahy etologické potreby, geografické podmienky a všeobecné zdravie chovaných zvierat, táto maximálna hranica nepresiahne 16 hodín denne, výnimkou sú účely rozmnožovania;

(a) v súvislosti s predĺžením prirodzenej dĺžky dňa neprekročí maximálnu hranicu, ktorá berie do úvahy etologické potreby, geografické podmienky a celkové zdravie chovaných zvierat, táto maximálna hranica nepresiahne 12 hodín denne, výnimkou sú účely rozmnožovania;

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o dobré životné podmienky živočíchov, predĺženie dĺžky dňa na 16 hodín je prehnané.

Pozmeňujúci návrh    376

Návrh nariadenia

Príloha II – časť III – bod 4.2.1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) vedie sa dokumentácia o spôsobe, mieste a čase zberu semena z voľnej prírody s cieľom umožniť vysledovateľnosť k oblasti zberu.

(c) vedie sa dokumentácia o spôsobe, mieste a čase zberu semena z voľnej prírody s cieľom umožniť vysledovateľnosť k oblasti zberu, a to iba po udelení povolenia príslušným orgánom.

Pozmeňujúci návrh    377

Návrh nariadenia

Príloha II – časť III – bod 4.2.2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) hospodárstva chovajúce ekologické ulitníky minimalizujú riziká pre chránené druhy.

(c) hospodárstva chovajúce ekologické ulitníky nevytvárajú riziká pre chránené druhy.

Ak sa používajú siete proti dravcom, ich konštrukcia nesmie ubližovať vtákom, ktoré sa potápajú.

Ak sa používajú siete proti dravcom, ich konštrukcia nesmie ubližovať vtákom, ktoré sa potápajú.

Pozmeňujúci návrh    378

Návrh nariadenia

Príloha II – časť III – odsek 4.2.3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) chov mäkkýšov na dne sa povoľuje, len ak nemá výrazný vplyv na životné prostredie v miestach zberu a chovu. Prevádzkovateľ predloží štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii analýzu a správu o využívanej oblasti, ktoré dokazujú minimálny vplyv na životné prostredie. Správa sa priloží k plánu udržateľného riadenia ako jeho samostatná kapitola.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Chov mäkkýšov na dne nie je možný udržateľným spôsobom a nechráni morský ekosystém.

Pozmeňujúci návrh    379

Návrh nariadenia

Príloha II – časť IV – bod 1.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.1. Prídavné látky v potravinách, kŕmne doplnkové látky, technologické pomocné látky a iné látky a zložky používané na spracúvanie potravín alebo krmiva a akékoľvek uplatňované spracovateľské postupy, ako je údenie, spĺňajú zásady správnych výrobných postupov76.

1.1. Prídavné látky v potravinách, kŕmne doplnkové látky, technologické pomocné látky a iné látky a zložky používané na spracovanie potravín alebo krmív a akékoľvek uplatňované spracovateľské postupy, napr. údenie, spĺňajú zásady správnej výrobnej praxe76. Pri údení sa uprednostňujú postupy, ktoré spĺňajú požiadavky v oblasti potravinovej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a zdrojov.

__________________

__________________

76 Správne výrobné postupy (GMP) definované v článku 3 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 2023/2006 z 22. decembra 2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 75).

76 Správne výrobné postupy (GMP) definované v článku 3 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 2023/2006 z 22. decembra 2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 75).

Odôvodnenie

Pri tradičnom údení vznikajú emisie znečisťujúce životné prostredie a v údených potravinách vznikajú škodlivé látky ako decht a polycyklické aromatické uhľovodíky. EÚ preto finančne podporila rozvoj alternatívnych údených výrobkov. Použitie tzv. očisteného dymu (čisté údenie) je bezpečnejšie a zároveň má menší vplyv na životné prostredie (článok 11 ZFEÚ) a zdravie (článok 168 ods. 1 ZFEÚ).

Pozmeňujúci návrh    380

Návrh nariadenia

Príloha II – časť IV – bod 1.4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1.4a. V súlade s článkom 18 nariadenia (ES) č. 178/2002 prevádzkovatelia zabezpečujú vysledovateľnosť každého produktu v priebehu dvoch dní.

Odôvodnenie

Nariadenie, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva. Prevádzkovatelia potravinárskych a krmivárskych podnikov musia byť schopní identifikovať akúkoľvek osobu, ktorá im dodáva potraviny, krmivo, zviera určené na produkciu potravín alebo akúkoľvek látku, ktorá je určená na pridávanie do potravín alebo krmív, alebo o ktorej sa predpokladá, že sa bude pridávať do potravín alebo krmív. S týmto cieľom musia mať takí prevádzkovatelia zavedené systémy a postupy, ktoré umožnia, aby tieto informácie boli na požiadanie sprístupnené príslušným orgánom.

Pozmeňujúci návrh    381

Návrh nariadenia

Príloha II – časť IV – bod 1.6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.6. Nesmú sa používať výrobky, látky a techniky, ktoré obnovujú vlastnosti stratené pri spracovaní a uskladňovaní ekologických potravín, naprávajú dôsledky nedbanlivosti pri spracovávaní ekologických výrobkov alebo ktoré môžu byť inak zavádzajúce, pokiaľ ide o pravú povahu výrobkov určených na uvádzanie na trh ako ekologických potravín.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto znenie nezodpovedá výrobným pravidlám a na jeho obsah sa už vzťahuje článok 6, najmä písm. d) a e).

Pozmeňujúci návrh    382

Návrh nariadenia

Príloha II – časť IV – bod 1.6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1.6a. Použitie techník, produktov a látok vyrobených pomocou nanotechnológie je pri výrobe spracovaných potravín a krmiva z ekologickej výroby zakázané.

Pozmeňujúci návrh    383

Návrh nariadenia

Príloha II – časť IV – bod 2.1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) výrobok sa vyrába hlavne z poľnohospodárskych zložiek; pri určovaní, či sa výrobok vyrába hlavne z poľnohospodárskych zložiek, sa neberie do úvahy pridaná voda a soľ;

(a) produkt sa vyrába hlavne z poľnohospodárskych zložiek a kvásku; pri určovaní, či sa produkt vyrába hlavne z poľnohospodárskych zložiek, sa neberie do úvahy pridaná voda a soľ;

Pozmeňujúci návrh    384

Návrh nariadenia

Príloha II – časť IV – bod 2.1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) ekologická zložka sa nevyskytuje spolu s rovnakou zložkou vyrobenou v období konverzie ani vo forme inej ako ekologickej;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    385

Návrh nariadenia

Príloha II – časť IV – bod 2.1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) potraviny vyrobené z plodín vypestovaných v období konverzie obsahujú len jednu rastlinnú zložku poľnohospodárskeho pôvodu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    386

Návrh nariadenia

Príloha II – časť IV – bod 2.2.2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) minerály (vrátane stopových prvkov), vitamíny, aminokyseliny a mikroživiny povolené, len pokiaľ je ich použitie zákonom vyžadované v potravinách, v ktorých sú zapracované.

(e) minerály (vrátane stopových prvkov), vitamíny, aminokyseliny a mikroživiny, ktoré spĺňajú výživové požiadavky v prípade potravín určených pre dojčatá a malé deti a potraviny na osobitné lekárske účely v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 609/20131a.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti, ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009. (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 35).

Odôvodnenie

Výroba produktov ekologickej výroby sa musí podporovať na všetkých úrovniach; je potrebné, aby nariadenie EK o ekologickej výrobe držalo krok so všeobecnými právnymi predpismi týkajúcimi sa potravín; predovšetkým aby spĺňalo nutričné požiadavky v prípade potravín určených pre dojčatá a malé deti a potraviny na osobitné lekárske účely.

Pozmeňujúci návrh    387

Návrh nariadenia

Príloha II – časť IV – bod 2.2.3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) prípravky a látky uvedené v bode 2.2.2. sa nezapočítavajú ako poľnohospodárske zložky;

(b) prípravky a látky uvedené v bode 2.2.2. písm. a), c), d) a e) sa nezapočítavajú ako poľnohospodárske zložky;

Pozmeňujúci návrh    388

Návrh nariadenia

Príloha II – časť IV – bod 2.2.4 – písmeno b – bod iii – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

riasy vrátane morských;

riasy vrátane morských a lithothamnia;

Odôvodnenie

Riasa lithothamnia sa pre svoj vysoký obsah vápnika už používa vo Francúzsku a na Islande pri výrobe ekologických mliečnych nápojov na rastlinnej báze, a to bez toho, aby boli potrebné ďalšie prísady. To by malo byť možné aj na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci návrh    389

Návrh nariadenia

Príloha II – časť IV – bod 2.2.4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2.2.4a. Pri spracúvaní ekologických potravín možno používať tieto neekologické poľnohospodárske zložky:

 

1. V prípade, keď zložka poľnohospodárskeho pôvodu nie je dostupná v ekologickej forme, môže sa použiť, ale iba pod podmienkou, že:

 

(a) prevádzkovateľ oznámil príslušnému orgánu dotknutého členského štátu všetky požadované dôkazy, podľa ktorých príslušná zložka nie je vyrobená v dostatočnom množstve alebo v dostatočne vysokej kvalite v Únii podľa pravidiel ekologickej výroby, alebo že ju nie je možné doviezť z tretích krajín;

 

(b) príslušný orgán dotknutého členského štátu prechodne povolil používanie zložky na maximálne obdobie 12 mesiacov po overení, že prevádzkovateľ nadviazal potrebné kontakty s dodávateľmi v odvetví ekologickej výroby s cieľom presvedčiť sa o nedostupnosti príslušných zložiek spĺňajúcich požadované požiadavky na kvalitu; a

 

(c) poľnohospodárska zložka spĺňa tieto podmienky:

 

je jednozložkovým produktom; a/alebo

 

podobné produkty nemôžu dosiahnuť špecifické kvalitatívne vlastnosti.

 

V prípade potreby dotknuté členské štáty môžu predĺžiť povolenie uvedené v písm. b).

 

2. Ak bolo povolenie uvedené v odseku 1 udelené, potom dotknutý členský štát neodkladne oznámi ostatným členským štátom aj Komisii tieto informácie:

 

(a) dátum vydania povolenia a v prípade predĺženého povolenia dátum vydania prvého povolenia;

 

(b) meno/názov, adresu, telefónne číslo a v relevantnom prípade číslo faxu a emailovú adresu držiteľa povolenia; meno/názov a adresu kontaktného miesta orgánu, ktorý povolenie vydal;

 

(c) názov a v potrebných prípadoch aj presný opis danej zložky poľnohospodárskeho pôvodu a požadované kvalitatívne požiadavky, ktorým musí vyhovovať;

 

(d) typ produktov, na prípravu ktorých je požadovaná zložka potrebná;

 

(e) požadované množstvá a ich odôvodnenie;

 

(f) príčiny nedostatku a jeho predpokladané trvanie;

 

(g) dátum, keď členský štát odoslal toto oznámenie ostatným členským štátom a Komisii.

 

Komisia a/alebo členské štáty tieto informácie zverejnia v databáze.

 

3. Ak niektorý členský štát predloží pripomienky Komisii a členskému štátu, ktorý udelil povolenie, a z pripomienok vyplýva, že počas obdobia nedostatku sú zásoby dostupné, potom členský štát, ktorý udelil povolenie, posúdi možnosť odňatia povolenia alebo skrátenia platnosti vydaného povolenia a do 15 pracovných dní od dátumu prijatia takejto informácie informuje Komisiu a ostatné členské štáty o opatreniach, ktoré prijal alebo ktoré prijme.

 

4. Na požiadanie členského štátu alebo na základe iniciatívy Komisie otázku opätovne posúdi dotknutý príslušný orgán.

 

Dotknutý príslušný orgán môže v súlade s postupom stanoveným v odseku 2 tohto bodu rozhodnúť, že povolenie, ktoré bolo predtým udelené, sa má odňať alebo jeho platnosť sa má zmeniť.

Odôvodnenie

Používanie zložky v neekologickej forme by sa malo povoliť iba v prípade, keď ekologické zložky nie sú dostupné na trhu. Prístup Komisie povoliť používanie niektorých poľnohospodárskych produktov v neekologickej forme nezohľadňuje vývoj na ekologickom trhu.

Pozmeňujúci návrh    390

Návrh nariadenia

Príloha II – časť IV – bod 2.2.5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2.2.5a. Na spracovanie ekologických dochucovadiel sa musia splniť tieto dodatočné požiadavky:

 

(a) za ekologické dochucovadlá sa považujú iba aromatické extrakty a prírodné dochucovadlá vymedzené v článku 16 ods. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008;

 

(b) pokiaľ ide o ekologické dochucovadlá, 95 % dochucovacích zložiek je ekologických;

 

(c) povoľujú sa a do výpočtu percentuálneho podielu poľnohospodárskych zložiek sa zahŕňajú iba ekologické nosiče;

 

(d) doplnkové látky, rozpúšťadlá a pomocné technologické látky sa používajú v ekologickej forme, ak je k dispozícii.

 

___________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34).

Pozmeňujúci návrh    391

Návrh nariadenia

Príloha II – časť V – bod 1.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.1. Okrem všeobecných pravidiel výroby stanovených v článkoch 7, 8, 9 a 14 sa na ekologickú výrobu produktov sektora vinohradníctva a vinárstva, ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. l) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, uplatňujú pravidlá stanovené v tejto časti.

1.1. Okrem všeobecných pravidiel výroby stanovených v článkoch 7, 8, 9, 13a a 14 sa na ekologickú výrobu produktov sektora vinohradníctva a vinárstva, ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. l) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, uplatňujú pravidlá stanovené v tejto časti.

Pozmeňujúci návrh    392

Návrh nariadenia

Príloha II – časť V – bod 3.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.1. Bez toho, aby boli dotknuté oddiely 1 a 2 a konkrétne zákazy a obmedzenia stanovené v bodoch 3.2 až 3.5, povoľujú sa len enologické postupy, procesy a ošetrenia vrátane obmedzení stanovených v článku 80 a článku 83 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a v článku 3, článkoch 5 až 9 a článkoch 11 až 14 nariadenia (ES) č. 606/2009 a v prílohách k uvedeným nariadeniam použité pred 1. augustom 2010.

3.1. Povoľujú sa len enologické postupy, procesy a ošetrenia vrátane obmedzení stanovených v článku 80 a článku 83 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a v článku 3, článkoch 5 až 9 a článkoch 11 až 14 nariadenia (ES) č. 606/2009 a v prílohách k uvedeným nariadeniam použité pred 1. augustom 2010.

Odôvodnenie

Na účely porozumenia, zjednodušenia a správneho uplatňovania nariadenia zo strany operátorov je nevyhnutné, aby boli všetky enologické postupy povolené na výrobu vína z ekologickej výroby obsiahnuté v jednom dokumente, ako sa v súčasnosti uvádza v nariadení 203/2012. To umožňuje, aby sa enologické postupy povolené na výrobu konvenčných vín a postupy povolené na výrobu vín z ekologickej výroby prepojili zrozumiteľnejším spôsobom, pričom každý postup musí pred získaním povolenia spĺňať kritériá stanovené v článku 80 ods. 3 nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov č. 1308/2013.

Pozmeňujúci návrh    393

Návrh nariadenia

Príloha II – časť V – bod 3.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zakazuje sa použitie týchto enologických postupov, procesov a úprav:

vypúšťa sa

(a) čiastočné zahustenie prostredníctvom chladenia podľa písmena c) časti B.1 časti I prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

Na

(b) odstránenie oxidu siričitého prostredníctvom fyzikálnych procesov podľa bodu 8 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009;

 

(c) úprava elektrodialýzou na zabezpečenie stabilizácie vínneho kameňa vo víne podľa bodu 36 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009;

 

(d) čiastočné odstránenie alkoholu z vína podľa bodu 40 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009;

 

(e) úprava katexmi na zabezpečenie stabilizácie vínneho kameňa podľa bodu 43 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009.

 

Odôvodnenie

Na účely porozumenia, zjednodušenia a správneho uplatňovania nariadenia zo strany operátorov je nevyhnutné, aby boli všetky enologické postupy povolené na výrobu vína z ekologickej výroby obsiahnuté v jednom dokumente, ako sa v súčasnosti uvádza v nariadení 203/2012. To umožňuje, aby sa enologické postupy povolené na výrobu konvenčných vín a postupy povolené na výrobu vín z ekologickej výroby prepojili zrozumiteľnejším spôsobom, pričom každý postup musí pred získaním povolenia spĺňať kritériá stanovené v článku 80 ods. 3 nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov č. 1308/2013.

Pozmeňujúci návrh    394

Návrh nariadenia

Príloha II – časť V – bod 3.3 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) pri tepelnom ošetrení podľa bodu 2 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009 teplota nesmie presiahnuť 70 °C;

(a) pri tepelnom ošetrení podľa bodu 2 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009 teplota nesmie presiahnuť 75 °C;

Odôvodnenie

Tepelné ošetrenie vína umožňuje vinárom ľahšie sa vyrovnať s problémami spôsobenými zničenými úrodami hrozna a predstavuje zaujímavú alternatívu k použitiu oxidu siričitého. Nepoužívanie oxidu siričitého je lepšie pre zdravie a umožňuje plniť požiadavky dopytu z vývozných trhov. Tepelné ošetrenie je fyzikálny proces, ktorý nemení zloženie vína. Zvýšenie teploty zo 70 na 75 °C by prispelo k optimalizácii výsledkov tohto alternatívneho postupu.

Pozmeňujúci návrh    395

Návrh nariadenia

Príloha II – časť VI – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Okrem všeobecných pravidiel výroby stanovených v článkoch 7, 9 a 15 sa na ekologické kvasnice používané ako potravina alebo krmivo uplatňujú pravidlá stanovené v tejto časti.

Okrem všeobecných pravidiel výroby stanovených v článkoch 7, 9, 13, 13a a 15 sa na kvasnice z ekologickej výroby používané ako potraviny alebo krmivá uplatňujú pravidlá stanovené v tejto časti.

Pozmeňujúci návrh    396

Návrh nariadenia

Príloha II – časť VI – bod 1.3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) na výrobu ekologických kvasníc sa okrem substrátov povoľuje (vypočítané zo sušiny) najviac 5 % výťažkov alebo autolyzátov neekologických kvasníc.

Pozmeňujúci návrh    397

Návrh nariadenia

Príloha II – časť VI a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Časť VIa Označovanie pôvodu

 

Označovanie pôvodu má v prípade potreby jednu z týchto foriem:

 

1. (a) „Poľnohospodárstvo EÚ“, ak boli poľnohospodárske suroviny vyprodukované v Únii;

 

(b) „Poľnohospodárstvo mimo EÚ“, ak boli poľnohospodárske suroviny vyprodukované v tretích krajinách;

 

(c) „Poľnohospodárstvo EÚ/mimo EÚ“, ak bola časť poľnohospodárskych surovín vyprodukovaná v Únii a časť v tretej krajine.

 

Slovo „Poľnohospodárstvo“ možno v náležitých prípadoch nahradiť výrazom „Akvakultúra“.

 

Označenie „EÚ“ alebo „mimo EÚ“ možno nahradiť alebo doplniť názvom krajiny, ak boli všetky poľnohospodárske suroviny, z ktorých sa výrobok skladá, vyprodukované v dotknutej krajine.

 

Pokiaľ ide o označenie „EÚ“ alebo „mimo EÚ“ alebo krajinu pôvodu, malé množstvá zložiek sa nemusia brať do úvahy, pokiaľ celkové množstvo vynechaných zložiek nepresahuje 5 % celkového množstva poľnohospodárskych surovín.

 

Označenie „EÚ“ alebo „mimo EÚ“ alebo krajina pôvodu nesmie mať výraznejšiu farbu, veľkosť a štýl písma ako názov potraviny.

 

2. Požiadavky na označovanie uvedené v bode 1 sa neuplatňujú na tieto prípady:

 

keď je pôvod všetkých zložiek uvedený v zozname zložiek s uvedením miesta poľnohospodárskej výroby;

 

keď označovanie pôvodu požadujú nariadenie (ES) č. 1269/2011, nariadenie (ES) č. 1580/2007, pokiaľ ide o miesto poľnohospodárskej výroby;

 

keď sú produkty označené podľa nariadenia (ES) č. 510/2006, pokiaľ ide o miesto poľnohospodárskej výroby.

Odôvodnenie

Tento PN preniesol podrobnosti článku 21 o označovaní pôvodu do tejto novej prílohy. Je to v záujme zjednodušenia označovania a aby sa predišlo uvedeniu spotrebiteľov do omylu.

Pozmeňujúci návrh    398

Návrh nariadenia

Príloha V a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

PRÍLOHA Va

 

Osobitné úlohy Komisie, členských štátov a príslušných orgánov Únie

 

Komisia, členské štáty a príslušné orgány Únie vykonajú tieto osobitné úlohy:

 

uskutočňovať neprestajnú výmenu príslušných informácií medzi prevádzkovateľmi a zodpovednými orgánmi s cieľom zabezpečiť dobré fungovanie a rozvoj odvetvia ekologickej výroby;

 

identifikovať a analyzovať medzery a nedostatky, pokiaľ ide o dodávky vstupných materiálov (osivo a krmivo z ekologickej výroby a hospodárske zvieratá);

 

identifikovať oblasti s osobitným rizikom nedodržania súladu s týmto nariadením;

 

monitorovať odvetvia ekologickej výroby, vedecké nálezy a konzultácie so zainteresovanými stranami z odvetvia i mimo neho;

 

posúdiť zmeny alebo doplnenia ustanovení obsiahnutých v tomto nariadení alebo v jeho prílohe;

 

zbierať, analyzovať a uchovávať relevantné vedecké a technické údaje, ako je uvedené v tomto nariadení, ktoré sú relevantné pre jeho vykonávanie v členských štátoch a tretích krajinách;

 

zriadiť komunikačné postupy a nástroje, výmenu údajov a informácií medzi príslušnými orgánmi Únie, členskými štátmi a akreditačnými orgánmi, ako to požaduje toto nariadenie;

 

zjednodušiť požiadavky pre kontroly zo strany príslušných orgánov a pre dohľad, pokiaľ ide o uznanie súkromných a štátnych inšpekčných organizácií v rámci Únie a v tretích krajinách;

 

koordinovať a harmonizovať vykonávanie kontrol a postupov výmeny informácií a činností v prípade predpokladaného nedodržiavania súladu v najmenej dvoch členských štátoch alebo tretích krajinách v súlade s článkami 20a a 26b;

 

riadiť a pravidelne aktualizovať všetky relevantné zoznamy uznaných súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií povolených pre tretie krajiny v súlade s článkom 29 ods. 4;

 

zrevidovať zoznam povolených postupov a látok v súlade s článkom 19;

 

monitorovať a koordinovať vykonávanie európskeho ekologického akčného plánu vrátane rozvoja odvetvia ekologického osiva a trhu s krmivami z ekologickej výroby;

 

uľahčovať výmeny informácií s odvetvím ekologickej výroby, pokiaľ ide o vykonávanie tohto nariadenia, navrhované zmeny a požiadavky odvetvia.

Pozmeňujúci návrh    399

Návrh nariadenia

Príloha V c (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

PRÍLOHA Vc

 

Kontrolné mechanizmy a záväzok prevádzkovateľa

 

1. Vykonávanie kontrolných mechanizmov

 

1.1. Pri prvom uplatnení kontrolných mechanizmov prevádzkovateľ vypracuje, vykoná a následne zaznamená:

 

(a) úplný opis výrobnej jednotky a/alebo priestorov, resp. činnosti;

 

(b) všetky praktické opatrenia, ktoré sa majú prijať na úrovni výrobnej jednotky a/alebo priestorov, resp. činnosti, s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ekologickej výroby;

 

(c) preventívne opatrenia, ktoré sa majú prijať s cieľom obmedziť riziko nedodržania platných pravidiel a opatrenia v oblasti čistenia, ktoré sa majú prijať v skladovacích priestoroch a počas výrobného cyklu prevádzkovateľa.

 

V prípade potreby môžu byť opis a opatrenia stanovené v prvom pododseku súčasťou systému kvality vytvoreného prevádzkovateľom (kritické kontrolné body v oblasti ekológie).

 

1.2. Opis a opatrenia uvedené v bode 1.1 sú obsiahnuté vo vyhlásení podpísanom zodpovedným prevádzkovateľom a všetkými subdodávateľmi. Príslušné vyhlásenie okrem toho zahŕňa záväzok prevádzkovateľa:

 

(a) vykonávať operácie v súlade s pravidlami ekologickej výroby;

 

(b) v prípade porušenia alebo nezrovnalostí akceptovať presadzovanie opatrení, ktoré ustanovujú pravidlá ekologickej výroby;

 

(c) písomne informovať kupujúcich predmetného výrobku, aby sa zabezpečilo, že ukazovatele týkajúce sa postupu ekologickej výroby budú z príslušnej výroby odstránené;

 

(d) akceptovať v prípadoch, keď prevádzkovateľa a/alebo subdodávateľov predmetného prevádzkovateľa kontrolujú rôzne štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie v súlade so systémom kontroly zriadeným predmetným členským štátom, výmenu informácií medzi týmito štátnymi alebo súkromnými organizáciami;

 

(e) akceptovať v prípadoch, keď prevádzkovateľ a/alebo subdodávatelia predmetného prevádzkovateľa zmenia svoju štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu, prenos ich kontrolného spisu následnej štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii;

 

(f) v prípadoch, keď prevádzkovateľ vystúpi zo systému kontroly, bezodkladne informovať príslušný orgán a príslušnú štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu o tomto vystúpení;

 

(g) v prípadoch, keď prevádzkovateľ vystúpi zo systému kontroly, uchovať kontrolný spis najmenej päť rokov;

 

(h) bezodkladne informovať príslušnú štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu o akejkoľvek nezrovnalosti alebo akomkoľvek porušení, ktoré vplýva na ekologický štatút produktu prevádzkovateľa alebo produktov ekologickej výroby získaných od iných prevádzkovateľov alebo subdodávateľov.

 

Vyhlásenie stanovené v prvom pododseku overuje súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia, ktorá vydá správu a uvedie v nej možné nedostatky a prípady nedodržania pravidiel ekologickej výroby. Prevádzkovateľ tiež podpíše túto správu a prijme potrebné nápravné opatrenia.

 

1.3. Na účely uplatňovania článku 24a ods. 1 prevádzkovateľ oznámi príslušnému orgánu tieto informácie:

 

(a) meno a adresu prevádzkovateľa;

 

(b) polohu zariadení a prípadne polohu parciel (údaje z pozemkovej knihy), kde sa činnosti vykonávajú;

 

(c) druh činností a produktov;

 

(d) v prípade poľnohospodárskeho podniku dátum, kedy výrobca prestal používať produkty nepovolené pre ekologickú výrobu na príslušných pozemkoch;

 

(e) názov súkromnej inšpekčnej organizácie, ktorej prevádzkovateľ zveril kontrolu svojho záväzku, kde príslušný členský štát zaviedol systém kontroly schválením takýchto orgánov.

 

2. Zmena kontrolných mechanizmov

 

Zodpovedný prevádzkovateľ vo vhodnom čase oznámi každú zmenu opisu alebo opatrení uvedených v bode 1 a v podmienkach na vstupnú kontrolu uvedených v bodoch 4.1, 5, 6.1, 7.1, 8.1, 9.2, 10.1 a 11.2 štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii.

 

3. Prístup do zariadení

 

3.1. Prevádzkovateľ:

 

(a) umožní štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii prístup do všetkých častí výrobnej jednotky a do všetkých priestorov, ako aj k výkazom a príslušným doplňujúcim dokumentom na účely kontroly;

 

(b) poskytne štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii všetky informácie opodstatnene potrebné na účely kontroly;

 

(c) na požiadanie štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie predloží výsledky vlastných programov zabezpečenia kvality.

 

3.2. Okrem požiadaviek stanovených v bode 3.1. predložia dovozcovia a prví odberatelia štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii informácie o dovezených zásielkach uvedených v bode 9.3.

 

4. Osobitné požiadavky na kontrolu rastlín a rastlinných produktov z výroby na farme alebo zberu

 

4.1. Kontrolné mechanizmy

 

4.1.1. Úplný opis jednotky uvedenej v bode 1.1. písm. a):

 

(a) sa vypracuje aj vtedy, ak prevádzkovateľ obmedzí svoju činnosť na zber voľne rastúcich rastlín;

 

(b) uvádza skladovacie a výrobné priestory a pozemky a/alebo plochy využívané na zber a, ak je to vhodné, tak aj priestory, v ktorých sa uskutočňujú určité spracovateľské a/alebo baliace činnosti; ako aj

 

(c) špecifikuje dátum posledného použitia produktov, ktorých používanie nie je v súlade s pravidlami ekologickej výroby, na daných pozemkoch a/alebo na plochách využívaných na zber.

 

4.1.2. V prípade zberu voľne rastúcich rastlín praktické opatrenia uvedené v bode 1.1. písm. b) zahŕňajú všetky záruky tretích strán, ktoré môže prevádzkovateľ poskytnúť, aby zabezpečil, že sa dodržia ustanovenia prílohy II časti I bodu 2.2.

 

4.2. Komunikácia

 

Prevádzkovateľ informuje každý rok do dátumu uvedeného štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou túto štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu o programe rastlinnej produkcie s uvedením rozpisu podľa pozemkov.

 

4.3. Niekoľko produkčných jednotiek prevádzkovaných tým istým prevádzkovateľom

 

V prípade, že prevádzkovateľ prevádzkuje niekoľko výrobných jednotiek v tej istej oblasti, jednotky, v ktorých sa vyrábajú neekologické plodiny spolu so skladovacími priestormi na uskladnenie vstupných výrobkov na farme, taktiež podliehajú všeobecným a osobitným požiadavkám na kontrolu stanoveným v bodoch 1, 2, 3, 4.1. a 4.2.

 

5. Osobitné požiadavky týkajúce sa kontroly rias

 

Keď sa systém kontroly, ktorý sa uplatňuje osobitne na riasy, zavádza prvý raz, zahŕňa úplný opis výrobnej jednotky podľa bodu 1.1. písm. a):

 

(a) úplný opis zariadení na pevnine a na mori;

 

(b) posúdenie životného prostredia uvedené v bode 2.3. prílohy II časti III;

 

(c) udržateľný riadiaci plán uvedený v bodoch 2.4. a 2.5 prílohy II časti III;

 

(d) v prípade voľne rastúcich rias úplný opis a mapu oblastí zberu na pobreží, v mori a v oblastiach na pevnine, kde sa uskutočňujú činnosti nasledujúce po zbere.

 

6. Osobitné požiadavky na kontrolu hospodárskych zvierat a produktov živočíšnej výroby vyrobených v rámci chovu zvierat

 

6.1. Kontrolné mechanizmy

 

6.1.1. Keď sa systém kontroly, ktorý sa uplatňuje osobitne na živočíšnu výrobu, zavádza prvý raz, zahŕňa úplný opis výrobnej jednotky podľa bodu 1.1. písm. a):

 

(a) úplný opis budov pre hospodárske zvieratá, pastvín, voľných plôch atď. a, ak je to potrebné, priestorov použitých na skladovanie, balenie a spracovanie hospodárskych zvierat, produktov živočíšnej výrobky, surovín a vstupov;

 

(b) úplný opis zariadení používaných na skladovanie maštaľného hnoja.

 

6.1.2. Praktické opatrenia uvedené v bode 1.1. písm. b) zahŕňajú:

 

(a) plán rozmetávania hnoja schválený súkromnou inšpekčnou organizáciou alebo štátnou inšpekčnou organizáciou spolu s celkovým opisom plôch vyhradených pre rastlinnú produkciu;

 

(b) ak je to potrebné, pokiaľ ide o rozmetávanie hnoja, písomné dojednania s inými poľnohospodárskymi podnikmi, ako sa uvádza v prílohe II, časti I, bode 1.5.5., ktoré sú v súlade s pravidlami ekologickej výroby;

 

(c) plán hospodárenia výrobnej jednotky zameranej na ekologickú živočíšnu výrobu.

 

6.2. Identifikácia hospodárskych zvierat

 

Hospodárske zvieratá sa musia natrvalo označiť pomocou techník, ktoré sa prispôsobili pre každý druh, v prípade veľkých cicavcov individuálne a v prípade hydiny a malých cicavcov individuálne alebo podľa skupín.

 

6.3. Kontrolné opatrenia v oblasti veterinárnych liekov pre hospodárske zvieratá

 

Liečené hospodárske zvieratá sa jasne označia vždy, keď sa použijú veterinárne lieky, a to v prípade veľkých zvierat jednotlivo, v prípade hydiny a malých zvierat jednotlivo alebo hromadne a v prípade včiel sa označí celý úľ.

 

6.4. Osobitné kontrolné opatrenia v oblasti včelárstva

 

6.4.1. Chovateľ včiel poskytne štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii mapu vo vhodnej mierke znázorňujúcu umiestnenie úľov. Chovateľ včiel poskytne v prípade potreby štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii primeranú dokumentáciu a dôkaz – vrátane vhodnej analýzy – že oblasti prístupné pre jeho kolónie spĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení.

 

6.4.2. Do záznamu o včelstvách sa musia zapísať tieto informácie, pokiaľ ide o použitie výživy: druh výrobku, dátumy, množstvá a úle, v ktorých sa používa.

 

6.4.3. Vždy keď sa musia použiť výrobky veterinárnej medicíny, musí sa zreteľne zaznačiť druh výrobku, ktorý sa musí použiť, vrátane údajov o aktívnej farmaceutickej látke, spolu s podrobnou diagnózou, dávkovaním, spôsobom podávania, dĺžkou liečby a zákonnou ochrannou lehotou a musí sa to oznámiť súkromnej inšpekčnej organizácii alebo štátnej inšpekčnej organizácii skôr, ako sa výrobky uvedú na trh ako ekologicky vyrobené.

 

6.4.4. Zóna, kde je umiestnený včelín, sa musí zaevidovať spolu s identifikačným označením úľa. Súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia musí byť informovaná o každom sťahovaní včelínov do termínu dohodnutého so štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou.

 

6.4.5. Vynaloží sa náležitá starostlivosť na zabezpečenie zodpovedajúceho stáčania, spracovania a skladovania včelárskych výrobkov. Zaznamenajú sa všetky opatrenia prijaté s cieľom splnenia tejto požiadavky.

 

6.4.6. Do záznamov o včelíne sa musí zapísať odstránenie medníkov a vytáčanie medu.

 

6.5. Niekoľko produkčných jednotiek prevádzkovaných tým istým prevádzkovateľom