Διαδικασία : 2014/0346(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0313/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0313/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/03/2016 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0070

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 797kWORD 184k
26.10.2015
PE 564.902v03-00 A8-0313/2015

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95

(COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Roberto Gualtieri

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95

(COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0724),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0283/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 1ης Ιουνίου 2015(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0313/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 338 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Οι εναρμονισμένοι δείκτες τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) έχουν σχεδιαστεί για να μετρούν τον πληθωρισμό με εναρμονισμένο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποιούν τους ΕνΔΤΚ στο πλαίσιο της αξιολόγησης που διενεργούν σχετικά με τη σταθερότητα των τιμών στα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 140 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η Συνθήκη).

(1α)  Οι ΕνΔΤΚ χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ανταγωνιστικότητας σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της διαδικασίας της Επιτροπής για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες.

(1β)  Οι στατιστικές ποιότητας και η συγκρισιμότητά τους αποτελούν δημόσιο αγαθό θεμελιώδους σημασίας για όλους τους πολίτες της Ένωσης, τους ερευνητές και όσους διαχειρίζονται τις δημόσιες πολιτικές της Ένωσης.

(2)  Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) χρησιμοποιεί τους ΕνΔΤΚ ως δείκτη για τη μέτρηση του βαθμού επίτευξης του στόχου του για σταθερότητα των τιμών, όπως ορίζεται στο άρθρο 127 παράγραφος 1 της Συνθήκης, ο οποίος έχει ιδιαίτερη σημασία για τον καθορισμό και την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 2 της Συνθήκης. Σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 4 και το άρθρο 282 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις προτεινόμενες πράξεις της Ένωσης στο πεδίο της αρμοδιότητάς της.

(2α)  Μολονότι η Συνθήκη δεν προβλέπει ορισμό της σταθερότητας των τιμών, το 1998 το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ δήλωσε ότι ως σταθερότητα των τιμών ορίζεται μια κατ’ έτος αύξηση του ΕνΔΤΚ για την ζώνη του ευρώ κάτω του 2%. Το 2003, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ συμφώνησε ότι, επιζητώντας τη σταθερότητα των τιμών, θα έχει ως στόχο να διατηρήσει τα ποσοστά του πληθωρισμού κοντά αλλά κάτω από το 2% σε μεσοπρόθεσμη βάση.

(3)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου(4) καθιέρωσε ένα κοινό πλαίσιο για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή. Το εν λόγω νομικό πλαίσιο πρέπει να προσαρμοστεί στις τρέχουσες ανάγκες και στην πρόοδο της τεχνολογίας μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της συνάφειας και συγκρισιμότητας των ΕνΔΤΚ αλλά και με την παρακολούθηση μιας ευρύτερης δέσμης συμπληρωματικών δεικτών που απαιτούνται για τη μέτρηση, την ανάλυση και την πρόβλεψη του πληθωρισμού, οι οποίοι πρέπει να διατίθενται σε εναρμονισμένη βάση.

(4)  Ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη το πρόγραμμα της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας και ιδίως την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έξυπνη νομοθεσία στην Ένωση(5). Στον στατιστικό τομέα, η Επιτροπή έχει θέσει ως προτεραιότητα την απλούστευση και τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος στη στατιστική(6).

(5)  Οι ΕνΔΤΚ και οι εναρμονισμένοι δείκτες τιμών καταναλωτή με σταθερούς φορολογικούς συντελεστές (ΕνΔΤΚ-ΣΦ) θα πρέπει να αναλύονται βάσει των κατηγοριών της ευρωπαϊκής ταξινόμησης της ατομικής κατανάλωσης με βάση τον σκοπό (ECOICOP). Η ταξινόμηση αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλες οι ευρωπαϊκές στατιστικές που αφορούν την ατομική κατανάλωση είναι συνεπείς και συγκρίσιμες. Η ECOICOP θα πρέπει επίσης να είναι συνεπής με την COICOP του ΟΗΕ, η οποία αποτελεί το διεθνές πρότυπο για την ταξινόμηση της ατομικής κατανάλωσης με βάση τον σκοπό και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσαρμοστεί στις μεταβολές της COICOP του ΟΗΕ.

(6)  Οι ▌ ΕνΔΤΚ, όπως ορίζονται σήμερα, βασίζονται σε τιμές παρατήρησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φόροι επί των προϊόντων. Ως εκ τούτου, ο πληθωρισμός επηρεάζεται από μεταβολές των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν για τα προϊόντα. Για σκοπούς ανάλυσης του πληθωρισμού και εκτίμησης της σύγκλισης στα κράτη μέλη, είναι επίσης αναγκαία η συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επίπτωση των φορολογικών αλλαγών στον πληθωρισμό. Προς τούτο, οι ΕνΔΤΚ θα πρέπει να υπολογίζονται συμπληρωματικά βάσει τιμών με σταθερούς φορολογικούς συντελεστές.

(7)  Ο καθορισμός δεικτών τιμών για τις κατοικίες και ιδίως για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες (ΔΤΙΚ) συνιστά σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της συνάφειας και της συγκρισιμότητας των ΕνΔΤΚ εντός της Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο. Οι δείκτες τιμών για τις κατοικίες αποτελούν απαραίτητη βάση για την κατάρτιση δεικτών τιμών για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες. Επιπλέον, οι δείκτες τιμών για τις κατοικίες είναι σημαντικοί δείκτες από μόνοι τους. Η παράλειψη των ιδιοκατοικούμενων κατοικιών από τους ΕνΔΤΚ θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι δείκτες δεν είναι κατάλληλοι για τους σκοπούς της σύγκρισης μεταξύ των κρατών μελών, επηρεάζοντας έτσι την παρακολούθηση βασικών εξελίξεων εντός της Ένωσης, όπως η ανταγωνιστικότητα και, ευρύτερα, οι μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με βάση τα αποτελέσματα της έκθεσης σχετικά με την καταλληλότητα των δεικτών για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στο πεδίο κάλυψης του ΕνΔΤΚ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 93/2013(7)της Επιτροπής, θα πρέπει να προβλεφθεί ένας ειδικός χάρτης πορείας για την ενσωμάτωση των δεικτών τιμών για τις κατοικίες στο πλαίσιο του ΕνΔΤΚ.

(7a)  Η παροχή σε πρώιμο στάδιο πληροφοριών προσωρινού χαρακτήρα σχετικά με τους μηνιαίους ΕνΔΤΚ υπό μορφή προκαταρκτικών εκτιμήσεων έχει ζωτική σημασία για τη νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ. Συνεπώς, τα κράτη μέλη στη ζώνη του ευρώ θα πρέπει να διαβιβάζουν προκαταρκτικές εκτιμήσεις όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

(7β)  Οι ΕνΔΤΚ, όπως ορίζονται σήμερα, δεν αποτελούν δείκτες κόστους ζωής. Ωστόσο, η ενθάρρυνση πιλοτικών μελετών σχετικά με την καθιέρωση εναρμονισμένων δεικτών κόστους ζωής θα πρέπει να επιτρέπει την υποστήριξη των ΕνΔΤΚ με ένα σημαντικό αναλυτικό εργαλείο για την παρακολούθηση των υποκείμενων τάσεων που αφορούν τον πληθωρισμό, δεδομένου ότι οι μεσοπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες πληθωριστικές τάσεις συνδέονται έντονα με τις τάσεις του κόστους ζωής.

(8)  Η περίοδος αναφοράς για τους δείκτες τιμών θα πρέπει να επικαιροποιείται περιοδικά. Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες όσον αφορά τις κοινές περιόδους αναφοράς του δείκτη για τους εναρμονισμένους δείκτες και τους επιμέρους δείκτες τους που ενσωματώνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι δείκτες που προκύπτουν είναι συγκρίσιμοι και συναφείς.

(9)  Για να ενισχυθεί η σταδιακή εναρμόνιση των δεικτών τιμών καταναλωτή θα πρέπει να δρομολογηθούν πιλοτικές μελέτες για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας της χρήσης συμπληρωματικών βασικών πληροφοριών ή της εφαρμογής νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα και να βρει τα κατάλληλα κίνητρα, συμπεριλαμβανομένης χρηματοδοτικής στήριξης, για να ενθαρρυνθούν οι πιλοτικές μελέτες.

(10)  Θα πρέπει να παρασχεθεί καθοδήγηση σχετικά με τα διάφορα στάδια παραγωγής εναρμονισμένων δεικτών υψηλής ποιότητας μέσω εγχειριδίου μεθοδολογίας προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη ώστε να παράγουν συγκρίσιμους δείκτες τιμών καταναλωτή. Το εγχειρίδιο μεθοδολογίας θα πρέπει να καταρτιστεί από την Επιτροπή (Eurostat) σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και να επικαιροποιείται τακτικά. Στον ετήσιο κατάλογο απογραφής των ΕνΔΤΚ που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) για τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των στατιστικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν και αυτών που προτείνονται στο εγχειρίδιο μεθοδολογίας.

(11)  Η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να ελέγχει τις πηγές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για τον υπολογισμό των εναρμονισμένων δεικτών και να παρακολουθεί την εφαρμογή του νομικού πλαισίου από τα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να διατηρεί τακτικό διάλογο με τις στατιστικές αρχές των κρατών μελών.

(12)  Οι γενικές πληροφορίες είναι σημαντικές για την αξιολόγηση του κατά πόσον οι αναλυτικοί εναρμονισμένοι δείκτες που παρέχουν τα κράτη μέλη είναι επαρκώς συγκρίσιμοι. Επίσης, οι διαφανείς μέθοδοι και πρακτικές κατάρτισης δεικτών που χρησιμοποιούνται σε διάφορα κράτη μέλη βοηθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην κατανόηση των εναρμονισμένων δεικτών και στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητάς τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστεί δέσμη κανόνων για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα εναρμονισμένα μεταδεδομένα.

(13)  Για να διασφαλίζεται η ποιότητα των εναρμονισμένων δεικτών, η Επιτροπή (Eurostat), οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να ανταλλάσσουν απόρρητα στοιχεία και μεταδεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.(8).

(14)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η δημιουργία κοινών στατιστικών προτύπων για τους εναρμονισμένους δείκτες, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

(15)  Με σκοπό να εξασφαλιστεί συγκρισιμότητα σε διεθνές επίπεδο της ταξινόμησης της ατομικής κατανάλωσης με βάση τον σκοπό, η οποία χρησιμοποιείται για την ανάλυση των ΕνΔΤΚ και ΕνΔΤΚ-ΣΦ, να διασφαλιστεί η προσαρμογή στις αλλαγές της COICOP του ΟΗΕ, να τροποποιηθεί ο κατάλογος των επιμέρους δεικτών της ECOICOP που δεν χρειάζεται να παράγονται, να καθιερωθούν καλύτερης ποιότητας δεδομένα και σύνθεση των βασικών πληροφοριών και βελτιωμένη μεθοδολογία για καλύτερη συνάφεια και συγκρισιμότητα των δεικτών που βασίζονται στην αξιολόγηση των πιλοτικών μελετών, και για να επεκταθεί το πεδίο των ΕνΔΤΚ με σκοπό να περιληφθούν οι δείκτες των τιμών για τις κατοικίες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τους εναρμονισμένους δείκτες. Είναι ιδιαιτέρως σημαντική η διενέργεια από την Επιτροπή κατάλληλων διαβουλεύσεων κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την επεξεργασία και κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(16)  Για να διασφαλιστεί η πλήρης συγκρισιμότητα των δεικτών τιμών καταναλωτή, απαιτούνται ενιαίοι όροι για την ανάλυση των ΕνΔΤΚ και των ΕνΔΤΚ-ΣΦ με βάση τις κατηγορίες της ECOICOP, για τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται κατά την παραγωγή εναρμονισμένων δεικτών, για τις πληροφορίες που παρέχονται από στατιστικές μονάδες, για την παροχή συντελεστών στάθμισης και μεταδεδομένων για τους συντελεστές στάθμισης, για τον καθορισμό ετήσιου χρονοδιαγράμματος όσον αφορά τη διαβίβαση των εναρμονισμένων δεικτών και των επιμέρους δεικτών, για τα πρότυπα ανταλλαγής στοιχείων και μεταδεδομένων, για τους ενιαίους όρους όσον αφορά τις αναθεωρήσεις, ▌ και για τις απαιτήσεις διασφάλισης της τεχνικής ποιότητας όσον αφορά το περιεχόμενο των ετήσιων εκθέσεων ποιότητας, την προθεσμία υποβολής της έκθεσης στην Επιτροπή (Eurostat) και τη δομή του καταλόγου απογραφής. Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι εν λόγω ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9).

(16α)  Ορισμένοι επιμέρους δείκτες της ECOICOP δεν χρειάζεται να καταρτίζονται από όλα ή μερικά κράτη μέλη επί του παρόντος, είτε επειδή δεν καλύπτουν την τελική νομισματική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών είτε επειδή ο βαθμός της μεθοδολογικής εναρμόνισης δεν είναι ακόμη επαρκής. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι στο μέλλον η μεθοδολογική εναρμόνιση θα μπορούσε να βελτιωθεί είτε δυνάμει του δικαίου της Ένωσης είτε λόγω της πραγματικής σύγκλισης των μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να τροποποιήσει τον παρόντα κανονισμό με σκοπό να περιλάβει την υποχρεωτική κατάρτιση των σχετικών επιμέρους δεικτών της ECOICOP.

(17)  Κατά τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων και την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τους συμμετέχοντες στην έρευνα ούτε μεταβάλλουν το εφαρμοστέο βασικό εννοιολογικό πλαίσιο πέραν των όσων προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Κατά την έκδοση και εκτέλεση των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων θα πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη μια ανάλυση κόστους αποτελεσματικότητας.

(18)  Στο πλαίσιο του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 ζητήθηκε από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος να παρέχει επαγγελματική καθοδήγηση.

(19)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2494/95 θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ, ΕνΔΤΚ-ΣΦ, ΔΤΙΚ) και του δείκτη τιμών για τις κατοικίες (ΔΤΚατ) σε ενωσιακό, εθνικό και υποεθνικό επίπεδο.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  ως «ανάπτυξη στατιστικών» νοείται η θέσπιση και βελτίωση των στατιστικών μεθόδων, προτύπων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και τη διάδοση στατιστικών, με στόχο τον σχεδιασμό νέων μονάδων στατιστικής μέτρησης και δεικτών·

β)  ως «παραγωγή στατιστικών» νοούνται όλα τα στάδια που σχετίζονται με την κατάρτιση στατιστικών, περιλαμβανομένης της συλλογής, της αποθήκευσης, της επεξεργασίας και της ανάλυσης στατιστικών·

γ)  ως «διάδοση στατιστικών» νοείται η δραστηριότητα με την οποία στατιστικές, στατιστικές αναλύσεις και μη εμπιστευτικές πληροφορίες καθίστανται προσβάσιμες σε χρήστες·

δ)  ως «προϊόντα» νοούνται αγαθά και υπηρεσίες όπως ορίζονται στο παράρτημα Α σημείο 3.01 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) (στο εξής: ΕΣΛ 2010)·

ε)  ως «τιμές καταναλωτή» νοούνται οι τιμές αγοράς που καταβάλλουν τα νοικοκυριά για να αγοράσουν μεμονωμένα προϊόντα με νομισματικές συναλλαγές·

ε α)  ως «τιμή κατοικίας» νοείται η τιμή μεταβίβασης κατοικίας που αγοράζεται από νοικοκυριό·

στ)  ως «τιμή αγοράς» νοείται η πραγματική τιμή που καταβάλλει ο αγοραστής για προϊόντα, περιλαμβανομένων τυχόν φόρων μείον τις επιδοτήσεις προϊόντων, μετά την αφαίρεση εκπτώσεων για αγορά μεγάλων ποσοτήτων ή αγορά εκτός περιόδου αιχμής σε μειωμένη τιμή σε σχέση με τις κανονικές τιμές ή επιβαρύνσεις, χωρίς τόκους ή επιβαρύνσεις για παροχή υπηρεσιών που προστίθενται λόγω παροχής πίστωσης και τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις που οφείλονται σε μη πληρωμή εντός της προθεσμίας που καθορίζεται κατά τη στιγμή της αγοράς·

ζ)  ως εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) νοείται ο συγκρίσιμος δείκτης τιμών καταναλωτή που καταρτίζει κάθε κράτος μέλος·

η)  ως «εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή με σταθερούς φορολογικούς συντελεστές (ΕνΔΤΚ-ΣΦ)» νοείται ο συγκρίσιμος δείκτης τιμών καταναλωτή που παράγεται από κάθε κράτος μέλος και ο οποίος μετρά τις αλλαγές στις τιμές καταναλωτή για ένα χρονικό διάστημα χωρίς την επίπτωση που έχουν οι αλλαγές των φορολογικών συντελεστών στα προϊόντα κατά την ίδια χρονική περίοδο·

θ)  ως «προκαθορισμένες τιμές» νοούνται οι τιμές οι οποίες είτε καθορίζονται άμεσα είτε επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από την κυβέρνηση·

ι)  ως «δείκτης τιμών για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες (δείκτης τιμών ΔΤΙΚ)» νοείται ο δείκτης που καταρτίζεται από κάθε κράτος μέλος και ο οποίος μετρά τις μεταβολές επί των τιμών των μεταβιβάσεων των κατοικιών που είναι νέες στον τομέα των νοικοκυριών και άλλων προϊόντων που αγοράζουν τα νοικοκυριά υπό την ιδιότητά τους ως ιδιοκατοικούντων·

ια)  ως «δείκτης τιμών για τις κατοικίες (ΔΤΚατ)» νοείται ο συγκρίσιμος δείκτης που καταρτίζεται από κάθε κράτος μέλος και ο οποίος μετρά τις μεταβολές επί των τιμών των μεταβιβάσεων των κατοικιών που αγοράζονται από τα νοικοκυριά·

ιβ)  ως «επιμέρους δείκτης του ΕνΔΤΚ ή του ΕνΔΤΚ-ΣΦ» νοείται δείκτης τιμών για οποιαδήποτε από τις κατηγορίες της ευρωπαϊκής ταξινόμησης της ατομικής κατανάλωσης με βάση τον σκοπό (στο εξής: ECOICOP), όπως ορίζεται στο παράρτημα·

ιγ)  ως «εναρμονισμένοι δείκτες» νοούνται ο συγκρίσιμος δείκτης τιμών ΕνΔΤΚ, ΕνΔΤΚ-ΣΦ, ΔΤΙΚ και ο ΔΤΚατ που καταρτίζονται από κάθε κράτος μέλος·

ιγ α)  ως «προκαταρκτική εκτίμηση του ΕνΔΤΚ» νοείται η εκτίμηση του ΕνΔΤΚ σε πρώιμο στάδιο που παρέχεται από τα κράτη μέλη στη ζώνη του ευρώ και η οποία μπορεί να βασίζεται σε προσωρινά στοιχεία και, εάν καθίσταται αναγκαίο, στη διαμόρφωση κατάλληλων υποδειγμάτων·

ιε)  ως «δείκτης τύπου Laspeyres» νοείται δείκτης τιμών που μετρά τη μέση μεταβολή των τιμών από την περίοδο αναφοράς της τιμής έως μια περίοδο σύγκρισης, χρησιμοποιώντας μερίδια καταναλωτικής δαπάνης από κάποιο χρονικό διάστημα προγενέστερο της περιόδου αναφοράς της τιμής, και στο πλαίσιο του οποίου τα μερίδια δαπάνης προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τιμές της περιόδου αναφοράς της τιμής και ορίζεται βάσει του τύπου:

 

  όπου κεφαλαίο σίγμα (Σ) είναι το άθροισμα· η τιμή ενός προϊόντος εκφράζεται με το P· η περίοδος αναφοράς της τιμής εκφράζεται με το 0, η περίοδος σύγκρισης με το t· και οι συντελεστές στάθμισης w αντιπροσωπεύουν τα μερίδια δαπάνης μιας περιόδου b που προηγείται της περιόδου αναφοράς της τιμής και προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τιμές της περιόδου αναφοράς της τιμής 0·

ιστ)  ως «περίοδος αναφοράς του δείκτη» νοείται η περίοδος για την οποία ο δείκτης καθορίζεται σε 100 μονάδες δείκτη·

ιστ α)  ως «περίοδος αναφοράς της τιμής» νοείται η περίοδος στην οποία αναφέρεται η τιμή της περιόδου σύγκρισης, και όπου για τους μηνιαίους δείκτες, η περίοδος αναφοράς της τιμής είναι ο Δεκέμβριος του προηγούμενου έτους και για τους τριμηνιαίους δείκτες, η περίοδος αναφοράς της τιμής είναι το τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους·

ιζ)  ως «βασικές πληροφορίες» όσον αφορά τους ΕνΔΤΚ και ΕνΔΤΚ-ΣΦ νοούνται στοιχεία που καλύπτουν

–  όλες τις τιμές αγοράς προϊόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να υπολογιστούν οι επιμέρους δείκτες ▌ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,

–  όλα τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την τιμή του προϊόντος και όλα τα λοιπά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον υπό εξέταση καταναλωτικό σκοπό,

–  πληροφορίες για τους φορολογικούς συντελεστές και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που επιβάλλονται,

–  πληροφορίες σχετικά με το αν μια τιμή είναι πλήρως ή μερικώς προκαθορισμένη, και

–  όλους τους συντελεστές στάθμισης που αντικατοπτρίζουν το επίπεδο και τη δομή της κατανάλωσης των σχετικών προϊόντων·

ιη)  ως «βασικές πληροφορίες» όσον αφορά τον ΔΤΙΚ και τον ΔΤΚατ νοούνται στοιχεία που καλύπτουν

–    όλες τις τιμές μεταβιβάσεων κατοικιών που αγοράζονται από νοικοκυριά και οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό τουΔΤΚατ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,

–    όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζουν την τιμή της κατοικίας ή άλλα συναφή χαρακτηριστικά·

ιθ)  ως «νοικοκυριό» νοείται το νοικοκυριό όπως ορίζεται στο παράρτημα Α σημείο 2.119 στοιχεία α) και β) του ΕΣΛ 2010, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή το καθεστώς διαμονής·

κ)  ως «οικονομική επικράτεια του κράτους μέλους» νοείται η επικράτεια όπως ορίζεται στο παράρτημα Α σημείο 2.05 του ΕΣΛ 2010, με την εξαίρεση ότι περιλαμβάνονται οι εδαφικοί θύλακες που βρίσκονται εντός των συνόρων της χώρας και απολαύουν ετεροδικίας και εξαιρούνται οι εδαφικοί θύλακες που βρίσκονται στην αλλοδαπή·

κα)  ως «τελική νομισματική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών» νοείται το μέρος της τελικής καταναλωτικής δαπάνης που πραγματοποιείται

–  από νοικοκυριά,

–  σε νομισματικές συναλλαγές,

–  στην οικονομική επικράτεια του κράτους μέλους,

–  σε προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται για την άμεση ικανοποίηση ατομικών αναγκών ή επιθυμιών, όπως ορίζεται στο παράρτημα Α σημείο 3.101 του ΕΣΛ 2010,

–  σε μία ή και στις δύο χρονικές περιόδους που υποβάλλονται σε σύγκριση·

κβ)  ως «σημαντική αλλαγή στη μέθοδο παραγωγής» νοείται μεταβολή η οποία εκτιμάται ότι επηρεάζει το ετήσιο ποσοστό μεταβολής συγκεκριμένου εναρμονισμένου δείκτη ή μέρους αυτού σε οποιαδήποτε περίοδο κατά περισσότερο από

–  0,1 ποσοστιαίες μονάδες σε όλα τα προϊόντα του ΕνΔΤΚ, του ΔΤΙΚ-ΣΦ, του ΔΤΙΚ ή του ΔΤΚατ,

–  0,3, 0,4, 0,5 ή 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, για οποιαδήποτε υποδιαίρεση, ομάδα, κατηγορία ή υποκατηγορία (5ψήφια) της ECOICOP αντιστοίχως για τον ΕνΔΤΚ ή τον ΕνΔΤΚ-ΣΦ.

Άρθρο 3

Κατάρτιση των εναρμονισμένων δεικτών

1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) όλους τους εναρμονισμένους δείκτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ιγ), στην κατάλληλη μορφή.

2.  Οι εναρμονισμένοι δείκτες καταρτίζονται με τη χρήση του τύπου Laspeyres.

3.  Ο ΕνΔΤΚ και ο ΕνΔΤΚ-ΣΦ βασίζονται στις μεταβολές των τιμών και στους συντελεστές στάθμισης των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην τελική νομισματική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών.

4.  Ούτε ο ΕνΔΤΚ ούτε ο ΕνΔΤΚ-ΣΦ καλύπτει συναλλαγές μεταξύ νοικοκυριών, με εξαίρεση την περίπτωση μισθωμάτων που καταβάλλονται από μισθωτές σε ιδιώτες ιδιοκτήτες κατοικιών, όπου οι τελευταίοι ενεργούν ως παραγωγοί εμπορεύσιμων υπηρεσιών που αγοράζονται από νοικοκυριά (μισθωτές).

4α.  Οι ΔΤΙΚ καταρτίζονται, όπου είναι δυνατόν και υπό τον όρο ότι διατίθενται δεδομένα, για τα 10 έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

5.  Οι επιμέρους δείκτες ΕνΔΤΚ και ΕνΔΤΚ-ΣΦ καταρτίζονται για τις κατηγορίες της ECOICOP. Θεσπίζονται ενιαίοι όροι για την ανάλυση των ΕνΔΤΚ και των ΕνΔΤΚ-ΣΦ κατά κατηγορίες ECOICOP μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

5a.  Ανάλογα με το αποτέλεσμα της έκθεσης σχετικά με την καταλληλότητα των δεικτών για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στο πεδίο κάλυψης του ΕνΔΤΚ όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 93/2013, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει, εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της εν λόγω έκθεσης, κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού για να ενσωματώσει τον ΔΤΙΚ στον ΕνΔΤΚ, με τις κατάλληλες προσαρμογές στη μεθοδολογία του τελευταίου και εντός των ορίων του πεδίου εφαρμογής αμφοτέρων σε συνδυασμό όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

5β.  Η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει κατά τρία έτη την προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 5α, εάν εκτιμά ότι απαιτείται επιπλέον χρόνος για την έγκριση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή ή προτείνει, όπου αρμόζει, επανεξέταση του παρόντος κανονισμού.

5γ.  Η ανάλυση της προκαταρκτικής εκτίμησης των ΕνΔΤΚ που παρέχουν τα κράτη μέλη στη ζώνη του ευρώ εγκρίνεται με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

5δ.  Η ανάλυση του ΔΤΙΚ και του ΔΤΚατ εγκρίνεται με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 4

Συγκρισιμότητα των εναρμονισμένων δεικτών

1.  Προκειμένου οι εναρμονισμένοι δείκτες να θεωρούνται συγκρίσιμοι, οι διαφορές μεταξύ των χωρών σε όλα τα επίπεδα λεπτομέρειας αντικατοπτρίζουν μόνο τις διαφορές στις μεταβολές των τιμών ή στα πρότυπα δαπανών.

2.  Τυχόν επιμέρους δείκτες των εναρμονισμένων δεικτών που αποκλίνουν από τις έννοιες ή μεθόδους του παρόντος κανονισμού θεωρούνται συγκρίσιμοι αν έχουν ως αποτέλεσμα έναν δείκτη ο οποίος εκτιμάται ότι διαφέρει συστηματικά κατά:

α)  0,1 ποσοστιαίες μονάδες ή λιγότερο κατά μέσο όρο για ένα έτος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος από έναν δείκτη ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογική προσέγγιση του παρόντος κανονισμού, στην περίπτωση των ΕνΔΤΚ και των ΕνΔΤΚ-ΣΦ·

β)  μία ποσοστιαία μονάδα ή λιγότερο κατά μέσο όρο για ένα έτος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος από έναν δείκτη ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογική προσέγγιση του παρόντος κανονισμού, στην περίπτωση του δείκτη τιμών ΔΤΙΚ και του ΔΤΚατ.

Στην περίπτωση που ο ως άνω υπολογισμός δεν είναι εφικτός, πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά οι συνέπειες της χρήσης μεθοδολογίας που αποκλίνει από τις έννοιες ή μεθόδους του παρόντος κανονισμού.

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10 για την τροποποίηση του παραρτήματος προκειμένου να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα ▌ σε διεθνές επίπεδο της ανάλυσης των ΕνΔΤΚ με βάση τις κατηγορίες της ECOICOP.

4.  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής, και για τους σκοπούς επίτευξης των στόχων του παρόντος κανονισμού, οι περαιτέρω λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση συγκρίσιμων εναρμονισμένων δεικτών καθορίζονται με εκτελεστικές πράξεις. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις αφορούν:

  i)  τη δειγματοληψία και την αντιπροσωπευτικότητα·

  ii)  τη συλλογή και τον χειρισμό των τιμών·

  iii)  τις αντικαταστάσεις και την προσαρμογή της ποιότητας·

  iv)  την κατάρτιση του δείκτη·

  v)  τις αναθεωρήσεις·

  vi)  τους ειδικούς δείκτες·

  vii)  τον χειρισμό των προϊόντων σε ειδικούς τομείς.

  Η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις να μην επιφέρουν σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση στα κράτη μέλη ούτε στις αντίστοιχες μονάδες.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

4α.   Σε περίπτωση που απαιτείται λόγω της επιστημονικά τεκμηριωμένης εξέλιξης των στατιστικών μεθόδων βάσει της έκθεσης για τις πιλοτικές μελέτες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4α, προκειμένου να καταρτιστούν εναρμονισμένοι δείκτες, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να τροποποιήσει το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 4, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 10, προσθέτοντας στοιχεία στον κατάλογο του εν λόγω εδαφίου, για τον οποίο απαιτείται λεπτομερέστερη στατιστική μέθοδος, υπό τον όρο τα στοιχεία αυτά να μην επικαλύπτονται με υπάρχοντα και να μην αλλάζουν το πεδίο εφαρμογής ή τον χαρακτήρα των εναρμονισμένων δεικτών, όπως αυτοί ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 5

Απαιτήσεις σχετικά με τα στοιχεία

1.  Τα κράτη μέλη συλλέγουν αντιπροσωπευτικές για τη χώρα τους βασικές πληροφορίες με σκοπό να καταρτίσουν εναρμονισμένους δείκτες και τους επιμέρους δείκτες τους.

2.  Οι πληροφορίες συλλέγονται από στατιστικές μονάδες, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου(11).

3.  Οι στατιστικές μονάδες οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για προϊόντα που περιλαμβάνονται στην τελική νομισματική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών συνεργάζονται για τη συλλογή και την παροχή των βασικών πληροφοριών που απαιτούνται. Οι στατιστικές μονάδες παρέχουν ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες, μεταξύ άλλων και σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον απαιτείται. Κατόπιν αιτήματος των εθνικών φορέων που είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση επίσημων στατιστικών, οι στατιστικές μονάδες παρέχουν πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή, όπως σαρωμένα στοιχεία, και στον βαθμό λεπτομέρειας που απαιτείται για την παραγωγή εναρμονισμένων δεικτών και την αξιολόγηση της ποιότητας των εναρμονισμένων δεικτών. Οι ενιαίοι όροι για την παροχή των εν λόγω πληροφοριών καθορίζονται με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

4.  Οι εναρμονισμένοι δείκτες και οι επιμέρους δείκτες τους προσαρμόζονται στην κοινή περίοδο αναφοράς του δείκτη για το 2015. Η εν λόγω προσαρμογή αρχίζει να εφαρμόζεται με τον δείκτη του Ιανουαρίου του 2016.

5.  Οι εναρμονισμένοι δείκτες και οι επιμέρους δείκτες τους προσαρμόζονται εκ νέου σε νέα κοινή περίοδο αναφοράς του δείκτη σε περιπτώσεις σημαντικής μεθοδολογικής μεταβολής των εναρμονισμένων δεικτών που εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή ανά δεκαετία μετά την τελευταία προσαρμογή τους, με αφετηρία το 2015. Η προσαρμογή στη νέα περίοδο αναφοράς του δείκτη αρχίζει να ισχύει:

α)  για τους μηνιαίους δείκτες, με τον δείκτη του Ιανουαρίου του δεύτερου έτους μετά την περίοδο αναφοράς του δείκτη·

β)  για τους τριμηνιαίους δείκτες, με τον δείκτη του πρώτου τριμήνου του δεύτερου έτους μετά την περίοδο αναφοράς του δείκτη·

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10 προκειμένου να καθορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την προσαρμογή των εναρμονισμένων δεικτών σε περίπτωση επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθοδολογικών αλλαγών που υπαγορεύουν την αναγκαστική και ουσιαστική προσαρμογή.

6.  ▌ Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται ούτε να καταρτίζουν ούτε να παρέχουν επιμέρους δείκτες των ΕνΔΤΚ ή ΕνΔΤΚ-ΣΦ, όταν ο συντελεστής στάθμισης των επιμέρους δεικτών αντιστοιχεί σε λιγότερο από ένα τοις χιλίοις του συνόλου των δαπανών που καλύπτονται από τους ΕνΔΤΚ.

6α.  Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται ούτε να καταρτίζουν ούτε να παρέχουν επιμέρους δείκτες των ΔΤΙΚ ή ΔΤΚατ, όταν ο συντελεστής στάθμισης των επιμέρους δεικτών αντιστοιχεί σε λιγότερο από ένα τοις εκατό του συνόλου των δαπανών για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες (0,1) και των συνολικών αγορών κατοικιών αντίστοιχα (H.1) .

7.  ▌ Οι επιμέρους δείκτες της ECOICOP που δεν απαιτείται να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη, είτε επειδή δεν καλύπτουν την τελική νομισματική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών είτε επειδή ο βαθμός της μεθοδολογικής εναρμόνισης δεν είναι ακόμη επαρκής, είναι οι ακόλουθοι:

  02.3  Ναρκωτικές ουσίες·

  09.4.3   Τυχερά παιχνίδια·

  12.2  Πορνεία·

  12.5.1  Ασφάλειες ζωής·

  12.6.1  ΥΧΔΜΕ (υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα)·

Σε περίπτωση επαρκούς βελτίωσης της μεθοδολογικής εναρμόνισης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10, προκειμένου να τροποποιεί το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, αφαιρώντας έναν ή περισσότερους από τους επιμέρους δείκτες που αναφέρονται σε αυτό.

Άρθρο 6

Συχνότητα

1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) τους ΕνΔΤΚ, τους ΕνΔΤΚ-ΣΦ και τους αντίστοιχους επιμέρους δείκτες τους σε μηνιαία βάση, περιλαμβανομένων των επιμέρους δεικτών που παράγονται σε μεγαλύτερα διαστήματα.

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) τους ΔΤΙΚ και τους ΔΤΚατ σε τριμηνιαία βάση. Οι εν λόγω δείκτες μπορούν να παρέχονται εθελοντικά σε μηνιαία βάση.

3.  Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να παράγουν επιμέρους δείκτες σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση όταν οι απαιτήσεις συγκρισιμότητας του άρθρου 4 καλύπτονται από λιγότερο συχνή συλλογή στοιχείων. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) σχετικά με τις κατηγορίες ECOICOP και ΔΤΙΚ για τις οποίες προτίθενται να συλλέξουν στοιχεία για μεγαλύτερα χρονικά διάστημα και όχι σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, αντιστοίχως.

4.  Κάθε έτος, τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και επικαιροποιούν τους συντελεστές στάθμισης των επιμέρους δεικτών για τους εναρμονισμένους δείκτες. Οι ενιαίοι όροι παροχής συντελεστών στάθμισης και μεταδεδομένων για τους συντελεστές στάθμισης καθορίζονται με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

4α.  Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθότητα των στατιστικών δεδομένων που παρέχονται από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή κάνει χρήση όλων των προνομίων που της αναγνωρίζονται και των εξουσιών που της εκχωρούνται δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

Άρθρο 7

Προθεσμίες, ανταλλαγή προτύπων και αναθεωρήσεις

1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν εναρμονισμένους δείκτες και το σύνολο των επιμέρους δεικτών τους στην Επιτροπή (Eurostat) το αργότερο 20 ημερολογιακές ημέρες μετά το πέρας του μήνα αναφοράς για τις μηνιαίες σειρές, και 85 ημερολογιακές ημέρες μετά το πέρας του τριμήνου αναφοράς για τις τριμηνιαίες σειρές.

1α.  Τα κράτη μέλη παρέχουν τους επικαιροποιημένους συντελεστές στάθμισης των μηνιαίων δεικτών το αργότερο έως την 13η Φεβρουαρίου κάθε έτους. Οι επικαιροποιημένοι συντελεστές στάθμισης των τριμηνιαίων δεικτών παρέχονται το αργότερο έως την 15η Ιουνίου κάθε έτους.

1β.  Κάθε κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ παρέχει προκαταρκτική εκτίμηση του ΕνΔΤΚ το αργότερο έως την προτελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα στον οποίο αναφέρεται.

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα στοιχεία και μεταδεδομένα που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τα πρότυπα ανταλλαγής στοιχείων και μεταδεδομένων.

3.  Οι εναρμονισμένοι δείκτες και οι επιμέρους δείκτες εναρμονισμένων δεικτών που έχουν ήδη δημοσιευτεί μπορούν να αναθεωρηθούν.

4.  Η δημιουργία ετήσιου χρονοδιαγράμματος για την υποβολή των εναρμονισμένων δεικτών και των επιμέρους δεικτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα πρότυπα ανταλλαγής στοιχείων και μεταδεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και οι ενιαίοι όροι αναθεώρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 3 καθορίζονται αναλυτικά με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 8

Πιλοτικές μελέτες

1.  Όταν απαιτούνται βελτιωμένες πληροφορίες για την κατάρτιση εναρμονισμένων δεικτών, ή όταν εντοπίζεται η ανάγκη βελτιωμένης συναφούς και διεθνούς συγκρισιμότητας δεικτών στις μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να δρομολογήσει τη διεξαγωγή πιλοτικών μελετών από τα κράτη μέλη σε εθελοντική βάση.

1α.  Ο γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης συμβάλλει κατά περίπτωση στη χρηματοδότηση πιλοτικών μελετών.

2.  Οι πιλοτικές μελέτες αξιολογούν τη σκοπιμότητα και το κόστος που συνεπάγεται η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και της συλλογής βασικών πληροφοριών ή η υιοθέτηση νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων.

3.  Τα αποτελέσματα των πιλοτικών μελετών αξιολογούνται από την Επιτροπή (Eurostat) σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους βασικούς χρήστες των εναρμονισμένων δεικτών, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη από την ύπαρξη βελτιωμένων βασικών πληροφοριών ή νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων σε σχέση με τις πρόσθετες δαπάνες συλλογής και κατάρτισης.

4.  Βάσει της αξιολόγησης των πιλοτικών μελετών, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10 με σκοπό να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων και τη συλλογή βασικών πληροφοριών που απαιτούνται για την κατάρτιση εναρμονισμένων δεικτών για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των υπαρχουσών απαιτήσεων ή με βελτιωμένες μεθόδους που σε καμία περίπτωση δεν τροποποιούν τις βασικές παραδοχές των μεθόδων που προβλέπονται στον κανονισμό αυτό.

4α.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και εν συνεχεία ανά πενταετία, η Επιτροπή (Eurostat) καταρτίζει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην οποία αξιολογεί, ενδεχομένως, τα βασικά αποτελέσματα των πιλοτικών μελετών.

Άρθρο 9

Διασφάλιση ποιότητας

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ποιότητα των εναρμονισμένων δεικτών που παρέχουν. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν τα τυποποιημένα κριτήρια ποιότητας που παρατίθενται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat):

α)  τυποποιημένη ετήσια έκθεση ποιότητας που καλύπτει τα ποιοτικά κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009·

β)  ετήσιο κατάλογο απογραφής με αναλυτικές πληροφορίες για τις πηγές στοιχείων, τους ορισμούς και τις μεθόδους που εφαρμόστηκαν, περιλαμβανομένων λεπτομερειών για τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των στατιστικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν και αυτών που προτείνονται στο εγχειρίδιο μεθοδολογίας· και

γ)  περαιτέρω σχετικές πληροφορίες στον βαθμό λεπτομέρειας που απαιτείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις συγκρισιμότητας και την ποιότητα των εναρμονισμένων δεικτών, εφόσον το ζητήσει η Επιτροπή (Eurostat).

3.  Σε περίπτωση που κράτος μέλος προτίθεται να εισαγάγει σημαντική αλλαγή στις μεθόδους παραγωγής των εναρμονισμένων δεικτών ή σε μέρος αυτών, το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή (Eurostat) το αργότερο τρεις μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της εν λόγω αλλαγής. Τα κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή (Eurostat) ποσοτικό προσδιορισμό των επιπτώσεων της αλλαγής.

4.  Οι απαιτήσεις διασφάλισης της τεχνικής ποιότητας όσον αφορά το περιεχόμενο της τυποποιημένης ετήσιας έκθεσης ποιότητας, η προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης στην Επιτροπή (Eurostat) και η δομή του καταλόγου απογραφής καθορίζονται με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 10

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 4α, στο άρθρο 5 παράγραφος 7 και στο άρθρο 8 παράγραφος 4 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα.

2α.  Κατά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 4α, το άρθρο 5 παράγραφοι 5 και 7 και το άρθρο 8 παράγραφος 4, η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μην προκαλούν σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση στα κράτη μέλη ούτε στις αντίστοιχες μονάδες και να μην μεταβάλλουν το εφαρμοστέο βασικό εννοιολογικό πλαίσιο. Κατά την έκδοση και εκτέλεση των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων λαμβάνεται πλήρως υπόψη μια ανάλυση κόστους αποτελεσματικότητας.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 4α, στο άρθρο 5 παράγραφοι 5 και 7, και στο άρθρο 8 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 4α, του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 7 και του άρθρου 8 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 12

Κατάργηση

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να παρέχουν εναρμονισμένους δείκτες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2494/95 μέχρι τις διαβιβάσεις στοιχείων που αφορούν το 2015.

2.  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2494/95 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται για πρώτη φορά στα στοιχεία που αφορούν τον Ιανουάριο του 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο        Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος              Ο Πρόεδρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής θεσπίζει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, την κατάρτιση και τη διάδοση δεδομένων σχετικά με τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) και τις τιμές για τις κατοικίες (ΔΤΚατ) σε ενωσιακό, εθνικό και υποεθνικό επίπεδο. Οι ΕνΔΤΚ παρέχουν έναν δείκτη του πληθωρισμού, που χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων ως πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τον αποπληθωρισμό οικονομικών μεγεθών, όπως οι μισθοί, τα μισθώματα και τα επιτόκια, και ο οποίος, ως εκ τούτου, αποτελεί τη βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με την οικονομική και νομισματική πολιτική. Συνεπώς, έχει καίρια σημασία οι εν λόγω στατιστικές να είναι αντικειμενικές, αμερόληπτες και συγκρίσιμες σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλους τους τομείς προϊόντων.

Ο κανονισμός σχετικά με τους ΕνΔΤΚ που ισχύει σήμερα χρονολογείται από το 1995: ωστόσο, οι νέες εξελίξεις στις στατιστικές των τιμών καταναλωτή απαιτούν αναθεώρηση του πλαισίου προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συγκρισιμότητα για τους βασικούς χρήστες των ΕνΔΤΚ. Στον κανονισμό λαμβάνονται επίσης υπόψη οι σχετικές με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ καινοτομίες που καθιερώθηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία παρέχει στην Επιτροπή (εν προκειμένω στη Eurostat) το δικαίωμα να εκδίδει μέτρα εφαρμογής (εκτελεστικές πράξεις) ή νομοθετικά μέτρα για την τροποποίηση μη ουσιωδών μερών του κανονισμού (κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις). Ως εκ τούτου, στην πρόταση της Επιτροπής προβλέπεται να καθοριστούν πολλές δραστηριότητες μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, όπως ο ορισμός της κατάλληλης μεθόδου για την κατάρτιση εναρμονισμένων δεικτών μεταξύ χωρών ή την επικαιροποίηση των συντελεστών στάθμισης των επιμέρους δεικτών των ΕνΔΤΚ.

Η θέση του εισηγητή όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής είναι εν γένει θετική, ιδίως ως προς το να συμπεριληφθούν στην ανάλυση του πληθωρισμού πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των φορολογικών αλλαγών στον πληθωρισμό. Οι ΕνΔΤΚ-ΣΦ αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την ανάλυση των αιτιών του πληθωρισμού και για την πρόβλεψη των επιπτώσεων των μελλοντικών φορολογικών αλλαγών στον πληθωρισμό και, για τον λόγο αυτό, προτείνεται στο σχέδιο έκθεσης τόσο οι ΕνΔΤΚ όσο και οι ΕνΔΤΚ-ΣΦ να αναλύονται βάσει των κατηγοριών της ευρωπαϊκής ταξινόμησης της ατομικής κατανάλωσης με βάση τον σκοπό (ECOICOP). Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα της Επιτροπής να τροποποιεί ορισμένα στοιχεία μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, υπάρχουν δύο θέματα που εξαιρούνται και τα οποία καθορίζονται απευθείας στον κανονισμό. Το πρώτο είναι ο προσδιορισμός των επιμέρους δεικτών των ΕνΔΤΚ, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ένα αμελητέο μέρος των συνολικών τιμών. Το δεύτερο είναι η επιλογή επιμέρους δεικτών των οποίων η κατάρτιση μπορεί να ανασταλεί, δεδομένου ότι ορισμένοι από αυτούς δεν καλύπτουν την τελική νομισματική κατανάλωση των νοικοκυριών ή διότι ο βαθμός μεθοδολογικής εναρμόνισης δεν είναι σε αυτό το στάδιο ακόμη επαρκής.

Επιπλέον, δεδομένου ότι τα έγκαιρα προσωρινά στοιχεία σχετικά με τον πληθωρισμό είναι ζωτικής σημασίας ιδίως για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής, το σχέδιο έκθεσης ζητεί τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ να παρέχουν προκαταρκτικές εκτιμήσεις των ΕνΔΤΚ σε μηνιαία βάση, καθώς και να εγκρίνεται μέσω εκτελεστικών πράξεων η ανάλυση των προκαταρτικών εκτιμήσεων των ΕνΔΤΚ, του δείκτη τιμών για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες (ΔΤΙΚ) και του ΔΤΚατ.

Τέλος, δεδομένης της σημασίας των πιλοτικών μελετών, έχει διαπιστωθεί ότι η Επιτροπή πρέπει, όπου ενδείκνυται, να συμβάλλει στη χρηματοδότησή τους. Κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εκπονεί έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία να περιλαμβάνει αξιολόγηση των κύριων ευρημάτων των πιλοτικών μελετών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εναρμονισμένοι δείκτες τιμών καταναλωτή (κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

9.12.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

15.12.2014

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

15.12.2014

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

21.1.2015

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Roberto Gualtieri

13.1.2015

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

16.7.2015

13.10.2015

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.10.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

6

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Bernard Monot, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Andreas Schwab, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Εύα Καϊλή, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Ημερομηνία κατάθεσης

27.10.2015

(1)

ΕΕ C 209, 25.6.2015, σ. 3.

(2)

* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.

(3)

  ΕΕ C 209, 25.6.2015, σ. 3.

(4)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή (ΕΕ L 257, 27.10.1995, σ. 1).

(5)

  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, «Έξυπνη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση», COM(2010) 543.

(6)

  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη μέθοδο παραγωγής των στατιστικών της ΕΕ: ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία, COM(2009) 404 τελικό.

(7)

  Κανονισμός (EΕ) αριθ. 93/2013 της Επιτροπής, της 1ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή, όσον αφορά τον καθορισμό δεικτών τιμών για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες (ΕΕ L 33, 2.2.2013, σ. 14).

(8)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές (ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 164).

(9)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13).

(10)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174, 26.6.2013, σ. 1).

(11)

  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για τις στατιστικές μονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 76, 30.3.1993, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου