Procedūra : 2014/0346(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0313/2015

Pateikti tekstai :

A8-0313/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/03/2016 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0070

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 772kWORD 167k
26.10.2015
PE 564.902v03-00 A8-0313/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl suderintų vartotojų kainų indeksų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2494/95

(COM(2014) 0724 – C8‑0283/2014 – 2014/0346(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Roberto Gualtieri

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl suderintų vartotojų kainų indeksų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2494/95

(COM(2014) 0724 – C8‑0283/2014 – 2014/0346(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0724),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0283/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 1 d. Europos centrinio banko nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0313/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl suderintų vartotojų kainų indeksų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2494/95

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 338 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  suderinti vartotojų kainų indeksai (SVKI) skirti tam, kad visose valstybėse narėse infliacija būtų vertinama suderintai. Komisija ir Europos Centrinis Bankas naudoja SVKI vertindami kainų stabilumą valstybėse narėse pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) 140 straipsnį;

(1a)  SVKI naudojami šalių konkurencingumui vertinti pagal Komisijos makroekonominio disbalanso procedūrą.

(1b)  kokybiška statistika ir jos palyginamumas yra visiems Europos Sąjungos piliečiams, mokslininkams tyrėjams ir asmenims, atsakingiems už Sąjungos viešąją politiką, itin svarbi viešoji gėrybė;

(2)  Europos centrinių bankų sistemoje (ECBS) SVKI naudojami vertinant ECBS kainų stabilumo tikslo pasiekimą pagal Sutarties 127 straipsnio 1 dalį, o šis rodiklis ypač svarbus nustatant ir įgyvendinant Sąjungos pinigų politiką pagal Sutarties 127 straipsnio 2 dalį; pagal Sutarties 127 straipsnio 4 dalį ir 282 straipsnio 5 dalį Komisija turėtų konsultuotis su Europos Centriniu Banku (ECB) dėl siūlomų Sąjungos teisės aktų, priklausančių jo kompetencijai;

(2a)  nors Sutartyje nepateikiama kainų stabilumo apibrėžtis, 1998 m. ECB Valdančioji taryba nustatė, kad kainų stabilumas apibrėžiamas kaip euro zonos SVKI metinis augimas, mažesnis nei 2 proc. 2003 m. ECB Valdančioji taryba susitarė, kad siekiant kainų stabilumo vidutinės trukmės laikotarpiu nustatomas tikslas palaikyti mažesnę kaip 2 proc., bet artimą šiai normai infliaciją;

(3)  Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2494/95(4) nustatyta bendra suderintų vartotojų kainų indeksų rengimo sistema. Šią teisinę sistemą reikia pritaikyti prie šiuolaikinių poreikių ir techninės pažangos, taip pat pagerinti SVKI tinkamumą ir palyginamumą ir taikyti įvairesnių papildomų stebėsenos rodiklių, kurių reikia matuojant, analizuojant ir prognozuojant infliaciją (turi būti sudaroma galimybė juos naudoti suderintai);

(4)  šiame reglamente atsižvelgiama į Komisijos reglamentavimo tobulinimo programą ir ypač į Komisijos komunikatą dėl sumanaus reguliavimo Sąjungoje(5). Statistikos srityje Komisija pirmenybę skiria statistikos reglamentavimo paprastinimui ir tobulinimui(6);

(5)  SVKI ir suderintas vartotojų kainų indeksas pagal pastovius mokesčių tarifus (SVKI pagal PMT) turėtų būti skirstomi pagal Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriaus (ECOICOP) kategorijas. Šis klasifikatorius turėtų užtikrinti, kad visi Europos statistiniai duomenys, susiję su asmeniniu vartojimu, būtų nuoseklūs ir palyginami. ECOICOP taip pat turėtų būti suderintas su Jungtinių Tautų COICOP – tarptautiniu individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriumi, todėl ECOICOP turėtų būti pritaikytas prie JT COICOP pakeitimų;

(6)  ▌SVKI pagal dabartinę apibrėžtį yra grindžiami stebimomis kainomis, į kurias taip pat įtraukiami produktams taikomi mokesčiai. Todėl produktams taikomų mokesčių tarifų pokyčiai turi poveikio infliacijai. Norint nagrinėti infliaciją ir vertinti konvergenciją valstybėse narėse, taip pat reikia surinkti informacijos apie mokesčių pokyčių poveikį infliacijai. Todėl SVKI turėtų būti papildomai apskaičiuojami ir remiantis kainomis pagal pastovius mokesčių tarifus;

(7)  norint, kad SVKI būtų tinkamesni ir palyginamesni, svarbu nustatyti būstų, ypač savininkų užimtų būstų, kainų indeksus (SUBK indeksai) Sąjungoje ir tarptautiniu lygmeniu. SUBK indeksams sudaryti būtinas pagrindas yra būsto kainų indeksai. Būsto kainų indeksai per se taip pat yra svarbūs rodikliai. Neįtraukus savininkų užimtų būstų į SVKI nebebūtų galima palyginti indeksų visose valstybėse narėse, todėl atsirastų svarbiausių Sąjungos pokyčių stebėsenos paklaida, pvz., konkurencingumo, o platesniu mastu – makroekonominio disbalanso. Remiantis ataskaitos, kurioje nagrinėjama, ar savininkų užimtų būstų kainų indeksai yra tinkami įtraukti į SVKI aprėptį, kuri nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 93/2013(7) 6 straipsnio 2 dalyje, rezultatais, reikėtų numatyti konkretų būsto kainų indeksų įtraukimo į SVKI veiksmų planą.

(7a)  išankstinė preliminari informacija apie mėnesinius SVKI pateikiant išankstinius įverčius yra labai svarbi vykdant pinigų politiką euro zonoje. Todėl euro zonos valstybės narės prireikus turėtų pateikti išankstinius įverčius;

(7b)  pagal dabartinę apibrėžtį SVKI nėra pragyvenimo išlaidų indeksai. Tačiau aktyviau vykdant bandomuosius suderintų pragyvenimo išlaidų indeksų tyrimus turėtų atsirasti galimybė SVKI papildyti svarbia analitine su infliacija susijusių tendencijų stebėsenos priemone, nes vidutinės trukmės ir ilgalaikės infliacijos tendencijos glaudžiai susijusios su pragyvenimo išlaidų tendencijomis;

(8)  kainų indeksų bazinis laikotarpis turėtų būti periodiškai atnaujinamas. Norint užtikrinti, kad gaunami indeksai būtų palyginami ir tinkami, reikėtų nustatyti skirtingu metu įtrauktų suderintųjų indeksų ir jų subindeksų bendrų bazinių laikotarpių taisykles;

(9)  norint aktyviau palaipsniui derinti vartotojų kainų indeksus, reikėtų pradėti bandomuosius tyrimus, per kuriuos būtų įvertinta galimybė naudoti papildomą pagrindinę informaciją ar taikyti naujus metodus. Komisija turėtų imtis reikiamų veiksmų ir rasti skatinamųjų priemonių (įskaitant finansinę paramą) siekdama skatinti bandomuosius tyrimus;

(10)  kad valstybėms narėms būtų lengviau sudaryti palyginamus vartotojų kainų indeksus, reikėtų parengti metodinį vadovą, kuriame būtų pateikta nurodymų dėl įvairių aukštos kokybės suderintųjų indeksų sudarymo etapų. Šį metodinį vadovą turėtų parengti Komisija (Eurostatas), glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Europos statistikos sistemoje, ir jis turėtų būti reguliariai atnaujinamas. Metiniuose SVKI aprašuose, nurodytuose šio reglamento 9 straipsnio 2 dalies b punkte, valstybės narės turėtų pranešti Komisijai (Eurostatui) apie taikytų statistinių metodų skirtumus nuo rekomenduojamųjų metodiniame vadove, jei jų buvo;

(11)  Komisija (Eurostatas) turėtų patikrinti šaltinius ir metodus, kuriuos valstybės narės taikė suderintiesiems indeksams apskaičiuoti, ir stebėti, kaip valstybės narės įgyvendina teisinę sistemą. Todėl Komisija (Eurostatas) turėtų reguliariai palaikyti dialogą su valstybių narių statistikos institucijomis;

(12)  pagrindinė informacija yra labai svarbi, norint įvertinti, ar valstybių narių pateikti išsamūs suderintieji indeksai yra pakankamai palyginami. Be to, valstybių narių taikomi skaidrūs statistikos sudarymo metodai ir praktika padeda visoms suinteresuotosioms šalims suprasti suderintuosius indeksus ir gerinti jų kokybę. Todėl reikėtų nustatyti suderintųjų metaduomenų teikimo taisykles;

(13)  norėdami užtikrinti suderintųjų indeksų kokybę, Komisija (Eurostatas), nacionaliniai centriniai bankai ir Europos Centrinis Bankas turėtų keistis konfidencialiais duomenimis ir metaduomenimis, remdamiesi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009(8);

(14)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. nustatyti bendrus statistinius suderintųjų indeksų standartus, valstybės narės negali deramai pasiekti ir to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(15)  siekiant užtikrinti individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriaus, taikomo SVKI ir SKVI pagal PMT skirstymui, palyginamumą tarptautiniu lygmeniu ir užtikrinti pritaikymą prie JT COICOP pakeitimų, pataisyti ECOICOP subindeksų, kurie neturi būti rengiami, sąrašą, pagerinti duomenų kokybę bei pagrindinės informacijos sudėtį ir patobulinti metodiką siekiant geresnio indeksų tinkamumo ir palyginamumo remiantis bandomųjų tyrimų vertinimu, ir išplėsti SVKI naudojimo sritį įtraukiant būsto kainų indeksus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl suderintųjų indeksų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(16)  norint užtikrinti visišką vartotojų kainų indeksų palyginamumą, reikia nustatyti vienodas sąlygas šiems dalykams: SVKI ir SKVI pagal PMT skirstymui pagal ECOICOP kategorijas; suderintųjų indeksų rengimo metodikai; statistinių vienetų teikiamai informacijai; svorių ir jų metaduomenų teikimui; suderintųjų indeksų ir subindeksų perdavimo metiniam kalendoriui; keitimosi duomenimis ir metaduomenimis standartams; duomenų revizavimo vienodoms sąlygoms ▌ir techninės kokybės užtikrinimo reikalavimams, susijusiems su metinių kokybės ataskaitų turiniu; ataskaitos teikimo Komisijai (Eurostatui) terminui ir aprašo struktūrai. Siekiant užtikrinti šias vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011(9);

(16a)  kai kurių ECOICOP subindeksų tam tikros valstybės narės šiuo metu neturi pateikti todėl, kad jie neapima namų ūkių galutinių piniginių vartojimo išlaidų, arba todėl, kad metodinio suderinimo lygis dar nėra pakankamas. Vis dėlto gali būti, kad ateityje metodinis suderinimas galėtų būti patobulintas Sąjungos teise arba įvykus faktinei metodinių principų konvergencijai. Tokiu atveju Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai iš dalies pakeisti šį reglamentą įtraukiant nuostatą dėl privalomo atitinkamų ECOICOP subindeksų pateikimo;

(17)  priimdama įgyvendinimo priemones ir deleguotuosius aktus pagal šį reglamentą Komisija turėtų užtikrinti, kad šiais deleguotaisiais aktais valstybėms narėms arba vienetams respondentams nebus nustatoma didesnė papildoma našta ir nebus pakeista taikoma pagrindinė konceptuali sistema labiau nei numatyta šiame reglamente. Priimant ir įgyvendinant šiuos deleguotuosius aktus reikia visapusiškai atsižvelgti į išlaidų veiksmingumo tyrimą;

(18)  remiantis Reglamento (EB) Nr. 223/2009 7 straipsniu, Europos statistikos sistemos komiteto buvo paprašyta pateikti profesinių rekomendacijų;

(19)  Reglamentas (EB) Nr. 2494/95 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnisDalykas

Šiuo reglamentu nustatoma bendra suderintų vartotojų kainų indeksų (SVKI, SVKI pagal PM, SUBK indeksų) ir būsto kainų indeksų (BKI) plėtojimo, rengimo ir sklaidos Sąjungos, nacionaliniu ir subnacionaliniu lygmenimis sistema.

2 straipsnisApibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)  statistikos plėtojimas – statistikos rengimo ir sklaidos metodų, standartų ir procedūrų kūrimas ir tobulinimas, siekiant parengti naujų statistinių matų ir rodiklių;

b)  statistikos rengimas – visi statistikos sudarymo etapai, įskaitant statistinių duomenų rinkimą, saugojimą, apdorojimą ir analizę;

c)  statistikos sklaida – veikla, vartotojams sudaranti galimybę gauti statistinę informaciją, statistines analizes ir nekonfidencialią informaciją;

d)  produktai – prekės ir paslaugos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013(10) (toliau – 2010 m. ESS) A priedo 3.01 punkte;

e)  vartotojų kainos – pirkimo kainos, kuriomis namų ūkiai perka atskirus produktus, atlikdami piniginius sandorius;

ea)  būsto kaina – namų ūkio įsigyto būsto sandorio kaina;

f)  pirkimo kaina – faktinė kaina, kuria pirkėjas perka produktus, įskaitant visus mokesčius ir atėmus visas produktams taikomas subsidijas, taip pat nuolaidas, taikomas perkant didelį kiekį ar ne sezono metu, atimamas iš standartinių kainų ar mokesčių, išskyrus palūkanas ar paslaugos mokesčius, pridedamus pagal kredito sutartį, ir bet kokius kitus papildomus mokesčius, taikomus nesumokėjus už produktą per jį perkant nurodytą laikotarpį;

g)  suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI) – kiekvienos valstybės narės sudarytas palyginamas vartotojų kainų indeksas;

h)  suderintas vartotojų kainų indeksas pagal pastovius mokesčių tarifus (SVKI pagal PMT) – kiekvienos valstybės narės sudarytas palyginamas indeksas, kuriuo vertinami vartotojų kainų pokyčiai per tam tikrą laikotarpį, eliminuojant produktams taikomų mokesčių pokyčių įtaką per tą patį laikotarpį;

i)  reguliuojamos kainos – vyriausybės tiesiogiai nustatytos arba stipriai veikiamos kainos;

j)  savininkų užimtų būstų kainų indeksas (SUB kainų indeksas) – kiekvienos valstybės narės sudaromas indeksas, kuriuo įvertinamas naujų namų ūkių sektoriaus būstų ir kitų produktų, kuriuos namų ūkis įsigyja kaip būsto savininkas, sandorių kainų pokytis;

k)  būsto kainų indeksas (BKI) – kiekvienos valstybės narės sudaromas palyginamas indeksas, kuriuo įvertinamas namų ūkių įsigyjamų būstų sandorių kainų pokytis;

l)  SVKI arba SVKI pagal PMT subindeksas – bet kurios iš priede nurodytų Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriaus (ECOICOP) kategorijų kainų indeksas;

m)  suderintieji indeksai – kiekvienos valstybės narės sudaromi palyginami SVKI, SVKI pagal PMT, SUB kainų indeksai ir BKI;

ma)  išankstinis SVKI įvertis – euro zonos valstybių narių pateiktas išankstinis SVKI vertinimas, kuris gali būti pagrįstas preliminaria informacija ir prireikus atitinkamu modeliavimu;

o)  Laspeireso indeksas – kainų indeksas, kuriuo vertinamas vidutinis kainų pokytis nuo ataskaitinio laikotarpio iki palyginimo laikotarpio naudojant išlaidų dalis iš to paties laikotarpio prieš kainų ataskaitinį laikotarpį ir kai išlaidų dalys pakoreguojamos, kad atspindėtų kainų ataskaitinio laikotarpio kainas, kuris išreiškiamas kaip:

 

  čia: sigma (∑) yra suma; p – produkto kaina; 0 – kainų ataskaitinis laikotarpis, t – palyginimo laikotarpis; svorio koeficientai w yra b laikotarpio prieš kainų ataskaitinį laikotarpį išlaidų dalys ir jie koreguojami siekiant atspindėti kainų ataskaitinio laikotarpio 0 kainas;

p)  indekso bazinis laikotarpis – laikotarpis, kurio indeksas prilyginamas 100 indekso punktų;

pa)  kainų ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, su kuriuo susiejama palyginamo laikotarpio kaina, mėnesiniams indeksams kainų bazinis laikotarpis yra ankstesnių metų gruodžio mėn., o ketvirčio indeksams kainų bazinis laikotarpis yra ankstesnių metų ketvirtasis ketvirtis;

q)  pagrindinė informacija – SVKI ir SVKI pagal PMT atveju tai yra

–  visų produktų, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant ▌subindeksus pagal šį reglamentą, pirkimo kainų duomenys;

–  visų produkto kainą lemiančių savybių ir bet kokių kitų savybių, svarbių nagrinėjamai vartojimo paskirčiai, duomenys;

–  taikomų mokesčių ir akcizų informacija;

–  informacija apie tai, ar kaina yra visiškai ar iš dalies reguliuojama, ir

–  visi svoriai, atspindintys nagrinėjamųjų produktų vartojimo lygį ir struktūrą;

r)  pagrindinė informacija – SUB kainų indeksų ir BKI atveju tai yra

–    visų namų ūkių įsigytų būstų, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant BKI ▌pagal šį reglamentą, sandorių kainų duomenys;

–    visų būsto kainą lemiančių savybių ar kitų svarbių savybių duomenys;

s)  namų ūkis – namų ūkis, kaip apibrėžta 2010 m. ESS A priedo 2.119 punkto a ir b papunkčiuose, nepriklausomai nuo pilietybės ir gyvenamosios vietos statuso;

t)  valstybės narės ekonominė teritorija – teritorija, kaip apibrėžta 2010 m. ESS A priedo 2.05 punkte, išskyrus tai, kad šalies teritorijoje esantys ekstrateritoriniai anklavai yra įtraukiami, o likusio pasaulio sektoriui priklausantys teritoriniai anklavai neįtraukiami;

u)  namų ūkių galutinės piniginės vartojimo išlaidos – dalis galutinių vartojimo išlaidų, patirtų:

–  namų ūkių,

–  atliekant piniginius sandorius

–  valstybės narės ekonominėje teritorijoje,

–  perkant produktus, naudojamus individualiems poreikiams ar norams tiesiogiai patenkinti, kaip apibrėžta 2010 m. ESS A priedo 3.101 punkte,

–  vienu ar abiem laikotarpiais, kurie yra lyginami;

v)  svarbus duomenų rengimo metodikos pakeitimas – pakeitimas, tikėtinai paveiksiantis tam tikro suderintojo indekso ar jo dalies metinį pokytį bet kuriuo laikotarpiu daugiau nei:

–  0,1 proc. punkto (visų produktų SVKI, SVKI pagal PMT, SUB kainų indeksą ar BKI),

–  0,3, 0,4, 0,5 arba 0,6 proc. punkto (atitinkamai bet kuris ECOICOP SVKI ar SVKI pagal PMT skyrius, grupė, klasė ar poklasis (5 ženklų lygmuo)).

3 straipsnisSuderintųjų indeksų sudarymas

1.  Valstybės narės reikiamu formatu teikia Komisijai (Eurostatui) visus suderintuosius indeksus, nurodytus 2 straipsnio m punkte.

2.  Suderintieji indeksai sudaromi taikant Laspeireso tipo formulę.

3.  SVKI ir SVKI pagal PMT grindžiami produktų, įtrauktų į galutines namų ūkių pinigines vartojimo išlaidas, kainų pokyčiais ir svoriais.

4.  Nei SVKI, nei SVKI pagal PMT neapima namų ūkių tarpusavio sandorių, išskyrus privatiems nuomotojams nuomininkų mokamą nuomą, jei nuomotojai veikia kaip namų ūkių (nuomininkų) perkamų paslaugų teikėjai rinkos sąlygomis.

4a.  SUBK indeksai sudaromi, jei įmanoma ir jei turima duomenų, dešimčiai metų iki šio reglamento įsigaliojimo;

5.  SVKI ir SVKI pagal PMT subindeksai sudaromi pagal ECOICOP kategorijas. SVKI ir SVKI pagal PMT skirstymo pagal ECOICOP kategorijas vienodos sąlygos nustatomos įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5a.  Priklausomai nuo ataskaitos, kurioje nagrinėjama, ar savininkų užimtų būstų kainų indeksai yra tinkami įtraukti į SVKI aprėptį, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 93/2013 6 straipsnio 2 dalyje, rezultatų Komisija per vienus metus nuo tos ataskaitos paskelbimo gali pagal šio reglamento 10 straipsnį priimti deleguotąjį aktą dėl SUBK indekso įtraukimo į SVKI, pritaikius atitinkamus SVKI metodikos pakeitimus ir laikantis abiejų šių indeksų taikymo srities ribų, kaip nustatyta šiame reglamente.

5b.  Komisija gali pratęsti 5a dalyje nurodytą terminą trimis metais, jei ji mano, kad reikia papildomai laiko priimti nurodytiems deleguotiesiems aktams, arba prireikus pasiūlo persvarstyti šį reglamentą.

5c.  Euro zonos valstybių narių pateikiamų išankstinių SVKI įverčių paskirstymas nustatomas priimant įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5d.  SUB kainų indekso ir BKI paskirstymas nustatomas priimant įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4 straipsnisSuderintųjų indeksų palyginamumas

1.  Kad suderintieji indeksai būtų laikomi palyginamais, šalių rodiklių skirtumai visais išsamumo lygmenimis turi atspindėti tik kainų pokyčių ar išlaidų struktūros skirtumus.

2.  Suderintųjų indeksų subindeksai, gauti nukrypstant nuo šiame reglamente nustatytų sąvokų ar metodų, laikomi palyginamais, jei pagal juos gaunamas indeksas, kuris yra vertinamas kaip sistemingai besiskiriantis:

a)  SVKI ir SVKI pagal PMT – vidutiniškai mažiau nei (arba lygiai) 0,1 proc. punkto per vienus metus, palyginti su ankstesniais metais, nuo indekso sudarymo remiantis šiame reglamente nustatyta metodika;

b)  SUB kainų indeksas ir BKI – vidutiniškai mažiau nei (arba lygiai) vienu procentu per vienus metus, palyginti su ankstesniais metais, nuo indekso, sudaryto remiantis šiame reglamente nustatyta metodika.

Jei toks apskaičiavimas neįmanomas, turi būti išsamiai nurodytos nuo šio reglamento sąvokų ar metodų nukrypstančios metodikos taikymo pasekmės.

3.  Siekiant užtikrinti SVKI skirstymo pagal ECOICOP kategorijas tarptautinį palyginamumą, Komisijai suteikiami įgaliojimai keisti priedą deleguotaisiais aktais, priimamais pagal 10 straipsnį.

4.  Siekiant užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas, kad būtų pasiekti šio reglamento tikslai, išsamesnė informacija apie palyginamų suderintųjų indeksų sudarymą nustatoma įgyvendinimo aktais. Tokie įgyvendinimo aktai susiję su:

  i)  imties atranka ir reprezentatyvumu;

  ii)  informacijos apie kainas rinkimu ir apdorojimu;

  iii)  pakeitimais ir kokybiniais koregavimais;

  iv)  indeksų sudarymu;

  v)  revizavimu;

  vi)  specialiaisiais indeksais;

  vii)  konkrečių sričių produktų traktavimu.

  Komisija užtikrina, kad tais įgyvendinimo aktais nei valstybėms narėms, nei vienetams respondentams nebus užkraunama didelė papildoma administracinė našta;

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4a.   Kai tai reikalinga atsižvelgiant į moksliškai įrodytą statistikos metodų pažangą, remiantis bandomųjų tyrimų ataskaita, nurodyta 8 straipsnio 4a dalyje, siekiant parengti suderintuosius indeksus, Komisijai pagal 10 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ir iš dalies pakeisti 4 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą pridedant ten numatyto sąrašo, kuriam reikalingos išsamesnės statistinio metodo detalės, punktus, jei šie punktai nesidubliuoja su jau įrašytais punktais ir nepakeičia šiame reglamente numatytų suderintųjų indeksų apimties ir pobūdžio.

5 straipsnisDuomenims keliami reikalavimai

1.  Suderintiesiems indeksams ir jų subindeksams parengti valstybės narės renka reprezentatyvią savo šalies pagrindinę informaciją.

2.  Informacija gaunama iš statistinių vienetų, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 696/93(11).

3.  Statistiniai vienetai, teikiantys informacijos apie produktus, įtrauktus į pinigines namų ūkių galutinio vartojimo išlaidas, kaip reikalaujama, bendradarbiauja renkant arba teikiant pagrindinę informaciją. Statistiniai vienetai teikia tikslią ir išsamią informaciją, taip pat, jei reikalaujama, elektronine forma. Nacionalinių įstaigų, atsakingų už oficialiosios statistikos rengimą, prašymu statistiniai vienetai teikia informaciją elektronine forma, kaip antai skenuotus duomenis, kurie yra pakankamai išsamūs, kad būtų galima sudaryti suderintuosius indeksus ir įvertinti jų atitiktį palyginamumo reikalavimams ir kokybę. Vienodos šios informacijos teikimo sąlygos nustatomos įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.  Suderintieji indeksai ir jų subindeksai skaičiuojami remiantis bendruoju 2015 m. indeksų baziniu laikotarpiu. Ši palyginimas taikomas nuo 2016 m. sausio mėn. indekso.

5.  Suderintieji indeksai ir jų subindeksai perskaičiuojami remiantis nauju bendruoju indeksų baziniu laikotarpiu, jei pagal šį reglamentą nustatyta suderintųjų indeksų metodika labai pasikeičia arba kas 10 metų nuo paskutinio perskaičiavimo, pradedant 2015 m. Perskaičiavimas į naują indekso bazinį laikotarpį taikomas:

a)  mėnesiniams indeksams – nuo antrų kalendorinių metų, einančių po indekso bazinio laikotarpio, sausio mėn. indekso;

b)  ketvirčio indeksams – nuo antrų kalendorinių metų, einančių po indekso bazinio laikotarpio, pirmojo ketvirčio indekso;

Komisijai pagal 10 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos išsamios taisyklės dėl suderintųjų indeksų perskaičiavimo, jei buvo atlikti moksliškai pripažinti metodikos pakeitimai, dėl kurių būtinai ir plačia apimtimi atliekamas perskaičiavimas.

6.  ▌Valstybės narės neprivalo rengti arba teikti SVKI arba SVKI pagal PMT subindeksų, kurių svoris sudaro mažiau kaip vieną tūkstantąją visų SVKI aprėpiamų išlaidų dalį.

6a.  Valstybės narės neprivalo rengti arba teikti SUBK arba BKI subindeksų, kurių svoris atitinkamai sudaro mažiau kaip vieną šimtąją visų savininkų užimto būsto išlaidų (0.1) arba visų būstų pirkimų (H.1) dalį.

7.  ▌Toliau išvardytų ECOICOP subindeksų valstybės narės neprivalo pateikti todėl, kad jie neapima namų ūkių galutinių piniginių vartojimo išlaidų, arba todėl, kad jų rengimo metodika dar nėra pakankamai suderinta. Tie indeksai yra:

  02.3  Narkotikai;

  09.4.3   Azartiniai lošimai;

  12.2  Prostitucija;

  12.5.1  Gyvybės draudimas;

  12.6.1  Netiesiogiai apskaičiuotos finansinio tarpininkavimo paslaugos (NAFTAP).

Jei metodikos suderinimo lygis tampa pakankamai aukštas, Komisijai pagal 10 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant iš dalies keisti šios dalies pirmąją pastraipą, pašalinant vieną ar daugiau tame priede išvardytų subindeksų.

6 straipsnisDažnumas

1.  Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) SVKI ir SVKI pagal PMT bei jų atitinkamus subindeksus kas mėnesį, įskaitant ilgesniais laikotarpiais sudaromus subindeksus.

2.  Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) SUB kainų indeksą ir BKI kas ketvirtį. Savanoriškai juos galima teikti ir kas mėnesį.

3.  Valstybės narės neprivalo rengti subindeksų kas mėnesį arba kas ketvirtį, jei 4 straipsnyje nustatyti palyginamumo reikalavimai tenkinami renkant duomenis rečiau. Valstybės narės praneša Komisijai (Eurostatui) apie ECOICOP ir SUBK indeksų kategorijas, kurių duomenis jos ketina rinkti rečiau nei atitinkamai kas mėnesį arba kas ketvirtį.

4.  Kiekvienais metais valstybės narės persvarsto ir atnaujina suderintųjų indeksų subindeksų svorius. Vienodos svorių ir jų metaduomenų teikimo sąlygos nustatomos įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4a.  Siekdama užtikrinti valstybių narių teikiamų statistinių duomenų teisingumą, Komisija naudojasi visomis savo atitinkamomis prerogatyvomis ir įgaliojimais, numatytais Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnyje.

7 straipsnisTerminai, keitimosi duomenimis standartai ir tikslinimas

1.  Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) suderintuosius indeksus ir visus subindeksus: mėnesinių eilučių – ne vėliau kaip praėjus 20 kalendorinių dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos ir ketvirtinių eilučių – ne vėliau kaip praėjus 85 kalendorinėms dienoms po ataskaitinio ketvirčio pabaigos.

1a.  Valstybės narės pateikia atnaujintus mėnesio indeksų svorius ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 13 d. Atnaujinti ketvirčio indeksų svoriai pateikiami ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 15 d.

1b.  Kiekviena euro zonos valstybė narė pateikia SVKI išankstinį įvertį ne vėliau kaip priešpaskutinę kalendorinę mėnesio, su kuriuo SVKI įvertis susijęs, dieną.

2.  Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) šiuo reglamentu reikalaujamus duomenis ir metaduomenis, remdamosi keitimosi duomenimis ir metaduomenimis standartais.

3.  Paskelbtus suderintuosius indeksus ir jų subindeksus galima revizuoti.

4.  1 dalyje nurodyta suderintųjų indeksų ir jų subindeksų teikimo metinio kalendoriaus nustatymo tvarka, 2 dalyje nurodyti keitimosi duomenimis ir metaduomenimis standartai ir 3 dalyje nurodytos vienodos tikslinimo sąlygos išsamiai nustatomi įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

8 straipsnisBandomieji tyrimai

1.  Jei suderintiesiems indeksams sudaryti reikia geresnės pagrindinės informacijos arba jei 4 straipsnio 4 dalyje nurodytuose metoduose nustatomas geresnio indeksų atitinkamo ir tarptautinio palyginamumo poreikis, Komisija (Eurostatas) gali inicijuoti bandomuosius tyrimus, kuriuos savanoriškai vykdys valstybės narės.

1a.  Atitinkamais atvejais bandomųjų tyrimų finansavimui skiriama lėšų iš Sąjungos bendrojo biudžeto.

2.  Vykdant bandomuosius tyrimus vertinamos galimybės užsitikrinti geresnę duomenų kokybę ir pagrindinės informacijos sudėtį arba priimti naujus metodologinius principus, taip pat vertinamos būtinos sąnaudos.

3.  Komisija (Eurostatas) įvertina bandomųjų tyrimų rezultatus glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir pagrindiniais suderintųjų indeksų vartotojais ir atsižvelgdama į geresnės pagrindinės informacijos ar naujų metodologinių principų apie kainas naudos ir rinkimo bei parengimo sąnaudų santykį.

4.  Remiantis bandomųjų tyrimų vertinimu, Komisijai pagal 10 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad būtų galima papildyti šio reglamento nuostatas duomenų kokybės ir pagrindinės informacijos, reikalingos suderintiesiems indeksams sudaryti, gavimo reikalavimais, kuriais patobulinami esami reikalavimai arba metodai, tačiau jokiu būdu nekeičiamos šiame reglamente numatytos pagrindinės metodų prielaidos.

4a.  Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d., o po to kas penkerius metus Komisija (Eurostatas) parengia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje, jei taikoma, įvertinami pagrindiniai bandomųjų tyrimų rezultatai.

9 straipsnisKokybės užtikrinimas

1.  Valstybės narės užtikrina pateiktų suderintųjų indeksų kokybę. Šiame reglamente taikomi standartiniai kokybės kriterijai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnio 1 dalyje.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui):

a)  standartinę metinę kokybės ataskaitą, aprėpiančią kokybės kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnio 1 dalyje;

b)  metinį aprašą, kuriame nurodomi duomenų šaltiniai, apibrėžtys ir taikyti metodai, įskaitant informaciją apie bet kokius taikytų metodų ir metodiniame vadove rekomenduojamų metodų skirtumus ir

c)  kitą susijusią informaciją, pakankamai išsamią, kad būtų galima įvertinti atitiktį palyginamumo reikalavimams ir suderintųjų indeksų kokybę, jei Komisija (Eurostatas) tokios informacijos reikalauja.

3.  Jei valstybė narė ketina labai pakeisti suderintųjų indeksų ar jų dalies rengimo metodus, ji apie tai praneša Komisijai (Eurostatui) ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki tokio pakeitimo įsigaliojimo. Valstybė narė pateikia Komisijai (Eurostatui) tokio svarbaus pakeitimo poveikio kiekybinį vertinimą.

4.  Techniniai kokybės užtikrinimo reikalavimai dėl standartinės metinės kokybės ataskaitos, jos pateikimo Komisijai (Eurostatui) termino ir aprašo struktūros nustatomi įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

10 straipsnisNaudojimasis įgaliojimais

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  4 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 4a dalyje, 5 straipsnio 5 dalyje, 5 straipsnio 7 dalyje ir 8 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui.

2a.  Priimdama deleguotuosius aktus pagal 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4a dalį, 5 straipsnio 5 dalį, 5 straipsnio 7 dalį ir 8 straipsnio 4 dalį Komisija užtikrina, kad šiais deleguotaisiais aktais valstybėms narėms arba vienetams respondentams nebūtų nustatoma didelė papildoma našta ir nebūtų pakeičiama taikoma pagrindinė konceptuali sistema. Priimant ir įgyvendinant šiuos deleguotuosius aktus visapusiškai atsižvelgiama į išlaidų veiksmingumo tyrimą.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 4a dalyje, 5 straipsnio 5 dalyje, 5 straipsnio 7 dalyje ir 8 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4a dalį, 5 straipsnio 5 dalį, 5 straipsnio 7 dalį ir 8 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

11 straipsnisKomitetas

1.  Komisijai padeda Europos statistikos sistemos komitetas, įsteigtas pagal Reglamentą (EB) Nr. 223/2009. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

12 straipsnisPanaikinimas

1.  Nepažeisdamos 2 dalies, iki 2015 m. duomenų perdavimo valstybės narės teikia suderintuosius indeksus pagal Reglamentą (EB) Nr. 2494/95.

2.  Reglamentas (EB) Nr. 2494/95 panaikinamas nuo 2016 m. sausio 1 d. Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

13 straipsnisĮsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pirmą kartą jis taikomas 2016 m. sausio mėn. duomenims.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas          Pirmininkas

AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlyme dėl reglamento nustatoma vienoda suderintų vartotojų kainų indeksų (SVKI) ir būstų kainų indeksų (BKI) duomenų plėtojimo, rengimo ir sklaidos Sąjungos, nacionaliniu ir subnacionaliniu lygmenimis teisinė sistema. SVKI – infliacijos matas, naudojamas, be kita ko, kaip vertingi duomenys, kuriais remiantis pagal infliaciją perskaičiuojama ekonominė vertė (pavyzdžiui, darbo užmokesčio, nuomos, palūkanų normų), todėl jis yra ekonomikos ir pinigų politikos sprendimų priėmimo pagrindas. Taigi labai svarbu, kad šie statistiniai duomenys būtų objektyvūs, nešališki ir palyginami visų valstybių narių ir visų produktų kategorijų atžvilgiu.

Šiuo metu taikomas reglamentas dėl SVKI buvo parengtas dar 1995 m. Dėl naujų vartotojų kainų statistikos pokyčių reikia persvarstyti galiojančias normas, kad būtų užtikrintos kuo didesnės palyginamumo galimybės pagrindiniams SVKI vartotojams. Reglamente taip pat atsižvelgiama į ES sprendimų priėmimo naujoves, nustatytas Lisabonos sutartimi, kuria Komisijai (Eurostatui) suteikiama teisė priimti įgyvendinimo priemones (įgyvendinimo aktus) arba teisėkūros priemones (deleguotuosius aktus), kuriomis galima iš dalies pakeisti neesmines reglamentų nuostatas. Dėl šios priežasties Komisijos pasiūlyme daug veiksmų turi būti nustatyti deleguotaisiais aktais, pavyzdžiui, nustatant metodiką, tinkamą sudaryti suderintuosius indeksus, kuriais galima palyginti šalis, arba atnaujinti SVKI subindeksų svorius.

Pranešėjas apskritai palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, ypač dėl informacijos apie mokesčių pokyčių poveikį infliacijai įtraukimo į infliacijos analizę. SVKI pagal pastovius mokesčių tarifus (PMT) – svarbi infliacijos priežasčių analizės ir būsimų mokesčių pokyčių poveikio infliacijai prognozės priemonė, todėl pranešimo projekte siūloma tiek SVKI, tiek SVKI pagal PMT suskirstyti į kategorijas pagal Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorių (ECOICOP). Tačiau iš Komisijos įgaliojimų deleguotaisiais aktais keisti kai kuriuos elementus taikymo srities pašalinti ir tiesiogiai reglamente nustatyti du aspektai. Pirmasis – sprendimas, kurių SVKI subindeksų dalis visame krepšelyje laikytina nereikšminga. Antrasis – pasirinkimas subindeksų, kurių sudarymą galima sustabdyti, nes kai kurie iš jų neapima namų ūkių galutinių piniginių vartojimo išlaidų arba jų metodikos suderinimo lygis šiuo etapu dar nepakankamas.

Be to, vykdant pinigų politiką itin svarbūs preliminarūs duomenys dėl infliacijos, todėl pranešimo projekte raginama, kad SVKI išankstinius įverčius euro zonos valstybės narės teiktų kas mėnesį ir kad SVKI, savininkų užimto būsto kainų (SUBK) indekso ir BKI išankstinių įverčių skirstymo kategorijos būtų priimtos įgyvendinimo aktais.

Galiausiai, atsižvelgiant į bandomųjų tyrimų svarbą, nustatyta, kad Komisija atitinkamais atvejais prisidės prie jų finansavimo. Kas penkerius metus Komisija taip pat turėtų parengti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertinami pagrindiniai bandomųjų tyrimų rezultatai.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Suderintas vartotojų kainų indeksas (Reglamento (EB) Nr. 2494/95 panaikinimas)

Nuorodos

COM(2014) 0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

9.12.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

15.12.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

15.12.2014

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

21.1.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Roberto Gualtieri

13.1.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

16.7.2015

13.10.2015

 

 

Priėmimo data

13.10.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

6

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Eva Kaili, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Bernard Monot, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Andreas Schwab, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Pateikimo data

27.10.2015

(1)

OL C 209, 2015 6 25, p. 3.

(2)

* Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(3)

  OL C 209, 2015 6 25, p. 3.

(4)

  1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų (OL L 257, 1995 10 27, p. 1).

(5)

  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Sumanus reguliavimas Europos Sąjungoje“, COM(2010) 543.

(6)

  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „ES statistikos rengimo metodas: ateinančio dešimtmečio vizija“, COM(2009) 404 galutinis.

(7)

  2013 m. vasario 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 93/2013, kuriuo dėl savininkų užimtų būstų kainų indeksų nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų įgyvendinimo taisyklės (OL L 33, 2013 2 2, p. 14).

(8)

  2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).

(9)

  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(10)

  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).

(11)

  1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje (OL L 76, 1993 3 30, p. 1).

Teisinė informacija - Privatumo politika