Procedūra : 2014/0346(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0313/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0313/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 08/03/2016 - 6.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0070

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 775kWORD 322k
26.10.2015
PE 564.902v03-00 A8-0313/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un Regulas (EK) Nr. 2494/95 atcelšanu

(COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Roberto Gualtieri

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un Regulas (EK) Nr. 2494/95 atcelšanu

(COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0724),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0283/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2015. gada 1. jūnija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0313/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums    1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI

(2)Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un Regulas (EK) Nr. 2494/95 atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 338. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu(3),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Saskaņotie patēriņa cenu indeksi (SPCI) ir paredzēti, lai saskaņoti mērītu inflāciju dalībvalstīs. Komisija un Eiropas Centrālā banka izmanto SPCI cenu stabilitātes vērtējumā dalībvalstīs saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (“Līgums”) 140. pantu.

(1a)  Komisija izmanto SPCI, lai makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras gaitā novērtētu valstu konkurētspēju.

(1b)  Kvalitatīva statistika un tās salīdzināmība ir sabiedriskais labums, kas ir būtiski svarīgs visiem Savienības iedzīvotājiem, pētniekiem un tiem, kas atbildīgi par sabiedrisko politiku Savienībā.

(2)  Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS) izmanto SPCI kā indeksu, kas vajadzīgs, lai mērītu, ciktāl sasniegts ECBS cenu stabilitātes mērķis saskaņā ar Līguma 127. panta 1. punktu; tas ir īpaši svarīgi, definējot un īstenojot Savienības monetāro politiku saskaņā ar Līguma 127. panta 2. punktu. Saskaņā ar Līguma 127. panta 4. punktu un 282. panta 5. punktu Komisijai būtu jāapspriežas ar Eiropas Centrālo banku (ECB) par ierosinātiem Savienības tiesību aktiem, kas attiecas uz tās kompetences jomu.

(2a)  Lai gan Līgumā nav sniegta cenu stabilitātes definīcija, ECB Padome 1998. gadā norādīja, ka cenu stabilitāti definē kā SPCI palielinājumu eurozonā no gada uz gadu zem 2 %. ECB Padome 2003. gadā vienojās, ka, tiecoties nodrošināt cenu stabilitāti, tās mērķis ir saglabāt inflācijas līmeni vidējā termiņā zem 2 %, bet tuvu tam.

(3)  Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95(4) tika izveidota vienota sistēma saskaņoto patēriņa cenu indeksu sagatavošanai. Šis tiesiskais regulējums ir jāpielāgo pašreizējām vajadzībām un tehnikas attīstībai, tostarp uzlabojot SPCI atbilstību un salīdzināmību, kā arī kontrolējot plašāku papildrādītāju kopumu, kas vajadzīgi, lai mērītu, analizētu un prognozētu inflāciju, un kas jāiesniedz saskaņotā veidā.

(4)  Šajā regulā ir ņemta vērā Komisijas labāka tiesiskā regulējuma programma un jo īpaši Komisijas paziņojums par lietpratīgu regulējumu Savienībā(5). Statistikas jomā Komisija ir izvirzījusi par prioritāti normatīvās vides vienkāršošanu un uzlabošanu statistikā(6).

(5)  SPCI un nemainīgas nodokļu likmes saskaņotie patēriņa cenu indeksi (NNL SPCI) būtu jādala pa Eiropas individuālā patēriņa veidu klasifikācijas (ECOICOP) kategorijām. Šai klasifikācijai būtu jānodrošina, ka visa Eiropas statistika, kas attiecas uz privāto patēriņu, ir konsekventa un salīdzināma. ECOICOP būtu jāatbilst arī ANO COICOP (starptautiska standarta individuālā patēriņa veidu klasifikācija), tāpēc tā būtu jāpielāgo ANO COICOP pārmaiņām.

(6)  SPCI ▌saskaņā ar pašreizējo definīciju pamatojas uz novērotajām cenām, kas ietver arī produktu nodokļus. Tāpēc inflāciju ietekmē produktu nodokļu likmju pārmaiņas. Lai varētu veikt inflācijas analīzi un konverģences novērtējumu dalībvalstīs, jāvāc informācija arī par nodokļu pārmaiņu ietekmi uz inflāciju. Tāpēc SPCI būtu jāaprēķina, pamatojoties arī uz nemainīgas nodokļu likmes cenām.

(7)  Mājokļa cenu indeksu, jo īpaši īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksu (ĪAMC indeksi), noteikšana ir svarīgs solis, lai uzlabotu SPCI atbilstību un salīdzināmību Savienībā un starptautiskā līmenī. Mājokļa cenu indeksi ir nepieciešamais pamats, lai sagatavotu ĪAMC indeksus. Turklāt mājokļa cenu indeksi arī paši par sevi ir svarīgi rādītāji. Ja īpašnieka apdzīvoti mājokļi netiks iekļauti SPCI, indeksi var nebūt salīdzināmi starp dalībvalstīm, tādējādi neprecīzi atspoguļojot būtiskas norises Savienībā, piemēram, konkurētspēju un, vispārīgāk, makroekonomiskās nelīdzsvarotības. Pamatojoties uz rezultātiem, kas norādīti ziņojumā par īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksu piemērotību iekļaušanai SPCI, kā paredzēts Komisijas Regulas (ES) Nr. 93/2013(7) 6. panta 2. punktā, ir jāsagatavo īpašs plāns mājokļu cenu indeksu integrēšanai SPCI sistēmā.

(7a)  Agrīna provizoriskā informācija par ikmēneša SPCI ātro aplēšu veidā ir būtiska monetārajai politikai eurozonā. Tāpēc eurozonas dalībvalstīm būtu jāsniedz SPCI novērtējums, kad tas ir nepieciešams.

(7b)  SPCI saskaņā ar pašreizējo definīciju nav dzīves dārdzības indeksi. Tomēr saskaņotu dzīves dārdzības indeksu izveidei vajadzētu ļaut SPCI papildināt ar nozīmīgu analītisku instrumentu, lai uzraudzītu inflācijas tendences, jo vidēja termiņa un ilgtermiņa inflācijas tendences ir cieši saistītas ar dzīves dārdzības tendencēm.

(8)  Cenu indeksu pārskata periods būtu periodiski jāatjaunina. Būtu jānosaka noteikumi par saskaņoto indeksu un to apakšindeksu kopējiem indeksa pārskata periodiem, kas integrēti dažādos laikos, lai nodrošinātu, ka iegūtie rādītāji ir salīdzināmi un atbilstoši.

(9)  Lai veicinātu pakāpenisku patēriņa cenu indeksu saskaņošanu, būtu jāuzsāk izmēģinājuma pētījumi, lai novērtētu, cik lietderīgi būtu izmantot papildu pamatinformāciju vai piemērot jaunas metodoloģiskas pieejas. Komisijai būtu jāveic nepieciešamie pasākumi un jāatrod piemēroti stimuli, tostarp finansiāls atbalsts, lai veicinātu izmēģinājuma pētījumus.

(10)  Metodoloģijas rokasgrāmatā būtu jāsniedz norādījumi par augstas kvalitātes saskaņoto indeksu sagatavošanas dažādajiem posmiem, lai palīdzētu dalībvalstīm sagatavot salīdzināmus patēriņa cenu indeksus. Metodoloģijas rokasgrāmata ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm Eiropas Statistikas sistēmā būtu jāizstrādā Komisijai (Eurostat) un regulāri jāatjaunina. SPCI gada sarakstā, kas minēts šīs regulas 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā, dalībvalstīm attiecīgā gadījumā būtu jāinformē Komisija (Eurostat) par atšķirībām starp izmantotajām statistikas metodēm un tām metodēm, kas ieteiktas metodoloģijas rokasgrāmatā.

(11)  Komisijai (Eurostat) būtu jāpārbauda avoti un metodes, ko dalībvalstis izmanto, lai aprēķinātu saskaņotos indeksus, un būtu jāuzrauga tiesiskā regulējuma īstenošana dalībvalstīs. Šajā nolūkā Komisijai (Eurostat) būtu jāuztur regulārs dialogs ar dalībvalstu statistikas iestādēm.

(12)  Pamatinformācija ir būtiska, lai novērtētu, vai dalībvalstu iesniegtie detalizētie saskaņotie indeksi ir pietiekami salīdzināmi. Turklāt dalībvalstu izmantotās pārredzamās datu apkopošanas metodes un prakse palīdz visām ieinteresētajām personām izprast saskaņotos indeksus un uzlabot to kvalitāti. Tāpēc būtu jāparedz noteikumi par saskaņotu metadatu sniegšanu.

(13)  Lai nodrošinātu saskaņoto indeksu kvalitāti, Komisijai (Eurostat), valstu centrālajām bankām un Eiropas Centrālajai bankai būtu jāapmainās ar konfidenciāliem datiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 223/2009(8).

(14)  Ņemot vērā to, ka dalībvalstu līmenī šīs regulas mērķi, proti, izveidot vienotus statistikas standartus saskaņotajiem indeksiem, nevar pietiekami labi sasniegt un ka minēto mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā paredzēto proporcionalitātes principu šī regula nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs, lai sasniegtu šo mērķi.

(15)  Lai nodrošinātu SPCI un NNL SPCI dalījumam izmantotās individuālā patēriņa veidu klasifikācijas salīdzināmību starptautiskajā līmenī un pielāgotos ANO COICOP pārmaiņām, izmainītu to ECOICOP apakšindeksu sarakstu, kurus nav nepieciešams sagatavot, un ieviestu datu kvalitātes un pamatinformācijas sastāva uzlabojumus, pamatojoties uz izmēģinājuma pētījumu novērtējumu, un paplašinātu SPCI jomu, iekļaujot mājokļu cenu indeksus, pilnvaras pieņemt aktus par saskaņotajiem indeksiem saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, organizētu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(16)  Lai nodrošinātu pilnīgu patēriņa cenu indeksu salīdzināmību, ir nepieciešami vienādi nosacījumi par SPCI un NNL SPCI dalījumu ECOICOP kategorijās, par izmantoto metodoloģiju, sagatavojot saskaņotos indeksus, par statistikas vienību sniegto informāciju, par svaru sniegšanu un svaru metadatu sniegšanu, par gada kalendāra izveidi, kas vajadzīgs, lai nosūtītu saskaņotos indeksus un apakšindeksus, par datu un metadatu apmaiņas standartiem, par vienādiem pārskatīšanas nosacījumiem ▐ un par tehniskās kvalitātes nodrošināšanas prasībām attiecībā uz ikgadējiem kvalitātes ziņojumiem, ziņojumu sniegšanas termiņu Komisijai (Eurostat) un saraksta struktūru. Lai nodrošinātu šādus vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011(9).

(16a)  Daži ECOICOP apakšindeksi dalībvalstīm šajā posmā nebūtu obligāti jāsagatavo, jo vai nu tie neattiecas uz mājsaimniecības galapatēriņa naudas izdevumiem, vai metodoloģiskās saskaņošanas pakāpe pagaidām nav pietiekama. Tomēr ir iespējams, ka nākotnē metodoloģisku saskaņošanu varētu uzlabot vai nu ar Savienības tiesību aktiem vai metodoloģisko pieeju faktiskā konverģences rezultātā. Šādos apstākļos Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai izdarīt grozījumus šajā regulā, lai iekļautu attiecīgo ECOICOP apakšindeksu obligātu sagatavošanu.

(17)  Pieņemot īstenošanas pasākumus un deleģētos aktus saskaņā ar šo regulu, Komisijai būtu jānodrošina, ka šie deleģētie akti nerada dalībvalstīm vai respondentu vienībām būtisku papildu slogu un nemaina piemērojamo konceptuālo pamatsistēmu, pārsniedzot to, kas paredzēts šajā regulā. Šo deleģēto aktu pieņemšanā un īstenošanā būtu pilnībā jāņem vērā izmaksu efektivitātes analīze.

(18)  Regulas (EK) Nr. 223/2009 7. panta kontekstā Eiropas Statistikas sistēmas komitejai ir lūgts sniegt profesionālus norādījumus.

(19)  Regula (EK) Nr. 2494/95 būtu jāatceļ.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pantsPriekšmets

Ar šo regulu nosaka vienotu regulējumu, kas vajadzīgs, lai izstrādātu, sagatavotu un izplatītu saskaņotos patēriņa cenu indeksus (SPCI, NNL SPCI, ĪAMCI) un mājokļu cenu indeksu (MCI) Savienības, valstu un reģionu līmenī.

2. pantsDefinīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

(a)  “statistikas izstrāde” ir to statistikas metožu, standartu un procedūru noteikšana un uzlabošana, ko izmanto statistikas sagatavošanā un izplatīšanā, lai izstrādātu jaunus statistikas mērījumus un rādītājus;

(b)  “statistikas sagatavošana” ir visas darbības, kas nepieciešamas statistikas apkopošanā, tostarp statistikas vākšana, glabāšana, apstrāde un analīze;

(c)  “statistikas izplatīšana” ir darbība, ar ko statistiku, statistikas datu analīzi un nekonfidenciālu informāciju dara pieejamu lietotājiem;

(d)  “produkti” ir preces un pakalpojumi, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 549/2013(10) A pielikuma 3.01. punktā (turpmāk “EKS 2010”);

(e)  “patēriņa cenas” ir iepirkuma cenas, ko samaksājušas mājsaimniecības, lai iegādātos atsevišķus produktus, izmantojot naudas darījumus;

(ea)  „mājokļa cena” ir darījuma cena mājoklim, ko iegādājas mājsaimniecība;

(f)  “pirkuma cena” ir cena, ko pircējs faktiski samaksājis par produktiem, ieskaitot visus nodokļus mīnus produktu subsīdijas, pēc tam, kad no standarta cenām vai maksām atskaitītas atlaides par liela apjoma pirkumiem vai pirkumiem t. s. klusajā sezonā, izņemot procentu vai pakalpojumu maksas, kas pieskaitītas saskaņā ar kredīta noteikumiem, un visas papildus radušās maksas, jo periodā, kas noteikts pirkuma izdarīšanas laikā, nav veikta samaksa;

(g)  “saskaņotais patēriņa cenu indekss (SPCI)” ir salīdzināms patēriņa cenu indekss, kuru sagatavo katra dalībvalsts;

(h)  “nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss (NNL SPCI)” ir salīdzināms indekss, kuru sagatavo katra dalībvalsts un ar kuru mēra patēriņa cenu pārmaiņas laika periodā, neņemot vērā produktu nodokļu likmju pārmaiņu ietekmi minētajā laika periodā;

(i)  “administratīvi regulējamās cenas” ir cenas, kuras tieši nosaka vai ievērojami ietekmē valdība;

(j)  “īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss (ĪAMC indekss)” ir indekss, kuru sagatavo katra dalībvalsts un ar kuru mēra tādu mājokļu darījumu cenu pārmaiņas, kuri ir jauniegādāti mājsaimniecību sektorā, un tādu citu produktu cenu pārmaiņas, kurus mājsaimniecības kā īpašnieki, kas apdzīvo mājokli, iegādājas savām vajadzībām;

(k)  “mājokļu cenu indekss (MCI)” ir salīdzināms indekss, kuru sagatavo katra dalībvalsts un ar kuru mēra mājsaimniecību pirkto mājokļu darījumu cenu pārmaiņas;

(l)  “SPCI vai NNL SCPI apakšindekss” ir Eiropas individuālā patēriņa veidu klasifikācijas (turpmāk “ECOICOP”) jebkuras kategorijas cenu indekss, kā noteikts pielikumā;

(m)  “saskaņotie indeksi” ir salīdzināmi SPCI, NNL SPCI, ĪAMC cenu indeksi un MCI, kurus sagatavo katra dalībvalsts;

(ma)  „SPCI ātrā aplēse” ir agrīna SPCI aplēse, ko sniedz eurozonas dalībvalstis un kas var būt balstīta uz provizorisku informāciju un vajadzības gadījumā attiecīgu modelēšanu;

(o)  “Laspeiresa tipa indekss” ir cenu indekss, ar kuru mēra vidējās cenu pārmaiņas no cenu pārskata perioda līdz cenu salīdzinājuma periodam, izmantojot izdevumu daļas no kāda perioda pirms cenu pārskata perioda, un kurā izdevumu daļas ir koriģētas, lai atspoguļotu cenu pārskata perioda cenas, un to definē šādi:

 

  lielais burts sigma (∑) ir summa, produkta cena ir apzīmēta ar P, cenas pārskata periods ir 0, salīdzinājuma periods ir t un svari w ir izdevumu daļas b periodā pirms cenu pārskata perioda, un tos koriģē, lai atspoguļotu cenas cenu pārskata periodā 0;

(p)  “indeksa pārskata periods” ir periods, kurā noteiktais indekss ir 100 indeksa punkti;

(pa)  “cenu pārskata periods” ir periods, uz kuru attiecas cenu salīdzinājuma periods un kurā ikmēneša cenu indeksu pārskata periods ir iepriekšējā gada decembris, ceturkšņa cenu indeksu pārskata periods ir iepriekšējā gada ceturtais ceturksnis;

(q)  “pamatinformācija”, atsaucoties uz SPCI un NNL SPCI, ir dati, kas attiecas uz

–  visām to produktu pirkuma cenām, kas jāņem vērā, lai aprēķinātu ▌apakšindeksus saskaņā ar šo regulu,

–  visām īpašībām, kas nosaka produktu cenu un citas īpašības, kuras ir svarīgas attiecīgā patērētāja vajadzībām,

–  informāciju par iekasētajiem nodokļiem un akcīzes nodokļiem,

–  informāciju par to, vai cena ir pilnībā vai daļēji administratīvi noteikta, un

–  visiem svariem, kas atspoguļo attiecīgo produktu patēriņa līmeni un struktūru;

(r)  “pamatinformācija”, atsaucoties uz ĪAMC indeksu un MCI, ir dati, kas attiecas uz

–    visām mājsaimniecību pirkto mājokļu darījumu cenām, kas jāņem vērā, lai saskaņā ar šo regulu aprēķinātu MCI ▌,

–    visām īpašībām, kas nosaka mājokļa cenu vai citām attiecīgām īpašībām;

(s)  “mājsaimniecība” ir mājsaimniecība, kā noteikts EKS 2010 A pielikuma 2.119. punkta a) un b) apakšpunktā, neatkarīgi no valstspiederības vai rezidences statusa;

(t)  “dalībvalsts ekonomiskā teritorija” ir teritorija, kas definēta EKS 2010 A pielikuma 2.05. punktā, izņemot gadījumus, ja ir iekļauti eksteritoriālie anklāvi, kas atrodas valsts robežās, un pārējā pasaulē izvietotie teritoriālie anklāvi nav iekļauti;

(u)  “mājsaimniecības galapatēriņa naudas izdevumi” ir to galapatēriņa izdevumu daļa, kas radušies

–  mājsaimniecībām,

–  naudas darījumos,

–  dalībvalsts ekonomiskajā teritorijā,

–  par produktiem, ko izmanto, lai tieši apmierinātu individuālas vajadzības un vēlmes, kā noteikts EKS 2010 A pielikuma 3.101. punktā,

–  vienā vai abos laika periodos, kurus salīdzina;

(v)  “sagatavošanas metodes nozīmīgas pārmaiņas” ir pārmaiņas, kuras, kā lēš, ietekmē attiecīgā saskaņotā indeksa vai tā daļas gada pārmaiņu likmi jebkurā laika periodā par vairāk nekā

–  0,1 procentpunktu attiecībā uz visiem SPCI posteņiem, NNL SPCI, ĪAMCI vai MCI,

–  0,3, 0,4, 0,5 vai 0,6 procentpunktiem — uz jebkuru ECOICOP nodaļu, grupu, klasi vai apakšklasi (5 cipari) attiecīgi SPCI vai NNL SCPI.

3. pantsSaskaņoto indeksu apkopošana

1.  Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) visus saskaņotos indeksus atbilstošā veidā saskaņā ar 2. panta m) punktu.

2.  Saskaņotos indeksus apkopo, izmantojot Laspeiresa tipa formulu.

3.  SPCI un NNL SPCI pamatojas uz to produktu cenu pārmaiņām un svariem, kas iekļauti mājsaimniecības galapatēriņa naudas izdevumos.

4.  Ne SPCI, ne NNL SCPI ▐ neietver darījumus starp mājsaimniecībām, izņemot īri, ko īrnieki maksā privātiem izīrētājiem, ja izīrētāji darbojas kā to pakalpojumu sniedzēji tirgū, kurus iegādājas mājsaimniecības (īrnieki).

4a.  Attiecīgos gadījumos ĪAMC indeksus apkopo par 10 gadiem pirms šīs regulas stāšanās spēkā.

5.  SPCI un NNL SCPI apakšindeksus apkopo ECOICOP kategorijās. Vienotus nosacījumus par SPCI un NNL SCPI dalījumu ECOIPOP kategorijās pieņem, izmantojot īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5a.  Atkarībā no rezultātiem ziņojumā par īpašnieka apdzīvotā mājokļa indeksu piemērotību integrēšanai SPCI, kā paredzēts Regulas (ES, Euratom) Nr. 93/2013 6. panta 2. punktā, Komisija viena gada laikā pēc minētā ziņojuma publicēšanas var pieņemt deleģētu aktu saskaņā ar šīs regulas 10. pantu, lai ĪAMCI integrētu SPCI, attiecīgi pielāgojot SPCI metodoloģiju un ievērojot šajā regulā izklāstītos darbības jomas ierobežojumus šiem abiem indeksiem.

5b.  Komisija var pagarināt 5.a punktā minēto termiņu par trim gadiem, ja tā uzskata, ka tajā minēto deleģēto aktu pieņemšanai nepieciešams papildu laiks, vai attiecīgā gadījumā ierosina pārskatīt šo regulu.

5c.  Eurozonas dalībvalstu sniegto SPCI ātro aplēšu sadalījumu pieņem, izmantojot īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5d.  Eurozonas dalībvalstu sniegto ĪAMCI un MCI dalījumu pieņem, izmantojot īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4. pantsSaskaņoto indeksu salīdzināmība

1.  Lai saskaņotos indeksus varētu uzskatīt par salīdzināmiem, visu detalizācijas līmeņu atšķirības valstīs atspoguļo tikai cenu pārmaiņu vai izdevumu modeļu atšķirības.

2.  Visus to saskaņoto indeksu apakšindeksus, kas neatbilst šīs regulas jēdzieniem vai metodēm, uzskata par salīdzināmiem, ja to rezultātā iegūst indeksu, kas saskaņā ar aplēsi sistemātiski atšķiras

(a)  attiecībā uz SPCI un NNL SPCI — par 0,1 procentpunktu vai mazāk vidēji viena gada laikā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, no indeksa, kurš apkopots, ievērojot šīs regulas metodoloģisko pieeju;

(b)  attiecībā uz ĪAMCI un MCI — par 1 procentpunktu vai mazāk vidēji viena gada laikā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, no indeksa, kurš apkopots, ievērojot šīs regulas metodoloģisko pieeju.

Ja šāds aprēķins nav iespējams, ir sīki jāizklāsta sekas, ja tiks izmantota metodoloģija, kas atšķiras no šīs regulas jēdzieniem vai metodēm.

3.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10. pantu attiecībā uz pielikuma grozījumu, lai nodrošinātu▐ SPCI sadalījuma ECOICOP kategorijās salīdzināmību starptautiskā līmenī.

4.  Lai nodrošinātu vienādus īstenošanas nosacījumus un lai sasniegtu šīs regulas mērķus, ar īstenošanas aktiem definē sīkāku informāciju, kas vajadzīga, lai sagatavotu salīdzināmus saskaņotos indeksus. Šādi īstenošanas akti attiecas uz:

  (i)  paraugu ņemšanu un reprezentativitāti;

  (ii)  cenu savākšanu un apstrādi;

  (iii)  aizstāšanu un kvalitātes korekciju;

  (iv)  indeksa apkopojumu;

  (v)  pārskatīšanu;

  (vi)  speciālajiem indeksiem;

  (vii)  konkrētu jomu produktu apstrādi.

  Komisija nodrošina, lai ar minētajiem īstenošanas aktiem netiktu radīts ievērojams papildu slogs dalībvalstīm un respondentu vienībām.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4a.   Ja to nosaka zinātniski pamatota statistikas metožu evolūcija, pamatojoties uz ziņojumu par 8. panta 4.a punktā minētajiem izmēģinājuma pētījumiem, lai varētu sagatavot saskaņotos indeksus, Komisija ir pilnvarota, izmantojot saskaņā ar 10. pantu pieņemtus deleģētus aktus, grozīt 4. panta 4. punkta pirmo daļu, pievienojot ierakstus sarakstā, kur nepieciešamas sīkāk izklāstīt statistikas metodi, ar noteikumu, ka šādi ieraksti nepārklājas ar pašreizējiem un nemaina šajā regulā izklāstīto saskaņoto indeksu apjomu vai raksturu.

5. pantsDatu prasības

1.  Dalībvalstis vāc tādu pamatinformāciju, kas ir reprezentatīva attiecīgajai valstij, lai sagatavotu saskaņotos indeksus un to apakšindeksus.

2.  Informāciju iegūst no statistikas vienībām, kā noteikts Padomes Regulā (EEK) Nr. 696/93(11).

3.  Statistikas vienības, kuras sniedz informāciju par produktiem, kas iekļauti mājsaimniecību galapatēriņa naudas izdevumos, sadarbojas, pēc vajadzības vācot vai sniedzot pamatinformāciju. Statistikas vienības sniedz precīzu un pilnīgu informāciju, tostarp elektroniski, ja to pieprasa. Pēc to valstu iestāžu pieprasījuma, kas ir atbildīgas par oficiālās statistikas apkopošanu, statistikas vienības sniedz informāciju, piemēram, par svītrkodu datiem, elektroniskā veidā un tik detalizēti, cik tas ir vajadzīgs, lai sagatavotu saskaņotos indeksus un lai novērtētu atbilstību salīdzināmības prasībām un saskaņoto indeksu kvalitāti. Izmantojot īstenošanas aktus, paredz vienādus nosacījumus šīs informācijas sniegšanai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4.  Saskaņotos indeksus un to apakšindeksus bāzē uz kopējo indeksu pārskata periodu — 2015. gadu. Šī bāze stājas spēkā ar 2016. gada janvāra indeksu.

5.  Saskaņotos indeksus un to apakšindeksus bāzē uz jaunu kopējo indeksu pārskata periodu, ja ievērojami mainījusies saskaņoto indeksu metodoloģija, kas pieņemta saskaņā ar šo regulu, vai ik pēc 10 gadiem kopš iepriekšējās pārejas, sākot no 2015. gada. Pāreja uz jauno indeksu pārskata periodu stājas spēkā:

(a)  mēneša indeksiem — ar janvāra indeksu otrajā gadā pēc indeksa pārskata perioda;

(b)  ceturkšņa indeksiem — ar pirmā ceturkšņa indeksu otrajā gadā pēc indeksa pārskata perioda.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10. pantu, lai paredzētu sīki izstrādātus noteikumus par jaunas bāzes noteikšanu saskaņotajiem indeksiem, ja notiek zinātniski pamatotas metodoloģiskas izmaiņas, kas neizbēgami un būtiski izraisa jaunas bāzes noteikšanu.

6.  ▌Dalībvalstīm netiek prasīts sagatavot vai iesniegt SPCI vai NNL SPCI apakšindeksus, kuru svars ir mazāk nekā viena tūkstošdaļa no kopējiem SPCI aptvertajiem izdevumiem.

6a.  Dalībvalstīm netiek prasīts sagatavot vai iesniegt ĪAMCI vai MCI apakšindeksus, kuru svars attiecīgi ir mazāk nekā viena simtdaļa no kopējiem īpašnieka apdzīvota mājokļa izdevumiem (0.1) un kopējiem mājokļu pirkumiem (H.1).

7.  Dalībvalstīm ▌netiek prasīts sagatavot šādus ECOICOP apakšindeksus, ja tie neattiecas uz mājsaimniecības galapatēriņa naudas izdevumiem vai ja metodoloģiskās saskaņošanas pakāpe pagaidām vēl nav pietiekama:

  02.3  narkotikas;

  09.4.3   azartspēles;

  12.2  prostitūcija;

  12.5.1  dzīvības apdrošināšana;

  12.6.1  FISIM.

Ja metodoloģiskās saskaņošanas pakāpe uzlabojas pietiekami, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10. pantu, lai grozītu šī punkta pirmo daļu, izslēdzot vienu vai vairākus tur uzskaitītos apakšindeksus.

6. pantsBiežums

1.  Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) SPCI, NNL SPCI un to attiecīgos apakšindeksus ar viena mēneša intervālu, tostarp tādus apakšindeksus, kurus sagatavo retāk.

2.  Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) ĪAMCI un MCI ar viena ceturkšņa intervālu. Tos brīvprātīgi var sniegt ar viena mēneša intervālu.

3.  Dalībvalstīm nav jāsagatavo apakšindeksi ar viena mēneša vai ceturkšņa intervālu, ja retāka datu vākšana atbilst 4. pantā paredzētajām salīdzināmības prasībām. Dalībvalstis informē Komisiju (Eurostat) par ECOICOP un ĪAMCI kategorijām, ko tās plāno savākt retāk, nekā reizi mēnesī vai ceturksnī.

4.  Dalībvalstis katru gadu pārskata un atjaunina apakšindeksu svarus saskaņotajiem indeksiem. Izmantojot īstenošanas aktus, paredz vienādus nosacījumus, kas vajadzīgi, lai sniegtu svarus un metadatus par svariem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4a.  Lai nodrošinātu dalībvalstu sniegto statistikas datu pareizību, Komisija izmanto visus attiecīgās prerogatīvas un pilnvaras, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 223/2009 12. pantā.

7. pantsTermiņi, apmaiņas standarti un pārskatīšana

1.  Dalībvalstis sniedz saskaņotos indeksus un visus apakšindeksus Komisijai (Eurostat) ne vēlāk kā 20 kalendārās dienas pēc pārskata mēneša beigām par mēneša laikrindām un 85 kalendārās dienas — pēc pārskata ceturkšņa beigām par ceturkšņa laikrindām.

1a.  Dalībvalstis atjauninātus mēneša indeksu svarus iesniedz ne vēlāk kā katra gada 13. februārī. Atjauninātus ceturkšņa indeksu svarus iesniedz ne vēlāk kā katra gada 15. jūnijā.

1b.  Katra eurozonas dalībvalsts SPCI ātro aplēsi sniedz ne vēlāk kā tā mēneša, uz kuru SPCI attiecas, priekšpēdējā kalendārajā dienā.

2.  Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) datus un metadatus, kas paredzēti šajā regulā, ievērojot datu un metadatu apmaiņas standartus.

3.  Jau publicētos saskaņotos indeksus un to apakšindeksus var pārskatīt.

4.  Šā panta 1. punktā minēto saskaņoto indeksu un apakšindeksu iesniegšanas gada kalendāra izveidi, 2. punktā minēto datu un metadatu apmaiņas standartus un vienādus nosacījumus 3. punktā minētajai pārskatīšanai detalizēti precizē, izmantojot īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

8. pantsIzmēģinājuma pētījumi

1.  Ja saskaņoto indeksu apkopošanai ir nepieciešama labāka pamatinformācija vai ja nepieciešamība uzlabot indeksu attiecīgo un starptautisko salīdzināmību ir noteikta 4. panta 4. punktā minētajās metodēs, Komisija (Eurostat) var ierosināt izmēģinājuma pētījumus, ko pēc brīvprātības principa veic dalībvalstis.

1a.  Vajadzības gadījumā izmēģinājuma pētījumus palīdz finansēt no Savienības vispārējā budžeta.

2.  Ar izmēģinājuma pētījumiem novērtē iespēju iegūt labāku datu kvalitāti un pamatinformācijas sastāvu vai pieņemt jaunas metodoloģiskas pieejas un attiecīgās izmaksas.

3.  Izmēģinājuma pētījumu rezultātus ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un galvenajiem saskaņoto indeksu lietotājiem novērtē Komisija (Eurostat), ņemot vērā priekšrocības, ko sniedz labāka pamatinformācija vai jaunas metodoloģiskas pieejas attiecībā pret datu vākšanas un apkopošanas papildu izmaksām.

4.  Pamatojoties uz izmēģinājuma pētījumu novērtējumu, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 10. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai papildinātu šo regulu ar datu kvalitātes un pamatinformācijas sastāva prasībām saskaņoto indeksu apkopošanai, papildinot spēkā esošās prasības vai uzlabojot metodes, bet nekādā gadījumā neizmainot šajā regulā paredzēto metožu pamatpieņēmumus.

4a.  Līdz 2020. gada 31. decembrim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija (Eurostat) sagatavo ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, attiecīgos gadījumos izvērtējot izmēģinājuma pētījumu galvenos konstatējumus.

9. pantsKvalitātes nodrošināšana

1.  Dalībvalstis nodrošina sniegto saskaņoto indeksu kvalitāti. Šīs regulas vajadzībām piemēro Regulas (EK) Nr. 223/2009 12. panta 1. punktā noteiktos standarta kvalitātes kritērijus.

2.  Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat):

(a)  ikgadēju standarta kvalitātes ziņojumu, ņemot vērā kvalitātes kritērijus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 223/2009 12. panta 1. punktā;

(b)  ikgadēju sarakstu ar sīku informāciju par izmantotajiem datu avotiem, definīcijām un metodēm, tostarp informāciju par visām atšķirībām starp izmantotajām statistikas metodēm un metodoloģijas rokasgrāmatā ieteiktajām metodēm, un

(c)  tik detalizētu papildu saistīto informāciju, cik nepieciešams, lai novērtētu atbilstību salīdzināmības prasībām un saskaņoto indeksu kvalitāti, ja to pieprasa Komisija (Eurostat).

3.  Ja dalībvalsts ir paredzējusi būtiski mainīt saskaņoto indeksu vai to daļas sagatavošanas metodes, vēlākais trīs mēnešus pirms šādas pārmaiņas stāšanās spēkā dalībvalsts informē Komisiju (Eurostat). Dalībvalsts sniedz Komisijai (Eurostat) informāciju par pārmaiņas kvantitatīvo ietekmi.

4.  Tehniskās kvalitātes nodrošināšanas prasības attiecībā uz ikgadējā standarta kvalitātes ziņojuma saturu, ziņojuma sniegšanas termiņu Komisijai (Eurostat) un saraksta struktūru nosaka, izmantojot īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

10. pantsDeleģēšanas īstenošana

1.  Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Regulas 4. panta 3. un 4.a punktā, 5. panta 5. un 7. punktā un 8. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšana ir piešķirta uz nenoteiktu laiku.

2a.  Īstenojot 4. panta 3. un 4.a punktā, 5. panta 5. un 7. punktā un 8. panta 4. punktā minētās pilnvaras, Komisija nodrošina, ka deleģētie akti nerada dalībvalstīm vai respondentu vienībām būtisku papildu slogu, kas nav nepieciešams šīs regulas mērķim, un nemaina piemērojamo konceptuālo pamatsistēmu. Šo deleģēto aktu pieņemšanā un īstenošanā pilnībā ņem vērā izmaksu efektivitātes analīzi.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. panta 3. un 4.a punktā, 5. panta 5. un 7. punktā un 8. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā vienlaikus par to paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 4. panta 3. un 4.a punktu, 5. panta 5. un 7. punktu un 8. panta 4. punktu pieņemtais deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

11. pantsKomiteja

1.  Komisijai palīdz Eiropas Statistikas sistēmas komiteja, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 223/2009. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

12. pantsAtcelšana

1.  Neskarot 2. punktu, dalībvalstis turpina sniegt saskaņotos indeksus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2494/95 līdz to datu nosūtīšanai, kuri attiecas uz 2015. gadu.

2.  No 2016. gada 1. janvāra atceļ Regulu (EK) Nr. 2494/95. Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

13. pantsStāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā pirmo reizi stājas spēkā attiecībā uz datiem, kuri attiecas uz 2016. gada janvāri.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā  Padomes vārdā

priekšsēdētājs          priekšsēdētājs

PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikumā regulai ir paredzēts vienots regulējums, kas vajadzīgs, lai izstrādātu, sagatavotu un izplatītu saskaņoto patēriņa cenu indeksu (SPCI) un saskaņoto mājokļu cenu indeksu (SMCI) datus Savienības, valstu un reģionu līmenī. SPCI sniedz priekšstatu par inflāciju, un to cita starpā izmanto kā vērtīgu informāciju ekonomisko vērtību (piemēram, algu, īres un procentu likmju) deflācijai, tādējādi tas veido pamatu ekonomikas un monetārās politikas lēmumu pieņemšanai. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi, lai šie dati ir objektīvi, pamatoti un salīdzināmi visās dalībvalstīs un visās produktu grupās.

Pašlaik piemērojamā regula par SPCI ir pieņemta 1995. gadā — jaunākās norises patēriņa cenu statistikā norāda, ka nepieciešams pārskatīt šo sistēmu, lai SPCI galvenajiem lietotājiem nodrošinātu maksimālu salīdzināmību. Regulā tiek ņemti vērā arī ES lēmumu pieņemšanas jauninājumi, kas ieviesti ar Lisabonas līgumu, sniedzot Komisijai (šajā gadījumā Eirostatam) tiesības pieņemt īstenošanas pasākumus (īstenošanas aktus) vai likumdošanas pasākumus, ar ko var grozīt regulas nebūtiskus elementus (deleģētos aktus). Tādēļ Komisijas priekšlikumā paredzēts daudzas darbības noteikt ar deleģētajiem aktiem, piemēram, definēt atbilstošu metodoloģiju starp valstīm saskaņoto indeksu sagatavošanai vai atjaunināt SPCI apakšindeksu svarus.

Kopumā referents Komisijas priekšlikumu vērtē atzinīgi, jo īpaši attiecībā uz inflācijas analīzi, iekļaujot informāciju par nodokļu izmaiņu ietekmi uz inflāciju. NNL SPCI ir svarīgs instruments, ar ko analizēt inflācijas iemeslus un prognozēt gaidāmo nodokļu izmaiņu ietekmi uz inflāciju, tādēļ ziņojuma projektā ierosināts gan SPCI, gan NNL SPCI sadalīt pa kategorijām saskaņā ar Eiropas individuālā patēriņa veidu klasifikāciju (ECOICOP). Tomēr attiecībā uz Komisijas pilnvarām grozīt atsevišķus elementus ar deleģētajiem aktiem divi jautājumi ir izslēgti un tieši noteikti Regulā. Pirmais jautājums ir par tādu SPCI apakšindeksu noteikšanu, kuru daļa no kopējā groza ir niecīga. Otrais jautājums ir par tādu apakšindeksu atlasīšanu, kuru sagatavošanu var apturēt, jo daži no tiem neattiecas uz mājsaimniecības galapatēriņa naudas izdevumiem vai metodoloģiskās saskaņošanas pakāpe šajā posmā ir nepietiekama.

Turklāt, tā kā agrīna provizoriskā informācija par inflāciju ir ārkārtīgi svarīga, jo īpaši monetārās politikas noteikšanai, ziņojuma projektā ir iekļauta prasība pārskatīt SPCI ātrās aplēses, ko eurozonas dalībvalstis sniedz katru mēnesi, un SPCI, ĪAMCI un MCI ātro aplēšu sadalījumu, kas jāpieņem ar īstenošanas aktiem.

Visbeidzot, ņemot vērā to, cik svarīgi ir izmēģinājuma pētījumi, ir noteikts, ka Komisija attiecīgos gadījumos piedalās to finansēšanā. Ik pēc pieciem gadiem Komisijai būtu jāsagatavo ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, izvērtējot izmēģinājuma pētījumu galvenos rezultātus.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Saskaņotie patēriņa cenu indeksi (Regulas (EK) Nr. 2494/95 atcelšana)

Atsauces

COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

9.12.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

15.12.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

15.12.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

IMCO

21.1.2015

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Roberto Gualtieri

13.1.2015

 

 

 

Izskatīšana komitejā

16.7.2015

13.10.2015

 

 

Pieņemšanas datums

13.10.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

6

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Eva Kaili, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Bernard Monot, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Andreas Schwab, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Iesniegšanas datums

27.10.2015

(1)

OV C 209, 25.6.2015., 3. lpp.

(2)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

(3)

  OV C 209, 25.6.2015., 3. lpp.

(4)

  Padomes 1995. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (OV L 257, 27.10.1995., 1. lpp.).

(5)

  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Lietpratīgs regulējums Eiropas Savienībā” (COM(2010)0543).

(6)

  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “ES statistikas sagatavošanas metode: Nākamās desmitgades redzējums” (COM(2009)0404 galīgā redakcija).

(7)

  Komisijas 2013. gada 1. februāra Regula (ES) Nr. 93/2013, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā attiecībā uz īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksu noteikšanu piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (OV L 33, 2.2.2013., 14. lpp.).

(8)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regula (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).

(9)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(10)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (OV L 174, 26.6.2013., 1. lpp.).

(11)

  Padomes 1993. gada 15. marta Regula (EEK) Nr. 696/93 par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā (OV L 76, 30.3.1993., 1. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika