RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95

26.10.2015 - (COM(2014)0724 – C8‑0283/2014 – 2014/0346(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: Roberto Gualtieri


Procedură : 2014/0346(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0313/2015
Texte depuse :
A8-0313/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95

(COM(2014)0724 – C8‑0283/2014 – 2014/0346(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0724),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0283/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 1 iunie 2015[1],

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0313/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN[2]*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind indicii armonizați ai prețurilor de consum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene[3],

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  Indicii armonizați ai prețurilor de consum (IAPC) sunt concepuți pentru a măsura inflația în mod armonizat în toate statele membre. Comisia și Banca Centrală Europeană folosesc IAPC pentru evaluarea stabilității prețurilor în statele membre în conformitate cu articolul 140 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „tratatul”).

(1a)  IAPC sunt folosiți pentru a evalua competitivitatea la nivel național în cadrul procedurii Comisiei privind dezechilibrele macroeconomice.

(1b)  Statisticile privind calitatea, precum și comparabilitatea lor constituie un bun public fundamental pentru toți cetățenii Uniunii, pentru cercetători și pentru persoanele responsabile de administrarea politicilor publice în cadrul Uniunii.

(2)  Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) folosește IAPC drept indice pentru măsurarea îndeplinirii obiectivului SEBC privind stabilitatea prețurilor, în temeiul articolului 127 alineatul (1) din tratat, care este deosebit de relevant pentru definirea și punerea în aplicare a politicii monetare a Uniunii în temeiul articolului 127 alineatul (2) din tratat. În temeiul articolului 127 alineatul (4) și al articolului 282 alineatul (5) din tratat, Comisia are obligația de a consulta Banca Centrală Europeană cu privire la propunerile de acte ale Uniunii care se încadrează în domeniul de competență al acesteia.

(2a)  Deși în tratat nu este prevăzută o definiție a stabilității prețurilor, în 1998, Consiliul guvernatorilor BCE a declarat că stabilitatea prețurilor este definită ca o creștere mai mică de 2 % de la an la an a IAPC pentru zona euro. În 2003, Consiliul guvernatorilor BCE a convenit că, în scopul garantării stabilității prețurilor, va urmări să mențină pe termen mediu ratele inflației aproape de 2 %, dar sub această valoare.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului[4] a stabilit un cadru comun pentru construirea indicilor armonizați ai prețurilor de consum. Acest cadru juridic trebuie să fie adaptat la nevoile actuale și în funcție de progresele tehnice, iar acest lucru se poate realiza prin măsuri precum îmbunătățirea relevanței și comparabilității IAPC, precum și prin monitorizarea unui set mai vast de indicatori suplimentari necesari pentru măsurarea, analizarea și prognozarea inflației, care trebuie să fie puși la dispoziție în mod armonizat.

(4)  Prezentul regulament ține seama de programul Comisiei privind o mai bună legiferare și, în special, de Comunicarea Comisiei privind reglementarea inteligentă în Uniunea Europeană[5]. În domeniul statistic, Comisia a stabilit ca prioritară simplificarea și îmbunătățirea mediului de reglementare în materie de statistici[6].

(5)  IAPC și indicii armonizați ai prețurilor de consum la o valoare constantă a ratelor de impozitare (IAPC-CT) ar trebui defalcați în funcție de categoriile clasificării europene a consumului individual pe destinații (ECOICOP). Această clasificare ar trebui să garanteze faptul că toate statisticile europene referitoare la consumul privat sunt coerente și comparabile. Clasificarea ECOICOP ar trebui, de asemenea, să fie în concordanță cu UN COICOP, care reprezintă standardul internațional pentru clasificarea consumului individual pe destinații și, prin urmare, ar trebui să fie actualizată în funcție de modificările aduse UN COICOP.

(6)  IAPC, astfel cum sunt în prezent definiți, se bazează pe prețurile observate, care includ și impozitele pe produse. Prin urmare, inflația este afectată de schimbările survenite la nivelul ratelor de impozitare a produselor. Pentru analiza inflației, precum și pentru evaluarea convergenței în statele membre, este necesar să se colecteze și informații privind impactul modificărilor în materie de impozitare asupra inflației. În acest scop, IAPC ar trebui să fie calculați, în plus, pe baza prețurilor cu o rată constantă de impozitare.

(7)  Stabilirea indicilor prețurilor pentru locuințe și în special pentru locuințele ocupate de proprietari (indicii OOH) reprezintă un pas important în vederea îmbunătățirii relevanței și comparabilității IAPC, în cadrul Uniunii și la nivel internațional. Indicii prețurilor pentru locuințe reprezintă o bază necesară pentru elaborarea indicilor OOH. În plus, indicii prețurilor pentru locuințe reprezintă, de asemenea, indicatori importanți, de sine stătători. Omiterea locuințelor ocupate de proprietari din IAPC ar putea însemna că indicatorii nu pot fi utilizați pentru a realiza comparații la nivelul statelor membre, influențând astfel monitorizarea evoluțiilor-cheie din cadrul Uniunii, cum ar fi competitivitatea și, mai general, dezechilibrele macroeconomice. Pe baza constatărilor raportului de stabilire a gradului de adecvare a indicilor prețurilor locuințelor ocupate de proprietari în vederea includerii lor în acoperirea IAPC, astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 93/2013 al Comisiei[7], ar trebui prevăzută o foaie de parcurs specifică pentru integrarea indicilor prețurilor pentru locuințe în cadrul IAPC.

(7a)  Informațiile provizorii timpurii referitoare la IAPC lunari, prezentate sub forma unor estimări rapide, sunt esențiale pentru politica monetară din zona euro. Prin urmare, statele membre care fac parte din zona euro ar trebui să transmită estimări rapide ori de câte ori este nevoie.

(7b)  IAPC, astfel cum sunt definiți în prezent, nu reprezintă indici ai costului vieții. Cu toate acestea, încurajarea demersurilor de realizare a unor studii pilot privind indicii armonizați ai costului vieții ar trebui să permită ca IAPC să fie sprijiniți de un instrument analitic important pentru monitorizarea tendințelor subiacente privind inflația, întrucât tendințele inflației pe termen mediu și pe termen lung sunt puternic corelate cu tendințele costului vieții.

(8)  Perioada de referință pentru indicii prețurilor ar trebui să fie actualizată periodic. Ar trebui stabilite norme privind perioadele de referință comune ale indicelui pentru indicii armonizați, precum și subindicii lor integrați la momente diferite în timp, pentru a se garanta faptul că indicii care rezultă sunt comparabili și relevanți.

(9)  Pentru a consolida armonizarea progresivă a indicilor prețurilor de consum, ar trebui lansate studii pilot pentru a evalua fezabilitatea utilizării de informații de bază suplimentare sau aplicarea de noi abordări metodologice. Comisia ar trebui să adopte măsurile necesare și să definească stimulentele adecvate, inclusiv un posibil sprijin financiar, pentru a încuraja studiile pilot.

(10)  Ar trebui oferite, în cadrul unui manual metodologic, orientări privind diferitele etape ale producerii de indici armonizați de înaltă calitate, cu scopul de a ajuta statele membre să producă indici comparabili ai prețurilor de consum. Manualul metodologic ar trebui să fie elaborat de Comisie (Eurostat) în strânsă cooperare cu statele membre în cadrul Sistemului Statistic European și ar trebui să fie actualizat în mod regulat. În inventarul IAPC anual menționat la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din prezentul regulament, statele membre ar trebui să informeze Comisia (Eurostat) cu privire la eventualele divergențe dintre metodele statistice utilizate și cele recomandate în manualul metodologic.

(11)  Comisia (Eurostat) ar trebui să verifice sursele și metodele utilizate de statele membre pentru calcularea indicilor armonizați și ar trebui să monitorizeze punerea în aplicare a cadrului juridic de către statele membre. În acest scop, Comisia (Eurostat) ar trebui să mențină un dialog periodic cu autoritățile statistice ale statelor membre.

(12)  Informațiile de fond constituie un element esențial pentru a evalua dacă indicii armonizați detaliați furnizați de statele membre sunt suficient de comparabili. În plus, transparența metodelor de elaborare și a practicilor utilizate în statele membre ajută toate părțile interesate să înțeleagă indicii armonizați și să îmbunătățească, în continuare, calitatea acestora. Ar trebui, prin urmare, să fie stabilit un set de reguli pentru raportarea metadatelor armonizate.

(13)  Pentru a asigura calitatea indicilor armonizați, metadate și date confidențiale ar trebui să fie schimbate între Comisie (Eurostat), băncile centrale naționale și Banca Centrală Europeană în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului[8].

(14)  Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume crearea unor standarde statistice comune, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, ci poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(15)  Pentru a asigura comparabilitatea la nivel internațional a clasificării consumului individual pe destinații utilizată pentru defalcarea IAPC și a IAPC-CT, pentru a asigura adaptarea la modificările suferite de UN COICOP, pentru a modifica lista subindicilor ECOICOP care nu trebuie să fie produși, pentru a introduce o calitate îmbunătățită a datelor și o structură îmbunătățită a informațiilor de bază, precum și o metodologie îmbunătățită pentru o mai bună relevanță și comparabilitate a indicilor, pe baza evaluării studiilor pilot, și pentru a extinde domeniul de aplicare al IAPC cu scopul de a include indici ai prețurilor pentru locuințe, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește indicii armonizați. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia trebuie să asigure transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.

(16)  În vederea asigurării comparabilității depline între indicii prețurilor de consum, sunt necesare condiții uniforme pentru defalcarea IAPC și a IAPC-CT în funcție de categoriile ECOICOP, pentru metodologia aplicată în producerea de indici armonizați, pentru informațiile furnizate de unitățile statistice, pentru furnizarea de ponderi și de metadate privind ponderile, pentru stabilirea unui calendar anual de transmitere a indicilor și a subindicilor armonizați, pentru standardele privind schimbul de date și de metadate, pentru condițiile uniforme de revizuire ▌ și pentru cerințele referitoare la asigurarea calității tehnice privind conținutul rapoartelor anuale de calitate, termenul limită pentru transmiterea raportului către Comisie (Eurostat) și structura inventarului. Pentru a asigura astfel de condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului[9].

(16a)  În prezent, producerea anumitor subindici ECOICOP este neobligatorie la nivelul tuturor statelor membre sau doar pentru anumite state membre, fie pentru că aceștia nu se referă la cheltuielile monetare pentru consumul final al gospodăriilor, fie pentru că gradul de armonizare metodologică nu este încă suficient. Cu toate acestea, este posibil ca armonizarea metodologică să fie îmbunătățită în viitor, fie în temeiul legislației Uniunii, fie ca rezultat al unei convergențe de facto a abordărilor metodologice. În acest caz, Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice prezentul regulament pentru a include subindicii ECOICOP relevanți pe lista indicilor produși în mod obligatoriu.

(17)  În adoptarea măsurilor de punere în aplicare și a actelor delegate în conformitate cu prezentul regulament, Comisia ar trebui să se asigure că actele delegate respective nu impun o sarcină suplimentară semnificativă pentru statele membre sau pentru unitățile respondente, în plus față de ceea ce prevede prezentul regulament, și că nu aduc modificări cadrului conceptual de bază aplicabil. Necesitatea efectuării unei analize costuri-beneficii ar trebui luată pe deplin în considerare la adoptarea și la punerea în aplicare a actelor delegate respective.

(18)  În contextul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, Comitetul Sistemului Statistic European a fost invitat să furnizeze orientări profesionale.

(19)  Regulamentul (CE) nr. 2494/95 ar trebui abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1Obiect

Prezentul regulament stabilește un cadru comun pentru dezvoltarea, producerea și difuzarea indicilor armonizați ai prețurilor de consum (IAPC, IAPC-CT, indicele de preț OOH) și a indicelui prețurilor locuințelor (IPL) la nivelul Uniunii, la nivel național și la nivel subnațional.

Articolul 2Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)  „elaborarea de statistici” înseamnă activitățile care vizează stabilirea și ameliorarea metodelor, standardelor și procedurilor statistice utilizate în producerea și difuzarea statisticilor, cu scopul de a concepe noi măsuri statistice și noi indicatori;

(b)  „producerea de statistici” înseamnă toate etapele de elaborare a statisticilor, inclusiv colectarea, stocarea, prelucrarea și analiza statisticilor;

(c)  „difuzarea de statistici” înseamnă activitatea de punere la dispoziția utilizatorilor a statisticilor, a analizelor statistice și a informațiilor neconfidențiale;

(d)  „produse” înseamnă bunuri și servicii, conform definiției din anexa A punctul 3.01 la Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „SEC 2010”);

(e)  „prețuri de consum” înseamnă prețurile de achiziție plătite de către gospodăriile populației pentru a achiziționa produse individuale prin tranzacții monetare;

(ea)  „preț al locuințeiˮ înseamnă prețul de achiziție a unei unități locative de către o gospodărie;

(f)  „preț de achiziție” înseamnă prețul plătit efectiv de cumpărător pentru produse, inclusiv orice taxe, mai puțin subvențiile pe produse, după deducerea reducerilor acordate pentru achiziții en gros sau ca urmare a reducerii prețurilor în comparație cu prețurile sau taxele standard, excluzând dobânda sau costurile serviciilor adăugate în baza unor aranjamente de credit și orice costuri suplimentare eventuale suportate ca urmare a incapacității de plată în termenul specificat la momentul achiziției;

(g)  „indice armonizat al prețurilor de consum (IAPC)” înseamnă indicele comparabil al prețurilor de consum produs de fiecare stat membru;

(h)  „indice armonizat al prețurilor de consum la o valoare constantă a ratelor de impozitare (IAPC-CT)” înseamnă indicele comparabil produs de către fiecare stat membru care măsoară modificările prețurilor de consum dintr-o perioadă de timp fără impactul variațiilor ratelor de impozitare a produselor înregistrate pe parcursul aceleiași perioade;

(i)  „prețuri administrate” înseamnă prețurile care fie sunt stabilite direct, fie sunt influențate într-o măsură semnificativă de către guvern;

(j)  „indicele prețurilor locuințelor ocupate de proprietar (indicele de preț OOH)” înseamnă indicele produs de către fiecare stat membru care măsoară variațiile prețurilor tranzacțiilor cu locuințe noi în sectorul gospodăriilor populației, precum și ale altor produse și servicii achiziționate de gospodării în calitatea lor de locatari proprietari;

(k)  „indicele prețurilor locuințelor (IPL)” este indicele comparabil produs de către fiecare stat membru care măsoară variațiile prețurilor tranzacțiilor de locuințe achiziționate de către gospodăriile populației;

(l)  „subindice al IAPC sau al IAPC-CT” înseamnă un indice de preț pentru oricare dintre categoriile clasificării europene a consumului individual pe destinații (denumită în continuare „ECOICOP”), astfel cum s-a stabilit în anexă;

(m)  „indici armonizați” sunt indicii IAPC, IAPC-CT, indicele de preț OOH și IPL, comparabili și produși de fiecare stat membru;

(ma)  „estimarea rapidă a IAPCˮ înseamnă o estimare timpurie a IAPC transmisă de statele membre care fac parte din zona euro și care se poate baza pe informații provizorii și, dacă este necesar, pe o modelare corespunzătoare;

(o)  „indice de tip Laspeyres” înseamnă un indice al prețurilor care măsoară variația medie a prețurilor între perioada de referință a prețurilor și o perioadă de comparație, cu ajutorul unor cote ale cheltuielilor dintr-o perioadă anterioară perioadei de referință a prețurilor și în care cotele cheltuielilor sunt ajustate pentru a reflecta prețurile din perioada de referință a prețurilor și care se calculează după cum urmează:

 

  unde sigma majusculă (∑) reprezintă suma; prețul unui produs este reprezentat de litera „Pˮ; perioada de referință a prețurilor este „0”, perioada de comparație este reprezentată de litera „tˮ; iar ponderile „wˮsunt cote ale cheltuielilor dintr-o perioadă „bˮ anterioară perioadei de referință a prețurilor și sunt ajustate pentru a reflecta prețurile din perioada de referință a prețurilor „0”;

(p)  „perioada de referință a indicelui” este perioada pentru care indicele este fixat la 100 de puncte;

(pa)  „perioadă de referință a prețurilorˮ înseamnă perioada la care se raportează prețul din perioada de comparație, în condițiile în care, pentru indicii lunari, perioada de referință a prețurilor este decembrie a anului anterior, iar pentru indicii trimestriali, perioada de referință a prețurilor este cel de al patrulea trimestru al anului anterior;

(q)  „informații de bază” cu referire la IAPC și IAPC-CT înseamnă date care acoperă

–  toate prețurile de achiziție ale produselor care trebuie să fie luate în considerare pentru a calcula subindicii ▌în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament,

–  toate caracteristicile care determină prețul produsului și orice alte caracteristici care sunt relevante pentru destinația de consum în cauză,

–  informațiile privind impozitele și accizele percepute,

–  informațiile care indică dacă un preț este administrat în întregime sau parțial, și

–  toate ponderile care reflectă nivelul și structura consumului produselor în cauză.

(r)  „informații de bază” cu referire la indicele de preț OOH și la IPL înseamnă date care acoperă

–    toate prețurile tranzacțiilor de locuințe achiziționate de către gospodării care trebuie să fie luate în considerare la calcularea ▌ IPL în conformitate cu prezentul regulament,

–    toate caracteristicile care determină prețul locuinței sau alte caracteristici relevante.

(s)  „gospodărie” înseamnă o gospodărie a populației, astfel cum este definită în anexa A punctul 2.119 literele (a) și (b) din SEC 2010, indiferent de naționalitate sau de statutul de rezidență;

(t)  „teritoriul economic al statului membru” înseamnă teritoriul definit în anexa A punctul 2.05 din SEC 2010, cu excepția faptului că enclavele extrateritoriale situate în interiorul granițelor țării sunt incluse, iar enclavele teritoriale situate în restul lumii sunt excluse;

(u)  „cheltuielile monetare pentru consumul final al gospodăriilor” reprezintă acea parte din cheltuielile pentru consumul final efectuate de:

–  gospodării,

–  în cadrul tranzacțiilor monetare și

–  pe teritoriul economic al statului membru,

–  pentru produse care sunt utilizate pentru a satisface direct nevoile sau dorințele individuale, astfel cum sunt definite în anexa A punctul 3.101 din SEC 2010,

–  într-una din, sau în ambele perioade de timp care fac obiectul comparației;

(v)  „modificare semnificativă a metodei de producție” înseamnă o modificare care este estimată să afecteze rata de creștere anuală a unui anumit indice armonizat sau o parte a acesteia, în orice perioadă, cu peste:

–  0,1 puncte procentuale, în cazul IAPC corespunzător tuturor tipurilor de articole, în cazul IAPC-CT sau în cazul indicelui de preț OOH sau al IPL,

–  0,3; 0,4; 0,5 sau 0,6 puncte procentuale pentru orice diviziune, grupă, clasă sau, respectiv, subclasă (5 cifre) din cadrul ECOICOP sau pentru IAPC sau IAPC-CT.

Articolul 3Elaborarea indicilor armonizați

1.  Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) toți indicii armonizați, conform specificațiilor de la articolul 2 litera (m), în forma corespunzătoare.

2.  Indicii armonizați se calculează utilizând o formulă de tip Laspeyres.

3.  IAPC și IAPC-CT se bazează pe variațiile prețurilor și pe ponderile produselor incluse în cheltuielile monetare pentru consumul final al gospodăriilor.

4.  Nici IAPC, nici IAPC-CT nu acoperă operațiunile între gospodăriile populației, cu excepția chiriilor plătite de către chiriași proprietarilor privați, în cazul în care aceștia din urmă acționează în calitate de producători pe piață de servicii achiziționate de gospodării (chiriași).

4a.  Indicii OOH sunt elaborați, dacă este posibil și dacă sunt disponibile datele necesare, pentru perioada de 10 ani care precede intrarea în vigoare a prezentului regulament.

5.  Subindicii IAPC și ai IAPC-CT sunt elaborați pentru categoriile din cadrul ECOICOP. Trebuie adoptate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, condiții uniforme pentru defalcarea IAPC și a IAPC-CT în funcție de categoriile din cadrul ECOICOP. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

5a.  În funcție de rezultatele raportului de stabilire a gradului de adecvare a indicilor prețurilor locuințelor ocupate de proprietari în vederea includerii lor în acoperirea IAPC, astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 93/2013, Comisia poate adopta, în termen de un an de la publicarea raportului respectiv, un act delegat în conformitate cu articolul 10 din prezentul regulament, pentru a integra indicele de preț OOH în cadrul IAPC, efectuând totodată ajustările necesare pentru a adapta metodologia utilizată pentru producerea IAPC și cu respectarea domeniului de aplicare al ambilor indici combinați, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

5b.  Comisia poate prelungi termenul-limită prevăzut la alineatul (5a) cu trei ani în cazul în care consideră pe baza unei evaluări că este necesar un termen suplimentar pentru a se adopta actele delegate menționate sau propune, dacă este cazul, o revizuire a prezentului regulament.

5c.  Defalcarea estimării rapide a IAPC transmise de statele membre care fac parte din zona euro este adoptată prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

5d.  Defalcarea indicelui de preț OOH și a IPL este adoptată prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

Articolul 4Comparabilitatea indicilor armonizați

1.  Pentru ca indicii armonizați să fie considerați comparabili, orice diferență între țări la toate nivelurile de detaliere trebuie să reflecte doar diferențele legate de variația prețurilor sau de modelele de cheltuieli.

2.  Orice subindici ai indicilor armonizați care se abat de la conceptele sau metodele din prezentul regulament sunt considerați comparabili în cazul în care duc la un indice care se estimează că prezintă, în mod sistematic, o diferență:

(a)  mai mică sau egală cu 0,1 puncte procentuale în medie de la un an la altul, față de un indice calculat pe baza unei abordări metodologice din prezentul regulament, în cazul IAPC și al IAPC-CT;

(b)  mai mică sau egală cu 1 punct procentual în medie de la un an la altul, față de un indice calculat pe baza unei abordări metodologice din prezentul regulament, în cazul indicelui de preț OOH și al IPL.

În cazul în care un astfel de calcul nu este posibil, consecințele utilizării unei metodologii care se abate de la conceptele sau metodele din prezentul regulament trebuie să fie stabilite în detaliu.

3.  Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 10 în vederea modificării anexei, în scopul de a asigura comparabilitatea ▌ la nivel internațional a defalcării IAPC în funcție de categoriile din cadrul ECOICOP.

4.  În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare și pentru a îndeplini obiectivele prezentului regulament, detaliile suplimentare referitoare la producerea de indici armonizați comparabili sunt definite prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se referă la:

  (i)  eșantionare și reprezentativitate;

  (ii)  colectarea și prelucrarea datelor privind prețurile;

  (iii)  înlocuiri și ajustarea calității;

  (iv)  elaborarea indicilor;

  (v)  revizuiri;

  (vi)  indici speciali;

  (vii)  tratamentul aplicat produselor în anumite domenii specifice.

  Comisia se asigură că respectivele acte de punere în aplicare nu impun o sarcină suplimentară semnificativă asupra statelor membre sau asupra unităților respondente.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

4a.   În cazul în care evoluțiile justificate din punct de vedere științific ale metodelor statistice, bazate pe constatările raportului de evaluare a rezultatelor studiilor pilot menționat la articolul 8 alineatul (4a), impun acest lucru, în vederea producerii unor indici armonizați, se conferă Comisiei competența de a modifica, prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 10, primul paragraf al articolului 4 alineatul (4), adăugând la lista prevăzută elemente pentru care sunt necesare detalii suplimentare ale metodei statistice, cu condiția ca elementele respective să nu se suprapună cu cele existente, nici să modifice domeniul de aplicare ori natura indicilor armonizați definiți prin prezentul regulament.

Articolul 5Cerințe în materie de date

1.  Statele membre colectează informații de bază reprezentative pentru țara lor în scopul producerii indicilor armonizați și a subindicilor lor.

2.  Aceste informații se obțin de la unitățile statistice definite în Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului[10].

3.  Unitățile statistice care oferă informații privind produsele incluse în cheltuielile monetare pentru consumul final al gospodăriilor trebuie să coopereze în scopul colectării sau al furnizării informațiilor de bază solicitate. Unitățile statistice furnizează informații exacte și complete, inclusiv în format electronic, dacă este cazul. La cererea organismelor naționale responsabile cu elaborarea statisticilor oficiale, unitățile statistice furnizează informații în format electronic (precum, de exemplu, datele scanate) și la nivelul de detaliu necesar pentru a produce indici armonizați și a evalua respectarea cerințelor în materie de comparabilitate și calitate a indicilor armonizați. Condiții uniforme pentru furnizarea unor astfel de informații sunt stabilite prin intermediul actelor de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

4.  Indicii armonizați și subindicii lor se bazează pe perioada de referință comună a indicelui din 2015. Această bazare produce efecte începând cu indicele pentru luna ianuarie 2016.

5.  Indicii armonizați și subindicii lor se rebazează pe o nouă perioadă de referință comună a indicelui în cazul unei modificări metodologice majore a indicilor armonizați care sunt adoptați în conformitate cu prezentul regulament sau la fiecare 10 ani, după ultima rebazare, începând cu 2015. Rebazarea pe noua perioadă de referință comună a indicelui produce efecte începând cu:

(a)  indicele pentru luna ianuarie a celui de al doilea an după perioada de referință a indicelui, în cazul indicilor lunari;

(b)  indicele pentru primul trimestru al celui de al doilea an după perioada de referință a indicelui, în cazul indicilor trimestriali;

Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 10 în scopul de a stabili norme detaliate privind rebazarea indicilor armonizați, în cazul unor modificări recunoscute științific ale metodologiei care fac necesară o rebazare substanțială.

6.  ▌ membre nu sunt obligate să producă sau să transmită subindici ai IAPC sau ai IAPC-CT care au o pondere ce reprezintă mai puțin decât a mia parte din cheltuielile totale incluse în IAPC.

6a.  Statele membre nu sunt obligate să producă sau să transmită subindici ai OOH sau ai IPL care au o pondere ce reprezintă mai puțin decât a suta parte din totalul cheltuielilor legate de locuințele ocupate de proprietari (0,1) și, respectiv, din totalul cheltuielilor de achiziție de locuințe (H.1).

7.  Subindicii ECOICOP pe care statele membre nu au obligația de a-i produce în mod obligatoriu, fie pentru că nu se referă la cheltuielile monetare pentru consumul final al gospodăriilor, fie pentru că gradul de armonizare metodologică nu este încă suficient sunt următorii:

  02.3  narcotice;

  09.4.3   jocuri de noroc;

  12.2  prostituție;

  12.5.1  asigurări de viață;

  12.6.1  SIFIM.

În cazul în care gradul de armonizare metodologică se îmbunătățește suficient, se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 10 pentru a modifica primul paragraf al prezentului alineat prin eliminarea unuia sau a mai multor subindici enumerați.

Articolul 6Frecvența

1.  Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) IAPC, IAPC-CT și subindicii lor la intervale lunare, inclusiv subindicii care sunt produși la intervale mai lungi.

2.  Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) indicele de preț OOH și IPL la intervale trimestriale. Ei pot fi transmiși la intervale lunare, în mod facultativ.

3.  Statele membre nu sunt obligate să producă subindici la intervale lunare sau trimestriale în cazul în care colectarea datelor cu o frecvență mai redusă îndeplinește cerințele în materie de comparabilitate prevăzute la articolul 4. Statele membre informează Comisia (Eurostat) cu privire la categoriile ECOICOP și OOH pentru care intenționează să colecteze date la intervale mai puțin frecvente decât lunar sau, respectiv, trimestrial.

4.  În fiecare an, statele membre revizuiesc și actualizează ponderile subindicilor pentru indicii armonizați. Condiții uniforme pentru transmiterea ponderilor și a metadatelor privind ponderile sunt stabilite prin intermediul actelor de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

4a.  Pentru a asigura corectitudinea datelor statistice transmise de statele membre, Comisia face uz de toate prerogativele și competențele corespunzătoare prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

Articolul 7Termene limită, standarde de raportare și revizuiri

1.  Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) indicii armonizați și toți subindicii cel târziu la 20 de zile calendaristice de la sfârșitul lunii de referință pentru seriile lunare și la 85 de zile calendaristice de la încheierea trimestrului de referință pentru seriile trimestriale.

1a.  Statele membre transmit anual ponderile actualizate ale indicilor lunari până la 13 februarie. Ponderile actualizate ale indicilor trimestriali trebuie transmise anual până la 15 iunie.

1b.  Fiecare stat membru din zona euro prezintă o estimare rapidă a IAPC cel târziu în penultima zi calendaristică a lunii la care se referă IAPC.

2.  Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) datele și metadatele cerute prin prezentul regulament în conformitate cu standardele de raportare a datelor și metadatelor.

3.  Indicii armonizați și subindicii acestora care au fost deja publicați pot fi revizuiți.

4.  Stabilirea unui calendar anual pentru transmiterea indicilor armonizați și a subindicilor menționați la alineatul (1), standardele privind raportarea datelor și a metadatelor menționate la alineatul (2) și condițiile uniforme de revizuire menționate la alineatul (3) vor fi precizate în detaliu prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

Articolul 8Studii pilot

1.  Ori de câte ori sunt necesare informații de bază îmbunătățite pentru elaborarea de indici armonizați, sau atunci când necesitatea îmbunătățirii comparabilității la nivel internațional a indicilor relevanți este identificată prin metodele menționate la articolul 4 alineatul (4), Comisia (Eurostat) poate lansa studii pilot, care se efectuează pe bază de voluntariat de către statele membre.

1a.  Bugetul general al Uniunii contribuie, dacă este cazul, la finanțarea studiilor pilot.

2.  Aceste studii pilot evaluează fezabilitatea și costurile obținerii unor informații de bază care să aibă o calitate a datelor și o structură îmbunătățite sau a adoptării unor noi abordări metodologice.

3.  Rezultatele studiilor pilot sunt evaluate de către Comisie (Eurostat) în strânsă cooperare cu statele membre și cu utilizatorii principali de indici armonizați, ținând seama de avantajele oferite de îmbunătățirea informațiilor de bază sau de noile abordări metodologice în ceea ce privește costurile suplimentare generate de colectare și de elaborare.

4.  Pe baza evaluării studiilor pilot, se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 10 pentru a completa prezentul regulament cu cerințe referitoare la calitatea datelor și la structura utilizată pentru a obține informațiile de bază necesare în vederea elaborării indicilor armonizați care să fie mai detaliate decât cerințele existente sau cu metode îmbunătățite care nu modifică în niciun caz premisele de bază ale metodelor prevăzute de prezentul regulament.

4a.  Până la 31 decembrie 2020 și, ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia (Eurostat) întocmește un raport către Parlamentul European și Consiliu în care evaluează, dacă este cazul, principalele rezultate ale studiilor pilot.

Articolul 9Asigurarea calității

1.  Statele membre se asigură de calitatea indicilor armonizați transmiși. În sensul prezentului regulament, se aplică criteriile standard în materie de calitate care sunt prevăzute la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

2.  Statele membre transmit Comisiei (Eurostat):

(a)  un raport standard de calitate anual referitor la criteriile de calitate prevăzute la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009;

(b)  un inventar anual conținând detalii cu privire la sursele de date, definițiile și metodele utilizate, inclusiv detalii privind eventualele divergențe dintre metodele statistice utilizate și cele recomandate în manualul metodologic; precum și

(c)  informații conexe suplimentare la nivelul de detaliere necesar pentru a evalua respectarea cerințelor în materie de comparabilitate și calitatea indicilor armonizați, dacă acestea sunt solicitate de către Comisie (Eurostat).

3.  În cazul în care un stat membru intenționează să introducă o modificare semnificativă a metodelor de producere a indicilor armonizați sau a unei părți a acestora, statul membru în cauză informează Comisia (Eurostat) cel târziu cu trei luni înainte ca această modificare să intre în vigoare. Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) o cuantificare a impactului modificării respective.

4.  Cerințele de asigurare a calității tehnice privind conținutul raportului standard de calitate anual, termenul limită pentru transmiterea raportului către Comisie (Eurostat) și structura inventarului sunt stabilite prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

Articolul 10Exercitarea competențelor delegate

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2.  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatele (3) și (4a), la articolul 5 alineatele (5) și (7) și la articolul 8 alineatul (4) se conferă pentru o perioadă de timp nedeterminată.

2a.  Atunci când adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 4 alineatele (3) și (4a), cu articolul 5 alineatele (5) și (7) și cu articolul 8 alineatul (4), Comisia se asigură că actele delegate respective nu impun o sarcină suplimentară semnificativă pentru statele membre sau pentru unitățile respondente și nu aduc modificări cadrului conceptual de bază aplicabil. Necesitatea efectuării unei analize costuri-beneficii trebuie luată pe deplin în considerare la adoptarea și la punerea în aplicare a actelor delegate respective.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatele (3) și (4a), la articolul 5 alineatele (5) și (7) și la articolul 8 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

4.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatele (3) și (4a), al articolului 5 alineatele (5) și (7) și al articolului 8 alineatul (4) intră în vigoare doar dacă atât Parlamentul European, cât și Consiliul nu au formulat nicio obiecție în termen de trei luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu au obiecții. Perioada menționată se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 11Comitetul

1.  Comisia este asistată de Comitetul Sistemului Statistic European instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

2.  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 12Abrogări

1.  Fără a aduce atingere alineatului (2), statele membre continuă să furnizeze indicii armonizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2494/95 până la transmiterile de date referitoare la 2015.

2.  Regulamentul (CE) nr. 2494/95 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2016. Trimiterile la regulamentul abrogat se consideră trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 13Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta produce efecte pentru prima dată pentru datele referitoare la ianuarie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele          Președintele

EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea de regulament elaborată de Comisie stabilește un cadru juridic uniform pentru dezvoltarea, producerea și difuzarea datelor referitoare la indicii armonizați ai prețurilor de consum (IAPC) și ai prețurilor locuințelor (IPL) la nivelul Uniunii, la nivel național și la nivel subnațional. IAPC este un element de măsurare a inflației utilizat, printre altele, ca o contribuție valoroasă cu privire la deflația valorilor economice cum ar fi salariile, chiriile, ratele dobânzilor și, prin urmare, constituie baza deciziilor în materie de politică economică și monetară. Este, prin urmare, esențial ca aceste statistici să fie obiective, imparțiale și să permită realizarea de comparații între toate statele membre și toate categoriile de produse.

Actualul Regulament privind IAPC aflat în vigoare datează din 1995: noile evoluții în materie de statistici ale prețurilor de consum necesită o revizuire a cadrului pentru a asigura o comparabilitate maximă pentru principalii utilizatori ai IAPC. De asemenea, regulamentul ține seama de noutățile introduse în materie de proces decizional prin Tratatul de la Lisabona, care conferă Comisiei (în acest caz, Eurostat) dreptul de a elabora măsuri de punere în aplicare (actele de punere în aplicare) sau măsuri legislative prin care se pot modifica elemente neesențiale ale unui regulament (acte delegate). Prin urmare, în propunerea Comisiei se prevede că multe activități urmează a fi stabilite prin acte delegate, cum ar fi definiția metodologiei adecvate pentru producerea de indici armonizați între țări sau actualizarea ponderilor subindicilor IAPC.

În general, raportorul are o părere favorabilă cu privire la propunerea Comisiei, în special în ceea ce privește includerea în analiza inflației a unor informații privind impactul modificărilor fiscale asupra inflației. IACP-CT este un instrument important de analiză a cauzelor inflației și de preconizare a impactului viitoarelor modificări fiscale asupra inflației – prin urmare, proiectul de raport propune defalcarea atât a IAPC, cât și a IAPC-CT în funcție de categoriile clasificării europene a consumului individual pe destinații (ECOICOP). Cu toate acestea, în ceea ce privește competența Comisiei de a modifica unele elemente prin intermediul actelor delegate, două chestiuni sunt excluse și sunt stabilite în mod direct de regulament. Prima chestiune este reprezentată de stabilirea subindicilor IAPC care reprezintă o proporție neglijabilă din coșul total. A doua chestiune este reprezentată de selectarea subindicilor a căror producție poate fi suspendată, întrucât unii dintre aceștia nu se referă la cheltuielile monetare pentru consumul final al gospodăriilor sau pentru că gradul de armonizare metodologică nu este încă suficient în această etapă.

În plus, întrucât informațiile provizorii privind inflația sunt esențiale, în special pentru aplicarea politicii monetare, proiectul de raport solicită efectuarea unor estimări rapide ale IAPC care trebuie transmise lunar de către statele membre care fac parte din zona euro și adoptarea, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, a defalcării estimărilor IAPC, ale indicelui prețurilor locuințelor ocupate de proprietar (indicele OOH) și ale indicelui IPL.

În cele din urmă, având în vedere importanța studiilor pilot, s-a stabilit că Comisia contribuie, dacă este cazul, la finanțarea acestora. Din cinci în cinci ani, Comisia întocmește un raport către Parlamentul European și Consiliu în care evaluează principalele rezultate ale studiilor pilot.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Indici armonizați ai prețurilor de consum (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 2494/95)

Referințe

COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD)

Data prezentării la PE

9.12.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ECON

15.12.2014

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

IMCO

15.12.2014

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

IMCO

21.1.2015

 

 

 

Raportori

Data numirii

Roberto Gualtieri

13.1.2015

 

 

 

Examinare în comisie

16.7.2015

13.10.2015

 

 

Data adoptării

13.10.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

6

3

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Eva Kaili, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Bernard Monot, Siegfried Mureșan, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Andreas Schwab, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Data depunerii

27.10.2015

  • [1]  JO C 209, 25.6.2015, p. 3.
  • [2] * Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.
  • [3]   JO C 209, 25.6.2015, p. 3.
  • [4]   Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum (JO L 257, 27.10.1995, p. 1.).
  • [5]   Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, „Reglementarea inteligentă în Uniunea Europeană”, COM(2010) 543.
  • [6]   Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind „metoda de producere a statisticilor UE: o viziune pentru decada următoare”, COM(2009) 404 final.
  • [7]    Regulamentul (UE) nr. 93/2013 al Comisiei din 1 februarie 2013 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum, în ceea ce privește stabilirea indicilor prețurilor locuințelor ocupate de proprietari (JO L 33, 2.2.2013, p. 14).
  • [8]   Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).
  • [9]   Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
  • [10]   Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului din 15 martie 1993 privind unitățile statistice pentru observarea și analizarea sistemului de producție comunitar (JO L 76, 30.3.1993, p. 1).