Postup : 2014/0346(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0313/2015

Predkladané texty :

A8-0313/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/03/2016 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0070

SPRÁVA     ***I
PDF 648kWORD 171k
26.10.2015
PE 564.902v03-00 A8-0313/2015

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien a o zrušení nariadenia (ES) č. 2494/95

(COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Roberto Gualtieri

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien a o zrušení nariadenia (ES) č. 2494/95

(COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0724),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0283/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 1. júna 2015(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0313/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU

(2)k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien a o zrušení nariadenia (ES) č. 2494/95

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 338 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (HICP) sú určené na meranie inflácie harmonizovaným spôsobom vo všetkých členských štátoch. Komisia a Európska centrálna banka používajú HICP pri posudzovaní cenovej stability v členských štátoch podľa článku 140 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva“).

(1a)  HICP sa používajú aj na hodnotenie vnútroštátnej konkurencieschopnosti v rámci postupu Komisie pri makroekonomickej nerovnováhe.

(1b)  Kvalitné štatistiky a ich porovnateľnosť sú verejným statkom, ktorý má zásadný význam pre všetkých občanov Únie, výskumných pracovníkov a subjekty zodpovedné za verejnú politiku v Únii.

(2)  Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) používa HICP ako index na meranie dosahovania cieľa cenovej stability ESCB podľa článku 127 ods. 1 zmluvy, čo je mimoriadne dôležité pre vymedzenie a vykonávanie menovej politiky Únie podľa článku 127 ods. 2 zmluvy. Podľa článku 127 ods. 4 a článku 282 ods. 5 zmluvy by Komisia mala konzultovať s Európskou centrálnou bankou (ECB) o navrhovaných právnych aktoch v oblasti jej pôsobnosti.

(2a)  Hoci v Zmluve nie je cenová stabilita vymedzená, v roku 1998 uviedla Rada guvernérov ECB, že cenová stabilita sa definuje ako medziročný rast HICP eurozóny o menej ako 2 %. V roku 2003 sa Rada guvernérov ECB dohodla, že v záujme zaistenia cenovej stability sa bude usilovať o udržanie miery inflácie v strednodobom horizonte tesne pod 2 %.

(3)  Nariadením Rady (ES) č. 2494/95(4) sa stanovil spoločný rámec pre vytváranie harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien. Tento právny rámec je potrebné prispôsobiť aktuálnym potrebám a technickému pokroku, a to aj posilnením významu a porovnateľnosti HICP a sledovaním rozsiahlejšieho súboru doplňujúcich ukazovateľov potrebných na meranie, analýzu a prognózovanie v oblasti inflácie, ktoré treba sprístupniť na harmonizovanom základe.

(4)  V tomto nariadení sa zohľadňuje program lepšej regulácie Komisie, a najmä oznámenie Komisie o inteligentnej regulácii v Európskej únii(5). V oblasti štatistiky Komisia stanovila ako prioritu zjednodušenie a zlepšenie právneho prostredia v tejto oblasti(6)..

(5)  HICP a harmonizované indexy spotrebiteľských cien pri stálych daňových sadzbách (HICP-CT) by sa mali rozdeliť podľa kategórií Európskej klasifikácie individuálnej spotreby podľa účelu (ECOICOP). Touto klasifikáciou by sa malo zabezpečiť, aby boli všetky európske štatistiky týkajúce sa súkromnej spotreby konzistentné a porovnateľné. Klasifikácia ECOICOP by mala byť takisto v súlade s klasifikáciou OSN COICOP, ktorá je medzinárodnou normou, ktorá klasifikuje individuálnu spotrebu podľa účelu, a preto by sa mala prispôsobiť zmenám klasifikácie OSN COICOP.

(6)  ▌HICP, ako sa v súčasnosti vymedzujú, sú založené na zistených cenách, ktoré zahŕňajú aj dane z produktov. Zmeny sadzieb daní z produktov majú teda vplyv na infláciu. Na analýzu inflácie a posudzovanie konvergencie v členských štátoch je takisto potrebné zbierať informácie o vplyve daňových zmien na infláciu. Na tento účel by sa mali HICP vypočítavať aj na základe cien pri stálych daňových sadzbách.

(7)  Stanovenie indexov cien obydlí a indexov cien bývania vo vlastnom obydlí (indexy OOH) je dôležitým krokom smerom k zlepšeniu významu a porovnateľnosti HICP v Únii a na medzinárodnej úrovni. Indexy cien nehnuteľností na bývanie sú nevyhnutným základom na zostavovanie indexov OOH. Samotné indexy cien nehnuteľností na bývanie sú okrem toho dôležitými ukazovateľmi. Skutočnosť, že sa bývanie vo vlastnom obydlí nezohľadní v HICP by mohla znamenať, že indexy nebudú vhodné na účely porovnávania medzi členskými štátmi, čím by mohlo dochádzať ku skresľovaniu pri sledovaní najdôležitejších oblastí vývoja v Únii, ako je konkurencieschopnosť a – zo širšieho hľadiska – makroekonomické nerovnováhy. Na základe výsledku správy podľa článku. 6 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 93/2013, pokiaľ ide o to, či je vhodné začleniť indexy cien bývania vo vlastnom obydlí do HICP(7), by mal byť stanovený osobitný plán pre začlenenie indexov cien nehnuteľností na bývanie do rámca HICP.

(7a)  Včasné predbežné informácie o mesačných HICP vo forme rýchlych odhadov sú kľúčové pre menovú politiku v eurozóne. Rýchle odhady by preto mali poskytovať členské štáty eurozóny vždy, keď je to potrebné.

(7b)  HICP podľa súčasnej definície nie sú indexmi životných nákladov. Iniciovanie pilotných štúdií týkajúcich sa harmonizovaných indexov životných nákladov by však malo umožniť podporu HICP prostredníctvom dôležitého analytického nástroja na sledovanie základných inflačných trendov, pretože strednodobé a dlhodobé inflačné trendy významne súvisia s trendmi v oblasti životných nákladov.

(8)  Referenčné obdobie indexov cien by sa malo pravidelne aktualizovať. Je potrebné stanoviť pravidlá pre spoločné referenčné obdobia harmonizovaných indexov a ich podindexov integrovaných do rôznych časových období s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť a význam výsledných indexov.

(9)  Na zlepšenie postupnej harmonizácie indexov spotrebiteľských cien by sa mali začať realizovať pilotné štúdie zamerané na posúdenie uskutočniteľnosti využívania dodatočných základných informácií alebo uplatňovania nových metodických prístupov. Komisia by mala prijať potrebné opatrenia a nájsť vhodné stimuly na podporu pilotných štúdií vrátane finančnej podpory.

(10)  S cieľom pomôcť členským štátom vytvárať porovnateľné indexy spotrebiteľských cien by sa mala vypracovať metodická príručka s usmerneniami týkajúcimi sa rôznych fáz tvorby vysoko kvalitných harmonizovaných indexov. Túto metodickú príručku by mala vypracovať Komisia (Eurostat) v úzkej spolupráci s členskými štátmi v rámci Európskeho štatistického systému a táto príručka by sa mala pravidelne aktualizovať. V rámci ročných súpisov HICP podľa článku 9 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia by mali členské štáty informovať Komisiu (Eurostat) o prípadných rozdieloch medzi použitými štatistickými metódami a metódami, ktoré sa odporúčajú v metodickej príručke.

(11)  Komisia (Eurostat) by mala overovať zdroje a metódy, ktoré členské štáty používajú na výpočet harmonizovaných indexov, a monitorovať vykonávanie právneho rámca zo strany členských štátov. Na tento účel by mala Komisia (Eurostat) viesť pravidelný dialóg so štatistickými úradmi členských štátov.

(12)  Základné informácie majú zásadný význam pre posudzovanie toho, či sú podrobné harmonizované indexy, ktoré poskytujú členské štáty, dostatočne porovnateľné. Transparentné metódy zostavovania indexov a postupy používané v členských štátoch okrem toho všetkým zainteresovaným stranám pomáhajú porozumieť harmonizovaným indexom a ďalej zlepšovať ich kvalitu. Preto je potrebné stanoviť súbor pravidiel vykazovania harmonizovaných metaúdajov.

(13)  S cieľom zabezpečiť kvalitu harmonizovaných indexov by sa mali medzi Komisiou (Eurostatom), národnými centrálnymi bankami a Európskou centrálnou bankou vymieňať dôverné údaje a metaúdaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009.(8).

(14)  Keďže cieľ tohto nariadenia, ktorým je vytvorenie spoločných štatistických noriem pre harmonizované indexy, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(15)  S cieľom zabezpečiť porovnateľnosť klasifikácie individuálnej spotreby podľa účelu (COICOP) použitej na členenie HICP a HICP-CT na medzinárodnej úrovni a zabezpečiť prispôsobenie tejto klasifikácie zmenám klasifikácie OSN COICOP, zmeniť zoznam podindexov ECOICOP, ktoré sa nemusia vytvárať, zaviesť lepšiu kvalitu a zloženie základných informácií a lepšiu metodiku na zlepšenie významu a porovnateľnosti indexov na základe hodnotenia pilotných štúdií a rozšíriť rozsah HICP začlenením indexov cien nehnuteľností na bývanie by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o harmonizované indexy, mala delegovať na Komisiu. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasný, včasný a vhodný prenos príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(16)  S cieľom zabezpečiť úplnú porovnateľnosť indexov spotrebiteľských cien sú potrebné jednotné podmienky týkajúce sa členenia HICP a HICP-CT podľa kategórií klasifikácie ECOICOP, použitej metodiky tvorby harmonizovaných indexov, informácií poskytovaných štatistickými jednotkami, poskytovania váh a metaúdajov o váhach, vytvorenia ročného harmonogramu predkladania harmonizovaných indexov a podindexov, štandardov na výmenu údajov a metaúdajov, jednotných podmienok pre revíziu údajov▐ a požiadaviek na technické zabezpečenie kvality v súvislosti s obsahom výročných správ o kvalite, lehôt na predkladanie správ Komisii (Eurostatu) a štruktúry súpisu. S cieľom zabezpečiť takéto jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(9).

(16a)  V súčasnosti členské štáty nemusia vytvárať niektoré podindexy ECOICOP, a to buď preto, že sa nevzťahujú na peňažné výdavky na konečnú spotrebu domácností, alebo preto, že úroveň harmonizácie metodík zatiaľ nie je postačujúca. Je však možné, že harmonizácia metodík sa v budúcnosti zlepší buď na základe práva Únie, alebo v dôsledku skutočného zbližovania metodík. Za týchto okolností by mala mať Komisia právomoc zmeniť toto nariadenie, aby doň mohla zahrnúť povinné vytváranie príslušných podindexov ECOICOP.

(17)  Komisia by mala pri prijímaní vykonávacích opatrení a delegovaných aktov v súlade s týmto nariadením zabezpečiť, aby tieto delegované akty nespôsobovali členským štátom ani respondentom výraznú dodatočnú záťaž ani nemenili uplatniteľný základný koncepčný rámec nad rámec toho, čo sa stanovuje v tomto nariadení. Pri prijímaní a vykonávaní týchto delegovaných aktov by sa mala v plnom rozsahu zohľadňovať analýza efektívnosti nákladov.

(18)  Výbor pre Európsky štatistický systém bol v súvislosti s článkom 7 nariadenia (ES) č. 223/2009 požiadaný o odborné poradenstvo.

(19)  Nariadenie (ES) č. 2494/95 by sa malo zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1 Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje spoločný rámec pre vývoj, tvorbu a zverejňovanie harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP, HICP-CT, indexu cien OOH) a indexu cien nehnuteľností na bývanie (HPI) na úrovni Únie, ako aj na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

Článok 2Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)  „vývoj štatistiky“ znamená vytváranie a zdokonaľovanie štatistických metód, noriem a postupov používaných pri tvorbe a šírení štatistických informácií s cieľom vytvárať nové štatistické opatrenia a ukazovatele;

b)  „tvorba štatistiky“ znamená všetky činnosti ktoré súvisia so zostavovaním štatistiky vrátane zberu, uchovávania, spracúvania a analýzy štatistických údajov;

c)  „zverejňovanie štatistiky“ znamená činnosti spojené so sprístupňovaním štatistických informácií, štatistických analýz a iných ako dôverných informácií používateľom;

d)  „produkty“ znamenajú tovar a služby definované v prílohe A, bode 3.01 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013(10) (ďalej len „ESA 2010“);

e)  „spotrebiteľské ceny“ znamenajú nákupné ceny, ktoré platia domácnosti za nadobudnutie jednotlivých produktov prostredníctvom menových transakcií;

(ea)  „cena nehnuteľnosti na bývanie“ znamená transakčnú cenu obydlia, ktoré kúpila domácnosť;

f)  „nákupná cena“ znamená cenu, ktorú nákupca produktov skutočne zaplatil, vrátane všetkých daní bez subvencií na produkty, po odpočítaní zliav za hromadné nákupy alebo nákupy mimo sezóny od štandardných cien alebo poplatkov, bez úrokov alebo poplatkov za služby pripočítaných v podmienkach úveru a akýchkoľvek dodatočných poplatkov, ktoré vznikli v dôsledku nezaplatenia v lehote stanovenej v čase nákupu;

g)  „harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP)“ znamená porovnateľný index spotrebiteľských cien, ktorý vytvárajú všetky členské štáty;

h)  „harmonizovaný index spotrebiteľských cien pri stálych daňových sadzbách (HICP-CT)“ znamená porovnateľný index, ktorý vytvárajú všetky členské štáty a ktorým sa merajú zmeny v spotrebiteľských cenách počas určitého obdobia, bez vplyvu zmien sadzieb daní na produkty za rovnaké obdobie;

i)  „regulované ceny“ znamenajú ceny, ktoré sú buď priamo stanovené alebo do značnej miery ovplyvňované zo strany verejnej správy;

j)  „index cien bývania vo vlastnom obydlí (index cien OOH)“ znamená index, ktorý vytvárajú všetky členské štáty a ktorým sa merajú zmeny transakčných cien obydlí, ktoré sú nové v sektore domácností, a ostatných produktov, ktoré domácnosti nadobúdajú ako vlastníci obydlí;

k)  „index cien nehnuteľností na bývanie (HPI)“ znamená porovnateľný index, ktorý vytvárajú všetky členské štáty a ktorým sa merajú zmeny transakčných cien obydlí kúpených domácnosťami;

l)  „podindex HICP alebo HICP-CT“ znamená index ceny určitej kategórie Európskej klasifikácie individuálnej spotreby podľa účelu (ďalej len „ECOICOP“) uvedenej v prílohe;

m)  „harmonizované indexy“ znamenajú porovnateľné indexy HICP, HICP-CT, index cien OOH a HPI, ktoré vytvárajú všetky členské štáty;

ma)  „rýchly odhad HICP“ znamená včasný odhad HICP poskytnutý členským štátom eurozóny, ktorý môže vychádzať z predbežných informácií a a vhodných modelov, ak sú potrebné;

o)  „index Laspeyresovho typu“ znamená index, ktorým sa meria priemerná zmena v cenách medzi referenčným obdobím pre cenu a porovnávacím obdobím využitím podielu výdavkov z niektorého obdobia pred referenčným obdobím pre cenu, pričom sú podiely výdavkov prispôsobené tak, aby zohľadňovali ceny v referenčnom období pre cenu, a definuje sa takto:

 

  kde veľké písmeno sigma (∑) predstavuje znak sumácie; P označuje cenu produktu; 0 je referenčné obdobie pre cenu a t je porovnávacie obdobie; a váhy w sú podiely výdavkov za obdobie b predchádzajúce referenčnému obdobiu pre cenu a sú upravené tak, aby zohľadňovali ceny v referenčnom období pre cenu 0;

p)  „referenčné obdobie indexu“ znamená obdobie, počas ktorého má index hodnotu 100 indexových bodov;

pa)  „referenčné obdobie pre cenu“ znamená obdobie, na ktoré sa vzťahuje cena z porovnávacieho obdobia, pričom pre mesačné indexy je referenčným obdobím pre cenu december predchádzajúceho roka a pre štvrťročné indexy je referenčným obdobím pre cenu štvrtý štvrťrok predchádzajúceho roka;

q)  „základné informácie“ v súvislosti s HICP a HICP-CT znamenajú údaje týkajúce sa

–  všetkých nákupných cien produktov, ktoré je potrebné zohľadniť na výpočet podindexov ▌v súlade s týmto nariadením,

–  všetkých charakteristík, ktoré určujú cenu produktu, a všetkých ďalších charakteristík dôležitých pre príslušný účel spotreby,

–  informácií o vyberaných daniach a spotrebných daniach,

–  informácií o tom, či je cena úplne alebo čiastočne regulovaná, a

–  všetkých váh odrážajúcich úroveň a štruktúru spotreby príslušných produktov;

r)  „základné informácie“ v súvislosti s indexom cien OOH a HPI znamenajú údaje týkajúce sa

–    všetkých transakčných cien obydlí kúpených domácnosťami, ktoré je potrebné zohľadniť na výpočet ▌HPI v súlade s týmto nariadením,

–    všetkých charakteristík, ktoré určujú cenu obydlia, alebo ďalších dôležitých charakteristík;

s)  „domácnosť“ znamená domácnosť vymedzenú v prílohe A, odseku 2.119 písm. a) a b) ESA 2010, a to bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo štatút pobytu;

t)  „ekonomické územie členského štátu“ znamená územie vymedzené v prílohe A, odseku 2.05 ESA 2010, s tou výnimkou, že sa zahŕňajú extrateritoriálne enklávy nachádzajúce sa na území krajiny a nezhŕňajú sa teritoriálne enklávy nachádzajúce sa inde vo svete;

u)  „peňažné výdavky na konečnú spotrebu domácností“ znamenajú časť výdavkov na konečnú spotrebu vynaloženú:

–  domácnosťami,

–  v rámci menových transakcií,

–  na ekonomickom území členského štátu,

–  na produkty, ktoré sú určené na priame uspokojenie individuálnych potrieb alebo prianí, vymedzené v prílohe A, odseku 3.101 ESA 2010,

–  v rámci jedného alebo oboch časových období, ktoré sa porovnávajú;

v)  „významná zmena metódy tvorby“ znamená odhadovanú zmenu, ktorá ovplyvní ročnú mieru zmeny príslušného harmonizovaného indexu alebo jeho časti v každom období o viac ako:

–  0,1 percentuálneho bodu v prípade všetkých položiek HICP, HICP-CT, indexu cien OOH alebo HPI,

–  0,3, 0,4, 0,5 alebo 0,6 percentuálneho bodu v prípade akéhokoľvek odboru, skupiny, triedy alebo podtriedy ECOICOP (5 číslic) v uvedenom poradí pre HICP alebo HICP-CT.

Článok 3 Zostavovanie harmonizovaných indexov

1.  Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) všetky harmonizované indexy vymedzené v článku 2 písm. m) vo vhodnej forme.

2.  Harmonizované indexy sa zostavujú pomocou vzorca Laspeyresovho typu.

3.  HICP a HICP-CT sú založené na zmenách cien a váhach produktov začlenených do peňažných výdavkov na konečnú spotrebu domácností.

4.  HICP ani HICP-CT sa nevzťahujú na transakcie medzi domácnosťami, s výnimkou prípadov nájomného plateného nájomníkmi súkromným prenajímateľom, ak súkromní prenajímatelia pôsobia ako poskytovatelia trhových služieb nakupovaných domácnosťami (nájomníkmi).

4 a.  Indexy cien OOH sa zostavujú, ak je to možné a ak sú k dispozícii údaje, za 10 rokov, ktoré predchádzajú nadobudnutiu účinnosti tohto nariadenia.

5.  Podindexy HICP a HICP-CT sa zostavujú pre kategórie ECOICOP. Jednotné podmienky týkajúce sa členenia HICP a HICP-CT podľa kategórií ECOICOP sa prijímajú prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

5a.  V závislosti od výsledku správy podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 93/2013, pokiaľ ide o to, či je vhodné začleniť indexy cien bývania vo vlastnom obydlí do HICP, môže Komisia do jedného roka od zverejnenia tejto správy prijať delegovaný akt v súlade s článkom 10 tohto nariadenia s cieľom začleniť index cien OOH do HICP náležitým prispôsobením indexu cien OOH metodike HICP a v rámci obmedzenia rozsahu kombinácie oboch indexov podľa tohto nariadenia.

5b.  Komisia môže predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 5a o tri roky, ak usúdi, že na prijatie delegovaných aktov v ňom uvedených je potrebný dlhší čas, alebo v prípade potreby navrhne preskúmanie tohto nariadenia.

5c.  Rozčlenenie rýchlych odhadov HICP poskytovaných členskými štátmi eurozóny sa prijíma prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

5d.  Rozčlenenie rýchlych odhadov HICP poskytovaných členskými štátmi eurozóny sa prijíma prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

Článok 4 Porovnateľnosť harmonizovaných indexov

1.  Aby sa harmonizované indexy mohli považovať za porovnateľné, musí akýkoľvek rozdiel medzi krajinami na všetkých úrovniach podrobnosti odrážať jedine rozdiely v zmenách cien alebo štruktúre výdavkov.

2.  Akékoľvek podindexy harmonizovaných indexov, ktoré sa odchyľujú od pojmov a metód tohto nariadenia, sa považujú za porovnateľné, ak je ich výsledkom index, ktorého odhadovaný systematický rozdiel je:

a)  v prípade HICP a HICP-CT počas jedného roka v porovnaní s predchádzajúcim rokom v priemere menší ako 0,1 percentuálneho bodu indexu zostaveného podľa metodického prístupu podľa tohto nariadenia alebo sa rovná tejto hodnote;

b)  v prípade indexu cien OOH a HPI počas jedného roka v porovnaní s predchádzajúcim rokom v priemere menší ako 1 percentuálny bod indexu zostaveného podľa metodického prístupu podľa tohto nariadenia alebo sa rovná tejto hodnote.

Ak tento výpočet nie je možný, musia sa podrobne stanoviť dôsledky použitia metodiky, ktorá sa odchyľuje od pojmov a metód podľa tohto nariadenia.

3.  S cieľom zabezpečiť porovnateľnosť členenia HICP podľa kategórií ECOICOP na medzinárodnej úrovni je Komisia oprávnená prijímať delegované akty o zmene prílohy v súlade s článkom 10.

4.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania a splniť ciele tohto nariadenia sa prostredníctvom vykonávacích aktov vymedzujú ďalšie podrobnosti tvorby porovnateľných harmonizovaných indexov. Tieto vykonávacie akty sa týkajú:

  i)výberu vzoriek a reprezentatívnosti;

  ii)zberu a spracovávania cien;

  iii)náhrad a úpravy kvality;

  iv)zostavovania indexov;

  v)revízií;

  v)osobitných indexov;

  vii)narábania s produktmi v konkrétnych oblastiach.

  Komisia zabezpečí, aby tieto vykonávacie akty nespôsobovali veľké dodatočné zaťaženie členských štátov a respondentov.

Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

4a.   V prípade, že si to vyžaduje vedecky podložený vývoj štatistických metód na základe správy o pilotných štúdiách uvedených v článku 8 ods. 4a, je Komisia oprávnená s ohľadom na vytváranie harmonizovaných indexov prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 10 zmeniť článok 4 ods. 4 prvý pododsek tak, že do zoznamu, ktorý sa v ňom stanovuje, doplní položky, v súvislosti s ktorými sa vyžadujú ďalšie podrobnosti o štatistickej metóde, za predpokladu, že sa tieto položky neprekrývajú s už existujúcimi položkami ani nemenia rozsah alebo povahu harmonizovaných indexov stanovených v tomto nariadení.

Článok 5Základné požiadavky

1.  Členské štáty zbierajú základné informácie reprezentatívne za ich krajinu na účely vytvárania harmonizovaných indexov a ich podindexov.

2.  Tieto informácie sa získavajú od štatistických jednotiek vymedzených v nariadení Rady (EHS) č. 696/93(11).

3.  Štatistické jednotky, ktoré poskytujú informácie o produktoch zahrnutých do peňažných výdavkov na konečnú spotrebu domácností, spolupracujú pri zbere alebo poskytovaní požadovaných základných informácií. Štatistické jednotky poskytujú presné a úplné informácie, v prípade požiadavky aj v elektronickej podobe. Na žiadosť vnútroštátnych orgánov zodpovedných za zostavovanie oficiálnych štatistík poskytujú štatistické jednotky informácie v elektronickej podobe, ako sú napr. údaje snímané z čiarových kódov, a na takej úrovni podrobnosti, ktorá je nevyhnutná na tvorbu harmonizovaných indexov a hodnotenie plnenia požiadaviek na porovnateľnosť a kvalitu harmonizovaných indexov. Jednotné podmienky pre poskytovanie týchto informácií sa stanovujú prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

4.  Harmonizované indexy a ich podindexy sa upravujú na spoločné referenčné obdobie indexu 2015. Táto úprava nadobúda účinnosť indexom za január 2016.

5.  Harmonizované indexy a ich podindexy sa opäť upravujú na nové spoločné referenčné obdobie indexu v prípadoch významnej metodickej zmeny harmonizovaných indexov, ktoré sú prijaté v súlade s týmto nariadením, alebo každých 10 rokov od poslednej úpravy, začínajúc od roku 2015. Táto opätovná úprava na nové referenčné obdobie indexu nadobúda účinnosť:

a)  v prípade mesačných indexov indexom z januára druhého roka po referenčnom období indexu;

b)  v prípade štvrťročných indexov indexom v prvom štvrťroku druhého roka po referenčnom období indexu.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10 s cieľom stanoviť podrobné pravidlá opätovnej úpravy harmonizovaných indexov v prípade vedecky uznaných metodických zmien, ktoré si nevyhnutne a vo veľkej miere vyžadujú opätovnú úpravu.

6.  ▌Členské štáty nemusia vytvárať ani poskytovať podindexy HICP alebo HICP-CT, ktorých váha zodpovedá menej než jednej tisícine celkových výdavkov zahrnutých v HICP.

6a.  Členské štáty nemusia vytvárať ani poskytovať podindexy OOH alebo HPI, ktorých váha zodpovedá menej než jednej stotine celkových výdavkov majiteľa a zároveň užívateľa nehnuteľnosti na bývanie (0.1) a celkových výdavkov na nákup obydlia (H.1).

7.  Podindexy klasifikácie ECOICOP, ktoré členské štáty nie sú povinné vytvárať, pretože sa nevzťahujú na peňažné výdavky na konečnú spotrebu domácností alebo miera metodickej harmonizácie zatiaľ nie je dostatočná, :

  02.3  narkotiká;

  09.4.3   hazardné hry;

  12.2  prostitúcia;

  12.5.1  životné poistenie;

  12.6.1  nepriamo merané služby finančného sprostredkovania (FISIM).

V prípade, že sa dostatočne zlepší miera metodickej harmonizácie, je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10 s cieľom zmeniť prvý pododsek tohto odseku vypustením jedného alebo viacerých uvedených podindexov.

Článok 6Frekvencia

1.  Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) HICP, HICP-CT a ich príslušné podindexy v mesačných intervaloch vrátane podindexov, ktoré sa zostavujú v dlhších intervaloch.

2.  Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) indexy cien OOH a HPI v štvrťročných intervaloch. Na základe dobrovoľnosti sa tieto indexy môžu poskytovať v mesačných intervaloch.

3.  Členské štáty nie sú povinné vytvárať podindexy v mesačných alebo štvrťročných intervaloch, ak menej častý zber spĺňa požiadavky na porovnateľnosť uvedené v článku 4. Členské štáty informujú Komisiu (Eurostat) o kategóriách ECOICOP a OOH, ktoré majú v úmysle zbierať v intervaloch menej častých ako mesačných, resp. štvrťročných.

4.  Členské štáty každý rok revidujú a aktualizujú váhy podindexov v prípade harmonizovaných indexov. Jednotné podmienky pre poskytovanie týchto váh a metaúdajov o váhach sa stanovujú prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

4a.  Na zabezpečenie správnosti štatistických údajov poskytovaných členskými štátmi Komisia využije všetky príslušné výsady a právomoci stanovené v článku 12 nariadenia (ES) č. 223/2009.

Článok 7Lehoty, štandardy na výmenu a revízie

1.  Členské štáty poskytujú harmonizované indexy a všetky podindexy Komisii (Eurostatu) najneskôr do 20 kalendárnych dní od skončenia referenčného mesiaca v prípade mesačných radov a do 85 kalendárnych dní od skončenia referenčného štvrťroka v prípade štvrťročných radov.

1a.  Členské štáty každoročne poskytujú najneskôr do 13. februára aktualizované váhy pre mesačné indexy. Aktualizované váhy pre štvrťročné indexy sa poskytujú každý rok najneskôr do 15. júna.

1b.  Každý členský štát eurozóny poskytne rýchly odhad HICP najneskôr v predposledný kalendárny deň mesiaca, na ktorý sa HICP vzťahuje.

2.  Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) údaje a metaúdaje vyžadované týmto nariadením v súlade so štandardmi na výmenu údajov a metaúdajov.

3.  Harmonizované indexy a ich podindexy, ktoré sa už uverejnili, sa môžu revidovať.

4.  Vytvorenie ročného harmonogramu predkladania harmonizovaných indexov a podindexov uvedených v odseku 1, štandardov na výmenu údajov a metaúdajov uvedených v odseku 2 a jednotných podmienok pre revíziu uvedenú v odseku 3 sa podrobne vymedzuje prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

Článok 8Pilotné štúdie

1.  Ak sú na zostavovanie harmonizovaných indexov potrebné kvalitnejšie základné informácie alebo ak v rámci metód uvedených v článku 4 ods. 4 vznikne potreba lepšej, relevantnej a medzinárodnej porovnateľnosti indexov, Komisia (Eurostat) môže začať realizovať pilotné štúdie, ktoré majú členské štáty vykonávať na základe dobrovoľnosti.

1a.  V prípade potreby sa zo všeobecného rozpočtu Únie poskytujú príspevky na financovanie pilotných štúdií.

2.  Pilotnými štúdiami sa posudzuje uskutočniteľnosť získavania kvalitnejších údajov a zloženia základných informácií alebo prijímania nových metodických prístupov, ako aj súvisiace náklady.

3.  Výsledky pilotných štúdií vyhodnocuje Komisia (Eurostat) v úzkej spolupráci s členskými štátmi a hlavnými používateľmi harmonizovaných indexov, pričom sa zohľadňuje prínos kvalitnejších základných informácií alebo nových metodických prístupov v porovnaní s dodatočnými nákladmi na zber a zostavovanie.

4.  Na základe vyhodnotenia pilotných štúdií je Komisia oprávnená prijať delegované akty v súlade s článkom 10 s cieľom doplniť toto nariadenie o požiadavky na kvalitu údajov a zloženie na získanie základných informácií požadovaných na zostavenie harmonizovaných indexov, ktorými sa spresnia existujúce požiadavky, alebo zlepšené metódy, ktorými sa v žiadnom prípade nezmenia základné východiská metód stanovených v tomto nariadení.

4a.  Komisia (Eurostat) vypracuje do 31. decembra 2020 a následne každých päť rokov správu pre Európsky parlament a Radu, v ktorej vyhodnotí hlavné výsledky pilotných štúdií, ak sa uplatňujú.

Článok 9Hodnotenie kvality

1.  Členské štáty zabezpečujú kvalitu poskytovaných harmonizovaných indexov. Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú štandardné kritériá kvality stanovené v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009.

2.  Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu):

a)  výročnú správu o kvalite, ktorá sa vzťahuje na kritériá kvality uvedené v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č 223/2009;

b)  ročný súpis s podrobnosťami o zdrojoch údajov, vymedzeniach a použitých metódach vrátane podrobností o prípadných rozdieloch medzi použitými štatistickými metódami a metódami, ktoré sa odporúčajú v metodickej príručke; a

c)  na žiadosť Komisie (Eurostatu) ďalšie súvisiace informácie na takej úrovni podrobnosti, ktorá je nevyhnutná na hodnotenie plnenia požiadaviek porovnateľnosti a kvality harmonizovaných indexov.

3.  Ak má členský štát v úmysle zaviesť významnú zmenu metód tvorby harmonizovaných indexov alebo ich častí, informuje Komisiu (Eurostat) najneskôr tri mesiace pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny. Členský štát poskytuje Komisii (Eurostatu) vyčíslenie vplyvu tejto zmeny.

4.  Požiadavky na technické zabezpečenie kvality týkajúce sa obsahu výročných správ o kvalite, lehoty na predkladanie správ Komisii (Eurostatu) a štruktúra súpisu sa stanovujú prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

Článok 10Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa na Komisiu prenáša za podmienok uvedených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomocí uvedených v článku 4 ods. 3, článku 4 ods. 4a, článku 5 ods. 5, článku 5 ods. 7 a článku 8 ods. 4 sa udeľuje na neurčité obdobie.

2a.  Komisia by mala pri prijímaní delegovaných aktov uvedených v článku 4 ods. 3, článku 4 ods. 4a, článku 5 ods. 5, článku 5 ods. 7 a článku 8 ods. 4 zabezpečiť, aby delegované akty nespôsobovali členským štátom ani respondentom výraznú dodatočnú záťaž ani nemenili uplatniteľný základný koncepčný rámec. Pri prijímaní a vykonávaní týchto delegovaných aktov sa v plnom rozsahu zohľadňuje analýza efektívnosti nákladov.

3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomocí uvedených v článku 4 ods. 3, článku 4 ods. 4a, článku 5 ods. 5, článku 5 ods. 7 a článku 8 ods. 4 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Rozhodnutím sa neovplyvňuje platnosť už účinných delegovaných aktov.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 3, článku 4 ods. 4a, článku 5 ods. 5, článku 5 ods. 7 a článku 8 ods. 4 nadobudne účinnosť len vtedy, ak v lehote troch mesiacov od oznámenia tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade voči nemu Európsky parlament alebo Rada nevznesú žiadne námietky, alebo ak pred uplynutím tejto lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu, že nevznesú námietky. Táto lehota sa na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady predlžuje o tri mesiace.

Článok 11Výbor

1.  Komisii pomáha Výbor pre Európsky štatistický systém zriadený podľa nariadenia (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Pri odkaze na tento odsek sa uplatňuje článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 12Zrušenie

1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, členské štáty naďalej poskytujú harmonizované indexy v súlade s nariadením (ES) č. 2494/95 až do predkladania údajov, ktoré sa vzťahujú na rok 2015.

2.  Nariadenie (ES) č. 2494/95 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2016. Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 13Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Po prvýkrát sa uplatňuje na údaje, ktoré sa vzťahujú na január 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlamentZa Radu

predseda          predseda

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Týmto návrhom Komisie na nariadenie sa stanovuje jednotný právny rámec pre vývoj, tvorbu a zverejňovanie údajov o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) a indexoch cien nehnuteľností na bývanie (HPI) na úrovni Únie, ako aj na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. HICP slúži ako meradlo inflácie používané okrem iného ako dôležitý vstup pre deflačné ekonomické hodnoty, ako sú mzdy, nájomné či úrokové sadzby, a teda predstavuje základ hospodárskych a menových politických rozhodnutí. Je preto veľmi dôležité, aby tieto štatistiky boli objektívne, nestranné a porovnateľné vo všetkých členských štátoch a vo všetkých oblastiach produktov.

Súčasne platné nariadenie o HICP je z roku 1995: nový vývoj v štatistikách spotrebiteľských cien si vyžaduje revíziu rámca, aby sa zabezpečila maximálna porovnateľnosť pre hlavných používateľov HICP. V nariadení sa tiež zohľadňujú zmeny v rozhodovacom procese EÚ zavedené Lisabonskou zmluvou, ktoré oprávňujú Komisiu (v tomto prípade Eurostat) vydávať vykonávacie opatrenia (vykonávacie akty) alebo legislatívne opatrenia, ktorými sa môžu zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (delegované akty). Preto sa podľa návrhu Komisie majú mnohé činnosti, ako je napríklad určenie vhodnej metodiky na tvorbu harmonizovaných indexov medzi krajinami alebo aktualizáciu váhy podindexov HICP, stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov.

Spravodajca vo všeobecnosti pozitívne hodnotí návrh Komisie, najmä pokiaľ ide o analýzu inflácie, ktorá má zahrnúť informácie o vplyve daňových zmien na infláciu. HICP-CT je dôležitým nástrojom na analýzu príčin inflácie a predpovedanie vplyvu budúcich daňových zmien na infláciu, a preto sa v návrhu správy navrhuje, aby sa HICP a HICP-CT rozčleňovali podľa kategórií Európskej klasifikácie individuálnej spotreby podľa účelu (ECOICOP). Čo sa však týka právomoci Komisie zmeniť niektoré prvky prostredníctvom delegovaných aktov, dve otázky sú vylúčené a stanovené priamo v nariadení. Prvou z nich je určenie podindexov HICP, ktorých podiel na celkovom koši je zanedbateľný. Druhou je výber podindexov, ktorých vytváranie sa môže pozastaviť, a to buď preto, že niektoré z nich nepokrývajú konečnú peňažnú spotrebu domácností, alebo preto, že miera metodickej harmonizácie zatiaľ nie je v tejto fáze dostatočná.

Okrem toho, keďže včasné predbežné údaje o inflácii majú zásadný význam najmä pre vykonávanie menovej politiky, v návrhu správy sa požaduje vypracovávanie rýchlych odhadov HICP, ktoré majú každý mesiac poskytovať členské štáty eurozóny, a rozčlenenie rýchlych odhadov HICP, indexov cien bývania vo vlastnom obydlí (OOH) a HPI, ktoré sa má prijať prostredníctvom vykonávacích aktov.

Napokon, vzhľadom na význam pilotných štúdií sa stanovilo, že Komisia podľa potreby prispeje k ich financovaniu. Komisia by mala každých päť rokov vypracovať správu pre Európsky parlament a Radu, v ktorej vyhodnotí hlavné zistenia pilotných štúdií.

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (zrušenie nariadenia (ES) č. 2494/95)

Referenčné čísla

COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD)

Dátum predloženia v EP

9.12.2014

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

15.12.2014

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

15.12.2014

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

IMCO

21.1.2015

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Roberto Gualtieri

13.1.2015

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.7.2015

13.10.2015

 

 

Dátum prijatia

13.10.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

6

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Eva Kaili, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Bernard Monot, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Andreas Schwab, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Dátum predloženia

27.10.2015

(1)

Ú. v. EÚ C 209, 25.6.2015, s. 3.

(2)

Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(3)

  Ú. v. EÚ C 209, 25.6.2015, s. 3.

(4)

  Nariadenie Rady (ES) č. 2494/95 z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 257, 27.10.1995, s. 1).

(5)

  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Inteligentná regulácia v Európskej únii, COM(2010)0543.

(6)

  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o metóde tvorby štatistiky EÚ: vízia pre nasledujúce desaťročie, COM(2009)0404 final.

(7)

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 93/2013 z 1. februára 2013, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien, pokiaľ ide o stanovenie indexov cien bývania vo vlastnom obydlí (Ú. v. EÚ L 33, 2.2.2013, s. 14).

(8)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s.164).

(9)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ  L 55, 28.2.2011, s. 13).

(10)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).

(11)

  Nariadenie Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v Spoločenstve (Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia