RAPPORT SUPPLIMENTARI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar medjazzjoni fl-assigurazzjoni (riformulazzjoni)

  3.11.2015 - (COM(2012)0360 – C7‑0180/2012 – 2012/0175(COD)) - ***I

  Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
  Rapporteur: Werner Langen
  (Riformulazzjoni – Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura)


  Proċedura : 2012/0175(COD)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A8-0315/2015
  Testi mressqa :
  A8-0315/2015
  Testi adottati :

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar medjazzjoni fl-assigurazzjoni (riformulazzjoni)

  (COM(2012)0360 – C8‑0180/2012 – 2012/0175(COD))

  (Proċedura leġiżlattiva ordinarja – riformulazzjoni)

  Il-Parlament Ewropew,

  –  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2012)0360),

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), l-Artikolu 53(1) u l-Artikolu 62 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8‑0180/2012),

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

  –  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-13 ta’ Diċembru 2012[1],

  –    wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta’ Novembru 2001 dwar użu aktar strutturat tat-teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali[2],

  –  wara li kkunsidra l-ittra tad-9 ta’ Novembru 2012 mill-Kumitat għall-Affarijiet Legali lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji skont l-Artikolu 104(3) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

  –  wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill fl-ittra tat-22 ta’ Lulju 2015 biex japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

  –  wara li kkunsidra l-Artikoli 104, 59 u 61(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

  –  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur kif ukoll tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0085/2014),

  –  wara li kkunsidra l-emendi li adotta waqt is-seduta tiegħu tas-26 ta’ Frar 2014[3],

  –  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-18 ta’ Settembru 2014 dwar ħidma mhux mitmuma mis-seba’ leġiżlatura parlamentari,

  –  wara li kkunsidra r-rapport supplimentari tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0315/2015),

  A.  billi, skont il-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv tas-servizzi legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta tal-Kummissjoni ma tinkludi ebda tibdil sustanzjali ħlief dak identifikat bħala tali fil-proposta u billi, f’dak li jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma’ dan it-tibdil, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-testi eżistenti mingħajr ebda tibdil fis-sustanza;

  1.    Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taħt, filwaqt li jikkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv tas-servizzi legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

  2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b’mod sustanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

  3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

  Emenda    1

  EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW[4]*

  għall-proposta tal-Kummissjoni

  ---------------------------------------------------------

  DIRETTIVA (UE) 2015/... TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

  dwar id-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u li tħassar id-Direttiva 2002/92/KE(riformulazzjoni)

  (Test b'relevanza għaż-ŻEE)

  IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

  Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 53(1) u l-Artikolu 62 tiegħu,

  Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

  Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

  Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew[5],

  Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja[6],

  Billi:

  (1)  Għandhom isiru ▌numru ta' emendi fid-Direttiva 2002/92/KE tal-Parlament u tal-Kunsill ▌[7]. F'interess ta' ċarezza dik id-Direttiva għandha tiġi riformulata.

  (2)  Billi l-objettiv ewlieni u s-suġġett ta’ din ir-riformulazzjoni huwa li jiġu armonizzati d-dispożizzjonijiet nazzjonali li jikkonċernaw id-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni, u billi dik l-attività titwettaq madwar l-Unjoni, din id-Direttiva ġdida għandha tissejjes fuq l-Artikolu 53(1) u l-Artikolu 62 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Il-forma ta’ direttiva hija xierqa, sabiex tippermetti li d-dispożizzjonijiet implimentattivi fl-oqsma koperti minn din id-Direttiva, fejn meħtieġ, ikunu jistgħu jiġu aġġustati għal kwalunkwe sitwazzjoni speċifika li jkun hemm fis-suq u fis-sistema legali partikulari ta’ kull Stat Membru. Din id-Direttiva għandu jkollha fil-mira wkoll il-koordinazzjoni tar-regoli nazzjonali li jikkonċernaw aċċess għall-attività ta’ distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni.

  (3)   Madankollu, din id-Direttiva timmira lejn armonizzazzjoni minima u għalhekk m’għandhiex tipprekludi lill-Istati Membri milli jżommu jew idaħħlu dispożizzjonijiet aktar rigorużi biex jipproteġu lill-konsumaturi, sakemm dawn id-dispożizzjonijiet ikunu konsistenti mal-liġi tal-Unjoni, inkluża din id-Direttiva.

  (4)  L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni għandhom rwol ċentrali fid-distribuzzjoni ta' prodotti tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni fl-Unjoni.

  (5)  Tipi differenti ta' persuni jew istituzzjonijiet, bħal aġenti, sensara u operaturi ta' bankassigurazzjoni, impriżi tal-assigurazzjoni, aġenti tal-ivvjaġġar u kumpaniji tal-kiri ta’ karozzi, jistgħu jqassmu prodotti tal-assigurazzjoni. L-ugwaljanza fit-trattament fost l-operaturi, u l-protezzjoni tal-klijenti, jeħtieġu li dawk il-persuni jew istituzzjonijiet ikunu lkoll koperti b'din id-Direttiva.

  (6)   Il-konsumaturi għandhom jibbenefikaw mill-istess livell ta’ protezzjoni, minkejja d-differenzi bejn il-mezzi ta’ distribuzzjoni. Sabiex ikun żgurat li jkun japplika l-istess livell ta’ protezzjoni u li l-konsumatur jista’ jgawdi standards komparabbli, b’mod partikulari fl-iżvelar ta’ informazzjoni, huwa fundamentali li jkun hemm kundizzjonijiet ugwali għad-distributuri.

  (7)  L-applikazzjoni tad-Direttiva 2002/92/KE wriet li għadd ta’ dispożizzjonijiet jeħtieġu jiġu ppreċiżati iktar, bil-għan li jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju tad-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni ▌u li l-protezzjoni tal-klijenti teħtieġ li l-kamp ta’ applikazzjoni tagħha jitwessa' biex jinkludi kull bejgħ ta’ prodotti tal-assigurazzjoni ▌. ▌L-impriżi tal-assigurazzjoni li jbigħu l-prodotti tal-assigurazzjoni direttament għandhom jinġiebu wkoll fil-kamp ta’ applikazzjoni ta' din id-Direttiva l-ġdida, b’mod simili, bħala aġenti tal-assigurazzjoni u sensara.

  (8)  Sabiex jiġi ggarantit li japplika l-istess livell ta’ protezzjoni irrispettivament mill-mezz li bih il-klijenti jixtru prodott tal-assigurazzjoni, sew direttament minn impriża tal-assigurazzjoni sew indirettament minn intermedjarju tal-assigurazzjoni, il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva għandu jkopri mhux biss l-impriżi tal-assigurazzjoni jew l-intermedjarji, iżda wkoll parteċipanti oħra fis-suq li jbigħu prodotti tal-assigurazzjoni fuq bażi anċillari bħal pereżempju l-aġenti tal-ivvjaġġar u l-kumpaniji tal-kiri tal-karozzi, sakemm ma jkunux jissodisfaw il-kundizzjonijiet għal eżenżjoni.

  (9)  Għad hemm differenzi sostanzjali bejn dispożizzjonijiet nazzjonali li joħolqu ostakoli għall-bidu u l-insegwiment tal-attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni fis-suq intern. Hemm bżonn li s-suq intern jiġi msaħħaħ ulterjorment u li jiġi promoss suq intern reali għal prodotti u servizzi tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja u dawk mhux fuq il-ħajja.

  (10)  It-taqlib finanzjarju riċenti u li għadu għaddej issottolinja l-ħtieġa importanti li tiġi żgurata protezzjoni effettiva tal-konsumaturi ma' kull settur finanzjarju. Għaldaqstant, huwa xieraq li tissaħħaħ il-fiduċja tal-klijenti, kif ukoll li t-trattament regolatorju tad-distribuzzjoni ta’ prodotti tal-assigurazzjoni jinġieb iktar uniformi, sabiex jiġi żgurat livell xieraq ta’ protezzjoni tal-klijenti madwar l-Unjoni. Il-livell ta’ protezzjoni tal-konsumaturi għandu jiżdied fir-rigward tad-Direttiva 2002/92/KE sabiex tonqos il-ħtieġa għal miżuri nazzjonali li jvarjaw. Huwa importanti li titqies in-natura speċifika tal-kuntratti tal-assigurazzjoni meta mqabbla mal-prodotti ta' investiment irregolati skont id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[8]. Għalhekk id-distribuzzjoni ta’ kuntratti tal-assigurazzjoni, inklużi prodotti ta’ investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni, għandhom jiġu regolati taħt din id-Direttiva u allinjati ma d-Direttiva 2014/65/UE. l-istandards minimi għandhom jogħlew fir-rigward tar-regoli ta’ distribuzzjoni u għandhom jinħolqu kundizzjonijiet indaqs fir-rigward tal-prodotti kollha ta’ investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni.

  (11)  Din id-Direttiva għandha tapplika għal persuni li l-attività tagħhom tikkonsisti fil-provvista ta’ servizzi ta’ distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni lil partijiet terzi ▌.

  (12)  Din id-Direttiva għandha tapplika għal persuni li l-attività tagħhom tikkonsisti fil-provvista ta' tagħrif dwar kuntratt wieħed jew aktar tal-assigurazzjoni ▌, bi tweġiba għal kriterji magħżula mill-klijenti, ikunx permezz ta’ websajt jew tip ta’ midja oħra, jew fil-provvista ta’ klassifikazzjoni ta’ prodotti ta’ assigurazzjoni ▌, jew ta’ skont fuq il-prezz ta’ kuntratt tal-assigurazzjoni, fejn il-klijent huwa kapaċi jikkonkludi direttament jew indirettament kuntratt tal-assigurazzjoni fi tmiem il-proċess. Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika għal websajts amministrati minn awtoritajiet pubbliċi jew assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi li m’għandhomx l-għan li jikkonkludu xi kuntratt iżda sempliċement li jqabblu l-prodotti tal-assigurazzjoni disponibbli fis-suq.

  (13)   Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika għas-sempliċi introduzzjoni ta’ attivitajiet li jikkonsistu fil-provvista ta’ data u tagħrif dwar detenturi potenzjali ta’ poloz lil intermedjarji jew impriżi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni, u lanqas ta’ tagħrif dwar prodotti tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni, jew dwar intermedjarju jew impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni, lil detenturi potenzjali ta’ poloz.

  (14)  Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal persuni b'attività professjonali oħra, bħal esperti tat-taxxa, kontabilisti jew avukati, li jipprovdu konsulenza dwar il-kopertura ta' assigurazzjoni fuq bażi inċidentali matul dik l-attività l-oħra professjonali, lanqas ma għandha tapplika sempliċement għall-provvista ta' tagħrif ta' natura ġenerali dwar prodotti ta' assigurazzjoni, sakemm l-għan ta' dik l-attività ma jkunx li jgħin lill-konsumatur jikkonkludi jew iwettaq kuntratt ta' assigurazzjoni jew riassigurazzjoni. Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika għall-ġestjoni professjonali ta' pretensjonijiet f'isem impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni, u lanqas għall-aġġustament tat-telf u l-valutazzjoni esperta tal-pretensjonijiet.

  (15)   Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika għal persuni li jwettqu d-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni bħala attività anċillari, meta l-primjum ma jaqbiżx ċertu ammont u r-riskji koperti jkunu limitati. Tali assigurazzjoni tista’ tkun komplementari għal prodott jew għal servizz, inkluż ir-riskju li servizz li jkun mistenni jintuża f’ċertu punt ta’ żmien ma jintużax, bħal vjaġġ bil-ferrovija, abbonament f’ġinnasju jew dħul staġonali fit-teatru, u riskji oħra relatati mal-ivvjaġġar bħall-kanċellazzjoni jew it-telf ta’ bagalji. Madankollu, sabiex ikun żgurat li jkun hemm dejjem livell adegwat ta’ protezzjoni tal-konsumatur abbinat mal-attività ta’ distribuzzjoni tal-assigurazzjoni, distributur tal-assigurazzjoni li jwettaq attività ta’ distribuzzjoni permezz ta’ intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari eżentat mir-rekwiżiti stipulati f’din id-Direttiva, għandu jiżgura li jiġu ssodisfati ċerti rekwiżiti bażiċi, bħall-komunikazzjoni tal-identità tiegħu u l-mod li bih jista' jsir ilment, u li d-domandi u l-ħtiġijiet tal-konsumatur jiġu kkunsidrati.

  (16)   Din id-Direttiva għandha tiżgura li japplika l-istess livell ta’ protezzjoni tal-konsumatur u li l-konsumaturi kollha jkunu jistgħu jibbenefikaw minn standards komparabbli. Din id-Direttiva għandha tippromwovi kundizzjonijiet indaqs u kompetizzjoni b’termini ugwali bejn l-intermedjarji, kemm jekk ikunu marbuta ma’ impriża tal-assigurazzjoni u kemm jekk le. Ikun ta’ benefiċċju għall-konsumaturi jekk id-distribuzzjoni tal-prodotti tal-assigurazzjoni ssir permezz ta’ mezzi differenti u permezz ta’ intermedjarji b’forom differenti ta’ kooperazzjoni mal-impriżi tal-assigurazzjoni, sakemm dawn ikollhom japplikaw regoli simili għall-protezzjoni tal-konsumaturi. Dan għandu jitqies mill-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva.

  (17)   Din id-Direttiva għandha tqis id-differenzi fit-tipi ta' mezzi ta' distribuzzjoni. Għandha pereżempju tqis il-karatteristiċi tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni li għandhom obbligu kuntrattwali li jwettqu negozju ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni esklużivament ma’ impriża tal-assigurazzjoni waħda jew aktar (intermedjarji tal-assigurazzjoni abbinata) li jeżistu f’ċerti swieq tal-Istati Membri u għandha tistabbilixxi kundizzjonijiet adegwati u proporzjonati applikabbli għat-tipi differenti ta’ distribuzzjoni. B’mod partikulari, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jistipulaw li d-distributur tal-assigurazzjoni jew r-riassigurazzjoni responsabbli għall-attività ta’ assigurazzjoni, riassigurazzjoni jew intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari għandu jiżgura li tali intermedjarju jissodisfa l-kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni u għandu jirreġistra dak l-intermedjarju.

  (18)  L-intermedjarji tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari li huma persuni fiżiċi għandhom ikunu reġistrati mal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikollhom ir-residenza tagħhom. Fir-rigward ta’ dawk il-persuni li jivvjaġġaw ta’ kuljum bejn l-Istat Membru tar-residenza privata tagħhom u l-Istat Membru minn fejn iwettqu l-attività ta’ distribuzzjoni tagħhom i.e. residenza professjonali tagħhom, l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni għandu jkun dak tar-residenza professjonali. Dawk l-intermedjarji tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari li huma persuni ġuridiċi għandhom ikunu reġistrati mal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikollhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom jew, jekk skont il-liġi nazzjonali tagħhom ma għandhomx uffiċċju reġsutrat, l-uffiċċju ewlieni tagħhom. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jħallu lil korpi oħra jikkooperaw mal-awtoritajiet kompetenti fir-reġistrazzjoni u r-regolazzjoni tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni. L-intermedjarji tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari għandhom ikunu reġistrati sakemm ikunu jikkonformaw ma' rekwiżiti professjonali stretti b'rabta mal-kompetenza, ir-reputazzjoni tajba, il-kopertura ta' indemnità professjonali u l-kapaċità finanzjarja tagħhom. L-intermedjarji ▌li diġà huma reġistrati fl-Istati Membri m'għandhomx jiġu rikjesti li jerġgħu jirreġistraw taħt din id-Direttiva.

  (19)   L-inabbiltà tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni li joperaw liberament mal-Unjoni kollha tfixkel il-funzjonament xieraq tas-suq intern tal-assigurazzjoni. Din id-Direttiva tirrappreżenta pass importanti lejn livell akbar ta’ protezzjoni tal-konsumatur u integrazzjoni tas-suq.

  (20)  L-intermedjarji tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari għandhom ikunu jistgħu jgawdu mil-libertà ta' stabbiliment u l-libertà li jipprovdu servizzi li huma mnaqqxa fit-TFUE. Skont dan, ir-reġistrazzjoni ▌mal-Istat Membru tad-domiċilju tagħhom għandha tippermetti lill-intermedjarji tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari joperaw fi Stati Membri oħra, skont il-prinċipji ta' libertà ta' stabbiliment u libertà li jiġu pprovduti servizzi, sakemm ikunu ġew segwiti proċeduri adatti ta’ notifika bejn l-awtoritajiet kompetenti.

  (21)   Sabiex ikun żgurat servizz ta’ kwalità għolja u protezzjoni tal-konsumatur effikaċi, l-Istati Membri ta’ domiċilju u dawk ospitanti għandhom jikkooperaw mill-qrib fl-infurzar tal-obbligi stabbiliti f’din id-Direttiva. Fil-każ fejn l-intermedjarji tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari jkollhom negozju fi Stati Membri differenti, skont il-libertà li jiġu pprovduti servizzi, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju għandu jkun responsabbli li jiżgura l-konformità mal-obbligi stabbiliti f’din id-Direttiva fir-rigward tan-negozju kollu fi ħdan is-suq intern. Jekk l-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ospitanti ssir taf b’xi ksur ta' obbligi li qed iseħħ fi ħdan it-territorju tagħha, din għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju, li mbagħad din min-naħa tagħha għandha tkun obbligata tieħu miżuri adegwati. Dan huwa l-każ b’mod partikolari fir-rigward ta' ksur ta’ regoli dwar ir-reputazzjoni tajba, l-għarfien professjonali u rekwiżiti ta' kompetenza jew dwar il-kondotta tal-operazzjonijiet. Barra minn hekk, l-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ospitanti għandha tkun tista’ tintervjeni, jekk l-Istat Membru tad-domiċilju jonqos milli jieħu miżuri adegwati jew jekk il-miżuri meħuda ma jkunux biżżejjed.

  (22)   Fil-każ tat-twaqqif ta’ fergħa jew ta’ preżenza permanenti fi Stat Membru ieħor huwa xieraq li r-responsabbiltà għall-infurzar tinqasam bejn l-Istati Membri tad-domiċilju u dawk ospitanti. Filwaqt li r-responsabbiltà għall-konformità mal-obbligi li jaffetwaw in-negozju kollu kemm hu – bħar-regoli dwar ir-rekwiżiti professjonali – għandha tibqa’ tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju, taħt l-istess arranġament bħal fil-każ tal-provvista ta’ servizzi, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandha terfa’ r-responsabbiltà għall-infurzar tar-regoli dwar ir-rekwiżiti ta’ informazzjoni u l-kondotta tal-operazzjonijiet fir-rigward tas-servizzi pprovduti fi ħdan it-territorju tiegħu. Madankollu, jekk l-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ospitanti ssir taf b’xi ksur ta' obbligi li qed iseħħ fi ħdan it-territorju tagħha, li fir-rigward tagħhom din id-Direttiva ma tqisx li huma responsabbiltà fuql-Istat Membru ospitanti, din għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju, li mbagħad din min-naħa tagħha għandha tkun obbligata tieħu miżuri adegwati. Dan huwa l-każ b’mod partikolari fir-rigward ta' ksur ta’ regoli dwar ir-reputazzjoni tajba, l-għarfien professjonali u rekwiżiti ta' kompetenza. Barra minn hekk, l-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ospitanti għandha tkun intitolata tintervjeni, jekk l-Istat Membru tad-domiċilju jonqos milli jieħu miżuri adegwati jew jekk il-miżuri meħuda ma jkunux biżżejjed.

  (23)   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandu jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom il-mezzi kollha meħtieġa biex jiżguraw it-twettiq tajjeb tan-negozju minn intermedjarji tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari madwar l-Unjoni, kemm jekk dan jitwettaq skont id-dritt tal-istabbiliment u kemm jekk skont il-libertà li jiġu pprovduti servizzi. Sabiex tkun żgurata l-effikaċja tas-superviżjoni, l-azzjonijiet kollha li jittieħdu mill-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu proporzjonati skont in-natura, l-iskala u l-kumplessità tar-riskji inerenti fin-negozju ta’ distributur partikolari, irrispettivament mill-importanza tad-distributur ikkonċernat għall-istabilità finanzjarja ġenerali tas-suq.

  (24)  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu punt uniku ta’ informazzjoni li jagħti aċċess għar-reġistri tagħhom għall-intermedjarji tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari. Dak il-punt uniku ta’ informazzjoni għandu jipprovdi wkoll ħolqa elettronika lejn il-websajt ta’ kull awtorità kompetenti rilevanti f´kull Stat Membru. Bil-għan li tittejjeb it-trasparenza u li jiġi ffaċilitat il-kummerċ transfruntier, l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol ('EIOPA') stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[9] għandha tistabbilixxi, tippubblika u taġġorna bażi tad-data elettronika waħdanija, li żżomm rekord ta’ kull intermedjarju tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni u kull intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari li jkun innotifika l-intenzjoni li jeżerċita l-libertà ta' stabbiliment tiegħu, jew il-libertà li jipprovdi servizzi. Biex dan ikun possibbli, l-Istati Membri għandhom jipprovdi t-tagħrif rilevanti lill-EIOPA mingħajr dewmien. Il-bażi tad-data għandha tipprovdi hyperlink lejn il-websajt ta’ kull awtorità kompetenti rilevanti f’kull Stat Membru. Kull awtorità kompetenti minn kull Stat Membru għandha tipprovdi, fuq il-websajt tagħha, hyperlink għall-bażi tad-data.

  (25)   Kull preżenza permanenti ta’ intermedjarju fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor li hija ekwivalenti għal fergħa għandha tiġi ttrattata bl-istess mod bħal fergħa, sakemm l-intermedjarju ma jistabbilixxix b’mod leġittimu l-preżenza tiegħu f'forma ġuridika oħra. Dan jista’ jkun il-każ, skont ċirkostanzi ulterjuri, anke fejn il-preżenza ma jkollhiex formalment l-għamla ta' fergħa, iżda tkun tikkonsisti biss f’uffiċċju mmexxi mill-persunal proprju tal-intermedjarju jew minn persuna indipendenti iżda li jkollha l-awtorità permanenti biex taġixxi bħala intermedjarju bl-istess mod bħal aġenzija.

  (26)  Għandhom jiġu stipulati biċ-ċar id-drittijiet u r-responsabbiltajiet relattivi tal-Istati Membri tad-domiċilju u tal-Istati Membri ospitanti, f'dak li jirrigwarda l-monitoraġġ tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari li jkunu rreġistrati minnhom, jew li jkomplu b'attivitajiet ta’ distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew fir-riassigurazzjoni fit-territorju tagħhom stess, b'eżerċizzju tad-drittijiet tal-libertà ta' stabbiliment jew tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi.

  (27)  Sabiex jiġu ttrattati sitwazzjonijiet li fihom intermedjarju tal-assigurazzjoni jew intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari jkun stabbilit fi Stat Membru għall-fini biss li jevita r-regoli ta’ Stat Membru ieħor li jkun il-post fejn iwettaq l-attività tiegħu kompletament jew prinċipalment, il-possibilità li l-Istat Membru ospitanti jieħu miżuri ta’ prekawzjoni tista’ tikkostitwixxi soluzzjoni adegwata meta l-funzjonament xieraq tas-suq tal-assigurazzjoni tal-Istat Membru ospitanti jkun qiegħed f’riskju, u din id-Direttiva m'għandhiex tipprevjeni dan. Madankollu, dawk il-miżuri m’għandhomx jostakolaw il-libertà li jiġu pprovduti servizzi u l-libertà ta’ stabbiliment, jew jostakolaw l-aċċess għal attività transfruntiera.

  (28)  Huwa importanti li jiġi ggarantit livell għoli ta’ professjonaliżmu u kompetenza fost l-intermedjarji tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari, kif ukoll fost l-impjegati ta’ impriżi tal-assigurazzjoni li jkunu involuti fl-attivitajiet ta’ qabel, matul u wara l-bejgħ ta’ poloz tal-assigurazzjoni. Għaldaqstant, l-għarfien professjonali tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari, u tal-impjegati ta’ impriżi tal-assigurazzjoni għandu jlaħħaq mal-livell ta’ kumplessità ta’ dawk l-attivitajiet. L-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari għandhom ikunu jafu t-termini u l-kundizzjonijiet tal-poloz li jqassmu u fejn xieraq, ir-regoli dwar it-trattament ta’ pretensjonijiet u lmenti.

  (29)   Għandu jiġi żgurat li jitkompla t-taħriġ u l-iżvilupp. Tali taħriġ u żvilupp għandu jinkludi tipi differenti ta' opportunitajiet ta' taħriġ iffaċilitat, inklużi korsijiet, tagħlim elettroniku u mentoring. Kwistjonijiet dwar il-forma, is-sustanza u ċ-ċertifikati mitluba jew evidenza adegwata oħra, bħal reġistrazzjoni f’reġistru jew is-suċċess f’eżami għandhom ikunu rregolati mill-Istati Membri.

  (30)   Ir-rekwiżiti dwar l-integrità jikkontribwixxu għal settur tal-assigurazzjoni solidu u affidabbli u għall-objettiv ta’ protezzjoni adegwata għad-detenturi tal-polza. Dawk ir-rekwiżiti jinkludu li wieħed ikollu kondotta kriminali nadifa jew ekwivalent nazzjonali ieħor fir-rigward ta’ ċerti offiżi bħal offiżi taħt il-leġislazzjoni dwar is-servizzi finanzjarji, offiżi li jikkonċernaw id-diżonestà, il-frodi jew reat finanzjarju jew offiżi oħra fil-qafas tal-liġi tal-kumpaniji, il-liġi dwar il-fallimenti jew il-liġi dwar l-insolvenzi.

  (31)   Bl-istess mod huwa importanti li persuni rilevanti fi ħdan l-istruttura tat-tmexxija ta' intermedjarju tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni jew intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari li huma involuti fid-distribuzzjoni ta’ prodotti tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni, kif ukoll l-impjegati rilevanti ta’ distributur tal-assigurazzjoni involuti direattament fid-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jkollhom livell adegwat ta’ għarfien u ta’ kompetenza fir-rigward tal-attività ta’ distribuzzjoni. L-adegwatezza tal-livell ta’ għarfien u ta’ kompetenza għandha tiġi żgurata bl-applikazzjoni ta’ rekwiżiti professjonali u tal-għarfien speċifiċi għal dawk il-persuni.

  (32)   L-Istati Membri m’għandux ikollhom għalfejn jikkunsidraw lil dawk il-maniġers jew impjegati li mhumiex involuti direttament fid-distribuzzjoni ta’ prodotti tal-assigurazzjoni bħala persuni rilevanti. Għal dak li jirrigwarda intermedjarji u impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni, l-impjegati kollha involuti direttament fl-attività ta' distribuzzjoni għandhom ikunu mistennija jkollhom livell adegwat ta' għarfien u ta' kompetenza b' ċerti eċċezzjonijiet, pereżempju għal dawk li għandhom biss kompiti amministrattivi. Għal dak li jirrigwarda intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari, tal-anqas il-persuni responsabbli għad-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni anċillari għandhom jitqiesu fost l-impjegati rilevanti li mistennija jkollhom livell adegwat ta’ għarfien u ta’ kompetenza. Fejn d-distributur tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni jkun persuna ġuridika, il-persuni fi ħdan l-istruttura ta’ tmexxija inkarigati li jwettqu politiki u proċeduri relatati mal-attività ta' distribuzzjoni ta' prodotti tal-assigurazzjoni għandhom ukoll jissodisfaw rekwiżiti ta' għarfien u ta’ kompetenza adegwati. Għalhekk, il-persuna li tkun responsabbli għall-attività ta’ distribuzzjoni tal-assigurazzjoni fi ħdan l-intermedjazzjoni tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni u l-intermedjazzjoni tal-assigurazzjoni anċillari għandha dejjem tissodisfa r-rekwiżiti ta’ għarfien u ta’ kompetenza.

  (33)   Għal dak li jirrigwarda intermedjarji tal-assigurazzjoni u impriżi tal-assigurazzjoni li jbigħu prodotti ta’ investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni lil klijenti bl-imnut jew li jipprovdu konsulenza dwarhom, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawn ikollhom livell adegwat ta’ għarfien u ta’ kompetenza fir-rigward tal-prodotti li qed joffru. Tali rekwiżit huwa partikolarment importanti minħabba l-kumplessità akbar u l-innovazzjoni kontinwa fit-tfassil ta’ prodotti ta’ investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni. Ix-xiri ta’ prodott ta’ investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni jimplika riskju u l-investituri jeħtieġ li jkunu jistgħu jserrħu fuq l-informazzjoni u l-kwalità tal-valutazzjonijiet mogħtija. Barra minn hekk, l-impjegati għandhom jingħataw żmien u riżorsi adegwati biex ikunu jistgħu jipprovdu l-informazzjoni kollha rilevanti lill-klijenti dwar il-prodotti li huma jipprovdu.

  (34)  Il-koordinazzjoni ta' dispożizzjonijiet nazzjonali dwar ħtiġijiet professjonali u r-reġistrazzjoni ta' persuni li jibdew u jsegwu l-attività ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni tista' tikkontribwixxi kemm għall-kompletezza tas-suq intern għas-servizzi finanzjarji u t-tkabbir fil-valur tal-protezzjoni tal-konsumatur f'dan il-qasam.

  (35)  Sabiex jittejjeb il-kummerċ transfruntier, għandhom jiddaħħlu prinċipji li jirregolaw ir-rikonoxximent reċiproku tal-għarfien u l-kapaċitajiet tal-intermedjarji.

  (36)  Minkejja s-sistemi eżistenti ta’ passaporti uniċi għall-assiguraturi u għall-intermedjarji, is-suq tal-assigurazzjoni tal-Unjoni jibqa' frammentat ħafna. Sabiex jiġi ffaċilitat in-negozju transfruntier, u sabiex tissaħħaħ it-trasparenza għall-klijenti, l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-pubblikazzjoni tar-regoli ġenerali tal-kondotta applikabbli fit-territorji tagħhom, u għandu jsir pubblikament disponibbli reġistru elettroniku uniku, b'tagħrif dwar ir-regoli ġenerali tal-kondotta li jkunu applikabbli għad-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni fl-Istati Membri kollha.

  (37)  Il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti huma essenzjali biex jipproteġu lill-klijent u jiżguraw il-kundizzjoni soda tan-negozju tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni fis-suq intern. B’mod partikulari għandu jitħeġġeġ l-iskambju ta’ informazzjoni, kemm fil-proċess ta’ reġistrazzjoni u kemm fuq bażi kontinwa, b’referenza għal informazzjoni li tikkonċerna r-reputazzjoni tajba u l-kompetenza professjonali u l-għarfien ta’ persuni responsabbli li jwettqu l-attività ta’ distributur tal-assigurazzjoni.

  (38)  Hemm il-ħtieġa għal proċeduri adattati u effettivi ta’ lment u rimedju barra mill-qorti fl-Istati Membri, sabiex jiġi solvut tilwim bejn id-distributuri tal-assigurazzjoni u l-klijenti, bl-użu, fejn xieraq, tal-proċeduri eżistenti. Dawk il-proċeduri għandhom ikunu disponibbli ▌sabiex jiġi ttrattat tilwim fir-rigward ta’ drittijiet u obbligi ▌skont din id-Direttiva. ▌Tali proċeduri ta’ lment u rimedju barra mill-qorti għandhom ifittxu li jiksbu soluzzjoni iktar rapida u inqas għalja tat-tilwim bejn id-distributuri tal-assigurazzjoni u l-klijenti.

  (39)  Il-firxa dejjem tikber tal-attivitajiet li jwettqu ħafna intermedjarji u impriżi tal-assigurazzjoni b'mod simultanju żiedet il-potenzjal għall-kunflitti ta’ interess bejn dawn l-attivitajiet differenti u l-interessi tal-klijenti tagħhom. Għaldaqstant jeħtieġ li jiġu pprovduti regoli li jiżguraw li tali kunflitti ta' interess ma jolqtux ħażin l-interessi tal-klijenti tagħhom.

  (40)  Il-klijenti għandhom jingħataw tagħrif ċar minn qabel dwar l-istatus tal-persuni li jbigħu prodotti tal-assigurazzjoni, kif ukoll dwar it-tip ta’ rimunerazzjoni li dawk il-persuni jirċievu. ▌ Tali tagħrif għandu jingħadda lill-klijent fl-istadju ta’ qabel l-iffirmar tal-kuntratt. L-għan ta’ dan it-tagħrif huwa li juri r-rabta bejn l-impriża tal-assigurazzjoni u l-intermedjarju, fejn rilevanti, u li juri wkoll it-tip ta’ rimunerazzjoni tal-intermedjarji.

  (41)  Sabiex klijent jiġi pprovdut b'tagħrif ▌dwar is-servizzi pprovduti ta’ distribuzzjoni tal-assigurazzjoni, irrispettivament jekk il-klijent jixtrix permezz ta' intermedjarju jew direttament minn impriża tal-assigurazzjoni, u sabiex jiġi evitat tgħawwiġ tal-kompetizzjoni billi l-impriżi tal-assigurazzjoni jkunu mħeġġa jbigħu direttament lill-klijenti flok permezz ta' intermedjarji biex jevitaw dawk ir-rekwiżiti ta' għoti ta' tagħrif, l-impriżi tal-assigurazzjoni għandhom ikunu obbligati wkoll li jipprovdu, lill-klijenti li jittrattaw magħhom ▌, tagħrif dwar in-natura tar-rimunerazzjoni li jirċievu l-impjegati tagħhom għall-bejgħ ta’ prodotti tal-assigurazzjoni ▌.

  (42)   L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u l-impriżi tal-assigurazzjoni huma suġġetti għal rekwiżiti uniformi fid-distribuzzjoni ta’ prodotti ta’ investiment fl-assigurazzjoni, kif stabbilit fir-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[10]. Minbarra l-informazzjoni li jeħtieġ li tiġi pprovduta fil-forma ta’ dokument b’informazzjoni ewlenija, id-distributuri ta’ prodotti ta’ investiment fl-assigurazzjoni għandhom jipprovdu informazzjoni addizzjonali li tagħti dettalji dwar kull spiża ta' distribuzzjoni li ma tkunx diġà inkluża mal-ispejjeż speċifikati fid-dokument b'informazzjoni ewlenija, biex b'hekk il-klijent ikun jista' jifhem l-effett kumulattiv li għandhom dawk l-ispejjeż aggregati fuq il-qligħ tal-investiment. Għaldaqstant din id-Direttiva tistabbilixxi regoli dwar l-għoti ta’ informazzjoni b’rabta mal-ispejjeż tas-servizz ta’ distribuzzjoni relatati mal-prodotti ta’ investiment fl-assigurazzjoni inkwistjoni.

  (43)  Billi din id-Direttiva timmira li ssaħħaħ il-protezzjoni tal-konsumaturi, uħud mid-dispożizzjonijiet tagħha huma applikabbli biss għal relazzjonijiet "min-negozju għall-konsumatur" (B2C), speċjalment dawk li jirregolaw ir-regoli dwar il-kondotta tal-operazzjonijiet tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni jew ta' bejjiegħa oħra ta' prodotti tal-assigurazzjoni.

  (44)  Biex jiġu evitati każijiet ta' bejgħ ħażin, ▌ il-bejgħ ta' prodotti tal-assigurazzjoni għandu jiġi akkumpanjat dejjem b’test bid-domandi u l-ħtiġijiet abbażi tal-informazzjoni miksuba mill-konsumatur. Kull prodott tal-assigurazzjoni propost lill-klijent għandu jkun dejjem konsistenti mad-domandi u l-ħtiġijiet tal-klijent u jkun preżentat f’forma li tinftiehem biex il-klijent ikun jista’ jieħu deċiżjoni infurmata.

  (45)   Fejn parir jingħata qabel il-bejgħ ta’ prodott tal-assigurazzjoni, minbarra d-dmir li jiġu speċifikati d-domandi u l-ħtiġijiet tal-klijenti, għandha tiġi pprovduta rakkomandazzjoni personalizzata lill-klijent li tispjega għalfejn prodott partikolari jissodisfa aħjar il-ħtiġijiet tal-assigurazzjoni tal-klijent.

  (46)   L-Istati Membri għandhom jitolbu li l-politiki tad-distributuri tal-assigurazzjoni dwar ir-rimunerazzjoni fir-rigward tal-impjegati jew ir-rappreżentanti tagħhom ma jdgħajfux l-abilità tagħhom li jaġixxu skont l-aħjar interess tal-klijenti jew iżommuhom milli jagħtu rakkomandazzjoni adegwata jew jippreżentaw informazzjoni f’forma ġusta, ċara u li ma tqarraqx. Ir-rimunerazzjoni bbażata fuq il-miri tal-bejgħ m’għandhiex isservi ta’ inċentiv biex wieħed jirrakkomanda prodott partikolari lill-klijent.

  (47)  Huwa essenzjali li l-klijenti jkunu jafu jekk humiex qed jittrattaw ma' intermedjarju li jagħti parir ibbażat fuq analiżi ġusta u personali. Sabiex jiġi vvalutat jekk l-għadd ta’ kuntratti u fornituri kkunsidrati mill-intermedjarju huwiex kbir biżżejjed għal analiżi ġusta u personali, għandhom jiġu kkunsidrati adegwatament fost oħrajn, il-ħtiġijiet tal-klijent, l-għadd ta' fornituri fis-suq, is-sehem fis-suq ta’ dawk il-fornituri, l-għadd ta’ prodotti tal-assigurazzjoni rilevanti disponibbli minn kull fornitur, u l-karatteristiċi ta’ dawk il-prodotti. Din id-Direttiva m’għandhiex iżżomm lill-Istati Membri milli jimponu r-rekwiżit li intermedjarju tal-assigurazzjoni li jixtieq jagħti parir abbażi ta’ analiżi ġusta u personali fuq kuntratt tal-assigurazzjoni jagħti tali parir dwar il-kuntratti tal-assigurazzjoni kollha li tali intermedjarju tal-assigurazzjoni jqassam.

  (48)  Qabel ma jiġi ffirmat kuntratt, inkluż fil-każ ta’ bejgħ li jsir mingħajr konsulenza, il-klijent għandu jingħata t-tagħrif rilevanti dwar il-prodott ta’ assigurazzjoni, sabiex il-klijent ikun jista' jieħu deċiżjoni infurmata. Dokument ta’ informazzjoni dwar prodott tal-assigurazzjoni għandu jipprovdi informazzjoni standardizzata dwar prodotti tal-assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja. Dan għandu jitfassal mill-impriża tal-assigurazzjoni rilevanti jew, f’dawk l-Istati Membri kkonċernati, mill-intermedjarju tal-assigurazzjoni li jipproduċi l-prodott tal-assigurazzjoni. L-intermedjarju tal-assigurazzjoni għandu ▌jispjega lill-klijent l-elementi ewlenin tal-prodotti tal-assigurazzjoni li jbigħ u il-persunal tiegħu għandu għalhekk jingħata riżorsi u żmien xierqa biex jagħmel dan.

  (49)   Fil-każ ta’ assigurazzjonijiet ta’ grupp, ‘klijent’ għandha tfisser ir-rappreżentant ta’ grupp ta’ membri li jikkonkludi kuntratt tal-assigurazzjoni f’isem grupp ta’ membri, f’każ fejn il-membri individwali ma jistgħux jieħdu deċiżjoni individwali biex jidħlu fih, bħal pereżempju arranġament ta' pensjoni tax-xogħol obbligatorja. Ir-rappreżentant tal-grupp wara r-reġistrazzjoni tal-membru fl-assigurazzjoni ta’ grupp għandu jiżvela fil-pront, fejn rilevanti, id-dokument ta’ informazzjoni dwar il-prodott tal-assigurazzjoni u informazzjoni dwar il-kondotta tal-operazzjonijiet tad-distributur.

  (50)  Għandhom jiġu stipulati regoli uniformi biex jagħtu lill-klijent l-għażla tal-mezz li bih jiġi pprovdut ▐ tagħrif ▌, bl-użu permess ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi fejn xieraq fir-rigward taċ-ċirkustanzi tat-tranżazzjoni. Madankollu, il-klijent għandha tingħatalu l-għażla li jirċievi t-tagħrif fuq il-karta. Fl-interess tal-aċċess tal-klijent għall-informazzjoni, kull tagħrif ta’ qabel l-iffirmar tal-kuntratt għandu jkun aċċessibbli mingħajr ħlas.

  (51)  Hemm anqas ħtieġa li jiġi rikjest li jingħata tali tagħrif meta l-klijent ikun qed ifittex kopertura ta' riassigurazzjoni jew assigurazzjoni għal riskji kummerċjali u industrijali, jew għall-fini biss ta’ distribuzzjoni ta’ prodotti ta’ investiment fl-assigurazzjoni, meta l-klient ikun klijent professjonali kif definit fid-Direttiva 2014/65/UE.

  (52)  Din id-Direttiva għandha tispeċifika l-obbligi minimi li d-distributuri tal-assigurazzjoni għandu jkollhom fil-provvista ta' tagħrif lill-klijenti. ▌Stat Membru għandu jkun kapaċi jżomm jew jadotta dispożizzjonijiet aktar stretti fil-qasam tad-dispożizzjoni ta' informazzjoni li jistgħu jiġu imposti fuq distributuri tal-assigurazzjoni ▌indipendentement mid-dispożizzjonijiet tal-Istat Membru tad-domiċilju tagħhom fejn tali distributuri ikunu qed iwettqu attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni fit-territorju tal-Istati Membri, sakemm tali dispożizzjonijiet aktar stretti jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni, inkluża d-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[11]. Stat Membru li jipproponi li japplika, u li fil-fatt japplika, dispożizzjonijiet li jirregolaw lid-distributuri tal-assigurazzjoni u l-bejgħ tal-prodotti ta’ assigurazzjoni apparti dawk id-dispożizzjonijiet diġà stipulati f'din id-Direttiva, għandhom jiżguraw li l-piż amministrattiv li jitnissel minn dawk id-dispożizzjonijiet ikun proporzjonali fir-rigward tal-protezzjoni tal-konsumaturi u jibqa’ limitat.

  (53)  Il-prattiki ta’ bejgħ inkroċjat huma strateġija komuni użata mid-distributuri tal-assigurazzjoni madwar l-Unjoni. Jistgħu jipprovdu benefiċċji lill-klijenti, iżda jistgħu wkoll jirrappreżentaw prattiki fejn l-interessi tal-klijenti mhumiex meqjusa kif xieraq. Din id-Direttiva ma għandhiex tipprevjeni d-distribuzzjoni ta’ poloz tal-assigurazzjoni li jkopru diversi riskji.

  (54)   Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva li jikkonċernaw il-bejgħ inkroċjat m'għandhomx jippreġudikaw l-applikazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni li tipprevedi regoli applikabbli għall-prattiki ta’ bejgħ inkroċjat fir-rigward ta’ ċerti kategoriji ta’ prodotti jew servizzi.

  (55)   Sabiex ikun żgurat li l-prodotti tal-assigurazzjoni jilħqu l-ħtiġijiet tas-suq fil-mira, l-impriżi tal-assigurazzjoni u, fil-ġurisdizzjonijiet ikkonċernati , l-intermedjarji tal-assigurazzjoni li jimmanifatturaw prodotti tal-assigurazzjoni għall-bejgħ lill-klijenti, għandhom iżommu, joperaw, u jirrevedu proċess ta’ approvazzjoni għal kull prodott tal-assigurazzjoni. Fil-każ fejn distributur tal-assigurazzjoni jipproponi, jew jagħti parir dwar, prodotti tal-assigurazzjoni li ma jipproduċix hu stess, fi kwalunkwe każ huwa għandu jkun kapaċi jifhem il-karatteristiċi u s-suq fil-mira identifikat ta' dawk il-prodotti. Din id-Direttiva m’għandhiex tillimita l-varjetà u l-flessibbiltà tal-approċċi li jużaw l-impriżi biex jiżviluppaw prodotti ġodda.

  (56)  Prodotti ta’ investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni ta’ sikwit isiru disponibbli għall-klijenti bħala alternattivi jew sostituti potenzjali għall-prodotti ta’ investiment soġġetti għad-Direttiva 2014/65/UE. Sabiex tingħata protezzjoni konsistenti tal-investituri, u sabiex jiġi evitat ir-riskju tal-arbitraġġ regolatorju, huwa importanti li l-prodotti ta’ investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni jkunu soġġetti, apparti standards tal-kondotta tal-operazzjonijiet definiti għall-prodotti tal-assigurazzjoni kollha, għal standards speċifiċi mmirati li jindirizzaw l-element ta' investiment li fihom dawn il-prodotti. Tali standards speċifiċi għandhom jinkludu l-provvista ta’ tagħrif xieraq, rekwiżiti għall-adegwatezza tal-konsulenza u restrizzjonijiet fuq ir-rimunerazzjoni. ▌

  (57)   Sabiex ikun żgurat li kull tariffa jew kummissjoni jew kwalunkwe benefiċċju mhux fi flus b’rabta mad-distribuzzjoni ta’ prodott ta’ investiment fl-assigurazzjoni mħallas lil kwalunkwe parti jew minn kwalunkwe parti ħlief il-klijent jew persuna f’isem il-klijent, ma jkollux impatt negattiv fuq il-kwalità tas-servizz rilevanti lill-konsumatur, id-distributur tal-assigurazzjoni għandu jistabbilixxi arranġamenti strutturali adegwati u proporzjonali sabiex jiġi evitat tali impatt detrimentali. Għal dak il-għan, id-distributur tal-assigurazzjoni għandu jiżviluppa, jadotta u jirrevedi regolarment il-politiki u l-proċeduri relatati mal-kunflitti ta’ interess, u dan sabiex jevita kull impatt detrimentali fuq il-kwalità tas-servizz rilevanti lill-klijent u biex jiżgura li l-klijent ikun infurmat adegwatament dwar it-tariffi, il-kummissjonijiet jew il-benefiċċji.

  (58)  Sabiex tiġi żgurata l-konformità mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva min-naħa ta’ impriżi tal-assigurazzjoni u persuni li jwettqu d-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni, u sabiex jiġi żgurat li l-istess impriżi u persuni jkunu soġġetti għal trattament indaqs mal-Unjoni kollha, l-Istati Membri għandhom ikunu obbligati li jipprovdu għal sanzjonijiet u miżuri amministrattivi oħra li jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. Saret reviżjoni tas-setgħat eżistenti u tal-applikazzjoni prattika tagħhom, bil-għan li tinġieb 'il quddiem il-konverġenza tas-sanzjonijiet u ta’ miżuri oħra fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Diċembru 2010 dwar rinfurzar tar-reġimi tas-sanzjonar fis-settur tas-servizzi finanzjarji. Għaldaqstant, is-sanzjonijiet u l-miżuri amministrattivi oħra stipulati mill-Istati Membri għandhom jissodisfaw ċerti rekwiżiti essenzjali b’rabta mad-destinatarji, ma' kriterji li għandhom jitqiesu fl-applikazzjoni ta’ sanzjoni jew miżura oħra, u mal-pubblikazzjoni ▌.

  (59)   Għalkemm l-Istati Membri mhumiex preklużi milli jistabbilixxu regoli għal sanzjonijiet amministrattivi u kriminali dwar l-istess ksur, l-Istati Membri m'għandhomx ikunu meħtieġa jistabbilixxu regoli għal sanzjonijiet amministrattivi għall-ksur ta' din id-Direttiva li huma soġġetti għal-liġi kriminali nazzjonali. F'konformità mal-liġi nazzjonali, l-Istati Membri mhumiex obbligati jimponu sanzjonijiet amministrattivi kif ukoll kriminali għall-istess reat, iżda għandhom ikunu jistgħu jagħmlu dan jekk il-liġi nazzjonali tagħhom tippermetti dan. Madankollu, iż-żamma ta' sanzjonijiet kriminali minflok sanzjonijiet amministrattivi għall-ksur ta' din id-Direttiva ma għandhiex tnaqqas jew taffettwa b'xi mod ieħor il-kapaċità tal-awtoritajiet kompetenti li jikkooperaw, jaċċedu u jiskambjaw informazzjoni fil-ħin mal-awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri oħra għall-finijiet ta' din id-Direttiva, inkluż wara kwalunkwe riferiment tal-ksur rilevanti lill-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti għall-prosekuzzjoni kriminali.

  (60)  B'mod partikulari, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jingħataw is-setgħat li jimponu sanzjonijiet pekunarji li jkunu għolja biżżejjed biex jibbilanċjaw il-profitti reali jew potenzjali, u li jkunu dissważivi anki għall-istituzzjonijiet il-kbar u l-mexxejja tagħhom.

  (61)   Sabiex tingħata protezzjoni konsistenti għall-investitur u jiġi evitat ir-riskju ta’ arbitraġġ regolatorju, huwa importanti li fil-każ ta’ ksur relatat mad-distribuzzjoni ta’ prodott ta’ investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni, is-sanzjonijiet u l-miżuri oħra amministrattivi stabbiliti mill-Istati Membri ikunu allinjati ma’ dawk stipulati fir-Regolament (UE) Nru 1286/2014.

  (62)  Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni konsistenti ta' sanzjonijiet fl-Unjoni kollha, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta jiġi ddeterminat it-tip ta’ sanzjonijiet jew miżuri oħra amministrattivi u l-livell tas-sanzjonijiet amministrattivi pekunarji, ▌l-awtoritajiet kompetenti jqisu ċ-ċirkustanzi kollha rilevanti.

  (63)  Sabiex ikun żgurat li d-deċiżjonijiet dwar ksur min-naħa tal-awtoritajiet kompetenti jkollhom effett dissważiv fuq il-pubbliku ġenerali, u sabiex tixxandar informazzjoni lill-parteċipanti tas-suq dwar l-imġiba kkunsidrata li tolqot ħażin lill-klijenti, dawk id-deċiżjonijiet għandhom ikunu ppubblikati, bil-kundizzjoni li l-perjodu ta’ żmien sabiex wieħed iressaq appell ikun għadda u ma jkunx tressaq appell, sakemm tali żvelar ma jkunx jipperikola l-istabbilità tas-swieq tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni. Fil-każ fejn il-liġi nazzjonali tipprevedi l-pubblikazzjoni ta’ sanzjoni jew miżura oħra li hija suġġetta għal appell, tali sanzjoni jew miżura oħra, u anke l-eżitu tal-appell, għandha tiġi ppubblikata mingħajr dewmien żejjed . Fi kwalunkwe każ, jekk il-pubblikazzjoni ta’ sanzjoni jew miżura oħra tkun tikkaġuna ħsara sproporzjonata lill-partijiet involuti, l-awtorità kompetenti għandha tkun tista’ tiddeċiedi li ma tippubblikax is-sanzjonijiet jew miżuri oħrajn jew li tippubblikahom b’mod anonimu.

  (64)  Sabiex jinqabdu l-każijiet potenzjali ta’ ksur, l-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom is-setgħat investigatorji meħtieġa, u għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi effikaċi biex jippermettu r-rappurtar tal-ksur potenzjali jew li tabilħaqq isir.

  (65)  Din id-Direttiva għandha tirreferi kemm għal sanzjonijiet amministrattivi kif ukoll għal miżuri oħra, irrispettivament mill-klassifikazzjoni tagħhom bħala sanzjoni jew miżura oħra skont il-liġi nazzjonali.

  (66)  Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjoni fil-liġijiet tal-Istati Membri f'dak li jirrigwarda r-reati kriminali.

  (67)  Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati f’din id-Direttiva, is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti skont l-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni, f’dak li jirrigwarda is-sorveljanza tal-prodotti u r-rekwiżiti ta’ governanza għall-prodotti kollha, kif ukoll, f'dak li jirrigwarda d-distribuzzjoni ta’ prodotti ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni, il-ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess, il-kundizzjonijiet li skonthom jistgħu jitħallsu jew jinkisbu inċentivi, u l-valutazzjoni tal-konvenjenza u l-adegwatezza. Huwa ta’ importanza partikulari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha, inkluż fuq il-livell ta’ esperti. Meta tasal biex tħejji u tfassal l-atti ddelegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, xierqa u f’waqtha tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

  (68)  L-istandards tekniċi fis-servizzi finanzjarji għandhom jiżguraw armonizzazzjoni konsistenti u protezzjoni xierqa tal-konsumaturi mal-Unjoni kollha. Billi l-EIOPA hija entità b’kompetenza esperta mill-iktar speċjalizzata, din tista’ tiġi fdata esklusivamment bl-tfassil ta’ abbozzi ta' standards tekniċi ▌u implimentattivi li ma jeħtieġux għażliet ta’ politika, sabiex jitressqu lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

  (69)  Skont il-Ftehim Komuni dwar l-atti delegati bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea, mingħajr preġudizzju għar-reviżjoni ulterjuri tiegħu, il-Kummissjoni għandha tqis il-perjodu ta’ oġġezzjoni kif ukoll il-proċeduri tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-data ta’ trażmissjoni tal-att delegat. Barra minn hekk, skont il-Ftehim Komuni dwar l-atti delegati, mingħajr preġudizzju għar-reviżjoni ulterjuri tiegħu u, fejn applikabbli r-Regolament (UE) Nru 1094/2010, għandhom jiġu żgurati trasparenza adegwata u kuntatti xierqa mal-Parlament u mal-Kunsill qabel l-adozzjoni tal-att delegat.

  (70)  Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[12] u r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[13] għandhom jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali mwettaq mill-EIOPA fil-qafas ta’ din id-Direttiva, taħt is-superviżjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

  (71)  Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali tal-bniedem u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, kif inhi mnaqqxa fit-Trattati.

  (72)   Din id-Direttiva m’għandhiex tkun wisq ta’ piż għad-distributuri tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni żgħar u ta’ daqs medju. Waħda mill-għodod li biha jista’ jinkiseb dak l-objettiv hija l-applikazzjoni xierqa tal-prinċipju ta’ proporzjonalità. Dak il-prinċipju għandu japplika kemm għar-rekwiżiti imposti fuq id-distributuri tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni kif ukoll għall-eżerċitar tas-setgħat superviżorji.

  (73)  Reviżjoni ta’ din id-Direttiva għandha ssir ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ tagħha, sabiex tqis l-iżviluppi tas-suq u żviluppi f’oqsma oħra tal-liġi tal-Unjoni, jew esperjenzi tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, b’mod partikulari fir-rigward ta’ prodotti koperti mid-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[14].

  (74)  Id-Direttiva 2002/92/KE għandha tiġi revokata 24 xahar qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. Madankollu l-Kapitolu IIIA tad-Direttiva 2002/92/KE għandu jitħassar b'effett mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

  (75)  L-obbligu tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva fil-liġi nazzjonali għandu jkun limitat għal dawk id-dispożizzjonijiet li jirrappreżentaw emenda sostanzjali tad-Direttiva 2002/92/KE. L-obbligu li jiġu trasposti d-dispożizzjonijiet li baqgħu ma nbidlux jirriżulta minn dik id-Direttiva.

  (76)  Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttiva 2002/92/KE.

  (77)  Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat skond l-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u ta opinjoni fit-23 ta' Novembru 2012[15],

  (78)  Peress li l-għanijiet ta' din id-Direttiva ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jistgħu, minħabba l-iskala tagħha, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f’konformita’ mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformita’ mal-prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

  (79)  Skont id-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tal-Istati Membri u l-Kummissjoni tat-28 ta' Settembru 2011 dwar id-dokumenti ta’ spjegazzjoni, l-Istati Membri ntrabtu li, f’każijiet ġustifikati, jakkumpanjaw in-notifika tal-miżuri ta’ traspożizzjoni tagħhom b’dokument wieħed jew aktar li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta’ direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti ta' traspożizzjoni nazzjonali. Fir-rigward ta’ din id-Direttiva, il-leġislatur iqis ġustifikata t-trażmissjoni ta' tali dokumenti,

  ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

  Kapitolu IKamp ta’ applikazzjoni u definizzjonijiet

  Artikolu 1Kamp ta’ applikazzjoni

  1.  Din id-Direttiva tippreskrivi r-regoli dwar il-bidu u t-twettiq tal-attivitajiet ta’ distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni fl-Unjoni.

  2.  Din id-Direttiva tapplika għal kull persuna fiżika jew ġuridika li hija stabbilita fi Stat Membru jew li tixtieq tistabbilixxi ruħha hemm sabiex tibda jew twettaq id-distribuzzjoni ta’ prodotti tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni.

  3.  Din id-Direttiva ma tapplikax għal intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari li jwettqu attivitajiet ta’ distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

  (a)  l-assigurazzjoni hija komplimentarja għall-prodott jew is-servizz ipprovdut minn fornitur, fejn dik l-assigurazzjoni tkopri:

  (i)  ir-riskju ta’ ħsara, telf jew dannu lill-prodotti jew in-nuqqas ta’ użu tas-servizz ipprovdut minn dak il-fornitur; jew

  (ii)  dannu, jew telf, ta’ bagalji u riskji oħra marbuta mal-ivvjaġġar ibbukkjat ma’ dak il-fornitur;

  (b)  l-ammont tal-primjum imħallas għall-prodott tal-assigurazzjoni ma jaqbiżx EUR 600 ikkalkulat fuq bażi pro-rata annwali;

  (c)  b’deroga mill-punt (b), meta l-assigurazzjoni hija komplementari għal servizz imsemmi fil-punt (a) u t-tul ta’ dak is-servizz huwa ta’ tliet xhur, jew inqas, l-ammont tal-primjum imħallas għal kull persuna ma jaqbiżx EUR 200.

  4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta jwettqu l-attività ta’ distribuzzjoni permezz ta' intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari li huwa eżenti mill-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva skont il-paragrafu 3, l-impriża tal-assigurazzjoni jew l-intermedjarju tal-assigurazzjoni jiżgura li:

  (a)  qabel il-konklużjoni tal-kuntratt, il-klijent jingħata informazzjoni dwar l-identità u l-indirizz ta-l-intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari li hu eżentat mill-applikazzjoni ta' din id-Direttiva bis-saħħa tal-paragrafu 3 u dwar il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 14, biex b’hekk il-klijenti u partijiet interessati oħra jkunu jistgħu jagħmlu lment;

  (b)  hemm arranġamenti adegwati u proporzjonati biex ikun hemm konformità mal-Artikoli 17 u 24 u biex jitqiesu d-domandi u l-ħtiġijiet tal-klijent qabel ma ssir il-proposta għall-kuntratt;

  (c)  id-dokument ta’ informazzjoni dwar il-prodott imsemmi fl-Artikolu 20(4) huwa pprovdut lill-klijent qabel ma jiġi konkluż il-kuntratt.

  5.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jimmonitorjaw is-swieq tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni, inkluż is-suq għall-prodotti ta’ assigurazzjoni anċillari li huma kummerċjalizzati, imqassma jew mibjugħa, fl-Istat Membru tagħhom, jew minnu. L-EIOPA tista’ tiffaċilita jew tikkoordina tali monitoraġġ.

  6.  Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni pprovduti b'rabta ma' riskji u impenji li jinsabu barra l-Unjoni.

  Din id-Direttiva m'għandhiex taffettwa l-liġi ta' Stat Membru fir-rigward ta' attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni segwita minn impriżi jew intermedjarji tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni stabbiliti f'pajjiż terz u li joperaw fit-territorju tiegħu skont il-prinċipju tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi, dejjem jekk jiġi garantit trattament indaqs għall-persuni kollha li jwettqu jew li jkunu awtorizzati li jwettqu attivitajiet ta'distribuzzjoni fl-assigurazzjoni u fir-riassigurazzjoni f'dak is-suq.

  Din id-Direttiva m'għandhiex tirregola attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew fir-riassigurazzjoni imwettqa f'pajjiżi terzi.

  L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe diffikultà ġenerali li jiltaqgħu magħha d-distributuri tal-assigurazzjoni tagħhom meta jistabbilixxu ruħhom jew iwettqu l-attivitajiet tagħhom ta’ distribuzzjoni tal-assigurazzjoni fi kwalunkwe pajjiż terz.

  Artikolu 2Definizzjonijiet

  Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva:

  (1)  "distribuzzjoni tal-assigurazzjoni" tfisser l-attivitajiet ta’ konsulenza, proposti jew it-twettiq ta’ xogħol ieħor preparatorju għall-konklużjoni ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni, il-konklużjoni ta’ tali kuntratti, jew għajnuna fl-amministrazzjoni jew prestazzjoni ta’ dawk il-kuntratti, b’mod partikolari fil-każ ta’ pretensjoni ▌.

  Għall-finijiet ta' din id-definizzjoni:

    (a) Il-provvista ta' informazzjoni li tikkonċerna kuntratt tal-assigurazzjoni wieħed jew aktar skont il-kriterji magħżula mill-klijenti permezz ta' websajt jew tip ieħor ta' midja u l-mili ta' lista tal-klassifika ta' prodott tal-assigurazzjoni, inkluż tqabbil bejn il-prezzijiet u bejn il-prodotti, jew tnaqqis fil-prezz ta' kuntratt tal-assigurazzjoni, meta l-klijent ikun jista' jikkonkludi direttament jew indirettament kuntratt tal-assigurazzjoni bl-użu ta' websajt jew tip ieħor ta' midja, għandha titqies bħala distribuzzjoni tal-assigurazzjoni; u

    (b)  l-ebda attività minn dawk li ġejjin ma għandha titqies bħala distribuzzjoni tal-assigurazzjoni:

    (i)  il-provvista lil klijent ta' informazzjoni fuq bażi inċidentali fil-kuntest ta' attività professjonali oħra, jekk il-fornitur ma jiħux passi addizzjonali biex jgħin ▌fil-konklużjoni jew fl-eżekuzzjoni ta' kuntratt ta' assigurazzjoni;

    (ii)  il-ġestjoni tal-pretensjonijiet ta’ impriża tal-assigurazzjoni fuq bażi professjonali, u l-aġġustament tat-telf u l-valutazzjoni esperta tal-pretensjonijiet;

    (iii)  is-sempliċi provvista ta’ data u tagħrif dwar detenturi potenzjali ta’ poloz lil intermedjarji tal-assigurazzjoni jew impriżi tal-assigurazzjoni, jekk il-fornitur ma jiħux passi oħra sabiex jassisti fil-konklużjoni ta' kuntratt tal-assigurazzjoni;

    (iv)  is-sempliċi provvista ta’ tagħrif dwar prodotti tal-assigurazzjoni jew dwar intermedjarju jew impriża tal-assigurazzjoni lil detenturi potenzjali ta’ poloz, jekk il-fornitur ma jiħux passi oħra sabiex jassisti fil-konklużjoni ta' kuntratt tal-assigurazzjoni;(2)  "distribuzzjoni tar-riassigurazzjoni" tfisser l-attivitajiet, inkluż meta jsiru minn impriża tar-riassugurazzjoni mingħajr l-intervent ta’ intermedjarju tar-riassigurazzjoni, ta' konsulenza, proposti jew twettiq ta' xogħol ieħor preparatorju għall-konklużjoni ta' kuntratti ta' riassigurazzjoni, tal-konklużjoni ta' tali kuntratti, jew tal-għajnuna fil-ġestjoni u l-eżekuzzjoni ta' tali kuntratti, b'mod partikolari fil-każ ta' pretensjoni;

  Għall-finijiet ta' din id-definizzjoni, l-ebda waħda mill-attivitajiet li ġejjin ma għandha titqies bħala distribuzzjoni tar-riassigurazzjoni:

  (a)  il-provvista ta' informazzjoni fuq bażi inċidentali fil-kuntest ta' attività oħra professjonali, sakemm l-iskop ta' dik l-attività ma jkunx li jgħin lill-klijent fil-konklużjoni jew fl-eżekuzzjoni ta’ kuntratt ta' riassigurazzjoni;

  (b)  il-ġestjoni tal-pretensjonijiet ta’ impriża tar-riassigurazzjoni fuq bażi professjonali, u l-aġġustament tat-telf u l-valutazzjoni esperta tal-pretensjonijiet;

  (c)  is-sempliċi provvista ta’ data u informazzjoni dwar detenturi potenzjali ta’ poloz lil intermedjarji ta’ riassigurazzjoni jew impriżi ta’ riassigurazzjoni jekk il-fornitur ma jiħux passi addizzjonali sabiex jassisti fil-konklużjoni ta' kuntratt ta’ riassigurazzjoni;

  (d)  is-sempliċi provvista ta’ informazzjoni dwar prodotti ta’ riassigurazzjoni jew dwar intermedjarju jew impriża tar-riassigurazzjoni lil detenturi potenzjali ta’ poloz, jekk il-fornitur ma jiħux passi addizzjonali sabiex jassisti fil-konklużjoni ta' kuntratt ta’ riassigurazzjoni;

  (3)  "intermedjarju tal-assigurazzjoni" tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika għajr impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jew l-impjegati tagħhom u li ma tkunx intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari, li għal fini ta’ rimunerazzjoni tibda jew twettaq attività ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni;

  (4)  "intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari" tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika, għajr istituzzjoni ta’ kreditu jew ditta tal-investiment kif definiti fl-Artikolu 4(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[16], li għal fini ta’ rimunerazzjoni tibda jew twettaq attività ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni fuq bażi anċillari, bil-kundizzjoni li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin;

  (a)  l-attività professjonali ewlenija ta’ dik il-persuna fiżika jew ġuridika ma tkunx id-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni;

  (b)  il-persuna fiżika jew ġuridika tqassam biss ċerti prodotti tal-assigurazzjoni li jikkumplementaw prodott jew servizz;

  (c)  il-prodotti tal-assigurazzjoni kkonċernati ma jkoprux assigurazzjoni fuq il-ħajja jew riskji ta’ responsabbiltà, sakemm dik il-kopertura ma tikkumplementax il-prodott jew is-servizz li l-intermedjarju joffri bħala l-attività professjonali ewlenija tiegħu;

  (5)  "intermedjarju tar-riassigurazzjoni" tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika, għajr impriża tar-riassigurazzjoni jew l-impjegati tagħha, li, bi ħlas, tibda jew issegwi l-attività ta’ distribuzzjoni tar-riassigurazzjoni;▌

  (6)  "impriża tal-assigurazzjoni" tfisser impriża kif definita fl-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[17];

  (7)  "impriża tar-riassigurazzjoni" tfisser impriża tar-riassigurazzjoni kif definita fl-Artikolu 13(4) tad-Direttiva 2009/138/KE;

  (8)  "distributur tal-assigurazzjoni" tfisser kull intermedjarju tar-riassigurazzjoni, intermedjarju tar-riassigurazzjoni anċillari jew impriża tal-assigurazzjoni meta tiġi ddistribwita l-assigurazzjoni;

  (9)  "rimunerazzjoni" tfisser kull kummissjoni, tariffa, imposta jew ħlas ieħor, inkluż kwalunkwe tip ta’ benefiċċju ekonomiku jew vantaġġ jew inċentiv finanzjarju u mhux finanzjarju ieħor, li jiġi offrut jew jingħata fir-rigward ta’ attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni;

  (10)  "Stat Membru tad-domiċilju" tfisser:

  (a)  fejn l-intermedjarju huwa persuna fiżika, l-Istat Membru li fih tinsab ir-residenza tiegħu jew tagħha;

  (b)  fejn l-intermedjarju jkun persuna ġuridika, l-Istat Membru li fih jinsab l-uffiċċju reġistrat tiegħu jew, jekk skont il-liġi nazzjonali tiegħu ma jkollu l-ebda uffiċċju reġistrat, l-Istat Membru li fih jinsab l-uffiċċju prinċipali tiegħu;

  (11)  "Stat Membru ospitanti" tfisser l-Istat Membru li fih intermedjarju tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jkollu preżenza jew stabbiliment permanenti jew jipprovdi servizzi, u li mhuwiex l-Istat Membru tad-domiċilju tiegħu;

  (12)  "fergħa" tfisser aġenzija jew post tan-negozju ta’ intermedjarju li tinsab fit-territorju ta’ Stat Membru għajr l-Istat Membru tad-domiċilju;

  (13)  "rabtiet mill-qrib" tfisser rabtiet mill-qrib kif definita fl-Artikolu 13(17) tad-Direttiva 2009/138/KE;

  (14)  "post ewlieni tan-negozju" tfisser il-post mnejn jiġi ġġestit in-negozju ewlieni;

  (15)  "konsulenza" tfisser l-għoti ta’ rakkomandazzjoni personali lil klijent, jew fuq talba tiegħu jew b’inizjattiva tad-distributur tal-assigurazzjoni, fir-rigward ta’ kuntratt tal-assigurazzjoni wieħed jew aktar;

  (16)  ''riskji kbar'' tfisser riskji kbar kif definit fl-Artikolu 13(27) tad-Direttiva 2009/138/KE;

  (17)  "prodott ta’ investiment fl-assigurazzjoni" tfisser prodott tal-assigurazzjoni li joffri valur ta' maturità jew ta' ċediment u fejn il-valur ta' maturità jew ta' ċediment ikun espost kompletament jew parzjalment, b'mod dirett jew indirett għal varjazzjonijiet fis-suq, imma li ma jinkludix:

  (a)  prodotti tal-assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja, kif elenkati fl-Anness I għad-Direttiva 2009/138/KE (Klassijiet ta' Assigurazzjoni mhux fuq il-Ħajja);

  (b)  kuntratti tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja fejn il-benefiċċji skont il-kuntratt jitħallsu biss mal-mewt jew fir-rigward ta' inkapaċità minħabba korriment, mard jew diżabilità;

  (c)  prodotti tal-pensjoni li, skont il-liġi nazzjonali, ikunu rikonoxxuti li għandhom l-għan ewlieni li jipprovdu lill-investitur bi dħul wara li jirtira, u li jintitolaw lill-investitur għal ċerti benefiċċji;

  (d)  skemi għall-pensjoni okkupazzjonali rikonoxxuti uffiċjalment li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2003/41/KE jew id-Direttiva 2009/138/KE;

  (e)  prodotti tal-pensjoni individwali li skont il-liġi nazzjonali jkunu jeħtieġu kontribuzzjoni finanzjarja minn min iħaddem, u li għalihom min iħaddem jew l-impjegat ma jkollux għażla fir-rigward tal-prodott tal-pensjoni jew il-fornitur;

  (18)  "mezz durabbli" tfisser kwalunkwe strument li:

  (a)  jippermetti lil klijent jaħżen informazzjoni indirizzata personalment lil dak il-klijent b'mod li tkun aċċessibbli għal referenza futura u għal perjodu ta' żmien adegwat għall-finijiet tal-informazzjoni; u

  (b)   jippermetti r-riproduzzjoni bla tibdil tal-informazzjoni maħżuna.

  Kapitolu IIRekwiżiti ta’ reġistrazzjoni

  Artikolu 3Reġistrazzjoni

  1.  ▌L-intermedjarji tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari għandhom ikunu rreġistrati ma’ awtorità kompetenti fl-Istat Membru tad-domiċilju tagħhom.

  L-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni u l-impjegati tagħhom, ma għandhomx jiġu mitluba ▌jirreġistraw fil-qafas ta' din id-Direttiva.

  Mingħajr preġudizzju għall-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jistipulaw li impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni u l-intermedjarji u korpi oħra jistgħu jikkooperaw mal-awtoritajiet kompetenti fir-reġistrazzjoni ta' intermedjarji tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni u intermedjarji fl-assigurazzjoni anċillari u fl-applikazzjoni tar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 10 ▌.

  B'mod partikolari, impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni u l-intermedjarji u korpi oħra jistgħu jkunu reġistrati minn impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni, minn intermedjarju tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni, jew minn assoċjazzjoni ta' impriżi tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni, jew intermedjarji tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni taħt is-superviżjoni ta' awtorità kompetenti.

  ▌Intermedjarju tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jew intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari jista’ jaġixxi taħt ir-responsabbiltà ta' impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni, jew ▌intermedjarju ieħor ▌. F’dak il-każ, l-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jew intermedjarju ieħor għandu r-responsabbiltà jiżgura li l-intermedjarju tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jew l-intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari jissodisfa l-kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni, inklużi l-kundizzjonijiet stipulati fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-paragafu 6.

  L-Istati Membri jistgħu jistipulaw ukoll li l-impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jew intermedjarju ieħor li huwa responsabbli għall-intermedjarju tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jew l-intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari jirreġistra lil dak l-intermedjarju jew intermedjarju anċillari.

  L-Istati Membri mhumiex meħtieġa li japplikaw ir-rekwiżit imsemmi fl-ewwel subparagrafu lill-persuni kollha fiżiċi li jaħdmu ▌f'intermedjarju ▌tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jew intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari, u li jwettqu l-attività ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni, iżda.

  L-Istati Membri għandhom  jiżguraw li r-reġistri jispeċifikaw ▌l-ismijiet tal-persuni fiżiċi fi ħdan l-amministrazzjoni tad-distributur tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni li huma responsabbli għad-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni.

  Ir-reġistri għandhom jindika wkoll l-Istati Membri li fihom l-intermedjarju jwettaq in-negozju tiegħu skont ir-regoli tal-libertà ta' stabbiliment jew il-libertà li jiġu pprovduti servizzi.

  2.  L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu aktar minn reġistru wieħed għall-intermedjarji tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari sakemm jippreskrivu l-kriterji li skonthom l-intermedjarji għandhom ikunu reġistrati.

  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema ta’ reġistrazzjoni onlajn. Dik is-sistema▌għandha tkun faċilment aċċessibbli u għandha tippermetti li l-formola ta’ reġistrazzjoni tkun tista' timtela direttament onlajn.

  3.  Fil-każ li jkun hemm aktar minn reġistru wieħed fi Stat Membru, dak l-Istat Membru għandu jistabbilixxi punt ta' informazzjoni uniku li jippermetti aċċess faċli u ta' malajr għall-informazzjoni minn dawk ir-reġistri ▌, li għandhom ikunu kompilati elettronikament u miżmuma aġġornati ▌. Il-punt ta’ informazzjoni għandu jipprovdi wkoll id-dettalji ta’ identifikazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju. ▌

  4.  L-EIOPA għandha tistabbilixxi, tippubblika fuq is-sit elettroniku tagħha, u żżomm aġġornat reġistru elettroniku uniku li jiġbor rekords tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni u intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari li jkunu nnotifikaw l-intenzjoni tagħhom li jwettqu negozju transfruntier skont il-Kapitolu III. Biex dan ikun possibbli, l-Istati Membri għandhom jipprovdu t-tagħrif rilevanti lill-EIOPA mingħajr dewmien. Dan ir-reġistru għandu ▌ jkollu links għall-websajts tal-awtoritajiet kompetenti ta’ kull Stat Membru, u r-reġistru għandu jkun aċċessibbli minn dawk l-istess websajts.

  L-EIOPA għandu jkollha d-dritt ta' aċċess għad-data maħżuna fir-reġistru imsemmi fl-ewwel subparagrafu. L-EIOPA u l-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom id-dritt jimmodifikaw tali data. Is-suġġetti tad-data li d-dettalji personali tagħhomhuma maħżuna fir-reġistru għandu jkollhom id-dritt ta' aċċess għaldata maħżuna u d-dritt li jkunu nfurmati b'mod xieraq fil-każ li tali data tiġi skambjata.

  L-EIOPA għandha tistabbilixxi websajt b’hyperlinks għal kull punt uniku ta’ informazzjoni jew, fejn applikabbli, reġistru stabbilit mill-Istati Membri skont il-paragrafu 3.

  L-Istati Membri msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom jiżguraw li r-reġistrazzjoni ta' intermedjarji tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni u intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari tkun soġġetta għall-konformità mar-rekwiżiti stipulatii fl-Artikolu 10.

  ▌ Il-validità tar-reġistrazzjoni għandha tkun soġġetta għal reviżjoni regolari mill-awtorità kompetenti.

  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-intermedjarji tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari li jonqsu milli jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 10 jitneħħew mir-reġistru. Fejn applikabbli, l-Istat Membru tad-domiċilju għandu jinforma lill-Istat Membru ospitanti b’dik it-tneħħija.

  5.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikazzjonijiet mingħand intermedjarji għall-inklużjoni fir-reġistru jiġu ttrattati fi żmien tliet xhur mit-tressiq ta’ applikazzjoni kompluta, u għandhom jipprovdu wkoll li l-applikant jiġi nnotifikat bid-deċiżjoni mingħajr dewmien.

  6.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jintalab dan li ġej bħala kundizzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ intermedjarji tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni u intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari:

  (a)  ▌ l-identità tal-azzjonisti jew tal-membri, ikunux persuni fiżiċi jew ġuridiċi, li jkollhom parteċipazzjoni fl-intermedjarju li jaqbeż l-10 %, u ▌l-ammonti ta’ dawk il-parteċipazzjonijiet;

  (b)  ▌ l-identità ta’ persuni li jkollhom rabtiet mill-qrib mal-intermedjarju ▌;

  (c)  ▌provi li dawk il-parteċipazzjonijiet jew rabtiet mill-qrib ma jfixklux it-twettiq effikaċi tad-dmirijiet ta’ superviżjoni tal-awtorità kompetenti.

  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-intermedjarji jinfurmaw lill-awtoritajiet kompetenti mingħajr dewmien ta' kwalunkwe tibdil fl-informazzjoni prevista taħt dan il-paragrafu.

  7.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jċaħħdu r-reġistrazzjoni jekk il-liġijiet, ir-regolamenti jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ pajjiż terz li jirregolaw persuna fiżika jew ġuridika waħda jew aktar li magħhom l-intermedjarju jkollu rabtiet mill-qrib, jew diffikultajiet li jinqalgħu fl-infurzar ta’ dawk il-liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi, ifixklu t-twettiq effikaċi tad-dmirijiet ta’ superviżjoni tal-istess awtoritajiet kompetenti.

  ▌Kapitolu III Il-libertà li jiġu pprovduti servizzi u l-libertà ta’ stabbiliment

  Artikolu 4

   Eżerċizzju tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi

  1.  Kull intermedjarju tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni jew intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari li jkollu l-ħsieb li jwettaq negozju fit-territorju ta' Stat Membru ieħor għall-ewwel darba taħt il-libertà li jiġu pprovduti servizzi, għandu jikkomunika l-informazzjoni li ġejja lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju tiegħu:.

  (a)  l-isem, l-indirizz u, fejn applikabbli, in-numru ta’ reġistrazzjoni tal-intermedjarju;

  (b)  l-Istat Membru jew l-Istati Membri li fihom l-intermedjarju beħsiebu jopera;

  (c)  il-kategorija tal-intermedjarju, u fejn applikabbli, l-isem ta’ kwalunkwe impriża rappreżentata tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni;

  (d)  il-klassijiet rilevanti tal-assigurazzjoni, jekk applikabbli;

  2.  L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju għandha, fi żmien xahar minn meta tirċievi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, tikkomunika l-istess informazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti, li min-naħa tagħha għandha tgħarraf mingħajr dewmien li tkun irċeviet l-informazzjoni. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju għandha tinforma lill-intermedjarju tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni jew l-intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari bil-miktub, li l-informazzjoni tkun ġiet riċevuta mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti, u li dak l-intermedjarju jista' jibda n-negozju tiegħu fl-Istat Membru ospitanti. Fejn applikabbli, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju għandha tikkomunika lill-intermedjarju, fl-istess waqt, il-fatt li l-informazzjoni dwar id-dispożizzjonijiet ġuridiċi msemmija fl-Artikolu 11(1) applikabbli fl-Istat Membru ospitanti hija disponibbli permezz tal-mezzi msemmija fl-Artikoli 11(3) u (4) u wkoll li l-intermedjarju għandu jikkonforma ma’ dawk id-dispożizzjonijiet sabiex ikun jista' jibda n-negozju tiegħu fl-Istat Membru ospitanti.

  3.  Fl-eventwalità ta’ bidla fi kwalunkwe dettall partikulari kkomunikat skont il-paragrafu 1, l-intermedjarju tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jew l-intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari għandu jinnotifika dwar dik il-bidla lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju tal-anqas xahar qabel ma jimplimenta l-bidla. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandha wkoll tiġi informata b’dik il-bidla mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju malli prattikament tkun tista’, u mhux iktar tard minn xahar wara d-data tal-wasla tal-informazzjoni għand l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju.

  Artikolu 5Ksur ta’ obbligi fl-eżerċizzju tal-libertà ta' forniment ta' servizzi

  1.  Fejn l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti jkollha bażi għalfejn tqis li intermedjarju tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jew intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari li jaġixxi fi ħdan it-territorju tagħha skont il-libertà li jiġu pprovduti servizzi qiegħed jikser xi obbligu stabbilit f’din id-Direttiva, din għandha tikkomunika dawn il-kunsiderazzjonijiet lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju.

  Wara li tivvaluta l-informazzjoni li tkun irċiviet skont l-ewwel subparagrafu, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju għandha, fejn applikabbli, u, f’ dak il-każ, mal-ewwel opportunità, tieħu l-miżuri adegwati biex tirrimedja s-sitwazzjoni. Għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti dwar kull tali miżura meħuda.

  Fejn, minkejja l-miżuri meħuda mill-Istat Membru tad-domiċilju jew minħabba li dawk il-miżuri jirriżultaw li mhumiex adegwati jew mhumiex biżżejjed, jew l-intermedjarju tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni jew l-intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari jibqa' jaġixxi b'mod li huwa biċ-ċar ta’ detriment għall-interessi tal-konsumaturi tal-Istat Membru ospitanti fuq skala kbira, jew għall-funzjonament tajjeb tas-swieq tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti tista’, wara li tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju, tieħu miżuri adegwati biex tevita aktar irregolaritajiet, inkluż jekk ikun strettament neċessarju, iżżomm lil dak l-intermedjarju milli jkompli jagħmel negozji ġodda fit-territorju tagħha.

  Barra minn hekk, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju jew dak l-Istat Membru ospitanti tista’ tirreferi l-kwistjoni lill-EIOPA u titlob l-assistenza tagħha skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010. F’dak il-każ, l-EIOPA tista’ tieħu azzjoni skont is-setgħat ikkonferiti lilha minn dak l-Artikolu.

  2.  Il-paragrafu 1 m’għandux jaffettwa s-setgħa tal-Istat Membru ospitanti li jieħu miżuri adegwati biex jipprevjeni jew jippenalizza irregolaritajiet imwettqa fi ħdan it-territorju tiegħu, f’sitwazzjoni fejn hemm bżonn ta’ azzjoni immedjata sabiex jitħarsu d-drittijiet tal-konsumaturi. Din is-setgħa għandha tinkludi l-possibbiltà li l-intermedjarji tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari jinżammu milli jagħmlu negozji ġodda fi ħdan it-territorju tiegħu.

  3.  Kull miżura adottata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti skont dan l-Artikolu għandha tiġi kkomunikata lill-intermedjarju tal-assigurazzjoni, tar-riassigurazzjoni jew tal-assigurazzjoni anċillari kkonċernat f’dokument motivat tajjeb u nnotifikata lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju, lill-EIOPA u lill-Kummissjoni mingħajr dewmien.

  Artikolu 6Eżerċizzju tal-libertà ta’ stabbiliment

  1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull intermedjarju tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni jew intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari li jkun beħsiebu jeżerċita l-libertà ta' stabbiliment tiegħu billi jistabbilixxi fergħa jew preżenza permanenti fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor, jikkomunika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju tiegħu, u jipprovdi lil dik l-awtorità l-informazzjoni li ġejja:

  (a)  l-isem, l-indirizz u, fejn applikabbli, in-numru ta’ reġistrazzjoni ▌tal-intermedjarju;

  (b)  l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu fejn l-intermedjarju tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni jew intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari qed jippjana li jistabbilixxi fergħa jew preżenza permanenti;

  (c)  il-kategorija tal-intermedjarju, u fejn applikabbli, l-isem ta’ kwalunkwe impriża rappreżentata tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni;

  (d)  il-klassijiet rilevanti tal-assigurazzjoni, jekk applikabbli;

  (e)  l-indirizz fl-Istat Membru ospitanti mnejn jistgħu jinkisbu d-dokumenti;

  (f)  l-isem ta’ kwalunkwe persuna responsabbli għall-ġestjoni tal-fergħa jew tal-preżenza permanenti.

  Kull preżenza permanenti ta’ intermedjarju fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor li hija ekwivalenti għal fergħa, għandha tiġi ttrattata bl-istess mod bħal fergħa, sakemm l-intermedjarju ma jistabbilixxix b’mod leġittimu tali preżenza permanenti f'forma ġuridika oħra.

  2.  Sakemm l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju ma jkollhiex raġunijiet li tiddubita l-adegwatezza tal-istruttura organizzattiva jew il-qagħda finanzjarja tal-intermedjarju tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni jew l-intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari, b'kunsiderazzjoni tal-attivitajiet ta’ distribuzzjoni fil-mira, għandha tikkomunika dik l-informazzjoni fi żmien xahar mindu tkun irċeviet l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti, li min-naħa tagħha għandha tinnotifika li tkun irċevietha mingħajr dewmien. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju għandha tinforma lill-intermedjarju tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni jew l-intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari bil-miktub, li l-informazzjoni tkun ġiet riċevuta mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti ▌.

  Fi żmien xahar minn meta tkun irċeviet l-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandha tikkomunika d-dispożizzjonijiet ġuridiċi msemmija fl-Artikolu 11(1) permezz tal-modi msemmija fl-Artikoli 11(3) u 9(4) li huma applikabbli fit-territorju tagħha lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju. L-Istat Membru tad-domiċilju għandu jikkomunika dik l-informazzjoni lill-intermedjarju u jinforma l-intermedjarju li jkun jista’ jibda bin-negozju tiegħu fl-Istat Membru ospitanti jekk ikun jikkonforma ma’ dawk id-dispożizzjonijiet ġuridiċi.

  Fejn ma tasal l-ebda komunikazzjoni fi żmien il-perjodu previst fit-tieni subparagrafu, l-intermedjarju tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni jew l-intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari jista’ jistabbilixxi l-fergħa u jibda n-negozju tiegħu.

  3.  Fejn l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju tirrifjuta li tikkomunika l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti, għandha tagħti raġunijiet għaċ-ċaħda tagħha lill-intermedjarju tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni jew l-intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari fi żmien xahar mindu tkun irċeviet l-informazzjoni kollha msemmija fil-paragrafu 1.

  Tali rifjut kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu jew kwalunkwe nuqqas mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju li jikkomunikaw l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu suġġetti għal dritt ta’ appell fil-qrati tal-Istat Membru tad-domiċilju.

  4.  Fl-eventwalità ta’ bidla fi kwalunkwe dettall partikulari kkomunikat skont il-paragrafu 1, l-intermedjarju tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni jew l-intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari għandu jinnotifika dik il-bidla lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju tal-anqas xahar qabel ma jimplimenta l-bidla. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandha wkoll tiġi informata b'dik il-bidla mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju malli prattikament tkun tista', u mhux iktar tard minn xahar wara d-data tal-wasla tal-informazzjoni għand l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju.

  Artikolu 7 Tqassim tal-kompetenzi bejn l-Istat Membru tad-domiċilju u l-Istat Membru ospitanti

  1.  Jekk il-post ewlieni tan-negozju ta’ intermedjarju tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni jew intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari jkun jinsab fi Stat Membru ieħor għajr l-Istat Membru tad-domiċilju, l-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru l-ieħor tista' taqbel mal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju li taġixxi bħallikieku kienet l-awtorità kompetenti fl-Istat Membru tad-domiċilju fir-rigward tad-dispożizzjonijiet fil-Kapitoli IV, V, VI u VII. Fl-eventwalità ta' tali ftehim, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju għandha tinnotifika lill-intermedjarju tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni jew l-intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari u lill-EIOPA mingħajr dewmien.

  2.  L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandha tassumi r-responsabbiltà li tiżgura li s-servizzi pprovduti mill-istabbiliment fit-territorju tagħha jkunu konformi mal-obbligi stipulati fil-Kapitoli V u VI, kif ukoll bil-miżuri li jiġu adottati b'konsegwenza tagħhom.

  L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandu jkollha d-dritt li teżamina l-arranġamenti tal-istabbiliment, kif ukoll li tirrikjedi l-bidliet li jkunu strettament meħtieġa sabiex l-awtorità kompetenti tkun tista' tinforza l-obbligi tal-Kapitoli V u VI u l-miżuri li jiġu adottati b'konsegwenza tagħhom, fir-rigward tas-servizzi jew attivitajiet ipprovduti mill-istabbiliment fit-territorju tagħha.

  Artikolu 8Ksur ta’ obbligi fl-eżerċizzju tal-libertà ta' stabbiliment

  1.  Fejn l-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ospitanti tkun żgura li intermedjarju tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni jew intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari qiegħed jikser id-dispożizzjonijiet ġuridiċi jew regolatorji adottati f’dak l-Istat Membru skont id-dispożizzjonijiet tal-Kapitoli V u VI, dik l-awtorità tista’ tieħu miżuri adegwati biex tirrimedja s-sitwazzjoni.

  2.  Fejn l-awtorità kompetenti ta' Istat Membru ospitanti jkollu raġunijiet jikkunsidra li intermedjarju tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni jew intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari li jaġixxi fit-territorju tiegħu ▌permezz ta' stabbiliment, ma jkunx konformi ma' xi obbligu stipulat f'din id-Direttiva, u fejn dik l-awtorità kompetenti ma jkollhiex ir-responsabbiltà skont l-Artikolu 7(2), għandu jirreferi s-sejbiet tiegħu lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju. Wara li tivvaluta l-informazzjoni li waslet skont l-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju għandha, fejn applikabbli u, f’ dak il-każ, mal-ewwel opportunità tieħu l-miżuri xierqa biex tirranġa s-sitwazzjoni. Għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti dwar kull tali miżura meħuda.

  3.  Fejn, minkejja l-miżuri meħuda mill-Istat Membru tad-domiċilju jew minħabba li dawk il-miżuri jirriżultaw li mhumiex adegwati jew mhumiex biżżejjed, jew l-intermedjarju tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni jew l-intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari jibqa' jaġixxi b'mod li huwa biċ-ċar ta’ detriment għall-interessi tal-konsumaturi tal-Istat Membru ospitanti fuq skala kbira jew għall-funzjonament tajjeb tas-swieq tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti tista’, wara li tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju, tieħu miżuri adegwati biex tevita aktar irregolaritajiet, inkluż, jekk ikun strettament neċessarju, żżomm lil dak l-intermedjarju milli jkompli jagħmel negozji ġodda fi ħdan it-territorju tagħha.

  Barra minn hekk, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju jew tal-Istat Membru ospitanti ▌tista’ tirreferi l-kwistjoni lill-EIOPA u titlob l-assistenza tagħha skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010. F’dak il-każ, l-EIOPA tista’ taġixxi skont is-setgħat li jingħatawlha fl-istess Artikolu ▌.

  4.  Il-paragrafi 2 u 3 m’għandhomx jaffettwaw is-setgħa tal-Istat Membru ospitanti li jieħu miżuri adegwati u mhux diskriminatorji biex jipprevjeni jew jippenalizza irregolaritajiet imwettqa fi ħdan it-territorju tiegħu, f'sitwazzjonijiet fejn huwa assolutament neċessarju li tittieħed azzjoni immedjata sabiex jitħarsu d-drittijiet tal-konsumaturi tal-Istat Membru ospitanti, u fejn li l-miżuri ekwivalenti tal-Istat Membru tad-domiċilju mhumiex adegwati jew mhumiex biżżejjed. F'tali sitwazzjonijiet, l-Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li l-intermedjarji tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni jew l-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari ikkonċernati jinżammu milli jwettqu negozji ġodda fi ħdan it-territorju tiegħu.

  5.  Kull miżura adottata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti skont dan l-Artikolu għandha tiġi kkomunikata lill-intermedjarju tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni jew l-intermedjarju tal-assigurazzjoni anċillari kkonċernat f’dokument motivat tajjeb u nnotifikata lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju, lill-EIOPA u lill-Kummissjoni mingħajr dewmien.

  Artikolu 9Setgħat fir-rigward ta’ dispożizzjonijiet nazzjonali adottati fl-interess tal-ġid komuni

  1.  Din id-Direttiva m'għandhiex taffettwa s-setgħa tal-Istati Membri ospitanti li jieħdu miżuri adegwati u mhux diskriminatorji biex jippenalizzaw irregolaritajiet imwettqa fi ħdan it-territorji tagħhom li jmorru kontra d-dispożizzjonijiet ġuridiċi tagħhom imsemmija fl-Artikolu 11(1) safejn ikun strettament neċessarju. F'tali sitwazzjonijiet, l-Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li l-intermedjarji tal-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni jew l-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari kkonċernati jinżammu milli jwettqu negozji ġodda fi ħdan it-territorju tagħhom.

  2.  Barra minn hekk, din id-Direttiva m’għandhiex taffettwa s-setgħa tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti milli tieħu miżuri adegwati biex iżżomm lid-distributur tal-assigurazzjoni stabbilit fi Stat Membru ieħor milli jwettaq attività fit-territorju tagħha skont il-libertà li jiġu pprovduti servizzi, jew fejn applikabbli, l-libertà ta' stabbiliment, fejn l-attività rilevanti hija kompletament jew prinċipalment diretta lejn it-territorju tal-Istat Membru għall-fini biss li tevita d-dispożizzjonijiet ġuridiċi li jkunu applikabbli li kieku dak id-distributur tal-assigurazzjoni kellu r-residenza jew l-uffiċċju rreġistrat tiegħu f’dak l-Istat Membru ospitanti u, barra dan, jekk l-attività tiegħu tipperikola serjament il-funzjonament adegwat ta’ suq tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni fl-Istat Membru ospitanti għal dak li jirrigwarda l-protezzjoni tal-konsumaturi. F’każ bħal dan l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti, wara li tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju, tista' tieħu, fir-rigward ta' dak id-distributur tal-assigurazzjoni, l-miżuri adegwati kollha meħtieġa għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-konsumaturi fl-Istat Membru ospitanti. L-awtoritajiet kompetenti involuti jistgħu jirreferu l-kwistjoni lill-EIOPA u jitolbu l-għajnuna tagħha skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010, u f’każ bħal dan l-EIOPA tista’ taġixxi skont is-setgħat konferiti lilha b’dak l-Artikolu fil-każ ta’ nuqqas ta’ qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ospitanti u tad-domiċilju.

  Kapitolu IVRekwiżiti organizzattivi ▌

  Artikolu 10 Rekwiżiti professjonali u organizzattivi

  1.  L-Istati Membri tad-domiċilju għandhom jiżguraw li d-distributuri tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni u l-impjegati tal-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni li jwettqu attivitajiet ta’ distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jkollhom l-għarfien u l-kapaċità xierqa ▌biex iwettqu l-kompiti u d-dmirijiet tagħhom b'mod adegwat ▌.

  2.  L-Istati Membri tad-domiċilju għandhom jiżguraw li l-intermedjarji tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni, kif ukoll l-impjegati tal-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni u l-impjegati tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni jikkonformaw mar-rekwiżiti għal taħriġ u żvilupp professjonali kontinwu, sabiex ikunu jistgħu jżommu livell adegwat ta' prestazzjoni li jaqbel mar-rwol li qed iwettqu u s-suq rilevanti.

  Għal dak il-għan, l-Istati Membri tad-domiċilju għandu jkollhom stabbiliti u jippubblikaw mekkaniżmi biex jikkontrollaw u jivvalutaw b’mod effikaċi l-għarfien u l-kompetenza tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni u l-impjegati tal-impriżi tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni u l-impjegati tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni, abbażi mill-anqas ta' 15-il siegħa taħriġ jew żvilupp professjonali fis-sena, filwaqt li titqies in-natura tal-prodotti mibjugħa, it-tip ta' distributur, ir-rwol li għandhom, u l-attività mwettqa fi ħdan id-distributur tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni.

  L-Istati Membri tad-domiċilju jistgħu jitolbu li tingħata prova tat-tmiem b’suċċess tar-rekwiżiti ta’ taħriġ u żvilupp permezz tal-għoti ta' ċertifikat.

  L-Istati Membri għandhom jaġġustaw il-kundizzjonijiet meħtieġa fir-rigward tal-għarfien u l-kapaċità b'konformità mal-attività partikulari tad-distributuri tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni u l-prodotti mqassma, partikolarment fil-każ ta’ intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari. ▌L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li fil-każi msemmija fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u fir-rigward tal-impjegati ta’ impriżi tal-assigurazzjoni involuti fid-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni, l-impriża jew l-intermedjarju tal-assigurazzjoni għandu jivverifika li l-għarfien u l-kapaċità tal-intermedjarji huma f'konformità mal-obbligazzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1 u, fejn meħtieġ, għandu jipprovdi lil dawk l-intermedjarji b'taħriġ jew mezzi għall-iżvilupp professjonali li jikkorrispondi mar-rekwiżiti li jikkonċernaw il-prodotti mibjugħa mill-intermedjarji.

  L-Istati Membri mhux meħtieġa li japplikaw ir-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 1 u fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu għall-persuni fiżiċi kollha li jaħdmu f'impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jew intermedjarju tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni, li jwettqu l-attività ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, madanakollu l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni rilevanti fi ħdan l-istruttura ta' amministrazzjoni ta' dawn l-impriżi li huma responsabbli għad-distribuzzjoni fir-rigward ta' prodotti ta' assigurazzjoni u riassigurazzjoni u l-persuni l-oħra kollha direttament involuti f'distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew riassigurazzjoni juru l-għarfien u l-kapaċità meħtieġa għat-twettiq tad-dmirijiet tagħhom.

  L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni għandhom juru li huma konformi mar-rekwiżiti dwar l-għarfien professjonali u l-kompetenza rilevanti kif stabbilit fl-Anness.

  3.  Persuni fiżiċi li jaħdmu f’impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jew intermedjarju tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni, li jwettaq distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni għandu jkollhom reputazzjoni tajba. Bħala minimu, għandu jkollhom kondotta kriminali nadifa jew xi ekwivalent nazzjonali ieħor b’relazzjoni ma’ offiżi kriminali serji marbuta ma’ reati kontra l-proprjetà jew reati oħra marbuta ma’ attivitajiet finanzjarji, u ma jridux ikunu ġew dikjarati falluti fil-passat, sakemm ma jkunux ġew riabilitati skont il-liġi nazzjonali.

  L-Istati Membri jistgħu, skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 3(1), jippermettu li distributur tal-assigurazzjoni jivverifika r-reputazzjoni tajba tal-impjegati tiegħu, u fejn xieraq, tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni tiegħu.

  L-Istati Membri mhux meħtieġa li japplikaw ir-rekwiżiti imsemmi fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu għall-persuni fiżiċi kollha li jaħdmu f'impriża tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jew intermedjarju tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni, sakemm ma jkunux involuti direttament fid-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni fi ħdan l-istruttura tal-amministrazzjoni responsabbli għad-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni kif ukoll il-persunal kollu involut direttament fiha jissodisfaw dan ir-rekwiżit.

  Fir-rigward tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni responsabbli għad-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni anċillari jissodisfaw ir-rekwiżit imsemmi fl-ewwel subparagrafu.

  4.  L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandu jkollhom assigurazzjoni ta' indemnità professjonali li tkopri t-territorju kollu tal-Unjoni jew xi garanzija oħra komparabbli kontra responsabbiltà li tirriżulta minn negliġenza professjonali, tal-anqas għal EUR 1,250,000 applikabbli għal kull pretensjoni u aggregat ta' EUR 1,850,000 fis-sena għall-pretensjonijiet kollha, sakemm dik l-assigurazzjoni jew garanzija komparabbli tkun diġà provduta minn impriża tal-assigurazzjoni, impriża tar-riassigurazzjoni jew impriża oħra li għan-nom tagħha l-intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni jkollu s-setgħa li jaġixxi jew dik l-impriża tkun assumiet ir-responsabbiltà sħiħa għall-azzjonijiet tal-intermedjarju.

  5.  L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari jkollhom assigurazzjoni ta' indemnità professjonali jew garanziji kumparabbli f’livell stabbilit mill-Istati Membri filwaqt li titqies in-natura tal-prodotti mibjugħa u l-attività mwettqa.

  6.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jipproteġu l-klijenti kontra l-inabbiltà tal-intermedjarju tal-assigurazzjoni, tar-riassigurazzjoni jew tal-assigurazzjoni anċillari li jittrasferixxi l-primjum ta' impriża tal-assigurazzjoni jew li jittrasferixxi l-ammont ta' pretensjoni jew jirritorna l-primjum lill-persuna assigurata.

  Dawk il-miżuri għandu jkollhom xi waħda jew aktar mill-forom li ġejjin:

  (a)  dispożizzjonijiet preskritti bil-liġi jew kuntratt li skonthom flus imħallsa mill-klijent lill-intermedjarju jitqiesu bħala mħallsa lill-impriża, filwaqt li flus imħallsa mill-impriża lill-intermedjarju ma jitqisux li tħallsu lill-klijent sa ma l-klijent ikun effettivament irċevihom;

  (b)  rekwiżit li l-intermedjarji tal-assigurazzjoni li jkollhom kapaċità finanzjarja li tammonta, fuq bażi permanenti, għal 4 % tas-somma tal-primjums annwali li jirċievu, soġġett għal minimu ta' EUR 18 750;

  (c)  rekwiżit li l-flus tal-klijenti għandhom ikunu trasferiti permezz ta' kontijiet tal-klijenti strettament segregati u li dawn il-kontijiet m'għandhomx jintużaw biex jirrimborżaw kredituri oħra fil-każ ta' falliment;

  (d)  rekwiżit li jiġi stabbilit fond ta' garanzija.

  7.  L-EIOPA għandha tirrevedi regolarment l-ammonti msemmija fil-paragrafi 4 u 6 sabiex jittieħed kont tal-bidliet tal-Indiċi Ewropew tal-Prezzijiet tal-Konsumatur kif ippubblikat mill-Eurostat. L-ewwel reviżjoni għandha issir sal-31 ta’ Diċembru 2017 u r-reviżjonijiet suċċessivi għandhom isiru kull ħames snin wara dan.

  L-EIOPA għandha tiżviluppa abbozz ta’ standards regolatorji li jadattaw l-ammont bażi f'euro msemmi fil-paragrafi 4 u 6 bil-perċentwal tal-bidla fl-Indiċi msemmi fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu matul il-perjodu ta' bejn il-31 ta’ Diċembru 2012 u l-31 ta' Diċembru 2017 jew bejn id-data tal-aħħar reviżjoni u d-data tar-reviżjoni l-ġdida, aġġustat sal-eqreb multiplu ta’ EUR 10.

  L-EIOPA għandha tressaq dawk l-abbozzi ta’ standards regolatorji lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju 2018 u l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji suċċessivi kull ħames snin wara dan.

  Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li tadotta l-istandards regolatorji msemmija fit-tieni u t-tielet ewwel subparagrafi ta' dan il-paragrafu skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

  8.  Biex tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti fil-paragrafi 1, 2 u 3, l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom japprovaw, jimplimentaw u jirrevedu regolarment il-politiki interni tagħhom u l-proċeduri interni xierqa.

  L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jidentifikaw funzjoni biex jiżguraw l-implimentazzjoni xierqa tal-politiki u l-proċeduri approvati.

  L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jistabbilixxu, iżommu u jaġġornaw ir-rekords tad-dokumentazzjoni rilevanti kollha rigward l-applikazzjoni tal-paragrafi 1, 2 u 3. L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom, fuq talba, jagħmlu disponibbli l-isem tal-persuna responsabbli għal dik il-funzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju.

  Artikolu 11 Pubblikazzjoni ta’ regoli ġenerali tal-kondotta

  1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-pubblikazzjoni xierqa, mill-awtoritajiet kompetenti, tad-dispożizzjonijiet legali nazzjonali rilevanti li jħarsu l-interessi ġenerali, inkluża l-informazzjoni dwar jekk u kif l-Istat Membru għażel li japplika dispożizzjonijiet aktar stretti previsti fl-Artikolu 29(13), li huma applikabbli għat-twettiq tad-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni fit-territorji tagħhom.

  2.  Stat Membru li jipproponi li japplika, u japplika dispożizzjonijiet li jirregolaw id-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni minbarra dawk id-dispożizzjonijiet diġà stipulati f'din id-Direttiva, għandu jiżgura li l-piż amministrattiv li jitnissel minn dawk id-dispożizzjonijiet ikun proporzjonali fir-rigward tal-protezzjoni tal-konsumaturi. L-Istat Membru għandu jkompli jimmonitorja dawk id-dispożizzjonijiet biex jiżgura li jibqgħu proporzjonali f'konformità ma dan il-paragrafu.

  3.  L-EIOPAgħandha ▌tinkludi, fuq is-sit elettroniku tagħha, ħoloq għas-siti elettroniċi tal-awtoritajiet kompetenti fejn tkun ippubblikata informazzjoni dwar ir-regoli ġenerali tal-kondotta. Tali informazzjoni għandha tinżamm aġġornata mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali b'mod regolari, u l-EIOPAgħandha tagħmel din l-informazzjoni disponibbli fuq is-sit tagħha ▌bir-regoli kollha ġenerali nazzjonali tal-kondotta kklassifikati f'oqsma rilevanti differenti tal-liġi.

  4.  Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi punt uniku ta’ kuntatt responsabbli għall-għoti ta’ informazzjoni dwar ir-regoli ġenerali tal-kondotta fl-istess Stat Membru. Tali punt ta’ kuntatt għandu jkun awtorità kompetenti xierqa.

  5.  L-EIOPA għandha teżamina f'rapport, u tinforma lill-Kummissjoni dwarhom, ir-regoli ġenerali tal-kondotta ppubblikati mill-Istati Membri, kif imsemmi f'dan l-Artikolu fil-kuntest tal-funzjonament xieraq ta' din id-Direttiva u tas-suq intern qabel ...[18]*.

  Artikolu 12Awtoritajiet kompetenti

  1.  L-Istati Membri għandhom jinnominaw l-awtoritajiet kompetenti li jkollhom is-setgħa li jiżguraw l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. Għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b'dan, u jindikaw kwalunkwe diviżjoni ta' dawk id-dmirijiet.

  2.  L-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom ikunu jew awtoritajiet pubbliċi jew korpi rikonoxxuti bil-liġi nazzjonali jew minn awtoritajiet pubbliċi espressament mogħtija s-setgħa għal dak il-għan bil-liġi nazzjonali. M'għandhomx ikunu impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni jew assoċjazzjonijiet li l-membri tagħhom jinkludu direttament jew indirettament impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, jew intermedjarji tar-riassigurazzjoni, mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà ta’ kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u korpi oħra fejn dik hija espressament prevista fl-Artikolu 3(1).

  3.  L-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom is-setgħat kollha meħtieġa għat-twettiq tad-dmirijiet tagħhom taħt din id-Direttiva. Fejn ikun hemm aktar minn awtorità kompetenti waħda fuq it-territorju tiegħu, Stat Membru għandu jiżgura li dawk l-awtoritajiet jikkollaboraw mill-qrib sabiex ikunu jistgħu jwettqu id-dmirijiet rispettivi tagħhom b'mod effikaċi.

  Artikolu 13

  Kooperazzjoni u skambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri

  1.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri differenti għandhom jikkooperaw bejniethom u jiskambjaw kwalunkwe informazzjoni rilevanti dwar id-distributuri tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni xierqa ta' din id-Direttiva.

  2.  B’mod partikolari, fil-proċess tar-reġistrazzjoni u fuq bażi kontinwa, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jaqsmu l-informazzjoni rilevanti rigward ir-reputazzjoni tajba, l-għarfien professjonali u l-kompetenzi tad-distributuri tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni.

  3.  L-awtoritajiet kompetenti għandhom ukoll jiskambjaw informazzjoni dwar distributuri tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni li kienu ġew soġġetti għal sanzjoni jew miżura oħra msemmija fil-Kapitolu VII u dik l-informazzjoni x'aktarx twassal għat-tneħħija mir-reġistru ta' kwalunkwe distributuri bħal dawn. ▌

  4.  Il-persuni kollha mitluba li jirċievu jew jikxfu informazzjoni b'konnessjoni ma' din id-Direttiva għandhom ikunu marbuta b'segretezza professjonali, bl-istess mod kif preskritt fl-Artikolu 64 tad-Direttiva 2009/138/KE.

  Artikolu 14Ilmenti

  L-Istati Membri għandhom jassiguraw li jiġu stabbiliti proċeduri li jippermettu lill-klijenti u partijiet interessati oħra, speċjalment assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi, li jirreġistraw ilmenti dwar distributuri tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni. Fil-każijiet kollha, min jagħmel ilment għandu jirċievi risposta.

  Artikolu 15Rimedji barra l-qrati

  1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li proċeduri ta’ lmenti u ta’ rimedju barra l-qrati adegwati u effikaċi, imparzjali u indipendenti għar-riżoluzzjoni ▌ta’ lmenti bejn il-konsumaturi u d-distributuri tal-assigurazzjoni rigward id-drittijiet u l-obbligi li jirriżultaw f’din id-Direttiva huma stabbiliti skont il-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni u dik nazzjonali , bl-użu ta’ korpi eżistenti meta xieraq. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ▌li tali proċeduri jkunu applikabbli, u l-kompetenza tal-korpi rilevanti effettivament testendi, għal distributuri tal-assigurazzjoni li għalihom ikunu nbdew il-proċeduri.

  2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-korpi msemmija fil-paragrafu 1 jikkooperaw fis-soluzzjoni ta' tilwim transkonfinali dwar id-drittijiet u l-obbligi li jirriżultaw minn din id-Direttiva.

  Artikolu 16Restrizzjoni fuq l-użu tal-intermedjarji

  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta jintużaw is-servizzi tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni jew l-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari, l-impriżi u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni jużaw is-servizzi ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni biss ta' intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni rreġistrati, intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari jew l-intermedjarji tal-assigurazzjoni anċillari msemmija fl-Artikolu 1(3).

  Kapitolu VRekwiżiti ta’ informazzjoni u regoli dwar il-kondotta tal-operazzjonijiet

  Artikolu 17 Prinċipju ġenerali

  1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta jkunu qed iwettqu attivitajiet ta' distribuzzjoni ta' assigurazzjoni, intermedjarju tal-assigurazzjoni jew distributuri tal-assigurazzjoni dejjem jaġixxu b’mod onest, ġust u professjonali, bi qbil mal-aħjar interessi tal-klijenti tagħhom.

  2.  Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[19], l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni kollha relatata mas-suġġett ta’ din id-Direttiva, inklużi komunikazzjonijiet ta’ promozzjoni, li d-distributur tal-assigurazzjoni jindirizza lill-klijenti jew lil klijenti potenzjali, għandha dejjem tkun ġusta, ċara, u ma tqarraqx. Il-komunikazzjonijiet ta’ promozzjoni għandhom dejjem ikunu identifikabbli biċ-ċar bħala tali.

  3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-distributuri tal-assigurazzjoni ma jkunux remunerati jew ma jagħtux rimunerazzjoni jew jivvalutaw il-prestazzjoni tal-impjegati tagħhom b’mod li joħloq kunflitt ma’ dmirijiethom biex jaġixxu f'konformità mal-aħjar interessi tal-klijenti tagħhom. B’mod partikolari, distributur tal-assigurazzjoni ma għandux jagħmel xi arranġament permezz ta’ rimunerazzjoni, miri ta’ bejgħ jew xi mod ieħor li jista’ jagħti l-inċentiv lilu nnifsu jew lill-persunal tiegħu biex jirrakkomanda prodott tal-assigurazzjoni partikolari lil klijent meta d-distributur tal-assigurazzjoni jkun jista’ joffri prodott tal-assigurazzjoni differenti li jilħaq aħjar il-ħtiġijiet tal-klijent.

  Artikolu 18Informazzjoni ġenerali pprovduta minn intermedjarju jew impriża tal-assigurazzjoni

  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

  (a)  fi żmien xieraq qabel il-konklużjoni ta’ ▌kuntratt tal-assigurazzjoni, intermedjarju tal-assigurazzjoni ▌għandu jiżvela li ġej lill-klijenti:

  (i)  l-identità u l-indirizz tiegħu, u l-fatt li huwa intermedjarju tal-assigurazzjoni;

  (ii)  jekk jipprovdix ▌konsulenza fir-rigward tal-prodotti tal-assigurazzjoni għall-bejgħ;

  (iii)  il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 14 li jippermettu lill-klijenti u partijiet oħra interessati jirreġistraw ilmenti dwar intermedjarji ta' assigurazzjoni, kif ukoll dwar il-proċeduri ta' lment u rimedju barra l-qrati msemmija fl-Artikolu 15.

  (iv)  ir-reġistru li jkun ġie inkluż fih u l-mezzi għall-verifika li jkun ġie rreġistrat; u

  (v)  jekk l-intermedjarju jkunx qed jirrappreżenta l-klijent jew inkella jkunx qed jaġixxi għal u f'isem l-impriża tal-assigurazzjoni;

  (b)  fi żmien xieraq qabel il-konklużjoni ta’ ▌kuntratt tal-assigurazzjoni, impriża tal-assigurazzjoni għandha tiżvela li ġej lill-klijenti:

  (i)  l-identità u l-indirizz tagħha, u l-fatt li hija impriża tal-assigurazzjoni;

  (ii)  jekk tipprovdix ▌konsulenza fir-rigward tal-prodotti tal-assigurazzjoni għall-bejgħ;

  (iii)  il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 14 li jippermettu lill-klijenti u partijiet oħra interessati jirreġistraw ilmenti dwar impriżi ta' assigurazzjoni, kif ukoll dwar il-proċeduri ta' lment u rimedju barra l-qrati msemmija fl-Artikolu 15.

  Artikolu 19Kunflitti ta' interess u trasparenza

  1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fi żmien xieraq qabel ma jiġi konkluż kuntratt ta' assigurazzjoni, l-intermedjarju ta' assigurazzjoni ▌jipprovdi lill-klijent b'tal-anqas l-informazzjoni li ġejja:

  (a)  jekk ikollux parteċipazzjoni, diretta jew indiretta, li tirrappreżenta ▌10 % jew aktar tad-drittijiet tal-vot jew tal-kapital f'impriża partikolari tal-assigurazzjoni;

  (b)  jekk impriża partikolari tal-assigurazzjoni jew impriża principali ta' impriża partikolari tal-assigurazzjoni jkollha parteċipazzjoni, diretta jew indiretta, li tirrappreżenta ▌10 % jew aktar tad-drittijiet tal-vot jew tal-kapital tal-intermedjarju tal-assigurazzjoni;

  (c)  rigward il-kuntratti proposti, jew li ngħatat konsulenza dwarhom jekk:

  (i)  jagħtix parir abbażi ta’ analiżi ġusta u personali;

  (ii)  hux qiegħed taħt obbligu kuntrattwali li jwettaq negozju ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni esklussivament ma' impriża waħda jew aktar tal-assigurazzjoni, f' liema każ huwa għandu jipprovdi l-ismijiet ta' dawk l-impriżi tal-assigurazzjoni; jew

  (iii)  ma jkunx taħt obligu kuntrattwali li jwettaq negozju ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni esklussivament ma' impriża waħda jew aktar tal-assigurazzjoni u ma jagħtix parir abbażi ta' analiżi ġusta u personali. f' liema każ huwa għandu jipprovdi l-ismijiet ta' dawk l-impriżi tal-assigurazzjoni li magħhom jista', u fil-fatt iwettaq, in-negozju tiegħu;

  (d)  in-natura tar-rimunerazzjoni rċevuta b'rabta mal-kuntratt tal-assigurazzjoni;

  (e)  jekk, b'rabta mal-kuntratt tal-assigurazzjoni, jaħdimx:

  (i)  abbażi ta’ tariffa, jiġifieri r-rimunerazzjoni mħallsa direttament mill-klijent;

  (ii)  abbażi ta’ kwalunkwe tip ta’ kummissjoni, jiġifieri r-rimunerazzjoni inkluża fil-primjum tal-assigurazzjoni;

  (iii)  abbażi ta’ kwalunkwe tip ieħor ta’ rimunerazzjoni, inkluż benefiċċju ekonomiku ta’ kwalunkwe tip offrut jew mogħti f’konnessjoni mal-kuntratt tal-assigurazzjoni; jew

  (iv)  abbażi ta’ kombinazzjoni ta’ kwalunkwe tip ta’ rimunerazzjoni stipulat fil-punti (i), (ii) u (iii).

  2.  Fejn it-tariffa titħallas direttament mill-klijent, l-intermedjarju tal-assigurazzjoni għandu jinforma lill-klijent bl-ammont tat-tariffa jew, fejn dan mhuwiex possibbli, il-metodu biex tiġi kkalkulata t-tariffa.

  3.  Jekk isiru ħlasijiet mill-klijent fil-qafas tal-kuntratt tal-assigurazzjoni wara li dan ikun ġie konkluż, minbarra l-primjums attwali u l-ħlasijiet skedati, l-intermedjarju tal-assigurazzjoni għandu wkoll iwettaq l-iżvelar, skont dan l-Artikolu, għal kull wieħed minn dawn il-ħlasijiet.

  4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fi żmien xieraq qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt tal-assigurazzjoni, impriża tal-assigurazzjoni tikkomunika lill-klijent tagħha n-natura tar-rimunerazzjoni rċevuta mill-impjegati tiegħu fir-rigward tal-kuntratt tal-assigurazzjoni.

  5.  Jekk isiru ħlasijiet mill-klijent fil-qafas tal-kuntratt tal-assigurazzjoni wara li dan ikun ġie konkluż, minbarra l-primjums attwali u l-ħlasijiet skedati, ▌l-intermedjarju tal-assigurazzjoni għandu wkoll iwettaq l-iżvelar, skont dan l-Artikolu, għal kull wieħed minn dawn il-ħlasijiet.

  Artikolu 20Konsulenza, u standards għall-bejgħ fejn ma tingħatax konsulenza

  1.  Qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt ta’ assigurazzjoni, id-distributur tal-assigurazzjoni għandu jispeċifika, fuq il-bażi ta' informazzjoni pprovduta mill-klijent, id-domandi u l-bżonnijiet ta’ dak il-klijent u għandu jipprovdi lill-klijent b’informazzjoni oġġettiva dwar il-prodott tal-assigurazzjoni f’forma komprensibbli biex dak il-klijent ikun jista’ jieħu deċiżjoni informata.

  Kwalunkwe kuntratt propost għandu jkun konsistenti mad-domandi u l-bżonnijiet tal-assigurazzjoni tal-klijent.

  Fejn huwa pprovdut parir qabel il-konklużjoni ta’ xi kuntratt speċifiku, id-distributur tal-assigurazzjoni għandu jipprovdi lill-klijent b’rakkomandazzjoni personalizzata li tispjega għaliex prodott partikolari jkun jissodisfa bl-aħjar mod id-domandi u l-bżonnijiet tal-klijent.

  2.  Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 ▌għandhom jiġu modulati skont il-komplessità tal-prodott ta' assigurazzjoni li jkun ġie propost u t-tip ta’ klijent.

  3.  Fejn l-intermedjarju ▌tal-assigurazzjoni jinforma lill-klijent li jagħti l-parir tiegħu fuq il-bażi ta' analiżi ġusta u personali, huwa għandu jagħti l-parir fuq il-bażi ta' analiżi ta' numru kbir biżżejjed ta' kuntratti ta' assigurazzjoni disponibbli fis-suq, biex ikun permess lilu li jagħmel rakkomandazzjoni personali, skont il-kriterji professjonali, fir-rigward ta' kuntratti ta' assigurazzjoni li tkun adegwata biex tilħaq il-ħtiġiet tal-klijent.

  4.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 183 u 184 tad-Direttiva 2009/138/KE, qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt, jingħatax jew le parir u irrispettivament minn jekk il-prodott tal-assigurazzjoni huwiex parti minn pakkett skont l-Artikolu 25 ta' din id-Direttiva, id-distributur tal-assigurazzjoni għandu jipprovdi lill-konsumatur bit-tagħrif rilevanti dwar il-prodott ta’ assigurazzjoni, f'forma li tinftiehem, sabiex il-konsumatur ikun jista' jieħu deċiżjoni infurmata, filwaqt li jitqiesu l-kumplessità tal-prodott tal-assigurazzjoni u t-tip ta' konsumatur.

  5.  Fir-rigward tad-distribuzzjoni ta’ prodotti ta’ assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja kif imniżżel fl-Anness I tad-Direttiva 2009/138/KE, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu għandha tingħata permezz ta’ dokument ta’ informazzjoni tal-prodott ta’ assigurazzjoni standardizzata fuq karta jew mezz durabbli ieħor.

  6.  Id-dokument ta’ informazzjoni tal-prodott ta’ assigurazzjoni għandu jitfassal mill-manufattur tal-prodott ta’ assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja msemmi fil-paragrafu 5.

  7.  Id-dokument ta’ informazzjoni tal-prodott ta’ assigurazzjoni għandu:

  (a)  ikun qasir u dokument waħdieni;

  (b)  għandu jiġi ppreżentat u strutturat b’mod li jkun ċar u faċli jinqara, bl-użu ta’ tipa ta’ daqs li tinqara;

  (c)  ikun jinqara bl-istess mod fil-każ li minħabba li jkun oriġinarjament ġie prodott bil-kulur, jiġi stampat jew fotokopjat bl-abjad u l-iswed;

  (d)  jinkiteb fil-lingwi uffiċjali, jew f’wieħed mil-lingwi uffiċjali, użat fil-parti tal-Istat Membru fejn il-prodott tal-assigurazzjoni huwa offrut jew, jekk ikun hemm qbil mill-konsumatur u d-distributur, f’lingwa oħra;

  (e)  ikun preċiż u mhux qarrieqi;

  (f)  ikun fih it-titlu “dokument ta’ informazzjoni tal-prodott ta’ assigurazzjoni” fil-parti ta’ fuq tal-ewwel paġna;

  (g)  jinkludi dikjarazzjoni li l-informazzjoni prekuntrattwali u kuntrattwali kompluta dwar il-prodott tkun ipprovduta f’dokumenti oħrajn.

  L-Istati Membri jista’ jistipula li d-dokument ta’ informazzjoni tal-prodott ta’ assigurazzjoni għandu jingħata flimkien mal-informazzjoni meħtieġa skont atti leġislattivi tal-Unjoni jew nazzjonali oħrajn bil-kundizzjoni li r-rekwiżiti kollha stipulati fl-ewwel subparagrafu jkunu sodisfati.

  8.  Id-dokument bl-informazzjoni tal-prodott ta’ assigurazzjoni għandu jinkludi din l-informazzjoni li ġejja:

  (a)  informazzjoni dwar it-tip ta' assigurazzjoni;

  (b)  sommarju tal-kopertura tal-assigurazzjoni, inklużi r-riskji ewlenin assigurati, is-somma assigurata u, fejn ikun applikabbli, l-ambitu ġeografiku u sommarju tar-riskji esklużi;

  (c)  il-mezzi ta’ pagament ta’ primjums u t-tul ta’ żmien tal-pagamenti;

  (d)  l-esklużjonijiet ewlenin fejn il-pretensjonijiet ma jistgħux isiru;

  (e)  l-obbligi fil-bidu tal-kuntratt;

  (f)  l-obbligi tul l-perjodu tal-kuntratt;

  (g)  l-obbligi fil-każ li ssir pretensjoni;

  (h)  il-perjodu tal-kuntratt inklużi d-dati tal-bidu u tat-tmiem tal-kuntratt;

  (i)  il-mezzi biex jispiċċa l-kuntratt.

  9.  L-EIOPA, wara konsultazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali u wara l-ittestjar tal-konsumatur, għandha tiżviluppa abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni rigward format ta’ preżentazzjoni standardizzata tad-dokument bl-informazzjoni tal-prodott ta’ assigurazzjoni li jispeċifika d-dettalji tal-preżentazzjoni tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 8.

  L-EIOPA għandha tissottometti dawk l-abbozzi tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni sa ...[20]*.

  Is-setgħa hija kkonferita lill-Kummissjoni biex tadotta l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu f'konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

  Artikolu 21Informazzjoni provduta minn intermedjarji ta' assigurazzjoni anċillari

  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-intermedjarji ta' assigurazzjoni anċillari jikkonformaw mal-punti (i), (iii) u (iv) tal-Artikolu 18(a u l-punt (d) tal-Artikolu 19(1).

  Artikolu 22Eżenzjonijiet għall-informazzjoni u klawżola ta’ flessibbiltà

  1.  L-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 18, 19 u 20 mhix meħtieġa li tingħata meta d-distributur tal-assigurazzjoni jwettaq l-attivitajiet ta’ distribuzzjoni fir-rigward tal-assigurazzjoni ta' riskji kbar u fil-każ ta' distribuzzjoni minn intermedjarji jew impriżi tar-riassigurazzjoni ▌.

  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 29 u 30 ta' din id-Direttiva ma għandhiex għalfejn tkun provduta lil klijent professjonali kif definit fil-punt 10 tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE.

  2.  L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jadottaw dispożizzjonijiet aktar stretti fir-rigward tal-ħtiġijiet ta' informazzjoni msemmija f’dan il-Kapitolu, bil-kundizzjoni li tali dispożizzjonijiet ikunu jikkonformaw mal-liġi tal-Komunità. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-EIOPA u lill-Kummissjoni tali dispożizzjonijiet nazzjonali.

  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi neċessarji biex jiżguraw il-pubblikazzjoni xierqa mill-awtoritajiet kompetenti tagħhom tal-informazzjoni dwar jekk u kif l-Istati Membri jkunu għażlu li japplikaw dispożizzjonijiet aktar stretti taħt dan il-paragrafu.

  B’mod partikolari, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu l-għoti tal-parir imsemmi fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 20(1) obbligatorju għall-bejgħ ta’ kwalunkwe prodott tal-assigurazzjoni, jew għal ċertu tipi ta’ prodotti tal-assigurazzjoni. F’tali każ, id-distributuri tal-assigurazzjoni jridu jikkonformaw ma’ dawk id-dispożizzjonijiet nazzjonali aktar stretti, inklużi dawk li joperaw fil-libertà li jipprovdu s-servizzi jew il-libertà tal-istabbiliment, meta jikkonkludu kuntratti tal-assigurazzjoni ma’ klijenti li jkollhom ir-residenza abitwali tagħhom f’dak l-Istat Membru.

  3.  L-Istati Membri jistgħu jillimitaw jew jipprojbixxu l-aċċettazzjoni jew ir-riċeviment ta’ tariffi, kummissjonijiet jew benefiċċji fi flus jew mhux fi flus imħallsa jew ipprovduti minn kwalunkwe parti terza, jew minn persuna li taġixxi f’isem parti terza b’rabta mad-distribuzzjoni tal-prodotti tal-assigurazzjoni.

  4.  Sabiex jiġi stabbilit livell għoli ta' trasparenza bil-mezzi kollha xierqa, l-EIOPA għandha tiżgura li l-informazzjoni li tirċievi b'rabta ma' dispożizzjonijiet nazzjonali tkun ukoll ikkomunikata lill-klijenti, u lid-distributuri tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni.

  5.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn distributur tal-assigurazzjoni jkun responsabbli għall-għoti ta’ arranġamenti tal-pensjoni okkupazzjonali obbligatorji, u impjegat isir membru ta’ tali arranġament mingħajr ma jkun ħa deċiżjoni individwali biex jissieħeb miegħu, l-informazzjoni msemmija f’dan l-Artikolu għandha tiġi pprovduta lill-impjegat immedjatament wara li jkun issieħeb fl-arranġament ikkonċernat.

  Artikolu 23Kundizzjonijiet ta' informazzjoni

  1.  L-informazzjoni kollha li għandha tiġi pprovduta skont l-Artikoli 18, 19, 20 u 29 għandha tiġi kkomunikata lill-klijent :

  (a)  fuq il-karta ;

  (b)  b'mod ċar u preċiz , li jiftiehem mill-klijent; ▌

  (c)  f'lingwa uffiċjali tal-Istat Membru li fih jinsab ir-riskju, jew tal-Istat Membru tal-impenn, jew f'xi lsien ieħor miftiehem bejn il-partijiet; u

  (d)   bla ħlas.

  2.  B'deroga mill-punt (a) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 18, 19, 20 u 29 tista' tiġi pprovduta lill-konsumatur b'mezz minn dawn li ġejjin:

  (a)  mezz durabbli, għajr il-karta, fejn il-kundizzjonijiet tal-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu huma soddisfatti; jew

  (b)  websajt, fejn il-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu huma soddisfatti.

  3.  Madankollu, fejn l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 18, 19, 20 u 29 tiġi pprovduta bl-użu ta' mezz durabbli għajr il-karta jew permezz ta’ websajt, għandha tingħata kopja fuq il-karta lill-klijent fuq talba tiegħu u mingħajr ħlas.

  4.  L-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 18, 19, 20 u 29 tista' tiġi pprovduta bl-użu ta’ mezz durabbli għajr il-karta, jekk jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

  (a)  l-użu tal-mezz durabbli huwa xieraq fil-kuntest tan-negozju mwettaq bejn id-distributur tal-assigurazzjoni u l-klijent; u

  (b)  il-klijent ikun ingħata l-għażla bejn l-informazzjoni fuq il-karta u fuq il-mezz durabbli, u jkun għażel dak il-mezz tal-aħħar.

  5.  L-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 18, 19, 20 u 29 tista' tiġi pprovduta permezz ta’ websajt jekk tkun indirizzata personalment lill-klijent, jew jekk jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

  (a)  l-għoti tal-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 18, 19, 20 u 29 permezz ta’ websajt huwa xieraq fil-kuntest tan-negozju mwettaq bejn l-intermedjarju jew l-impriża tal-assigurazzjoni u bejn il-konsumatur;

  (b)  il-klijent ikun qabel li l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 18, 19, 20 u 29 tingħatalu permezz ta’ websajt;

  (c)  il-klijent ikun ġie mgħarraf b'mod elettroniku bl-indirizz tal-websajt, u bil-paġna tal-istess websajt fejn tista' tiġi aċċessata l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 18, 19, 20 u 29;

  (d)  jiġi żgurat li l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 18, 19, 20 u 29 tibqa' aċċessibbli fuq il-websajt tul perjodu ta’ żmien raġonevoli li fih il-konsumatur jista' jkollu bżonn jikkonsultha.

  6.  Għall-finijiet tal-paragrafi 4 u 5, l-għoti ta’ informazzjoni bl-użu ta’ mezz durabbli għajr il-karta jew permezz ta’ websajt għandu jitqies xieraq fil-kuntest tan-negozju mwettaq bejn id-distributur tal-assigurazzjoni u l-klijent, jekk ikun hemm evidenza li l-klijent ikollu aċċess regolari għall-internet. L-għoti mill-klijent ta’ indirizz tal-posta elettronika għall-finijiet tal-istess negozju għandu jitqies bħala tali evidenza.

  7.  Fil-każ ta' bejgħ bit-telefon, l-informazzjoni minn qabel mogħtija lill-klijent inkluż id-dokument ta’ informazzjoni tal-prodott ta’ assigurazzjoni għandha tkun skont ir-regoli tal-Unjoni applikabbli għall-kummerċjalizzazzjoni minn distanza ta' servizzi finanzjarji lill-konsumatur. Barra minn hekk, anki jekk il-klijent ikun għażel li jakkwista l-informazzjoni minn qabel fuq mezz durabbliieħor apparti fuq karta skont il-paragrafu 4, l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta lill-klijent skont il-paragrafu 1  jew il-paragrafu 2  minnufih wara l-konklużjoni tal-kuntratt ta' assigurazzjoni.

  Artikolu 24Bejgħ inkroċjat

  1.  Fejn ▌prodott tal-assigurazzjoni jiġi offrut flimkien ma' prodott anċillari jew servizz li mhuwiex assigurazzjoni, bħala parti minn pakkett jew mill-istess ftehim, id-distributur tal-assigurazzjoni għandu jinforma lill-klijent jekk huwiex possibbli li dan jixtri l-komponenti differenti b'mod separat, u jekk iva, għandu jipprovdi deskrizzjoni adegwata tal-komponenti differenti tal-ftehim jew pakkett kif ukoll evidenza separata tal-kostijiet u t-tariffi ta’ kull komponent ▌.

  2.  Fiċ-ċirkostanzi msemmija fil-paragrafu 1, u fejn ir-riskju jew il-kopertura tal-assigurazzjoni li jirriżultaw minn tali ftehim jew pakkett offrut lil klijent huma differenti minn dak assoċjat mal-komponenti meħuda separatament, id-distributur tal-assigurazzjoni għandu jipprovdi deskrizzjoni adegwata tal-komponenti differenti tal-ftehim jew pakkett u tal-mod li bih l-interazzjoni tagħhom timmodifika r-riskju jew il-kopertura tal-assigurazzjoni.

  3.  Fejn prodott tal-assigurazzjoni jkun anċillari għal prodott jew servizz li mhumiex assigurazzjoni, bħala parti minn pakkett jew l-istess ftehim, id-distributur tal-assigurazzjoni għandu joffri lill-klijent il-possibilità li jixtri l-prodott jew is-servizz separatament. Dan il-paragrafu m’għandux japplika fejn prodott tal-assigurazzjoni jkun anċillari għal servizz jew attività ta’ investiment kif definit fil-punt 2 tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE, ftehim ta’ kreditu kif definit fil-punt 3 tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2014/17/UE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill[21], jew kont ta’ ħlas kif definit fil-punt 3 tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2014/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[22].

  4.  L-EIOPA tista’ tiżviluppa ▌linji gwida għall-valutazzjoni u s-superviżjoni tal-prattiċi ta’ bejgħ inkroċjat, b'indikazzjoni ▌tas-sitwazzjonijiet li fihom il-prattiċi ta’ bejgħ inkroċjat ma jkunux konformi mal-obbligi stipulati fl-Artikolu 17.

  5.  Dan l-Artikolu m’għandux jevita d-distribuzzjoni tal-prodotti tal-assigurazzjoni li jipprovdu kopertura għal tipi varji ta’ riskji (poloz tal-assigurazzjoni li jkopru diversi riskji).

  6.  Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 3, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li distributur tal-assigurazzjoni jispeċifika d-domandi u l-ħtiġijiet tal-klijent fir-rigward tal-prodotti tal-assigurazzjoni li jiffurmaw parti mill-pakkett globali jew l-istess ftehim.

  7.  L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jadottaw miżuri addizzjonali aktar riġidi jew jintervjenu fuq bażi ta' każ b'każ biex jipprojbixxu l-bejgħ ta' assigurazzjoni flimkien ma' servizz jew prodott anċillari li mhumiex assigurazzjoni bħala parti minn pakkett jew l-istess ftehim meta jkunu jistgħu juru li tali prattiki huma ta' detriment għall-konsumaturi.

  Artikolu 25Sorveljanza tal-prodotti u rekwiżiti ta’ governanza

  1.  Impriżi tal-assigurazzjoni, kif ukoll intermedjarji li jipproduċu xi prodott tal-assigurazzjoni għall-bejgħ lill-klijenti, għandhom iżommu, jħaddmu u jeżaminaw mill-ġdid proċess għall-approvazzjoni ta' kull prodott tal-assigurazzjoni jew adattamenti sinifikanti ta’ prodott tal-assigurazzjoni eżistenti, qabel ma dan jiġi kkummerċjalizzat jew imqassam lill-klijenti.

  Il-proċess tal-approvazzjoni tal-prodott għandu jkun proporzjonat u xieraq għan-natura tal-prodott tal-assigurazzjoni.

  Il-proċess tal-approvazzjoni tal-prodott għandu jispeċifika suq fil-mira identifikat għal kull prodott, jiżgura li r-riskji rilevanti kollha għal tali suq fil-mira identifikat jiġu vvalutati u li l-istrateġija tad-distribuzzjoni intenzjonata tkun konsistenti mas-suq fil-mira identifikat, u li jittieħdu passi raġonevoli biex jiġi żgurat li l-prodott tal-assigurazzjoni jitqassam għas-suq fil-mira identifikat.

  L-impriża tal-assigurazzjoni għandu jkollha għarfien fil-fond ta', u teżamina mill-ġdid, fuq bażi regolari l-prodotti tal-assigurazzjoni li toffri jew tikkummerċjalizza, filwaqt li tqis kwalunkwe avveniment li jista' materjalment jaffettwa r-riskju potenzjali għas-suq fil-mira identifikat, biex tal-anqas tivvaluta jekk il-prodott jibqax konsistenti mal-ħtiġijiet tas-suq fil-mira identifikat u jekk l-istrateġija ta' distribuzzjoni maħsuba għadhiex adegwata.

  Impriża tal-assigurazzjoni, kif ukoll intermedjarji li jipproduċu prodotti tal-assigurazzjoni, għandhom jagħmlu disponibbli lid-distributuri l-informazzjoni adegwata kollha dwar il-prodott tal-assigurazzjoni u l-proċess ta' approvazzjoni tal-prodott, inkluż is-suq fil-mira identifikat tal-prodott tal-assigurazzjoni.

  Meta distributur ta' assigurazzjoni joffri, jew jirrakkomanda, prodotti tal-assigurazzjoni li ma jipproduċix hu stess, dan għandu jkollu arranġamenti adegwati biex jikseb l-informazzjoni msemmija fil-ħames subparagrafu u biex jifhem il-karatteristiċi u s-suq fil-mira identifikat ta’ kull prodott tal-assigurazzjoni.

  2.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati bi qbil mal-Artikolu 38 biex jiġu speċifikati aktar il-prinċipji stipulati f’dan l-Artikolu, filwaqt li tqis b’mod proporzjonat l-attivitajiet imwettqa, in-natura tal-prodotti tal-assigurazzjoni mibjugħa u n-natura tad-distributur.

  3.  Il-politiki, proċessi u arranġamenti msemmija f'dan l-Artikolu għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti l-oħra kollha skont din id-Direttiva inklużi dawk b'rabta mal-iżvelar, il-konvenjenza u l-adegwatezza, l-identifikazzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess, u l-inċentivi.

  4.  Dan l-Artikolu m’għandux japplika għall-prodotti tal-assigurazzjoni li jikkonsistu mill-assigurazzjoni ta’ riskji kbar.

  Kapitolu VI

  Rekwiżiti addizzjonali ▌b’rabta mal-prodotti ta’ investiment ibbażati fuq assigurazzjoni

  Artikolu 26Kamp ta’ applikazzjoni ta' rekwiżiti addizzjonali

  Dan il-Kapitolu jistabbilixxi ▌rekwiżiti addizzjonali għal dawk applikabbli għal distribuzzjoni ta' assigurazzjoni skont l-Artikoli 17, 18, 19 u 20 , fejn id-distribuzzjoni ta' assigurazzjoni titwettaq b'rabta mal-bejgħ ta’ prodotti bbażati fuq investiment fl-assigurazzjoni minn dawn li ġejjin:

  (a)  intermedjarju tal-assigurazzjoni;

  (b)  impriża tal-assigurazzjoni.

  Artikolu 27Prevenzjoni ta’ kunflitti ta’ interess

  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 17, intermedjarju ta’ assigurazzjoni jew impriża ta’ assigurazzjoni li jwettqu d-distribuzzjoni ta’ prodotti tal-investiment ibbażati fuq l-assigurazzjoni għandhom iżommu u joperaw arranġamenti organizzattivi u amministrattivi effikaċi bil-ħsieb li jieħdu l-passi raġonevoli kollha maħsuba sabiex jipprevjenu l-kunflitti ta’ interess, kif determinati taħt l-Artikolu 28, milli jaffettwaw b’mod negattiv l-interessi tal-klijenti tagħhom. Dawk l-arranġamenti għandhom ikunu proporzjonati għall-attivitajiet imwettqa, il-prodotti tal-assigurazzjoni mibjugħa u n-natura tad-distributur.

  Artikolu 28Kunflitti ta’ interess

  1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-intermedjarji ta' assigurazzjoni u l-impriżi ta' assigurazzjoni jieħdu l-passi xierqa kollha sabiex jidentifikaw kunflitti ta’ interess bejniethom, inklużi d-diriġenti u l-impjegati ▌, jew kwalunkwe persuna marbuta direttament jew indirettament magħhom bil-kontroll, u l-klijenti tagħhom, jew bejn klijent u ieħor, li jistgħu jinqalgħu fit-twettiq ta' kwalunkwe attività għad-distribuzzjoni ta' assigurazzjoni.

  2.  Meta l-arranġamenti organizzattivi jew amministrattivi li jsiru mill-intermedjarju ta' assigurazzjoni jew l-impriża ta' assigurazzjoni skont l-Artikolu 27 għall-ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess ma jkunux biżżejjed sabiex jiżguraw, b’kunfidenza raġonevoli, li jiġu evitati r-riskji ta’ ħsara lill-interessi tal-klijenti, l-intermedjarju ta' assigurazzjoni jew l-impriża ta' assigurazzjoni għandhom jiżvelaw b’mod ċar lill-klijent in-natura ġenerali jew is-sorsi tal-kunflitti ta’ interess ▌, fi żmien diċenti qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt tal-assigurazzjoni.

  3.  B’ deroga mill-Artikolu 23(1), l-iżvelar imsemmifil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għandu:

  (a)  isir fuq mezz durabbli; u

  (b)  jinkludi dettall suffiċjenti, billi tiġi kkunsidrata n-natura tal-klijent, sabiex ikun possibbli li l-klijent jieħu deċiżjoni infurmata rigward l-attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni li fil-kuntest tiegħu jinħoloq il-kunflitt ta’ interess.

  4.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ddelegati f’konformità mal-Artikolu 38 sabiex:

  (a)  tiddefinixxi l-passi ▌li l-intermedjarji ta' assigurazzjoni jew l-impriżi ta' assigurazzjoni jistgħu raġonevolment jiġu mistennija jieħdu għall-identifikazzjoni, il-prevenzjoni, il-ġestjoni u l-iżvelar ta' kunflitti ta' interess meta jitwettqu attivitajiet ta’ distribuzzjoni ta' assigurazzjoni;

  (b)  tistabbilixxi l-kriterji xierqa biex jiġu determinati t-tipi ta’ kunflitti ta’ interess li l-eżistenza tagħhom tista’ tkun ta’ ħsara għall-interessi tal-klijenti jew il-klijenti potenzjali tal-intermedjarju ta' assigurazzjoni jew l-impriża ta' assigurazzjoni.

  Artikolu 29▌ Informazzjoni ▌għall-klijenti

  1.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikoliu18 u l-Artikolu 19(1) u (2), għandha tiġi provduta informazzjoni xierqa f’waqtha,qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt, lill-klijenti jew lil klijenti potenzjali fir-rigward tad-distribuzzjoni ta’ prodotti tal-investiment ibbażati fuq l-assigurazzjoni, u li l-kostijiet kollha u l-imposti relatati. Dik l-informazzjoni għandha tinkludi tal-anqas dan li ġej:

  (a)  fejn tingħata konsulenza, jekk l-intermedjarju tal-assigurazzjoni jew l-impriża tal-assigurazzjoni humiex se jipprovdu lill-klijent b’valutazzjoni perjodika tal-adegwatezza tal-prodotti tal-investiment ibbażati fuq l-assigurazzjoni rakkomandati għal dak il-klijent, kif imsemmi fl-Artikolu 30;

  (b)  fir-rigward tal-informazzjoni dwar prodotti ta’ investiment ibbażati fuq l-assigurazzjoni u strateġiji proposti ta’ investiment, dan għandu jinkludi gwida xierqa, u twissijiet dwar, ir-riskji assoċjati ma’ prodotti ta’ investiment ibbażati fuq l-assigurazzjoni jew f'dak li jirrigwarda strateġiji partikulari ta’ investiment proposti;

  (c)  fir-rigward tal-informazzjoni dwar l-ispejjeż kollha u l-imposti assoċjati li jridu jiġu żvelati, l-informazzjoni rigward id-distribuzzjoni tal-prodott ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni, inkluż l-ispiża tal-konsulenza, fejn ikun rilevanti, l-ispiża tal-prodott ta’ investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni rakkomandat jew ikkummerċjalizzat lill-klijent u dwar kif il-klijent jista’ jħallsu, filwaqt li tiġbor fiha wkoll kwalunkwe pagament ta’ parti terza.

  L-informazzjoni dwar l-ispejjeż u l-imposti kollha, inklużi l-ispejjeż u l-imposti b'rabta mad-distribuzzjoni tal-prodott ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni, li mhumiex maħluqa mill-okkorrenza ta' riskju sottostanti tas-suq, għandha tkun f'forma aggregata biex tippermetti lill-klijent jifhem l-ispiża globali kif ukoll l-effett kumulattiv fuq il-qligħ mill-investiment, u meta l-klijent jitlob dan, għandu jiġi pprovdut sommarju tal-ispejjeż u l-imposti. Fejn applikabbli, tali informazzjoni għandha tiġi pprovduta lill-klijent fuq bażi regolari, tal-anqas kull sena, tul il-perjodu ta' validità tal-investiment.

  L-informazzjoni msemmija f'dan il-paragrafu għandha tiġi pprovduta b’mod li jista’ jinftiehem, b’tali mod li l-klijenti jew klijenti potenzjali jkunu raġonevolment kapaċi jifhmu n-natura u r-riskji rigward il-prodott ta’ investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni offrut, u b’konsegwenza ta’ dan, ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet informati dwar l-investiment. L-Istati Membri jistgħu jippermettu li dik l-informazzjoni tiġi pprovduta f'format standardizzat.

  2.  Mingħajr preġudizzju għall-punti (d) u (e) tal-Artikolu 19(1), , l-Artikolu 19(3), u l-Artikolu 22(3), l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-intermedjarji tal-assigurazzjoni jew l-impriżi tal-assigurazzjoni jitqiesu li qed jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont l-Artikolu 17(1), l-Artikolu 27 jew l-Artikolu 28 meta dawn iħallsu jew jitħallsu kwalunkwe tariffa jew kummissjoni, jew jipprovdu jew jiġu pprovduti bi kwalunkwe benefiċċju mhux fi flus b'rabta mad-distribuzzjoni ta' prodott ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni jew servizz anċillari lil jew minn kwalunkwe parti għajr il-klijent jew persuna li taġixxi f'isem il-klijent, ħlief fejn il-pagament jew il-benefiċċju:

  (a)  ma jkollhomx impatt detrimentali fuq il-kwalità tas-servizz rilevanti għall-klijent; u

  (b)  ma jfixklux il-konformità mad-dmir tal-intermedjarju tal-assigurazzjoni jew l-impriża tal-assigurazzjoni li jaġixxu b'mod onest, ġust u professjonali skont l-aħjar interessi tal-klijenti tagħhom.

  3.  L-Istati Membri jistgħu jimponu rekwiżiti aktar riġidi fuq id-distributuri fir-rigward tal-kwistjonijiet koperti minn dan l-Artikolu. B’mod partikolari, l-Istati Membri jistgħu jipprojbixxu jew jirrestrinġu aktar l-offerta jew l-aċċettazzjoni ta’ tariffi, kummissjonijiet jew benefiċċji mhux fi flus minn partijiet terzi b’rabta mal-għoti ta’ konsulenza dwar assigurazzjoni.

  Tali projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet addizzjonali jistgħu jinkludu l-ħtieġa li tariffi, kummissjonijiet jew benefiċċji mhux fi flus bħal dawn jintraddu lura lill-klijenti jew jiġu bbilanċjati b’tariffi mħallsa mill-klijent.

  L-Istati Membri jistgħu jagħmlu l-għoti tal-parir imsemmi fl-Artikolu 30 mandatorju għall-bejgħ ta’ kwalunkwe prodott ta’ investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni, jew għal ċerti tipi tagħhom.

  L-intermedjarji tal-assigurazzjoni jew l-impriżi tal-assigurazzjoni kollha jridu jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet aktar riġidi tal-Istat Membru, inklużi dawk li joperaw fil-libertà li jipprovdu s-servizzi jew il-libertà tal-istabbiliment, meta jikkonkludu kuntratti tal-assigurazzjoni ma’ klijenti li jkollhom ir-residenza abitwali tagħhom f’dak l-Istat Membru.L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li, fejn intermedjarju jgħarraf lill-klijent li l-konsulenza tkun qiegħda tingħata b’mod indipendenti, l-intermedjarju għandu jivvaluta għadd kbir biżżejjed ta’ prodotti ta’ assigurazzjoni disponibbli fis-suq li jkunu ddiversifikati biżżejjed fir-rigward tat-tip tagħhom u l-fornituri tal-prodott sabiex jiġi żgurat li l-għanijiet tal-klijent ikunu jistgħu jintlaħqu b’mod adatt u ma jiġux limitati għall-prodotti tal-assigurazzjoni maħruġa jew ipprovduti minn entitajiet li jkollhom rabtiet mill-qrib mal-intermedjarju .

  4.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-setgħa li tadotta atti ddelegati, skont l-Artikolu 38, sabiex tispeċifika:

  (a)   il-kriterji biex jiġi evalwat jekk l/inċentivi mħallsa jew irċevuti minn intermedjarju tal-assigurazzjoni jew impriża tal-assigurazzjoni għandhomx impatt detrimentali fuq il-kwalità tas-servizz rilevanti għall-klijent;

  (b)  il-kriterji biex tiġi evalwata l-konformità ta’ intermedjarju tal-assigurazzjoni jew impriża tal-assigurazzjoni li jħallsu jew jirċievu inċentivi mal-obbligu li jaġixxu b’mod onest, ġust u professjonali b’konformità mal-aħjar interessi tal-klijent.

  5.  L-atti delegati msemmija fil-paragrafu 4 għandhom iqisu:

  (a)  in-natura tas-servizzi offruti jew ipprovduti lill-klijent jew lill-klijenti potenzjali, filwaqt li jitqiesu t-tip, l-oġġett, id-daqs u l-frekwenza tat-tranżazzjonijiet;

  (b)  in-natura tal-prodotti offruti jew ikkunsidrati, inklużi tipi differenti ta’ prodotti ta’ assigurazzjoni.

  Artikolu 30Valutazzjoni tal-idoneità u tal-adegwatezza u r-rappurtar lill-klijenti

  1.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 20(1), meta jipprovdu konsulenza dwar prodott tal-investiment ibbażat fuq assigurazzjoni, l-intermedjarju tal-assigurazzjoni u l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom jiksbu wkoll l-informazzjoni meħtieġa fir-rigward tal-għarfien u l-esperjenza tal-klijent jew tal-klijent potenzjali fil-qasam ta’ investiment rilevanti għat-tip speċifiku ta’ prodott jew servizz, is-sitwazzjoni finanzjarja ta’ dik il-persuna, inkluż l-abilità tiegħu jew tagħha li ġġarrab telf, u l-għanijiet ta’ investiment ta' dik il-persuna, inkluża t-tolleranza tiegħu jew tagħha għar-riskju, sabiex l-intermedjarju tal-assigurazzjoni jew l-impriża ta’ assigurazzjoni jkunu jistgħu jirrakkomandaw lill-klijent jew lill-klijent potenzjali l-prodotti ta’ investiment ibbażati fuq l-assigurazzjoni li huma xierqa għal dik il-persuna u, b’mod partikolari, ikunu konformi mat-tolleranza tiegħu għar-riskju ta' dik il-persuna u l-abilità li jġarrab it-telf.

  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta intermedjarju ta’ assigurazzjoni u impriża ta’ assigurazzjoni jipprovdu konsulenza dwar l-investiment li jirrakkomanda pakkett ta’ servizzi jew prodotti marbuta flimkien skont l-Artikolu 24, il-pakkett globali ta’ prodotti flimkien ikun xieraq.

  2.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 20(1), l-Istati Membri għandhom jiżguraw li intermedjarju jew l-impriża tal-assigurazzjoni, meta jwettqu attivitajiet ta’ distribuzzjoni tal-assigurazzjoni oħra barra dawk imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, b'rabta mal-bejgħ fejn ma tingħatax konsulenza, għandhom jitolbu lill-klijent jew klijent potenzjali li jipprovdu informazzjoni dwar l-għarfien u l-esperjenza ta’ dik il-persuna fil-qasam tal-invesiment rilevanti għat-tip speċifiku ta’ prodott jew servizz offrut jew mitlub, sabiex l-intermedjarju tal-assigurazzjoni jew l-impriża tal-assigurazzjoni jkunu jistgħu jivvalutaw jekk is-servizz jew prodott ta’ assigurazzjoni fil-mira humiex xierqa għall-klijent. Meta pakkett ta' servizzi jew prodotti jiġi previst skont l-Artikolu 24, il-valutazzjoni għandha tqis jekk il-pakkett globali ta' prodotti flimkien huwiex xieraq.

  Fejn l-intermedjarju tal-assigurazzjoni jew l-impriża tal-assigurazzjoni jqisu, abbażi tal-informazzjoni riċevuta skont l-ewwel subparagrafu, li l-prodott ▌ma jkunx xieraq għall-klijent jew klijent potenzjali, l-intermedjarju jew impriża tal-assigurazzjoni għandhom jagħtu twissija ta’ dan lill-klijent jew klijent potenzjali. Din it-twissija tista’ tiġi pprovduta f’format standardizzat.

  Fejn il-klijenti jew klijenti potenzjali ma jipprovdux l-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, jew fejn ma jipprovdux biżżejjed informazzjoni rigward l-għarfien u l-esperjenza tagħhom, l-intermedjarju jew l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom jagħtuhom twissija li mhumiex f’qagħda li jiddeterminaw jekk ▌prodott fil-mira huwiex xieraq għalihom. Din it-twissija tista’ tiġi pprovduta f’format standardizzat.

  3.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 20(1), fejn ma tingħata l-ebda konsulenza fir-rigward tal-prodotti tal-investiment ibbażati fuq l-assigurazzjoni, l-Istati Membri jistgħu jidderogaw mill-obbligi msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, li tippermetti l-intermedjarji tal-assigurazzjoni jew l-impriżi tal-assigurazzjoni jwettqu attivitajiet ta’ distribuzzjoni tal-assigurazzjoni fit-territorji tagħhom mingħajr il-bżonn li jakkwistaw informazzjoni jew li jagħmlu d-determinazzjoni prevista fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu fejn jiġu sodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

  (a)   l-attivitajiet jirreferu għal waħda minn dawn il-prodotti tal-investiment ibbażati fuq l-assigurazzjoni li ġejjin:

  (i)   kuntratti li jipprovdu biss l-esponiment tal-investiment għall-istrumenti finanzjarji meqjusa mhux kumplessi skont id-Direttiva 2014/65/UE u ma jinkorporawx struttura li tagħmilha diffiċli għall-konsumatur li jifhem ir-riskji involuti; jew

  (ii)   investimenti oħra bbażati fuq l-assigurazzjoni mhux kumplessi għall-fini ta' dan il-paragrafu;

  (b)   l-attività ta’ distribuzzjoni ta’ assigurazzjoni titwettaq fuq inizjattiva tal-klijent jew klijent potenzjali;

  (c)   il-klijent jew klijent potenzjali jkunu ġew informati b'mod ċar, li fl-għoti ta' din l-attività ta' distribuzzjoni ta’ assigurazzjoni, l-intermedjarji jew l-impriżi tal-assigurazzjoni mhumiex meħtieġa jivvalutaw kemm huma xierqa l-prodott tal-investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni jew l-attività ta' distribuzzjoni ta’ assigurazzjoni provduti jew offruti u li l-klijent jew il-klijent potenzjali ma jibbenefikawx mill-protezzjoni korrispondenti tar-regoli rilevanti dwar il-kondotta tal-operazzjonijiet. Tali twissija tista’ tiġi pprovduta f’format standardizzat;

  (d)   l-intermedjarju jew l-impriża ta’ assigurazzjoni jikkonformaw mal-obbligi tagħhom skont l-Artikoli 27 u 28.

  L-intermedjarji tal-assigurazzjoni jew l-impriżi tal-assigurazzjoni kollha, inklużi dawk li joperaw fil-libertà li jipprovdu servizzi jew il-libertà tal-istabbiliment, meta jikkonkludu kuntratti tal-assigurazzjoni ma’ klijenti li għandhom ir-residenza abitwali tagħhom fi Stat Membru li ma jagħmilx użu mid-deroga msemmija f’dan il-paragrafu għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet applikabbli f’dak l-Istat Membru li jittrasponu din id-Direttiva.

  4.  L-intermedjarju jew l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom jistabbilixxu rekord li jinkludi d-dokument ▌ jew aktar, bħal kuntratt li jkun ġie miftiehem bejn l-intermedjarju jew l-impriża tal-assigurazzjoni u l-klijent, u li jkun stipula d-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet, kif ukoll kundizzjonijiet oħra li skonthom l-intermedjarju jew impriża tal-assigurazzjoni għandhom jipprovdu servizzi lill-klijent. Id-drittijiet u d-dmirijiet tal-partijiet fil-kuntratt jistgħu jiġu inkorporati b’riferiment għal dokumenti jew testi legali oħrajn.

  5.  ▌L-intermedjarju jew l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom jipprovdu lill-klijent b'rapporti adegwati dwar is-servizz ipprovdut fuq mezz durabbli. Dawk ir-rapporti għandhom jinkludu komunikazzjonijiet perjodiċi lill-klijenti, li jqisu t-tip u l-kumplessità tal-prodotti ta’ investiment ibbażati fuq l-assigurazzjoni involuti u n-natura tas-servizz mogħti lill-klijent, u għandhom jinkludu, fejn applikabbli, il-kostijiet assoċjati mat-tranżazzjonijiet u s-servizzi mwettqa f’isem il-klijent. ▌

  Meta tiġi pprovduta konsulenza dwar prodott ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni, l-intermedjarju tal-assigurazzjoni jew l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom, qabel il-konklużjoni tal-kuntratt, jipprovdu lill-klijent b'dikjarazzjoni dwar l-adegwatezza f'format durabbli billi tispeċifika l-parir mogħti u kif dak il-parir jissodisfa l-preferenzi, l-objettivi u karatteristiċi oħrajn tal-klijent. Il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 23(1)sa (4) għandhom japplikaw.

  Fejn il-kuntratt huwa konkluż bl-użu ta' mezz ta' komunikazzjoni b'distanza li jipprevjeni t-twassil minn qabel tad-dikjarazzjoni tal-adegwatezza, l-intermedjarju tal-assigurazzjoni jew l-impriża tal-assigurazzjoni jistgħu jipprovdu dikjarazzjoni dwar l-adegwatezza f’format durabbli immedjatament wara li l-konsumatur ikun intrabat b'xi ftehim, sakemm jiġu sodisfati ż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin:

  (a)   il-klijent ta l-kunsens tiegħu biex jirċievi d-dikjarazzjoni dwar l-adegwatezza mingħajr dewmien żejjed wara l-konklużjoni tal-kuntratt; u

  (b)   l-intermedjarju tal-assigurazzjoni jew l-impriża tal-assigurazzjoni jkunu taw lill-klijent l-għażla li jdewwem il-konklużjoni tal-kuntratt sabiex jirċievi d-dikjarazzjoni dwar l-adegwatezza qabel tali konkluzjoni.

  Fejn intermedjarju ta’ assigurazzjoni jew impriża ta’ assigurazzjoni jkunu infurmaw lill-klijent li se jwettqu valutazzjoni perjodika dwar l-adegwatezza, ir-rapport perjodiku għandu jkollu dikjarazzjoni aġġornata dwar kif il-prodott ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni jissodisfa l-preferenzi, l-objettivi u karatteristiċi oħrajn tal-klijent.

  5.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 38 biex tiżgura li l-intermedjarji tal-assigurazzjoni u l-impriżi tal-assigurazzjoni jikkonformaw mal-prinċipji stipulati f'dan l-Artikolu meta jwettqu attivitajiet ta’ distribuzzjoni ta’ assigurazzjoni mal-klijenti tagħhom, inkluża fir-rigward tal-informazzjoni li trid tiġi akkwistata meta jiġu vvalutati l-adegwatezza u kemm huma xierqa l-prodotti tal-investiment ibbażati fuq l-assigurazzjoni għall-klijenti tagħhom, il-kriterji biex jiġu vvalutati l-prodotti tal-investiment ibbażati fuq l-assigurazzjoni mhux kumplessi għall-iskop tal-punt (ii) tal-punt (a) tal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, u l-kontenut u l-format tar-rekords u l-ftehimiet għall-għoti ta’ servizzi għall-klijenti u ta’ rapporti perjodiċi għall-klijenti dwar is-servizzi pprovduti. Dawk l-atti delegati għandhom iqisu:

  (a)  in-natura tas-servizzi offruti jew ipprovduti lill-konsumatur jew lill-konsumatur potenzjali, filwaqt li jitqiesu t-tip, l-oġġett, id-daqs u l-frekwenza tat-tranżazzjonijiet;

  (b)  in-natura tal-prodotti offruti jew ikkunsidrati, inklużi tipi differenti ta’ prodotti ta’ investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni;

  (c)   in-natura konsumistika jew professjonali tal-klijent jew il-klijent potenzjali.

  6.   Sa ...[23]*,   L-EIOPA għandha tiżviluppa linji gwida, u imbagħad taġġornahom perjodikament, għall-valutazzjoni ta’ prodotti ta’ investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni li jinkorporaw struttura li tagħmilha diffiċli għall-klijenti li jifhmu r-riskju involut kif imsemmi fil-punt (i) tal-punt (a) tal-paragrafu 3.

  7.   L-EIOPA tista' tiżviluppa linji gwida, u imbagħad taġġornahom perjodikament, għall-valutazzjoni ta’ prodotti ta’ investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni li jkunu qed jiġu kklassifikati bħala mhux kumplessi għall-għan tal-punt (ii) tal-punt (a) tal-paragrafu 3, filwaqt li jitqiesu l-atti delegati adottati skont il-paragrafu 5.

  Kapitolu VIISanzjonijiet u miżuri oħra

  Artikolu 31Sanzjonijiet u miżuri amministrattivi oħra

  1.  Mingħajr preġudizzju għas-setgħat superviżorji tal-awtoritajiet kompetenti u d-dritt tal-Istati Membri li jipprevedu u jimponu sanzjonijiet kriminali, l-Istati Membri jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tagħhom ikunu jistgħu jimponu sanzjonijiet amministrattivi u miżuri oħra applikabbli għall-ksur kollu tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva, u għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jiżguraw li jiġu implimentati. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sanzjonijiet u l-miżuri oħra amministrattivi tagħhom ikunu effiċjenti, proporzjonati u dissważivi.

  2.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jistabbilixxux regoli għal sanzjonijiet amministrattivi taħt din id-Direttiva għal ksur li huwa soġġett għal sanzjonijiet kriminali skont il-liġi nazzjonali tagħhom. F'tali każ, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi kriminali.

  3.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jeżerċitaw is-setgħat superviżorji tagħhom, inklużi s-setgħat investigattivi u s-setgħat biex jimponu sanzjonijiet previsti f’dan il-Kapitolu, bi qbil mal-qafas ġuridiku nazzjonali tagħhom:

  (a)   direttament;

  (b)   f’kollaborazzjoni ma’ awtoritajiet oħra;

  (c)   b'applikazzjoni lill-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti.

  4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn japplikaw obbligi għad-distributuri tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, fil-każ ta’ ksur ta' tali obbligu, jistgħu jiġu applikati sanzjonijiet kontra, u miżuri oħra fir-rigward ta',membri tal-korp maniġerjali jew superviżorju tagħhom, u fir-rigward ta’ kwalunkwe persuna naturali jew ġuridika li, skont il-liġi nazzjonali, tkun responsabbli għal tali ksur.

  5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sanzjonijiet u l-miżuri amministrattivi oħra meħuda f’konformita’ ma’ dan l-Artikolu jkunu soġġetti għad-dritt ta’ appell.

  6.  L-awtoritajiet kompetenti għandhom jingħataw is-setgħat investigattivi kollha meħtieġa għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom. Fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom biex jimponu s-sanzjonijiet, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkooperaw mill-qrib biex jiżguraw li l-miżuri u s-sanzjonijiet amministrattivi jipproduċu r-riżultati mixtieqa, u għandhom jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom meta jittrattaw każijiet transfruntieri, filwaqt li jiżguraw li l-kundizzjonijiet huma sodisfati għall-ipproċessar tad-data leġittima skont id-Direttiva 95/46/KE u r-Regolament (KE) Nru 45/2001.

  Meta l-Istati Membri jkunu għażlu, skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, li jistabbilixxu sanzjonijiet kriminali għall-ksur tad-dispożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 33, huma għandhom jiżguraw li jkunu fis-seħħ miżuri xierqa sabiex l-awtoritajiet kompetenti jkollhom is-setgħat neċessarji kollha biex:

  (a)  jikkollaboraw mal-awtoritajiet ġudizzjarji fil-ġurisdizzjoni tagħhom biex jirċievu informazzjoni speċifika relatata ma’ investigazzjonijiet jew proċeduri kriminali mibdija minħabba ksur possibbli taħt din id-Direttiva; u

  (b)   jipprovdu tali informazzjoni lil awtoritajiet kompetenti oħra u l-EIOPA biex jissodisfaw l-obbligu tagħhomli jikkooperaw ma’ xulxin u mal-EIOPA għall-finijiet ta’ din id-Direttiva.

  Artikolu 32Pubblikazzjoni tas-sanzjonijiet u miżuri oħra

  1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jippubblikaw kwalunkwe sanzjoni jew miżura oħra amministrattiva li tkun ġiet imposta għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati fl-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, u kontra liema ma sar l-ebda appell fil-ħin, inkluża informazzjoni dwar it-tip u n-natura tal-ksur, kif ukoll l-identità tal-persuni responsabbli għalih. Madankollu, fejn il-pubblikazzjoni tal-identità tal-persuni ġuridiċi, jew l-identità jew id-data personali tal-persuni fiżiċi, titqies bħala sproporzjonata mill-awtorità kompetenti wara li ssir valutazzjoni ta' kull każ individwali dwar il-proporzjonalità tal-pubblikazzjoni ta' tali data, jew fejn il-pubblikazzjoni tipperikola l-istabbiltà tas-swieq finanzjarji jew investigazzjoni li tkun għaddejja, l-awtorità kompetenti tista’ tiddeċiedi li tipposponi l-pubblikazzjoni, li ma tippubblikax, jew li tippubblika s-sanzjonijiet b'mod anonimu.

  2.   Fejn il-liġi nazzjonali tipprevedi l-pubblikazzjoni ta' deċiżjoni li timponi sanzjoni jew miżura oħra, li tkun soġġetta għal appell quddiem l-awtoritajiet ġudizzjarji jew awtoritajiet oħrajn, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jippubblikaw fuq is-sit elettroniku uffiċjali tagħhom, mingħajr dewmien mhux dovut, tali informazzjoni u kwalunkwe informazzjoni sussegwenti dwar l-eżitu ta' dan l-appell. Barra minn hekk, kwalunkwe deċiżjoni li tannulla deċiżjoni preċedenti li tiġi imposta sanzjoni jew miżura oħra li tkun ġiet ippubblikata għandha wkoll tiġi ppubblikata.

  3.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinfurmaw lill-EIOPA dwar is-sanzjonijiet amministrattivi u l-miżuri oħra kollha imposti, iżda mhux ippubblikati f'konformità mal-paragrafu 1 inkluż dwar kwalunkwe appell relatat magħhom u l-eżitu tagħhom.

  Artikolu 33Ksur

  u sanzjonijiet u miżuri oħra

  1.  Dan l-Artikolu għandu japplika għal tal-inqas dan li ġej:

  (a)  persuni li ma jirreġistrawx l-attivitajiet ta’ distribuzzjoni tagħhom skont l-Artikolu 3;

  (b)  impriża jew intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni li jużaw is-servizzi ta’ distribuzzjoni ta’ assigurazzjoni jew riassigurazzjoni ta’ persuni msemmija fil-punt (a);

  (c)  intermedjarju tal-assigurazzjoni, tar-riassigurazzjoni jew tal-assigurazzjoni anċillari li jkun kiseb reġistrazzjoni permezz ta’ stqarrijiet foloz jew kwalunkwe mezz irregolari ieħor bi ksur tal-Artikolu 3;

  (d)  distributur tal-assigurazzjoni li jonqos milli jissodisfa d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10;

  (e)  impriża tal-assigurazzjoni jew intermedjarju tal-assigurazzjoni ▌li jonqsu milli jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-kondotta tal-operazzjonijiet skont il-Kapitoli V u VI, b’rabta mad-distribuzzjoni ta’ prodotti tal-investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni;

  (f)   distributur ta’ assigurazzjoni li ma jikkonformax mar-rekwiżiti tal-kondotta tal-operazzjonijiet skont il-Kapitolu V, b’rabta ma' kwalunkwe prodott tal-assigurazzjoni għajr dawk imsemmija fil-punt (e).

  2.  Fil-każ ta' kwalunkwe ksur imsemmi fil-punt (e) tal-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti għandhom is-setgħa li jimponu, f’konformita’ mal-liġi nazzjonali, tal-inqas is-sanzjonijiet u l-miżuri oħra amministrattivi li ġejjin:

  (a)  stqarrija pubblika, li tindika l-persuna responsabbli naturali jew ġuridika u n-natura tal-ksur;

  (b)  ordni li titlob lill-persuna responsabbli naturali jew ġuridika twaqqaf il-kondotta u ma tirrepetix dik il-kondotta;

  (c)  fil-każ ta’ intermedjarju tal-assigurazzjoni ▌, l-irtirar tar-reġistrazzjoni msemmija fl-Artikolu 3;

  (d)  projbizzjoni temporanja ta’ kwalunkwe membru tal-korp maniġerali tal-intermedjarju jew l-impriża tal-assigurazzjoni imposti ▌ li jinżammu responsabbli;

  (e)  fil-każ ta’ persuna ġuridika, sanzjonijiet amministrattivi pekunarji massimi li ġejjin: ▌

  (i)   tal-inqas EUR 5 000 000 jew sa 5 % tal-fatturat annwali totali skont l-aħħar kontijiet disponibbli approvati mill-korp maniġerjali, jew fl-Istati Membri fejn l-euro ma tkunx il-munita uffiċjali, il-valur korrispondenti fil-munita nazzjonali fid-data ta’ dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. Meta l-persuna ġuridika tkun impriża prinċipali jew sussidjarja tal-impriża prinċipali li jkollha tħejji kontijiet finanzjarji konsolidati skont id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill[24], il-fatturat annwali totali rilevanti għandu jkun il-fatturat annwali totali skont l-aħħar kontijiet konsolidati disponibbli approvati mill-korp maniġerjali tal-impriża prinċipali finali; jew

  (ii)   sad-doppju tal-ammont tal-profitti miksuba jew it-telf evitat minħabba l-ksur, fejn dawn ikunu jistgħu jiġu determinati;

  (f)  fil-każ ta’ persuna ġuridika, sanzjonijiet amministrattivi pekunarji massimi li ġejjin: ▌

  (i)   mill-inqas EUR 700 000, jew, fl-Istati Membri fejn il-munita mhix l-euro,, il-valur korrispondenti fil-munita nazzjonali fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva; jew

  (ii)   sad-doppju tal-ammont tal-profitti miksuba jew it-telf evitat minħabba l-ksur, fejn dawn ikunu jistgħu jiġu ddeterminati.

  3.   Fil-każ ta' tali ksur imsemmi fil-punti (a) sa (e) u (g) tal-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom is-setgħa li jimponu, f’konformita’ mal--liġi nazzjonali, tal-inqas is-sanzjonijiet u l-miżuri oħra amministrattivi li ġejjin:

  (a)   ordni li titlob lill-persuna responsabbli naturali jew ġuridika twaqqaf il-kondotta u ma tirrepetix dik il-kondotta;

  (b)   fil-każ ta’ intermedjarju tal-assigurazzjoni, tar-riassigurazzjoni u tal-assigurazzjoni anċillari, l-irtirar tar-reġistrazzjoni msemmija fl-Artikolu 3.

  4.   L-Istati Membri jistgħu jagħtu s-setgħa lill-awtoritajiet kompetenti biex jipprevedu sanzjonijiet jew miżuri oħra addizzjonali u livelli ta’ sanzjonijiet amministrattivi pekunarji li jkunu ogħla minn dawk previsti f’dan l-Artikolu.

  Artikolu 34Applikazzjoni effettiva tas-sanzjonijiet u miżuri oħra

  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta jiddeterminaw it-tip ta' sanzjonijiet jew miżuri oħra amministrattivi u l-livell ta’ sanzjonijiet amminstrattivi pekunarji, l-awtoritajiet kompetenti iqisu ċ-ċirkostanzi rilevanti kollha, inkluż fejn adatt:

  (a)  il-gravità u t-tul ta' żmien tal-ksur;

  (b)  il-grad ta’ responsabbiltà tal-persuna naturali jew ġuridika responsabbli;

  (c)  is-saħħa finanzjarja tal-persuna naturali jew ġuridika responsabbli, kif indikat jew mid-dħul annwali tal-persuna naturali responsabbli jew mill-fatturat totali tal-persuna ġuridika responsabbli;

  (d)  l-importanza tal-profitti miksuba jew tad-danni evitati mill-persuna naturali jew ġuridika, sakemm dawn ikunu jistgħu jiġu ddeterminati;

  (e)  it-telf għall-klijenti u l-partijiet terzi kkawżat mill-ksur, dment li dan ikun jista’ jiġi determinat;

  (f)  il-livell ta’ kooperazzjoni tal-persuna naturali jew ġuridika responsabbli mal-awtorità kompetenti;

  (g)   miżuri meħuda mill-persuna fiżika jew ġuridika responsabbli biex tipprevjeni li jiġi ripetut il-ksur; u

  (h)  kwalunkwe ksur preċedenti mill-persuna fiżika jew ġuridika responsabbli.

  Artikolu 35Rappurtar ta’ ksur

  1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jistabbilixxu mekkaniżmi effettivi biex jippermettu u jinkoraġġixxu r-rappurtar ▌lilhom ta’ ksur possibbli jew attwali tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li jimplimentaw din id-Direttiva.

  2.  Il-mekkaniżmi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu mill-inqas:

  (a)  proċeduri speċifiċi għall-wasla ta’ rapporti u s-segwitu tagħhom;

  (b)  protezzjoni xierqa, tal-inqas kontra r-ritaljazzjoni, id-diskriminazzjoni jew tipi oħrajn ta’ trattament mhux ġust, tal-impjegati tad-distributuri tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni u, fejn ikun possibbli, għal persuni oħra, li jirrappurtaw ksur imwettaq f’dawk l-entitajiet; u

  (c)  protezzjoni tal-identità kemm tal-persuna li tirrapporta l-ksur kif ukoll tal-persuna fiżika li hija allegatament responsabbli għall-ksur, fl-istadji kollha tal-proċeduri dment li tali żvelar ma jkunx mitlub mil-liġi nazzjonali fil-kuntest ta' investigazzjoni ulterjuri jew proċedimenti amministrattivi jew ġudizzjarji sussegwenti.

  Artikolu 36Prezentazzjoni ta' informazzjoni lill-EIOPA li tirrigwarda s-sanzjonijiet u miżuri oħra

  1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinfurmaw lill-EIOPA dwar is-sanzjonijiet u l-miżuri oħra amministrattivi kollha imposti imma mhux ippubblikati skont l-Artikolu 32(1).

  2.  L-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu kull sena lill-EIOPA b’informazzjoni aggregata rigward is-sanzjonijiet u l-miżuri oħra amministrattivi kollha imposti skont l-Artikolu 31.

  L-EIOPA għandha tippubblika din l-informazzjoni f’rapport annwali.

  3.  Fejn l-awtorità kompetenti tkun żvelat miżura jew sanzjoni jew miżura oħra amministrattiva lill-pubbliku, hija għandha, fl-istess ħin, tirrapporta dak il-fatt lill-EIOPA.

  Kapitolu VIII Dispożizzjonijiet finali

  Artikolu 37Protezzjoni tad-data

  1.  L-Istati Membri għandhom japplikaw id-Direttiva 95/46/KE għall-ipproċessar tad-dejta personali li jsir fl-Istati Membri skont din id-Direttiva.

  2.  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 għandu japplika għall-ipproċessar tad-dejta personali li jsir mill-EIOPA skont din id-Direttiva.

  Artikolu 38Atti ddelegati

  Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-setgħa li tadotta atti ddelegati, skont l-Artikolu 34, li jikkonċernaw l-Artikoli 25, 28, 29 u 30.

  Artikolu 39Eżerċizzju tad-delega

  1.  Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li tadotta atti ddelegati, soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

  2.  Is-setgħa biex jiġu adottati l-atti ddelegati msemmija fl-Artikoli 25, 28, 29 u 30 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ żmien mhux determinat minn ...[25]*.

  3.  Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikoli 25, 28, 29 u 30 tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Tali revoka għandha tidħol fis-seħħ mill-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Ir-revoka ma għandha tolqot il-validità tal-ebda att iddelegat diġà fis-seħħ.

  4.  Hekk kif tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah b’mod simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

  5.  Att iddelegat adottat skont l-Artikoli 25, 28, 29 u 30 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu infurmaw it-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

  Artikolu 40Perjodu tranżitorju

  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-intermedjarji diġà rreġistrati skont id-Direttiva 2002/92/KE jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi nazzjonali li jimplimentaw l-Artikolu 10(1) ta' din id-Direttiva sa...[26]*.

  Artikolu 41Reviżjoni u evalwazzjoni

  1.   Sa …[27]*, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 1. Tali rapport għandu jinkludi valutazzjoni, abbażi tal-informazzjoni rċevuta mill-Istati Membri u l-EIOPA skont l-Artikolu 1(5), dwar jekk il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, inkluża l-eċċezzjoni fl-Artikolu 1(3), jibqgħux xierqa fir-rigward tal-livell ta’ protezzjoni tal-konsumatur, il-proporzjonalità tat-trattament bejn distributuri differenti tal-assigurazzjoni u l-piż amministrattiv impost fuq l-awtoritajiet kompetenti u l-mezzi ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni.

  2.   Sa …[28]*, il-Kummissjoni għandha tirrevedi din id-Direttiva. Ir-reviżjoni għandha tinkludi sondaġġ ġenerali tal-applikazzjoni prattika tar-regoli stipulati taħt din id-Direttiva, filwaqt li jitqiesu l-iżviluppi fis-swieq bl-imnut tal-prodotti tal-investiment, kif ukoll l-esperjenzi miksuba fl-applikazzjoni prattika ta’ din id-Direttiva, tar-Regolament (UE) Nru 1286/2014 u d-Direttiva 2014/65/UE. Ir-reviżjoni għandha tinkludi evalwazzjoni dwar jekk ir-regoli speċifiċi dwar il-kondotta tal-operazzjonijiet għad-distribuzzjoni ta’ prodotti tal-investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni stipulati fil-Kapitolu VI ta' din id-Direttiva jwasslux għal riżultati xierqa u proporzjonati, filwaqt li jqisu l-bżonn li jiżguraw livell suffiċjenti ta’ protezzjoni tal-konsumaturi konsistenti mal-istandards tal-protezzjoni tal-investitur applikabbli skont id-Direttiva 2014/65/UE u l-karatteristiċi speċifiċi tal-prodotti ta’ investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni u n-natura speċifika tal-mezzi ta’ distribuzzjoni tagħhom. Ir-reviżjoni għandha wkoll tirrifletti dwar l-applikazzjoni possibbli tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għal prodotti li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2003/41/KE. Tali reviżjoni msemmija għandha tinkludi wkoll analiżi speċifika tal-impatt tal-Artikolu 19 ta' din id-Direttiva, filwaqt li titqies il-qagħda tal-kompetizzjoni fis-suq tad-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni għall-kuntratti għajr dawk tal-klassijiet speċifikati fl-Anness II għad-Direttiva 2009/138/KE, u l-impatt tal-obbligi msemmija fl-Artikolu 19 ta' din id-Direttiva dwar l-intermedjarji tal-assigurazzjoni li jkunu intrapriżi żgħar jew ta' daqs medju.

  3.  Wara li tikkonsulta mal-Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, il-Kummissjoni għandha tressaq l-ewwel rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

  4.  Sa …[29]*, u tal-inqas kull sentejn minn dik id-data 'l quddiem, l-EIOPA għandha tħejji t-tieni rapport dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. L-EIOPA għandha tikkonsulta lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq qabel ma tippubblika r-rapport tagħha.

  5.  Fit-tielet rapport, li għandu jitħejja sa …[30]**, l-EIOPA għandha twettaq evalwazzjoni tal-istruttura tas-swieq tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni.

  6.  Ir-rapport li għandu jitħejja mill-EIOPA sa …* imssemmi fil-paragrafu 4, għandu jeżamina jekk l-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 12(1) għandhomx setgħat suffiċjenti u riżorsi adegwati biex iwettqu l-kompiti tagħhom.

  7.  Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 4 għandu jeżamina, mill-inqas, il-kwistjonijiet li ġejjin:

  (a)  kwalunkwe bidliet fl-istruttura tas-suq tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni;

  (b)  kwalunkwe bidliet fix-xejriet tal-attività transfruntiera;

  (c)  f'valutazzjoni interim, it-titjib tal-kwalità tal-konsulenza u tal-metodi ta' bejgħ, kif ukoll dwar l-impatt ta' din id-Direttiva fuq l-intermedjarji tal-assigurazzjoni li jkunu intrapriżi żgħar u medji.

  8.  Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 4 għandu jinkludi wkoll evalwazzjoni mill-EIOPA tal-impatt ta’ din id-Direttiva.

  Artikolu 42Transpożizzjoni

  1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa[31]*. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet.

  Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Għandhom jinkludu wkoll stqarrija li r-referenzi fil-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi eżistenti għad-direttiva rrevokata minn din id-Direttiva għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif tali referenza għandha ssir, u kif dik l-istqarrija għandha tiġi fformulata.

  2.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

  Artikolu 43Emenda għad-Direttiva 2002/92/KE

  Il-Kapitolu IIIA tad-Direttiva 2002/92/KE jitħassar b’effett minn …[32]*.

  Artikolu 44

  Revoka

  Id-Direttiva 2002/92/KE titħassar b'effett minn …[33]**, mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri dwar il-limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni ta' dik id-Direttiva fil-liġi nazzjonali.

  Ir-referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva.

  Artikolu 45Dħul fis-seħħ

  Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-20 jum mill-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

  Artikolu 46Destinatarji

  Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

  Magħmul fi …,

  Għall-Parlament Ewropew  Għall-Kunsill

  Il-President  Il-President

  ANNESS

  REKWIŻITI MINIMI TA’ GĦARFIEN U KOMPETENZI PROFESSJONALI GĦAD-DISTRIBUZZJONI TA’ POLOZ

  (kif imsemmi fl-Artikolu 10(1))

  I   Riskji mhux tal-ħajja klassifikati skont il-klassijiet 1 sa 18 fil-Parti A tal-Anness I għad-Direttiva 2009/138/KE

  (a)   għarfien minimu neċessarju għat-termini u l-kundizzjonijiet tal-poloz offruti, inklużi riskji anċillari jekk ikunu koperti minn tali poloz;

  (b)   għarfien minimu neċessarju tal-liġijiet applikabbli li jirregolaw id-distribuzzjoni tal-prodotti tal-assigurazzjoni, bħal-liġi tal-protezzjoni tal-konsumaturi, il-liġi tat-taxxa rilevanti u l-liġi soċjali u tax-xogħol rilevanti;

  (c)   għarfien minimu neċessarju tat-trattament tal-pretensjonijiet;

  (d)   għarfien minimu neċessarju tat-trattament tal-ilmenti;

  (e)   għarfien minimu neċessarju tal-valutazzjoni tal-bżonnijiet tal-klijenti;

  (f)   għarfien minimu neċessarju tas-suq tal-assigurazzjoni;

  (g)   għarfien minimu neċessarju tal-istandards tal-etika kummerċjali; u

  (h)   kompetenza finanzjarja minima neċessarja.

  II   Il-prodotti ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni

  (a)   għarfien minimu neċessarju tal-prodotti ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni, inklużi t-termini u l-kundizzjonijiet u l-primjums net u, fejn ikun applikabbli, benefiċċji garantiti u mhux garantiti;

  (b)   għarfien minimu neċessarju tal-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta’ għażliet tal-investiment differenti għad-detenturi tal-polza;

  (c)   għarfien minimu neċessarju tar-riskji finanzjarji mġarrba mid-detenturi tal-polza;

  (d)   għarfien minimu neċessarju tal-poloz li jkopru r-riskji tal-ħajja u prodotti ta' tfaddil oħra;

  (e)   għarfien minimu neċessarju tal-organizzazzjoni u l-benefiċċji garantiti mis-sistema tal-pensjoni;

  (f)   għarfien minimu neċessarju tal-liġijiet applikabbli li jirregolaw id-distribuzzjoni tal-prodotti tal-assigurazzjoni, bħal-liġi tal-protezzjoni tal-konsumaturi u l-liġi tat-taxxa rilevanti;

  (g)   għarfien minimu neċessarju tas-suq tal-assigurazzjoni u tas-suq tal-prodotti ta’ tfaddil;

  (h)   għarfien minimu neċessarju tat-trattament tal-ilmenti;

  (i)   għarfien minimu neċessarju tal-valutazzjoni tal-bżonnijiet tal-klijenti;

  (j)   ġestjoni tal-kunflitti ta' interess;

  (k)   għarfien minimu neċessarju tal-istandards tal-etika kummerċjali; u

  (l)   kompetenza finanzjarja minima neċessarja.

  III   Riskji tal-ħajja klassifikati fl-Anness II għad-Direttiva 2009/138/KE

  (a)   għarfien minimu neċessarju tal-poloz inklużi t-termini, il-kundizzjonijiet, il-benefiċċji ggarantiti u, fejn applikabbli, ir-riskji anċillari;

  (b)   għarfien minimu neċessarju tal-organizzazzjoni u l-benefiċċji garantiti mis-sistema tal-pensjoni tal-Istat Membru rilevanti;

  (c)   għarfien tal-liġi applikabbli tal-kuntratti tal-assigurazzjoni, il-liġi tal-protezzjoni tal-konsumaturi, il-liġi tal-protezzjoni tad-data, il-liġi kontra l-ħasil tal-flus u, fejn ikun applikabbli, il-liġi tat-taxxa rilevanti u l-liġi soċjali u tax-xogħol rilevanti;

  (d)   għarfien minimu neċessarju tal-assigurazzjoni u swieq ta’ servizzi finanzjarji rilevanti oħra;

  (e)   għarfien minimu neċessarju tat-trattament tal-ilmenti;

  (f)   għarfien minimu neċessarju tal-valutazzjoni tal-bżonnijiet tal-konsumatur;

  (g)   ġestjoni tal-kunflitti ta' interess;

  (h)   għarfien minimu neċessarju tal-istandards tal-etika kummerċjali; u

  (i)   kompetenza finanzjarja minima neċessarja.

  PROĊEDURA

  Titolu

  Medjazzjoni fl-assigurazzjoni (riformulazzjoni)

  Referenzi

  COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD)

  Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

  3.7.2012

   

   

   

  Kumitat responsabbli

  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  ECON

  11.9.2012

   

   

   

  Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  IMCO

  11.9.2012

  JURI

  22.11.2012

  JURI

  11.9.2012

   

  Rapporteur(s)

  Data tal-ħatra

  Werner Langen

  27.3.2012

   

   

   

  Eżami fil-kumitat

  6.11.2012

  21.1.2013

  24.4.2013

  28.5.2013

  Data tal-adozzjoni

  22.1.2014

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  35

  4

  3

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Marino Baldini, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

  Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

  Jean-Pierre Audy, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Oleg Valjalo

  Sostituti (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Jürgen Creutzmann, Marian Harkin

  Data tat-tressiq

  5.2.2014

  REFERRAL BACK TO COMMITTEE

  Titolu

  Medjazzjoni fl-assigurazzjoni (riformulazzjoni)

  Referenzi

  COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD)

  Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

  3.7.2012

   

   

   

  Kumitat responsabbli

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  ECON

  11.9.2012

   

   

   

  Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  IMCO

  11.9.2012

  JURI

  22.11.2012

  JURI

  11.9.2012

   

  Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

         Data tad-deċiżjoni

  IMCO

  13.10.2015

  JURI

  30.10.2015

  JURI

  3.9.2014

   

  Rapporteurs

         Data tal-ħatra

  Werner Langen

  22.7.2014

   

   

   

  Data tal-adozzjoni

  14.9.2015

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  31

  0

  4

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain

  Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

  Ramón Jáuregui Atondo, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova, Andreas Schwab, Romana Tomc, Beatrix von Storch

  Data tat-tressiq

  3.11.2015

  • [1]    ĠU C 44, 15.2.2013, p. 95.
  • [2]    ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.
  • [3]    Testi adottati, P7_TA(2014)0155.
  • [4] * Emendi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa; it-tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu ▌.
  • [5]    ĠU C 44, 15.2.2013, p. 95.
  • [6]    Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta’ ... (għad mhijiex ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċiżjoni tal-Kunsill ta’ ….
  • [7]   Id-Direttiva 2002/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Diċembru 2002 dwar il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni (ĠU L 9, 15.1.2003, p. 3).
  • [8]    Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349).
  • [9]    Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 48).
  • [10]    Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Novembru 2014 dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni (PRIIPs) (OJ L 352, 9.12.2014, p. 1).
  • [11]   Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (“Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku”) ( ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1).
  • [12]   Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/46/KE tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).
  • [13]   Regolament (UE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).
  • [14]    Id-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-provvista ta’ irtirar okkupazzjonali (ĠU L 235, 23.9.2003, p. 10).
  • [15]    ĠU C 100, 6.4.2013, p. 12.
  • [16]    Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012(ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).
  • [17]    Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II), ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1).
  • [18] *   ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
  • [19]    Id-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2005 dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 84/450/KEE, id-Direttivi 97/7/KE, 98/27/KE u 2002/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Direttiva dwar Prattiċi Kummerċjali Żleali) (ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22).
  • [20] *   ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta ' din id-Direttiva.
  • [21]    Id-Direttiva 2014/17/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 dwar kuntratti ta' kreditu għall-konsumaturi marbutin ma' proprjetà immobbli residenzjali u li temenda d-Direttivi 2008/48/KE u 2013/36/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 34).
  • [22]    Direttiva 2014/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Lulju 2014 dwar il-komparabbiltà tat-tariffi relatati mal-kontijiet tal-ħlas, il-bdil tal-kontijiet tal-ħlas u l-aċċess għal kontijiet tal-ħlas b’karatteristiċi bażiċi (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 214)
  • [23] *   ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: 18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta ' din id-Direttiva.
  • [24]    Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta’ ċerti tipi ta’ impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19).
  • [25] *   ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
  • [26] *   ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
  • [27] *   ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.
  • [28] *   ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.
  • [29] *   ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
  • [30] **   ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
  • [31] *   ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta ' din id-Direttiva.
  • [32] *   ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.
  • [33] **   ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta ' din id-Direttiva.