Διαδικασία : 2015/2063(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0316/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0316/2015

Συζήτηση :

PV 24/11/2015 - 12
CRE 24/11/2015 - 12

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2015 - 9.7
CRE 25/11/2015 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0410

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 303kWORD 334k
3.11.2015
PE 551.967v02-00 A8-0316/2015

σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και τη στρατολόγηση ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις

(2015/2063(INI))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Rachida Dati

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις

(2015/2063(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 4, 8, 10, 16, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 και 88 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες «Έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μειονότητες και τις διακρίσεις, στοιχεία στην έκθεση Focus 2: Οι Μουσουλμάνοι» και «Έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) για τις εμπειρίες και αντιλήψεις των Εβραίων σχετικά με τα εγκλήματα μίσους και τις διακρίσεις στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», που δημοσιεύθηκαν αμφότερες από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 8ης Οκτωβρίου 2004 «Απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες»,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 6, 7 και 8, το άρθρο 10 παράγραφος 1 και τα άρθρα 11, 12, 21, 48, 49, 50 και 52,

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Φεβρουαρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της EE στην πράξη: πέντε βήματα για μια ασφαλέστερη Ευρώπη» (COM(2010)0673) και για τη θέσπιση ευρωπαϊκού δικτύου ευαισθητοποίησης σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση (RAN),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τη δεύτερη έκθεση για την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ(1),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 2014 με τίτλο «Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και στον βίαιο εξτρεμισμό: Ενίσχυση της ενωσιακής απόκρισης» (COM(2013)0941),

–   έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης στην τρομοκρατία, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων κατά τη συνεδρίασή του της 19ης Μαΐου 2014 και από το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 5 και 6 Ιουνίου 2014 (εγγρ. 9956/14),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2014 με τίτλο «Τελική έκθεση εφαρμογής της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ (2010-2014)» (COM(2014) 0365),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ για την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 2014,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες (ψήφισμα 2178 (2014)),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, της 24ης Νοεμβρίου 2014 (15799/14),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ(2),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) της 9ης Οκτωβρίου και της 5ης Δεκεμβρίου 2014,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της άτυπης συνόδου του Συμβουλίου ΔΕΥ της 11ης Ιανουαρίου 2015,

–   έχοντας υπόψη τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην ολομέλεια στις 28 Ιανουαρίου 2015 σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

–   έχοντας το ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας(3),

–   έχοντας υπόψη την άτυπη σύνοδο του Συμβουλίου ΔΕΥ που διεξήχθη στη Ρίγα στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2015,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις» της 12ης και 13ης Μαρτίου 2015,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2015 σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (COM(2015) 0185),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων,

–   έχοντας υπόψη το πρόσθετο πρωτόκολλο της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας και το σχέδιο δράσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγούν στην τρομοκρατία, τα οποία εγκρίθηκαν στις 19 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο - Πράσινη Βίβλος για την εφαρμογή της ενωσιακής ποινικής νομοθεσίας στον τομέα της κράτησης» (COM(2011)0327),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0316/2015),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 5 000 ευρωπαίοι πολίτες έχουν προσχωρήσει σε τρομοκρατικές οργανώσεις και άλλους στρατιωτικούς σχηματισμούς, ιδίως στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους (Da’esh), της Jahbat al-Nusra και άλλων οργανώσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο αυτό διογκώνεται συνεχώς προσλαμβάνοντας σημαντικές διαστάσεις·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ριζοσπαστικοποίηση έχει καταστεί όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το φαινόμενο της υιοθέτησης μισαλλόδοξων απόψεων και ιδεών ικανών να οδηγήσουν στον βίαιο εξτρεμισμό·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Τυνησία και την Κοπεγχάγη έφεραν στο φως την απειλή που συνιστά για την ασφάλεια η παρουσία και κυκλοφορία στο ευρωπαϊκό έδαφος και στις γειτονικές χώρες αλλοδαπών μαχητών, οι οποίοι συχνά είναι πολίτες της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις αυτές και δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει την τρομοκρατία στο πλευρό των κρατών μελών, εντός και εκτός του εδάφους της Ένωσης·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατική απειλή είναι σημαντική στην ΕΕ, ιδίως σε όσα κράτη μέλη έχουν συμμετάσχει ή εξακολουθούν να συμμετέχουν στρατιωτικά σε εξωτερικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ριζοσπαστικοποίηση των εν λόγω «ευρωπαίων πολεμιστών» αποτελεί σύνθετο και δυναμικό φαινόμενο που βασίζεται σε μία σειρά παγκόσμιων, κοινωνιολογικών και πολιτικών παραγόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν αντιστοιχεί σε ένα μόνο προφίλ αλλά επηρεάζει τους άνδρες, τις γυναίκες και, κυρίως, τους νέους ευρωπαίους πολίτες οποιασδήποτε κοινωνικής προέλευσης των οποίων κοινό χαρακτηριστικό αποτελεί το αίσθημα αποκοπής από την κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αίτια της ριζοσπαστικοποίησης μπορούν να είναι κοινωνικοοικονομικά, ιδεολογικά, προσωπικά ή ψυχολογικά και ότι για τον λόγο αυτό πρέπει να προσεγγίζουμε το φαινόμενο βάσει της διαδρομής του κάθε ατόμου·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία και η ριζοσπαστικοποίηση οδηγούν σε έντονη σύγχυση σχετικά με τις θρησκείες, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε έξαρση των εγκλημάτων και της ρητορικής μίσους που υποκινούνται από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία ή τη μισαλλοδοξία έναντι μιας άποψης, πεποίθησης ή θρησκείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να υπενθυμιστεί ότι η αφιέρωση σε μια θρησκεία, και όχι η ίδια η θρησκεία είναι που αποτελεί ένα από τα αίτια της ριζοσπαστικοποίησης·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ριζοσπαστικοποίηση δεν πρέπει να συνδέεται με μία ιδεολογία ή πίστη αλλά μπορεί να εμφανίζεται στο πλαίσιο οποιασδήποτε εξ αυτών·

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης δεν πρέπει να περιοριστεί στην ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση και ο βίαιος εξτρεμισμός επηρεάζουν επίσης ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ριζοσπαστικοποίηση έπληξε και την Ευρώπη το 2011 με τις επιθέσεις που διέπραξε στη Νορβηγία ο Anders Behring Breivik·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των τρομοκρατικών επιθέσεων σε χώρες της ΕΕ διαπράττονται εδώ και χρόνια από αποσχιστικές οργανώσεις·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπόλ, το 2013 σημειώθηκαν 152 τρομοκρατικές επιθέσεις στην ΕΕ, δύο εκ των οποίων είχαν «θρησκευτικά κίνητρα» και 84 υποκινούνταν από εθνικιστικές ή αποσχιστικές πεποιθήσεις, ενώ το 2012 σημειώθηκαν 219 τρομοκρατικές επιθέσεις στην ΕΕ, έξι εκ των οποίων είχαν «θρησκευτικά κίνητρα»·

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις εμπίπτουν κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών αλλά ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία είναι απαραίτητη για την αποδοτική και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο διασυνοριακός χαρακτήρας και η απειλή που συνιστούν οι τρομοκράτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον λόγο αυτό, απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση, η οποία θα παράσχει προστιθέμενη αξία όσον αφορά τον συντονισμό και, ενδεχομένως, την εναρμόνιση των ισχυουσών νομοθεσιών σε έναν χώρο όπου οι ευρωπαίοι πολίτες κυκλοφορούν ελεύθερα, καθώς και για την αποτελεσματική πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πάταξη της διακίνησης πυροβόλων όπλων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ στον αγώνα κατά του σοβαρού και οργανωμένου διεθνούς εγκλήματος·

ΙΒ.  θεωρώντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να συνιστούν τον πυρήνα των πολιτικών της Ένωσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, εξασφαλίζοντας όμως την επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ της ασφάλειας των πολιτών και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα, του δικαιώματος στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι·

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εβραϊκές κοινότητες αποτελούν στόχο τρομοκρατικών και αντισημιτικών επιθέσεων, γεγονός που προκαλεί αυξανόμενο αίσθημα ανασφάλειας και φόβου εντός των κοινοτήτων αυτών στην Ευρώπη·

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνοδος της τρομοκρατίας και των αλλοδαπών μαχητών έχει αυξήσει τη μισαλλοδοξία έναντι εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων σε πολλές χώρες της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολιστική προσέγγιση της καταπολέμησης των διακρίσεων εν γένει και ειδικότερα της ισλαμοφοβίας και του αντισημιτισμού λειτουργεί συμπληρωματικά με τη δράση για την πρόληψη της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού·

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη ήδη υπάρχουν διάφορα μέσα για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης των ευρωπαίων πολιτών και ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της οφείλουν να κάνουν πλήρη χρήση των εργαλείων αυτών και να φροντίζουν για τη βελτίωσή τους, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα η ΕΕ και τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υφίσταται πεισματική απροθυμία εκ μέρους των κρατών μελών να συνεργαστούν σε ευαίσθητους τομείς, όπως η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας της τρομοκρατικής ριζοσπαστικοποίησης, η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις ευρωπαϊκές αξίες, πρέπει να εφαρμοστούν νέα μέσα σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών πρέπει να διέπει κάθε μέτρο που λαμβάνουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη, ιδίως ο σεβασμός του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του δικαιώματος στην ασφάλεια, του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων, του τεκμηρίου της αθωότητας, του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και σωστή νομική διαδικασία, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας της θρησκείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών πρέπει να διαφυλάττει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο αυτές αρχές αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος·

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση της αντιμετώπισης του κινδύνου ριζοσπαστικοποίησης και η πρόληψη της στρατολόγησης σε τρομοκρατικές οργανώσεις διαφέρει ενίοτε σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη λάβει αποτελεσματικά μέτρα άλλα υστερούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού·

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται επειγόντως συγκροτημένη ευρωπαϊκή δράση στον τομέα της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις, προκειμένου να περιοριστεί το διογκούμενο αυτό φαινόμενο και, με τον τρόπο αυτό, να αναχαιτιστούν οι ροές αναχωρήσεων ευρωπαίων πολιτών προς ζώνες συγκρούσεων, να αποριζοσπαστικοποιηθούν οι φιλοξενούμενοι στη χώρα και να προληφθεί η τέλεση άλλων τρομοκρατικών πράξεων·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για διεθνές φαινόμενο και ότι μπορούν να αντληθούν διδάγματα από πολλά μέρη του κόσμου·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και να γίνουν επενδύσεις μάλλον στα μέτρα πρόληψης παρά στα μέτρα αντίδρασης κατά της ριζοσπαστικοποίησης των ευρωπαίων πολιτών και της στρατολόγησής τους από τρομοκρατικές οργανώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια στρατηγική καταπολέμησης του εξτρεμισμού, της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών εντός της ΕΕ μπορεί να φέρει αποτελέσματα μόνον εφόσον αναπτυχθεί παράλληλα με μια στρατηγική ενσωμάτωσης και κοινωνικής ένταξης καθώς και επανένταξης και αποριζοσπαστικοποίησης των αποκαλούμενων «αλλοδαπών μαχητών» που επαναπατρίζονται·

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες χρήσεις του διαδικτύου ευνοούν τη ριζοσπαστικοποίηση, επιτρέποντας στους φανατικούς ανά τον κόσμο να συνδέονται μεταξύ τους και να στρατολογούν απομονωμένα και ευάλωτα άτομα χωρίς καμιά φυσική επαφή και με τρόπο που δύσκολα μπορεί να ανιχνευθεί·

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να γίνει σαφής διαχωρισμός της συμπεριφοράς που στοχεύει στην προετοιμασία και/ή την υποστήριξη τρομοκρατικών επιθέσεων και των πράξεων ή απόψεων από εξτρεμιστές που στερούνται υποκειμενικής και αντικειμενικής υπόστασης·

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατική ριζοσπαστικοποίηση φαίνεται να οφείλεται σε παράγοντες τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς προς την Ένωση·

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατικής ριζοσπαστικοποίησης πρέπει να ενταχθεί σε μια σύνολη προσέγγιση που να στοχεύει στη διασφάλιση μιας ανοιχτής Ευρώπης βασισμένης σε ένα σύνολο κοινών αξιών·

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ριζοσπαστικοποίηση των νέων δεν πρέπει να αποσυνδέεται από το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιό της και πρέπει να εξετάζεται εντός του ευρύτερου πεδίου των κοινωνιολογικών μελετών για τις συγκρούσεις και τη βία·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αίτια της τρομοκρατικής ριζοσπαστικοποίησης δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ενσωμάτωσης δεν πρέπει να θεωρείται η κύρια αιτία της τρομοκρατικής ριζοσπαστικοποίησης·

ΚΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το γεγονός ότι ένα άτομο έχει υπάρξει μέλος οργάνωσης η οποία, λόγω της εμπλοκής της σε τρομοκρατικές πράξεις, βρίσκεται στον κατάλογο που αποτελεί παράρτημα της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ και το γεγονός ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει υποστηρίξει ενεργά τον ένοπλο αγώνα που έχει εξαπολύσει η εν λόγω οργάνωση δεν συνιστούν αυτομάτως σοβαρό λόγο για να θεωρηθεί ότι το άτομο αυτό έχει διαπράξει «ένα σοβαρό μη πολιτικό έγκλημα» ή «πράξεις αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών»· επιπλέον, η διαπίστωση ύπαρξης σοβαρών λόγων για να θεωρηθεί ότι ένα άτομο έχει διαπράξει τέτοιου είδους έγκλημα ή είναι ένοχο τέτοιων πράξεων εξαρτάται από την κατά περίπτωση αξιολόγηση των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών και τη στοιχειοθέτηση ατομικής ευθύνης του εν λόγω ατόμου όσον αφορά την τέλεση των πράξεων αυτών·

ΚΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να είναι σε θέση να ανακαλέσουν άδεια παραμονής που έχει χορηγηθεί σε έναν πρόσφυγα με την αιτιολογία ότι ο εν λόγω πρόσφυγας παρέχει στήριξη σε τρομοκρατική οργάνωση, οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται ωστόσο να προβαίνουν σε ατομική αξιολόγηση, υποκείμενη σε δικαστικό έλεγχο, των συγκεκριμένων γεγονότων που αφορούν τις ενέργειες τόσο της οργάνωσης όσο και του πρόσφυγα·

I. Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης

1.   τονίζει ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνδέεται με μία συγκεκριμένη θρησκεία, εθνικότητα ή πολιτισμό·

2.   εκφράζει την ανησυχία του διότι, εάν δεν αντιμετωπιστούν οι συνθήκες που ευνοούν τη διάδοση της τρομοκρατίας, τα προσεχή έτη είναι πιθανό να επιδεινωθεί το φαινόμενο να μεταβαίνουν οι πολίτες της ΕΕ σε άλλες χώρες για να ενταχθούν σε ομάδες τζιχαντιστών ή σε άλλες εξτρεμιστικές ομάδες, καθώς και να αυξηθεί η συγκεκριμένη απειλή που αυτοί συνιστούν για την ασφάλεια όταν επιστρέφουν στην ΕΕ και στις γειτονικές χώρες, εάν ληφθεί ιδίως υπόψη η συνεχιζόμενη κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή ΜΑΒΑ· ζητεί τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένης μελέτης σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εθνικών και ενωσιακών ενεργειών που αποσκοπούν στην πρόληψη και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

3.   ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει, κατά προτεραιότητα, σχέδιο δράσης για τη θέση σε εφαρμογή και την αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών, το οποίο θα βασίζεται στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και στην αμοιβαία χρήση των ικανοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί εντός των κρατών μελών και στη συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς και θα τηρεί πλήρως τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο μιας πολυσυμμετοχικής, πολυτομεακής και συμβουλευτικής προσέγγισης· εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συμβάλει και να στηρίξει την ανάπτυξη από τα κράτη μέλη μιας στρατηγικής εντατικής και αποτελεσματικής επικοινωνίας σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών και υπηκόων τρίτων χωρών που κατοικούν στην Ευρώπη από τρομοκρατικές οργανώσεις·

4.   ζητεί από τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις στρατηγικές τους και να ανταλλάξουν τις πληροφορίες και την εμπειρία που διαθέτουν, να εφαρμόσουν ορθές πρακτικές, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να συνεργαστούν για την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών μέσω της επικαιροποίησης των εθνικών πολιτικών πρόληψης και της δημιουργίας δικτύων επαγγελματιών με βάση τους δέκα τομείς προτεραιότητας για δράση όπως προσδιορίζεται στη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών(4)· τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί και να ενισχυθεί η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και επισημαίνει ότι έχει καίρια σημασία να παρέχονται επαρκείς πόροι και κατάρτιση στις επιτόπιες αστυνομικές δυνάμεις·

5.   ζητεί την πλήρη γνωστοποίηση των σχεδίων δράσης του Συμβουλίου και των κατευθυντηρίων γραμμών για την τρέχουσα στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών·

6.   θεωρεί ότι τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το πρόσθετο πρωτόκολλο της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας καθώς και την απόφαση 2178 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προκειμένου να καταλήξουν σε έναν κοινό ορισμό για την ενοχοποίηση των ατόμων που θεωρούνται «αλλοδαποί μαχητές»· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εμπεριστατωμένη μελέτη των κύριων αιτίων, της διαδικασίας και των διαφόρων επιρροών και παραγόντων που οδηγούν στη ριζοσπαστικοποίηση, με τη στήριξη του νέου κέντρου αριστείας του δικτύου ευαισθητοποίησης σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση (RAN)·

7.   τονίζει τη σημασία της πλήρους χρήσης των υφιστάμενων μέσων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τις τρομοκρατικές οργανώσεις· τονίζει ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται όλα τα ενδεδειγμένα εσωτερικά και εξωτερικά μέσα με ολιστικό και ολοκληρωμένο τρόπο· συνιστά στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα μέσα, ιδίως στο πλαίσιο του ταμείου εσωτερικής ασφάλειας, μέσω του μηχανισμού ISF-Police, με σκοπό τη στήριξη των έργων και των μέτρων για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης· τονίζει τον μείζονα ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το RAN και το Κέντρο Αριστείας του στην προώθηση του στόχου καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης των ευρωπαίων πολιτών κατά τρόπο συντονισμένο· ζητεί να δοθεί στο δίκτυο αυτό μεγαλύτερη δημοσιότητα και προβολή μεταξύ των φορέων καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης·

II. Πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού και της τρομοκρατικής ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές

8.   τονίζει ότι οι φυλακές εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα πολλά περιβάλλοντα που παρέχουν γόνιμο έδαφος για τη διάδοση ριζοσπαστικών και βίαιων ιδεολογιών και τρομοκρατικής ριζοσπαστικοποίησης· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η άνοδος της τρομοκρατικής ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές της Ευρώπης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των φυλακών, που αποτελεί οξύ πρόβλημα σε πολλά κράτη μέλη, λόγω του οποίου αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος ριζοσπαστικοποίησης και περιορίζονται οι ευκαιρίες επανένταξης· υπενθυμίζει ότι οι δημόσιοι οργανισμοί προστασίας των νέων ή τα κέντρα κράτησης ή επανένταξης μπορούν επίσης να καταστούν χώροι ριζοσπαστικοποίησης για τους ανηλίκους που αποτελούν ιδιαίτερα ευάλωτο στόχο·

9.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές με βάση τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν στις ευρωπαϊκές φυλακές προκειμένου να προλαμβάνεται η ριζοσπαστικοποίηση και ο βίαιος εξτρεμισμός σε πλαίσια πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι ο διαχωρισμός των κρατουμένων, για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι έχουν προσχωρήσει στον βίαιο εξτρεμισμό ή έχουν ήδη στρατολογηθεί από τρομοκρατικές οργανώσεις, από τους λοιπούς συγκρατουμένους τους, συνιστά αποτελεσματικό μέσον για την πρόληψη της τρομοκρατικής ριζοσπαστικοποίησης που επιβάλλουν οι κρατούμενοι αυτοί σε συγκρατουμένους τους διά του εκφοβισμού ή άλλων πρακτικών και για τον περιορισμό της ριζοσπαστικοποίησης εντός των ιδρυμάτων αυτών· συνιστά, ωστόσο, τα μέτρα αυτά να εφαρμόζονται κατά περίπτωση και να υπόκεινται σε δικαστική απόφαση· συνιστά επίσης στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάζουν τα στοιχεία και τις εμπειρίες που έχουν σχέση με την πρακτική αυτού του διαχωρισμού στις φυλακές, με στόχο την αναχαίτιση της εξάπλωσης της ριζοσπαστικοποίησης· εκτιμά φρονεί ότι η εξέταση αυτή πρέπει να συντελέσει στην εξέλιξη των πρακτικών που εφαρμόζονται στα εθνικά σωφρονιστικά συστήματα· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι αναλογικά και να σέβονται πλήρως με τα δικαιώματα των κρατουμένων·

10.   υποστηρίζει την καθιέρωση εξειδικευμένης κατάρτισης για το σωφρονιστικό προσωπικό και για όσους δραστηριοποιούνται στο σωφρονιστικό περιβάλλον, το θρησκευτικό προσωπικό και το προσωπικό των ΜΚΟ που αλληλεπιδρά με κρατούμενους, προκειμένου να εκπαιδευτούν στο να εντοπίζουν έγκαιρα, να αποτρέπουν και να αντιμετωπίζουν αντιδράσεις που τείνουν προς μια ριζοσπαστική και εξτρεμιστική συμπεριφορά· εμμένει στη σημασία της κατάλληλης κατάρτισης και πρόσληψης θρησκευτικών, φιλοσοφικών και λαϊκών εκπροσώπων που εργάζονται στις φυλακές, προκειμένου όχι μόνο να καλυφθούν επαρκώς οι λατρευτικές και πνευματικές ανάγκες εντός των σωφρονιστικών κέντρων, αλλά και να προληφθεί ενδεχόμενη ριζοσπαστική ρητορική·

11.   ενθαρρύνει την καθιέρωση επαρκώς χρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις ευρωπαϊκές φυλακές, προκειμένου να ευνοείται η ανάπτυξη κριτικού πνεύματος, η ανεξιθρησκία και η επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία, και να παρέχεται στοχευμένη βοήθεια στα νεαρά, ευάλωτα άτομα και στα άτομα που είναι πιο επιρρεπή στη ριζοσπαστικοποίηση και τη στρατολόγηση από τρομοκρατικές οργανώσεις, και τούτο με απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατουμένων· θεωρεί ότι πρέπει επίσης να εφαρμόζονται συνοδευτικά μέτρα μετά την αποφυλάκιση·

12.   αναγνωρίζει την καίρια συμβολή στις προσπάθειες αυτές ενός σωφρονιστικού περιβάλλοντος που θα σέβεται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων και θα συμμορφώνεται προς τα διεθνή και περιφερειακά πρότυπα, μεταξύ των οποίων οι πρότυποι ελάχιστοι κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταχείριση των φυλακισμένων·

III. Πρόληψη της τρομοκρατικής ριζοσπαστικοποίησης στο διαδίκτυο

13.   σημειώνει ότι το διαδίκτυο δημιουργεί ιδιαίτερες προκλήσεις λόγω του παγκόσμιου και διασυνοριακού χαρακτήρα του που συνεπάγονται νομικά κενά και συγκρούσεις δικαιοδοσίας και παρέχει τη δυνατότητα στους στρατολογούντες και στα ριζοσπαστικοποιημένα άτομα να επικοινωνούν εξ αποστάσεως και με ευκολία από όλες τις γωνιές του κόσμου χωρίς φυσικά σύνορα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να έχουν κάποια βάση ή να αναζητούν καταφύγιο σε μια συγκεκριμένη χώρα· υπενθυμίζει ότι το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν σημαντικές πλατφόρμες τροφοδότησης της ριζοσπαστικοποίησης και του φονταμενταλισμού, διότι διευκολύνουν την παγκόσμια, μαζική και ταχεία διάδοση μηνυμάτων μίσους και εξύμνησης της τρομοκρατίας· εκφράζει την ανησυχία του για τον αντίκτυπο που έχουν στους νέους, κυρίως, αυτά τα κηρύγματα υπέρ της τρομοκρατίας, δεδομένου ότι αυτοί αποτελούν ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία του πληθυσμού· υπογραμμίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης και των εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης μέσω διαδικτύου· επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στην ελευθερία της έκφρασης όχι μόνο στο διαδίκτυο αλλά και εκτός αυτού και πιστεύει ότι σε αυτήν πρέπει να βασίζεται κάθε κανονιστική δράση για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· σημειώνει ότι έχει αρχίσει διάλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τις εταιρείες του διαδικτύου με σκοπό την πρόληψη της επιγραμμικής διάδοσης παράνομου περιεχομένου και την ταχεία εξάλειψη του περιεχομένου αυτού, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και με πλήρη σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης· ζητεί μια αποτελεσματική στρατηγική για τον εντοπισμό και τη διαγραφή παράνομου περιεχομένου που υποκινεί τον βίαιο εξτρεμισμό, η οποία παράλληλα θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ελευθερία της έκφρασης και θα συμβάλει κυρίως στη διάδοση πειστικών επιχειρημάτων που θα αντικρούουν την τρομοκρατική προπαγάνδα·

14.   υπενθυμίζει ότι οι εταιρίες και οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου υπέχουν εκ του νόμου ευθύνη να συνεργάζονται με τις αρχές των κρατών μελών, διαγράφοντας κάθε παράνομο περιεχόμενο που αποσκοπεί στην εξάπλωση του βίαιου εξτρεμισμού, ταχέως και σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ελευθερίας της έκφρασης συμπεριλαμβανομένης· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα κίνησης δικαστικών διαδικασιών κατά των εταιριών διαδικτύου, οι οποίες αρνούνται να ανταποκριθούν σε αίτημα των διοικητικών ή δικαστικών αρχών σχετικά με διαγραφή του παράνομου περιεχομένου από τις διαδικτυακές πλατφόρμες τους· εκτιμά ότι η άρνηση ή η εσκεμμένη αποτυχία των διαδικτυακών πλατφορμών να συνεργαστούν, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό να κυκλοφορούν τέτοια παράνομα μηνύματα, πρέπει να θεωρείται ως συνενοχή που μπορεί να εξομοιωθεί προς εγκληματική πρόθεση ή αμέλεια και οι υπεύθυνοι πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις να προσάγονται στη δικαιοσύνη·

15.   καλεί τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν αυστηρότερο έλεγχο των ιστοτόπων που υποκινούν το μίσος·

16.   είναι πεπεισμένο ότι το διαδίκτυο αποτελεί αποτελεσματική πλατφόρμα για τη διάδοση μιας ρητορικής σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντίθεσης στη βία· θεωρεί ότι η βιομηχανία του διαδικτύου και οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να συνεργάζονται με τις αρχές των κρατών μελών και με την κοινωνία των πολιτών για την προώθηση ισχυρών και ελκυστικών αντεπιχειρημάτων κατά της ρητορικής μίσους και της ριζοσπαστικοποίησης στο διαδίκτυο, τα οποία θα βασίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί τις ψηφιακές πλατφόρμες να συνεργαστούν με τα κράτη μέλη, την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις που ειδικεύονται στην αποριζοσπαστικοποίηση των τρομοκρατών ή την αξιολόγηση των ρητορικών μίσους, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διάδοση μηνυμάτων πρόληψης που καλούν για ανάπτυξη κριτικού πνεύματος και για μια διαδικασία αποριζοσπαστικοποίησης, καθώς και να εντοπίσουν καινοτόμους νόμιμους τρόπους για την ανάπτυξη επιχειρημάτων που αντικρούουν τα κηρύγματα της τρομοκρατίας και την ρητορική μίσους και, με τον τρόπο αυτόν, μα καταστήσουν δυσχερέστερη τη ριζοσπαστικοποίηση μέσω διαδικτύου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη τέτοιου είδους αντεπιχειρημάτων στο διαδίκτυο και να συνεργαστούν στενά με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να ενισχυθούν οι δίαυλοι διάδοσης και προώθησης μιας δημοκρατικής και μη βίαιης ρητορικής·

17.   υποστηρίζει την ανάπτυξη προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των νέων σχετικά με τη διαδικτυακή ρητορική μίσους και τους κινδύνους που ενέχει, καθώς και προγραμμάτων προώθησης της εκπαίδευσης στα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο· υποστηρίζει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό την κινητοποίηση, την εκπαίδευση και τη δημιουργία δικτύων νέων ακτιβιστών για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από το διαδίκτυο·

18.   θεωρεί ότι η ανάπτυξη αντίθετης επιχειρηματολογίας, μεταξύ άλλων και σε τρίτες χώρες, είναι ένα από τα βασικά κλειδιά για την άμβλυνση της γοητείας που ασκούν οι τρομοκρατικές ομάδες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ)· καλεί την ΕΕ να παράσχει μεγαλύτερη στήριξη σε πρωτοβουλίες όπως η SSCAT (Syria Strategic Communication Advisory Team) και να διευκολύνει την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση ανάλογων έργων στις τρίτες χώρες·

19.   θεωρεί ότι, μέσω των διαδικτυακών παραπομπών, η βιομηχανία του διαδικτύου και οι πάροχοι υπηρεσιών του πρέπει πλέον να μπορούν να ευνοούν την προώθηση μηνυμάτων πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης έναντι των μηνυμάτων που εξυμνούν την τρομοκρατία· πιστεύει ότι πρέπει να συσταθεί ειδική ευρωπαϊκή ομάδα συνεργασίας εντός της Ευρωπόλ με σκοπό την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, με παράλληλη διαρκή συνεργασία με τους φορείς του διαδικτύου, προκειμένου να αναδεικνύονται τα μηνύματα που αντιτίθενται στις ρητορικές μίσους και την εξύμνηση της τρομοκρατίας, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό δυσχερέστερη τη ριζοσπαστικοποίηση μέσω του διαδικτύου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την αποτελεσματική ανάπτυξη αντίθετης επιχειρηματολογίας και τη χρήση μέτρων περιορισμού μέσω του διαδικτύου·

20.   υποστηρίζει τη θέσπιση μέτρων που δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη του διαδικτύου να εντοπίζει εύκολα και γρήγορα το παράνομο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να το αναφέρει στις αρμόδιες αρχές, μεταξύ άλλων μέσω ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών, σε πλαίσιο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως δε της ελευθερίας της έκφρασης και της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας·

21.   θεωρεί ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συγκροτήσει ειδική μονάδα επιφορτισμένη να αναφέρει το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο και να διευκολύνει τον εντοπισμό και τη διαγραφή τέτοιου περιεχομένου· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία από την Ευρωπόλ της Μονάδας για την αναφορά διαδικτυακού περιεχομένου (Internet Referral Unit – IRU) για τον εντοπισμό παράνομου περιεχομένου και την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτό, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των εμπλεκομένων μερών· συνιστά οι μονάδες αυτές να έχουν επίσης τη δυνατότητα να συνεργάζονται με τον συντονιστή αντιτρομοκρατικής δράσης της ΕΕ και το ευρωπαϊκό κέντρο αντιτρομοκρατίας στο πλαίσιο της Ευρωπόλ, καθώς και με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν· ενθαρρύνει περαιτέρω τα κράτη μέλη να συνεργάζονται μεταξύ τους καθώς και με τους οργανισμούς της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω θέματα·

22.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας (ECTC), από 1ης Ιανουαρίου 2016, στο οποίο θα υπάγεται η Ευρωπαϊκή Μονάδα για την Αναφορά Διαδικτυακού Περιεχομένου· τονίζει ότι είναι ανάγκη να διατεθούν στην Ευρωπόλ τα χρηματοδοτικά μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των πρόσθετων καθηκόντων που της ανατίθενται κατόπιν της ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κέντρου αντιτρομοκρατίας· ζητεί την ενεργό συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη συγκρότηση του κέντρου αυτού, στο καταστατικό του, στα καθήκοντα και τη χρηματοδότησή του·

23.  θεωρεί ότι η ριζοσπαστικοποίηση μέσω διαδικτύου μπορεί να περιοριστεί μόνο με την ενίσχυση του ευρωπαϊκού οπλοστασίου καταπολέμησης των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο· συνιστά να ενισχυθούν η εντολή και οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κέντρου για εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο (EC3), παράλληλα με αυτά Ευρωπόλ και της Eurojust, ώστε το κέντρο αυτό να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην καλύτερη ανίχνευση και αντιμετώπιση των διαδικτυακών απειλών και τον καλύτερο εντοπισμό των μέσων που χρησιμοποιούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις· υπενθυμίζει την ανάγκη για κατάλληλα εκπαιδευμένους εμπειρογνώμονες στην Eυρωπόλ, καθώς και στα κράτη μέλη, ικανούς να αντιμετωπίσουν την συγκεκριμένη απειλή· καλεί επίσης την ΥΕ/ΑΕ να αναδιοργανώσει το κέντρο επιχειρήσεων της ΕΕ (SitCen) και το κέντρο πληροφοριών (IntCen) και να εξασφαλίσει τον συντονισμό τους με τον συντονιστή αντιτρομοκρατικής δράσης, ώστε να εντοπίζονται καλύτερα οι επιγραμμικές εγκληματικές δραστηριότητες και η διάδοση της ρητορικής μίσους σε σχέση με τη ριζοσπαστικοποίηση και την τρομοκρατία· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν σημαντικά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους καθώς και με τις σχετικές δομές και τους φορείς της ΕΕ·

24.   θεωρεί ότι όλα τα ενωσιακά και εθνικά μέτρα πρόληψης της διάδοσης του βίαιου εξτρεμισμού των ευρωπαίων πολιτών και της στρατολόγησής τους από τρομοκρατικές οργανώσεις πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ και τη συναφή νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται η αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας, η αρχή της ασφάλειας δικαίου, το δικαίωμα σε δίκαιη και αμερόληπτη δίκη, το δικαίωμα προσφυγής και η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων·

IV. Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης μέσω της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης

25.   υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου του σχολείου και της εκπαίδευσης στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης· υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει το σχολείο στην προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, την ανάπτυξη κριτικού πνεύματος και την εξάλειψη των διακρίσεων· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να παρέχουν μαθήματα και εκπαιδευτικά προγράμματα που θα αποσκοπούν στην προαγωγή της κατανόησης και της ανεκτικότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά τις διάφορες θρησκείες, την ιστορία των θρησκειών, τις φιλοσοφίες και τις ιδεολογίες· υπογραμμίζει την ανάγκη διδασκαλίας των θεμελιωδών αξιών και των δημοκρατικών αρχών της Ένωσης, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι τα εκπαιδευτικά τους συστήματα σέβονται και προωθούν τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ και ότι η λειτουργία τους δεν έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της μη διάκρισης και της κοινωνικής ένταξης·

26.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχουν σε κάθε σχολείο εκπαιδευτικά προγράμματα για τη χρήση του διαδικτύου (τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση), που αποσκοπούν να εκπαιδεύσουν και να καταρτίσουν υπεύθυνους χρήστες του διαδικτύου που διαθέτουν κριτική σκέψη και υπακούουν στον νόμο·

27.   τονίζει ότι πρέπει να δίδεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν δυναμικά θέση κατά κάθε μορφής διακρίσεων και ρατσισμού· υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση και οι ικανοί και υποστηρικτικοί εκπαιδευτικοί, δεδομένου ότι αυτοί, πέραν του ότι ενισχύουν τους κοινωνικούς δεσμούς, τονώνουν την αίσθηση της συλλογικότητας, μεταδίδουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, εμφυσούν θεμελιώδεις αξίες και ενισχύουν τις κοινωνικές, πολιτικές και διαπολιτισμικές ικανότητες, την κριτική σκέψη και τον ψηφιακό γραμματισμό, βοηθούν επί πλέον τους νέους ανθρώπους - σε στενή συνεργασία με γονείς και οικογένειες - να καταστούν ενεργά, υπεύθυνα και χωρίς προκαταλήψεις μέλη της κοινωνίας· τονίζει ότι το σχολείο μπορεί να ενισχύσει τις άμυνες των μαθητών στη ριζοσπαστικοποίηση, προσφέροντάς τους ένα ασφαλές περιβάλλον και χρόνο για να συζητούν και να αναλύουν αμφιλεγόμενα και ευαίσθητα ζητήματα· επισημαίνει ότι οι έφηβοι αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα, καθώς διανύουν μια κρίσιμη περίοδο της ζωής τους κατά την οποία αναπτύσσουν το σύστημα αξιών τους και αναζητούν το νόημα της ζωής, ταυτόχρονα δε εντυπωσιάζονται και χειραγωγούνται εύκολα· υπενθυμίζει ότι οι ομάδες μπορούν να ριζοσπαστικοποιούνται όπως και τα άτομα και αναγνωρίζει ότι η αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης των ατόμων μπορεί να είναι διαφορετική από αυτήν των ομάδων· τονίζει τον ρόλο που οφείλει να διαδραματίζει η κοινωνία όσον αφορά την παροχή στους νέους καλύτερων προοπτικών και ένα σκοπό στη ζωή, ιδίως μέσω μιας υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης· υπογραμμίζει τον ρόλο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να καθοδηγούν τους νέους να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους και να προβαίνουν σε ασφαλέστερες επιλογές, καθώς και να καλλιεργούν στους νέους μια ισχυρή αίσθηση συλλογικότητας και συμμετοχής σε μια κοινότητα και ένα πνεύμα φροντίδας, υποστήριξης και ευθύνης για τους άλλους· τονίζει ότι επιβάλλεται να αξιοποιούνται οι διάφορες ευκαιρίες που προσφέρονται στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των πανεπιστημιακών σπουδών, προκειμένου οι νέοι άνθρωποι να γνωρίζουν τις διαφορετικές εθνικές, περιφερειακές, θρησκευτικές και εθνοτικές ταυτότητες που υπάρχουν στην Ευρώπη·

28.   τονίζει ότι η πολυμορφία της Ευρώπης και οι πολυπολιτισμικές της κοινότητες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνικής της διάρθρωσης καθώς και σημαντικό πολιτισμικό αγαθό· θεωρεί ότι όλες οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης πρέπει να διακρίνονται από ευαισθησία και αναλογικότητα, ώστε να γίνονται σεβαστές και να ενισχύονται οι κοινωνικές δομές των επιμέρους κοινοτήτων·

29.   τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνδυαστούν τα προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης με μέτρα όπως η ανάπτυξη συμπράξεων με εκπροσώπους της κοινότητας, οι επενδύσεις σε έργα σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο συνοικίας, με στόχο να παύσει η οικονομική και γεωγραφική περιθωριοποίηση, και με προγράμματα καθοδήγησης για αποξενωμένους και αποκλεισμένους κοινωνικά νέους που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εφαρμόζουν επιμελώς τα μέσα της ΕΕ κατά των διακρίσεων και να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση των διακρίσεων, της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους, ως μέρος της στρατηγικής για την αποριζοσπαστικοποίηση·

30.   καλεί την Επιτροπή να στηρίζει τη διεξαγωγή επικοινωνιακών εκστρατειών ευαισθητοποίησης των νέων και του εκπαιδευτικού προσωπικού ως προς ζητήματα ριζοσπαστικοποίησης· υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση και οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης πρέπει να βασίζονται κατά προτεραιότητα στην έγκαιρη παρέμβαση, προκειμένου να προστατεύονται τα άτομα και να απομακρύνονται από κάθε κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό εξειδικευμένη κατάρτιση και κατάλληλα εργαλεία. προκειμένου αυτό να είναι σε θέση να διακρίνει κάθε ανησυχητική μεταβολή στη συμπεριφορά, να εντοπίζει κυκλώματα συνενοχής που διευρύνουν το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης μέσω της μίμησης και να καθοδηγεί σωστά τους νέους που κινδυνεύουν να στρατολογηθούν από τρομοκρατικές οργανώσεις· ενθαρρύνει περαιτέρω τα κράτη μέλη να επενδύσουν και να παράσχουν οικονομική στήριξη σε ειδικές εγκαταστάσεις πλησίον των σχολείων, που θα λειτουργούν ως σημεία συνάντησης για τους νέους και τις οικογένειές τους, τους εκπαιδευτικούς και άλλους αρμόδιους εμπειρογνώμονες και θα οργανώνουν εξωσχολικές δραστηριότητες παρέχοντας, μεταξύ άλλων, ψυχολογική στήριξη· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει σαφής καθοδήγηση στο πεδίο αυτό προκειμένου να μην υπονομεύεται ο πρωταρχικός ρόλος των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και άλλων των οποίων κύριο μέλημα αποτελεί η ευημερία του ατόμου, δεδομένου ότι υπερβολική παρέμβαση των δημόσιων αρχών θα μπορούσε να αποβεί αντιπαραγωγική·

31.   τονίζει τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» στα κράτη μέλη και στους ειδικούς για την εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης· υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των κοινωνικών δραστηριοτήτων και του αθλητισμού αποτελούν στυλοβάτες για τις δράσεις των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και την πρόληψη της περιθωριοποίησης· υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης νέων δράσεων για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών στην εκπαίδευση, ως συνιστώσα του ευρωπαϊκού στρατηγικού πλαισίου για τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης· κατά συνέπεια, εμμένει, μεταξύ άλλων, στη στοχευμένη μετάδοση και εφαρμογή των αξιών του πολίτη μέσω των προγραμμάτων Ευρώπη των Πολιτών, Erasmus+ και Δημιουργική Ευρώπη·

32.   τονίζει τη ζωτική σημασία που έχει η συμμετοχή σε διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων, των ηγετών και των εμπειρογνωμόνων, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης· υπογραμμίζει ότι όλες οι θρησκευτικές κοινότητες φέρουν την ευθύνη και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του φονταμενταλισμού, της ρητορικής μίσους και της τρομοκρατικής προπαγάνδας· εφιστά την προσοχή των κρατών μελών στο ζήτημα της εκπαίδευσης των θρησκευτικών ηγετών η οποία, κατά το δυνατόν, θα πρέπει να πραγματοποιείται στην Ευρώπη, ώστε να αποτρέπεται η υποκίνηση μίσους και βίαιου εξτρεμισμού στους χώρους λατρείας στην Ευρώπη και να εξασφαλίζεται ότι οι ηγέτες αυτοί συμμερίζονται τις ευρωπαϊκές αξίες· εφιστά επίσης την προσοχή στην εκπαίδευση όσων εκπροσωπούν τις θρησκείες, τις φιλοσοφίες και τη λαϊκή κοινωνία, οι οποίοι εργάζονται σε σωφρονιστικά ιδρύματα· σημειώνει ωστόσο ότι, αν και οι χώροι λατρείας μπορεί να αποτελούν σημεία επαφής, σημαντικό μέρος της διαδικασίας κατήχησης και στρατολόγησης λαμβάνει χώρα σε πιο ανεπίσημους χώρους ή στο διαδίκτυο·

33.   τονίζει την καίρια σημασία της ανάληψης ευθύνης από κάθε φορέα όσον αφορά την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο· ενθαρρύνει την καθιέρωση στενής συνεργασίας με κάθε φορέα της κοινωνίας των πολιτών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών φορέων, όπως είναι οι ενώσεις και οι ΜΚΟ, προκειμένου να στηριχθούν τα θύματα της τρομοκρατίας και οι οικογένειές τους, καθώς και τα άτομα και οι οικογένειες ατόμων που έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί την παροχή εκπαίδευσης προσαρμοσμένης στους τοπικούς φορείς και πρόσθετη οικονομική στήριξη για αυτούς· τονίζει, ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση των ΜΚΟ και λοιπών φορέων της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να διαχωρίζεται από την χρηματοδοτική στήριξη των αντιτρομοκρατικών προγραμμάτων·

34.   θεωρεί ότι η κοινωνία των πολιτών και οι τοπικοί φορείς διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη έργων προσαρμοσμένων στις κοινότητες ή στις δομές τους, καθώς και ως φορείς ενσωμάτωσης των ευρωπαίων πολιτών που έχουν αποκοπεί από την κοινωνία και αντιμετωπίζουν τον πειρασμό της τρομοκρατικής ριζοσπαστικοποίησης· πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να ευαισθητοποιηθούν, να ενημερωθούν και να καταρτιστούν οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή (δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, αστυνομικοί, οι εργαζόμενοι στην παιδική μέριμνα και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας) προκειμένου να ενισχυθούν οι τοπικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης· εκτιμά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να στηρίξουν τη δημιουργία δομών που διευκολύνουν, ιδίως, την καθοδήγηση των νέων, καθώς και τις ανταλλαγές απόψεων με τις οικογένειες, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια κ.λπ.· υπενθυμίζει ότι τα μέτρα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μέσω μακροπρόθεσμων προγραμμάτων κοινωνικών επενδύσεων· επισημαίνει ότι τέτοιες ενώσεις και οργανώσεις μη κυβερνητικού χαρακτήρα επιτυγχάνουν ενίοτε πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά την επανένταξη στην κοινωνία πολιτών οι οποίοι έχουν πάρει τον δρόμο της ριζοσπαστικοποίησης·

35.   θεωρεί ζωτικής σημασίας να εφαρμοστεί σε κάθε κράτος μέλος ένα σύστημα συνδρομής και καθοδήγησης που να επιτρέπει στις οικογένειες και στα μέλη της κοινότητας να λαμβάνουν στήριξη ή να αναφέρουν εύκολα και γρήγορα μια ξαφνική μεταβολή συμπεριφοράς, που μπορεί να σημαίνει τρομοκρατική ριζοσπαστικοποίηση, ή την αναχώρηση ενός ατόμου προκειμένου να προσχωρήσει σε τρομοκρατική οργάνωση· ως προς αυτό σημειώνει ότι οι ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές έχουν αποδειχτεί επιτυχείς και χάρη σε αυτές είναι δυνατή η αναφορά προσώπων μεταξύ των φίλων και της οικογένειας για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι ριζοσπαστικοποιούνται και, ταυτόχρονα, να βοηθούνται οι φίλοι και οι οικογένειες να αντιμετωπίζουν αυτή την αποσταθεροποιητική κατάσταση· ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα καθιέρωσης ενός τέτοιου συστήματος·

36.   υπογραμμίζει ότι πρόσφατες έρευνες επισημαίνουν αύξηση του αριθμού νέων γυναικών που ριζοσπαστικοποιούνται και στρατολογούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις, παρέχοντας στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμετοχή τους στον βίαιο εξτρεμισμό· θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη, κατά την ανάπτυξη στρατηγικών για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους, τουλάχιστον ώς ένα βαθμό, το φύλο· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει εκτεταμένα προγράμματα που θα αποσκοπούν στη στήριξη των προσπαθειών των νέων για περισσότερη ισότητα και θα παρέχουν δίκτυα στήριξης μέσω των οποίων θα μπορούν, με ασφάλεια, να κάνουν να ακούγεται η φωνή τους·

37.   τονίζει ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης μέσα στην οικογένεια·

V. Ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατική ριζοσπαστικοποίηση στην Ευρώπη

38.   επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να εργαστεί για την ολοκλήρωση της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τα αρχεία ονομάτων επιβατών (PNR) έως το τέλος του 2015 και να εξασφαλίσει ότι η οδηγία αυτή θα είναι συμβατή με τα θεμελιώδη δικαιώματα και απαλλαγμένη πρακτικών εισαγωγής διακρίσεων βασιζόμενων στον στιγματισμό λόγω ιδεολογίας, θρησκείας ή εθνοτικής καταγωγής και θα σέβεται απολύτως την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η οδηγία PNR της ΕΕ θα είναι απλώς ένα μέτρο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ότι για την πρόληψη της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις απαιτείται μία σύνολη, φιλόδοξη και πολυδιάστατη στρατηγική κατά της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, συνιστώσες της οποίας θα είναι η εξωτερική πολιτική, η κοινωνική πολιτική, η εκπαιδευτική πολιτική, η εφαρμογή του νόμου και η δικαιοσύνη·

39.   καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΕ σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, δημιουργώντας ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που θα ενσωματώνει τις πληροφορίες που παρέχει το RAN και το δίκτυο των φορέων χάραξης πολιτικής σχετικά με την πόλωση και τη ριζοσπαστικοποίηση (PPN), καθώς και τις πληροφορίες που θα προέρχονται από εμπειρογνώμονες εξειδικευμένους σε ένα ευρύ φάσμα τομέων των κοινωνικών επιστημών·

40.   επιμένει ότι είναι απολύτως αναγκαίο να ενισχυθούν οι ταχείες και αποτελεσματικές ανταλλαγές των σχετικών πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και των αρμόδιων φορέων, βελτιστοποιώντας ιδίως τη χρήση και τις συνεισφορές στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), στο σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS), στο ασφαλούς εφαρμογής δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών (SIENA) της Ευρωπόλ και στο σημείο επαφής «Travellers» της Ευρωπόλ για τους ριζοσπαστικοποιημένους ευρωπαίους πολίτες· υπογραμμίζει ότι η εντατικοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου προϋποθέτει και αύξηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και ενίσχυση του ρόλου και αποτελεσματική στελέχωση των οργανισμών της ΕΕ, όπως είναι η Ευρωπόλ, η Εurojust και η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (Cepol)·

41.   καλεί την Ένωση να συμπεριλάβει το ζήτημα της τρομοκρατικής ριζοσπαστικοποίησης στην κατάρτιση που παρέχει η Cepol·

42.   υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμοστεί εξειδικευμένη ευρωπαϊκή κατάρτιση για όσους υπηρετούν στον τομέα της δικαιοσύνης, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις διάφορες μορφές ριζοσπαστικοποίησης·

43.   υπογραμμίζει ότι μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγηση ευρωπαίων πολιτών χαρακτηρίζεται επίσης από εντατικές ανταλλαγές και συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών τους και με την Εurojust· επισημαίνει ότι μια καλύτερη ενημέρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το ποινικό μητρώο των υπόπτων για τρομοκρατία θα επέτρεπε να επιταχύνεται ο εντοπισμός τους και να γίνεται σωστή παρακολούθησή τους είτε κατά την αναχώρηση είτε κατά την επιστροφή τους· ενθαρρύνει, συνεπώς, τη μεταρρύθμιση και την καλύτερη χρήση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)· προτρέπει την Επιτροπή να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα και την προστιθέμενη αξία της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Ευρετηριακού Συστήματος Ποινικών Μητρώων (EPRIS)· τονίζει ότι πρέπει, κατά την ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών, να τηρούνται οι διεθνείς συνθήκες και η ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα και, ειδικότερα, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

VI. Ενίσχυση της αποτροπής έναντι της τρομοκρατικής ριζοσπαστικοποίησης

44.   πιστεύει ότι τα μέτρα για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης ευρωπαίων πολιτών και της στρατολόγησής τους από τρομοκρατικές οργανώσεις θα καταστούν πλήρως αποτελεσματικά μόνον εφόσον συνοδεύονται από ένα αποτελεσματικό, αποτρεπτικό και διαρθρωμένο οπλοστάσιο της ποινικής δικαιοσύνης σε όλα τα κράτη μέλη· εκτιμά ότι με την ποινικοποίηση των τρομοκρατικών πράξεων και των ενεργειών που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό στο πλευρό τρομοκρατικών οργανώσεων, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξοπλιστούν με ουσιαστικής σημασίας εργαλεία για την εξάλειψη της ριζοσπαστικοποίησης των ευρωπαίων πολιτών, κάνοντας ταυτόχρονα ορθή χρήση των υφιστάμενων εργαλείων αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ σε ποινικές υποθέσεις· θεωρεί ότι οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές (δικαστές και εισαγγελείς) πρέπει να έχουν επαρκείς δυνατότητες να προλαμβάνουν, εντοπίζουν και διώκουν τέτοιες πράξεις και πρέπει να καταρτίζονται σωστά και συνεχώς στα ζητήματα σχετικά με τα εγκλήματα τρομοκρατίας

45.   ζητεί να ενισχυθούν οι δυνατότητες του κέντρου συντονισμού της Eurojust, το οποίο θα πρέπει να διαδραματίσει καίριο ρόλο ώστε να προαχθεί η κοινή δράση των δικαστικών αρχών των κρατών μελών κατά τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διώξεων για εγκλήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να αξιοποιηθεί περισσότερο το μέσο των Κοινών Ομάδων Έρευνας, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών με τις οποίες η Eurojust έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας·

46.   σημειώνει ότι η δίωξη τρομοκρατικών ενεργειών που διεξάγονται σε τρίτες χώρες από ευρωπαίους πολίτες ή από μη ευρωπαίους που διαμένουν στην ΕΕ προϋποθέτει τη δυνατότητα συλλογής αποδεικτικών στοιχείων σε τρίτες χώρες, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ να εργαστεί για τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας για την επιβολή του νόμου και δικαστικής συνεργασίας με τρίτες χώρες με στόχο τη διευκόλυνση της συλλογής στοιχείων στις χώρες αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα μέρη θα διασφαλίζουν την τήρηση αυστηρών νομικών προτύπων και διαδικασιών, τον σεβασμό του κράτους δικαίου, του διεθνούς νόμου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

47.   επιδοκιμάζει την αποστολή εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασφάλειας/αντιτρομοκρατίας σε ορισμένες σημαντικές αντιπροσωπείες της ΕΕ, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά τους να συμβάλλουν στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, καθώς και να ενισχυθούν περαιτέρω οι δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

48.   ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και τρίτων χωρών, όπως εκείνες που έχουν ήδη συναφθεί με τις ΗΠΑ, τη Νορβηγία και την Ελβετία, τονίζοντας, εντούτοις, την ανάγκη να διασφαλίζεται πλήρης συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής· επισημαίνει ότι, κατά τη σύναψη των εν λόγω συμφωνιών, θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε χώρες που πλήττονται ιδιαίτερα από την τρομοκρατία, όπως οι χώρες ΜΕΒΑ· επιπλέον, θεωρεί ότι η αξιοποίηση εισαγγελέων-συνδέσμων της Eurojust στις χώρες αυτές, ιδίως στις γειτονικές χώρες του Νότου, μπορεί να ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών και να βελτιώσει τη συνεργασία για την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με παράλληλο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

VII. Πρόληψη των αναχωρήσεων και πρόβλεψη των αφίξεων ευρωπαίων πολιτών που έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί και στρατολογηθεί από τρομοκρατικές οργανώσεις

49.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορά της σεβόμενη πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν ορθά τα υφιστάμενα μέσα, όπως τα συστήματα SIS και VIS, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα κλαπέντα, απολεσθέντα και πλαστά διαβατήρια· πιστεύει επίσης ότι, για τον σκοπό αυτό, η βελτίωση της εφαρμογής του κώδικα Σένγκεν πρέπει να καταστεί προτεραιότητα της ΕΕ·

50.   καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές όσον αφορά τους ελέγχους εξόδου και επιστροφής και το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων πολιτών στο πλαίσιο της πρόληψης της συμμετοχής πολιτών σε τρομοκρατικές δραστηριότητες σε περιοχές συγκρούσεων σε τρίτες χώρες και ρύθμισης της επιστροφής τους στην ΕΕ· τονίζει ιδιαίτερα ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να κατάσχουν τα διαβατήρια των πολιτών που σχεδιάζουν να προσχωρήσουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις, εφόσον τούτο ζητείται από τις δικαστικές αρχές, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και με πλήρη σεβασμό της αρχής της αναλογικότητας· θεωρεί ότι ο περιορισμός της ελευθερίας κινήσεων, που συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα, μπορεί να αποφασίζεται μόνο εάν η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα του μέτρου έχουν σταθμιστεί δεόντως από δικαστική αρχή· υποστηρίζει επιπλέον τη δικαστική δίωξη υπόπτων για τρομοκρατία, οι οποίοι έχουν αναμιχθεί σε τρομοκρατικές δραστηριότητες μετά την επιστροφή τους στην Ευρώπη·

51.   ζητεί διεθνείς συνεισφορές στον μηχανισμό χρηματοδότησης που υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) με σκοπό τη διευκόλυνση της άμεσης σταθεροποίησης περιοχών που έχουν απαλλαγεί από την Ντάες·

52.   καλεί την ΥΕ/ΑΕ και το Συμβούλιο να καταδικάσουν απερίφραστα την οικονομική και ιδεολογική στήριξη που παρέχουν επί δεκαετίες ορισμένες κυβερνήσεις και άτομα που ασκούν επιρροή στις χώρες του Κόλπου σε εξτρεμιστικά ισλαμιστικά κινήματα· ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες, προκειμένου να καταπολεμηθεί πιο αποτελεσματικά η υλική και ηθική στήριξη της τρομοκρατίας· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ), πρέπει να ενισχυθούν η διάσταση της ασφάλειας και οι δυνατότητες των εργαλείων της ΕΠΓ, προκειμένου να συμβάλουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και των ικανοτήτων των εταίρων να μεριμνούν για την ασφάλειά τους, σεβόμενοι την αρχή του κράτους δικαίου·

53.   επαναλαμβάνει ότι η ορθή εφαρμογή των υφιστάμενων μέσων, όπως τα συστήματα SIS, SIS II και VIS, το σύστημα SLTD της Ιντερπόλ και το σημείο επαφής «TRAVELLERS» της Ευρωπόλ, αποτελεί το πρώτο βήμα για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων προκειμένου να εντοπίζονται ενδεχόμενες αναχωρήσεις πολιτών της ΕΕ και αλλοδαπών που κατοικούν στην ΕΕ ή η επάνοδός τους από περιοχές συγκρούσεων με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών, εκπαίδευση σε τρομοκρατία ή συμμετοχή σε μη συμβατικές ένοπλες συγκρούσεις εξ ονόματος τρομοκρατικών οργανώσεων· προτρέπει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την μεταξύ τους συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ύποπτους αλλοδαπούς μαχητές στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ·

54.   καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική παρακολούθηση, ιδίως ψυχολογική, των αλλοδαπών μαχητών κατά την επιστροφή τους στο ευρωπαϊκό έδαφος·

55.   είναι πεπεισμένο ότι οποιαδήποτε χάραξη πολιτικής στον τομέα της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης πρέπει να συνδυάζει την εμπειρογνωμοσύνη και τους πόρους της εσωτερικής και της εξωτερικής διάστασης της πολιτικής της ΕΕ· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι, βάσει της ολιστικής αυτής προσέγγισης, μπορούν να εξευρεθούν οι κατάλληλες απαντήσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της στρατολόγησης από τρομοκρατικές οργανώσεις στην ΕΕ και στις γειτονικές της χώρες· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, υπό την ηγεσία και την καθοδήγηση της ΥΕ/ΑΕ και του πρώτου Αντιπροέδρου της Επιτροπής και με την υποστήριξη του συντονιστή αντιτρομοκρατικής δράσης να συνεργαστούν για τον σχεδιασμό μιας πολιτικής προσέγγισης που να συνδυάζει αποτελεσματικά τα εργαλεία της κοινωνικής πολιτικής (συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης, της ενσωμάτωσης και της κατάργησης των διακρίσεων), την ανθρωπιστική βοήθεια, την ανάπτυξη, την επίλυση συγκρούσεων, τη διαχείριση κρίσεων, το εμπόριο, την ενέργεια και οποιονδήποτε άλλο τομέα πολιτικής που μπορεί να έχει εσωτερική και εξωτερική διάσταση·

VIII. Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας της ΕΕ

56.  υπογραμμίζει ότι έχει καίρια σημασία να εγκαθιδρύσει η ΕΕ στενή συνεργασία με τις τρίτες χώρες, ιδίως τις χώρες διαμετακόμισης και προορισμού, όπου αυτό είναι δυνατόν, προκειμένου να μπορούν να εντοπίζονται πολίτες της ΕΕ και μη ευρωπαίοι διαμένοντες σε αυτή, οι οποίοι φεύγουν από την Ένωση για να πολεμήσουν στο πλευρό τρομοκρατικών οργανώσεων και στη συνέχεια επιστρέφουν· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να ενισχυθεί ο πολιτικός διάλογος και τα κοινά σχέδια δράσης για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων καθώς και των σχέσεων με περιφερειακούς οργανισμούς, όπως η Αφρικανική Ένωση και ο Σύνδεσμος των Αραβικών Κρατών·

57.   δέχεται με ενθουσιασμό την βούληση της ΥΕ/ΑΕ Mogherini να στηρίξει σχέδια για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιορδανία, ο Λίβανος, το Ιράκ και η περιοχή του Σαχέλ/Μαγκρέμπ, σύμφωνα με την έκθεση για την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 12 Φεβρουαρίου 2015· τονίζει ότι πρέπει πλέον να ληφθεί μέριμνα ώστε τα σχέδια αυτά να λάβουν την αναγκαία χρηματοδότηση το συντομότερο δυνατόν·

58.   ζητεί από την ΕΕ να ενδυναμώσει τη συνεργασία της με περιφερειακούς εταίρους προκειμένου να περιοριστεί η παράνομη διακίνηση όπλων, εστιάζοντας την προσοχή της ιδίως σε χώρες από τις οποίες προέρχεται η τρομοκρατία, και να παρακολουθεί στενά την εξαγωγή οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους τρομοκράτες· ζητεί επίσης να ενισχυθούν τα μέσα εξωτερικής πολιτικής και συνεργασίας με τρίτες χώρες προκειμένου να καταπολεμηθεί η χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων·

59.   καλεί την ΕΕ να εξειδικεύσει και να αναβαθμίσει τον διάλογο που διεξάγει με την Αλγερία, την Αίγυπτο, το Ιράκ, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Μαρόκο, τον Λίβανο, την Τυνησία, τη Σαουδική Αραβία και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου για την ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· φρονεί εξάλλου ότι πρέπει επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία με την Τουρκία, ακολουθώντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του Δεκεμβρίου 2014·

60.   καλεί το Συμβούλιο να επανεξετάζει και να επαναπροσδιορίζει σε τακτική βάση την περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ καθώς και τη στρατηγική στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας/των ξένων μαχητών, η οποία εγκρίθηκε στις 16 Μαρτίου 2015, παράλληλα με προληπτικές και άλλες πρωτοβουλίες, όπως το δίκτυο της Επιτροπής για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση (RAN), και τούτο ανάλογα με την εξέλιξη των συνθηκών ασφάλειας στη νότια γειτονία της ΕΕ· καλεί προσέτι τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση ως κομβικά στοιχεία στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας τόσο εντός της ΕΕ και των κρατών μελών της όσο και σε τρίτες χώρες·

61.  είναι πεπεισμένο ότι για την ενίσχυση της συνεργασίας αυτής απαιτούνται αυξημένες προσπάθειες από την Επιτροπή και, ιδιαίτερα από την ΕΥΕΔ, για την αύξηση και τη βελτίωση των γνώσεων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, των μη συμβατικών ένοπλων συγκρούσεων και της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και για την ενίσχυση και επέκταση των γνώσεων γλωσσών, ώστε για παράδειγμα να καλυφθούν επίσης τα αραβικά, τα ούρντου, τα ρωσικά και τα μανδαρίνικα, όπου οι ελλείψεις στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών είναι σημαντικές· θεωρεί απαραίτητο να μπορεί να ακουστεί πέρα από τα σύνορα το μήνυμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της ριζοσπαστικοποίησης και της βίας, μέσω αποφασιστικής και αποτελεσματικής δράσης στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας·

62.   υποστηρίζει την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών για τον εντοπισμό των πολιτών της ΕΕ που κινδυνεύουν να ριζοσπαστικοποιηθούν, να στρατολογηθούν και να μεταβούν σε άλλες χώρες για να προσχωρήσουν στους τζιχαντιστές και σε άλλες εξτρεμιστικές ομάδες· τονίζει ότι οι χώρες ΜΑΒΑ και τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να στηριχθούν στις προσπάθειές τους για να αναχαιτίσουν τη ροή των ξένων μαχητών·

63.   αναγνωρίζει ότι η ριζοσπαστικοποίηση και η στρατολόγηση ατόμων από τρομοκρατικά δίκτυα συνιστούν παγκόσμιο φαινόμενο· θεωρεί ως εκ τούτου ότι η απάντηση στο φαινόμενο αυτό δεν πρέπει να δίδεται μόνο σε τοπικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε διεθνές· πιστεύει, συνεπώς, ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η συνεργασία με τις τρίτες χώρες προκειμένου να εντοπιστούν τα δίκτυα στρατολόγησης και να ενισχυθεί η ασφάλεια στα σύνορα των εμπλεκόμενων χωρών· επαναλαμβάνει επίσης ότι η συνεργασία με τις χώρες εταίρους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις πρέπει να ενισχυθεί μέσω του διπλωματικού και του πολιτικού διαλόγου, καθώς και μέσω της συνεργασίας των υπηρεσιών πληροφοριών·

64.   επαναλαμβάνει ότι, λόγω της παγκόσμιας εμβέλειας της τρομοκρατικής απειλής, απαιτείται μια αποτελεσματική και ενοποιημένη διεθνής αντίδραση προκειμένου να αποτραπεί επιτυχώς η διακίνηση όπλων προς χώρες που απειλούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια·

65.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το ότι, τον Απρίλιο του 2015, η Επιτροπή διέθεσε κονδύλιο ύψους 10 εκατομμυρίων EUR για τη χρηματοδότηση προγράμματος παροχής βοήθειας στις χώρες εταίρους με σκοπό την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης στην περιοχή του Σαχέλ/Μαγκρέμπ και αναχαίτισης των ροών αλλοδαπών μαχητών που προέρχονται από τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τα Δυτικά Βαλκάνια (μία πρώτη δόση ύψους 5 εκατομμυρίων EUR προορίζεται για τη χρηματοδότηση της τεχνικής βοήθειας με σκοπό να αυξηθούν οι δυνατότητες του προσωπικού της ποινικής δικαιοσύνης ως προς την έρευνα, την άσκηση διώξεων και την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν αλλοδαπούς μαχητές ή δυνητικούς αλλοδαπούς μαχητές· μία δεύτερη δόση ύψους 5 εκατομμυρίων EUR προορίζεται για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης στην περιοχή Σαχέλ/Μαγκρέμπ)·

IX. Προώθηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών σχετικά με την αποριζοσπαστικοποίηση

66.   θεωρεί ότι η καθιέρωση σύνολης πολιτικής για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης πολιτών της ΕΕ από τις τρομοκρατικές οργανώσεις δεν μπορεί να τελεσφορήσει αν δεν συνοδεύεται από προορατικές πολιτικές αποριζοσπαστικοποίησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών αλλά και με τρίτες χώρες που έχουν ήδη αποκτήσει εμπειρία και έχουν επιτύχει θετικά αποτελέσματα στην εγκαθίδρυση δομών αποριζοσπαστικοποίησης, με σκοπό να προλαμβάνεται η αναχώρηση από την Ευρώπη ευρωπαίων πολιτών και υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ ή να ελέγχεται η επιστροφή τους σε αυτήν· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη παροχής υποστήριξης στις οικογένειες των ατόμων αυτών·

67.   προτείνει στα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα συμμετοχής μεντόρων ή συμβούλων στη διαδικασία αποριζοσπαστικοποίησης των πολιτών της ΕΕ που έχουν επιστρέψει από τις περιοχές συγκρούσεων και είναι απογοητευμένοι από τα όσα βίωσαν, προκειμένου να τους στηρίξουν κατά την επανένταξή τους στην κοινωνία μέσω κατάλληλων προγραμμάτων· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει ότι οι εν λόγω μέντορες πρέπει να είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένα προγράμματα για τα οποία θα εκπαιδευτούν·

68.   ζητεί να δρομολογηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια καλά διαρθρωμένη εκστρατεία επικοινωνίας που θα αξιοποιεί τις περιπτώσεις Ευρωπαίων πρώην «αλλοδαπών μαχητών» που κατάφεραν να αποριζοσπαστικοποιηθούν και των οποίων οι μαρτυρίες και οι τραυματικές εμπειρίες αποκαλύπτουν την διεστραμμένη και απόλυτα εσφαλμένη θρησκευτική διάσταση της προσχώρησης σε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το Ισλαμικό Κράτος· ενθαρρύνει, ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη εντός των κρατών μελών πλατφορμών που να επιτρέπουν την αντιπαράθεση και τον διάλογο με τους εν λόγω πρώην μαχητές· υπογραμμίζει επιπλέον ότι η επαφή με θύματα της τρομοκρατίας φαίνεται να αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο απομυθοποίησης ή υποχώρησης του ιδεολογικού υπόβαθρου της ριζοσπαστικής ρητορικής· προτείνει η εκστρατεία αυτή να χρησιμεύσει ως βοηθητικό εργαλείο στις διαδικασίες αποριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές, στα σχολεία και σε όλες τις δομές πρόληψης και αποκατάστασης· ζητεί περαιτέρω από την Επιτροπή να στηρίξει, ιδίως οικονομικά, και να συντονίσει τις εθνικές εκστρατείες επικοινωνίας·

X. Εξάρθρωση των δικτύων τρομοκρατών

69.   υπογραμμίζει ότι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η φοροδιαφυγή και άλλα φορολογικά αδικήματα αποτελούν σε ορισμένες περιπτώσεις μείζονες πηγές χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, γεγονός που απειλεί την εσωτερική μας ασφάλεια και, για τον λόγο αυτό, ο εντοπισμός και η καταπολέμηση αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα·

70.   υποστηρίζει τα μέτρα που αποσκοπούν στην εκ των έσω αποδυνάμωση των τρομοκρατικών οργανώσεων, προκειμένου να μειωθεί η δυνητική επιρροή τους επί των πολιτών της ΕΕ και των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ· προτρέπει την Επιτροπή και τους αρμόδιους οργανισμούς να εξετάσουν τρόπους εξάρθρωσης των δικτύων των τρομοκρατών και εντοπισμού της χρηματοδότησής τους· για τον σκοπό αυτό, ζητεί να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών και να γίνει άμεση μεταφορά στα εθνικά δίκαια και εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει κανονισμό σχετικά με τον εντοπισμό και το μπλοκάρισμα των διαύλων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και με την καταπολέμηση των τρόπων χρηματοδότησής τους· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να προβεί σε εκ νέου αξιολόγηση της δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες όλων των εταιρικών δομών της ΕΕ, καθώς και σε αδιαφανείς δικαιοδοσίες που ενδέχεται να αποτελούν μέσα χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων·

71.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη έγκριση του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια, το οποίο προτείνει καινοτόμες μεθόδους για την ενίσχυση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, όπως τη δημιουργία του ευρωπαϊκού κέντρου αντιτρομοκρατίας στο πλαίσιο της Ευρωπόλ· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τα υφιστάμενα μέτρα και καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την αποτελεσματική υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεών της·

72.   ζητεί εναρμονισμένη προσέγγιση του ορισμού της ρητορικής μίσους, τόσο από το διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού, ως ποινικού αδικήματος, που συνίσταται στην υποκίνηση από ριζοσπαστικά άτομα σε καταπάτηση και παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων· προτείνει να προστεθεί το συγκεκριμένο αδίκημα στις σχετικές αποφάσεις πλαίσια του Συμβουλίου·

73.   καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στις προσπάθειες ιχνηλασίας των εξωτερικών χρηματοδοτικών ροών, εξασφαλίζοντας και τηρώντας τη διαφάνεια στις σχέσεις τους με ορισμένες χώρες του Κόλπου, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία όσον αφορά τη διαλεύκανση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του φονταμενταλισμού στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και ορισμένων ενώσεων στην Ευρώπη· φρονεί ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει να διστάζουν να επιβάλλουν περιοριστικά μέτρα κατά ατόμων και οργανώσεων, όταν υφίστανται αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία περί χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή άλλης μορφής συνενοχής με αυτήν·

74.   απορρίπτει κατηγορηματικά τυχόν προσπάθειες διαγραφής από την έκθεση πτυχών που εστιάζουν στην καταπολέμηση των πράξεων τρομοκρατίας και εξτρεμισμού αυτών καθεαυτών· φρονεί ότι είναι άσκοπο και αντιπαραγωγικό να διαρραγεί η σχέση μεταξύ καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης και της καταπολέμησης των εκδηλώσεών της· καλεί το Συμβούλιο να καταρτίσει ένα «μαύρο πίνακα» ευρωπαίων τζιχαντιστών και τζιχαντιστών που φέρονται ως τρομοκράτες·

75.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Αφρικανική Ένωση, στα κράτη μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο, στον Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στις αρχές του 2015 κατέδειξαν τον επείγοντα χαρακτήρα της ανάληψης δράσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των ευρωπαίων πολιτών.

Αν και οι τραγωδίες των αρχών του 2015 επέτρεψαν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και στα κράτη μέλη, να αποφασίσουν να συμμετάσχουν περισσότερο στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, εκκλήσεις προς την κατεύθυνση αυτή γίνονταν εδώ και καιρό. Η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης των ευρωπαίων πολιτών εξακολουθεί να αποτελεί πρωταρχική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εντούτοις, απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της απειλής που συνιστούν οι εν λόγω ριζοσπαστικοποιημένοι ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Αν και είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο αριθμός τους, επί του παρόντος εκτιμάται ότι πάνω από 5 000 ευρωπαίοι πολίτες έχουν φύγει για να πολεμήσουν στο πλευρό τρομοκρατικών οργανώσεων στο Ιράκ και τη Συρία. Αν και το φαινόμενο αποκτά μεγάλες διαστάσεις σε ορισμένα κράτη μέλη, οι προκλήσεις και τα ζητήματα που εγείρουν αυτοί οι «αλλοδαποί μαχητές» αφορούν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ριζοσπαστικοποίηση των ευρωπαίων πολιτών, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι τη μάχη στο πλευρό τρομοκρατικών οργανώσεων όπως το Ισλαμικό Κράτος, συνιστά πραγματική απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης, των κρατών μελών και των γειτόνων της.

Ενόψει της διόγκωσης του φαινομένου αυτού, τα μέτρα καταστολής δεν επαρκούν πλέον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θεσπίσει μια νέα στρατηγική που να βασίζεται περισσότερο στην πρόληψη. Η παρούσα έκθεση τονίζει ως εκ τούτου την ανάγκη υιοθέτησης προορατικής συμπεριφοράς στον τομέα της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τις τρομοκρατικές οργανώσεις.

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να κάνει συστάσεις για μια ευρωπαϊκή στρατηγική πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών. Για τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να αναλυθούν οι διάφοροι παράγοντες ριζοσπαστικοποίησης. Μια μελέτη των τρόπων δράσης για τη στρατολόγηση νέων «αλλοδαπών μαχητών» πρέπει να καθιστά δυνατή την εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων σε κάθε τομέα, σε κάθε πλατφόρμα, που ευνοεί μια τέτοια ριζοσπαστικοποίηση.

Για τον λόγο αυτό πρέπει να υιοθετηθεί μια συνολική προσέγγιση, προκειμένου να παρουσιαστεί πλήρης ανάλυση της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών.

Η παρούσα έκθεση εξετάζει την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Σκοπός δεν είναι μια εκ νέου απαρίθμηση των ευρωπαϊκών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά η ανταλλαγή απόψεων για νέες ιδέες που θα επιτρέπουν την αποφυγή των παρεκκλίσεων και των απειλών για την ασφάλεια στο έδαφός μας.

Η εισηγήτρια υπενθυμίζει εντούτοις την προσήλωσή της στην προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών. Σε καμιά περίπτωση οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα υπονομεύσουν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, και ιδίως της ελευθερίας της έκφρασης, των ευρωπαίων πολιτών. Η εισηγήτρια θα διασφαλίσει ότι οι συστάσεις της παρούσας έκθεσης σέβονται την αρχή της αναλογικότητας και ότι καμία από τις υποβληθείσες προτάσεις δεν θα υπερβεί ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη του δεδηλωμένου στόχου. Η εισηγήτρια αποδίδει επιπλέον μεγάλη σημασία στην τήρηση της αρχής της επικουρικότητας.

18.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και τη στρατολόγηση ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις

(2015/2063 (INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Charles Tannock

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  φρονεί ότι μία ενισχυμένη και πιο αποτελεσματική διεθνής συνεργασία, με προσήλωση σε θεμελιώδεις αξίες και κανόνες της ΕΕ, όπως τα δικαιώματα του ανθρώπου, το κράτος δικαίου και οι αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, η ενεργή ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών, οι αποφασιστικές εθνικές δράσεις κατά της φτώχειας και των ανισοτήτων, καθώς και η ύπαρξη σταθερών, χωρίς αποκλεισμούς κυβερνήσεων σε τρίτες χώρες, έχουν καίρια σημασία για την αντιμετώπιση και την αποτροπή της απειλής που προέρχεται από τρομοκρατικές ομάδες, καθώς και για την αναχαίτιση της ριζοσπαστικοποίησης ευρωπαίων πολιτών·

2.  προτρέπει τα κράτη μέλη να συνεργαστούν και να στηρίξουν με συνέπεια τις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού, μεταξύ άλλων μέσω του συντονισμού σχεδίων και προσπαθειών και της ανταλλαγής των εμπειριών που αποκτήθηκαν· τονίζει ότι πρέπει να βελτιωθούν οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν·

3.  ενθαρρύνει την ΕΕ να αναπτύξει περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές και αρχές για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας βάσει των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και ειδικότερα της απόφασης UNSCR 2178/2014·

4.  ζητεί να υπάρξουν διεθνείς συνεισφορές στον μηχανισμό χρηματοδότησης που θεσπίστηκε από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) με σκοπό τη διευκόλυνση της άμεσης σταθεροποίησης περιοχών που έχουν απαλλαγεί από την Ντάες·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για το ότι, εάν δεν αντιμετωπιστούν οι συνθήκες που ευνοούν τη διάδοση της τρομοκρατίας, τα προσεχή έτη είναι πιθανό να επιδεινωθεί ένα φαινόμενο κατά το οποίο πολίτες της ΕΕ μεταβαίνουν σε άλλες χώρες για να ενταχθούν σε ομάδες τζιχαντιστών ή σε άλλες εξτρεμιστικές ομάδες, καθώς και η συγκεκριμένη απειλή που αυτοί συνιστούν για την ασφάλεια όταν επιστρέφουν στην ΕΕ και στις γειτονικές χώρες, εάν ληφθεί ιδίως υπόψη η συνεχιζόμενη κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική (ΜΑΒΑ)· ζητεί τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένης μελέτης σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εθνικών και ενωσιακών ενεργειών που αποσκοπούν στην πρόληψη και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

6.  τονίζει ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνδέεται με οποιαδήποτε θρησκεία, εθνικότητα ή πολιτισμό·

7.  ενθαρρύνει την ανάπτυξη προληπτικών και τακτικά επικαιροποιημένων πρωτοβουλιών στους τομείς της ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας καθώς και πρωτοβουλιών αποριζοσπαστικοποίησης σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο· ζητεί τη βελτίωση του συντονισμού των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών, προκειμένου να διασφαλίζεται κατάλληλη αντίδραση σε αναδυόμενες απειλές· τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας με γειτονικές χώρες και περιφερειακούς φορείς στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· αναγνωρίζει ότι η ριζοσπαστικοποίηση είναι επίσης ζήτημα που άπτεται της γεωπολιτικής και της πολιτικής γειτονίας· επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική βοήθεια θα πρέπει να αξιολογείται ως προς τη στήριξη που μπορεί ενδεχομένως να παρέχει σε τρομοκρατικές δραστηριότητες και ζητεί μετ’ επιτάσεως να εντοπιστεί η προέλευση κάθε εξωτερικής χρηματοδότησης·

8.  προτρέπει την ΕΕ να εντείνει τη συνεργασία με τρίτες χώρες, με σκοπό τη λήψη μέτρων που θα αποτρέπουν και θα ανακόπτουν τις μετακινήσεις ξένων μαχητών, μεταξύ άλλων μέσω νέων σχεδίων δημιουργίας ικανοτήτων (π.χ. συνοριακών ελέγχων) με εταίρους και καλύτερα στοχευμένης βοήθειας της ΕΕ, καθώς και με την εκπόνηση σχεδίων δράσης στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· τονίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των στρατηγικών καταπολέμησης της τρομοκρατίας· ευελπιστεί ότι η ΕΕ θα ενισχύσει τον πολιτικό της διάλογο με τον Αραβικό Σύνδεσμο, την Οργάνωση Ισλαμικής Συνεργασίας, την Αφρικανική Ένωση και άλλους σχετικούς περιφερειακούς παράγοντες και δομές συντονισμού, όπως η Ομάδα των Πέντε για το Σαχέλ· καλεί την ΕΕ να παρακολουθεί στενά την εξαγωγή οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι τρομοκράτες·

9.  επικροτεί θερμά την βούληση της ΥΕ/ΑΕ Mogherini να στηρίξει σχέδια για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης σε τρίτες χώρες, όπως η Ιορδανία, ο Λίβανος και το Ιράκ, καθώς και στο Μαγκρέμπ και στο Σαχέλ, σύμφωνα με την έκθεση για την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν στο πλαίσιο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 12 Φεβρουαρίου 2015· επισημαίνει ότι πρέπει πλέον να ληφθεί μέριμνα ώστε τα σχέδια αυτά να χρηματοδοτηθούν το συντομότερο δυνατόν·

10.  ζητεί από την ΕΕ να ενδυναμώσει τη συνεργασία της με περιφερειακούς εταίρους προκειμένου να περιοριστεί η παράνομη διακίνηση όπλων, εστιάζοντας την προσοχή της ιδίως σε χώρες από τις οποίες προέρχεται η τρομοκρατία, και να παρακολουθεί στενά την εξαγωγή οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους τρομοκράτες· ζητεί επίσης να ενισχυθούν τα μέσα εξωτερικής πολιτικής και συνεργασίας με τρίτες χώρες προκειμένου να καταπολεμηθεί η χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων·

11.  καλεί την ΕΕ να εξειδικεύσει και να αναβαθμίσει τον διάλογο που διεξάγει για την ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με την Αλγερία, την Αίγυπτο, το Ιράκ, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Μαρόκο, τον Λίβανο, την Τυνησία, τη Σαουδική Αραβία και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου· φρονεί ότι η συνεργασία με την Τουρκία θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του Δεκεμβρίου 2014·

12.  καλεί το Συμβούλιο, υπό το φως της εξέλιξης των συνθηκών ασφάλειας στη νότια γειτονία της ΕΕ, να επανεξετάζει και να επαναπροσδιορίζει σε τακτική βάση την περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ, καθώς και τη στρατηγική στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας/των ξένων μαχητών, η οποία εγκρίθηκε στις 16 Μαρτίου 2015, παράλληλα με προληπτικές και άλλες πρωτοβουλίες, όπως το δίκτυο της Επιτροπής για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση· καλεί περαιτέρω τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση ως κομβικά στοιχεία στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας τόσο εντός της ΕΕ και των κρατών μελών της όσο και σε τρίτες χώρες·

13.  καλεί την ΥΕ/ΑΕ και το Συμβούλιο να καταδικάσουν απερίφραστα την οικονομική και ιδεολογική στήριξη που παρέχουν επί δεκαετίες ορισμένες κυβερνήσεις και άτομα που ασκούν επιρροή στις χώρες του Κόλπου σε εξτρεμιστικά ισλαμιστικά κινήματα· ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες προκειμένου να καταπολεμηθεί πιο αποτελεσματικά η υλική και ηθική στήριξη της τρομοκρατίας· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης της ΕΠΓ, πρέπει να ενισχυθούν η διάσταση της ασφάλειας και η ικανότητα των εργαλείων της ΕΠΓ ώστε να συμβάλουν στη ενίσχυση της αποφασιστικότητας και των δυνατοτήτων των εταίρων να μεριμνούν για την ασφάλειά τους, σεβόμενοι την αρχή του κράτους δικαίου·

14.  σημειώνει ότι τα βαθύτερα αίτια της τρομοκρατίας ανάγονται συχνά σε μία κακή και αυταρχική διακυβέρνηση· πιστεύει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος σε μακροπρόθεσμη βάση, οι διεθνείς προσπάθειες πρέπει να αποσκοπούν στην προώθηση της αρχής του κράτους δικαίου, των δημοκρατικών αρχών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενσωματωθούν οι στόχοι αυτοί στις συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· προτρέπει την ΕΕ να αναπτύξει περαιτέρω σχέδια και δραστηριότητες για την δημιουργία ικανοτήτων στις ενδιαφερόμενες χώρες της ΜΑΒΑ, με σκοπό τη ρύθμιση θεμάτων επιβολής του νόμου, ποινικής δικαιοσύνης, μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπόλ, την Eurojust, τη Frontex και την ΕΑΑ· θεωρεί ότι καθίσταται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη διεξαγωγής διαλόγου με το μετριοπαθές Ισλάμ που αντιτίθεται στον εξτρεμισμό, καθώς και η προώθηση της πολιτιστικής συνεργασίας·

15.  υποστηρίζει την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών για τον εντοπισμό των πολιτών της ΕΕ που διατρέχουν τον κίνδυνο να ριζοσπαστικοποιηθούν, να στρατολογηθούν και να μεταβούν σε άλλες χώρες για να προσχωρήσουν στους τζιχαντιστές και σε άλλες εξτρεμιστικές ομάδες· τονίζει ότι οι χώρες ΜΑΒΑ και τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να στηριχθούν στις προσπάθειές τους να αναχαιτίσουν τη ροή των ξένων μαχητών·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να κινητοποιήσει όλους τους πόρους που διαθέτει και να στηρίξει τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των παραγόντων στους οποίους οφείλεται η ριζοσπαστικοποίηση και ο εξτρεμισμός, τη χάραξη στρατηγικών πρόληψης που θα καλύπτουν τους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης, της καταπολέμησης των διακρίσεων και του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου· συστήνει μια στενότερη συνεργασία με οργανώσεις για τον πολιτιστικό διάλογο· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας με μετριοπαθείς ηγετικές προσωπικότητες της μουσουλμανικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες, με σκοπό την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης· ζητεί από ολόκληρη την κοινότητα των θρησκευτικών ηγετών να δρομολογήσουν μία νέα διαθρησκευτική συνάντηση, όπως εκείνη που πραγματοποιήθηκε στην Ασίζη το 2011· θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να παρακολουθούν αποτελεσματικότερα τις δραστηριότητες των πολιτών της ΕΕ στις πληγείσες χώρες· καλεί την ΥΕ/ΑΕ και την Επιτροπή να συνεχίσουν να μεριμνούν για επαρκή χρηματοδότηση και συνεκτική χρήση των μέσων ώστε να αντιμετωπίζουν τις απειλές της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής μετάβασης από την έγκαιρη προειδοποίηση στην έγκαιρη δράση·

17.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη αντίθετης επιχειρηματολογίας, μεταξύ άλλων και σε τρίτες χώρες, έχει κρίσιμη σημασία για τη μείωση της γοητείας που ασκούν οι τρομοκρατικές ομάδες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ)· καλεί την ΕΕ να παράσχει μεγαλύτερη στήριξη σε πρωτοβουλίες όπως η SSCAT (Syria Strategic Communication Advisory Team) και να διευκολύνει την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση ανάλογων έργων στις τρίτες χώρες·

18.  επικροτεί την αποστολή εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασφάλειας/καταπολέμησης της τρομοκρατίας σε μια σειρά σημαντικών αντιπροσωπειών της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους να συμβάλλουν στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, καθώς και την επέκταση των ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

19.  ενθαρρύνει την ανάπτυξη προγραμμάτων που επιδιώκουν να καταστείλουν τις βίαιες και θρησκευτικές συγκρούσεις· πιστεύει ότι τα προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης μπορούν να είναι σημαντικά εργαλεία για τη μείωση της στρατολόγησης πολιτών της Ένωσης από τρομοκρατικές οργανώσεις· σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατολόγησης παλαίμαχων αλλοδαπών μαχητών για να συμβάλουν στα προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης· καλεί τα κράτη μέλη να επαναξιολογήσουν την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων·

20.  επιδοκιμάζει απόλυτα τις συστάσεις της έκθεσης προς τα κράτη μέλη να χωρίσουν, στο πλαίσιο του σωφρονιστικού τους συστήματος, τους ριζοσπαστικοποιημένους από τους υπόλοιπους κρατούμενους· συνιστά, ωστόσο, ο χωρισμός αυτός να γίνεται με προσοχή, διότι εάν αυτό αφορά μεγάλες ομάδες κρατουμένων υπάρχει φόβος να δοθεί η ευκαιρία σε γνωστά ριζοσπαστικά στοιχεία να συνυπάρξουν και να αναπτύξουν επαφές, οι οποίες ενδέχεται να αποβούν επιβλαβείς μετά την απελευθέρωσή τους· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει σχέδια για τη διευκόλυνση της επανένταξης ατόμων που κινδυνεύουν να στρατολογηθούν και εκείνων που κατόρθωσαν να επιστρέψουν·

21.  τονίζει ότι η ΕΕ, στο πλαίσιο μιας συνεκτικής στρατηγικής πρόληψης, πρέπει επίσης να αξιοποιήσει πλήρως την εξωτερική της πολιτική για να προωθήσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατία, την ανεξιθρησκία, τη χρηστή διακυβέρνηση, καθώς και να αποτρέψει και να επιλύσει συγκρούσεις προκειμένου να μειωθεί το περιθώριο για εξτρεμιστική προπαγάνδα·

22.  τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει δημιουργήσουν επαρκείς δικλίδες ασφαλείας στους μηχανισμούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ώστε να διασφαλίσουν ότι η ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η επιβολή του νόμου δεν αλληλοαναιρούνται αλλά αλληλοσυμπληρώνονται και βασίζονται στις αρχές του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και των χωρών εταίρων της· ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν τρόπους προκειμένου η εκπαίδευση και κατάρτιση των θρησκευτικών ηγετών να τεθεί υπό την εποπτεία του κράτους και η διδασκαλία των θρησκευτικών να πραγματοποιείται σε νόμιμα πλαίσια και να μην ελέγχεται από εξτρεμιστές· αναγνωρίζει την ανάγκη για μια διεθνώς συντονισμένη παρακολούθηση των μέσων ενημέρωσης με στόχο να περιοριστεί η πρόσβαση της τρομοκρατικής προπαγάνδας σε αυτά και να βελτιωθεί η διαδικασία εντοπισμού του εξτρεμιστικού υλικού στο Διαδίκτυο· ζητεί τη δημιουργία δικτυακών τόπων ή τηλεφωνικών γραμμών επικοινωνίας για τους πολίτες, προκειμένου να προβληθούν επιχειρήματα και εκστρατείες ευαισθητοποίησης κατά της ριζοσπαστικοποίησης στο Διαδίκτυο και εκτός Διαδικτύου·

23.  πιστεύει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση και εξάλειψη των βαθύτερων αιτίων της ριζοσπαστικοποίησης στην Ευρώπη· τονίζει ότι, βασικό κλειδί για την καταπολέμηση της έλξης που ασκούν οι τρομοκρατικές ομάδες είναι να τεθεί υπό αμφισβήτηση το ιδεολογικό υπόβαθρο στο οποίο βασίζονται οι πράξεις των εξτρεμιστικών ομάδων και να αναπτυχθεί αντίθετη επιχειρηματολογία· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ των κοινοτήτων διέρχονται περίοδο μεγάλης έντασης σε ολόκληρη την Ευρώπη και ενθαρρύνει το διαθρησκευτικό διάλογο· επιδοκιμάζει τις επισημάνσεις της έκθεσης στο θέμα της εκπαίδευσης θρησκευτικών ηγετών, με σκοπό να αποτρέπονται τα κηρύγματα μίσους· καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν αξιόποινες τις τρομοκρατικές πράξεις που τελούνται εκτός της επικράτειάς τους και αναγνωρίζει ότι αυτό είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού· καλεί τους ιμάμηδες και τους μουσουλμάνους ηγέτες να ηγηθούν των προσπαθειών κατά της ριζοσπαστικοποίησης και των κηρυγμάτων μίσους και να αντιμετωπίσουν τον φονταμενταλισμό και την τρομοκρατική προπαγάνδα με επιχειρήματα θεολογικού χαρακτήρα· ζητεί από την ΕΕ να υποστηρίξει έργα έρευνας και πληροφόρησης σχετικά με την καταπολέμηση του φονταμενταλισμού και την αποριζοσπαστικοποίηση, εντείνοντας τον διάλογο με μουσουλμανικές κοινότητες με σκοπό τη σύγκλιση των προσπαθειών μας·

24.  τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας με τρίτες χώρες, με σκοπό τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό πολιτών που αναχωρούν από την Ένωση για να πολεμήσουν στο πλευρό τρομοκρατικών οργανώσεων και στη συνέχεια επιστρέφουν σε αυτή· στηρίζει επίσης την έκκληση που απευθύνεται με την έκθεση στην ΕΥΕΔ να αυξήσει τη διδασκαλία της αραβικής γλώσσας στα στελέχη της προκειμένου να στηρίξει τους εν λόγω σκοπούς·

25.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η Τουρκία, οι χώρες του Κόλπου και άλλα αραβικά κράτη πρέπει να καταβάλουν κοινές προσπάθειες για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης, τον εντοπισμό της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την ανάπτυξη μιας νέας επιχειρηματολογίας κατά του ισλαμικού φονταμενταλισμού· τονίζει ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο των σχέσεων της ΕΕ με τις εν λόγω χώρες· τονίζει επίσης τη σπουδαιότητα που έχει η ενίσχυση της εν λόγω συνεργασίας με περιφερειακούς οργανισμούς, όπως ο Αραβικός Σύνδεσμος, η Αφρικανική Ένωση και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου·

26.  απορρίπτει κατηγορηματικά τυχόν προσπάθειες να διαγραφούν από την έκθεση απόψεις σύμφωνα με τις οποίες η καταπολέμηση των πράξεων τρομοκρατίας και εξτρεμισμού αποτελεί αυτοσκοπό· φρονεί ότι είναι άσκοπο και αντιπαραγωγικό να διαρραγεί η σχέση μεταξύ καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης και καταπολέμησης των εκδηλώσεών της· καλεί το Συμβούλιο να καταρτίσει ένα «μαύρο πίνακα» ευρωπαίων τζιχαντιστών και τζιχαντιστών που φέρονται ως τρομοκράτες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

52

5

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Σοφία Σακοράφα, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ελένη Θεοχάρους, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ryszard Czarnecki, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Cătălin Sorin Ivan, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Jean-Luc Schaffhauser, György Schöpflin, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Paavo Väyrynen

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Claudiu Ciprian Tănăsescu

17.9.2015

της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και τη στρατολόγηση ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις

(2015/2063 (INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Angel Dzhambazki

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει τη διακήρυξη των Παρισίων, την οποία ενέκριναν οι Υπουργοί Παιδείας της ΕΕ στις 17 Μαρτίου 2015 και με την οποία ζητείται ενισχυμένη συνεργασία των κρατών μελών για να προαχθεί ένα πλαίσιο ισότητας ευκαιριών, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης έκφρασης, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα, το κράτος δικαίου, η κοινωνική ένταξη και η ενεργός ιδιότητα του πολίτη μέσω της προσωπικής ανάπτυξης και της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα όσων ανθρώπων προέρχονται από ένα δυσμενές περιβάλλον· επισημαίνει ότι η ΕΕ οφείλει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις ελευθερίες και την ασφάλεια των πολιτών της, όπως αυτά κατοχυρώνονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και της διαφύλαξης της γλωσσικής, πολιτισμικής και θρησκευτικής πολυμορφίας·

2.  φρονεί ότι η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις αποτελεί μέρος μιας σειράς μέτρων που αφορούν πολλούς τομείς και στοχεύουν στην προώθηση της ασφάλειας, της δικαιοσύνης και της ισότητας των ευκαιριών για όλους· επιβεβαιώνει ότι στη ριζοσπαστικοποίηση και τη στρατολόγηση ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις μπορεί να συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται, ιδίως, η ανισότητα, η περιθωριοποίηση, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η δύσκολη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση·

3.  τονίζει τη σπουδαιότητα της επένδυσης σε προγράμματα δια βίου μάθησης, τόσο ως προληπτικό μέτρο κατά της ριζοσπαστικοποίησης όσο και ως μέσο επιλογής για την αποριζοσπαστικοποίηση ατόμων·

4.  επισημαίνει ότι η αποτροπή της τρομοκρατίας και η καταπολέμηση όλων των μορφών ριζοσπαστικοποίησης είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ατζέντας ασφάλειας, αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι η Ευρώπη, παρά τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, δεν είναι ακόμη σε θέση να ανταποκριθεί επαρκώς στις νέες αυτές προκλήσεις· τονίζει, συνεπώς, ότι απαιτείται μια πολύπλευρη προσέγγιση για να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες πολιτισμικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές αιτίες που επιτείνουν τα φαινόμενα της τρομοκρατίας· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που έχει ο έγκαιρος εντοπισμός των ατόμων που κινδυνεύουν να εκτεθούν στον κίνδυνο της ριζοσπαστικοποίησης και τονίζει ότι τα αρμόδια κοινωνικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει, μέσω της εκπαίδευσης, να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα για να επιτελέσουν τα καθήκοντα αυτά· υπογραμμίζει ότι όλοι οι παράγοντες σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, οφείλουν να συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες τους για την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης· επισημαίνει εκ νέου τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων τόσο της επίσημης όσο και της άτυπης εκπαίδευσης, (π.χ. των οικογενειών, των γονέων, των διδασκόντων και των συλλόγων) καθώς και ο πολιτισμός και ο αθλητισμός· τονίζει ότι πρέπει να παρέχεται εξειδικευμένη κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν να χρησιμεύουν ως πρότυπα και ηγετικές προσωπικότητες, και ότι η κοινωνική πολιτική και η πολιτική για τη νέα γενιά, οι εναλλακτικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες, η διά βίου μάθηση, καθώς και ο διαθρησκευτικός και διαπολιτισμικός διάλογος έχουν μεγάλη σημασία προκειμένου να αποτρέπεται η ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό·

5.  σημειώνει ότι πρέπει να δίδεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να τηρούν ενεργό στάση απέναντι σε όλες τις μορφές διακρίσεων και ρατσισμού· επισημαίνει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση και οι ικανοί και υποστηρικτικοί εκπαιδευτικοί, δεδομένου ότι αυτοί, όχι μόνο ενισχύουν τους κοινωνικούς δεσμούς, τονώνουν την αίσθηση της συλλογικότητας, μεταδίδουν γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και θεμελιώδεις αξίες, ενισχύουν τις κοινωνικές, πολιτικές και διαπολιτισμικές ικανότητες, την κριτική σκέψη και τον ψηφιακό γραμματισμό, αλλά και βοηθούν τους νέους ανθρώπους - σε στενή συνεργασία με γονείς και οικογένειες - να καταστούν ενεργά, υπεύθυνα και χωρίς προκαταλήψεις μέλη της κοινωνίας· τονίζει ότι τα σχολεία μπορούν να ενισχύσουν τις ·άμυνες των μαθητών στη ριζοσπαστικοποίηση προσφέροντάς τους ένα ασφαλές περιβάλλον και χρόνο για να συζητούν και να αναλύουν αμφιλεγόμενα και ευαίσθητα ζητήματα· επισημαίνει ότι οι έφηβοι αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα, καθώς διανύουν μια κρίσιμη περίοδο της ζωής τους κατά την οποία αναπτύσσουν το αξιακό τους σύστημα και αναζητούν το νόημα της ζωής, ταυτόχρονα δε είναι επιρρεπείς στον εντυπωσιασμό και τη χειραγώγηση· επισημαίνει ότι τόσο ομάδες όσο και άτομα μπορεί να ριζοσπαστικοποιηθούν, και αναγνωρίζει ότι η διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης των ατόμων και των ομάδων και η αντιμετώπισή της μπορεί να είναι διαφορετική· τονίζει τον ρόλο που οφείλει να διαδραματίζει η κοινωνία όσον αφορά την παροχή στους νέους καλύτερων προοπτικών και ένα σκοπό στη ζωή, ιδίως μέσω μιας υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης· υπογραμμίζει τον ρόλο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να καθοδηγούν τους νέους να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους και να προβαίνουν σε ασφαλέστερες επιλογές, καθώς και να καλλιεργούν στους νέους μια ισχυρή αίσθηση συλλογικότητας και συμμετοχής σε μια κοινότητα και ένα πνεύμα φροντίδας, υποστήριξης και ευθύνης για τους άλλους· τονίζει ότι επιβάλλεται να αξιοποιούνται οι διάφορες ευκαιρίες που προσφέρονται στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των πανεπιστημιακών σπουδών, προκειμένου οι νέοι άνθρωποι να γνωρίζουν τις διαφορετικές εθνικές, περιφερειακές, θρησκευτικές και εθνοτικές ταυτότητες στην Ευρώπη·

6.  σημειώνει ότι οι νέοι που δεν έχουν ευκαιρίες και απασχόληση αλλά διαθέτουν ελεύθερο χρόνο, είναι πιο ευάλωτοι και επιρρεπείς να υποκύπτουν στη γοητεία που αισθάνονται ότι τους προκαλεί η στρατολόγηση από τρομοκρατικές οργανώσεις·

7.  τονίζει ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης πρέπει επίσης να επικεντρώνονται στην κοινωνική ένταξη και την ενδυνάμωση των ευάλωτων κοινοτήτων, με την προώθηση των παρεμβάσεών τους μέσω του διαλόγου, με την ενθάρρυνση και την καλλιέργεια της ιδιότητας του ενεργού πολίτη και με την ενίσχυση του ρόλου των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, να απευθύνουν συστάσεις και να συγκροτούν δίκτυα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να δοθεί κατ’ αυτό τον τρόπο μια θετική απάντηση της κοινωνίας στο φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης·

8.  τονίζει ότι, στα αρχικά στάδια της ριζοσπαστικοποίησής τους, τα άτομα αποκόπτονται από το οικογενειακό και το σχολικό, ιδίως, περιβάλλον· υπογραμμίζει, συνεπώς, τη σημασία μιας κατάλληλης επικοινωνίας μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών και αρχών προκειμένου να αναγνωρίζονται τυχόν ενδείξεις ριζοσπαστικοποίησης των νέων·

9.  τονίζει ότι η πολυμορφία της Ευρώπης και οι πολυπολιτισμικές της κοινότητες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνικής της διάρθρωσης καθώς και σημαντικό πολιτισμικό αγαθό· θεωρεί ότι όλες οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης πρέπει να διακρίνονται από ευαισθησία και αναλογικότητα, ώστε να γίνονται σεβαστές και να ενισχύονται οι κοινωνικές δομές των επιμέρους κοινοτήτων·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι πολιτικές για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης εγκυμονούν τον κίνδυνο να περιορίσουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω εκφοβισμού, την ελευθερία της έκφρασης· επισημαίνει ότι έννοιες όπως «ριζοσπαστικοποίηση» ή «εξτρεμισμός» πρέπει να ορίζονται κατά τρόπο σαφή και λεπτομερή, ώστε να αποτρέπεται ο αρνητικός αντίκτυπος των πολιτικών αυτών στην νόμιμη έκφραση απόψεων· τονίζει ότι η ύπαρξη διαφορετικών απόψεων είναι απαραίτητη σε κοινότητες ευάλωτες στη ριζοσπαστικοποίηση, ούτως ώστε με μετριοπαθείς και προοδευτικές ιδέες και ανάλογα επιχειρήματα να καθίσταται δυνατή η υπέρβαση του εξτρεμισμού, και ότι, υπό τις προϋποθέσεις αυτές, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν στα εκπαιδευτικά τους συστήματα μια διαπολιτισμική προσέγγιση, προκειμένου να καταστεί δυνατή μια βαθύτερη γνώση και ένας αμοιβαίος σεβασμός στο πλαίσιο της αναφοράς σε κοινωνικές αξίες·

12.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο της οικογένειας, οι γυναίκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης·

13.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του διαθρησκευτικού και του διαπολιτισμικού διαλόγου ως εργαλείου για την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ένταξη, τη διαμεσολάβηση και τη συμφιλίωση·

14.  αναγνωρίζει τη σημασία των συναντήσεων και του δημοσίου διαλόγου μεταξύ των διαφόρων ηγετικών θρησκευτικών προσωπικοτήτων και υποστηρίζει την πραγματοποίησή τους, δεδομένου ότι μπορεί να συμβάλουν σημαντικά στην υπέρβαση στερεοτύπων και φοβιών που αφορούν ορισμένες θρησκείες·

15.  επισημαίνει με ανησυχία το γεγονός ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις χρησιμοποιούν το διαδικτυακό και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό τη διάδοση προπαγανδιστικού υλικού και τη στρατολόγηση· προτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ και όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν στενά για να καταπολεμήσουν τη διάδοση εξτρεμιστικού υλικού και ανάλογης προπαγάνδας στο Διαδίκτυο· ζητεί να εφαρμοστούν προγράμματα ευαισθητοποίησης των νέων σε σχέση με τα κηρύγματα μίσους στο Διαδίκτυο και τους κινδύνους που αυτά αντιπροσωπεύουν, καθώς και με τα προγράμματα που προωθούν την εκπαίδευση σε θέματα μέσων ενημέρωσης και Διαδικτύου· υπογραμμίζει συνεπώς την ανάγκη να αναπτυχθούν, από κοινού με τα κράτη μέλη, καινοτόμες διαδικτυακές δυνατότητες επικοινωνίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μέσω των οποίων θα καταστεί δυνατόν να ενισχυθούν οι δεξιότητες κριτικής σκέψης στον ψηφιακό τομέα όλων των ευάλωτων χρηστών του Διαδικτύου, καθώς και να αναπτυχθούν τεχνολογίες που θα μπορούσαν να περιορίσουν και να καταπολεμήσουν προληπτικά το φαινόμενο αυτό· τονίζει με έμφαση τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στην ανάπτυξη και διάδοση αποτελεσματικών μηνυμάτων κατά της τρομοκρατίας· εξαίρει τον ρόλο της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι βοηθεί τους νέους να κατανοήσουν και να αποδεχθούν τις διαφορετικές απόψεις, πεποιθήσεις, θρησκευτικές αντιλήψεις καθώς και τον διαφορετικό τρόπο ζωής, με σεβασμό στην ποικιλομορφία και το κράτος δικαίου, και προάγει την κριτική σκέψη και την ορθή κρίση, έτσι ώστε, ιδίως στο πλαίσιο του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να είναι σε θέση να αντιληφθούν την πραγματικότητα, να διακρίνουν την αλήθεια από τη γνώμη, να αναγνωρίσουν την προπαγάνδα και να αντισταθούν σε όλες τις μορφές κατήχησης, ρητορικής μίσους και διαδικτυακού εξτρεμισμού· προτρέπει τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμφωνήσουν σε κοινές αρχές δημοσιογραφικής δεοντολογίας, προκειμένου να καταπολεμηθεί η ρητορική μίσους στα μέσα ενημέρωσης και στις αναρτήσεις του κοινού στο Διαδίκτυο·

16.  τονίζει ότι η ενίσχυση των δράσεων στο χώρο της νεολαίας, μεταξύ άλλων μέσω εκπαιδευτικών ανταλλαγών και άλλων δικτύων, αποτελεί βασικό παράγοντα προκειμένου να δημιουργηθούν γέφυρες, να ξεπεραστούν προκαταλήψεις και να προωθηθεί ο θρησκευτικός διάλογος και ο σεβασμός της πολιτισμικής πολυμορφίας· φρονεί ότι τα εγκάρσια προγράμματα δράσης που βασίζονται σε εναλλακτική εκπαίδευση και πολιτιστικές διεπαφές και που λαμβάνουν υπόψη την υπάρχουσα πολιτισμική πολυμορφία και την ανάγκη να γίνει αυτό κατανοητό, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος για το μέλλον που θα βασίζεται στον σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, στα διεθνή πρότυπα και στις αξίες στις οποίες έχει θεμελιωθεί η ΕΕ·

17.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να καταβληθούν στοχευμένες προσπάθειες για να βοηθηθούν οι νέοι να αναπτύξουν τη δική τους ταυτότητα, ένα αίσθημα αυταξίας, και ένα πνεύμα συλλογικότητας και αποδοχής των πολυπολιτισμικών και πολυεθνικών κοινωνιών, δεδομένου ότι οι νέοι που αναζητούν ταυτότητα και αίσθηση του συνανήκειν είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην ακραία ρητορική·

18.  καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών τους συστημάτων, να δώσουν περισσότερη έμφαση στην εκμάθηση της χρήσης των μέσων ενημέρωσης, ούτως ώστε τα παιδιά και οι νέοι να μάθουν να κατανοούν και να αξιολογούν ορθά τις πληροφορίες που συχνά διατίθενται στο διαδίκτυο χωρίς να έχουν προηγουμένως φιλτραριστεί·

19.  υπογραμμίζει ότι διδάσκοντες και διδασκόμενοι πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού και να μεριμνήσουν για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση της ριζοσπαστικοποίησης και των εξτρεμιστικών ιδεολογιών· καλεί τα κράτη μέλη να εντάξουν θέματα ασφάλειας του Διαδικτύου στα σχολικά προγράμματα ΤΠΕ, προκειμένου να αποτρέπεται η ριζοσπαστικοποίηση μέσω του Διαδικτύου·

20.  τονίζει ότι ένα μόνο μέρος της διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης συντελείται μέσω των κοινωνικών και διαδικτυακών δικτύων και ότι η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων θα πρέπει, συνεπώς, να αποτελεί ένα μόνο μέρος του αγώνα κατά της ριζοσπαστικοποίησης·

21.  υπενθυμίζει στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας τον εκπαιδευτικό σκοπό του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», το οποίο καθιστά δυνατή τη χρηματοδότηση σχεδίων που αποβλέπουν σε ένα κριτικό διάλογο με τα ψηφιακά, ιδίως, μέσα, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

22.  υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα και τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, όπως Ορίζοντας 2020, Erasmus +, «Δημιουργική Ευρώπη», Ευρώπη για τους Πολίτες, καθώς και το στρατηγικό πλαίσιο κατάρτισης και εκπαίδευσης 2020, συμβάλλουν καθοριστικά στη στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες, τη μισαλλοδοξία και τις διακρίσεις, να αποτρέψουν την περιθωριοποίηση και να ενσωματώσουν τις μειονότητες στην κοινωνική ζωή των επιμέρους κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τη δέσμευσή της να κινητοποιήσει την προβλεπόμενη ήδη στοχευμένη χρηματοδότηση για την προώθηση συγκεκριμένων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εξτρεμιστικές ιδεολογίες και ο κίνδυνος ριζοσπαστικοποίησης μέσω ενός διαλόγου με τις πιο ευάλωτες κατηγορίες πολιτών· χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία προτίθεται, μέχρι τα τέλη του έτους, να υποβάλει συστάσεις για μία μεγαλύτερη προβολή στα σχολεία, βάσει του προγράμματος Erasmus +, των ιδεών της ένταξης, της ποικιλομορφίας και των αξιών του πολίτη·

23.  επισημαίνει τον ρόλο της μη επίσημης και της άτυπης μάθησης, καθώς και ότι είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η συμμετοχή των νέων σε εθελοντικές δραστηριότητες στο πλαίσιο οργανώσεων που προωθούν την ενσωμάτωση της νεολαίας, καθώς και στο πλαίσιο του μαζικού αθλητισμού, προκειμένου να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση και να βοηθηθούν οι νέοι, κατά τρόπο που συμπληρώνει την επίσημη εκπαίδευση, να αποκτήσουν κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, να αναπτύξουν κριτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, καθώς και θετική αυταντίληψη·

24.  υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία των υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχουν κατάλληλα εκπαιδευμένοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στα εκπαιδευτικά ιδρύματα· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε συνάρτηση με την εκπαίδευση των νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων με σκοπό να αποτρέπεται ο κοινωνικός αποκλεισμός τους· τονίζει τη σημασία που έχουν οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές και οι κοινές εκδηλώσεις των θρησκευτικών ηγετών, δεδομένου ότι αυτές μπορούν να επηρεάσουν θετικά την κοινή γνώμη·

25.  καλεί την Επιτροπή να εξεύρει νέους, δημιουργικούς τρόπους για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για γονείς τα παιδιά των οποίων θα διέτρεχαν κίνδυνο να στρατολογηθούν από εξτρεμιστές·

26.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στρατηγικές διδασκαλίας και εκμάθησης που εξετάζουν αμφιλεγόμενα ζητήματα με τρόπο που να προωθούν την κριτική ανάλυση, τις κοινωνικές αξίες και μια κοινή κουλτούρα ανοικτότητας και πολυφωνίας στα σχολεία και την κοινωνία·

27.  υπογραμμίζει τον ρόλο και τη σπουδαιότητα των ΜΚΟ και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο των διαδικασιών για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και την αποριζοσπαστικοποίηση·

28.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω το δίκτυο για την ευαισθητοποίηση κατά της ριζοσπαστικοποίησης (RAN), μεταξύ άλλων βελτιώνοντας την πρόσβαση στην ενημέρωση και την συνεργασία στην πράξη μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και να στηρίξει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης και απεμπλοκής και να αναπτύξουν «στρατηγικές εξόδου» για να βοηθήσουν τα άτομα να εγκαταλείψουν τον επιθετικό εξτρεμισμό·

29.  τονίζει τη μεγάλη σημασία της εφαρμογής στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σωφρονιστικά ιδρύματα, στα οποία ο κίνδυνος της ριζοσπαστικοποίησης είναι ιδιαίτερα μεγάλος·

30.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν συνεκτικές πολιτικές που βασίζονται σε μια διατομεακή προσέγγιση που συνίσταται στη διασύνδεση διαφόρων τομέων, όπως πολιτικές για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την απασχόληση και την κοινωνική πρόνοια, αλλά και άλλων διαύλων μέσω των οποίων επιδιώκεται η κοινωνική ένταξη και η διαφύλαξη της πολυμορφίας, της πολυφωνίας και των κοινών θεμελιωδών αξιών σε ευρωπαϊκό, εθνικό , περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

31.  επισημαίνει ότι μια εκστρατεία κατά του ριζοσπαστισμού, που θα βασίζεται στην ανάπτυξη του πολιτισμού και της προσωπικότητας του ατόμου, θα πρέπει να αναχθεί τόσο σε αντικείμενο δημόσιου διαλόγου όσο και σε μακροπρόθεσμο στόχο για μια ευφυέστερη προσπάθεια στο πλαίσιο της στρατηγικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

32.  υπενθυμίζει τη μεγάλη σημασία της εκπαίδευσης για τη δημοκρατία, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τη δημοκρατική πολιτική κουλτούρα, καθώς και τη σπουδαιότητα των αξιών της ελευθερίας, της ανεκτικότητας, της ισότητας και του κράτους δικαίου που βρίσκονται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

33.  επισημαίνει ότι μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, η οποία αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους του πλαισίου εκπαίδευσης και κατάρτισης 2020, μπορεί να αντισταθμίσει τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά και πολλοί νέοι στο σπίτι τους και με αυτόν τον τρόπο να συμβάλει στην αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης·

34.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να προωθείται η ισότητα, η κοινωνική συνοχή και η ενεργός συμμετοχή στα κοινά μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και να παρέχεται στα παιδιά και τους νέους η ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, καθώς και στον διαπολιτισμικό και τον διαθρησκευτικό διάλογο·

35.  τονίζει ότι, με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus +, αυξάνεται το επίπεδο της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά· υπενθυμίζει ότι οι φοιτητές που συμμετείχαν στο παρελθόν στο πρόγραμμα Erasmus αναπτύσσουν σε μεγαλύτερο βαθμό συνείδηση ευρωπαϊκής ταυτότητας, αίσθημα του συνανήκειν και θετική εικόνα για την ΕΕ, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πιθανότητες ριζοσπαστικοποίησης και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που απορρέουν από τη μισαλλοδοξία και τις διακρίσεις·

36.  τονίζει την ανάγκη να επιτευχθεί μια ισόρροπη σχέση μεταξύ ελευθερίας της έκφρασης και των πολιτικών για την ασφάλεια και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Yana Toom, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Paul Nuttall, Hermann Winkler

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.10.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

7

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Pál Csáky, Daniel Dalton, Μιλτιάδης Κύρκος, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Sander Loones, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniele Viotti, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Jude Kirton-Darling, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Maurice Ponga, Jutta Steinruck, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Verheyen

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Federley Fredrick, Griesbeck Nathalie, Pagazaurtundúa Ruiz Maite, in 't Veld Sophia

ECR

Dalton Daniel, Halla-aho Jussi, Kirkhope Timothy, Loones Sander, Stevens Helga

PPE

Boni Michał, Coelho Carlos, Csáky Pál, Dati Rachida, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Engel Frank, Gabriel Mariya, Gál Kinga, Kudrycka Barbara, Lenaers Jeroen, Metsola Roberta, Ponga Maurice, Sógor Csaba, Ungureanu Traian, Verheyen Sabine, Voss Axel, Zdechovský Tomáš

S&D

Arena Maria, Gomes Ana, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kirton-Darling Jude, Kyenge Kashetu, Κύρκος Μιλτιάδης, Lauristin Marju, López Aguilar Juan Fernando, Mamikins Andrejs, Moraes Claude, Niedermüller Péter, Post Soraya, Steinruck Jutta, Viotti Daniele, Weidenholzer Josef

7

-

EFDD

Winberg Kristina

EFN

Maeijer Vicky

GUE/NGL

Albiol Guzmán Marina, Ernst Cornelia, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Sánchez Caldentey Lola

NI

Voigt Udo

6

0

ECR

Škripek Branislav

EFDD

Corrao Ignazio, Ferrara Laura

(Verts/ALE)

Albrecht Jan Philipp, Eriksson Peter, Lambert Jean

Σημασία συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0384.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0102.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0032.

(4)

Έγγραφο 9956/14.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου