Процедура : 2015/0036(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0318/2015

Внесени текстове :

A8-0318/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2015 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0399

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 153kWORD 70k
10.11.2015
PE 557.124v02-00 A8-0318/2015

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Комисията за опазване на южния червен тон (CCSBT) относно членството на Съюза в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон

(07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Карлос Итургайс

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Комисията за опазване на южния червен тон (CCSBT) относно членството на Съюза в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон

(07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07134/2015),

–  като взе предвид размяната на писма за получаване на членство в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон,

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, параграф 2, както и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0323/2015),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A8-0318/2015),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон.


КРАТКА ОБОСНОВКА

Въведение

Предложението има за цел да разреши размяна на писма между ЕС и Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон (CCSBT). Подписването на този инструмент на международното право ще позволи на ЕС от сегашния си статут на сътрудничеща нечленуваща страна, каквато е от 2006 г. насам, да стане пълноправен член на Разширената комисия на CCSBT.

Европейският съюз, в изпълнение на задълженията, поети във връзка с разпоредбите на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г., свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси, води много активна политика на участие във всички регионални организации за рибарство, за да даде своя принос за рационалното и устойчиво управление на морските ресурси и борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

Регионалните организации за управление на рибарството (РОУР) са международни организации, създадени от държавите, имащи интереси в дадена зона в областта на рибарството. Някои от организациите управляват всички рибни запаси в дадена зона, а други насочват вниманието си към далекомигриращи видове, като рибата тон, които обитават много по-обширни географски зони. Организациите са отворени както за държави в региона („крайбрежни държави“), така и за държави с интереси към съответните риболовни зони.

Макар че някои РОУР са със строго консултативна роля, повечето от тях имат управленски отговорности с правомощия да определят ограничения за улова и риболовното усилие, както и технически аспекти и задължителни проверки.

ЕС, представляван от Комисията, играе активна роля в шест регионални организации за управление на рибарството, посветени на рибата тон.

Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) е с най-голямо значение за Европейския съюз, тъй като тя отговаря за опазването на рибата тон и подобните ѝ видове в Атлантическия океан и съседните му морета. Организацията е създадена по време на конференцията на пълномощните представители, която изготви и прие Mеждународната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан, подписана в Рио де Жанейро, Бразилия, през 1966 г. След процеса на ратифициране Конвенцията влезе в сила през 1969 г.

Комисията за опазване на южния червен тон (CCSBT) е регионална организация за управление на рибарството (РОУР), която отговаря за управлението на южния червен тон във всички зони на разпространението му. Конвенцията за опазване на южния червен тон влезе в сила на 20 май 1994 г.

От 2006 г. насам Европейският съюз е сътрудничеща страна, която не е членка на Разширената комисия на CCSBT.

Сътрудничещите нечленуващи страни участват пълноценно в дейностите на CCSBT, но нямат право на глас. Статутът на сътрудничеща нечленуваща страна изисква спазването на мерките на CCSBT по отношение на опазването и управлението.

Уловът на южния червен тон от флота на ЕС се състои от ограничен прилов от риболова с парагади за риба тон и тоноподобни видове предимно в зоната на Конвенцията на Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC). От 2006 г. насам на ЕС е предоставена квота от 10 тона южен червен тон годишно за прилов в зоната на Конвенцията CCSBT.

Конвенцията CCSBT беше отворена за участие само на отделни държави и следователно изключваше регионалните организации за икономическа интеграция (РОИИ), като например ЕС.

В хода на 20-ото си заседание през октомври 2013 г. CCSBT измени резолюцията за Разширената комисия, за да се позволи на желаещите РОИИ да станат членове на Разширената комисия (до този момент единственият разрешен статут за РОИИ е бил този на сътрудничеща нечленуваща страна) чрез процедура на размяна на писма, в която заявителят поема твърд ангажимент пред CCSBT да спазва условията на Конвенцията и да изпълнява решенията на Разширената комисия на CCSBT.

В съответствие с това Съветът представя предложението си за решение, с оглед пълноправното участие в работата на CCSBT. Докладчикът изразява пълно съгласие с предложението и съответно приканва комисията да даде своето положително становище.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.7.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi

Правна информация - Политика за поверителност