Postup : 2015/0036(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0318/2015

Předložené texty :

A8-0318/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2015 - 5.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0399

DOPORUČENÍ     ***
PDF 156kWORD 66k
10.11.2015
PE 557.124v02-00 A8-0318/2015

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Komisí na ochranu tuňáka modroploutvého (CCSBT) o členství Unie v Rozšířené komisi Úmluvy na ochranu tuňáka modroploutvého

(07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Carlos Iturgaiz

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Komisí na ochranu tuňáka modroploutvého (CCSBT) o členství Unie v Rozšířené komisi Úmluvy na ochranu tuňáka modroploutvého

(07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07134/2015),

–  s ohledem na výměnu dopisů za účelem získání členství v rozšířené komisi Úmluvy na ochranu tuňáka modroploutvého,

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 43 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0323/2015),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 99 (odst. 2) a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov (A8-0318/2015),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Úmluvě na ochranu tuňáka modroploutvého.


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Úvod

Účelem návrhu je schválit výměnu dopisů mezi EU a rozšířenou komisí Úmluvy na ochranu tuňáka modroploutvého (CCSBT). Podepsání tohoto nástroje mezinárodního práva umožní EU, která je v současnosti spolupracujícím nečlenem rozšířené komise CCSBT, aby se stala jejím plnoprávným členem. Evropská unie je spolupracujícím nečlenem rozšířené komise CCSBT od roku 2006.

Evropská unie v rámci rozvíjení závazků přijatých v ustanoveních Úmluvy OSN o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací uskutečňuje velmi aktivní politiku a zapojuje se do všech regionálních organizací pro rybolov s cílem přispět k racionálnímu a udržitelnému řízení mořských zdrojů a boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

Regionální organizace pro řízení rybolovu jsou mezinárodními organizacemi zemí, které mají zájem o rybolov v určité oblasti. Některé z těchto organizací řídí populace všech rybích druhů nacházejících se v určité oblasti, jiné se zaměřují na vysoce stěhovavé druhy, především tuňáky, v rozsáhlých zeměpisných oblastech. Členy těchto organizací mohou být jak země daného regionu (tzv. pobřežní státy), tak země, které mají na rybolovu v dané oblasti zájem.

I když mají některé regionální organizace pro řízení rybolovu pouze poradní roli, většina z nich má řídící pravomoc stanovit omezení objemu úlovků nebo intenzity rybolovu, přijímat technická opatření a kontrolovat dodržování povinností.

EU zastoupená Komisí vykonává aktivní úlohu v šesti regionálních organizacích pro řízení rybolovu, které se zaměřují na tuňáka.

Pro Evropskou unii má největší význam Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT). ICCAT odpovídá za zachování populací tuňáků a příbuzných druhů ryb v Atlantském oceánu a přilehlých mořích. Tato organizace byla zřízena na konferenci zplnomocněných zástupců, kde byla připravena a přijata Mezinárodní úmluva na ochranu tuňáků v Atlantiku podepsaná v brazilském Rio de Janeiru v roce 1966. Úmluva vstoupila oficiálně v platnost po ukončení procesu ratifikace v roce 1969.

Komise Úmluvy na ochranu tuňáka modroploutvého (CCSBT)

Komise Úmluvy na ochranu tuňáka modroploutvého je regionální organizací pro řízení rybolovu odpovědnou za řízení populací tuňáka modroploutvého v celé oblasti jeho výskytu. Úmluva na ochranu tuňáka modroploutvého vstoupila v platnost dne 20. května 1994.

Evropská unie je spolupracujícím nečlenem rozšířené této komise od roku 2006.

Spolupracující nečlenové se plně podílejí na činnostech CCSBT, ale nemají hlasovací právo. Od spolupracujícího nečlena se vyžaduje, aby dodržoval opatření CCSBT v oblasti řízení a zachování zdrojů.

Loďstvo EU loví tuňáka modroploutvého v oblasti jeho výskytu pouze v omezeném množství jako vedlejší úlovek při rybolovu dlouhými lovnými šňůrami, který je cílen na tuňáka a tuňákovité ryby především v oblasti Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC). Od roku 2006 je EU přidělována roční kvóta ve výši 10 tun na vedlejší úlovky tuňáka modroploutvého v oblasti CCSBT.

Členství v úmluvě CCSBT bylo otevřené pouze státům, a organizace pro regionální hospodářskou integraci (REIO), např. EU, z ní byly vyloučeny.

CCSBT změnila na svém 20. zasedání v říjnu 2013 usnesení týkající se rozšířené komise, aby umožnila zájemcům z řad organizací regionální hospodářské integrace stát se členy rozšířené komise (do té doby jim stanovy umožňovaly být pouze spolupracujícími nečleny), a to prostřednictvím výměny dopisů, v nichž se uchazeč o členství musí CCSBT pevně zavázat, že bude dodržovat podmínky úmluvy a rozhodnutí rozšířené komise CCSBT.

A právě z důvodu odhodlání plně se zapojit do činností CCSBT předkládá Rada tento návrh rozhodnutí, s nímž zpravodaj naprosto souhlasí a žádá výbor, aby jej podpořil.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

15.7.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra Rodríguez

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi

Právní upozornění - Ochrana soukromí